Sunteți pe pagina 1din 7
MHHMCTEPCTBO TIPOCBELEHHA PECIYBJIMKM MOJIOBA. nua Mapu Aayiope Hawronsne, 1 Mf2033 Kiuunsy Peenytina Manoa 01. 23-33-48, ane: 233S-1S MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Piaja Marit Adana Nafonale, ar. ‘MD-2033 Chisinau Republica Moldova teh 23348, fay 2335415 ORDIN Cu privire la aprobarea Instru privind procedurile specifice de examinare aclevilor cu cerinte educationale speciale in conformitate cu pet.70, Sectiunea 2, Cap.V al Metodologiei de organizare si desftigurare a examenului de Bacalaureat, anul scolar 2014-2015, pet.47, Secjiunea 3, Cap.1V al Metodologiei de organizare si desfiisurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, anul scolar 2014-2015, in baza deciziei Comisiei Nationale de Examene, proces-verbal nr.4 din 20 martie 2015, si in scopul acordarii de sanse egale elevilor cu cerinje educafionale speciale, Ministrul Educatiei emite urmatorul ORDIN: 1, Se aproba Instructiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinte ceducationale speciale (in continuare Instrucfiune), conform Anexei 2. Agentia de Asigurare a Calitatii 1) va aduce la cunostinta Directiilor generale raionale/municipale de invajamint, tineret si sport, institutiilor de invayamint superior si institujiilor de invagimint mediu de specialitate prevederile prezentului ordi 2). va publica prezentul Ordin pe pagina web a Agenfiei de Asigurare a Calitai 3. Directiile generale raionale/municipale de invayamint, tineret si sport: 1) vor aduce la cunostinta institujiilor de invajimint din subordine prevederile prezentului ordin; 2) vor aduce la cunostin{a candidatilor la examenul de Bacalaureat si candidatilor la examenele de absolvire a gimnaziului din institufiile de invatamint din subordine prevederile prezentului ordin; 3) _vor monitoriza realizarea prevederilor prezentului ordin in institufiile de invayamint din subordine. 4, Directorii liceelor si gimnaziilor, rectorii institutiilor de invifimint superior, directorii institufiilor de invapimint mediu de specialitate vor aduce la cunostinfa candidatilor la examenul de Bacalaureat si candidatilor la examenele de absolvire a gimnaziului din institutie prevederile prezentului ordin. 5. Prevederile prezentului ordin se aplica incepind cu sesiunea de examene 2015. 6. Agenjia de Asigurare a Calititii (dl Anatolie TOPALA, director) va monitoriza realizarea prevederilor prezentului ordin. 7. Domnul Igor GROSU, viceministru, va controla executarea prezentului ordin. wey A sinsaxv Mi Livanov, 022 233282 ¥ Anexa nr.1 ta Ordinul nr, OO ein ACOA be 2015 Instructiune privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinte educationale speciale. I. Dispozitii generale 1. Instruetiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinte educationale speciale este elaborati in vederea acordarii de ganse egale elevilor cu cerinte educationale speciale si reglementeaz procedurile specifice de organizare si desfagurare a examenelor de absolvire a ciclurilor de invayamint gimnazial si liceal pentru elevii cu cerinfe educationale speciale care au studiat in baza curricula generala si care solicit conditii speciale de examinare 2. Candidatii la examenele de absolvire (in continuare candidafi) cu cerinte educationale speciale pot solicita condijii speciale de examinare la sustinerea subiectelor de examen unice pentru tofi candidatii. Conditii speciale de examinare pot fi 1) marirea cu 60 de minute a timpului destinat efectuarii lucrdrii scrise si/sau cu 120 de minute pentru proba la Limba straina, pentru candidajii cu deficiente neuro-motorii sau vizuale grave; 2) asigurarea unui spatiu adaptat specificului dizabilitajii (ex.: acces arhitectural in claire, grup sanitar adaptat, accesul arhitectural la sala de examen, iluminare special, separare de un grup mare, reducerea/amplificarea stimulentilor vizuali sau auditivi); 3) desemnarea unui asistent individual, in condijiile pet.19 si pet.20 din