Sunteți pe pagina 1din 120

A

CUPRINS
1. Generalit i. Defini ii. Clasificare
2. Mixturi asfaltice
2.1. Generalit i. Tipuri de mixturi asfaltice
2.2. Elaborarea dozajelor pentru mixturi asfaltice
2.3. ncerc rile mixturilor asfaltice
2.4. Producerea, transportul i punerea n oper a mixturilor asfaltice
3. Tratamente bituminoase
3.1. Generalit i
3.2. Executarea tratamentelor bituminoase
4. lamul bituminos
5. Straturi bituminoase foarte sub iri
6. mbr c min i bituminoase provizorii
6.1. Macadamuri protejate
6.2. Pietruiri impregnate cu emulsii bituminoase
6.3. Pietruiri etan ate prin clutaj
7. mbr c min i bituminoase u oare (semipermanente)
7.1. Generalit i
7.2. Macadamuri bituminoase
7.3. Anrobate bituminoase
7.4. Mortare asfaltice
7.5. ntre inerea ulterioar , repararea i ranforsarea mbr c min ilor
bituminoase u oare
8. mbr c min i bituminoase grele (permanente)
8.1. Generalit i
8.2. Tipuri de mixturi asfaltice pentru mbr c min i bituminoase grele
8.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice folosite la
execu ia mbr c min ilor bituminoase grele
8.4. Prescrip ii generale de execu ie pentru mbr c min ile bituminoase grele
9. mbr c min i bituminoase speciale
9.1. Generalit i. Clasificare
9.2. mbr c min i bituminoase speciale colorate
9.3. mbr c min i bituminoase speciale cu caracteristici superioare
9.4. mbr c min i bituminoase pentru calea pe poduri

3
5
5
8
21
35
53
53
59
64
67
70
71
72
73
73
73
75
84
87
88
88
88
93
102
105
106
106
107
108
112

10. Mixturi asfaltice stocabile utilizate la rece pentru repararea


mbr c min ilor bituminoase
10.1. Generalit i
10.2. Mixturi asfaltice stocabile cu emulsie bituminoas cationic
10.3. Mixturi asfaltice stocabile cu emulsie bituminoas anionic
11. Tehnologii moderne pentru regenerarea i reutilizarea
mbr c min ilor bituminoase vechi
11.1. Regenerarea mbr c mintei vechi f r a modifica dozajul mixturii
asfaltice existente
11.2. Regenerarea mbr c mintei vechi cu mixtur asfaltic recuperat
i corectat

114
114
115
116
117
118
119

1. Generalit i. Defini ii. Clasificare


Structurile rutiere trebuie astfel proiectate i realizate nct s reziste n bune
condi ii, pe ntreaga durat de exploatare, solicit rilor din trafic i ac iunilor factorilor
hidrologici i climaterici. Stratul rutier cel mai important care preia direct solicit rile
traficului i asupra c ruia ac ioneaz factorii exteriori (hidrologici i climaterici) este
mbr c mintea structurii rutiere. n consecin , aceasta trebuie realizat din materialele cele
mai rezistente, aplicnd tehnologii care s permit ob inerea unor caracteristici fizicomecanice superioare n vederea asigur rii unei mari durabilit i. Dintre mbr c min ile
rutiere moderne, cele bituminoase sunt cele mai r spndite datorit avantajelor pe care le
prezint din punct de vedere al posibilit ilor de execu ie, confortului oferit utilizatorilor,
condi iilor de ntre inere i exploatare, costului etc.
mbr c min ile rutiere bituminoase sunt mbr c min ile n compozi ia c rora
intr bitumul.
Unul dintre avantajele importante ale acestora este acela al posibilit ilor de
execu ie etapizat a structurilor rutiere cu astfel de mbr c min i, pe m sura necesit ii de
m rire a capacit ii portante ca urmare a cre terii solicit rilor din trafic. Principiul
consolid rilor succesive prin amelior ri progresive se poate aplica n acest caz f r nici o
dificultate. Astfel, ntr-o prim etap , cnd traficul este mai redus, se proiecteaz i se
execut o mbr c minte bituminoas provizorie, iar apoi, pe m sura cre terii traficului,
structura rutier se ranforseaz prin execu ia de noi straturi bituminoase.
n func ie de caracteristicile materialelor din care sunt realizate i de durata de
exploatare a acestora, mbr c min ile rutiere bituminoase pot fi grupate astfel:
mbr c min i bituminoase provizorii;
mbr c min i bituminoase u oare;
mbr c min i bituminoase grele;
mbr c min i bituminoase speciale.
mbr c min ile bituminoase provizorii se realizeaz din macadam protejat cu
tratamente bituminoase, n scopul evit rii form rii prafului i noroiului, etan rii structurii
rutiere i conserv rii pietruirii existente. Ele se proiecteaz i se execut pe drumuri cu
trafic redus, lundu-se n considerare o durat de exploatare de c iva ani (sub 7 ani). De
men ionat c acestea necesit o ntre inere permanent ce se realizeaz , de regul , prin
plomb ri i tratamente bituminoase de etan are.
mbr c min ile bituminoase u oare, denumite impropriu semipermanente se
proiecteaz , de regul , pentru o durat de exploatare de 812 ani, pentru drumuri cu trafic
redus i mijlociu, valorificnd, n func ie de tehnologiile de execu ie, materialele locale
existente. n aceast categorie pot fi incluse macadamurile bituminoase i mbr c min ile
rutiere realizate din anrobate bituminoase etan ate, mortare asfaltice i betoane asfaltice cu
nisip bituminos.
mbr c min ile bituminoase grele, denumite impropriu permanente se
proiecteaz pentru drumuri cu trafic intens i greu, pentru o durat de exploatare de peste
12 ani. Din aceast grup fac parte toate mbr c min ile rutiere bituminoase ce se realizeaz
din betoane asfaltice sau asfalt turnat dur, n grosime minim de 6 cm, a ternute de regul
pe un strat de baz din anrobate bituminoase. Fa de mbr c min ile bituminoase provizorii
i u oare, acestea trebuie s ndeplineasc , pe lng condi iile de rezisten , i exigen e
superioare din punct de vedere al calit ii suprafe ei de rulare (planeitate, rugozitate) care s
asigure participan ilor la circula ie condi ii de confort i siguran sporite.

