Sunteți pe pagina 1din 220

Buletinul AFER

Sumar 6/2012 (noiembrie - decembrie)


Ordine i reglement ri specifice desf ur rii transportului feroviar i cu metroul
i exploat rii infrastructurii feroviare
Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 2192 din 05.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare
pentru circula ia convoaielor de manevr pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 2224 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare
pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti Putna

Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare
pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650,
aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

11

Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare
pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

20

Articole informative i tehnice de specialitate


Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n R omnia,
drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER ..

Documente eliberate de Autoritatea de Siguran

27

Feroviar Romn - ASFR, din cadrul AFER

Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i
complet rile ulterioare, n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ......................................................................................................

34

Autoriza ii de siguran acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din Romnia conform OMT 101/2008
emise i/sau vizate n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ...................................................................................................................

130

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ vizate/ modificate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005 n
perioada 01.11.2012 31.12.2012 ......................................................................................................................................................

130

Autoriza ii de punere n func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate eliberate conform OMTI 443/2011 n
perioada 01.11.2012 31.12.2012

132

Autoriza ii de func ionare din punct de vedere tehnic pentru sta iile de cale ferat , HM i HCV apar innd infrastructurii feroviare publice
emise/vizate conform OMT 340/1999 modificat i completat cu OMTCT 2269/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012

133

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de transport feroviar cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii
de transport feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ...........................

133

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de manevr feroviar cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii
de manevr feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 .........................

133

Atestate pentru personalul apar innd gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil cu responsabilit i n gestionarea
infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei emise conform OMT 101/2008 n perioada 01.11.2012 31.12.2012

133

Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i n siguran a circula iei emise
conform HGR 2299/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ........................................................................................................

134

Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada
01.11.2012 31.12.2012 .....................................................................................................................................................................

136

Documente eliberate de Organismul Notificat Feroviar Romn ONFR, din cadrul AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ..

145

Autoriza ii de furnizor feroviar suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 .

154

Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.09.2012 31.10.2012.................................................................................

154

Certificate de omologare tehnic suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 .

158

Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER conform
OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 .....................................................................

159

Agremente tehnice feroviare suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ..

170

Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de ncerc ri conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.11.2012
31.12.2012 ....................................................................................................................................................................

170

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.11.2012
31.12.2012 ..............................................................................................................................................................................

170

Contracte de inspec ie tehnic ncheiate de furnizorii feroviari cu AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012
31.12.2012 .

175

Certificate de nmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012
31.12.2012 ............................................................................................

176

Autoriza ii de personal n domeniul controlului nedistructiv ultrasonic emise conform Fi ei UIC 960-O/2001 n perioada 01.11.2012
31.12.2012 ...........................................................................................................................................................................................

192
193

Atestate personal n domeniul proceselor speciale de sudare emise conform Fi ei UIC 897/1991 n perioada 01.11.2012
31.12.2012..............................................................................................................................................................................................
Certific ate de conf ormitate pentru sistemul c alit ii emis e de OCSM CM - AFER c onf orm SR EN ISO 9001:2008
n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ...................................................................................................................................
Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu emise de OCSM CM - AFER conform SR EN ISO 14001:2005
n perioada 01.11.2012 31.12.2012......................................................................................................................................................

193
195

Certificate de conformitate pentru sistemul de management al s


ii i securit ii ocupa ionale emise de OCSM - CM - AFER
conform OHSAS 18001:2008 n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ........

196

Documente eliberate de Organismul de Investigare Feroviar Romn - OIFR, din cadrul AFER
Rapoarte de investigare finalizate n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ............................................................................................

197

Documente eliberate de Organismul de Licen e Feroviare Romn - OLFR, din cadrul AFER
Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B" emise/ modificate/
suspendate conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare, n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ..

220

Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "C" suspendate/retrase conform OMT
535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare, n perioada 01.11.2012 31.12.2012 ...................................................................

220

P ublica ie pe r iodic

e ditat de Aut or ita tea Feroviar


R e da c i a B u le t in u l u i AF E R

Ro mn

- AF E R

Sediul: AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER, Calea Grivi ei 393, sector 1, 010719 Bucure ti
Telefon: 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016; Fax: 021-307 79 82, w w w . af e r . r o
cont virament: RO98 TREZ 7015 025X XX00 0345 deschis la Trezoreria OPERATIV sector 1 Bucure ti
cod fiscal: RO 4283163; cod Bic TREZROBU
Abonamente: Tel. 021-307 22 92, CFR: 91-0888 5092, Fax 021-307 79 82, bogdan_ vintila_afer@yahoo.com (Bogdan VINTIL )
Difuzare: Tel. 021-307 79 52, CFR: 91-0888 5052, Fax 021-307 42 58 (Registratura AFER)
Informa ii suplimentare: Tel. 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016, Fax 021-307 79 82, liliana_banner@yahoo.com (Liliana BANNER)

C o l ec ti vu l d e co o rd o n a r e

i r ed ac i e

Florin Dan ROPOT Director General AFER


Gelu DAE - Director General Adjunct AFER
Cornelia DUMITRESCU Director Economic AFER
Vasile BELIBOU Director ASFR
Mircea Cristian ARN UTU Director ONFR
Nicolae SANDU Director OIFR

Ioan Gheorghe BUCIUMAN Secretar tiin ific AFER


Vasile MUNTEANU - ef Serviciu TI AFER
Liliana BANNER expert IA, STI - AFER
Sorina CHIRI

economist III, STI - AFER

Bogdan VINTIL economist III, STI - AFER

Adrian ARION Director OLFR


Ti pa r: STILINVEST COMPANY S.R.L. Bra ov

ISSN 15 83- 314 3


Buletinul AFER apare la 2 luni (6 numere/an) i se distribuie pe baz de abonament anual.
Talonul i condi iile de abonare se g sesc pe site AFER www.afer.ro.
Revista tip rit este nso it de un DVD cu eviden ele integrale i actualizate ale documentelor emise de AFER.
spunderea asupra corectitudinii datelor publicate n revista tip rit i pe suport magnetic
cade exclusiv n sarcina structurilor organizatorice din cadrul AFER care le-au raportat.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

ORDINUL
Nr. 2192
din 05.12.2012
privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia convoaielor de manevr
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord
n conformitate cu prevederilor art. 2 din anexa 1 la Hot rrea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condi iilor de
nchiriere de c tre Compania Na ional de C i Ferate C.F.R.- S.A. a unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile,
precum i gestionarea acestora,
n temeiul prevederilor art.12. lit. c) i n) din Ordonan a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. j) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe c ile ferate romne i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare i ale art. 4 alin.(1) pct. 1 i 12 i art. 5 alin.(4) din Hot rrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul

ORDIN:
Art.1. - Se aprob Regulamentul de exploatare pentru
circula ia convoaielor de manevr pe sec ia de circula ie
neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord, prev zut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art.2. - Prevederile prezentului ordin se aplic de c tre
Compania Na ional
de C i Ferate C.F.R. S.A.,
gestionarul infrastructurii feroviare care gestioneaz sec ia de
circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord i
operatorii de transport feroviar care i desf oar activitatea
pe aceast sec ie.
Art.3. - Autoritatea Feroviar Romn AFER, Compania
Na ional de C i Ferate C.F.R. S.A., gestionarul
infrastructurii feroviare care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord i operatorii de
transport feroviar care i desf oar activitatea pe aceast
sec ie vor duce la ndeplinire prezentul ordin.

Art.4. - Pn la data intr rii n vigoare a prezentului ordin,


Compania Na ional
de C i Ferate C.F.R. - S.A.,
gestionarul de infrastructur feroviar care gestioneaz
sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare
Nord i operatorii de transport feroviar care i desf oar
activitatea pe aceast sec ie vor asigura instruirea ntregului
personal cu responsabilit i n siguran a circula iei trenurilor,
privind aplicarea prevederilor Regulamentului de exploatare
pentru circula ia convoaielor de manevr pe sec ia de
circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord.
Art.5. - La data intr rii n vigoare a prezentului ordin,
Regulamentul de exploatare a sec iei de circula ie Baia Mare
- Baia Mare Sud - Baia Mare Nord nregistrat sub nr. 43/ A2/
147/2003 i nceteaz aplicabilitatea.
Art.6. - Prezentul ordin se public n Buletinul AFER i
Foaia Oficial CFR i intr n vigoare n termen de 30 de zile
de la data public rii.

MINISTRU
OVIDIU IOAN SILAGHI

ANEXA
la OMTI nr 2192/05.12.2012

REGULAMENT DE EXPLOATARE
pentru circula ia convoaielor de manevr
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord
Capitolul 1
Prezentare general
Art.1. - Descrierea general a sec iei de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord
1.1. - Sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord se ramific din sta ia Baia Mare i are o lungime de
8,869 km. Declivitatea maxim ntre Baia Mare i Baia Mare Sud este de 17 pant spre sta ia Baia Mare. Declivitatea
maxim ntre Baia Mare Sud i Baia Mare Nord este de 16,4 ramp spre Baia Mare Sud. ntre Baia Mare Baia Mare Sud
n linie curent exist o trecere la nivel cu calea ferat la Km 1+565 semnalizat cu indicatoare rutiere tip IR, iar ntre Baia
Mare Sud Baia Mare Nord exist o trecere la nivel cu calea ferat la Km 5+784 semnalizat cu indicatoare rutiere tip IR.
1.2. - Sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord este deschis circula iei numai pentru traficul de marf .
1.3. - Schi a sec iei de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord este prezentat n anexa 1 la prezentul regulament.
Capitolul 2
Prezentarea subunit ilor
Art.2 - Denumirea subunit ii - sta ia Baia Mare
2.1. Sta ia Baia Mare este amplasat pe sec ia interoperabil Deda Dej Triaj Jibou Baia Mare Satu Mare, la km
59+393 fa de sta ia Satu Mare, respectiv la km 180+730 fa de sta ia Apahida.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2192 din 05.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia convoaielor de manevr
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

2.2. Dotarea tehnic a subunit ii:


Sta ia este nzestrat cu instala ie de centralizare electrodinamic CED tip CR6. n cap tul X al sta iei exist trei treceri la
nivel cu calea ferat dotate cu instala ie automat de semnalizare rutier f
semibariere tip SAT, la Km 177+857, km
0+500 i km 56+550.
2.3. Modul de lucru n subunitate este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al sta iei.
2.4. Schi a subunit ii este prezentat n anexa 2 la prezentul regulament.
Art.3. - Denumirea subunit ii - Grupa de linii Baia Mare Sud
3.1. Grupa de linii Baia Mare Sud este amplasat la km 4+422 fa de sta ia Baia Mare, pe sec ia de circula ie
neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord i este grup de manevr care apar ine sta iei Baia Mare.
3.2. Dotarea tehnic a subunit ii
Grupa de linii Baia Mare Sud are un dispozitiv format din 3 linii. Macazurile sunt necentralizate i se manipuleaz manual.
Trecerea convoiului de manevr peste aceste macazuri se face pe baza semnalelor date de agen i cu instrumente portative.
Liniile au o declivitate maxim de 2. Din dispozitivul de linii a grupei Baia Mare Sud se racordeaz 1 linie ferat industrial .
3.3. Modul de lucru n subunitate este stabilit n prezentul regulament.
3.4. Schi a subunit ii este prezentat n anexa 3 la prezentul regulament.
Art.4. - Denumirea subunit ii - Grupa de linii Baia Mare Nord
4.1. Grupa de linii Baia Mare Nord este amplasat la km 8+887 fa de sta ia Baia Mare, pe sec ia de circula ie
neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord i este grup de manevr care apar ine sta iei Baia Mare.
4.2. Dotarea tehnic a subunit ii
Grupa de linii Baia Mare Nord are un dispozitiv format din dou linii. Macazurile sunt necentralizate i se manipuleaz
manual. Trecerea convoiului de manevr peste aceste macazuri se face pe baza semnalelor date de agen i cu instrumente
portative. Liniile au o declivitate cuprins ntre 2,5 i 9,4. Din dispozitivul de linii a grupei Baia Mare Nord se racordeaz 1
linie ferat industrial .
4.3. Modul de lucru n subunitate este stabilit n prezentul regulament.
4.4. Schi a subunit ii este prezentat n anexa 4 la prezentul regulament.
Capitolul 3
Circula ia convoaielor de manevr
Art.5. - Circula ia convoiului de manevr pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord se va face cu
respectarea regulamentelor, instruc iilor, ordinelor i dispozi iilor n vigoare i a prezentului regulament.
5.1. Convoiul de manevr se va compune n sta ia Baia Mare, respectiv n grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare
Nord, astfel nct s respecte regulile de compunere a unui tren, respectiv se va efectua revizia tehnic la compunere i se vor
ntocmi documente nso itoare ca i n cazul circula iei trenurilor.
5.2. n sta ia Baia Mare calculul procentului de frnare i ntocmirea notei de frn se face de c tre eful de manevr , iar
IDM, nainte de expedierea convoiului de manevr , va verifica datele nscrise n ar tarea convoiului de manevr . n grupele de
linii Baia Mare Sud i Baia Mare Nord calculul i procentul de frnare i ntocmirea notei de frn se face de c tre eful de
manevr .
5.3. Pe distan a Baia Mare Baia Mare Sud tonajul maxim remorcat este dup cum urmeaz :
a) 1000 tone cu locomotiv DA i locomotiv mping toare DA sau DHC;
b) 600 tone cu locomotiv DA;
c) 400 tone cu locomotiv DHC.
Pe distan a Baia Mare Sud Baia Mare tonajul maxim remorcat este dup cum urmeaz :
a) 2000 tone cu locomotiv DA;
b) 1200 tone cu locomotiv DHC.
Pe distan a Baia Mare Sud Baia Mare Nord tonajul maxim remorcat este de 450 tone.
5.4. Viteza maxim a convoiului de manevr pe distan a Baia Mare Baia Mare Sud este de 10 km/h iar pe distan a Baia
Mare Sud Baia Mare Nord este de 15 km/h.
Procentul de frnare al convoiului de manevr este de 45%.
n toate cazurile lungimea maxim a convoiului de manevr este de 500 m.
5.5. Din sta ia Baia Mare convoiul de manevr va fi expediat spre grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord pe
baza indica iei permisive a semnalului de ie ire (X1-X7, X11, X12) i a ordinului de circula ie.
5.6. n vederea expedierii convoiului de manevr spre grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, IDM din sta ia
Baia Mare ntocme te ordin de circula ie cu men iunile necesare realiz rii siguran ei circula iei, respectiv:
a) condi ii de circula ie la expedierea convoiului de manevr din sta ia Baia Mare i n linie curent ;
b) condi ii de circula ie la napoierea din grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord;
c) alte cazuri impuse de situa ie, care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului de locomotiv .
De asemenea, n vederea expedierii convoiului de manevr spre grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, IDM
din sta ia Baia Mare va nscrie n RUCLCM formula: Num rulora ... expediat convoiul de manevr nr.. pe grupa de linii
Baia Mare Sud/Baia Mare Nord, remorcat cu locomotiva i locomotiva mping toare(dac este cazul).
5.7. Intrarea convoiului de manevr n grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord se va face astfel:
a) convoiul va opri nainte de primul macaz atacat pe la vrf;
b)
eful de manevr va face revizia macazurilor i a liniilor grupei de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, dup care
manipuleaz macazurile pentru primirea convoiului;
c) convoiul de manevr va intra pe grupa de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, dup caz, pe baza semnalelor
date cu instrumente portative de c tre eful de manevr , care se va convinge de gararea complet a acestuia.
5.8. Ie irea convoiului de manevr din grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord se va face astfel:
a)
eful de manevr va face revizia macazurilor dup care execut parcursul pentru ie irea convoiului de manevr ;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2192 din 05.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia convoaielor de manevr
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

b)

convoiul de manevr va ie i din grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord pe baza semnalelor date cu
instrumente portative de c tre eful de manevr ;
c) dup dep irea complet a ultimului macaz din parcurs mecanicul de locomotiv va opri convoiul, iar eful de
manevr va manipula toate macazurile n pozi ia normal , dac este cazul, dup care va urca pe locomotiv i va
comunica mecanicului faptul c , convoiul de manevr poate pleca, dup caz, la sta ia Baia Mare, grupa de linii Baia
Mare Nord sau grupa de linii Baia Mare Sud.
5.9. Intrarea convoiului de manevr n sta ia Baia Mare se face pe baza indica iilor permisive ale semnalului de intrare Y.
5.10. Dup gararea convoiului de manevr n sta ia Baia Mare, IDM va nscrie n RUCLCM formula: Num rulora ...
sosit convoiul de manevr nr.. dinspre grupa de linii Baia Mare Sud/Baia Mare Nord, remorcat cu locomotiva i
locomotiva mping toare(dac este cazul).
5.11. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord se va afla ntotdeauna un singur convoi de
manevr , interzicndu-se expedierea din sta ia Baia Mare n direc ia Baia Mare Sud/Baia Mare Nord a unui alt convoi de
manevr pn cnd primul nu s-a retras n sta ia Baia Mare, excep ie f cnd cazul cnd este necesar ndrumarea unui mijloc
de ajutor. Din momentul expedierii convoiului de manevr spre Baia Mare Sud/Baia Mare Nord linia se consider ocupat pn
la gararea convoiului n sta ia Baia Mare. In situa ia n care un de in tor de LFI de ine locomotiv de manevr cu acces pe
liniile grupei de linii Baia Mare Sud/Baia Mare Nord, IDM nu va permite accesul locomotivei acestuia pe liniile grupei de linii
Baia Mare Sud/Baia Mare Nord pe timpul circula iei convoiului de manevr pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare
Baia Mare Nord.
5.12. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord i retur convoiul de manevr va circula doar prin
tragere. Declivitatea pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord fiind mai mare de 3 mm/m, se
interzice l sarea vagoanelor f
locomotiv pe aceast sec ie. De asemenea, se interzice l sarea vagoanelor f
locomotiv
pe liniile grupei Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord.
Capitolul 4
Modul de procedare in situa ii deosebite
Art.6. - Deranjamente la linii
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc ii sau reglement ri.
Art.7. - Deranjamente la schimb toarele de cale
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc ii sau reglement ri.
Art.8. - Deranjamente la aparatele RTF
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc ii sau reglement ri.
Art.9. - Deranjamente la materialul rulant
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc ii sau reglement ri.
Art.10. - n caz de defectare a locomotivei convoiului de manevr pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia
Mare Nord se va proceda la ndrumarea mijlocului de ajutor, conform reglement rilor specifice n vigoare.
Capitolul 5
Dispozi ii finale
Art.11. - ntre inerea liniei se face de c tre personalul L, conform reglement rilor specifice n vigoare.
Art.12. - Prezentul regulament va fi nsu it sub semn tur de c tre tot personalul care i desf
circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord.

oar activitatea pe sec ia de

Art.13. - Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i incidentelor feroviare, respectiv celelalte
reglement ri specifice n vigoare privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linii i instala ii.
Art.14. - Anexele 1-4 fac parte integrant din prezentul regulament.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2192 din 05.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia convoaielor de manevr
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

Anexa 1
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

Anexa 2
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2192 din 05.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia convoaielor de manevr
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

Anexa 3
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

Anexa 4
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil Baia Mare Baia Mare Nord

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII


ORDINUL
Nr. 2224
din 12.12.2012
privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110,
aflate pe distan a de circula ie G ne ti - Putna
n conformitate cu prevederilor art. 2 din anexa 1 la Hot rrea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condi iilor de
nchiriere de c tre Compania Na ional de C i Ferate C.F.R.- S.A. a unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile,
precum i gestionarea acestora,
n temeiul prevederilor art.12. lit. c) i n) din Ordonan a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. j) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe c ile ferate romne i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare i ale art. 4 alin.(1) pct. 1 i 12 i art. 5 alin.(4) din Hot rrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul
ORDIN:
Art.1. - Se aprob Regulamentul de exploatare pentru
circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km
26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti - Putna,
prev zut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art.2. - Prevederile prezentului ordin se aplic Companiei
Na ionale de C i Ferate C.F.R.S.A., gestionarului infrastructurii
feroviare care gestioneaz sec ia de circula ie neinteroperabil
Dorne ti - Gura Putnei - Putna i operatorilor de transport feroviar
care i desf oar activitatea pe aceast sec ie.
Art.3. - Autoritatea Feroviar Romn -AFER, Compania
Na ional
de C i Ferate C.F.R.S.A., gestionarul
infrastructurii feroviare care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Dorne ti - Gura Putnei - Putna i operatorii
de transport feroviar care i desf oar activitatea pe
aceast sec ie vor duce la ndeplinire prezentul ordin.

Art.4. - Pn la data intr rii n vigoare a prezentului ordin,


Compania Na ional de C i Ferate C.F.R.S.A., gestionarul
de infrastructur feroviar care gestioneaz sec ia de
circula ie neinteroperabil Dorne ti - Gura Putnei - Putna i
operatorii de transport feroviar care i desf oar activitatea
pe aceast sec ie vor asigura instruirea ntregului personal cu
responsabilit i n siguran a circula iei trenurilor, privind
aplicarea prevederilor Regulamentului de exploatare pentru
circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i
km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti - Putna.
Art. 5. - Prezentul ordin se public n Buletinul AFER i
Foaia Oficial CFR.

MINISTRU
OVIDIU IOAN SILAGHI

ANEXA
la OMTI nr 2224/12.12.2012

REGULAMENT DE EXPLOATARE
pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110,
aflate pe distan a de circula ie G ne ti-Putna
Capitolul 1
Prezentare General
Art. 1. - Descrierea general a distan ei de circula ie G ne ti Putna.
1.1. Distan a de circula ie G ne ti - Putna se afl pe sec ia de circula ie neinteroperabil Dorne ti Gura PutneiPutna,
are o lungime de 20,653 km cu o declivitate maxim de 16 i este nzestrat cu in de tip 45. Viteza maxim de circula ie
este de 40 km/h.
1.2. Pe distan a de circula ie G ne tiPutna se afl urm toarele subunit i: Hm G ne ti, h Vicovu de Jos, h Vicovu de
Sus, hc Bivol rie, h Gura Putnei, Hm Putna. Schi a distan ei de circula ie G ne ti-Putna este prezentat n Anexa 1 la
prezentul regulament.
1.3. Distan a de circula ie G ne tiPutna este deschis traficului de c tori i marf .
1.4. Sistemul de organizare a circula iei trenurilor Conducerea centralizat a circula iei trenurilor.
Capitolul 2
Prezentarea pasajelor rutiere de la km 26+068 i km 26+110 i modul de circula ie a trenurilor
Art.2. Pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110.
2.1. Pasajul rutier de la km 26 + 068, este situat ntre Hm G
2E de categoria a III-a.

ne ti i Hm Putna i se afl la intersec ia c ii ferate cu DN

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2224 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti Putna

2.2. Pasajul rutier de la km 26 + 110, este situat ntre Hm G ne ti i Hm Putna i se afl la intersec ia c ii ferate cu un
drum comunal de categoria a V-a.
2.3 Pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110 sunt situate n hVicovu de Jos. Pentru urcarea/coborrea c torilor au
fost construite peroane naintea fiec rui pasaj rutier. Schi a h Vicovu de Jos este reprezentat n Anexa 2 la prezentul
regulament.
Art. 3 Circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110.
3.1. nainte de expedierea trenurilor din Hm G ne ti i Hm Putna (att pentru trenurile de c tori ct i pentru trenurile
de marf ), agentul punctului de sec ionare, din dispozi ia scris a operatorului RC transmite mecanicului trenului prin ordin de
circula ie dreptul de ocupare a liniei curente precum i eventualele condi ii de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ),
iar la trenurile de c tori oprirea obligatorie n fa a pasajului rutier de la km 26+068 sau km 26+110, n func ie de sensul de
mers.
3.2. Circula ia trenurilor de c tori se va efectua astfel:
- cnd trenul circul n sensul de la Hm G ne ti la Hm Putna, mecanicul va opri obligatoriu trenul n dreptul peronului nr.
1, la o distan de cel pu in 5 m nainte de pasajul rutier de la km 26 + 068;
- cnd trenul circul n sensul de la Hm Putna la Hm G ne ti, mecanicul va opri obligatoriu trenul n dreptul peronului nr.
2, la o distan de cel pu in 5 m nainte de pasajul rutier de la km 26 + 110;
Dup coborrea/urcarea c torilor, agentul trenului ( eful de tren), nainte de darea semnalului de pornire a trenului,
verific i se convinge vizual asupra st rii de liber a celor dou pasaje rutiere.
3.3. Circula ia trenurilor de marf se va efectua astfel:
Pentru ambele sensuri de circula ie, nainte ca trenul s intre n zona pasajelor rutiere din h Vicovu de Jos, mecanicul va
conduce trenul cu deosebit aten ie, dnd semnale acustice de ATEN IE cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului
feroviar.
3.4. Circula ia trenurilor de c tori i marf , se face cu respectarea unei limit ri de vitez de 5 km/h n zona pasajelor
rutiere de la km 26+068 i km 26+110.
Capitolul 3
Modul de procedare n situa ii deosebite, altele dect cele prev zute n regulamentele specifice
Art.4. Deranjamente la linii
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc iuni sau reglement ri.
Art.5. Deranjamente la schimb toarele de cale
Nu este cazul.
Art.6. Deranjamente la aparatele RTF
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc iuni sau reglement ri.
Art.7. Deranjamente la materialul rulant
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc iuni sau reglement ri.
Capitolul 4
Dispozi ii finale
Art.8. ntre inerea pasajelor rutiere de la km 26+068 i km 26+110 se face de c tre personalul de linii, conform reglement rilor
specifice.
Art.9.Verificarea liniei i a pasajelor rutiere de la km 26+068 i km 26+110 se face de c tre personalul de linii n cadrul
lucr rilor zilnice de revizia c ii pe care ace tia le execut .
Art.10. Prezentul regulament va fi nsu it de c tre tot personalul care i desf
neinteroperabil Dorne ti Gura Putnei - Putna.

oar

activitatea pe sec ia de circula ie

Art.11. Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i incidentelor feroviare, respectiv celelalte
reglement ri specifice privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linie i instala ii.
Art.12. Anexele 1-2 fac parte integrant din prezentul regulament.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2224 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti Putna

Anexa 1
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti Putna

Anexa 2
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti Putna

10

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII


ORDINUL
Nr. 2225
din 12.12.2012
privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 7+990, km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650,
aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic
n conformitate cu prevederilor art. 2 din anexa 1 la Hot rrea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condi iilor de
nchiriere de c tre Compania Na ional de C i Ferate C.F.R.- S.A. a unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile,
precum i gestionarea acestora,
n temeiul prevederilor art.12. lit. c) i n) din Ordonan a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. j) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe c ile ferate romne i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare i ale art. 4 alin.(1) pct. 1 i 12 i art. 5 alin.(4) din Hot rrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul
ORDIN:
Art.1. - Se aprob Regulamentul de exploatare pentru
circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km
9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650,
aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic
prev zut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art.2. - Prevederile prezentului ordin se aplic Companiei
Na ionale de C i Ferate C.F.R.S.A., gestionarului
infrastructurii feroviare care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Buda - Sl nic i operatorilor de transport
feroviar care i desf oar activitatea pe aceast sec ie.
Art.3. - Autoritatea Feroviar Romn - AFER, Compania
Na ional
de C i Ferate C.F.R.S.A., gestionarul
infrastructurii feroviare care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Buda - Sl nic i operatorii de transport
feroviar care i desf oar activitatea pe aceast sec ie vor
duce la ndeplinire prezentul ordin.

Art.4. - Pn la data intr rii n vigoare a prezentului ordin,


Compania Na ional de C i Ferate C.F.R.S.A., gestionarul de
infrastructur feroviar care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Buda - Sl nic i operatorii de transport feroviar
care i desf oar activitatea pe aceast sec ie vor asigura
instruirea ntregului personal cu responsabilit i n siguran a
circula iei
trenurilor,
privind
aplicarea
prevederilor
Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin
pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, km 14+630, km
17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe aflate pe sec ia de
circula ie neinteroperabil Buda Sl nic.
Art. 5. - Prezentul ordin se public n Buletinul AFER i
Foaia Oficial CFR.

MINISTRU
OVIDIU IOAN SILAGHI

ANEXA
la OMTI nr 2225/12.12.2012

REGULAMENT DE EXPLOATARE
pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650
aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic
Capitolul 1
Prezentarea General
Art. 1 Descrierea general a sec iei de circula ie neinteroperabile Buda Sl nic.
1.1. Sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic are o lungime de 34 km cu o declivitate maxim de 15 , i este
nzestrat cu in de tip 49 si 60.
1.2. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic se afl urm toarele subunit i: sta ia Buda, Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic.
1.3. Sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic este deschis traficului de c tori i traficului de marf .
1.4. Schi a sec iei de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic este prezentat n Anexa 1 la prezentul regulament.
Capitolul 2
Prezentarea subunit ilor, pasajelor rutiere
Art.2. Denumirea subunit ii - sta ia Buda
2.1 Sta ia Buda se afl pe sec ie de circula ie interoperabil la o distan de 11,917 km de Hm Plopeni Sat.
2.2 Dotarea tehnic a subunit ii:
Sta ia Buda este nzestrat cu instala ie de centralizare electrodinamic tip CR6, are un dispozitiv format din 6 linii. Primirea
trenului n sta ie, din direc ia Sl nic, se face pe baza indica iilor permisive ale semnalului luminos Ys, iar expedierea trenului
din sta ie n direc ia Sl nic se face de la linia 1 i linia 2 pe baza indica iilor permisive ale semnalului luminos X1, respectiv X2.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

11

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

2.3 Panul Tehnic de Exploatare se v-a actualiza n concordan cu prezentul Regulament de Exploatare pe sec ia
neinteroperabil Buda Sl nic.
2.4 Schi a subunit ii este prezentat n Anexa 2 la prezentul regulament.
Art.3. Descrierea pasajului rutier G geni ( km 7+990)
3.1 Pasajul rutier G geni este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda Sl nic la km 7+990 ntre sta ia Buda i Hm
Plopeni Sat la o distan de 7,99 km de sta ia Buda i la o distan de 3,73 km de Hm Plopeni Sat.
3.2 Pasajul rutier G geni se afl la intersec ia c ii ferate cu DJ 102, drum jude ean de categoria a IV-a.
3.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate IR.
3.4 Schi a pasajului rutier este prezentat n Anexa 3 la prezentul regulament.
Art.4 Descrierea pasajului rutier aflat n punctul de oprire Plopeni (km 9+930)
4.1 Pasajul rutier km 9+930 este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda Sl nic la km 9+930 ntre sta ia Buda i Hm
Plopeni Sat la o distan de 9,93 km de sta ia Buda i la o distan de 1,79 km de Hm Plopeni Sat.
4.2 Pasajul rutier Plopeni se afl la intersec ia c ii ferate cu bulevardul Republica din ora ul Plopeni, drum public de categoria a IV-a.
4.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate - IR.
4.4 Schi a pasajului rutier este prezentat n Anexa 4 la prezentul regulament.
Art.5. Hm Plopeni Sat
5.1 Hm Plopeni Sat este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda Sl nic la km 11+719 i se afl la 11,719 km de sta ia
Buda i 22,34 km de sta ia Sl nic.
5.2 Dotarea tehnic a subunit ii:
Hm Plopeni Sat este nzestrat cu ncuietori cu chei f
bloc i are un dispozitiv format din cinci linii din care dou linii de
primire - expediere i trei linii afectate pentru manevr .
5.3 Hm Plopeni Sat este deservit de impiegat de mi care dispozitor la biroul de mi care i de revizori de ace la dou
posturi de macazuri.
5.4 Panul Tehnic de Exploatare se v-a actualiza n concordan cu prezentul Regulament de Exploatare pe sec ia
neinteroperabil Buda Sl nic.
5.5 Schi a subunit ii este prezentat n anexa 5 la prezentul regulament.
Art.6. Pasajul rutier G
nel (km 14+630)
6.1 Pasajul rutier G
nel este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda Sl nic la km 14+630 i este situat ntre Hm
Plopeni Sat i sta ia Sl nic, la o distan de 2,91 km de Hm Plopeni Sat i de 19,43 km de sta ia Sl nic;
6.2 Pasajul rutier se afl la intersec ia c ii ferate cu DJ 102, drum jude ean de categoria a IV-a.
6.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate - IR.
6.4 Schi a pasajului rutier este prezentat n anexa 6 la prezentul regulament.
Art.7. Pasajul rutier M
ti (km 17+480)
7.1 Pasajul rutier este amplasat ntre Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic, pe sec ia neinteroperabil Buda Sl nic la km
17+480 i se afl la o distan de 5,76 km de Hm Plopeni Sat i 16,58 km de sta ia Sl nic;
7.2 Datorit vizibilit ii reduse n zona pasajului rutier, trenurile de marf din direc ia Plopeni Sat n direc ia Sl nic, vor
circula cu viteza maxim de 5 km/h n zona pasajului rutier; restric a de vitez va fi semnalizat permanent pe teren i se va
monta i o instala ie de autostop tip INDU I pe cale ferat simpl .
7.3 Pasajul rutier se afl la intersec ia c ii ferate cu DC 16, drum comunal de categoria a V-a.
7.4 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate - IR.
7.5 Schi a pasajului rutier este prezentat n anexa 7 la prezentul regulament.
Art.8. Pasajul rutier Poiana V rbil u (km 22+860)
8.1 Pasajul rutier este amplasat ntre Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic, pe sec ia neinteroperabil Buda Sl nic la km
22+860 i se afl la o distant de 11,14 km de Hm Plopeni Sat i de 11,20 km de sta ia Sl nic.
8.2 Datorit vizibilit ii reduse n zona pasajului rutier, trenurile de c tori i marf din direc ia Sl nic n direc ia Plopeni Sat
vor circula cu viteza maxim de 5 km/h; restric a de vitez va fi semnalizat permanent pe teren i se va monta i o instala ie
de autostop tip INDU I pe cale ferat simpl , iar din direc ia Plopeni Sat n direc ia Sl nic trenurile vor circula cu viteza
maxim de 50 km/h.
8.3 Pasajul rutier se afl la intersec ia cu DJ 102, drum jude ean de categoria a IV-a.
8.4 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate -IR.
8.5 Schi a pasajului rutier este prezentat n anexa 8 la prezentul regulament.
Art.9. Pasajul rutier V rbil u (km 27+650)
9.1 Pasajul rutier este amplasat ntre Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic, pe sec ia neinteroperabil
27+650 i se afl la o distan de 15,93 km de Hm Plopeni Sat i de 6,41 km de sta ia Sl nic.
9.2 Pasajul rutier se afl la intersec ia cu DJ 101T, drum jude ean de categoria a IV-a.
9.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate -IR.
9.4 Schi a pasajului rutier este prezentat n anexa 9 la prezentul regulament.

Buda Sl nic la km

Art.10. Denumirea subunit ii Sta ia Sl nic


10.1 Sta ia Sl nic este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda Sl nic la km 34+056 i se afl la 22,34 km de Hm Plopeni Sat.
10.2 Dotarea tehnic a subunit ii:
Sta ia Sl nic este nzestrat cu instala ie de centralizare electromecanic i are dou grupe de linii, grupa c tori i grupa marf :
- grupa c tori este format dintr-un dispozitiv de 4 linii;
- grupa marf este format dintr-un dispozitiv de 4 linii;

12

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

10.3 Sta ia Sl nic este deservit de impiegat de mi care dispozitor la biroul de mi care i revizori de ace la 3 posturi de macazuri.
10.4 Panul Tehnic de Exploatare se v-a actualiza n concordan cu prezentul Regulament de Exploatare pe sec ia
neinteroperabil Buda Sl nic.
10.5 Schi a subunit ii este prezentat n anexa 10 la prezentul regulament.
Capitolul 3
Circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650 aflate
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic
Art.11. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier G geni (km 7+990)
Circula ia trenurilor de c tori i marf prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
mers, la 5 m n fa a pasajului de la km 7+990 f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de c tre
al doilea agent al trenului. nainte de expedierea trenurilor din sta ia Buda sau Hm Plopeni Sat (pentru trenurile de c tori),
respectiv sta ia Buda sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de marf ), IDM ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului
n care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ) i oprirea obligatorie n fa a pasajului rutier de
la km 7+990.
Dup oprirea trenului naintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz n pasaj, opre te circula ia rutier i
va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea n mi care a trenului, numai dup ce s-a convins
vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te pentru urcarea agentului n tren,
apoi i continu mersul conform livret.
Art.12. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier Plopeni (km 9+930)
Circula ia trenurilor de marf i c tori prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
mers la 5 m n fa a pasajului de la km 9+930 f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de c tre
al doilea agent al trenului. Trenurile care circul din direc ia Buda n direc ia Sl nic vor opri n dreptul peronului 1, iar trenurile
care circul din direc ia Sl nic n direc ia Buda vor opri n dreptul peronului 2. nainte de expedierea trenurilor din sta ia Buda
sau HM Plopeni Sat (pentru trenurile de c tori), respectiv sta ia Buda sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de marf ), IDM
ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului n care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din
linie curent ) i oprirea obligatorie n fa a pasajului rutier km 9+930.
La trenurile de c tori dup oprirea trenului naintea pasajului rutier i dup mbarcarea/debarcarea c torilor, eful de
tren se deplaseaz n pasaj, opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru
punerea n mi care a trenului, numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul
elibereaz pasajul rutier, opre te pentru urcarea efului de tren n tren, apoi i continu mersul conform livret.
La trenurile de marf dup oprirea trenului naintea pasajului rutier al doilea agent al trenului se deplaseaz n pasaj,
opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea n mi care a trenului,
numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te
pentru urcarea agentului n tren, apoi i continu mersul conform livret.
Art.13. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier G
nel (km 14+630)
Circula ia trenurilor de marf i c tori prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
circula ie la 5 m n fa a pasajului de la km 14+630 f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de
tre al doilea agent al trenului. Trenurile care circul din direc ia Buda n direc ia Sl nic vor opri n dreptul peronului 1, iar
trenurile care circul din direc ia Sl nic n direc ia Buda vor opri n dreptul peronului 2. nainte de expedierea trenurilor din HM
Plopeni Sat sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de c tori), respectiv sta ia Buda sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de marf ),
IDM ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului n care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez
din linie curent ) i oprirea obligatorie n fa a pasajului rutier km 14+630.
La trenurile de c tori dup oprirea trenului naintea pasajului rutier, dup mbarcarea/debarcarea c torilor, eful de tren
se deplaseaz n pasaj, opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea n
mi care a trenului, numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul
rutier, opre te pentru urcarea efului de tren n tren, apoi i continu mersul conform livret.
La trenurile de marf dup oprirea trenului naintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz n pasaj,
opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea n mi care a trenului,
numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te
pentru urcarea agentului n tren, apoi i continu mersul conform livret.
Art.14. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier M
ti (km 17+480)
14.1 Circula ia trenurilor de c tori prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
circula ie la 5 m n fa a pasajului de la km 17+480, f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de
tre eful de tren. Trenurile care circul din direc ia Buda n direc ia Sl nic vor opri n dreptul peronului 1, iar trenurile care
circul din direc ia Sl nic n direc ia Buda vor opri n dreptul peronului 2. nainte de expedierea trenurilor din Hm Plopeni Sat
sau sta ia Sl nic, IDM ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului n care men ioneaz condi iile de circula ie
(restric iile de vitez din linie curent ) i oprirea obligatorie n fa a pasajului rutier de la km 17+480.
Dup oprirea trenului naintea pasajului rutier, dup mbarcarea/debarcarea c torilor, eful de tren se deplaseaz n
pasaj, opre te circula ia rutier
i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea n mi care a
trenului, numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier
opre te, pentru urcarea efului de tren n tren, apoi i continu mersul conform livret.
14.2 Circula ia trenurilor de marf prin pasaj se efectueaz astfel:
a) Din direc ia Sl nic n direc ia Buda trenul opre te obligatoriu la 5 m n fa a pasajului de la km 17+480 f
a dep i
pasajul n dreptul peronului 2 i continu mersul dup asigurarea pasajului de c tre al doilea agent al trenului. nainte de
expedierea trenurilor din sta ia Sl nic, IDM ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului n care men ioneaz
condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ) i oprirea obligatorie n fa a pasajului rutier de la km 17+480.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

13

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Dup oprirea trenului naintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz n pasaj, opre te circula ia rutier i
va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea n mi care a trenului, numai dup ce s-a convins
vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te pentru urcarea agentului n tren,
apoi i continu mersul conform livret.
b) Din direc ia Buda n direc ia Sl nic trenul circul prin pasajul rutier cu viteza maxim de 5 km/h, IDM din sta ia Buda
ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului n care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din
linie curent ) i limitarea de 5 km/h n zona pasajului rutier km 17+480.
nainte ca trenul s intre n zona pasajului rutier, mecanicul va conduce trenul cu deosebit aten ie, dnd semnale
acustice de ATEN IE cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.
Art.15. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier Poiana V rbil u (km 22+860)
Din direc ia Plopeni Sat n direc ia Sl nic, trenurile de c tori i marf circul prin pasajul rutier cu viteza maxim de 50 km/h.
nainte de expedierea trenurilor din Hm Plopeni Sat (pentru trenurile de c tori), respectiv sta ia Buda (pentru trenurile de
marf ), IDM ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului n care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de
vitez din linie curent ) i circula ia cu viteza maxima de 50 km/h prin pasajul rutier.
Din direc ia Sl nic n direc ia Plopeni Sat circula ia trenurilor de c tori i marf prin pasaj se face cu viteza maxim de 5 km/h.
nainte de expedierea trenurilor de c tori i marf din sta ia Sl nic, IDM ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul
trenului n care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ) i circula ia cu vitez de maxim 5
km/h n zona pasajului rutier.
nainte ca trenul s intre n zona pasajului rutier, mecanicul va conduce trenul cu deosebit aten ie, dnd semnale acustice
de ATEN IE cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.
Art.16. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier V rbil u (km 27+650)
Circula ia trenurilor de c tori i marf prin pasajul rutier se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
circula ie la 5 m n fa a pasajului de la km 27+650, f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de c tre al
doilea agent al trenului. Trenurile care circul din direc ia Buda n direc ia Sl nic vor opri n dreptul peronului 1, iar trenurile care
circul din direc ia Sl nic n direc ia Buda vor opri n dreptul peronului 2. nainte de expedierea trenurilor din Hm Plopeni Sat sau sta ia
Sl nic, IDM ntocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului n care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez
din linie curent ) i oprirea obligatorie n fa a pasajului rutier de la km 27+650.
La trenurile de c tori dup oprirea trenului naintea pasajului rutier i dup mbarcarea/debarcarea c torilor, eful de
tren se deplaseaz n pasaj, opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru
punerea n mi care a trenului, numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul
elibereaz pasajul rutier, opre te pentru urcarea eful de tren n tren, apoi i continu mersul conform livret.
La trenurile de marf dup oprirea trenului naintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz n pasaj,
opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea n mi care a trenului,
numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te
pentru urcarea agentului n tren, apoi i continu mersul conform livret.
Capitolul 4
Modul de procedare n situa ii deosebite
Art. 17. Deranjamente la linii
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc iuni sau reglement ri.
Art. 18. Deranjamente la schimb toarele de cale
Nu este cazul.
Art. 19. Deranjamente la aparatele RTF
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc iuni sau reglement ri.
Art. 20. Deranjamente la materialul rulant
Nu sunt situa ii anormale necuprinse n instruc iuni sau reglement ri.
Capitolul 5
Dispozi ii finale
Art. 21. ntre inerea pasajelor rutiere se face de c tre personalul L al gestionarului de infrastructur , conform reglement rilor proprii.
Art. 22. Verificarea liniei i a pasajelor de pe sec ia Buda - Sl nic se face de personalul de linii n cadrul lucr rilor zilnice de
revizia c ii pe care ace tia le execut .
Art. 23. Prezentul regulament va fi nsu it sub semn tur de c tre tot personalul care i desf oar activitatea pe sec ia de
circula ie Buda Sl nic, iar atribu iile din prezentul regulament vor fi cuprinse i n fi ele de post.
Art. 24. Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i evenimentelor feroviare, respectiv celelalte
reglement ri specifice privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linie i instala ii.
Art. 25. Anexele 1 10 fac parte din prezentul regulament.

14

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 1
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 2
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

15

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 3
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 4
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

16

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 5
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 6
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

17

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 7
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 8
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

18

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2225 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990,
km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 9
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

Anexa 10
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda Sl nic

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

19

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII


ORDINUL
Nr. 2226
din 12.12.2012
privind aprobarea Regulamentului de exploatare
pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera
n conformitate cu prevederilor art. 2 din anexa 1 la Hot rrea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condi iilor de
nchiriere de c tre Compania Na ional de C i Ferate C.F.R.- S.A. a unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile,
precum i gestionarea acestora,
n temeiul prevederilor art.12. lit. c) i n) din Ordonan a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. j) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe c ile ferate romne i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare i ale art. 4 alin.(1) pct. 1 i 12 i art. 5 alin.(4) din Hot rrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul
ORDIN:
Art.1. - Se aprob Regulamentul de exploatare pentru
circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil
Jebel Giera, prev zut n anexa care face parte integrant
din prezentul ordin.
Art.2. - Prevederile prezentului ordin se aplic Companiei
Na ionale de C i Ferate C.F.R. S.A., gestionarului
infrastructurii feroviare care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Jebel Giera i operatorilor de transport
feroviar care i desf oar activitatea pe aceast sec ie.
Art.3. - Autoritatea Feroviar Romn AFER, Compania
Na ional de C i Ferate C.F.R. S.A., gestionarul
infrastructurii feroviare care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Jebel Giera i operatorii de transport
feroviar care i desf oar activitatea pe aceast sec ie vor
duce la ndeplinire prezentul ordin.

Art.4. - Pn la data intr rii n vigoare a prezentului ordin,


Compania Na ional de C i Ferate C.F.R. - S.A., gestionarul
de infrastructur feroviar care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Jebel Giera i operatorii de transport feroviar
care i desf oar activitatea pe aceast sec ie vor asigura
instruirea ntregului personal cu responsabilit i n siguran a
circula iei
trenurilor,
privind
aplicarea
prevederilor
Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor pe
sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera.
Art.5. La data intr rii n vigoare a prezentului ordin,
Regulamentul de exploatare a sec iei de circula ie Jebel Giera nregistrat sub nr. 23/3/3/1/939/2003 i nceteaz
aplicabilitatea.
Art.6. - Prezentul ordin se public n Buletinul AFER i
Foaia Oficial CFR.

MINISTRU
OVIDIU IOAN SILAGHI

ANEXA
la OMTI nr 2226/12.12.2012

REGULAMENT DE EXPLOATARE
pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera
Capitolul 1
Prezentare general
Art.1 Descrierea general a sec iei de circula ie neinteroperabile Jebel Giera
1.1. Sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel - Giera, are o lungime de 33,1 km, cu o declivitate maxim de 3, fiind
nzestrat cu in de tip 40.
1.2. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera se afl urm toarele subunit i: Hm Ciacova, Trgu Ciacova (hc),
Ghilad (hc), Banloc (hc), Livezile Banat (hc), Giera (hcv). Pe distan a de circula ie Ciacova Giera se afl dou sprezece
treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere-tip IR: km 2+552, km +850, km 6+808, km 9+321, km 11+134, km
13+468, km 14+450, km 18+443, km 22+876, km 24+290, km 28+526, km 31+448.
1.3. Sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera este deschis pentru traficul de c tori i marf .
1.4. Schi a sec iei de circula ie JebelGiera este prezentat n anexa 1 la prezentul regulament.
Capitolul 2
Prezentarea subunit ilor
Art.2 Denumirea subunit ii sta ia Jebel
2.1. Sta ia Jebel este amplasat pe sec ia de circula ie interoperabil Timi oara Sud Stamora Moravi a, are patru direc ii de mers i
un dispozitiv format din 8 linii, iar declivitatea liniilor este de 0. Sta ia este prev zut cu instala ie de centralizare cu ncuietori cu chei
bloc . n incinta sta iei n cap X, exist o trecere la nivel cu bariere - tip B la km 23+656, deservit de personalul sta iei.
2.2. Schi a subunit ii este prezentat n anexa 2 la prezentul regulament.
2.3. Modul de lucru n subunitate: este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al sta iei.

20

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

Art. 3 Denumirea subunit ii - Hm Ciacova


3.1. Hm Ciacova este amplasat pe sec ia de circula ie neinteroperabil JebelGiera.
3.2. Dotarea tehnic a subunit ii: Hm Ciacova are un dispozitiv format din 3 linii i este prev zut cu instala ie de
centralizare cu ncuietori cu chei f
bloc. n Hm Ciacova declivitatea liniilor este 0.
n incinta Hm Ciacova exist n cap Y o trecere la nivel cu bariere - tip B cu patru cumpene amplasat la km 8+320
deservit de IDM din Hm Ciacova . Hm Ciacova nu are linii industriale.
3.3. Schi a subunit ii este prezentat n anexa 3 la prezentul regulament. Schi a trecerii la nivel cu bariere tip - B
amplasat la km 8+320 este prezentat n anexa 4 la prezentul regulament.
3.4. Modul de lucru n subunitate: este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al haltei de mi care i prezentul regulament.
Art. 4 Denumirea subunit ii - hcv Giera
4.1. Hcv Giera este amplasat pe sec ia de circula ie Jebel - Giera .
4.2. Dotarea tehnic a subunit ii: hcv Giera are un dispozitiv format din 3 linii, este nzestrat cu instala ie de centralizare
cu ncuietori cu chei f
bloc, iar cheile sunt p strate la Hm Ciacova. n subunitate nu exist personal de trafic.
Hcv Giera n cap Y are o trecere la nivel semnalizat cu indicatoare rutieretip IR la km 33+264. Din dispozitivul de linii a hcv
Giera se racordeaz o linie ferat industrial acoperit cu sabotul de deraiere nr.S2 . n hcv Giera declivitatea liniilor este 0.
4.3. Schi a subunit ii este prezentat n anexa 5 la prezentul regulament.
4.4. Modul de lucru n subunitate: este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al Hm Ciacova i prezentul regulament.
Capitolul 3
Circula ia trenurilor
Art.5. Circula ia trenurilor de c tori i marf pe distan a de circula ie Jebel Ciacova i retur se face cu respectarea
instruc iunilor, regulamentelor, a ordinelor i dispozi iilor n vigoare, dup sistemul n elegerii telefonice, pe baz de cale liber .
Art.6 Circula ia trenurilor de c tori pe distan a de circula ie Ciacova - Giera i retur.
6.1. Circula ia trenurilor de c tori pe distan a de circula ie Ciacova Giera se face cu respectarea, regulamentelor,
ordinelor i dispozi iilor n vigoare dac nu se precizeaz altfel n prezentul regulament.
6.2. Expedierea trenurilor de c tori din Hm Ciacova n direc ia Giera se face n baza ordinului de circula ie emis de IDM,
n care se men ioneaz :
- la rubrica nr. trenului, num rul trenului la expediere din Hm Ciacova per (/) num rul trenului la plecare din hcv Giera;
- condi iile de circula ie la expediere din Hm Ciacova pn la primul macaz al hcv Giera inclusiv men iunea c trenul va opri
naintea primului macaz din hcv Giera;
- linia de garare n hcv Giera;
- condi iile de circula ie la napoiere din hcv Giera, cu precizarea orei de plecare din hcv Giera;
- alte condi ii impuse de situa ie, care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului de locomotiv .
6.3. eful de tren va verifica pozi ia i starea macazurilor din hcv Giera atacate de tren pe la vrf, dup care, n baza semnalelor date
cu instrumente portative, trenul va intra n hcv Giera cu viteza maxim de 20 km/h pn la oprirea efectiv pe linia de garare.
6.4. La sosirea trenului n hcv Giera, pentru a se convinge c trenul a garat complet, eful de tren va verifica existen a
semnalelor fine de tren i coresponden a cu documentul ar tarea vagoanelor.
6.5. n hcv Giera ordinul de plecare se d de c tre eful de tren la ora trecut n ordinul de circula ie, n conformitate cu
prevederile reglement rilor n vigoare.
6.6. eful de tren i mecanicul trenului vor fi dota i cu sta ii de emisie recep ie acordate pe frecven a utilizat pentru
circula ia trenurilor n zona respectiv .
6.7. n cazul n care este necesar s se efectueze opera ii de manevr pentru rebrusarea locomotivei trenului n hcv Giera, nainte de
expedierea din Hm Ciacova, IDM nmneaz cheile ncuietorilor macazurilor din hcv Giera efului de tren. eful de tren va semna n
registrul unificat de c i libere comenzi i mi care c a primit cheile ncuietorilor macazurilor din hcv Giera, utiliznd formula:
Nr. ora s-au primit cheile nr.. de la ncuietorile macazurilor nr. din hcv Giera semn tura..
6.8. Dup efectuarea manevrei n hcv Giera, eful de tren manevreaz macazurile pentru asigurarea accesului la linia
direct , apoi ncuie macazurile, ridic cheile macazurilor manevrate i dispune asupra plec rii trenului.
6.9. Dup sosirea trenului n Hm Ciacova eful de tren pred cheile la IDM, dup care va consemna n registrul unificat de
i libere comenzi i mi care c a predat cheile ncuietorilor macazurilor din hcv Giera utiliznd formula:
Nr. ora s-au predat cheile nr.de la ncuietorile macazurilor nr.din hcv Giera semn tura...
6.10. Materialul rulant aflat n sta ionare, trebuie garat ntre m rcile de siguran avnd u ile nchise i asigurat contra fugirii
prin strngerea frnelor de mn necesare men inerii pe loc.
Art. 7 Circula ia trenurilor de marf /locomotive izolate pe distan a de circula ie Ciacova Giera i retur precum i efectuarea
opera iilor de manevr n vederea introducerii sau scoaterii vagoanelor pe/de pe linia industrial din hcv Giera.
7.1. Circula ia trenurilor de marf /locomotive izolate pe distan a Ciacova Giera i retur, se face cu respectarea
regulamentelor, ordinelor i dispozi iilor n vigoare dac nu se precizeaz altfel n prezentul regulament.
7.2. nainte de expedierea trenurilor de marf /locomotive izolate din Hm Ciacova, IDM nmneaz cheile ncuietorilor
macazurilor i sabotului de deraiere S2 din hcv Giera, efului de manevr . eful de manevr va semna n registrul unificat de
i libere comenzi i mi care c a primit cheile ncuietorilor macazurilor din hcv Giera utiliznd formula:
Nr. ora s-au primit cheile nr.. de la ncuietorile macazurilor nr.. i cheia sabotului de deraiere S2 din hcv Giera
semn tura... Tot cu aceast ocazie IDM, nmneaz efului de manevr i planul de manevr , ntocmit n urma solicit rii
scrise a operatorului de transport.
7.3. Expedierea trenurilor de marf /locomotive izolate din Hm Ciacova n direc ia Giera se face n baza ordinului de
circula ie emis de IDM, n care se men ioneaz :
- la rubrica nr. trenului, num rul trenului la expediere din Hm Ciacova per (/) num rul trenului la plecare din hcv Giera;
- condi iile de circula ie la expediere din Hm Ciacova pn la primul macaz al hcv Giera, inclusiv men iunea c trenul va opri
naintea primului macaz din hcv Giera;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

21

OMTI nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

linia de garare n hcv Giera;


condi iile de circula ie la napoiere din hcv Giera;
alte condi ii impuse de situa ie, care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului de locomotiv .
7.4. eful de manevr va verifica pozi ia i starea macazurilor din hcv Giera atacate pe la vrf, dup care, n baza
semnalelor date cu instrumente portative, trenul de marf /locomotiva izolat va intra n hcv Giera cu viteza maxim de 20 km/h
pn la oprirea efectiv pe linia de garare.
7.5. La sosirea trenului n hcv Giera, pentru a se convinge c trenul a garat complet, eful de manevr va verifica existen a
semnalelor fine de tren i coresponden a cu documentul ar tarea vagoanelor.
7.6. Intrarea trenului de marf /locomotivei izolate pe linia industrial se face astfel:
- dup gararea trenului de marf /locomotivei izolate n hcv Giera i asigurarea garniturii/locomotivei izolate contra fugirii,
eful de manevr manevreaz macazurile aferente introducerii vagoanelor/locomotivei izolate pe linia industrial , descuie
sabotul S2, n pozi ia r sturnat de pe in ;
- pentru executarea opera iunilor de manevr , eful de manevr va trimite un agent din partida de manevr pentru luarea
surilor de oprire a circula iei rutiere n pasajul de km 33+ 264 i numai dup ce s-a convins c circula ia rutier este
oprit va da semnalul de ncepere a manevrei prin mpingere a vagoanelor/locomotivei izolate pe linia industrial ;
- dup mpingerea complet a vagoanelor / locomotivei izolate pe linia industrial i asigurarea contra fugirii a vagoanelor
dac este cazul, locomotiva izolat sau locomotiva cu vagoane va fi retras n hcv Giera;
- manevra n hcv Giera se va efectua numai prin mpingere i tragere.
7.7. Trenurile de marf se compun n hcv Giera, astfel nct s respecte regulile de compunere a unui tren, respectiv se
efectueaz revizia tehnic la compunere i se ntocmesc documente nso itoare ca i n cazul circula iei trenurilor. n hcv
Giera, calculul procentului de frnare i ntocmirea notei de frn se face de c tre eful de manevr . Trenurile de marf care
se compun n hcv Giera, vor opri n Hm Ciacova n vederea verific rii ar rii trenului de c tre IDM din Hm Ciacova i a
complet rii notei de repartizare a frnelor de mn .
7.8. nainte de expedierea trenului de marf /locomotivei izolate din hcv Giera, eful de manevr manipuleaz macazurile pe
linia direct , sabotul S2 n pozi ia a ezat pe in , le ncuie, iar cheile rezultate le p streaz n vederea pred rii c tre IDM din
Hm Ciacova.
7.9. Dup manipularea i asigurarea macazurilor din hcv Giera, eful de manevr dispune plecarea trenului de
marf /locomotivei izolate din hcv Giera la Hm Ciacova, conform nscrierilor f cute n ordinul de circula ie .
7.10. Dup sosirea trenului n Hm Ciacova eful de manevr pred cheile c tre IDM, dup care va semna n registrul
unificat de c i libere comenzi i mi care c a predat cheile ncuietorilor macazurilor i sabotului de deraiere din hcv Giera
utiliznd formula:
Nr. ora au predat cheile nr.de la ncuietorile macazurilor nr. i cheia sabotului de deraiere S2 din hcv Giera semn tura.
n cazul n care pe linia industrial din hcv Giera au fost l sate vagoane, eful de manevr va men iona n scris n registrul
de c i libere, comenzi i mi care faptul c un num r de..vagoane au fost l sate i asigurate cu frne de mn contra fugirii
pe linia industrial .
7.11. eful de manevr i mecanicul trenului vor fi dota i cu sta ii de emisie recep ie acordate pe frecven a utilizat pentru
circula ia trenurilor n zona respectiv .
Art.8 Expedierea i primirea trenurilor de c tori i marf n Hm Ciacova n/din direc ia Giera:
- expedierea trenurilor de c tori i marf din Hm Ciacova n direc ia Giera se va face n baza ordinului de circula ie, numai
dup ce IDM a verificat parcursul de expediere a trenului i a nchis bariera de la km 8+320.
- primirea trenurilor de c tori i marf n Hm Ciacova din direc ia Giera, se va face n baza semaforului de intrare nr. B1/2
pe liber, numai dup ce IDM a verificat parcursul de primire a trenului i a nchis bariera de la km 8+320.
Punerea semaforului de intrare nr.B1/2 pe liber se va face n baza solicit rii prin RTF a mecanicul de locomotiv .
n cazul n care mecanicul de locomotiv nu poate lua leg tura cu IDM din Hm Ciacova prin RTF, acesta va lua m suri de
oprire a trenului n fa a semaforului de intrare, f
a-l dep i, iar eful de tren coboar din tren i se deplaseaz la biroul de
mi care unde va solicita primirea trenului n Hm Ciacova.
n cazul trenurilor de marf cnd al doilea agent al trenului este mecanicul ajutor, acesta va prelua atribu iile efului de
manevr , n sensul c va cobor din tren i se va deplasa la Biroul de mi care unde va solicita primirea trenului n Hm Ciacova.
Art.9 Bariera mecanic din dotarea trecerii la nivel km 8+320 va fi nchis de IDM din Hm Ciacova prin manevrarea
dispozitivului Boc A pentru nchiderea cumpenelor 1 i 2 care acoper drumul comunal de categoria C, dup care IDM va
manevra dispozitivului Boc B pentru nchiderea cumpenelor 3 i 4 care acoper acela i drumul comunal de categoria C.
nainte de manevrare dispozitivului Boc A i Boc B pentru nchiderea cumpenelor barierei mecanice, IDM din Hm Ciacova, va
verifica faptul c pasajele sunt libere. Deschiderea barierei mecanice din dotarea trecerii la nivel km 8+320 se va face de la
acelea i dispozitive de manevrare a cumpenelor barierei Boc A, respectiv Boc B.
Cumpenele barierei mecanice din dotarea trecerii la nivel km 8+320 vor fi asigurate (ncuiate) att pe pozi ia deschis ct i
pe pozi ia nchis, iar barierele mobile vor fi asigurate n incinta postului de barier .
Art.10 Pe distan a Ciacova-Giera se va afla un singur tren, interzicndu-se expedierea din Hm Ciacova n direc ia Giera a unui alt
tren pn cnd primul nu s-a retras n Hm Ciacova, excep ie f cnd cazul cnd este necesar ndrumarea unui mijloc de ajutor.
Art.11 Pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel - Giera i retur, tonajul maxim remorcat este dup cum urmeaz :
a) pentru trenurile de c tori - 350 tone
b) pentru trenurile de marf : - directe de marf - 2000 tone cu locomotiv 060 DA
- 850 tone cu locomotive 040 DHC
- locale de marf - 1500 tone cu locomotiv 060 DA
- 650 tone cu locomotiv 040 DHC
Art.12 Viteza maxim de circula ie pe sec ia neinteroperabil Jebel Giera i retur este 30km/h.

22

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

Capitolul 4
Modul de procedare n situa ii deosebite
Art.13 Modul de procedare n situa ii deosebite
13.1. n cazul n care mecanicul de locomotiv - automotor observ defecte/defect ri vizibile constatate la linie, macazuri
sau instala ii care pericliteaz siguran a circula iei n timpul circula iei trenului, opre te trenul i l informeaz pe conduc torul
manevrei, care va aviza neregula la IDM prin orice mijloace de comunica ie pe care le are la ndemn .
13.2. Dac defectarea la linie, macazuri sau alte instala ii este constatat n timpul parcursului dintre Hm Ciacova i hcv
Giera i nu este posibil continuarea mersului, conduc torul manevrei dispune n scris prin ordin de circula ie mecanicului de
locomotiv - automotor napoierea trenului pn la semnalul de intrare al Hm Ciacova, dup care conduc torul manevrei se
deplaseaz la biroul de mi care i avizeaz n scris pe IDM din Hm Ciacova. IDM avizeaz operatorul RC i va primi trenul n
unitate.
13.3. n cazul n care la sosirea n hcv Giera, conduc torul manevrei constat c schimb toarele de cale au unul dintre
defectele prev zute n regulamentele n vigoare, acesta va interzice circula ia trenului peste schimb torul defect i va aviza
prin sta ie emisie - recep ie, telefonic sau printr-o not scris trimis printr-un agent al trenului pe IDM din Hm Ciacova, despre
defectul constatat, iar conduc torul manevrei dispune n scris prin ordin de circula ie mecanicului de locomotiv automotor,
napoierea trenului pn la semnalul de intrare al Hm Ciacova prin darea napoi a trenului.
13.4. La darea napoi a trenului prin mpingere se vor respecta prevederile din regulamentele n vigoare. Conduc torul
manevrei n timpul mpingerii trenului napoi se amplaseaz astfel nct:
- s observe linia;
- s dea semnale corespunz toare i s ia m suri de oprire a trenului, inclusiv prin tragerea semnalului de alarm , n cazul
n care observ obstacole;
- s ia masuri de oprire a trenului naintea trecerii la nivel km 8+320 ; circula ia prin pasaj se va face conform prevederilor din
prezentul regulament.
13.5. Dup sosirea trenului la semnalul de intrare al Hm Ciacova, conduc torul manevrei se deplaseaz la biroul de
mi care i va aviza n scris pe IDM despre deranjamentul produs. IDM va primi trenul n sta ie i va aviza acest fapt
operatorului RC.
13.6. n situa iile n care trenul nu i poate continua mersul, partida de tren va lua m suri de asigurare a men inerii pe loc a
trenului, dup care conduc torul manevrei va lua leg tura prin orice mijloace cu IDM din Hm Ciacova comunicnd
imposibilitatea continu rii mersului. IDM din Hm Ciacova va aviza operatorul RC despre situa ia creat . M surile de siguran
necesare a fi luate, se vor dispune n scris conform reglement rilor n vigoare.
Capitolul 5
Dispozi ii Finale
Art.14. ntre inerea liniei i a pasajelor rutiere se face de c tre personalul de specialitate conform reglement rilor specifice n
vigoare.
Art.15. Prezentul Regulament, dup aprobare, devine parte integrant a Planului Tehnic de Exploatare al Hm Ciacova,
Planului Tehnic de Exploatare care va fi actualizat pn la data intr rii n vigoare a prezentului regulament i obligatoriu va fi
nsu it sub semn tur de c tre tot personalul gestionarului de infrastructur feroviar care gestioneaz sec ia de circula ie
neinteroperabil Jebel - Giera i operatorii de transport feroviar care i desf oar activitatea pe aceast sec ie de circula ie.
Art.16. Revizia tehnic a aparatelor de cale i a instala iilor, verificarea liniilor i a construc iilor i verificarea st rii de
func ionare a aparatelor de cale i a instala iilor se face de gestionarul infrastructurii neinteroperabile.
Art.17 Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i incidentelor feroviare, respectiv celelalte
reglement ri specifice privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linii i instala ii.
Art.18 Anexele 1-5 fac parte integrant din prezentul regulament.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

23

OMTI nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

Anexa 1
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

Anexa 2
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

24

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

OMTI nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

Anexa 3
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

Anexa 4
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

25

OMTI nr. 2226 din 12.12.2012 privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

Anexa 5
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil Jebel Giera

26

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

TRANSPORTUL FEROVIAR ELEMENT CHEIE N PROMOVAREA I IMPLEMENTAREA


STRATEGIEI DE TRANSPORT INTERMODAL N ROMNIA
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER
Dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER
1. INTRODUCERE
Solu ia dezvolt rii transportului intermodal a nceput s capete din ce n ce mai mult consisten
i n Romnia, fiind
considerat de mul i exper i [7] - att din sectorul public de stat, ct i din sectorul privat - ca o solu ie eficient pentru
reechilibrarea pie ei transporturilor, prin atragerea fluxurilor de m rfuri dinspre sectorul rutier spre sectoarele feroviar i naval
(c i navigabile interioare i autostr zi maritime).
Acordarea de prioritate modurilor de transport sustenabile este spunsul la agravarea consecin elor rezultate din utilizarea
excesiv a transportului rutier de marf (poluare, infrastructur rutier subdimensionat , num r sporit de accidente etc.),
oferind calea eficientiz rii modului de utilizare a infrastructurii de transport din Romnia, prin stabilirea cu precizie a domeniilor
de logistic i de schimburi modale, care s conduc la mbun
irea situa iei existente [4]; n prezent, modurile de transport
din Romnia de in aceea i pozi ie relativ de separare n moduri de transport distincte, aflate ntr-o relativ competi ie, ceea ce
conduce la existen a unui sistem de transport segmentat i neintegrat, fiecare mod de transport c utnd s exploateze
propriile avantaje n termeni de cost, serviciu, fiabilitate i siguran .
Solu ia serviciilor de transport intermodal, de tipul door-to-door, reprezint la ora actual una dintre cele mai flexibile
modalit i de miscare a m rfurilor ce creeaz noi oportunit i comerciale pentru Romnia, cum ar fi dezvoltarea activit ilor
integrate de asamblare a produselor destinate pie ei Europei Centrale i de Est1.
n conformitate cu defini iile aprobate i adoptate la Geneva n iunie 2010, de c tre Grupul de Lucru privind Statistica
Transporturilor al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul ONU (Grupul de Lucru 6 ONU CEE), a fost agreat defini ia
conform c reia transportul intermodal este un caz particular al transportului multimodal, efectuat n una i aceea i Unitate de
Transport Intermodal (UTI) prin moduri succesive de transport i f
divizarea m rfii la schimbarea modurilor de transport.
Structura general a sistemului intermodal de transport de marf se bazeaz pe 3 elemente [1]:
un sistem de transport al m rfii pe distan e lungi (la care particip de regul modurile de transport maritim, feroviar, c ile
navigabile interioare i/sau aerian);
terminale de transport care asigur transferul eficient al unit ilor de nc rc tur de pe un sistem modal de transport pe altul;
un sistem de colectare i distribu ie a fluxurilor de m rfuri n punctele de origine, respectiv de destina ie al lan ului de
transport (realizat de regul prin intermediul modului de transport rutier).
Procesul de transport intermodal presupune cinci etape (figura 1). Pentru a oferi servicii de transport de calitate este
necesar s se optimizeze toate secven ele procesului, iar interac iunile dintre modurile de transport s se realizeze f
dificult i [2]. Rezultatul final al transportului intermodal depinde n mare m sur de punctele n care m rfurile sunt transferate
de la un mod de transport la altul, de modul de corelare a capacit ilor de transport ale diferitelor moduri de transport i de
capacitatea de coordonare a participan ilor la procesul de transport.

Figura 1. Etape n cadrul procesului de transport intermodal

2. CONTEXTUL INTERNA IONAL AL PROMOV RII TRANSPORTULUI INTERMODAL


n prezent, o mare parte din marfa originar din Asia i Orientul Mijlociu, care este destinat Europei Centrale i de Est
(ECE), este introdus n Europa prin porturile din Europa de Vest (de exemplu Rotterdam, Amsterdam, Hamburg). Cu toate
acestea, pozitionarea geografic a portului din Constan a plaseaz Romnia n situa ia de a redirec iona par ial aceste fluxuri
de bunuri prin Romnia.
Mai mult, Romnia poate fi privit ca o zon extrem de atractiv pentru companii, n ceea ce prive te plasarea activit ilor
de asamblare, oferind servicii pie elor din zona ECE, a M rii Negre i a fostei comunit i a statelor independente CSI,
folosind portul din Constan a ca port de intrare n UE. Servirea ECE (cu prioritate pentru m rfurile sosite dinspre Asia) prin ruta
direct (economisirea a 2400 mile i diminuarea considerabil a emisiilor de CO2) devine astfel o op iune viabil .

1
Memorandum de n elegere ntre Ministerul Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri i Ministerul Transporturilor i Infrastructurii n vederea realiz rii Programului Centrul
Logistic i pentru Re-export n Europa de Sud-Est, 2011

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

27

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

La nivel european, Directiva Eurovigneta (99/62) i-a propus s armonizeze tarifele de transport n toate rile Uniunii
Europene n vederea consolid rii pie ei interne i a punerii n aplicare a unui sistem de taxare echitabil pentru utilizarea
infrastructurii, bazat pe principiul "utilizatorul / poluatorul pl te te". n acest sens, Directiva 99/62 promoveaz folosirea de
mijloace de transport i autovehicule mai pu in poluante (ex. vehiculele grele de marf pot fi taxate suplimentar pentru
utilizarea drumurilor publice), precum i stimularea investi iilor n infrastructur .
n urma adopt rii de c tre Parlamentul European a amendamentelor la aceast Directiv - plata de c tre transportatori a
costului polu rii atmosferice i sonore, n plus fa de taxa pentru utilizarea autostr zilor - Consiliul Europei a aprobat n 2011
modific rile la Directiv transmise de c tre Parlamentul European2.
n ceea ce prive te obiectiveleStrategiei EUROPA 2020, privind promovarea unei politici europene de transport sustenabile
i a unei mobilit i durabile, guvernul romn a stabilit ca inte:
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ;
- cre terea ponderii energiei din surse regenerabile n consumul final brut;
- cre terea eficien ei energetice.
Unul din documentele de referin ale Uniunii Europene - Cartea Alb - Foaie de parcurs pentru un spa iu european unic al
transporturilor - C tre un sistem de transport competitiv i eficient din punct de vedere al resurselor, emis de Comisia European ,
subliniaz faptul c eficacitatea i eficien a transporturilor pot fi mbun
ite n mod semnificativ prin asigurarea unei mai bune
integr ri modale la nivelul ntregii re ele europene, n ceea ce prive te infrastructura, fluxurile de informa ii i procedurile.
Cartea Alb introduce, de asemenea, concepte precum decarbonizarea transporturilor rutiere, coridoare multimodale de
marf , sistem de mobilitate eficient i integrat, transport de m rfuri ecologic i promoveaz optimizarea performan ei lan urilor
logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea unor solu ii multimodale eficiente din punct de vedere al utiliz rii resurselor, astfel
nct, pn n 2030, 30 % din volumul de m rfuri transportat pe osele pe distan e de peste 300 km ar putea fi transferat c tre
modurile de transport naval i feroviar. Pn n 2050, acest procent trebuie s ating nivelul de 50%, prin intermediul
coridoarelor eficiente i ecologice de pe re eaua de transport TEN-T.
De remarcat c Propunerea de Regulament al Parlamentului European i al Consiliului privind orient rile Uniunii pentru
dezvoltarea re elei transeuropene de transport - aflat n stadiul final de aprobare stabile te c , pentru a realiza integrarea
modal la nivelul re elei, este necesar o planificare corespunz toare a re elei transeuropene de transport cu respectarea
cerin elor specifice n ceea ce prive te infrastructura, aplica iile telematice, echipamentele i serviciile.
3. SOLU IA INTERMODAL ELEMENT STRATEGIC N ABORDAREA PROTEC IEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Dezvoltarea, conectarea, o mai bun integrare i o mai bun coordonare a dezvolt rii infrastructurilor europene de energie,
transport i telecomunica ii reprezint obiective ambi ioase, care figureaz n Tratatul privind Uniunea European i n toate
documentele oficiale ale Comisie Europene, ce fac referire la dezvoltarea i cre terea economic i securitatea european .
Re elele transeuropene (RTE) contribuie la consolidarea competitivit ii UE prin intermediul marilor programe industriale cu
importan
strategic , precum: GALILEO (EU Global navigation satellite system), ERTMS (European Railway Traffic
Management System) i SESAR (European air traffic management system). n plus, RTE permit, de asemenea, facilitarea
spndirii i utiliz rii eficiente a tehnologiilor informa iei i a comunic rii prin re elele de telecomunica ii i asigurarea securit ii
aprovizion rii prin re elele de energie.
Localizarea Romniei - o adev rat plac turnant - la intersec ia a numeroase drumuri care leag Europa de Vest cu cea
de Est, ca i Europa de Nord cu cea de Sud, precum i situarea rii pe axele de tranzit ntre Europa i Asia, constituie un
element de referin pentru determinarea op iunilor strategice privind dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport.
Astfel, pozi ia geografic a Romniei ca zon de tranzit, aflat la intersec ia Coridorului de transport pan-european IV i a
Coridorului de transport pan-european IX, oportunitatea creat de Canalul Dun re - Marea Neagr , precum i de fluviul
Dun rea, satisfac cerin ele privind implementarea politicii europene de transport n condi iile:
- interconect rii modurilor de transport la componente precum: terminale de marf , platforme logistice, g ri de c tori,
porturi interioare, aeroporturi i porturi maritime, cu scopul de a permite transportul multimodal de marf i c tori;
- concentr rii ac iunilor europene pe acele componente ale re elei TEN-T care prezint cea mai ridicat valoare ad ugat
european (completarea leg turilor transfrontaliere lips , realizarea punctelor de interconectare modal
i eliminarea
blocajelor de trafic importante),
i reprezint op iuni viabile de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru atragerea fluxurilor interna ionale de m rfuri i
integrarea pie ei interne.
Pe de alt parte, infrastructurile de transport, luate fiecare n parte, sunt vulnerabile la diverse ac iuni deliberat ostile,
ntreruperi n func ionare prin c derea, deteriorarea sau distrugerea sistemului de alimentare cu energie electric pentru
functionarea instalatiilor de deservire, control, dirijare sau siguranta traficului, dar i alte evenimente care influen eaz
securitatea pasagerului, a m rfurilor transportate i siguran a n exploatare a infrastructurii specifice, generate de dezastre
naturale, cum ar fi inunda ii, furtuni, incendii sau atacuri cibernetice asupra sistemelor de protec ie care asigur siguran a
traficului terestru, aerian sau naval.
n acest context, promovarea unui mod de abordare integrat pentru modurile de transport interconectate, n
vederea punerii n practic a m surilor de protectie, securitate i rezilien (ante-eveniment, pe timpul evenimentului nedorit,
dar i post-eveniment, pentru restabilirea serviciului), lund n considerare toate categoriile de riscuri, pericole, vulnerabilit i i
efecte probabile, trebuie s aib ca suport o metodologie unitar , proceduri de lucru specifice ii un plan unic de protec ie a
infrastructurilor critice conexe.
Aceast abordare permite - prin intermediul unor echipamente adecvate i prin disponibilitatea sistemelor de transport
inteligente - furnizarea de informa ii n timp real, cu privire la capacitatea de infrastructur disponibil , la fluxurile de trafic i la
pozi ionare, localizare i urm rire, asigurnd:
- nl turarea principalelor bariere tehnice i administrative din calea transportului intermodal,
- siguran a i securitatea att n cadrul fiec rei infrastructuri conexe, ct i ntre modurile de transport aflate de-a lungul
lan ului logistic.

2
statele membre UE au la dispozi ie doi ani - din momentul public rii directivei n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - pentru a transpune prevederile directivei n legisla ia
na ional .

