Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL FINANJELOR PUBLICE Directia general de legislatie Cod de proceduré fiscal, reglementari nefiscale si contabile Catre ‘Agentia Nationala de Administrare Fiscal Directia generala de servicii pentru contribuabil Inatentia Domnului lon Busuioc - director general Referitor Adresa nr. LPF — 98/2015 Data 30 + 01.2015 Dela : Doru Petru DUDAS ~ Director general Neinregistrare 697164 ‘Stimate domnule director general In legatura cu adresa dumneavoastra nr. LPF — 98/2015, prin care ne transmitefi spre analiza adresa Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti nr.2527/2018, insotita de proiectul dumneavoastra de réspuns, va comunicdm urmatoarele: Din analiza documentatiei transmise reiese ca Biroul executorului judecatorese Dima llie, la cererea de executare silt’ formulata de creditoarea — BRD Grup Dorobanti, a scos la licitatie un imobil al garantului ipotecar S.C. N& C Real Estate Investments $.R.L. Imobilul a fost adjudecat de Maftei loana Victoria la pretul de 65.500 euro careia, prin adresa nr.976/2013 a BEJ Dima lie, i se aduce la cunostinta cd prin oferta de cumparare/cerere de participare {a licitatie s-a angajat la virarea TVA la Trezoreria statului, Intrucat articolul de lege invocat de adjudecator, respectiv art. 141, alin.(2) litera f) din Codul fiscal gi normele metodologice de aplicare, care face referire la scutirea de plata a TVA “nu este aplicabil in cazul executariisilite”. Din cererea de restituire a sumei de 69.0108 lei (echivalentul a 15.720 euro) platita cu titlu de TVA pentru adjudecarea imobilului in cauza, suplimentar fata de pretul de adjudecare de 65.500 euro, depusd la Directia regionala a a finantelor publice Bucuresti - Administratia sector 6 de doamna Maftei loana Victoria, prin intermediul SCA Mituca si Asociatji, rezulta cd suma de 69.010,8 lei a fost virata de executorul judecatoresc la Trezoreria operativa sector 6, jar din adresa Administratiei finantelor publice a sectorului 6 Bucuresti rezulté c& suma respectiva a fost virata de BEJ Dima llie in contul de taxa pe valoare adaugata al S.C. N& C Real Estate Investments S.R.L In aceste condifi, in ceea ce priveste solicitarea de restituire a sumei de 69.0108 lei formulaté de doamna Maftei loana Victoria, suntem de acord cu punctul dumneavoastra de vedere conform céiruia, in cazul supus analizei, petenta nu are calitatea de subiect juridic fiscal in raport cu organul fiscal competent. Mai mult decat atat, consideram relevante si prevederile art. (6) ale art.117 din Codul de procedura fiscala, conform c&rora ,Dac& debitorul inregistreazé obligatii fiscale restante, sumele prevazute la alin. (1), (2) si (21) se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii potrivit prezentului cod”. Potrivit regulilor privind compensarea, statuate la art.116, prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai ici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat gi pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia. Of, in cazul de fata, este evident ca adjudecatoru! imobilului nu are calitatea de creditor al organului fiscal, intrucdt operatiunile de platé a unor sume la bugetul de stat au fost efectuate de catre Biroul executorului judecdtoresc pe seama unei terte persoane De asemenea, facem precizarea cA potrivit punctului 40 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI Taxa pe valoarea adaugata din Codul fiscal, dacd 0 persoand impozabila a facturat in mod eronat cu taxa livrati de bunuri si sau prestari de servicii scutite conform art 141 din Codul fiscal, este obligat s& storneze facturile emise in conformitate cu prevederile art. 159 din Codul fiscal. Beneficiarii unor astfel de operatiuni nu au dreptul de deducere sau de rambursare a taxei aplicate in mod eronat pentru o astfel de operatiune scutita. Acestia trebuie sa solicite furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu taxa si emiterea unei noi facturi fara tax. In ceea ce priveste taxarea operatiunilor efectuate prin procedura executarii silite, asupra acestui lucru este necesar s se pronunte directia de specialitate, respectiv Directia generala de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale careia, de altfel, v-ati adresat. Cu stima, Doru Petru DUDAS Director general