Sunteți pe pagina 1din 12

ANEXA 1 la ORDINUL

din

PROCEDURĂ privind analiza şi evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA

SECŢIUNEA I - Analiza şi evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA în vederea înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit.a), lit.b), lit.c) şi alin.(9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

1. SECTIUNEA I se aplică pentru analiza şi evaluarea riscului fiscal al contribuabililor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit.a), lit.b), lit.c) şi alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Scopul prezentei proceduri îl constituie evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA, în temeiul art.7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

3. Prezenta procedură se aplică de către personalul din cadrul serviciului/biroului/ compartimentului de informaţii fiscale cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România, denumit în continuare, compartiment cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice.

4. În baza cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal (formular 098), a declaraţiei de menţiuni (formular 010) conform art.153 alin.(1) lit.b) şi lit.c), a cererii de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art.153 alin.(9 1 ) din Codul fiscal (formular 099), precum şi a declaraţiei pe proprie răspundere – (formularul 088), inclusiv documentaţia anexată, primite de la organul fiscal competent, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda la analiza datelor şi

1

informaţiilor deţinute, în vederea verificării îndeplinirii criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA şi stabilirii coeficientului de risc calculat (CRC).

5. Pentru stabilirea CRC, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi

capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda la elaborarea unei fişe de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, denumită fişă de evaluare, prevăzută în Anexa nr.

1A la prezentul ordin.

6. Fişa de evaluare cuprinde criteriile de risc cărora li se atribuie câte un punctaj

negativ, aplicabil contribuabililor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit.a), lit.b), lit.c) şi alin.(9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind transpusă în aplicaţia informatică TRIDENT dezvoltată în acest sens. Fisa cuprinzand criteriile de risc şi punctajele aferente se regăsesc în Anexa nr. 1B la prezentul ordin. Totodată, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice va corela datele înscrise de contribuabili în declaraţia pe proprie răspundere – (formularul 088) cu cele existente în bazele de date ale ANAF, precum şi cu alte informaţii la care ANAF are acces, pe baza protocoalelor de schimb de informaţii, în vederea stabilirii CRC.

7. Şeful serviciului/biroului de informaţii fiscale, respectiv persoana desemnată

pentru conducerea compartimentului de informaţii fiscale verifică, admite parţial/total încadrarea efectuată de personalul din cadrul compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice pe criteriile de risc şi aprobă fişa de evaluare; în eventualitatea admiterii parţiale, acesta va indica elementele suplimentare ce trebuie avute în vedere pentru stabilirea punctajului.

8. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui

criteriu de risc, la care se adaugă 100 de puncte.

Exemplu:

Punctajul final = (Punctaj criteriu 1 + Punctaj criteriu 2 + Punctaj

criteriu 3

)

+ 100

9. După parcurgerea acestor etape se obţine coeficientul de risc calculat al

contribuabilului care solicită înregistrarea în scopuri de TVA (CRC), clasificat pe 3 nivele de risc, respectiv:

1. CRC stabilit < 50 puncte - risc ridicat;

2

2. CRC stabilit între 51-70 puncte - risc mediu; 3. CRC stabilit între 71 -100 puncte - risc scăzut.

10. Dacă CRC stabilit este de nivel ridicat (< 50 puncte), compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte referatul – Anexa 1C, dupa cum urmeaza:

pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit.a) si lit.c) şi alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referatul cu propunerea de respingere a cererii de inregistrare, va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent;

pentru situatia prevazuta la art. 153 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referatul cu propunerea de anulare a inregistrarii in scop de TVA, va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent.

11. În situaţia în care CRC stabilit este de nivel mediu (51-70 puncte), compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art.50 si 52 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respectiv prevederilor art.7, alin.(2), lit.c) din OPANAF nr.17/2015, în vederea solicitării, oricăror documente suplimentare pentru stabilirea stării de fapt şi a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice. Pentru evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, compartimentul poate proceda la analizarea informaţiilor disponibile, in bazele de date proprii precum si ale institutiilor la care ANAF are acces in baza protocoalelor de schimb de informatii, cu privire la persoanele fizice şi/sau juridice implicate în procesul de înregistrare în scopuri de TVA.