28

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

Astfel, pentru a preveni efectele oric rui fel de amenin are, risc sau vulnerabilitate asupra infrastructurilor critice conexe,
gestionarii, operatorii i autorit ile competente trebuie s conlucreze n mod eficient pentru ntocmirea unor planuri complexe
de protec ie i a procedurilor de interven ie care rezult dup parcurgerea etapelor, considerate obligatorii de c tre
documentele care reglementeaz protec ia infrastructurilor critice:
a) identificarea elementelor critice sectoriale importante;
b) efectuarea unei analize de risc bazate pe scenarii de amenin ri majore, pe punctele vulnerabile ale fiec rui element i pe
impactul poten ial;
c) identificarea, selectarea i stabilirea priorit ilor n ceea ce prive te contram surile i procedurile, f cndu-se distinc ie
ntre:
surile permanente de securitate, care identific investi iile de securitate indispensabile i mijloacele care sunt
relevante pentru utilizarea n orice situa ie, acestea fiind planificate pe mai multe tipuri de actiuni, astfel:
o m surile tehnice privind instalarea de mijloace de detectare, de control al accesului, de protec ie i de prevenire);
o m surile organizatorice pentru gestionarea alertelor i a crizelor;
o m suri de control i verificare;
o m suri pentru comunicare ntre operator, cet ean si masmedia ;
o masuri de formare a personalului propriu i a cet eanului, cu referire la cultura de securitate;
o masuri privind securitatea sistemelor de informa ii
suri de securitate graduale, care pot fi activate n func ie de diferitele niveluri ale riscurilor i amenin rilor propagate
din interiorul sectorului sau din afara acestuia.
n ceea ce prive te sectorul feroviar ca element esen ial pentru transportul intermodal, dezvoltarea interconect rii
infrastructurii feroviare cu celelalte infrastructuri de transport, concomitent cu dezvoltarea sistemelor de urm rire n timp real a
circula iei i a sistemelor de interven ie i gestionare a situa iilor anormale provocate de deranjamente n trafic, este de maxim
importan pentru o abordare sistemic a strategiei de protec ie a infrastructurilor critice [8]. Aceast abordare la nivel de
macrosistem trebuie s aib ca fundament o proiec ie a sistemului de transport intermodal prin subsistemele sale redundante
specifice, n care concepte tehnice specifice sistemelor tehnice mari precum RAMS (Reliability, Availability, Maintainability,
Safety) s completeze n mod eficient strategia de securizare a punctelor critice ale infrastructurii (vulnerabilit i, disfunc ii,
factori de risc, amenin ri etc.), astfel nc t, n cazul unor disfunc ionalit i, repercursiunile multidirec ionale din macrosistem s
fie limitate.
Directiva CE 114/2008, din 08 Decembrie 2008, care este un prim pas n cadrul unei abord ri pas cu pas n direc ia
identific rii i a desemn rii Infrastructurilor Critice Europene (ICE) i a evalu rii necesit ii de mbun
ire a protec iei
acestora, se concentreaz asupra sectorului energetic i a sectorului transporturilor, fiecare dintre acestea avnd nominalizate
mai multe subsectoare.
n contextul aplic rii Directivei CE nr.114/2008 i a instituirii unui cadru na ional privind protec ia infrastructurilor critice, prin
Ordonan a de urgen nr.89/2010, privind reglementarea procedurii de identificare, desemnare i protec ie a infrastructurilor
critice (completat
i aprobat de c tre Parlamentul Romniei prin Legea nr. 18 din 11 martie 2011, privind identificarea,
desemnarea i protec ia infrastructurilor critice - publicat in Monitorul Oficial nr. 183 din 16 martie 2011), responsabilitatea
privind:
- coordonarea, identificarea i desemnarea infrastructurii critice na ionale (ICN) din sectoarele aflate n zona sa de
responsabilitate,
- monitorizarea operatorilor de ICN pentru elaborarea propriului cadru organizatoric, a planurilor de securitate i
- luarea m surilor pentru asigurarea protec iei infrastructurii critice gestionate
revine Autorit ilor publice responsabile, respectiv Ministerului Transporturilor pentru Sectorul Transporturi.
4. DEMERSURI PRIVIND
TRANSPORTURILOR

PROMOVAREA

TRANSPORTULUI

INTERMODAL

LA

NIVELUL

MINISTERULUI

4.1. Etapa Analizei Func ionale a sectorului de transport din Romnia (2009-2010)
Ca urmare a Memorandumului de n elegere dintre Guvernul Romniei i Comisia European , semnat la 23 iunie 2009, cu
privire la elaborarea strategiei i finan area sectorului de transport din Romnia, Banca Mondial a elaborat n 2010, studiul
Transport Sector Functional Review care a stat la baza planului de ac iune al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii - MTI
- privind punerea n aplicare a recomand rilor privind politica de transport n Romnia. Una din recomand rile de baz a avut
n vedere necesitatea finalizarea unei strategii generale multimodale n Romnia.
Aceast ini iativ a fost lansat n contextul n care unele prevederi din Programul de guvernare al Romniei, pentru
perioada 2009 - 2012, privind unele m suri cu privire la stimularea transportului multimodal precum ncurajarea transportului
de tip RO-LA, nfiin area de centre logistice n regiunile de dezvoltare pentru stimularea transportului mixt cale ferat -rutier,
eliberarea de autoriza ii rutiere gratuite de tranzit sau de continuare parcurs, n cazul TIR-urilor care utilizeaz tehnologia ROLA sau feribot etc, nu au putut fi aplicate din motive obiective i nu s-a putut crea astfel un nivel de taxare echitabil ntre
transportul rutier i cel feroviar.
4.2. Etapa elabor rii Strategiei de Transport Intermodal n Romnia (2010-2011)
ntr-o prim faz , avnd n vedere experien a altor state membre UE n sectorul logisticii i al transportului intermodal au fost
identificate proiecte de colaborare3 avnd ca principal argument, pozi ia strategic a Romniei - de poart c tre pia a Europei
Centrale si de Est (figura 2).

Ex. Coridorul logistic Constan a Rotterdam

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

29

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

Figura 2. Identificarea Romaniei ca zon poten iala de redistribuire a produselor c tre Europa Central
(dup European Gateway Platform )

i de Est

Acest avantaj poate oferi att oportunit i de afaceri pentru sectorul de logistic , ct i oportunit i de dezvoltare a infrastructurii de
transport din Romnia, prin corelarea proiectelor de infrastructur rutier , feroviar i naval . El se bazeaz pe oportunitatea utiliz rii
capacit ii Portului Constan a prin scurtarea considerabil a drumului maritim via Marea Mediteran - Oceanul Atlantic c tre zona
Europei de Vest, ca zon existent de redistribuire a produselor c tre Europa Central i de Est (figura 3).

Figura 3. Scurtarea drumului maritim pentru m rfurile destinate zonei Europei de Vest ca zon existent de redistribuire a produselor
tre Europa Central i de Est

Principala organiza ie care a colaborat i a acordat consultan tehnic autorit ilor romne n vederea realiz rii unei
strategii de transport intermodal a fost European Gateway Platform (EGP), colaborare care a nceput prin constituirea unui
colectiv de lucru romno-olandez, format din speciali ti ai MTI i speciali ti ai EGP.
n continuarea acestui demers, un alt pas important a fost realizat n septembrie 2010, cnd a fost constituit i organizat - la
nivelul MTI - un Grup de Lucru pentru elaborarea Strategiei Na ionale de Transport Multimodal n Romnia4.
Activitatea Grupului de Lucru s-a desf urat pe baza sintetiz rii informa iilor i rezultatelor ob inute pn la acea dat i a
corel rii acestora la condi iile concrete din Romnia i s-a ncheiat odat cu elaborarea Strategiei Na ionale de Transport
Intermodal 2020 i aprobarea respectiv publicarea acesteia5.
4.3. Etapa preg tirii condi iilor de ini iere, promovare i implementare a proiectelor de transport intermodal (2011-2012)
Serviciul de Transport Multimodal (STM) i-a nceput - n premier - activitatea, n anul 2011, n cadrul Direc iei Generale
Infrastructur , Transport Multimodal i Participarea Sectorului Privat6 - DGITMPSP (figura 4).
4

OMTI nr. 758/24.09.2010,


OMTI nr. 457/20.06.2011, Monitorul Oficial al Romniei nr 506 bis din 18 iulie 2011.
HG nr. 318/2011 privind reglementarea unor m suri privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, publicat n Monitorul Oficial nr. 235 din 4
aprilie 2011.
5
6

30

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I
INFRASTRUCTURII

HG 318/2011

Direc ia General Infrastructur ,


Transport Multimodal i Participarea
Sectorului Privat

Direc ia General
Reglement ri n
Transporturi

Alte Direc ii

Figura 4. Schema de organizare a MTI (2011-2012)

n perioada iulie 2011 - martie 2012, principalele obiective ale serviciului de transport multimodal (figura 5) au vizat
preg tirea condi iilor de ini iere, promovare i implementare a proiectelor de transport intermodal.

SERVICIUL TRANSPORT MULTIMODAL


- Implementarea Strategiei Intermodale n Romnia
- Corelarea cu Politica TEN T n ceea ce prive te Platformele Multimodale
- Dezvoltarea unor instrumente suport pentru promovarea solu iilor intermodale
- Colaborarea cu alte Ministere interesate
- Coordonarea preg tirii i implement rii proiectelor Intermodale
Figura 5. Principalele obiective ale Serviciului de Transport Multimodal

Activitatile concrete - prezentate n continuare - s-au desf

urat pe 2 planuri:

4.3.1. nt rirea capacit ii institu ionale a MTI privind preg tirea i implementarea proiectelor intermodale
Un prim pas n aceast direc ie a fost propunerea de constituire a unei Unit i de Implementare Proiecte care s
desf oare un set de activit i specifice (figura 6).
ACTIVIT

A1

Vizualizarea Coridorului Inter-Modal Corridor (prezentare web)

A2

Dezvoltarea unei h

A3

Vizite de studii, schimb de experien

A4

Dialog trimestrial ntre sectorul public i mediul de afaceri privat privind transportul intermodal

A5

Evenimente

A6

Ac iuni concertate cu hub-uri intermodale

A7

Evaluarea competitiv a pozi iei transportului intermodal

A8

Transfer de cuno tin e

A9

Rezolvarea limit rilor intermodale impuse de sistem

i de transport multi-modal a Romniei (harta fizic

i digital )

(cod de bune practici i expertiz )

Figura 6. Activit i specifice privind capacitatea institu ionala a MTI privind preg tirea i implementarea proiectelor intermodale

Avnd n vedere obiectivele prev zute n Strategia de Transport Intermodal, n Romnia au fost identificate de c tre exper i
ai serviciului, mpreun cu speciali ti din cadrul CNCF CFR SA, CN APM SA Constan a, precum i cu sprijinul EGP, un set de
proiecte prioritare, pentru care au fost realizate fi e de proiect.
Avnd n vedere c unul din principalele instrumente de finan are este programul POS-T, Axa Prioritar 3 - Modernizarea
sectorului de transport n scopul mbun
irii protec iei mediului, a s
ii umane i a siguran ei pasagerilor, cu Domeniul
Major de Interven ie 3.1. Promovarea transportului intermodal, speciali tii STM au colaborat cu speciali tii Autorit ii de
Management POS-T din cadrul MTI, contribuind la ntocmirea i revizuirea Ghidului Solicitantului aferent acestui domeniu
major de interven ie, care a fost publicat n data de 5 iulie pe pagina de internet www.ampost.ro.
ncepnd cu data de 15 iulie 2011, Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Sectorial Transport (POS-T
2007-2013), a deschis cererea de proiecte cu depunere continu pentru Domeniul Major de Interven ie 3.1 Promovarea
transportului intermodal. Data limit de depunere a cererilor de finan are este 31 decembrie 2013, iar cererile de finan are sunt
evaluate n ordinea depunerii la AM POS-T, contractarea realizndu-se n ordinea finaliz rii proceselor de evaluare, n limita
bugetului disponibil.
4.3.2. Proiecte comune cu alte Ministere
Una din initiativele concretizate de c tre STM a fost promovarea, n parteneriat cu Ministerul Economiei Comer ului i
Mediului de Afaceri, a unui Memorandum de n elegere privind realizarea Programului Centrul Logistic i Pentru Re-Export
n Europa Central i de Est 7. Aceasta initiativa va permite valorificarea pozi iei competitive a infrastructurii de transport din
Romnia n scopul promov rii, dezvolt rii i cre terii cotei de pia a transportului intermodal ca alternativ fiabil pentru un
transport de m rfuri din poart n poart , ecologic, mai sigur i mai eficient din punct de vedere energetic, ce r spunde att

Memorandumul de Aprobare al acestei n elegeri a fost aprobat n edin a de Guvern din data de 11.01.2012

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

31

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

necesit ii de descongestionare a drumurilor na ionale, ct i cerin elor crescnde ale beneficiarilor de transport n ceea ce
prive te gama i calitatea serviciilor.
Principalul concept care a stat la baza acestui demers se bazeaz pe rela ia intrinsec Comer (Reexport) - Transport
(intermodal) - Guvernare/administra ie (decizii) - Tehnologia Informa iilor i Comunica iilor (furnizarea de servicii publice
electronice integrate concept prezentat n figura 7.
Transport Intermodal, Reexport si Guvernare

Reexport
E-comert

Facilitati de comert
Intelegeri comerciale

Transport
Intermodal

TCI

Logistica

Intelegeri de transport

E-guvernare

Governare/
administratie

Figura 7. Conceptul Transport-Comert-Guvernare-Tehnologia Informa iei


(dup Jean-Paul Rodrigue - Hofstra University- USA)

O alt abordare o constituie ini ierea colabor rii cu Ministerul Mediului i P durilor i Consiliul Concuren ei, n cadrul
proiectului de promovare a transportului n sistem de tip RO-LA (Rollende Landstrassen / osea rulant ), a autotrenurilor
rutiere (TIR-uri) pe rute feroviare Aceast ac iune vizeaz pe de o parte reglementarea cadrului juridic8 iar pe de alt parte,
elaborarea unei scheme de ajutor n vederea promov rii transportului RO-LA i sus inerea acestei scheme la Comisia
European .
De remarcat c Administra ia Fondului Pentru Mediu sus ine transportul combinat tip RO-LA datorit avantajelor
incontestabile n termeni de fiabilitate, efecte pozitive asupra mediului nconjur tor, decongestionarea oselelor i protejarea
infrastructurii rutiere precum i reducerea costurilor externe datorate polu rii fonice i chimice [6]. Acest proiect este n faza de
elaborare.
5. TRANSPORTUL FEROVIAR I NAVAL - PILONII ACTIVIT

ILOR DE TRANSPORT INTERMODAL

Principalele proiecte prioritare identificate de c tre speciali tii STM i care se reg sesc n Anexa la Memorandumul
MECMA - MTI, sunt prezentate n tabelul 1.
1. CENTRE INTERMODALE REGIONALE DE
TRANSPORT MARF
- nfiin area de centre intermodale, parcuri
industriale i logistice

2. DEZVOLTAREA CAPACIT II INSTITU IONALE A MINISTERELOR


- Ac iuni de dezvoltare a capacit ii institu ionale

3. SISTEMUL INDICATORILOR DE PERFORMAN


PENTRU TRANSPORT INTERMODAL SI RE-EXPORT
- Crearea sistemului indicatorilor de performan
pentru transport intermodal i activit i de re-export

4. SUPORT FISCAL I ADMINISTRATIV PENTRU TRANSPORTUL


INTERMODAL RO-LA
4.1. Promovare
transport RO-LA

4.2. Crearea unui suport fiscal-legislativ pentru


cre terea atractivit ii transportului RO-LA

5. PROMOVAREA CORIDOARELOR DURABILE DE


TRANSPORT
- Sprijinirea Coridoarelor Verzi prin reducerea
emisiilor de carbon

6. CEELOG
- Sistem informatic pentru evaluarea costurilor de transport, facilitarea
transportului multimodal, procesare, asamblare, reasamblare i Re-export

7. SISTEM DE PROCEDURI SIMPLIFICATE DE


MUIRE
- Facilitarea accesului la utilizarea procedurilor
simplificate de v muire

8. AMENAJAREA RURILOR INTERIOARE PENTRU NAVIGA IE I ALTE


FOLOSIN E
- Canal Dun re-Bucure ti

9. FINALIZAREA LUCR RILOR DE


INFRASTRUCTUR / CONSTRUC IILOR DE
ACOSTARE AFERENTE PORTULUI CONSTAN A
SUD - Extindere Constan a Port Sud Mol 3 i 4

10. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII N PORTURILE INTERIOARE


- Terminal Fluvial Olteni a

Tabelul 1. Lista principalelor proiecte identificate de STM

Modul de planificare i corelare a proiectelor este prezentat n figura 8.

8
finalizarea unui proiect de Ordonan de Urgen pentru completarea alin. 1 al articolului 13 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, n care se propune a se introduce o
nou categorie de proiecte (lit. w Programul de ini iere, promovare i dezvoltare a transportului combinat tip RO-LA).

32

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

STM - PLANIFICAREA PROIECTELOR INTERMODALE 2011 - 2020


CANAL BUCURESTI DUNARE
CONSTANTA SOUTH PORT EXTENSION
GREEN CORRIDORS

EXTENDED CUSTOMS GATE

TERMINAL FLUVIAL OLTENITA

4A. RO_LA suport financiar pentru operatori

3. SIP-TIM

4B. RO_LA management de proiect

4C. SFA_TIM
CEELOG
4D. SFA_TIM
2a. DCI_WB

2b. DCI_Buget

1. POS_TERMINAL_1

2012

2013

2014 - 2020
Figura 8. Planificarea proiectelor intermodale

n continuare sunt prezentate succint cteva proiecte i impactul acestora n termeni de intermodalitate.
5.1 Proiecte feroviare cu impact intermodal
Principalul obiectiv al cererii de proiecte cu depunere continu pentru Domeniul Major de Interven ie 3.1 Promovarea
transportului intermodal l reprezint construirea unor centre intermodale regionale de transport marf .
n urma recomand rii DG REGIO din 2011, s-a stabilit c asumarea responsabilit ii de realizare a terminalelor
intermodale, n conformitate cu prevederile Directivei 2001/14 CE, trebuie s se fac de c tre managerul de infrastructur
feroviar (n spe CNCF CN CFR SA n calitate de administrator na ional de infrastructur feroviar n Romnia), n calitate de
proprietar al terminalului i de beneficiar al proiectului. Aceast solu ie va garanta faptul c accesul la terminalele noi construite
se va face n mod nediscriminatoriu [2] chiar dac operarea terminalului va fi ulterior concesionat . n urma discu iilor, a fost
agreat varianta n care CN CFR SA poate ncheia cu autorit ile publice locale un contract de asociere n participa iune n
scopul construirii i gestion rii terminalelor de transport intermodal.
Principalele criterii de selec ie a proiectelor au n vedere indicatorii tehnico-economici, costurile de realizare men ionate n studiile
de fezabilitate, condi ionalit ile din Ghidul Solicitantului POS T - DMI 3.1, condi iile de exploatare a terminalelor etc. Una din condi iile
de baz privind alegerea amplasamentelor, a a cum sunt definite acestea n Strategia de transport intermodal, este aceea a
existen ei unui parc industrial, a unei platforme logistice i a unor conexiuni de transport multimodale (figura 9).

Figura 9.
Structura de centru intermodal (parc industrialplatforma logistic - conexiuni multimodale de
transport feroviar, rutier, aerian, naval)
(dup http://tarzan.plancontrol.ro/ ; www.cjtimis.ro)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

33

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

O alt condi ie se refer la pozi ionarea terminalului de transport fa de principalele axe europene de transport. n cazul
descris anterior Centrul Intermodal Timi oara - al turi de amplasamentul din zona Bucuresti i Portul Constan a - este
pozi ionat pe coridorul feroviar IV, fiind inclus n re eaua central TEN T (figura 10).

Figura 10. Amplasarea terminalelor n raport cu axele europene de transport


(dup Robin Martens-EGP)

5.2. Coridoarele feroviare de marf


Comisia European a adoptat n data de 22 septembrie 2010 Regulamentul 913/2010 privind o re ea feroviar european
pentru transport de marf competitiv, n scopul consolid rii pozi iei c ilor ferate fa a de celelalte moduri de transport. Re eaua
european pentru transport de marf este structurat n 9 coridoare, dintre care Coridorul nr. 7 feroviar de marf , denumit i
"Coridorul Orient". Coridorul Orient este cel mai complex dintre cele 9 coridoare desemnate n Regulamentul 913/2010,
deoarece traverseaz cele mai multe din statele membre UE: Austria, Bulgaria, Republica Ceh , Grecia, Ungaria, Romnia i
Slovacia. Pe teritoriul Romniei Coridorul Orient se intersecteaz cu Coridorul IV paneuropean. Regulamentul 913/2010 are
ca obiectiv principal crearea coridoarelor feroviare de marf pentru a nt ri cooperarea dintre gestionarii de infrastructur
feroviar de-a lungul coridoarelor interna ionale de marf definite, n scopul:
- dezvolt rii coordonate a capacit ii i performan elor pe aceste coridoare pentru a r spunde cererii calitative i cantitative
de pe pia a de transport feroviar;
- asigur rii de servicii de transport de marf de calitate care s corespund cerin elor clien ilor.
La activit ile privind acest coridor particip , al turi de reprezentan i ai Ministerului Transporturilor i Infrastructurii i ai
CNCF CN CFR SA, reprezentan i ai Ministerelor de Transport i ai gestionarilor de infrastructur feroviar din Austria,
Republica Ceh , Slovacia, Ungaria, Bulgaria i Grecia, iar Germania are calitatea de observator [3]. Memorandum-ul de
n elegere la nivelul ministerelor de transport din statele implicate n Coridorul Orient a fost semnat la data de 16 iunie 2011, iar
Memorandum-ul de n elegere la nivelul gestionarilor de infrastructur feroviar din statele implicate n acest coridor a fost
semnat la data de 9 septembrie 2011. Ca urmare a semn rii Memorandum-ului de n elegere pe Coridorul Orient pentru
gestionarii de infrastructur feroviar , conform sarcinilor stabilite n Regulamentul 913/2010, CNCF CN CFR SA a elaborat o
propunere pentru traseul i componen a acestui coridor pe teritoriul rii noastre (linii de cale ferat inclusiv rute alternative,
terminale intermodale), figura 11.
n cadrul primei reuniuni a Consiliului de Administra ie al Coridorului Orient, desf urat n data de 21 septembrie 2011 la
Bratislava, s-a convenit crearea a ase grupe de lucru pentru structurarea activit ilor pe coridor: ERTMS, Pia
i Clien i,
Managementul Traficului, Informatica, Ghi eu Unic (One Stop Shop) i Dezvoltarea Infrastructurii, companiei CNCF CN CFR
SA revenindu-i conducerea grupului de Informatica "IT - Tools". n aceste condi ii Informatica Feroviar SA a primit din partea
CNCF CN CFR SA rolul i obliga iile de re ea coordonatoare a grupului de lucru "IT - Tools".

Figura 11.
Propunerea traseului Coridorului 7 Orient
pe teritoriul Romniei

34

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

5.3. Proiecte fluvial-maritime cu impact intermodal


Unul din principalele proiecte cu efect semnificativ privind transportul intermodal se refer la amenajarea rurilor Arge i
Dmbovi a (figura 12) pentru naviga ie - Canalul Dun re-Bucure ti - care prin legarea Municipiului Bucure ti cu fluviul
Dun rea, respectiv cu Coridorul Transeuropean de Transport nr. VII, va conduce la:
- racordarea capitalei rii la principala arter de naviga ie transeuropean , ceea ce va permite leg tura direct a Bucure tiului cu alte
capitale i mari centre or ene ti europene precum: Belgrad, Budapesta, Bratislava, Viena, Frankfurt, Rotterdam etc.;
- accesul direct la portul maritim Constan a, iar prin canalul Rhin Main Dun re la re eaua european de c i navigabile;
- o cale de transport de mare capacitate mai pu in poluant .

Figura 12.
Canal Bucure ti - Dun re

Prin realizarea lucr rilor i darea n exploatare a c ilor navigabile planificate (104 km, dintre care 73 km pe rul Arge i 31
km pe rul Dmbovi a) se va permite accesul convoaielor formate dintr-o barj (2.000 tone, respectiv 1.500 tone) i
mping torul aferent, precum i ndiguirea i biefarea acestora prin trepte de barare. Capacitatea de transport a c ilor
navigabile va atinge 16 milioane tone/an. Calea navigabil va avea 2 porturi n Bucure ti (1 Decembrie i Glina), iar la
confluen a Arge ului cu Dun rea, Portul Olteni a. Impactul acestei investi ii va avea i alte efecte pozitive precum punerea sub
control a debitelor de viitur n sec iunea Gr dinari i n aval de Bude ti, scoaterea de sub efectul inunda iilor a cca. 30 mii ha
terenuri agricole i 11 localit i (cca. 6250 gospod rii individuale), asigurarea apei necesare pentru irigarea a peste 150 mii ha
teren arabil i pentru alimentarea localit ilor limitrofe, producerea a cca. 58 GWh/an energie electric n hidrocentralele din
nodurile hidrotehnice ale amenaj rii, la care se adaug 15 GWh/an aferent nodurilor hidrotehnice Tnganu i Cucuie i de pe
rul Dmbovi a. n prezent studiul de fezabilitate al acestui obiectiv de investi ii se afl n faza de revizuire, urmnd ca perioada
de execu ie a lucr rilor s fie de cca. 72 luni.
Un alt proiect important se refer la finalizarea lucr rilor de infrastructur i a construc iilor de acostare aferente molului III S
respectiv IV S din portul Constan a Sud (figura 13), zon care are n prezent, posibilit i mai mari de extindere i dezvoltare
dect cea din Nord. Principala particularitate a acestei zone o reprezint adncimile mari, care permit acostarea navelor de
mare capacitate. Studiul de fezabilitate pentru cele 2 moluri, privind finalizarea lucr rilor de infrastructur i a construc iilor de
acostare au ca obiectiv crearea de noi spa ii necesare construirii unui terminal de containere i a unei platforme logistice. Se
au n vedere lucr ri precum finalizarea umpluturilor cu material rezultat din excava iile Canalului Dunare-Marea Neagr i
depozitat pe malurile acestuia, executarea drumurilor, a racordului de cale ferat i a re elelor de utilit i, finalizarea cheurilor,
realizarea de dane noi, construirea suprastructurii terminalului de containere.

Figura 13.
Localizarea terminalelor de containere
i a molurilor III S i IV S

n cadrul ac iunii de modernizare a infrastructurii n porturile interioare, un obiectiv prioritar l reprezint terminalul Fluvial
Olteni a, parte integrant a proiectului de modernizare a infrastructurii portuare n portul Olteni a - refacerea pereului n zona danelor
de m rfuri, construirea unei estacade, reabilitarea ntregului pereu existent din zona danelor de pasageri i a danelor de m rfuri
generale, prelungirea acestuia n zona de racord aval, racordul construc iilor reabilitate cu partea de mal (figura 14).

Figura 14. Terminalul intermodal Olteni a

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

35

Transportul feroviar element cheie n promovarea i implementarea strategiei de transport intermodal n Romnia
Drd. Gelu DAE - Director General Adjunct, AFER i dr. ing. Stelian PLATON - Inspector central de stat i sintez , AFER

5.4. Perspective n transportul maritim pe distan e scurte


n conformitate cu defini ia C.E., transportul maritim pe distan e scurte nu implic o traversare a oceanului, incluznd
transportul maritim de-a lungul liniilor de coast ntre porturile Uniunii Europene continentale i posesiunile sale insulare. Ca
avantaje pot fi amintite costurile de infrastructur relativ mici i suportate de utilizatori (spre deosebire de costurile infrastructurii
de c i ferate i drumuri care sunt suportate de contribuabili), consumul de energie nesemnificativ9, naviga ia este durabil pe
distan e scurte10, nivele de siguran superioare11. Principalul obiectiv care trebuie avut n vedere la relansarea acestui mod de
transport l reprezint crearea unei baze de date privitor la serviciile naviga iei pe distan e scurte, punerea la dispozi ia
expeditorilor (navigatorilor) a informa iilor privind variatele posibilit i ale opera iunilor tip din poart n poart , con tientizarea
agen iilor de expediere de avantajele naviga iei pe distan e scurte i modernizarea instala iilor portuare, a sistemelor
electronice de gestionare logistic , a procedurilor de siguran , securitate, administrative i vamale, precum i a infrastructurii
de acces terestru. Principalele linii maritime considerate de interes n perspectiva extinderii re elei de transport intermodal sunt
pe rela iile Constan a - Poti, Constan a - Samsun, Constan a-Odessa etc.
6. CONCLUZII
n acord cu documentul Uniunii Europene, Cartea Alb - Foaie de parcurs pentru un spa iu european unic al transporturilor,
relansarea transportului intermodal de m rfuri n Romnia ca solu ie pentru reducerea efectelor nocive asupra mediului [5] i
pentru un management eficient al modurilor de transport - trebuie s aib ca suport cei doi piloni de transport sustenabil
(transportul feroviar i transportul naval).
Avnd n vedere inta Strategiei de transport intermodal n Romnia, ca pn n anul 2020, ponderea transportului
intermodal de m rfuri n Romnia s reprezinte 40% din volumul total al m rfurilor transportate n unit i de transport
intermodal, Ministerul transporturilor i infrastructurii - prin Serviciul de Transport Multimodal - a identificat i ini iat - n perioada
2009-2012 - o serie de proiecte prioritare care s eficientizeze modul de utilizare a infrastructurii existente prin atragerea
fluxurilor de m rfuri dinspre sectorul rutier spre sectoarele feroviar i naval.
Una din ini iativele relevante - concretizate printr-un memorandum - o n elegere dintre Ministerul Transporturilor i
Infrastructurii i Ministerul Economiei Comer ului i Mediului de Afaceri - a avut ca suport integrarea obiectivelor de re-export
cu cele privind strategia de transport intermodal n cadrul Programului Centrul Logistic i Pentru Re-Export n Europa Central
i de Est. Acest demers a avut n vedere dezvoltarea zonelor logistice prin atragerea unui num r sporit de investitori
specializa i n opera iuni de logistic , depozitare i distribuire m rfuri, respectiv asigurarea unor facilit i privind schimbul
intermodal de m rfuri, care s conduc la mbun
irea cooper rii economice la nivel regional, na ional i interna ional prin
crearea unor poli de distribu ie i schimb de m rfuri ntre sistemele de transport de mare distan de-a lungul coridoarelor
verzi i cele de transport local/regional [8].
Acest fapt poate determina n mod categoric cre terea atractivit ii Romniei pentru activit i comerciale interna ionale prin
valorificarea pozi iei competitive a infrastructurii de transport din Romnia n scopul promov rii, dezvolt rii i cre terii cotei de
pia a transportului intermodal ca solu ie pentru un transport din poart n poart , ecologic, mai sigur i mai eficient din punct
de vedere energetic, care s permit :
cre terea gradului de accesibilitate a Romniei prin descongestionarea drumurilor na ionale;
mbun
irea calit ii i a eficien ei serviciilor;
relansarea traficului de marf n Romnia;
reducerea efectelor crizei economice;
reducerea emisiilor de gaze i minimalizarea efectelor adverse asupra mediului.
7. BIBLIOGRAFIE
[1] x x x Grup de lucru MTI12, Strategia de Transport Intermodal n Romnia, 2020, (2011);
[2] Ioni , Pr., Platon, S., Iovan, St., The Terminal, Key element of Intermodal Transport, Annals of the Constantin
Brancusi University of Targu-Jiu, Engineering Series, No. 4- CONFERENG 2011, pg. 281-291, (2011);
[3] Platon S., Ioni Pr., Iovan St., Relaunching intermodal freight transport A new approach, Railway Pro-Science
&Technology Magazine, pg.80-87, april 25-26, (2012);
[4] Platon S., Minea M., Dezvoltarea unui transport ecologic durabil pe calea ferata, prezentare la Conferin a EcoForum, 910 martie, 2007, Suceava, http://gecbucovina.ro/noutati/07martie14ef.html;
[5] Platon, S., Politica de Transport multimodal n Romnia, Conferin a privind infrastructura de transport din Balcani,
4-8 iulie 2011, Madrid (2011), http://www.tecniberia.es/jornadas/documentos/STELIANPLATON_Multimodal.pdf;
[6] Platon, S., Dobre, F. Calea ferat - un mod de transport durabil n Europa Buletin AFER, 2003, nr. 2,
http://www.afer.ro/rom/N2-03.htm;
[7] Raicu ., Ro ca E., Asupra distribu iei containerelor ntre terminalele de transport i beneficiari, n Concepte
intermodale n transporturi Lucr rile seminarului proiectului IM7Danube, Editura AGIR, Bucure ti, pag. 165-173, (2006);
[8] Sandu, N., Infrastructuri critice feroviare n regiunea extins a M rii Negre -Tez de doctorat (2011).

9
transportul maritim consum 0,12-0,25 mega-joules pe ton /km, n compara ie cu 0,70-1,20 pentru transportul rutier i n jur de 0,60 pentru traficul feroviar, conform datelor
statistice ale Departamentului Britanic de Transport
10
emana iile de CO2 sunt mai mici de 30 g pe ton /km, fa de 41 g pentru calea ferat i 207 g pentru transportul rutier
11
rata mortalit ii (miliard pasageri-km) este de 0,5 pe mare, fa de 2 pe calea ferat i 13 pe transportul rutier
12
Contribu ii semnificative la elaborarea Strategiei de Transport Intermodal n Romnia 2020 din partea sectorului feroviar au fost aduse de c tre Claudiu DUMITRESCU
(Cap.2, par.2.2&2.3, Cap.3, Cap.5, Cap.8), Stelian PLATON (Cap.1, Cap.2, par.2.1, 2.2, 2.3, Cap.3, Cap.4, Cap.5, Cap.6, Cap.7, Cap. 8), Mugurel T
SUIC (Cap. 2,
par.2.2&2.3, Cap.4, Cap. 8), Gheorghe DELC (Cap2, par.2.3, Cap. 5, par. 5.1), Ioan PETRIC (Cap.2, par. 2.3), Constantin ONOIU (Cap. 2, par.2.3), Ionu TACEA (Cap. 2,
par.2.2&2.3, Cap. 3, Cap.8).

36

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Academia de Stiin e Tehnice din Romnia


Filiala Timi oara
Bd. M. Viteazul nr 1, 300222 Timi oara
Tel./Fax: 0040 256 403737
E_mail: astrt@mec.upt.ro
Cont: RO73RNCB0249049280690001; BCR Timi oara

OFERT
SERVICII, CERCET RI, EXPERTIZE, ASISTEN
Structura academic

a ASTR Filiala Timi oara este format

domeniile: mecanic tehnic , inginerie mecanic , electrotehnic


automatic , tehnologia informa iilor

TEHNIC
din speciali ti n

i energetic , electronic

i comunica iilor, construc ii

i urbanism, ingineria

transporturilor, inginerie chimic , tiin a i ingineria materialelor.


Colaborarea n diverse domenii de activitate cu Universit ile Politehnica - Timi oara,
Eftimie Murgu - Re

a, Aurel Vlaicu - Arad i Transilvania - Bra ov, respectiv cu institute de

cercetare specializate, cum ar fi ISIM Timi oara, INTEC Bucure ti, ICMET Craiova, Filiala
din Timi oara a Academiei Romne .a. permite speciali tilor no tri s ofere urm toarele
studii, cercet ri, expertiz ri, servicii de asisten
Analiza compozi ional

tehnic :

i structural a materialelor inginere ti;

ncerc ri mecanice de scurt durat a materialelor (duritate, rezisten

la rupere .a.) i

de lung durat (fluaj);


Analize de avarii ale instala iilor i evitarea acestora;
Determinarea duratei remanente de via

a componentelor agregatelor

i instala iilor

industriale;
Selec ia materialelor pentru fabricarea produselor industriale;
Expertize tehnice n ingineria mecanic , ingineria transporturilor, ingineria chimic ,
energetic etc.;
Automatiz ri ale proceselor de produc ie industrial ;
Prelucrarea de semnale din informa ii, comunica ii;
Organizarea de seminarii tehnice n industrie, pe teme specifice unit ilor economice.

Persoan de contact: Dr. ing. Doru Romulus Pascu, tel. 0256 491828;
mobil: 0745 581267, e-mail: rpascu@isim.ro

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

37

ASFR - AFER
Certificate de siguran Partea A i Partea B
eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
* Serviciile de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia se clasific n urm toarele tipuri:
a) tip A - transport feroviar de c tori desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
b) tip B - transport feroviar de marf desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
c) tip C - numai manevr feroviar n interes public i/sau n interes propriu.
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nou/rennoit/
Nr. identificare
Nr. identificare UE
actualizat/
UE
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

1.

Num r locomotiv

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L.

J12/826/2001

CS Partea A

CSA 0018

RO1120110018

reinnoit

RO1120090013

21.09.2011

22.09.2011

22.09.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0182

RO1220120182

reinnoit

RO1220120155

07.11.2012

07.11.2012

22.09.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0182


Nr. crt.

Sec ii de circula ie

1.

Nu este cazul

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buz u

S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buz u

Sta ia CF
Buz u

2.

Linia ferat industrial


S.C. DUCTIL S.A. Buz u

S.C. DUCTIL S.A. Buz u

Sta ia CF
Buz u

Anexa II la CSB 0182


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDH 1250 CP

81 0797 - 1
(serie asiu 24501)

2.

LDH 700 CP

85 0134 - 8
(serie asiu 23573)

3.

LDH 450 CP

86 0072 - 8
(serie asiu 21765)

2.

S.C. CARGO TRANS VAGON S.A. BUCURE TI

J40/7639/2004

CS Partea A

CSA 0019

RO1120110019

rennoit

RO1120090015

28.09.2011

29.09.2011

29.09.2013

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0202

RO12201201202

actualizat/
modificat

RO1220120192

20.12.2012

20.12.2012

29.09.2013

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0202


Nr. crt.

38

Sec ii de circula ie

1.

Curtici Arad Ilia Simeria - Co lariu Gr. Pod Mure Raco -Bra ov - Bra ov Triaj Predeal Cmpina Ploie ti Vest Chitila Buc.
neasa Pas rea Fete ti Medgidia Palas Constan a Port Mol 5 i retur;

2.

Palas Constan a Port Zona B

3.

Palas Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

i retur;

4.

Dornesti - Suceava Vere ti Pa cani Bac u Roman Adjud M

5.

Buz u Buz u Ram. Boboc Mara

ti Buz u Ram. Boboc F urei

nd rei Fete ti

i retur;

6.

Bac u Roznov i retur;

7.

Fieni Trgovi te Trgovi te Nord -I.L.Caragiale Ploie ti Vest Ploie ti Sud Buz u Buz u Sud - F urei Barbo i Barbo i Ram. Siret
Barbo i Triaj Tecuci M
esti - Adjud i retur;

ti - Adjud i retur;

8.

Chitila Videle Craiova Filia i Caransebe Lugoj Timi oara Nord i retur;

9.

Chitila Titu Gole ti Pite ti Bradu de Sus Bradu Rafin rie Prvu Coste ti Slatina Piatra Olt i retur;

10.

Sibiu Podu Olt Govora B beni Piatra Olt Caracal i retur;

11.

Berceni Post mac. Pope ti Leordeni Jilava - Chiajna Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Post 17 Bucure ti B neasa - Bucure ti Nord Depoul
CFR Bucure ti C tori i retur;

12.

Chitila - Bucure ti Nord i retur;

13.

Chitila - Buftea Ploie ti Sud i retur;

14.

Gole ti - Coste ti - Ro iori Nord HM Salcia Teleorman Turnu M gurele Port i retur;

15.

O elu Ro u Caransebe Lugoj Ilia Simeria i retur;

16.

Caransebe Lugoj - Semenic Timi oara Sud Timi oara Nord Arad Arad Vest i retur;

17.

Titu Trgovi te i retur;

18.

ra i Sud Ciulni a Slobozia Veche

ndrei

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

19.

Num r locomotiv

nd rei Slobozia Veche Urziceni Ploie ti Sud i retur;

20.

Cop a Mic Sibiu Sibiu Triaj Vin u de Jos i retur;

21.

Suceava - Pa cani Trgu Frumos Ia i i retur;

22.

Caracal Corabia i retur;

23.

Filia i C rbune ti Trgu Jiu Petro ani Simeria Pesti

24.

Chitila P.M. Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Ram. Pas rea Pas rea i retur;

i retur;

25.

Bra ov Podu Olt Sibiu i retur;

26.

Ploie ti Crng - Ploie ti Vest Ploie ti Sud Ploie ti Est i retur;

27.

Cop a Mic - Blaj Co lariu Gr. P. Mure Teiu R zboieni Ludu - Trgu Mure Deda i retur;

28.

Ploie ti Est Dmbu H.M. Ghighiu i retur;

29.

Ploie ti Triaj Ploie ti Sud Dmbu H.M. Ghighiu i retur;

30.

Ploie ti Sud Ploie ti Nord i retur;

31.

Ploie ti Est Ram. Ploie ti Est Post 1 - Ploie ti Nord i retur;

32.

Arad Sntana Ciumeghiu Oradea Vest Episcopia Bihor i retur;

33.

Bra ov Siculeni Ghime - Adjud i retur;

34.

Mogo oaia Post Macaze R3 Buciumeni - Buftea i retur;

35.

36.

Ghighiu Ramifica ia Corl te ti Corl te ti H.M. Arm

reni Ramifica ia S

reni Buftea i retur;

37.

Gole ti - Fusea H.M. R1 Titu R2 Titu - Nucet i retur;

38.

Timi oara Nord - Aradu Nou Ram. Glogov

39.

Oradea Ale d Huedin Cluj Napoca R zboieni i retur;

40.

Filia i Turceni Amaradia - Trgu Jiu i retur;

ti -

nd rei i retur;

Traversare Glogov

i retur;

41.

Bra ov - Siculeni Vo

42.

R zboieni Cojocna Ram. Dej - Dej Jibou Zal u Nord S rm

beni Dej i retur;

43.

Petro ani - Simeria Triaj Ram. Simeria Turda ibot - Vin u de Jos i retur;

44.

Vaslui Crasna Brlad - Tecuci Ram. Frunzeasca Tecuci Nord Tecuci - Tecuci Ram. Cosme ti - Adjud i retur;

45.

G taia Voiteni - Jebel Timi oara Sud Ram. Modo Timi oara Nord

46.

Voluntari HM P. Mac. Ram. Voluntari P. Mac. R1 Bucure ti Sud - Bucure ti Sud P. Mac. Abator P. Mac. Pope ti Leordeni - Berceni HM i retur;

ag imleul Silvaniei Oradea i retur;

i retur;

47.

Voluntari HM R2 Pantelimon Pantelimon - Bucure ti B neasa i retur;

48.

Bucure ti B neasa - P. Mac. Ram. Voluntari P. Mac. R1 Bucure ti Sud Bucure ti Sud i retur;

49.

Tulcea Ora Tulcea M rfuri Mihai Viteazu HM Medgidia i retur;

50.

Videle R2 Videle R dule ti Giurgiu Nord i retur;

51.

Caracal - Ciolpani HM R1 Videle R2 Videle R dule ti HM Giurgiu Nord i retur;

52.

Bra ov Z rne ti i retur;

53.

Medgidia Doroban u N vodari Capu Midia i retur;

54.

Capu Midia Constan a M rfuri - Palas i retur.

55.

Barbo i - Barbo i Triaj - M lina i retur;

56.

Caransebe Re

57.

Voiteni Stamora Moravi a i retur;

58.

S cuieni Bihor Valea lui Mihai i retur;

59.

Barbo i Gala i Brate

60.

C tu a - Barbo i Gala i Brate

61.

Pite ti Curtea de Arge

62.

Ucea Victoria i retur;

a Sud G taia Voiteni i retur;

i retur;
i retur;

i retur;

63.

Gole ti Ciume ti Schitu Gole ti Cmpulung Arge el i retur;

64.

Palas Agigea Nord Oil Terminal i retur;

65.

Mogo oaia C ciula i Fierbin i Arm

66.

ti - Urziceni -

nd rei i retur;

nd rei Cire u F urei Ram. Cire u F urei Ram. Dedule ti Dedule ti - Braila i retur;

67.

Cluj Napoca Apahida Ram. Cojocna Jucu HM Dej i retur;

68.

Co lariu Teiu R zboieni i retur;

69.

Giurgiu Nord Giurgiu i retur;

70.

Chitila Bucure ti Triaj i retur;

71.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Chitila i retur;

72.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Ram. Rudeni Chiajna i retur;

73.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

39

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
74.
75.

Zorleni F lciu i retur;

76.

Ia i Socola i retur;

Num r locomotiv

77.

Ro iori Nord - Zimnicea i retur;

78.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest - Ploie ti Crng i retur;

79.

Roznov Bicaz i retur;

80.

Oradea Est B ile Felix i retur;

81.

Chitila Ploie ti Triaj i retur.

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. CARGILL AGRICULTURA S.R.L.
Bucure ti Punct de lucru C ra i

S.C. CARGILL AGRICULTURA S.R.L. Bucure ti

2.

Linia ferat industrial


S.C. TTS OPERATOR S.R.L. Constan a

S.C. TTS OPERATOR S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

3.

Linia ferat industrial


S.C. RAFINARIA ASTRA ROMNA S.A.

S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.

Sta ia CF
Ghighiu

4.

Linia ferat industrial


S.C. DON CARLOS S.R.L. Timi oara

S.C. DON CARLOS S.R.L. Timi oara

Sta ia CF
taia

5.

Linia ferat industrial


S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti

6.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozitul Nord - Rampa 2B

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Palas

8.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozitul Nord - Rampa Ti ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia
Palas

9.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Port Antesta ie OIL TERMINAL

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia Constan a Port Mol 5

10.

Linia ferat industrial


S.C. OMV - PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti:
Rampa 1 i Rampa 2

S.C. OMV - PETROM S.A.

H.M. Bradu Rafin rie

11.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite tiRampa Gaze

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

12.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite ti- Rampa Ulei

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

13.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti: Petrochimie

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

14.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite tiPeteochimie

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu de Sus

S.C. REMAT SCHOLTZ Filiala Oltenia S.R.L.

Sta ia CF
Drobeta Turnu Severin M rfuri

15.

40

Tip locomotiv
Chitila Brazi Ghighiu i retur;

Linia ferat industrial


S.C. REMAT SCHOLTZ Filiala Oltenia S.R.L.
P.L. Drobeta Turnu Severin

Sta ia CF adiacent
Sta ia CF
ra i Sud

16.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Depozit PETROM Bucure ti Sud

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Jilava

17.

Linia ferat industrial


C.N. APM S.A. Constan a Digul de Nord

Compania Na ional Administra ia Porturilor


Maritime S.A. Constan a

Sta ia CF
Constan a Port Zona A

18.

Linia ferat industrial


S.C. MOARA CIBIN S.A.

S.C. MOARA CIBIN S.A.

H.M. Turni or

19.

Linia ferat industrial


S.C. CARGILL CEREALE S.R.L. Bucure ti
Siloz Bucu

S.C. CARGILL CEREALE S.R.L.

H.M. Bucu

20.

Linia ferat industrial


S.C. ZAH RUL S.A.

S.C. ZAH RUL ORADEA S.A.

Sta ia CF
Episcopia Bihor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv
Sta ia CF
ile Calacea

21.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL&HEYL S.R.L. CARANI

S.C. VITAL&HEYL S.R.L.

22.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A.
Punct de lucru Ploie ti Est

S.C. RAIL MANAGEMENT S.R.L.

Sta ia CF
Ploie ti Est

23.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

PM Pope ti Leordeni

24.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Sta ia CF
Cernele

25.

Linia ferat industrial


S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER
S.R.L. Sebe Sucursala R
i

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L.


Sebe Sucursala R
i

Sta ia CF
Dorne ti

26.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Arad

27.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Bra ov

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF Bra ov
Sta ia CF Bra ov Triaj

28.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Sibiu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF Sibiu
Sta ia CF Sibiu Triaj

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

29.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Bucure ti C

tori

30.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Cluj Napoca

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

31.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

32.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Ia i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

33.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Medgidia

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

34.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Suceava Nord

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

35.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Timi oara

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara Nord

36.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Dej Triaj

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

37.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Simeria

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Simeria

38.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Oradea

39.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Ia i-SELC Bac u

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Oradea

S.N.T.F.C. CFR C

Sta ia CF
Bac u

tori S.A.

40.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Br ila

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Br ila

41.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Marf Piatra Olt

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CFR
Piatra Olt

42.

Linia ferat industrial


Remiza Locomotive Rosiori

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Ro iori Nord

43.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Pa cani

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Pa cani

44.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Locomotive Marf Buz u

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Buz u

45.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Locomotive Marf Palas

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Palas

46.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Caransebe

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Caransebe

47.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Gole ti

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Gole ti

48.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Fete ti

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Fete ti

49.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Craiova

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Craiova

50.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Bucure ti Triaj

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Chitila

51.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Ploie ti

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF Ploie ti Sud


Sta ia CF Ploie ti Triaj

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

41

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

52.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Bucure ti Triaj
Punct de Alimentare Echipare Giurgiu

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Giurgiu

53.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Pite ti

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Pite ti

54.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Petro ani

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Petro ani

55.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Trgu Mure

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
rgu Mure

56.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Adjud

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Adjud

57.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Dr. Turnu Severin

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Dr. Turnu Severin

58.

Linia ferat industrial


S.C. EUROPOLIS PARK BUCHAREST
INFRASTRUCTUR S.R.L.

S.C. TIBBETT
LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF Chiajna

59.

Linia ferat industrial


S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

Sta ia CF Cmpina

Anexa II la CSB 0202


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

42

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE 6600 KW

91 53 0476555 - 4
(serie asiu 660)

2.

LE 6400 KW

91 53 3 189700-8
(serie asiu 21609)

3.

LE 6400 KW

91 53 3 189701-6
(serie asiu 21610)

4.

LE 5100 KW

40 0254 - 9
(serie asiu 301)

5.

LE 5100 KW

40-0678-9
(serie asiu 783)

6.

LE 5100 KW

40-0725-8
(serie asiu 829)

7.

LE 5100 KW

40-0777-9
(serie asiu 927)

8.

LE 5100 KW

40-0791-0
(serie asiu 254944)

9.

LE 4400 KW

91 53 0460091- 8
(serie asiu 091)

10.

LE 4400 KW

91 53 0 462001-5
(serie asiu 032)

11.

LE 4400 KW

91 53 0 462121-1
(serie asiu 188)

12.

LDE 2720 CP

92 53 2 016750 - 3
(serie asiu 21406)

13.

LDE 2720 CP

92 53 2 016751 - 1
(serie asiu 21407)

14.

LDE 2700 CP DJ

92 53 0 610001-5
(serie asiu 2367)

15.

LDE 2100 CP

60-0169-7
(serie asiu169)

16.

LDE 2100 CP

60-0202-6
(serie asiu 202)

17.

LDE 2100 CP

60-0455-0
(serie asiu 635)

18.

LDE 2100 CP

60-1216-5
(serie asiu 1877)

19.

LDE 2100 CP

60-1626-5
(serie asiu 2370)

20.

LDE 2100 CP

60 1642 - 2
(serie asiu 2242)

21.

LDE 2100 CP

60 1654 - 7
(serie asiu 2294)

22.

LDE 1250 CP

69 0028 - 6
(serie asiu 24630)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

23.

LDE 1250 CP

69-0052-6
(serie asiu 24773)

24.

LDE 1250 CP

69-0073-2
(serie asiu 24776)

25.

LDE 1250 CP

69-0078-1
(serie asiu 24276)
-

J12/4405/2005

CS Partea A

3.
CSA 0021

RO1120110021

rennoit

S.C. REGIONAL S.R.L.


RO1120090017

10.10.2011

12.10.2011

12.10.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0194

RO1220120194

actualizat/
modificat

RO1220110173

03.12.2012

03.12.2012

12.10.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0194


Nr. crt.

Sec ii de circula ie

1.

Ciumeghiu Holod - Va

u i retur;

2.

Oradea Salonta - Ciumeghiu i retur;

3.

Bistri a Nord Bistri a Brg ului i retur;

4.

Satu Mare - Bixad i retur;

5.

Oradea Vest Episcopia Bihor i retur;

6.

Episcopia Bihor - Oradea - Oradea Est i retur;

7.

Bistri a Nord Beclean pe Some Salva Ilva Mic Rodna Veche i retur;

8.

Oradea S cuieni Bihor Abrami S rm sag i retur;

9.

Bistri a Nord Ludu

10.

Oradea Satu Mare i retur.

11.

Beclean pe Some Salva Vi eu de Jos Bor a i retur.

Nr. crt.

i retur;

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul
Anexa II la CSB 0194
Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

Automotor 450 CP

97 - 0337 - 2
(serie asiu 4337)

Remorc Automotor

57 -0554-6
(serie asiu 8554)

Automotor 450 CP

97 - 0353 - 9
(serie asiu 4353)

Remorc Automotor

57 -0343-4
(serie asiu 8343)

Automotor de 450 CP

97 - 0410 - 7
(serie asiu 4410)

Remorc Automotor

57 - 0569 - 4
(serie asiu 8569)

Automotor de 450 CP

97 - 0502 - 1
(serie asiu 4522)

Remorc Automotor

57 - 0402 - 8
(serie asiu 8419)

Automotor 450 CP

97 - 0504 - 7
(serie asiu FN)

Remorc Automotor

57 -0304-6
(serie asiu FN)

Automotor 450 CP

97 - 0506 - 2
(serie asiu FS)

Remorc Automotor

57 -0306-1
(serie asiu FS)

Automotor 450 CP

97 - 0508 - 8
(serie asiu FN)

Remorc Automotor

57 -0508-2
(serie asiu FN)

Automotor 450 CP

97 - 0537 - 7
(serie asiu FN)

Remorc Automotor

57 -0537-1
(serie asiu FN)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

43

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

Automotor 450 CP

97 - 0538 - 5
(serie asiu FN)

Remorc Automotor

57 -0638-7
(serie asiu FN)

Automotor 450 CP

97 - 0551 - 8
(serie asiu 4551)

Remorc Automotor

57 -0651-0
(serie asiu 8651)

Automotor de 450 CP

97 - 0553 - 4
(serie asiu 4553)

Remorc Automotor

57 - 0353 - 3
(serie asiu 8353)

Automotor de 450 CP

97 - 0565 - 8
(serie asiu 4565)

Remorc Automotor

57 - 0583 - 5
(serie asiu 8583)

Automotor 450 CP

97 - 0622 - 7
(serie asiu FN)

Remorc Automotor

57 -0574 - 4
(serie asiu FN)

9.

10.

11.

12.

13.

TFG

J12/2165/2005

CS Partea A

4.
CSA 0022

RO1120110022

S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.


Reinnoit

RO1120090020

26.10.2011

30.10.2011

30.10.2013

tip A si B , inclusiv transport


de m rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0189

RO1220120189

actualizat/
modificat

RO1220120185

23.11.2012

23.11.2012

30.10.2013

tip A si B , inclusiv transport


de m rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0189


Nr. crt.
1.
2.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;

3.

Boboc H.m. Buz u Ram.Boboc Buz u Sud i retur;

nd rei Fete ti - Medgidia

4.

Buz u Ploie ti Est Ploie ti Sud i retur;

5.

Ploie ti Sud Ploie ti Vest Cmpina Predeal Bra ov Augustin Rupea Sighi oara Cop a Mic Blaj Co lariu Gr. Podu Mure
Teiu R zboieni C ra i Turda Ram.Turda Cmpia Turzii Apahida Cluj Napoca Est Cluj Napoca i retur;

6.

Cluj Napoca Est - Apahida Ram.Cojocna Jucu Dej C

7.

Dej Jibou S rm

8.

Slobozia Sud Ciulni a Jeg lia - Fete ti i retur;

9.

Slobozia Sud Slobozia Veche

10.

Bra ov Ciceu Vosl beni Chileni i retur;

11.

Ploie ti Vest Brazi - Chitila Chiajna Bucure ti Progresu i retur;

12.

Chiajna Bucure ti Nord Depoul Bucure ti C

13.

44

Sec ii de circula ie
Borze ti Bac u Adjud M
ti Foc ani Rmnicu S rat Buz u F urei - Ram.Cire u Cire u Doroban u Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port MOL 5 / Agigea Nord i retur;

urei Tecuci M

tori Ram.Dej Gr. B Dej - Beclean pe Some Salva Ilva Mic

i retur;

ag imleul Silvaniei i retur;


nd rei i retur;

tori i retur;

ti i retur;

14.

Adjud Bac u Roman Buh ie ti Crasna Brlad Tecuci i retur;

15.

Tecuci endreni Barbo i Triaj Barbo i Cab. 1 V deni F urei i retur;

16.

Bra ov Triaj Drste i retur;

17.

Ploie ti Sud - Ram. Ploie ti Triaj- Brazi i retur;

18.

Chitila Bucuresti Nord i retur;

19.

Bucure ti Nord Bucure ti B neasa Lehliu Dlga Ciulni a i retur;

20.

Ploie ti Sud- Urziceni Slobozia Veche i retur;

21.

Co lariu Gr. Podu Mure Co lariu Alba Iulia Vin u de Jos ibot Or
Arad Arad Vest i retur;

22.

Arad Utvini u Nou - Sntana imand N dab Chi ineu Cri Zerind Ciumeghiu Salonta Cefa Le Bihor Oradea Vest Episcopia
Bihor i retur;

tie Simeria Deva Mintia Ilia S vr in Radna Glogov

23.

Oradea Vest Oradea Episcopia Bihor i retur;

24.

Simeria Simeria Triaj B cia C lan B i C lan Bretea Strei Subcetate B


ti Baru Mare Meri or B ni a Ram. Petro ani
Petro ani Livezeni Lainici Valea Sadului Parng Ecaterina Teodoroiu Trgu Jiu Ram. Budieni Amaradia Rogojelu Rovinari
Plop oru Turceni Ram. Filia i Gura Motrului - Filia i i retur;

25.

Ciulni a Ciulni a Post t. Vod C

26.

Arad Ram. Glogov Aradu Nou Valea Viilor Or oara B ile C lacea Snandrei Rona Triaj Gr. D Timi oara Nord Ram. Modo
Timi oara Sud Semenic Saco u Mic Buzia Lugoj Co teiu Mare M
tur F get Margina Holdea Dobra Ilia i retur;

27.

Borze ti Bac u One ti Trgu Ocna HM Dofteana Bac u Valea Uzului Com ne ti - Ghime Livezi Ciuc Siculeni i retur;

ra i Nord C

ra i Sud i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Nr. identificare
UE

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

28.

Buftea P.mac.R3 Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Ram. Pas rea - Pas rea i retur;

29.

Ilva Mic Floreni Dorni oara i retur;

30.

Beclean pe Some Deda Vo

31.

Cojocna Ram. Jucu Ram. Cojocna Jucu i retur;

32.

Dej C

33.

Episcopia Bihor S cuieni Bihor Valea lui Mihai Carei Satu Mare - Halmeu i retur;

34.

Jibou Ulmeni S laj Baia Mare Satu Mare i retur;

35.

Trgovi te Nord Trgovi te Titu Gole ti Pite ti Ro iori Nord Caracal Craiova Filia i Gura Motrului Strehaia Lugoj

36.

Chiajna Videle Ro iori Nord i retur;

37.

Ploie ti Vest Trgovi te Nord Fieni i retur;

38.

Oradea Oradea Est i retur;

39.

Vrteju Jilava Berceni P.mac. Pope ti Leordeni Bucure ti Sud - Voluntari Pas rea i retur;

40.

Bac u Piatra Neam - Bicaz i retur;

41.

Turda Simeria Triaj i retur;

tori Ram. Dej C

beni i retur;

eiu HM i retur;

i retur;

42.

cuieni Bihor Ram. Diosig - Trgu or Bihor Hm Marghita Suplacu de Barc u - imleu Silvaniei i retur;

43.

Timi oara Nord Ram. Modo - Timi oara Sud Timi oara C.E.T. Jebel Voiteni - Stamora Moravi a i retur;

44.

Arad Vest Pecica - N dlac i retur;

45.

Gole ti Ram. Gole ti - Bradu de Sus i retur;

46.

Oradea Est Ram. Oradea Est Gr.A - Ale d Ciucea - Aghire Baciu Triaj - Cluj Napoca i retur;

47.

Deva Ram. Mintia P uli Lunca - P uli Lunca Gr.T i retur;

48.

Rona Triaj Ram. Rona Triaj Cap Y Dude tii Noi Hm Biled Satu Nou - Lovrin Snnicolau Mare Dude tii Vechi Hm - V lcani i retur;

49.

Ploie ti Sud Ploie ti Triaj i retur;

50.

Ploie ti Triaj - Brazi i retur;

51.

Ploie ti Vest Ploie ti Triaj i retur;

52.

Ploie ti Est Dmbu - Ghighiu Brazi i retur;

53.

Barbo i Triaj Gr.A Ram. Barbo i Triaj Barbo i File ti Ramifica ia CSG Ramifica ia Tunel - Gala i i retur;

54.

Arad Sofronea Curtici i retur ;

55.

Co lariu Teiu

56.

Chitila Ram. S

57.

Roman S
retur;

58.

Ploie ti Sud Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

59.

Ploie ti Est Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

60.

Simeria Brcea Mic Pesti

61.

Barbo i Triaj A/B M lina i retur;

62.

Re

63.

Capu Midia Palas i retur;

64.

Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

65.

Caracal Ramnicu Valcea i retur ;

66.

i retur ;
reni S

reni Cioc ne ti Ghergani Titu i retur;

oani Mirce ti Muncel Pa cani Triaj Pa cani Lespezi Dolhasca Liteni Vere ti V ratec Suceava Suceava Nord i

a Nord Caransebe

i retur;

i retur;

rm sag Carei i retur ;

67.

Cmpia Turzii Turda H.M. i retur;

68.

Pa cani Triaj Ruginoasa - Podu Iloaiei Ia i - Socola i retur ;

69.

Pa cani Triaj - Pa cani Ram.Pa cani - Ruginoasa i retur ;

70.

Piatra Olt Slatina - Coste ti i retur;

71.

Caransebe O elu Ro u i retur;

72.

Buftea P.mac. R3 Buciumeni P.mac. R1 Buciumeni Ram. S

73.

Barbo i C tu a i retur;

74.

Timi oara Nord Lugoj i retur;

75.

Videle Giurgiu Sud i retur;

76.

Rmnicu Vlcea Podu Olt Sibiu Cop a Mic

77.

Sibiu Vin u de Jos i retur;

78.

Mogo oaia Arm

79.

Urziceni F urei i retur;

80.

Buz u Nehoia u i retur;

81.

Oradea Est Holod i retur;

82.

reni - S

reni i retur;

i retur;

ti i retur;

zboieni Trgu Mure Deda i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

45

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Num r locomotiv

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Buc.Triaj Post 17 Bucure tii Noi Chiajna i retur;

84.

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Pajura HM. Chitila i retur;

85.

Ploie ti Triaj Ghighiu i retur;

86.

Dorne ti Gura Putnei i retur;

87.

Craiova Piatra Olt i retur;

88.

Medgidia Tulcea Ora

89.

i retur;

el Bistri a Nord i retur;

90.

Voiteni G taia - Re

91.

Filia i C rbune ti Tg.Jiu i retur;

92.

Giurgiu Nord Ruse Triaj i retur;

93.

Timi oara Nord Timi oara Vest Peciu Nou i retur;

94.

Ro iori Nord Turnu M gurele Port i retur;

95.

Aradu Nou Snnicolau Mare Vlcani i retur;

96.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

97.

Blaj Trn veni Sovata - Praid i retur;

98.

Timi oara Nord Jimbolia i retur;

99.

a Sud i retur;

elu Ro u Bou ari i retur;

100.

Gala i Brlad i retur;

101.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

102.

Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

103.

Gole ti Ciume ti i retur;

104.

Palas Agigea Nord Oil Terminal i retur;

105.

Dorne ti Suceava Nord i retur;

106.

Botiz H.M. Negresti Oa

107.

Salva Vi eu de Jos Leordina i retur;

108.

Simeria - Hunedoara i retur;

109.

Timi oara Sud Ram.Modo Ram.Pav.CFR Ram.1 Jimbolia - Ram.Rona Triaj Rona Triaj - Ram.Rona Triaj Cap Y Snandrei i retur;

110.

Titan Sud Olteni a i retur.

111.

Buda Sl nic i retur.

112.

Sntana Brad si retur;

113.

Medgidia Romcim Medgidia Doroban u i retur;

114.

Satulung pe Some HM Ram. Bu ag Ram. L pu el Bu ag HM i retur.

Nr. crt.

46

Tip locomotiv

83.

i retur;

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. REMARUL 16 Februarie S.A.
Cluj - Napoca

S.C. ARGUS S.A.


S.C. REMARUL 16 Februarie S.A. Cluj - Napoca

Sta ia CF
Cluj - Napoca

2.

Liniile Antesta iei Episcopia Bihor

C.N.C.F. CFR S.A.

Sta ia CF Episcopia Bihor

3.

Linia ferat industrial


S.C. METALURGICA TRANSILVAN AIUD S.A.

S.C. METALURGICA TRANSILVAN AIUD S.A.

H.M.
Aiud

4.

Linia ferat industrial


S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Jilava

5.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.


Bucure ti

Sta ia CF
Chileni

6.

Linia ferat industrial


S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM
PRODUCTS S.R.L.

S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM


PRODUCTS S.R.L.

Sta ia CF
Tileagd

7.

Linia ferat industrial


S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.
Sucursala Oradea

S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.

8.

Linia ferat industrial


Societatea Na ional a S rii S.A. Bucure ti
Sucursala Salina Ocna Dej

Societatea Na ional a
rii S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Dej C tori

9.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Depozit Cluj Napoca

S.C. LUKOIL
ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

10.

Linia ferat industrial


S.C. S&M.G. SR.L i COPROPRIETARII

S.C. S&M.G. SR.L

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

11.

Linia ferat industrial


S.C. SANEX S.A.

S.C. SANEX S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

H.M.
orhei

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

12.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

13.

Linia ferat industrial


S.C. SNB OIL GROUP S.R.L.

S.C. SNB OIL GROUP S.R.L.

H.M.
Timi eni

14.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

H.M.
Berceni

15.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

P.M.
Pope ti Leordeni

16.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CF
Agigea Nord

17.

Linia Ferat Industrial


S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.
Mioveni

S.C. AUTOMOBILE
DACIA S.A.

Sta ia CF
Ciume ti

18.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Sta ia CF
Cernelele

19.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.


Sucursala Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

20.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Depozit Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

21.

Linia ferat industrial


S.C. SOUFFLET MAL
ROMNIA S.A. Sucursala Buz u

22.

Linia ferat industrial


S.C. DON CARLOS S.R.L.

S.C. DON CARLOS S.R.L.

Sta ia CF
taia

23.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL & HEYL S.R.L.
CARANI

S.C. VITAL & HEYL S.R.L.

Sta ia CF
ile C lacea

24.

Linia ferat industrial


S.C. COMPANIA LOCAL DE
TERMOFICARE COLTERM S.A.

S.C. COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE


COLTERM S.A.

Sta ia CF
Timi oara CET

25.

Linia ferat industrial


S.C. TERRINVEST S.R.L. Timi oara

S.C. TERRINVEST S.R.L.

Sta ia CF
Stamora Moravi a

26.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.
Punct de lucru Medgidia

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Doroban u-Romcim Medgidia

S.C. SOUFFLET MAL


ROMNIA S.A.

H.M.
Buz u Sud

Anexa II la CSB 0189


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip A i B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE 6600 KW

47-1001-8
(serie asiu 1066)

2.

LE 6600 KW

91 53 0476-692-5
(serie asiu 796)

3.

LE 5100 KW

41-0905-4
(serie asiu 1055)

4.

LE 5100 KW

40-0048-5
(serie asiu 048)

5.

LE 5100 KW

40-0622-7
(serie asiu 727)

6.

LE 5100 KW

40-0654-0
(serie asiu 837)

7.

LE 5100 KW

40-0709-2
(serie asiu 701)

8.

LE 5100 KW

40-0728-2
(serie asiu 833)

9.

LE 5100 KW

40-0789-4
(serie asiu 939)

10.

LE 5100 KW

40-0881-9
(serie asiu 1031)

11.

LE 3400 KW

43-0014-1
(serie asiu 0014)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

47

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

12.

LDE 2100 CP

60-0412-1
(serie asiu 552)

13.

LDE 2100 CP

60-0460-0
(serie asiu 640)

14.

LDE 2100 CP

60-0657-1
(serie asiu 971)

15.

LDE 2100 CP

60-0705-8
(serie asiu 1025)

16.

LDE 2100 CP

60-0716-5
(serie asiu 1037)

17.

LDE 2100 CP

60-0783-5
(serie asiu 1169)

18.

LDE 2100 CP

60-0884-1
(serie asiu 1374)

19.

LDE 2100 CP

60-1006-0
(serie asiu 1560)

20.

LDE 2100 CP

60-1023-5
(serie asiu 165)

21.

LDE 2100 CP

60-1568-9
(serie asiu 932)

22.

LDE 2100 CP

60-1689-3
(serie asiu 2257)

23.

LDE 2100 CP

92 55 0609-006-5
(serie asiu 155)

24.

LDE 2100 CP

92 55 0609-007-3
(serie asiu 154)

25.

LDE 1250 CP

92 55 0429-001-4
(serie asiu 24287)

26.

LDH 1250 CP

6900617
(serie asiu 24292)

27.

LDH 1250 CP

8107880
(serie asiu 22251)

28.

LDH 1250 CP

8108078
(serie asiu 25680)

29.

LDH 1250 CP

8108086
(serie asiu 24687)

30.

LDH 1250 CP

8108680
(serie asiu 23093)

31.

LDH 1250 CP

8108722
(serie asiu 23131)

32.

LDH 1250 CP

8109134
(serie asiu 22225)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C


Nr. crt.
1.
5.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

LDH 700 CP

85- 0169 - 4
(serie asiu 21458)

Societatea Na ional de Transport Feroviar de C

tori CFR C

TORI S.A.

CFR
TORI

J40/9764/1998

CS Partea A

CSA 0025

RO1120110025

rennoit

RO1120090022

09.11.2011

10.11.2011

10.11.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0195

RO1220120195

actualizat/
modificat

RO1220120032

04.12.2012

04.12.2012

10.11.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0195


Nr. crt.
1.
2.
Nr. crt.

48

Sec ii de circula ie
SEC IILE DE CIRCULA IE DE PE INFRASTRUCTURA FEROVIAR A C ILOR FERATE ROMNE, NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL
TRENURILOR DE C
TORI EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.
STA IILE DE CALE FERAT

DE PE SEC IILE DE CIRCULA IE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE C


DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

Zona de manevr

Proprietar

TORI EMISE

Sta ia CF adiacent

1.

LINIILE STA IILOR DE CALE FERAT DE PE SEC IILE DE CIRCULA IE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE
TORI EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

2.

LINIILE FERATE INDUSTRIALE RACORDATE LA STA IILE DE CALE FERAT DE PE INFRASTRUCTURA FEROVIAR A C ILOR FERATE
ROMNE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE C
TORI EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A., AUTORIZATE N
CONFORMITATE CU LEGISLA IA N VIGOARE.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv
Anexa II la CSB 0195

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip A


Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE 6600 kW

91 53 0 477895-3
(serie asiu 1045)

2.

LE 6600 kW

91 53 0 477880-5
(serie asiu 289A)

3.

LE 6600 kW

91 53 0 477871-4
(serie asiu 1021)

4.

LE 6600 kW

91 53 0 477821-9
(serie asiu 971)

5.

LE 6600 kW

91 53 0 477802-9
(serie asiu 952)

6.

LE 6600 kW

91 53 0 477785-6
(serie asiu 254931)

7.

LE 6600 kW

91 53 0 477784-9
(serie asiu 934)

8.

LE 6600 kW

91 53 0 477773-2
(serie asiu 923)

9.

LE 6600 kW

91 53 0 477763-3
(serie asiu 868)

10.

LE 6600 kW

91 53 0 477753-4
(serie asiu 858)

11.

LE 6600 kW

91 53 0 477742-7
(serie asiu 847)

12.

LE 6600 kW

91 53 0 477703-9
(serie asiu FN)

13.

LE 6600 kW

91 53 0 477690-8
(serie asiu 795)

14.

LE 6600 kW

91 53 0 477689-0
(serie asiu 794)

15.

LE 6600 kW

91 53 0 477613-0
(serie asiu 718)

16.

LE 6600 kW

91 53 0 477598-3
(serie asiu 703)

17.

LE 6600 kW

91 53 0 477551-2
(serie asiu 656)

18.

LE 6600 kW

91 53 0 477498-6
(serie asiu 603)

19.

LE 6600 kW

91 53 0 477345-9
(serie asiu 407)

20.

LE 6600 kW

91 53 0 477268-3
(serie asiu 315)

21.

LE 6600 kW

91 53 0 477231-1
(serie asiu 278)

22.

LE 6600 kW

91 53 0 477054-7
(serie asiu 64)

23.

LE 6000 kW

91 53 0 480001-3
(serie asiu 5)

24.

LE 6600 kW

91 53 0 477538-9
(serie asiu 643)

25.

LE 5600 kW

91 55 0480 001-1
(serie asiu F380)

26.

LE 5600 kW

91 55 0480 002-9
(serie asiu F383)

27.

LE 5600 kW

91 55 0480 003-7)
(serie asiu F390

28.

LE 5600 kW

91 55 0480 004-5
(serie asiu F394)

29.

LE 5600 kW

91 55 0480 005-2
(serie asiu F396)

30.

LE 5600 kW

91 55 0480 006-0
(serie asiu F397)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

49

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

50

Tip locomotiv

Num r locomotiv

31.

LE 5100 kW

91 53 0 473004-6
(serie asiu 4)

32.

LE 5100 kW

91 53 0 473003-8
(serie asiu FN)

33.

LE 5100 kW

45-0397-5
(serie asiu 484)

34.

LE 5100 kW

45-0379-3
(serie asiu 461)

35.

LE 5100 kW

45-0374-4
(serie asiu 456)

36.

LE 5100 kW

45-0364-5
(serie asiu 433)

37.

LE 5100 kW

45-0363-7
(serie asiu 430)

38.

LE 5100 kW

45-0351-2
(serie asiu 415)

39.

LE 5100 kW

45-0348-8
(serie asiu 410)

40.

LE 5100 kW

45-0343-9
(serie asiu FN)

41.

LE 5100 kW

45-0336-3
(serie asiu 268)

42.

LE 5100 kW

45-0335-5
(serie asiu 390)

43.

LE 5100 kW

45-0333-0
(serie asiu 388)

44.

LE 5100 kW

45-0328-0
(serie asiu 383)

45.

LE 5100 kW

45-0324-9
(serie asiu 378)

46.

LE 5100 kW

45-0322-3
(serie asiu 377)

47.

LE 5100 kW

45-0321-5
(serie asiu 376)

48.

LE 5100 kW

45-0311-6
(serie asiu 366)

49.

LE 5100 kW

42-0302-2
(serie asiu 936866)

50.

LE 5100 kW

41-0931-0
(serie asiu 001)

51.

LE 5100 kW

41-0930-2
(serie asiu 1080)

52.

LE 5100 kW

41-0929-4
(serie asiu FN)

53.

LE 5100 kW

41-0928-6
(serie asiu 1078)

54.

LE 5100 kW

41-0927-8
(serie asiu 1077)

55.

LE 5100 kW

41-0926-0
(serie asiu 1076)

56.

LE 5100 kW

41-0925-2
(serie asiu 1075)

57.

LE 5100 kW

41-0924-5
(serie asiu 1074)

58.

LE 5100 kW

41-0922-9
(serie asiu 1084)

59.

LE 5100 kW

41-0920-3
(serie asiu 1070)

60.

LE 5100 kW

41-0913-8
(serie asiu 1063)

61.

LE 5100 kW

41-0906-2
(serie asiu 1056)

62.

LE 5100 kW

41-0905-4
(serie asiu 1055)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

63.

LE 5100 kW

41-0898-1
(serie asiu 1048)

64.

LE 5100 kW

41-0891-6
(serie asiu FN)

65.

LE 5100 kW

41-0889-0
(serie asiu 1039)

66.

LE 5100 kW

41-0876-7
(serie asiu 1026)

67.

LE 5100 kW

41-0872-6
(serie asiu 1022)

68.

LE 5100 kW

41-0860-1
(serie asiu 1009)

69.

LE 5100 kW

41-0858-5
(serie asiu 1008)

70.

LE 5100 kW

41-0840-3
(serie asiu 990)

71.

LE 5100 kW

41-0838-7
(serie asiu FN)

72.

LE 5100 kW

41-0836-1
(serie asiu 912443)

73.

LE 5100 kW

41-0829-6
(serie asiu 980)

74.

LE 5100 kW

41-0827-0
(serie asiu 977)

75.

LE 5100 kW

41-0823-9
(serie asiu 973)

76.

LE 5100 kW

41-0819-7
(serie asiu 969)

77.

LE 5100 kW

41-0815-5
(serie asiu 7)

78.

LE 5100 kW

41-0814-8
(serie asiu 247567)

79.

LE 5100 kW

41-0809-8
(serie asiu 959)

80.

LE 5100 kW

41-0807-2
(serie asiu 957)

81.

LE 5100 kW

41-0806-4
(serie asiu 986)

82.

LE 5100 kW

41-0804-9
(serie asiu 954)

83.

LE 5100 kW

41-0796-7
(serie asiu 254944)

84.

LE 5100 kW

41-0790-0
(serie asiu 940)

85.

LE 5100 kW

41-0780-1
(serie asiu 930)

86.

LE 5100 kW

41-0769-4
(serie asiu 889)

87.

LE 5100 kW

41-0767-8
(serie asiu 887)

88.

LE 5100 kW

41-0761-1
(serie asiu FN)

89.

LE 5100 kW

41-0760-3
(serie asiu 865)

90.

LE 5100 kW

41-0755-3
(serie asiu 210057)

91.

LE 5100 kW

41-0747-0
(serie asiu 1094)

92.

LE 5100 kW

41-0741-3
(serie asiu FN)

93.

LE 5100 kW

41-0735-5
(serie asiu 840)

94.

LE 5100 kW

41-0731-4
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

51

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

52

Tip locomotiv

Num r locomotiv

95.

LE 5100 kW

41-0730-6
(serie asiu 835)

96.

LE 5100 kW

41-0724-9
(serie asiu FN)

97.

LE 5100 kW

41-0720-7
(serie asiu 98717)

98.

LE 5100 kW

41-0717-3
(serie asiu 822)

99.

LE 5100 kW

41-0710-8
(serie asiu 815)

100.

LE 5100 kW

41-0708-2
(serie asiu FN)

101.

LE 5100 kW

41-0655-5
(serie asiu 7304)

102.

LE 5100 kW

41-0646-4
(serie asiu 134280)

103.

LE 5100 kW

41-0627-4
(serie asiu FN)

104.

LE 5100 kW

41-0624-1
(serie asiu 739)

105.

LE 5100 kW

41-0617-5
(serie asiu 723)

106.

LE 5100 kW

41-0606-8
(serie asiu FN)

107.

LE 5100 kW

41-0588-8
(serie asiu 594)

108.

LE 5100 kW

41-0587-0
(serie asiu 692)

109.

LE 5100 kW

41-0567-2
(serie asiu 672)

110.

LE 5100 kW

41-0564-9
(serie asiu 669

111.

LE 5100 kW

41-0552-4
(serie asiu FN)

112.

LE 5100 kW

41-0464-2
(serie asiu 569)

113.

LE 5100 kW

41-0452-7
(serie asiu 557)

114.

LE 5100 kW

41-0449-3
(serie asiu 554)

115.

LE 5100 kW

41-0443-6
(serie asiu 443)

116.

LE 5100 kW

41-0438-6
(serie asiu 513)

117.

LE 5100 kW

41-0431-1
(serie asiu 527)

118.

LE 5100 kW

41-0406-3
(serie asiu 498)

119.

LE 5100 kW

41-0403-0
(serie asiu FN)

120.

LE 5100 kW

41-0402-2
(serie asiu 494)

121.

LE 5100 kW

41-0393-3
(serie asiu 520)

122.

LE 5100 kW

41-0387-5
(serie asiu 469)

123.

LE 5100 kW

41-0359-4
(serie asiu FN)

124.

LE 5100 kW

41-0331-3
(serie asiu 385)

125.

LE 5100 kW

41-0329-7
(serie asiu 384)

126.

LE 5100 kW

41-0313-1
(serie asiu 404)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

127.

LE 5100 kW

41-0310-7
(serie asiu 363)

128.

LE 5100 kW

41-0308-1
(serie asiu 363)

129.

LE 5100 kW

41-0305-7
(serie asiu 666)

130.

LE 5100 kW

41-0304-0
(serie asiu 359)

131.

LE 5100 kW

41-0303-2
(serie asiu 10685)

132.

LE 5100 kW

41-0294-3
(serie asiu 116304)

133.

LE 5100 kW

41-0292-7
(serie asiu 129)

134.

LE 5100 kW

41-0257-0
(serie asiu 304)

135.

LE 5100 kW

41-0255-4
(serie asiu 11545)

136.

LE 5100 kW

41-0251-3
(serie asiu 298)

137.

LE 5100 kW

41-0250-5
(serie asiu 14558)

138.

LE 5100 kW

41-0242-2
(serie asiu 1030)

139.

LE 5100 kW

41-0241-4
(serie asiu 288)

140.

LE 5100 kW

41-0240-6
(serie asiu 287)

141.

LE 5100 kW

41-0219-0
(serie asiu 266)

142.

LE 5100 kW

41-0210-9
(serie asiu 120)

143.

LE 5100 kW

41-0209-1
(serie asiu 372)

144.

LE 5100 kW

41-0199-4
(serie asiu 246)

145.

LE 5100 kW

41-0196-0
(serie asiu FN)

146.

LE 5100 kW

41-0189-5
(serie asiu 236)

147.

LE 5100 kW

41-0188-7
(serie asiu 235)

148.

LE 5100 kW

41-0170-5
(serie asiu 136139)

149.

LE 5100 kW

41-0160-9
(serie asiu 207)

150.

LE 5100 kW

41-0156-4
(serie asiu FN)

151.

LE 5100 kW

41-0148-1
(serie asiu 118184)

152.

LE 5100 kW

41-0147-3
(serie asiu 238)

153.

LE 5100 kW

41-0145-7
(serie asiu 936865)

154.

LE 5100 kW

41-0137-4
(serie asiu 173)

155.

LE 5100 kW

41-0131-7
(serie asiu 136328)

156.

LE 5100 kW

41-0128-3
(serie asiu 152)

157.

LE 5100 kW

41-0122-6
(serie asiu FN)

158.

