Sunteți pe pagina 1din 1

40027017.

qxp:Layout 1

10/21/13

12:12 PM

Page 1

BRD - Groupe Socit Gnrale S.A.


Turn BRD - B-dul Ion Mihalache nr. 1-7,
011171, Bucure[ti, Romnia
Tel.: + 4021.301.61.00
Fax: + 4021.301.66.36
http://www.brd.ro

CAPITAL SOCIAL |N RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991;


RB-PJR-40-007/18.02.1999; C.U.I./C.I.F.: RO361579
Prelucrare \nscris` \n registrul de eviden]` a prelucr`rilor de date cu
caracter personal sub nr. 1788
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, \nregistrat` \n Registrul Public al CNVM
cu nr. PJR01INCR/400008

CERERE DE CONSTITUIRE DEPOZIT LA TERMEN PERSOANE FIZICE


UNITATEA _______________________NR. DEPOZIT ____________________DAT~ EXPIRARE DEPOZIT __________
Spa]iu de completat de c`tre Banc`
1
Subsemnatul ______________________________________________________________________________________
CNP ______________________________________________________________________________________________
Nr. cont curent2 _____________________________________________________________________________________

Solicit constituirea unui depozit la termen \n urm`toarele condi]ii:


a. Moneda

p LEI

p EUR

p USD

p Alta

b. Suma depozitului _________________________________


c. Data constituirii depozitului
d. Termenul depozitului ___________(zile)
e. Tip dobnd`

p fix`3

f. Rata dobnzii la constituirea depozitului _______________4 pe an


g. Modalitatea de plat` a dobnzii5

p lunar`
p la expirarea termenului depozitului
p prin capitalizare
h. Condi]ii de re\nnoire a depozitului: p automat, la expirarea termenului depozitului
p f`r` re\nnoire
i. |mputernici]i pe contul de depozit: p DORESC p NU DORESC setarea de \mputernici]i pe contul de depozit.9
Am luat cuno[tin]` de urm`toarele:
A. Opera]iunile specifice depozitului (constituire, lichidare, plata dobnzii) se fac prin contul curent men]ionat.
B. Retragerea oric`rei sume din depozit \nainte de expirarea termenului atrage dup` sine desfiin]area acestuia [i
remunerarea depozitului cu o rat` a dobnzii egal` cu rata dobnzii la vedere utilizat` de Banc` la momentul desfiin]`rii
depozitului; suma depozitului [i dobnda calculat` conform men]iunilor anterioare, pentru perioada de la momentul constituirii
depozitului [i pn` la momentul desfin]`rii depozitului, vor fi virate \n contul curent men]ionat mai sus.
C. |n cazul depozitelor cu re\nnoire automat`, se constituie automat un nou depozit la rata dobnzii valabil` \n momentul
re\nnoirii [i \n acelea[i condi]ii. Dac` depozitul expir` \ntr-o zi nebancar`6 / s`rb`toare legal` (constituindu-se automat un
nou depozit \n acelea[i condi]ii ca cel ini]ial), iar eu sau \mputernicitul pe Cont voi solicita \n urm`toarea zi bancar`
constituirea unui nou depozit \n alte condi]ii dect depozitul ini]ial, se consider` desfiin]are a depozitului nou constituit.
D. Prezenta cerere se coreleaz` cu oferta standard a B`ncii pentru fiecare tip de depozit. Clientul va putea completa prezenta
cerere, prin bifarea op]iunilor corespunz`toare, numai \n raport cu respectiva ofert`.
E. BRD - Groupe Socit Gnrale este participant` la Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar din Romnia
iar deponen]ii s`i beneficiaz` de garantarea depozitelor conform [i \n limitele stabilite de lege.

Prin semnarea prezentului document, declar c` am luat cuno[tin]`, am \n]eles [i am primit un exemplar din Condi]iile
Generale Bancare pentru Persoane Fizice, Lista de tarife [i comisioane \n lei [i valut` [i Lista de dobnzi practicat` de
BRD, documente care fac parte integrant` din Contractul semnat \ntre Banc` [i Client. Declar c` am avut acces la toate
condi]iile [i informa]iile privind drepturile [i obliga]iile p`r]ilor men]ionate \n Contract, cu 15 zile calendaristice \nainte de
semnarea acestuia.
__________________________________________________________________________________________________
Data7,
________________
Semn`tur`

Cod: 345G ; Data BT: 21/10/2013

Semn`tur` Banc` (de primire a cererii),

Client-titular de cont/|mputernicit pe cont8,

1. Nume client. |n cazul \n care depozitul este constituit \n numele Clientului titular de cont de c`tre un \mputernicit desemnat
prin procur` notarial`, acesta din urm` va completa [i semna [i formularul specific Identificarea \mputernicitului.
2. Opera]iunile specifice depozitului la termen (constituire, lichidare, plat` dobnd`) se fac prin contul curent ata[at.
3. Dobnda este fix` pe termenul depozitului.
4. Dobnda este calculat` \n baza unui an calendaristic de 365 de zile.
5. Dobnda aferent` se va \nregistra \n contul curent mai sus men]ionat. Pentru depozitele cu dobnd` fix`, plata dobnzii
se face la expirarea termenului sau se capitalizeaz` (\n cazul \n care s-a optat pentru re\nnoire automat`).
6. |ntr-o zi nebancar`/s`rb`toare legal` nu se deconteaz` transferurile de fonduri \ntre Institu]iile bancare din Romnia.
7. |n cazul \n care depozitul este constituit \ntr-o zi nebancar`/s`rb`toare legal`, data de constituire se consider` a fi
urm`toarea zi bancar`.
 Dac` depozitul este desfiin]at \nainte de expirarea termenului, Clientul autorizeaz` \n mod expres [i irevocabil Banca ca
la momentul desfiin]`rii s` re]in` din sumele constituite \n depozit diferen]a dintre dobnda pl`tit` lunar \n contul curent
pn` la momentul desfiin]`rii depozitului conform literei f) din formular [i dobnda la vedere aplicabil` sumelor constituite
\n depozit.
8. |mputernicitul cu numele \n clar. |mputernicitul pe contul de depozit va avea calitatea de \mputernicit [i pe contul curent
ata[at depozitului.
9. Se va completa doar \n cazul \n care formularul este completat de Client-titular de cont. Pentru desemnarea de
\mputernici]i se va completa formularul |mputernicire/ Revocare \mputernicire. Pentru constituirea de depozite cu
\mputernici]i diferi]i fa]` de cei desemna]i de Client pentru contul curent, se deschide cont curent distinct cu \mputernici]i pe
Cont diferi]i sau f`r` \mputernici]i, \n func]ie de solicitarea clientului.
40027017