Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Convocator AGA
Consiliul de Administratie al societatii S.A., cu sediul in Bucuresti, , nr., sector , convoaca Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor pentru data de , ora la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi :
-

.
probleme diverse ;

In cazul neindeplinirii cvorumului legal Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza pentru data de , in acelasi loc, la
aceeasi ora si cu aceesi ordine de zi.
Prezentul Convocator a fost adus la cunostinta actionarilor prin afisarea sa pe usa societatii, astazi data de , iar semnaturile
acestora pe celalalt exemplar al convocatorului dovedesc luarea lui la cunostinta.
Presedintele Consiliului de Administratie , semnatura

2.

D E C I Z I E (drept de semnatura)

Nr. /
In baza drepturilor conferite prin Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, a atributiilor ce-i revin
prin Statutul Societatii si art. 143^2 (4) din Legea 31/1990, Directorul General al S.A., dl./d-na ,
DECIDE
ART.1. Incepand cu data de , se mandateaza urmatoarele persoane cu drept de semnatura singulara in toate conturile
societatii deschise la banci :
- , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector , str. , nr. , identificat prin CI/BI seria nr. , emisa de la data de ,
CNP : ;
- , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector , str. , nr. , identificat prin CI/BI seria nr. , emisa de la data de ,
CNP : ;
- , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector , str. , nr. , identificat prin CI/BI seria nr. , emisa de la data de ,
CNP : ;
- , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector , str. , nr. , identificat prin CI/BI seria nr. , emisa de la data de ,
CNP : ;
- , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector , str. , nr. , identificat prin CI/BI seria nr. , emisa de la data de ,
CNP : .
ART. 2. Persoanele desemnate la punctul 1 vor efectua orice fel de operatiuni bancare si vor semna pentru si in numele societatii,
semnatura separata a fiecarui mandatar fiind opozabila societatii.
DIRECTOR GENERAL, semnatura

3.

D E C I Z I E (casare)

Nr. /
In baza drepturilor conferite prin Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si in conformitate cu
dispozitiile OMFP 1753/22.11.2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
patrimoniului, in baza artibutiilor ce-i revin Directorul societatii dl./d-na
D E C I D E:
Art.1. Se numeste comisia de inventariere si casare a obiectelor ce compun Gestiunea apartinand S.R.L. existente la
Punctul de lucru al societatii situat in , , nr. , sector/judet
Comisia de inventariere formata din urmatorii membrii:
- - presedinte de comisie,
- membru,
- membru.
Art.2. Inventarierea la Punctul de lucru al societatii situat in , , nr. , . sector/judet va incepe in data de , la ora ___
a.m./ p.m. si se va finaliza in data de , la ora _____ a.m. / p.m. si are drept scop inventarierea si casarea
obiectelor ce compun Gestiunea existenta laPunctul de lucru al societatii situat in in , , nr. , . sector/judet
Art.3. Inventarierea se va desfasura in conformitate cuprevederile O.M.F.P. 1753/22.11.2004 si art. 128 alin.8 lit.b) din Legea
571/2003 si Normele de Aplicare, pe care membrii comisiei de inventariere sunt obligati sa si le insuseasca .
Director, semnatura

4.

D E C I Z I E (inventariere)

Nr. ../..
In baza drepturilor conferite prin Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si in conformitate cu
dispozitiile Ordinului 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, in baza artibutiilor ce-i revin Directorului Executiv al
societatii Dl./D-na.
D E C I D E:
Art.1. Avnd n vedere c societatea i desfoar activitatea de comercializare a produselor n teritoriu, ntr-un numr de 4 spaii
comerciale cu destinaia de magazine, se numesc prin prezenta decizie un numr de 4 de comisii de inventariere a patrimonoiului
existent la aceste magazine ale societii si un numar de 9 comisii care vor inventaria Gestiunile existente la sediul societatii din in
, , nr. , . sector/judet, dup cum urmeaz:
1. Se numeste comisia de inventariere si control nr.1 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT +
REGISTRU DE CASA, SERVICE i CASERIE apartinand SRL. existente la magazinul , situat inin , , nr. , .
sector/judet, formata din urmatorii membri ai comisiei:
-

.. presedinte de comisie,
. membru,
. membru.

