Sunteți pe pagina 1din 32
Vată de sticlă termo şi fonoizolatoare Manual de utilizare Valabil începând din 1 martie 2005
Vată de sticlă termo şi fonoizolatoare Manual de utilizare Valabil începând din 1 martie 2005
Vată de sticlă termo şi fonoizolatoare Manual de utilizare Valabil începând din 1 martie 2005
Vată de sticlă termo şi fonoizolatoare Manual de utilizare Valabil începând din 1 martie 2005
Vată de sticlă termo şi fonoizolatoare Manual de utilizare Valabil începând din 1 martie 2005

Vată de sticlă termo şi fonoizolatoare

Manual de utilizare

Valabil începând din 1 martie 2005

URSA. Noua forþã în materie de termoizolaþii din Europa În URSA, unul dintre cei mai
URSA. Noua forþã în materie de termoizolaþii din Europa
URSA. Noua forþã în materie de termoizolaþii din Europa

În URSA, unul dintre cei mai mari producãtori de materiale termoizolante din Europa, gãsiþi întotdeauna un partener dinamic, de a cãrui vastã experienþã, în toate zonele climatice, puteþi profita din plin. Dispunem de un sistem termoizolant unic, în cadrul cãruia componentele armonizate perfect conduc la cele mai bune soluþii, precum ºi o competenþã de producþie, prin care se asigurã un grad ridicat ºi constant de calitate. Lãsaþi know-how-ul a 2.200 de specialiºti cu o înaltã calificare, care îºi desfãºoarã activitatea în 13 centre de producþie, sã lucreze în avantajul dumneavoastrã, oferindu-vã ce e mai bun în materie de inovaþii ºi consiliere ºi asigurând o interacþiune armonioasã ºi abordarea originalã a serviciilor oferite clienþilor.

URSA oferã trei game de produse, îmbinate într-o varietate de sortimente care vã ajutã sã gãsiþi întotdeauna cea mai bunã soluþie.

vã ajutã sã gãsiþi întotdeauna cea mai bunã soluþie. Materiale izolante, pentru protecþie termicã, conducând

Materiale izolante, pentru protecþie termicã, conducând la economie de energie în clãdiri.

Spumã durã de polistiren extrudat pentru aplicare în exterior, rezistentã la presiuni ridicate.

Aveþi întrebãri referitoare la Ordonanþa privind economisirea de energie sau standardele CE?

Toate informa ţ iile de interes cu privire la Ordonan ţ a referitoare la economisirea de

energie EnEV sau la standardele europene CE, referitoare la materialele izolante, pot fi

g ă

de pe internet (www.ursa.ro) sau la numerele:

Serviciu Clien i URSA ROMANIA 021-311 06 97, 0372 738 785.

site n bro urile special concepute de URSA, pe care le pute i ob ine desc rc ndu-le

î

ş

ţ

ţ

ţ

ăâ

Agremente tehnice: 016-03/097-2003, 016-03/110-2003

Cuprins 03 CUPRINS Informaţii generale 4-7 Detalii structurale 8 - 25 Tabele 26 - 29

Cuprins

Cuprins 03 CUPRINS Informaţii generale 4-7 Detalii structurale 8 - 25 Tabele 26 - 29 Detalii

03

Cuprins 03 CUPRINS Informaţii generale 4-7 Detalii structurale 8 - 25 Tabele 26 - 29 Detalii

CUPRINS

Informaţii generale

4-7

Detalii structurale

8 - 25

Tabele

26

- 29

Detalii de montaj - foto

30

- 31

04

04 Informaţii generale Cuno tin e generale ş ţ Procesul de producþie Componentele de bazã (materiile

Informaţii generale

Cuno tin e generale04 Informaţii generale ş ţ Procesul de producþie Componentele de bazã (materiile prime) care intrã în

ş

ţ

Procesul de producþie Componentele de bazã (materiile prime) care intrã în compoziþia vatei de sticlã URSA sunt: sticlã

(cioburi), calcar, nisip, dolomit, carbonat de sodiu, zãcãmânt cu conþinut de oxid de bor, sau acid boric. Din containerele unde e depozitat amestecul, prin intermediul unui dozator automat, compoziþia ajungeintrã în compoziþia vatei de sticlã URSA sunt: sticlã într-un cuptor tip cadã, încãlzit cu gaz

într-un cuptor tip cadã, încãlzit cu gaz

Fibrele de sticlã vor fi obþinute cu ajutorul unei centrifugi. Sticla topitã care iese din jgheabul de dozare

ş i dotat cu aparataj automat de mãsurare a cantitãþii de amestec.

va ajunge la centrifugã prin intermediul unui canal de scurgere din platinã. Sub acþiunea forþeicu aparataj automat de mãsurare a cantitãþii de amestec. centrifuge sticla topitã va trece prin orificiile

centrifuge sticla topitã va trece prin orificiile practicate pe suprafaþa mantalei, astfel obþinându-se fibra

de sticlã cu un diametru de 5-7 microni.

Fibrele de sticlã, cu ajutorul ventilatoarelor, în camera de decantare vor fi dispuse pe o banda specialã,

rãstimp în care pe ele se pulverizeazã o rã inã care se întãre te sub acþiunea cãldurii. Aceasta rã inã va

asigura lipirea (împreunarea) fibrelor de sticlã. Materialul astfel obþinut va fi transmis în cuptorul de

polimerizare, unde în funcþie de tipul de produs, respectiv de densitatea doritã ea va fi presatã (tasatã) la

grosimea doritã,

ş

produsului finit de tip saltea sau placã. Totodatã, în componenþa acestei linii de producþie intrã

modulul automatizat de ca erare a produsului finit.

şş

ş

ş i va urma solidificarea liantului prin tratament termic. Cuptorul are în componenþa sa

ş

i împachetarea în saci de folie a

ş i

i o zonã de rãcire, unde dupã rãcirea materialului se trece la tãierea

ş

Carateristici

Coeficientul de conductivitate termicã Coeficientul de conductivitate termicã al materialelor de construcþii reprezintã efectul global al celor trei

procese de transfer a temperaturii: conducþia, convecþia

trei procese depind primordial de densitatea materialului. În cazul unei densitãþi mai scãzute (adicã la un

ş i radiaþia caloricã. În cazul vatei de sticlã aceste

"conþinut mai mare de aer") elementele dominante devin radiaþia

ridicatã conducþia particulelor solide este elementul determinant. Desigur, capacitatea de conducþie

depinde între altele

ş i convecþia, iar la o densitate mai

ş i de diametrul fibrei de sticlã.

Astfel se poate urmãri pe diagrama alãturatã variaþia coeficientului de conductivitate în funcþie de

densitate:

Coeficient de

conductivitate

W/mK

Informaţii generale 05 Coeficientul de difuzie a vaporilor (coeficient de permeabiliate la vaporii de apã)

Informaţii generale

Informaţii generale 05 Coeficientul de difuzie a vaporilor (coeficient de permeabiliate la vaporii de apã)  

05

Coeficientul de difuzie a vaporilor (coeficient de permeabiliate la vaporii de apã)

 
Coeficientul de difuzie a vaporilor (coeficient de permeabiliate la vaporii de apã)  

Elementul determinant al procesului de difuzie al vaporilor este conþinutul de aer al materialelor, respectiv

"structura" materialului (ex. pori deschi ş i sau închi ş i, cristalin sau amorf, etc.). Vata de sticlã din acest punct de

vedere are o 'structurã' deschisã faþã de curentul de vapori, adicã este clasificatã ca fiind unul dintre materialele cu

 
deschisã faþã de curentul de vapori, adicã este clasificatã ca fiind unul dintre materialele cu  

o

rezistenþã minimã faþã de difuzia vaporilor, ceea ce duce la concluzia cã produsele realizate dintr-un material cu

o

densitate mai redusã au un coeficient de difuzie al aburului asemãnãtor cu cel al aerului, acest coeficient nefiind

considerabil nici în cazul plãcilor cu o densitate mai ridicatã.

 

Absorbþia umiditãþii. Higroscopicitatea .

Absorbþia umiditãþii. Higroscopicitatea .

Produsele din vatã de sticlã URSA au o umiditate prin absorbþie de maxim 2%, ceea ce înseamnã cã nici în spaþii

cu umiditate relativã de 100% absorbþia nu este mai mare. Se atrage atenþia însã, cã înainte de punerea în operã

materialul se recomandã a fi ferit de umiditate.

 

Caracteristici acustice

Datoritã porozitãþii ridicate (structurii cu pori deschi ş i), a densitãþii reduse, a structurii fibroase

ş i elastice, a

rigiditãþii dinamice produsele din vatã de sticlã URSA au proprietãþi fonoabsorbante foarte bune. În acest sens

materialele cu diferite densitãþi î şş i vor gãsi utilizare atât ca

i fonoabsorbante (în specia la pereþi despãrþitori), cât

ş

i

ca izolante la zgomotele de impact (la plan ee).

ş

Combustibilitatea

Produsele din vatã de sticlã URSA neca erate datoritã conþinutului scãzut de substanþã organicã intrã în clasa

materialelor incombustibile sau practic neinflamabile (la foc materialul nu picurã, se va produce doar fum într-o

cantitate redusã).

ş

Comprimare, compresibilitate

În cazul unor structuri delimitatoare (în speþã unde montarea materialului de termoizolare se face între cãpriori,

ş ipci, etc.) este important ca rezistenþa materialului la comprimare sã fie cât mai scãzutã. La acest impediment

corespund materialele cu o densitate scãzutã (ex. saltelele).

În alte domenii de aplicare este extrem de important ca materialul sã fie comprimabil cât mai puþin la încãrcãri

statice. Astfel se pot aminti plan ş eele unde se va utiliza placa rigidã sau semirigidã ca

proiectare trebuie luat în considerare cã grosimea plãcilor rigide sau semirigide URSA de tip TLT în cazul unei

încãrcãri normale va scãdea cu 5-5 mm pe grosimi de placã, la plãcile TL-TK cu 2-2 mm, iar la TL-TT (unde

comprimarea va fi de doar 5% chiar

grosimii.