prezenta Instructiune, pentru candidatii care sint in imposibilitatea fizica de a serie sau de a citi testul de examen; 4) sustinerea probelor de examen Ia locul imobilizarii pentru candidatii imobilizafi la pat, temporar sau definitiv; 5) asigurarea aparatelor/echipamentelor specializate pentru candidatii cu deticiente vizuale grave 3. Cererile privind sustinerea examenului in condifii speciale sint examinate in conformitate cu prevederile stipulate in Metodologiile de organizare si desfigurare a examenelor de absolvire in invayamintul preuniversitar si prezenta Instrucjiune. IL. Prezentarea cererilor privind sustinerea examenului in conditii speciale 4, Directiile raionale/ municipale de invafamint, tineret si sport, asigurd prezentarea, pind la 30 aprilie, a cererilor privind susfinerea examenului in condifii speciale, depuse de etre institufle de {invatamint din subordine in adresa Comisiei Nationale de Examene. 5. Dosarele prezentate spre examinare Comisiei Nationale de Examene contin: 1) Demersul de la Directia raional:/municipala de invayamint, tineret si sport; 2) Demersul de la institutia de invayamint; 3) Cererea parintelui/candidatului (in cazul majoratului); 4) Caracteristica psihopedagogica a candidatului eliberata de catre institujia de invajimint, 5) Coneluzia Consiliului Medical Consultatiy, in original sau copie autentificati, in conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta Instructiune (in cazul cind se prezinta copia acestui document, directorul institufiei confirma prin semniturd si stampild autenticitatea documentului 6) Avizul Serviciului de asistenfa psihopedagogica din cadrul divectiei raionale/municipale, in conformitate cu Anexa nr.2 la prezenta Instructiune. 6. Concluzia Consiliului Medical Consultativ despre starea medical’ a candidatului (formularul 027e, Anexa nr.1 la prezenta Instructiune) este completata in conformitate cu urmiitoarele cerinfe: 1) se completeaza citet, indicand in mod obligatoriu datele din buletinul de identitate gi locul de efectuare a studiilor; date despre incapacitatea temporaria de munc& si argumentarea solicitarii de susfinere a examenelor de absolvire in condifii speciale; 2) se inregistreaza in registrul Consiliului Medical Consultativ Comun (F 035e); 3) se verifica corectitudinea formuliii diagnosticului, dupa care se vizeaza de catre presedintele si vicepresedintele Consiliului Medical Consultativ Comun, medicii responsabili de completarea formularului 027e si de catre medicul de familie al pacientului respectiv, eu aplicarea parafelor lor personale, inclusiv a parafei institutiei medico-sanitare publice Centrul Medicilor de Familie; 4) Formularul 027e completat incomplet sau incorect se remite pentru perfectare si prezentare repetatd la Consiliul Medical Consultativ Comun; 5) in mod obligatoriu, se vor descrie semnele de incapacitate temporarai de munca: diminuarea sau pierderea capacititii de autoservire, invatare, comunicare, deplasare, orientare, de autocontrol al comportamentului si de munca; 6) diagnosticul clinic se inserie in conformitate cu Clasificatia Internafionaki a Maladiilor, revizia X OMS, inclusiv Clasificarea International a Funcfionalitifi, Dizabilitéii si Sanday, 7. Directiile raionale/ municipale de invajamint, tineret si sport prezintd, impreund cu dosarele inaintate spre examinare Comisiei Nationale de Examene, ordinul cu privire la instruirea elevilor la domiciliu in raionul/municipiul respectiv, in cazul in care candidatul respectiv a beneficiat de instruire la domiciliu, 8. Dosarele privind susfinerea examenului in condifii speciale, prezentate de catre institutiile de invasdimint spre examinare Directiei raionale/ municipale de invafimint, tineret si sport, vor confine: 1) Demersul de la institutia de invagamint; 2) Cererea parintelui/candidatului (in cazul majoratului); 3) Caracteristica psihopedagogicd a candidatului eliberata de catre institutia de invajamint; 