LE 5100 kW

41-0121-8
(serie asiu 145)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

53

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

54

Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

159.

LE 5100 kW

41-0112-7
(serie asiu 128651)

160.

LE 5100 kW

41-0108-5
(serie asiu 126)

161.

LE 5100 kW

41-0106-9
(serie asiu 116)

162.

LE 5100 kW

41-0105-1
(serie asiu 115)

163.

LE 5100 kW

41-0098-8
(serie asiu 108)

164.

LE 5100 kW

41-0093-9
(serie asiu 126344)

165.

LE 5100 kW

41-0092-1
(serie asiu 102)

166.

LE 5100 kW

41-0091-3
(serie asiu 91)

167.

LE 5100 kW

41-0056-6
(serie asiu 66)

168.

LE 5100 kW

41-0055-8
(serie asiu 55)

169.

LE 5100 kW

41-0053-3
(serie asiu 63)

170.

LE 5100 kW

41-0030-1
(serie asiu 541)

171.

LE 5100 kW

41-0029-3
(serie asiu 29)

172.

LE 5100 kW

41-0013-7
(serie asiu FN)

173.

LE 5100 kW

41-0011-1
(serie asiu FN)

174.

LE 5100 kW

41-0009-5
(serie asiu FN)

175.

LE 5100 kW

41-0008-7
(serie asiu FN)

176.

LE 5100 kW

41-0004-6
(serie asiu FN)

177.

LE 5100 kW

41-0001-2
(serie asiu 1082)

178.

LE 5100 kW

40-0919-7
(serie asiu 1069)

179.

LE 5100 kW

40-0912-2
(serie asiu 82901)

180.

LE 5100 kW

40-0908-0
(serie asiu 1058)

181.

LE 5100 kW

40-0904-9
(serie asiu 1054)

182.

LE 5100 kW

40-0899-1
(serie asiu 1019)

183.

LE 5100 kW

40-0888-4
(serie asiu 1038)

184.

LE 5100 kW

40-0879-3
(serie asiu 1029)

185.

LE 5100 kW

40-0878-5
(serie asiu 1028)

186.

LE 5100 kW

40-0864-5
(serie asiu 1014)

187.

LE 5100 kW

40-0863-7
(serie asiu 1013)

188.

LE 5100 kW

40-0857-9
(serie asiu 1007)

189.

LE 5100 kW

40-0855-3
(serie asiu 1008)

190.

LE 5100 kW

40-0848-8
(serie asiu 998)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

191.

LE 5100 kW

40-0846-2
(serie asiu 996)

192.

LE 5100 kW

40-0839-7
(serie asiu 989)

193.

LE 5100 kW

40-0837-1
(serie asiu 987)

194.

LE 5100 kW

40-0826-4
(serie asiu 976)

195.

LE 5100 kW

40-0820-7
(serie asiu 9706)

196.

LE 5100 kW

40-0818-1
(serie asiu 846)

197.

LE 5100 kW

40-0811-6
(serie asiu 961)

198.

LE 5100 kW

40-0801-7
(serie asiu 951)

199.

LE 5100 kW

40-0800-9
(serie asiu 950)

200.

LE 5100 kW

40-0799-3
(serie asiu 949)

201.

LE 5100 kW

40-0798-5
(serie asiu FN)

202.

LE 5100 kW

40-0794-4
(serie asiu 944)

203.

LE 5100 kW

40-0782-9
(serie asiu 932)

204.

LE 5100 kW

40-0781-1
(serie asiu 931)

205.

LE 5100 kW

40-0775-3
(serie asiu FN)

206.

LE 5100 kW

40-0772-0
(serie asiu 922)

207.

LE 5100 kW

40-0770-4
(serie asiu 890)

208.

LE 5100 kW

40-0768-8
(serie asiu 5893)

209.

LE 5100 kW

40-0758-9
(serie asiu 93395)

210.

LE 5100 kW

40-0756-3
(serie asiu 861)

211.

LE 5100 kW

40-0754-8
(serie asiu 859)

212.

LE 5100 kW

40-0734-0
(serie asiu 839)

213.

LE 5100 kW

40-0732-4
(serie asiu 829)

214.

LE 5100 kW

40-0721-7
(serie asiu 826)

215.

LE 5100 kW

40-0701-9
(serie asiu 806)

216.

LE 5100 kW

40-0700-1
(serie asiu 800)

217.

LE 5100 kW

40-0695-3
(serie asiu 709)

218.

LE 5100 kW

40-0694-6
(serie asiu FN)

219.

LE 5100 kW

40-0680-5
(serie asiu 785)

220.

LE 5100 kW

40-0679-7
(serie asiu FN)

221.

LE 5100 kW

40-0671-4
(serie asiu 776)

222.

LE 5100 kW

40-0670-6
(serie asiu 775)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

55

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

56

Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

223.

LE 5100 kW

40-0669-8
(serie asiu 774)

224.

LE 5100 kW

40-0666-4
(serie asiu 771)

225.

LE 5100 kW

40-0661-5
(serie asiu 766)

226.

LE 5100 kW

40-0658-1
(serie asiu FN)

227.

LE 5100 kW

40-0649-0
(serie asiu 754)

228.

LE 5100 kW

40-0639-1
(serie asiu 744)

229.

LE 5100 kW

40-0637-5
(serie asiu 742)

230.

LE 5100 kW

40-0626-8
(serie asiu 737)

231.

LE 5100 kW

40-0623-5
(serie asiu 728)

232.

LE 5100 kW

91 53 0 477612-2
(serie asiu 717)

233.

LE 5100 kW

40-0590-6
(serie asiu 748)

234.

LE 5100 kW

40-0581-5
(serie asiu 686)

235.

LE 5100 kW

40-0579-9
(serie asiu 684)

236.

LE 5100 kW

40-0565-8
(serie asiu 670)

237.

LE 5100 kW

40-0562-5
(serie asiu 667)

238.

LE 5100 kW

40-0560-9
(serie asiu 668)

239.

LE 5100 kW

40-0557-5
(serie asiu 662)

240.

LE 5100 kW

40-0546-8
(serie asiu 1086)

241.

LE 5100 kW

40-0540-1
(serie asiu 645)

242.

LE 5100 kW

40-0535-1
(serie asiu FN)

243.

LE 5100 kW

40-0527-8
(serie asiu 684)

244.

LE 5100 kW

40-0520-3
(serie asiu 625)

245.

LE 5100 kW

40-0513-8
(serie asiu 618)

246.

LE 5100 kW

40-0512-0
(serie asiu 617)

247.

LE 5100 kW

40-0502-1
(serie asiu 607)

248.

LE 5100 kW

40-0482-6
(serie asiu 587)

249.

LE 5100 kW

40-0442-0
(serie asiu 547)

250.

LE 5100 kW

40-0392-7
(serie asiu 474)

251.

LE 5100 kW

40-0369-5
(serie asiu 436)

252.

LE 5100 kW

40-0361-2
(serie asiu 423)

253.

LE 5100 kW

40-0357-0
(serie asiu 419)

254.

LE 5100 kW

40-0350-5
(serie asiu 412)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

255.

LE 5100 kW

40-0334-9
(serie asiu 389)

256.

LE 5100 kW

40-0319-0
(serie asiu 317)

257.

LE 5100 kW

40-0295-2
(serie asiu 350)

258.

LE 5100 kW

40-0278-9
(serie asiu 325)

259.

LE 5100 kW

40-0263-0
(serie asiu 310)

260.

LE 5100 kW

40-0247-3
(serie asiu 294)

261.

LE 5100 kW

40-0236-6
(serie asiu 283)

262.

LE 5100 kW

40-0229-1
(serie asiu 276)

263.

LE 5100 kW

40-0228-3
(serie asiu FN)

264.

LE 5100 kW

40-0198-8
(serie asiu 849)

265.

LE 5100 kW

40-0194-7
(serie asiu 241)

266.

LE 5100 kW

40-0174-9
(serie asiu FN)

267.

LE 5100 kW

40-0139-2
(serie asiu FN)

268.

LE 5100 kW

40-0114-5
(serie asiu 132)

269.

LE 5100 kW

40-0080-8
(serie asiu 80)

270.

LE 5100 kW

40-0078-2
(serie asiu 78)

271.

LE 5100 kW

40-0068-3
(serie asiu FN)

272.

LE 5100 kW

40-0059-2
(serie asiu FN)

273.

LE 5100 kW

40-0034-5
(serie asiu 34)

274.

LE 5100 kW

40-0028-7
(serie asiu 38)

275.

LE 5100 kW

40-0014-7
(serie asiu 45832)

276.

LE 5100 kW

40-0005-5
(serie asiu FN)

277.

LE 5100 kW

40-0002-2
(serie asiu FN)

278.

LE 4400 kW

91 53 0 461117-0
(serie asiu FN)

279.

LE 4400 kW

91 53 0 461113-9
(serie asiu FN)

280.

LE 4400 kW

91 53 0 461106-3
(serie asiu FN)

281.

LE 4400 kW

91 53 0 461102-2
(serie asiu FN)

282.

LE 4400 kW

91 53 0 461086-7
(serie asiu FN)

283.

LE 4400 kW

91 53 0 461078-4
(serie asiu FN)

284.

LE 4400 kW

91 53 0 461066-9
(serie asiu FN)

285.

LE 4400 kW

91 53 0 461062-0
(serie asiu FN)

286.

LE 4400 kW

91 53 0 461058-6
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

57

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

58

Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

287.

LE 4400 kW

91 53 0 461055-2
(serie asiu FN)

288.

LE 4400 kW

91 53 0 461053-7
(serie asiu FN)

289.

LE 4400 kW

91 53 0 461043-8
(serie asiu FN)

290.

LE 4400 kW

91 53 0 461036-2
(serie asiu FN)

291.

LE 4400 kW

91 53 0 461032-3
(serie asiu FN)

292.

LE 4400 kW

91 53 0 461022-2
(serie asiu FN)

293.

LE 4400 kW

91 53 0 461002-4
(serie asiu FN)

294.

LE 4400 kW

91 53 0 460068-6
(serie asiu FN)

295.

LE 4400 kW

91 53 0 460052-0
(serie asiu FN)

296.

LE 4400 kW

91 53 0 460051-2
(serie asiu FN)

297.

LE 3400 kW

46-0103-5
(serie asiu FN)

298.

LE 3400 kW

46-0059-9
(serie asiu FN)

299.

LE 3400 kW

46-0006-0
(serie asiu FN)

300.

LE 3400 kW

44-0126-1
(serie asiu FN)

301.

LE 3400 kW

44-0123-8
(serie asiu FN)

302.

LE 3400 kW

44-0092-5
(serie asiu FN)

303.

LE 3400 kW

43-0128-9
(serie asiu FN)

304.

LE 3400 kW

43-0127-1
(serie asiu FN)

305.

LE 3400 kW

43-0122-2
(serie asiu FN)

306.

LE 3400 kW

43-0119-8
(serie asiu FN)

307.

LE 3400 kW

43-0118-0
(serie asiu FN)

308.

LE 3400 kW

43-0108-1
(serie asiu FN)

309.

LE 3400 kW

43-0105-7
(serie asiu FN)

310.

LE 3400 kW

43-0100-8
(serie asiu FN)

311.

LE 3400 kW

43-0097-6
(serie asiu FN)

312.

LE 3400 kW

43-0096-8
(serie asiu FN)

313.

LE 3400 kW

43-0095-0
(serie asiu FN)

314.

LE 3400 kW

43-0085-1
(serie asiu FN)

315.

LE 3400 kW

43-0077-8
(serie asiu FN)

316.

LE 3400 kW

43-0074-5
(serie asiu FN)

317.

LE 3400 kW

43-0064-6
(serie asiu FN)

318.

LE 3400 kW

43-0060-4
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

319.

LE 3400 kW

43-0057-0
(serie asiu FN)

320.

LE 3400 kW

43-0044-8
(serie asiu FN)

321.

LE 3400 kW

43-0040-6
(serie asiu FN)

322.

LE 3400 kW

43-0039-8
(serie asiu FN)

323.

LE 3400 kW

43-0037-2
(serie asiu FN)

324.

LE 3400 kW

43-0025-7
(serie asiu FN)

325.

LE 3400 kW

43-0019-0
(serie asiu FN)

326.

LDE 2100 CP

65-1395-6
(serie asiu 2138)

327.

LDE 2100 CP

65-1392-3
(serie asiu 935)

328.

LDE 2100 CP

65-1385-7
(serie asiu 2128)

329.

LDE 2100 CP

65-1384-0
(serie asiu 2127)

330.

LDE 2100 CP

65-1363-4
(serie asiu 2085)

331.

LDE 2100 CP

65-1359-2
(serie asiu 2081)

332.

LDE 2100 CP

65-1357-6
(serie asiu 2079)

333.

LDE 2100 CP

65-1349-3
(serie asiu 2070)

334.

LDE 2100 CP

65-1324-6
(serie asiu 2045)

335.

LDE 2100 CP

65-1300-6
(serie asiu 1999)

336.

LDE 2100 CP

65-1295-8
(serie asiu 1985)

337.

LDE 2100 CP

65-1280-0
(serie asiu 1965)

338.

LDE 2100 CP

65-1264-4
(serie asiu 1921)

339.

LDE 2100 CP

65-1248-7
(serie asiu 1908)

340.

LDE 2100 CP

65-1227-1
(serie asiu 1881)

341.

LDE 2100 CP

65-1219-8
(serie asiu 1867)

342.

LDE 2100 CP

65-1204-0
(serie asiu 2031)

343.

LDE 2100 CP

65-1192-7
(serie asiu 1815)

344.

LDE 2100 CP

65-1190-1
(serie asiu 1814)

345.

LDE 2100 CP

65-1179-4
(serie asiu 2141)

346.

LDE 2100 CP

65-1138-0
(serie asiu 1784)

347.

LDE 2100 CP

65-1132-3
(serie asiu 1742)

348.

LDE 2100 CP

65-1125-7
(serie asiu 1732)

349.

LDE 2100 CP

65-1101-8
(serie asiu 1706)

350.

LDE 2100 CP

65-1046-5
(serie asiu 1610)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

59

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

60

Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

351.

LDE 2100 CP

65-1025-9
(serie asiu 1579)

352.

LDE 2100 CP

65-1013-5
(serie asiu 1567)

353.

LDE 2100 CP

65-1000-2
(serie asiu 1554)

354.

LDE 2100 CP

65-0990-5
(serie asiu 1544)

355.

LDE 2100 CP

65-0989-7
(serie asiu 1543)

356.

LDE 2100 CP

65-0981-4
(serie asiu 1505)

357.

LDE 2100 CP

65-0980-6
(serie asiu 2125)

358.

LDE 2100 CP

65-0976-4
(serie asiu 1500)

359.

LDE 2100 CP

65-0974-9
(serie asiu 1498)

360.

LDE 2100 CP

65-0962-4
(serie asiu 1486)

361.

LDE 2100 CP

65-0959-0
(serie asiu 1483)

362.

LDE 2100 CP

65-0957-4
(serie asiu 1481)

363.

LDE 2100 CP

65-0956-6
(serie asiu 1480)

364.

LDE 2100 CP

65-0950-9
(serie asiu 1859)

365.

LDE 2100 CP

65-0944-2
(serie asiu 1152)

366.

LDE 2100 CP

65-0943-4
(serie asiu 1467)

367.

LDE 2100 CP

65-0927-7
(serie asiu 1451)

368.

LDE 2100 CP

65-0925-1
(serie asiu 1449)

369.

LDE 2100 CP

65-0922-8
(serie asiu 1446)

370.

LDE 2100 CP

65-0920-2
(serie asiu 1444)

371.

LDE 2100 CP

65-0915-2
(serie asiu 1468)

372.

LDE 2100 CP

65-0910-3
(serie asiu 1393)

373.

LDE 2100 CP

63-1358-9
(serie asiu 2080)

374.

LDE 2100 CP

63-1326-6
(serie asiu 2047)

375.

LDE 2100 CP

63-1298-7
(serie asiu 1992)

376.

LDE 2100 CP

63-1143-5
(serie asiu 1761)

377.

LDE 2100 CP

63-1133-6
(serie asiu 1748)

378.

LDE 2100 CP

63-1060-1
(serie asiu 1634)

379.

LDE 2100 CP

63-1002-3
(serie asiu 1659)

380.

LDE 2100 CP

63-0902-5
(serie asiu 1365)

381.

LDE 2100 CP

62-1398-7
(serie asiu 2142)

382.

LDE 2100 CP

62-1348-2
(serie asiu 1600)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

383.

LDE 2100 CP

62-1304-5
(serie asiu 2015)

384.

LDE 2100 CP

62-1302-9
(serie asiu 2013)

385.

LDE 2100 CP

62-1229-4
(serie asiu 1883)

386.

LDE 2100 CP

62-1203-9
(serie asiu 1837)

387.

LDE 2100 CP

62-1202-1
(serie asiu 1836)

388.

LDE 2100 CP

62-1196-5
(serie asiu 1828)

389.

LDE 2100 CP

62-1171-8
(serie asiu 1795)

390.

LDE 2100 CP

62-1159-7
(serie asiu 1782)

391.

LDE 2100 CP

62-1149-8
(serie asiu 1765)

392.

LDE 2100 CP

62-1142-9
(serie asiu 1752)

393.

LDE 2100 CP

62-1130-4
(serie asiu 1906)

394.

LDE 2100 CP

62-1118-9
(serie asiu 1725)

395.

LDE 2100 CP

62-1110-6
(serie asiu 1717)

396.

LDE 2100 CP

62-1099-1
(serie asiu 170)

397.

LDE 2100 CP

62-1095-9
(serie asiu 1609)

398.

LDE 2100 CP

62-1058-7
(serie asiu 1632)

399.

LDE 2100 CP

62-1051-2
(serie asiu 1625)

400.

LDE 2100 CP

62-0998-5
(serie asiu FN)

401.

LDE 2100 CP

62-0985-2
(serie asiu 1740)

402.

LDE 2100 CP

62-0891-2
(serie asiu 920)

403.

LDE 2100 CP

62-0888-8
(serie asiu 1351)

404.

LDE 2100 CP

62-0768-2
(serie asiu 1154)

405.

LDE 2100 CP

62-0759-1
(serie asiu 1135)

406.

LDE 2100 CP

62-0741-9
(serie asiu 1861)

407.

LDE 2100 CP

62-0693-2
(serie asiu 1010)

408.

LDE 2100 CP

62-0653-6
(serie asiu 967)

409.

LDE 2100 CP

62-0539-7
(serie asiu 789)

410.

LDE 2100 CP

62-0526-4
(serie asiu 736)

411.

LDE 2100 CP

60-1400-5
(serie asiu 1391)

412.

LDE 2100 CP

60-1397-3
(serie asiu 2143)

413.

LDE 2100 CP

60-1396-5
(serie asiu 2140)

414.

LDE 2100 CP

60-1389-0
(serie asiu 1866)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

61

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

62

Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

415.

LDE 2100 CP

60-1386-6
(serie asiu 2129)

416.

LDE 2100 CP

60-1378-3
(serie asiu 2120)

417.

LDE 2100 CP

60-1376-7
(serie asiu 2098)

418.

LDE 2100 CP

60-1375-9
(serie asiu 2097)

419.

LDE 2100 CP

60-1370-0
(serie asiu 2092)

420.

LDE 2100 CP

60-1365-6
(serie asiu 2087)

421.

LDE 2100 CP

60-1360-1
(serie asiu 1811)

422.

LDE 2100 CP

60-1356-0
(serie asiu 2078)

423.

LDE 2100 CP

60-1355-1
(serie asiu 2077)

424.

LDE 2100 CP

60-1332-0
(serie asiu 2053)

425.

LDE 2100 CP

60-1328-8
(serie asiu 2049)

426.

LDE 2100 CP

60-1318-9
(serie asiu 2029)

427.

LDE 2100 CP

60-1313-0
(serie asiu 2024)

428.

LDE 2100 CP

60-1308-0
(serie asiu 2019)

429.

LDE 2100 CP

60-1291-8
(serie asiu 1983)

430.

LDE 2100 CP

60-1272-8
(serie asiu 2094)

431.

LDE 2100 CP

60-1268-8
(serie asiu 1144)

432.

LDE 2100 CP

60-1266-6
(serie asiu 1926)

433.

LDE 2100 CP

60-1258-7
(serie asiu 1915)

434.

LDE 2100 CP

60-1230-6
(serie asiu 1885)

435.

LDE 2100 CP

60-1228-0
(serie asiu 1883)

436.

LDE 2100 CP

60-1214-0
(serie asiu 186)

437.

LDE 2100 CP

60-1213-2
(serie asiu 1119)

438.

LDE 2100 CP

60-1210-8
(serie asiu 1856)

439.

LDE 2100 CP

60-1201-7
(serie asiu 1458)

440.

LDE 2100 CP

60-1197-7
(serie asiu 1827)

441.

LDE 2100 CP

60-1191-0
(serie asiu 1815)

442.

LDE 2100 CP

60-1187-8
(serie asiu 1810)

443.

LDE 2100 CP

60-1160-5
(serie asiu 1783)

444.

LDE 2100 CP

60-1156-3
(serie asiu 1779)

445.

LDE 2100 CP

60-1145-7
(serie asiu 1755)

446.

LDE 2100 CP

60-1126-6
(serie asiu 1679)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

447.

LDE 2100 CP

60-1124-1
(serie asiu 1733)

448.

LDE 2100 CP

60-1120-1
(serie asiu 1727)

449.

LDE 2100 CP

60-1117-5
(serie asiu 1724)

450.

LDE 2100 CP

60-1116-7
(serie asiu 1723)

451.

LDE 2100 CP

60-1115-9
(serie asiu 1722)

452.

LDE 2100 CP

60-1097-9
(serie asiu 1702)

453.

LDE 2100 CP

60-1078-1
(serie asiu 1091)

454.

LDE 2100 CP

60-1076-3
(serie asiu 1680)

455.

LDE 2100 CP

60-1039-1
(serie asiu 1603)

456.

LDE 2100 CP

60-1038-3
(serie asiu 1602)

457.

LDE 2100 CP

60-1036-7
(serie asiu 1600)

458.

LDE 2100 CP

60-1032-6
(serie asiu 130)

459.

LDE 2100 CP

60-1017-7
(serie asiu 1749)

460.

LDE 2100 CP

60-0983-1
(serie asiu 1537)

461.

LDE 2100 CP

60-0967-4
(serie asiu 1491)

462.

LDE 2100 CP

60-0965-8
(serie asiu 1480)

463.

LDE 2100 CP

60-0941-9
(serie asiu FN)

464.

LDE 2100 CP

60-0938-5
(serie asiu 1462)

465.

LDE 2100 CP

60-0928-6
(serie asiu 1452)

466.

LDE 2100 CP

60-0907-0
(serie asiu 1336)

467.

LDE 2100 CP

60-0864-3
(serie asiu 1327)

468.

LDE 2100 CP

60-0863-5
(serie asiu 1326)

469.

LDE 2100 CP

60-0853-6
(serie asiu 1316)

470.

LDE 2100 CP

60-0843-7
(serie asiu 1306)

471.

LDE 2100 CP

60-0838-7
(serie asiu 1260)

472.

LDE 2100 CP

60-0832-0
(serie asiu 1254)

473.

LDE 2100 CP

60-0816-3
(serie asiu 1354)

474.

LDE 2100 CP

60-0813-0
(serie asiu 1199)

475.

LDE 2100 CP

60-0809-8
(serie asiu 1195)

476.

LDE 2100 CP

60-0793-4
(serie asiu 1180)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

63

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

64

Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

477.

LDE 2100 CP

60-0788-4
(serie asiu 1174)

478.

LDE 2100 CP

60-0770-2
(serie asiu 1156)

479.

LDE 2100 CP

60-0763-7
(serie asiu 1139)

480.

LDE 2100 CP

60-0757-9
(serie asiu 1133)

481.

LDE 2100 CP

60-0749-6
(serie asiu 1127)

482.

LDE 2100 CP

60-0748-8
(serie asiu 1126)

483.

LDE 2100 CP

60-0733-0
(serie asiu 1111)

484.

LDE 2100 CP

60-0718-1
(serie asiu 1087)

485.

LDE 2100 CP

60-0707-4
(serie asiu 1028)

486.

LDE 2100 CP

60-0695-1
(serie asiu 1016)

487.

LDE 2100 CP

60-0694-4
(serie asiu FN)

488.

LDE 2100 CP

60-0679-5
(serie asiu 951)

489.

LDE 2100 CP

60-0676-1
(serie asiu 993)

490.

LDE 2100 CP

60-0670-4
(serie asiu 919)

491.

LDE 2100 CP

60-0667-0
(serie asiu 981)

492.

LDE 2100 CP

60-0663-9
(serie asiu 977)

493.

LDE 2100 CP

60-0652-2
(serie asiu 966)

494.

LDE 2100 CP

60-0637-3
(serie asiu 996)

495.

LDE 2100 CP

60-0589-6
(serie asiu 856)

496.

LDE 2100 CP

60-0544-1
(serie asiu 794)

497.

LDE 2100 CP

60-0537-5
(serie asiu 787)

498.

LDE 2100 CP

60-0493-1
(serie asiu 688)

499.

LDE 2100 CP

60-0196-0
(serie asiu 101)

500.

LDE 1250 CP

69-0005-4
(serie asiu 23496)

501.

LDE 1250 CP

69-0004-7
(serie asiu 23710)

502.

LDE 1250 CP

69-0003-9
(serie asiu 23944)

503.

LDH 1250 CP

89-0585-3
(serie asiu 23966)

504.

LDH 1250 CP

89-0570-5
(serie asiu 23647)

505.

LDH 1250 CP

89-0518-4
(serie asiu 23379)

506.

LDH 1250 CP

89-0335-3
(serie asiu 22224)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

507.

LDH 1250 CP

89-0278-5
(serie asiu 21808)

508.

LDH 1250 CP

89-0223-1
(serie asiu 21775)

509.

LDH 1250 CP

89-0131-6
(serie asiu 21114)

510.

LDH 1250 CP

89-0068-0
(serie asiu 20945)

511.

LDH 1360 CP

82-0619-5
(serie asiu 25533)

512.

LDH 1360 CP

82-0617-9
(serie asiu 25470)

513.

LDH 1360 CP

82-0615-3
(serie asiu 25468)

514.

LDH 1360 CP

82-0604-7
(serie asiu 25099)

515.

LDH 1360 CP

82-0601-3
(serie asiu 24475)

516.

LDH 1360 CP

82-0586-6
(serie asiu 23968)

517.

LDH 1360 CP

82-0576-7
(serie asiu 23791)

518.

LDH 1360 CP

82-0547-8
(serie asiu 21038)

519.

LDH 1360 CP

82-0514-8
(serie asiu 23310)

520.

LDH 1360 CP

82-0512-2
(serie asiu 23308)

521.

LDH 1360 CP

82-0511-4
(serie asiu 23307)

522.

LDH 1360 CP

82-0475-2
(serie asiu 21692)

523.

LDH 1360 CP

82-0452-1
(serie asiu 22911)

524.

LDH 1360 CP

82-0443-0
(serie asiu 22843)

525.

LDH 1360 CP

82-0427-3
(serie asiu 22753)

526.

LDH 1360 CP

82-0410-9
(serie asiu 22654)

527.

LDH 1360 CP

82-0401-8
(serie asiu 22618)

528.

LDH 1360 CP

82-0391-1
(serie asiu 22586)

529.

LDH 1360 CP

82-0389-5
(serie asiu 22584)

530.

LDH 1360 CP

82-0388-7
(serie asiu 22583)

531.

LDH 1360 CP

82-0385-3
(serie asiu 23481)

532.

LDH 1360 CP

82-0381-2
(serie asiu 22582)

533.

LDH 1360 CP

82-0374-7
(serie asiu 22468)

534.

LDH 1360 CP

82-0370-5
(serie asiu 22457)

535.

LDH 1360 CP

82-0361-4
(serie asiu 22447)

536.

LDH 1360 CP

82-0346-0
(serie asiu 22305)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

65

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

537.

LDH 1360 CP

82-0337-4
(serie asiu 23082)

538.

LDH 1360 CP

82-0284-8
(serie asiu 21929)

539.

LDH 1360 CP

82-0270-7
(serie asiu 21796)

540.

LDH 1360 CP

82-0260-8
(serie asiu 23308)

541.

LDH 1360 CP

82-0237-6
(serie asiu 21685)

542.

LDH 1360 CP

82-0220-2
(serie asiu 21565)

543.

LDH 1360 CP

82-0200-4
(serie asiu 21413)

544.

LDH 1360 CP

82-0190-7
(serie asiu 21786)

545.

LDH 1360 CP

82-0160-0
(serie asiu 21294)

546.

LDH 1360 CP

82-0141-0
(serie asiu 21124)

547.

LDH 1360 CP

82-0140-2
(serie asiu 21123)

548.

LDH 1360 CP

82-0136-0
(serie asiu 21119)

549.

LDH 1360 CP

82-0070-1
(serie asiu 20945)

550.

LDH 1500 CP

82-0451-3
(serie asiu 23637)

551.

LDH 1500 CP

82-0446-3
(serie asiu 22848)
58-3006-2
(serie asiu 6149)

552.

RE seria 58

58-3106-0
(serie asiu 26149)
58-3206-8
(serie asiu 16149)
58-3005-4
(serie asiu 6142)

553.

RE seria 58

58-3105-2
(serie asiu 26142)
58-3205-0
(serie asiu 16142)
58-3004-7
(serie asiu 6140)

554.

RE seria 58

58-3104-5
(serie asiu 26140)
58-3204-3
(serie asiu 16140)
58-3003-9
(serie asiu 6135)

555.

RE seria 58

58-3103-7
(serie asiu 26135)
58-3203-5
(serie asiu 16135)
58-3002-1
(serie asiu 6133)

556.

RE seria 58

58-3102-9
(serie asiu 26133)
58-3202-7
(serie asiu 16133)

66

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv
58-3001-9
(serie asiu 6125)

557.

RE seria 58

58-3101-1
(serie asiu 26125)
58-3201-9
(serie asiu 16125)
58-1014-8
(serie asiu 6330)

558.

RE seria 58

58-1114-6
(serie asiu 26330)
58-1214-4
(serie asiu 16330)
58-1013-0
(serie asiu 6332)

559.

RE seria 58

58-1113-8
(serie asiu 26332)
58-1213-6
(serie asiu 16332)
58-1012-2
(serie asiu 6320)

560.

RE seria 58

58-1112-0
(serie asiu 26320)
58-1212-8
(serie asiu 16320)
58-1011-4
(serie asiu 6334)

561.

RE seria 58

58-1111-2
(serie asiu 26334)
58-1211-0
(serie asiu 16334)
58-1010-6
(serie asiu 6310)

562.

RE seria 58

58-1110-4
(serie asiu 26310)
58-1210-2
(serie asiu 16310)
58-1009-8
(serie asiu 6326)

563.

RE seria 58

58-1109-6
(serie asiu 26326)
58-1209-4
(serie asiu 16326)
58-1008-0
(serie asiu 6335)

564.

RE seria 58

58-1108-6
(serie asiu 26335)
58-1208-6
(serie asiu 16335)
58-1007-2
(serie asiu 6316)

565.

RE seria 58

58-1107-0
(serie asiu 26316)
58-1207-8
(serie asiu 16316)
58-1006-4
(serie asiu 6333)

566.

RE seria 58

58-1106-2
(serie asiu 26333)
58-1206-0
(serie asiu 16333)
58-1005-6
(serie asiu 6319)

567.

RE seria 58

58-1105-4
(serie asiu 26319)
58-1205-2
(serie asiu 16319)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

67

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv
58-1004-9
(serie asiu 6313)

568.

RE seria 58

58-1104-7
(serie asiu 26313)
58-1204-5
(serie asiu 16313)
58-1003-1
(serie asiu 6309)

569.

RE seria 58

58-1103-9
(serie asiu ZR6309)
58-1203-7
(serie asiu ZRX6309)
58-1002-3
(serie asiu 6306)

570.

RE seria 58

58-1102-1
(serie asiu ZR6306)
58-1202-9
(serie asiu ZRX6306)
58-1001-5
(serie asiu 6301)

571.

RE seria 58

58-1101-3
(serie asiu 26301)
58-1201-1
(serie asiu 16301)

572.

RE seria 58

573.

RE seria 58

574.

RE seria 58

575.

RE seria 58

58-0014-9
(serie asiu Z255)
58-0114-7
(serie asiu ZRX255)
58-0012-3
(serie asiu Z253)
58-0112-1
(serie asiu ZRX253)
58-0011-5
(serie asiu Z252)
58-0111-3
(serie asiu ZRX252)
58-0010-7
(serie asiu Z251)
58-0110-5
(serie asiu ZRX251)
58-0009-9
(serie asiu Z6106)

576.

RE seria 58

58-0109-7
(serie asiu ZR26106)
58-0209-5
(serie asiu ZRX16106)
58-0007-3
(serie asiu Z6117)

577.

RE seria 58

58-0107-1
(serie asiu ZR26117)
58-0207-9
(serie asiu ZRX16117)
58-0006-5
(serie asiu Z262)

578.

RE seria 58

58-0106-3
(serie asiu ZR262)
58-0206-1
(serie asiu ZRX262)
58-0005-7
(serie asiu Z261)

579.

RE seria 58

58-0105-5
(serie asiu ZR261)
58-0205-3
(serie asiu ZRX261)

68

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv
58-0004-0
(serie asiu 6120)

580.

RE seria 58

58-0104-8
(serie asiu 26120)
58-0204-6
(serie asiu 16120)
58-0003-2
(serie asiu 6107)

581.

RE seria 58

58-0103-0
(serie asiu 26107)
58-0203-8
(serie asiu 16107)
76-1412-6
(serie asiu 78894)

582.

AM ADH 11

59-1412-2
(serie asiu 154823)
76-7452-2
(serie asiu 78892)
76-1411-8
(serie asiu 156719)

583.

AM ADH 11

59-1411-4
(serie asiu 154829)
76-1451-4
(serie asiu 156718)

584.

AM (LVT)
LVS

585.

AM (LVT)
LVS

586.

AM (LVT)
LVS

587.

AM (LVT)
LVS

588.

AM (LVT)
LVS

589.

AM (LVT)
LVS

590.

AM (LVT)
LVS

591.

AM (LVT)
LVS

592.

AM (LVT)
LVS

593.

AM (LVT)
LVS

79-0137-4
(serie asiu FN)
79-0537-5
(serie asiu FN)
79-0135-8
(serie asiu FN)
79-0535-9
(serie asiu FN)
79-0134-1
(serie asiu FN)
79-0534-2
(serie asiu FN)
79-0132-5
(serie asiu FN)
79-0532-6
(serie asiu FN)
79-0131-7
(serie asiu FN)
79-0531-8
(serie asiu FN)
79-0130-9
(serie asiu FN)
79-0530-0
(serie asiu FN)
79-0129-1
(serie asiu FN)
79-0529-2
(serie asiu FN)
79-0128-3
(serie asiu FN)
79-0528-4
(serie asiu FN)
79-0127-5
(serie asiu FN)
79-0527-6
(serie asiu FN)
79-0126-7
(serie asiu FN)
79-0526-8
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

69

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

70

Nr. crt.

Tip locomotiv

594.

AM (LVT)
LVS

595.

AM (LVT)
LVS

596.

AM (LVT)
LVS

597.

AM (LVT)
LVS

598.

AM (LVT)
LVS

599.

AM (LVT)
LVS

600.

AM (LVT)
LVS

601.

AM (LVT)
LVS

602.

AM (LVT)
LVS

603.

AM (LVT)
LVS

604.

AM (LVT)
LVS

605.

AM (LVT)
LVS

606.

AM (LVT)
LVS

607.

AM (LVT)
LVS

608.

AM (LVT)
LVS

609.

AM (LVT)
LVS

Num r locomotiv
79-0125-9
(serie asiu FN)
79-0525-0
(serie asiu FN)
79-0124-2
(serie asiu FN)
79-0524-3
(serie asiu FN)
79-0123-4
(serie asiu FN)
79-0523-5
(serie asiu FN)
79-0121-8
(serie asiu FN)
79-0521-9
(serie asiu FN)
79-0120-0
(serie asiu FN)
79-0520-1
(serie asiu FN)
79-0119-2
(serie asiu FN)
79-0519-3
(serie asiu FN)
79-0118-4
(serie asiu FN)
79-0518-5
(serie asiu FN)
79-0117-6
(serie asiu FN)
79-0517-7
(serie asiu FN)
79-0116-8
(serie asiu FN)
79-0516-9
(serie asiu FN)
79-0113-5
(serie asiu FN)
79-0513-6
(serie asiu FN)
79-0112-7
(serie asiu FN)
79-0512-8
(serie asiu FN)
79-0111-9
(serie asiu FN)
79-0511-0
(serie asiu FN)
79-0109-3
(serie asiu FN)
79-0509-4
(serie asiu FN)
79-0108-5
(serie asiu FN)
79-0508-6
(serie asiu FN)
79-0107-7
(serie asiu FN)
79-0507-8
(serie asiu FN)
79-0106-9
(serie asiu FN)
79-0506-0
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

610.

AM (LVT)
LVS

611.

AM (LVT)
LVS

612.

AM (LVT)
LVS

613.

AM DESIRO

614.

AM DESIRO

615.

AM DESIRO

616.

AM DESIRO

617.

AM DESIRO

618.

AM DESIRO

619.

AM DESIRO

620.

AM DESIRO

621.

AM DESIRO

622.

AM DESIRO

623.

AM DESIRO

624.

AM DESIRO

625.

AM DESIRO

Num r locomotiv
79-0105-1
(serie asiu FN)
79-0505-2
(serie asiu FN)
79-0103-6
(serie asiu FN)
79-0503-7
(serie asiu FN)
79-0101-0
(serie asiu FN)
79-0501-1
(serie asiu FN)
96-2120-2
(serie asiu 94013)
96-2620-1
(serie asiu 94014)
96-2119-4
(serie asiu 94011)
96-2619-3
(serie asiu 94012)
96-2118-6
(serie asiu 94009)
96-2618-5
(serie asiu 94010)
96-2117-8
(serie asiu 94007)
96-2617-7
(serie asiu 94008)
96-2116-0
(serie asiu 94005)
96-2616-9
(serie asiu 94006)
96-2115-2
(serie asiu 94003)
96-2615-1
(serie asiu 94004)
96-2114-5
(serie asiu 94001)
96-2614-4
(serie asiu 94002)
96-2113-7
(serie asiu 93999)
96-2613-6
(serie asiu 94000)
96-2112-9
(serie asiu 93997)
96-2612-8
(serie asiu 93998)
96-2111-1
(serie asiu 93995)
96-2611-0
(serie asiu 93996)
96-2110-3
(serie asiu 93993)
96-2610-2
(serie asiu 93994)
96-2109-5
(serie asiu 93991)
96-2609-4
(serie asiu 93992)
96-2108-7
(serie asiu 93989)
96-2608-6
(serie asiu 93990)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

71

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

626.

AM DESIRO

627.

AM DESIRO

628.

AM DESIRO

629.

AM DESIRO

630.

AM DESIRO

631.

AM DESIRO

632.

AM DESIRO

633.

AM DESIRO

634.

AM DESIRO

635.

72

Tip locomotiv

AM DESIRO

636.

AM DESIRO

637.

AM DESIRO

638.

AM DESIRO

639.

AM DESIRO

640.

AM DESIRO

641.

AM DESIRO

Num r locomotiv
96-2107-9
(serie asiu 93987)
96-2607-8
(serie asiu 93988)
96-2106-1
(serie asiu 93985)
96-2606-0
(serie asiu 93986)
96-2105-3
(serie asiu 93983)
96-2605-2
(serie asiu 93984)
96-2104-6
(serie asiu 93981)
96-2604-5
(serie asiu 93982)
96-2103-8
(serie asiu 93979)
96-2603-7
(serie asiu 93980)
96-2102-0
(serie asiu 93977)
96-2602-9
(serie asiu 93978)
96-2101-2
(serie asiu 93975)
96-2601-1
(serie asiu 93976)
96-2100-4
(serie asiu 93973)
96-2600-3
(serie asiu 93974)
96-2099-8
(serie asiu 93971)
96-2599-7
(serie asiu 93972)
96-2098-0
(serie asiu 93969)
96-2598-9
(serie asiu 93970)
96-2097-2
(serie asiu 93967)
96-2597-1
(serie asiu 93968)
96-2096-4
(serie asiu 93965)
96-2596-3
(serie asiu 93966)
96-2095-6
(serie asiu 93776)
96-2595-5
(serie asiu 93777)
96-2094-9
(serie asiu 93774)
96-2594-8
(serie asiu 93775)
96-2093-1
(serie asiu 93772)
96-2593-0
(serie asiu 93773)
96-2092-3
(serie asiu 93770)
96-2592-2
(serie asiu 93771)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

642.

AM DESIRO

643.

AM DESIRO

644.

AM DESIRO

645.

AM DESIRO

646.

AM DESIRO

647.

AM DESIRO

648.

AM DESIRO

649.

AM DESIRO

650.

AM DESIRO

651.

AM DESIRO

652.

AM DESIRO

653.

AM DESIRO

654.

AM DESIRO

655.

AM DESIRO

656.

AM DESIRO

657.

AM DESIRO

Num r locomotiv
96-2091-5
(serie asiu 93768)
96-2591-4
(serie asiu 93769)
96-2090-7
(serie asiu 93766)
96-2590-6
(serie asiu 93767)
96-2089-9
(serie asiu 93764)
96-2589-8
(serie asiu 93765)
96-2088-1
(serie asiu 93762)
96-2588-0
(serie asiu 93763)
96-2087-3
(serie asiu 93760)
96-2587-2
(serie asiu 93761)
96-2086-5
(serie asiu 93758)
96-2586-4
(serie asiu 93759)
96-2085-7
(serie asiu 93756)
96-2585-6
(serie asiu 93757)
96-2084-0
(serie asiu 93754)
96-2584-9
(serie asiu 93755)
96-2083-2
(serie asiu 93752)
96-2583-1
(serie asiu 93753)
96-2082-4
(serie asiu 93750)
96-2582-3
(serie asiu 93751)
96-2081-6
(serie asiu 93748)
96-2581-5
(serie asiu 93749)
96-2080-8
(serie asiu 93746)
96-2580-7
(serie asiu 93747)
96-2079-0
(serie asiu 93744)
96-2579-9
(serie asiu 93745)
96-2078-2
(serie asiu 93742)
96-2578-1
(serie asiu 93743)
96-2077-4
(serie asiu 93740)
96-2577-3
(serie asiu 93741)
96-2076-6
(serie asiu 93738)
96-2576-5
(serie asiu 93739)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

73

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

658.

AM DESIRO

659.

AM DESIRO

660.

AM DESIRO

661.

AM DESIRO

662.

AM DESIRO

663.

AM DESIRO

664.

AM DESIRO

665.

AM DESIRO

666.

AM DESIRO

667.

74

Tip locomotiv

AM DESIRO

668.

AM DESIRO

669.

AM DESIRO

670.

AM DESIRO

671.

AM DESIRO

672.

AM DESIRO

673.

AM DESIRO

Num r locomotiv
96-2075-8
(serie asiu 93736)
96-2575-7
(serie asiu 93737)
96-2074-1
(serie asiu 93734)
96-2574-0
(serie asiu 93735)
96-2073-3
(serie asiu 93732)
96-2573-2
(serie asiu 93733)
96-2072-5
(serie asiu 93730)
96-2572-4
(serie asiu 93731)
96-2071-7
(serie asiu 93424)
96-2571-6
(serie asiu 93425)
96-2070-9
(serie asiu 93422)
96-2570-8
(serie asiu 93423)
96-2069-1
(serie asiu 93420)
96-2569-0
(serie asiu 93421)
96-2068-3
(serie asiu 93148)
96-2568-2
(serie asiu 93419)
96-2067-5
(serie asiu 93416)
96-2567-4
(serie asiu 93417)
96-2066-7
(serie asiu 93414)
96-2566-6
(serie asiu 93415)
96-2065-9
(serie asiu 93412)
96-2565-8
(serie asiu 93413)
96-2064-2
(serie asiu 93410)
96-2564-1
(serie asiu 93411)
96-2063-4
(serie asiu 93408)
96-2563-3
(serie asiu 93409)
96-2062-6
(serie asiu 93406)
96-2562-5
(serie asiu 93407)
96-2061-8
(serie asiu 93404)
96-2561-7
(serie asiu 93405)
96-2060-0
(serie asiu 93286)
96-2560-9
(serie asiu 93287)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

674.

AM DESIRO

675.

AM DESIRO

676.

AM DESIRO

677.

AM DESIRO

678.

AM DESIRO

679.

AM DESIRO

680.

AM DESIRO

681.

AM DESIRO

682.

AM DESIRO

683.

AM DESIRO

684.

AM DESIRO

685.

AM DESIRO

686.

AM DESIRO

687.

AM DESIRO

688.

AM DESIRO

689.

AM DESIRO

Num r locomotiv
96-2059-2
(serie asiu 93284)
96-2559-1
(serie asiu 93285)
96-2058-4
(serie asiu 93282)
96-2558-3
(serie asiu 93283)
96-2057-6
(serie asiu 93506)
96-2557-5
(serie asiu 93507)
96-2056-8
(serie asiu 93504)
96-2556-7
(serie asiu 93505)
96-2055-0
(serie asiu 93502)
96-2555-9
(serie asiu 93503)
96-2054-3
(serie asiu 93500)
96-2554-2
(serie asiu 93501)
96-2053-5
(serie asiu 93498)
96-2553-4
(serie asiu 93499)
96-2052-7
(serie asiu 93496)
96-2552-6
(serie asiu 93497)
96-2051-9
(serie asiu 93494)
96-2551-8
(serie asiu 93495)
96-2050-1
(serie asiu 93492)
96-2550-0
(serie asiu 93493)
96-2049-3
(serie asiu 93490)
96-2549-2
(serie asiu 93491)
96-2047-7
(serie asiu 93486)
96-2547-6
(serie asiu 93487)
96-2046-9
(serie asiu 93484)
96-2546-8
(serie asiu 93485)
96-2045-1
(serie asiu 93482)
96-2545-0
(serie asiu 93483)
96-2043-6
(serie asiu 93478)
96-2543-5
(serie asiu 93479)
96-2042-8
(serie asiu 93476)
96-2542-7
(serie asiu 93477)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

75

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

690.

AM DESIRO

691.

AM DESIRO

692.

AM DESIRO

693.

AM DESIRO

694.

AM DESIRO

695.

AM DESIRO

696.

AM DESIRO

697.

AM DESIRO

698.

AM DESIRO

699.

76

Tip locomotiv

AM DESIRO

700.

AM DESIRO

701.

AM DESIRO

702.

AM DESIRO

703.

AM DESIRO

704.

AM DESIRO

705.

AM DESIRO

Num r locomotiv
96-2041-0
(serie asiu 93474)
96-2541-9
(serie asiu 93475)
96-2040-2
(serie asiu 93472)
96-2540-1
(serie asiu 93473)
96-2039-4
serie asiu 93470)
96-2539-3
(serie asiu 93471)
96-2038-6
(serie asiu 93468)
96-2538-5
(serie asiu 93469)
96-2037-8
(serie asiu 93466)
96-2537-7
(serie asiu 93467)
96-2036-0
(serie asiu 93345)
96-2536-9
(serie asiu 93346)
96-2035-2
(serie asiu 93343)
96-2535-1
(serie asiu 93344)
96-2034-5
(serie asiu 93341)
96-2534-4
(serie asiu 93342)
96-2033-7
(serie asiu 93339)
96-2533-6
(serie asiu 93340)
96-2031-1
(serie asiu 93335)
96-2531-0
(serie asiu 93336)
96-2030-3
(serie asiu 93333)
96-2530-2
(serie asiu 93334)
96-2029-5
(serie asiu 93331)
96-2529-4
(serie asiu 93332)
96-2028-7
(serie asiu 93329)
96-2528-6
(serie asiu 93330)
96-2027-9
(serie asiu 93327)
96-2527-8
(serie asiu 93328)
96-2025-3
(serie asiu 93323)
96-2525-2
(serie asiu 93324)
96-2024-6
(serie asiu 93321)
96-2524-5
(serie asiu 93322)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

706.

AM DESIRO

707.

AM DESIRO

708.

AM DESIRO

709.

AM DESIRO

710.

AM DESIRO

711.

AM DESIRO

712.

AM DESIRO

713.

AM DESIRO

714.

AM DESIRO

715.

AM DESIRO

716.

AM DESIRO

717.

AM DESIRO

718.

AM DESIRO

719.

AM DESIRO

720.

AM DESIRO

721.

AM DESIRO

Num r locomotiv
96-2023-8
(serie asiu 93319)
96-2523-7
(serie asiu 93320)
96-2021-2
(serie asiu 93315)
96-2521-1
(serie asiu 93316)
96-2019-6
(serie asiu 93311)
96-2519-5
(serie asiu 93312)
96-2018-8
(serie asiu 93309)
96-2518-7
(serie asiu 93310)
96-2017-0
(serie asiu 93307)
96-2517-9
(serie asiu 93308)
96-2016-2
(serie asiu 93305)
96-2516-1
(serie asiu 93306)
96-2015-4
(serie asiu 93303)
96-2515-3
(serie asiu 93304)
96-2014-7
(serie asiu 93280)
96-2514-6
(serie asiu 93281)
96-2013-9
(serie asiu 93278)
96-2513-8
(serie asiu 93279)
96-2012-1
(serie asiu 93276)
96-2512-0
(serie asiu 93277)
96-2011-3
(serie asiu 93274)
96-2511-2
(serie asiu 93275)
96-2010-5
(serie asiu 93272)
96-2510-4
(serie asiu 93273)
96-2009-7
(serie asiu 93270)
96-2509-6
(serie asiu 93271)
96-2008-9
(serie asiu 93268)
96-2508-8
(serie asiu 93269)
96-2007-1
(serie asiu 93266)
96-2507-0
(serie asiu 93267)
96-2006-3
(serie asiu 93264)
96-2506-2
(serie asiu 93265)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

77

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

78

Tip locomotiv

722.

AM DESIRO

723.

AM DESIRO

724.

AM DESIRO

725.

AM DESIRO

726.

AM DESIRO

727.

AM DUEWAG

Num r locomotiv
96-2005-5
(serie asiu 93262)
96-2505-4
(serie asiu 93263)
96-2004-8
(serie asiu 93260)
96-2504-7
(serie asiu 93261
96-2003-0
(serie asiu 93258)
96-2503-9
(serie asiu 93259)
96-2002-2
(serie asiu 93256)
96-2502-1
(serie asiu 93257)
96-2001-4
(serie asiu 93254)
96-2501-3
(serie asiu 96255)
92-0102-1
(serie asiu 188022)
92-0502-2
(serie asiu FN)

728.

AM seria 1000

78-1031-0
(serie asiu FN)

729.

AM seria 1000

78-1029-4
(serie asiu FN)

730.

AM seria 1000

78-1021-1
(serie asiu FN)

731.

AM seria 1000

78-1018-7
(serie asiu FN)

732.

AM seria 700

78-0786-0
(serie asiu FN)

733.

AM seria 700

78-0781-1
(serie asiu FN)

734.

AM seria 700

78-0779-5
(serie asiu FN)

735.

AM seria 700

78-0771-2
(serie asiu FN)

736.

AM seria 700

78-0764-7
(serie asiu FN)

737.

AM seria 700

78-0757-1
(serie asiu FN)

738.

AM seria 700

78-0756-3
(serie asiu FN)

739.

AM seria 700

78-0754-8
(serie asiu FN)

740.

AM seria 700

78-0753-0
(serie asiu FN)

741.

AM seria 700

78-0716-7
(serie asiu FN)

742.

AM seria 900

77-0990-0
(serie asiu FN)

743.

AM seria 900

77-0980-1
(serie asiu FN)

744.

AM seria 900

77-0979-3
(serie asiu FN)

745.

AM seria 900

77-0977-7
(serie asiu FN)

746.

AM seria 900

77-0976-9
(serie asiu FN)

747.

AM seria 900

77-0971-0
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

748.

AM seria 900

77-0970-2
(serie asiu FN)

749.

AM seria 900

77-0967-8
(serie asiu FN)

750.

AM seria 900

77-0962-9
(serie asiu FN)

751.

AM seria 900

77-0954-6
(serie asiu FN)

752.

AM seria 900

77-0952-0
(serie asiu FN)

753.

AM seria 900

77-0951-2
(serie asiu FN)

754.

AM seria 900

77-0946-2
(serie asiu FN)

755.

AM seria 900

77-0944-7
(serie asiu FN)

756.

AM seria 900

77-0940-5
(serie asiu FN)

757.

AM seria 900

77-0936-3
(serie asiu FN)

758.

AM seria 900

77-0928-0
(serie asiu FN)

759.

AM seria 900

77-0922-3
(serie asiu FN)

760.

AM seria 900

77-0920-7
(serie asiu FN)

761.

AM seria 900

77-0918-1
(serie asiu FN)

762.

AM seria 900

77-0917-3
(serie asiu FN)

763.

AM seria 900

77-0915-7
(serie asiu FN)

764.

AM seria 900

77-0907-4
(serie asiu FN)

765.

AM seria 900

77-0906-6
(serie asiu FN)

766.

AM seria 900

77-0905-8
(serie asiu FN)

767.

AM seria 900

77-0903-3
(serie asiu FN)

768.

AM seria 900

77-0900-9
(serie asiu FN)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C


1.

LDH 1250 CP

89-0621-6
(serie asiu 25542)

2.

LDH 1250 CP

89-0602-6
(serie asiu 24476)

3.

LDH 1250 CP

89-0587-9
(serie asiu 23957)

4.

LDH 1250 CP

89-0554-9
(serie asiu 23626)

5.

LDH 1250 CP

89-0546-5
(serie asiu 23481)

6.

LDH 1250 CP

89-0498-9
(serie asiu 23269)

7.

LDH 1250 CP

89-0454-2
(serie asiu 22917)

8.

LDH 1250 CP

89-0436-9
(serie asiu 22809)

9.

LDH 1250 CP

89-0309-8
(serie asiu 22081)

10.

LDH 1250 CP

89-0288-4
(serie asiu 22758)

11.

LDH 1250 CP

89-0251-2
(serie asiu 21774)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

79

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

80

Tip locomotiv

Num r locomotiv

12.

LDH 1250 CP

89-0205-8
(serie asiu 21522)

13.

LDH 1250 CP

89-0113-4
(serie asiu 21046)

14.

LDH 1250 CP

89-0057-3
(serie asiu 20599)

15.

LDH 1250 CP

83-0400-8
(serie asiu 22617)

16.

LDH 1250 CP

82-0561-9
(serie asiu 23635)

17.

LDH 1250 CP

80-0625-6
(serie asiu 25644)

18.

LDH 1250 CP

80-0616-5
(serie asiu 25469)

19.

LDH 1250 CP

80-0603-3
(serie asiu 24477)

20.

LDH 1250 CP

80-0600-9
(serie asiu 24474)

21.

LDH 1250 CP

80-0598-5
(serie asiu 24217)

22.

LDH 1250 CP

80-0596-9
(serie asiu 24440)

23.

LDH 1250 CP

80-0564-7
(serie asiu 23478)

24.

LDH 1250 CP

80-0551-4
(serie asiu 23593)

25.

LDH 1250 CP

80-0550-6
(serie asiu 23524)

26.

LDH 1250 CP

80-0541-5
(serie asiu FN)

27.

LDH 1250 CP

80-0538-1
(serie asiu 23484)

28.

LDH 1250 CP

80-0537-3
(serie asiu 23310)

29.

LDH 1250 CP

80-0531-6
(serie asiu 23472)

30.

LDH 1250 CP

80-0516-7
(serie asiu 22709)

31.

LDH 1250 CP

80-0483-0
(serie asiu 23303)

32.

LDH 1250 CP

80-0476-4
(serie asiu 21361)

33.

LDH 1250 CP

80-0461-6
(serie asiu 22987)

34.

LDH 1250 CP

80-0438-4
(serie asiu 22816)

35.

LDH 1250 CP

80-0437-6
(serie asiu 22475)

36.

LDH 1250 CP

80-0394-9
(serie asiu 22590)

37.

LDH 1250 CP

80-0383-2
(serie asiu 22477)

38.

LDH 1250 CP

80-0373-3
(serie asiu 21796)

39.

LDH 1250 CP

80-0360-0
(serie asiu 22446)

40.

LDH 1250 CP

80-0334-5
(serie asiu 22223)

41.

LDH 1250 CP

80-0326-1
(serie asiu 22578)

42.

LDH 1250 CP

80-0307-1
(serie asiu 22079)

43.

LDH 1250 CP

80-0280-0
(serie asiu 21816)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

44.

LDH 1250 CP

80-0263-6
(serie asiu 21789)

45.

LDH 1250 CP

80-0253-7
(serie asiu 21776)

46.

LDH 1250 CP

80-0252-9
(serie asiu 21589)

47.

LDH 1250 CP

80-0231-3
(serie asiu 23258)

48.

LDH 1250 CP

80-0219-8
(serie asiu 21564)

49.

LDH 1250 CP

80-0213-1
(serie asiu 21553)

50.

LDH 1250 CP

80-0210-7
(serie asiu 21527)

51.

LDH 1250 CP

80-0168-5
(serie asiu 21302)

52.

LDH 1250 CP

80-0165-3
(serie asiu 21299)

53.

LDH 1250 CP

80-0163-8
(serie asiu 21297)

54.

LDH 1250 CP

80-0154-7
(serie asiu 21100)

55.

LDH 1250 CP

80-0133-1
(serie asiu 21116)

56.

LDH 1250 CP

80-0128-1
(serie asiu 21111)

57.

LDH 1250 CP

80-0080-4
(serie asiu 21022)

58.

LDH 1250 CP

80-0054-9
(serie asiu 21599)

59.

LDH 1250 CP

80-0022-6
(serie asiu 22580)

60.

LDH 1250 CP

80-0015-0
(serie asiu 20739)

61.

LDH 1250 CP

80-0014-3
(serie asiu 20739)

6.

S.C. REMAT S.A. C

ra i

J51/212/1991

CS Partea A

CSA 0023

RO1120110023

Rennoit

RO1120090023

04.11.2011

12.11.2011

12.11.2013

tip C, exclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0183

RO1220120183

Rennoit

RO1220110186

12.11.2012

12.11.2012

12.11.2013

tip C, exclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0183


Nr. crt.

Sec ii de circula ie
Nu este cazul.

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT S.A. C ra i i S.C. DANCLE
DISTRIBUTION S.R.L. C ra i

S.C. REMAT S.A.

H.M.
ra i Nord

2.

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u
Punct de lucru C ra i

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

H.M.
ra i Nord

3.

Linia ferat industrial


S.C. SIDERCA S.A. C ra i

S.C. SIDERCA S.A.

H.M.
ra i Nord

S.C. DONALAM S.R.L.

H.M.
ra i Nord

4.

Linia ferat industrial


S.C. DONALAM S.R.L. C

ra i

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB 0183


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDH 800 CP

85 1001 - 8
(serie asiu 25074)

2.

LDH 450 CP

86 0088 - 4
(serie asiu 25385)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

81

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

7.

Num r locomotiv

S.C. CEFMUR S.A. Tg. Mure

CEFMUR

J26/55/2000

CS Partea A

CSA 0027

RO1120110027

rennoit

RO1120090024

16.12.2011

16.12.2011

16.12.2013

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0196

RO1220120196

rennoit

RO1220110219

13.12.2012

16.12.2012

16.12.2013

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0196


Nr. crt.

Sec ii de circula ie
Nu este cazul.

Nr. crt.
1.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Linia ferat industrial


S.C. PROLEMN S.A. Reghin

S.C. PROLEMN S.A.

Sta ia CF
Reghin

Anexa II la CSB 0196


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

LDH 700 CP

85 0137 - 1
(serie asiu 24133)

1.
8.
CS Partea A
CS Partea B

S.C. REGIOTRANS S.R.L. Bra ov


CSA 0005
CSB 0206

J08/62/2005

RO1120120005

rennoit

RO1120100005

13.02.2012

14.02.2012

14.02.2014

tip A

RO1220120206

actualizat/
modificat

RO1220120197

28.12.2012

28.12.2012

14.02.2014

tip A

Anexa I la CSB 0206


Nr. crt.
Bra ov - Bartolomeu - Z rne ti i retur;

2.

Bra ov H rman - ntorsura Buz ului i retur;

3.

Sfntul Gheorghe Tg. Secuiesc - Bre cu i retur;

4.

Bra ov H rman Sf.Gheorghe Miercurea Ciuc Siculeni Ghime Adjud - M

5.

Teiu Blaj Trn veni Praid i retur;

6.

Odorhei Vn tori i retur;

7.

Teiu Co lariu ibot Cugir i retur;

8.

Co lariu gr. Podu Mure Co lariu i retur;

9.

ti i retur;

ban Zlatna i retur;

10.

Buzia Jamu Mare i retur;

11.

Bucure ti Nord Craiova - Drobeta Turnu Severin - Lugoj Timi oara Nord i retur;

12.

Timi oara Nord Re

13.

Bra ov Predeal Ploie ti Vest - Bucure ti Nord Grupa A - Ciulni a Fete ti Cernavod Pod Medgidia - Constan a i retur;

14.

Bra ov Sighi oara Blaj Ilia Arad Timi oara Nord i retur;

15.

Arad N dlag i retur;

16.

Arad V lcani i retur ;

17.

Periam Snandrei Timi oara Nord - Cruceni i retur ;

18.

Periam Lovrin Nerau i retur ;

19.

Sntana Cernei i retur;

20.

Arad Sntana - N dab Gr niceri i retur;

21.

Timi oara Nord Jimbolia Lovrin i retur;

22.

Timi oara Nord Rona Triaj Tomnaticu Snnicolau Mare Lovrin Cenad i retur;

23.

Glogov

24.

Berzovia Oravi a i retur;

25.

Giera Jebel Liebling i retur;

26.

Brad Ineu i retur;

27.

Simeria Hunedoara i retur;

28.

Simeria Livezeni Lupeni i retur;

29.

Timi oara Nord Timi oara Est Remetea Mic Radna i retur;

30.

82

Sec ii de circula ie

1.

a Sud i retur;

Aradu Nou i retur ;

rpini Ionel i retur;

31.

Bartolomeu Sibiu Vin u de Jos i retur;

32.

Ilia Lugoj Buzia Timi oara Nord i retur;

33.

Sibiu Cop a Mic

34.

Ludu Bistri a Nord Bistri a Brg ului i retur ;

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

35.

Bucure ti Nord Pas rea i retur;

36.

Ploie ti Vest Buz u Ia i Boto ani i retur;

37.

Ia i Hrl u i retur;

38.

Ia i Trgu Frumos - Pa cani Dolhasca Vere ti - Leorda i retur;

39.

Pa cani Trgu Neam

40.

Dolhasca F lticeni i retur;

41.

Roman Buh

42.

Crasna Hu i i retur;

43.

Ia i Socola i retur;

44.

Adjud Pa cani i retur;

45.

Corabia Caracal Ro iori Nord Ro iori Alexandria - Zimnicea i retur;

46.

i retur;

ti i retur;

zboieni Cluj Napoca i retur;

47.

Deda S

48.

Siculeni Tg. Mure - Teiu

49.

Bra ov Bra ov Triaj Drste i retur;

50.

Bra ov Bra ov Triaj H rman i retur;

51.

Ro iori Nord Turnu M gurele i retur;

52.

Oravi a Iam i retur;

53.

Curtea de Arge Pite ti - Arge el i retur

54.

Alunu B beni - Caracal i retur;

55.

el i retur;
i retur ;

beni Podu Olt i retur;

56.

Craiova Piatra Olt - Pite ti i retur;

57.

Gole ti Bucure ti i retur;

58.

Coste ti - Ro iori Nord i retur.

Nr. crt.
1.

Zona de manevr

Proprietar

Linia ferat industrial


S.C. MARUB S.A. Bra ov

S.C. MARUB S.A.

Sta ia CF adiacent
Sta ia CFR Bra ov

Anexa II la CSB 0206


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip A
Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

970101-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

570201-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0102-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

570202-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

970103-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

570203-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

970104-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

570204-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

970105-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

570205-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0501-3

REMORCA AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0401-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0503-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0403-6

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

83

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

84

Tip locomotiv

Num r locomotiv

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0505-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0405-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0507-0

REMORCA AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0507-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0509-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0509-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0510-4

REMORCA AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0510-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0511-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0511-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0517-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0417-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0518-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0518-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0519-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0519-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0520-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0520-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0521-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0521-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0522-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0422-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0523-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0523-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0524-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0524-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0525-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0525-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0526-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0326-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0527-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0627-0

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0528-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0328-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0529-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8700

57-0729-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0530-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0330-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0531-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0431-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0532-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0432-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0533-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0633-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0534-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0334-3

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0535-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0335-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0536-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0636-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0539-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0439-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0540-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0540-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0541-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0441-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0542-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0442-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0543-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0643-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0544-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0344-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0545-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0645-2

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

85

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

86

Tip locomotiv

Num r locomotiv

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0546-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0346-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0547-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0647-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0548-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0648-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0549-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0549-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0550-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0350-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0552-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0352-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0554-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0454-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0555-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0355-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0556-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0456-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0557-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0457-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0558-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0358-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0559-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0359-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0560-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0460-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0561-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0661-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


435 CP

97-0562-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0662-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0563-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8700

57-0763-3

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0564-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8500

57-0564-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0566-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8300

57-0366-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0567-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0667-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


430 CP

97-0568-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0668-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


430 CP

97-0569-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0669-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


430 CP

97-0570-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8400

57-0470-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


430 CP

97-0571-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0671-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0572-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0672-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0573-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8700

57-0773-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0574-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0674-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0575-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0675-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0576-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0676-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0577-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0377-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0578-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0778-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0579-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0679-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0580-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0680-9

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

87

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88

Tip locomotiv

Num r locomotiv

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0581-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0681-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0582-3

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0582-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0583-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8700

57-0783-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0584-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0684-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0585-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0685-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0586-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0486-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0587-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0687-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0588-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0488-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0589-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0389-7

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0590-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0790-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0591-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0791-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0592-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0792-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0593-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0793-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0594-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR 8600

57-0494-5

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0699-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-0699-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0795-1

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-0795-5

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0796-9

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-0796-3

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0797-7

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-0797-1

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-0798-5

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-0798-9

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1600-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1600-6

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1601-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1601-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1602-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1602-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1603-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1603-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1700-0

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1700-4

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1701-8

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1701-2

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1702-6

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1702-0

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1703-4

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1703-8

AUTOMOTOR TIP X 4500


450 CP

97-1704-2

REMORC AUTOMOTOR
TIP XR

57-1704-6

100.

LE 2940 KW

91 53 0 425517-6
(serie asiu FN)

101.

LE 2940 KW

91 53 0 425518-4
(serie asiu 18-BB-BJ-60MB-A-NT-A7)

102.

LE 2940 KW

91 53 0 425523-4
(serie asiu FN)

103.

LE 2940 KW

91 53 0 425536-6
(serie asiu FN)

104.

LE 2940 KW

91 53 0 425570-5
(serie asiu FN)

105.

LE 2940 KW

91 53 0 425572-1
(serie asiu FN)

106.

LE 2940 KW

91 53 0 425576-2
(serie asiu FN)

107.

LDH 1250 CP

81 0832 6
(serie asiu 22115)

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

89

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

108.

LDH 450 CP

86-0068-6
(serie asiu 21456)

109.

LE 2940 KW

91 53 0 425581-2
(serie asiu FN)

110.

LE 2940 KW

91 53 0 425528-3
(serie asiu FN)
-

J22/265/2001

CS Partea A

9.
CSA 0026

RO1120110026

S.C. ELECTRO COMP S.R.L. Ia i


nou

Nu este cazul

18.11.2011

18.11.2011

18.11.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0177

RO1220120177

actualizat/
modificat

RO1220120149

05.11.2012

05.11.2012

18.11.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0177


Nr. crt.

Sec ii de circula ie

1.

Socola Ia i Podu Iloaiei Trgu Frumos Pa cani Triaj H. Roman Bac u Adjud Foc ani Buz u Ram. Boboc F urei Fete ti
Palas Post Constan a Vii Agigea Nord Constan a Ferry Boat i retur;

2.

Suceava Vere ti - Pa cani Roman Bac u Adjud Foc ani - Buz u Ram. Boboc F urei Fete ti Palas Post Medeea Post
Constan a Vii - Constan a Port Zona B Constan a Port Zona A i retur;

3.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii - Constan a Port MOL 5

Nr. crt.

i retur.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. COM - BETON S.A. Ia i

S.C. COM - BETON S.A. Ia i

Sta ia CF
Socola

2.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT S.A. Ia i

S.C. REMAT S.A. Ia i

Sta ia CF
Socola

3.

Linia ferat industrial


S.C. ROMCARBON S.A. ROMCARBON II

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Socola

4.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Zona PECO Ia i
Depozit Ia i

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Ia i

5.

Linia ferat industrial


S.C. VEGA 93 S.R.L. Punct de lucru Le cani

S.C. VEGA 93 S.R.L.

Sta ia CF
Le cani

6.

Linia ferat industrial


S.C. PREDEMET S.A. Podu Iloaiei

S.C. PREDEMET S.A.


Podu Iloaiei

Sta ia CF
Podu Iloaiei

7.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Depozit Suceava

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Suceava

8.

Linia ferat industrial


S.C. COM REMAT S.R.L.

S.C. REMAT S.A.

Sta ia CF
Suceava

9.

Linia ferat industrial


S.C. NTRE INERE I REPARA II VAGOANE S.C. NTRE INERE I REPARA II VAGOANE
C.F.R. IRV S.A. Constan a
C.F.R. IRV S.A.
Sec ia IRV Suceava

Sta ia CF
Suceava

10.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT S.A. Suceava

S.C. PETROM LPG S.A. Punct de lucru Suceava

Sta ia CF
Suceava

11.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Punct de lucru Depozit PETROM Bac u

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Bac u

12.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT S.A. Ia i
Depozit Adjud LFI 1 i LFI 2

S.C. REMAT S.A. Ia i

Sta ia CF
Adjud

Anexa II la CSB 0177


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDH 1250 CP

81 0847 4
(serie asiu 22078)

2.

LDH 1250 CP

81 0849 0
(serie asiu 23090)

3.

LDH 1250 CP

81 0919 1
(serie asiu 22320)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C

90

1.

LDH 700 CP

85 0150 4
(serie asiu 23738)

2.

LDH 700 CP

85 0152 0
(serie asiu 23528)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

3.

LDH 700 CP

85 0154 6
(serie asiu 23566)

4.

LDH 700 CP

85 0189 2
(serie asiu 22751)

5.

LDH 450 CP

86 0081 9
(serie asiu 25192)

6.

LDH 450 CP

86 0082 7
(serie asiu 22868)

7.

LDH 450 CP

86 0083 5
(serie asiu 24733)

8.

LDH 450 CP

86 0097 5
(serie asiu 24729)

S.C. TRADE TRANS RAILLOGISTICS S.R.L.

10.
CS Partea A

CSA 0022

RO1120120022

actualizare/
modificat

CS Partea B

CSB 0187

RO1220120187

actualizare/
modificat

RO1120120008

17.07.2012

RO1220120110

19.11.2012

T.T.R.

J02/341/2004

17.07.2012

15.03.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

19.11.2012

15.03.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0187


Nr. crt.

Sec ii de circula ie
Nu este cazul.

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. TRADE TRANS TERMINAL S.R.L.

S.C. TRADE TRANS TERMINAL S.R.L.

Sta ia CF
Curtici

2.

Linia ferat industrial


S.C. RAILPORT ARAD S.R.L.

S.C. RAILPORT ARAD S.R.L.

Sta ia CF
Curtici

Anexa II la CSB 0187


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDH 1250 CP

81 0806 - 0
(serie asiu 23697)

2.

LDH 450 CP

86 0074 - 4
(serie asiu FN)

11.

S.C.GRUP FEROVIAR ROMN S.A. Bucure ti

SC GFR SA

J40/8958/2001

CS Partea A

CSA 0010

RO1120120010

rennoit

RO1120100014

06.04.2012

10.04.2012

10.04.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0201

RO1220120201

actualizare/
modificat

RO1220120193

19.12.2012

19.12.2012

10.04.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0201


Nr. crt.

Sec ii de circula ie

1.

Brazi Ploie ti Triaj Ploie ti Sud - Ploie ti Est i retur;

2.

Brazi P.M. Ram. Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

3.

Brazi Ghighiu - Dmbu - Ploie ti Est i retur;

4.

Ploie ti Vest - P.M. Ram. Ploie ti Triaj i retur;

5.

Ploie ti Crng H.M. - Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj

6.

Ploie ti Sud Dmbu i retur;

i retur;

7.

Ghighiu Ramifica ie Dmbu Corl te ti i retur;

8.

Ploie ti Est Buz u F urei

9.

Brazi Buftea Mogo oaia Pas rea Ciulni a Fete ti i retur;

10.

Brazi Chitila Ram. Pajura - Bucure ti B neasa Pas rea i retur;

nd rei Fete ti Medgidia Palas Agigea Nord OIL Terminal i retur;

11.

Bradu Rafin rie Titu Chitila i retur;

12.

Chitila Bucure ti Nord i retur;

13.

Bucure ti B neasa Ram. Pajura Bucure ti Nord i retur;

14.

Bucure ti Nord Depoul Bucure ti C

15.

Bucure ti B neasa Bucure ti Grivi a Depoul Bucure ti C

16.

Medgidia Tulcea M rfuri Tulcea Ora

tori i retur;
tori i retur;

i retur;

17.

Ploie ti Sud Ploie ti Vest I.L. Caragiale Mija Trgovi te Titu i retur;

18.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii - Constan a Port Zona B Constan a Port Zona A i retur;

19.

Post Constan a Vii - Constan a Port MOL 5

20.

Palas Post Constan a Vii Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

21.

Palas Constan a M rfuri Siutghiol Lumina P2 N vodari Capu Midia i retur;

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

91

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Nr. identificare
UE

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

92

Tip locomotiv

Num r locomotiv

22.

Agigea Nord Agigea Ecluz

i retur;

23.

Agigea Ecluz Agigea Ecluz P1 Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

24.

Doroban u Lumina Lumina P2 - N vodari i retur;

25.

Dmbu Corl te ti Z noaga Dr

26.

Arm

ne ti Arm

ti Urziceni

i retur;

ti - Mogo oaia i retur;

27.

Mogo oaia Otopeni Voluntari Bucure ti Sud P.M. Pope ti Leordeni Berceni - Jilava i retur;

28.

Pantelimon Bucure ti Sud

29.

Chitila Ram. Rudeni Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Jilava i retur;

i retur;

30.

Mogo oaia Otopeni Voluntari R2 Pantelimon Pantelimon i retur;

31.

Mogo oaia H.M. Pajura Bucure ti B neasa i retur;

32.

Mogo oaia Ram. Colentina Ram. Rudeni Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Jilava i retur;

33.

Bucure ti B neasa Ram. Pajura Bucure tii Noi Chiajna i retur;

34.

Moine ti Valea Uzului Com ne ti Adjud M

35.

Calafat - Craiova Piatra Olt - Slatina Coste ti Bradu de Sus Pite ti Gole ti Arge el i retur;

ti Foc ani Buz u Ram. Boboc Buz u - Buz u Sud

36.

F urei File ti H.M. Ram. C.S.G. Ram. Tunel Gala i Brate

37.

File ti Gala i Gala i Brate

i retur;

i retur;

i retur;

38.

39.

Barbo i Port - Barbo i Triaj Barbo i Cab.2 C tu a Ram. CSG i retur;

ti Tecuci - Barbo i Ram. Barbo i Triaj Barbo i Triaj M lina i retur;

40.

Chiajna - Videle Craiova Filia i C rbune ti Tg. Jiu Petro ani Simeria Triaj Simeria Vin u de Jos Co lariu Teiu

41.

Filia i R1 Turceni Ram. Filia i Turceni Rovinari Amaradia Ram. Budieni Tg. Jiu i retur;

42.

Ploie ti Vest Drste Ram. Bra ov Tranzit - Bra ov Triaj - Bra ov Sighi oara Cop a Mic Blaj Teiu R zboieni Cmpia Turzii
Apahida Huedin Oradea Est Oradea i retur;

43.

Drste Ram. Bra ov Tranzit - Bra ov

44.

Turda Ram. C

45.

Apahida Dej Jibou Baia Mare

46.

Jibou S rm

i retur;

ra i Turda - Cmpia Turzii i retur;


i retur;

ag Abrami S cuieni Bihor i retur;

47.

Filia i Drobeta Turnu Severin Caransebe Lugoj Timi oara Arad Oradea Carei Satu Mare Baia Mare i retur;

48.

Simeria Ilia Radna Arad Curtici i retur;

49.

Co lariu Blaj i retur;

50.

Ilia Lugoj - Buzia

51.

Corabia - Caracal Piatra Olt Sibiu Cop a Mic

52.

Sibiu S li te Vin u de Jos i retur ;

53.

Podul Olt Ucea Bartolomeu - Bra ov Bra ov Triaj H rman - Ciceu Com ne ti i retur;

54.

Bra ov H rman

55.

Ciceu Vo

i retur;
i retur;

i retur;

beni Chileni i retur;

56.

57.

R zboieni Trgu Mure Deda i retur;

eiu Hm. - Dej C

tori Deda Vo

58.

Adjud Dorne ti i retur;

59.

Buz u Nehoia u i retur;

beni i retur;

60.

Satu Mare Halmeu i retur;

61.

Beclean pe Some Ilva Mic P ltinoasa Berchi

62.

Racordarea Buftea S

ti - Suceava i retur;

reni i retur;

63.

Chiajna R2 Chiajna Bucure ti Cotroceni i retur;

64.

Vrteju R1 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

65.

Sarm

66.

Trgovi te Fieni i retur;

ag Carei i retur;

67.

Chitila Mogo oaia i retur.

68.

Cmpina Cmpini a i retur;

69.

Ploie ti Sud M neciu i retur;

70.

Urziceni Slobozia Veche Ciulni a C

71.

Slobozia Veche

ra i Sud i retur;

nd rei i retur;

72.

Urziceni F urei i retur;

73.

Jilava Giurgiu i retur;

74.

Videle Giurgiu i retur;

75.

Timi oara Nord - Timi oara Sud - Stamora Moravi a i retur;

76.

Timi oara Nord - Timi oara Sud - Semenic- Buzia

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

i retur;

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

77.

Timi oara Nord- Timi oara Vest Cruceni i retur;

78.

Mih ileni H.M. - Racu H.C. i retur;

79.

Ploie ti Vest Sl nic i retur;

80.

Socola - Ia i - Pa cani - Tg. Neam

81.

Chitila Depoul Bucure ti Triaj i retur;

82.

Bucure ti Triaj Mogo oaia i retur;

Num r locomotiv

i retur;

83.

Bucure ti Triaj Jilava i retur;

84.

Bucure ti Progresu R2 Jilava Jilava i retur;

85.

Livezeni Lupeni i retur;

86.

Pa cani Triaj Ram. Pa cani i retur;

87.

V deni Barbo i Ram. Port Barbo i Ram. Siret Barbo i Cab 1 Barbo i Triaj endreni i retur;

88.

Bartolomeu R nov Z rne ti i retur;

89.

90.

Z gujeni HM - Caransebe Triaj - Caransebe Ram. Caransebe Re

el Bistri a Nord i retur;

91.

Tecuci Tecuci Nord Hc. Brlad- Vaslui Ciurea Rac.Nicolina - Socola - Ia i i retur;

92.

Bac u Piatra Neam Bicaz i retur;

93.

Vere ti Leorda Boto ani i retur;

94.

Leorda Dorohoi Dngeni Le cani i retur;

95.

Ro iori Nord Ro iori Alexandria i retur;

96.

Ro iori Nord Coste ti i retur;

97.

Giurgiu Nord Giurgiu Sud i retur;

a Nord Voiteni

98.

Strehaia Motru i retur;

99.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Nord Post 5 Bucure ti Nord i retur;

100.

Timi oara Sud - Rona Triaj Lovrin Snnicolau Mare Cenad i retur;

101.

V lcani Snnicolau Mare Periam Aradu Nou i retur;

102.

F urei Tecuci i retur;

103.

Roman Buh ie ti i retur;

104.

Barbo i Ram. Siret Barbo i Cabina 1 Ram. Barbo i Triaj i retur;

105.