12. Invitaţia prevăzută la punctul 11, care face parte integranta din prezentul ordin, se întocmeşte în scris, în 2(două) exemplare (Anexele nr. 1Da şi 1Db), din care exemplarul 1Da va fi transmis persoanei impozabile, iar exemplarul 1Db rămâne la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale. Exemplarul care se transmite persoanei impozabile - Anexa nr. 1Da va cuprinde în mod obligatoriu:

data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

3

Exemplarul care rămâne la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale va cuprinde şi concluziile rezultate urmare verificarilor care pot fi editate cu ajutorul programelor de editare text (Word, etc.) - Anexa nr. 1Db. Dupa transmiterea si completarea invitatiei, inclusiv cu concluziile rezultate urmare verificarilor, aceasta va fi scanata si introdusa in aplicatia TRIDENT.

a) După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, în scris, o

singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare la organul fiscal. Amânarea se aprobă sau se respinge de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice. În cazul în care se admite cererea de amânare, se va comunica in scris persoanei impozabile acordul care cuprinde data reprogramarii vizitei. De asemenea, respingerea solicitării de amânare a datei de prezentare la organul fiscal se comunică solicitantului in scris.

b) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul

compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, la data stabilită prin invitaţie sau la data reprogramarii, se va întocmi referatul cu propunerea de respingere a cererii de inregistrare Anexa 1C.

c) Termenul prevăzut la art.10 din OPANAF nr. 17/2015 pentru soluţionarea

cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei şi data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice.

d) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul

compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, clarificând intenţia şi capacitatea acesteia de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, se întocmeşte referatul – Anexa 1C, dupa cum urmeaza:

pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit.a) si lit.c) şi alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare referatul Anexa 1C va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent cu propunerea de aprobare a cererii de inregistrare;

pentru situatia prevazuta la art. 153 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare in referatul Anexa 1C nu se va propune anularea inregistrarii in scop de TVA.

4

e) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul

compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA şi/sau există neconcordanţe/necorelări privind datele şi informaţiile din bazele de date proprii sau din alte surse (potrivit protocoalelor de schimb de informaţii încheiate între ANAF şi alte instituţii, din surse deschise de informaţii, etc.) care creează suspiciuni cu privire la activitatea persoanelor fizice şi/sau juridice implicate în procesul de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul va transmite către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală competentă, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, în original, inclusiv Fişa de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA – Anexa nr. 1A generata de aplicatia informatica TRIDENT, în vederea efectuării verificărilor ce se impun. La nivelul compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice se va păstra toată documentaţia în fotocopie.

f) În urma verificărilor efectuate, Direcţia Regională Antifraudă Fiscală

competentă va proceda dupa cum urmeaza:

pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit.a) si lit.c) şi alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, returneaza organului fiscal competent solicitarea de inregistrare în scopuri de TVA împreuna cu referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere in scopuri de TVA in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) din cadrul OPANAF 17/2015;

pentru situatia prevazuta la punctul 2 a) din cadrul anexei 1 capitolul III sectiunea 5^1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum ș i a modelului ș i continutului unor formulare, va transmite catre compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, un raport cu propunerea de anulare (da/nu) a inregistrarii in scopuri de TVA, respectiv emiterea avizului privind propunerea de declarare in inactivitate. In baza raportului, care contine propunerea de anularea inregistrarii in scopuri de TVA DA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice va intocmi referatul – Anexa 1C, ce va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent.

5

13. Dacă CRC stabilit este de nivel scăzut (71-100 puncte), compartimentul cu

atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte referatul, potrivit modelului prevăzut in Anexa nr. 1C, dupa cum urmeaza:

pentru situatiile prevazute la art. 153 alin. (1) lit.a) si lit.c) şi alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, alin. (1) lit.a) si lit.c) şi alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare referatul Anexa 1C va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent cu propunerea de aprobare a cererii de inregistrare;
pentru situatia prevazuta la art. 153 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 571/2003 cu propunerea de aprobare a cererii de inregistrare; privind Codul fiscal, cu modificările şi completările privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare in referatul Anexa 1C nu se va propune anularea inregistrarii in scop de TVA.

14. Referatele prevăzute la punctul 10, punctul 12 lit. b), d), f) şi punctul 13 se

verifică si se avizează de către şeful serviciului/biroului de informaţii fiscale, respectiv persoana desemnată pentru conducerea compartimentului de informaţii fiscale şi se aprobă de către şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice.

Pentru operativitate, avizarea şi aprobarea referatelor se efectuează în format electronic în cadrul aplicaţiei TRIDENT, iar ulterior, în format letric.

15. Referatele prevăzute la punctul 10, punctul 12 lit. b), d) si f) şi punctul 13 se

întocmesc într-un singur exemplar care se arhivează la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale.

16. Raportul prevazut la punctul 12, lit. f) ce sta la baza referatului Anexa 1C se

arhivează la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale.

17. Fişa de evaluare, generata de aplicatia informatica TRIDENT va fi listata si

arhivata la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale impreuna referatele

prevăzute la punctul 10, punctul 12 lit. b), d) si f) şi punctul 13.

6

SECŢIUNEA II - Analiza şi evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA la care au apărut modificări în ceea ce priveşte sediul social şi/sau în schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor

1. SECTIUNEA II se aplică pentru analiza şi evaluarea riscului fiscal al persoanelor impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal, în situaţii cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

2. Prezenta procedură se aplică de către personalul din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de informaţii fiscale cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum

şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate

dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România, denumit în continuare compartiment cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice.