mbr c min ile bituminoase speciale sunt mbr c min i realizate prin tehnologii
specifice, cu utilizarea unor materiale cu calit i deosebite i se aplic n condi ii
particulare, n scopuri bine determinate. n consecin , costul acestora este mai ridicat,
comparativ cu celelalte tipuri de mbr c min i rutiere bituminoase.
Din categoria mbr c min ilor bituminoase speciale fac parte:
mbr c min ile bituminoase colorate;
mbr c min ile bituminoase cu performan e mecanice superioare, executate
din betoane asfaltice n compozi ia c rora se utilizeaz ca liant bitum modificat, bitum cu
adaos de cauciuc, r ini termoplastice, bitum aditivat etc.;
mbr c min ile bituminoase etan e pentru calea pe poduri (asfalt turnat, asfalt
turnat dur, mortar asfaltic turnat, beton asfaltic cilindrat pentru calea pe poduri);
mbr c min ile bituminoase din mixturi asfaltice prefabricate.
Se vor defini n continuare, cteva no iuni mai frecvent ntlnite n proiectarea,
execu ia, ntre inerea i exploatarea mbr c min ilor bituminoase.
Durata de exploatare a mbr c mintei este apreciat prin num rul de treceri ale
sarcinii de calcul pe care mbr c mintea structurii rutiere l poate suporta n condi iile de
exploatare reale (climaterice, hidrologice), f r a se impune refacerea acesteia.
Stratul de uzur este stratul superior al structurii rutiere (al mbr c mintei), pe
care se circul i care preia i transmite straturilor inferioare ac iunile generate de vehicule
i, par ial, ac iunea unor agen i atmosferici.
Stratul de leg tur este situat la partea inferioar a unei mbr c min i
bituminoase, realiznd leg tura cu stratul de baz sau de funda ie al structurii rutiere. Pentru
realizarea acestuia se utilizeaz de regul betoane asfaltice deschise, el proiectndu-se n
cazuri justificate din punct de vedere tehnic i economic. Prevederea acestuia nu este
obligatorie n alc tuirea mbr c mintei bituminoase.
Stratul de baz este situat ntre mbr c minte i funda ie, avnd rolul de a prelua o
parte din solicit rile generate de circula ia vehiculelor, n special eforturile tangen iale i de
ntindere. Prin intermediul acestuia se repartizeaz funda iei structurii rutiere eforturile
verticale n limita capacit ii de rezisten a acesteia. Se execut , de regul , din anrobate
bituminoase, dar se poate realiza i din alte materiale (macadam simplu sau bituminos,
piatr spart , pietruiri existente, mbr c min i bituminoase uzate reciclate etc.).
Amorsarea este opera ia de realizare a unei pelicule continue de liant bituminos pe
suprafa a unui strat n vederea ob inerii unei bune aderen e a stratului bituminos superior.
Amorsarea se execut de obicei cu bitum t iat, emulsie bituminoas cu rupere rapid sau
suspensie de bitum filerizat, pe suprafe e bine cur ate n prealabil, folosindu-se 0,20,5
kg/m2 bitum rezidual, n func ie de natura i calitatea stratului suport (o cantitate mai mare
poate favoriza fenomenul de exsudare).
Asfaltarea, n n elesul larg al cuvntului, reprezint opera ia de aplicare, de regul
pe o pietruire existent , a unei mbr c min i bituminoase.
Asfaltizarea este procesul de anrobare i nchidere a unei mbr c min i
bituminoase, sub efectul c ldurii i circula iei autovehiculelor.
Bitumarea agregatelor este opera ia prin care granulele unui agregat natural
(nisip, criblur , pietri , split) se acoper cu o pelicul foarte sub ire de bitum.
Badijonarea este opera ia de stropire cu lian i hidrocarbona i a unei suprafe e
(poroase, deschise), urmat de acoperire cu agregate naturale m runte n vederea nchiderii
porilor i, n consecin , a etan rii acesteia. Ca liant se utilizeaz bitum t iat sau emulsie
bituminoas cationic , care se strope te pe suprafa a perfect cur at n prealabil,
asigurndu-se o cantitate de 0,50,6 kg/m2 bitum rezidual. Acoperirea se face cu nisip

natural sau de concasaj, n cantitate de 46 kg/m2, recomandndu-se o u oar cilindrare


pentru fixarea agregatului natural.
Etan area este opera ia de protejare a mbr c min ilor rutiere mpotriva
p trunderii apei n interiorul lor, efectuat prin: badijonare, tratamente bituminoase,
aplicarea de nveli uri sub iri ( lam bituminos) sau covoare asfaltice, colmatarea fisurilor i
cr p turilor etc.
nnobilarea agregatelor const n tratarea agregatelor naturale (de regul de
natur acid ) cu lapte de var sau al i aditivi pentru a m ri adezivitatea bitumului la suprafa a
acestora.
Penetrarea este opera ia prin care se realizeaz p trunderea unui liant bituminos
(bitum lichid sau emulsie bituminoas ) ntr-un strat din material pietros.
Aditivarea bitumului este opera ia prin care unui bitum i se adug un produs (de
regul chimic), n scopul mbun t irii caracteristicilor acestuia.
Modificarea bitumului este opera ia prin care unui bitum i se adug un produs
care i modific fundamental caracteristicile, rezultnd, practic un nou liant.
Reabilitarea drumurilor este complexul de lucr ri prin care unui drum i se asigur
parametrii func ionali corespunz tori traficului actual i de perspectiv .

2. Mixturi asfaltice
2.1. Generalit i. Tipuri de mixturi asfaltice
Mixturile asfaltice sunt materiale de construc ii realizate din amestecuri ob inute
pe baza unor dozaje judicios stabilite, din agregate naturale sau artificiale i filer,
aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvat . Acestea au multiple ntrebuin ri, fiind
folosite mai ales pentru realizarea mbr c min ilor rutiere bituminoase i a straturilor de
baz .
Agregatele cele mai utilizate pentru prepararea mixturilor asfaltice sunt:
criblurile de toate sorturile;
nisipurile naturale i de concasaj;
balasturile i pietri urile concasate i neconcasate;
agregatele artificiale ca zgura de furnal nalt sortat , granulitul, zgura de
hald concasat etc.
n anumite condi ii pot fi utilizate pentru prepararea mixturilor asfaltice, de euri de
carier , subproduse industriale etc.
Alegerea agregatelor naturale trebuie f cut cu descern mnt, tiut fiind c , n
anumite condi ii, la prepararea mixturilor asfaltice poate fi folosit o gam larg de
materiale locale, prelucrate i tratate corespunz tor, ceea ce conduce la ob inerea unor
mixturi asfaltice cu caracteristici tehnice satisf c toare, eficiente din punct de vedere al
costului.
Condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc agregatele naturale pentru a putea fi
folosite la prepararea mixturilor asfaltice sunt bine definite i se refer la m rimea i forma
granulelor, natura rocii de baz , granulozitate etc. Ele trebuie s fie mai ales curate, s
prezinte o bun adezivitate fa de bitumul utilizat, s aib rezisten e mecanice
corespunz toare, s reziste la uzur .
Filerul utilizat cel mai frecvent i cu cele mai bune rezultate este ob inut prin
m cinarea pietrei de calcar. Mai pot fi utilizate ca filere unele prafuri de la electrofiltre,
pulberea de var stins, cimentul etc.

Bitumul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice are o importan hot rtoare
n comportarea acestora, tipul acestuia alegndu-se n func ie de mixtura asfaltic pe care
dorim s o prepar m, mai precis de caracteristicile fizico-mecanice avute n vedere pentru
mixtura asfaltic . Se poate utiliza bitum pur, bitum modificat, bitum aditivat, deriva i ai
bitumului (emulsie bituminoas , bitum t iat).
n ceea ce prive te consisten a bitumului folosit, aceasta variaz ntr-o gam larg
n func ie de tipul mixturii asfaltice. Dac bitumul utilizat n mod curent este de tipul
D 80/120, se remarc practic tendin a de generalizare a folosirii unor bitumuri mai dure
(D 50/80), care confer mixturilor asfaltice o stabilitate mai ridicat n condi iile de
solicitare specifice traficului greu i temperaturilor ridicate.
Clasificarea mixturilor asfaltice se face dup tehnologia de preparare i punere n
oper , respectiv dup compozi ia acestora..
Dup tehnologia de preparare i punere n oper , mixturile asfaltice se clasific
n:
mixturi asfaltice la cald , preparate i puse n oper la temperaturi ridicate
(peste 150 0C), utiliznd ca liant bitumul adus la consisten a necesar prin nc lzire;
mixturi asfaltice la rece, preparate i puse n oper la temperatura mediului
ambiant (peste 5 0C), utiliznd ca liant emulsia bituminoas sau bitumul t iat.
Din punct de vedere al compozi iei, mixturile asfaltice pot fi grupate astfel:
betoane asfaltice (B.A.);
asfalt turnat (A.T.);
mortare asfaltice (M.A.);
anrobate bituminoase (A. B.).
Betoanele asfaltice (B.A.) sunt amestecuri alc tuite, dup dozaje riguros stabilite,
din cribluri, nisip i filer, aglomerate cu bitum dup o tehnologie adecvat . Ele se utilizeaz
n principal pentru realizarea mbr c min ilor bituminoase grele (permanente), pe drumuri
cu trafic intens. Betoanele asfaltice trebuie s aib caracteristici fizico-mecanice ridicate,
ntruct sunt proiectate pentru mbr c min i bituminoase cu durat de exploatare mare, pe
drumurile cele mai solicitate de trafic i de factorii climaterici.
Betoanele asfaltice se pot proiecta i realiza ntr-o mare diversitate, n func ie de
necesit i, dintre acestea men ionndu-se:
betoane asfaltice cu execu ia la cald:
beton asfaltic bogat n criblur (B.A.8 sau B.A.16);
beton asfaltic cu agregat mare (B.A.25);
beton asfaltic realizat cu nisip bituminos (B.A.N.B.16);
beton asfaltic rugos (B.A.R.16);
beton asfaltic rugos prin clutaj (B.A.R.C.16)
beton asfaltic cilindrat pentru calea pe pod (B.A.C.P.16)
beton asfaltic deschis(cu criblur : B.A.D.25, cu pietri concasat:
B.A.D.P.C.31, cu pietri sortat: B.A.D.P.S.31);
betoane asfaltice speciale:
colorate (ro u, alb, galben etc.);
cu caracteristici superioare (cu bitum modificat, bitum aditivat,
bitum + cauciuc etc.);
betoane asfaltice cu execu ia la rece:
beton asfaltic stocabil cu bitum t iat (B.A.B.T.8);
beton asfaltic stocabil cu emulsie bituminoas (B.A.E.B.16);

beton asfaltic cu suspensie de bitum filerizat (B.A.S.16).