F urei Ram. Dedule ti F urei Ram. Cire u i retur;

106.

Ciumeghiu Holod Vest HM. Holod Ginta H.C. Va

107.

Holod Vest Hm. Ram. Tinca Ginta H.C. i retur;

108.

Ploie ti Est Ploie ti Nord i retur;

109.

Oradea Vest Episcopia Bihor i retur;

110.

Bradu Rafin rie Prvu i retur.

111.

Turceni -Dr gote ti i retur;

u i retur;

112.

Mogo oaia- Pajura H.M. - Bucure ti Nord i retur;

113.

Amaradia Brse ti i retur;

114.

Arad N dlac i retur;

115.

Jucu H.M.- Ram. Cojocna Ram. Jucu Cojocna H.M. i retur;

116.

Sfntu Gheoghe - Bre cu i retur;

117.

Medgidia - Negru Vod

118.

Dorne ti Vic ani i retur;

i retur;

i retur;

119.

Simeria Triaj Or

120.

Simeria - Hunedoara i retur;

tie i retur;

121.

Simeria Pesti

122.

Timi oara Nord Ram.Pav.CFR Ram.2 Jimbolia Beregs u - C rpini Jimbolia i retur;

i retur;

123.

Ucea Victoria i retur;

124.

P uli Lunca Gr. Tehnica P uli Lunca Deva i retur;

125.

Glogov

126.

Ro iori Turnu M gurele Port i retur;

127.

Doroban u Romcim Medgidia i retur;

Ram. Glogov

Aradu Nou i retur;

128.

Bucure ti Nord Grupa A Bucure ti Basarab i retur;

129.

Bucure ti Basarab Bucure ti Nord Post 5 Bucure tii Noi i retur;

130.

L pu el H.M. Bu ag H.M. i retur;

131.

Buz u Ram. Boboc Buz u Sud H.M. i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

93

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Num r locomotiv

Diosig H.M. Ram. Trgu or Bihor Ram. Diosig Trgu or Bihor H.M. i retur;

133.

Pite ti Curtea de Arge

i retur;

134.

O elu Ro u - Caransebe

i retur;

135.

Salva Campulung la Tisa i retur;

136.

Pantelimon Titan Sud Hm. Olteni a i retur;

137.

B beni Alunu Hm i retur;

138.

Barabant Zlatna Tehnica i retur;

139.

Gala i Brlad i retur;

140.

Alexandria Zimnicea i retur;

141.

Zorleni Falciu Hm. i retur;

142.

Socola Ungheni Prut Hm. i retur;

143.

Botiz Livada Bixad i retur;

144.

Vi eul de Jos Bor a i retur;

145.

Fieni Pietro

146.

Craiova Jiu HM R1 Jiu Jiu i retur;

147.

Dolhasca F lticeni HCV i retur;

148.

Medgidia Post 2 Romcim Medgidia i retur;

a i retur;

149.

Agigea Nord Mangalia i retur;

150.

Crasna Husi i retur;

151.

Berzovia Iam i retur;

152.

153.

Foc ani Odobe ti i retur;

154.

Putna Seaca Hm. Gral. E. Grigorescu i retur;

ti Panciu i retur;

155.

D rm ne ti Cacica Gura Humorului i retur;

156.

Bucure ti Nord Bucure ti Grivi a i retur;

157.

Sntana Brad i retur;

158.

Jebel Giera HCV i retur.

Nr. crt.

94

Tip locomotiv

132.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


CET Groz ve ti

CET Groz ve ti

Sta ia CF
Bucure ti Vest
Antesta ia Cotroceni

2.

Linia ferat industrial


S.C. CONPET S.A.
Rampa INDEPENDEN A

S.C. CONPET S.A.

H.M.
Independen a

3.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A. Petrobrazi

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CF
Brazi

4.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa 1 i Rampa 2

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

5.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A.
Sucursala PECO Bac u

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CF
Bac u

6.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A. Zona PECO Ia i
Depozit Ia i

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CF
Ia i

7.

Linia ferat industrial


S.N.B. OIL GROUP S.R.L.

S.N.B. OIL GROUP S.R.L.

Sta ia CF
Timi eni

8.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELOR MITTAL
Gala i S.A.

S.C. ARCELOR MITTAL


Gala i S.A.

Sta ia CF
lina

9.

Linia ferat industrial


LAFARGE

S.C. LAFARGE S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Progresu

10.

Linia ferat industrial


S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

Sta ia CF
Ciume ti

11.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani Sucursala E.C.P.V.J.
Vulcan Punct de lucru Petrila

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CF
Petro ani

12.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani Sucursala E.C.P.V.J.
Vulcan Punct de lucru Livezeni

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CF
Livezeni

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

13.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Lupeni

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CF
Lupeni

14.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Uricani

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CF
Lupeni

15.

Linia ferat industrial


S.C. Repara ii Feroviare DARC S.A. Ploie ti
Punct de lucru Ghighiu

S.C. Repara ii Feroviare DARC S.A. Ploie ti

Sta ia CF
Ghighiu

16.

Linia ferat industrial


S.C. Electrocentrale S.A.

17.

Linia ferat industrial


S.C. Mechel Cmpia Turzii S.A.

S.C. Mechel Cmpia Turzii S.A.

Sta ia CF
Cmpia Turzii

18.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. DANUBIANA S.A.

P.Mac.
Pope ti Leordeni

19.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT Cluj

S.C. REMAT Cluj

Sta ia CF
Cluj Napoca

20.

Linia ferat industrial


S.C. COMINEX S.A

S.C. COMINEX S.A

Sta ia CF
Cluj Napoca

21.

Linia ferat industrial


S.C. CFR IRV S.A.
Sec ia IRV Barbo i

S.C. CFR IRV S.A.

Sta ia CF
Barbo i Triaj

22.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozit Nord, Rampa ei, Rampa 1 A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Palas

23.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

24.

Linia ferat industrial


S.C. RAFO S.A. One ti

S.C. RAFO S.A. One ti

Sta ia CF
Borze ti Bac u

25.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat
Unitatea Teritorial 140 - P trlagele

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

H.M.
trlagele

26.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat
Unitatea Teritorial 425 - Bistri a

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

Sta ia CF
Piatra Neam

27.

Linia ferat industrial


S.C. BUNGE ROMNIA
Fabrica de Ulei Buz u

S.C. BUNGE ROMNIA

H.M.
Buz u Sud

28.

Linia ferat industrial


S.C. GEROM S.A.

S.C. GEROM S.A.

H.M.
Buz u Sud

29.

Linia ferat industrial


S.C. ROTEC S.A.

S.C. ROTEC S.A.

H.M.
Buz u Sud

30.

Linia ferat industrial


C.N. APM S.A. Constan a

C.N. APM S.A. Constan a

Antesta ia CFR
Agigea Sud a sta iei CFR Agigea Nord

31.

Linia ferat industrial


FABRICA STEEL SERVICE CENTER
TOPOLOVENI

S.C. BAMESA O EL S.A.

32.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti Sud

CET Bucure ti Sud

Sta ia CF
Bucure ti Sud

33.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti VEST

CET Bucure ti VEST

Sta ia CF
Bucure ti Vest

34.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti Progresu

CET Bucure ti Progresu

Sta ia CF
Bucure ti Progresu

35.

Linia ferat industrial


S.C. DUCTIL STEEL S.A.

S.C. DUCTIL STEEL S.A.

Sta ia CF
Buz u

36.

Linia ferat industrial


S.C. MITLIV S.R.L. Craiova

S.C. MITLIV S.R.L. Craiova

Sta ia CF
Cernele

37.

Linia ferat industrial


S.C. ELPRECO S.A.

S.C. ELPRECO S.A.

Sta ia CF
Cernele

38.

Linia ferat industrial


S.C. STIMET S.A. Sighi oara

S.C. STIMET S.A. Sighi oara

H.M.
Albe ti Trnava

Sta ia CF
Episcopia Bihor

S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

H.M.
line ti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

95

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

96

Tip locomotiv

Num r locomotiv

39.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

H.M.
Barbo i Port

40.

Linia ferat industrial


S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti

41.

Linia ferat industrial


S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER
S.R.L. Sebe Sucursala R
i

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L.


Sebe

Sta ia CF
Dorne ti

42.

Linia ferat industrial


S.C. PROGAS S.A. Vere ti

S.C. PROGAS S.A. Vere ti

Sta ia CF
Vere ti

43.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV Constan a
SEC IA IRV Oradea

S.C. CFR-IRV Constan a

Sta ia CF
Oradea

44.

Linia ferat industrial


S.C. ROMVAG S.A.

S.C. ROMVAG S.A.

Sta ia CF
Caracal

45.

Linia ferat industrial


S.C. CRIMBO GAS 2003 S.R.L.

S.C. CRIMBO GAS 2003 S.R.L.

Sta ia CF
Caracal

46.

Linia ferat industrial


AZOMURE Zona AZOTAT

S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF
Trgu Mure Sud

47.

Linia ferat industrial


AZOMURE Zona NPK

S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF
Trgu Mure Sud

48.

Linia ferat industrial


S.C. CRIMBO GAS F UREI S.R.L.

S.C. CRIMBO GAS


UREI S.R.L.

Sta ia CF
urei

49.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa Ulei

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

50.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa Gaze

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

51.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Bucure ti SudLinia Abator

52.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
PETROCHIMIE

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Bradu de Sus H.M.
Bradu Rafin rie

53.

Linia ferat industrial


S.C. Chimopar S.A.

S.C. Chimopar S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

54.

Linia ferat industrial


S.C. Stirom S.A.

S.C. Stirom S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

55.

Linia ferat industrial


S.C. SIN S.A.

S.C. SIN S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

56.

Linia ferat industrial


S.C.ROMANEL INTERNA IONAL GROUP
S.A. Punct de lucru Roznov

S.C.ROMANEL INTERNA IONAL GROUP S.A.

Sta ia CF
Roznov

57.

Linia ferat industrial


S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

H.M.
Tarc u Neam

58.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Punct de lucru Porumbe ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

Sta ia CF
Porumbe ti

59.

Linia ferat industrial


S.C. CENTRALA ELECTRIC DE
TERMOFICARE ARAD S.A.

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE


TERMOFICARE ARAD S.A.

Sta ia CF
Arad

60.

Linia ferat industrial


S.C. CONPET S.A. Rampa Berca

S.C. CONPET S.A.

H.M.
Berca

61.

Linia ferat industrial


S.C. MECHEL TRGOVI TE S.A.

S.C. MECHEL
TRGOVI TE S.A.

Sta ia CF
Trgovi te

62.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM LPG S.A.
Sta ia de mbuteliere GPL Negoe ti

S.C. PETROM LPG S.A.

Sta ia CF
Brazi

63.

Linia ferat industrial


S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A. Ploie ti

S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A. Ploie ti

Sta ia CF
Brazi

64.

Linia ferat industrial


S.C. GFR S.A.

S.C. GFR S.A.

Sta ia CF
Brazi

65.

Linia ferat industrial


S.C. LAMINORUL S.A. Br ila

S.C. LAMINORUL S.A. Br ila

Sta ia CF
Lacul S rat

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
66.

Tip locomotiv
Linia ferat industrial
S.C. SANEX S.A.

Num r locomotiv
S.C. SANEX S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est
Sta ia CF
Fundulea

67.

Linia ferat industrial


Procera Agrochemicals Romnia

S.C. Procera Agrochemicals Romnia S.A.

68.

Linia ferat industrial


S.C. BETACONS COMPANY S.R.L. Ploie ti

S.C. BETACONS COMPANY S.R.L. Ploie ti

Sta ia CF
Ploie ti Est

69.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.
Bucure ti
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.


Bucure ti

Sta ia CF
Chileni

70.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE


COLTERM S.A.

Sta ia CF
Timi oara CET

71.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT MET S.A.

S.C. COMAT MET S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

72.

Linia ferat industrial


S.C. ICME ECAB S.A.

S.C. ICME ECAB S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

73.

Linia ferat industrial


S.C. DOOSAN I.M.G.B. S.A.

S.C. DOOSAN I.M.G.B. S.A.

H.M.
Berceni

74.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE ARCOM
GIPS S.A.

S.C. LAFARGE ARCOM


GIPS S.A.

H.M.
Berceni

75.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru Drste

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Drste

76.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI RAFINARE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

77.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI PETROCHIMIE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

78.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.
Punct de lucru VEGA TRANS PLOIE TI

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

79.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A. Depozit Almaj

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
alni a

80.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Punct de lucru Vatra Dornei

S.C. ROM OIL S.A. Bra ov

Sta ia CF
Argestru

81.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Vladimirescu - Arad

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
Glogov

82.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Punct de lucru Mogo oaia

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
Mogo oaia

83.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit imleu Silvaniei

S.C. ROM OIL S.A.

84.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Z rne ti

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
rne ti

85.

Linia ferat industrial


S.C. CARPAT AGREGATE S.A.
Bucure ti Punct de lucru Doaga

S.C. CARPAT AGREGATE S.A.


Bucure ti

H.M. G-ral. Eremia Grigorescu

86.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru N
ud

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
ud

87.

Linia ferat industrial


S.C. SOMPLAST S.A.

S.C. SOMPLAST S.A.

Sta ia CF
ud

88.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Est

89.

Linia ferat industrial


S.C. MLLER GUTTENBRUNN
RECYCLING S.R.L.

S.C. MLLER GUTTENBRUNN


RECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Timi oara CET

90.

Linia ferat industrial


S.C. CET Govora S.A.
Rmnicu Vlcea

S.C. CET Govora S.A.


Rmnicu Vlcea

Sta ia CF
beni

Sta ia CF
imleu Silvaniei

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

97

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Num r locomotiv

91.

S.C. GRUP KMS S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti

92.

Linia ferat industrial


S.C. TITAN S.A.

S.C. TITAN S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

93.

Linia ferat industrial


S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L. Deva

S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Deva

94.

Linia ferat industrial


S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

Sta ia CF
Beclean pe Some

95.

Linia ferat industrial


S.C. BUTANGAS ROMNIA S.A.
Sucursala Con ti

S.C. BUTANGAS ROMNIA S.A.

HM
Ghergani

96.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Sucursala Suceava
Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.


Sucursala Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

97.

Linia ferat industrial


SUCURSALA ELECTROCENTRALE
PARO ENI

S.C. TERMOELECTRICA S.A. BUCURE TI


SUCURSALA ELECTROCENTRALE PARO ENI

H.M. Vulcan

98.

Linia ferat industrial


S.C.COMAT AUTO S.A.

S.C.COMAT AUTO S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Vest

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

99.

98

Tip locomotiv
Linia ferat industrial
S.C. GRUP KMS S.R.L. Suceava

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.-GRUP DE
MINTE PETROMAR CONSTAN A
Terminal Midia

100.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT SCHOLZ Filiala Oltenia S.R.L.
P.L.Drobeta Turnu Severin

S.C. REMAT SCHOLZ Filiala Oltenia S.R.L.

Sta ia CF
Drobeta Turnu Severin M rfuri

101.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.
Punct de lucru Medgidia

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Doroban u-Romcim Medgidia

102.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Halmeu
(pentru ecartament de 1520mm)

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Halmeu

103.

Linia ferat industrial


S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.

S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.

Sta ia CF
Dej C tori

104.

Linia ferat industrial


S.C. MOARA CIBIN S.A.

S.C. MOARA CIBIN S.R.L.

H.M.
Turni or

105.

Linia ferat industrial


S.C. SCANDIA ROMN S.A.

106.

Linia ferat industrial


S.C. TITAN S.A. Punct de lucru Tg. Mure

S.C. TITAN S.A.

Sta ia CF
Tg. Mure

107.

Linia ferat industrial


S.C. ZAMUR S.A.

S.C. ZAMUR S.A.

Sta ia CF
Tg. Mure

108.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT S.A. Suceava

S.C. PETROM LPG S.A.


Punct de lucru Suceava

Sta ia CF
Suceava

109.

Linia ferat industrial


S.C. FLAGA LPG S.A. Vere ti

S.C. FLAGA LPG S.A.

Sta ia CF
Vere ti

110.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Depozitul PETROM imian

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Drobeta Turnu Severin M rfuri

111.

Linia ferat industrial


S.C. CALCARUL S.A. Pojorta

S.C. CALCARUL S.A.

H.M.
Pojorta

112.

Linia ferat industrial


S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L.
P.L. Ione ti

S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L.

H.M.
Fisc lia

113.

Linia ferat industrial


S.C. MOLDIFCA S.A. Ia i

S.C. VEGA 93 S.R.L.

Sta ia CF
Le cani

114.

Linia ferat industrial


S.C. WHSFOREST S.R.L. Leordina
Jude ul Maramure

S.C. WHSFOREST S.R.L.

Sta ia CF
Leordina

115.

Linia ferat industrial


S.C. BERNAR PROD S.R.L. Dorne ti,
de cale normal i cale larg

S.C. BERNAR PROD S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti
(cale larg )

116.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Arad

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Arad

S.C. SCANDIA ROMN

H.M.
Turni or

S.A..

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

117.

Linia ferat industrial


SELC Bac u

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bac u

118.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Bra ov

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bra ov

119.

Linia ferat industrial


SELC Ciceu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ciceu

120.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Sibiu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Sibiu

121.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
Bucure ti C tori

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

122.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Cluj Napoca

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

123.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Gala i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

124.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Ia i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

125.

Linia ferat industrial


SELC Jibou

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Jibou

126.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Medgidia

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

127.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Satu Mare

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Satu Mare

128.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Suceava Nord

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

129.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Timi oara

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara Nord

130.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Dej Triaj

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

131.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Punct de lucru
Depozit PETROM Zal u

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Zal u Nord

132.

Linia ferat industrial


S.C. ROMINSERV S.A. Bucure ti
Punct de lucru ROMINSERV VALVES IAIFO
ZAL U

S.C. ASICAR S.R.L.

Sta ia CF
Zal u Nord

133.

Linia ferat industrial


S.C. BARDEAU HOLDING ROMNIA S.R.L.
Timi oara

S.C. KORNNUTRIM S.R.L.

Sta ia CF
Gr dinari Cara

134.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL BUZ U S.A.
Baza SILOZ MIRO I

S.C. AGRICOVER S.A.

Sta ia CF
Miro i

135.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Punct de lucru Combinatul Doljchim Craiova i
Punct de lucru Depozit PETROM I alni a

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
alni a

136.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT PRAHOVA S.A. Ploiesti

S.C. REMAT PRAHOVA S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

137.

Linia ferat industrial


S.C. FLAC RA S.A.

S.C. FLAC RA S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

138.

Linia ferat industrial


S.C. DUMBRAVA S.A. F lticeni

S.C. KRONOSPAN SEBE

S.A.

HCV
lticeni

139.

Linia ferat industrial


S.C. FORESFALT S.A. F lticeni

S.C. FORESFALT S.A. F lticeni

HCV
lticeni

140.

Linia ferat industrial


S.C. UZINA TERMOELECTRIC MIDIA S.A.

S.C. UZINA TERMOELECTRIC MIDIA S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

141.

Linia ferat industrial


S.C. MARSAT S.A.

S.C. MARSAT S.A.

Sta ia CF
Roman

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

99

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

142.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV S.A. Constan a
Sec ia IRV Palas

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

143.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL&HEYL S.R.L. Carani

S.C. VITAL&HEYL S.R.L.

144.

Linia ferat industrial


S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

Sta ia CF
Cmpina

145.

Linia ferat industrial


S.C. ELSID S.A. Titu

S.C. ELSID S.A. Titu

Sta ia CF
Titu

146.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.
Punct de lucru Lumini a-Ta aul

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

147.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV S.A. Constan a Sec ia IRV
Oradea - Atelier Satu Mare

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
Satu Mare Sud

148.

Linia ferat industrial


S.C. SOMES DEJ S.A.

S.C. SOMES DEJ S.A.

Statia CF
Dej Triaj

149.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM AVIATION S.A.

S.C. PETROM AVIATION S.A.

Sta ia CF
Balote ti

150.

Linia ferat industrial


S.C. IRV Petrosani

S.C. IRV S.A

Sta ia CF
Petrosani

151.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT S.A. Brasov

S.C. COMAT S.A.

Sta ia CF
Brasov Triaj

152.

Linia ferat industrial


S.C. RENTRIT S.A.

S.C. ARABESQUE S.R.L.

H.M.
Ploiesti Crang

153.

Linia ferat industrial


Sectia IRV Ghighiu

S.C. CFR IRV S.A.

Statia CF
Ghighiu

154.

Linia ferat industrial


Statia de spalare vagoane cisterna Ghighiu

S.N.T.F.M.
CFR Marfa S.A.

Statia CF
Ghighiu

155.

Linia ferat industrial


S.C. BAUROM Warehouse S.A

BAUROM Warehouse

Sta ia CF
Chitila

156.

Linia ferat industrial


Air BP Sales Romania SRL

Air BP Sales Romania SRL

Sta ia CF
Balote ti

157.

Linia ferat industrial


S.C. NEFERAL S.A.

S.C. NEFERAL S.A.

Sta ia CF
Pasarea

158.

Linia ferat industrial


SC ARTEGO Tg Jiu

SC ARTEGO Tg Jiu

Sta ia CF
Ecaterina Teodoroiu

159.

Linia ferat industrial


Laffarge Targu Jiu (Brsesti)

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

H.M.
Barsesti

160.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan
Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

H.M .
Vulcan

161.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

Statia CF
Iscroni

162.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

Statia CF
Lupeni

163.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru Cluj

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

164.

Linia ferat industrial


S.C. SIMOB LIMITED S.R.L . Bra ov

S.C. SIMOB LIMITED S.R.L .

Sta ia CF
Iernut

165.

Linia ferat industrial


S.C. Soufflet Malt Romnia S.A.
Sucursala Buz u

S.C. Soufflet Malt


Romnia S.A.

H.M.
Buz u Sud

166.

Linia ferat industrial


S.C. Comat S.A. Buz u

S.C. Comat S.A. Buz u

H.M.
Buz u Nord

167.

Linia ferat industrial


S.C. Somaco Buz u S.A.

S.C. Somaco Buz u S.A.

H.M.
Buz u Nord

168.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS & LOGISTIC S.R.L.

S.C. OCTOGON GAS & LOGISTIC S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

169.

Linia ferat industrial


S.C. GEOMAR STEVADORING CO S.R.L.

S.C. GEOMAR STEVADORING CO S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

170.

Linia ferat industrial


S.C. IRV SIRV M
esti

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
esti

100

Sta ia CF
Palas
Sta ia CF
ile Calacea

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

171.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM L.P.G. S.A.
Punct de lucru Timi oara

S.C. PETROM L.P.G. S.A.

Sta ia CF
Timi oara Vest

172.

Linia ferat industrial


S.C. Enet S.A. Foc ani

S.C. Enet S.A. Foc ani

Sta ia CF
Focsani

173.

Linia ferat industrial


S.C. INTERAGRO S.A. S vine ti

S.C. INTERAGRO S.A.

H.C.
vine ti

174.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCIMENT S.A.

S.C. CARPATCIMENT S.A.

Sta ia CF
Bicaz

175.

Linia ferat industrial


S.C. AGRANA Roman

S.C. AGRANA S.A.

Sta ia CF
Roman

176.

Linia ferat industrial


S.C. MITAL STEEL S.A. Roman

S.C. MITAL STEEL S.A.

Sta ia CF
Roman

177.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat
Unitatea Teritorial Podoleni

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

H.M.
Podoleni

178.

Linia ferat industrial


S.C. CONPET S.A. Rampa Marghita

S.C. CONPET S.A.

Statia CF
Marghita

179.

Linia ferat industrial


S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA S.A.

S S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA S.A.

Sta ia CF
Or ova

180.

Linia ferat industrial


S.C. SINTEZA S.A.

S.C. SINTEZA S.A.

Sta ia CF
Episcopia Bihor

181.

Linia ferat industrial


S.C. PROGES S.A.

S.C. PROGES S.A.

Sta ia CF
Episcopia Bihor

182.

Linia ferat industrial


S.C. Salzgitter Mannesmann Distribu ie S.R.L.

S.C. Salzgitter Mannesmann Distribu ie S.R.L.

Sta ia CF
Giurgiu Nord

183.

Linia ferat industrial


Sectia IRV Titu

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
Titu

184.

Linia ferat industrial


SC ARABESQUE SA

SC ARABESQUE SA

Sta ia CF
Chitila

185.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
Simeria

S.N.T.F.M .
,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Simeria

186.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Depozitul PETROM Timi oara

S.C. OMV PETROM S.A.

H.M.
Semenic

187.

Linia ferat industrial


S.C. AZUR S.A.

S.C. AZUR S.A.

H.M.
Semenic

188.

Linia ferat industrial


S.C. Smithfield Ferme S.R.L.

S.C. Smithfield Ferme S.RL

189.

Linia ferat industrial


S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.
Sucursala Ia i

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.


Sucursala Ia i

Sta ia CF
Socola
grupa Triaj

190.

Linia ferat industrial


S.C. INTERCEREAL S.A.
Siloz Fete ti Est

S.C. INTERCEREAL S.A.

Sta ia CF
Fete ti

191.

Linia ferat industrial


S.C. INTERCEREAL S.A.
Punct de lucru Siloz C rpini

S.C. INTERCEREAL S.A.

Sta ia CF
rpini

192.

Linia ferat industrial


S.C. PAMBAC S.A. Bac u

S.C. PAMBAC S.A.

Sta ia CF
Bac u

193.

Linia ferat industrial


S.C. ELBAC S.A. Bac u
Antesta ia M rgineni

S.C. ELBAC S.A.

Sta ia CF
Bac u

194.

Linia ferat industrial


S.C. STAR GATE S.R.L.

S.C. STAR GATE S.R.L.

Sta ia CF
Ilva Mic

195.

Linia ferat industrial


S.C. CEREALCOM S.A. Bac u

S.C. CEREALCOM S.A.

Sta ia CF
Bac u

196.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea
Baza Recep ie Mih lceni

S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea

Sta ia CF
Cior ti

197.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea
Baza Recep ie P dureni

S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea

Sta ia CF
ti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

H.M.
dureni Timi

101

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

198.

Linia ferat industrial


S.C. BUTAN GAS INTERNA IONAL S.R.L.
Lugoj

S.C. BUTAN GAS S.A. Bucure ti Sucursala lugoj

Sta ia CF
Lugoj

199.

Linia ferat industrial


S.C. Arka Industry Hotel S.R.L. Lugoj

S.C. Arka Industry Hotel S.R.L. Lugoj

Sta ia CF
Lugoj

200.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A.

Sta ia CF
Buz u

201.

Linia ferat industrial


S.C. SERVRTANS MENTENANCE S.A.
Centrul de Exploatare, ntre inere i Repara ii
Material Rulant i Linii CF Caracal

S.C. SERVRTANS MENTENANCE S.A.

Sta ia CF
Caracal

202.

Linia ferat industrial


S.C. O&B INVEST S.R.L.GIURGIU

S.C. DELTA GAS S.R.L.

H.M.
Boboc

203.

Linia ferat industrial


S.C. MINI SERV OIL S.R.L. V deni

S.C. MINI SERV OIL S.R.L.

H.M.
deni

204.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive Medgidia

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

205.

Linia ferat industrial


Remiza de locomotive Fete ti

S.N.T.F.M.
C.F.R. Marf S.A.

Sta ia CF
Fete ti

206.

Linia ferat industrial


S.C. UNIFERTRANS S.A.

S.C. UNIFERTRANS S.A.

Sta ia CF
Fete ti

207.

Linia ferat industrial


S.C. Rafin ria Astra Romn S.A.

S.C. RAFIN RIA ASTRA ROMN S.A.

Sta ia CF Ghighiu
Sta ia CF Ploie ti Sud

208.

Linia ferat industrial


S.N.S. S.A. Bucure ti,
Sucursala Salina Cacica

S.N.S. S.A. Bucure ti,


Sucursala Salina Cacica

H.M.
Cacica

209.

Linia ferat industrial


S.C. CITY GATE S.A.

S.C. CITY GATE S.A.

Sta ia CF
Chitila

210.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL OLT S.A. Baza Mih ie ti

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

H.M.
Mih ie ti

211.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL OLT S.A. Siloz Potcoava

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

Sta ia CF
Potcoava

212.

Linia ferat industrial


S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
(OLTENIA) S.A.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA


(OLTENIA) S.A.

Sta ia CF
Albeni

Anexa II la CSB 0201


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE 5100 KW

40-0066-7
(serie asiu 066B-007)

2.

LE 5100 KW

40-0087-3
(serie asiu 087)

3.

LE 5100 KW

40-0090-7
(serie asiu 090)

4.

LE 5100 KW

40-0172-3
(serie asiu 219)

5.

LE 5100 KW

40-0185-5
(serie asiu 611)

6.

LE 5100 KW

40-0344-8
(serie asiu 406-4)

7.

LE 5100 KW

40-0469-3
(serie asiu 574)

8.

LE 5100 KW

40-0477-6
(serie asiu 925332)

9.

LE 5100 KW

40-0478-4
(serie asiu 925332)

10.

LE 5100 KW

40-0494-1
(serie asiu 599)

11.

LE 5100 KW

40-0553-4
(serie asiu 658)

12.

LE 5100 KW

40-0571-6
(serie asiu 926-891)

13.

LE 5100 KW

40-0582-3
(serie asiu 687)

102

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

14.

LE 5100 KW

40-0605-2
(serie asiu 108)

15.

LE 5100 KW

40-0656-5
(serie asiu 761)

16.

LE 5100 KW

40-0691-2
(serie asiu 797)

17.

LE 5100 KW

40-0704-3
(serie asiu 809)

18.

LE 5100 KW

40-0711-8
(serie asiu 817)

19.

LE 5100 KW

40-0723-3
(serie asiu 828)

20.

LE 5100 KW

40-0733-2
(serie asiu 838)

21.

LE 5100 KW

40-0797-7
(serie asiu 915)

22.

LE 5100 KW

40-0817-3
(serie asiu 967)

23.

LE 5100 KW

40-1005-4
(serie asiu 154)

24.

LE 5100 KW

40-1006-2
(serie asiu 156)

25.

LE 5100 KW

40-1007-0
(serie asiu 159)

26.

LE 5100 KW

40-1008-8
(serie asiu 341)

27.

LE 5100 KW

40-1009-6
(serie asiu 397)

28.

LE 5100 KW

40-1010-4
(serie asiu 450)

29.

LE 5100 KW

40-1011-2
(serie asiu 452)

30.

LE 5100 KW

40-1012-0
(serie asiu 489)

31.

LE 5100 KW

40-1013-8
(serie asiu 491)

32.

LE 5100 KW

40-1017-9
(serie asiu 224)

33.

LE 5100 KW

40-1018-7
(serie asiu 644)

34.

LE 5100 KW

40-1019-5
(serie asiu 696)

35.

LE 5100 KW

40-1020-3
(serie asiu 026)

36.

LE 5100 KW

40-1021-1
(serie asiu 337)

37.

LE 5100 KW

40-1022-9
(serie asiu 492)

38.

LE 5100 KW

40-1023-7
(serie asiu 509)

39.

LE 5100 KW

91 53 0 400082-0
(serie asiu 082)

40.

LE 5100 KW

91 53 0 400085-3
(serie asiu 505)

41.

LE 5100 KW

91 53 0 400119-0
(serie asiu 137)

42.

LE 5100 KW

91 53 0 400167-9
(serie asiu 214)

43.

LE 5100 KW

91 53 0 400173-7
(serie asiu 220)

44.

LE 5100 KW

91 53 0 400428-5
(serie asiu 525)

45.

LE 5100 KW

91 53 0 400487-1
(serie asiu 592)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

103

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

46.

LE 5100 KW

91 53 0 400578-7
(serie asiu 683)

47.

LE 5100 KW

91 53 0 400584-5
(serie asiu 689)

48.

LE 5100 KW

91 53 0 400635-5
(serie asiu 0740)

49.

LE 5100 KW

91 53 0 400640-5
(serie asiu 745)

50.

LE 5100 KW

91 53 0 400739-5
(serie asiu 844)

51.

LE 5100 KW

91 53 0 400795-7
(serie asiu 946)

52.

LE 5100 KW

91 53 0 400803-9
(serie asiu 907-992)

53.

LE 5100 KW

91 53 0 400884-9
(serie asiu 1034)

54.

LE 5100 KW

91 53 0 401001-9
(serie asiu 108)

55.

LE 5100 KW

91 53 0 401004-3
(serie asiu 141)

56.

LE 5100 KW

91 53 0 401014-2
(serie asiu 493)

57.

LE 5100 KW

91 53 0 401024-1
(serie asiu FS)

58.

LE 5100 KW

91 53 0 401025-8
(serie asiu FS)

59.

LE 5100 KW

91 55 0600 001-6
(serie asiu 787)

60.

LE 4130 KW

91 53 0425-109-2
(serie asiu 425109)

61.

LE 4130 KW

91 53 0425-123-3
(serie asiu 425123)

62.

LE 4130 KW

91 53 0425-125-8
(serie asiu 425125)

63.

LE 4130 KW

91 53 0425-162-1
(serie asiu 425162)

64.

LE 4130 KW

91 53 0425-164-7
(serie asiu 425164)

65.

LE 4130 KW

91 53 0425-170-4
(serie asiu 425170)

66.

LE 4130 KW

91 53 0425-176-1
(serie asiu 425176)

67.

LE 4130 KW

91 53 0425-181-1
(serie asiu 425181)

68.

LE 4130 KW

91 53 0425-186-0
(serie asiu 525186)

69.

LE 4130 KW

91 53 0425-204-1
(serie asiu 425109)

70.

LE 4130 KW

91 53 0425-206-6
(serie asiu 425 206)

71.

LE 4130 KW

91 53 0425-207-4
(serie asiu FS)

72.

LE 4130 KW

91 53 0425-208-2
(serie asiu 425208)

73.

LE 4130 KW

91 53 0425-209-0
(serie asiu FS)

74.

LE 4130 KW

91 53 0425-213-2
(serie asiu 525213)

75.

LE 4130 KW

91 53 0425-214-0
(serie asiu 425-214)

76.

LE 4130 KW

91 53 0425-215-7
(serie asiu 425215)

77.

LE 4130 KW

91 53 0425-218-1
(serie asiu FS)

104

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

78.

LE 4130 KW

91 53 0425-224-9
(serie asiu 425224)

79.

LE 4130 KW

91 53 0425-226-4
(serie asiu 425226)

80.

LE 4130 KW

91 53 0425-228-0
(serie asiu 425228)

81.

LE 4130 KW

91 53 0425-232-2
(serie asiu 425232)

82.

LE 3400 KW

43-0132-1
(serie asiu 243)

83.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0141-2
(serie asiu 1 141 014)

84.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0142-0
(serie asiu 1 141 002)

85.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0143-8
(serie asiu 1 141 006)

86.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0145-3
(serie asiu 1 141 047)

87.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0146-1
(serie asiu 1 141 044)

88.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0147-9
(serie asiu 1 141 018)

89.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0149-5
(serie asiu 1 141 021)

90.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0152-9
(serie asiu 1 141 033)

91.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0153-7
(serie asiu 1 141 038)

92.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0154-5
(serie asiu 1 141 040)

93.

LE 3400 KW

97 53 0 430155-2
(serie asiu 1141034)

94.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0156-0
(serie asiu 1 141 036)

95.

LE 3400 KW

97 53 0 43-0157-8
(serie asiu 1 141 042)

96.

LDE 2100 CP

60-0180-4
(serie asiu 951)

97.

LDE 2100 CP

60-0216-6
(serie asiu 246)

98.

LDE 2100 CP

60-0249-7
(serie asiu 294)

99.

LDE 2100 CP

60-0261-2
(serie asiu 306)

100.

LDE 2100 CP

60-0665-4
(serie asiu 979)

101.

LDE 2100 CP

60-0727-2
(serie asiu 1104)

102.

LDE 2100 CP

60-0882-5
(serie asiu 1345)

103.

LDE 2100 CP

60-1501-0
(serie asiu 1934)

104.

LDE 2100 CP

60-1502-8
(serie asiu 1936)

105.

LDE 2100 CP

60-1503-6
(serie asiu 1940)

106.

LDE 2100 CP

60-1504-4
(serie asiu 1945)

107.

LDE 2100 CP

60-1505-1
(serie asiu 1955)

108.

LDE 2100 CP

60-1506-9
(serie asiu 1961)

109.

LDE 2100 CP

60-1507-7
(serie asiu 1993)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

105

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

110.

LDE 2100 CP

60-1508-5
(serie asiu 1996)

111.

LDE 2100 CP

60-1509-3
(serie asiu 1997)

112.

LDE 2100 CP

60-1510-1
(serie asiu 2006)

113.

LDE 2100 CP

60 -1511-9
(serie asiu 1999)

114.

LDE 2100 CP

60-1512-7
(serie asiu 2000)

115.

LDE 2100 CP

060-1513-5
(serie asiu 2005)

116.

LDE 2100 CP

60-1514-3
(serie asiu 2040)

117.

LDE 2100 CP

60-1515-0
(serie asiu 2104)

118.

LDE 2100 CP

60-1516-8
(serie asiu 2111)

119.

LDE 2100 CP

60-1517-6
(serie asiu 2151)

120.

LDE 2100 CP

60-1518-4
(serie asiu 2167)

121.

LDE 2100 CP

60-1519-2
(serie asiu 2346)

122.

LDE 2100 CP

60-1520-0
(serie asiu 2351)

123.

LDE 2100 CP

60- 1521-8
(serie asiu 1857)

124.

LDE 2100 CP

60-1522-6
(serie asiu 1880)

125.

LDE 2100 CP

60-1523-4
(serie asiu 2124)

126.

LDE 2100 CP

60-1524-2
(serie asiu 073)

127.

LDE 2100 CP

60 - 1526 - 7
(serie asiu 0040)

128.

LDE 2100 CP

60 - 1527 - 5
(serie asiu 0046)

129.

LDE 2100 CP

60 - 1528 - 3
(serie asiu 195)

130.

LDE 2100 CP

60 - 1529 - 7
(serie asiu 450)

131.

LDE 2100 CP

60 - 1530 - 9
(serie asiu 277)

132.

LDE 2100 CP

60 - 1532 - 5
(serie asiu 1006)

133.

LDE 2100 CP

60 - 1533 - 3
(serie asiu 553)

134.

LDE 2100 CP

60 - 1534 - 1
(serie asiu 045)

135.

LDE 2100 CP

60 - 1535 - 8
(serie asiu 1242)

136.

LDE 2100 CP

60 - 1536 - 6
(serie asiu 290)

137.

LDE 2100 CP

60 - 1537 - 4
(serie asiu 1564)

138.

LDE 2100 CP

60 - 1538 - 2
(serie asiu 2393)

139.

LDE 2100 CP

60 - 1539 - 0
(serie asiu 1119)

140.

LDE 2100 CP

60 - 1540 - 8
(serie asiu 1538)

141.

LDE 2100 CP

60 - 1541 - 6
(serie asiu 093)

106

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

142.

LDE 2100 CP

60 - 1542 - 4
(serie asiu 1574)

143.

LDE 2100 CP

60 - 1543 - 2
(serie asiu FS)

144.

LDE 2100 CP

60 - 1544 - 0
(serie asiu FS)

145.

LDE 2100 CP

60 - 1545 - 7
(serie asiu 2222)

146.

LDE 2100 CP

60 - 1546 - 5
(serie asiu FS)

147.

LDE 2100 CP

60 - 1547 - 3
(serie asiu FS)

148.

LDE 2100 CP

60 - 1549 - 9
(serie asiu 306)

149.

LDE 2100 CP

60 - 1561 - 4
(serie asiu 1265)

150.

LDE 2100 CP

60 - 1562 - 2
(serie asiu 2185)

151.

LDE 2100 CP

60 - 1563 - 0
(serie asiu 113)

152.

LDE 2100 CP

60 - 1568 - 9
(serie asiu 932)

153.

LDE 2100 CP

60-1571-3
(serie asiu 1706)

154.

LDE 2100 CP

60-1572-1
(serie asiu 1203)

155.

LDE 2100 CP

60-1573-9
(serie asiu 2264)

156.

LDE 2100 CP

60 1578 8
(serie asiu 1900)

157.

LDE 2100 CP

60-1627-3
(serie asiu 123)

158.

LDE 2100 CP

60- 1635-6
(serie asiu 2334)

159.

LDE 2100 CP

60- 1637-2
(serie asiu 2259)

160.

LDE 2100 CP

60- 1646-3
(serie asiu 2161)

161.

LDE 2100 CP

60 - 1660 - 4
(serie asiu 991)

162.

LDE 2100 CP

62 - 1531 - 3
(serie asiu 1868)

163.

LDE 2100 CP

62 - 1548 - 7
(serie asiu 1661)

164.

LDE 2100 CP

92 53 0 600734 - 3
(serie asiu 1112)

165.

LDE 2100 CP

92 53 0 600840 - 8
(serie asiu 1262)

166.

LDE 2100 CP

92 53 0 601107 - 1
(serie asiu 1713)

167.

LDE 2100 CP

92 53 0 601550 - 2
(serie asiu 1845)

168.

LDE 2100 CP

92 53 0 601551 - 0
(serie asiu 1847)

169.

LDE 2100 CP

92 53 0 601552 - 8
(serie asiu 2146)

170.

LDE 2100 CP

92 55 0609005 - 7
(serie asiu 148)

171.

LDE 1250 CP

69-0030-2
(serie asiu 24775)

172.

LDE 1250 CP

69-0031-0
(serie asiu 24968)

173.

LDE 1250 CP

69-0032-8
(serie asiu 24431)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

107

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

174.

LDE 1250 CP

69 - 0033 - 6
(serie asiu 23317)

175.

LDE 1250 CP

69 - 0047 - 6
(serie asiu 23918)

176.

LDE 1250 CP

69 - 0048 - 4
(serie asiu 24272)

177.

LDH 1250 CP

69 0049 2
(serie asiu 25211)

178.

LDH 1250 CP

81-0704-7
(serie asiu 23797)

179.

LDH 1250 CP

81-0706-2
(serie asiu 25301)

180.

LDH 1250 CP

81-0707-0
(serie asiu 22462)

181.

LDH 1250 CP

81-0708-8
(serie asiu 24389)

182.

LDH 1250 CP

81-0709-6
(serie asiu 23644)

183.

LDH 1250 CP

81-0710-4
(serie asiu 23653)

184.

LDH 1250 CP

81-0711-2
(serie asiu 24487)

185.

LDH 1250 CP

81-0713-8
(serie asiu 24919)

186.

LDH 1250 CP

81-0714-6
(serie asiu 25128)

187.

LDH 1250 CP

81-0715-3
(serie asiu 25501)

188.

LDH 1250 CP

81-0716-1
(serie asiu 25685)

189.

LDH 1250 CP

81-0717-9
(serie asiu 25686)

190.

LDH 1250 CP

81-0718-7
(serie asiu 24389)

191.

LDH 1250 CP

81-0719-5
(serie asiu 23803)

192.

LDH 1250 CP

81-0720-3
(serie asiu 23442)

193.

LDH 1250 CP

81-0722-9
(serie asiu 22752)

194.

LDH 1250 CP

81-0723-7
(serie asiu 22806)

195.

LDH 1250 CP

81-0743-5
(serie asiu 23990)

196.

LDH 1250 CP

81-0759-1
(serie asiu 25684)

197.

LDH 1250 CP

81-0760-9
(serie asiu 24682)

198.

LDH 1250 CP

81-0761-7
(serie asiu 23512)

199.

LDH 1250 CP

81-0763-3
(serie asiu 25251)

200.

LDH 1250 CP

81-0764-1
(serie asiu 25129)

201.

LDH 1250 CP

81 0765 8
(serie asiu 23107)

202.

LDH 1250 CP

81-0771-6
(serie asiu 24914)

203.

LDH 1250 CP

81-0779-9
(serie asiu 23796)

204.

LDH 1250 CP

81 0814 4
(serie asiu 22350)

205.

LDH 1250 CP

81 0815 1
(serie asiu 23979)

108

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

206.

LDH 1250 CP

81 0816 9
(serie asiu 25658)

207.

LDH 1250 CP

81 0819 3
(serie asiu 22592)

208.

LDH 1250 CP

81 0820 1
(serie asiu 25725)

209.

LDH 1250 CP

81 0821 9
(serie asiu 23651)

210.

LDH 1250 CP

92 53 0 810724-0
(serie asiu 21781)

211.

LDH 1250 CP

92 53 0 810725-7
(serie asiu 22780)

212.

LDH 1250 CP

92 53 0 810726-5
(serie asiu 22711)

213.

LDH 1250 CP

92 53 0 810848-7
(serie asiu 22101)

214.

LDH 700 CP

85 0100 9
(serie asiu 23476)

215.

LDH 700 CP

85 0105 8
(serie asiu 24018)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C


Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDE 1250 CP

69 0086 - 4
(serie asiu 24221)

2.

LDE 1250 CP

69 0087 - 2
(serie asiu 24278)

3.

LDE 1250 CP

69 0088 - 0
(serie asiu 24621)

4.

LDE 1250 CP

69 0084 - 9
(serie asiu 23922)

5.

LDE 1250 CP

69 0085 - 5
(serie asiu 24084)

6.

LDE 1250 CP

69 0095 - 5
(serie asiu 24286)

7.

LDH 700 CP

85 0113 - 2
(serie asiu 20825)

8.

LDH 700 CP

85 0115 - 7
(serie asiu 23013)

9.

LDH 700 CP

85 0118 - 1
(serie asiu 23232)

10.

LDH 700 CP

85 0124 - 9
(serie asiu 22374)

11.

LDH 450 CP

86 0092 - 6
(serie asiu 20979)

12.

DB SCHENKER RAIL ROMNIA S.R.L.

DBSR

J35/482/2000

CS Partea A

CSA 0023

RO1120120023

rennoit

RO1120110011

02.08.2012

04.08.2012

04.08.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0203

RO1220120203

actualizat/
modificat

RO1220120179

20.12.2012

20.12.2012

04.08.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0203


Nr. crt.

Sec ii de circula ie

1.

P uli Lunca Gr.Tehn. - Mintia i retur;

2.

lina Barbo i Tj. Barbo i Cab.1 Ram. Barbo i Tj. endreni HM Lie ti Barcea Tecuci Cosme ti HM - M
Valea Seac Bac u Grleni Buhu i Piatra Neam Png ra i Tarc u Neam Bicaz i retur;

3.

Simeria Or

4.

M lina File ti HM Gala i Brate - Gala i F urei -Buz u i retur;

5.

Ilia Lugoj Buzia - Timi oara Sud i retur;

6.

zboieni Ludu Trgu Mure Deda Gheorghieni Vo


Ghime Com ne ti Borze ti Bac u Adjud i retur;

7.

Ale d Huedin Cluj Napoca Cluj Napoca Est - Apahida Ram. Jucu - Cojocna HM R zboieni Teiu Co lariu Ram.Co lariu Vin u de
Jos i retur;

8.

Timi oara Nord Timi oara Sud Timi eni - P dureni Timi

ti Adjud Sascut

tie Vin u de Jos i retur;

beni M

ra Ciuc Ram. M

ra Ciuc Mih ileni HM Livezi Ciuc

Jebel - Voiteni Stamora Moravi a i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

109

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

110

Tip locomotiv

Num r locomotiv

9.

Simeria Brcea Mic Hunedoara i retur;

10.

ra i Sud Slobozia Veche Bro teni Urziceni Mogo oaia Ram. Colentina Ram. Rudeni Chiajna -Videle - Craiova Tg.Jiu - Livezeni
Simeria S vr in - Curtici i retur;

11.

Tg.Jiu - Livezeni Turceni - Filia i i retur;

12.

Giurgiu Videle Chiajna Ram.Rudeni Chitila i retur;

13.

Chitila Ram.Pajura Ciulni a - Constan a Port Zona A i retur;

14.

Palas Constan a Port Mol 5 i retur;

15.

Palas Constan a Port Terminal Ferry-Boat i retur;

16.

Chitila Gole ti Ram.Gole ti Piatra Olt Craiova i retur;

17.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

18.

Pite ti Coste ti Ro iori Nord i retur;

19.

Titu Trgovi te Nord Ploe ti Vest i retur;

20.

Pite ti Gole ti Ram.Ciume ti PM Cmpulung - Arge el i retur;

21.

Doroban u Lumina Lumina P 2 P 1 Capu Midia Capu Midia i retur;

22.

Palas N vodari - Capu Midia i retur;

23.

Chiajna Ram.Rudeni Chitila i retur;

24.

Ro iori Nord Turnu M gurele i retur;

25.

Chitila Ploie ti Vest Predeal Bra ov Cop a Mic

26.

Simeria Triaj Turda

i retur;

i retur;

27.

Co lariu Co lariu Gr.Pod Mure - Cop a Mic

28.

Teiu - Co lariu Gr.Pod Mure

i retur;

29.

Cop a Mic Sibiu Podu Olt i retur;

30.

Fete ti Murgeanca Cire u F urei i retur;

i retur;

31.

32.

Cire u F urei Ram.Cire u - F urei Ram.Dedule ti Dedule ti i retur;

ra Sud Ciulni a - Slobozia Veche Slobozia Nou Bucu Ram.

33.

Re

34.

Rona Triaj Arad i retur;

35.

Aradu Nou - Ram.Glogov

36.

Arad Oradea Ale d i retur ;

37.

Halmeu Satu Mare Valea lui Mihai - Episcopia Bihor i retur;

nd rei Murgeanca Cire u - F urei i retur;

a Nord - Caransebe Drobeta Turnu Severin Filia i i retur ;


Glogov

i retur;

38.

Satu Mare Livada i retur;

39.

Carei Zal u Nord - Jibou i retur;

40.

Jibou Dej Triaj - Ilva Mic Vama Suceava Vest Pa cani Bac u M

41.

Satu Mare - Botiz Ram.L pu el Jibou i retur;

42.

Ram.L pu el Baia Mare Ram.Bu ag i retur;

43.

S cuieni Bihor Suplacu de Barc u S rm

44.

Diosig Trgu or Bihor i retur;

45.

Ca eiu Dej C

46.

Rona Triaj Lugoj - Caransebe

47.

Z gujeni Caransebe Triaj Caransebe

48.

Caransebe Triaj Cornutel Banat i retur;

49.

Caransebe Voislova i retur;

ti Buz u Ploie ti Vest Fieni i retur ;

ag i retur;

tori - Dej Triaj i retur;

50.

Cenad Rona Triaj i retur;

51.

Tei ani Ploie ti Sud i retur;

i retur;
i retur;

52.

F urei Urziceni - Ploie ti Sud i retur;

53.

Bra ov Triaj Sibiu Vin u de Jos i retur;

54.

Bucure ti Sud P.Mac.R1 Bucure ti Sud Ram.Voluntari Pantelimon i retur;

55.

Ilva Mic Salva - Co buc i retur;

56.

Aradul Nou Periam Vlcani i retur;

57.

Jimbolia - Rona Triaj i retur;

58.

Periam Snandrei i retur;

59.

60.

Timi oara Nord Ram. Modo Timi oara Vest i retur;

61.

62.

Titu Ram. S

63.

Pantelimon R 5 Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

ra Ciuc Siculeni Sf. Gheorghe Bra ov Triaj Ram. Bra ov Triaj Drste i retur;
laz Timi oara Nord i retur;
reni - P.MAC. R 1 Buciumeni - P.MAC. R 3 Buciumeni - Mogo oaia - Pas rea i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
64.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

Pantelimon R 2 Pantelimon Voluntari i retur;

65.

Bucure ti B neasa Bucure ti Triaj i retur;

66.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

67.

Chitila Bucure ti Nord Gr.A i retur;

68.

Bucure ti Nord Gr.A Depoul Bucure ti C

69.

Boboc Buz u Sud i retur;

70.

Vn tori - Odorhei i retur;

71.

Brazi Ploie ti Triaj i retur;

72.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest i retur;

73.

Brazi Ploie ti Est i retur;

tori i retur;

74.

Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

75.

Ploie ti Vest Ploie ti Crng Ploie ti Nord i retur;

76.

Ploie ti Est Ploie ti Nord i retur;

77.

Ploie ti Triaj Ghighiu Ram. Corl te ti i retur;

78.

Chiajna Jilava Bucure ti Sud i retur;

79.

Jilava R 2 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

80.

Bucure ti Vest Bucure ti Cotroceni i retur;

81.

Chiajna Bucure ti Basarab i retur;

82.

Bucure ti Sud - Titan i retur;

83.

Chileni Vo

beni i retur;

84.

Voiteni Re

a Nord i retur;

85.

Ciumeghiu Va

86.

Arad N dlac i retur ;

u i retur;

87.

Pa cani Podu Iloaiei Socola - Criste ti Jijia i retur;

88.

Barbo i Triaj C tu a i retur ;

89.

Suceava Suceava Nord R

90.

Oradea Vest Oradea Est - Episcopia Bihor i retur;

i i retur;

91.

Brcea Mic Pesti u Mare i retur;

92.

Palas Mangalia i retur;

93.

Port Constan a Vii Agigea Nord i retur;

94.

Medgidia Negru Vod

i retur;

95.

Medgidia Tulcea Ora

i retur;

96.

Amaradia Brse ti i retur;

97.

Beclean pe Some M gheru

98.

Podu Olt Govora Piatra Olt Caracal i retur;

99.

Cluj Napoca Est - Apahida Ram.Cojocna Jucu Dej C

100.

Ciolpani R dule ti i retur;

101.

Jucu Ram.Cojocna Ram.Jucu Cojocna i retur;

ieu S

el Deda i retur;
tori Ram.Dej Gr.B Dej i retur;

102.

Rona Triaj Ram.Rona Triaj Ram.Modo Timi oara Sud i retur;

103.

Gole ti Ram. Gole ti Pite ti i retur;

104.

Pite ti Bradu de Sus i retur;

105.

Agigea Nord Post Constan a Vii Constan a P2 Constan a - Constan a P1 Palas i retur;

106.

Brazi P.M. Ram. Ploie ti Tj. Ploie ti Sud i retur;

107.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

108.

Pa cani Trgu Neam

109.

Le cani Vl deni i retur;

i retur;

110.

Berzovia Oravi a i retur;

111.

Chiajna Vrteju R1 Jilava Bucure ti Progresu i retur;

112.

PM Giule ti Chitila i retur;

113.

PM Giule ti Ram.Rudeni i retur;

114.

Bucure ti Grivi a Bucure ti Nord Gr. A i retur;

115.

Livezeni Vulcan Lupeni i retur;

116.

Craiova H.M. Jiu i retur;

117.

H.M. Jiu Calafat i retur.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

111

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
Nr. crt.

Num r locomotiv
Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Deva, Punct de lucru Chi
daga

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR P uli Lunca Gr.Tehnic

2.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Deva, Punct de lucru C lan B i

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR C lan B i

3.

Linia ferat industrial


S.C. HOLCIM (ROMNIA) S.A. CIMENT Ale d

S.C. HOLCIM (ROMNIA) S.A. CIMENT Ale d

Sta ia CFR Ale d

4.

Linia ferat industrial


S.C. LINDE GAZ Romnia S.R.L. Timi oara

S.C. LINDE GAZ Romnia S.R.L. Timi oara

Sta ia CFR
Timi oara Est

5.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C. CFR c

tori S.A.

Sta ia CFR
Gala i

6.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Arad

7.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Timi oara

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Timi oara Nord

8.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Satu Mare

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Satu Mare

9.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Suceava

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Suceava

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Bac u

10.

112

Tip locomotiv
Zona de manevr

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive
tori Ia i-SELC Bac u

11.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Buz u

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Buz u

12.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Piatra Olt

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Piatra Olt

13.

Linia ferat industrial


S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A. Bucure ti
Sucursala Oradea

14.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Fieni

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

H.M.
Tei ani

15.

Linia ferat industrial


S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. Bucure ti
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A. Bucure ti

Sta ia CFR
Chileni

16.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Bicaz

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CFR
Bicaz

17.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Fieni

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CFR
Fieni CAP X i CAP Y

18.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

S.C. COLTERM S.A. Timi oara

Sta ia CFR
Timi oara CET

19.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.
Punct de lucru Exploatarea Malna

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

20.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

21.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT BIHOR S.A

S.C. COMAT BIHOR S.A

Sta ia CFR
Oradea Est

22.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL & HEYL S.R.L. Carani

S.C. VITAL & HEYL S.R.L.

23.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

Sta ia CFR
Buz u

24.

Linia ferat industrial


S.C. DON CARLOS S.R.L.

S.C. DON CARLOS S.R.L.

Sta ia CFR
taia

25.

Linia ferat industrial


S.C. BARDEAU HOLDING ROMNIA S.R.L.
TIMI OARA

S.C. KORNNUTRIM S.R.L.

Sta ia CFR
Gr dinari Cara

26.

Linia ferat industrial


S.C. ROMLUX S.A. Trgovi te

S.C. NICOBEL GRUP S.R.L.

Sta ia CFR
Trgovi te

27.

Linia ferat industrial


S.C. ERDEMIR ROMNIA S.R.L.

S.C. ERDEMIR ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Trgovi te

Sta ia CFR
Episcopia Bihor

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A. Bucure ti


Sucursala Oradea

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Sta ia CFR
Malna B i

Sta ia CFR
ile Calacea

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

28.

Linia ferat industrial


S.C. OTELINOX S.A.

S.C. OTELINOX S.A.

Sta ia CF
Trgovi te

29.

Linia ferat industrial


SNTFM CFR Marf S.A.
Depoul Simeria

SNTFM CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Simeria

30.

Linia ferat industrial


S.C. ICME ECAB S.A.

S.C. SIDEROM STEEL S.R.L.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

31.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT MET S.A.

S.C. COMAT MET S.A.

32.

Linia ferat industrial


S.C. ARDAGH METAL PACKAGING S.A.

S.C. ARDAGH METAL PACKAGING S.A.

Sta ia CF
Buftea

33.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. PLATFORMA
PORT i Antesta ie OIL TERMINAL

S.C. OIL TERMINAL S.A

Sta ia CF
Constan a Port Mol 5

34.

Linia ferat industrial


S.C. SOFTRONIC S.R.L. REMIZA TURCENI

S.C. SOFTRONIC S.R.L.

Sta ia CF
Turceni

35.

Linia ferat industrial


S.C. SILNEF M.G.S.R.L. Bra ov
Depozit Trgovi te

S.C. SILNEF M.G.S.R.L. Bra ov

Sta ia CF
Trgovi te

36.

Linia ferat industrial


S.C. BAT Viforta S.A.

S.C. BAT Viforta S.A.

Sta ia CF
Trgovi te

37.

Linia ferat industrial


S.C. FORD ROMNIA S.A.

S.C. FORD ROMNIA S.A.

H.M.
Jiu

Sta ia CF
Bucure ti Sud

Anexa II la CSB 0203


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE-MA 6000 KW

91 53 0 480003 - 9
(serie asiu SOF 007)

2.

LE 5100 KW

91 53 0 401077 - 9
(serie asiu 3425)

3.

LE 5100 KW

91 53 0 470774 - 7
(serie asiu 924)

4.

LE 5100 KW

91 53 0 470783 - 8
(serie asiu 933)

5.

LE 5100 KW

91 53 0 471002 - 2
(serie asiu 010)

6.

LE 5100 KW

91 53 0 478001 - 7
(serie asiu 001)

7.

LE 5100 KW

40 - 0086 - 5
(serie asiu 125301)

8.

LE 5100 KW

40 - 0589 - 8
(serie asiu FN)

9.

LE 5100 KW

40 - 0626 - 8
(serie asiu 1007)

10.

LE 5100 KW

40 - 0639 - 1
(serie asiu 744)

11.

LE 5100 KW

40 - 0752 - 2
(serie asiu FN)

12.

LE 5100 KW

40 - 0873 - 6
(serie asiu 1023)

13.

LE 4000 KW

91 53 0 465001 - 2
(serie asiu 30948)

14.

LE 4000 KW

91 53 0 465002 - 0
(serie asiu 30949)

15.

LE 4000 KW

91 53 0 465004 - 6
(serie asiu 30955)

16.

LE 4000 KW

91 53 0 465005 - 3
(serie asiu 30958)

17.

LDE 3000 CP

92 53 0 651001 - 5
(serie asiu 776)

18.

LDE 3000 CP

92 53 0 651002 - 3
(serie asiu 778)

19.

LDE 3000 CP

92 53 0 651003 - 1
(serie asiu 819)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

113

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

20.

LDE 3000 CP

92 53 0 651004 - 9
(serie asiu 879)

21.

LDE 3000 CP

92 53 0 651005 - 6
(serie asiu 894)

22.

LDE 3000 CP

92 53 0 651006 - 4
(serie asiu 897)

23.

LDE 3000 CP

92 53 0 651008 0
(serie asiu 962)

24.

LDE 3000 CP

92 53 065 1009 8
(serie asiu 965)

25.

LDE 3000 CP

92 53 0 651010 - 6
(serie asiu 0338)

26.

LDE 3000 CP

92 53 0 651013 - 0
(serie asiu 0351)

27.

LDE 3000 CP

92 53 0 651014 8
(serie asiu 0839)

28.

LDE 3000 CP

92 53 065 1015 5
(serie asiu 0934)

29.

LDE 2100 CP

92 53 0 601665-8
(serie asiu 905)

30.

LDE 2100 CP

92 53 0 601666-6
(serie asiu 995)

31.

LDE 2100 CP

92 53 0 601680-7
(serie asiu 700-1009)

32.

LDE 2100 CP

92 53 0 601682-3
(serie asiu 2090)

33.

LDE 2100 CP

92 53 0 601684-9
(serie asiu 1701)

34.

LDH 1500 CP

92 53 0 845001-2
(serie asiu 13521)

35.

LDH 1500 CP

92 53 0 845002-0
(serie asiu 13923)

36.

LDH 1500 CP

92 53 0 845003-8
(serie asiu 14732)

37.

LDH 1500 CP

92 53 0 845004-6
(serie asiu 15075)

13.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

UTZ

J23/2432/2011

CS Partea A

CSA 0031

RO1120120031

nou

nu este cazul

27.12.2012

01.01.2013

01.01.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0205

RO1220120205

nou

nu este cazul

27.12.2012

01.01.2013

01.01.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0205


Nr. crt.

114

Sec ii de circula ie

1.

Bucuresti Sud Pantelimon Voluntari Pasarea Fetesti Medgidia Palas Post Medeea Post Constanta Vii Agigea Nord Agigea
Ecluza Constanta Port Terminal Ferry-Boat si retur ;

2.

Post Constanta Vii Constanta Port Zona B si retur ;

3.

Post Constanta Vii Constanta Port Mol 5 si retur ;

4.

Palas Constanta Marfuri Navodari Capu Midia si retur ;

5.

Palas Mangalia si retur ;

6.

ROMCIM Medgidia Medgidia P.C. 2 Dorobantu Lumina Lumina P 2 P 1 Capu Midia Capu Midia si retur ;

7.

ROMCIM Medgidia Medgidia si retur ;

8.

Medgidia Baia Dobrogea Tulcea Oras si retur ;

9.

Medgidia Negru Voda Kardam si retur ;

10.

Navodari P 1 Capu Midia P 2 Capu Midia si retur ;

11.

Ciulnita Calarasi Nord Calarasi Sud si retur ;

12.

Ciulnita Slobozia Veche si retur ;

13.

Dambu Armasesti Urziceni Slobozia Veche si retur ;

14.

Bucuresti Progresu Varteju Chiajna Ram. Rudeni Chitila - Brazi Ram. Ploiesti Triaj Ploiesti Sud Ploiesti Est Buzau Faurei
Braila Galati si retur ;

15.

Galati Filesti si retur ;

16.

Ram. Tunel Galati si retur ;

17.

Ram. Tunel Galati Brates si retur ;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Valabil
de la

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Acronim

Sec ii de circula ie
Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
18.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

Barbosi Barbosi Triaj si retur ;

19.

Ram. Barbosi Triaj Barbosi Triaj si retur ;

20.

Barbosi Triaj Gr.A Ram. Barbosi Triaj Post 14 Barbosi Ram Siret Barbosi Ram. Port Barbosi Port HM si retur ;

21.

Buzau Sud Buzau Ram. Boboc - Boboc HM si retur ;

22.

Buzau Vernesti Berca HM Nehoiasu si retur ;

23.

Faurei Faurei Ram. Ciresu Ciresu si retur ;

24.

Dedulesti Faurei Ram. Dedulesti Faurei Ram. Ciresu Fetesti si retur ;

25.

Tecuci Ivesti Barbosi si retur ;

26.

Tecuci Balta Alba Faurei si retur ;

27.

Tecuci Ram.Cosmesti Tecuci Ram.Frunzeasca si retur ;

28.

Buzau Adjud Comanesti Moinesti si retur ;

29.

Siculeni Comanesti si retur ;

30.

Marasesti Ram. Putna Ram. G-ral. E. Grigorescu si retur ;

31.

Adjud Bacau Roman Pascani Veresti Dornesti Vicsani Vadu Siret si retur ;

32.

Pascani Triaj Ram.Pascani Iasi Socola Ungheni si retur;

33.

Roman Buhaiesti Crasna Tecuci Marasesti si retur ;

34.

Bacau Bicaz si retur ;

35.

Bucuresti Nord Chitila Titu Gaesti Pitesti Bradu Rafinarie Golesti si retur ;

36.

Golesti Piatra Olt si retur ;

37.

Ciumesti Golesti si retur ;

38.

Bradu Rafinarie Costesti Rosiori Nord si retur ;

39.

Titu Targoviste Pietrosita si retur ;

40.

Targoviste Nord Aninoasa si retur ;

41.

Targoviste Ploiesti Vest si retur ;

42.

Bucuresti Nord Bucurestii Noi Chiajna Rosiori Nord Craiova Filiasi Carbunesti Targu Jiu si retur ;

43.

Videle Radulesti Giurgiu Nord Ruse Triaj si retur ;

44.

Caracal Piatra Olt Ramnicu Valcea si retur ;

45.

Craiova Piatra Olt si retur ;

46.

Ramnicu Valcea Podu Olt Sibiu Vintu de Jos si retur ;

47.

Sibiu Copsa Mica si retur ;

48.

Filiasi R 1 Turceni Gura Motrului Strehaia Gura Vaii Orsova si retur ;

49.

Orsova Caransebes Lugoj Timisoara Nord si retur ;

50.

Caransebes Otelu Rosu si retur ;

51.

Lugoj Ilia si retur ;

52.

Filiasi R 1 Turceni Ram. Filiasi Turceni Ram. Budieni Targu Jiu Petrosani si retur ;

53.

Livezeni Lupeni si retur ;

54.

Turceni Dragotesti si retur ;

55.

Turceni Ram. Filiasi Gura Motrului si retur ;

56.

Turceni Ram. Filiasi R 2 Turceni Filiasi si retur ;

57.

Amaradia Barsesti si retur ;

58.

Mintia Paulis Lunca HM Paulis Lunca Gr. Tehnica si retur;

59.

Strehaia Motru Est si retur ;

60.

Ram. Simeria Simeria Triaj si retur ;

61.

Petrosani Ram. Petrosani Banita Simeria Deva Radna Arad Utvinisu Nou Oradea Oradea Est si retur;

62.

Alesd Telechiu Tileagd Osorhei Oradea Est si retur ;

63.

Aradu Nou Ram. Glogovat Glogovat si retur ;

64.

Arad Sofronea Curtici si retur ;

65.

Arad Vest Arad - Aradu Nou Timisoara Nord si retur ;

66.

Timisoara Nord Timisoara Sud Semenic si retur ;

67.

Ronat Triaj Ram. Modos Timisoara Sud si retur ;

68.

Oradea Episcopia Bihor Biharkerestesz si retur ;

69.

Episcopia Bihor Oradea Vest si retur ;

70.

Episcopia Bihor Sacuieni Bihor Valea lui Mihai Satu Mare si retur ;

71.

Botiz Bixad si retur ;

72.

Carei Sarmasag Zalau Nord si retur ;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

115

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Valabil
de la

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Acronim

Sec ii de circula ie
Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Num r locomotiv

Sacuieni Bihor Ram. Diosig si retur ;

74.

Ram. Targusor Bihor Ram. Diosig Marghita Ram. Bogeu - Popesti si retur ;

75.

Ploiesti Est Ram. Ploiesti Est Ploiesti Nord si retur :

76.

Ploiesti Sud Ploiesti Nord Maneciu si retur ;

77.

Ploiesti Sud Dambu si retur ;

78.

Brazi Ghighiu Ploiesti Est si retur ;

79.

Brazi Ploiesti Triaj Ploiesti Sud si retur :

80.

Ram. Ploiesti Triaj - Ploiesti Vest si retur ;

81.

Ploiesti Triaj Ploiesti Vest si retur ;

82.

Ploiesti Sud Campina Campinita si retur ;

83.

Predeal Brasov Triaj Brasov si retur ;

84.

Campina Predeal Brasov Sighisoara Blaj Coslariu Simeria si retur

85.

Coslariu Teius Razboieni Cojocna Apahida Cluj Napoca si retur ;

86.

Razboieni Ludus Targu Mures Deda si retur ;

87.

Ram. Cojocna Ram. Jucu si retur ;

88.

Coslariu Gr. Pod Mures Teius si retur ;

89.

Apahida Dej Jibou Zalau Nord si retur ;

90.

Dej Calatori Ram. Dej Caseiu si retur ;

91.

Dej Calatori Beclean pe Somes - Nasaud Ilva Mica - Floreni Vatra Dornei Pojorata Campulung Moldovenesc Vama Suceava Vest
Suceava Nord si retur ;

92.

Suceava Vest Suceava si retur ;

93.

Beclean pe Somes Saratel Deda Voslabeni Siculeni si retur ;

94.

Siculeni Brasov si retur ;

95.

Mihaileni Ram. Madaras Ciuc si retur ;

96.

Jibou Baia Mare Satu Mare Halmeu si retur ;

97.

Ram. Busag Ram. Lapusel si retur ;

98.

Botiz Ram. Botiz si retur ;

99.

Bucuresti Nord Bucuresti Baneasa si retur ;

100.

Bucuresti Baneasa Ram. Pajura Chitila si retur ;

101.

Bucuresti Grivita Bucuresti Baneasa R 3 Pantelimon Bucuresti Obor si retur ;

102.

Bucuresti Obor R 5 Pantelimon Pantelimon R 2 Pantelimon - Voluntari Voluntari Otopeni Mogosoaia si retur ;

103.

Bucuresti Baneasa Pantelimon Pasarea si retur ;

104.

Pantelimon Post mac. R 1 Bucuresti Sud Post mac. Ram. Voluntari Bucuresti Sud si retur ;

105.

Mogosoaia P.M. R 1 Buciumeni Chitila si retur.

Nr. crt.

116

Tip locomotiv

73.

Zona de manevr

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Sud

Sta ia CF adiacent

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

2.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Depozit Nord Rampa ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Palas

3.

Linia ferat industrial


S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Sta ia CF i Antesta ia Episcopia Bihor

4.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Agen ia Drobeta Turnu Severin

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

H.M.
Gura V ii

5.

Linia ferat industrial


S.C. HIDROELECTRICA S.A.
Sucursala Hidrocentrale Por ile de Fier
liniile 1A-HE, 2B-HE, 2A-HE i 3A-HE

S.C. Producere a Energiei Electrice n


Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A.

H.M.
Gura V ii

6.

Linia ferat industrial


S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A.
Sucursala Hidrocentrale Por ile de Fier

S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A.

H.M.
Gura V ii

7.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Gala i

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Gala i

Sta ia CF
Gala i

8.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Halmeu

9.

Linia ferat industrial


C.N.P.M. REMIN S.A. Baia Mare

C.N.P.M. REMIN S.A. Baia Mare

Sta ia CF
Halmeu

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

10.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Halmeu

11.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

12.

Linia ferat industrial


S.C. CITY GAS S.R.L.
cale ferat normal i cale larg

S.C. CITY GAS S.R.L.

Sta ia CF
Gala i
Grupa Bazin

13.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Bucure ti
Punct de lucru Depozit Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

14.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Sucursala Suceava Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. Bucure ti


Sucursala Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

15.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A. - Sta ia C tu a

S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A.

Sta ia CF
Barbo i

16.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A. - Sta ia M lina

S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A.

Sta ia CF
Barbo i Triaj

17.

Linia ferat industrial


S.C. IZO TEC S.R.L. Dej

S.C. IZO TEC S.R.L.

Sta ia CF
Dej C tori

18.

Linia ferat industrial


S.C. SINTEZA S.A. Oradea
Organo - Fosforice

S.C. SINTEZA S.A.

Sta ia CF Episcopia Bihor

19.

Linia ferat industrial


S.C. SIMBAC S.A. Oradea

S.C. SIMBAC S.A. Oradea

Sta ia CF Episcopia Bihor

20.

Linia ferat industrial


S.C. UNIFERTRANS S.A.
Punct de lucru Fete ti

S.C. UNIFERTRANS S.A.

Sta ia CF Fete ti

21.

Linia ferat industrial


S.C EUROPOLIS PARK BUCHAREST
INFRASTRUCTUR S.R.L.

S.C. TIBBETT LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF Chiajna

22.

Linia ferat industrial


S.C. PETROUTILAJ S.A. - Cmpina

S.C. PETROUTILAJ S.A. - Cmpina

Sta ia CF Cmpina

23.

Linia ferat industrial


S.C. SIDERCA S.A. C ra i

24.

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u
Punct de lucru C ra i

25.

Linia ferat industrial


S.C. DONALAM S.R.L. C

ra i

S.C. SIDERCA S.A. C

H.M.
ra i Nord

ra i

H.M.
ra i Nord

S.C. SILCOTUB S.A. Zal u


S.C. DONALAM S.R.L. C

H.M.
ra i Nord

ra i

26.

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

Sta ia CF
Zal u Nord

27.

Linia ferat industrial S.C. CARPATCEMENT


HOLDING S.A. Bucure ti Sucursala Bicaz

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CF Bicaz

28.

Linia ferat industrial S.C. CARPATCEMENT


HOLDING S.A. - Sucursala Fieni, racordat la
sta ia CFR Fieni, cap X i cap Y

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CF
Fieni

Anexa II la CSB 0201


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE 6600 KW

47-6179-7
( serie asiu 226 )

2.

LE 6600 KW

47 6531 9
(serie asiu 636)

3.

LE 5100 KW

40-0010-5
(serie asiu FS)

4.

LE 5100 KW

40-0089-9
(serie asiu 125 - 223)

5.

LE 5100 KW

40-0212-7
(serie asiu 259)

6.

LE 5100 KW

40-0223-4
(serie asiu 24371)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

117

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

7.

LE 5100 KW

40 -0224-2
(serie asiu 271)

8.

LE 5100 KW

40-0272 -1
(serie asiu 121-810)

9.

LE 5100 KW

40 0355 - 4
(serie asiu 479)

10.

LE 5100 KW

40 0386 9
(serie asiu 468)

11.

LE 5100 KW

40 0507 0
(serie asiu F16)

12.

LE 5100 KW

40 0514 -6
(serie asiu 619)

13.

LE 5100 KW

40 0630 0
(serie asiu 735)

14.

LE 5100 KW

40 0727 -4
(serie asiu 832/ A)

15.

LE 5100 KW

40 0759 7
(serie asiu 864)

16.

LE 5100 KW

40 0843 9
(serie asiu 993)

17.

LE 5100 KW

40 0854 6
(serie asiu 907)

18.

LE 3400 KW

43 0107 3
(serie asiu 260)

19.

LDE 2100 CP

60 0001 2
(serie asiu 1036)

20.

LDE 2100 CP

60 0003 8
(serie asiu 1886)

21.

LDE 2100 CP

60 0004 6
(serie asiu 2377)

22.

LDE 2100 CP

60 0021 0
(serie asiu 2184)

23.

LDE 2100 CP

60 0041 8
(serie asiu 2304)

24.

LDE 2100 CP

60 0929 4
(serie asiu 1431)

25.

LDE 2100 CP

60 0952 6
(serie asiu 1476)

26.

LDE 2100 CP

60 1186 0
(serie asiu 1809)

27.

LDE 2100 CP

60 1209 0
(serie asiu 1559)

28.

LDE 2100 CP

60 1237 1
(serie asiu 1894)

29.

LDE 2100 CP

60 1255 3
(serie asiu 1912)

30.

LDE 2100 CP

62 1200 5
(serie asiu 1834)

31.

LDE 2100 CP

60 0585 4
(serie asiu 852)

32.

LDE 2100 CP

60 1223 1
(serie asiu 1877)

33.

LDE 2100 CP

60- 1394 0
(serie asiu 1663)

34.

LDH 1250 CP

81 -0352 5
(serie asiu 22349)

35.

LDH 1250 CP

81 0836 7
(serie asiu 23300)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C

118

1.

LDH 1250 CP

81 0070 3
( serie asiu 21558 )

2.

LDH 700 CP

85 0042 3
( serie asiu 20983 )

3.

LDE 1250 CP

69 - 0071- 6
( serie asiu 23721 )

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

4.

LDE 1250 CP

69 0065 - 8
( serie asiu 24233 )

5.

LDE 2100 CP

60 1649 - 7
( serie asiu 1818 )

6.

LDE 2100 CP

60 1650 - 5
( serie asiu 1819 )

7.

LDE 2100 CP

60 1653 - 9
( serie asiu 1822 )

8.

LDE 1250 CP

69 0064 - 1
( serie asiu 24090 )

9.

LDH 450 CP

86 0120 - 5
( serie asiu 21646 )

14.

S.C. RAIL FORCE S.R.L.

J08/2891/03.11.2008

CS Partea A

CSA 0028

RO1120110028

reinnoit

RO1120090028

29.12.2011

31.12.2011

31.12.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0190

RO1220120190

actualizat/
modificat

RO1220120166

26.11.2012

26.11.2012

31.12.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0190


Nr. crt.

Sec ii de circula ie

1.

Bra ov Sighi oara Media Cop a Mic Blaj Podu Mure Co lariu Vin u de Jos ibot Deva Arad - Curtici i retur;

2.

Vn tori Cristur - Odorhei i retur;

3.

Blaj Trn veni Praid i retur;

4.

Bra ov H rman Sfntu Gheorghe Miercurea Ciuc Siculeni i retur;

5.

Sfntu Gheorghe Covasna Trgu Secuiesc Bre cu i retur;

6.

Bra ov Bartolomeu R nov - Z rne ti i retur;

7.

Bartolomeu F

8.

H rman Budila ntorsura Buz ului i retur;

ra Podu Olt - Sibiu Vin u de Jos i retur;

9.

Bra ov - Bra ov Triaj H rman i retur;

10.

Bra ov Drste Predeal Azuga Bu teni Sinaia Comarnic Cmpina Buda Ploie ti vest Ploie ti Sud - Brazi i retur;

11.

Bra ov - Bra ov Triaj Drste i retur;

12.

Baraban Zlatna i retur;

13.

Glogov

14.

Arad Aradu Nou i retur;

Aradu Nou Orti oara Rona Triaj Timi oara Sud Voiteni Stamora Moravi a i retur;

15.

Rona Triaj Timi oara Nord Timi oara Sud i retur;

16.

Blaj Teiu

17.

Siculeni Deda Trgu Mure Ludu R zboieni Teiu Co lariu i retur;

i retur;

18.

Brad Arad N dlac i retur;

19.

Rona Triaj Gr.D Biled Snnicolau Mare i retur;

20.

Timi oara Sud Jebel Giera

Nr. crt.

i retur.

Zona de manevr

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. MARUB S.A. Bra ov

Sta ia CF adiacent

S.C. MARUB S.A.

Sta ia CFR Bra ov

2.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Terminal Teiu

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CFR Co lariu

Anexa II la CSB 0190


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDE 2100 CP

60 1661 - 2
(serie asiu 2366)

2.

LDE 2100 CP

60 1634- 9
(serie asiu 2263)

3.

LDH 1250 CP

81 0804 - 5
(serie asiu 24912)

4.

LDH 1250 CP

81 0881 - 3
(serie asiu 20340)

5.

LDH 700 CP

85 0164 - 5
(serie asiu 21632)

6.

LDH 450 CP

86 0071 - 0
(serie asiu 25504)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

119

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
7.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

LDH 450 CP

86 0095 - 9
(serie asiu 21718)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C


1.

86 0122 - 1
(serie asiu 22146)

LDH 450 CP

15.

S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L.

