Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr.52458558 /din data de 22.02.2015 in sistemul general de


evidenta a salariatilor
A. Partile contractului:
Angajator, persoana juridica, S.C AUTOMOBILE DACIA S.A. cu sediul in Mioveni, str.
UZINEI nr.1, judetul/sectorul ARGES, cod fiscal 160796, telefon 0248/502000,
reprezentata legal prin NICOLAS MAURE in calitate de DIRECTOR GENERAL
si
Salariatul/salariata dl/dna MELNIC CRISTINA domiciliat/domiciliata in localitatea
GHERLA, str. ARMENEASCA, nr. 11, judetul CLUJ posesor/posesoare al/a
buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria CJ, nr. 102626, eliberat/eliberata de
SPCLEP GHERLA, la data de 12.01.2015, CNP 2910920410131
Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora
am convenit:
Obiectul contractului: Prestarea muncii conform fisei postului.
B. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata MELNIC CRISTINA urmand sa inceapa
activitatea la data de 02.02.2015;
b) determinata, de __________ luni pe perioada cuprinsa intre data de ________
si data de ________________/ pe perioada suspendarii contractului individual
de munca al titularului de post.
C. Locul de munca:
1. Activitatea se desfasoara la (secie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc) _S.C.
AUTOMOBILE DACIA S.A
D. Felul muncii:
Functia/meseria ANALIST SERVICII CLIENT conform Clasificarii Ocupatiilor din
Romania
E. Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de
munca *)
F.Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului:
Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a Salariatului, aplicabile la nivelul
Angajatorului sunt cele care rezulta din grila de urmarire a activitatii, corespunzatoare
profesiei/meseriei/ocupatiei Salariatului, din anexa Regulamentului intern si urmaresc
evidentierea masurii in care Salariatul indeplineste cantitativ si calitativ activitatile
specifice muncii descrise in grila de urmarire, prin raportare la atributiile stabilite prin
Fisa Postului.
F. Conditii de munca:
1. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale de munc, potrivit Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
G. Durata muncii:
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi,40 ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 8 ore zi.
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern /
contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fraciune de norm de _____ ore/zi, _____ ore/sptman_____________.
a)

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ___ (ore


zi/noapte)
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau
pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau
inlaturarii consecintelor acestora.
H. Concediul:
Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii
(norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de 0 zile lucratoare conform
Contractului Colectiv de Munca in vigoare.
I. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut este de 4580 lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri __________________
b) indemnizatii NU
b1)prestaii suplimentare n bani__NU__
b2)modalitatea prestaiilor suplimentare n natur NU
c) alte adaosuri _NU
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu
se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc
cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt:
1. chezina I 24 ale lunii;
2. chezina II- 9 ale lunii;
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie conform dispozitiilor legale si reglementari
interne;
b) echipament individual de lucru conform dispozitiilor legale si reglementari interne;
c) materiale igienico-sanitare conform dispozitiilor legale si reglementari interne;
d) alimentatie de protectie conform dispozitiilor legale si reglementari interne;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca conform
dispozitiilor legale si reglementari interne;
L. Alte clauze:
a) perioada de prob este de 15 zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de:
- 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functie de executie, conform
Codului Muncii.
- 45 de zile lucratoare, pentru salariatii cu functii de conducere, conform
Codului Muncii.
c) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate,
informatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
se vor regasi si in contractul individual de munca.
M. Clauze specifice;

a) Clauza de neconcuren
(1) Salariatul este obligat ca, pentru o perioad de 2 ani de la data ncetrii contractului
individual de munc, s nu presteze, n interes propriu sau al unui ter, o activitate care se afl
n concuren cu cea prestat la angajator.
(2) n cazul n care salariatul ncalc dispoziiile prevzute de alineatul precedent, angajatorul
are dreptul de a solicita restituirea indemnizaiei i, dup caz, la daune-interese
corespunztoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
(3) n schimbul respectrii interdiciilor de mai sus, salariatul are dreptul la plata de ctre
angajator a unei indemnizaii lunare n cuantum de 40% din salariul de baz lunar. Aceast
indemnizaie lunar este inclus n salariul lunar de baz.
b) Clauza de mobilitate NU
c) Clauza de confidentialitate DA
Aceste clauze se vor aplica in conditiile prevazute de lege.
d) Clauza de disponibilitate NU
L. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:
d) dreptul la acces la formare profesional.
e) dreptul la repaos zilnic si saptamanal.
f) Dreptul la concediul de odihna annual.
g) Dreptul la egalitate de sanse si de tratament.
h) Dreptul la securitate si sanatate in munca.
i) Dreptul la formare profesionala in conditiile actelor aditionale.
a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile
ce ii revin conform fisei postului.
b) Obligatia de a respecta disciplina muncii.
c) Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu.
d) Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate.
e) Obligatia de ra respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii
lor.
b) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile
corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si
regulamentului intern.
d) S stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului;
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) S nmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc,
anterior nceperii activitii.
1
a ) S acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege.
b) Sa asigure permanent conditiile termice si organizatorice avute in vedere la
elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca.
c) Sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care
privesc desfasurarea relatiilor de munca.

d) S elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a


solicitantului, respectiv activitatea desfurat de acesta, durata activitii,
salariul, vechimea n munc, n meserie i specialitate.
e) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.
N. Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile
Legii nr. 53/2003 Codul muncii si al contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la
nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr.
_____/________ la Inspectoratul teritorial de munc, Municipiului Bucureti / Ministerul
Muncii i Solidaritii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului
individual de munc impune incheierea unui act adiional la contract, conform
dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este prevzut n
mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munca sa incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana
judectoreasc competent material si teritorial, potrivit legii.

Angajator,

Salariat,

DIRECTOR GENERAL
MAURE NICOLAS

MELNIC CRISTINA

Pe data de ________________ prezentul contract nceteaz n temeiul art. _______


din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare n urma
ndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
DIRECTOR GENERAL

S-ar putea să vă placă și