Asfaltul turnat (A.T.) este o mixtur asfaltic la care golurile din agregatul natural
sunt umplute complet cu mastic bituminos, punerea n oper realizndu-se n consecin
f r cilindrare. Acesta se realizeaz n dou variante, i anume:
asfaltul turnat dur (A.T.D.16);
asfaltul turnat (A.T.7).
Asfaltul turnat dur se execut numai la cald din criblur 38 mm i 816 mm,
nisip i filer aglomerate cu bitum dur D 40/50; se pune n oper prin a ternere i nivelare,
f r a necesita compactare. Masticul bituminos umple complet golurile dintre agregatele
naturale, mixtura fiind etan .
Asfaltul turnat (obi nuit) spre deosebire de A.T.D.16 con ine n loc de cribluri,
nisip gr un os 3 7 mm.
Mortarul asfaltic (M.A.) este un amestec ob inut n anumite condi ii din nisip,
filer i bitum. Mortarele asfaltice se pot realiza:
la cald:
mortarul asfaltic cu bitum cald (M.A.B.C.7);
mortarul asfaltic cu nisip bituminos (M.A.N.B.7);
mortarul asfaltic turnat (M.A.T.7);
la rece:
mortar asfaltic cu suspensie de bitum filerizat, sau mortar-subif (M.A.S.7);
mortar asfaltic cu emulsie bituminoas (M.A.E.B.7).
Mortarele asfaltice au o arie de aplicabilitate foarte restrns deoarece con in un
procent ridicat de bitum i realizeaz o mbr c minte bituminoas cu o suprafa insuficient
de rugoas .
Anrobatele bituminoase (A.B.) sunt amestecuri alc tuite, respectnd anumite
dozaje, n principal din agregate naturale locale ca balast, nisip, pietri , de euri de carier
etc., neconcasate sau concasate par ial sau total i filer, aglomerate cu bitum printr-o
tehnologie specific , utilizate de regul pentru executarea mbr c min ilor bituminoase
u oare sau a straturilor de baz .
Anrobatele bituminoase sunt din punct de vedere calitativ inferioare betoanelor
asfaltice, ntruct se realizeaz de regul din agregate naturale locale f r o prelucrare
special , zonele de granulozitate n care acestea trebuie s se nscrie sunt mai largi, con in
mai pu in bitum, au grade de toleran mai mari.
n general, anrobatele bituminoase utilizate ca mbr c min i rutiere pe drumuri cu
trafic redus sau mijlociu trebuie proiectate respectnd principiile generale, asfel nct s se
foloseasc pentru producerea lor aproape n exclusivitate materiale locale; de aceea
cuno tin ele i imagina ia creatoare a specialistului trebuie valorificate din plin prin
alc tuirea unor dozaje adecvate, care s conduc la ob inerea unor costuri reduse prin
realizarea unor lucr ri de mare eficien tehnico-economic .
Anrobatele bituminoase se pot realiza la cald sau la rece ntr-o mare varietate de
tipuri, dintre care se men ioneaz :
cu execu ie la cald:
anrobate bituminoase cu bitum cald (A.B.B.C.31);
anrobate bituminoase cu nisip bituminos sau bitum fluid i bitum dur de
petrol (A.B.N.B.31);
cu execu ie la rece:
anrobate bituminoase cu suspensie de bitum filerizat (A.B.S.31);

anrobate cu emulsie bituminoas (A.B.E.B.31).


Alegerea tipului de mixtur asfaltic din care s se realizeze mbr c min ile
bituminoase prezint o importan tehnic i economic deosebit . De aceea este absolut
necesar ca proiectantul, pe baza studiilor privind existen a materialelor locale i posibil de
aprovizionat, a condi iilor climaterice, a evolu iei traficului etc., innd seama de
caracteristicile mixturilor asfaltice, s indice n proiecte necondi ionat modul de alc tuire a
tuturor straturilor bituminoase ale structurii rutiere i mai ales tipul de mixtur asfaltic
pentru mbr c minte.

2.2. Elaborarea dozajelor pentru mixturi asfaltice


2.2.1. Generalit i
Prin elaborarea dozajelor pentru mixturi asfaltice se n elege ansamblul de opera ii
efectuate n vederea stabilirii propor iilor ntre diversele materiale care le alc tuiesc, astfel
nct s se ob in n final caracteristicile fizico-mecanice specifice tipului de mixtur
asfaltic ales.
Dozajul se exprim n procente din masa total a mixturilor asfaltice, pentru
fiecare din materialele ce alc tuiesc amestecul.
Stabilirea i aplicarea unor dozaje corecte n func ie de tipul mixturii asfaltice
proiectate i de caracteristicile reale ale materialelor ce intr n compozi ia mixturilor
asfaltice este condi ia sine qua non de reu it a lucr rii.
n vederea elabor rii dozajelor este necesar n prealabil efectuarea ncerc rilor
preliminare asupra fiec rui material ce intr n compozi ia mixturii asfaltice.
Materialele care nu corespund condi iilor tehnice impuse nu vor fi luate n
considerare i nu vor fi admise n procesul tehnologic de producere a mixturilor asfaltice
ntruct compromit lucrarea.
n continuare se vor sublinia unele dintre caracteristicile fizico-mecanice mai
importante pe care trebuie s le ndeplineasc agregatele naturale, filerul i bitumul, care
intr n compozi ia mixturilor asfaltice.
Agregatele naturale (cribluri, nisip etc.) utilizate la prepararea mixturilor asfaltice
trebuie s prezinte o serie de caracteristici dintre care se men ioneaz n mod special
urm toarele:
s fie curate, fiind exclus a se ob ine o mixtur asfaltic acceptabil cu
agregate murdare, cu con inut ridicat de argil , praf sau alte impurit i organice; n cazul
agregatelor murdare procesul de dezanrobare (dezlipirea liantului de pe suprafa a
agregatului natural) este iminent i n consecin lucrarea este compromis . Experien ele
de laborator arat c adezivitatea bitumului pe agregate de natur bazic , dar murdare,
scade cu 50 % fa de cea ob inut pe granule curate. Se admite parte levigabil
maximum 3 % i un echivalent de nisip de minimum 85 %;
s prezinte o uzur ct mai mic sub efectul circula iei; evident n stratul de
rulare se vor folosi agregate de cea mai bun calitate, care s nu se lefuiasc i s nu se
uzeze, prezentnd suprafe e rugoase; se impune un coeficient Los Angeles sub 25 %;
s fie omogene din punct de vedere al compozi iei mineralogice, s nu
prezinte urme de alterare chimic i s nu con in minerale, care se descompun sub
ac iunea agen ilor atmosferici;
s provin din roci de natur bazic sau neutr , care permit realizarea unei
bune adezivit i; dac totu i se folosesc agregate din roci acide, este neap rat necesar, fie
s se adauge aditivi tensioactivi n bitum, fie s se trateze agregatele cu aceste substan e
sau cu lapte de var;