CS Partea A

CSA 0013

CS Partea B

CSB 0178

VTR

J29/888/2010

RO1120120013

rennoit

RO1120110013

20.04.2012

22.04.2012

22.04.2014

tip A i B, inclusiv transport


rfuri periculoase

RO1220120178

actualizat/
modificat

RO1220120172

05.11.2012

05.11.2012

22.04.2014

tip A i B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0178


Nr. crt.
1.

120

Sec ii de circula ie
Berceni Jilava R1 Jilava Bucure ti Vest R2 Chiajna Chiajna Ram. Rudeni - Chitila P.Mac.R1 Buciumeni Buftea Brazi Ploie ti
Vest Buda Cmpina Predeal Drste Bra ov Triaj Bra ov Vn tori Cop a Mic Blaj Vin u de Jos Deva Arad Curtici
Frontier i retur;

2.

Glogov

3.

Rona Triaj Ram. Modo - Timi oara Vest i retur ;

Arad Rona Triaj Timi oara Nord Timi oara Sud Timi oara CET i retur ;

4.

Capu Midia P1 Capu Midia Lumina Doroban u - Medgidia Fete ti Lehliu Pas rea Bucure ti B neasa Ram. Pajura Pajura Chitila
i retur ;

5.

Chitila Ram. Rudeni Chiajna R1 Chiajna Videle R2 Videle Giurgiu Nord Russe Triaj i retur ;

6.

Bucure ti B neasa Ram. Pajura Bucure ti Triaj Post 17 Bucure tii Noi Gr. C Chiajna i retur ;

7.

Doroban u Palas Post Medeea Post Constan a Vii Agigea Nord i retur;

8.

Videle Caracal Tg. Jiu Simeria Tj. Simeria Pesti

9.

Simeria Hunedoara i retur;

i retur;

10.

Co lariu Dej C

11.

Co lariu Gr. Pod Mure Teiu

tori Jibou S cuieni Bihor i retur;

12.

S cuieni Bihor Ram. Trg oru Bihor Episcopia Bihor Ciumeghiu Sntana Arad i retur;

i retur;

13.

Episcopia Bihor Fr. Episcopia Bihor Oradea Oradea Est i retur;

14.

Timi oara Nord Jebel Voiteni Stamora Moravi a Fr. i retur;

15.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Zona B i retur;

16.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Mol 5 i retur;

17.

Agigea Nord Agigea Ecluz - Constan a Port Terminal Ferryboat i retur;

18.

Ciulni a C

19.

Brazi Ploie ti Triaj Ploie ti Est Buz u F urei Fete ti i retur;

ra i Sud i retur;

20.

Socola Pa cani Triaj Adjud Buz u i retur;

21.

Boboc Ram. Boboc Buz u Sud i retur;

22.

Suceava Pa cani Triaj i retur;

23.

F urei Lacu S rat Br ila Barbo i Ram. CSG Ram.Tunel Gala i Brate

24.

Br ila Ram. V deni Barbo i Triaj Cabina 1 - Barbo i Triaj Gr. A Barbo i i retur;

25.

Caracal Piatra Olt Pite ti Titu Chitila i retur;

26.

Schitu Gole ti Ciume ti Gole ti i retur;

27.

Cire u F urei Ram. Cire u - F urei Ram. Dedule ti Dedule ti i retur;

28.

29.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest Ploie ti Crng i retur;

30.

Ploie ti Vest Ploie ti Sud i retur;

reni Ram. S

i retur;

reni P.M. R1 Buciumeni Buftea i retur;

31.

Capu Midia P1 Capu Midia N vodari Constan a M rfuri Palas i retur;

32.

Brazi P.M. Ram. Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

33.

Ploie ti Est Ploie ti Nord i retur;

34.

Brazi Ghighiu Dmbu - Ploie ti Est i retur;

35.

Titu Nucet Trgovi te I.L. Caragiale Ploie ti Vest i retur;

36.

Pope ti Ram. Bogeu Marghita i retur;

37.

Filia i Balota Drobeta Tr. Severin Or ova Caransebe Lugoj Rona Triaj Gr. D i retur;

38.

Re

39.

Halmeu Satu Mare Valea lui Mihai S cuieni Bihor i retur;

a Nord Brebu Ram. Caransebe Caransebe Triaj i retur;

40.

Cmpina Cmpini a i retur;

41.

Drste Ram. Bra ov Tranzit Bra ov i retur;

42.

Ploie ti Sud Dmbu i retur;

43.

Ploie ti Triaj Ghighiu i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
44.

Tip locomotiv
Simeria Turda

Num r locomotiv

i retur;

45.

Tg. Jiu Gura Motrului i retur;

46.

Turceni Dragote ti i retur;

47.

Strehaia Motru i retur;

48.

Bucure ti Triaj Pantelimon Bucure ti Sud - Jilava i retur;

49.

Mogo oaia Ram. Pajura Chitila i retur;

50.

Mogo oaia Ram. Buciumeni Buftea i retur;

51.

Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

52.

Lugoj Ilia i retur;

53.

Voiteni G taia - Berzovia Re

54.

a Nord i retur;

ti Tecuci Barbo i Triaj i retur;

55.

Dmbu Arm

56.

Perie i Slobozia Nou -

ti Urziceni Perie i Slobozia Veche - Ciulni a i retur;

57.

Slobozia Veche - Slobozia Nou

58.

Gole ti Bradu de Sus i retur;

59.

Palas Post Constan a Vii Agigea Nord P1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur;

nd rei i retur;
i retur;

60.

Adjud One ti i retur;

61.

Capu Midia P1 Capu Midia Lumina P2 Siutghiol Palas Medgidia i retur;

62.

Ploie ti Nord Ploie ti Sud i retur;

63.

Dej Dej Triaj Ilva Mic Vatra Dornei Suceava Suceava Nord i retur;

64.

Ram. Cojocna Cluj Napoca Oradea Oradea Est Oradea Vest i retur;

65.

Cojocna Apahida i retur;

66.

One ti Livezi Ciuc Siculeni Bra ov Triaj i retur;

67.

Mogo oaia Balote ti Urziceni i retur;

68.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

69.

Chitila Bucure ti Triaj i retur;

70.

Chitila Ram. Buciumeni Mogo oaia i retur;

71.

Tei Fieni Pietro a i retur;

72.

Bac u Piatra Neam Bicaz i retur;

73.

Chitila Bucure ti Nord i retur;

74.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

75.

Pa cani Tg. Neam

76.

Pa cani Triaj Ruginoasa i retur;

i retur;

77.

Bra ov Z rne ti i retur;

78.

Schitu Gole ti Arge el i retur;

79.

Craiova Dr

80.

Giurgiu Nord Giurgiu i retur;

ani Rm. Vlcea i retur;

81.

Giurgiu Nord Giurgiu Sud i retur;

82.

Ploie ti Nord Mneciu i retur;

83.

Buda Sl nic i retur;

84.

Tecuci Cior

85.

Putna Seac G-ral. Eremia Grigorescu i retur;

ti F urei i retur;

86.

Bucure ti Progresu Jilava i retur;

87.

Bucure ti Progresu Vrteju i retur;

88.

Buzia G taia i retur;

89.

Lugoj Buzia Timi oara Nord i retur;

90.

Medgidia Tulcea Ora

Nr. crt.

i retur.

Zona de manevr

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE


COLTERM S.A.

2.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM L.P.G. S.A.
Punct de lucru Timi oara

3.

Linia ferat industrial


S.C. CET S.A. Bac u

S.C. PETROM L.P.G. S.A.

Sta ia CF adiacent
Sta ia CF
Timi oara CET
Sta ia CF Timi oara Vest

S.C. CET S.A. Bac u

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Sta ia CF
Valea Seac

121

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

4.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A.
Punct de lucru Ploie ti Est

5.

Linia ferat industrial


S.C. GEOMAR
STEVADORING CO S.R.L.

6.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI PETROCHIMIE

7.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI RAFINARE

8.

Num r locomotiv
S.C. PETROTRANS S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Est

S.C. GEOMAR
STEVADORING CO S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

Linia ferat industrial


S.C. CTF Bucure ti S.A.
Baza de Montare Demontare Ploie ti

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR


BUCURE TI S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

9.

Linia ferat industrial


S.C. REPARA II FEROVIARE
DARC S.A. Ploie ti

S.C. REPARA II FEROVIARE


DARC S.A.

Sta ia CF
Brazi

10.

Linia ferat industrial


S.C. O.M.V. PETROM S.A. PETROBRAZI

S.C. O.M.V. PETROM S.A.

Sta ia CF
Brazi

11.

Linia ferat industrial


S.C. GRAMPET SERVICE S.A.
Punct de lucru Ghighiu

S.C. GRAMPET SERVICE S.A.

Sta ia CF
Ghighiu

12.

Linia ferat industrial


S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
FEROVIAR BUCURE TI S.A.
Punct de lucru Ploie ti

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR


BUCURE TI S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Triaj

13.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR
PRODUCTS ROMAN S.A.

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS


ROMAN S.A.

Sta ia CF
Roman

14.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

PM
Pope ti Leordeni

15.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTEREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova.

S.C. OSCAR DOWNSTEREAM S.R.L.

Sta ia CF
Cernele

16.

Linia ferat industrial


S.C. ELSID S.A. Titu

S.C. ELSID S.A. Titu

Sta ia CF
Titu

17.

Linia ferat industrial


S.C. Rafin ria Astra Romn S.A.

S.C. Rafin ria Astra


Romn S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

18.

Linia ferat industrial


S.C. Rafin ria Astra Romn S.A.

S.C. Rafin ria Astra


Romn S.A.

Sta ia CF
Ghighiu

19.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Punct de lucru Porumbe ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

H.M.
Porumbe ti

20.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A.

Sta ia CF
Buz u

21.

Linia ferat industrial


S.C. ROMRECYCLING S.R.L.Punct de lucru Jilava

S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Jilava

22.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS&LOGISTICS S.R.L.
Constan a Terminal GPL

S.C. OCTOGON GAS&LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

23.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Port i Antesta ia OIL TERMINAL

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CF
Constan a Port Mol 5

24.

Linia ferat industrial


S.C. PETROUTILAJ S.A CMPINA

Sta ia CF
Cmpina

S.C. PETROUTILAJ S.A CMPINA


Anexa II la CSB 0178

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip A i B


Nr. crt.

122

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE 5100 KW

40 0006 3
(serie asiu 006)

2.

LE 5100 KW

40 0647 4
(serie asiu 752)

3.

LE 5100 KW

40 1081 5
(serie asiu 205)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

4.

LE 5100 KW

40 1082 3
(serie asiu 058)

5.

LE 5100 KW

40 1083 1
(serie asiu 856)

6.

LE 5100 KW

40 1084 9
(serie asiu 016)

7.

LE 3400 KW

91 53 0 430 005 5
(serie asiu 5118105)

8.

LE 3400 KW

91 53 0 430 017 0
(serie asiu 5118140)

9.

LE 3400 KW

97 53 0 430 151 1
(serie asiu 1141 028)

10.

LDE 2100 CP

60 0294 3
(serie asiu 339)

11.

LDE 2100 CP

60 0547 4
(serie asiu 797)

12.

LDE 2100 CP

60-0780-1
(serie asiu 1166)

13.

LDE 2100 CP

60 1565 5
(serie asiu 1928)

14.

LDE 2100 CP

60 1567 1
(serie asiu 827)

15.

LDE 2100 CP

60 1647 1
(serie asiu 18371)

16.

LDE 1300 CP

69-0605-1
(serie asiu 24833)

17.

LDE 1250 CP

69-0051-8
(serie asiu 23712)

18.

LDE 1250 CP

69-0063-3
(serie asiu 24281)

19.

LDE 1250 CP

69-0075-7
(serie asiu 24772)

20.

LDH 1250 CP

81-0268-3
(serie asiu 23407)

21.

LDH 1250 CP

81-0742-7
(serie asiu 21408)

22.

LDH 1250 CP

81-0861-5
(serie asiu 23408)

23.

LDH 1250 CP

81-0862-3
(serie asiu 22794)

24.

LDH 1250 CP

81-0863-1
(serie asiu 22849)

25.

LDH 1250 CP

81-0876-3
(serie asiu 21288)

26.

LDH 1250 CP

81 0920 9
(serie asiu 25720)

27.

LDH 1250 CP

81-0921-7
(serie asiu 24869)

28.

LDH 700 CP

85-0120-7
(serie asiu 21316)

29.

LDH 700 CP

85-0186-8
(serie asiu 23743)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C


Nr. crt.
1.
16.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

LDH 450 CP

86 0087 6
(serie asiu 21461)

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

J13/512/1991

CS Partea A

CSA 0029

RO1120120029

rennoit

RO1120100034

14.12.2012

14.12.2012

14.12.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0199

RO1220120199

rennoit

RO1220110212

14.12.2012

14.12.2012

14.12.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0199


Nr. crt.

Sec ii de circula ie
Nu esta cazul.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

123

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Nr. crt.
1.

Num r locomotiv

Zona de manevr

Proprietar

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Platforma Sud

Sta ia CF adiacent

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

Anexa II la CSB 0199


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDE 1250 CP

69 0041 9
(serie asiu 23704)

2.

LDE 1250 CP

69 0042 7
(serie asiu 23713)

3.

LDH 1250 CP

81 0736 9
(serie asiu 23804)

4.

LDH 1250 CP

81 0737 7
(serie asiu 23100)

5.

LDH 1250 CP

81 0738 5
(serie asiu 22464)
-

J13/512/1991

CS Partea A

17.
CSA 0029

RO1120120029

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a


rennoit

RO1120100034

14.12.2012

14.12.2012

14.12.2014

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0200

RO1220120200

rennoit

RO1220110211

14.12.2012

14.12.2012

14.12.2013

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0200


Nr. crt.

Sec ii de circula ie
Nu esta cazul.

Nr. crt.
1.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Platforma Port

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Constan a Port Mol 5

Anexa II la CSB 0200


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDE 1250 CP

69 0041 9
(serie asiu 23704)

2.

LDE 1250 CP

69 0042 7
(serie asiu 23713)

3.

LDH 1250 CP

81 0736 9
(serie asiu 23804)

4.

LDH 1250 CP

81 0737 7
(serie asiu 23100)

5.

LDH 1250 CP

81 0738 5
(serie asiu 22464)

18.

S.C. TRANSFEROVIAR C

CS Partea A

CSA 0026

RO1120120026

actualizat/
modificat

TORI S.R.L.

RO1120110010

14.09.2012

CS Partea B

CSB 0198

RO1220120198

actualizat/
modificat

RO1220120156

13.12.2012

TFC

J12/1530/2012

14.09.2012

01.05.2013

tip A, exclusiv transport de


rfuri periculoase

13.12.2012

01.05.2013

tip A, exclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0198


Nr. crt.

124

Sec ii de circula ie

1.

Cluj Napoca - Cluj Napoca Est - Apahida Jucu Dej C

2.

Oradea - Oradea Est Ram. Oradea Est Gr.A - Ale d Ciucea - Aghire Baciu Triaj - Cluj Napoca i retur;

3.

Buz u Nehoia u i retur;

4.

Oradea Est Holod i retur;

5.

Gala i Brlad i retur;

6.

Apahida Trgu Mure

7.

Caransebe O elu Ro u Bou ari i retur;

tori Dej - Beclean pe Some M gheru

ieu Bistri a Nord i retur;

i retur;

8.

Caransebe Lugoj Simeria - R zboieni i retur;

9.

Gala i F urei - Buz u i retur;

10.

Buz u Bucure ti Nord gr. A i retur;

11.

Bucure ti Nord gr. A Pantelimon i retur;

12.

Pantelimon Bucure ti Sud i retur;

13.

Pantelimon Titan Sud i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Valabil
de la

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Acronim

Sec ii de circula ie
Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

14.

Bucure ti Sud gr. C

tori Olteni a i retur;

15.

Bucure ti Sud gr. C

tori Bucure ti Sud i retur;

16.

Bucure ti B neasa - Bucure ti Grivi a i retur;

17.

Ploie ti Sud Ploie ti Vest PM Ram.Ploie ti Triaj i retur;

18.

Bucure ti Nord gr. A - Bucure ti Grivi a i retur;

19.

Teiu Ploie ti Vest i retur;

20.

Ploie ti Sud - Mneciu i retur;

21.

Buda - Sl nic i retur.

Nr. crt.
1.

Zona de manevr
Linia ferat industrial
S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Proprietar

Sta ia CF adiacent
Sta ia CF
Cluj Napoca

S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.


Anexa II la CSB 0198

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip A


Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 614


seria VM

7614019
(serie asiu 0971/11)

2.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 614


seria VM

7614027
(serie asiu 0971/12)

3.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5914015
(serie asiu FN)

4.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 614


seria VM

7614035
(serie asiu 77418)

5.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 614


seria VM

7614043
(serie asiu 77419)

6.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5914031
(serie asiu 77421)

7.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624


seria VM

7624018
(serie asiu 603363/5)

8.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624


seria VM

7624026
(serie asiu 603362)

9.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924014
(serie asiu 695858)

10.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624


seria VM

7624034
(serie asiu 603363/18)

11.

Vagon automotor diesel hidraulic VT 624


seria VM

7624042
(serie asiu 603363/14)

12.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924022
(serie asiu 24611)

13.

Vagon automotor
seria VM

7624059
(serie asiu 603363/15)

14.

Vagon automotor
seria VM

7624067
(serie asiu 603262/2)

15.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924030
(serie asiu 24609)

16.

Vagon automotor
seria VM

7624075
(serie asiu 603362/8)

17.

Vagon automotor
seria VM

7624083
(serie asiu 603262/11)

18.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924048
(serie asiu 24623)

19.

Vagon automotor
seria VM

7624091
(serie asiu FN)

20.

Vagon automotor
seria VM

7624109
(serie asiu 603362/20)

21.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924055
(serie asiu 24624)

22.

Vagon automotor
seria VM

7624117
(serie asiu FN)

23.

Vagon automotor
seria VM

7624125
(serie asiu 603362/19)

24.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924063
(serie asiu 24638)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

125

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.
Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

126

Tip locomotiv

Num r locomotiv

25.

Vagon automotor
seria VM

7624133
(serie asiu 997)

26.

Vagon automotor
seria VM

7624141
(serie asiu 603362/4)

27.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924071
(serie asiu 24631)

28.

Vagon automotor
seria VM

7624158
(serie asiu 603362/3)

29.

Vagon automotor
seria VM

7624166
(serie asiu 603362/13)

30.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924089
(serie asiu 24650)

31.

Vagon automotor
seria VM

7624174
(serie asiu 603363/11)

32.

Vagon automotor
seria VM

7624182
(serie asiu 0997-16-246)

33.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924097
(serie asiu 24625)

34.

Vagon automotor
seria VM

7624190
(serie asiu 603363/11)

35.

Vagon automotor
seria VM

7624208
(serie asiu FN)

36.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924105
(serie asiu 24626)

37.

Vagon automotor
seria VM

7624216
(serie asiu 603362/16)

38.

Vagon automotor
seria VM

7624224
(serie asiu FN)

39.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924113
(serie asiu FN)

40.

Vagon automotor
seria VM

7624232
(serie asiu 603363/13)

41.

Vagon automotor
seria VM

7624240
(serie asiu FN)

42.

Vagon intermediar tractat


seria VT

5924121
(serie asiu FN)

43.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832025
(serie asiu 124-002)

44.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832033
(serie asiu 125-002)

45.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832132
(serie asiu 124-014)

46.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832140
(serie asiu 125-014)

47.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832173
(serie asiu 124-018)

48.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832181
(serie asiu 125-018)

49.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832207
(serie asiu 124-020)

50.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832215
(serie asiu 125-020)

51.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832249
(serie asiu 124-024)

52.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832256
(serie asiu 125-024)

53.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832272
(serie asiu 125-027)

54.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832280
(serie asiu 124-028)

55.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832322
(serie asiu 124-029)

56.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832330
(serie asiu 125-029)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de siguran

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar

Nr. crt.

Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

57.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832074
(serie asiu 124-008)

58.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832082
(serie asiu 125-008)

59.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832157
(serie asiu 124-016)

60.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832165
(serie asiu 125-016)

61.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832223
(serie asiu 124-023)

62.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832231
(serie asiu 125-023)

63.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

78322641
(serie asiu 124-027)

64.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832298
(serie asiu 125-0283)

65.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832306
(serie asiu 124-030)

66.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832314
(serie asiu 125-030)

67.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832090
(serie asiu 124-010)

68.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

7832108
(serie asiu 125-010)

19.

S.C. CER FERSPED S.A.

CS Partea A

CSA 0030

RO1120120030

actualizat/
modificat

CS Partea B

CSB 0204

RO1220120204

actualizat/
modificat

RO1120120017

21.12.2012

RO1220120180

21.12.2012

J40/8153/2006

21.12.2012

12.06.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

21.12.2012

12.06.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0204


Nr. crt.

Sec ii de circula ie

1.

Caracal Ro iori Videle Ram.1 Chiajna - Chiajna Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Post 17 Ram. Pajura Bucure ti B neasa Pantelimon
Lehliu Fete ti Palas Constan a Port Zona B Constan a Port Mol 5 i retur;

2.

Palas Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

3.

Ploie ti Triaj Ploie ti Sud Buz u F urei F urei Ram. Dedule ti Br ila Barbo i C tu a i retur;

4.

Barbo i Tj. Dedule ti F urei Ram. Dedule ti F urei Ram. Cire u Cire u HM

5.

F urei F urei Ram. Cire u

nd rei Fete ti

i retur;

nd rei Fete ti i retur;

6.

Ploie ti Sud Urziceni Slobozia Nou

7.

Ploie ti Triaj Urziceni Slobozia Veche Ciulni a C

nd rei Fete ti i retur;

8.

F urei Buz u Sud Buz u Ram. Boboc Adjud Pa cani Suceava Dorne ti

9.

Ploie ti Est Ploie ti Triaj Chitila Chiajna i retur;

10.

Bac u Pa cani Ia i Socola Criste ti Jijia i retur;

ra i Sud i retur;
i retur;

11.

Barbo i Triaj Tecuci Brlad Buh ie ti Roman Bac u i retur;

12.

Ploie ti Est Ploie ti Triaj Ploie ti Vest Predeal Bra ov Co lariu Simeria i retur;

13.

Co lariu Cluj Napoca Est Dej Triaj i retur;

14.

Dej Triaj Beclean pe Some Ilva Mic

15.

Cluj Napoca Est Episcopia Bihor i retur;

i retur;

16.

Episcopia Bihor Ciumeghiu Arad i retur;

17.

Episcopia Bihor S rm

18.

Caracal Filia i

ag Zal u Jibou Dej Triaj i retur;

rbune ti Tg. Jiu Petro ani Simeria Curtici i retur;

19.

Filia i Turceni Tg. Jiu i retur;

20.

Filia i Drobeta Tr. Severin Or ova Caransebe Timi oara Nord Arad i retur;

21.

Timi oara Nord Stamora Moravi a i retur;

22.

Bra ov Gheorghieni Deda Beclean pe Some Dej Triaj i retur;

23.

Pantelimon Bucure ti B neasa Chitila Mogo oaia Urziceni i retur;

24.

Medgidia Capu Midia i retur;

25.

Medgidia Tulcea M rfuri i retur;

26.

Chiajna Bucure ti Vest Jilava Berceni Bucure ti Sud Pantelimon i retur;

27.

Vrteju Ram Jilava Bucure ti Progresu i retur;

28.

Caracal Piatra Olt Slatina Coste ti Gole ti i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

127

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.
29.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

Ro iori Nord Coste ti Bradu de Sus i retur;

30.

Piatra Olt Rureni Podu Olt Sibiu i retur;

31.

Sibiu Podu Olt F

32.

Buftea Mogo oaia i retur;

ra Bra ov Triaj i retur;

33.

Chitila Titu Trgovi te Fieni i retur;

34.

Ploie ti Triaj Trgovi te i retur;

35.

Titu Gole ti Arge el i retur;

36.

Videle R1 Videle Giurgiu Nord Ruse i retur.

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul.
Anexa II la CSB 0204
Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.
1.
20.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

LE 5100 KW

40-1085-6
(serie asiu 077)

S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.

J13/1439/2009

CS Partea A

CSA 0021

RO1120120021

nou

nu este cazul

22.06.2012

01.07.2012

01.07.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0181

RO1220120181

actualizat/
modificat

RO1220120130

07.11.2012

07.11.2012

01.07.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0181


Nr. crt.

Constan a Post Medeea Post Constan a Vii - Constan a Port MOL 5 i retur;

2.

Palas Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;

3.

Palas Agigea Nord Agigea Ecluz P1 - Constan a Port Terminal Ferry- Boat i retur;

4.

Palas N vodari Capu Midia i retur;

5.

N vodari Doroban u i retur;

6.

Palas Fete ti Bucure ti Nord i retur;

7.

Agigea Nord Agigea Nord Oil Terminal i retur;

8.

Pantelimon Bucure ti Sud i retur;

9.

Bucure ti B neasa Chiajna i retur;

10.

Agigea Ecluz Mangalia i retur;

11.

Chiajna Ploie ti Vest Crngul lui Bot i retur;

12.

Sighi oara A el i retur;

13.

Bucure ti B neasa Chitila i retur.

Nr. crt.

128

Sec ii de circula ie

1.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. ROMNIA EUROEST S.A. Constan a
Atelier hal locomotive

S.C. ROMNIA EUROEST S.A.

Sta ia CFR
Palas

2.

Linia ferat industrial


S.C. FRIAL S.A. Constan a
Linia 1si 2 Dana 19

S.C. FRIAL S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Zona A

3.

Linia ferat industrial


SERVICII DE EXPLOATARE FEROVIAR
Post 15 Constan a Port Zona B

S.C. ROMNIA EUROEST S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Zona B

4.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Port Antesta ia Oil Terminal

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Mol 5

5.

Linia ferat industrial


S.C. TTS OPERATOR S.R.L.

S.C. TTS OPERATOR S.R.L.

Sta ia CFR
Agigea Nord

6.

Linia ferat industrial


S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A.

S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A.

Sta ia CFR
Agigea Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. APM TERMINALS S.R.L

S.C. APM TERMINALS S.A.

Sta ia CFR
Constan a Port Terminal
Ferry - Boat

8.

Linia ferat industrial


CN APM S.A.
Danele 102/103

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord

9.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. - Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS Partea A
CS Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr. referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

10.

Linia ferat industrial


CN APM S.A. Constan a
DIGUL DE NORD

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Constan a Port Zona A

11.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. E&P ROMNIA
ZONA DE PRODUC IE X PETROMAR
Constan a Dana 34

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CFR
Constan a Port Zona B

12.

Linia ferat industrial


CN APM S.A. Constan a
amplasate n PORTUL DE LUCRU

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord Antesta ia Agigea Sud

13.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozit Nord Rampa 2B

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR
Palas

14.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozit Nord Rampa ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR
Palas

15.

Linia ferat industrial


S.C. NIVA PRODCOM S.R.L. Constan a
Siloz 3

S.C. NIVA PRODCOM S.R.L.

Sta ia CFR
Constan a Port Zona A

16.

Linia ferat industrial


S.C. ROMNIA EUROEST S.A.
Remiza de locomotive Romnia Euroest
Dana 17 Portul Constan a

S.C. ROMNIA EUROEST S.A. Constan a

Sta ia CFR
Constan a Port Zona A

17.

Linia ferat industrial


S.C. EUROPOLIS PARK BUCHAREST
INFRASTRUCTUR S.R.L.

S.C. TIBBETT LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CFR Chiajna

18.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS & LOGISTICS S.R.L.
Constan a Terminal GPL

S.C. OCTOGON GAS & LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CFR
Capu Midia

Anexa II la CSB 0181


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip B
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LE 3400 KW

91 53 0 430109 - 5
(serie asiu 5118238)

2.

LDE 2100 CP

60 1663 - 8
(serie asiu 1210)

3.

LDE 1250 CP

69 0043 - 5
(serie asiu 24226)

4.

LDE 1250 CP

69 0044 - 3
(serie asiu 23316)

5.

LDE 1250 CP

69 0046 - 8
(serie asiu 24228)

6.

LDE 1250 CP

69 0089 - 8
(serie asiu 24092)

7.

LDE 1250 CP

69 0092 2
(serie asiu 23708)

8.

LDH 1250 CP

81 0739 - 3
(serie asiu 21930)

9.

LDH 1250 CP

81 0740 - 1
(serie asiu 22430)

10.

LDH 1250 CP

81 0741 - 9
(serie asiu 23673)

Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C


1.

81 0845 - 8
(serie asiu 22301)

LDH 1250 CP

21.

S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L.

J24/504/1999

CS Partea A

CSA 0027

RO1120120027

rennoit

RO1120100030

17.10.2012

20.10.2012

20.10.2014

tip C, exclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0169

RO1220120169

rennoit

RO1220110178

17.10.2012

20.11.2012

20.10.2013

tip C, exclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0169


Nr. crt.

Sec ii de circula ie
Nu este cazul.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

129

ASFR - AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare,
n perioada 01.11.2012 31.12.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat

CS Partea A

Nr. referin
intern

CS Partea B

Nou/rennoit/
Nr. identificare UE
actualizat/
certificat anterior
modificat

Nr. identificare
UE

Anexa I la CSB - Sec i de circula e, sta i CF, zone de manevr feroviar


Nr. crt.

Data
eliber rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI pe care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Sec ii de circula ie

Nr. crt.

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Anexa II la CSB - Vehicule feroviare motoare cu care operatorul de transport feroviar este autorizat s efectueze servicii de transport feroviar
Nr. crt.

Tip locomotiv

Nr. crt.
1.

Num r locomotiv

Zona de manevr

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Liniile sta iei Vi eul de Jos i grupele de linii


aferente: Vi eul de Sus, Moisei i Bor a

C.N.C.F. C.F.R. S.A.

Sta ia CF
Vi eu de Jos

Anexa II la CSB 0169


Vehicule feroviare motoare pentru efectuarea opera iunilor de transport de tip C
Nr. crt.

Tip locomotiv

Num r locomotiv

1.

LDH 1250 CP

81 0846 - 6
(serie asiu 24461)

2.

LDH 700 CP

85 0672 - 7
(serie asiu 24308)

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran

din cadrul ASFR AFER.

Autoriza ii de siguran
acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din Romnia conform OMT 101/2008
emise i/sau vizate n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Denumire juridic administrator/gestionar de infrastructur feroviar autorizat


AS - Partea A
AS - Partea B
Anexa la ASB

Nr. de
identificare

Nou / Rennoit /
Modificat

Nr. de identificare
autoriza ie anterioar

Data
acord rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de
nregistrare

Valabil
pn la

Valabilitate
viz

Sec ii de circula ie pe care gestionarul de infrastructur feroviar este autorizat s le administreze i s le exploateze
Nr. crt.

Sucursal

1.

Sec ii de circula ie

Km

S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L. Vi eul de Sus

J24/504/1999

AS Partea A

ASA 10005

rennoit

ASA 08006

22.11.2010

22.11.2010

22.11.2020

22.11.2014

AS Partea B

ASB 10010

rennoit

ASB 08006

22.11.2010

22.11.2010

22.11.2020

22.11.2014

Sec ii de circula ie neinteroperabile


Anexa la ASB 10010

Nr. crt.
1.

Sucursal
Cluj

Sec ii de circula ie

Km

Bor a - Vi eul de Jos

23

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran

din cadrul ASFR AFER.

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare


emise/ vizate/ modificate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale EMISE
Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data emiterii
AE

Valabilitate
AE*

1.

SNTFM "CFR MARF " SA


Sucursala Moldova
Ia i, Bd. Socola nr. 82, jud. Ia i
0232.218210/ 0232.218211

SNTFM "CFR MARF " SA


Sucursala Moldova
Depoul Pa cani

Pa cani

AE 631

07.11.2012

06.11.2014

2.

S.C. UZINA DE VAGOANE AIUD S.A.


Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, jud. Alba
0258.861873/ 0258.861873

S.C. UZINA DE VAGOANE


AIUD S.A.

H.M. Aiud

AE 632

07.11.2012

06.11.2014

3.

A.N.R.S.P.S. - UT 315 Bucecea


Bucecea, jud. Boto ani
0231.515546/ 0231.550054

A.N.R.S.P.S. - UT 315 Bucecea

linia curent
Vere tiBoto ani

AE 633

15.11.2012

14.11.2014

4.

S.C. de Transport cu Metroul Bucure ti "METROREX" S.A.


Bucure ti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38,
Sector 1
021.3193670/ 021.3125149

S.C. de Transport cu Metroul


Bucure ti - "METROREX" S.A. Depoul Berceni

H.M. Berceni

AE 634

21.11.2012

20.11.2014

5.

S.C. ARDIS METAL S.R.L.


Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 44,
jud. Hunedoara
0254.263102/ 0254.263103

S.C. ARDIS METAL S.R.L. Punct de lucru Simeria

Simeria

AE 635

05.12.2012

04.12.2014

6.

S.C. METAL GROUP COMIMPEX SRL


Bucure ti, str. Panait Istrati, nr. 74-76,
Sector 1
021.2227771/ 021.2227629

S.C. METAL GROUP


COMIMPEX S.R.L.

Bucure ti Sud

AE 636

07.12.2012

06.12.2014

130

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/vizate/modificate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale EMISE
Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

7.

SNTFM "CFR MARF " SA Sucursala Moldova


Ia i, Bd. Socola nr. 82, jud. Ia i
0232.218210/ 0232.218211

8.

S.C. AGROCHIRNOGI S.A.


Comuna Chirnogi, str. Principal , jud. C
0242.524271/ 0242.524580

ra i

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data emiterii
AE

Valabilitate
AE*

SNTFM "CFR MARF " SA


Sucursala Moldova
Sta ia Dorne ti
Liniile 13 CL i 14 CN

Dorne ti

AE 637

11.12.2012

10.12.2014

S.C. AGROCHIRNOGI S.A. Siloz Ciulni a

Ciulni a

AE 638

17.12.2012

16.12.2014

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale VIZATE


Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data viz rii


periodice AE

Valabilitate
AE*

1.

A.N.R.S.P.S. - U.T. 330 Podoleni, jud. Neam


0233.299700/ 0233.299790

A.N.R.S.P.S. - U.T. 330 Podoleni

H.M. Podoleni

AE 216-R

19.11.2012

10.11.2014

2.

C.N. A.P.M. S.A. Constan a


Incinta Port, Gara Maritim , jud. Constan a
0241.611540/0241.619512

C.N. A.P.M. S.A. Constan a


amplasate n Portul de lucru

Agigea Sud

AE 031-R1

07.12.2012

21.11.2014

S.C. AMURCO S.R.L. Bac u

Valea Seac

AE 227-R1

21.12.2012

16.12.2014

S.C. ARCELORMITTAL
HUNEDOARA S.A.

Pesti

AE 204

06.11.2012

01.10.2014

S.C. ARCON S.R.L.

Sfntu Gheorghe

AE 229

17.12.2012

18.12.2014

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

linie curent
sta ia Ciume ti H.M. Stlpeni

AE 478-R

23.11.2012

28.11.2014

S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.


Sucursala One ti

One ti

AE 462

13.11.2012

25.10.2014

ra i

H.M. C ra i
Nord

AE 435

19.11.2012

18.08.2014

3.

4.

S.C. AMURCO S.R.L.


Bac u, str. Chimiei nr. 1, jud. Bac u
0234.575440/ 0234.575413
S.C. ARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.
Hunedoara, Pia a Iancu de Hunedoara,
nr. 1, jud. Hunedoara
0254.712785/ 0254.715311

5.

S.C. ARCON S.R.L.


Sfntu Gheorghe, str. Korosi Cs. Sandor
nr. 32, jude ul Covasna
0267.314229/ 0267.351896

6.

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.


Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Arge
0248.342515/ 0248.343604

7.

S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.


Bucure ti, str. Coralilor, nr. 18, Sector 1
021.4087333/021.4087330

8.

S.C. DONALAM S.R.L. C ra i,


str. Prelungirea Bucure ti, nr. 162, jud. C
0242.307400/0242.306913

9.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCURE TI


S.A. Sucursala Electrocentrale Bucure ti
Bucure ti, Spl. Independen ei nr. 227, sect. 6
031.2011405/ 031.2011405

S.E. Bucure ti - CET Groz ve ti

Bucure ti Vest

AE 234

21.12.2012

05.01.2015

10.

S.C. ELECTROPUTERE S.A. Craiova


Craiova, Calea Bucure ti, nr. 80, jud. Dolj
0251.435533/ 0251.435533

S.C. ELECTROPUTERE S.A.


Craiova

Jiu Vechi

AE 221

21.11.2012

20.11.2014

11.

S.C. ISOVOLTA S.A.


Bucure ti, sect. 3, str. Drumul ntre Tarlale nr. 130
031.0301203/031.3011543

S.C. ISOVOLTA S.A.

Bucure ti Sud

AE 479

22.11.2012

28.11.2014

S.C. LAFARGE CIMENT


(ROMANIA) S.A. - racordat la
sta ia CFR Bucure ti Sud

Bucure ti Sud

AE 453

07.12.2012

23.09.2014

S.C. OMV PETROM S.A.


Depozit PETROM Cristian

H. M. Cristian

AE 433-R

07.11.2012

15.08.2014

S.C. OMV PETROM S.A.


Punct de lucru Depozit PETROM
Zal u

Zal u Nord

AE 469-R

06.11.2012

04.11.2014

S.C. PETROM LPG S.A.


Sta ia de mbuteliere GPL Negoie ti

Brazi

AE 468-R

19.11.2012

03.11.2014

S.C. COM REMAT S.R.L.

Suceava

AE 477

14.12.2012

24.11.2014

12.

13.

14.

ra i

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A.


Bucure ti, str. Modrogan, nr. 20, sector 1
021.3075300/021.3120945
S.C. OMV PETROM S.A.
Bucure ti, str. Coralilor , nr. 22, sectorul 1
0268.259911/ 0268.257435
S.C. OMV PETROM S.A.
Bucure ti, Sectorul 1, str. Coralilor, nr. 22
0372.160737/ 021.4060104

S.C. DONALAM S.R.L. C

15.

S.C. PETROM LPG S.A.


Otopeni, str. Aurel Vlaicu nr. 31A, et.2, jud. Ilfov
0244.401079/ 0244401079

16.

S.C. REMAT S.A. Ia i


Ia i, str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Ia i
0232.236278/ 0232.236061

17.

SC SILVANIA INTERNA IONAL PROD SRL


Comuna Maieru, sat Anie , str. Depozitului,
nr. 79/A, jud. Bistri a N
ud
0263.377781/0263.377779

S.C. SILVANIA INTERNA IONAL


PROD S.R.L.

Lunca Ilvei

AE 034

11.12.2012

06.12.2014

18.

S.C. SINIAT S.A.


Bucure ti, Drumul Leordeni nr. 106, sect. 4
0264.354180/0264.357018

S.C. SINIAT S.A.


Punct de lucru Aghire

Aghire

AE 019-R

18.12.2012

13.08.2014

19.

S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA S.A.


Or ova, str. Tufari, nr. 4, jud. Mehedin i
0252.362399/ 0252.360648

S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA


S.A.

Or ova

AE 431

20.11.2012

11.08.2014

20.

S.C. T.M.K. RE
A S.A.
Re a, str. Traian Lalescu, nr. 36,
jud. Cara Severin
0255.211883/ 0255.211883

AE 212

17.12.2012

02.11.2014

21.

S.C. TRANS EUROPA PORT S.A. Gala i Sucursala Drobeta Turnu Severin
B-dul Por ile de Fier, nr. 2A, jud. Mehedin i
0252.319591/ 0252.319590

AE 447

07.11.2012

15.09.2014

S.C. T.M.K. RE
A S.A. Sta ia
Re a Nou
S.C. TRANS EUROPA PORT S.A.
Gala i - Sucursala Drobeta Turnu
Severin

Re

a Nord

Drobeta Turnu
Severin M rfuri

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

131

ASFR - AFER
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/vizate/modificate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale VIZATE
Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

22.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.


Voluntari, str. Cmpul Pipera nr. 125/9,
etaj 2, jud. Ilfov
021.2329892/ 021.2329885

23.

S.N.T.F.M. "CFR MARF "


Sucursala Moldova
Ia i, B-dul Socola nr. 82, jud. Ia i
0232.218210/ 0232.218211

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data viz rii


periodice AE

Valabilitate
AE*

S.C. CARPATCEMENT HOLDING


S.A. - Sucursala Bicaz

Bicaz

AE 224-R1

17.12.2012

01.12.2014

Punct de ndrumare Locomotive


Piatra Neam

Piatra Neam

AE 209-R

20.12.2012

29.10.2014

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale MODIFICATE


Nr.
crt.
1.

2.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax
S.C. CENTRALA ELECTRIC DE
TERMOFICARE ARAD S.A.
Arad, Calea 6 Vn tori, jud. Arad
0257.213196/ 0257.213160
S.C. EGGER ROMANIA S.R.L.
i, str. Austriei, nr. 2, jud. Suceava
0230.207700/ 0230.207710

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data modific rii


AE

Valabilitate
AE*

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE


TERMOFICARE ARAD S.A. CET L

Utvini u Nou

AE 407-R1

06.11.2012

27.05.2014

S.C. EGGER ROMANIA S.R.L.


i

Dorne ti

AE 178-R

05.11.2012

11.06.2014

S.C. PETROM L.P.G. S.A. - Punct


de lucru Timi oara

Timi oara Vest

AE 117 - R2

18.12.2012

27.11.2013

AE 358-R

06.11.2012

23.11.2013

AE 076 - R1

17.12.2012

12.04.2013

AE 517

21.12.2012

27.04.2013

3.

S.C. PETROM L.P.G. S.A.


Otopeni, str. Aurel Vlaicu, nr. 31A, jud. Ilfov
0256.221964/0256.221962

4.

S.C. ROM OIL S.A.


rne ti, str. Mare, nr. 1, jud. Bra ov
0268.222161/ 0268222163

S.C. ROM OIL S.A. Depozit


Vladimirescu - Arad

5.

S.C. ROMOIL S.A. Bra ov


rne ti, str. Mare, nr. 1, parter, jud. Bra ov
0268.426924/0268.426923

S.C. ROMOIL S.A. Bra ov,


Depozit Z rne ti

6.

S.C. ROMPETROL GAS S.R.L.


Bucure ti, Pia a Presei Libere, nr. 3-5,
City Gate Northern Tower, etaj 1, sector 1
021.2009100/ 021.2009150

7.

S.C. SINTEZA S.A. Oradea


Oradea, str. Bor ului nr. 35, jud. Bihor
0259.456116/0259.462224

S.C. SINTEZA S.A. Oradea,


Sec ia Organofosforice

Episcopia Bihor

AE 085 - R2

11.12.2012

08.05.2013

8.

S.C. TIBBETT LOGISTICS S.R.L.


Chiajna, str. Italia, nr. 1-7, Unitatea 13,
Park Logistic CEFIN, jud. Ilfov
031.2292722/ 0372.873063

S.C. EUROPOLIS PARK


BUCHAREST
INFRASTRUCTUR S.R.L.

Chiajna

AE 559

02.11.2012

13.11.2013

9.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Voluntari,


str. Cmpul Pipera, nr. 125/9, etaj 2, jud. Ilfov
021.2329948/ 021.2329885

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Punct de lucru Depozit Dorne ti

Dorne ti

AE 562-R

23.11.2012

21.11.2013

10.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA


S.A. TURCENI
SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI
Turceni, str. Uzinei, nr. 1, jud. Gorj
0253.335046/ 0253.334231

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC


OLTENIA S.A. TURCENI
SUCURSALA
ELECTROCENTRALE TURCENI
CFU Turceni

Turceni

AE 262-R

20.12.2012

12.03.2013

11.

SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA


Bucure ti, str. Modrogan, nr. 20, Sector 1
021.3075200/ 021.3075286

S.C. LAFARGE AGREGATE


BETOANE S.A.

Bucure ti
Progresu

AE 495-R

12.12.2012

01.02.2013

S.C. ROMPETROL GAS S.R.L.


Punct de lucru Vladimirescu

Glogov

rne ti

Glogov

* Autoriza iile sunt valabile nelimitat, n condi iile viz rii lor la 2 ani.
Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare Linii Ferate Industriale din cadrul ASFR AFER.

Autoriza ii de punere n func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate
eliberate conform OMTI 443/2011 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Solicitant - de in tor
Adresa sediu
Tel./Fax

Denumire LFI

Sta ia CF
de racord

Serie i nr.
APF-LFI

Data emiterii
APF-LFI

Tipul
lucr rilor
executate*

1.

SC BAMESA OTEL SA Topoloveni PL Robanesti


Topoloveni, Str. Depozitelor nr.2
Tel. 0372-487801; Fax 0372-487800

LFI 1
De la ultima joanta(UJ) a schimbatorului S5(R) care devine
km. 0+000,00 al LFI pana la opritorul de cale fix OP1 situat
la km. 0+281,23 cu lungimea constructiva Lc=280,04 m.

Statia CFR
Robanesti

APF-LFI 139

26.11.2012

Construire

LFI II CN
De la km.0+040,52 al LFI II CN existenta si autorizata cu
autorizatia APF-LFI 12 prin traversorul 11/49 S pana la
opritorul de cale fix OP II CN situat la km.1+081,71 cu
lungimea constructiva de 1041,19 m

Statia CFR
Dornesti

APF-LFI 140

18.12.2012

Construire

LFI III CL
De la km.0+152,81 al LFI III CL existenta si autorizata cu
autorizatia APF-LFI 12 prin traversorul 11/49 S pana la
opritorul de cale fix OP II CL(montat temporar) situat la
km.0+235,05 cu lungimea constructiva de 82,24 m

Statia CFR
Dornesti

APF-LFI 141

18.12.2012

Construire

2.

3.

SC HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER SRL Sebes
Sucursala Radauti
Radauti, Str.Austriei nr.2
Tel. 0230-207400; Fax 0230-207399

Tipul lucr rilor executate: construire sau modernizare.


Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Punere n Func iune Subsisteme Structurale din cadrul ASFR AFER.

132

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ASFR - AFER

Autoriza ii de func ionare din punct de vedere tehnic


pentru sta iile de cale ferat , HM i HCV apar innd infrastructurii feroviare publice
emise/vizate conform OMT 340/1999 modificat i completat cu OMTCT 2269/2004
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Sta ii C.F. i
subunit i afiliate

Gradul
sta iei

Serie i nr.
autoriza ie

1.

SOCOLA

AS 786

2.

HOLBOCA

HM

AS 787

3.

LE CANI

III

AS 788

Data
emiterii

Data
expir rii

Observa ii

21.11.2012

20.11.2022

autoriz. permanent

21.11.2012

20.11.2022

autoriz. permanent

21.11.2012

20.11.2022

autoriz. permanent

REGIONALA IA I - J22/1488/2003

REGIONALA CONSTAN A - J13/3071/28.10.2003


1.

CONSTANTA PORT ZONA A

II

AS 789

20.12.2012

15.03.2016

AS modif urmare schimbare


denumire solicitant, se
pastreaza valab AS initiale

2.

CONSTANTA SUD FERRY-BOAT

II

AS 790

20.12.2012

04.01.2016

AS modif urmare schimbare


denumire solicitant, se
pastreaza valab AS initiale

3.

DOROBANTU

IV

AS 791

20.12.2012

15.03.2016

AS modif urmare schimbare


denumire solicitant, se
pastreaza valab AS initiale

4.

MIRCEA VODA

HM

AS 792

20.12.2012

04.01.2016

AS modif urmare schimbare


denumire solicitant, se
pastreaza valab AS initiale

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare Linii Ferate Industriale din cadrul ASFR AFER.

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de transport feroviar


cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei
emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr. crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei


1.

Grigore Remus

RC-OC.SC 299

20.12.2012

12.03.2013

S.C. CER - FERSPED S.A.

1.

roiu C

lin-Aurel

RC-OC 110

12.11.2012

12.11.2013

S.C. UNIFERTRANS S.A. BUCURE TI

2.

roiu C

lin-Aurel

RC-OC 111

03.12.2012

12.11.2013

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar

Responsabili cu siguran a circula iei n activitatea de transport feroviar


1.

Bold Ioan

RC-SC 146

12.11.2012

12.11.2013

S.C REGIOTRANS S.R.L. BRA OV

2.

Dr ghici Marin

RC-SC 147

03.12.2012

13.02.2013

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de manevr feroviar


cu responsabilit i n organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei
emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr


3.

Breban Daniel

4.

Platona Gheorghe

5.

Pricope Nicu or

6.

St niloiu Ion

7.

RM-OC.SC 1127

epe -Bobescu Simion

i siguran a circula iei

12.11.2012

12.11.2013

S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA

RM-OC.SC 1128

12.11.2012

12.11.2013

S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA

RM-OC.SC 1124

12.11.2012

12.11.2013

S.C. AMURCO S.R.L. BAC U

RM-OC.SC 1126

12.11.2012

12.11.2013

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.


SUCURSALA DIVIZIA MINIER TG JIU SEC IA CFU JIL

RM-OC.SC 1125

12.11.2012

12.11.2013

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. BUCURE TI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

Atestate pentru personalul apar innd gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil


cu responsabilit i n gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei
emise conform OMT 101/2008 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu atribu ii n gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei


1.

Simion Gheorghe

RIFN-GSC 103

12.11.2012

12.11.2013

S.C. GRUP FEROVIAR ROMN S.A. BUCURE TI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

133

ASFR - AFER

Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale


cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform HGR 2299/2004
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Numele i prenumele
personalului atestat

Nr. crt.

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale


1.

Alexe Cristinel

RLFI-SC 3890

13.11.12

13.11.13

2.

Alexe Nicolae-Silviu

RLFI-SC 3887

13.11.12

13.11.13

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. PUNCT DE LUCRU CRAIOVA

3.

Amza Alexandru

RLFI-SC 3855

12.11.12

12.11.13

R.A.A.N. SUCURSALA ROMAG - TERMO DROBETA TURNU SEVERIN

4.

Angheli Denisse

RLFI-SC 3870

13.11.12

13.11.13

OMV PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU PETROBRAZI

5.

Barbu Ion

RLFI-SC 3899

15.10.12

15.10.13

S.C. CARBONIFERA S.A. PLOIE TI CARIERA M GURENI

6.

RLFI-SC 3900

21.11.12

15.10.13

S.C. ARDIS METAL S.R.L. DEVA

7.

Breban Daniel

RLFI-SC 3843

12.11.12

12.11.13

MOLL ROMNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA


DEPOZIT TILEAGD

8.

Burc Paul Gabriel

RLFI-SC 3873

13.11.12

13.11.13

S.C. SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL S.R.L. BUCURE TI

9.

Burc Paul Gabriel

RLFI-SC 3874

13.11.12

13.11.13

S.C. SIDEROM STEEL S.R.L. pt S.C. ICME ECAB S.A. BUCURE TI

10.

C linescu Gra ian

RLFI-SC 3858

12.11.12

12.11.13

S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN PUNCT DE LUCRU RO IORI

11.

Cernu

lin

RLFI-SC 3875

13.11.12

13.11.13

S.C. BOROMIR IND S.R.L. PUNCT DE LUCRU DEVA

12.

Cernu

lin

RLFI-SC 3876

13.11.12

13.11.13

S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L. DEVA

13.

Cobianu Constantin

RLFI-SC 3877

13.11.12

13.11.13

S.C. MECHEL TRGOVI TE S.A.

14.

Condruz Eugen-Gheorghi

RLFI-SC 3834

12.11.12

12.11.13

S.C. PANEBO GAS S.R.L. PUNCT DE LUCRU F UREI

15.

Constantin tefan-Constantin

RLFI-SC 3895

13.11.12

13.11.13

S.C. ADE GAS OIL COMPANY S.R.L. CARACAL

16.

Constantin tefan-Constantin

RLFI-SC 3896

13.11.12

13.11.13

S.C. DOLCHIMEX S.R.L. CARACAL

17.

Curmei Liviu

RLFI-SC 3837

12.11.12

12.11.13

S.C. ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS IA I S.A.

18.

Curmei Liviu

RLFI-SC 3838

12.11.12

12.11.13

S.C. TECHNOSTEEL LBR S.R.L. IA I

19.

Demeter Iosif

RLFI-SC 3850

12.11.12

12.11.13

S.C. CARBONIFERA S.A. PLOIE TI CARIERA RACO SUD

20.

Dobre Lucian

RLFI-SC 3859

12.11.12

12.11.13

S.C. GEROM S.A. BUZ U

21.

Dovan Gheorghe

RLFI-SC 3889

13.11.12

13.11.13

S.C. ROMSILOZ CEREALE S.R.L. PUNCT DE LUCRU SILOZ CARACAL

22.

Dragomir Tudorel

RLFI-SC 3857

12.11.12

12.11.13

S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN PUNCT DE LUCRU ALEXANDRIA

23.

Dr goi Valer

RLFI-SC 3860

12.11.12

12.11.13

COMPANIA NA IONAL A HUILEI S.A. E.P.C.V.J. VULCAN


PUNCT DE LUCRU COROE TI

24.

Filimon Valeric

RLFI-SC 3841

12.11.12

12.11.13

S.C. INTFOR S.A. GALA I

25.

Florea Pompiliu-Florin

RLFI-SC 3861

12.11.12

12.11.13

COMPANIA NA IONAL A HUILEI S.A. E.P.C.V.J. VULCAN


PUNCT DE LUCRU LUPENI - URICANI

26.

Florea Valeria

RLFI-SC 3897

13.11.12

01.07.13

S.C. CALLATIS GAS S.R.L. MANGALIA

27.

Folli Mario-Romic

RLFI-SC 3842

12.11.12

12.11.13

S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A. SUCURSALA SIRIU BUZ U


DEPOZITUL NEHOIA UL

28.

Gheorghe Valentin

RLFI-SC 3882

13.11.12

13.11.13

S.C. METROREX S.A. BUCURE TI DEPOUL BERCENI

29.

Gherman Dumitru

RLFI-SC 3846

12.11.12

12.11.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA BUCURE TI
DEPOUL BUCURE TI C
TORI

30.

Gherman Dumitru

RLFI-SC 3847

12.11.12

12.11.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA BUCURE TI
REMIZA AUTOMOTOARE

31.

Ghid nac Marian

RLFI-SC 3881

13.11.12

13.11.13

S.C. POP INDUSTRY S.R.L. SLATINA

32.

Ghi

RLFI-SC 3888

13.11.12

13.11.13

S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. ANTREPOZIT BAL

33.

Grigore Florian

RLFI-SC 3868

13.11.12

13.11.13

S.C. KEMWATER CRISTAL S.R.L. FUNDULEA

34.

Grosu Florinel

RLFI-SC 3884

13.11.12

13.11.13

S.C. ROMPETROL GAS S.R.L. PUNCT DE LUCRU DUMBRAVA

35.

Ilie Nicolae

RLFI-SC 3903

11.12.12

11.12.13

S.C. COMCEREAL OLT S.A. SILOZ POTCOAVA

36.

Ilie Nicolae

RLFI-SC 3904

11.12.12

11.12.13

S.C. COMCEREAL OLT S.A. BAZA MIH

37.

Irimia Ioan

RLFI-SC 3880

13.11.12

13.11.13

S.C. PAMBAC S.A. BAC U

38.

Jarnea Florin-Radu

RLFI-SC 3866

13.11.12

13.11.13

S.C. ELECTROCENTRALE GALA I S.A.

39.

Left rache Constantin

RLFI-SC 3883

13.11.12

13.11.13

S.C. METROREX S.A. BUCURE TI DEPOUL BERCENI

40.

Manea Mihai

RLFI-SC 3885

13.11.12

13.11.13

S.C. COMAT MET S.A. BUCURE TI

41.

Marin Dan-Mihai

RLFI-SC 3836

12.11.12

12.11.13

S.N.T.F.M. "CFR MARF " S.A. SUCURSALA MOLDOVA


CENTRUL ZONAL GALA I REMIZA BR ILA

42.

M rie Ioan

RLFI-SC 3902

11.12.12

11.12.13

S.C. CEREALCOM TIMI S.A. PUNCT DE LUCRU JEBEL

43.

Merlu

RLFI-SC 3835

12.11.12

12.11.13

S.N.T.F.M. "CFR MARF " S.A. SUCURSALA MOLDOVA


CENTRUL ZONAL GALA I PII COM NE TI

44.

Mih il Marius-Ionel

RLFI-SC 3853

12.11.12

12.11.13

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.


SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

45.

Mih il Marius-Ionel

RLFI-SC 3854

12.11.12

12.11.13

S.C. SOFTRONIC S.R.L. CRAIOVA PUNCT DE LUCRU REMIZA TURCENI

46.

Mocan Dumitru Marcel

RLFI-SC 3845

12.11.12

12.11.13

S.C. MECHEL CMPIA TURZII S.A.

47.

Mois Romul

RLFI-SC 3832

12.11.12

12.11.13

S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L. TURDA

48.

Mois Romul

RLFI-SC 3833

12.11.12

12.11.13

S.C. SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMNIA S.R.L.


PUNCT DE LUCRU TURDA

49.

Musc Ioan

RLFI-SC 3864

12.11.12

12.11.13

S.C. MONDIAL S.A. LUGOJ

50.

Orza Constantin - Nicu

RLFI-SC 3892

13.11.12

13.11.13

S.C. SILNEF M.G. S.R.L. BRA OV

134

lu

Costic

Cristian

Simion

S.C. COMCEREAL S.A. BR ILA SILOZ DUDE TI

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

TI

ASFR AFER
Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i n siguran a circula iei
emise conform HGR 2299/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr. crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale


51.

P tr chioiu Florin

RLFI-SC 3891

13.11.12

13.11.13

S.C. BAMESA O EL S.A. TOPOLOVENI PUNCT DE LUCRU PIELE TI

52.

Petre Florentin

RLFI-SC 3901

11.12.12

11.12.13

SOCIETATEA DE SEMNALIZ RI I AUTOMATIZ RI FEROVIARE ISAF S.A.

53.

Platona Gheorghe

RLFI-SC 3844

12.11.12

12.11.13

MOLL ROMNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA


DEPOZIT TILEAGD

54.

Predu Titu Constantin Vasile

RLFI-SC 3862

12.11.12

12.11.13

COMPANIA NA IONAL A HUILEI S.A. E.P.C.V.J. VULCAN


PUNCT DE LUCRU LIVEZENI

55.

Riscu Marioara

RLFI-SC 3867

13.11.12

13.11.13

S.C. MARWAY FERTILCHIM S.A. N VODARI

56.

Rus Gheorghe-Mircea

RLFI-SC 3865

13.11.12

13.11.13

S.N.T.F.M. "CFR MARF " S.A. SEC IA I.R.V. ORADEA


ATELIERUL DE REPARA II SATU MARE

57.

Seche an Mircea

RLFI-SC 3872

13.11.12

13.11.13

S.C. BEGA REPARA II VAGOANE S.A. TIMI OARA

58.

Seculea Anton

RLFI-SC 3871

13.11.12

13.11.13

OMV PETROM DEPOZIT TIMI OARA

59.

Spis Demirel

RLFI-SC 3849

12.11.12

12.11.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA BUCURE TI
REVIZIA DE VAGOANE BASARAB

60.

St ncescu Ionu - Viorel

RLFI-SC 3848

12.11.12

12.11.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA BUCURE TI
SELC BUCURE TI BASARAB

61.

Stoian Titus

RLFI-SC 3878

13.11.12

13.11.13

S.C. TRANS EUROPA PORT S.A.


SUCURSAL DROBETA TURNU SEVERIN

62.

Stoian Titus

RLFI-SC 3879

13.11.12

13.11.13

C.N. ADMINISTRA IA PORTURILOR DUN RII FLUVIALE S.A.


SUCURSALA DROBETA TURNU SEVERIN

tefan Ionel

63.

RLFI-SC 3886

13.11.12

13.11.13

S.C. MICHELIN ROMNIA S.A. PUNCT DE LUCRU FLORE TI ANVELOPE

64.

Trziu Ioan

RLFI-SC 3893

13.11.12

13.11.13

S.C. PRUTUL S.A. BAZA SILOZ SRCA

65.

Tr ilescu Eugen

RLFI-SC 3851

12.11.12

12.11.13

S.C. UNICOM HOLDING S.A. AGEN IA DROBETA TURNU SEVERIN


PUNCT DE LUCRU GURA V II

66.

Tr ilescu Eugen

RLFI-SC 3852

12.11.12

12.11.13

S.C. " ANTIERUL NAVAL OR OVA" S.A.

67.

apardel Marian

RLFI-SC 3839

12.11.12

12.11.13

S.C. CONSTANTIN GRUP S.A. BUCURE TI pt SC DOOSAN IMGB SA


BUCURE TI

68.

apardel Marian

RLFI-SC 3840

12.11.12

12.11.13

S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L. pt S.C. GIRUETA S.A. BUCURE TI

RLFI-SC 3856

12.11.12

12.11.13

S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L PUNCT DE LUCRU GHIGHIU

69.

eic Constantin

70.

Vezure Dorin

RLFI-SC 3863

12.11.12

12.11.13

COMPANIA NA IONAL A HUILEI S.A. E.P.C.V.J. VULCAN


PUNCT DE LUCRU PETRILA

71.

Viziteu Stelian

RLFI-SC 3898

13.11.12

11.05.13

S.C COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A


SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA UZINA CRAIOVA

72.

Zagan Dan

RLFI-SC 3894

13.11.12

13.11.13

S.C. "CFR S.I.R.V. M

73.

Zamfir Emil

RLFI-SC 3869

13.11.12

13.11.13

S.N.T.F.M. "CFR MARF " S.A. SEC IA I.R.V. PALAS

TI" S.A.

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

ANUN IMPORTANT !
Pentru consilierii de siguran n transportul feroviar
al m rfurilor periculoase, absolven i n
martie - septembrie 2008

CURSURI RECAPITULATIVE
FEBRUARIE 2013
Rela ii

i cereri la AFER ASFR


D-na Anca DINESCU
Tel 021/307.22.87 Fax 021/307.79.93

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

135

ASFR AFER

Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei


emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Nume i Prenume

1.
2.
3.

Aanei Daniela
Acarali ei Ion
Albescu Ion

4.

Aldea Ion

5.

Aldea Ion

6.

Aldea Ion

7.

Alim Niat

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alungulesei
Constantin
Am riei Ion
Andrei Ionu
Andrie Constantin
Anghel Constantin
Anghel Florentin
Iulian
Anghel Florin

15. Anghel Ioana


16. Anghel Ion Viorel
17. Anghel Ion Viorel
18. Anghel Ion Viorel
19. Angheloiu Nicolae
20. Angheloiu Nicolae
21. Ani a Caius Costel
22. Antal Tiberiu Ioan
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Antal Vaida Ioan


Anton Alexandru
Aparaschivei C lin
Aparaschivei Costel
Aparaschivei Costel
Aparaschivei Costel
Apetri Petru Lucian

30. Apetrii Mihai


31. Apostu Alexandru
32. Ardelean Ioan
33. Ardelean Ioan
34. Ardelean Ioan
35. Ardelean Ioan
36. Ardelean Ioan
37. Av danei Filip
38. Avram Constantin
39. Avram Vasile
40. Baciu Anton
41. Badea Constantin
42. Badea Gheorghe
43. Badea Nicu
44. Badea Nicu
45. Balaci Florian Alin
46. Balaci Florian Alin
47. Balasz tefan
48. Balazs Ion
49. Balcan Marius Ionu

136

Func ie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Nr.
crt.

Nume i Prenume

revizor ace
ef tren
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

A
A
A

39 154020 03.06.2017
6 147695 19.11.2017
14 153151 08.10.2017

26 148579 09.09.2017

26 148567 09.09.2017

26 148522 11.09.2017

26 149322 04.11.2017

57. Barbu Nicolae

revizor cale

40 154141 24.10.2017

58. Barbu Valentin

14
6
53
14

59. Bazru Alexandru

revizor cale
magaziner
comercial
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
ef manevr
ef echip
ntre inere cale
mecanic locomotiv
- automotor
manevrant vagoane
revizor cale
impiegat de mi care
ef tren
ef tren
ef tren
impiegat de mi care
operator circula ie
mi care (din
regulatorul de trafic)
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor

51.
52.

154080
148635
147694
154081

03.06.2017
07.11.2017
19.11.2017
03.06.2017

54 153201 29.10.2017

40 153232 25.11.2017

19 153237 18.11.2017

26 154113 19.09.2017

26 154127 19.09.2017

26 154131 19.09.2017

A
A

53 148671 13.11.2017
53 148673 13.11.2017

52 153178 29.10.2017

26 153215 30.10.2017

A
A
A
A
A
A
A

24
40
14
6
6
6
14

35 150195 09.09.2017

53 147625 03.10.2017

26 148580 09.09.2017

26 148576 09.09.2017

26 148568 09.09.2017

39 153200 29.10.2017

26 148523 11.09.2017

26 147653 29.10.2017

26 149323 04.11.2017

26 154101 08.10.2017

26 148660 12.11.2017

26 148562 29.10.2017

26 148563 29.10.2017

26 148565 29.10.2017

26 148680 25.11.2017

26 148681 25.11.2017

150211
154142
150219
143642
143615
143619
150268

08.10.2017
24.10.2017
23.10.2017
11.11.2017
10.09.2017
16.10.2017
12.11.2017

153161 24.07.2017

A
A

6
6

144914 21.11.2017
153191 30.10.2017

26 150239 24.10.2017

Balint Damian
Valentin
Balo eanu Tudorel
Balo eanu Tudorel
Banu Romulus
Aurelian
Barbu Adrian
Barbu Alexandru
Barbu Alexandru

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

impiegat de mi care A

14 150249 30.10.2017

ef sta ie
ef sta ie

A
A

54 145953 03.06.2017
54 145954 03.06.2017

responsabil sc - lfi

65 149289 09.10.2017

A
A
A

24 148675 13.11.2017
14 145959 03.06.2017
14 145964 03.06.2017

26 149365 04.11.2017

24 148676 13.11.2017

26 149349 04.11.2017

60.

manevrant vagoane
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
manevrant vagoane
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care

14 150250 30.10.2017

61.

impiegat de mi care A

14 154175 03.06.2017

53.

impiegat de mi care A
ef tren
A
ef manevr
A
impiegat de mi care A
ef sta ie

50.

Func ie

54.
55.
56.

iceanu Costel
lan Gheorghe
Emil
62.
lan Stancu
63.
lan Stancu
64.
lan Stancu

impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
revizor tehnic
65.
Marian Marius
vagoane
66.
u Iosif Iulian
ef tren
mecanic locomotiv
67.
lulescu Nelu
- automotor
68.
rbieru Constan a
revizor ace
69.
rbieru Constan a impiegat de mi care
ef echip
70. Becheanu Gheorghe
ntre inere cale
mecanic locomotiv
71. Bectemir Erchian
- automotor
72. Bede Claudiu Ioan
ef sta ie
mecanic locomotiv
73. Beget Cetin
- automotor
74. Bejan Mihai
ef tren
mecanic locomotiv
75. Benea Mihai Ioan
- automotor
76. Bercu Irinel
impiegat de mi care
Bibie Narcisa
acar
77.
Tudori a
78. Bivolaru Ioana
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
79. Bzgan Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
80. Bl naru Alexandru
- automotor
dispecer energetic
81. Blidaru Aura
feroviar
mecanic locomotiv
82. Boanc Timotei
- automotor
mecanic locomotiv
83. Boanc Timotei
- automotor
mecanic locomotiv
84. Boanc Timotei
- automotor
mecanic locomotiv
85. Boangiu Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
86. Boangiu Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
87. Bobe Gheorghe
- automotor
Bochi Lauren iu
impiegat
de mi care
88.
Vasile
Bochi Lauren iu
impiegat de mi care
89.
Vasile
mecanic locomotiv
90. Bodi Csaba
- automotor
mecanic locomotiv
91. Boer Titus
- automotor
mecanic locomotiv
92. Bogdan Ciprian
- automotor
mecanic locomotiv
93. Bogdan Ciprian
- automotor
magaziner
94. Bogdan Florin
comercial
95. Bolba Viorel
ef tren
96. Bolba Viorel
ef tren
97. Bolba Viorel
ef tren

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

A
A
A

14 147643 16.10.2017
14 147638 16.10.2017
14 147633 16.10.2017

43 148657 12.11.2017

153192 30.10.2017

26 153216 30.10.2017

A
A

39 145972 03.06.2017
14 154043 03.06.2017

52 154148 24.10.2017

26 149324 04.11.2017

54 144870 16.10.2017

26 149307 15.10.2017

26 143627 29.10.2017

147650 16.10.2017

14 145970 03.06.2017

14 154010 04.06.2017

26 150240 24.10.2017

26 154102 08.10.2017

26 153210 16.10.2017

26 153211 16.10.2017

26 153212 16.10.2017

26 148627 05.11.2017

26 148626 05.11.2017

26 143637 30.10.2017

14 145960 03.06.2017

14 145965 03.06.2017

26 143641 30.10.2017

26 153217 30.10.2017

26 150205 01.10.2017

26 150200 01.10.2017

19 148557 21.10.2017

A
A
A

6
6
6

153162 24.07.2017

154179 23.09.2017

144922 25.11.2017
144858 23.09.2017
144862 21.10.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Nume i Prenume

Func ie

98. Bolba Viorel


99. Bordea Ioan
100. Bordianu Gheorghe

A
A
A

6 144853 21.10.2017
36 143624 24.07.2017
6 143623 24.10.2017

101.

43 148658 12.11.2017

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

ef tren
zitor barier
ef tren
revizor tehnic
Borneci Ion
vagoane
mecanic locomotiv
Borto Teodor
- automotor
Bostan Constantin
ef tren
mecanic locomotiv
Bo oc Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Bratu Georgic
- automotor
Br tan Marin Daniel
ef tren
Brnda Mihai Mirel
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Buboi Daniel
- automotor
Bucova Adalbert
ef manevr
Dumitru
mecanic locomotiv
Bud Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Bud Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Bud Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Bujoreanu Marian
- automotor
mecanic locomotiv
Bululoi Gelu Dorian
- automotor
mecanic locomotiv
Bululoi Gelu Dorian
- automotor
Burcea Dumitru
ef tren
Burloiu Cristina
ef sta ie
Daniela
Busuioc Valeriu
mecanic locomotiv
Ninel
- automotor
Busuioc Valeriu
mecanic locomotiv
Ninel
- automotor
Bu e Gabriel C lin
ef sta ie
mecanic locomotiv
Butar Samuil
- automotor
mecanic locomotiv
Butar Samuil
- automotor
Bu iu Dan Cr ciun
ef sta ie
Bu iu Dan Cr ciun
ef sta ie
Cadar Mihai
revizor ace
mecanic locomotiv
Caliu Beniamin
- automotor
Candale Dumitru
mecanic locomotiv
Ieronim
- automotor
Candale Dumitru
mecanic locomotiv
Ieronim
- automotor
mecanic locomotiv
Caraivan Costel
- automotor
Car Ioan
ef manevr
cain Lucian
ef district
Ovidiu
exploatare utilaje
mecanic locomotiv
ciularu Gigi
- automotor
lin Virgil Eduard impiegat de mi care
lin Virgil Eduard impiegat de mi care
lin Virgil Eduard impiegat de mi care
nuci Traian
ef tren
midaru
impiegat de mi care
Alexandru
mecanic locomotiv
Cmpean Adrian
- automotor
Crneci Petre
ef tren
Ceicovschi Eduard
mecanic locomotiv
Valentin
- automotor
mecanic locomotiv
Cep reanu Ion
- automotor
magaziner
Cernat Liliana
comercial
revizor cale i
Cherciu Liviu
puncte periculoase
Chimi liu Dorina
acar
Chiorean Florin
mecanic locomotiv
Mihai
- automotor
Chiorean Florin
mecanic locomotiv
Mihai
- automotor

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Nr.
crt.

26 147655 29.10.2017

148.
149.
150.
151.

A
A
A
A

14
14
14
14

26 149366 04.11.2017

A
A

6
6

26 148661 12.11.2017

26 148542 30.10.2017

26 148616 05.11.2017

14 148666 11.11.2017

26 148659 12.11.2017

26 150244 24.10.2017
6

26 153231 18.11.2017

153.
154.

26 153218 30.10.2017

155.

A
A

6 153194 30.10.2017
14 153240 08.11.2017

156.

26 153219 30.10.2017

157.

53 153184 25.10.2017

152.

158.
159.

26 148581 09.09.2017

26 148569 09.09.2017

161.

26 148524 11.09.2017

162.

26 147658 29.10.2017

26 148683 25.11.2017

163.
164.
165.

26 148682 25.11.2017

54 154163 24.10.2017

26 149301 17.10.2017

26 149375 21.11.2017

160.

166.
167.
168.
169.
170.
171.

54 148665 11.11.2017

26 153228 18.11.2017

26 153229 18.11.2017

A
A
A

54 143613 03.06.2017
54 143614 03.06.2017
39 154021 03.06.2017

174.

26 149325 04.11.2017

176.

26 143604 27.09.2017

172.
173.

175.

177.
178.
A

26 143602 27.09.2017

179.

26 150201 01.10.2017

180.

53 144915 21.11.2017

181.

50 144875 14.10.2017

182.

26 149350 04.11.2017

183.

A
A
A
A

14
14
14
6

184.
185.
186.

14 154181 02.10.2017

154053
154060
154067
148669

03.06.2017
04.06.2017
03.06.2017
11.11.2017

187.

26 148582 09.09.2017

188.
189.

153174 20.08.2017

190.

26 150225 11.09.2017

191.

26 148650 12.11.2017

192.

19 154166 16.08.2017

193.
194.

42 150209 08.10.2017

26 143605 27.09.2017

26 143603 27.09.2017

mecanic locomotiv
- automotor
Chiric Nicu or
impiegat de mi care
Chi Ioan
impiegat de mi care
Chi escu Mariana
impiegat de mi care
Chi escu Mariana
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Chivu Alexandru
- automotor
Cigan Daniel Ioan
ef tren
Ciobanu Daniel
ef tren
mecanic locomotiv
Ciobanu Marin
- automotor
Ciobanu Mihai
mecanic locomotiv
lin
- automotor
mecanic locomotiv
Ciobanu Sabin Alin
- automotor
Ciocan Ion
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Cioclteanu Dumitru
- automotor
Ciocoi Florica
acar
mecanic locomotiv
Ciolomic Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Ciolomic Ioan
- automotor
Ciornia Mircia
acar
Ciule Romulus
impiegat de mi care
Ciule Romulus
impiegat de mi care
Ciulpan Sorinel
manevrant vagoane
Cristinel
Cnpeanu Ion Sever
ef tren
mecanic locomotiv
Crciumaru Ionu
- automotor
mecanic locomotiv
Crmi Sandu
- automotor
mecanic locomotiv
Coac Florentin
- automotor
Coca Constantin
ef tren
Codoban Iustinian
impiegat de mi care
Petru
Codoban Iustinian
impiegat de mi care
Petru
Codoban Iustinian
impiegat de mi care
Petru
mecanic locomotiv
Cojenelu Gheorghe
- automotor
Cojocaru Adrian
ef tren
mecanic locomotiv
Cojocaru Ionel
- automotor
Cojocaru Nicolae
ef tren
mecanic locomotiv
Cojocaru Viorel
- automotor
Coltor Petru
zitor barier
mecanic locomotiv
Constantin Anghel
- automotor
Constantinescu
impiegat de mi care
Florina Felicia
Constantinescu
impiegat de mi care
Florina Felicia
Coroam Constantin
revizor ace
Coste Maria
revizor ace
Coste Maria
revizor ace
Cotos Aurica
revizor ace
Fruzina
Covaciu Codrin
ef tren
Cr ciun Constantin
ef tren
mecanic locomotiv
Cr ciun Tudorache
- automotor
Creang Claudia
impiegat de mi care
Oana
Cre u Dorel
ef manevr
mecanic locomotiv
Crihan Ion
- automotor
Cristea Marian
ef tren
Cristea Mihaiela
impiegat de mi care
Monalisa
mecanic locomotiv
Cristian Ion
- automotor
Croitoru Iulian
impiegat de mi care
Florentin

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

148520 09.09.2017

Func ie

147. Chircu Ion

153193 30.10.2017

Nume i Prenume

195.

148540 23.10.2017
196.
197.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

154069
144886
154003
154008

03.06.2017
26.08.2017
03.06.2017
03.06.2017

153195 30.10.2017
149293 16.10.2017

26 143606 27.09.2017

148668 21.11.2017

26 143601 27.09.2017

A
A
A

1 153202 29.10.2017
14 144882 30.10.2017
14 144883 30.10.2017

24 148536 15.10.2017

26 148617 05.11.2017

153175 20.08.2017

26 149335 04.11.2017

26 149286 09.10.2017

14 144878 18.10.2017

14 144879 18.10.2017

14 144880 18.10.2017

26 143638 30.10.2017

26 148543 30.10.2017

26 149351 04.11.2017

36 143625 24.07.2017

26 154114 19.09.2017

14 154054 03.06.2017

14 154061 04.06.2017

A
A
A

39 150253 08.11.2017
39 153137 03.10.2017
39 153143 03.10.2017

39 150254 08.11.2017

A
A

6
6

26 149352 04.11.2017

147690 15.11.2017

154172 16.09.2017

153176 20.08.2017

153186 17.10.2017
143616 10.09.2017

14 154016 03.06.2017

53 150222 23.10.2017

26 149336 04.11.2017

14 143611 03.06.2017

148530 06.09.2017

26 149337 04.11.2017

14 154030 03.06.2017

137

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

198.
199.
200.
201.
202.

Nume i Prenume

Croitoru Iulian
Florentin
Croitoru Iulian
Florentin
Croitoru Lucian
Croitoru Lucian
Crosman Gheorghe

203. Crucean Nicolae


204.
205.
206.
207.
208.

Cru oveanu Cristel


Cru oveanu Cristel
Cuc D nu
Culea Gheorghe
Culea Gheorghe

209. Cur vale Florin


210. Curea Maria Elena
211. Curt Romulus
212. Custur Dan
213. Dafinescu Ion
214. Dafinescu Ion
215. Damian Constantin
216.
217.
218.
219.

Daraczi Levente
Datcu Iuliana Anca
Datcu Iuliana Anca
Datcu Iuliana Anca

220. David C

lin

221.

il Ion

222.

il Nicolaie
Adrian

223.

mu Vasile

224.

mu Vasile

225.

mu Vasile

226. Decean Nicolae


Derban Adela
227.
Stelu a
Diaconescu Florin
228.
Lucian
229. Didici Liviu
230. Dimancea Vasile
231. Dimancea Vasile
232. Dinu Gheorghe
233. Dinu Gheorghe
234. Dinu Gheorghe
235. Dinu Gheorghe
236. Dinu Liviu
237. Dinu Marian
238. Dinu Nicolae
239. Dinu Nicolae
240. Dinu Nicolae
241. Dinu Nicolae
242. Dinu Vasile
243. Dobre Dumitru
244. Dobric Gheorghe
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

Dobroica Alin F nic


Dobroica Alin F nic
Doda Stelian
Donosa Valeriu
Donosa Valeriu
Donosa Valeriu
Donos Georgeta
Doroban u Dumitru
252.
Manoil
253. Doroiman Cornel

138

Func ie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Nr.
crt.

Nume i Prenume

impiegat de mi care A

14 154035 03.06.2017

254. Dragnea Marin

impiegat de mi care A

14 154040 03.06.2017

255.

impiegat de mi care
impiegat de mi care
revizor cale
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
revizor ace
ef tren
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr

A
A
A

14 145955 03.06.2017
14 145950 03.06.2017
40 154143 24.10.2017

26 143628 29.10.2017

A
A
A
A
A

39
39
6
14
14

26 143639 30.10.2017

153163 24.07.2017

262.

26 148583 09.09.2017

263.

A
A
A

14 149378 25.11.2017
14 145961 03.06.2017
14 145966 03.06.2017

264.

26 154103 08.10.2017

A
A
A
A

14
14
14
14

26 147669 21.11.2017

269.

26 147654 29.10.2017

270.

26 147679 21.11.2017

271.