şş i strat flotant sub

apã. În

ş i la o sarcinã de10 kN/m2) în calcule nu trebuie luat în considerare reducerea

06

06 Informaţii generale Fixarea prin lipire presupune o temperaturã de peste 14 °C, o suprafaþã netedã,

Informaţii generale

Fixarea prin lipire presupune o temperaturã de peste 14 °C, o suprafaþã netedã, uscatã, fãrã praf, suprafaþã06 Informaţii generale Fixarea materialelor de termoizolare care în majoritatea cazurilor se va putea obþine doar

Fixarea materialelor de termoizolare

care în majoritatea cazurilor se va putea obþine doar dupã executarea unui strat egalizator (ex. tencuialã).

astfel preparat se va aplica pe placa de vatã de sticlã într-o fâ ie de 6-8 cm cu o spatulã dinþatã, într-odupã executarea unui strat egalizator (ex. tencuialã). ş Lipirea se va realiza cu un adeziv în

ş

Lipirea se va realiza cu un adeziv în dispersie apoasã (PALMAKONTAKT 140 D), la care, pentru obþinerea unor

performanþe mai bune, respectiv pentru scãderea costurilor, se va adãuga ciment în raport de 1:4. Adezivul

grosime de 2-3 mm. Fâ ş iile se distribuie transversal la 10 cm de marginile plãcilor, iar pe mijlocul lor în fâ ş ii

duble. cm de marginile plãcilor, iar pe mijlocul lor în fâ ş ii Fixarea mecanicã oferã o

Fixarea mecanicã oferã o soluþie independentã de condiþiile climatice din timpul montajului. Se realizeazã cu

diferite dispozitive de fixare (stele sau dibluri cu rozetã). Fixarea se face printr-o simplã batere în gãurile

prealabil executate. La plãcile de 1200x600 mm aceste elemente de fixare vor fi distribuite în câmp (3-3

elemente de fixare, adicã 4.16 buc/m2), iar la marginile suprafeþei ce urmeazã a fi izolatã se vor dispune câte

4-4 bucãþi (5.55 buc/m2).

Fixare mecanică în câmp de lucru

Fixare mecanică la câmpului de lucru

La peretele de protecþie din zidãrie de cãrãmidã plãcile

elementele de fixare ale peretelui de protecþie. Fixarea mecanicã poate fi combinatã

ş i elementele de fixare a plãcilor pot fi legate de

ş i cu fixarea prin lipire.

Fixarea prin îndesare se poate utiliza în cazul existenþei unei structuri de lemn. Distanþa dintre elementele

structurii se recomandã a fi proiectatã cu 10-12 mm mai micã decât lãþimea de fabricaþie a produsului

izolant, astfel putându-se realiza încastrarea adecvatã a materialului. În cazul termoizolãrii

se recomandã tãierea materialului izolant la dimensiuni cu 2-3 cm mai mari dec t distantele dintre cãpriori,

iar pentru mãrirea siguranþei se recomandã legarea de la un cãprior la altul cu o fibrã sinteticã în formã de

zig-zag.

ş arpantei de lemn

â

Codurile produsului:

În cod se va regãsi tipul de produs, dimensiunea acestuia, respectiv eventualele straturi de caşerare:

1. Saltea termoizolatore

2. Tipul

3. Lungime (mm)

4. Lãþime (mm)

5. Tip de ca

6. Grosime (mm)

ş

eraj

Detalii structurale Detalii structurale 07 1. perete exterior-plan ş eu de capãt (de pod) 8-11

Detalii structurale

Detalii structurale

Detalii structurale Detalii structurale 07 1. perete exterior-plan ş eu de capãt (de pod) 8-11 2.

07

Detalii structurale Detalii structurale 07 1. perete exterior-plan ş eu de capãt (de pod) 8-11 2.

1. perete exterior-plan

ş

eu de capãt (de pod)

8-11

2. perete exterior-plan

ş

eu terasã

12-25

3. perete exterior-plan eu

ş

ş

i perete de închidere de

mansardã-plan ş eu intermediar-plan ş eu de capãt (de pod)

13-14

4.

perete exterior-plan eu

ş

ş

i perete de închidere de

ş

mansardã-plan eu intermediar

 

15-16

5. perete exterior-plan

ş eu peste subsol

17-19

6. perete exterior-plan

ş eu (de arcadã)

20

7. perete exterior-pardosealã pe sol

21-22

8. perete despãrþitor-plan eu peste subsol-perete interior

ş

23-24

08

08 Detalii structurale Figura prezintã posibilitatea de termoizolare ulterioarã a plan eului din grinzi de lemn

Detalii structurale

Figura prezintã posibilitatea de termoizolare ulterioarã a plan eului din grinzi de lemn al unei clãdiri în cazul (dealtfel deseori

întâlnit) când concomitent se executã

scândurã), dacã acest lucru se impune. Astfel devine posibilã dispunerea unui strat de folie impermeabilã sub învelitoarea nouã, care va conferi garanþia unei protecþii adecvate a materialului termoizolator din vatã de sticlã.

ş

ş i înlocuirea porþiunilor deteriorate sau învechite ale

şş arpantei (a

ipcilor sau a cãptu ş elilor din

ale şş arpantei (a ipcilor sau a cãptu ş elilor din 1. contravântuire 2. învelitoare 3.

1. contravântuire

2. învelitoare

3. ipci (strat suport al învelitoarei)

4. ipci fixare folie (asterealã)

5. membrana de difuzie URSA SECO

6. cãprior

7. cãprior de rupere a pantei

8. parazãpadã

9. strea inã din scânduri

ş

ş

ş

10. picurãtor din tablã

11. jgheab în consolã

Termoizolare ulterioara a mansardei pe structura din lemn

12. placã circulabilã din dale

13. grindã

14. saltea termoizolatoare (14-15 cm) URSA

ELF, LHF, THERWOO-ROLL

15. bariera contra vaporilor URSA SECO

16. cãptu ealã din scândurã existentã

17. tencuialã pe trestie existentã

18. strat de finisaj

ş

Perete exterior -

faţăad

ventilată placată

19. placaj de faþadã

20. spaþiu de ventilare

21. strat de etan are, permeabil la vapori -

ca eraj FE1 sau FR3

22. termoizolaþie cu URSA HF-HL pe schelet

de lemn

23. strat de nivelare - etan are, (ex. tencuialã)

24. perete

25. strat de nivelare, (ex. glet)

26. finisaj (zugrãvealã sau tapet)

ş

ş

ş

Plan ş eele de capãt (de pod) fac parte din categoria structurilor a cãror termoizolaþie se realizeazã atât economic, cât

eficace. De aceea se recomandã montarea unor straturi cât mai groase de saltele URSA. Saltelele vor fi foarte strâns montate atât

de grindã, cât

poate realiza doar un strat de impermeabilizare a plan ş eului sau un strat de etan ş are. Termoizolarea ulterioarã a peretelui exterior

se va realiza cu plãci URSA HF-HL. Plãcile pot fi montate fãrã o fixare anume, doar prin îndesare între elementele scheletului de

lemn. Se preferã utilizarea plãcilor ca erate datoritã bunei rezistenþe la permeabilitatea termicã. Înainte de a trece la punerea în

ş i între ele. Dacã se va demonta stratul de finisaj al tavanului (în majoritatea cazurilor tencuialã pe trestie), atunci se

ş i într-un mod

ş

operã se va verifica starea tencuielii faþadei. Pãrþile avariate care se desprind vor fi înlãturate,

nivelarea suprafeþelor. Montare scheletului de lemn - dupã o marcare precisã - se va realiza într-un plan vertical.

ş i în caz de necesitate se va trece la

Detalii structurale 09 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile pot fi

Detalii structurale

Detalii structurale 09 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile pot fi montate

09

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile pot fi montate

îndesare între elementele scheletului de lemn, eventual cu o asigurare ulterioarã cu o fibrã sinteticã sub formã de zig-zag, legatã

de la o ş

termicã. În cazul utilizãrii plãcilor neca ş erate e nevoie de o supradimensionare a termoizolaþiei. Etan ş eitatea structurii, respectiv planeitatea suprafeþei pe care se va monta termoizolaþia va fi obþinutã în caz de nevoie prin nivelare (tencuire sau mortar de ciment).

ş i fãrã o fixare prealabilã, doar prin

ipcã la alta. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolante ca ş erate din punct de vedere al rezistenþei la permeabilitatea

erate din punct de vedere al rezistenþei la permeabilitatea 1. învelitoare 2. ş ipci (strat suport

1.

învelitoare

2.

ş

ipci (strat suport al învelitoarei)

3.

ş

ipci fixare folie (asterealã)

4. membrana de difuzie URSA SECO

5. cãprior

6. cosoroabã

7. parazãpadã

8. strea inã din scânduri

ş

9. picurãtor din tablã

10. jgheab în consolã

Perete exterior

ventilat

fa ad

ţă

ă

placat

ă

11. placaj de faþadã

12. spaþiu de ventilare

13. strat de etan are, permeabil la vapori -

ca eraj FE1 sau FR3

14. termoizolaþie cu URSA HF-HL pe schelet

de lemn

15.

16. perete

17. strat de nivelare, (ex. glet)

18. finisaj (zugrãvealã sau tapet)

ş

ş

strat de nivelare - etan are, (ex. tencuialã)

ş

Mansard

ă

- pardoseal

circulabil

ăă

19. pardosealã circulabilã (du umea)

20. saltea termoizolatore într-un singur strat

URSA ELF, LHF, LHF-400

21. strat de etan are - nivelare

22. plan eu

23. strat de nivelare (tencuialã, glet)

24. strat de finisaj (zugrãvealã, tapet)

ş

ş

ş

Plan eele de capãt (de pod) sunt structurile ce pot fi izolate termic în modul cel mai economic, de aceea se impune aplicarea

saltelelor URSA LHF, ELF cu o grosime de 12-15 cm. Plãcile (taiate din saltele) vor fi montate cu o îmbinare strânsã pe scheletul de

lemn. Etan şş eitatea plan eului, respectiv asigurarea unei suprafeþe plane a scheletului de lemn nivelare (cu mortar).