4) Concluzia Consiliului Medical Consultativ in original sau copie autentificatd, in conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta instructiune si completata in corespundere cu prevederile de la pet.6 (in cazul cind se prezinté copia acestui document, directorul institufiei va confirma prin semnaturd. gi stampila autenticitatea documentului), IIL Examinarea cererilor privind sustinerea examenelor in condifii speciale 9. Directiile raionale/ municipale de invatmint, tineret si sport, in comun cu Serviciul de asistent’ psihopedagogica: 1) examineaza fiecare dosar in parte; 2) verifica corectitudinea documentelor prezentate; 3) analizeazi situatia fiectrui elev in parte in cadrul institutiei de invafimint, la domiciliu saw la Jocul imobitizari 10, Rezultatele examinarii dosarelor si concluziile respective sint reflectate in demersul inaintat Comisiei Nationale de Examene si avizul Serviciului de asistenta psihopedagogica din cadrul directiei raionale/municipale de invatamint, 11, Cererile prezentate de catre Directiile raionale/ municipale de invagdmint, tineret si sport spre examinare Comisiei Nationale de Examene sint analizate de 0 comisie specializati, in componenja cireia sint reprezentanti ai Comisiei Nationale de Examene, specialisti de la Ministerul Sanatafii si Centrul Republican de Asistenfa Psihopedagogica. 12. Comisia National de Examene analizeazd recomandirile Comisiei specializate gi ia decizii definitive in fiecare caz aparte. La sedinfele Comisiei Najionale de Examene in care se examineaz cererile privind sustinerea examenelor in condifii speciale pot fi invitati specialisti din domeniu. IV. Adoptarea deciziilor privind sustinerea examenului in condifii speciale 13, Pentru fiecare cerere, prezentatd spre examinare, Comisia Nafionala de Examene ia decizia de acceptare sau respingere a solicitarii ori de acordare a altor condifii specifice de examinare. 14, Decizia Comisiei Najionale de Examene privind susfinerea examenului in conditii speciale este aprobata prin ordinul Ministrului educatiei. 15. Directiile raionale/ municipale de invafdmint, tineret si sport anunfa institufiile de invaygmint din subordine despre decizia Comisiei Nationale de Examene in aceeasi zi in care au fost anunjate despre decizia respectiva, 16, Institutia de invajimint anunta elevul/parintele despre decizia Comisiei Najionale de Examene {n aceeasi zi in care a fost anuntata despre decizia adoptata. 17.Institufia de invatimint prezint& Centrului de Bacalaurea/Centrului de examene 0 copie a ordinului Ministrului educatiei privind susfinerea examenului in condifii speciale de eatre candidatii cu cerinfe educationale speciale in aceeasi zi in care a fost anunjata cu referire la ordinul respectiv. V. Asigurarea condifiilor speciale de examinare in Centrul de Bacalaureat/Centrul de examene 18. Centrul de Bacalaureat/Centrul de Examene asigura condifiile speciale de examinare pentru candidafii cu cerinfe educafionale speciale care sustin examene de absolvire in centrul respectiv, in conformitate cu prevederile ordinului Ministrului educatiei emis in acest scop. 19, Presedintele Centrului de Bacalaureat/Centrului de examene, in conformitate cu prevederile ordinului Ministrului educafiei, prin ordin in scris, desemneaza asistentul individual, dintre asistenfii aprobaji prin ordinul Comisiei Raionale/Municipale de Examene, de alti disciplina decit cea de examen, specificind in ordin atribujile specifice ale asistentului individual, care pot fi urmatoarele: 1) asista la sustinerea examenelor de absolvire la locul imobilizirii; 2) acorda servicii de asisten{4 personal candidatului pe perioada examenului; 3) transmite oral informatiile din testul de examen pentru candidajii cu dizabilitati de viz; 4) inscrie raspunsurile la itemi in testul candidatului cu dizabilitaji neuro-motorii sau de viz, doar la dictarea acestora de catre candidat. 