26 148584 09.09.2017

ef sta ie
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef tren
ef tren
ef tren
ef tren
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
electromecanic scb
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
acar
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
revizor ace
acar

153138
153144
153177
145956
145951

144884
145969
145989
145994

03.10.2017
03.10.2017
29.10.2017
03.06.2017
03.06.2017

30.10.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017

Dr gan M
Corina
Dr gan M
256.
Corina

14 154136 03.06.2017

impiegat de mi care A

14 154075 03.06.2017

ef echip
ntre inere cale
Dr
nescu Dumitru mecanic locomotiv
Daniel
- automotor
Dr gil Anica
acar
Nicoleta
mecanic locomotiv
Drugan Lili
- automotor
mecanic locomotiv
Ducan Viorel
- automotor
ef echip
Ducman Costel
ntre inere cale
mecanic locomotiv
Dugal Ionel
- automotor
Dulciu Alfred
ef tren
ef echip
Dulescu Gheorghi
ntre inere lucr ri
art
Dumitra cu
mecanic locomotiv
Constantin Lucian
- automotor
Dumitra cu Gelu
acar
mecanic locomotiv
Dumitra cu Ionel
- automotor
mecanic locomotiv
Dumitra cu Ionel
- automotor
mecanic locomotiv
Dumitrescu Marian
- automotor
mecanic locomotiv
Dumitrescu Vasile
- automotor
Dumitrescu Viorel
mecanic ajutor
ef echip
Dumitru Constantin
ntre inere cale
Dumitru Ionu
ef sta ie
Egyed Francisc
ef tren
mecanic locomotiv
Enache Daniel
- automotor
mecanic locomotiv
Enache Daniel
- automotor
mecanic locomotiv
Ene Ilie
- automotor
mecanic locomotiv
Ene M
lin Iulian
- automotor
Enoiu Augustin
ef tren
get Ion
ef tren
Feisan Vasile
ef tren
mecanic locomotiv
Fetcu Emil
- automotor
ef echip
Filip Ionel
ntre inere lucr ri
art
mecanic locomotiv
Firic Gabriel
- automotor
Florea Lauren iu
mecanic locomotiv
Ciprian
- automotor
mecanic locomotiv
Florea Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
Florea Vasile
- automotor
Fofirc Constantin
ef tren
Fora Mihaela
ef tren
Nicoleta
Fora Mihaela
ef tren
Nicoleta
Fora Mihaela
ef tren
Nicoleta
Fren Ioan
ef tren
Fulgheci Ion
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Furdulea Dumitru
- automotor
mecanic locomotiv
Gabor Ern
- automotor
Gabor Maria Dorina
zitor barier
Gabor Maria Dorina
zitor barier
Gaga Iosif
ef tren

26 148628 05.11.2017

26 147680 21.11.2017

26 149326 04.11.2017

52 154150 24.10.2017

259.
260.
261.

265.
266.
267.
268.

26 148525 11.09.2017

53 144898 04.11.2017

54 144910 18.10.2017

277.

26 148625 05.11.2017

278.

A
A
A
A
A
A
A
A

6
14
14
6
6
6
6
1

279.

26 154115 19.09.2017

26 148589 05.11.2017

26 148593 05.11.2017

26 148597 05.11.2017

26 148602 05.11.2017

274.
275.
276.

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

A
A

39 154022 03.06.2017
10 143609 17.09.2017

290.

26 143632 30.10.2017

291.

A
A
A
A
A
A
A

6
6
1
14
14
14
39

153226
153185
153158
147644
147639
147634
153239

154191 16.10.2017

14 153148 08.10.2017

impiegat de mi care A

258.

26 148570 09.09.2017

impiegat de mi care A

26 154116 19.09.2017

52 154149 24.10.2017

18.11.2017
07.10.2017
24.07.2017
16.10.2017
16.10.2017
16.10.2017
18.11.2017

273.

15.11.2017
24.10.2017
24.10.2017
21.11.2017
21.11.2017
21.11.2017
16.10.2017
16.10.2017

lina

mecanic locomotiv
- automotor

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

257. Dr gan Traian

272.

147691
154185
154184
147689
147684
147682
147631
154190

lina

Func ie

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

153199 29.10.2017

26 149367 04.11.2017

51 154159 24.10.2017

26 148618 05.11.2017

148634 07.11.2017

26 148598 05.11.2017

150216 23.10.2017

26 148629 05.11.2017

26 148612 05.11.2017

26 148619 05.11.2017

27 153230 18.11.2017

52 154151 24.10.2017

A
A

54 154090 04.06.2017
6 144923 25.11.2017

26 148607 05.11.2017

26 148613 05.11.2017

26 154104 08.10.2017

26 148614 05.11.2017

A
A
A

6
6
6

26 149327 04.11.2017

51 154160 24.10.2017

26 154117 19.09.2017

26 149308 15.10.2017

26 147664 21.11.2017

148558 30.10.2017
148639 07.11.2017
143607 01.10.2017

26 147666 21.11.2017

154171 16.09.2017

144860 21.10.2017

144920 25.11.2017

144924 25.11.2017

A
A

6 153236 18.11.2017
14 154183 24.10.2017

26 149338 04.11.2017

26 143592 29.08.2017

A
A
A

36 143645 08.07.2017
36 143646 08.07.2017
6 144916 21.11.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Nume i Prenume

Func ie

electromecanic ifte
(ntre inere lc)
301. Gaiu Angelica
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
302. Gavril Doru
- automotor
ef echip
303. Gavril Nicolae Dan
ntre inere lucr ri
art
mecanic locomotiv
304.
buroi Maricel
- automotor
Georgescu
responsabil sc - linii
305.
Constantin
ferate industriale
306. Georgescu Marian
ef manevr
mecanic locomotiv
307. Gheorghe Aurel
- automotor
mecanic locomotiv
308. Gheorghe Costel
- automotor
mecanic locomotiv
309. Gheorghe Costel
- automotor
mecanic locomotiv
310. Gheorghe Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
311. Gheorghe Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
312. Gheorghe Vasile
- automotor
313. Gheran Dorin
ef tren
314. Gheran Dorin
ef tren
315. Gheran Dorin
ef tren
316. Ghimfus Dan
impiegat de mi care
317. Ghimfus Dan
impiegat de mi care
ef echip
318. Ghimpe eanu Vasile ntre inere lucr ri
art
319. Ghimpu D nu
impiegat de mi care
320. Ghinda Violeta
acar
mecanic locomotiv
321. Ghinea Florin Liviu
- automotor
mecanic locomotiv
322. Ghi George
- automotor
323. Ghi Marcel
impiegat de mi care
324. Ghi Marcel
impiegat de mi care
325. Ghi Mihai
impiegat de mi care
326. Ghi Mihai
impiegat de mi care
Ghiurcu Anton
revizor cale
327.
Benoni
328. Glia Marian Alberto impiegat de mi care
329. Grleanu Maricica
impiegat de mi care
330. Grleanu Maricica
impiegat de mi care
331. Grleanu Maricica
impiegat de mi care
332. Gligor Vasile Voicu
ef tren
333. Glodan Ioan
ef tren
mecanic locomotiv
334. Goiceanu Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
335. Goiceanu Nicolae
- automotor
336. Golban Vlaicu
acar
337. Goldan Costel Iulian impiegat de mi care
338. Goldan Costel Iulian impiegat de mi care
mecanic locomotiv
339. Goran Alexandru
- automotor
mecanic locomotiv
340. Goran Alexandru
- automotor
mecanic locomotiv
341. Goran Alexandru
- automotor
342. Go ea Constantin
impiegat de mi care
mecanic ma ini
343. Gr mescu Gabriel
grele de cale
mecanic ma ini
344. Gr mescu Viorel Ioan
grele de cale
mecanic locomotiv
345. Grecianu Fane
- automotor
346. Greere Alexandru
ef tren
mecanic locomotiv
347. Grigore Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
348. Grigore Ion
- automotor
mecanic locomotiv
349. Gugumete Lauren iu
- automotor
mecanic locomotiv
350. Gugumete Lauren iu
- automotor
300. Gaidos Dan

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

11 144897 30.10.2017

14 154174 03.06.2017

26 149287 09.10.2017

Nr.
crt.

Nume i Prenume

351. Gui Mircea


352. Gui Mircea
353. Gui Mircea

51 154161 24.10.2017

26 150245 24.10.2017

65 154187 03.06.2017

53 148633 07.11.2017

Gunoi Florea
Gunoi Florea
Haidu Liviu Radu
Haidu Silvia Laura
Hait Constantin
358.
Daniel
359. Haleschi Mihai

26 150198 01.10.2017

360. Harabagiu Octavia

26 149339 04.11.2017

26 149368 04.11.2017

26 154118 19.09.2017

26 154128 19.09.2017

26 154132 19.09.2017

A
A
A
A
A

6
6
6
14
14

51 154162 24.10.2017

A
A

14 147677 21.11.2017
1 153159 24.07.2017

26 149340 04.11.2017

26 149353 04.11.2017

144925
144852
144854
154004
154007

145962
145967
145990
145995

25.11.2017
23.09.2017
21.10.2017
03.06.2017
03.06.2017

A
A
A
A

14
14
14
14

40 154144 24.10.2017

A
A
A
A
A
A

14
14
14
14
6
6

26 149334 04.11.2017

145971
147645
147640
147635
144917
147696

03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017

03.06.2017
16.10.2017
16.10.2017
16.10.2017
21.11.2017
19.11.2017

26 149354 04.11.2017

A
A
A

1 153164 24.07.2017
14 150196 09.09.2017
14 150197 09.09.2017

26 154119 19.09.2017

26 154129 19.09.2017

26 154133 19.09.2017

14 154169 11.09.2017

28 153156 08.10.2017

28 153157 08.10.2017

26 149328 04.11.2017

26 154105 08.10.2017

26 154106 08.10.2017

26 150206 01.10.2017

26 150202 01.10.2017

154173 02.10.2017

354.
355.
356.
357.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
ef manevr
revizor ace
revizor ace
ef manevr

ef tren
revizor tehnic
vagoane
361.
dade Augustin
acar
362.
ineal Andrei
zitor barier
363.
ineal
tefan
zitor barier
364. Heme Nicoleta
impiegat de mi care
365. Heme Nicoleta
impiegat de mi care
366. Heme Nicoleta
impiegat de mi care
367. Heme Nicoleta
impiegat de mi care
operator circula ie
368. Henciu D nu
mi care (din
regulatorul de trafic)
369. Hercz Petru
ef tren
370. Hercz Petru
ef tren
371. Hercz Petru
ef tren
372. Hohot Ani oara
impiegat de mi care
373. Hohot Ani oara
impiegat de mi care
Hoprtean Dorel
mecanic locomotiv
374.
Marian
- automotor
Hoprtean Dorel
mecanic locomotiv
375.
Marian
- automotor
Hoprtean Dorel
mecanic locomotiv
376.
Marian
- automotor
mecanic locomotiv
377. Hri cu Emil
- automotor
378. Hrubi Robert Andrei
acar
379. Huciog C lin
revizor ace
380. Hulu Costel
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
381. Iacob Doru
- automotor
mecanic locomotiv
382. Iacob Florin
- automotor
383. Iacobhazi Carol
manevrant vagoane
384. Iacobu Alois
ef manevr
385. Iacomir Gheorghe
ef manevr
386. Iancu Constantin
mecanic ajutor
mecanic locomotiv
387. Iancu Constantin
- automotor
388. Iancu Dumitru
acar
ef echip
389. Ianole Stelian
ntre inere cale
390. Ichim Mihai
ef tren
mecanic locomotiv
391. Iftimiu C lin
- automotor
392. Ignat Dumitru
ef tren
393. Ilade Vasile
impiegat de mi care
394. Ila Ioan
revizor ace
mecanic locomotiv
395. Ilie Cezar
- automotor
396. Ilie Costel
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
397. Ilie Costel
- automotor
398. Iliescu Liona Daniel manevrant vagoane
399. Ilie Aurel Dorel
acar
400. Ilie Vasile Ioan
ef tren
401. Ilie Vasile Ioan
ef tren
402. Ilie Vasile Ioan
ef tren
403. Imbrescu Laz r
ef tren
404. Ion Atanasie
ef sta ie
mecanic locomotiv
405. Iona cu Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
406. Iona cu Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
407. Iona cu Constantin
- automotor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 148585 09.09.2017

26 148577 09.09.2017

26 148571 09.09.2017

A
A
A
A

53
53
39
39

53 154167 10.09.2017

148672
148674
144928
144929

13.11.2017
13.11.2017
25.11.2017
25.11.2017

43 147687 21.11.2017

150259 08.11.2017

A
A
A
A
A
A
A

1
36
36
14
14
14
14

35 153182 29.10.2017

A
A
A
A
A

6
6
6
14
14

26 148586 09.09.2017

26 148572 09.09.2017

26 148526 11.09.2017

153165
147693
147628
154071
154072
154073
154074

144859
144863
144855
154018
154017

24.07.2017
15.11.2017
16.10.2017
03.06.2017
04.06.2017
03.06.2017
03.06.2017

23.09.2017
21.10.2017
21.10.2017
03.06.2017
03.06.2017

26 148632 08.10.2017

A
A
A

1 153173 24.07.2017
39 150255 08.11.2017
14 150220 23.10.2017

26 148620 05.11.2017

26 147661 29.10.2017

A
A
A
A

24
53
53
27

26 149295 21.10.2017

144913
150226
154097
149300

21.11.2017
11.09.2017
03.06.2017
17.10.2017

52 148538 21.10.2017

153198 04.06.2017

26 153220 30.10.2017

150258 08.11.2017

A
A
A

6 147692 15.11.2017
14 150251 30.10.2017
39 150256 08.11.2017

26 154120 19.09.2017

14 154082 03.06.2017

26 150260 08.11.2017

A
A
A
A
A
A
A

24
1
6
6
6
6
54

26 150262 08.11.2017

26 150263 08.11.2017

26 150264 08.11.2017

149292
144890
144902
144904
144871
153238
153234

16.10.2017
21.10.2017
19.11.2017
19.11.2017
09.09.2017
25.11.2017
25.11.2017

139

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Nume i Prenume

408. Ionel Constantin


409. Ionel Constantin
410. Ionel Constantin
411. Ionescu Maria
412. Ionescu Maria
Ioni C lin
413.
Augustin
Ioni C lin
414.
Augustin
Ioni C lin
415.
Augustin
416. Ioni Eliza
417. Ioni

Mihai

418. Ioni

Mihai

419.

Iordache Morandi
Adrian

420. Iordache Virgil Ioan


421. Iordache Virgil Ioan
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.

Iostin Lauren iu
Iostin Lauren iu
Iostin Lauren iu
Irimescu Romel
Irimia Lauren iu
Alexandru
Irimia Lauren iu
Alexandru
Irimia Lauren iu
Alexandru
Irofte tefan
u Ioan
u Ioan
Iuhas Gavril Dorin
Iurcu i Gheorghe
Iurcu i Gheorghe

435. Ivan Oni


Joi oiu Constantin
Ovidiu
Jum rea Dumitru
437.
Dorel
438. Jumug Florin
436.

439. Jurubi

Felix Sorin

440. Kapik Viorel


441. Ksa kos
442. Kovacs Daniel
443. Laz r Ionel
444. Laz r Sorin Eugen
445. Laze Corneliu
446.

cust Mihai

447.

re u Valentin

448.

can Adrian

449. Leanca Vasile


Lechin ean Filon
450.
Constantin
451. Leonte Danut
452.

Leoveanu Marian
Mircea

453. Lescanu Aurel


454. Le a Ion
455. Leuca Mihai
456. Li

Dumitru

Lucaci Petru
Gheorghe
Lucaciu Alexandru
458.
Drago
457.

140

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
revizor ace

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Nr.
crt.

Nume i Prenume

Lungu Sebastian
Ionu
Lungu Sebastian
Ionu
Lungu Sebastian
Ionu
Lungu Sebastian
Ionu
Lupoaie Ion
Lupoaie Ion

26 148654 12.11.2017

459.

26 148533 08.10.2017

460.

26 148534 08.10.2017

461.

A
A

39 145943 03.06.2017
39 154048 03.06.2017

462.

impiegat de mi care A

14 154031 03.06.2017

463.
464.

impiegat de mi care A

14 154036 03.06.2017

465. Macarie Aurel

impiegat de mi care A

14 154041 03.06.2017

466. Macarie Aurel

impiegat de mi care A
mecanic locomotiv
P
- automotor
mecanic locomotiv
P
- automotor

14 154177 01.07.2017

impiegat de mi care A

14 154083 03.06.2017

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
revizor ace

26 150227 24.10.2017
26 150233 24.10.2017

467. Macarie Aurel


468.
469.
470.
471.
472.

Macarie Nicolae
Mada Petru
Mada Petru
Mada Petru
Manciu Pavel

26 149316 15.10.2017

473. Manda Vasile

26 149311 15.10.2017

474. Manea Lucre iu

A
A
A
A

14
14
14
39

475. Manea Mariana


Mangiurea Valeric
476.
Ionel
Mangiurea Valeric
477.
Ionel
Manolache
478.
Gheorghe
479. Manole Ioan

154055
154062
154068
150257

03.06.2017
04.06.2017
03.06.2017
08.11.2017

impiegat de mi care A

14 145974 03.06.2017

impiegat de mi care A

14 145979 03.06.2017

impiegat de mi care A

14 145984 03.06.2017

manevrant vagoane
revizor ace
revizor ace
impiegat de mi care
ef tren
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor

A
A
A
A
A
A

24
39
39
14
6
6

26 148615 05.11.2017

147627
153139
153145
144892
153227
153180

03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
21.10.2017
18.11.2017
18.10.2017

480. Manole Marin Sergiu


481. Marc Nicolae
482. Marcu Alexandru
483. Margea Ionel Florin
484. Margea Leti ia
485. Marghioala George

impiegat de mi care A

14 154011 04.06.2017
486. Marica Adrian Ionu

mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef sta ie
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care

26 149288 09.10.2017

487. Marica Toma Marian

14 145957 03.06.2017

488. Marinescu Eduard

26 149355 04.11.2017

A
A

6 143622 24.10.2017
53 143647 25.10.2017

26 153221 30.10.2017

489.
490.
491.
492.

A
A
A

14 145999 03.06.2017
14 144891 21.10.2017
54 144908 18.10.2017

26 147662 30.10.2017

39

Marinescu Petri or
Ma al Gheorghe
Ma al Gheorghe
Ma al Gheorghe

493. Matache tefan


494. Matei Viorel
495. Mateica Florin
496. Mazere Ionel

21455

12.11.2012

26 149356 04.11.2017

girescu
497.
Constantin Adrian

14 154084 03.06.2017

498.

nic Maria Laura

impiegat de mi care A

14 143610 03.06.2017

ran Emil
rgineanu Alimpiu
rtinic Petre
T nase

revizor cale i
puncte periculoase
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic locomotiv
- automotor

42 154093 13.08.2017

499.
500.
501.

26 148603 05.11.2017

502.

26 150241 24.10.2017

503. Merfu Daniel

26 149297 17.10.2017

26 150261 08.11.2017

144930 25.11.2017

ef tren

mecanic ajutor

27 149305 17.10.2017

504.
505.
506.
507.

Mesterca Augustin
Mihai Daniela
Mihai Ileana
Mihai tefan

508. Mihaiu Ion


153187 17.10.2017
509. Mihaiu Nicolae

Func ie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

ef sta ie

54 154026 03.06.2017

ef sta ie

54 154027 03.06.2017

ef sta ie

54 154028 03.06.2017

ef sta ie

54 154029 03.06.2017

impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef sta ie
revizor ace
revizor ace
acar
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef echip
ntre inere cale
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor cale i
puncte periculoase
ef district poduri
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef echip
ntre inere cale
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
dispecer energetic
feroviar
magaziner tranzit
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
dispecer energetic
feroviar ef
ef sta ie (numai
activitatea otf)
ef tren
ef tren
manevrant vagoane
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
responsabil sc - lfi
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

A
A

14 145991 03.06.2017
14 145996 03.06.2017

26 148587 09.09.2017

26 148573 09.09.2017

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

26 148527 11.09.2017

A
A
A
A
A

54
39
39
1
14

26 148653 12.11.2017

52 154152 24.10.2017

144874
153140
153146
153160
153153

22.07.2017
03.10.2017
03.10.2017
24.07.2017
08.10.2017

26 149317 15.10.2017

147630 16.10.2017

26 149312 15.10.2017

42 154094 06.08.2017

49 154091 13.08.2017

26 149357 04.11.2017

26 153222 30.10.2017

26 149329 04.11.2017

52 153179 29.10.2017

14 153181 29.10.2017

26 148544 30.10.2017

26 148545 30.10.2017

14 148667 11.11.2017

154180 23.09.2017

A
A
A
A

18
14
14
14

148528
145975
145980
145985

26 154107 08.10.2017

04.09.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017

26 143595 27.09.2017

148531 06.09.2017

26 147675 21.11.2017

144896 30.10.2017

57 154164 04.10.2017

A
A
A

6 153196 30.10.2017
6 144912 21.11.2017
24 150212 08.10.2017

26 149330 04.11.2017

26 148656 12.11.2017

A
A
A
A

65
14
14
6

26 149369 04.11.2017

26 154121 19.09.2017

149376
149291
154012
148638

21.11.2017
16.10.2017
03.06.2017
07.11.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Nume i Prenume

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
511. Mihalache tefan
- automotor
mecanic locomotiv
512. Mihalache tefan
- automotor
mecanic locomotiv
513. Mihalache tefan
- automotor
514. Mih an Ion Valeriu impiegat de mi care
515. Mih an Ion Valeriu impiegat de mi care
516. Miklos Ioan
acar
517. Milea Mirela
impiegat de mi care
518. Milea Mirela
impiegat de mi care
519. Milea Mirela
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
520. Milorad Romeo
- automotor
521. Mirea Gabriel
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
522. Mirea Marian
- automotor
mecanic locomotiv
523. Mitea Petre
- automotor
mecanic locomotiv
524. Mitea Petre
- automotor
mecanic locomotiv
525. Mitric Alexandru
- automotor
Mitril Mihaela
impiegat de mi care
526.
Constan a
mecanic locomotiv
527. Mnd lac Constantin
- automotor
528. Mndru Vasile
ef manevr
mecanic locomotiv
529. Mladin Nicu or
- automotor
530. Mocan Iosif
acar
531. Mocanu Valentin
mecanic ajutor
532. Moce Ioan
acar
ef echip
533. Mogo Iulian
ntre inere cale
mecanic locomotiv
534. Moise Ionel
- automotor
Moldovan Marian
535.
ef tren
Gheorghe
mecanic locomotiv
536. Moraru Alexandru
- automotor
mecanic locomotiv
537. Moraru Ionel
- automotor
mecanic locomotiv
538. Moraru Mihai
- automotor
Moraru Ulise
ef echip
539.
Lauren iu
ntre inere cale
mecanic locomotiv
540. Mor re Ovidiu
- automotor
Moro anu Costel
impiegat de mi care
541.
Dorel
542. Motreanu Dumitru
ef tren
543. Mo Augustin
acar
544. Muntean Ioan
ef tren
545. Muntean Ioan
ef tren
546. Muntean Ioan
ef tren
Muntean Ioan
547.
impiegat de mi care
zvan
548. Muntean Mihai
impiegat de mi care
Mure an Adrian
ef tren
549.
Gavril
Mure an Adrian
550.
ef tren
Gavril
Mure an Adrian
551.
ef tren
Gavril
552. Mure an Dan Ioan
ef manevr
553. Mure an Ioan
ef tren
554. Murtaza Senihel
ef manevr
mecanic locomotiv
555. Musa Sebat
- automotor
Muscalu Mihai
556.
impiegat de mi care
Andrei
557. Mu at Petric
impiegat de mi care
558. Naidin George
ef tren
559.
stase Florian
ef tren
mecanic locomotiv
560.
stase Liviu
- automotor
510. Mihalache tefan

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Nr.
crt.

561.
562.
563.
564.

Nume i Prenume

Neag Mariana
Neagu Mircea
Neagu Mircea
Neagu Mircea

26 148590 05.11.2017

26 148594 05.11.2017

26 148599 05.11.2017

565. Neam u Ion

26 148604 05.11.2017

A
A
A
A
A
A

14
14
1
14
14
14

566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.

26 149341 04.11.2017

14 154085 03.06.2017

26 149370 04.11.2017

26 149313 15.10.2017

154032
154037
144931
147646
147641
147636

03.06.2017
03.06.2017
25.11.2017
16.10.2017
16.10.2017
16.10.2017

26 149309 15.10.2017

26 148652 12.11.2017

14 154178 01.08.2017

26 148546 30.10.2017

53 149266 25.09.2017

26 147656 29.10.2017

Nea Marian Jenel


Nea M
lina
Nea u Alexandru
Nechita Mihai
Nechiti Dionisie
Nechiti Dionisie
Nechiti Dionisie

573. Neculae Moise


574. Nedelcu Nicoleta
575. Nedelcu Nicoleta
576. Negru Nicolae
Niculae Giuliano
577.
Robert
578. Nistor Ioan Daniel
579. Ni

Costic

580. Ni

Costic

581. Ni u Alexandru
582. Ni u Alexandru
583. Ni u Dumitru
584. Ni u Sandu
585. Noje Ioan

A
A
A

1 153233 25.11.2017
27 149379 25.11.2017
1 144932 25.11.2017

52 154153 24.10.2017

587. Nu u Dumitru

26 149331 04.11.2017

588. Nu u Gheorghe
589. Oancea Marian
590. Oancea Marian

26 149298 17.10.2017

26 149371 04.11.2017

26 147670 21.11.2017

52 154096 04.10.2017

26 148621 05.11.2017

14 150221 23.10.2017

A
A
A
A
A

6
1
6
6
6

14 143621 28.10.2017

14 153152 08.10.2017

144856 23.09.2017

144857 21.10.2017

148636 07.11.2017

586. Novac Vasile

591. Oancea Nicu or


592. Ofileanu Viorel
593. Ojic Alexandru
594. Olah Carol
595. Oltean tefan

148559
153188
143643
143644
143617

30.10.2017
24.10.2017
11.11.2017
11.11.2017
10.09.2017

596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.

Olteanu Elena
Oncescu Sorin
Oprlesc Florin
Oprea Dorin
Oprea Ioan Petru
Oprea Ionel Mihail
Oprea Lucian Ionu
Oprescu D nu
Opri Dan Marius
Opri Florentina
Oros Cristian
606.
Dumitru
607. Osman Taner
608.

el Radu Ioan

A
A
A

53 144848 01.10.2017
6 144918 21.11.2017
53 149304 17.10.2017

609. Pagu Gabriel


610. Pagu Gabriel
Panaete Dumitru
611.
Marian
Panaete Dumitru
612.
Marian

26 149358 04.11.2017

613. Panait Gheorghe

14 150269 12.11.2017

A
A
A

14 149321 08.11.2017
6 148637 07.11.2017
6 148521 09.09.2017

Paraschivoiu
614.
Mariana
Pascal Nicolaie
615.
lin

26 154122 19.09.2017

144864 21.10.2017

616. Pa canu Gicu

Func ie

acar
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
acar
revizor ace
impiegat de mi care
ef manevr
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef tren

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

A
A
A
A

1
14
14
14

153166
154078
154076
154077

24.07.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017

26 149359 04.11.2017

A
A
A
A
A
A
A

1
39
14
53
14
14
14

26 149372 04.11.2017

A
A
A

14 145992 03.06.2017
14 145997 03.06.2017
6 143608 01.10.2017

ef manevr

53 149319 08.11.2017

acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
picher
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
ef tren
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
revizor cale
mecanic ajutor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
revizor ace
electromecanic scb
ef tren
ef tren
ef tren
ef tren
ef tren
revizor ace

26 147665 21.11.2017

26 147667 21.11.2017

A
A

14 154056 03.06.2017
14 154063 04.06.2017

26 149342 04.11.2017

37 154140 24.10.2017

26 144850 21.10.2017

26 148662 12.11.2017

24.07.2017
08.11.2017
15.10.2017
14.10.2017
21.10.2017
21.10.2017
21.10.2017

144933 25.11.2017

26 149299 17.10.2017

A
A
A

39 154023 03.06.2017
6 147649 18.10.2017
6 147651 29.10.2017

26 153223 30.10.2017

A
A

40 154145 24.10.2017
27 150224 23.10.2017

26 153213 16.10.2017

26 143596 27.09.2017

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

14
14
39
10
6
6
6
6
6
39

impiegat de mi care A
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
ef manevr

153167
149320
148539
153189
144887
144888
144889

154182
154189
153241
143626
144919
148532
154138
153150
144866
154024

24.10.2017
16.10.2017
18.11.2017
04.11.2017
21.11.2017
06.09.2017
10.09.2017
08.10.2017
26.09.2017
03.06.2017

14 144881 30.10.2017

26 149310 15.10.2017

26 143597 27.09.2017

A
A

53 147681 21.11.2017
53 147648 23.10.2017

impiegat de mi care A

14 145993 03.06.2017

impiegat de mi care A

14 145998 03.06.2017

mecanic locomotiv
- automotor

26 149302 17.10.2017

impiegat de mi care A

14 154013 03.06.2017

ef sta ie
mecanic locomotiv
- automotor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

54 150248 30.10.2017

26 147659 29.10.2017

141

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

617.
618.
619.
620.
621.

Nume i Prenume

Pauliuc Marius
Marinel
Pauliuc Marius
Marinel
Pavel Marian
Pavel Marian
Pavel Marian

622. Pavel Mihai Daniel


623. Pavel Mitel
624. Pavel Mitel
625.
curar Ioan Flaviu
duraru Marin
626.
Neculai
627.

duraru Paul

628.

duraru Petric
Gelu

629.

ean Mircea

630.
631.
632.

un Iosif
un Nicolae
un Nicolae

633. Prlea Ioan


634. Prlea Ioan
635. Prlea Ioan
Penciuc Alexandru
636.
Cristian
Penciuc Alexandru
637.
Cristian
638. Pera Dumitru
639. Petcu Gheorghe
640. Petcu Mariana
641. Petcu Mariana
Peterl cean Daniel
642.
Alexandru
643. Petre Gheorghe
644. Petre Silvia
645. Petre Vasile
646. Petrea Marcel
647.
648.
649.
650.

Petro anu Cristinel


Petro anu Cristinel
Petro anu Cristinel
Petru Iuliu
Pilipe i Mihai
651.
Vladimir

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
mecanic ajutor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Nr.
crt.

669. Popa Costic

26 150207 01.10.2017

670.

26 150199 01.10.2017

26 143631 29.10.2017

26 148622 05.11.2017

26 143629 29.10.2017

26 148547 30.10.2017

26 148647 12.11.2017

A
A
A

6
6
6

26 150246 24.10.2017

A
A
A

6 154110 01.10.2017
6 154139 27.09.2017
27 143594 27.09.2017

147685 21.11.2017
147683 21.11.2017
147632 16.10.2017

671.
672.
673.

153203 29.10.2017

674.
675.
676.

26 147674 21.11.2017

26 150265 08.11.2017

26 143630 29.10.2017

679.

A
A
A

1 154192 16.10.2017
14 145958 03.06.2017
14 145952 03.06.2017

680.

26 153207 22.10.2017

26 153208 22.10.2017

682.
683.
684.
685.

26 153209 22.10.2017

26 150228 24.10.2017

687.

26 150234 24.10.2017

688.
689.

677.
678.

681.

686.

P
A

26 147657 29.10.2017

A
A

14 154005 03.06.2017
14 154009 03.06.2017

revizor ace

39 143620 23.10.2017

ef manevr
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
ef tren
impiegat de mi care

A
A

53 154098 03.06.2017
14 154015 03.06.2017

26 149343 04.11.2017

694.

26 154123 19.09.2017

695.

A
A
A
A

6
6
6
14

impiegat de mi care A

153168 24.07.2017

147686
147668
147629
144935

21.11.2017
21.11.2017
16.10.2017
25.11.2017

690.
691.
692.
693.

696.
697.
698.

14 153172 24.07.2017
699.

26 149360 04.11.2017

653.
654.
655.
656.
657.

A
A
A
A
A

14
14
6
53
53

26 147660 29.10.2017

26 154111 01.10.2017

26 154112 01.10.2017

A
A

39 153141 03.10.2017
39 153147 03.10.2017

14 145976 03.06.2017

14 145981 03.06.2017

711.

14 145986 03.06.2017

712.

A
A

14 144877 18.10.2017
14 144909 18.10.2017

713.

35 144873 22.07.2017

659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.

149380
154006
153197
148537
148641

25.11.2017
03.06.2017
30.10.2017
15.10.2017
08.11.2017

700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.

714.
715.
716.

142

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
Popa Costic
- automotor
mecanic locomotiv
Popa Dumitru
- automotor
mecanic locomotiv
Popa Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Popa Ion
- automotor
Popa Leonard
mecanic locomotiv
Marcel
- automotor
Popa Marius
mecanic locomotiv
Valentin
- automotor
Popa Mircea
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Popa Radu
- automotor
mecanic locomotiv
Popa Vasile
- automotor
Popescu Stelu a
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Porancea Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Postelnicu Viorel
- automotor
Postolache Valeriu impiegat de mi care
Preda T nase
acar
Pricop Valentin
impiegat de mi care
Pricop Valentin
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Pricope Dumitru
- automotor
Prisacariu Florin
impiegat de mi care
Profiran Drago
mecanic locomotiv
Costel
- automotor
Profiran Drago
mecanic locomotiv
Costel
- automotor
operator circula ie
Pup a Ovidiu Pavel
mi care (din
regulatorul de trafic)
revizor cale i
Pu ca u Gabriel
puncte periculoase
Rac Grigore
acar
mecanic locomotiv
Radu Costic
- automotor
mecanic locomotiv
Radu Cristian
- automotor
mecanic locomotiv
Radu Silviu Ionu
- automotor
mecanic locomotiv
Radu Silviu Ionu
- automotor
Radu Victor Cristinel impiegat de mi care
Raicea Viorel
mecanic locomotiv
Vergilic
- automotor
Raicea Viorel
mecanic locomotiv
Vergilic
- automotor
Raicea Viorel
mecanic locomotiv
Vergilic
- automotor
Raicea Viorel
mecanic locomotiv
Vergilic
- automotor
Raportaru Sandel
ef district poduri
Ra ca Ioan
impiegat de mi care
deanu Mariana
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
dulea Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
goz Mircea
- automotor
mecanic locomotiv
Reu Constantin Vali
- automotor
Rnjea Elena
impiegat de mi care
Rureanu Adam
acar
Rureanu Adam
acar
Roat George
mecanic locomotiv
Claudiu
- automotor
Roat George
mecanic locomotiv
Claudiu
- automotor
Roman Gheorghe
revizor cale
mecanic locomotiv
Roman Valentin
- automotor
responsabil sc - linii
Rmer Ovidiu
ferate industriale
Roncea Mihai
ef tren

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 148644 12.11.2017

652. Pipiaua Ion

658.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
Pitic Bogdan Ionu
impiegat de mi care
Prvu Marius
impiegat de mi care
Ps Viorel
ef tren
Pslea Minel
ef manevr
Pslea Minel
ef manevr
mecanic locomotiv
Pl cint Adrian
- automotor
Pl anu Adrian
mecanic locomotiv
Nicolae
- automotor
Pl anu Adrian
mecanic locomotiv
Nicolae
- automotor
Pog nescu Valentin
revizor ace
Pog nescu Valentin
revizor ace
Poleacu Dorian
impiegat de mi care
Drago
Poleacu Dorian
impiegat de mi care
Drago
Poleacu Dorian
impiegat de mi care
Drago
Pop Gheorghe Dorel impiegat de mi care
Pop Gheorghe Dorel impiegat de mi care
operator circula ie
mi care (din
Pop Gheorghe Dorel
regulatorul de trafic)

Nume i Prenume

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

26 148623 05.11.2017

14 144927 25.11.2017

26 153206 26.09.2017

26 150213 08.10.2017

14 154079 03.06.2017

26 143598 27.09.2017

26 147671 21.11.2017

A
A
A
A

14
1
14
14

26 147663 30.10.2017

14 154014 03.06.2017

26 148645 12.11.2017

26 148648 12.11.2017

35 153183 29.10.2017

42 150210 08.10.2017

147626
154193
150217
150218

03.10.2017
16.10.2017
23.10.2017
23.10.2017

26 150214 08.10.2017

153149 08.10.2017

26 148631 05.11.2017

26 150208 01.10.2017

26 150203 01.10.2017

14 154086 03.06.2017

26 148591 05.11.2017

26 148595 05.11.2017

26 148600 05.11.2017

26 148605 05.11.2017

A
A
A

49 154092 13.08.2017
14 153205 29.10.2017
14 154047 03.06.2017

26 150204 01.10.2017

26 150266 08.11.2017

26 150242 24.10.2017

A
A
A

14 154044 03.06.2017
1 148561 29.10.2017
1 148555 17.10.2017

26 149318 15.10.2017

26 149314 15.10.2017

40 154146 24.10.2017

26 149344 04.11.2017

65 154188 03.06.2017

148640 07.11.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Nume i Prenume

717. Ro ca Mitic
718. Rotaru Cristian
719. Rusu Cornel
720. Rusu Cornel
721. Rusu Gheorghe
722. Sababei Sorin
Sabou Sorin
723.
Gheorghe
724. Salomia Paulic
Sandu C
Vasile
Sandu C
726.
Vasile
725.

lin
lin

727. Sandu Florin


728. Sandu Gheorghe
729. Sandu Petric
730. Srosi Gbor
731. Sava Florentina
732. Savu Corneliu
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.

rman Dumitru
rman Dumitru
rman Dumitru
Srbu Silvia
Srbu Silvia
Srbu Silvia
Srbu Silvia
Scor eanu Daniel
Scor eanu Daniel
Scor eanu Daniel
Scor escu Ionel
Semean Valeric
744.
Cristian
Semean Valeric
745.
Cristian
Sevciuc Corneliu
746.
Daniel
747. Sima Ioan Bogdan
748. Sima Ioan Bogdan
749. Sima Mihai
750. Sitaru Ioan
751. Sitaru Ioan
752. Smeu Constantin
753. Smeu Constantin
754. Soare Aurel
755. Soare Gheorghe
Sofronia Cristi
756.
Constantin
Sofronia Cristi
757.
Constantin
758. Solomie Petru Ioan
759. Sp taru Marian
760. Spirea Marin Iulian
Spnu Constantin
Virgiliu
Staicu Al
762. Lahawayeh Giany
Cristinel
Staicu Al
763. Lahawayeh Giany
Cristinel
764. Stan Constantin
761.

765. Stan Ion Gelu

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic ajutor

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 154108 08.10.2017

766. Stan Vasile

14 150252 30.10.2017

767. Stana Claudiu

26 148578 09.09.2017

768. Stana Constantin

26 148574 09.09.2017

769. Stana Florin


770. Stana Florin

26 144851 21.10.2017
27 147652 29.10.2017

impiegat de mi care A

14 144885 26.08.2017

771. Stana Florin


772. Stana Florin

26 154124 19.09.2017

26 148610 05.11.2017

26 148608 05.11.2017

26 153224 30.10.2017

53 154099 03.06.2017

26 147672 21.11.2017

778. Sterea Nicolae

26 143593 29.08.2017

779. Sterea Nicolae

780. Stoian Cristian


781. Stoian Cristian
782. Stoian Cristian
Stoian Valentina
783.
Vasilica
Stoian Valentina
784.
Vasilica
Stoica Gheorghe
785.
Gabriel
Stoica Gheorghe
786.
Gabriel

773. Stanca George


774. Stanciu Valeriu

149377 21.11.2017

775. St niloiu Ion


776. Stng Floarea
777. Sterea Nicolae

26 149296 21.10.2017

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6
6
6
14
14
14
14
14
14
14
53

26 150229 24.10.2017

789. Stoica Stefan

26 150235 24.10.2017

790. Stroescu Aurel

26 148548 30.10.2017

26 148611 05.11.2017

791. Stroie Viorel


792. Stroie Viorel
793. Stroie Viorel

26 148609 05.11.2017

26 148588 09.09.2017

144903
144905
144872
154025
154033
154038
154042
145977
145982
145987
147676

19.11.2017
19.11.2017
09.09.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
21.11.2017

148670 11.11.2017

26 148575 09.09.2017

A
A

14 148560 29.10.2017
14 148554 17.10.2017

26 149332 04.11.2017

14 143612 03.06.2017

26 150230 24.10.2017

26 150236 24.10.2017

26 149361 04.11.2017

26 148549 30.10.2017

impiegat de mi care A

14 148677 11.11.2017

impiegat de mi care A

14 154057 03.06.2017

impiegat de mi care A
picher
ef echip
ntre inere cale

Nume i Prenume

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
ef tren
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

Nr.
crt.

144867 16.10.2017

14 154064 04.06.2017

37 154186 04.11.2017

52 154154 24.10.2017

787. Stoica Marin


788. Stoica Marin

794. Suciu Cosmin Ionel


795. Suciu Geza
796. Suciu Lenu a
797. Sultana Traian
798. Sultana Traian

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
ef sta ie
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
responsabil sc
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 149373 04.11.2017

54 144911 18.10.2017

26 148550 30.10.2017

26 148592 05.11.2017

26 148596 05.11.2017

26 148601 05.11.2017

26 148606 05.11.2017

26 149362 04.11.2017

26 149374 04.11.2017

A
A

38 148556 08.10.2017
39 149290 28.08.2017

26 154125 19.09.2017

26 154130 19.09.2017

26 154134 19.09.2017

A
A
A

14 147647 16.10.2017
14 147642 16.10.2017
14 147637 16.10.2017

39 145973 03.06.2017

impiegat de mi care A

14 154045 03.06.2017

revizor ace

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor cale i
puncte periculoase
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

Szabo Hunyadi
ef tren
799.
Attila
800. Szucs Karoly Ferenc impiegat de mi care
revizor tehnic
801.
rban Marin
vagoane
802. chiopu Alexandrina
acar
803. egda Natalia
acar
804. erban Emanoil
impiegat de mi care
erban Ovidiu
mecanic locomotiv
805.
Constantin
- automotor
ef echip
806. imon Sorin
ntre inere cale
mecanic locomotiv
807. ipo Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
808. ipo Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
809. ipo Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
810. ipo Nicolae
- automotor
811. madici Ioan
ef tren
omotiuc Marinel
impiegat de mi care
812.
Gheorghe

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

26 154126 19.09.2017

26 154135 19.09.2017

26 148564 29.10.2017

26 148566 29.10.2017

42 154095 06.08.2017

26 154109 08.10.2017

A
A
A

14 145978 03.06.2017
14 145983 03.06.2017
14 145988 03.06.2017

26 144849 21.10.2017

26 143599 27.09.2017

14 154046 03.06.2017

26 150231 24.10.2017

26 150237 24.10.2017

153190 16.10.2017

14 144893 21.10.2017

43 154100 02.10.2017

A
A
A

1 148541 23.10.2017
1 153169 24.07.2017
14 154137 03.06.2017

26 153225 18.11.2017

52 154155 24.10.2017

26 143633 30.10.2017

26 143634 30.10.2017

26 143635 30.10.2017

26 143636 30.10.2017

14 144894 21.10.2017

153235 18.11.2017

143

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.

Nume i Prenume

omotiuc Marinel
Gheorghe
tef Gabriel Florian
tefan George
Mircea
tefan George
Mircea
tefan Stelu a
tirbu Gheorghi
Tab
Nela Viorica
Tache Nicolae
Tache Nicolae

822. Talpan Vl du Ioan


823. Tanas Dumitru
824. Tanas Florin
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.

Tarc u Drago
Constantin
Tarc u Drago
Constantin
Tatu Daniel George
lpeanu Alina
nase Tiberiu
nase Tiberiu
Tecaru Constantin
Cosmin
Teu de Florian
Tiribeja Nicolae
Tirla Cornel Liviu

835. Tiutiu Romulus


836.

Toh nean Marcel


Gheorghe

837. Toma Constantin


838. Toma Constantin
839. Toma Iulian
840. Toma Niculae
841. Toma Vasile
842. Tomescu Gabi Ion
843. Tomescu Gabi Ion
Tomoioag Nicolae
Ovidiu
Topal Marinel
845.
Aurelian
Topal Marinel
846.
Aurelian
847. Toth Mihai
844.

848. Tr il Dumitru
849. Trep du Petre
850. Trofin Florentin
851. Tucaliuc Victor
852. Tudorache Bic
853. Tudos Costel
854. Tunaru Dorin
855. Turc Gabriel C lin
856. Turcu Pavel
Tutunea Marian
Marius
858. ane Constantin
857.

Func ie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

impiegat de mi care A

Nr.
crt.

14 144895 21.10.2017

859.

ef tren

144926 25.11.2017

860.

ef tren

144861 21.10.2017

861.

ef tren

144921 25.11.2017

ef tren
ef manevr
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef echip
ntre inere cale
mecanic locomotiv
- automotor

A
A
A
A
A

6
53
14
14
14

154165
150223
154001
145963
145968

19.09.2017
23.10.2017
03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017

26 150247 24.10.2017

862.
863.
864.
865.
866.

Nume i Prenume

apu Gheorghe
epelu Petru
epe Greoru
Gheorghe
igri Tudosie
igri Tudosie
olea Maricel
olea Maricel
ucu Marian

867. Ulmeanu Tudor


868. Ungur Sorin
869. Ursu Gheorghe

52 154156 24.10.2017

26 149303 17.10.2017

impiegat de mi care A

14 154034 03.06.2017

impiegat de mi care A

14 154039 03.06.2017

impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
mecanic ajutor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor cale
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

A
A
A
A

14
14
14
14

26 148551 30.10.2017

A
A
A

6 144868 16.10.2017
27 148651 12.11.2017
1 144934 25.11.2017

26 143600 27.09.2017

870. Usca Ciprian Ioan


871. Usca Ciprian Ioan
872. Usca Ciprian Ioan

ef district scb
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef echip
ntre inere cale
ef manevr
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar

154087
154176
154058
154065

03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
04.06.2017

26 143640 30.10.2017

26 148678 25.11.2017

26 148679 25.11.2017

26 149345 04.11.2017

40 154147 24.10.2017

26 147673 21.11.2017

873. Vajko Mihai Gavril


874. Vancia Petre
875. Vasile Constantin
Vasile Loredana
876.
Marilena
Vasile Loredana
877.
Marilena
Vasile Loredana
878.
Marilena
Vasile Loredana
879.
Marilena
880. Vasile Valentin
881.
882.
883.
884.
885.

Vasilic Ion
Vasilic Ion
Vasilic Ion
Vasilic Ion
Vavri a Teodor

886. Velea Ion


Velisar Adrian
887.
Constantin
888. Velisar Liliana

Func ie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

mecanic locomotiv
- automotor
ef tren

26 148552 30.10.2017

acar

153171 24.07.2017

impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef district scb
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
impiegat de mi care

A
A
A
A
A

14
14
14
14
46

153154
153155
147688
147678
148535

143618 10.09.2017

08.10.2017
08.10.2017
21.11.2017
21.11.2017
01.10.2017

26 148664 12.11.2017

14 153142 03.10.2017

26 153108 25.09.2017

26 144899 04.11.2017

26 144900 04.11.2017

26 144901 04.11.2017

26 153214 16.10.2017

A
A

6 149381 25.11.2017
14 154088 03.06.2017

ef sta ie

54 154050 03.06.2017

ef sta ie

54 154049 03.06.2017

ef sta ie

54 154051 03.06.2017

ef sta ie

54 154052 03.06.2017

mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor

26 149364 04.11.2017

A
A
A
A
A

14
14
14
14
53

26 148624 05.11.2017

ef manevr

154000
154002
154059
154066
144876

03.06.2017
03.06.2017
03.06.2017
04.06.2017
23.09.2017

53 154168 10.09.2017

impiegat de mi care A
mecanic locomotiv
P
- automotor
mecanic locomotiv
A
- automotor

14 154019 03.06.2017

manevrant vagoane A

24 148529 17.09.2017

26 148642 08.11.2017

26 148643 08.11.2017

46 153204 29.10.2017

26 148646 12.11.2017

26 148649 12.11.2017

26 149363 04.11.2017

894. Voicu Gheorghe

26 148630 05.11.2017

895. Voicu Marin Daniel

26 149346 04.11.2017

52 154157 24.10.2017

A
A

53 149294 16.10.2017
6 150267 08.11.2017

899. Zaharia Nicolae

26 148655 12.11.2017

900. Zaharia Nicolae

26 144865 21.10.2017

26 150215 08.10.2017

* Informa iile complete privind autoriza iile/permisele sunt specificate


n formatul electronic al revistei.

26 149347 04.11.2017

889. Verde Damian


890. Vicol Marcel
891.

Vlceanu Gheorghe
Adrian

892. Vochin Ion


153170 24.07.2017

893. Voica Florian

896. Voicu Nicu


897. Voicu Nicu
Zaharia Gheorghe
898.
Mihai

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef echip
ntre inere cale
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren

26 149333 04.11.2017

26 148663 12.11.2017

26 149348 04.11.2017

52 154158 24.10.2017

26 148553 30.10.2017

A
A

6
6

impiegat de mi care A
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

26 150243 24.10.2017

149315 15.10.2017
149306 15.10.2017

14 154089 03.06.2017

26 150232 24.10.2017

26 150238 24.10.2017

** Conform prevederilor OMTCT 2262/2005, autoriza iile/permisele


sunt valabile 5 ani de la data eliber rii.

154070 03.06.2017

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

144

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

1.

ADAM EL TENSO S.R.L.


BUCURE TI, Calea Grivi ei nr. 236,
bl. H, Sc. C, etj. 4, ap. 16, sector 1
T:0723/370.140; F:411.53.80

AF 4004
nlocuie te AF 1875
25.11.2008
24.11.2013

24.11.2013

Fabricarea i ntre inerea instala iilor tensometrice de m surare a


sarcinilor pe ro i ale materialului rulant

2.

AECOM INGENIERIA S.R.L.


BUCURE TI, Sector 1, Str. Polon ,
nr. 68-72, etj.2
F: 021/316.11.68

AF 5657
Valabil 1 AN
16.11.2012
15.11.2013

15.11.2013

Proiectare i consultan

Nr.
crt.

Domeniul autorizat

n domeniul infrastructurii feroviare i de metrou

3.

ALCATEL - LUCENT ROMNIA


S.R.L.
TIMI OARA, Str. Gheorghe Laz r,
nr.9, Jude ul TIMI
T/F: 0256/491.225; 303.123

AF 5662
nlocuie te AF 3907
21.11.2012
07.09.2013

07.09.2013

Construc ii montaj, repara ii i ntre inere pentru instala ii TTR-TC;


Proiectare pentru instala ii TTR-TC;
Furnizare i instalare:
- echipamente, subansambluri, confec ii metalice sau plastice i piese de
schimb pentru infrastructura feroviar ;
- echipamente de supraveghere de video i televiziune cu circuit nchis,
radiocomunica ii, sisteme de control al accesului i sisteme de taxare;
- echipamente pentru distribu ie, comand electric i indicatoare
luminoase

4.

AL-MIN CONSTRUC II S.R.L.


TIMI OARA, Str. Augustin Coman,
nr.11, Jude ul TIMI
T/F: 0256/295.797

AF 5682
10.12.2012
09.12.2017

09.12.2013

Extragerea i prelucrarea pietrei sparte, utilizat pentru balastrarea liniilor


de cale ferat

5.

ALROD CONSULT S.R.L.


CMPINA, Calea Doftanei, nr.45,
Jude ul PRAHOVA
T/F: 0244/375.959

AF 4416
nlocuie te AF 3714
13.11.2009
12.11.2014

12.11.2013

Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie;


Tratamente fitosanitare i erbicidare

6.

ANDI-PRESS S.R.L.
UCE TI, Jude ul IA I
T/F: 0232/719.096 M: 0723373618

AF 5689
nlocuie te AF 4437
17.12.2012
16.12.2017

16.12.2013

Proiectarea, fabricarea i repararea de produse din PAFS pentru material


rulant i infrastructur feroviar ;
Proiectarea, fabricarea i repararea de pieselor de schimb, ansambluri i
subansambluri pentru material rulant i infrastructur feroviar

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

145

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

7.

APRODEX S.R.L.
PA CANI, Str. Vatra, nr.9,
Jude ul IA I
T/F: 0232/766.652

AF 5663
nlocuie te AF 4392
23.11.2012
22.11.2017

22.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , inclusiv realizarea
substratului c ii, f
sudarea inelor;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Decolmatarea albiilor la poduri, pode e.
an uri, drenuri i t ieri de vegeta ie pentru asigurarea gabaritului de
liber trecere i vizibilit ii semnalelor de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, copertine, cheiuri, rampe de
nc rcare/desc rcare, pasarele, pasaje pietonale;
Protec ie anticorosiv /vopsitorii la construc ii metalice n domeniul
infrastructurii feroviare, inclusiv tabliere metalice

8.

ARCADIS EUROMETUDES S.A.


BUCURE TI, Calea GRIVI EI, Nr.
136, CORP B, Etaj 2, Sector 1
T: 021/312.26.99 F: 021/312.26.97

AF 5243
nlocuie te AF 3234
28.11.2011
27.11.2016

27.11.2013

Proiectare, asisten
feroviare

9.

AVACO S.R.L.
ORADEA, Str. Cri ului, nr.11,
Jude ul BIHOR
F: 0259/414.705

AF 5655
Valabil 1 AN
14.11.2012
13.11.2013

13.11.2013

Fabricare i montaj structuri metalice destinate infrastructurii feroviare


(pasarele metalice, stlpi metalici de sus inere a liniei de contact i alte
elemente metalice)

10.

BOND INDUSTRIES S.R.L.


Comuna FLORE TI, Str: G rii, nr. 2,
Jude ul PRAHOVA
T/F: 0244/216.831

AF 5674
nlocuie te AF 3329
04.12.2012
03.12.2017

03.12.2013

Traverse din lemn neimpregnate pentru calea ferat normale, speciale i


de pod;
Impregnarea lemnului cu substan e de conservare (TANALITH E)

11.

C.E.T. GOVORA S.A.


RMNICUL VLCEA, Str. Industriilor
nr.1, Jude ul VLCEA
T: 0250/733.601 F:0250/733.603

AF 4842
nlocuie te AF 4447
06.12.2010
05.12.2015

05.12.2013

ntre inere curent


inelor

12.

CALA S.A.
NAZA, Str. Salcmilor, nr.14/B,
Jude ul MURE
F: 0265/212.901

AF 5643
Valabil 1 AN
07.11.2012
06.11.2013

06.11.2013

Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal, inclusiv pentru


diametre egale sau mai mari cu 1000 mm;
Construc ii, repara ii, ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;
Lucr ri de protec ie anticorosiv la structurile metalice de rezisten ale
podurilor i pode elor de cale ferat

13.

CAMUSAT ROM
TELECOMUNICA II SRL
BALOTE TI, Str. Viilor, nr.5,
Jude ul ILFOV
T: 031/711.15.24 F: 031/711.15.28

AF 5686
Valabil 1 AN
14.12.2012
13.12.2013

13.12.2013

Sheltere/Containere de telecomunica ii complet echipate; Turnuri de


telecomunica ii i accesoriile aferente;
Furnizarea, instalarea i punerea n func iune a shelterelor/containerelor
de telecomunica ii complet echipate i a turnurilor de telecomunica ii cu
accesorii aferente

14.

CAROMET S.A.
CARANSEBE , KM. 3,2,
Jude ul CARA -SEVERIN,
T/F: 0255/516.307

AF 4460
nlocuie te AF 3294
18.12.2009
17.12.2014

17.12.2013

Fabrica ie i repara ie osii montate i boghiuri pentru material rulant


feroviar i metrou;
Fabrica ie i repara ii componente i piese de schimb pentru boghiuri de
material rulant feroviar i de metrou;
Construc ii i confec ii metalice cu destina ie feroviar

15.

CHEMOIL IMPEX S.R.L.


BUCURE TI, Sector 2, Aleea
Capidava, nr.9-11,
T/F: 021/241.07.91 (93);
021/241.08.96

AF 5183
nlocuie te AF 4700
21.09.2011
20.09.2016

20.09.2013

Montaj i mentenan

16.

COMPANIA INDUSTRIAL GRIVI A


S.A.
RUDENI, Ora CHITILA, Str. Rudeni,
nr. 79, Jude ul ILFOV
T: 0744511588 F: 0374200917

AF 4403
nlocuie te AF 2666
04.11.2009
03.11.2014

03.11.2013

Fabricare i reparare drezine i remorci pentru drezine

17.

COMPREST UTIL S.R.L.


CONSTAN A, str. Interioar nr. 4,
jude ul CONSTAN A
T/F: 0241/693.727

AF 4423
nlocuie te AF 3838
20.11.2009
19.11.2014

19.11.2013

Extragerea i prepararea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale


ferat ;
Agregate minerale destinate domeniului feroviar

i consultan

tehnic n domeniul infrastructurii

i repara ii periodice linii de cale ferat , f

unit i de cnt rire static

sudarea

i dinamic a vagoanelor

18.

CONFER S.A.
BAIA MARE, Str. DEPOZITELOR,
Nr. 2, Jude ul MARAMURE
F: 0362/404.027

AF 5669
nlocuie te AF 5230
27.11.2012
26.11.2017

26.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii i consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Decolmatarea albiilor la poduri, pode e, an uri i t ieri de vegeta ie
pentru asigurarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii semnalelor de
cale ferat ;
Lucr ri de construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
ntre inere, repara ii i construc ii-montaj instala ii SCB, ELF, TTR I LC

19.

CONPLAST S.A.
IA I, Str. STRAP SILVESTRU,
Nr.13, Bl.E, Sc.B, Parter, Ap.1,
Jude ul IA I
T/F: 0232/218.020

AF 5226
nlocuie te AF 3959
09.11.2011
08.11.2016

08.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar inclusiv


instala ile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

04.11.2013

Repara ii capitale, periodice i ntre inere curent linii de cale ferat


industriale cu ecartament normal/ngust, f
sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de
maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, reabilit ri i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor

20.

146

CONREP S.A.
VI EU DE SUS, Str. MIORI EI, r. 4,
Jude ul MARAMURE
T/F: 0262/353.100; 0262/353.988

AF 5641
nlocuie te AF 4837
05.11.2012
04.11.2013

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

18.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i viaducte de cale


ferat ;
Protec ie anticorosiv la structurile metalice de rezisten ale podurilor i
pode elor de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, cheiuri, rampe de
nc rcare/desc rcare, copertine, pasarele n domeniul infastructurii
feroviare;
Construc ii, repara ii, ntre inere, consolid ri, moderniz ri cl diri cu specific
feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

AF 4421
nlocuie te AF 4009
19.11.2009
18.11.2014

18.11.2013

Construc ii, repara ii ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii SCB, TTR, ELF, IFTE;

AF 5638
V: AF 5638
01.11.2012
31.10.2017

31.10.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere treceri la nivel cu calea ferat

AF 5652
nlocuie te AF 4524
13.11.2012
12.11.2017

12.11.2013

Construc ii, repara ii, moderniz ri, reabilit ri, consolid ri linii de cale ferat
i metrou, f
sudarea inelor;
Construc ii, repara ii, moderniz ri, reabilit ri, consolid ri tuneluri de cale
ferat , galerii de metrou i sta ii de metrou;
Construc ii, inclusiv construc i-montaj, structuri metalice, repara ii i
ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Elemente prefabricate destinate structurilor de rezisten pentru tuneluri
de cale ferat , galerii i sta ii de metrou

AF 5275
nlocuie te AF 4443
28.12.2011
13.12.2014

13.12.2013

ntre inere curent i repara ie periodic linii de c i ferate, f


sudarea
inelor;
Repara ii i ntre inere cl diri cu specific ferovia, inclusiv instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;

AF 5675
Valabil 1 AN
05.12.2012
04.12.2013

04.12.2013

Construc ii, repar ii i ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;


Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Protec ie anticorosiv la structuri metalice de rezisten ale podurilor i
pode elor de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, cheiuri, rampe de
nc rcare/desc rcare, copertine, pasarele n domeniul infrastructurii
feroviare;
Decolmatarea albiilor la poduri, pode e, a an urilor i t ieri de vegeta ie
pentru asigurarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii semnalelor;

AF 5200
nlocuie te AF 4487
07.10.2011
06.10.2016

06.10.2013

Aparate pentru comanda i distribu ia electricit ii, inclusiv dulapuri


electrice de comand i distribu ie tensiune, precum i aparate i celule
de medie tensiune

21.

CONSTRUC II ERBA U S.A.


BUCURE TI, Str. Nicolae G.
Caramfil, nr.72, bl. XXII A, ap.1-2,
Sector 1
T/F: 021/232.35.45

AF 5660
Valabil 1 AN
nlocuie te AF 5202
19.11.2012
18.11.2013

22.

CONSTRUC II FEROVIARE
MOLDOVA S.A.
IA I, os. NA IONAL , Nr. 5,
Jude ul IA I,
T/F: 0232.412.333

23.

D.O. STYLE '99 S.R.L.


CONSTAN A - Str. R chita i nr.77,
jude ul CONSTAN A
T/F:0241/551808

24.

DELTA ANTREPRIZA DE
CONSTRUC II
I MONTAJ 93 S.R.L.
BUCURE TI, Sector 3,
Str. CHICIUREI, Nr. 39-45,
T/F: 021/346.41.09

25.

DELTA SERV S.R.L.


CLUJ-NAPOCA, Str. General Eremia
Grigorescu, Bloc I, Ap. 83,
Jude ul CLUJ
T/F: 0364/114.229

26.

DMT CONSTRUCT S.R.L.


CLUJ-NAPOCA, Str. T ietura
Turcului, nr.47, Jude ul CLUJ
T/F: 0364/88.08.03

27.

EATON ELECTRIC S.R.L.


BUCURE TI, os. Bucure ti Ploie ti nr.42-44, B neasa Business
& Technology Park, Cl direa B2,
etaj 3, Sector 1
T/F: 021/361.09.09

28.

EDRASIS CONSTRUCT GRUP


S.R.L.
BUCURE TI, Sector 2, Str. Lirei,
nr.19, etaj 1
F: 021/311.83.63

AF 5695
Valabil 1 AN
19.12.2012
18.12.2013

18.12.2013

Construc ii pentru consolidarea terasamentelor de cale ferat

29.

ELBA S.A.
TIMI OARA - str. G rii nr. 1,
jude ul TIMI
T: 0256/490.520 F:0256/274.721

AF 4414
nlocuie te AF 1648
12.11.2009
11.11.2014

11.11.2013

Fabricare corpuri de iluminat

30.

ELECTROUTILAJ S.A.
CMPINA, Str.Boblna, nr.44,
Jude ul PRAHOVA
T: 0244/335.751
F: 0244/335.754

AF 5688
Valabil 1 AN
17.12.2012
16.12.2013

16.12.2013

Lucr ri de repara ii capitale, repara ii curente i ntre inere la echipamente


electrice (transformatoare, motoare electrice, instala ii de automatizare);
Lucr ri de construc ii-montaj instala ii de automatizare i baterii de
condensatoare

31.

ENERGOBIT S.A.
CLUJ-NAPOCA, Str. T ietura
Turcului, nr.47/11, Jude ul CLUJ
T: 0264/207.500
F: 0264/207.555

AF 5644
nlocuie te AF 3905
07.11.2012
04.09.2013

04.09.2013

Echipamente de transformare, distribu ie, comand i m sur a energiei


electrice pentru instala iile de medie i joas tensiune;
Sisteme i echipamente de iluminat

32.

EURO EXPERT AGREGATE S.R.L.


Sat Aciu a, com. Ple cu a, FN,
Cariera Aciu a 3, jude ul ARAD
T/F: 0257/318.385

AF 5586
nlocuie te AF 5217
14.09.2012
30.10.2016

30.10.2013

Extregerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale


ferat

33.

FAUR S.A.
BUCURE TI, Sector 3, B-dul
BASARABIA, Nr. 256,
T: 021/255.65.59 F: 021/255.42.02

AF 5684
Valabil 1 AN
nlocuie te AF 5316
11.12.2012
10.12.2013

10.12.2013

Subansambluri i piese de schimb pentru material rulant;


Repara ii planificate la locomotive diesel;
Poduri i pode e de cale ferat - construc ie, montare, reparare,
ntre inere, protec ie anticorosiv

34.

FERCON S.R.L.
CRAIOVA, Str. 1 DECEMBRIE 1918,
Nr.39, bl. T4, Sc. 1, Et.1, ap. 7,
Jude ul DOLJ
T/F: 0351/461.756

AF 5240
nlocuie te AF 4002
22.11.2011
21.11.2016

21.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

sudarea inelor

147

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

35.

FERMIT S.A.
RMNICU S RAT, Aleea
INDUSTRIEI, Nr. 1, Jude ul BUZ U,
T: 0238/562.451 F: 0238/566.495

AF 4412
nlocuie te AF 2804
11.11.2009
10.11.2014

10.11.2013

Garnituri de frn (frn disc i frn tambur), sabo i i pl ci de frn din


structuri compozite f
azbest pentru material rulant;
Pl ci i garnituri de etan are din marsit f
azbest armat i nearmat
pentru material rulant;
Pl ci i garnituri de etan are din NOVAFER pentru material rulant

36.

FIELD COM S.R.L.


FOC ANI, Str. GLORIEI, Nr. 4,
Jude ul VRANCEA
F: 0237/237.365

AF 4406
nlocuie te AF 3190
05.11.2009
04.11.2014

04.11.2013

Repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f

37.

FOORI S.R.L.
SIBIU, P- a AURARILOR, nr.8,
AP. CAM. nr.1, Jude ul SIBIU
T/F: 0269/57.70.06

AF 4415
nlocuie te AF 2286
12.11.2009
11.11.2014

11.11.2013

Subtravers ri c i ferate, prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici de


1000 mm

38.

FOREST NATUR FRUCT S.R.L.


ARAD, os. Curticiului, km 4 (ferma
AIMZ Hala 5B), Jude ul ARAD
T/F: 0257/284.488

AF 5666
Valabil 1 AN
27.11.2012
26.11.2013

26.11.2013

Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale


ferat

39.

GRANIT STAR S.A.


BUCURE TI, Sector 1, Str. Cristian
Popi teanu, nr. 2-4, Etj. 2, Birou 1
T: 021/599.53.51
F: 021/599.53.66

AF 4826
nlocuie te AF 4306
17.11.2010
16.11.2015

16.11.2013

Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor calea


ferat

40.

GRUP FEROVIAR ROMN S.A.


BUCURE TI, Calea VICTORIEI,
Nr. 114, Sector 1,
F : 318.30.90
T: 318.30.91

AF 3991
nlocuie te AF 3569
17.11.2008
16.11.2013

16.11.2013

Repara ii periodice i ntre inere curent linii de cale ferat , f


inelor;
Repara ii capitale linii ferate industriale, f
sudarea inelor;
Repara ii i ntre inere instala ii SCB;
Repara ii i ntre inere poduri i pode e de cale ferat

Nr.
crt.

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

sudarea inelor

sudarea

41.

GRUP TRANSPORT FEROVIAR


S.A. Punct de Lucru PLOIE TI
PLOIE TI, B-dul PETROLULUI,
Nr.2, Jude ul PRAHOVA
T: 021/318.67.10;
F: 0741816254
021/318.67.12

AF 5231
nlocuie te AF 4827
15.11.2011
14.11.2016

14.11.2013

Fabricare, ntre inere, reparare i modernizare vagoane de marf ;


Fabricare i reparare subansambluri i piese de schimb pentru material
rulant;
ntre inere, revizii, repara ii i moderniz ri la locomotive electrice, diesel
electice i diesel hidraulice;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii CF, f
sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art n domeniul feroviar;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Confec ionare opritoare de cale ferat ;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit),

42.

GRUP TRANSPORT FEROVIAR


S.A. Punct de Lucru RO IORI DE
VEDE
RO IORI DE VEDE, Str. UZINEI,
nr.1, Jude ul TELEORMAN
T: 021/318.67.10;
F: 0741816254
021/318.67.12

AF 5692
nlocuie te AF 4857
18.12.2012
16.12.2015

16.12.2013

Fabricare, reparare i modernizare vagoane de marf i c tori;


Fabricare, reparare subansabluri i piese de schimb pentru materail rulant

43.

GSLS-CCCF BUCURE TI S.A.


BUCURE TI, Sector 6, Calea
Giule ti, nr.242, etaj 2, camera 29,
36, 37
T/F: 021/316.98.97; 317.60.80
M: 0732402011
0722221186

AF 5196
nlocuie te AF 4765
05.10.2011
04.10.2016

04.10.2013

Lucr ri pentru realizarea instala iilor aferente cl dirilor cu specific feroviar


i metrou, cu excep ia celor de gaze naturale

44.

GTI SANBOD CONSTRUCT S.R.L.


TIMI OARA, Str. Cmpului, nr.71,
Jude ul TIMI
T/F: 0356/435.853 M: 0730 715 200

AF 5670
Valabil 1 AN
29.11.2012
28.11.2013

28.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Protec ii anticorosive la structuri metalice din infrastructura feroviar ;
Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii capitale la instala iile ELF

45.

HELINICK S.R.L.
BUCURE TI, Str. Eraclie Arion, nr.
4-10, etaj 1-2, Sector 1
T: 021/404.44.44 F: 021/404.44.30

AF 5213
V: AF 4808
31.10.2011
30.10.2016

30.10.2013

Proiectare, instalare i ntre inere a sistemelor electronice de securitate


(sisteme de supraveghere video, voce-date, detec ie efrac ie, control
acces i detec ie i stingere incendii)

46.

HERARCONI S.R.L.
CONSTAN A, Str. Vrful cu Dor,
nr.26, (LOT 1/1, C1, PARTER i
MANSARD ), jude ul CONSTAN A
T: 0241/583.800
F: 0241/557.115

AF 5664
nlocuie te AF 4824
26.11.2012
14.11.2015

14.11.2013

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific feroviar;


Deservire i ntre inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative
i de exploatare

47.

ICME ECAB S.A.


BUCURE TI, Sector 3, Str. Drumul
ntre Tarlale, Nr. 42
T: 021/ 209.01.05 F: 021/256.14.76

AF 5685
nlocuie te AF 4422
13.12.2012
18.11.2014

18.11.2013

Cabluri de energie armate i nearmate, cu conductoare din cupru i


aluminiu, izolate cu PVC i XLPE;
Cabluri de semnalizare i control, izolate cu PVC i XLPE

18.12.2013

Proiectare, lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere pentru


instala ii de transport urban pe ine (re eaua aerian de contact, substa ii
electrice de trac iune, re eaua de cabluri n curent continuu i de ac ionare
cofre i de alimentare i ntoarcere, re eaua de cabluri de fibr optic );
Produc ia i furnizarea de confec ii metalice i echipamente pentru
instala iile transportului urban pe ine;
Repara ii i moderniz ri peroane i cl diri specifice transportului urban pe
ine;
Subtravers ri linii de tramvai prin foraj orizontal cu diametrul 400 mm

48.

148

IMSAT S.A.
BUCURE TI, Sector 6, B-dul Iuliu
Maniu, nr.7, Corp B, etaj 3,
T: 021/316.33.34
F: 021/316.90.30

AF 5264
19.12.2011
18.12.2016

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

49.

IMUT S.A.
BUCURE TI, Calea 13 Septembrie,
nr.139, bl. TB1, sc.1, etj.7, ap.28,
Sector 5
F: 0245/668.333

AF 4788
06.10.2010
05.10.2015

05.10.2013

Confec ii de structuri metalice de rezisten

50.

INSCOM S.A.
LTICENI, Str. DIMITRIE
LEONIDA nr. 40, Jude ul SUCEAVA
T/F: 0230/544.239

AF 5187
nlocuie te AF 3168
27.09.2011
26.09.2016

26.09.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

51.

INSTALVEST S.R.L.
ORADEA, Str. Padi ului, nr.14,
Jude ul BIHOR
T/F: 0359/199.244

AF 5656
nlocuie te AF 5170
15.11.2012
14.11.2017

14.11.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere poduri, pode e, viaducte de cale ferat ;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii, repara i i ntre inere treceri la nivel cu calea ferat

52.

ISAF S.A.
BUCURE TI, Calea GIULE TI,
Nr. 14, Sector 6
T: 021/220.80.75; F: 021/221.00.87

AF 4854
nlocuie te AF 4039
17.12.2010
16.12.2015

16.12.2013

Instala ii de semnaliz ri i automatiz ri SCB,


Instala ii fixe de trac iune electric IFTE,
Instala ii i re ele de telecomunica ii TTR-Tc,
Subtravers ri de c i ferate pentru montarea cablurilor,
Echipamente, subansambluri, confec ii i piese de schimb care intr n
componen a instala iilor; Elaborarea proiectelor de instala ii fixe de
trac iune electric (IFTE)

53.

ITALROM INGINERIE
INTERNATIONALA S.R.L.
BUCURE TI, Sector 4
B-dul
ti, nr.37, Parter, camera nr.1
T: 021/335.06.18 F: 021/335.06.19

AF 5694
nlocuie te AF 5175
19.12.2012
18.12.2017

18.12.2013

Proiectare, consultan , asisten


feroviare i de metrou

54.

NTRE INERE I REPARA II


LOCOMOTIVE I UTILAJE C.F.R.
IRLU S.A.
SEC IA IRLU PALAS CONSTAN A
CONSTAN A, Str. Remizei nr. 1,
Jude ul CONSTAN A
T/F: 0241/552.705

AF 3831
nlocuie te AF 3401
03.07.2008
02.07.2013

02.07.2013

Revizii intermediare i repara ii accidentale i planificate la material rulant


motor;
Repara ii subansambluri material rulant motor

55.

LEMN METAL REGHIN SOCIETATE


COOPERATIV
ME TE UG REASC
REGHIN, Str. Iernu eni, Nr. 120,
Jude ul MURE ,
T: 0265/512.813 F: 0265/511.397

AF 4397
nlocuie te AF 2222
02.11.2009
01.11.2014

01.11.2013

citor de ulei pentru motoare diesel i transmisii hidraulice (fabricare i


reparare)

56.

LEMN-PLAST-NEMES S.R.L.
LENI, nr.273A, Jude ul
MARAMURE
T/F: 0262/373.585

AF 5690
17.12.2012
16.12.2017

16.12.2013

Traverse din lemn neimpregnate normale, speciale pentru aparate de cale


i poduri destinate domeniului feroviar;
Impregnarea traverselor din lemn pentru cale ferat

57.

LIVAROM PREST S.R.L.


CONSTAN A, Str. Dimitrie Anghel
nr. 46-48, Jude ul CONSTAN A
T/F: 0241/551.320

AF 4819
nlocuie te AF 3983
11.11.2010
09.11.2013

09.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i revizii lucr ri de art , n domeniul infrastructurii
feroviare;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;

58.

LUPP CONSTRUCTION ROMNIA


S.R.L.
Cristian, Str. XIII, nr.106,
Jude ul SIBIU
F: 0369/103.211

AF 5646
Valabil 1 AN
08.11.2012
07.11.2013

07.11.2013

Elemente prefabricate destinate structurilor de rezisten pentru tuneluri,


sta ii de metrou, poduri i pode e de cale ferat , ziduri de sprijin;
Elemente prefabricate (exemplu: dale pentru peroane, panouri
fonoabsorbante, rigole, tuburi i c mine pentru drenuri, etc.) ce nu apar in
structurilor de rezisten pentru calea ferat i metrou

59.

LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.


BUCURE TI, Sector 1, Str.
PARNGULUI, Nr. 76,
T: 021/668.88.39 F: 021/668.88.23

AF 4830
nlocuie te AF 4413
24.11.2010
23.11.2015

23.11.2013

Proiectare, lucr ri de construc ii-montaj pentru instala iide alimentare cu


energie electric de joas , medie i nalt tensiune pn la 110 kV i
iluminat exterior n sta ii de cale ferat i triaje

60.

MAGRO UTIL S.R.L.


CHITILA, Str. Castanilor, nr.21,
Jude ul ILFOV
T/F: 031/817.53.32

AF 5120
nlocuie te AF 4667
02.08.2011
01.08.2016

01.08.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f

AF 5683
10.12.2012
09.12.2017

09.12.2013

Construc ii, repara ii, consolid ri i ntre inere terasamente de cale ferat
i ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art ,(poduri, pode e, viaducte
de cale ferat , ziduri de sprijin);
Construc ii, repara ii i ntre inere treceri la nivel cu calea ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, copertine, tunele pietonale,
rampe de nc rcare/desc rcare;
Construc ii-montaj panouri fonoabsorbante utilizate n infrastructura
feroviar

AF 5245
nlocuie te AF 4792
29.11.2011
28.11.2016

28.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat i metrou, f


sudarea inelor
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art n domeniul feroviar i de
metrou

AF 4426
nlocuie te AF 3994
23.11.2009
17.11.2013

17.11.2013

Subansambluri i piese de schimb pentru material rulant

Nr.
crt.

61.

MARTIN ROSE ROMNIA S.R.L.


TIMI OARA, B-dul LIVIU
REBREANU, nr.57, Jude ul TIMI
T/F: 0256/303.058
0256/201.258

62.

MAX BOEGL ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI, Str. Eroii Sanitari,
nr.49, Sector 5
F: 021/402.86.46

63.

METALURGICA TRANSILVAN
AIUD S.A.
AIUD, Str. Vulcan nr.2-10,
Jude ul ALBA

Domeniul autorizat

n domeniul feroviar

tehnic n domeniul infrastructurii

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

sudarea inelor

149

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

AF 4811
nlocuie te AF 4084
02.11.2010
01.11.2015

01.11.2013

Repara ii i ntre inere linii de metrou, inclusiv sudarea inelor;


Repara ii i ntre inere tuneluri i galerii de metrou;
Repara ii i ntre inere sta ii de metrou i construc ii speciale;
Repara ii i ntre inere instala ii specifice destinate transportului cu metroul
(telecomunica ii; electroenergetice; automatiz ri i telemecanic ;
semnaliz ri);
Servicii de interven ii asupra materialului rulant n cazul c derilor
accidentale ale acestuia, cu retragerea n depou sau n uzin cu ajutorul
trenurilor de interven ie;
Servicii de asigurare a consultan ei privind supravegherea tehnic a
controlului calit ii lucr rilor efectuate de ter i cu ocazia repara iilor cu
ridicare (RR) la ramele electrice de metrou

AF 4319
07.09.2009
06.09.2014

06.09.2013

Fabrica ie, construc ii-montaj, repara ii i ntre inere pentru instala ii


electrice de joas tensiune, instala ii de automatizare i de telemecanic

66.

MIS GRUP TRANSPORT


FEROVIAR S.A.
ANIE , Comuna Maieru,
Str. Principal , Nr. 79,
Jud. BISTRI A-N
UD
T/F: 0263/233.308

AF 4440 nlocuie te
AF 4100
11.12.2009
10.12.2014

10.12.2013

Repara ii i ntre inere linii de cale ferat , cu ecartament normal/ngust,


sudarea inelor;
Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

67.

MULTIMODAL SERVICE S.R.L.


PLOIE TI, B-dul REPUBLICII,
Nr. 291A, Cl direa L2-etaj 2,
Jude ul PRAHOVA
T/F: 0244/596.250

AF 5658
nlocuie te AF 5288
16.11.2012
15.11.2017

15.11.2013

68.

NIC-MOLDFINEX S.R.L.
Comuna Rebri oara, Str. Principal ,
nr.207, Jude ul BISTRI A-N
UD
T/F: 0263/366.862

AF 5645
08.11.2012
07.11.2017

07.11.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar inclusiv


instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, rampe, cheiuri, copertine i
drumuri de acces

69.

OCTAGON CONTRACTING &


ENGINEERING S.A.
BUCURE TI, Str. Smaranda
Braescu, nr. 20P, Etj. 1, Sector 1
T: 021/232.39.20 F: 021/232.39.09

AF 5211
nlocuie te AF 4812
27.10.2011
03.11.2015

03.11.2013

Construc ii, repara ii, poduri i pode e de cale ferat ; Construc ii,
consolid ri i repara ii terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii, ntre inere, consolidare i modernizare tunele de
cale ferat , galerii i sta ii de metrou

70.

PLASTIRAZ PRODCOM S.R.L.


SLATINA, Str. Cirea ov, nr.7, corpul
14A, Jude ul OLT
T: 0741228041
F:0349/808.774

AF 5278
06.01.2012
05.01.2017

05.01.2014

Articole tehnice din material plastic i cauciuc pentru domeniul feroviar i


metrou

71.

POLICOLOR S.A.
BUCURE TI, Str. THEODOR
PALLADY, Nr. 51, Sectorul 3,
T: 021/345.17.30; F:021/408.67.02

AF 4393
nlocuie te AF 2275
30.10.2009
29.10.2014

29.10.2013

Sisteme peliculogene de protec ie anticorosiv

72.

