Sunteți pe pagina 1din 6

Calcul impozit pe profit.

Ce cheltuieli nu sunt
incluse
Titlul II din Codul fiscal este cel care reglementeaza modul de calcul, declarare si plata a
impozitului pe profit. Impozitul pe profit se determina prin aplicarea cotei de 16% la profitul
impozabil. Profitul impozabil se determina ca diferenta dintre venituri realizate din orice sursa
sicheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr -un an fiscal, din care se scad veniturile
neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in
calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor.
Veniturile si cheltuielile care se iau in considerarea sunt cele care sunt
inregistrate contabilitatepotrivit reglementarilor contabile, precum si orice alte elemente similare
veniturilor si cheltuielilor.
Pi = V - C - Vn + Cn -RP - Af - Pf
Pi = profit impozabil
V= venituri
C - cheltuieli
Vn - venituri neimpozabile
Cn - cheltuilei nedeductibile

OMFP 3055/2009 a fost abrogat!


Vezi detalii

Cartea Verde a Contabilitatii 2015


Vezi detalii

Manualul de Politici Contabile 2015


Vezi detalii

RP - rezerve si provizioane
Af - amortizare fiscala
Pf - pierdere fiscala.
Elemente similare veniturilor:
- rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale care au fost anterior deductibile si care se
regasesc in ct 105 sau 1065 si care au fost utilizate.; cand se impoziteaza se trec la rd 11 din
Declaratia cu impozitul pe profit.
- diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma reevaluarii creantelor si datoriilor in
valuta,
inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat ca urmare a retratarii sau transpunerii.
Elemente similare cheltuielilor:
- diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma reevaluarii creantelor si datoriilor in
valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat ca urmare a retratarii sau
transpunerii;
- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare - dezvoltare si a mijloacelor fixe
de
natura obiectelor de inventar.
Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligati sa intocmeasca un registru
de evidenta fiscala, tinut in forma scrisa sau electronica. Acesta se completeaza in toate
situatiile in care informatiile cuprinse in declaratia fiscala privind impozitul pe profit sunt obtinute
in urma unor prelucrari ale datelor furnizate din inregistrarile contabile. Modul de completare a
registrului de evidenta fiscala este la latitudinea fiecarui contribuabil, in functie de specificul
activitatii si necesitatile proprii ale acestuia. Acesta se refera la calculul dobanzilor si al
diferentelor de curs valutar deductibile fiscal, amortizarea fiscala, tratamentul reevaluarilor,
venituri cu plata in rate, utilizari de rezerve, constituiri de provizioane etc.

Cheltuieli deductibile - sunt reglementate la art 21 alin 1 si 2 din Codul fiscal Conditii pe care
trebuie sa le indeplineasca cheltuielie pentru a fi deduse:
- sa fie efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile;
- sa existe documente justificative din care sa rezulte efectuarea cheltuielilor respective - sa fie
aferente activitatii contribuabilului;
Sunt considerate deductibile:
a. Cheltuieli cu editarea publicatiilor care sunt inregistrate ca retururi pe baza documentelor
justificative si in limitele prevazute in contractele comerciale;
Acestea sunt considerate deductibile atunci cand sunt respectate urmatoarele conditii:
- retururile sa fie efective si sa fie justificate cu documente justificative;
- retururile sa fie efectuate in limita cotelor prevazute in contractele de distributie ;
- veniturile si cheltuielile aferente retururilor sa fie inregistrate in evidenta contabila;
- contravaloarea publicatiilor nu este imputabila.
b. Cheltuieli generate de TVA urmare aplicarii pro-ratei, ajustarilor de tva;
c. Cheltuielile reprezentand valoarea creantelor comerciale instrainate, potrivit legii.
In conformitate cu Legea privind disciplina contractuala 469/2002 si cu OUG 119/2007 privind
masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contractele
comerciale, societatile comerciale pot apela la institutii financiare, la societati de recuperare de
creante in vederea incasarii creantelor restante. Cheltuiala cu scoaterea din gestiune a unei
creante neincasate este deductibila la calculul impozitului pe profit daca aceasta este
recuperata integral si /sau daca a fost constitut un provizion pentru aceasta.
d. Penalitati de intarziere si daune interse stabilite in contracte economice cu persoane
rezidente si nerezidente. Asadar, incepand cu anul 2010 nu se mai face discriminare intre
tratamentul fiscal acordat penalitatilor si daunelor interese datorate in baza contractelor
comerciale incheiate cu rezidentii si cel al penalitatilor si daunelor interese datorate in baza
contractelor comerciale incheiate cu nerezidentii - acestea toate fiind deductibile la calculul
impozitului pe profit.
e. Pierderi tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru
fabricarea unor produse sau prestarea serviciilor;
In procesul de productie au loc pierderi tehnologice. Fiecare societate comerciala trebuie sa isi
stabileasca normative sau norme de consum propriu, in functie de reteta de fabricatie, de
tehnologia aplicata, de fisele tehnologice, calificarea personalului etc.
f. Cheltuieli efectuate pentru transportul salariatilor la si de la locul de munca; Atentie aici la
limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu combustibilul pentru transport de personal efectuat cu
autoturisme destinate exclusiv transportului de persoane care nu au mai mult de 9 locuri inclusiv
scaunul soferului si care au o greutate maxim autorizata de 3500 kg. Acestea sunt deductibile