ş

ş

i a termoizolaþiei va fi realizat prin

Detalii structurale

Detalii structurale 10 Plan eele de capãt (de pod) fac parte din categoria structurilor delimitatoare ce

10

Plan eele de capãt (de pod) fac parte din categoria structurilor delimitatoare ce pot fi izolate termic într-un mod economic, de

aceea se justificã acoperirea lor cu plãci URSA TL în trei straturi (3x4, respectiv 3x5 cm). Plãcile vor fi montate cu îmbinare strânsã,

cu legãturi în fiecare strat. Suprapunerea straturilor se va executa prin montajul intercalat al plãcilor. Asigurarea etan eitãþii,

respectiv a unei suprafeþe plane pe care se va monta materialul termoizolant se realizeazã prin nivelare (ex. cu mortar). În cazul unei

termoizolãri deschise la capete nu se impune utilizarea barierei de vapori la marginile face cu asigurarea unor rosturi de dilatare.

ş

ş

ş arpantei. Dispunerea plãcilor de beton se va

ş ş ş arpantei. Dispunerea plãcilor de beton se va 1. învelitoare 2. ipci (strat suport

1. învelitoare

2. ipci (strat suport al învelitoarei)

3. ipci fixare folie (asterealã)

4. membrana de difuzie URSA SECO

5. cãprior

6. cosoroabã

7. parazãpadã

8. strea inã din scânduri

ş

ş

ş

9. picurãtor din tablã

10. jgheab în consolã

Mansard ăş

de beton, peste termoizola ie

plan eu circulabil cu pl ci

ă

ţ

11. ş apã de beton

12. izolaþie tehnologicã (folie PE)

13. plãci termoizolatoare URSA TL dispuse în

2-3 straturi,

14. strat etan are - nivelare

15. plan eu

16. strat de nivelare al suprafeþei (tencuialã,

glet)

17. strat de finisare (zugrãvealã,tapet)

ş

ş

Perete exterior

fa ţă ad

ventilat

ă

placat

ă

18. placaj de faþadã

19. spaþiu de ventilare

20. strat de etan are, permeabil la vapori -

ca eraj FE1 sau FR3

21. termoizolaþie cu URSA HF-HL pe schelet

de lemn

22.

23.perete

24.strat de nivelare, (ex. tencuialã, glet)

25. finisaj (zugrãvealã sau tapet)

ş

ş

strat de nivelare - etan are, (ex. tencuialã)

ş

Termoizolarea pereþilor exteriori se va realiza cu plãci URSA HF-HL conform metodei prezentate la pag. 9. Costurile de fabricaþie

de punere în operã reprezintã un procent minim din costul realizãrii întregii faþade termoizolate

utilizarea unor plãci HF-HL-2 mai groase (de 75 sau 100 mm). La calculul termic al structurii se va lua în considerare

ş

mai mare decât cel al vatei de sticlã.

ş i

ş i placate, de aceea se recomandã

ş i influenþa

ipcilor

ş

i a elementelor de fixare a acestora: rezultanta coeficientul de conductivitate al stratului termoizolant este cu aprox. 30%

Detalii structurale 11 Una dintre formele de prezentare actualã a modului de construcþie cu structurã

Detalii structurale

Detalii structurale 11 Una dintre formele de prezentare actualã a modului de construcþie cu structurã u

11

Una dintre formele de prezentare actualã a modului de construcþie cu structurã u oarã este clãdirea cu structura portantã (de

rezistenþã) din schelet de lemn

capacitatea redusã de înmagazinare de cãldurã (inerþie termicã, atenuare termicã), fapt ce atrage dupã sine probleme din punct de vedere al solicitãrii termice pe timpul verii. Modalitatea eficace de moderare a fluxului energetic ce pãtrunde din mediul înconjurãtor în spaþiul interior este realizarea unor structuri delimitatoare bistrat, cu interspaþiu de ventilare.

ş

i structuri de delimitare u oare. Caracteristica defavorabilã a structurilor de delimitare u oarã este

şş

ş

a structurilor de delimitare u oarã este şş ş 1. î nvelitoare 2. ş ipci (strat

1.

î

nvelitoare

2.

ş

ipci (strat suport al învelitoarei)

3.

ş

ipci fixare folie (asterealã)

4. membranã de difuzie URSA SECO 2000-4000

5. cãprior

6. strea ş inã aparentã cãptu ş itã cu scânduri

7. picurãtor din tablã

8. jgheab în consolã

Perete exterior

faţăad

ventilată placată

9. placaj de faþadã pe rigle de lemn

10. spaþiu de ventilare între

11. strat de etan are-permeabil la vapori (ex.

placã aglomeratã)

12. placã termoizolatoare URSA HF-HL-1,

VL-20 sau VL-24 între stâlpi de sprijin din lemn

13. termoizolaþie Therwoo-Filc, ca.eratã cu

folie de aluminiu între nervuri de lemn

14. schelet pt. susþinere (montare) placaj

interior

15. placaj interior (ex. gipscarton)

16. strat finisare (ex. tapet)

ş ipci verticale

ş

Mansard

interior

ă-

structur

ă

u oar

ş

ă

cu placaj

ş

i pardoseal

circulabil

ăă

17.

18. grinda

19. saltea URSA LHF, ELF între grinzile în

zãbrele

20.

folie de aluminiu, între nervuri de lemn

du umea sau plãci circulabile

ş

termoizolaþie Therwoo-Filc, ca eratã cu

ş

21.

ş

ipci de lemn

22.

placaj interior (ex. gipscarton)

23.

strat finisare (ex. tapet)

Termoizolarea pereþilor exteriori se va realiza cu produse din vatã de sticlã rezistente la solicitãri de forfecare, deoarece astfel termoizolaþia poate fi montatã doar prin îndesare între elementele scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o prealabilã fixare. În

scopul realizãrii unei protecþii optime împotriva umiditãþii

termoizolator se vor dispune plãci cu rezistenþã redusã la difuzia de vapori, iar pe cea interioarã barierã de vapori URSA SECO.

Termoizolarea ş

ş

i pentru o etan ş are adecvatã, pe suprafaþa exterioarã a stratului

i placarea interioarã a plan ş eului de capãt (de pod) poate fi similar cu cel al pereþilor exteriori.

În acest caz stratul superior al termoizolaþiei poate fi un produs din vatã de sticlã cu o densitate mai redusã, datoritã aplicãrii

orizontale. Impermeabilitatea

ş arpantei este asiguratã de membrana hidroizolatoare URSA SECO fixata sub învelitoare.

În cazul ambelor tipuri de structurã cerinþa este ca plãcile termoizolatoare sã fie fixate strâns între ele cât

ş i de scheletul din lemn.

Detalii structurale

Detalii structurale 12 Pentru termoizolarea pereþilor exteriori de tip FK, cu ca eraj din folie de

12

Pentru termoizolarea pereþilor exteriori

de tip FK, cu ca eraj din folie de aluminiu armat cu fibrã de sticlã, prevãzute pe ambele laturi cu bride (urechi) de 5 cm. Utilizarea

acestora este posibilã doar în cazul în care specificul de funcþionare al halei nu impune realizarea unor placãri interioare care sã

reziste atât la solicitãri mecanice, cât

de finisare a pereþilor

ş

i a plan eului (cu pantã u oarã), a halelor cu structurã u oarã se preteazã produsele URSA

şş

ş

ş

i sã corespundã

ş

i din punct de vedere al cerinþelor ridicate de igienã. În acest caz suprafaþa

ş

i a plan eului este constituitã din materialul de ca erare valabil al saltelelor URSA FK.

şş

ş

de ca erare valabil al saltelelor URSA FK. şş ş Acoperi redus ăş ş şă cu

Acoperi

redus ăş

ş

şă

cu structura u oar , pant

i strat de ventila ie

ţ

ă

1. riglã cadru

2. învelitoare (tablã cutatã)

3. spaþiu ventilat si saltea ca eratã URSA FK,

cu urechi

4.

(grindã)

5. ş ipcã de fixare

6. bandã

7. picurãtor din tablã

8. jgheab în consolã

9. panã u oarã din profil, îndoit la rece

(grindã)

10. saltea ca eratã URSA FK, cu urechi

ş

panã u oarã din profil, îndoit la rece

ş

ş

ş

11. bandã izolatoare

Perete exterior pe structur cu placare ventilat ă

ăş

u oar

12. închidere din tablã cutatã

13. interspaþiu ventilat

14. saltea ca eratã URSA FK, cu urechi

ş

ă

,

15. riglã de perete (profil din oþel îndoit la

rece)

16. bandã izolatoare

17. stâlp de halã

În timpul montãrii saltele URSA FK vor fi îmbinate prin coaserea

încât sã rezulte o suprafaþã continuã, etan ş ã

centurile superioare ale grinzilor din oþel, respectiv de stâlpii de halã din oþel. Montajul se va realiza concomitent cu dispunerea

învelitorii din tablã cutatã pe acoperi

Therwoo-Block, rezistente la solicitãri. Ele vor reduce influenþa punþilor termice ale legãturilor structurale, asigurând o asamblare

mai facilã. Nu se impun alte metode de fixare sau rezemare a termoizolaþiei.

ş i/sau capsarea urechilor (bridelor) pe laturile longitudinale, astfel

ş

i impermeabilã la vapori. Saltelele URSA FK astfel preasamblate vor fi prinse de

ş

i tabla cutatã se vor fixa benzi termoizolatoare

şş

i pereþi. Între saltelele termoizolante

Detalii structurale 13 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi

Detalii structurale

Detalii structurale 13 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate

13

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate prin îndesare între elementele

scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o fixare anume. Eventual, pentru mãrirea siguranþei se poate lega la o

diagonalã, cu plasã din fibrã sinteticã. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolatoare ca erate din punct de vedere al rezistenþei

materialului termoizolant la conducþie termicã. În cazul utilizãrii unor plãci neca erate se impune supradimensionarea grosimii

stratului de izolare. Etan eitatea structurii de lemn, respectiv planeitatea suprafeþei pe care se va monta termoizolaþia va fi

obþinutã în caz de nevoie prin nivelare (tencuire sau utilizare de mortar).