POMPONIO CONSTRUCT
BUSINESS S.R.L.
SIMERIA, FN, BALASTIERA
SIMERIA, Jude ul HUNEDOARA
T: 0258/814.001 F: 0258/739.822

AF 5671
nlocuie te AF 5248
17.12.2012
04.12.2016

04.12.2013

Structuri metalice pentru pode e i poduri de cale ferat ;


Construc ii i confec ii metalice destinate infrastructurii feroviare

73.

POMPONIO S.R.L.
DEVA, Pia a ARRAS, nr.6, etaj 1,
Jude ul HUNEDOARA
T: 0258/818.880 F: 0258/739.822

AF 5653
12.11.2012
11.11.2017

11.11.2013

Procesarea agregatelor minerale naturale pentru ob inerea amestecului


destinat realiz rii substratului c ii ferate (PSS);
Agregate minerale de balastier sortate i/sau concasate destinate
domeniului feroviar

74.

PROCONTRANS MB IMPEX SRL


BUCURE TI, Sector 3, Calea
VITAN, Nr. 119, Bl. V21B, Scara 1,
Parter, Ap. 2,
T: 021/321.00.20 F: 021/326.20.07

AF 4401
nlocuie te AF 2271
04.11.2009
03.11.2014

03.11.2013

Proiectare i consultan

75.

PROIECT CF BUCURE TI S.R.L.


BUCURE TI, Sector 2, strada Dinu
Vintil , nr.6b, bloc 2, scara G, etaj 8,
ap.121
F: 021/242.69.23

AF 5659
nlocuie te AF 5261
19.11.2012
18.11.2017

18.11.2013

Proiectare, consultan
i asisten tehnic n domeniul infrastructurii
feroviare i de metrou;
Studii topografice i geotehnice, hidrogeologice, studii de impact asupra
mediului, n domeniul infrastructurii feroviare i de metrou

AF 5667
Valabil 1 AN
27.11.2012
26.11.2013

26.11.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere, modernizare i reabilitare linii de cale
ferat , f
sudarea inelor;
Construc ii, repara ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de
maluri;
Construc ii, repara ii, reabilit ri lucr ri de art , inclusiv tunele de cale
ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, copertine, cheiuri, rampe de
nc rcare/desc rcare, pasarele, pasaje pietonale;
Construc ii, repara i, ntre inere i moderniz ri cl diri cu specific feroviar i
instala ii aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

AF 5647
nlocuie te AF 5203
08.11.2012
07.11.2017

07.11.2013

Proiectare, asisten
feroviare

AF 5649
12.11.2012
11.11.2017

11.11.2013

Fabricarea de construc ii metalice destinate infrastructurii feroviare,


inclusiv poduri i pode e metalice de cale ferat ;
Construc ii-montaj de structuri, poduri i pode e metalice de cale ferat

64.

METROREX S.A.
BUCURE TI, B-dul Dinicu Golescu,
nr. 38, Sectorul 1
T: 021/319.36.01 F:021/312.51.49

65.

MICO ELECTRO S.R.L.


BUCURE TI, Sector 6, Str.
rgelelor, nr.74, bl. N2, ap.51
T: 021/420.45.15 F:021/420.45.86

76.

PROIECT CONSULT S.R.L.


SIBIU, Str.Henri Coand , nr.59,
Jude ul SIBIU
F: 0269/217.721 (0369/566.978)

77.

PROINTEC ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI, Sector 2, os.
Iancului, nr.31, etj.1 i 2
F: 021/539.11.34

78.

PROMPT S.A.
TIMI OARA, Str. Avram Imbroane,
nr.7, Jude ul TIMI
T: 0256/220.066
F: 0256/494.809

150

Revizii i repara ii la material rulant;


Revizia trenurilor n sta ii

i decorative

n domeniul infrastructurii feroviare

tehnic

i consultan

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

n domeniul infrastructurii

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

79.

PUBLIX S.R.L.
CLUJ-NAPOCA, Str. Bucure ti,
nr.51, Ap. 30, Jude ul CLUJ
T/F: 0364/107.328

AF 4815
nlocuie te AF 4395
04.11.2010
03.11.2015

03.11.2013

Salubrizare (sta ii de cale ferat , spa ii n cl diri cu specific feroviar);


Deservire i ntre inere dormitoare pentru personal, cl diri administrative
i de exploatare

80.

RAPID COMPLEX S.R.L.


DR
ANI, Str. Bel ugului, Nr. 22,
Jude ul VLCEA,
T/F: 0250/730.553

AF 4818
nlocuie te AF 3043
08.11.2010
07.11.2015

07.11.2013

Repara ii periodice i ntre inere curent linii CF, f


sudarea inelor;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Proiectare lucr ri de: construc ii, repara ii linii de cale ferat
subtravers ri linii de cale ferat

81.

RC-CF TRANS S.R.L.


BRA OV, Str. Oltului, nr.2,
Jude ul BRRA OV
T: 0268/310.697
F: 0268/310.859

AF 5225
nlocuie te AF 3980
07.11.2011
03.11.2013

03.11.2013

ntre inere curent


ntre inere curent

82.

RECOM SID S.A.


HUNEDOARA, P- a IANCU DE
HUNEDOARA, Nr.1,
Jude ul HUNEDOARA
T: 0254/207.022 F:0254/746.886

AF 5063
30.05.2011
29.05.2016

29.05.2013

Construc ii metalice sudate

83.

RELOC S.A.
CRAIOVA, B-dul DECEBAL, Nr.
109, Jude ul DOLJ
T: 0251/438.754 F: 0251/437.854

AF 4852
nlocuie te AF 4022
14.12.2010
13.12.2015

13.12.2013

ntre inere, repara ii, moderniz ri pentru locomotive electrice, locomotive


diesel, automotoare, rame electrice i macarale CF;
Fabricare i reparare piese de schimb i subansambluri pentru matrial
rulant,

84.

REPAIR MOBIL S.R.L.


CONSTAN A, Sta ia CF Constan a,
incinta cl dirii Circula ie i Manevr ;
parter, Port B, Jude ul Constan a
T: 0372 919 007
F: 0372 879 057

AF 5648
Valabil 1 AN
09.11.2012
08.11.2013

08.11.2013

Repara ii defecte accidentale la vagoanele de marf

85.

ROMCARBON S.A.
BUZ U, Str. Transilvaniei, Nr. 132,
Jude ul BUZ U
T: 0238/711.155 F:0238/710.697

AF 4019 nlocuie te
AF 2348
05.12.2008
04.12.2013

04.12.2013

Elemente filtrante

86.

RONERA RUBBER S.A.


BASCOV, Jude ul, Str. Serelor nr.3,
Jude ul ARGE ,
T: 0248/270.390 F: 0248/270.389

AF 4776 nlocuie te
AF 2515
23.09.2010
22.09.2015

22.09.2013

Articole tehnice din cauciuc i din metal-caiciuc pentru domeniul


transportului feroviar i cu metrou

87.

SERVICE FAUR S.R.L.


BUCURE TI, b-dul Basarabiei nr.
256, sector 3
T: 021/256.46.47; F: 021/256.46.48

AF 5639
nlocuie te AF 4805
02.11.2012
01.11.2017

01.11.2013

Revizii i repara ii la material rulant

88.

SERVTRANS INVEST S.A.


BUCURE TI, Sector 2,
Strada Fabrica de Glucoz , Nr. 11A,
Camera B 01
T/F: 021/222.33.46

AF 5665
nlocuie te AF 4429
26.11.2012
25.11.2017

25.11.2013

Protec ia cu substan e chimice (impregnarea) a produselor din lemn


destinte infrastructurii feroviare;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii cale de ferat (la compunere, n tranzit, la
sosire)

i repara ii linii de cale ferat , f


i repara ii instala ii SCB;

sudarea inelor;

89.

SIEMENS S.R.L.
BUCURE TI, B-dul Preciziei, nr. 24,
imobil H3, etaj 3-5, Sector 6
T: 021/307.79.58 F:021/629.65.52

AF 5263
nlocuie te AF 4843
19.12.2011
18.12.2016

18.12.2013

Intermedierea furniz rii de produse finite, subansamble i piese de schimb


pentru transportul feroviar i cu metroul (material rulant, instala ii de
automatizare i comunica ii, inclusiv fibr optic , IFTE, instala ii SCB,
instala ii de protec ie pentru echipamentele i construc ii feroviare);
Construc ii-montaj, repara ii i ntre inere pentru instala ii feroviare (SCB,
ELF, IFTE,TTR-Tc);
Inspec ii de mentenan planificat i mentenan corectiv pentru
locomotivele SIEMENS, tip EURORUNNER i EUROSPRINTER;
Proiectare pentru instala ii feroviare (SCB, ELF, IFTE, TTR-Tc)

90.

SNTFC "CFR C
TORI" S.A.
REVIZIA DE VAGOANE
CONSTAN A (cu Postul de revizie
Fete ti i punctul de lucru Tulcea)
CONSTAN A, b-dul I.C. Br tianu,
nr. 43, Jude ul CONSTAN A,
F: 0241/582.591

AF 5678
nlocuie te AF 5237
06.12.2012
20.11.2016

20.11.2013

Repara ii defecte accidentale la vagoanele CF;


Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit);

91.

SNTFC CFR C
TORI S.A.
REVIZIA DE VAGOANE ARAD
(cu Postul de revizie CURTICI)
ARAD - Str.Calea Aurel Vlaicu
nr.2-4, jude ul ARAD
T/F: 0257/249.903 0257/270.903

AF 5679
nlocuie te AF 5229
07.12.2012
06.12.2017

06.12.2013

Revizii tehnice intermediare i repara ii defecte accidentale la vagoanele


de c tori;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit)

92.

SNTFC CFR C
TORI S.A. REVIZIA DE VAGOANE SUCEAVA
(cu Posturile de Revizie BOTO ANI
i VATRA DORNEI)
SUCEAVA, Str. Nicolae Iorga,
Nr. 7, Jude ul SUCEAVA
F: 0232/293044

AF 5693
nlocuie te AF 5298
19.12.2012
02.11.2015

02.11.2013

93.

SNTFCCFR C
TORI S.A.
REVIZIA DE VAGOANE SIMERIA
SIMERIA, Str. Victoriei, Nr. 9,
Jude ul HUNEDOARA,
T/F: 0254/262.743

AF 5640
nlocuie te AF 5182
01.11.2012
20.09.2016

20.09.2013

Revizii tehnice intermediare i repara ii defecte accidentale la vagoanele


de c tori;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit)

Revizii tehnice intermediare i repara ii defecte accidentale la vagoanele


de cal tori;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

151

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Serie i nr. AFF/
Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

94.

SNTFM CFR MARF S.A.


SUCURSALA TRANSILVANIA
CENTRUL ZONAL DE MARF
BRA OV
REVIZIA DE VAGOANE BRA OV
TRIAJ (cu Posturile de Revizie
Co lariu, Sibiu Triaj
i Punctele de lucru Ciceu, Vin u de
Jos, Trgu Mure Sud)
BRA OV, Str. Timi Triaj, Nr. 11,
Jude ul BRA OV,
T/F: 0268/330.724

AF 5315
nlocuie te AF 4829
17.02.2012
21.11.2015

21.11.2013

Revizia trenurilor n sta ii


Repara ii curente i accidentale la vagoanele de marf
Piese de schimb pentru material rulant

95.

SNTFM CFR MARF S.A.


REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA
(cu posturile de revizie: I alni a,
Motru Est, Piatra Olt, Rureni,
Gole ti, Ro iori de Vede)
CRAIOVA, Pia a Constantin
Brncu i, Nr. 10 Jude ul DOLJ,
T/F: 0372840693

AF 5654
nlocuie te AF 5133
13.11.2012
11.08.2016

11.08.2013

Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit);


Repara ii defecte accidentale (DA) la vagoanele de marf

96.

SOCIETATEA COMERCIAL DE
NTRE INERE
I REPARA II VAGOANE
CARANSEBE S.A.
CARANSEBE , Calea Timi oarei,
nr.1, Jude ul CARA -SEVERIN
T/F: 0255/514.223 516.988

AF 4424
nlocuie te AF 2297
23.11.2009
23.11.2014

23.11.2013

Revizii periodice, repara ii periodice, revizii intermediare tehnice i


repara ii accidentale la vagoane CF;
Subansambluri i piese de schimb pentru materialul rulant

97.

SOCIETATEA COMERCIAL DE
PRODUC IE INDUSTRIAL DE
APARATAJ, CENTRALIZARE I
TELECOMAND C I FERATE
"SPIACT ARAD" S.A.
ARAD, Calea 6 Vn tori, nr.55,
Jude ul ARAD
T/F: 0257/257.068

AF 5673
nlocuie te AF 3626
06.12.2012
05.12.2017

05.12.2013

Proiectare, fabrica ie, repara ie i ntre inere: echipamente, subansamble


i piese de schimb pentru instala ii aferente domeniului feroviar

98.

SOCIETATEA COMERCIAL DE
REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRA OV S.A. SEC IA
REPARA II LOCOMOTIVE
PLOIE TI
PLOIE TI, str. Depoului nr. 15,
jude ul PRAHOVA
T/F: 0244/573.141

AF 3933
nlocuie te AF 1826
23.09.2008
22.09.2013

22.09.2013

Revizii planificate i repara ii accidentale la materailul rulant feroviar motor


i la instala iile vagoanelor de nc lzire a trenurilor;

99.

SOCIETATEA COMERCIAL DE
REPARA II LOCOMOTIVE C.F.R.S.C.R.L. BRA OV S.A. SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE
SIBIU
SIBIU - str. Doroban ilor nr. 22,
jude ul SIBIU
T/F: 0269/230.637

AF 3875
nlocuie te AF 1672
08.08.2008
07.08.2013

07.08.2013

Revizii planificate i repara ii accidentale la materailul rulant feroviar motor


i la instala iile vagoanelor de nc lzire a trenurilor

100.

SOCIETATEA DE CONSTRUC II N
TRANSPORTURI BUCURE TI S.A.
BUCURE TI, Sector 2, Str.
OPANEZ, Nr. 3A,
T: 021/210.60.25 F: 021/210.20.70

AF 5677
nlocuie te AF 4760
06.12.2012
13.09.2015

13.09.2013

Construirea, modernizarea, ntre inerea i repararea c ilor de rulare


pentru tramvai

101.

STA II DE SP LARE VAGOANE


CISTERN CFR S.S.V.A.C. S.A.
PLOIE TI, Str. GHIGHIULUI Nr. 51,
Jude ul PRAHOVA
T: 0374.031.390
F: 0374.094.160

AF 5668
nlocuie te AF 5013
27.11.2012
26.11.2017

26.11.2013

Cur are i sp lare vagoane cistern ;


Cur are, sp lare, dezinsec ie i dezinfec ie vagoane de marf de uz
general;

102.

STEAUA ELECTRIC S.A.


FIENI, Str. G RII, Nr. 1,
Jude ul DMBOVI A,
T: 0245/774.219 F: 245/213.751

AF 4803
nlocuie te AF 2401
25.10.2010
24.10.2015

24.10.2013

mpi electrice cu incandescen


feroviar i cu metroul

Nr.
crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Domeniul autorizat

utilizate n domeniul transportului

103.

STRACO GRUP S.R.L.


BUCURE TI, Str. BRLEA, nr.5-13,
Sector 5,
T: 021/424.70.20

AF 5691
nlocuie te AF 5296
18.12.2012
17.12.2017

17.12.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat i metrou, f


sudarea inelor;
Construc ii, repara ii, ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere, consolidare tuneluri, galeriilor i sta ii de
metrou;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specfic feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Lucr ri n zona de protec ie i siguran a c ii;
Subtravers ri linii de cale ferat , prin foraj orizontal;
Lucr ri de construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat inclusiv
drumuri de acces;
Construc ii, repara ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de
maluri, inclusiv lucr ri de protec ia mediului

104.

SUBTRANSCON S.R.L.
TRGU MURE , B-dul 1 Decembrie
1918, Nr. 188, Ap. 7,
Jude ul MURE
T/F:0265/257693

AF 4834
nlocuie te AF 2761
29.11.2010
28.11.2015

28.11.2013

Subtraver ri linii de cale ferat prin foraj orizontal pentru diametre mai
mici de 1000 mm

152

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

105.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

SUCCESS CONSTRUCT S.R.L.


BUCURE TI, Sector 2, os. Iancului
nr.41, bl.102D, scara A, etj.P, ap.3
T/F: 021/252.84.81

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

AF 5676
nlocuie te AF 5234
06.12.2012
05.12.2017

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

05.12.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere terasamente de cale ferat i ap ri de
maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Lucr ri de construc ii-montaj re ele electrice i subtravers ri linii de cale
ferat ;
Protec ia anticorosiv prin vopsire a structurilor metalice din domeniul
feroviar;
Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii capitale instala ii electrice de
joas tensiune;
Lucr ri de construc ii-montaj instala ii de climatizare i ventila ie

106.

T.M.U.C.B. S.A.
BUCURE TI, Sector 1, Str. Polon ,
nr. 68-72, etj.4 (Polona 68 Business
Center)
T: 021/317.10.66 F: 021/312.95.42

AF 5661
nlocuie te AF 5259
21.11.2012
20.11.2017

20.11.2013

Construc ii, moderniz ri, consolid ri, repara ii i ntre inere cl diri cu
specific feroviar i de metrou i instala ii aferente cl dirilor, cu excep ia
celor de gaze naturale;
Construc ii peroane, cheiuri, rampe, copertine i pasarele n domeniul
infrastructurii feroviare;
Subtravers ri linii de cale ferat prion foraj orizontal;
Construc ii-montaj de structuri metalice pentru poduri i pode e de cale
ferat ;
Construc ii i confec ii metalice destinate infrastructurii feroviare i de
metrou, care nu apar in structurilor de rezisten - platelaje, balustrade,
sc ri, etc.;
Proiectare n domeniul infrastructurii feroviare

107.

TEBODIN CONSULTANTS &


ENGINEERS S.R.L.
VOLUNTARI, os. Bucure ti Nord,
Nr. 15-23, SWAN OFFICE &
TECHNOLOGY PARK, Cl direa
WINDSOR, Intrarea A3, A3-F03-02,
etaj 3
T/F: 021/311.71.93; 021/311.71.86

AF 5697
27.12.2012
04.10.2016

04.10.2013

Proiectare lucr ri de subtraversare linii de cale ferat , prin foraj orizontal


pentru conducte cu diametre mai mici de 1000 mm

108.

TEHMIN-BRA OV S.R.L.
BRA OV, Aleea Snzienelor, Nr. 5,
bloc 203, scara A, ap. 4,
Jude ul BRA OV,
T/F: 0268/311.992

AF 5338
nlocuie te AF 4800
12.03.2012
20.10.2015

20.10.2013

Echipamente electrice i termice pentru vehicule feroviare; Repara ii


accidentale la echipamente electrice i electronice de pe vehicule
feroviare

109.

TEHNO CONSTRUCT S.R.L.


CONSTAN A, Str. AL. PU KING,
nr.5, Jude ul CONSTAN A
F: 0241/613.975 M: 0744586241

AF 4438
nlocuie te AF 2344
08.12.2009
07.12.2014

07.12.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f

110.

TEHNODOMUS S.A.
ARAD - str. Petru Rare nr. 28,
jude ul ARAD
T: 0257/276.775; 276.613
F: 0257/276.445

AF 4769
nlocuie te AF 4343
27.09.2010
29.09.2015

26.09.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;
Construc ii, consolid ri, repara ii terasamente de cale ferat i ap ri de
maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv
instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

sudarea inelor

111.

TEHNOLOGICA RADION S.R.L.


BUCURE TI, SECTOR 6, Str.
Dmbovi a, nr.59-61
T: 0372118300;
F: 0372118330

AF 5651
Valabil 1 AN
nlocuie te AF 4885
12.11.2012
11.11.2013

11.11.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere, modernizare, reabilitare linii de cale
ferat i metrou, f
sudarea inelor;
Sudura inelor i aparatelor de cale ferat i de metrou;
Construc ii, moderniz ri, consolid ri, repara ii i ntre inere poduri, pode e
i viaducte de cale ferat ;
Construc ii, consolid ri, repara ii i ntre inere terasamente de cale ferat
i ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, rampe, cheiuri, drumuri de
acces, drenuri, rigole;
Protec ie anticorosiv la structurile metalice din domeniul feroviar i de
metrou;
Decolmatarea albiilor la poduri, pode e, a an urilor i t ieri de
vegeta iepentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor; Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Prefabricate din beton, beton armat i beton armat precomprimat destinat
infrastructurii feroviare i de metrou;
Extrac ia i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale
ferat ;
Agregate minerale destinate domeniului feroviar;
Construc ii, repara ii i ntre inere tunele de cale ferat , galerii i sta ii de
metrou;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar inclusiv
instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Proiectare i consultan n domeniul infrastructurii feroviare i de metrou;
Realizarea instala iilor de priz la p mnt

112.

TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.


CONSTAN A, Incinta Port
Constan a, Dana 17, (ntre Silozurile
i II, magazia portuar REMIZA CF),
Jude ul CONSTAN A,
T/F: 0241/601.601

AF 5650
nlocuie te AF 5246
09.11.2012
08.11.2017

08.11.2013

Revizii i repara ii la material rulant;


Revizia trenurilor marf n sta ii

113.

TERRA NOVA CONINVEST S.R.L.


BAC U, Str. 9 Mai nr.29, Bloc 29,
Scara A, ap.27, jude ul BAC U
T/F: 0253/226.025 0234/550.499

AF 5687
Valabil 1 AN
17.12.2012
16.12.2013

16.12.2013

ntre inere curent


inelor

i repara ii periodice linii de cale ferat f

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

sudarea

153

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

115.

116.

Domeniul autorizat

AF 5680
nlocuie te AF 5680
10.12.2012
09.12.2017

09.12.2013

Revizii tehnice trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit);


Repara ii defecte accidentale la lcomotive i vagoane de marf ;
Revizii intermediare, revizii tehnice planificate tip RT i tip R1 la locmotive
diesel;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Repara ii i ntre inere poduri i pode e de cale ferat

TRANS EXPEDITION FEROVIAR


S.A. Punctul de lucru MEDGIDIA
(inclusiv Atelierul Ploie ti Est)
MEDGIDIA, Str. POPORULUI, nr. 1,
Jude ul CONSTAN A

AF 5681
Valabil 1 AN
11.12.2012
10.12.2013

10.12.2013

Revizii intermediare i repara ii defecte accidentale la vagoane le de


marf ;
Revizii tehnice planificate i repara ii accidentale la locomotive diesel

URSUCONS C.F.D.P. S.R.L.


CRAIOVA, Str. LALELELOR, NR.32,
Jude ul DOLJ
F: 0251/310.018

AF 5672
Valabil 1 AN
03.12.2012
02.12.2013

02.12.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii ferate industriale, f


inelor

AF 5642
Valabil 1 AN
07.11.2012
06.11.2013

06.11.2013

Construc ia, ntre inerea, repararea, modernizarea i consolidarea


cl dirilor cu specific feroviar i instala ii aferente, cu excep ia celor de
gaze naturale;
Lucr ri de construc ii i repara ii copertine metalice, pasarele, peroane,
rampe, cheiuri, drumuri de acces n domeniul infrastructurii feroviare;
Construc ii, repara ii i consolid ri terasamente de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, reabilitare, consolidare i ntre inere poduri i pode e
de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Proiectare i consultan n domeniul infrastructurii feroviare i de metrou;
Construc ii pentru ap rarea i protejarea terasamentelor cu ap ri de
maluri;
Lucr ri de construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Subtravers ri de cale ferat , prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici
cu 1000 mm

AF 4436
nlocuie te AF 2811
02.12.2009
01.12.2014

01.12.2013

Articole tehnice din material plastic pentru domeniul infrastructurii


feroviare i de metrou

TRANS EXPEDITION FEROVIAR SA


BUCURE TI, Sector 2, Str. Fabrica
de Glucoz nr.11A, etaj 2, camera
216
T: 031/405.29.25 F: 031/405.29.26

114.

Valabilitate
viz

117.

VIANCO SIGLO XXI S.R.L.


Cop a Mic , Colonia Laborator,
bloc 39, etaj P, ap.1, Jude ul SIBIU
F: 0369/442.843

118.

VULCISPAS S.R.L.
ALEXANDRIA, Str.Ion Creang ,
nr.90, Jude ul TELEORMAN
T: 0247/313.163; F: 0347405904

sudarea

Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER
i Serviciul Autorizare, OmologareTransport Urban pe ine din cadrul AFER.

Autoriza ii de furnizor feroviar suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000


n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
Crt.

1.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax
TRIPEXPERT S.R.L.
DEVA, Aleea Trandafirilor, bl.1,
ap.5-6, Jude ul HUNEDOARA
T/F: 0254/233.351

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

AF 4786
06.10.2010
05.10.2015

05.10.2011

Domeniul autorizat

Observa ii

Proiectare, expertizare i consultan pentru cl diri


cu specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

RETRAS ISF
TIMI OARA
(06.12.2011)

Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER
i Serviciul Autorizare, OmologareTransport Urban pe ine din cadrul AFER.

Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate


a certificatelor de omologare tehnic feroviar eliberate de AFER conform OMT 290/2000
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

1.

ANDEZIT STANCENI S.R.L.


TRGU MURE

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat Cariera Mermezeu-localitatea
Stnceni

2B

347

06.11.2012

05.11.2013

2.

ASAM S.A,. IA I

Portsabot simplu turnat asamblat

1A

433

20.12.2012

19.12.2013

3.
4.
5.
6.
7.
8.

154

ASTRA VAGOANE C
S.A. ARAD

Tramvai IMPERIO cu podea complet


TORI cobort
Tramvai IMPERIO cu podea complet
cobort

BASALT CARIERE S.R.L.


DUMBR VI A
BET CONSTRUCT S.R.L.
FOC ANI

CAUPLAST S.A. BUCURE TI

1A

362

14.11.2012

durata
nedeterminata

1A

361

14.11.2012

13.11.2017

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat , Cariera Forotic

2B

424

13.12.2012

12.12.2013

Prefabricate din beton i beton armat


pentru instala ii feroviare

1A

348

08.11.2012

19.07.2016

Prefabricate din beton i beton armat


pentru instala ii feroviare

1A

349

08.11.2012

durata
nedeterminata

Pl cu e din cauciuc pentru prinderea


inei, tip K: K49B, K49L, K60B i K60L

1A

318

20.10.2011

19.10.2012

02.11.2012

19.10.2013

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, Seria Eaos, Cod proiect
473.00/0

1A

342

04.11.2011

03.11.2012

05.11.2012

03.11.2013

10.

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, Seria Rmms, Cod proiect
339.00/0

1A

354

11.11.2011

10.11.2012

05.11.2012

10.11.2013

11.

Elemente prefabricate pentru peroane


de cale ferat

2A

345

06.11.2012

05.11.2017

12.

Elemente prefabricate pentru pode e i


pasaje de cale ferat

1A

346

06.11.2012

05.11.2017

13.

Traverse monobloc de beton


precomprimat pentru linii curente cu
ecartament normal, pentru prindere tip K
i elastic indirect VOSSLOH KS a
inei

1A

352

12.11.2012

11.11.2017

14.

Traverse bibloc de beton armat, pentru


calea de rulare a metroului

1A

389

16.11.2012

15.11.2017

15.

Redresor monofazat, 24V/25A pentru


instala iile de semnalizare, centralizare,
bloc (SCB) tip E 24V/25A Bwrug-SBNCFR

1A

406

29.11.2012

28.11.2013

16.

Invertor monofazat, 5kVA, 160Vcc / 230


Vca - 75 Hz pentru instala iile de
semnalizare, centralizare, bloc (BLOC)

1A

401

29.11.2012

28.11.2013

17.

Invertor monofazat, 5kVA, 220Vcc / 230


Vca - 75 Hz pentru instala iile de
semnalizare, centralizare, bloc (SCB)

1A

402

29.11.2012

28.11.2013

Invertor monofazat, 2x5kVA, 220Vcc /


230 Vca - 75 Hz pentru instala iile de
semnalizare, centralizare, bloc (SCB)

1A

403

29.11.2012

28.11.2013

19.

Redresor trifazat, 160V/63A pentru


instala iile de semnalizare, centralizare,
bloc (SCB) tipD 160V/63 BWrug-SBNCFR

1A

404

29.11.2012

28.11.2013

20.

Redresor monofazat, tip LC 160V/40A


pentru instala iile de semnalizare,
centralizare, bloc (SCB) tip E 160V/40A
BWrug-SBN-CFRLC

1A

405

29.11.2012

28.11.2013

21.

Redresor monofazat, 24V/63A pentru


instala iile de semnalizare, centralizare,
bloc (SCB) tip E 24V/63A BWrug-SBNCFR

1A

407

29.11.2012

28.11.2013

Invertor pentru l mpi fluorescente

2A

422

11.12.2012

durata
nedeterminata

Invertor pentru l mpi fluorescente

2A

423

11.12.2012

10.12.2017

Releu de presiune reglabil FKE 57/A i


piese de schimb

1A

351

09.11.2012

08.11.2013

Regulatoare automate de timonerie de


frn tip DRV A

1A

396

21.11.2012

20.11.2017

Piese matri ate pentru material rulant

1A

350

09.11.2012

08.11.2017

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe boghiuri H, seria Tals, cod Proiect
701-00.I

1A

409

03.12.2012

02.12.2017

1A

410

03.12.2012

02.12.2017

1A

411

03.12.2012

02.12.2017

Domeniul

9.
CFR SIRV M
TI

TI S.A.

DUNAPREF S.A. GIURGIU

18.

22.
23.

ELECTROTEHNICA
ECHIPAMENTE ELECTRICE
S.R.L. BUCURE TI

ELECTROTERMOMETRIA
S.R.L. PA CANI

24.
FEROM S.R.L. BUCURE TI
25.
26.

FORSEV S.A. DROBETA


TURNU SEVERIN

27.

28.

29.

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, seria Eacs, cod Proiect RV 10GRUP TRANSPORT
525-00
FEROFIAR S.A. BUCURE TI Punt de lucru Ro iori de Vede Repara ie periodic la vagonul de marf
pe 4 osii, seria Uagps, cod Proiect
535.00

30.

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, seria Eaos, cod proiect RV 10578.00

1A

412

03.12.2012

02.12.2017

31.

Repara ie periodic a vagonului de


marf pe 4 osii, seria Tadgs, cod proiect
959

1A

435

20.12.2012

19.12.2013

Repara ie periodic a vagonului de


marf pe 4 osii, seria Ealos, cod proiect
053

1A

434

20.12.2012

19.12.2013

Travers monobloc de beton


precomprimat tip TW pentru prinderea
elastic a inei de cale ferat cu sisteme
de prindere VOSSLOH

1A

419

07.12.2012

06.12.2013

MARUB S.A. BRA OV


32.

33.

METABET C.F. S.A.


BUCURE TI

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

155

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

34.

METABET CF S.A.
BUCURE TI

Dale prefabricate din beton armat pentru


treceri la nivel cu calea ferat

1A

395

21.11.2012

20.11.2017

35.

METALCOLECT PROD S.R.L.


TRGU JIU

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat , cariera PLE A 2, Localitatea
PORCENI, Jud. GORJ

2B

421

11.12.2012

10.12.2017

36.

Osie - ax cu butuc fretat pentru


locomotivele diesel hidraulice de 1250
CP, 1360 CP i 1500 CP

1A

359

12.11.2012

11.11.2017

37.

Osie - ax cu butuc fretat pentru


locomotivele diesel hidraulice de 1250
CP, 1360 CP i 1500 CP

1A

358

12.11.2012

durata
nedeterminata

38.

Butuc pentru osia - ax de la


locomotivele diesel hidraulice de 1250
CP, 1360 CP i 1500 CP

1A

357

12.11.2012

11.11.2017

Butuc pentru osia - ax de la


locomotivele diesel hidraulice de 1250
CP, 1360 CP i 1500 CP

1A

356

12.11.2012

durata
nedeterminata

40.

Osie - ax din o el aliat 34CrNiMo6XL


pentru locomotivele diesel hidraulice de
1250 CP, 1360 CP, i 1500 CP

1A

355

12.11.2012

11.11.2017

41.

Osie - ax din o el aliat 34CrNiMo6XL


pentru locomotivele diesel hidraulice de
1250 CP, 1360 CP, i 1500 CP

1A

354

12.11.2012

durata
nedeterminata

42.

Osie - ax din o el aliat 34CrNiMo6XL


pentru locomotive electrice de 3400 kW
i 5100 kW

1A

353

12.11.2012

11.11.2017

43.

Cuzinet sprijin - Parte trac iune/Parte


colector, destinat echip rii motorului
electric de trac iune feroviar tip GDTM
533F

1A

394

21.11.2012

20.11.2013

Lag re cu alunecare - cuzine i,


semicuzine i pentru motoare diesel de
trac iune feroviar tip SULZER

1A

393

22.11.2012

21.11.2017

MIN-EXPERT S.R.L.
TIMI OARA

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat , Cariera P tr

1A

397

27.11.2012

26.11.2013

NEPTUN S.A. CMPINA

Coroane din ate, pinioane i


subansambluri pinion cu arbore
antrenare pentru vehicule feroviare
motoare

1A

386

16.11.2012

15.11.2017

Pl cu e din cauciuc pentru prinderea


inei tip K, tipurile : K49L, K49B, K60L,
K60B

1A

431

19.12.2012

durata
nedeterminata

48.

Pl cu e din cauciuc pentru prinderea


inei tip K, tipurile : K49L, K49B, K60L,
K60B

1A

432

19.12.2012

18.12.2017

49.

Elemente din cauciuc pentru ansamblul


elastic al aparatelor de trac iune tip U,
cursa 60 mm pentru vehicule feroviare

1A

363

14.11.2012

durata
nedeterminata

Elemente din cauciuc pentru ansamblul


elastic al aparatelor de trac iune tip U,
cursa 60 mm pentru vehicule feroviare

1A

364

14.11.2012

13.11.2017

Modernizare LE Co-Co 5100 kW Ers 66600-CL 1,2

1A

420

10.12.2012

09.12.2017

Pl ci din cauciuc pentru


intercomunica ie destnate vagoanelor de
tori

1A

413

03.12.2012

02.12.2017

Pl ci din cauciuc pentru


intercomunica ie destnate vagoanelor
de c tori

1A

414

03.12.2012

durata
nedeterminata

Ansamblu asiu i cutie de vagon de


marf Seria Eaos

1A

418

06.12.2012

05.12.2013

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii seria Eanos, cod Proiect RVG
01.00

1A

344

05.11.2012

04.11.2013

Repara ia general cu reconstruc ie i


modernizare a vagoanelor de tramvai tip
GT 4.M, cod proiect GT4M-00

1A

430

18.12.2012

17.12.2013

39.

METALURGICA
TRANSILVAN AIUD S.A.
AIUD

MIBAROM RE
RE
A

A S.R.L.

44.
45.

46.

47.
NEW VICTORIA CAUCIUC
S.R.L. BUCURE TI

OLT TYRE S.A. CARACAL


50.
51.

PROMAT S.R.L. CRAIOVA

52.
PROMIN PROD S.R.L.
VN TORI-NEAM
53.
54.

RECOM SID S.A.


HUNEDOARA

55.
REMAR S.A. PA CANI
56.

57.

REMARUL 16 FEBRUARIE
S.A. CLUJ - NAPOCA

Repara ii planificate tip RR, RG i


moderniz ri la locomotiva electric de
5100 kW

1A

91

02.05.2011

01.05.2012

11.12.2012

01.05.2013

58.

ROMPLAST DISTRIBUTION
CLF S.R.L. PITE TI

Pl ci de uzur din materiale compozite


pentru ansamblul crapodin de la
vagoanele de marf

1A

343

05.11.2012

04.11.2013

156

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Tubulatur de ventilare i climatizare

2A

360

13.11.2012

12.11.2013

Structuri metalice substa ii de trac iune


110/25 kV stlpi supor i metalici tip SS

2A

387

16.11.2012

durata
nedeterminata

61.

Structuri metalice substa ii de trac iune


110/25 kV stlpi supor i metalici tip SS

2A

388

16.11.2012

15.11.2017

62.

Inductor de cale n carcas nemetalic


TT 00-IC; TT 01-IC, TT 02-IC, TT 03-IC

1A

399

29.11.2012

28.11.2017

Inductor de cale n carcas nemetalic


TT 00-IC; TT 01-IC, TT 02-IC, TT 03-IC

1A

400

29.11.2012

durata
nedeterminata

Portsabot dublu sudat pentru vagoane


de marf

1A

417

06.12.2012

05.12.2013

Aparat de legare de 850 KN

1A

390

19.11.2012

18.11.2017

Bar de trac iune tip "F"

1A

391

19.11.2012

18.11.2017

Crlig de trac iune de 1000 KN, tip "O"

1A

392

19.11.2012

18.11.2017

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, Seria Eacs, cod Proiect
Fu.99.00

1A

415

06.12.2012

05.12.2017

Repara ie perioadic la vagonul de


marf pe 4 osii, Seria Fals, Cod proiect
75 Tw-00.00.00.00.00

1A

416

06.12.2012

05.12.2017

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, seria Rgs, cod Proiect 332/0

1A

408

03.12.2012

02.12.2017

Repara ie general i modernizarea


vagoanelor compartimentate serie veche
20.47/20.57 i transformare n vagon
serie nou 20.49 (varianta I de echipare
i dotare)

1A

398

28.11.2012

27.11.2017

72.

Repara ie planificat tip RP a


vagoanelor de c tori Seria 20.49
(varianta II de echipare i dotare)

1A

429

14.12.2012

13.12.2013

73.

Schimbator simplu S 49 - 100 - 1:6, Af,


Ec. 1432 mm, pr.874 - 0/R

1A

365

19.11.2012

durata
nedeterminata

74.

Schimb tor simplu de cale S 49-100-1/6,


AF, EC.1432 mm

1A

366

19.11.2012

07.07.2015

75.

Schimb tor simplu de cale S 49-100-1:5,


27 Af, Ec.1432 mm

1A

367

19.11.2012

durata
nedeterminata

76.

Schimb tor simplu de cale S 49-100-1:5,


27 Af, Ec.1432 mm

1A

368

19.11.2012

27.09.2016

77.

Traversare cu jonctiune dubla TJD 49 100 - 1:6, Af, Ec. 1432 mm, pr.876 0/VM

1A

369

19.11.2012

durata
nedeterminata

78.

Traverse cu jonc iune dubl TJD 49100-1:6 AF; EC.1432 mm

1A

370

19.11.2012

05.07.2015

79.

Bretea simpl B 49-100-1:6 Af, Ec.1432


mm, D=4,30 m

1A

371

19.11.2012

durata
nedeterminata

80.

Bretea simpl B 49-100-1:6 Af, Ec.1432


mm, D=4,30 m

1A

373

19.11.2012

durata
nedeterminata

Schimb tor simplu de cale S49-109-1:9


AF, EC.1432 mm

1A

374

19.11.2012

10.03.2016

82.

Bretea simpl B 49-300-1:9 Af, Ec. 1432


mm, D=4,75 m

1A

375

19.11.2012

durata
nedeterminata

83.

Bretea simpl B 49-300-1:9 Af, Ec. 1432


mm, D=4,75 m

1A

376

19.11.2012

27.09.2016

84.

Traversare cu jonc iune dubl TJD 60190-1:9 Af, Ec.1432 mm

1A

377

19.11.2012

durata
nedeterminata

85.

Traversare cu jonc iune dubl TJD 60190-1:9 Af, Ec.1432 mm

1A

378

19.11.2012

27.09.2016

86.

Bretea combinat S60-190-1:9 DR/S60190-1:9 ST TJD60-190-1:9/S60-1901:9 DR Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

379

19.11.2012

durata
nedeterminata

87.

Bretea combinat S60-190-1:9 DR/S60190-1:9 ST


TJD60-190-1:9/S60-1901:9 DR Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

380

19.11.2012

29.08.2016

88.

Bretea combinat S60-190-1:9 ST/S60190-1:9 ST S60-190-1:9 ST/S60-1901:9 DR Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

381

19.11.2012

28.08.2016

89.

Bretea combinat S60-190-1:9 ST/S60190-1:9 ST S60-190-1:9 ST/S60-1901:9 DR Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

382

19.11.2012

durata
nedeterminata

59.

Domeniul

SOPREX - IMI S.A.


BUCURE TI

60.
SUDARC S.R.L. PLOIE TI

TEHNOTON S.A. IA I
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

71.

81.

TELCOMTRA SERV S.R.L.


BUCURE TI,
Punct de lucru Suceava
TRANS EXPEDITION
FEROVIAR S.R.L.
BUCURE TI
SUCURSALA PA CANI

UNIFERTRANS S.A.
VOLUNTARI,
Punctul de lucru Fete ti

UZINA DE VAGOANE AIUD


S.A.

UZINA DE VAGOANE AIUD


S.A. AIUD,
Punctul de lucru Bra ov

VOESTALPINE VAE
APCAROM S.A. BUZ U

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

157

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT

Nr.
crt.
OT

Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

90.

Schimb tor simplu de cale S 60-190-1:9


Af, Ec.1432 mm

1A

383

19.11.2012

durata
nedeterminata

91.

Schimb tor simplu de cale S 60-190-1:9


Af, Ec.1432 mm

1A

384

19.11.2012

27.09.2016

Schimb tor simplu de cale S 49-300-1/9,


AF, EC. 1432 mm

1A

385

19.11.2012

05.07.2015

93.

Macazuri de intrare /ie ire cu ace


flexibile pentru tramvai

1A

427

14.12.2012

13.12.2017

94.

Macazuri de intrare /ie ire cu ace


flexibile pentru tramvai

1A

428

14.12.2012

durata
nedeterminata

Ulei hidraulic aditivat tip ulei X OIL H 60


A

1B

425

13.12.2012

durata
nedeterminata

Ulei hidraulic aditivat tip ulei X OIL H 60


A

1B

426

13.12.2012

12.12.2017

VOESTALPINE VAE
APCAROM S.A. BUZ U

92.

95.
X OIL GRUP S.R.L. PLOIE TI
96.

Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER
i Serviciul Autorizare, OmologareTransport Urban pe ine din cadrul AFER.

Certificate de omologare tehnic suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000


n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Clasa
risc

Num r

Data emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Observa ii

Prefabricate din beton i


beton armat pentru instala ii
feroviare

1A

183

20.07.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
349/2012

2.

Prefabricate din beton i


beton armat pentru instala ii
feroviare

1A

182

20.07.2011

19.07.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
348/2012

3.

Schimbator simplu
S 49 - 100 - 1:6, Af,
Ec. 1432 mm, pr.874 - 0/R

1A

81

02.03.2004

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
365/2012

4.

Traversare cu jonctiune
dubla TJD 49 - 100 - 1:6, Af,
Ec. 1432 mm, pr.876 - 0/VM

1A

83

02.03.2004

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
369/2012

5.

Traverse cu jonc iune dubl


TJD 49-100-1:6 AF;
EC.1432 mm

1A

223

06.07.2010

05.07.2015

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
370/2012

6.

Schimb tor simplu de cale


S 49-300-1/9, AF,
EC. 1432 mm

1A

224

06.07.2010

05.07.2015

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
385/2012

7.

Schimb tor simplu de cale


S 49-100-1/6, AF,
EC.1432 mm

1A

225

08.07.2010

07.07.2015

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
366/2012

8.

Schimb tor simplu de cale


S49-109-1:9 AF,
EC.1432 mm

1A

49

11.03.2011

10.03.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
374/2012

9.

Bretea combinat
S60-190-1:9 DR/S60-190-1:9 ST
TJD60-190-1:9/S60-190-1:9 DR
Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

271

30.08.2011

29.08.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
380/2012

10.

Bretea combinat
S60-190-1:9 DR/S60-190-1:9 ST
TJD60-190-1:9/S60-190-1:9 DR
Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

272

30.08.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
379/2012

11.

Bretea combinat
S60-190-1:9 ST/S60-190-1:9 ST
S60-190-1:9 ST/S60-190-1:9 DR
Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

268

29.08.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
382/2012

12.

Bretea combinat
S60-190-1:9 ST/S60-190-1:9 ST
S60-190-1:9 ST/S60-190-1:9 DR
Af, Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

267

29.08.2011

28.08.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
381/2012

Domeniul

1.
BET CONSTRUCT S.R.L.
FOC ANI

VAE APCAROM S.A.


BUZ U

158

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Observa ii

13.

Schimb tor simplu de cale


S 49-100-1:5, 27 Af,
Ec.1432 mm

1A

238

28.09.2011

27.09.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU 368/2012

14.

Bretea simpl
B 49-100-1:6 Af,
Ec.1432 mm, D=4,30 m

1A

239

28.09.2011

27.09.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
372/2012

15.

Bretea simpl
B 49-300-1:9 Af,
Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

241

28.09.2011

27.09.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
376/2012

16.

Schimb tor simplu de cale


S 60-190-1:9 Af,
Ec.1432 mm

1A

242

28.09.2011

27.09.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
384/2012

17.

Traversare cu jonc iune


dubl TJD 60-190-1:9 Af,
Ec.1432 mm

1A

244

28.09.2011

27.09.2016

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
378/2012

18.

Bretea simpl
B 49-100-1:6 Af,
Ec.1432 mm, D=4,30 m

1A

288

28.09.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
371/2012

19.

Schimb tor simplu de cale


S 49-100-1:5, 27 Af,
Ec.1432 mm

1A

287

28.09.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
367/2012

20.

Bretea simpl
B 49-300-1:9 Af,
Ec. 1432 mm, D=4,75 m

1A

290

28.09.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
375/2012

21.

Schimb tor simplu de cale


S 60-190-1:9 Af,
Ec.1432 mm

1A

291

28.09.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
383/2012

22.

Traversare cu jonc iune


dubl TJD 60-190-1:9 Af,
Ec.1432 mm

1A

293

28.09.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT
CU OT
377/2012

VAE APCAROM S.A.


BUZ U

Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER
i Serviciul Autorizare, OmologareTransport Urban pe ine din cadrul AFER.

Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare


eliberate de AFER conform OMT 290/2000
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

1.

2 INVEST S.R.L.
CLUJ-NAPOCA

Construc ii, reabilit ri i moderniz ri linii


de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

1264

15.11.2012

14.11.2013

2.

A&S TURISM CONSTRUCT


S.R.L. BAIA DE FIER

Construc ii-montaj re eleelectrice


subterane n zona de protec ie CF i
subtravers ri linii CF

1A

999

20.10.2011

19.10.2012

07.11.2012

19.10.2014

3.

A.R.M. GRUP FEROVIAR


S.R.L. IA I

Proiectare i consultan
infrastructurii feroviare

1A

1364

14.12.2012

13.12.2013

4.

ACATREX S.R.L.
TRGU JIU

Realizarea amestecului de agregate


minerale naturale destinat substratului
ii (PSS)

1B

1326

06.12.2012

05.12.2013

5.

ADREM INVEST S.R.L.


BUCURE TI, IDS GmbH
ETTLINGEN

Sistem SCADA&DMS pentru instala iile


de electrificare ale infrastructurii
feroviare

1B

971

17.10.2011

16.10.2012

16.11.2012

16.10.2014

6.

AIR TRADE CENTRE S.R.L.


BUCURE TI, FLKT
WOODS LIMITED ANGLIA

Ansambluri de ventila ie i desfumare

2A

1286

21.11.2012

20.11.2013

7.

ALEXON PROD S.R.L.


BUCURE TI, ALTRO
LIMITED U.K.

Covor antiderapant din PVC, tip


ALTRO, pentru vehicule feroviare i
metrou

2A

1327

06.12.2012

05.12.2014

8.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI

Mentenan preventiv i corectiv


pentru trenurile de metrou tip
BOMBARDIER

1A

1251

14.11.2012

24.03.2013

n domeniul

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

159

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

9.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI, COMETI S.P.A.
ITALIA

Drezin feroviar tip CMT 250G

1A

1352

11.12.2012

10.12.2013

10.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI, LIEBHERR
HYDRAULIKBAGGER GmbH
GERMANIA

Excavator LIEBHERR A 900ZW


LITRONIC

1A

1354

11.12.2012

10.12.2013

11.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI, OMAC @
ALOORAPEC.COM ITALIA

Vagon platform cu sistem de montare


a cablurilor aeriene de trac iune
electric tip OMAC F120.AF.60.22.F

1A

1353

11.12.2012

10.12.2013

12.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI, SOCIT DES
ANCIENS
TABLISSEMENTS L.
GEISMAR S.A. FRAN A

Vehicul feroviar tip VCP IPC

1A

1351

11.12.2012

10.12.2013

13.

ANDREE PRODCOM S.R.L.


VOLUNTARI

Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie

2A

1016

25.10.2011

24.10.2012

12.12.2012

24.10.2014

14.

ANTCON DINU S.R.L.


PETRO ANI

Lucr ri de repara ii i construc ii-montaj


la instala iile de energoalimentare
pentru c i ferate electrificate 25kV 50Hz

1A

1215

01.11.2012

31.10.2014

Lucr ri de repara ii i construc ii-montaj


a instala iilor liniei de contact ale c ii
ferate electrificate 25kV - 50Hz

1A

1216

01.11.2012

31.10.2014

ntre inere curent i repara ii periodice


a liniilor de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

1229

06.11.2012

05.11.2014

Repara ii capitale linii de cale ferat ,


sudarea inelor

1A

1271

19.11.2012

18.11.2014

Construc ii, repara ii i consolid ri a


terasamentelor (cu cu demontarea i
remontarea liniei CF)

1A

1236

08.11.2012

07.11.2013

Realizarea zonei platformei c ii ferate


(strat de form i substrat, asanare,
amenajarea platformei)

1A

1235

08.11.2012

07.11.2013

15.
ANTCON DINU S.R.L.
PETRO ANI
16.

17.

ANTREPRIZA MONTAJ
REPARA II CCFMH S.R.L.
TRGU MURE

18.
APRODEX S.R.L. PA CANI
19.
20.

ARTCONS S.R.L. GALA I

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri i pode e de cale ferat

1A

582

17.09.2010

16.09.2012

13.11.2012

16.09.2014

21.

ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
HUBNER GmbH GERMANIA

Intercomunica iile cu burdufuri simple i


duble de la tramvaiul IMPERIO cu
podea complet cobort

1A

1227

05.11.2012

04.11.2014

22.

ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
OROSHAZAGLAS TERMELO
SZOLGALTATO ES
KERESKEDELMI Kft
UNGARIA

Sticl securizat a ferestrelor


tramvaiului IMPERIO cu podea complet
cobort

1A

1228

05.11.2012

04.11.2014

23.

ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
SCHUNK BAHN UND
INDUSTRIETECHNIK GmbH
AUSTRIA

Pantograful tramvaiului IMPERIO cu


podea complet cobort

1B

1226

05.11.2012

04.11.2014

24.

ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
SIEMENS
AKTIENGESELLSCHAFT
A.G. AUSTRIA

Boghiul motor i boghiul alerg tor de la


tramvaiul IMPERIO cu podea complet
cobort

1A

1225

05.11.2012

04.11.2014

25.

ATELIERELE CFR GRIVI A


S.A. BUCURE TI, LUCCHINI
POLAND Sp.z.o.o. POLONIA

Ro i monobloc

1A

1243

12.11.2012

11.11.2013

26.

BATROM PRODCOM IMPEX


S.R.L. CLUJ-NAPOCA

Intermedierea furniz rii de baterii de


acumulatoare

1B

742

30.11.2010

29.11.2012

09.11.2012

29.11.2014

Revizia intermediar a frnei (RIF) la


vagoane de marf

1A

1237

09.11.2012

08.11.2014

Revizia rul rii (RRu) la vagoane de


marf

1A

1238

09.11.2012

08.11.2014

27.
28.

BEGA REPARA II VAGOANE


S.A. TIMI OARA

29.

BOMBARDIER
TRANSPORTATION GmbH
GERMANIA

Locomotive electrice multisistem B'oB'o - Familia TRAXX

1A

1300

26.11.2012

14.06.2013

30.

BRIDGE CONSULT S.R.L.


BUCURE TI

Proiectare i consultan
infrastructurii feroviare

1A

1240

09.11.2012

08.11.2014

31.

C.D.C. STAR S.R.L.


BRA OV, PLASSER /
THEURER EXPORT von
BAHNBAUMASCHINEN GES
m.b.H AUSTRIA

Ma in de burat, nivelat i ripat linia tip


UNIMAT 07-16

1A

1269

19.11.2012

18.11.2014

160

n domeniul

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

32.

C.D.C. STAR S.R.L.


BRA OV, PLASSER /
THEURER EXPORT von
BAHNBAUMASCHINEN GES
m.b.H AUSTRIA

Ma in de profilat prisma de balast


model USP 5000C

1A

1270

19.11.2012

18.11.2014

33.

CARMENSIMI GRUP S.R.L.


PLOIE TI

Repara ii periodice i ntre inere


curent linii de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

1283

20.11.2012

19.11.2014

34.

CASA INVEST S.R.L.


BRNOVA

Construc ii, repara ii, ntre inere,


consolidare i modernizare a cl dirilor
cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

1366

17.12.2012

16.12.2013

35.

CFR IRLU S.A.


SEC IA IRLU BUZ U
(inclusiv atelier Br ila)

Revizii planificate tip PTAE, RT, R1,


R2, 2R2 i repara ii accidentale la
locomotivele diesel hidraulice de 450
CP i 700 CP

1A

1385

20.12.2012

19.12.2014

36.

CFR IRLU S.A.


SEC IA IRLU SIMERIA

Revizii planificate tip: PTAE, RAC, RT,


R1, R2 i repara ii accidentale tip RIT,
RIR, RAD, RA la locomotiva electric
de 6600 Kw tiristorizat

1A

1244

13.11.2012

12.11.2013

Revizii planificate tip RAC, RT, R1, R2,


repara ii accidentale i lucr ri de
preg tiri pentru iarna la rama electric
Z6100

1A

1254

14.11.2012

13.11.2014

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, 2R2, repara ii accidentale i lucr ri
de pregatiri pentru iarn la locomotivele
diesel hidraulice de 1360 CP

1A

1255

14.11.2012

13.11.2014

Revizie intermediar (RI), revizii ale


echipamentelor de pe acoperi (RAC),
revizii planificate tip RT, Rev.G,
Rev.Gex i repara ii accidentale la
locomotivele electrice de 4130 kW

1A

1306

28.11.2012

27.11.2014

40.

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. IA I


Punctul de lucru Bac u

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, repara ii accidentale, lucr ri de
preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomitivele
electrice de 3400 kW

1A

1213

01.11.2012

31.10.2014

41.

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. MEDGIDIA

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, repara ii accidentale, lucr ri de
preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotivele
electrice de 2100 CP

1A

1220

02.11.2012

01.11.2014

42.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, 2R2, repara ii accidentale, lucr ri
de preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotivele
diesel hidraulice de 1250 CP

1A

1253

14.11.2012

13.11.2014

43.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, 2R2, R3, repara ii accidentale i
lucr ri de preg tiri pentru iarn la
locomotivele tip LDE 621 EGM 001

1A

1307

28.11.2012

27.11.2014

44.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, 2R2, repara ii accidentale i lucr ri
pentru preg tiri pentru iarn la
locomotivele diesel hidraulice de 1360
CP

1A

1317

03.12.2012

02.12.2013

45.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, 2R2, repara ii accidentale i lucr ri
pentru preg tiri pentru iarn la
locomotivele diesel hidraulice de 1500
CP

1A

1337

10.12.2012

09.12.2013

46.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, RM repara ii accidentale i lucr ri
pentru preg tiri pentru iarn la
automotoarele Seria 700

1A

1341

10.12.2012

09.12.2014

47.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, 2R2, repara ii accidentale i lucr ri
de preg tiri pentru iarn la locomotivele
diesel hidraulice 1360 CP"

1A

1357

11.12.2012

10.12.2014

Revizii planificate tip RZ, R7, RT, R1,


R2, preg tiri pentru iarn i repara ii
accidentale pentru automotorul ADH 11

1A

1365

14.12.2012

13.12.2013

Revizii planificate tip RAC, RT, R1, R2,


repara ii accidentale i lucr ri de
preg tiri pentru iarn la rama electric
Z 6100

1A

1231

07.11.2012

06.11.2014

37.

38.

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. GALA I

39.

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. MEDGIDIA

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. SIBIU


48.

49.

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. SUCEAVA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

161

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

50.

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. SUCEAVA

Revizii intermediare (RI), revizii ale


echipamentelor de pe acoperi (RAC),
revizii planificate tip RT, Rev. G, Rev.
Gex. i repara ii accidentale la
locomotivele electrice de 4130 kW

1A

1252

14.11.2012

13.11.2014

51.

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. TIMI OARA

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1,


R2, repara ii accidentale, lucr ri de
preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotivele
electrice de 3400 kW

1A

1223

05.11.2012

04.11.2014

52.

CFR SIRV CARANSEBE


S.A. CARANSEBE

Repara ie periodic (RP) a vagoanelor


de c tori seria 28.29

1A

1309

28.11.2012

27.11.2013

53.

Salubrizare rame electrice de metrou

2A

1289

22.11.2012

21.11.2014

54.

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific


de metrou

2A

1290

22.11.2012

21.11.2014

55.

Colectare i evacuare gunoi din liniile


curente i sta iile de metrou

2A

1291

22.11.2012

21.11.2014

56.

Lucr ri de sp lare i cur are


locomotive

2B

1214

06.12.2011

05.12.2012

17.12.2012

05.12.2014

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

1215

06.12.2011

05.12.2012

17.12.2012

05.12.2014

58.

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific


feroviar

2A

1216

06.12.2011

05.12.2012

17.12.2012

05.12.2014

59.

Construc ii-montaj, modernizare i


repara ii capitale la instala iile SCB

1A

728

02.08.2011

01.08.2012

20.11.2012

01.08.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri, pode e i viaducte de cale
ferat

1A

1076

08.11.2011

07.11.2012

19.11.2012

07.11.2013

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal pentru diametre egale
sau mai mari de 1000 mm

1A

1077

08.11.2011

07.11.2012

19.11.2012

07.11.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri, pode e i viaducte de cale
ferat

1A

1268

19.11.2012

18.11.2014

Decolmat ri de albii la poduri i pode e,


an uri, drenuri i t ieri de vegeta ie
pentru realizarea gabaritului de liber
trecere i vizibilit ii semnalelor

2B

1217

02.11.2012

01.11.2013

construc ii, repara ii i ntre inere


peroane, copertine, pasaje, tunele
pietonale, cheiuri i rampe de
nc rcare/desc rcare

1A

1259

19.11.2012

18.11.2013

Construc ii cl diri cu specific feroviar,


inclusiv instala iile aferente, cu excep ia
celor de gaze naturale

2A

713

15.11.2010

14.11.2012

08.11.2012

14.11.2014

Construc ii cl diri cu specific feroviar,


inclusiv instala iile aferente, cu excep ia
celor de gaze naturale

2A

732

24.11.2010

23.11.2012

27.11.2012

23.11.2014

Repara ii i ntre inere cl diri cu specifc


feroviar i instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

733

24.11.2010

23.11.2012

27.11.2012

23.11.2014

57.

60.

COMPANIA ROMPREST
SERVICE S.A. BUCURE TI

COMRAILS CLEAN S.R.L.


BRA OV

CON METAL CF S.R.L.


BUCURE TI

61.

62.

CONCEFA S.A. SIBIU

63.
CONFER GROUP S.R.L.
ONE TI
64.

65.

CONFER S.A. BAIA MARE

66.
CONS ELECTRIFICAREA
INSTAL S.R.L. TIMI OARA
67.
68.

CONSTANTIN GRUP S.R.L.


BUCURE TI

Revizii planificate - Locomotiva LDE


1300 CP

1A

1349

11.12.2012

10.12.2014

69.

CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE
FERROCARRILES S.A.
(CAF) SPANIA

Ro i monobloc pentru material rulant


motor i remorcat (locomotive,
vagoane, rame electrice de metrou)

1A

1278

20.11.2012

19.11.2013

70.

CONSTRUCT RALIMOB
S.R.L. VIDELE

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar inclusiv, instala iile
aferente cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

977

17.10.2011

16.10.2012

06.11.2012

16.10.2014

71.

CONSTRUC II ERBA U S.A.


BUCURE TI

Construc ii, repara ii i ntre inere


peroane, cheiuri, rampe de
nc rcare/desc rcare, copertine,
pasarele

1A

1346

11.12.2012

10.12.2013

72.

COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L.


ORADEA

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri, pode e i viaducte de cale
ferat

1A

1356

17.12.2012

16.12.2013

Revizii planificate tip RIT, RT, R1, R2,


2R2, R3 i repara ii accidentale la
locomotiva diesel electrice de 2100 CP

1A

1274

19.11.2012

18.11.2013

Revizii planificate tip RI, RT, R1, R2,


repara ii accidentale i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotive
electrice de 5100 kW

1A

1312

28.11.2012

27.11.2013

73.
DB SCHENKER RAIL
ROMNIA S.R.L. TIMI OARA
74.

162

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

75.

DB SCHENKER RAIL
ROMNIA S.R.L.
TIMI OARA, DB SCHENKER
RAIL (UK) LIMITED

Vagon de marf pe 4 osii, seria Tadgs

1A

1276

20.11.2012

19.11.2013

76.

DELLNER COUPLERS
FRANCE, DELLNER
COUPLERS AKTIEBOLAG
SUEDIA

Kit de ntre inere partea


electropneumatic pentru cuplele
ASTRA i DELLNER

1A

1303

27.11.2012

26.11.2013

77.

DELLNER COUPLERS
FRANCE, DELLNER
COUPLERS AKTIEBOLAG
SUEDIA

Cupl automat DELLNER cu cupl


electric

1A

1304

27.11.2012

26.11.2013

78.

ELCOMEX IEA
S.A.CERNAVOD

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii


capitale instala ii electrice de
energoalimentare ina a 3-a (linia de
contact) i fir aerian pentru metrou

1A

1265

15.11.2012

14.11.2013

79.

ELECTRIFICARE CFR S.A.


BUCURE TI SUCURSALA
ELECTRIFICARE CRAIOVA

Revizii tehnice planificate i repara ii


accidentale la drezinele pantograf tip
DP 66 (86) UD, DPM (MOBILIA), DPE
82, UAM 215 E (MARUB)

1A

1305

28.11.2012

27.11.2014

80.

ELECTRIFICARE CFR S.A.


BUCURE TI SUCURSALA
ELECTRIFICARE IA I

Revizii tehnice planificate i repara ii


accidentale la drezinele pantograf tip
DC (GRIVI A), DS (MARUB), UAM 215
(MARUB), DPE 82

1A

1301

26.11.2012

25.11.2014

Separator de sarcin monopolar de


exterior 25-27,5 kV - 50 Hz, 2000A

2A

1287

21.11.2012

20.11.2014

Separator de exterior 25 -29 kV - 50


Hz, 630 - 2000A

2A

1288

21.11.2012

20.11.2014

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale ale instala iilor liniei de contact
25 kV, 50 Hz

1A

663

28.10.2010

27.10.2012

01.11.2012

27.10.2014

Proiectare n domeniul infrastructurii


feroviare

1A

557

07.09.2010

06.09.2012

06.12.2012

06.09.2014

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii


capitale (moderniz ri) la instala ii SCB

1A

704

26.07.2011

25.07.2012

05.12.2012

25.07.2014

Repara ii i ntre inere cl diri cu specific


feroviar i instala ii aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

37

10.01.2012

09.01.2013

14.12.2012

09.01.2015

87.

Construc ii, consolid ri cl diri cu


specific feroviar i instala ii aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

36

10.01.2012

09.01.2013

14.12.2012

09.01.2015

88.

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal dirijat, cu diametre mai
mici cu 1000 mm

1B

1222

06.11.2012

05.11.2013

Studii geologice, geotehnice, geofizice


i hidrogeologice n domeniul feroviar

1B

762

11.08.2011

10.08.2012

05.11.2012

10.08.2014

Covoare din policlorur de vinil tip


"TRAVELLER CLASIC"

2A

1369

17.12.2012

16.12.2014

Defri ri i t ieri de vegeta ie pentru


realizarea gabaritului de liber trecere
i vizibilit ii semnalelor

2B

1272

19.11.2012

18.11.2014

Tratamente fitosanitare - erbicidare n


zona c ii ferate i a unit ilor de cale
ferat

2A

1273

19.11.2012

18.11.2014

Repara ii i ntre inere cl diri cu specific


feroviar inclusiv instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

529

20.08.2010

19.08.2012

19.11.2012

19.08.2014

Servicii de geodezie, topografie i


cadastru pentru domeniul feroviar

1A

1234

08.11.2012

07.11.2014

Erbicidare n zona c ii ferate i a


unit ilor de cale ferat

2A

954

06.10.2011

05.10.2012

21.11.2012

05.10.2014

ieri de vegeta ie n zona c ii ferate


pentru realizarea gabaritului de liber
trecere i vizibilit ii semnalelor

2A

955

06.10.2011

05.10.2012

21.11.2012

05.10.2014

97.

GRUP FEROVIAR ROMN


S.A. BUCURE TI, Punct de
lucru Brazi

Revizii intermediare RI, revizii ale


echipamentelor de pe acoperi RAC,
revizii planificate tip RT, R1, R2 i
repara ii accidentale la locomotivele de
3400 kW

1A

1350

11.12.2012

10.12.2014

98.

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR S.A. BUCURE TI

Repara ie periodic (RP) la vagoanele


de seria Sps

1A

1345

10.12.2012

09.12.2013

81.
82.
83.
84.
85.

ELEKTROTECHNISCHE
WERKE FRITZ DRIESCHER
& SHNE GmbH GERMANIA
ELM ELECTROMONTAJ
CLUJ S.A. CLUJ-NAPOCA

EUROPAN PROD S.A.


PITE TI

86.
FENE GRUP S.A. IA I

FORMIN S.A. CARANSEBE


89.
90.

G & G 2001 S.R.L.


BUCURE TI, GERFLOR
S.A.S. FRANCE

91.

92.

GAMBRA S.R.L.
NEGRE TI-OA

93.
94.

GEOMATICS ENTERPRISE
S.R.L. BUCURE TI

95.
GHENU A S.R.L. IA I
96.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

163

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

99.
GSLS-CCCF BUCURE TI
S.A. BUCURE TI
100.

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Construc ii, repara ii, reabilit ri i


moderniz ri instala ii aferente cl dirilor
de metrou, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

765

17.08.2011

16.08.2012

29.11.2012

16.08.2014

Construc ii, repara ii, reabilit ri i


moderniz ri instala ii aferente cl dirilor
cu specific feroviar, cu excep ia celor
de gaze naturale

2A

764

17.08.2011

16.08.2012

29.11.2012

16.08.2014

2A

1258

14.11.2012

13.11.2013

1A

935

05.10.2011

04.10.2012

14.11.2012

04.10.2014

101.

IANUS S.R.L. ZAL U

Construc ii, ntre inere, repara ii,


consolid ri cl diri cu specific feroviar i
instala iile aferente, cu excep ia celor
de gaze naturale

102.

ICCO ELECTRIC S.R.L.


BRA OV

Proiectare instala ii electrice de joas


medie tensiune

103.

IMSAT S.A. BUCURE TI

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale la instala iile de
energoalimentare pentru calea ferat
electrificat 25 kV, 50Hz

1A

1321

03.12.2012

02.12.2014

104.

INFRAPREST S.R.L. LUGOJ

ntre inere curent i repara ii periodice


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

1324

05.12.2012

04.12.2013

105.

INTRACOM CONSTRUCT
S.A. PANTELIMON

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar, inclusiv instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

1363

13.12.2012

12.12.2014

106.

IRIDEX-GROUP-PLASTIC
S.R.L. VOLUNTARI,
SOILTEC GmbH GERMANIA

Saltele vegetale de protec ie


GREENFIX

2B

1275

19.11.2012

18.11.2013

107.

ISIS COMPREST S.R.L.


BRLAD

Repara i i ntre inere cl diri cu specific


feroviar inclusiv instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

722

19.11.2010

18.11.2012

05.11.2012

18.11.2014

108.

NTRE INERE MECANIZAT


A C II FERATE S.A.
BUCURE TI

Revizii tehnice (RT) i repara ii curente


(RC) la utilajul automotor - UAM 215

1A

1210

01.11.2012

31.10.2014

109.

NTRE INERE MECANIZAT


A C II FERATE S.A.
BUCURE TI
SEC IA IMCF BUZ U

Revizii tehnice (RT) i repara ii curente


(RC) la utilajul automotor - UAM 215

1A

1209

01.11.2012

31.10.2014

110.

NTRE INERE MECANIZAT


A C II FERATE S.A.
BUCURE TI
SEC IA IMCF CLUJ

Revizii tehnice (RT) i repara ii curente


(RC) la utilajul automotor - UAM 215

1A

1211

01.11.2012

31.10.2014

111.

NTRE INERE MECANIZAT


A C II FERATE S.A.
BUCURE TI
SEC IA IMCF IA I

Revizii tehnice (RT) i repara ii curente


(RC) la utilajul automotor - UAM 215

1A

1207

01.11.2012

31.10.2014

112.

NTRE INERE MECANIZAT


A C II FERATE S.A.
BUCURE TI
SEC IA IMCF TIMI OARA

Revizii tehnice (RT) i repara ii curente


(RC) la utilajul automotor - UAM 215

1A

1208

01.11.2012

31.10.2014

113.

NTRE INERE MECANIZAT


A C II FERATE S.A.
BUCURE TI, MACROMET
S.R.L. TRGOVI TE

Arc disc utilizat la suspensia ma inii de


burat tip BNRI 85

1A

1368

17.12.2012

16.12.2013

114.

NTRE INEREA
MECANIZAT A C II
FERATE S.A. BUCURE TI SEC IA IMCF CONSTAN A

Revizii tehnice (RT) i repara ii curente


(RC) la utilajul automotor - UAM 215

1A

1206

01.11.2012

31.10.2014

115.

KB - BLOK SYSTM s.r.o.


CEHIA

Bol ari de beton vibropresat GRAVITY


STONE i GEOSTONE

1B

1377

19.12.2012

18.12.2013

116.

KNORR-BREMSE S.R.L.
BUCURE TI

Service (ntre inere i repara ii) instala ii


de climatizare (HVAC) MERAK

2A

1245

13.11.2012

12.11.2014

Unitate de comand electropneumatic


EPZ i piese componente

1A

1296

23.11.2012

22.11.2014

Robinet mecanic FHD4-EP i piese


componente

1A

1297

23.11.2012

22.11.2014

Ventile electropneumatice i piese


componente

1A

1298

23.11.2012

22.11.2014

117.
118.

KNORR-BREMSE S.R.L.
BUCURE TI, KNORRBREMSE GmbH GERMANIA

119.

120.

LAFORSERVICE S.R.L.
COM NE TI

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal dirijat, cu diametre mai
mici cu 1000 mm

1B

1241

12.11.2012

11.11.2014

121.

LEONHARD WEISS RO
S.R.L. BUCURE TI

Construc ii i repara ii peroane, rampe,


cheiuri, copertine, drumuri de acces

1A

536

24.08.2010

23.08.2012

27.11.2012

23.08.2014

122.

LIFERCONS
S.R.L.P ULE TI

Repara ii periodice i ntre inere


curent linii de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

1280

26.11.2012

25.11.2014

164

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

123.

LINII CF DRUMURI I
PODURI S.R.L. PITE TI

ntre inere curent i repara ie periodic


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

699

10.11.2010

09.11.2012

10.12.2012

09.11.2014

124.

LLK LUBRICANTS ROMNIA


S.R.L. PLOIE TI

Ulei pentru macazuri (echivalent "Ulei


pentru lag re L150")

1B

1239

09.11.2012

08.11.2013

125.

LLK LUBRICANTS ROMNIA


S.R.L. PLOIE TI, LLC "RU
SIE AGRINOL" UCRAINA

Unsoare grafitat U90 Ca 1G

1B

1389

27.12.2012

26.12.2013

126.

LOCOMOTIVE SERVICES
S.R.L. RE
A, ELECTRO
MOTIVE DIESEL INC USA

ntermedierea furniz rii componente i


subansambluri montate pe motorul
diesel de la locomotiva diesel electric
tip 621 EGM

1B

1230

07.11.2012

06.11.2014

127.

LOUIS BERGER S.R.L.


BUCURE TI

Proiectare, expertizare i consultan n


domeniul infrastructurii feroviare i de
metrou

1A

1093

10.11.2011

09.11.2012

17.12.2012

09.11.2014

Uleiuri pentru motoare diesel tip SHELL


RIMULA R3X

1B

1322

04.12.2012

03.12.2013

Uleiuri hidraulice tip SHELL TELLUS

1B

1323

04.12.2012

03.12.2013

Repara ii i ntre inere cl diri cu specific


feroviar i instala ii aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

1279

20.11.2012

19.11.2014

Execu ie i ntre inere re ea aerian de


contact pentru tramvai

1A

723

19.11.2010

18.11.2012

07.11.2012

18.11.2014

Sudarea inelor de tramvai prin


procedeul de sudur rapid ELEKTROTHERMIT SRZ i SoWoS

1A

724

19.11.2010

18.11.2012

07.11.2012

18.11.2014

Lucr ri de construc ii infrastructur i


suprastructur cale de rulare pentru
transport urban pe ine tip SYSTEM
RHEDA CITY

1A

725

19.11.2010

18.11.2012

07.11.2012

18.11.2014

134.

MAXMAN S.R.L. SATU


MARE, SHELL LUBRICANTS
SUPPLY COMPANY B.V.
OLANDA

Uleiuri hidraulice:
SHELL TELLUS T32 (TELLUS S2 V
32)
SHELL TELLUS T46 (TELLUS S2 V
46)
SHELL TELLUS T100 (TELLUS S3 M
100)

1B

1214

01.11.2012

31.10.2013

135.

MC-BAUCHEMIE S.R.L.
RM NE TI, MCBAUCHEMIE MLLER GmbH
& Co. KG GERMANIA

Mortare i produse pe baz de ciment


pentru repara ii lucr ri de art din
domeniul feroviar

1B

1358

12.12.2012

16.05.2013

136.

METALCOLECT PROD
S.R.L. TRGU JIU

Procesarea agregatelor minerale


naturale, pentru realizarea substratului
ii (PSS)

1B

1320

03.12.2012

02.12.2013

137.

MEXIMPEX S.R.L.
BUCURE TI, SAFT FERAK
a.s. CEHIA

Elemente Ni-Cd pentru baterii de


acumulatoare pentru vehicule feroviare

1B

1219

02.11.2012

01.11.2014

138.

MOTOARE ELECTRICE
S.R.L. CRAIOVA

Repara ii generator principal tip GCE


1100/10F pentru LDE 2100 CP

1B

1311

28.11.2012

27.11.2013

139.

NAUE ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI, NAUE GmbH &
Co.KG GERMANIA

Saltea de protec ie antierozionala


SECUMAT

2B

1338

10.12.2012

17.09.2014

140.

NEXANS ROMNIA S.R.L.


CHISINEU CRI , NEXANS
OPTICABLE - FRAMERIES
BELGIA

Cabluri de fibr optic cu accesorii

1A

1388

21.12.2012

20.12.2014

141.

NIC - MOLDFINEX S.R.L.


REBRI OARA

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

1256

15.11.2012

14.11.2014

142.

NOKIA SIEMENS
NETWORKS OF FINLANDA

Sistem de comunica ii pentru utiliz ri


multiple MSTP hiT 70xx

1A

1261

15.11.2012

14.11.2013

Construc ii, repara ii poduri i pode e de


cale ferat

1A

868

19.09.2011

18.09.2012

28.11.2012

18.09.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere


terasamente de cale ferat i ap
maluri

1A

867

19.09.2011

18.09.2012

28.11.2012

18.09.2014

128.
129.

130.

LUBRICANTS
DISTRIBUTION S.R.L.
BUCURE TI, SHELL
LUBRICANTS SUPPLY
COMPANY B.V.
M.I.S. GRUP TRANSPORT
FEROVIAR S.A. ANIE

131.
132.

MARI-VILA COM S.R.L.


BUCURE TI

133.

143.
144.

OCTAGON CONTRACTING
& ENGINEERING S.A.
BUCURE TI

ri de

145.

POJAZDY SZYNOWE PESA


BYDGOSZCZ SA POLONIA

Tramvai tip 120NaR cu podea joas

1A

1333

07.12.2012

06.12.2013

146.

POLY DELTA COATINGS


S.R.L. BUCURE TI, BARIL
COATINGS B.V. OLANDA

Sistem de protec ie
Grund epoxidic 622 UniBar Zinc Rich
Primer
Vopsea intermediar 16442 UniBar
ZFC Email poliuretanic 790 PoluRan
Finish 90

2B

1328

06.12.2012

05.12.2014

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

165

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

147.

PRO INSTAL S.R.L.


FARCA A

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

1218

01.11.2012

31.10.2013

148.

PROINTEC ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI

Proiectare, asisten tehnic i


consultan n domeniul infrastructurii
feroviare

1A

1125

21.11.2011

20.11.2012

11.12.2012

20.11.2013

149.

PROMAT S.R.L. CRAIOVA,


AIRXCEL INC. RV
PRODUCTS SUA-KANSAS

Instala ie de aer condi ionat pentru


locomotive tip COLEMAN MACH 3
ROUGHNECK

2A

564

10.09.2010

09.09.2012

28.11.2012

08.09.2014

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific


feroviar

2A

1262

15.11.2012

14.11.2014

150.
151.

PUBLIX S.R.L.
CLUJ-NAPOCA

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

1263

15.11.2012

14.11.2014

Revizii planificate tip PTAE, R15, RT,


R1, R2, 2R2 i repara ii accidentale la
locomotive diesel hidraulice de 1250
CP

1A

489

29.07.2010

28.07.2012

27.11.2012

28.07.2014

153.

Revizii planificate tip PTAE, R15, RT,


R1, R2, 2R2 i repara ii accidentale la
locomotive diesel hidraulice de 450 CP
i 700 CP

1A

490

29.07.2010

28.07.2012

27.11.2012

28.07.2014

154.

Revizii planificate tip PTAE, RT, R1,


R2, 2R2 i repara ii accidentale la
locomotive diesel electrice de 1250 CP

1A

1285

21.11.2012

20.11.2014

ntre inere curent i repara ii periodice


linii ferate industriale apar innd RAFO
SA ONE TI

1A

1277

07.09.2010

06.09.2012

20.11.2012

06.09.2014

152.
R.G. HOLZ COMPANY S.R.L.
VI EU DE SUS

RAFO S.A. ONE TI


155.
156.

REPAIR MOBIL S.R.L.


CONSTAN A

Repara ii defecte accidentale la


vagoanele de marf

1A

1334

07.12.2012

06.12.2013

157.

ROGERA S.R.L. CHI ODA

Defri ri i t ieri de vegeta ie pentru


asigurarea gabaritului de liber trecere
i vizibilit ii semnalelor

2B

1224

06.11.2012

05.11.2014

158.

ROMAIR CONSULTING
S.R.L. BUCURE TI

Proiectare, consultan
i asisten
tehnic n domeniul infrastructurii
feroviare

1A

574

14.09.2010

13.09.2012

01.11.2012

13.09.2014

159.

Salubrizare sta ii de metrou

2A

1246

13.11.2012

12.11.2014

160.

Salubrizare spa iin cl diri cu specific


de metrou

2A

1247

13.11.2012

12.11.2014

161.

Salubrizare rame electrice de metrou

2A

1248

13.11.2012

12.11.2014

162.

Colectare i evacuare gunoi din sta iile


de metrou

2A

1249

13.11.2012

12.11.2014

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

1293

22.11.2012

21.11.2014

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific


feroviar

2A

1294

22.11.2012

21.11.2014

165.

Colectare i evacuare gunoi din sta iile


de cale ferat i linii curente

2A

1295

22.11.2012

21.11.2014

166.

Salubrizare vagoane de dormit i


cu et

2A

1335

10.12.2012

09.12.2014

167.

Salubrizare vagoane restaurant, bar i


bistro

2A

1336

10.12.2012

09.12.2014

163.
164.

ROMPREST SERVICII
INTEGRATE S.R.L. OTOPENI

168.

SANACOVEX S.R.L. BAC U

Repara ii periodice i ntre inere


curent linii de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

894

27.09.2011

26.09.2012

29.11.2012

26.09.2014

169.