numai atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un
acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest
transport.
g. Cheltuieli efectuate pentru protectia muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si boli
profesionale - in conditiile in care specificul activitatii se incadreaza in domeniile pentru care se
impun respectarea normelor de protectia muncii conform legislatiei specifice (Legea 319/2006
cu modificarile ulterioare)
h. Cheltuieli cu prime de asigurare pentru asigurarea de accidente de munca /boli profesioanle
si risc profesional - conform Legii 346/2002.
i. Cheltuieli cu reclama si publicitate efectuate in baza unui contract scris, in vederea
popularizarii firmei, produselor, serviciilor, precum si costurile asociate realizarii serviciilor de
reclama si publicitate:
j. Cheltuieli de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si
administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora.
Persoane fizice asimilate administratorilor pot fi:
- directorii care isi desfasoara activitatea pe baza de mandat;
- persoanele fizice rezidente/nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care societatea
suporta
drepturile legale cuvenite acestora.
l. Cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului angajat;
m. Pierderi inregistrate din scoaterea din evidenta a creantelor neincasate in cazurile:
- Hotarare judecatoreasca de faliment a debitorului;
- Debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
- Debitorul este dizolvat in cazul SRL cu asociat unic sau lichidat, fara succesor;
- Debitorul inregsitreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul situatii
exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, incendii, fenomene sociale si
economice, accidente industriale sau nucleare, etc);
n. Cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;
o. Taxe de inscriere, cotizatii si contributii obligatorii reglementate de actele normative in
vigoare,
precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;
Intra in aceasta categorie: taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, stabilite prin
acte normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil, contabil autorizat,
arhitect, medic, auditor financiar, avocat, notar si altele asemenea. Contributiile pentru fondul
destinat negocierii contractului colectiv de munca sunt cele datorate patronatelor, in
conformitate cu prevederile Legii patronatelor 356/2001.
p. Cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi,
participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

q. Cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de


a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;
r. Cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea,
intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform
cu standardele de calitate Cheltuieli cu deductibilitate limitata - reglemetate la art 21 alin 3 din
Codul fiscal:
a. Cheltuieli cu protocolul
Cheltuieli de protocol in limita a 2% aplicata asupra diferentei dintre venituri
si cheltuieliinregistrate in contabilitate cu efectuarea ajustarilor contabile. Astfel, din cheltuilile
totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente
veniturilor neimpozabile iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile;
b. Cheltuieli cu tichetele de masa, tichete cadou, tichete de vacanta;
c. Cheltuieli cu indemnizatia de deplasare/delegare;
Cheltuieli cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor in Romania si strainatate in limita a
de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice.
d. Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul,
aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale
persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane
cu astfel de atributii;
e. Cheltuielile sociale
Cheltuieli sociale in limita a 2% din fondul de salarii realizat. S-au introdus tichetele de cresa si
tichetele cadou - acordate conform Legii 196/2006 si HG 1317/2006.
- in cadrul acestora intra cu prioritate: ajutoare de nastere, inmormantare si ajutoare pentru boli
grave sau incurabile sau protezele, cheltuieli pentru functionarea corespunzatoare a unor
activitati sau unitati aflate in adminsitrarea contribuabililor: gradinite, crese, baze sportive,
cluburi etc.
- se pot acorda din aceasta limita si cadouri in bani si natura oferite copiilor minori si salariatilor,
cadouri in bani si natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna,
inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membri de familie ai acestora, ajutoare
pentru salariatii care au suferit pierderi ii gospodarie, ajutorarea copiilor din scoli si centre de
plasament;
- au fost incluse in categoria cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitata la 2% din fondul de
salarii si alte cheltuieli efectuate de catre societate in baza contractului colectiv de munca la
nivel national sau de ramura. Contractul colectiv de munca la nivel national sau de ramura
cuprinde o serie de prevederi referitoare la drepturile si obligatiile angajatorilor si ale salariatilor
cu privire la conditii generale de munca precum si cele prevazute in procesul de negociere.

- aplicarea cotei de 2% pentru stabilirea limitei de deductibilitate se face asupra sumelor


existente in cont 641 "cheltuieli cu remuneratiile personalului";
Cheltuieli nedeductibile - care nu se recunosc la calculul impozitului pe profit se regasesc la
art 21 alin 4 din Codul fiscal. Redam mai jos principalele categorii de cheltuieli nedeductibile:
- cheltuielile proprii ale societatii cu impozitul pe profitul datorat;
- cheltuielile cu impozitul pe venit, datorat de persoane fizice si juridice nerezidente pentru
venituri
realizate din Romania, impozit neretinut de societate prin retinere la sursa, concomitent cu plata
efectiva a veniturilor catre partenerul extern.
- amenzi, confiscari, dobanzi/majorari pentru plata cu intarziere si penalitati de intarizere
datorate catre autoritati romane potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau
majorarile datorate catre autoritati straine sau in cadrul contractelor economice incheiate cu
persoane nerezidente si /sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia
majorarilor al caror regim este reglementat prin conventii de evitare a dublei impuneri.
Majorarile si penalitatile datorate in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane
nerezidente, care, potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri sunt tratate ca dobanzi
suntcheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
- cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii,
pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul desfasurarii
activitatii proprii si pentru care nu sunt incheiate contracte;
Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte
prestari de servicii trebuie sa se indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
-serviciile trebuie sa fie efectiv prestate;
-sa fie executate in baza unui contract incheiat intre parti sau in baza oricarei forme contractuale
prevazute de lege;
-justificarea prestarii efective a serviciilor se efectueaza prin: situatii de lucrari, procese-verbale
de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piata sau orice alte materiale
corespunzatoare;
-contribuabilul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul
activitatilor desfasurate.