Sunteți pe pagina 1din 23

Formular nr.

23
OPERATOR ECONOMIC

(denumire)

CERERE
de restituire a garaniei de participare
Ctre: ..........................................................................................
(denumirea autoritatii contractante/)
Subscrisa
,
cu
sediul
n
, telefon/fax: ........................, cod fiscal:
......................., inregistrata la Oficiul registrului comertului cu nr........................., solicitm prin
prezenta restituirea garaniei, n valoare de , constituit n vederea
participrii la procedura , privind achiziionarea de
...
de
ctre
............... .prin:
Scrisoare de garanie bancar nr. din data de ................ emis de .........
Ordin de plat nr. din data de ..............................
Chitana nr.. din data de ..............................
Alte forme de constituire, respectiv
Restituirea garaniei de participare se va face n contul societii, cod
, deschis la .

IBAN

V mulumim,

Data completrii:
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcie)
___________________________
(Semntura autorizat i tampila)

Formular nr. 20B


OFERTANTUL
.....................
(denumirea/numele)

Grafic de prestare a serviciilor

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Ofertant,
.........................
(semnatura autorizata)

Cantitatea
(U.M.)

Data de prestare a serviciilor/Perioada de zile calendaristice


necesara fiecarei prestari de servicii

Anexa nr. 10-Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAIE
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura
de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n
situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin
Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a
unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru
corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului
economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c:
 nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
 nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
 mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
 n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
 nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii
Operator economic,
.................................
(semntur autorizat)

Anexa nr. 11 -Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ...................................
(numrul nmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz,
certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de
funcionare specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de
achiziie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala pia a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri
anual (la 31 dec.)
lei

Cifra de afaceri anual


(la 31 dec.)
echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anual :

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

Formular nr. 12C


Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca, la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza
procedura), avnd ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul
CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii
contractante), particip si depun oferta:
[ ] n nume propriu;
[ ] ca asociat n cadrul asociatiei .............................;
[ ] ca subcontractant al ........................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru n grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint n anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari n prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, n cazul n care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si
nteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
.............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar n legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizata)

Anexa nr. 13Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
Privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere,
sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

LIST
privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice
Nr.
crt.

Denumire
utilaj/echipament/instalaie

U.M

Cantitate

Forma de deinere
Proprietate

n chirie1

Operator economic,
..........
(semntur autorizat )

Autoritatea contractant poate solicita copii dup documentele care atest forma de proprietate a dotrilor.
n cazul n care ofertantul intenioneaz s beneficieze de susinerea tehnic a unui ter, acest formular va
fi nsoit de angajamentul ferm al terului, ncheiat n form autentic, prin care acesta se oblig s i pun la
dispoziie utilajele necesare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.

Anexa nr. 14 Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
I AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere,
sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

(n cazul solicitrii)
Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i a personalului responsabil
pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.

Data completrii
......................
(semntur autorizat)

Operator economic,
.................................

Anexa nr. 15-Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere,
sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

Nr. Obiect Codul Denumirea/nume


crt. contract CPV beneficiar
/client
Adresa

Pre
Calitatea
prestatorului*) total
contract

Procent
Perioad
ndeplinit derulare
de
contract **)
prestator
(%)

1
2
...

Operator economic,
(semntur autorizat)

*)Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a prestrii.

Anexa nr. 17- Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

INFORMAII REFERITOARE
LA PERSONALUL DE CONDUCERE
Subsemnatul _/, Director General al societii comerciale................................ declar pe propria
rspundere c pentru lucrarea _______________
voi folosi urmtorul personal de conducere precum i urmtoarele persoane responsabile pentru
ndeplinirea contractului:

0
A.

NUMELE I
PRENUMELE
FUNCIA
Studiile se
specialitate
1
2
PERSONAL DE CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL

Nr
crt

2
DIRECTOR ECONOMIC

_____________
________
_____________
________
_____________
________
_____________
________

Numrul de lucrri
similare, executate
n calitate de
conductor
4

___

____

___

____

Vechime n
specialitate
(ani)

3
DIRECTOR TEHNIC

_____________
_________
_____________
_________

___
___

B.

PERSOANE RESPONSABILE PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI

.
.
.

Operator economic,
(semntura autorizat )
....................................

Anexa nr. 18 Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LIST
CU SUBCONTRACTANII
I SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant mputernicit al
........................................ (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar
pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.

Nr
crt

Denumire /nume
subcontractant

Operator economic
(semntur autorizat)

Datele de recunoatere ale


subcontractanilor

Specializare

Partea/prile din
contract ce urmeaz a
fi subcontractate

Anexa nr. 19 - Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2
Ter susintor financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susinerea financiar
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Ctre, ................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................
(denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor
financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm,
n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare
pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform
ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i
autoritatea contractant.
Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au
fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de
.................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar),
necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie
public.
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem
s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de
..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public
i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a
primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam
definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea
conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod
necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s
rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii
contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg
din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,

Ter susintor,
(semntur autorizat)

Anexa nr. 20 Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susinerea tehnica si profesional
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Ctre, ..............................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de
achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul
nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod
ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare
pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform
ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i
autoritatea contractant.
Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia
celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau
profesionale de ................................................ ..................................................................necesar
pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem
s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei
obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici), n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i
profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s
renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de
autoritatea contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar
putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod
necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c
nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a
nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190
alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii
contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg
din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).
Data completrii,
...........................
(semntur autorizat)

Ter susintor,
.....................