ş ipcã la alta, în

ş

ş

ş

sau utilizare de mortar). ş ipcã la alta, în ş ş ş Învelitoare (peste pod necirculabil)

Învelitoare (peste pod necirculabil)

1. învelitore ş

i suportul învelitorii ( ipci)

ş

2.

ş

ipcã de fixare folie-spaþiu de ventilare

3.

membranã URSA SECO

4.

spaþiu de ventilare

ca eraj NP2, permeabil la vapori

5.

6. saltea THERWOO-ROLL,

ş

3
3
Fixatã între cãpriori 1 2 7. saltea THERWOO-FILC, fixatã între 3 4 elementele scheletului de
Fixatã între cãpriori
1
2
7.
saltea THERWOO-FILC, fixatã între
3
4
elementele scheletului de lemn
5
8. strat de scânduri
6
9. tencuialã pe trestie
7
10.
finisaj (ex. zugrãvealã)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28
19
20
21
27
22
23
29
24
30
25
31
26

Perete de delimitare a mansardei,

î

nclinat -

şă

arpant

11. saltea THERWOO-ROLL, fixatã între

elementele scheletului de lemn

12.

13.

14.

15.

16.

17. picurãtor din tablã

18. jgheab în consolã

perete despãrþitor

strat de nivelare (tencuialã)

finisaj (ex. zugrãvealã)

parazãpadã

strea inã din scânduri

ş

Fa ad

ţă

ventilat

ă

placat

ă

19. placaj de faþadã

20. interspaþiu ventilat

21. ca eraj FR3-strat etan are, permeabil la

vapori

22. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL

23. strat de nivelare-etan are, (ex. tencuialã)

24. perete

25. strat de nivelare (tencuialã)

26. finisaj (ex. zugrãvealã, tapet)

ş

ş

ş

Plan eu interior pe grinzi de lemn

ş

27. termoizolaþie cu saltea URSA LHF (strat

superior LHF-NP2)

28. ş ipcã de lemn impregnatã, flotantã pe

URSA TL-TK sau TL-TT

29.strat fonoabsorbant URSA LHF între

30. strat de nivelare (ex. tencuialã)

31. finisaj

ş ipci

Stratul superior al termoizolaþiei la pereþii înclinaþi

iar cel inferior din THERWOO-FILC, ca erat cu folie de aluminiu. Urechile de prindere din folie de aluminiu ale saltelei THERWOO-

FILC vor fi prinse de suprafaþa interioarã al scheletului de fixare, obþinându-se continuitatea barierei de vapori.

ş

i plan ş eul ce delimiteazã spaþiul mansardei se realizeazã din saltea URSA LHF,

ş i lipite pe contur cu o bandã de aluminiu autoadezivã, astfel

ş

Straturile de termoizolaþie ale planºeelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF (sau în cazul stratului

superior cu saltea ca ş eratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea plan ş eului intermediar va fi

realizatã pe de o parte de fâ ş iile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF a ş ezate între dulapi de poziþionare.

Detalii structurale

Detalii structurale 14 Ridicarea pereþilor exteriori în varianta bistrat, cu interspaþiu de ventilare este avantajoasã

14

Ridicarea pereþilor exteriori în varianta bistrat, cu interspaþiu de ventilare este avantajoasã faþã de cele într-un singur strat, deoarece

scade cantitatea de flux termic care pãtrunde vara din mediu în spaþiul interior, iar iarna umiditatea

vor fi în mod automat eliminate. Aplicarea unor placaje pe faþadã va conferi durabilitate, nefiind necesarã o renovare prematurã,

se va obþine o faþadã esteticã (în cazul unei proiectãri atente plãci URSA HF-HL, conform metodei arãtate la pag. 9.

ş i vaporii din interiorul structurii

ş i

ş i alegeri corecte a tipului). Termoizolarea structurii se va realiza cu

a tipului). Termoizolarea structurii se va realiza cu Perete de delimitare a mansardei, î nclinat -

Perete de delimitare a mansardei,

î

nclinat -

arpant

şă

1. învelitore

2. ş ipcã de fixare folie-spaþiu de ventilare

3. membranã URSA SECO

4. spaþiu de ventilare

5. strat NP2 de etanºare, permeabil la vapori

6.

7. saltea THERWOO-FILC, fixatã între

elementele scheletului de lemn

ş

i suportul ei ( ş ipci)

s altea THERWOO-ROLL, fixatã între cãpriori

8.

şi

pci pentru montare placaj

9.

placaj (ex. gipscarton)

10. finisaj (ex. tapet)

11. termoizolaþie THERWOO-ROLL

12. termoizolaþie URSA LHF (NP2) fixatã între

elementele scheletului de scândurã

13.

ş

ipci pentru montare placaj

14.

placaj (ex. gipscarton)

15.

finisaj (ex. tapet)

Plan eu interior pe grinzi de lemn

ş

16.

strea inã din scândurã

ş

17.

picurãtor din tablã

18.

jgheab în consolã

19.

ş

ipcã de lemn impregnatã, flotantã pe

URSA TL-TK sau TL-TT

20. termoizolaþie URSA ELF, LHF (NP2)

21. pardosealã

22. strat fonoabsorbant URSA LHF între

23. plan eu

24. strat de nivelare (ex. tencuialã)

25. Finisaj

26 - 32

ş i strat suport padosealã

ş ipci

ş

vezi fa

ţad

ã

ventilată placată pag. 15

Nu se recomandã realizarea structurii u oare în cazul structurilor delimitatoare ale mansardei (vezi figurã) din punct de vedere al acumulãrii cãldurii, în mod special pe timp de varã. Se evitã acest lucru prin realizarea unei structuri cu douã interspaþii de ventilare.

Se va pune accent deosebit în timpul proiectãrii pe dimensionarea orificiilor de aerisire, respectiv pe modul de amplasare a elementelor de ventilare ale învelitoarei.

ş

Straturile de termoizolaþie ale plan eelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF, ELF (sau în cazul

stratului superior cu saltea ca ş eratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea plan ş eului intermediar va fi realizat pe de o parte de fâ ş iile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF a ş ezate în perna flotantã.

ş

Detalii structurale 15 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi

Detalii structurale

Detalii structurale 15 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate

15

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate prin îndesare între elementele scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o fixare anume. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolatoare ca erate din punct de vedere al rezistenþei materialului termoizolant la conducþie termicã.

ş

materialului termoizolant la conducþie termicã. ş Planşeu interior pe grinzi de lemn Perete de delimitare a

Planşeu interior pe grinzi de lemn

Perete de delimitare a mansardei, înclinat - şăarpant

1. învelitore

2. ş ipcã de fixare folie-spaþiu de ventilare

ş i suportul învelitorii (.ipci)

23. pardosealã pe stratul suport

24. dalã flotantã de beton

25. izolare tehnologicã (folie PE)

26. strat flotant din saltele URSA TL-TK sau

TL-T

27. strat de egalizare

28. plan eu

29. strat de nivelare (tencuialã sau glet)

30. finisaj (ex. zugrãvealã sau tapet)

4
4

3.

membranã URSA SECO

4.

spaþiu de ventilare

strat NP2 de etan are, permeabil la vapori

5.

6. saltea THERWOO-ROLL fixatã între cãpriori

7. saltea THERWOO-ROLL fixatã între

elementele scheletului de lemn

8.

9. strat de nivelare (ex. tencuialã)

10. finisaj (ex. zugrãvealã, tapet)

11. parazãpadã

12. strea inã din scândurã

ş

plan eu tip carcasã din beton armat

ş

ş

13. picurãtor din tablã

14. jgheab în consolã

Faţăad

ventilată placată

15. placaj de faþadã

16. interspaþiu ventilat

17. ca ş eraj NP2 sau FR3-strat etan ş are,

ş

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26 permeabil la vapori

18. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL, într-un

27 strat

19.

strat de nivelare-etan are, ex. tencuialã,

ş

glet

20.

perete

21.

strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

22.

finisaje (zugrãvealã, tapet)

28

29

30

Se recomandã ca termoizolarea plan eului înclinat al mansardei, tip carcasã, sã se realizeze cu saltele URSA LHF, ELF în douã straturi. Saltelele THERWOO-ROLL nu necesitã fixare separatã, ele se vor autosusþine. Saltelele vor fi montate prin presare strânsã între ele, cu dispunere intercalatã în straturi. În cazul utilizãrii unor saltele neca ş erate se impune o cre ş tere a grosimii al stratului superior.

ş

Plãcile URSA utilizate cu scopul preluãrii zgomotelor de impact la plan ş eele intermediare, precum

stoparea extinderii sunetului pe cãi ocolite, executatã pe perimetrul unei încãperi, vor fi protejate cu o folie de PE împotriva

ş

i izolarea pe contur pentru

Detalii structurale

Detalii structurale 16 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci montate strâns una lângã alta, de

16

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci montate strâns una lângã alta, de tip URSA HF-HL. Plãcile vor fi fixate cu

ajutorul unor rozete de plastic, petrecute pe agrafe din oþel inoxidabil cu diametrul de 4-8 mm, prevãzute cu picurãtor. Agrafele vor

fi montate în fiecare colþ de cãrãmidã este asiguratã

ş

i mijloc al plãcilor (adicã 4,16 bucãþi pe metru pãtrat). Legãtura corespunzãtoare între perete

ş i de elementele de suport (boiandrug).

ş

i placajul

Stratul inferior al termoizolaþiei plan ş eelor

ca ş erat cu folie de aluminiu. Urechile de prindere din folie de aluminiu al materialului termoizolant ca ş erat vor fi prinse de suprafaþa

interioarã al scheletului de fixare,

de vapori. Datoritã efectului de punte termicã realizatã de cãpriori

straturilor de termoizolaþie este cu 17-18% mai ridicatã decât cea a produselor tip saltea din vatã de sticlã.