3. Organul fiscal competent va comunica, ulterior notificarii prevazute la art. 6

alin. (3) din OPANAF 112/2015, compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, urmatoarele:

a) formularul (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", în situaţia în care acesta a fost depus;

b) lista cu persoanele impozabile cărora li s-a solicitat de către organul fiscal competent depunerea formularului (088) şi care nu şi-au îndeplinit această obligaţie.

4. În conformitate cu prevederile punctului 5 din cadrul anexei 1 capitolul III

sectiunea 5^1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a

vectorului fiscal cu privire la TVA, precum ș i a modelului ș i continutului

unor formulare, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de

a desfăşura activităţi economice va proceda la analiza datelor şi informaţiilor deţinute şi stabilirii coeficientului de risc calculat (CRC).

5. Pentru stabilirea CRC, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi

capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda la elaborarea unei fişe de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice care

7

implică operaţiuni din sfera TVA, denumită fişă de evaluare, prevăzută în Anexa nr. 1A care face parte integrantă din prezenta procedură, care va cuprinde criteriile de risc cărora li se atribuie câte un punctaj negativ, după cum urmează :

pentru persoanele impozabile care au respectat prevederile art. 6 din OPANAF 112/2015, în sensul depunerii formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc, la care se adaugă 100 de puncte; pentru persoanele impozabile care nu au depus formularul (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc, la care se adaugă 70 de puncte.

fiecărui criteriu de risc, la care se adaugă 70 de puncte. 6. Şeful serviciului/biroului de informaţii
fiecărui criteriu de risc, la care se adaugă 70 de puncte. 6. Şeful serviciului/biroului de informaţii

6. Şeful serviciului/biroului de informaţii fiscale, respectiv persoana desemnată pentru conducerea compartimentului de informaţii fiscale verifică, admite parţial/total încadrarea efectuată de către personalul compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice pe criteriile de risc şi aprobă fişa de evaluare; în eventualitatea admiterii parţiale, acesta va indica elementele suplimentare ce trebuie avute în vedere pentru stabilirea punctajului.

7. După parcurgerea acestor etape se obţine coeficientul de risc calculat (CRC) al contribuabilului la care au apărut modificări în ceea ce priveşte sediul social şi/sau în structura administratorilor şi/sau a asociaţilor, clasificat pe 3 nivele de risc, respectiv:

CRC stabilit < 50 puncte - risc ridicat; CRC stabilit între 51-70 puncte - risc mediu; CRC stabilit între 71 -100 puncte - risc scăzut.

8. Dacă CRC stabilit este de nivel ridicat (< 50 puncte), compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte referatul – Anexa 1C cu propunerea de anulare a inregistrarii in scop de TVA, ce va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent.

9. În situaţia în care CRC stabilit este de nivel mediu (51-70 puncte), compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art.50 si 52 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură

8

fiscală, în vederea solicitării, oricăror documente suplimentare pentru stabilirea stării de fapt şi a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, inclusiv dovada depunerii formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" . Pentru evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, compartimentul poate proceda la analizarea informaţiilor disponibile, in bazele de date proprii precum si ale institutiilor la care ANAF are acces in baza protocoalelor de schimb de informatii, cu privire la persoanele fizice şi/sau juridice implicate în procesul de înregistrare în scopuri de TVA.

10. Invitaţia prevăzută la punctul 9, care face parte integranta din prezentul ordin, se întocmeşte în scris, în 2(două) exemplare (Anexele nr. 1Da şi 1Db), din care exemplarul 1Da va fi transmis persoanei impozabile, iar exemplarul 1Db rămâne la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale. Exemplarul care se transmite persoanei impozabile - Anexa nr. 1Da va cuprinde în mod obligatoriu:

data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

Exemplarul care rămâne la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale va cuprinde şi concluziile rezultate urmare verificarilor care pot fi editate cu ajutorul programelor de editare text (Word, etc.) - Anexa nr. 1Db. Dupa transmiterea si completarea invitatiei, inclusiv cu concluziile rezultate urmare verificarilor, aceasta va fi scanata si introdusa in aplicatia TRIDENT.

a) După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, în scris, o

singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare la organul fiscal. Amânarea se aprobă sau se respinge de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice. În cazul în

care se admite cererea de amânare, se va comunica in scris persoanei impozabile acordul care cuprinde data reprogramarii vizitei. De asemenea, respingerea solicitării de amânare a datei de prezentare la organul fiscal se comunică solicitantului in scris.

b) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul

compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, la data stabilită prin invitaţie sau la data reprogramarii, se va întocmi referatul cu propunerea de anularea inregistrarii in scopuri de TVA

