Sunteți pe pagina 1din 2

PREFATA

pecarele-a
revolutionare
in toateactivitdtile
umane,
cuschimbdrile
Explozia
tehnologiei
ignorare
a importanlei
o anumitd
o iluziepericuloasd:
adus,a fostinsi denatura
sacreeze
a tehnologiilor,
omulaparedoarin
fantastice
factoruiui
umanPe fondulmultiplicdrii
progresului
aiei.Secvenla
tehnologic
altehnologiei
ipostaza
deconstructor
Sideutilizator
pe
parea fi urmdtoarea:
in instrumentul
intreaga
saputere
omulinveste$te
si rationalitate
promotor,
la niveluri
inunicul
tehnologic
devine
careil creeaza
Odatiicreat,instrumentul
obsesie
a instruumane.
S-acreato adevdratd
finitmultiplicate,
al puterii
si rationalitdtii
mentului
periculoasa
prinpartialitatea
sa.Agspune
eronatd
O asemenea
imagine
estecomplet
pe
aucapacitatea
dea extinde
careomullerealizeaza
chiarToate
instrumentele
9ia prointr-oactivitate
Darelese insereaza
umanamult
movarationalitatea
umand.
si puterea
gi
globald
Tehnologia
nu aduceo rationalitate
si totald,
ci doarunalocald
maicomplexd
putere
rationald
intr-un
mult
mai
larg,
sistem
animat
de o
insulede
limitatd.
Ea creeazd
rationalitate
Dacdomulnuesteacolosd impund
logiciexterioara
celeia instrumentului.
riscdsd nascdun sistemmonstruos
de
intregului,
rationalitatea
si fortatehnologiei
gi
puterea
pd(ilor.
putea
rationalitatea S-ar
vinetocmai
din
irational,
a cdruimonstruozitate
perverse
asupra
observatii
o teorema
efectelor
aletehnoloformula
in prelungirea
acestor
giei:in cadrulunuisistemglobalirational,
fortagi rationalitatea
tehnologiilor
sporegte
irationalitatea
ansamblului.
puteaastepta
caeasdtrateze
comunicare.
Ne-am
Cartea
defatdesteo cartedespre
cucapacitatea
lordea prelucra
calculatoare
noilesi uimitoarele
str6pungeri
tehnologice:
planetare
caretransmit
instantaneu
retele
decomunrcatie
volume
incredibile
de informatii,
perspectiva,
arenevoie.
Dinaceasta
carteascrisdde
totceeace un centrude decizie
parela o primdvedere
in plinaexplozie
ciudatd.
a tehnologiei
Rodica
si DanCdndea
pentru
lucrucuatdtmaievident
Romdnia
candcomputerele
auinvadat,
comunicationale,
gi
nostru
fdrd
ani,mediul
de muncd viafd,ei oferdo cartedespre
comunicare
ultimilor
nuapare.
Maiprecis
eaareo prezenlS
discretd,
maimultin subTehnologia
tehnologie.
principal
potential,
rolulhotdrdtor,
Actorul
darneavdnd
al cdrtiidespre
text,cainstrument
el sdcomunice
direct
cuceilalti
lucruri
oameni,
comunicare
esteomul,A$acumincearcd
frustrari.
Folosind
capacitdfile
neutre
idei,sentimente,
aspirafii,
salenaturale
tehnologic:
de
- voce,auz,semne,
fetei.Si ceeaceobservam
expresia
cu uimire
estecd
comunrcare
putine
uman-natural
unulcualtul.
Aiciaparo multime
cumcomunicdm
despre
stimfoarte

pe care nu tehnologia
ci omulprin
le va depiisivreodata,
de distorsiuni
si obstacole
Esteo carte,in fond,totdespre
iehnologie,
cjardespre
de sinesra celorlalti.
cunoastei'ea
psihologicii
in
minte:
tehnologie
dec6tceacarene vineautomat
o
o altatehnologie
si sone ajutdsd comunicam
tnaibine,nu pentruca
O astfelde tehnologie
ciaiaa comunicarii
pentru
ca nu ne-amputeaauztsaupentru
ca nuam putearetine
si preamfi preadeparte,
gi peceilalfi,
pe noi?nsine
penci pentruca adeseanu ne intelegem
lucratoatainformatia,
noastre
interpersonaie
intervin
o mullime
adesea
de patologii
tipicurnan$
trucain relaliile
careneimpiedica
sa neauzimsi sa neintelegem.
ca dirrcoiode computersi releieopticeesie nevr-rie
tJec
Citindcarteate convrngi
in noiinsinesi in cultura
ncastra
colectiva,
liJucomputerele
revclutie
comunica,
ci oarnerrrr
lorumaneintrain conrunicare
cu capacitatile
si problemele
o fac Oamenii
si acestactal
esteregizat
cieo logicaumanaEsteesential
sd invatdm
comunicarii
sa comunicam
unui
printr-o
in difei"ite
cu celalalt
contexte,
dar mai alesin nredtul
organizalional,
rnaibuna
noastre
umane
utiiizare
a fiintei
iarlea pecareFlodica
ca,imbundtatindu-ne
si DanCandeane-opropunne convinge
tnterumana,
vom reusisa utilizdmsi
nroduino:truumande a abordacomunicarea
r^r-'^^
i' ''-''rrunicatie
. u i l { t u r"'-"iu 9 i l r r -u u u v r
care,fdrddiscutie,
ne suntnecesare,
in a$afelincdtsa neex-

putei"ea
globald
r;refcctiv
noastra
iii.rtie
umand.
Eaneoferd
totodata
instrusrrationalitatea
capacitdtilor
noastre
umane
rilenrtrie
eseirtiale
aierrerfectiondrii
decomunicare.
Prof. univ. dr. Cdtilin Z,AMFIR
Membrucorespondent
al AcaCemieiRomane