ş

i al pereþilor înclinaþi care delimiteazã spaþiul mansardei este constituit de Therwoo-Filc

ş i lipite pe contur cu o bandã de aluminiu autoadezivã, astfel obþinându-se continuitatea barierei

ş

i de

ş

ipcile de montare, rezultanta conductivitãþii termice a

ş ipcile de montare, rezultanta conductivitãþii termice a Perete de mansard , ş ă arpant ă

Perete de mansard ,

ş

ă

arpant

ă

î nclinat -

1. învelitore

2. ş ipcã de fixare folie spaþiu de ventilare

3. membranã URSA SECO

4. spaþiu de ventilare

5. strat NP2 de etan are, permeabil la vapori

6. saltea THERWOO-ROLL fixatã între cãpriori

7. saltea THERWOO-ROLL fixatã între

i suportul ei ( ş ipci)

ş

ş

elementele scheletului de lemn

8. ş ipci-interspaþiu neventilat

9. înveli

tapet)

10. parazãpadã

11. strea inã din scândurã

ş interior (ex. lambriu, gipscarton cu

ş

12. picurãtor din tablã

13. jgheab în consolã

Dal

ă

flotant

ă

14. pardosealã

15. strat de nivelare

16. dalã flotantã de beton

17. izolaþie tehnologicã (folie PE)

18. strat flotant din plãci URSA TL-TK sau TL-T

19. strat de egalizare

20. plan eu

21. strat de nivelare (ex.,tencuialã, glet)

22. finisaj (ex. zugrãvealã, tapet)

ş

Perete pentru fa ad

ţă

placaj de c r mid

ăă

ă

ventilat , cu

ă

23. placaj de faþadã din cãrãmidã (perete de

protecþie)

24. spaþiu de ventilare

25. ca ş eraj FR3-strat etan ş are, permeabil la

vapori

26. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL

27. strat de nivelare - etan are, (ex. tencuialã,

glet)

28. perete

29. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

30. agrafã de ancorare - rozetã de fixare

ş

Detalii structurale 17 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi

Detalii structurale

Detalii structurale 17 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate

17

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL. Plãcile vor fi montate prin îndesare între elementele

scheletului de lemn, fãrã a fi necesarã o fixare anume. Eventual, pentru mãrirea siguranþei se poate lega de la o

diagonalã, cu o fibrã sinteticã. Se recomandã utilizarea plãcilor termoizolatoare ca erate din punct de vedere al rezistenþei

materialului termoizolant la conducþie termicã. În cazul utilizãrii unor plãci neca erate se impune supradimensionarea grosimii

stratului de izolare.

ş ipcã la alta, în

ş

ş

Termoizolarea plan eului peste subsol conform figurii de mai sus este necesarã în cazul termoizolãrii ulterioare a acestuia. Dacã

peste structura plan eului se poate executa doar o pardosealã subþire, astfel montarea termoizolaþiei se va realiza doar pe partea

inferioarã a structurii. Termoizolaþia va fi realizatã din saltele URSA LHF, respectiv din plãci de tipul LHL sau VL. Montarea lor se

face într-un schelet de lemn cu

tavanului vor fi alese în funcþie de modul de exploatare al spaþiului din subsol. Pentru realizarea unei termoizolãri minime se impune montarea unor produse URSA cu grosime de cel puþin 75 mm, dar se recomandã grosimea de 100 mm în vederea obþinerii unui consum mai redus de energie.

ş

ş

şş ipci impregnate, ancorate în plan eu, dispuse la o distanþã de 59 cm. Învelitoarea

ş i finisajul

la o distanþã de 59 cm. Învelitoarea ş i finisajul Termoizolarea la partea inferioar plan eului

Termoizolarea la partea inferioar

plan eului peste subsol, cu tavan

ş

suspendat

ă a

1. pardosealã

2. strat suport fonoizolant al pardoselii

3. ş apã de nivelare

4. plan eu peste subsol

5. strat de nivalare (ex. tencuialã, glet )

6. termoizolaþie din saltea URSA LHF (placã

LHL sau VF) între elementele cadrului din lemn

7. învelitoare (ex. placã)

8. finisaj (zugrãvealã)

ş

Fa ţă ad

ventilat

ă

placat

ă

9. placaj de faþadã

10. spaþiu ventilat

11. Ca ş eraj FR3-strat etan ş are, permeabil la

vapori

12. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL

13. strat de nivelare - etan are (ex. tencuialã,

glet)

14. perete

15.

16. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

17. finisaje (zugrãvealã, tapet)

18. trotuar

19. umpluturã de balast (strat de rupere a

capilaritãþii)

20. sol natural

21. placajul soclului

22. izolaþia soclului

23. strat de nivelare

24. perete de subsol

25. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

26. finisaj (ex. zugrãvealã)

27. structurã de drenaj

ş

ş

ipcã

Detalii structurale

Detalii structurale 18 n cazul figurii de mai sus, termoizolarea pere ilor exteriori se va realiza

18

n cazul figurii de mai sus, termoizolarea pere ilor exteriori se va realiza prin alipirea pl cilor de tip URSA HF-HL (ob in nd astfel

Î

grosimea adecvat ). Montarea c â t mai strans

se va realiza cu elemente de fixare din plastic, prinse de elementele de fixare a placajului de c r mida aparent . Elementele de

fixare se vor amplasa la col ţ urile

plan eelor de delimitare a spa iului mansardei se va face cu pl cile de tip THERWOO FILC ca erate cu folie de aluminiu. Benzile

ţ

ă

ţâ

ş

i

ă

ă

a pl cilor termoizolante, at t ntre ele c t

ă

âî

âş

i de elementele de sus ţ inere a placajului,

ăă

ă

a pere ţş ilor

i

ş

i pe mijlocul pl ă cilor (respectiv î n 4,16 pozi ţ ii/m2).Termoizolarea la partea inferioar

ă

ş

ă

şţ

laterale ale pl ă cilor de vat

o bariera mpotriva vaporilor continu ă . Datorit

termoizola iilor obi nuite este cu 17-18 % mai mare dec t al produselor de tip saltea din vat

ă

se vor prinde pe sipcile de lemn

ş

i se vor etan şă a cu band

autoadeziva de aluminiu, realiz â ndu-se astfel

î

ă

influen ei pun ii termice n dreptul capriorilor, coeficientul de transfer termic al

ţţ

î

â

ă

minerala cu fibre de sticla.

ţş

termic al ţţ î â ă minerala cu fibre de sticla. ţş Termoizolarea la partea inferioar

Termoizolarea la partea inferioar

plan eului peste subsol, cu tavan

ş

suspendat

ă a

1. pardosealã

2. strat suport pardosealã (dalã de beton

flotantã)

3. izolare tehnologicã

4. termoizolaþie din plãci URSA TL-T sau TL-

TK, în strat flotant(.apã de nivelare)

5.

6. termoizolaþie din saltea URSA LHF, ELF între

elementele cadrului din lemn

7. învelitoare (ex. placã)

8. finisaje (zugrãvealã)

plan eu peste subsol (strat de nivelare)

ş

Fa ad

ţă

ventilat

ă

placat

ă

9. placaj de faþadã (perete ventilat)

10. spaþiu ventilat

11. structurã de fixare a peretelui ventilat

12. ca ş eraj FR3 - strat etan ş are, permeabil la

vapori

13.

temoizolaþie cu placã URSA HF-HL

14.

strat de nivelare-etan are, ex. tencuialã,

ş

glet

15.

perete

16. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

17. finisaj (zugrãvealã)

18. izolaþia soclului

19. strat de nivelare

20. perete de subsol

21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

22. finisaj (ex. zugrãvealã)

23. structurã de drenaj

24. trotuar

25. umpluturã de balast (strat de rupere a

capilaritãþii)

26. sol natural

Nu se recomandã realizarea structurii u oare în cazul structurilor delimitatoare ale mansardei (vezi figurã) din punct de vedere al acumulãrii cãldurii, în mod special pe timp de varã. Se evitã acest lucru prin realizarea unei structuri cu douã interspaþii de ventilare. Se va pune accent deosebit în timpul proiectãrii pe dimensionarea orificiilor de aerisire, respectiv pe modul de amplasare a elementelor de ventilare ale învelitoarei.

ş

Straturile de termoizolaþie ale plan.eelor necirculabile pot fi realizate cu saltele de densitate redusã URSA LHF, ELF (sau în cazul

stratului superior cu saltea ca ş eratã URSA LHF-NP2). Saltelele vor fi dispuse cât mai strâns posibil. Fonoizolarea plan ş eului intermediar va fi realizat pe de o parte de fâ ş iile de contur URSA TL-T, pe de altã parte de saltelele URSA LHF a ş ezate în perna flotantã.

Detalii structurale 19 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã

Detalii structurale

Detalii structurale 19 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta.

19

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. Plãcile vor fi fixate pe peretele de

rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametrul de 4-8 mm, utilizate la montarea (fixarea )

zidãriei din cãrãmidã. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ

Legãtura între placajul de cãrãmidã

termoizolaþie

condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei din cãrãmidã. Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe elementul de susþinere.

ş i mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2).

ş

i de boiandrugi. În timpul execuþiei, între

i evacuare a

ş

i structura peretelui va fi asiguratã în plus

ş

i zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. Rolul acestui strat este de colectare

ş

de aer de 10 mm. Rolul acestui strat este de colectare ş Plan eu cu dal

Plan eu cu dal

ş

flotant

ăă

peste subsol

1.