9

Anexa 1C, ce va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent. In acest caz, termenul pentru întocmirea referatului cu propunerea de anularea inregistrarii in scopuri de TVA este de 3 de zile de la stabilita prin invitatie pentru prezentare sau data stabilita pentru reprogramare.

c) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul

compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, clarificând intenţia şi capacitatea acesteia de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, se întocmeşte referatul – Anexa 1C in care nu se va propune anularea inregistrarii in scop de TVA. In acest caz, termenul pentru întocmirea referatului este de 3 de zile de la data clarificarii intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice.

d) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul

compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA şi/sau există neconcordanţe/necorelări privind datele şi informaţiile din bazele de date proprii sau din alte surse (potrivit protocoalelor de schimb de informaţii încheiate între ANAF şi alte instituţii, din surse deschise de informaţii, etc.) care creează suspiciuni cu privire la activitatea persoanelor fizice şi/sau juridice implicate în procesul de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul va transmite către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală competentă toată documentaţia care a stat la baza analizei, în original, inclusiv Fişa de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA – Anexa nr. 1A generata de aplicatia informatica TRIDENT, în vederea efectuării verificărilor ce se impun. La nivelul compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice se va păstra toată documentaţia în fotocopie.

f) În urma verificărilor efectuate, Direcţia Regională Antifraudă Fiscală

competentă va transmite catre compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice, un raport cu propunerea de anulare (da/nu) a inregistrarii in scopuri de TVA, respectiv emiterea avizului privind propunerea de declarare in inactivitate. In situatia in care raportul contine propunerea de anularea inregistrarii in scopuri de TVA DA referatul Anexa 1C va fi completat de catre catre compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice. In acest caz, termenul pentru întocmirea referatului este de 3 de zile de la data primirii raportului cu propunerea

10

de anulare DA ce va fi transmis electronic prin intermediul aplicatiei informatice TRIDENT organului fiscal competent.

11. Dacă CRC stabilit este de nivel scăzut (71-100 puncte), compartimentul cu

atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte referatul, potrivit modelului prevăzut in Anexa nr. 1C, in sensul in care nu se va propune anularea inregistrarii in scop de TVA. In acest caz, termenul pentru întocmirea referatului este de 3 de zile de la data calcularii CRC.

12. Referatele prevăzute la punctul 8, punctul 10 lit. b), c), f) şi punctul 11 din cadrul SECTIUNII II se verifică si se avizează de către şeful serviciului/biroului de informaţii fiscale, respectiv persoana desemnată pentru conducerea compartimentului de informaţii fiscale şi se aprobă de către şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice. Pentru operativitate, avizarea şi aprobarea referatelor se efectuează în format electronic în cadrul aplicaţiei TRIDENT, iar ulterior, în format letric.

13. Activitatile prevazute in cadrul SECTIUNII II se vor incadra intr-un termen de

45 de zile intre data comunicarii conform punctului 3 din cadrul SECTIUNII II si data emiterii referatului cu propunerea de anulare a inregistrarii in scop de TVA, in cazul CRC de nivel mediu.

14. Referatele prevăzute la punctul 8, punctul 10 lit. b), c) si f) şi punctul 11 din cadrul SECTIUNII II se întocmesc într-un singur exemplar care se arhivează la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale.

15. Raportul prevazut la punctul 10, lit. f) din cadrul SECTIUNII II ce sta la baza

referatului Anexa 1C se arhivează la serviciul/biroul/compartimentul de

informaţii fiscale.

16. Fişa de evaluare, generata de aplicatia informatica TRIDENT va fi listata si arhivata la serviciul/biroul/compartimentul de informaţii fiscale impreuna referatele prevăzute la punctul 8, punctul 10 lit. b), c) si f) şi punctul 11.

11

SECŢIUNEA III – Alte dispozitii

1. În situaţia în care urmare cererii de inregistrare a înregistrării în scopuri de TVA în temeiul art.153 alin. (1) lit. a), b), lit. c) şi alin. (9^1) din Codul fiscal, cat si in situatiile prevazute la punctul 2 lit. b) si c) din cadrul anexei 1 capitolul III sectiunea 5^1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum ș i a modelului ș i continutului unor formulare, aplicatia TRIDENT va genera risc mediu - antifrauda, compartimentul va transmite către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală competentă, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA (098/010/099) si/sau declaratia 088, dupa caz, în vederea efectuării verificărilor ce se impun.

2. În urma verificărilor efectuate, Direcţia Regională Antifraudă Fiscală

competentă si personalul compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice vor proceda in conformitate cu prevederile punctului 12 lit. f) din cadrul SECTIUNII I, respectiv punctului 10 lit. f) din cadrul SECTIUNII II.

3. Prevederile punctului 1 si 2 din cadrul SECTIUNII III urmează a fi

implementate pe măsura ce aplicatiile informatice dezvoltate la nivelul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală si Direcţiei Generale Informatii Fiscale vor permite acest lucru.

12