Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STIINTE

.
, AGRONOMICE
~I MEDICINA

VETERINARA

- BUCURE~TI

FACULTATEA
DE IMBUNATATIRI
,
51
, ING1NER1A

TEMATICA

FUNCIARE

MED1ULU1

EXAMEN

LICENTA

Incepand cu anul universitar 2014 - 2015

Discipline fundamentale
TOPOGRAFIE

2.

GENERALA,

Metoda transmiterii

COMPENSAREA

la alegere

MASURATORILOR

la sol a punctelor de triangulatie

$ISTATISTICA

~i indesire (desen, cazul punctelor

stationabile, cazul punctelor nestationabile)


3.

Metoda drumuirii planimetrice sprijinite la capete pe puncte de coordonate cunoscute (schita


drumuirii, etapa de teren, etapa de calcule)

4.

Metoda drumuirii

planimetrice in circuit inchis (schita drumuirii, etapa de teren, etapa de

calcule)
5.

Metoda drumuirii de nivelment geometric sprijinite la capete pe puncte de cote cunoscute


(schita drumuirii, etapa de teren, etapa de calcule)

6.

Metoda drumuirii de nivelment geometric in circuit inchis (schita drumuirii, etapa de teren,
etapa de calcule)

1.

Tipuri de erori de masurare ce trebuie eliminate din masuratori inainte de compensare


(calcule, metode masurare)

UNIYERSITATEA
~I MEDICINA

DE STIINTE
.
,
VETERINARA

AGRONOMICE
-

BUCURE~TI

FACULTATEA
DE IMBUNATATIRI
,
SI
, INGINERIA

MEDIULUI

8.

Estimarea
masuratorilor

9.

Forma generala a ecua~iilor de coreqii-tratarea


ecua~ii ~i numarului de necunoscute).

10.

Estimarea preciziilor in cazul Modelului


necunoscu~i.

2.

parametrilor
necunoscu~i
X-Modelul
indirecte) de aceea~i precizie ~i de precizii diferite.

Clasificarea terenurilor
cadastrului

FUNCIARE

dupa destinatii,

matriceala

Gauss-Markov,

dupa categorii

Gauss-Markov

(metoda

(discu~ii asupra numarului de

abaterea standard a parametrilor

de folosinta,

entitati

de baza ale

UNIVERSITATEA
~I MEDICINA

DE STIINTE
.
,

AGRONOMICE

VETERINAAA

BUCURE~TI

FACULTATEA
DE IMBUNATATIRI
,
51
, INGINER1A

5.

Planul cadastral, Planul de amplasament

FUNCIARE

MEDIULU1

~i delimitare,

Planul parcelar (continut,

mod de

realizare)

1.

Fotograma (Definitie, c1asificare, procedee de determinare

a sdlrii fotogramelor;

Parametri de

orientare interioara; Parametri de orientare exterioara)


2.

Transformari

de coordonate

(Corespondenta

2D ~i 3D, intre spatiu-imagine

(fotograma)

proiectiva intre forme de ordinul II; Transformarea

Numarul de reperi necesari pentru determinarea

parametrilor

~i spatiu-obiect

(teren)

omografica

de ordinul III;

de transformare

in cele doua

cazuri)
3.

Cele trei conditii


coplanaritate;

de baza utilizate in fotogrammetrie

(Conditia de coliniaritate;

Conditia de

Conditia de congrualitate)

(Reperaj fotogrametric

~i aerotriangulatie;

Orienta rea relativa; Orientarea absoluta a modelului

stereoscopic)
5.

Orienta rea exterioara


moderne

formate

a unei stereograme

aeriene cand folosim

din GNSS+INSjIMU+Camera

digitala.

sistemele fotogrammetrice

(Descrierea sistemului;

Date initiale

masurate; Rezultate finale obtinute, precizii)


6.

Diferentele

care exista intre

modul analogic, analitic ~i digital la orienta rea ~i exploatarea

fotogrametrica

a unei

stereograme.

(Aparatura

fotogrametrice;

Mod de operare ~i conditii

utilizata

matematice

in

utilizate;

cazul

celor

trei

sisteme

Produsele fotogrametrice

finale)
7.

Fluxul tehnologic

de obtinere

pornind de la fotogramele
intermediare;

a ortofotoplanurilor

digitale

(Enumerarea

brute pana la genera rea ortofotoplanului;

tuturor

etapelor

Descrierea fiecarei etape

Moduri de reprezentare a modelelor numerice (digitale) al terenului)

UNIVERSITATEA
~I MEDICINA

DE STIINTE
.
,

AGRONOMICE

VETERINARA

BUCUREFI

FACULTATEA
DE IMBUNATATIRI
,
SI
, INGINERIA

FUNCIARE

MEDIULUI

8.

Fotointerpretarea
~i descifrarea
fotogrammetrica
la teren
(Notiuni
~i principii
de
fotointerpretare;
Aparatura ~i metodele de fotointerpretare;
Descrierea modului de executare
In teren a descifrarii fotogrammetrice)

1.