s prezinte rezisten e mari la compresiune, pentru a nu se sf rma sub efectul


traficului i al intemperiilor;
forma granulelor s fie poliedric , neadmi ndu-se granule lamelare i
aciculare, care se sf rm foarte u or sub efectul circula iei.
n general, scheletul mineral al unei mixturi asfaltice compus din cribluri i nisip
are un volum mare de goluri. Pentru m rirea compactit ii se adaug filer, care mic oreaz
volumul de goluri al amestecului, ns m re te suprafa a specific a agregatului natural.
Filerul trebuie s fie uscat i s aib fine ea necesar (frac iunea sub 0,09 mm,
minimum 80 %).
Filerul m re te domeniul de plasticitate al bitumului i favorizeaz adezivitatea la
agregatul natural. Filerul m re te frecarea interioar din bitum i coeziunea bitumului i
prin aceasta mbun t e te comportarea mixturii asfaltice la solicit ri statice i la rupere.
Bitumul amestecat cu filer i schimb foarte greu compozi ia chimic . Filerul
mpiedic mb trnirea bitumului ac ionnd astfel nct bitumul s - i p streze timp
ndelungat propriet ile lui de liant.
Filerul dozat judicios n raport cu ceilal i componen i m re te compactitatea i
suprafa a specific a agregatului natural, asigurnd astfel, mpreun cu bitumul rezisten ele
mecanice i stabilitatea la temperaturi ridicate a mixturilor asfaltice.
Excesul de filer este ns d un tor, deoarece rezisten ele mecanice i stabilitatea la
temperaturi ridicate scad, iar n mixtura asfaltic se formeaz bulg ri reducndu-i-se
lucrabilitatea. mbr c mintea bituminoas prezint neregularit i n suprafa are i este mai
pu in rezistent la ac iunea apei.
Pentru a ob ine o rezisten maxim a mixturii asfaltice este necesar ca toate
granulele agregatului natural s fie nvelite cu o pelicul de bitum ct mai sub ire.
Rezisten a la forfecare i la deforma ii plastice este cu att mai mare, cu ct grosimea
filmului de bitum este mai mic . Ob inerea unei pelicule att de fine de bitum este posibil
numai prin filerizare.
Studii de laborator efectuate pe betoane asfaltice, urm rind rela iile filer-volum de
goluri, filer-coeziunea mixturii asfaltice i rezisten a la deforma ii plastice sub ac iunea
simulatorului de f ga e au condus la urm toarele concluzii:
raportul dintre bitum i filer este un factor important n ceea ce prive te
stabilitatea. Filerul modific propriet ile liantului, dndu-i vscozitate mai bun . Acest
fapt justific teoria dup care filerul ac ioneaz nu numai asupra reducerii volumului de
goluri, ci cu ajutorul particulelor sale foarte fine, modific propriet ile bitumului.
adaosul de fibre de azbest, ca filer, n propor ie 13 % ac ioneaz favorabil
asupra coeziunii mixturii asfaltice i bunei sale comport ri sub circula ie.
Bitumul are un rol preponderent n mixturile asfaltice, asigurnd coeziunea
acestora i impermeabilitatea mbr c min ilor bituminoase pe tot parcursul exploat rii lor.
Bitumul, prin propriet ile sale de liant, realizeaz :
anrobarea granulelor agregatului cu o pelicul fin ;
o bun adezivitate pe granulele agregatului i men inerea acestei adezivit i
n prezen a acelor factori care tind s se substituie bitumului la suprafa a agregatelor.
Factorul cel mai periculos i care ac ioneaz n permanen asupra sistemului
agregat-bitum este apa.
Bitumul trebuie n consecin s anrobeze (nveleasc ) granulele, s asigure
adezivitatea i s reziste la ac iunea apei. Aceste calit i depind de caracteristicile de baz
ale bitumului (penetra ie, punct de nmuiere), dar i de natura agregatului.

Raportul filer-bitum are o importan deosebit asupra propriet ilor fizicomecanice ale mixturilor asfaltice.
Valorile raportului filer-bitum uzuale variaz de la 0,5 la 3,0. Valorile de 1,21,5
sunt frecvent folosite pentru mixturile asfaltice din stratul de uzur (cazul betoanelor
asfaltice bogate n cribluri). Pentru asfaltul turnat raportul filer-bitum atinge valoarea 3,0.
n general, cre terea raportului filer-bitum, men innd constant procentul de bitum,
necesit o anrobare mai energic i conduce la cre terea rigidit ii mixturii. Este necesar s
se evite excesul de filer, care conduce la o mixtur asfaltic greu lucrabil i cu granulele
neanrobate cu bitum.
De remarcat este cre terea apreciabil a energiei de malaxare necesar la
prepararea asfaltului turnat, unde se adaug 2030 % filer la un con inut de 7,59,5 %
bitum D 40/50 sau D 30/40. Cre terea rigidit ii mixturii asfaltice este determinat de
reducerea volumului de goluri remanent i de cre terea important a punctului de nmuiere
al masticului de filer-bitum.
n vederea realiz rii unei mixturi asfaltice corespunz toare, trebuie s se
examineze n primul rnd condi iile de calitate impuse acestora. n esen este necesar ca
mixturile asfaltice s prezinte urm toarele caracteristici mai importante:
lucrabilitate;
compactitate;
stabilitate mecanic ;
insensibilitate la ac iunea apei.
Pentru a pune n oper o mixtur asfaltic , trebuie ca n primul rnd ea s fie
lucrabil , condi ie ce se realizeaz dac mixtura asfaltic este alc tuit din agregate bine
propor ionate i dintr-un liant corect dozat, adus ntr-un anumit stadiu de fluiditate.
Lucrabilitatea este proprietatea mixturii asfaltice de a putea fi pus n oper n
condi iile ob inerii unor caracteristici fizico-mecanice ridicate ale mbr c mintei.
Lucrabilitatea unei mixturi asfaltice depinde de o serie de factori dintre care se
amintesc:
fluiditatea liantului;
granulozitatea agregatului natural;
natura i forma agregatelor;
dozajul de filer;
con inutul de liant.
Compactitatea trebuie s se realizeze la mixturi asfaltice printr-o judicioas dozare
a liantului n func ie de granulozitatea agregatelor naturale, forma granulelor, aplicarea unei
tehnologii de compactare corespunz toare etc.
Standardele i instruc iunile n vigoare dau zone de granulozitate n func ie de
tipurile de mixturi asfaltice n care trebuie s se nscrie agregatele naturale (tabelul 1.).
Laboratoarele de specialitate, ncercnd o serie de amestecuri de sorturi trebuie s realizeze
un amestec mineral astfel nct volumul de goluri ce urmeaz a fi umplut cu filer i bitum
s fie minim, ntruct acestea din urm sunt materiale scumpe i deficitare.
Granulozitatea agregatului natural pentru diferite tipuri de mixturi asfaltice
Tabelul 1
Tipul de mixtur
asfaltic
M.A.B.C.7

Trece prin sita, sau ciurul de mm, n % din mas


0,09
0,2
0,63
3,15
8
16
25
1016 2050 5280 8090 90100
-

10

31,5
-

B.A.8
B.A.16
B.A.R.16
B.A.25
B.A.D.25
B.A.D.P.C.31
B.A.D.P.S.31

812
812
810
512
16
16
16

1125
1125
1115
825
520
520
520

1835
1835
1825
1535
1030
1030
1030

3055 90100
3055 5578 90100
3042 5065 90100
3050 5075 6590 90100
2035 3555 6080 90100
2035 3555 6080 8095 90100
2035 3555 6080 8095 90100

Stabilitatea mecanic este strns legat de dozajul de liant i de vscozitatea lui.


Un exces de bitum conduce sigur la v luriri ale mbr c mintei bituminoase. Un liant mai
moale, cu un punct de nmuiere sc zut genereaz de asemenea n exploatare deforma ii
plastice ale mbr c mintei bituminoase. Liantul n cantitate nsuficient genereaz suprafe e
poroase, care se pot degrada sub ac iunea traficului i a apei. Scheletul mineral are de
asemenea un rol important n asigurarea unei stabilit i corespunz toare pentru mixtura
asfaltic . Un schelet mineral puternic asigur o stabilitate bun a straturilor bituminoase din
mixturi asfaltice.
Insensibilitatea la ac iunea apei este influen at de urm torii factori principali:
adezivitatea liantului la agregate;
prezen a argilei n masa mixturii asfaltice, care produce umfl ri la contactul
cu apa.
Sensibilitatea la ap se studiaz comparnd rezisten a la compresiune imediat dup
prepararea epruvetelor, cu rezisten a ob inut dup un timp de imersare n ap .
Raportul dintre rezisten a nainte i dup imersare indic sensibilitatea mixturii
asfaltice la ac iunea apei. Dac se constat o sc dere mare a rezisten ei dup imersare,
nseamn c adezivitatea este sc zut sau c exist un procent prea mare de argil n
mixtura asfaltic . n ambele cazuri se va c uta corectarea amestecului fie prin sp larea
agregatelor sau, dup caz, prin ad ugarea unui aditiv pentru m rirea adezivit ii sau printrun adaos de var nestins.