2. dalã de beton

3. izolare tehnologicã (ex. folie PE)

4. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA

TL-T ( apã de nivelare)

5. plan eu peste subsol

6. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

7. finisaje (zugrãvealã)

pardosealã ( apã de nivelare)

ş

ş

ş

Perete exterior cu strat intermediar

termoizolant, placat cu c r mid , cu

strat ventilat

ăă

ă

8. zidãrie de cãrãmidã (perete de protecþie)

9. spaþiu neventilat (10 mm)

10.

agrafã de ancorare

ş

i rozetã de fixare

11.

termoizolaþie cu placã URSA HF-HL

12.

strat de nivelare - etan are (ex. tencuialã,

ş

glet

13.

perete

14. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

15. finisaje (zugrãvealã)

16. trotuar

17. umpluturã de balast (strat de rupere a

capilaritãþii)

18. sol natural

19. element de susþinere din oþel (perforat)

20. izolaþia soclului

21. strat de nivelare

22. perete de subsol

23. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

24. finisaj (ex. zugrãvealã)

25. structurã de drenaj

26. URSA XPS

Termoizolarea plan eului peste subsol în modul arãtat în figura de mai sus este posibilã doar dacã se dispune de suficient spaþiu

deasupra plan eului pentru montarea straturilor termoizolante de grosime doritã. Pentru realizarea stratului termoizolant-flotant

într-un singur strat (de max. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TL-T, iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK

TT. Dispunerea în strat ale plãcilor se va realiza prin intercalare, plãcile în cadrul aceluia i strat fiind strâns îmbinate între ele. Pe

conturul de intersecþie al pereþilor

Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare

tehnologicã. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE, cu suprapuneri de minim 20 cm, ridicat pe marginea plan eului de-a

lungul bandei termoizolante.

ş

ş

ş i TL-

ş

ş

i plan ş eu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact.

ş

Detalii structurale

Detalii structurale 20 În cazul figurii de mai sus, fixarea termoizolaþiei pe pereþii exteriori se va

20

În cazul figurii de mai sus, fixarea termoizolaþiei pe pereþii exteriori se va realiza prin lipire, astfel se vor utiliza doar plãci URSA HF-

HL (inclusiv pentru obþinerea grosimii adecvate). Plãcile termoizolatoare vor fi montate cât mai strâns atât între ele, cât

elementele structurii de susþinere ale placajului de faþadã. Se recomandã utilizarea plãcilor ca erate din punct de vedere al

rezistenþei la conductivitate termicã al stratului termoizolant. Grosimea stratului termoizolant depinde

termicã a altor straturi din structurã, dar în principiu se recomandã cele cu grosimi de 75-100 mm din motive de economisire a energiei.

ş i de

ş

ş i de conductibilitatea

economisire a energiei. ş i de ş ş i de conductibilitatea Izola ie interioar ţ ăş

Izola ie interioar

ţ

ăş

termic , a consolei

ă

ă

i exterioar ,

1. pardosealã

2. strat suport pardosealã (dalã de beton

flotantã)

3. izolare tehnologicã

4. termoizolaþie din plãci URSA TL-T sau TL-

ş

TK, în strat flotant ( apã de nivelare)

5.

6. termoizolaþie din plãci HF-HL, lipite

7. spaþiul dintre termoizolaþie ºi tavanul

suspendat

8. tavan suspendat

9. structurã de suspendare a tavanului

suspendat

10. profil susþinere tavan suspendat

11. termoizolaþie la partea inferioarã a

consolei

12. tablã perforatã

plan eu peste subsol (strat de nivelare)

ş

Fa ad

ţă

ventilat

ă

placat

ă

13. placaj de faþadã (perete ventilat)

14. spaþiu ventilat

15. structurã de fixare a placajului de faþadã

16. ca ş eraj FR3-strat etan ş are, permeabil la

vapori

17. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL

18. strat de nivelare - etan are (ex. tencuialã,

glet)

19. perete

20. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

21. finisaj (zugrãvealã)

ş

Plan eele de arcadã sunt structuri în contact cu mediul exterior, de aceea pentru realizarea termoizolaþiei dorite se cere montarea

unor plãci din fibrã de sticlã cu o grosime de minim 15 cm. În mod obligatoriu se va prevede un strat de termoizolare pe partea

inferioarã, pentru eliminarea efectului de punte termicã care apare la îmbinarea dintre peretele exterior

maximã a plãcii din fibrã de sticlã URSA HF-HL, supus la solicitarea de forfecare, utilizat în acest scop este de 100 mm, fixarea realizându-se prin lipire. Din aceastã cauzã în interiorul structurii este necesarã montarea unei termoizolaþii suplimentare: se vor

utiliza plãci rigide URSA TL-T, TL-TK sau TL-TT în soluþia prezentatã din figura de mai sus, pe dalã de beton flotantã. Plãcile vor fi

ş i finisajul tavanului suspendat vor fi alese în funcþie de cerinþele

estetice

fixate strâns una lângã alta în ambele straturi. Tipul, materialul,

ş

ş

i plan ş eul curb. Grosimea

ş

i tehnice.

Detalii structurale 21 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã

Detalii structurale

Detalii structurale 21 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta.

21

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA fixate strâns una lângã alta. Plãcile vor fi fixate pe peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile cu diametru de 4-8 mm, utilizate la montarea (fixarea )

zidãriei de cãrãmidã. Se vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ

Legãtura între placajul de cãrãmidã

termoizolaþie

condensului creat pe suprafaþa interioarã a zidãriei de cãrãmidã. Evacuarea condensului se realizeazã prin orificiile practicate pe elementul de susþinere.

i zidãria din cãrãmidã se va prevede un strat de aer de 10 mm. Rolul acestui strat este de colectare

ş i mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2).

ş

i de boiandrugi. În timpul execuþiei, între

ş

i evacuare a

ş

i structura peretelui va fi asigurat în plus

ş

a ş i structura peretelui va fi asigurat în plus ş Perete exterior cu strat intermediar

Perete exterior cu strat intermediar

termoizolant, placat cu c r mid

aparent ă

ăă

ă

1. zidãrie de cãrãmidã

2. Interspaþiu de aer neventilat (10 mm)

i rozetã de fixare

4. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL, VL-20,

ş

3. agrafã de ancorare

VL-24

5.

glet)

6. perete

7. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

8. finisaje (zugrãvealã)

9. soclu

10. trotuar

11. umpluturã de balast (strat de rupere a

capilaritãþii)

12. sol natural

strat de nivelare - etan are (ex. tencuialã,

ş

Plan eu pe sol cu grinzi de lemn

ş

13.

TL-TK

14. pardosealã

15. strat de protecþie geotextil împotriva

prafului

16. saltea URSA LHF sau plãci LHL, prinse între

grinzi ori

17.

protecþia izolaþiei

18. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului

19. pardosealã brutã de beton

20. umpluturã de balast (strat de rupere a

capilaritãþii solului)

21. umpluturã de pãmânt

22. sol natural

grinzi oare pe bandã de URSA TL-TT sau

ş

ş i strat suport al pardoselii

ş

ş apã din mortar de ciment pentru

La termoizolarea pardoselilor de lemn rezemate pe sol, cu o structurã de suport a pardoselii dalã flotantã de lemn, se recomandã

produse de tip URSA LHF sau LHL, montate între grinzi ş orii de lemn impregnaþi, dispu ş i la o distanþã de 59 cm. Plãcile sau saltelele vor fi fixate strâns una lângã alta. Sub grinzi.ori se vor monta benzi URSA TL-TK sau TL-TT, iar pe conturul de intersecþie dintre

pereþi ş

va prevede o umpluturã de balast cu scopul întreruperii capilaritãþii (adicã pentru atenuarea efectelor umiditãþii ce poate afecta

structura pardoselii), umpluturã bine tasatã, cu granulaþie de minim 16-32 mm, dispusã peste umplutura de pãmânt. Hidroizolarea

împotriva umiditãþii solului va fi realizatã doar dupã terminarea structurilor portante al clãdirii,

hidroizolaþiei cu o

dupã terminarea hidroizolãrii.

i plan ş eu se vor monta benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. Sub structura de pardosealã se

ş i se recomandã protejarea

ş apã de ciment împotriva solicitãrilor mecanice, în special când nu se realizeazã structura pardoselii imediat

Detalii structurale

Detalii structurale 22 Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL fixate strâns una lângã

22

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL fixate strâns una lângã alta. Se recomandã utilizarea plãcilor cu

ca eraj de hârtie craft din punct de vedere al rezistenþei la conductivitate termicã al stratului termoizolator. Plãcile vor fi fixate pe

peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile, dotate cu picurãtor, cu diametrul de 4-8 mm. Se

vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ

cãrãmidã

unei ventilaþii naturale vor fi proiectate orificii pentru ventilare pe partea inferioarã

întreruperea stratului de mortar, ori prin lãsarea liberã a rosturilor verticale, în ambele cazuri la primul rând de cãrãmizi.

ş

ş i mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2). Legãtura între placajul de

ş

ş

i structura peretelui va fi asigurat în plus

i de boiandrugi. Grosimea stratului de aer este de 4-6 cm, iar în scopul realizãrii

ş i superioarã. Aceste orificii vor fi create ori prin

ş i superioarã. Aceste orificii vor fi create ori prin Plan eu pe sol cu grinzi

Plan eu pe sol cu grinzi de lemn

ş

1. pardosealã

2. dalã de beton (strat suport pardosealã)

3. izolare tehnologicã (folie PE)

4. termoizolaþie în strat flotant din plãci URSA

TL-T, TL-TK sau TL-TT

5. hidroizolaþie împotriva umiditãþii solului

6. pardosealã brutã de beton

7. umpluturã de balast (strat de rupere a

capilaritãþii solului)

8. umpluturã de pãmânt

9. sol natural

Perete pentru fa ad

ţă

placaj de c ăă r mid

ă

ventilat

ă

cu

10. soclu

11. trotuar

12. umpluturã de balast (strat de rupere a

capilaritãþii solului)

13. sol natural

14. zidãrie din cãrãmidã

15. agrafã de ancorare

16. spaþiu de aer ventilat

17. ca ş eraj NP2 sau FR3-strat etan ş are,

permeabil la vapori

18. termoizolaþie cu placã URSA HF-HL

19. strat de nivelare - etan are (ex. tencuialã,

glet)

20. perete

21. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

ş

i rozetã de fixare

ş

Pentru realizarea termoizolãrii pardoselei pe dalã flotantã de beton într-un singur strat (de max. 5 cm) se vor utiliza plãci URSA TLT,

iar la o temoizolaþie în douã straturi plãci rigide de tip TL-TK

benzi URSA TL-T pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact. Stratul termoizolator va fi protejat împotriva umiditãþii apãrute