Teorie

generala

Clasificarea

privind

proiectiilor

proiectiile
cartografice;

cartografice

(Baza matematica

Elementele,

caracteristicile

~i geodezica

~i deformatiile

a hartii;
proieqiilor

cartografice)
2.

Proiectiile

cilindrice

Deformatiile
3.

Proieqiile

(Caracteristicile

proieqiilor

cilindrice;

Canevasul

hartii;

care apar pe suprafata de proiectie)


con ice ~i policonice

Canevasul hartii; Deformatiile


4.

~i tipurile

(Caracteristicile

~i tipurile

proieqiilor

con ice ~i policonice;

care apar pe suprafata de proieqie In cele doua cazuri)

Asemanari ~i deosebiri Intre proieqiile

cartografice Gauss-Kruger ~i UTM (Asemanari; Deosebiri;

Deformatiile In cele doua cazuri)


5.

Proieqia

Stereografica

1970

Stereografica 1970; Deformatiile


6.

(Elementele

proiectiei;

Reteaua

care apar In planul de proieqie

cartografica

pe teritoriul

Nomenclatura

planurilor ~i hartilor In proieqiile

nomenclaturii

trapezelor hartilor ~i planurilor la diverse scari; Determinarea

as , b , d) In centimetri

In

proieqia

Romaniei)

Gauss-Kruger ~i Stereografica 1970. (Stabilirea


dimensiunilor

(aN,

ale unei harti la scara 1:1.000.000 ~i a unui plan la scara 1:10.000,

cunoscandu-se coordonatele

geografice ale colturilor trapezului).

7.

Structura datelor cartografice In calculator (pentru hartile ~i planurile topografice digitale In


format vectorial). (Modul de organizare al datelor cartografice digitale pentru realizarea unui
plan topografic utilizand programe CADD; Generalizarea In cartografie; Rolul si importanta
semnelor convention ale In carto-editarea hartilor).

1.

Notiuni generale privind sistemele informationale

geografice (Definitii, domenii de aplicabilitate;

Schema de organizare ~i strategii de implementare

SIG; Evaluarea economica a implementarii

unui SIG)
2.

Achizitia, reprezentarea ~i metode pentru construirea datelor In SIG; Harta ~i conversia hartilor,
planurilor tiparite In harti digitale

UNIVERSITATEA
~I MEDICINA

DE STIINTE
.
,
VETERINARA

AGRONOMICE
-

BUCURE~TI

FACULTATEA
DE IMBUNA.TA.TIRI
,
SI
, INGINERIA

3.

FUNCIARE

MEDIULUI

Concepte (punct, Iinie, poligon); Date ~i formate SIG (Tipuri de entitati;

Tipurile de date

ce se

pot integra In SIG; Date In format vector ~i raster; Formate de date import/export)

4.

Funqiile

unui SIG ~i georeferentierea

Georeferentierea

5.

datelor

(Enumerati

~i descrieti

funqiile

unui SIG;

date lor)

Softuri, produse, aplicatii ~i servicii SIG(Descriere platforma

ArcGis; Produse, servicii ~i aplicatii

ArcGis)

6.

Geodatabase.

(Introducere

In Geodatabase;

Referinta spatiala; Cum se realizeaza constructia

unei Geodatabase ~i care sunt regulele de validare a atributelor).


7.

Model de date 3D solutii ~i aplicatii (Modul de prelucrare al datelor digitale pentru realizarea
unui plan 3D utilizand programe 3D Analyst; Generalizarea In cartografie; Rolul si importanta
semnelor conventionale In carto-editarea hartilor)

8.

Solutii ~i aplicatii WEB pentru Sisteme Informationale Geografice (Modul de prelucrare al datelor
digitale pentru publicarea datelor pe web SIG; Aplicatii web on line; Solutii Cloud pentru SIG)

Senzori activi ~i senzori pasivi utilizati In teledetectie:


dezavantajele utilizarii acestora.

caracteristici, avantajele ~i

UNIVERSITATEA
~I MEDICINA

DE STIINTE
.
,
VETERINARA

AGRONOMICE
-

BUCURE~TI

FACULTATEA
DE IMBUNATATIRI
,
51
, ING1NER1A

Teledetectie - Note de curs-(FIFIM 2014-format

Badea Alexandru
Badea, A" Dana Negula, 1.,

3.

Olteanu, V" Moise, C.

4.

Badea Ghe.

MED1ULU1

Analiza efectelor Amenajarilor funciare din Baraganul de Sud


prin mijloace de Teledetectie-SIG - Editura Universitaria
Craiova, 2006;

Badea A.
1.
2.

FUNCIARE

electronic)

Programme ?i aplicatii de observare a Pamantului - -(FIFIM


2014-format electronic)

Cadastru, Editura ConsPress, Bucure?ti, 2013


Teoria erorilor de masurare ~i metoda celor mai mici patrate
-Institutul de Constructii, Bucure~ti, 1978

5.
Fotescu N.

c.

6.

Fotescu N" Savulescu

7.

Gabriel Popescu

Proiectii cartografice",
2012.

8.

Gerhard I. Evenden

A Comprehensive Library of Cartographic Projection


Functions", March 200 (In format electronic).