Anexa nr. 21Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

Ter susintor tehnic i profesional


..........................
(denumirea)

Declaraie
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................... (denumirea terului susintor tehnic
i profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte
publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaiile,
echipamentele tehnice de care dispun i care urmeaz a fi folosite efectiv pentru ndeplinirea
contractului de achiziie public............................................................. sunt reale.
Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile
care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).
LISTA
privind logistica, utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice aflate n dotare si care urmeaz a
fi efectiv folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaie

Cantitate
U.M.

Forma de deinere
Proprietate

n chirie

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic
i profesional oferit .............................................. ....................................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,
(semntur autorizat)

Ter susintor,

Anexa nr. 22Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2
Ter susintor tehnic i profesional
..........................
(denumirea)

Declaraie
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........(denumirea terului susintor tehnic si
profesional), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice,
c datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al
cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru indeplinirera contractului de
achiziie public.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv
alocate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de
conducere
Personal efectiv alocat
pentru ndeplinirea
contractului
Din care personal de
conducere efectiv alocat
pentru ndeplinirea
contractului
Anexez declaraiei, CV-urile personalului de conducere precum i ale personalului care va fi
alocat efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar, capacitile
tehnice i personalul angajat i cel de conducere sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........... (denumirea i adresa
autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.
Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii,
(semntur autorizat)

Ter susintor,

Formular nr. 24
OFERTANTUL
.......................................
(denumire/nume)

DECLARATIE

Subsemnatul, ...........................................................(denumirea ofertantului) declar pe


propria raspundere urmatoarele (se va alege doar una dintre cele doua optiuni):
a) ca voi respecta conditiile impuse de art. 32, alin 7, din Legea nr. 273/2006 privind
Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) ca naintea ncheierii contractului, n cazul asocierii cu persoane juridice romne, vor
mputernici pe unul dintre asociaii nregistrai n Romnia pentru ndeplinirea obligaiilor ce i
revin fiecrui asociat, prin legalizarea asociaiei i nregistrarea asocierii la autoritatea fiscal
competent

n caz contrar, sunt de accord ca ofertantul clasat pe urmatoarea pozitie sa fie declarat castigator.

Data completarii:
.....................

OFERTANT
(semnatura autorizata)
..............................
L.S.

Anexa nr. 24 Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2
..............................................
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERT
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ......


(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele
cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s prestm ...................... (denumirea serviciului)
pentru suma de .................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei)
platibil dup recepia serviciilor, la care se adaug TVA n valoare de
.............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile
din anex, n graficul de timp solicitat de autoritatea contractant. (se va indica anexa la
formular)
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de
................................................................................... zile (durata n litere i cifre)
respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i
poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de
atribuire.
5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,
marcat n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert
primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
L.S.
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 25- Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREURI
pentru servicii
Anex la ofert

Nr. Activitatea
crt (gama/faza)

Cantitatea

Preul
unitar

Lei

Preul
total

Euro Lei

(col 2x col
3)
5

1
2
....

TOTAL

TOTAL

Lei:

Euro:

.............................................
(semntura autorizat)
L.S.

........ % asociai
lei:
........ % subcontractani lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

Taxa pe
valoarea
adugat
Euro

Lei

(col 2 x
col 4)
6

Anexa nr. 44 Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

ACORD DE ASOCIERE
n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006.
Prile acordului :
_______________________, reprezentat prin................................, n calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
i
________________________ reprezentat prin..............................., n calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
1.

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti:
a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ...................................
................................(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca
fiind ctigtoare.

2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun:


1. ___________________________________
2. ___________________________________
___________________________________
2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de
achiziie public este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de
asociai se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii
procedurii de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului (
n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei:
4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru
ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea
constituit prin prezentul acord.
4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru
semnarea contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul
acord, n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
5. ncetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:


a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevzute de lege.
6 Comunicri
6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis
la adresa/adresele ......................................................., prevzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor
fi soluionate de ctre instana de judecat competent.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
astzi............................(data semnrii lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Not!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de
cerinele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Anexa nr. 45 Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol. 2

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

nregistrat la sediul autoritii contractante


nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE NAINTARE
Ctre ________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a anunului/invitaiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea


procedurii de ____________________(denumire procedur) pentru atribuirea contractului
_________________________________________(denumirea contractului de achiziie public),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului
economic) v transmitem alturat urmtoarele:
1. Documentul ______________________(tipul, seria/numrul, emitentul) privind garania
pentru participare, n cuantumul i n forma stabilit de dumneavoastr prin documentaia de
atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de
________ copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
c) mostre, schie dup caz.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completrii ___________

Cu stim,
Operator economic,
...................................
(semntura autorizat )

Formularul nr. 21
CANDIDATUL/OFERTANTUL
..................
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:


Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara:
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
contractant asociat
subcontractant
4. Valoarea contractului
exprimata in moneda in care s-a
exprimata in
incheiat contractul
echivalent
euro
a) initiala (la data semnarii contractului):
b) finala (la data finalizarii contract.ului):
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte
relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant,
......................
(semnatura autorizata)

__________________________________
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea
comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

S-ar putea să vă placă și