20, Asistentul individual, desemnat prin ordinul presedintelui Centrului de Bacalaureat, respect prevederile Metodologiilor de organizare si desftgurare a examenelor de absolvite, anul scolar 2014- 2015 si i sint aplicabile prevederile referitoare la asistenti Anexa nr.1 la Instructiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinte educationale speciale Ministerul Santi al RM DOCUMENTATIE MEDICALA Muuunereperso sapanooxpauenus PM Formal. oa Aprota de MS al RM Tenamirea sr Yivepaacia MSPM nr, 828 din 31.10, 2011 aunenonanne yapexienue TRIMITERE-EXTRAS* HATIPABJIEHHE-BbIMMCKA B ‘enumivea g adress nated unde se wine smawweuonaie nape yopexcieim, ryan ninpananeren 1, Numele, prenumele bolnavului amis, nMis, oTHeCTHO GomBHOTO Numar de identificare. Haetrriu)uxannonmotit nomep 2. Data nasterii Tiara poxnenia 3. Adresa la domiciliu Towausui anpec 4, Locul de munca (functia), studii Mecro paGorsr (romaHocTs), y4eGur 5, Data: a) de ambulatoriu: afecfiunii Zara: no amGynaropin: sa6onenainia trimiterii: Ia consultatie, investigatie, in stationar (a specifica) HanpaBienis; a KouCyabTaLIno, HecnesOBAHHe, B CTaLHONap (nOAMepKHYTD) b) de stationar; —_internarii no crauowapy: nocrymmieiia externarii (decesului) BeiOsiTita (eMepri) 6. Diagnosticul complet (afectiunea de baz’, complicatii concomitente) Tlonnetit anartios (ocHoBHoe saGoneBaHue, conyTcTByIOUlee OCHOKHEHHe) * Se completeaza de institutiile medicale Ta trimiterea pacientului pentru consultafie, investigate, internare, externare (deces) si se prezint medicului de familie Santoniaetes MeamuimcKHSO YupeACIEHILANH MPH HANPABsCHIH MaNHeHTA Ha KOHCY.IBTALINO, Neenezosarie, rocnuTanauiNo, Mp BbuneKe (cMepti) H npedcrasaseTea ceMeltHoMy spasy 4 7. Anamneza pe scurt, investigafii diagnostice, tratamentul efectuat, evolutia bolii, starea sindtatii la trimitere, la externare Kparkuit aanites, aardocruveckne ccnenosanna, MpoBeeHHoe slewenme, TeveHMe Gonesitt, cOcToRHHe pH HalipaBsienn, pH BEINUCKE ‘Recomandatii curative si de munca. JleseGutre 4 tpyaosnie pexomensaii oy 200__ Medic Bpay Numa de idemtificare Haewtuduxannonnsii iomep Taumale,pronimele= OHO. ‘ensues woamae Anexa nr.2 la Instruefiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinfe educationale speciale DIRECTIA RAIONALA/ MUNICIPALA, SERVICUL DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA tel. Catre COMISIA NATIONALA DE EXAMENE Cu referire la condifiile speciale de examinare pentru candidatii cu cerinte educationale speciale (CES) in cadrul examenelor de absolvire a ciclurilor de invagimint (gimnaziu, liceu), in baza curricula generala AVIZ Numele /Prenumele elevului: Domiciliu’ Institutia: Categoria CES (conform UNESCO 1995) 1. Locul sustinerii examenului (subliniafi * la locul imobilizarii; ‘© in institutie in sala comund ; «in institutie cu spatiu adapt. 2. Condifii speciale de examinare (subliniafi): © acordarea timpului suplimentar 60 minute; ‘+ acordarea timpului suplimentar 120 minute (pentru proba la limba strain); ‘* asigurarea unui spatiu adaptat specificului dizabilitagi ¥ acces arhitectural in cladire; ¥ grup sanitar adaptat; ¥ acces athitectural la sala de examen; ¥ iluminare speciala; separare de un grup mare; Y reducerea/amplificarea stimulentilor vizuali sau auditivi; ‘© desemnarea unui asistent individual care: ¥ va asista la susfinerea examenelor de absolvire la locul imobilizari; Y_ va acorda servicii de asistenfé personala candidatului pe perioada examenului; va transmite oral informariile din testul de examen pentru candidatii cu dizabilitgi de viz; Y va inscrie rispunsurile la itemi in testul candidatului cu dizabilit&ji neuro-motorii sau de viz, doar la dictarea acestora de catre candidat; ‘+ asigurarea aparatelor/echipamentelor specializate pentru candidafii cu deficienfe vizuale grave. CONCLUZIL $$ Sef -SAP ‘june prenune, sent) Psiholog (ume, rename, smart) Psihopedagog Tas enane,y Pedagog (cu, penune, enna) Logoped ‘oa, penne, ey Kinetoterapeut ‘aume, prenure, senator)