în urma realizãrii stratului suport din beton al pardoselii cu o izolare tehnologicã. Aceastã izolare se realizeazã cu o folie de PE, cu

suprapuneri de minim 20 cm, ridicat pe marginea plan eului de-a lungul bandei termoizolante. De reþinut, cã executarea pardoselii

rezemate pe sol (concomitent cu executarea hidroizolaþiei împotriva umiditãþii solului) se va începe doar dupã terminarea

structurilor portante, pentru eliminarea posibilitãþilor de deteriorare a imobilului. Din acela i motiv, se recomandã tasarea

corespunzãtoare a pãmântului

protecþia hidroizolaþiei împotriva umiditãþii.

i a umpluturii de balast, înainte de a se trece la realizarea

ş

i TL-TT. Pe conturul de intersecþie dintre pereþi

şş i plan eu se vor monta

ş

ş

ş

ş

apei din mortar de ciment pentru

Detalii structurale 23 Fonoizolarea plan eelor intermediare se va realiza cu plãci din vatã de

Detalii structurale

Detalii structurale 23 Fonoizolarea plan eelor intermediare se va realiza cu plãci din vatã de sticlã

23

Fonoizolarea plan eelor intermediare se va realiza cu plãci din vatã de sticlã în strat flotant, iar pe conturul de intersecþie dintre

pereþi ş

împotriva umiditãþii provenite în urma execuþiei completare a suprafeþei foliei.

ş

i plan ş eu se vor monta benzi de vatã de sticlã pentru evitarea propagãrii zgomotelor de impact, benzile fiind protejate

ş apei de beton cu folie PE, cu suprapuneri de minim 20 cm la o eventualã

Metoda de fonoizolare a pereþilor despãrþitori cu structurã u oarã este descrisã la pag. 25.

ş

cu structurã u oarã este descrisã la pag. 25. ş Perete de compartimentare pe structur ăă

Perete de compartimentare pe

structur

ăă usoar

metalic

ă

placat

1. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de

sticlã)

2. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2

straturi)

3. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF (cu

grosime de 50, 75 sau 100 mm)

4. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2

straturi)

5. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de

sticlã)

6. montant de susþinere a peretelui

despãrþitor

7. ş inã de fixare al peretelui despãrþitor

8. bandã de etan are

ş

Plan ş eu cu dal

9. pardosealã

10. strat suport al pardoselii

11. dalã de beton

12. izolare tehnologicã (folie PE)

13. fonoizolaþie în strat flotant din plãci URSA

TL-T, TL-TK sau TL-TT

14. plan eu peste subsol

15. termoizolaþie de saltea URSA LHF între

grinzi ori de lemn impregnaþi

16. tavan fals

17. finisaj

ăă flotant

peste subsol

ş

ş

Perete de compartimentare

spa ţ iu

îă nc lzit

ş

i ne îă nc

lzit

î ntre

18. finisaj (ex. zugrãvealã)

19. strat de nivelare (tencuialã, glet)

20. perete

21. URSA VL, ELF, LHF între elementele

structurii din lemn (grinzi.ori)

22. grinzi or din lemn impregnat

23. învelitoare

24. finisaj

ş

Una din soluþiile de termoizolare a pereþilor despãrþitori (pe fig. peretele subsolului) din spaþiile încãlzite

plan eelor (pe fig. plan eu peste subsol) este realizabil cu saltele URSA LHF, dispuse între grinzi ori impregnaþi, ancorate de

structura portantã. Se va lua în considerare dimensiunea de fabricaþie a saltelei din vatã de sticlã la stabilirea distanþei între

grinzi ori, astfel la o cotã de 59 cm practic nu vor exista de euri. Saltelele vor fi fixate strâns una lângãalta

structurii de lemn. Materialul învelitorii peretelui

realizarea unui strat de nivelare sub termoizolaþie, dar este o cerinþã importantã ca planul exterior al structurii de lemn sã fie vertical. Se recomandã utilizarea unor saltele cu grosime minimã de 75 mm la termoizolarea pereþilor despãrþitori ai spaþiilor încãlzite sau neîncãlzite.

ş i neîncãlzite, respectiv a

şş

ş

ş

şş i de elementele

ş i al tavanului va fi ales în funcþie de utilitatea spaþiului. Nu este necesarã

Detalii structurale

Detalii structurale 24 Plan eu cu dal ş flotant ăă peste subsol 1. 2. pardosealã 3.

24

Detalii structurale 24 Plan eu cu dal ş flotant ăă peste subsol 1. 2. pardosealã 3.

Plan eu cu dal

ş

flotant

ăă

peste subsol

1.

2. pardosealã

3. strat suport al pardoselii

4. strat de protecþie geotextil împotriva

prafului

5. URSA LHF, dispusã între grinzi ori

6. plan eu

7. strat de nivelare

8. termoizolaþie din plãci ca erate URSA HF-

HL, lipite

9.

îmbinare

grinzi or pe bandã de URSA TL-TT

ş

ş

ş

ş

fâ ie plastic pentru acoperirea rosturilor de

ş

Perete de compartimentare

dou

î ntre

ăî

ă

nc peri,

î

nc lzit

ă

ăş

î

i ne nc

ă

lzit

ă

10. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de

sticlã)

11. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2

straturi)

12. placã fonoabsorbantã URSA VL sau VF

(cu grosime de 50, 75 sau 100 mm)

13. spaþiu neventilat

14. învelitoare din gipscarton (în 1 sau 2

straturi)

15. finisaj (tapet armat cu þesãturã de fibrã de

sticlã)

16. montant de susþinere al peretelui

despãrþitor

17.

ş

inã de fixare a peretelui despãrþitor

18.

bandã de etan are

ş

Plan eu cu dal

ş

flotant

ăă

peste subsol

19. finisaj (ex. zugrãvealã)

20. strat de nivelare (tencuialã, glet)

21. perete

22. strat de nivelare

23. termoizolaþie din plãci ca erate URSA HF-

HL, lipite

24.

de îmbinare

ş

fâ ie plastic pentru acoperirea rosturilor

ş

Fonoizolarea pereþilor despãrþitori cu structurã u oarã depinde parþial de materialul fonoabsorbant montat în structurã. În acest

scop pot fi utilizate produsele URSA de tip VL sau VF, neca erate, care vor fi fixate prin comprimare lateralã (umplerea întregului interspaþiu dintre panouri), cu prindere cu cablu zincat, sau cu ajutorul unor urechi autoadezive în interspaþiul dintre panouri de tip

KNAUF, RIGIPS sau LAFARGE. Este importantã delimitarea structurii de susþinere a panourilor de structurile de legãturã, în acest

scop utilizându-se benzi de etan are. Numãrul straturilor de gipscarton, respectiv realizarea îmbinãrilor cu rosturi

vor avea un efect direct asupra calitãþii de fonoizolare a pereþilor despãrþitori.

ş

ş

ş

ş

i orificii etan ş ate

Termoizolarea plan eelor

imaginii alaturate, se va face cu placu de tip URSA HF HL, fixarea acestora de suprafe ele nivelate ale plan eelor

Îă

ş

ş

i a pere ilor subsolului (sau a altor elemente care despart spa ii ne nc lzite de spa ii nc lzite) conform

ţ

ţ

î

ă

ţî

ă

ş

ţ

i finisajul tavanului

ş

şşţ i pere ilor.

i ai pereþilor vor fi alese în funcþie de modul

mbinarea pl cilor prin lipire se va face foarte str ns. Învelitoarea

â

de exploatare al spaþiului din subsol. La un nivel de exigenþã mai redusã este suficientã soluþia ilustratã în figura de mai sus, adicã

utilizarea unor plãci URSA ca erate cu împâsliturã de sticlã, fãrã utilizarea unei învelitoare suplimentare. Se recomandã ca rosturile

dintre îmbinãrile plãcilor sã fie acoperite cu fâ ş ii de plastic. Pentru termoizolarea plan ş eului peste subsol grosimea minimã a stratului de termoizolaþie va fi de 75 mm, însã din considerente de economisire a energiei se recomandã produse cu grosime de cel puþin 100 mm.

ş

Detalii structurale 25 Perete pentru fa ţă ad placaj de c ăă r mid ă

Detalii structurale

Detalii structurale 25 Perete pentru fa ţă ad placaj de c ăă r mid ă ventilat

25

Detalii structurale 25 Perete pentru fa ţă ad placaj de c ăă r mid ă ventilat

Perete pentru fa ţă ad

placaj de c ăă r mid

ă

ventilat

ă

cu

1. ş ipcã de lemn impregnatã

2. orificiu de aerisire

3. bordurã ( orþ) de tab

4. placaj de faþadã din cãrãmidã

5. spaþiu de ventilare

6. strat etan are, permeabil la vapori

7. temoizolaþie cu placã URSA HF-HL

8. agrafã de ancorare-rozetã de fixare

9. strat de nivelare - etan are, (ex. tencuialã,

glet)

10. perete

11. strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

12. finisaje

ş

ş

ş

Teras

preluarea apelor pluviale

ă

necirculabil , f r

ă

ăă

pant ă , cu

13. hidroizolaþie atic

14. rost (bandã) de dilatare din URSA TL-T sau

Therwoo-Block

15. strat protecþie

16. strat de separare - protecþie (ex. geotextil

sau plastic)

17. hidroizolaþie

18. beton de pantã

ş i termoizolaþie

complementarã

19.

izolaþie tehnologicã (folie PE)

20.

termoizolaþie din plãci URSA TL-TT sau TL-T

21.

barierã contra vapori

22.