2.2.2. Stabilirea dozajului optim de liant


n vederea stabilirii dozajului optim de liant pentru mixturi asfaltice este necesar
s se examineze influen a pe care acesta o exercit asupra unor caracteristici fizicomecanice determinante ale mixturilor asfaltice.

11

Dac se prezint grafic varia ia


rezisten ei la compresiune n func ie de
con inutul de bitum (fig. 1), se constat
urm toarele:
curba 1 arat c , pentru
betoane
asfaltice,
rezisten a
la
compresiune cre te o dat cu dozajul de
liant, pn la un anumit dozaj, optim.
Dac se dep e te acest dozaj, rezisten a
scade, bitumul fiind n exces, iar
deforma ia plastic a mixturii asfaltice
cre te;
n aceea i diagram , pe curba
2, avnd n abscis procentul de bitum,
iar n ordonat densitatea aparent a
mixturii asfaltice ap, exprimat n t/m3,
se constat c dozajului optim de liant i
corespunde i o densitate aparent
maxim . n cazul unui exces de bitum
densitatea aparent scade;
pe curba 3, lund n abscis
tot procentul de bitum iar n ordonat
absorb ia de ap volumic Av, n %, se
Fig. 1. Propriet ile fizico-mecanice ale betonului
constat c la un con inut sc zut de
asfaltic, n func ie de procentul de bitum: 1
bitum, absorb ia de ap cre te mult,
varia ia rezisten ei la compresiune;
fiind peste 10 %.
2 varia ia densit ii aparente; 3 varia ia
Reprezent ri grafice sugestive se
absorb iei de ap .
ob in utiliznd datele furnizate de
ncercarea Marshall pentru densitatea
aparent , stabilitatea Marshall, fluaj i volum de goluri (fig. 2.).
Densitatea aparent cre te pn la un dozaj optim de liant (fig. 2,a), pentru ca apoi
s scad din nou. Acela i aspect este redat n fig. 2,b, unde se poate urm ri varia ia
stabilit ii Marshall. n fig. 2,c se constat c volumul de goluri scade cu cre terea
procentului de liant; un exces de liant umple complet golurile unei mixturi asfaltice, dar
conduce la sc derea densit ii aparente i a stabilit ii.
Indicele de curgere (fig. 2,d) cre te cu con inutul de liant.
Con inutul optim de bitum trebuie s asigure stabilitatea Marshall maxim ,
densitatea aparent maxim , fluaj corespunz tor tipului de mixtur asfaltic ales.
Cantitatea exact de bitum depinde de volumul golurilor din amestec, de m rimea
suprafe ei particulelor care trebuie acoperite de bitum. Orice cantitate n plus sau n minus
fa de dozajul optim d uneaz calit ii mixturii asfaltice. Un exces de bitum n mixtura
asfaltic sub efectul circula iei provoac deforma ii plastice ale mbr c mintei sesizat sub
form de v luriri i f ga e pe timp c lduros, n timp ce un minus de bitum n mixtura
asfaltic , folosit n special pentru stratul de uzur , faciliteaz infiltrarea apei cu toate
consecin ele negative aferente (dezanrobare, dezgr dinare, uzur prematur etc.).
n concluzie, problema cea mai important n cazul realiz rii unor mixturi asfaltice
de bun calitate const n stabilirea unui con inut optim de liant, care s asigure mixturii
asfaltice cele mai bune caracteristici fizico-mecanice, deci o bun comportare n exploatare.

12

Fig. 2. Rezultatele ncerc rii Marshall, n func ie de procentul de liant:


a varia ia densit ii aparente; b varia ia stabilit ii; c varia ia volumului de goluri;
d varia ia indicelui de curgere.

Factorii care influen eaz direct calitatea mixturii asfaltice i de care trebuie s se
in seama la elaborarea unui dozaj de liant corespunz tor, n afar de granulozitatea
agregatului total, sunt:
natura i intensitatea traficului;
grosimea stratului considerat;
felul stratului (strat de uzur , strat de leg tur , strat de baz );
zonele climaterice n care este situat drumul respectiv;
temperaturi extreme (intensitatea nghe ului sau, din contr , temperaturile
foarte ridicate vara).
n continuare se vor trata cteva din metodele mai des folosite pentru stabilirea
dozajului optim de liant, i anume:
metoda volumului de goluri;
metoda laboratorului central de cercet ri din Bruxelles;
metoda Asphalt Institute;
metoda pentru calculul dozajelor mixturilor asfaltice fabricate la rece.

13

Se men ioneaz faptul c absolut toate metodele constau ntr-un calcul teoretic
al con inutului de bitum, completat de ncerc ri de laborator pentru determinarea
caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice ale c ror valori permit adoptarea
dozajului optim de liant.
Metoda suprafe ei specifice stabile te necesarul de liant ntr-o mixtur asfaltic
n func ie de suprafa a specific a agregatului total.
A fost elaborat n Fran a de M. Duriez i ine seama de faptul c liantul trebuie s
anrobeze toate granulele agregatului, asigurnd aglomerarea lor, astfel nct s se realizeze
cea mai mare compactitate a mixturii pus n oper i cea mai bun omogenitate n
condi iile existente pe antier (instala ii, utilaje de punere n oper ), ob inndu-se n final un
strat bituminos stabil i durabil.
Referitor la valoarea suprafe ei specifice totale a agregatelor, se men ioneaz c
aceasta este determinat n cea mai mare parte de filerul propriu-zis i ntr-o anumit
m sur de nisipul fin, celelalte frac iuni din agregat avnd o influen nesemnificativ
(suprafa a specific a filerului de calcar este considerat 135 m2/kg, n timp ce suprafa a
specific a agregatelor cu dimensiuni peste 10 mm este de 0,17 m2/kg).
n tabelul 2 se dau valorile suprafe ei specifice determinate de M. Duriez, pentru
anumite tipuri de agregate.
Suprafa a specific a agregatelor naturale
Tabelul 2
Agregat
(dimensiuni dup prescrip iile franceze, n mm)
Filer 0,08
Nisip 0,1200,315
Nisip aluvionar 0,3150,5
Nisip de ru 0,3153,15
Nisip de ru 0,55
Criblur 38
Criblur 516
Criblur 510
Pietri 520
Pietri 1020
Pietri 820
Criblur 1625
Piatr spart 4060
Piatr spart 3080

Suprafa a specific
m2/kg
135
12
5,75
2,30
1,45
0,48
0,27
0,33
0,23
0,165
0,18
0,120
0,047
0,047

Dup M. Duriez, grosimea optim a filmului de liant pentru anrobarea i


aglomerarea granulelor variaz n func ie de diametrul granulelor, nu n mod liniar, ci, dup
o curb parabolic :
e = d 0 ,8
[]
(1)
n care : e este grosimea filmului de liant, n ;
coeficient care depinde de caracteristicile bitumului i are n general valoarea 24;
d diametrul granulei medii, n .
n final, rela ia utilizat pentru calcul i care intereseaz la stabilirea dozajului
este:

14

b = K5 S

[%]

(2)

n care: b este con inutul de liant raportat la masa agregatului, n %;


coeficient n func ie de densitatea agregatelor, s ( = 1 pentru s = 2,65 g/cm3);
K modulul de con inut;
S suprafa a specific (calculat ) a agregatului total, care intr n compozi ia
mixturii asfaltice, n m2/kg.
Valoarea modulului de con inut K recomandat pentru mixturile asfaltice ce se
execut la noi n ar i verificat pe o serie mare de probe cu caracteristici corespunz toare
este pentru:
mortare asfaltice: K = 4,55,0;
betoane asfaltice bogate n criblur : K = 4,04,5;
betoane asfaltice pentru stratul de leg tur : K = 3,53,75;
anrobate bituminoase: K = 3,54,0.
Con inutul de liant, b, raportat la masa mixturii asfaltice se calculeaz cu rela ia :

b' =

100b
100 + b

[%]