9.

Gh. Chi~, A.Sandulache, M.


Albota
Ghi1au D.

Indrumator pentru lucrari practice la teoria erorilor Institutul de Constructii, Bucure~ti, 1988
Note de curs In format electronic FIFIM

Elemente de geografie ~i selenografie matematica", Editura


$tiintifica ~i Enciclopedica 1981;
Geodezie ~i gravimetrie - Editura Didactica ~i Pedagogica,
Bucure~ti, 1983

10.
lIie~ A" Vasilca D.

Masuratori terestre - fundamente


Rom, Bucure~ti, 2002

vol.lIl - Editura Matrix

Imbroane A.M.

SISTEMEINFORMA TlCE GEOGRAFICE- Volumullde date, Presa Universitara Cluj, 2012.

Ion lonescu

Fotogrammetrie

ISPRS

Manual of Photogrammetry
a- 2006.

John P. Snyder

Map Projections - A working manual", Ed. USGSWashington

11.
12.
13.
14.

Inginereasca, Editura MatrixRom 2005.


and Remote Sensing - Editia a V-

1987;

15.
Manea R.

Caiet de lucrari practice de topografie - Editura Cartea


Universitara, Bucure~ti, 2007

Manea R.

Topografie, editia a II-a revizuita, Ed. Noua, ISBN 978-606596-062-6, Bucuresti, 2013

16.
17.

Structuri

UNIVERSITATEA

~I MEDICINA

DE $TIINTE
.
,

AGRONOMICE

VETERINARA

- BUCURE~TI

FACULTATEA
DE IMBUNATATIRI
,
51
, ING1NER1A

FUNCIARE

MED1ULU1

Manea R., lordan D., Calin


M.C.

Ghid de rezolvare a problemelor de topografie - Editura


Noua, Bucuresti, 2009

Marton G., Zegheru N.

Fotogrammetrie

Mihai D.

Tndrumar pentru lucrari practice Sisteme Informationale


Geografice", In format electronic FIFIM 2014.

Mihai D.

Geomatica In reabilitarea amenajarilor de Imbunatatiri


funciare, Bucure~ti 2014, ISBN 978-973-0-18036-7

- Editura CERES1972

18.
19.
20.
Mihal D., Mudura

R.

21.
22.

Munteanu

GH.C.

23.

Nicolae Dprescu ~.a.


Nistor Gh.

24.
25.

Dnose D.

26.

Dprescu N., ~.a.


Paunescu Cornel.

27.
Paunescu Cornel, Paicu G.
28.
Petrescu F.
29.

Sisteme Informationale
electronic FIFIM 2014.

Geografice", Note de curs In format

Cartografie matematica",

Ed. MatrixRom 2003;

Manualul inginerului geodez, volumul/ll, Ed. Tehnica 1974.


Teoria prelucrarii masuratorilor geodezice- Editura Gheorghe
Asachi lasi, 1996
Topografie - Editura Matrix Rom, Bucure~ti, 2004
Manualul inginerului geodez, volumul/ll, Ed. Tehnica 1974.
Curs de geodezie - topografie vol./II- Editura Universitajii
din Bucuresti, Bucuresti, 2004
Curs de geodezie - topografie vol. /1- Editura Universitiijii
din Bucuresti, Bucuresti, 2001
Sisteme informatice geografice In urbanism ~i amenajarea
teritoriului - 2007 Editura MA TRIX ROM, Bucure~ti.

Popescu G.

Fotogrammetria

Popescu G.

Sisteme interactive de modelare a informajiilor


fotogrammetrice, Editura MatrixRom 2009.

Popescu G., lordan D.

Tndrumar pentru lucrari practice de cartografie",


electronic FIFIM 2014.

Tamaioaga Gh., Tamaioaga


33.

D.

Cadastrul general si cadastrele de specialitate, Editura Matrix


Rom, Bucuresti, 2005

34.

Turdeanu L.

Fotogrammetrie

35.

Turdeanu L., Pop G.

Bazele geometrice ale fotogrammetriei

36.

Vorovencii I.

Fotogrammetria

****

Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de


avizare, receptie ?i Inscriere In evidentele de cadastru ?i carte
funciara - M.a. parte I, nr. 571 bis / 31.07.2014

*****

A to Z GIS, An illustrated dictionary of geographic information


systems, ESRIPress, Redlands, California 2006 ;

30.
31.
32.

37.
38.

pe Intelesul tuturor- Editura MatrixRom 2010

In format

analitica - Editura Academiei RomQne 1997


- Ed. MatrixRom2009.

- Editura MatrixRom 2010.

JJf!i'" ""
CC""

~~. \-T!\"~j,i>>-h~
r]'&

,>,,;~l.

.'1,)

~W'~-' 0';:'0"

7~

7:t~;.;

~..,..

,c"-" ~/-{

v;/Y"v./('

~1'

.~'\;

v~\
~\~

AN,

\'f#. Dr~1~,gf~]'JEE~'luca
\\.; '2>, ._
.,(~ '/
:::/>.11

S-ar putea să vă placă și