2. Se numeste comisia de inventariere si control nr. 2 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT +
REGISTRU DE CASA, SERVICE i CASERIE apartinand S.C. C.N.D.P.I. ROMSOFT S.A. existente la la magazinul , situat
inin , , nr. , . sector/judet, formata din urmatorii membri ai comisiei:
-

presedinte de comisie,

. membru,

- . membru.
3. Se numeste comisia de inventariere si control nr. 3 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT +
REGISTRU DE CASA, SERVICE i CASERIE apartinand SRL. existente la magazinul , situat inin , , nr. , .
sector/judet, formata din urmatorii membri ai comisiei:
-

.. presedinte de comisie,

. membru,

. membru.

4. Se numeste comisia de inventariere si control nr. 4 care va efectua inventarierea GESTIUNILOR: MARFA, CASA DE MARCAT +
REGISTRU DE CASA, SERVICE i CASERIE apartinand SRL. existente la magazinul , situat inin , , nr. , .
sector/judet, formata din urmatorii membri ai comisiei:
-

.. presedinte de comisie,

- . membru,
-. membru.
Art.2. Comisiilenumite la Art. 1. vor efectua inventarul si controlul produselor ce compun GESTIUNILE mentionate apartinand
S.C. SRL., la fiecare din punctele de lucru cu destinaia de magazine si la sediul societatii, mai sus artate, prin verificarea
corespondentei intre existenta fizica si cea scriptica a acestora si consemnarea fiecarui obiect in LISTELE DE INVENTAR conform
legii.
Art. 3.Inventarierea va incepe in data de .., la ora 09:00 a.m./ p.m.
2010, la ora 13:00 a.m. / p.m.

si se va

finaliza in data de

Art.4. Inventarierea se va desfasura in conformitate cuprevederile Ordinului 2861/09.10.2009, pe care membri comisiei de
inventariere sunt obligati sa si le insuseasca.
Art.5. Toate produsele/obiectele mentionate in listele de inventariere asa cum au fost inventariate si consemnate vor constitui
GESTIUNILE indicate la art. 1.
La sfritul inventarierii comisiile vor ntocmi proces verbal de inventariere si un raport pe care le vor nainta conducerii societii
conform legii.
Consiliul de Administratie al societatii va analiza rezultatele inventarierilor, iar departamentul financiar contabil va valorifica
rezultatele conform legii.
DIRECTOR EXECUTIV

5.

HOTARAREA NR. / (aprobare bilant)

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societatii, S.A., cu sediul in , Bd. , nr. , sectorul/judet, inmatriculata
la Registrul Comertului sub nr. , avand atribuit C.U.I. , care s-a tinut la sediul societatii in data de , ora . Hotararea s-a luat
potrivit ordinii de zi stabilita prin Convocatorul Consiliului de Administratie al societatii nr. / comunicat la adresele de domiciliu ale
actionarilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire in aplicarea dispozitiilor art. 117 alin. (4) din Legea 31/1990 si ale
art. 14 din Statutul societatii si cu respectarea termenului de 30 de zile prevazut de lege, fiind indeplinite conditiile de validitate
cerute de lege si de statutul societatii.
La intrunirea A.G.A. au fost prezenti urmatorii actionari ai societatii: ( actiuni = %) identificat prin C.I. seria nr. , eliberata
de la data de , CNP ; ( actiuni = %) identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP ; ( actiuni =
% din capitalul social), identificat prin C.I. seria , nr. , eliberata de la data , C.N.P. ; . toti in calitate de actionari ai
societatii comerciale mentionate mai sus reprezentand 100% din capitalul social, hotarasc :
Art. 1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar , situatii financiare ce se vor declara, inregistra si
publica la organele competente conform legii.
Art. 2. Se imputerniceste d-nul/d-na care se legitimeaza cu C.I. seria , nr. emisa de la , sa reprezinte
societatea in vederea depunerii si mentionarii in Registrul Comertului a prezentei hotarari si publicarii in M.Of. al Romaniei partea a
IV-a, sa semneze si sa ridice in numele societatii certificatul de inregistrare, depunere si mentionare acte .
Redactata si semnata astazi, , la sediul societatii in 5(cinci) exemplare.
Semnaturi :

6. HOTARAREA Nr. / (inchidere puncte de lucru)


a Consiliului de Administratie al S.C. S.A., cu sediul in , B-dul , nr., sectorul/jutetul , inmatriculata sub nr. , CUI , care
s-a tinut la sediul societatii in data de .
Consiliul de Administratie al societatii reprezentat prin: , administrator executiv, domiciliat in , sector/judet, str. , nr. ,
identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP ; , administrator Presedintele Consiliului de
Administratie , domiciliat in , sector/judet, str. , nr. , identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP ,
adopta urmatoarea hotarare :
1. Se inchid urmatoarele puncte de lucru ale societatii :
-

Bucuresti, sector 1, str. , nr. , bl. ;

Iasi, , nr. , et. , . jud. Iasi ;

Buzau, str. , bl. , et. , jud. Buzau.