(3)

Pentru calculul suprafe ei specifice, se utilizeaz rela ia:


100 S = 0,17 A + 0,32 a + 2,30 N + 12 n + 135 f

[m2/kg]

(4)

n care: S este suprafa a specific , n m2/kg;


A procentul de granule peste 10 mm;
a procentul de granule ntre 5 i 10 mm;
N procentul de nisip grosier ntre 0,315 i 5 mm;
n procentul de nisip ntre 0,315 i 0,08 mm;
f procentul de filer (sub 0,08 mm).
Cu o aproxima ie satisf c toare pentru betoane asfaltice se poate calcula suprafa a
specific a agregatelor i cu rela ia:
S = 2,5 + 1,3 f

[m2/kg]

(5)

iar pentru mortare asfaltice, se poate utiliza tot cu aproxima ie rela ia :


S = 5,0 + 1,3 f

[m2/kg]

(6)

unde f reprezint procentul de filer sub 0,08 mm indicat i n rela iile anterioare.
Pentru a u ura calculul necesarului de liant se dau n tabelul 3, n func ie de
suprafa a specific a agregatului, pentru diferite valori ale modulului de con inut, valorile
corespunz toare pentru b (procentul de liant raportat la masa agregatului).
Procentul de bitum n func ie de suprafa a specific , raportat la masa agregatului
Tabelul 3.

15

Con inutul de bitum b, n %, raportat la masa agregatului

S
m2/kg

3,50 S

3,75 5 S

4,0 5 S

4,25 5 S

5,0 5 S

7,0 5 S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3,50
4,00
4,35
4.65
4,80
5,00
5,15
5,30
5,45
5,55
5,65
5,75
5,85
5,95
6,05
6,10
6,15
6,25
6,30
6,40
6,45
6,50
6,55
6,60
6,65
6,70
6,75
6,80
6,85

3,75
4,30
4,65
4,95
5,05
5,20
5,55
5,70
5,80
5,95
6,05
6,15
6,25
6,35
6,45
6,55
6,60
6,70
6,75
6,85
6,90
6,95
7,05
7,10
7,15
7,20
7,25
7,30
7,35

4,00
4,60
5,00
5,30
5,50
5,75
5,90
6,15
6,20
6,35
6,45
6,60
6,70
6,80
6,90
6,95
7,05
7,15
7,20
7,30
7,35
7,45
7,50
7,55
7,60
7,70
7,75
7,80
7,85

4,25
4,75
5,30
5,65
5,85
6,10
6,30
6,50
6,60
6,75
6,90
7,00
7,10
7,20
7,30
7,40
7,50
7,55
7,65
7,75
7,85
7,90
7,95
8,00
8,05
8,10
8,20
8,30
8,35

5,00
5,75
6,25
6,60
6,90
7,15
7,40
7,60
7,75
7,90
8,10
8,25
8,35
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00
9,10
9,20
9,30
9,35
9,45
9,50
9,60
9,65
9,75
9,80

7,00
8,05
8,70
9,25
9,65
10,00
10,30
10,60
10,85
11,10
11,30
11,50
11,70
11,85
12,05
12,20
12,35
12,50
12,60
12,75
12,85
13,00
13,10
13,20
13,35
13,45
13,55
13,65
13,75

n tabelul 4 se d direct b (procentul de bitum raportat la masa mixturii asfaltice).


Pentru elaborarea dozajului optim de liant se execut o serie de opera ii de
laborator care se pot rezuma astfel:
determinarea granulozit ii pentru fiecare sort din agregatul care intr n
compozi ia mixturii asfaltice;
determinarea caracteristicilor liantului: penetra ie, adezivitate, punct de
nmuiere, prin metodele obi nuite de laborator;
ntocmirea tabelului centralizator al compozi iei agregatelor;
elaborarea mai multor dozaje de agregate, calcularea compozi iei
procentuale, n func ie de propor iile n care intr fiecare material n compozi ia mixturii
asfaltice;
calcularea curbelor de granulozitate i verificarea nscrierii lor n zonele
recomandate de STAS i instruc iunile n vigoare pentru tipul de mixtur asfaltic necesar
de executat;
determinarea suprafe ei specifice;
calculul necesarului de liant.
Procentul de bitum n func ie de suprafa a specific , raportat la masa mixturii asfaltice

16

Tabelul 4.
Con inutul de bitum b, n % raportat la masa mixturii asfaltice

S
m2/kg

3,50 5 S

3,75 5 S

4,0 5 S

4,25 5 S

4,50 5 S

5,0 5 S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3,40
3,80
4,20
4,45
4,60
4,80
4,90
5,00
5,20
5,25
5,35
5,45
5,50
5,60
5,70
5,75
5,80
5,90
5,95
6,00
6,10
6,15
6,20
6,20
6,25
6,30
6,35
6,40
6,45

3,60
4,10
4,45
4,70
5,10
5,15
5,25
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,15
6,20
6,30
6,35
6,40
6,45
6,50
6,60
6,65
6,70
6,75
6,80
6,80
6,85

3,85
4,40
4,75
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
5,85
5,95
6,05
6,20
6,30
6,40
6,45
6,50
6,60
6,65
6,70
6,80
6,85
6,95
7,00
7,05
7,10
7,15
7,20
7,25
7,30

4,10
4,55
5,05
5,35
5,55
5,75
5,90
6,10
6,20
6,35
6,50
6,55
6,60
6,70
6,80
6,90
7,00
7,05
7,10
7,20
7,30
7,35
7,40
7,45
7,45
7,50
7,55
7,65
7,70

4,30
4,95
5,30
5,65
5,85
6,00
6,20
6,40
6,55
6,60
6,80
6,90
7,00
7,10
7,15
7,25
7,35
7,40
7,50
7,60
7,65
7,70
7,75
7,85
7,90
8,00
8,05
8,10
8,15

4,75
5,45
5,90
6,20
6,50
6,70
7,05
7,20
7,35
7,50
7,60
7,70
7,85
7,90
7,95
8,00
8,10
8,20
8,30
8,35
8,40
8,50
8,55
8,65
8,70
8,75
8,80
8,90
8,95

Dup determinarea necesarului de liant, se produce n laborator mixtura asfaltic


respectiv , se prepar epruvetele i se efectueaz determin rile fizico-mecanice; dac
valorile caracteristicilor ob inute corespund prevederilor tehnice existente, se poate trece la
aplicarea dozajului pe antier. Evident, se studiaz mai multe probe cu un con inut de liant
apropiat, alegndu-se varianta optim din toate punctele de vedere.
Metoda suprafe ei specifice necesit un mare volum de munc pentru calcul i
elaborare, de aceea pentru a ob ine n mod operativ dozajele optime, att din punct de
vedere cantitativ ct i economic, se utilizeaz programe de calcul informatice, unul dintre
acestea fiind i cel elaborat n cadrul Direc iei Regionale de Drumuri i Poduri din
Timi oara. Pe baza granulozit ii pentru fiecare agregat ce intr n alc tuirea mixturilor
asfaltice, al c ror dozaj urmeaz s fie stabilit, cu ajutorul calculatorului, se determin :
frac iunile necesare din fiecare material al amestecului de agregate, punnd
condi ia ca n final, curba de granulozitate a agregatului total s se ncadreze n zona de
granulozitate impus pentru fiecare tip de mixtur asfaltic , putndu-se pune n plus
condi ii de reducere a zonei de granulozitate cu 20 % respectiv 40 %;
reprezentarea grafic a curbei de granulozitate;
procentul frac iunilor, conform rela iei suprafe ei specifice;