ş

apã de egalizare

 

23.

plan eu

ş

24.

strat de nivelare (ex. tencuialã, glet)

25.

finisaj (ex. zugrãvealã sau tapet)

Termoizolarea pereþilor exteriori se realizeazã cu plãci URSA HF-HL fixate strâns una lângã alta. Se recomandã utilizarea plãcilor cu

ca eraj de hârtie craft din punct de vedere al rezistenþei la conductivitate termicã a stratului termoizolator. Plãcile vor fi fixate pe

peretele de rezistenþã prin intermediul rozetelor petrecute pe agrafele inoxidabile, dotate cu picurãtor, cu diametru de 4-8 mm. Se

vor prevedea agrafe de ancorare în fiecare colþ

cãrãmidã

realizãrii unei ventilaþii naturale vor fi proiectate orificii pentru ventilare pe partea inferioarã

create ori prin întreruperea stratului de mortar, ori prin lãsarea liberã a rosturilor verticale, în ambele cazuri la primul rând de

cãrãmizi.

ş

ş i mijloc de placã termoizolantã (adicã 4, 16 buc/m2). Legãtura între placajul de

ş

i de boiandrugi. Grosimea stratului de aer este de 4-6 cm, iar în scopul

ş i superioarã. Aceste orificii vor fi

şi

structura peretelui va fi asigurat în plus

La termoizolarea plan ş eelor terasã într-un strat se vor lua în considerare doar plãcile URSA rigide,

impuse doar cele de tipul TL-T sau TL-TK. Ele vor fi dispuse în 2-3 straturi deasupra stratului de barierã contra vaporilor. Plãcile vor

fi montate cu îmbinare strânsã, cu legãturi în fiecare strat. Suprapunerea straturilor se va executa prin montajul intercalat al

plãcilor. Protejarea stratului termoizolator împotriva umiditãþii se va realiza cu folie PE, cu suprapuneri de minim 20 cm, împotriva

umiditãþii ce provine din executarea betonului de pantã. Izolaþia tehnologicã va fi ridicatã

URSA TL-T, a ş ezate pe conturul de intersecþie dintre atic

ş i pe rosturile de dilatare tãiate din plãci

ş

i din cauza grosimii de placã

şş i plan eul terasã.

Tabele

Tabele
 

26

 
    Dimensiuni exprimate în milimetri
 

Dimensiuni exprimate în milimetri

 
  Lungime Laţime Grosime

Lungime

Laţime

Grosime

 

ELF

5500

- 22000

 

50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200

LHF

5500

- 11000

1200

50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180,

Saltele

LHF - 2

8000

- 11000

1200

50, 75, 100

termoizolatoare

       

moi

VF

8000

- 11000

1200, 600, 625

50, 60, 75, 80, 100, 120, 150

Therwooroll

5500 - 8000

1200

100, 120, 140, 160

Therwoofilc

8000

- 11000

600

50, 60, 75, 80, 100

Placi termoizolatoare

       

moi

LHL

 

1200

600

50, 75, 100, 120, 150

 

VL

   

50, 60, 75, 80, 100, 120, 150

Placi pt. Pere ţi de compartimentare

VL - 20

 
   

1200

600, 625

50, 75, 100

(desp

ărţitori

)

VL - 24

 
 

VL - 40

15, 20, 25, 30, 40, 50, 75

 

FK

5500

- 37000

   

Saltele ca şerate cu urechi de prindere (cu bride)

FK - 1

5500

- 37000

1200

50, 60, 75, 100, 120, 140, 160

FK - 2

5500

- 23000

 

TL - T

   

15/10, 20/15, 25/20, 30/25, 35/30 40/35, 45/40, 50/45

Pl ăci semirigide sau rigide (rezistente la încărcări statice )

TL - TK

 

1200

600

17/15, 22/20, 27/25, 32/30 37/35, 42/40

TL - TT

 

15/15, 20/20, 25/25, 30/30, 35/35

 

HF - HL

     

Plăci pentru faţade

HF - HL - 1

 

1200

600

20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100

HF - HL - 2

 

15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100

 

GF

11000 - 8000

1200

25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100

Saltele şi plăci tehnologice

 

HL - 32

 

1200

600

20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100

 

HL - 48

 

15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Bandă

 

HCS

12500

50, 80

22

termoizolatoare

ISO - block

 

1200

50

20

Tabele 27 Coeficient de   Modul de   conductivitate termica W/mK Coeficient de difuzie g/msMPa

Tabele

Tabele 27 Coeficient de   Modul de   conductivitate termica W/mK Coeficient de difuzie g/msMPa

27

Coeficient de

 

Modul de

 

conductivitate

termica

W/mK

Coeficient de

difuzie

g/msMPa

elasticitate

dinamic ă

MN /m

 

Aspectul suprafeţei

0,039

   

CS

necaşerat

0,036

NP2

caşerat cu hârtie craft

 

0,035

AM2

caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă

0,035

0,16

CS

necaşerat

 

CS

necaşerat

NP2

caşerat cu hârtie craft

0,034

AM2

caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă

0,036

AM4

caşerat cu folie de aluminiu

0,036

0,16

   

0,035

     

0,032

CS

0,031

0,12

 

necaşerat

0,030

 
     

AW2

caşerat cu folie de aluminiu întărit cu fibră de sticlă,

0,036

cu suprafaţa lăcuită, gri deschis

 
 

AW3

caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă,

0,035

0,16

acoperit cu srat ignifug de vinil alb

0,034

AM3

caşerat cu folie de aluminiu cu hârtie,

armat cu fibră de sticlă

 

0,030

 

0,0527

CS

necaşerat

0,030

0,08

0,1040

AM2

caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă

0,031

0,1410

FR3, FE1 împâslitură de sticlă natur respectiv neagră

0,033

   

CS

necaşerat

0,032

0,12

NP2

caşerat cu hârtie craft

 

0,030

 

0,033

   

CS

necaşerat

0,032

0,12

AM2

caşerat cu folie de aluminiu armat cu fibră de sticlă

0,030

AU2

caşerat cu folie de aluminiu întărit (armat) cu fibră de sticlă

0,032

0,12

CS

necaşerat

   

Şipcă din lemn aglomerat (PAL)

 
Tabele 28 STRUCTURI PLANŞEU DE PEREŢI EXTERIORI DELIMITATOARE ACOPERIŞ A MANSARDEI ELEMENTE STRUCTURALE ALE
Tabele
28
STRUCTURI
PLANŞEU DE
PEREŢI EXTERIORI
DELIMITATOARE
ACOPERIŞ
A MANSARDEI
ELEMENTE STRUCTURALE
ALE CLĂDIRILOR
ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA
STRUCTURĂ DE ACOPERIŞ DIN PLACĂ
ÎNCLINATĂ DIN BETON (TIP CARCASĂ)
ELF
LHF
ŞARPANTĂ DIN LEMN
Saltele
LHF - 2
termoizolatoare
moi
VF
PLANŞEU TERASĂ, NECIRCULABIL,
CU DRENAJ INTERIOR
Therwooroll
Therwoofilc
PLANŞEU DE ACOPERIŞ, CU STRUCTURĂ
UŞOARA, PANTĂ REDUSĂ, BISTRAT,
CU INTERSPAŢIU DE VENTILARE
Placi termoizolatoare
moi
LHL
VL
PERETE EXTERIOR
COMPACT
(NEVENTILAT)
CU PROTEC ŢIE DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ
Placi pt. Pere ţi de
compartimentare
VL - 20
(desp
ărţitori
)
VL - 24
VL - 40
PERETE EXTERIOR, CU STRUCTURĂ UŞOARĂ,
BISTRAT, CU INTERSPŢIU DE VENTILARE
FK
Saltele ca şerate cu
urechi de prindere
(cu bride)
FK - 1
PERETE EXTERIOR BISTRAT, CU INTERSPA IU
Ţ
FK - 2
DE AER VENTILAT, CU PLACAJ EXTERIOR
TL - T
PERETE
EXTERIOR
TL - TK
DE
VENTILARE,
CU BISTRAT,
ZID ĂRIE CU
DE INTERSPA
PROTECŢIE Ţ IU
Pl ăci semirigide sau
rigide (rezistente la
încărcări statice )
DIN
CĂRAMIDA
TL - TT
HF - HL
Plăci pentru faţade
HF - HL - 1
HF - HL - 2
GF
Saltele şi plăci
tehnologice
HL - 32
HL - 48
HCS
Bandă
termoizolatoare
ISO - block
Tabele 29 PEREŢI PL ANŞEU PL ANŞEU PARDOSELI PUNŢI PLANŞEE PLANŞEE PESTE SUBSOL DESPAR -
Tabele
29
PEREŢI
PL ANŞEU
PL ANŞEU
PARDOSELI
PUNŢI
PLANŞEE
PLANŞEE PESTE SUBSOL
DESPAR -
INTERME -
TIP
DE SOL
TERMICE
ŢITORI
DIAR
ARCAD Ă
LEGĂTURI (NODURI) STRUCTURALE
PERETE DESPĂRŢITOR CU STRUCTURĂ
UŞOARĂ, GIPSCARTON - MAT.
FONOIZOLATOARE
PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL, CU
DUŞUMEA PE DALĂ FLOTANTĂ DE LEMN
PARDOSEALĂ REZEMATĂ PE SOL, PE DALĂ
FLOTANTĂ DE BETON PE TERMOIZOLAŢIE
PLANŞEU
ARCADĂ
CU TERMOIZOLAŢIE
INTERIOARĂ
ŞI INFERIOARĂ
CU PARDOSEALĂ
PE DALĂ FLOTANTĂ ŞI ÎNVELITOARE TAVAN
PLANŞEU CU TERMOIZOLAŢIE INTERIOARĂ
ŞI CU PARDOSEALĂ PE DALĂ FLOTANTĂ
PLANŞEU PESTE SUBSOL,
CU TERMOIZOLARE INFERIOARĂ
PLANŞEU PESTE
SUBSOL CU TERMOIZOLAŢIE
INTERIOARĂ
ŞI PARDOSEALĂ
PE DALĂ
FLOTANTĂ DE BETON
PLANŞEU INTERMEDIAR CU PARDOSEALĂ
PE DALĂ FLOTANTĂ DE BETON, SAU LEMN
PLA
NŞEU DE CAPĂT
(DE POD) CU
PARDOSEAL
Ă CIRCULABILĂ
LEMN
,