1. Se imputerniceste Dl. , angajat al societatii noastre, care se legitimeaz cu C.I. Seria Nr. , eliberat de , la data de
, sa depuna actele necesare si sa ne reprezinte la organele competente, in vederea transpunerii in practica a dispozitiilor
de mai sus.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 20 din Statutul societatii.
Redactata in 4 (patru) exemplare, astazi , , la sediul societatii.
SEMNATURI :

7.

HOTARARE NR. / (dizolvare si lichidare voluntara)

a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. S.R.L., cu sediul social in , Bd. , nr. , etaj, ap. , sector/judet , inmatriculata la
Registrul Comertului Bucuresti sub numarul , C.U.I. , care s-a tinut la sediul societatii la data sus mentionata.
Participa asociatii: ( parti sociale = % din capitalul social) cetatean roman, domiciliat in , sector/judet, str. , nr. ,
identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP si ( parti sociale = % din capitalul social) cetatean roman,
domiciliat in , sector/judet, str. , nr. , identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP , ambii in calitate
de asociati ai societatii mai sus mentionate, la adunarea generala fiind reprezentat intregul capital social.
Asociatii prezenti confirma ca hotararea de fata s-a adoptat cu respectarea cerintelor legale si statutare pentru validitatea sa,
adunarea generala fiind convocata cu respectarea termenului legal si statutar.
Asociatii
prezenti
adopta
in
unanimitate
urmatoarele:
1.Dizolvarea i lichidarea simultana, fr numire de lichidator, a S.C. S.R.L., in conformitate cu art. 227 alin. 1 lit. d i art. 235
din Legea nr. 31/1990, rep., cu modificarile si completarile ulterioare. Societatea nu inregistreaza datorii la bugetul local, bugetul de
stat si la contributiile sociale si nici creante catre terti, iar asociatii sunt de acord sa imparta activele ramase si sa suporte pierderile
potrivit contribuiei la beneficii i pierderi, % pentru asociatul si % pentru asociatul .
2.Se imputerniceste dl./d-na , care se legitimeaza cu C.I. seria nr. , emisa la data de , de , CNP: , s depun, s ridice, s
semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare conform legislaiei romne i actului constitutiv pentru
nregistrarea prezentei hotarari i a tuturor consecinelor ce decurg din aceasta, s reprezinte Societatea n faa autoritilor
competente n scopul artat, incluznd, dar fr a se limita la Oficiul Registrului Comerului .
Redactata
SEMNTURI:

8.

in

(trei)

exemplare

astazi

HOTARARE NR. /( aprobare bilant de lichidare si repartizare patrimoniu)

a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. S.R.L., cu sediul social in , Str. , nr. , etaj, ap. , sector/judet , inmatriculata la
Registrul Comertului Bucuresti sub numarul , C.U.I. , care s-a tinut la sediul societatii la data sus mentionata.
Participa asociatii: ( parti sociale = % din capitalul social) cetatean roman, domiciliat in , sector/judet, str. , nr. ,
identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP si ( parti sociale = % din capitalul social) cetatean roman,
domiciliat in , sector/judet, str. , nr. , identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP , ambii in calitate
de asociati ai societatii mai sus mentionate, la adunarea generala fiind reprezentat intregul capital social.
Asociatii prezenti confirma ca hotararea de fata s-a adoptat cu respectarea cerintelor legale si statutare pentru validitatea sa,
adunarea generala fiind convocata cu respectarea termenului legal si statutar.
Ordinea de zi:
- Aprobarea Raportului privind intocmirea situatiei financiare de lichidare si repartizare a patrimoniului societatii S.C.
S.R.L. si de intocmire a Bilantului de lichidare intocmit la data de ..;
-

Aprobarea Bilantului de lichidare intocmit la ..