17

calculul suprafe ei specifice;


procentul de liant n func ie de diferite valori ale modulului de con inut;
afi area costului tonei de mixtur asfaltic n func ie de componen ii acesteia.
Se prezint astfel o serie de variante, din care se poate alege cea optim pe baza
ncerc rilor de laborator.
Metoda volumului de goluri se bazeaz pe constatarea c n cazul unor
granulozit i judicios alese, liantul bituminos umple golurile existente n masa mixturii
asfaltice, astfel nct n stratul bituminos, dup compactare, r mne un volum de goluri,
denumit volum de goluri remanent, de 35 %. La acest volum de goluri corespunde cea
mai bun stabilitate a stratului bituminos. Sub efectul traficului, volumul de goluri
remanent scade, astfel nct dup c iva ani de exploatare atinge valori de 1,02,0 %.
n cazul ipotezelor ar tate mai nainte, pentru calculul dozajului optim de liant, n
func ie de volumul de goluri, se utilizeaz rela ia:

b=

Vg n

gi

Vg = 1

gi
100
a

[%]

(7)

[%]

(8)

n care: b este procentul de liant raportat la masa agregatului;


Vg volumul de goluri al agregatului n stare ndesat , n %;
gi densitatea agregatului n stare ndesat , n kg/m3;
a densitatea aparent a agregatului, n kg/m3;
b densitatea bitumului, n kg/m3 (n general egal cu 1000);
n volumul de goluri remanent, n % (ntre 3 i 5 %).
Ob inerea unui volum de goluri ct mai mic pentru agregatul n stare ndesat ,
nseamn n acela i timp o suprafa specific adaptat acestui volum de goluri, care
conduce n final la ob inerea unor rezultate apropiate de cele ob inute prin metoda
anterioar .
Metoda laboratorului central de cercet ri rutiere din Bruxelles se bazeaz pe
premisa c dozajul de liant este influen at n mod hot rtor de urm torii factori :
cantitatea de filer din amestecul de agregate;
procentul de goluri al filerului;
cantitatea de nisip;
caracteristicile de suprafa ale granulelor de nisip (rotunde i netede,
col uroase i rugoase).
Con inutul optim de liant L, exprimat n procente din masa mixturii asfaltice se
determin cu rela ia:
F a + S b + P c
L=
[%]
(9)
100
n care: F este procentul de filer din amestecul de agregate;
S procentul de nisip din amestecul de agregate;
P procentul de cribluri > 3 mm din amestec;

18

a con inutul optim de liant al filerului anrobat;


b con inutul optim de liant al nisipului anrobat;
c con inutul optim de liant al criblurii anrobate.
Con inutul optim de liant raportat la amestecul de agregate este n consecin :

L' =

100 L
100 L

[%]

(10)

Valoarea lui a se ob ine n func ie de caracteristicile filerului i de densitatea


liantului.

Valoarea lui b pentru agregatele cu densitatea 2,7 g/cm3 este:


la nisip natural cu granule rotunde i netede, 3,6 %;
la nisip de concasaj cu granule col uroase i rugoase, 5,0 %.
Valoarea lui c este 4,6 % n cazul folosirii bitumului de petrol i a agregatelor cu
densitatea n jur de 2,7 g/cm3.

Metoda Kraemer const n calculul dozajului de bitum n func ie de necesarul


specific de liant pentru agregatul propus.
Se consider c necesarul specific pentru anrobarea unui sort de agregate este
func ie de suprafa a specific a granulelor acestui sort i de grosimea optim a filmului de
liant:
[cm3/100 g]
(11)
b = Sl
n care: b este necesarul de liant, n cm3/100 g;
S suprafa a specific a agregatului, n cm3/100 g;
l grosimea optim a filmului de liant, n cm.
Pentru stabilirea dozajului optim de liant prin aceast metod , s-a elaborat o
formul care ia n considerare i intensitatea traficului:
n

b = b q
i =1

Pi di
100

[%]

(12)

n care: b este necesarul de bitum calculat n procente din masa agregatului natural;
b densitatea bitumului, n g/cm3;
di necesarul specific optim de liant pentru anrobarea granulelor cuprinse n sortul i;
Pi procentul de agregate din sortul i, calculat fa de masa agregatului total;
n num rul de sorturi de agregate;
q coeficient care ine seama de intensitatea traficului astfel:
trafic u or
q = 1,07;
trafic mijlociu
q = 1,00;
trafic intens
q = 0,90.
Metoda Asphalt Institute utilizeaz pentru calculul con inutului de liant, rela ia
13.
b = 0,035 P + 0,045 N + 0,15 F + C

19

[%]

(13)

n care: b este procentul de bitum;


P procentul de granule cu dimensiunea > 2 mm;
N procentul de granule cuprinse ntre 0,074 i 2 mm;
F procentul de p r i fine (filer sub 0,074 mm);
C coeficient care ine seama de condi iile locale, de porozitatea rocii etc. i care
variaz ntre 0,7 i 1,0.
Calculul necesarului de liant pentru mixturi asfaltice executate la rece cu
emulsie bituminoas i cu suspensie de bitum filerizat are la baz acelea i principii ca n
cazul mixturilor asfaltice preparate la cald, putndu-se utiliza oricare din metodele
cunoscute.
n cazul mixturilor asfaltice preparate cu emulsie bituminoas , este necesar s se
precizeze c aplicnd rela ia 2, valoarea modulului de con inut se ia mai ridicat , i anume
5,05,5.
Dup calcularea necesarului de liant, se trece la determinarea cantit ii de emulsie
n func ie de con inutul n bitum al acesteia, cu rela ia:

E=

b
100
B

[%]

(14)

n care: E este cantitatea de emulsie necesar , n %;


b necesarul de liant, n %;
B con inutul de bitum din emulsie, n %.
n cazul mixturilor asfaltice preparate cu suspensie de bitum filerizat (subif),
modulul de con inut recomandat pentru mortare este 6,07,0, iar pentru betoane asfaltice
destinate stratului de leg tur 3,754,0.
Dup calcularea necesarului de liant, fie prin metoda suprafe ei specifice, fie a
volumului de goluri, este necesar s se determine cantitatea de suspensie pentru 100 kg
nisip uscat.
Cantitatea de suspensie S, n procente, se determin cu rela ia:
b
[%]
(15)
S = A
100
Ca (OH )2
100 1 +
b
bs
n care: bs este con inutul de bitum n subif, n %;
A raportul dintre subif i con inutul de bitum n subif;
b necesarul de liant, n %;
n etapa actual se realizeaz foarte rar mixturi asfaltice cu subif.

2.2.3. Concluzii privind metodele de elaborare a dozajelor pentru


mixturi asfaltice
Din examinarea datelor prezentate anterior se poate afirma c toate metodele de
stabilire a con inutului optim de liant dau valorile necesare pentru a se putea trece la
executarea epruvetelor n vederea ncerc rilor de laborator. Rezultatele ob inute trebuie deci

20

verificate prin ncerc ri de laborator, pe mixturi asfaltice preparate cu dozajele rezultate din
calcul. Numai dac rezultatele atest caracteristici fizico-mecanice corespunz toare ale
mixturilor asfaltice preparate n loborator se poate trece la aplicarea pe antier a dozajului
verificat.
Laboratorul de specialitate este singurul n m sur s stabileasc dozajul
mixturilor asfaltice i mai ales procentul de liant, lund n considerare i condi iile specifice
n care se va exploata stratul bituminos, inndu-se seama i de urm toarele recomand ri:
n cazul cnd se prevede un trafic intens i greu pe drumul pentru care s-a
proiectat mbr c mintea bituminoas , procentul de liant din mixtura asfaltic se va doza
spre limita inferioar , iar vscozitatea bitumului ales va fi mai mare, pentru a se asigura
stabilitatea mbr c mintei;
pentru drumurile cu trafic redus se va adopta n general un dozaj de liant mai
ridicat, corectnd necesarul rezultat din calcul cu un coeficient supraunitar, n general
1,061,07;
pentru realizarea mbr c min ilor bituminoase pe autostr zi se vor efectua
ncerc ri speciale privind rugozitatea suprafe ei de rulare, precum i studii detaliate
asupra calit ii agregatelor ce intr n compozi ia mixturilor asfaltice.
Din experien rezult unele observa ii interesante n leg tur cu con inutul de
bitum din mixturile asfaltice, dintre care se men ioneaz :
m rirea con inutului de bitum cu 0,3 % conduce la o m rire a gradului de
compactare cu 1 %, pentru acela i lucru mecanic;
m rirea procentului de filer cu 1 % conduce la m rirea gradului de
compactare cu 0,50,7 %;
se pot folosi agregate cu o granulozitate att continnu , ct i discontinu , dar
care s asigure o compactitate ridicat . Astfel, de exemplu, lipsa criblurii 38, dintr-un
amestec de agregate cu dimensiuni pn la 16 mm, permite ob inerea unei mixturi
asfaltice compacte, dac celelalte agregate sunt bine dozate.
Literatura de specialitate i experiment rile efectuate pe drumuri n exploatare
arat c nu exist solu ii universal valabile pentru dozarea mixturilor asfaltice. Dozajul
optim trebuie s in seama neap rat de condi iile de exploatare, n spe de trafic, de zonele
climaterice, de exigen ele utilizatorilor etc. Din aceast necesitate obiectiv rezult sarcina
de mare r spundere a laboratoarelor rutiere, care trebuie s conlucreze cu proiectan ii
pentru stabilirea nu numai a grosimii straturilor bituminoase ci i a tipului de mixtur
asfaltic , care s se comporte n exploatare n cele mai bune condi ii.