SCHAEFFLER ROMNIA
S.R.L. CRISTIAN

Rulmen i FAG i INA pentru vehicule de


cale ferat i rame electrice de metrou
tip ASTRA

1A/1B

1362

13.12.2012

12.12.2013

170.

SCHUNK CARBON
TECHNOLOGY S.R.L.
GURELE, SCHUNK BAHN
und Industrietechnik GmbH
AUSTRIA

Retur de curent pentru vehicule de cale


ferat i rame electrice de metrou

1A

1302

26.11.2012

25.11.2014

171.

SERVICE FAUR S.R.L.


BUCURE TI

Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2,


R3 i repara ii accidentale la locomotive
diesel electrice - LDE 1250 CP

1A

798

29.12.2010

28.12.2012

20.12.2012

28.12.2014

172.
173.

SIEMENS S.R.L.
BUCURE TI, SIEMENS AG
GERMANIA

174.

175.

166

SIKA ROMNIA S.R.L.


BRA OV, SIKA
DEUTSCHLAND GmbH
GERMANIA

Electromecanism de macaz S 700 K

1A

1266

16.11.2012

15.11.2014

Consol simpl izolat pentru linia de


contact 25 kV - 50Hz

1A

1313

29.11.2012

28.11.2014

Separatoare de exterior tip SICAT


pentru aplica ii feroviare 25 kV

2A

1315

29.11.2012

28.11.2014

Sisteme de protec ie anticorosiv pe


baz de produse de vopsire
bicomponente tip SIKACOR EG
SYSTEM

2B

1359

13.12.2012

12.12.2014

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

176.

177.

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

SIKA ROMNIA S.R.L.


BRA OV, SIKA
DEUTSCHLAND GmbH
GERMANIA

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Sisteme de protec ie anticorosiv pe baz


de produse de vopsire monocomponente
tip SIKACOR 6630 HS

2B

1360

13.12.2012

12.12.2014

Sisteme de protec ie anticorosiv pe baz


de produse de vopsire bicomponente tip
SIKA ELASTOMATIC TF

2B

1361

13.12.2012

12.12.2014

178.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A.
REVIZIA DE VAGOANE IA I

Repara ii defecte accidentale la


vagoanele de c tori

1A

1375

18.12.2012

17.12.2014

179.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A.
REVIZIA DE VAGOANE
PLOIE TI SUD

Revizia tehnic a trenurilor in statii CF


(la compunere, in tranzit, la sosire)

1A

1212

01.11.2012

31.10.2014

180.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A.
REVIZIA DE VAGOANE
SUCEAVA

Repara ii defecte accidentale la


vagoane de c tori

1A

1378

19.12.2012

18.12.2014

181.

SNTFM CFR MARFA S.A. SUCURSALA BANATOLTENIA


REVIZIA DE VAGOANE
TURCENI

Revizia tehnic a trenurilor n sta ii CF


(la compunere, n tranzit, la sosire)

1A

1292

22.11.2012

21.11.2014

182.

SOCIETATEA DE
CONSTRUC II N
TRANSPORTURI
BUCURE TI S.A.
BUCURE TI

ntre inere curent i repara ii periodice


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

1242

12.11.2012

11.11.2014

183.

SOCIT DES ANCIENS


TABLISSEMENTS L.
GEISMAR S.A. FRAN A

rucior pentru m surarea i


nregistrarea geometriei aparatelor de
cale i c ii de rulare a metroului, tip
DIAMOND -S

1A

1316

04.12.2012

03.12.2013

184.

SOFTRONIC S.R.L.
CRAIOVA, KNORR-BREMSE
GmbH AUSTRIA

Componente KNORR-BREMSE pentru


locomotive

1A

1347

11.12.2012

10.12.2013

Repara ii capitale linii de cale ferate,


sudarea inelor

1A

1339

10.12.2012

09.12.2014

ntre inere curent i repara ii periodice


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

1340

10.12.2012

09.12.2014

187.

SPIACT BRA OV S.A.


BRA OV, EFACEC SISTEMAS DE
ELECTRONICA SA MAIA
PORTUGALIA

Sistem semnalizare la trecerea la nivel


cu calea ferat LX tip C SPIACT
BRA OV - EFACEC

1A

1284

20.11.2012

19.11.2014

188.

SPIACT CRAIOVA S.A.


CRAIOVA

Repara ii pentru aparate de verificat


eficien a la inductori de autostop

1A

1221

02.11.2012

01.11.2013

189.

SPL POWERLINES AUSTRIA


GmbH & Co KG AUSTRIA

Lucr ri de construc ii-montaj,


moderniz ri i repara ii capitale ale
instala iilor liniei de contact 25 kV, 50Hz

1A

1367

17.12.2012

16.12.2014

190.

STONE CONSTRUCT S.R.L.


MEDGIDIA

Lucr ri de construc ii-montaj la


instala iile de semnalizare, centralizare,
bloc (SCB)

1A

1267

16.11.2012

15.11.2014

191.

Construc ii, repara ii, moderniz ri,


ntre inere, consolidare tuneluri de cale
ferat , galerii de metrou i sta ii de
metrou

1A

1204

30.11.2011

29.11.2012

17.12.2012

29.11.2013

192.

ntre inere curent


linii de cale ferat
sudarea inelor

1A

1203

30.11.2011

29.11.2012

17.12.2012

29.11.2013

185.
SPECON S.R.L. IA I
186.

STRABAG AG AUSTRIA

i repara ii periodice
i metrou, f

193.

Construc ii, repara ii, moderniz ri i


reabilit ri linii de cale ferat i metrou,
sudarea inelor

1A

1202

29.11.2011

28.11.2012

17.12.2012

28.11.2013

194.

Construc ia, repararea, modernizarea,


reabilitarea i ntre inerea c ii de rulare
a tramvaielor i aparatelor de cale

1A

1386

20.12.2012

19.12.2013

195.

Sudarea aluminotermic a inelor de


tramvai procedeele SRZ i SoWoS

1A

1387

20.12.2012

19.12.2013

196.

STRACO GRUP S.R.L.


BUCURE TI

Construc ii, repara ii, ntre inere,


consolid ri terasamente de cale ferat
i ap ri de maluri, inclusiv lucr ri de
protec ia mediului

1A

1379

20.12.2012

19.12.2013

197.

SUCCESS CONSTRUCT
S.R.L. BUCURE TI

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala ii aferente,
cu excep ia celor de gaze naturale

2A

1248

15.12.2011

14.12.2012

06.12.2012

14.12.2014

198.

SWIETELSKY CONSTRUC II
FEROVIARE S.R.L.
BUCURE TI

Procesarea agregatelor minerale n


vederea realiz rii substratului c ii - PSS

1B

1299

17.08.2011

02.11.2012

26.11.2012

02.11.2014

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

167

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Proiectare, asisten tehnic i


consultan n domeniul infrastructurii
feroviare i de metrou

1A

1325

05.12.2012

04.12.2014

Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri


cu specific feroviar i de metrou,
inclusiv instala iile aferente, cu excep ia
celor de gaze naturale

2A

1343

11.12.2012

10.12.2014

201.

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal pentru diametre mai mici
de 1000 mm

1B

1344

11.12.2012

10.12.2014

202.

Construc ii, reabilit ri, moderniz ri,


consolid ri i repara ii poduri, pode e i
viaducte de cale ferat

1A

1329

07.12.2012

06.12.2013

Construc ii, reabilit ri, moderniz ri,


consolid ri i repara ii tuneluri de cale
ferat , galerii i sta ii de metrou

1A

1330

07.12.2012

06.12.2013

Structuri i confec ii metalice pentru


poduri, pode e i viaducte de cale
ferat

1A

1331

10.12.2012

09.12.2013

199.

Domeniul

SYSTRA S.A. PARIS

200.
T.M.U.C.B. S.A. BUCURE TI

203.

TADDEI S.P.A. ITALIA

204.

205.

TANIB DIVERTIS S.R.L.


CRAIOVA

Revizii planificate tip RT, R1, R2 i


repara ii accidentale la locomotive
diesel hidraulice - LDH1250 CP utilizate
la manevr feroviar

1A

756

06.12.2010

05.12.2012

12.12.2012

05.12.2014

206.

TEHMIN-BRA OV SRL
BRA OV, EKE ELECTRONICS Ltd
FINLANDA

Echipamente hardware pentru instala ia


NOD BUS de tren

1A

695

08.11.2010

07.11.2012

11.12.2012

07.11.2014

207.

TEHMIN-BRA OV SRL
BRA OV, SELECTRON
SYSTEMS AG ELVE IA

Componente hardware pentru instala ii


de comand i diagnoz cu automate
programabile utilizate pe vehicule
feroviare

1A

696

08.11.2010

07.11.2012

11.12.2012

07.11.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

1372

18.12.2012

17.12.2014

Construc ii, repara ii capitale linii de


cale ferat , f
sudarea inelor

1A

1373

18.12.2012

17.12.2014

210.

Repara ii periodice i ntre inere


curent linii de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

1374

18.12.2012

17.12.2014

211.

Construirea, modernizarea, ntre inerea


i repararea c ilor de rulare pentru
tramvaie

1A

801

26.08.2011

25.08.2012

14.11.2012

25.08.2014

TELELINK SERVICES
ROMNIA S.R.L.
BUCURE TI

Lucr ri de construc ii-montaj,


moderniz ri instala ii i echipamente de
telecomunica ii i date, re ele de
cablare structurat

1A

1314

29.11.2012

28.12.2013

213.

TERMEX SERVICE S.R.L.


BAL , TERMEX S.A. BAL

Intermedierea furniz rii produselor


feroviare critice:
1. sabo i de frna din fonta fosforoasa
tip P10: marimea S1, S2
2. sabo i de frna din fonta fosforoas
tip P10 pentru
locomotivele diesel hidraulice de 1250
CP locomotivele diesel electrice de
2100 CP i locomotivele electrice de
5100 kW i 3400 kW

1A

1332

07.12.2012

06.12.2014

214.

TERMO-ENERGETICA
INSTAL S.R.L. CHITILA

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar, inclusiv instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

1310

29.11.2012

28.11.2013

215.

THALES SYSTEMS
ROMNIA S.R.L.
BUCURE TI

Configura ia sistemului de centralizare


electronic n sta ia CF FOC ANIESTW L90RO cu HIS

1A

1384

19.12.2012

18.12.2013

216.

TIMPURI NOI S.A. JILAVA,


ROTORCOMP Verdichter
GmbH GERMANIA

Treapta de compresie NK 100 2G

1A

1260

14.11.2012

13.11.2014

217.

TRACTEBEL ENGINEERING
S.A. BUCURE TI

Proiectare i consultan
infrastructurii feroviare

1A

1282

29.10.2010

28.10.2012

20.11.2012

28.10.2014

218.

TRANS EXPEDITION
FEROVIAR S.R.L.
BUCURE TI,
Punctul de lucru Medgidia
(inclusiv Atelierul Ploie ti Est)

Revizii planificate tip RI, RT, R1, R2,


2R2 i repara ii accidentale la
locomotivele diesel hidraulice de 1250
CP

1A

1370

17.12.2012

16.12.2014

208.

209.
TEHNODOMUS S.A. ARAD

212.

168

n domeniul

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER onform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Agrement tehnic feroviar seria AT

Nr.
crt.
AT

Denumire
agent economic

219.

TRANS EXPEDITION
FEROVIAR S.R.L.
BUCURE TI,
Punctul de lucru Medgidia
(inclusiv Atelierul Ploie ti Est)

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Revizii planificate tip RI, RT, R1, R2,


2R2 i repara ii accidentale la
locomotivele diesel hidraulice de 450
CP i 700 CP

1A

1371

17.12.2012

16.12.2014

220.

Repararea pieselor de schimb din


componen a cutiilor vagoanelor de
marf i c tori

1A

530

23.08.2010

22.08.2012

03.12.2012

22.08.2014

221.

Repararea pieselor de schimb din


componen a suspensiilor vagoanelor de
marf i c tori

1A

531

23.08.2010

22.08.2012

03.12.2012

22.08.2014

Repararea pieselor de schimb din


componen a instala iilor de frn ale
vagoanelor de marf i c tori

1A

532

23.08.2010

22.08.2012

03.12.2012

22.08.2014

223.

Repararea pieselor de schimb din


componen a asiurilor ale vagoanelor
de marf i c tori

1A

533

23.08.2010

22.08.2012

03.12.2012

22.08.2014

224.

Repararea pieselor de schimb din


componen a boghiurilor vagoanelor de
marf i c tori

1A

534

23.08.2010

22.08.2012

03.12.2012

22.08.2014

225.

TRANSURB TECHNIRAIL
S.A. BRUXELES BELGIA
SUCURSALA ROMNIA
BUCURE TI, TRANSURB
TECHNIRAIL S.A. BELGIA

Consultan
i asisten tehnic pentru
construc ii i instala ii de cale ferat i
metrou

1A

731

24.11.2010

23.11.2012

27.11.2012

23.11.2014

226.

ES TORIILE REUNITE S.A.


BUCURE TI

Realizarea es turilor textile (plu esut


i tricotat) pentru domeniul feroviar

2A

294

11.04.2011

09.08.2012

23.11.2012

09.08.2014

Revizii intermediare (PTAE), RAC,


revizii planificate tip RT, R1, R2 i
repara ii accidentale la locomotivele
electrice de 5100 kW

1A

1232

07.11.2012

06.11.2014

228.

Revizii intermediare (PTAE), RAC,


revizii planificate tip RT, R1, R2 i
repara ii accidentale la locomotivele
electrice de 3400 kW

1A

1233

07.11.2012

06.11.2014

229.

Lucr ri de construc ii-montaj,


modernizare i repara ii capitale la
instala iile electrice EA ale c ii ferate
electrificate 25 kV, 50 Hz

1A

1318

03.12.2012

02.12.2013

Lucr ri de construc ii-montaj,


modernizare i repara ii capitale la
instala iile electrice ELF ale c ii ferate

1A

1319

03.12.2012

02.12.2013

222.

Domeniul

TRANS EXPEDITION
FEROVIAR S.R.L.
BUCURE TI, SUCURSALA
PA CANI

227.
UNIFERTRANS S.A.
VOLUNTARI,
Punctul de lucru Fete ti

VERTA TEL S.R.L.


BUCURE TI
230.

231.

VEST CONSTRUCT S.R.L.


BRA OV

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


la instala iile liniei de contact 25 kV, 50
Hz

1A

522

17.08.2010

16.08.2012

06.11.2012

16.08.2014

232.

VIPP LAVORI SPA ITALIA

Proiectare pentru infrastructura


feroviar i de metrou

1A

913

30.09.2011

29.09.2012

28.11.2012

29.09.2013

233.

VOESTALPINE VAE
APCAROM S.A. BUZ U,
VAE EISENBAHNSYSTEME
GmbH AUSTRIA

Sistem de manevrare i nz vorre tip


SPHEROLOCK + HYDROLINK pentru
aparate de cale

1A

1281

26.11.2012

25.11.2014

234.

WEGLAND ALPIN S.R.L.


ULI

Impregnarea traverselor i a stlpilor


din lemn pentru calea ferat , cu
antiseptici uleio i prin metoda vidpresiune

2A

1250

19.11.2012

18.11.2013

235.

Construc ii, consolid ri terasamente de


cale ferat i ap ri de maluri

1A

706

11.11.2010

10.11.2012

20.12.2012

10.11.2014

236.

Construc ii linii de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

707

11.11.2010

10.11.2012

20.12.2012

10.11.2014

Construc ii, reparar ii i ntre inere


poduri, pode e, viaducte de cale ferat
inclusiv decolmat ri de albii, an uri,
rigole, drenuri

1A

708

11.11.2010

10.11.2012

20.12.2012

10.11.2014

238.

Repara ii periodice i ntre inere


curent linii de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

48

26.01.2011

25.01.2013

20.12.2012

25.01.2015

239.

Construc ii, repara ii i ntre inere


peroane, copertine, rampe i cheiuri din
domeniul infrastructurii feroviare

1A

1348

11.12.2012

10.12.2013

Procesarea agregatelor minerale n


vederea realiz rii substratului c ii
(PSS)

1B

1376

18.12.2012

17.12.2014

237.

WEST STAR S.R.L. IA I

WIEBE ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI
240.

Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER
i Serviciul Autorizare, OmologareTransport Urban pe ine din cadrul AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

169

ONFR AFER

Agremente tehnice feroviare suspendate/retrase de AFER


conform OMT 290/2000 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Clasa
risc

Domeniul

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Observa ii

1.

ALSTOM TRANSPORT
S.A. BUCURE TI

Mentenan preventiv i
corectiv pentru trenurile de
metrou tip BOMBARDIER

1A

216

25.03.2011

24.03.2013

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 1251/2012

2.

MC-BAUCHEMIE S.R.L.
RM NE TI, MCBAUCHEMIE MLLER
GmbH & Co. KG
GERMANIA

Mortare i produse pe baz de


ciment pentru repara ii lucr ri de
art din domeniul feroviar

1B

406

13.05.2011

16.05.2013

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 1358/2012

3.

RAFO S.A. ONE TI

ntre inere curent i repara ii


periodice linii ferate industriale
apar innd RAFO SA ONE TI

1A

553

07.09.2010

06.09.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 1277/2012

4.

SWIETELSKY
CONSTRUC II
FEROVIARE S.R.L.
BUCURE TI

Procesarea agregatelor minerale


n vederea realiz rii substratului
ii - P.S.S.

1B

779

17.08.2011

02.11.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 1299/2012

5.

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.
BUCURE TI

Proiectare i consultan n
domeniul infrastructurii feroviare

1A

667

29.10.2010

28.10.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 1282/2012

Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER
i Serviciul Autorizare, OmologareTransport Urban pe ine din cadrul AFER.

Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de ncerc ri conform OMT nr. 410/1999
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.

Localitate
sediu

Denumire societate

1.

COMPREST UTIL SRL

2.

EXPLOCONSTRUCT SRL

CONSTAN A

3.

GEOLA PROD SRL

4.

ICIM ARAD SA

5.

PREBET AIUD SA

Denumire
laborator de ncerc ri*

AL/
VIZ AL

Nr. autoriza ie
Seria AL

Valabilitate
viz **
11.10.2014

Laborator de ncerc ri n construc ii

VIZ AL

230/2004-R2

MALNA

Laboratorul de carier MALNA -BOTO

VIZ AL

372/2010

26.10.2014

TG.NEAM

Laboratorul de ncerc ri fizico-mecanice

VIZ AL

377/2010-R1

20.12.2014

ARAD

LABORATOR CENTRAL

VIZ AL

327/2008

24.09.2014

AIUD

Laborator de ncerc ri fizico-mecanice

VIZ AL

370/2010

13.10.2014

AL

451/2012

12.11.2014

Laboratorul de ncerc ri

VIZ AL

359/2010-R1

11.07.2014

BR ILA

Laboratorul de ncerc ri probe fizicochimice i examin ri nedistructive

6.

PROMEX SA

7.

SUBANSAMBLURI MATERIAL
RULANT SA

8.

SUBEX SA

BAC U

Laboratorul de ncerc ri i analize

VIZ AL

291/2006-R2

07.11.2014

9.

SWARCO VICAS SA

TRGOVI TE

Laboratorul de inspec ii i ncerc ri

AL

452/2012

14.11.2014

10.

TEHNO WORLD SRL

BAIA

Laboratorul de ncerc ri evi din


materiale plastice

AL

453/2012

03.12.2014

BAL

Lista detaliat a ncerc rilor autorizate pentru fiecare laborator de ncerc ri men ionat n list se afl n anexa autoriza iei emise de AFER i
poate fi consultat la de in tor sau la AFER;

**

Autoriza ia se acord pentru o perioad de 10 ani de la data eliber rii i este valabil numai n condi iile viz rii periodice a acesteia, de c tre
AFER, la intervale de doi ani ncepnd de la data eliber rii ei.
Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER.

Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

Standul de probat ventile


electropneumatice tip VED 3/2

NR.INV.20685

VIZ AS

1759/2004-R

02.12.2014

Standul tip SVARC pentru verificarea


releelor tip RI 13 i
anclan rii/declan rii contactoarelor
avnd bobine alimentate la 24 V
cc,110 V cc i 220 Vca

NR.INV. N.611

VIZ AS

2568/2006-R

04.12.2014

3.

Standul de probat compresoare tip VV


120 pentru trenurile Bombardier

SERIA AT-ROB01051

VIZ AS

3423/2010

15.12.2014

4.

Standul pt.ncercarea releului de


presiune DU 21/2,2

NR.INV.40844

VIZ AS

1727/2004

15.11.2014

Standul pt.ncercarea acceleratorului


de frn ri rapide tip EB3 i supapelor
de alimentare ntrziat tip RF

NR.INV.40371

VIZ AS

1728/2004

16.11.2014

Nr.
crt.

Localitate
sediu

Denumire societate

1.

2.

5.

170

ALSTOM TRANSPORT SA
- Uzina Militari

ATELIERELE CFR GRIVI A


SA

BUCURE TI

BUCURE TI

Denumire stand/
dispozitiv special

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

171

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

Standul pt. ncercat aparate de


ciocnire

NR.INV.30354

VIZ AS

1729/2004

16.11.2014

Standul pt.ncercarea supapei de


siguran tip M

NR.INV.41075

VIZ AS

1730/2004

16.11.2014

Standul pt.verificat dezechilibrul


dinamic al osiei montate

NR.INV.30341

VIZ AS

2567/2006

03.12.2014

Standul pentru verificare asiu/cutie


vagoane

COD S1-1

AS

4096/2012

21.11.2014

Standul de m surat cadre de boghiuri


tip Y25

COD S2-2

AS

4097/2012

21.11.2014

Tipar pentru m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat AMES
1435

SERIA 3/2004

AD

4101/2012

25.11.2014

Standul de probat aparatul pentru


pornirea serviciilor auxialiare de la LE
5100 kW

NR.INV. 6003

VIZ AS

2574/2006

14.12.2014

Standul pentru probat i reglat relee


de presiune

NR.INV.6002

VIZ AS

2575/2006

14.12.2014

14.

Standul pentru probat i reglat relee


de temperatur

NR.INV.6001

VIZ AS

2576/2006

14.12.2014

15.

Standul de probat relee de


temperatur

COD SPRT

VIZA AS

1760/2004

12.12.2014

16.

Standul de probat relee antipatinaj

COD SPRA

VIZ AS

1761/2004

12.12.2014

17.

Standul pt.probat regulator hidrostatic

COD SPRH

VIZ AS

1762/2004

12.12.2014

18.

Standul pt.probat vitezometre


HASLER

COD SPVFVH

VIZ AS

1763/2004

12.12.2014

COD SPPCSPM

VIZ AS

1764/2004

12.12.2014

Nr.
crt.

Localitate
sediu

Denumire societate

6.
7.

ATELIERELE CFR GRIVI A


SA

BUCURE TI

8.
9.
10.
11.

BEGA REPARA II
VAGOANE SA

TIMI OARA

CARMENSIMI GRUP SRL

PLOIE TI

12.
13.

CFR IRLU SA
SEC IA IRLU ADJUD

ADJUD

CFR IRLU SA
SEC IA IRLU CRAIOVA

CRAIOVA

Denumire stand/
dispozitiv special

19.

Standul de probat pompe pt.transfer


combustibil

20.

Standul pt.probat pompa principal de


ungere

COD SPPPU

VIZ AS

1765/2004

12.12.2014

Standul pt.probat radiatoare de ap

21.
22.

CFR IRLU SA
SEC IA IRLU PALAS

23.

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA SA TURCENI
SUCURSALA
ELECTROCENTRALE
TURCENI

PALAS

TURCENI

24.
25.
26.

CONSTANTIN GRUP SRL

BUCURE TI

COD SPRR

VIZ AS

1766/2004

13.12.2014

Standul pentru probat blocuri


electronice indu i

NR.INV. 3736

AS

4119/2012

11.12.2014

Tiparul pentru m surat ecartamentul


i nivelul liniei de cale ferat

SERIA 4080

AD

4121/2012

17.12.2014

Standul de probat angrenaje de


trac iune i rodat n gol motoare
electrice de trac iune

COD STARMET 12

VIZ AS

1741/2004

25.11.2014

Standul de probat rezervoare de aer

COD ST-RA 14

VIZ AS

1742/2004

28.11.2014

Standul probat cilindrii de frn

COD ST-CF 15

VIZ AS

1743/2004

28.11.2014

COD
ST-RSA 16

VIZ AS

1744/2004

28.11.2014

27.

Standul probat robinete frontale i


semiacup rilor de aer

28.

Stand pentru probat arcuri elicoidale,


arcuri n foi, aparate de ciocnire i
aparate de legare

COD ST-07 AT

AS

4108/2012

05.12.2014

SIBIU

Tipar pentru m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat , tip ROBEL

SERIA 1556

AD

4100/2012

25.11.2014

CRAIOVA

Standul pentru verificarea etan eit ii


cutiilor locomotivelor

COD DA-897

VIZ AS

1674/2004

01.09.2014

Standul pentru rodat i probat n gol


atacuri de osie

NR.INV
.2.00.19826

AS

4103/2012

02.12.2014

32.

Standul de verificat prin m surare


rezisten electric a osiilor montate
de la vagoane le de marf

COD IMRE 001

AS

4098/2012

22.11.2014

33.

Standul de verificat gabaritul static al


vagoanelor de marf

COD BT 08-240

AS

4099/2012

22.11.2014

34.

Standul de probat sub sarcin


boghiului tip Y25

NR.INV.1214

AS

4076/2012

06.11.2014

Standul pentru ncercarea de


etan eitate la ploaie a vagoanelor

COD S-11-175

AS

4109/2012

06.12.2014

Standul de probat arcuri de suspensie


n foi

29.

CONSTRUC II
FEROVIARE SRL

30.

ELECTROPUTERE SA

31.

FAUR SA

35.

BUCURE TI

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR S.A.
Punctul de lucru Bucure ti

BUCURE TI

COD BT-0961

AS

4110/2012

06.12.2014

37.

Standul pentru probat releul de


presiune din distribuitorul tip KE 1c

COD BT-0558-1

AS

4111/2012

06.12.2014

38.

Standul pentru probat regulatoare


automate de timonerie SAB tip DRV

COD BT-058

AS

4112/2012

06.12.2014

39.

Standul pentru probat camera


comand cu valv de desc rcare
rapid tip ALV-9a

COD BT-0558

AS

4113/2012

06.12.2014

36.

172

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

Standul pentru probat sub sarcin


aparate de ciocnire

COD BT-0960

AS

4114/2012

06.12.2014

Standul pentru probat pneumatic i


hidraulic semiacupl ri de aer

COD BT-0416

AS

4115/2012

06.12.2014

Standul pentru probat arcuri elicoidale

COD
BT-0166-0

AS

4116/2012

06.12.2014

Standul pentru probat robinete


frontale de aer tip AK

COD
BT-0417-0

AS

4117/2012

06.12.2014

COD UDIS-030

AS

4120/2012

03.12.2014

Standul pentru ncercarea la trac iune


a axelor triunghiulare i a barelor
bifurcate

COD RV
08-212

AS

4077/2012

13.11.2014

Standul pentru m surarea rezisten ei


electrice aosiilor montate

COD RV
07-513

AS

4078/2012

13.11.2014

Standul pentru ncercarea pneumatic


a instala iei de frn de la vagoanele
de marf i c tori

COD RV
08-233

AS

4079/2012

13.11.2014

48.

Standul pentru m surarea asiurilor


vagoanelor de marf pe 4 osii

COD RV
08-201

AS

4080/2012

13.11.2014

49.

Standul pentru ncercarea de


etan eitate la ploaie a vagoanelor

COD RV
07-494

AS

4081/2012

13.11.2014

50.

Standul pentru verificarea


regulatoarelor antipatinaj i a
regulatoarelor centrifugale

COD SF-03

AS

4071/2012

31.10.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


tip DDR 1050

SERIA 02-92

AD

4084/2012

18.11.2014

COD
SVA-AMC 001

VIZ AS

2923/2008

10.04.2014

Standul pentru verificarea cadrelor de


boghiuri

NR.INV
.304/2012

AS

4095/2012

21.11.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 208-99

VIZ AD

1670/2004-R1

22.08.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 160-99

VIZ AD

1669/2004-R1

22.08.2014

Standul pentru determinarea sarcinilor


pe ro i de tramvai SCV41

NR.INV.4-17338

AS

4093/2012

21.11.2014

Standul pt. determinarea sarcinilor pe


ro i la boghiurile de tramvai V3A

NR.INV.3-6094

AS

4094/2012

21.11.2014

Standul pentru reglat i verificat


curentul la ntreruptorul general al
tramvaielor

NR.INV.4-5228

AS

4132/2012

20.12.2014

Standul mobil pentru probe finale la


instala ia de frn

NR.INV.300362

VIZ AS

2475/2006

14.09.2014

60.

Stand de probat aparate de ciocnire

NR.INV.300394

VIZ AS

2474/2006

14.09.2014

61.

Standul pentru probat robinetul


mecanicului tip KD2, robinetul frnei
directe FD1 i electroventilul pentru
frnare contra patin rii E.68

COD
3-KD2-FD1

AS

4085/2012

19.11.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


n planul cercului nominal de rulare

SERIA
100-12-04

VIZ AD

3056/2008

23.10.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


n planul cercului nominal de rulare

SERIA
113-12-04

VIZ AD

3057/2008

23.10.2014

COD AET 10

VIZ AS

1738/2004-R

23.11.2014

COD ST-07

VIZ AS

3054/2008-R

20.10.2014

Standul de probat regulatoare


automate de timonerie SAB tip DRV

NR.INV. 2-448

AS

4102/2012

26.11.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA
002-07-98

AD

4131/2012

19.12.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 161-99

AD

4130/2012

19.12.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


n planul cercului nominal de rulare

SERIA 47-09-03

AD

4129/2012

19.12.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA
46-05-03

VIZ AD

2529/2006-R

02.11.2014

Nr.
crt.

Localitate
sediu

Denumire societate

40.
41.
42.

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR SA, Punctul de
lucru Bucure ti

BUCURE TI

43.
44.

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR SA,
Punctul de lucru Ploie ti

BUCURE TI

45.
46.
47.

51.

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR SA
Punctul de lucru Ro iori de
Vede

IRV CARANSEBE SA

BUCURE TI

CARANSEBE

53.

MARUB SA

54.

METROREX SA
BUCURE TI, ALSTOM
TRANSPORT SA
Depoul Ciurel

BRA OV

BUCURE TI

56.
57.

REGIA AUTONOM DE
TRANSPORT BUCURE TI

BUCURE TI

58.
59.

REVA SA

SIMERIA

ROMNIA EUROEST SA

CONSTAN A

62.
SERVICE FAUR SRL

BUCURE TI

63.
64.
65.
66.

SNTFC CFR C
TORI SA
- DEPOUL DE
LOCOMOTIVE TIMI OARA

TIMI OARA

SNTFC CFR C
TORI SA
- STFC BUCURE TI REV.
VAG. BUCURE TI GRIVI A

BUCURE TI

SNTFC CFR C
TORI SA
- STFC CRAIOVA REVIZIA
DE VAGOANE PIATRA OLT

PIATRA OLT

69.
70.

SNTFC CFR C
TORI SA
- STFC IA I REVIZIA DE
VAGOANE SUCEAVA

Instala ia pentru determinarea


sarcinilor pe ro i la locomotivele
electrice
Standul de probat robinetul
mecanicului KD2

67.
68.

Linia CFU cu planeitate controlat


pentru verificarea i reglarea
suspensiei vehiculelor feroviare

Standul probat arcuri elicoidale i


elemente elastice de aparate de
trac iune

52.

55.

Denumire stand/
dispozitiv special

SUCEAVA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

173

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Denumire stand/
dispozitiv special

Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

71.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA
25-05-04

VIZ AD

2530/2006-R

02.11.2014

72.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele exterioare ale buzelor ro ilor
osiei montate

SERIA
020-05-03

VIZ AD

2531/2006-R

02.11.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele exterioare ale buzelor ro ilor
osiei montate

SERIA
007-02-03

VIZ AD

2532/2006-R

02.11.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA
072-05-04

VIZ AD

2533/2006-R

02.11.2014

75.

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


n planul cercului nominal de rulare

SERIA
43-09-03

VIZ AD

2534/2006-R

02.11.2014

76.

Standul fix de probe finale la instala ia


de frn a vagoanelor de c tori

COD IF.01

AS

4091/2012

21.11.2014

77.

Standul fix de probe finale la instala ia


de frn a vagoanelor de c tori

COD IF.02

AS

4092/2012

21.11.2014

78.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate, tip DVI 1360

SERIA 156-99

AD

4104/2012

04.12.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro iI DVB 1-40

SERIA
007-09-99

AD

4105/2012

04.12.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


n planul cercului nominal de rulare
DDR 1050

SERIA
008-09-99

AD

4106/2012

04.12.2014

Stand fix pentru probe finale la


instala ia de frn

COD SFF-81

AS

4107/2012

04.12.2014

Standul pentru ncerc ri mecanice


cod DIT-01

COD DIT-01

VIZ AS

3100/2009

11.01.2015

COD
04-INJ-002

AS

4118/2012

10.12.2014

Nr.
crt.

Localitate
sediu

Denumire societate

SNTFC CFR C
TORI SA
- STFC IA I
REVIZIA DE VAGOANE
SUCEAVA

73.
74.

SNTFM CFR MARF SA SUCURSALA BANATOLTENIA


REVIZ.VAG. TURCENI

79.
80.

SUCEAVA

TURCENI

81.
82.

SPIACT ARAD SA

83.

TRANS EXPEDITION
FEROVIAR SRL,
Punctul de lucru
Ploie ti Est

ARAD

BUCURE TI

Standul pentru probat injectoare

84.

Standul multifunc ional de verificare a


echipamentului pneumatic ce echipeaz
locomotivele tip LDE 2100 CP

NR.INV.
02526-3

AS

4090/2012

20.11.2014

85.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate TIP DVI 1360

SERIA
27-02-07

AD

4124/2012

17.12.2014

86.

Dispozitiv de verificat dimensiunile


buzei ro ii tip DVB 1-40

SERIA
765-11-08

AD

4123/2012

17.12.2014

Standul pentru probarea contactorilor


electromagnetici i a releelor
intermediare

NR.INV.
1380303

AS

4125/2012

17.12.2014

88.

Standul pentru probarea contactorilor


electropnumatici i a inversoarelor de
mers

NR.INV.
1379303

AS

4126/2012

17.12.2014

89.

Standul pentru probarea injectoarelor


LDE 2100 CP

NR.INV
.02526-3

AS

4127/2012

17.12.2014

90.

ublerul pentru verificat buza


bandajului tip SVBB

SERIA 54

AD

4122/2012

17.12.2014

91.

Standul pentru probarea n gol a


ma inilor electrice auxiliare

NR.INV.
1378303

AS

4128/2012

17.12.2014

92.

Standul pentru probat injectoare

NR.INV. 1247303

AS

4086/2012

19.11.2014

93.

Standul pentru probat arcuri elicoidale


cu suspensie vagon basculant cale
ngust 33T

NR.INV.
138330-3

AS

4087/2012

19.11.2014

Standul pentru probat regulatoare de


tensiune i relee intermediare

NR.INV.
124630-3

AS

4088/2012

19.11.2014

Standul multifunc ional de verificarea


echipamentului pneumatic ce
echipeaz locomotivele L45H

NR.INV.
124630-3

AS

4089/2012

19.11.2014

Standul pentru m surarea rezisten ei


electrice a vagonului

NR.INV.
00963-2

VIZ AS

3408/2010-R

09.11.2014

87.

UNICOM TRANZIT SA
Punctul de lucru Bicaz

UNICOM TRANZIT SA
Punctul de lucru Fieni

94.

VOLUNTARI

VOLUNTARI

95.
96.

UNIFERTRANS SA

BUCURE TI

* Atestatul se acord pentru o perioad de 10 ani de la data eliber rii i este valabil numai n condi iile viz rii periodice a acestuia, de c tre
AFER, la intervale de doi ani ncepnd de la data eliber rii lui.
Documente eliberate i raportate de Serviciul Material Rulant, Serviciul Instala ii, Serviciul Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER.

174

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

ONFR AFER

Contracte de inspec ie tehnic ncheiate de furnizorii feroviari cu AFER


conform OMT 290/2000
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Nr.
crt.
1.

Denumirea agentului
economic*
ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL
Caracal

Nr.
contract IT

Data
nceperii

Data
expir rii

Obiectul contractului

1315

01.08.2012

31.12.2012

fabricare, reparare, modernizare i ntre inere vagoane de marf

2.

AZVI SA

429

01.02.2012

31.12.2012

construc ii, repara ii i ntre inere linii CF

3.

BREL Pite ti

1202

01.08.2012

31.12.2012

fabricare articole tehnice din material plastic pentru domeniul feroviar

4.

CHEMOIL IMPEX

1538

18.10.2012

31.12.2013

montaj i mentenan

unit i de cnt rire static

i dinamic a vagoanelor

5.

CONSINIT SRL

1537

01.10.2012

31.12.2013

construc ii i repara ii peroane, cheiuri, rampe de nc rcare/desc rcare,


copertine, pasarele, tuneluri pietonale

6.

CRI ENI SRL

871

01.05.2012

31.12.2012

construc ii, repara ii, consolid ri terasamente i ap ri de maluri,


construc ii, repara ie, ntre inere poduri, pode e i viaducte, protec ii
anticorozive la construc ii cu specific feroviar

7.

DALCO SERVICE Craiova

1450

01.10.2012

21.12.2012

construc ii, ntre inere i repara ii infrastructur feroviar

8.

DB SCHENKER RAIL
Romania

1557

01.11.2012

31.12.2013

revizii i repara ii material rulant motor i tractat

9.

DELSERV SRL Gala i

1448

01.10.2012

31.12.2012

repara ii periodice i ntre inere curent linii CF f


comercializare pl cu e din cauciuc, polietilen
domeniului feroviar

sudarea inelor
i dibluri destinate

10.

EDETAS Ia i

1587

01.11.2012

31.12.2013

11.

ELECTROTEHNICA
ECHIPAMENTE ELECTRICE
SRL

1502

01.10.2012

31.12.2013

12.

ENERGO SA Bra ov

1319

01.08.2012

31.12.2012

execu ie tabliere de poduri de cale ferat

13.

IANUS SRL Zal u

1453

01.10.2012

31.12.2012

construc ii-montaj i repara ii capitale la instala ii SCB, TTr, PCV, EA i LC

14.

INSTALVEST Oradea

1572

01.11.2012

31.12.2013

subtravers ri prin foraj orizontal pentru d<1000 mm, construc ie, repara ie
i ntre inere poduri i pode e CF i terasamente de cale ferat i treceri
la nivel, ap ri de maluri

15.

IRLU Bucure ti

159

01.01.2012

31.12.2012

ntre inere i reparare material rulant i reparare i recondi ionare


subansambluri material rulant motor

16.

LABRACOM CONSTRUCT

1449

01.09.2012

31.12.2012

construc ii i repara ii capitale linii CF i instala ii SCB i TTr-LC,


construc ii, repara ii i consolid ri cl diri cu specific feroviar

17.

MARTIFER CONSTRUC II

33

01.01.2012

31.12.2012

construc ii-montaj structuri metalice ale podurilor i pode elor de cale


ferat , protec ie anticoroziv a structurilor de rezisten pentru poduri i
pode e, construc ii i repara ii peroane, rampe de nc rcare-desc rcare,
cheiuri, pasarele i copertine

18.

MGT GRUP Cluj

100

01.01.2012

31.12.2012

fabricare organe de asamblare pentru infrastructur (tirfon B5, B5-2, B2,


B2-1), comercializare produse feroviare destinate infrastructurii feroviare

19.

REMODIS Cluj

431

01.01.2012

31.12.2012

revizii periodice i repara ii accidentale la locomotive

20.

REMODIS SERV SRL Cluj

1292

01.08.2012

31.12.2012

revizii i repara ii la locomotive Diesel hidraulice

21.

REPAIR MOBIL SRL

1665

01.12.2012

31.12.2013

repara ii defecte accidentale la vagoane de marf

fabricare echipamente eletronice pentru instala iile de semnalizare SCB

22.

ROGERA SRL

432

01.01.2012

31.12.2012

consolid ri terasamente de cale ferat , reamenajare i stabilizare


banchete i profilare prism de piatr spart ; construc ii, repara ii i
ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile aferente, cu excep ia
celor de gaze naturale, protec ii anticorozive la construc ii metalice,
construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii SCB

23.

ROMPLAST DISTRIBUTION CLF


SRL Pite ti

1503

23.10.2012

31.12.2012

fabricare de pl ci de uzur din materiale compozite i de articole tehnice


din cauciuc, mase plastice i metal pentru material rulant

24.

SARMIS Bacau

1290

01.08.2012

31.12.2012

construc ie, ntre inere i repara ie linii CF, terasamente, poduri i pode e

25.

SEGECO SRL ITALIA Sucursala Bucure ti

1556

01.11.2012

31.12.2013

26.

SWIETELSKY
BAUGESELLSCHAFT MBH
LINZ,
Sucursala Bucure ti

1488

01.10.2012

31.12.2012

27.

TEHNODOMUS

1573

01.11.2012

31.12.2013

28.

TELCOMTRA SERV

1673

01.12.2012

31.12.2013

fabricare piese de schimb pentru vagoanele de marf

29.

TIAB SA

246

01.01.2012

31.12.2012

lucr ri de montaj i punere n func ie instala ii de comand , de


energoalimentare i electrice de IT i JT la c i ferate electrificate i la
metrou; construc ii i consolid ri terasamente i ap ri de maluri

30.

UPETROM-1MAI Ploiesti

950

01.06.2012

31.12.2012

fabricare piese de schimb pentru echipamente destinate transportului


feroviar, construc ii i confec ii poduri i pode e de cale ferat i alte
aplica ii n domeniul infrastructurii feroviare

31.

VERTA-TEL SRL

813

01.06.2012

31.12.2012

lucr ri de instala ii de drenare i scurgere a apelor fluviale i


subtravesrs ri linii CF prin foraj orizontal

construc ii CF de suprafa

i subterane

lucr ri de infrastructur feroviar


construc ii, repara ii i ntre inere linii CF f

sudarea inelor

*
Adresa i datele de contact ale agen ilor economici care au ncheiat cu AFER contracte de inspec ie tehnic conform OMT 290/2000 se
reg sesc n Lista furnizorilor feroviari autoriza i AFER, publicat periodic n Buletinul AFER.

Date raportate de Serviciul Inspec ie Tehnic din cadrul ONFR AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

175

ONFR AFER

Certificate de nmatriculare i c i de identitate


acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004
n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar
Vehicul feroviar
Nr.
crt.

Certificat nmatriculare

Serie literal /
numeric

Denumire

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Carte identitate

Valabilitate

Serie/an

De in tor vehicul feroviar

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT-UT 370


1.

LOCOMOTIVA DIESEL
MECANICA DE 120 CP

2.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

020 - BDM/

95 - 0091 - 9 /
RO-ANRSV

060 - DA/

60 - 1648 - 9 /
RO-ALRO

CI 23072

05.12.2012

ADMINISTRATIA NATIONALA
16.12.2016 CID 23072/2012 A REZERVELOR DE STATUT 370

ALRO SA SLATINA
CI 10955.1

07.12.2012

16.12.2013

CID
10955.1/2012

ALRO SA SLATINA

ALSTOM TRANSPORT SA
3.

DREZINA FEROVIARA

CBF2/

99 53 9 432002 - 3
/ RO-ATSA

CI 22956

13.11.2012

30.06.2020 CID 22956/2012 ALSTOM TRANSPORT SA

4.

VEHICUL FEROVIAR
RECUPERARE CABLU

CRCU4/

99 53 9 434001 - 3
/ RO-ATSA

CI 23073

05.12.2012

30.06.2023 CID 23073/2012 ALSTOM TRANSPORT SA

5.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

84 53 7919 321 - 0
Zagkks/7919
CI 10437.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.04.2013

CID
10437.1/2012

AMURCO S.R.L.

6.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 322 - 8
CI 10438.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.04.2013

CID
10438.1/2012

AMURCO S.R.L.

7.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 307 - 9
CI 10439.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.04.2013

CID
10439.1/2012

AMURCO S.R.L.

8.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

84 53 7919 318 - 6
Zagkks/7919
CI 10440.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.04.2013

CID
10440.1/2012

AMURCO S.R.L.

9.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 319 - 4
CI 10441.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.04.2013

CID
10441.1/2012

AMURCO S.R.L.

10.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 314 - 5
CI 10446.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.09.2014

CID
10446.1/2012

AMURCO S.R.L.

11.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 317 - 8
CI 10449.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.10.2015

CID
10449.1/2012

AMURCO S.R.L.

12.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 320 - 2
CI 10450.1
/ RO-AMUR

28.11.2012

30.09.2015

CID
10450.1/2012

AMURCO S.R.L.

13.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 325 - 1
CI 10451.1
/ RO-AMUR

29.11.2012

30.09.2015

CID
10451.1/2012

AMURCO S.R.L.

14.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

84 53 7919 313 - 7
Zagkks/7919
CI 10453.1
/ RO-AMUR

29.11.2012

30.10.2015

CID
10453.1/2012

AMURCO S.R.L.

15.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 316 - 0
CI 10454.1
/ RO-AMUR

29.11.2012

30.09.2015

CID
10454.1/2012

AMURCO S.R.L.

16.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 315 - 2
CI 10824.1
/ RO-AMUR

29.11.2012

30.09.2014

CID
10824.1/2012

AMURCO S.R.L.

17.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 070 - 0
/ RO-AMUR

CI 8593.1

29.11.2012

30.05.2015

CID
8593.1/2012

AMURCO S.R.L.

18.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0831 - 8 / `
RO-AMUR

CI 7188.2

07.12.2012

01.11.2013

CID
7188.2/2012

AMURCO S.R.L.

19.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 450 CP

040 - DHA/

86 - 0061 - 1 /
RO-ARIRO

22.01.2020

CID
4513.1/2012

ASTRA RAIL INDUSTRIES


S.R.L.

20.

LOCOMOTIVA ELECTRICA
DE 5100 kW

060 - EA1/

91 53 0 471003 - 0
/ RO-DBSR

21.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/

69 - 0066 - 6 /
RO-MECDV

22.

VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

Regs/3923

33 53 3923 089 - 8
/ RIV RO-WMN

AMURCO S.R.L.

ASTRA RAIL INDUSTRIES S.R.L.


CI 4513.1

15.11.2012

BCR LEASING IFN S.A.


CI 23193

17.12.2012

29.10.2020 CID 23193/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA SRL

BOROMIR IND SRL VALCEA-SUC. DEVA


CI 8340.2

03.12.2012

21.11.2023

CID
8340.2/2012

MECANO SERV SRL

CALEA FERATA INGUSTA SRL


CI 22964

14.11.2012

04.09.2018 CID 22964/2012 WAGON MANAGEMENT SRL

CARGILL AGRICULTURA SRL


23.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 478 - 5
/ RIV RO CTV

CI 23201

19.12.2012

01.08.2024 CID 23201/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

24.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 477 - 7
/ RIV RO CTV

CI 23202

19.12.2012

01.08.2024 CID 23202/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

25.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 476 - 9
/ RIV RO CTV

CI 23203

19.12.2012

01.08.2024 CID 23203/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

26.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 475 - 1
/ RIV RO CTV

CI 23204

19.12.2012

01.08.2024 CID 23204/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

27.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 474 - 4
/ RIV RO CTV

CI 23205

19.12.2012

01.08.2024 CID 23205/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

28.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 473 - 6
/ RIV RO CTV

CI 23206

19.12.2012

01.08.2024 CID 23206/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

176

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Denumire

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

29.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 472 - 8
/ RIV RO CTV

CI 23207

19.12.2012

01.08.2024 CID 23207/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

30.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 471 - 0
/ RIV RO CTV

CI 23208

19.12.2012

01.08.2024 CID 23208/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

31.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 470 - 2
/ RIV RO CTV

CI 23209

19.12.2012

01.08.2024 CID 23209/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

32.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 469 - 4
/ RIV RO CTV

CI 23210

19.12.2012

01.08.2024 CID 23210/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

33.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 468 - 6
/ RIV RO CTV

CI 23211

19.12.2012

01.08.2024 CID 23211/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

34.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 449 - 6
/ RIV RO CTV

CI 23195

19.12.2012

01.09.2024 CID 23195/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

35.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 448 - 8
/ RIV RO CTV

CI 23196

19.12.2012

01.09.2024 CID 23196/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

36.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 447 - 0
/ RIV RO CTV

CI 23197

19.12.2012

01.09.2024 CID 23197/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

37.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 445 - 4
/ RIV RO CTV

CI 23198

19.12.2012

01.09.2024 CID 23198/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

38.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 444 - 7
/ RIV RO CTV

CI 23199

19.12.2012

01.09.2024 CID 23199/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

39.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 438 - 9
/ RIV RO CTV

CI 23200

19.12.2012

01.09.2024 CID 23200/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

40.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 439 - 7
/ RIV RO CTV

CI 23212

19.12.2012

01.10.2024 CID 23212/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

41.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 440 - 5
/ RIV RO CTV

CI 23213

19.12.2012

01.10.2024 CID 23213/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

42.

VAGON DE MARFA PENTRU


TRANSPORT CEREALE

Uagps/9332

33 53 9332 442 - 1
/ RIV RO CTV

CI 23214

19.12.2012

01.10.2024 CID 23214/2012

S.C. CARGILL AGRICULTURA


S.R.L.

43.

LOCOMOTIVA ELECTRICA
DE 5100 kW

060 - EA/

40 - 0777 - 9 /
RO-CTV

44.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

84 53 7993 117 - 1
/ RO-CCB

CI 22931

05.11.2012

29.09.2018 CID 22931/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

45.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

84 53 7993 137 - 9
/ RO-CCB

CI 22932

05.11.2012

29.09.2018 CID 22932/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

46.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 140 - 5
/ RIV RO-CCB

CI 22933

05.11.2012

29.09.2018 CID 22933/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

47.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 164 - 5
/ RIV RO-CCB

CI 22934

05.11.2012

29.09.2018 CID 22934/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

48.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 215 - 5
/ RIV RO-CCB

CI 22935

05.11.2012

29.09.2018 CID 22935/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

49.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 217 - 1
/ RIV RO-CCB

CI 22936

06.11.2012

29.09.2018 CID 22936/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

50.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 241 - 1
/ RIV RO-CCB

CI 22937

06.11.2012

29.09.2018 CID 22937/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

51.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 262 - 7
/ RIV RO-CCB

CI 22938

06.11.2012

29.09.2018 CID 22938/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

52.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 894 - 7
/ RIV RO-CCB

CI 22939

06.11.2012

29.09.2018 CID 22939/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

53.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 905 - 1
/ RIV RO-CCB

CI 22940

06.11.2012

29.09.2018 CID 22940/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

54.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

84 53 7993 924 - 0
/ RO-CCB

CI 22941

08.11.2012

29.09.2018 CID 22941/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

55.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 130 - 6
/ RIV RO-CCB

CI 22942

08.11.2012

29.09.2018 CID 22942/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

56.

VAGON CISTERNA
DE 38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 168 - 6
/ RIV RO-CCB

CI 22943

08.11.2012

29.09.2018 CID 22943/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

57.

VAGON CISTERNA
DE 50 M.C.

Zas/7960

84 53 7960 803 - 5
/ RO-CCB

CI 22996

21.11.2012

29.09.2018 CID 22996/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

58.

VAGON CISTERNA
DE 45 M.C.

Zags/7816

33 53 7816 131 - 9
/ RIV RO-CCB

CI 22998

22.11.2012

29.09.2018 CID 22998/2012 CHIMCOMPLEX S.A.

59.

DREZINA DE CALE
TIP DC 122

DC/

99 53 9 420002 - 7
/ RO-CNFIS

60.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/

69 - 0069 - 0 /
RO-CEH

CI 11175.3

17.12.2012

23.03.2015

CID
11175.3/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA S.A.

61.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/

69 - 0070 - 8 /
RO-CEH

CI 11176.3

17.12.2012

11.10.2014

CID
11176.3/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA S.A.

Valabilitate

Serie/an

CARGO TRANS VAGON SA


CI 22997

20.11.2012

11.11.2027 CID 22997/2012 CARGO TRANS VAGON SA

CHIMCOMPLEX S.A.

CNCF CFR - SUC C.R.E.I.R. CF IASI CF- 15670513


CI 23031

21.11.2012

25.10.2024 CID 23031/2012

CNCFR CFR SASUC.REG.CF IASI

COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

177

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
crt.
62.

Denumire
LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

Certificat nmatriculare

Carte identitate

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

060 - DA/

60 - 1659 - 6 /
RO-CEH

CI 11174.3

17.12.2012

31.03.2016

CID
11174.3/2012

De in tor vehicul feroviar


COMPLEXUL ENERGETIC
HUNEDOARA S.A.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU


63.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1602 - 6 /
RO-CEOJ

CI 2257.1

21.11.2012

28.12.2016

CID
2222.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

64.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1624 - 0 /
RO-CEOJ

CI 3283.1

06.12.2012

30.09.2015

CID
3283.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

65.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0774 - 0 /
RO-CEOJ

CI 3278.1

21.11.2012

29.10.2017

CID
3278.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

66.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0776 - 5 /
RO-CEOJ

CI 3280.1

21.11.2012

30.09.2015

CID
3280.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

67.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1633 - 1 /
RO-CEOJ

CI 5790.1

08.11.2012

04.06.2020

CID
5790.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

68.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1615 - 8 /
RO-CEOJ

CI 3267.1

08.11.2012

30.09.2015

CID
3267.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

69.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1619 - 0 /
RO-CEOJ

CI 3271.1

12.11.2012

30.09.2015

CID
3271.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

70.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1620 - 8 /
RO-CEOJ

CI 3272.1

12.11.2012

30.04.2016

CID
3272.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

71.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1623 - 2 /
RO-CEOJ

CI 3275.1

20.11.2012

30.09.2015

CID
3275.1/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. DIVIZIA MINIERA TG. JIU

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - SUC. ELECTROCENTRALE CRAIOVA


72.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1607 - 5 /
RO-CEOC

CI 3649.3

04.12.2012

01.03.2015

CID
3649.3/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. ELECTROCENTRALE
CRAIOVA

73.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1612 - 5 /
RO-CEOC

CI 6045.2

04.12.2012

29.10.2018

CID
6045.2/2012

COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.
SUC. ELECTROCENTRALE
CRAIOVA

74.

LOCOMOTIVA ELECTRICA
DE 3400 kW

10.04.2020

CID
21432.1/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

75.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 3000 CP

CID
22614.1/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA SRL

76.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 1250 CP

CONSTANTIN GRUP SRL


040 - EC/

91 53 0 430109 - 5
CI 21432.1
/ RO-THF

060 - DC/

92 53 0 651014 - 8
CI 22614.1
/ RO-DBSR

05.11.2012

DB SCHENKER RAIL ROMANIA SRL


18.12.2012

31.12.2013

ELECTRO COMP SRL


040 - DHC/

81 - 0923 - 3 /
RO-ELCMP

77.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0828 - 4 /
RO-GTF

CI 12699.1

21.11.2012

28.01.2014

CID
12699.1/2012

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR SA

78.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 0581 - 3 /
RO-GTF

CI 13432.1

21.11.2012

12.10.2014

CID
13432.1/2012

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR SA

79.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1581 - 2 /
RO-GTF

CI 1971.2

21.11.2012

23.05.2013

CID
1936.2/2012

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR S.A.

80.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5487

84 53 5487 847 - 0
/ RO-FERO

CI 22907

01.11.2012

30.09.2024 CID 22907/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

81.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5487

84 53 5487 851 - 2
/ RO-FERO

CI 22908

01.11.2012

30.09.2024 CID 22908/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

82.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5489

84 53 5489 783 - 5
/ RO-FERO

CI 3775.1

01.11.2012

30.09.2024

CID
3775.1/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

83.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5489

84 53 5489 785 - 0
/ RO-FERO

CI 3777.1

01.11.2012

30.09.2024

CID
3777.1/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

84.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5489

84 53 5489 773 - 6
/ RO-FERO

CI 3771.1

27.12.2012

30.11.2024

CID
3771.1/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

85.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5489

84 53 5489 787 - 6
/ RO-FERO

CI 3779.1

27.12.2012

30.11.2024

CID
3779.1/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

CI 23192

17.12.2012

26.11.2024 CID 23192/2012 SC ELECTRO COMP SRL

EUROPEAN RAIL TRANSPORT FEROVIAR S.R.L.

FEROCARGO EUROTRANS SRL

FURICA VASILE
86.

178

VEHICUL FEROVIAR
MULTIFUNCTIONAL TIP
UMED K 80

UMED/

99 53 9 620001 - 7
/ RO-SPS

CI 23069

29.11.2012

09.10.2022 CID 23069/2012 SERIM PRESTARI SERVICII

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
crt.

Denumire

Serie literal /
numeric

Certificat nmatriculare
Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Carte identitate
Serie/an

De in tor vehicul feroviar

GRUP FEROVIAR ROMAN SA


87.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5934

82 53 5934 930 - 5
/ RO GFR

CI 22296

12.11.2012

13.07.2024 CID 22296/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

88.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 002 - 7
/ RO GFR

CI 22822

12.11.2012

13.06.2024 CID 22822/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

89.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 001 - 9
/ RO GFR

CI 22821

12.11.2012

13.06.2024 CID 22821/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

90.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 000 - 1
/ RO GFR

CI 22846

12.11.2012

13.06.2024 CID 22846/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

91.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 003 - 5
/ RO GFR

CI 22823

12.11.2012

13.06.2024 CID 22823/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

92.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 004 - 3
/ RO GFR

CI 22824

12.11.2012

13.06.2024 CID 22824/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

93.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 005 - 0
/ RO GFR

CI 22825

12.11.2012

13.06.2024 CID 22825/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

Zas/7850

84 53 7850 006 - 8
/ RO GFR

CI 22826

12.11.2012

13.06.2024 CID 22826/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

CI 22827

12.11.2012

13.06.2024 CID 22827/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

94.

VAGON CISTERNA

95.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 007 - 6
/ RO GFR

96.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 008 - 4
/ RO GFR

CI 22828

12.11.2012

13.06.2024 CID 22828/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

97.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 009 - 2
/ RO GFR

CI 22829

12.11.2012

13.06.2024 CID 22829/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

98.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 010 - 0
/ RO GFR

CI 22830

12.11.2012

13.06.2024 CID 22830/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

99.

VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 011 - 8
/ RO GFR

CI 22831

12.11.2012

13.06.2024 CID 22831/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

100. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 012 - 6
/ RO GFR

CI 22832

12.11.2012

13.06.2024 CID 22832/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

101. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 013 - 4
/ RO GFR

CI 22833

12.11.2012

13.06.2024 CID 22833/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

102. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 014 - 2
/ RO GFR

CI 22834

12.11.2012

13.06.2024 CID 22834/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

103. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 015 - 9
/ RO GFR

CI 22835

12.11.2012

13.06.2024 CID 22835/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

104. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 016 - 7
/ RO GFR

CI 22836

12.11.2012

13.06.2024 CID 22836/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

105. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 017 - 5
/ RO GFR

CI 22837

12.11.2012

13.06.2024 CID 22837/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

106. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 018 - 3
/ RO GFR

CI 22838

12.11.2012

13.06.2024 CID 22838/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

107. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 019 - 1
/ RO GFR

CI 22839

12.11.2012

13.06.2024 CID 22839/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

108. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 020 - 9
/ RO GFR

CI 22840

12.11.2012

13.06.2024 CID 22840/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
109. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos
5934

82 53 5934 932 - 1
/ RO GFR

CI 22297

12.11.2012

13.07.2024 CID 22297/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

110. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 021 - 7
/ RO GFR

CI 22841

12.11.2012

13.06.2024 CID 22841/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

111. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 022 - 5
/ RO GFR

CI 22842

12.11.2012

13.06.2024 CID 22842/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

112. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 023 - 3
/ RO GFR

CI 22843

12.11.2012

13.06.2024 CID 22843/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

113. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 024 - 1
/ RO GFR

CI 22844

12.11.2012

13.06.2024 CID 22844/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

Zas/7850

84 53 7850 025 - 8
/ RO GFR

CI 22845

12.11.2012

13.06.2024 CID 22845/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

115. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 026 - 6
/ RO GFR

CI 22860

12.11.2012

13.06.2024 CID 22860/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

116. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 027 - 4
/ RO GFR

CI 22847

12.11.2012

13.06.2024 CID 22847/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

117. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 028 - 2
/ RO GFR

CI 22848

12.11.2012

13.06.2024 CID 22848/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

118. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 029 - 0
/ RO GFR

CI 22849

12.11.2012

13.06.2024 CID 22849/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

119. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 030 - 8
/ RO GFR

CI 22850

12.11.2012

13.06.2024 CID 22850/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

120. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 031 - 6
/ RO GFR

CI 22851

12.11.2012

13.06.2024 CID 22851/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

114. VAGON CISTERNA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

179

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

121. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 032 - 4
/ RO GFR

CI 22852

12.11.2012

13.06.2024 CID 22852/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

122. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 033 - 2
/ RO GFR

CI 22853

12.11.2012

13.06.2024 CID 22853/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

123. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 034 - 0
/ RO GFR

CI 22854

12.11.2012

13.06.2024 CID 22854/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

124. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 035 - 7
/ RO GFR

CI 22855

12.11.2012

13.06.2024 CID 22855/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

125. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 036 - 5
/ RO GFR

CI 22856

12.11.2012

13.06.2024 CID 22856/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

126. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 037 - 3
/ RO GFR

CI 22857

12.11.2012

13.06.2024 CID 22857/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

127. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 038 - 1
/ RO GFR

CI 22858

12.11.2012

13.06.2024 CID 22858/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

128. VAGON CISTERNA

Zas/7850

84 53 7850 039 - 9
/ RO GFR

CI 22859

12.11.2012

13.06.2024 CID 22859/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
129. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5366

82 53 5366 710 - 8
/ RO GFR

CI 22298

12.11.2012

13.07.2024 CID 22298/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
130. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5366

82 53 5366 713 - 2
/ RO GFR

CI 22299

12.11.2012

13.07.2024 CID 22299/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
131. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5366

82 53 5366 724 - 9
/ RO GFR

CI 22300

12.11.2012

31.07.2024 CID 22300/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

132. VAGON CISTERNA

Zas/7960

82 53 7960 502 - 5
/ RO GFR

CI 22865

23.11.2012

29.09.2015 CID 22865/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

Denumire

Valabilitate

Serie/an

133.

VAGON CISTERNA
DE 60 M.C.

Zakks/7907

82 53 7907 208 - 5
/ RO GFR

CI 22866

12.11.2012

29.09.2017 CID 22866/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

134.

VAGON CISTERNA
DE 60 M.C.

Zaekks/7942

82 53 7942 511 - 9
/ RO GFR

CI 22867

12.11.2012

29.09.2017 CID 22867/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

135. VAGON CISTERNA

Zaes/7988

82 53 7988 531 - 2
/ RO GFR

CI 22868

12.11.2012

29.09.2017 CID 22868/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON CISTERNA
DE 60 M.C.

Zaks/7800

82 53 7800 072 - 3
/ RO GFR

CI 22869

23.11.2012

29.09.2017 CID 22869/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

137. VAGON CISTERNA

Zaes/7886

82 53 7886 228 - 8
/ RO GFR

CI 22870

12.11.2012

29.09.2017 CID 22870/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

Zackks/7926

31 53 7926 027 - 8
/ RIV RO GFR

CI 22871

14.11.2012

29.09.2017 CID 22871/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

139. VAGON CISTERNA

Zas/7951

31 53 7951 740 - 4
/ RIV RO GFR

CI 22872

14.11.2012

29.09.2017 CID 22872/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

140. VAGON CISTERNA

Zaes/7988

82 53 7988 055 - 2
/ RO GFR

CI 22873

14.11.2012

29.09.2017 CID 22873/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

141. VAGON CISTERNA

Zaes/7988

82 53 7988 056 - 0
/ RO GFR

CI 22874

14.11.2012

29.09.2017 CID 22874/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

142. VAGON CISTERNA

Zaes/7988

82 53 7988 057 - 8
/ RO GFR

CI 22875

23.11.2012

29.09.2017 CID 22875/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

143. VAGON CISTERNA

Zaes/7988

31 53 7988 054 - 7
/ RIV RO GFR

CI 22876

14.11.2012

29.09.2017 CID 22876/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

144. VAGON CISTERNA

Zaes/7969

82 53 7969 953 - 1
/ RO GFR

CI 22877

23.11.2012

29.09.2023 CID 22877/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

136.

138.

VAGON CISTERNA
DE 60 M.C.

145.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1544 - 0 /
RO-GFR

CI 19089.1

26.11.2012

31.10.2017

CID
19089.1/2012

146.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

92 53 0 601553 - 6
/ RO-GFR

CI 23033

26.11.2012

19.10.2017 CID 23033/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

147.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

92 53 0 601554 - 4
/ RO-GFR

CI 23034

26.11.2012

19.10.2017 CID 23034/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

CBF2/

99 53 9 432003 - 1
/ RO-IMSAT

GRUP FEROVIAR ROMAN SA

IMSAT S. A.
148. DREZINA FEROVIARA

CI 22968

20.11.2012

30.06.2024 CID 22968/2012 IMSAT SA

ING LEASE ROMANIA IFN S.A


149.

VAGON DE MARFA
PE 4 OSII

Habis/2755

83 53 2755 000 - 9
/ RO GFR

CI 22960

14.11.2012

30.11.2023 CID 22960/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

150.

VAGON DE MARFA
PE 4 OSII

Habis/2755

83 53 2755 004 - 1
/ RO GFR

CI 22961

14.11.2012

30.11.2023 CID 22961/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

151.

VAGON DE MARFA
PE 4 OSII

Habis/2755

83 53 2755 012 - 4
/ RO GFR

CI 22962

14.11.2012

30.11.2023 CID 22962/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

152.

VAGON DE MARFA
PE 4 OSII

Habis/2755

83 53 2755 015 - 7
/ RO GFR

CI 22963

14.11.2012

30.11.2023 CID 22963/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

153. VAGON CISTERNA

Zaes/7882

31 53 7882 847 - 1
/ RIV RO GFR

NBG LEASING IFN S.A.

180

CI 22957

14.11.2012

29.09.2017 CID 22957/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

154. VAGON CISTERNA

Zaes/7980

83 53 7980 300 - 9
/ RO GFR

CI 22958

14.11.2012

29.09.2023 CID 22958/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

155. VAGON CISTERNA

Zaes/7980

83 53 7980 325 - 6
/ RO GFR

CI 22959

14.11.2012

14.10.2024 CID 22959/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

Denumire

Valabilitate

Serie/an

OIL TERMINAL S.A.


156.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0738 - 5 /
RO-OTC

CI 519.1

23.11.2012

30.04.2015

CID 484.1/2012 OIL TERMINAL S.A.

157.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0737 - 7 / ROOTC

CI 518.1

23.11.2012

16.06.2015

CID 483.1/2012 OIL TERMINAL S.A.

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI


LOCOMOTIVA DIESEL
158.
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1690 - 1 /
RO-DALRO

CI 23032

23.11.2012

09.10.2018 CID 23032/2012 DALKIA ROMANIA SA

RAIL FORCE SRL


159.

LOCOMOTIVA ELECTRICA
DE 2940 kW,

040 - EF/

91 53 0 425528 - 3
CI 14671.3
/ RO-RGT

22.11.2012

08.02.2013

CID
14671.3/2012

REGIOTRANS SRL

160.

LOCOMOTIVA ELECTRICA
DE 2940 kW,

040 - EF/

91 53 0 425581 - 2
CI 15687.3
/ RO-RGT

22.11.2012

13.04.2015

CID
15687.3/2012

REGIOTRANS SRL

161.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

X/

97 - 0540 - 1 /
RO-RGT

CI 13995.1

07.12.2012

10.11.2021

CID
13995.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0540 - 5 /
RO-RGT

CI 13996.1

07.12.2012

10.11.2021

CID
13996.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0541 - 9 /
RO-RGT

CI 13997.1

10.12.2012

10.11.2021

CID
13997.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0441 - 6 /
RO-RGT

CI 13998.1

10.12.2012

10.11.2021

CID
13998.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0542 - 7 /
RO-RGT

CI 13999.1

10.12.2012

10.11.2021

CID
13999.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0442 - 4 /
RO-RGT

CI 14000.1

10.12.2012

10.11.2021

CID
14000.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0543 - 5 /
RO-RGT

CI 14001.1

10.12.2012

10.11.2021

CID
14001.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0643 - 7 /
RO-RGT

CI 14002.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14002.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0544 - 3 /
RO-RGT

CI 14003.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14003.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0344 - 2 /
RO-RGT

CI 14004.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14004.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0545 - 0 /
RO-RGT

CI 14005.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14005.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0645 - 2 /
RO-RGT

CI 14006.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14006.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

REMORCA AUTOMOTOR,
162. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
163.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
164. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
165.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
166. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
167.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
168. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
169.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
170. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
171.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
172. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
173.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

X/

97 - 0546 - 8 /
RO-RGT

CI 14007.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14007.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

174.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

X/

97 - 0547 - 6 /
RO-RGT

CI 14009.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14009.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0647 - 8 /
RO-RGT

CI 14010.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14010.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0548 - 4 /
RO-RGT

CI 14011.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14011.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0648 - 6 /
RO-RGT

CI 14012.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
14012.1/2012

SC REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0555 - 9 /
RO-RGT

CI 13980.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
13980.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0355 - 8 /
RO-RGT

CI 13981.1

11.12.2012

10.11.2021

CID
13981.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0556 - 7 /
RO-RGT

CI 13982.1

12.12.2012

10.11.2021

CID
13982.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0456 - 4 /
RO-RGT

CI 13983.1

12.12.2012

10.11.2021

CID
13983.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0557 - 5 /
RO-RGT

CI 13984.1

12.12.2012

10.11.2021

CID
13984.1/2012

REGIOTRANS SRL

REMORCA AUTOMOTOR,
175. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
176.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
177. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
178.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 55 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
179. CLASA I CU 12 LOCURI SI
CLASA A II - A CU 62 LOCURI
180.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
181. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
182.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

181

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
crt.

Denumire

REMORCA AUTOMOTOR,
183. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
184.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR
185. CLASA A II - A 46 LOCURI,
20 LOCURI IN PICIOARE
186.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR
187. CLASA A II - A 46 LOCURI,
20 LOCURI IN PICIOARE
VAGON AUTOMOTOR,
188. CLASA A II - A, 57 DE
LOCURI PE SCAUNE
REMORCA AUTOMOTOR,
CLASA I - A CU 24 LOCURI
189. PE SCAUNE, CLASA II -A CU
46 LOCURI PE SCAUNE SI 20
LOCURI IN PICIOARE
VAGON AUTOMOTOR,
190. CLASA A II - A, 57 DE
LOCURI PE SCAUNE
REMORCA AUTOMOTOR,
CLASA I - A CU 24 LOCURI
191. PE SCAUNE, CLASA II -A CU
46 LOCURI PE SCAUNE SI 20
LOCURI IN PICIOARE
VAGON AUTOMOTOR,
192. CLASA A II - A, 57 DE
LOCURI PE SCAUNE
REMORCA AUTOMOTOR
193. CLASA A II - A 46 LOCURI,
20 LOCURI IN PICIOARE
VAGON AUTOMOTOR,
194. CLASA A II - A, 57 DE
LOCURI PE SCAUNE
REMORCA AUTOMOTOR
195. CLASA A II - A 46 LOCURI,
20 LOCURI IN PICIOARE
196.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 55 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
197. CLASA I CU 12 LOCURI SI
CLASA A II - A CU 62 LOCURI
VAGON AUTOMOTOR,
198. CLASA A II - A, 60 DE
LOCURI PE SCAUNE
REMORCA AUTOMOTOR,
CLASA I - A CU 24 LOCURI
199. PE SCAUNE SI CLASA II -A
CU 49 LOCURI PE
SCAUNE SI 20 LO
VAGON AUTOMOTOR,
200. CLASA A II - A, 60 DE
LOCURI PE SCAUNE
REMORCA AUTOMOTOR,
CLASA I - A CU 24 LOCURI
201. PE SCAUNE SI CLASA II -A
CU 49 LOCURI PE
SCAUNE SI 20 LO
VAGON AUTOMOTOR,
202. CLASA A II - A, 60 DE
LOCURI PE SCAUNE
REMORCA AUTOMOTOR,
203. CLASA I - A CU 24 LOCURI SI
CLASA II-A CU 49 LOCURI
204.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A 52 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
205. CLASA I - A 20 LOCURI,
CLASA A II - A 52 LOCURI
VAGON AUTOMOTOR,
206. CLASA A II - A, 59 DE
LOCURI PE SCAUNE

182

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

XR/

57 - 0457 - 2 /
RO-RGT

CI 13985.1

12.12.2012

10.11.2021

CID
13985.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0570 - 8 /
RO-RGT

CI 13664.1

12.12.2012

05.10.2021

CID
13664.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0470 - 5 /
RO-RGT

CI 13665.1

12.12.2012

05.10.2021

CID
13665.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0571 - 6 /
RO-RGT

CI 13662.1

12.12.2012

05.10.2021

CID
13662.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0671 - 8 /
RO-RGT

CI 13663.1

12.12.2012

05.10.2021

CID
13663.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0572 - 4 /
RO-RGT

CI 13652.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13652.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0672 - 6 /
RO-RGT

CI 13653.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13653.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0573 - 2 /
RO-RGT

CI 13654.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13654.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0773 - 2 /
RO-RGT

CI 13655.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13655.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0574 - 0 /
RO-RGT

CI 13656.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13656.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0674 - 2 /
RO-RGT

CI 13657.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13657.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0575 - 7 /
RO-RGT

CI 13658.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13658.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0675 - 9 /
RO-RGT

CI 13659.1

13.12.2012

23.10.2021

CID
13659.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0577 - 3 /
RO-RGT

CI 14016.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14016.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0377 - 2 /
RO-RGT

CI 14017.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14017.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0579 - 9 /
RO-RGT

CI 14020.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14020.1/2012

REGIOTRANS SRL

XRA/

57 - 0679 - 1 /
RO-RGT

CI 14021.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14021.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0580 - 7 /
RO-RGT

CI 14022.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14022.1/2012

REGIOTRANS SRL

XRA/

57 - 0680 - 9 /
RO-RGT

CI 14023.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14023.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0581 - 5 /
RO-RGT

CI 14024.1

13.11.2012

23.11.2021

CID
14024.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0681 - 7 /
RO-RGT

CI 14025.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14025.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0582 - 3 /
RO-RGT

CI 14026.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14026.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0582 - 7 /
RO-RGT

CI 14027.1

13.12.2012

23.11.2021

CID
14027.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0583 - 1 /
RO-RGT

CI 14665.1

13.12.2012

08.02.2022

CID
14665.1/2012

REGIOTRANS SRL

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 6/2012 (noiembrie - decembrie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.11.2012 31.12.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
crt.
207.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Denumire

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

REMORCA AUTOMOTOR,
CLASA I - A CU 24 LOCURI
PE SCAUN SI CLASA II -A
CU 48 LOCURI

XR/

57 - 0783 - 1 /
RO-RGT

CI 14666.1

13.12.2012

08.02.2022

CID
14666.1/2012

REGIOTRANS SRL

VAGON AUTOMOTOR,
208. CLASA A II - A, 49 DE
LOCURI PE SCAUNE

X/

97 - 0584 - 9 /
RO-RGT

CI 14667.1

13.12.2012

08.02.2022

CID
14667.1/2012

REGIOTRANS SRL

VAGON AUTOMOTOR,
209. CLASA A II - A, 59 DE
LOCURI PE SCAUNE

X/

97 - 0585 - 6 /
RO-RGT

CI 14669.1

13.12.2012

08.02.2022

CID
14669.1/2012

REGIOTRANS SRL

REMORCA AUTOMOTOR,
210. CLASA I - A CU 24 LOCURI SI
CLASA II-A CU 49 LOCURI

XR/

57 - 0684 - 1 /
RO-RGT

CI 14668.1

13.12.2012

08.02.2022

CID
14668.1/2012

REGIOTRANS SRL

211.

REMORCA AUTOMOTOR,
CLASA I - A CU 24 LOCURI
PE SCAUN SI CLASA II -A CU
48 LOCURI

XR/

57 - 0685 - 8 /
RO-RGT

CI 14670.1

13.12.2012

08.02.2022

CID
14670.1/2012

REGIOTRANS SRL

212.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 55 LOCURI

X/

97 - 0586 - 4 /
RO-RGT

CI 14971.1

13.12.2012

22.02.2022

CID
14971.1/2012

REGIOTRANS SRL

VAGON AUTOMOTOR,
213. CLASA A II - A, 60 DE LOCURI
PE SCAUNE

X/

97 - 0588 - 0 /
RO-RGT

CI 15024.1

13.12.2012

22.02.2022

CID
15024.1/2012

REGIOTRANS SRL

REMORCA AUTOMOTOR,
214. CLASA I - A CU 24 LOCURI SI
CLASA II-A CU 39 LOCURI

XR/

57 - 0488 - 7 /
RO-RGT

CI 15025.1

13.12.2012

22.02.2022

CID
15025.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0589 - 8 /
RO-RGT

CI 15026.1

13.12.2012

22.02.2022

CID
15026.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0389 - 7 /
RO-RGT

CI 15027.1

13.12.2012

22.02.2022

CID
15027.1/2012

REGIOTRANS SRL

X/

97 - 0592 - 2 /
RO-RGT

CI 15274.1

13.12.2012

11.03.2022

CID
15274.1/2012

REGIOTRANS SRL

XR/

57 - 0792 - 2 /
RO-RGT

CI 15275.1

13.12.2012

11.03.2022

CID
15275.1/2012

REGIOTRANS SRL

VAGON DE MARFA
219.
DESCOPERIT

Eaos/5304

84 53 5304 888 - 5
/ RO-REVA

CI 23070

05.12.2012

19.11.2030 CID 23070/2012 S.C. REVA S.A. SIMERIA

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5304

84 53 5304 889 - 3
/ RO-REVA

CI 23071

05.12.2012

19.11.2030 CID 23071/2012 REVA S.A.

215.

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 55 LOCURI

REMORCA AUTOMOTOR,
216. CLASA I CU 12 LOCURI SI
CLASA A II - A CU 62 LOCURI
VAGON AUTOMOTOR,
217. CLASA A II - A, 42 DE
LOCURI PE SCAUNE
218.

REMORCA AUTOMOTOR,
CLASA II - A CU 62 LOCURI

REVA S.A.

220.

ROLLING STOCK COMPANY SA


221.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6655

33 53 6655 321 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 20583

29.11.2012

01.11.2029 CID 20583/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

222.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6656

33 53 6656 088 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 20584

29.11.2012

01.11.2030 CID 20584/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

223.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6656

33 53 6656 173 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 20585

29.11.2012

01.11.2030 CID 20585/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

224.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6655

33 53 6655 223 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 20582

29.11.2012

01.11.2028 CID 20582/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

225.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6655

33 53 6655 037 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 20563

29.11.2012

21.10.2024 CID 20563/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

226.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6651

33 53 6651 992 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 20564

29.11.2012

20.09.2024 CID 20564/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

227.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6651

33 53 6651 653 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 20565

29.11.2012

20.09.2024 CID 20565/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

VAGON DE MF. DESCOPERIT


228.
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

33 53 6654 258 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 20566

29.11.2012

21.10.2024 CID 20566/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

229.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6654

33 53 6654 017 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 20567

29.11.2012

21.10.2024 CID 20567/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

230.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6651

33 53 6651 881 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 20568

29.11.2012

01.11.2023 CID 20568/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

231.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6650

33 53 6650 636 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 20569

29.11.2012

01.11.2019 CID 20569/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

232.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6650

33 53 6650 993 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 20570

29.11.2012

01.11.2021 CID 20570/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

233.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6651

33 53 6651 430 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 20571

29.11.2012

01.11.2023 CID 20571/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

VAGON DE MF. DESCOPERIT


234.
AUTODESCARCATOR

Fals/6651

33 53 6651 806 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 20572

29.11.2012

01.11.2023 CID 20572/2012 ROLLING STOCK COMPANY SA

235.

VAGON DE MF. DESCOPERIT


AUTODESCARCATOR

Fals/6651

33 53 6651 855 - 3