Avand in vedere hotararea AGA nr. / publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. /, prin care s-a decis
dizolvarea lichidarea concomitenta a societatii in temeiul art. 227 alin. 1 lit. d i art. 235 din Legea nr. 31/1990, rep. cu
modificrile i completrile ulterioare, asociatii hotarasc:
1. Aprobarea Raportului privind intocmirea situatiei financiare de lichidare si repartizare a patrimoniului societatii
S.R.L.si de intocmire a Bilantului de lichidare la data de .. de catre S.C. S.R.L.

Aprobarea Bilantului de lichidare intocmit la

Se imputerniceste dl./d-na , care se legitimeaza cu C.I. seria nr. , emisa la data de , de , CNP: , s depun, s
ridice, s semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare conform legislaiei romne i actului
constitutiv pentru nregistrarea prezentei hotarari i a tuturor consecinelor ce decurg din aceasta, s reprezinte Societatea
n faa autoritilor competente n scopul artat, incluznd, dar fr a se limita la Oficiul Registrului Comerului.

Redactata in 3 (trei) exemplare astazi


Semnaturi

Raport privind intocmirea Bilantului de lichidare a


S.C. S.R.L., la data de
S.C. S.R.L. cu sediul social in , Str. , nr. , etaj, ap. , sector/judet , inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub
numarul , C.U.I. ,, a decis prin Hotararea AGA nr. /, dizolvarea voluntara a societatii, fara numire de lichidator, in temeiul art.
227 alin. 1 lit. d i art. 235 din Legea nr. 31/1990, rep. cu modificrile i completrile ulterioare. Hotararea AGA nr. / a fost
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. /
S-a procedat la examinarea situatiei economice si a patrimoniului S.C. S.R.L., in baza balantei de verificare intocmita la

S-a procedat la inchiderea tuturor conturilor din balanta prin repartizarea capitalului social si a pierderilor inregistrate in contul
asociatilor conform procentelor detinute din capitalul social. S-a intocmit Balanta de lichidare la , cu toate
conturile zero si Bilantul la .., corespunzator acestei balante.
Repartizarea capitalului social si a pierderilor
1. Asociatului care detine % din capitalul social, ii revin:
-

lei din capitalul social

.. lei pierderi
1. Asociatului , care detine % din capitalul social, ii revin:

lei din capitalul social


lei pierderi

La inchiderea procedurii sociatatea nu inregistreaza datorii la bugetul local, bugetul de stat si la contributiile sociale, pierderile
inregistrate fiind suportate de asociati corespunzator procentelor detinute din capitalul social conform prevederilor actului constitutiv.
La pierderile inregistrate se vor adauga cele rezultate din plata taxelor pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscala in vederea
radierii si taxele de radiere, constand in: Taxa de registru; Tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Toate
datoriile au fost achitate si confirmate de Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1prin Certificatul de atestare fiscala, anexat in
original.
Semnaturi

9.

HOTARAREA NR. / (completarea obiectului de activitate)

a Consiliului de Administraie al S.C. S.A., cu sediul social in , Str. , nr. , etaj, ap. , sector/judet , inmatriculata la
Registrul Comertului Bucuresti sub numarul , C.U.I. ,, care s-a tinut la sediul societii n data de
Consiliul de Administratie al societatii reprezentat prin: , administrator executiv, domiciliat in , sector/judet, str. , nr. ,
identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP ; , administrator Presedintele Consiliului de
Administratie , domiciliat in , sector/judet, str. , nr. , identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de la data de , CNP ,
adopta urmatoarea hotarare :
1.
2.

Completarea obiectului secundar de activitate cu urmatorul Cod CAEN :

Urmare a modificarii intervenite se va redacta un nou Statut.

3. Se imputerniceste dl./d-na , care se legitimeaza cu C.I. seria nr. , emisa la data de , de , CNP: , s depun, s ridice,
s semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare conform legislaiei romne i actului constitutiv pentru
nregistrarea prezentei hotarari i a tuturor consecinelor ce decurg din aceasta, s reprezinte Societatea n faa autoritilor
competente n scopul artat, incluznd, dar fr a se limita la Oficiul Registrului Comerului .
Prezenta hotarare a fost adoptata in baza art. 17 lit h) din Statutul societatii si redactat n 5 (cinci) exemplare, astzi , la sediul
societii.
Semnaturi

S-ar putea să vă placă și