2.3. ncerc rile mixturilor asfaltice


Pentru stabilirea calit ii mixturilor asfaltice i a mbr c min ilor bituminoase este
necesar a se efectua o serie de ncerc ri de laborator i de teren pe epruvete din mixtur
asfaltic preparate n laborator sau preluate din straturile bituminoase executate.
Caracteristicile cele mai importante care se determin sunt:
con inutul de ap ;
compozi ia mixturii asfaltice;
rezisten a la compresiune la 22 i 50 0C;
coeficientul de termostabilitate;
reducerea rezisten ei la compresiune la 22 0C, dup 28 zile de p strare n ap ;

21

stabilitatea Marshall;
indicele de curgere (fluaj);
densitatea aparent ;
absorb ia de ap ;
umflarea la 28 zile de p strare n ap ;
volumul de goluri;
stabilitatea prin ncercare la compresiune triaxial ;
rezisten a la ntindere, coeziunea i unghiul de frecare intern , determinate
prin ncercarea brazilian ;
rezisten a la rupere prin ncovoiere;
rezisten a la p trundere;
stabilitatea Hubbard - Field;
rezisten a la oboseal ;
comportarea la deforma ii plastice cu ajutorul simulatorului de f ga e.
n practica rutier pe plan mondial se efectueaz
i alte ncerc ri pentru
determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice i mbr c min ilor
bituminoase.

2.3.1. Prelevarea probelor i prepararea epruvetelor


Epruvetele supuse ncerc rilor de laborator pot fi ob inute din mixtur asfaltic
preparat n loborator sau prelevat , fie la ie irea din instala iile de producere a acestora, fie
la desc rcarea din mijlocul de transport. De asemenea se pot prepara epruvete din carote
prelevate din mbr c mintea bituminoas executat . Modul de prelevare a probelor i
preparare a epruvetelor este reglementat prin standarde specifice.
Forma epruvetelor poate fi cubic , cilindric sau prismatic .
Epruvetele sub form cubic se folosesc pentru urm toarele determin ri:
densitatea aparent ;
absorb ia de ap ;
umflarea;
rezisten a la compresiune i coeficientul de termostabilitate.
Epruvetele sub form cilindric se folosesc:
n cadrul ncerc rii Marshall la determinarea stabilit ii, fluajului, densit ii
aparente i absorb iei de ap ;
pentru ncercarea triaxial la determinarea unghiului de frecare intern i a
coeziunii;
la ncercarea brazilizn pentru determinarea rezisten ei la trac iune i la
compresiune.
Epruvetele sub form prismatic se folosesc la determin rile privind flexibilitatea
i comportarea la fisurare a mixturilor asfaltice, pe baza valorilor rezisten ei la rupere prin
ncovoiere precum i pentru determinarea comport rii la oboseal .
Pentru determinarea caracteristicilor mbr c min ilor bituminoase se preleveaz
probe sub form de pl cu e sau cilindrice, folosind carotiera. Dup prelevare, pentru
men inerea umidit ii reale, probele vor fi ambalate corespunz tor.

2.3.2. Metode de efectuare a ncerc rilor mixturilor asfaltice

22

Con inutul de ap (W) se determin pe epruvete prelevate din mbr c mintea


bituminoas executat , prin uscare sau prin metoda de distilare cu solvent. Acesta se
exprim n procente i reprezint cantitatea de ap raportat la masa ini ial a probei.
Compozi ia mixturii asfaltice este dat de con inutul de bitum i de agregate
naturale, respectiv de granulozitatea acestora din urm .
Determinarea con inutului de liant se face prin diverse metode, principiul general
fiind al extragerii bitumului din mixtura asfaltic utiliznd un solvent organic.
Se utilizeaz n mod frecvent urm toarele aparate pentru extrac ie:
aparate de extrac ie la rece de tipul centrifugelor (fig. 3 i 4);
aparatul Soxhlet cu ajutorul c ruia se execut extrac ia la cald a bitumului cu
cloroform sau benzen (fig. 5);
aparatul Shell i varianta sa extractorul Kummagawa (aparate de extrac ie la
cald, care folosesc ca solven i benzen, toluen sau tricloretilen ).

Fig. 3. Centrifuga de extrac ie pentru


determinarea con inutului de liant.

Fig. 4. Centrifuga de extrac ie


cu petrol, tip DC 2.
1 rezervor de petrol; 2 colector;
3 extractor; 4 ap r toare; 5 alimentator;
6 motor electric; 7 tub de evacuare;
8 mas ; 9 balon de sticl .

n cazul folosirii centrifugelor de extrac ie, cantitatea de bitum se calculeaz cu


rela ia:

b=

mp ma
100 , [%]
mp

(16)

n care: b este con inutul de bitum raportat la masa mixturii asfaltice n %;


mp masa probei de mixtur asfaltic , n g;
ma masa agregatului total uscat dup extrac ie, n g.

23

Fig. 5. Aparat Soxhlet pentru extrac ia la cald.


1 refrigerent; 2 extractor; 3 balon; 4 baie de ap .

n cazul efectu rii extrac iei cu aparatul Soxhlet, cantitatea de bitum se calculeaz
cu rela ia:

b=

mb mc
100 , [%]
mp

(17)

n care: b este con inutul de bitum raportat la masa mixturii asfaltice, n %;


mb masa capsulei cu bitum, n g;
mc masa capsulei goale, n g;
mp masa probei de mixtur asfaltic , n g.
Rezultatul ob inut se compar cu procentul de bitum prescris i se stabilesc m suri
de urmat.
Determinarea granulozit ii agregatului natural se face prin cernerea acestuia,
dup uscare pn la mas constant .
Se cnt resc frac iunile r mase pe ciururi i site cu o precizie de 0,1 g i se
calculeaz granulozitatea n procente, raportat la masa total a agregatului.
Se calculeaz curba de granulozitate i se reprezint grafic.
Se verific dac din punct de vedere al compozi iei granulometrice, mixtura
asfaltic ncercat corespunde sau nu, deci dac s-a ob inut o curb care s se nscrie n
zonele de granulozitate recomandate de standardele sau normativele n vigoare.
Rezisten a la compresiune se determin pe epruvete de form cubic sau
cilindric .
Epruvetele se ncearc dup 24 h de la preparare, la temperatura de 22 0C,
respectiv 50 0C. Determinarea rezisten ei la compresiune se efectueaz cu o pres de
50100 kN (fig.6.6). Viteza de avans a platanului presei se regleaz la 20 mm/min sub

24

nc rcare, pentru mixturi asfaltice


executate la cald i la 5 mm/min pentru
cele executate la rece.
Rezisten a la compresiune este
dat de rela ia:

Rc =

N
, [N/mm2]
A

(18)

n care: Rc este rezisten a la compresiune, n N/mm2;


N nc rcarea la rupere, n N;
A suprafa a pe care se aplic
nc rcarea, n mm2;
n general, rezisten a la
compresiune pentru betoane asfaltice la
22 0C este de minimum 3,0 N/mm2. n
cazul ob inerii unor valori mult mai
mari sau valori mai mici, se impune
Fig. 6. Pres pentru determinarea rezisten ei la
studiul am nun it al cauzelor care le-au
compresiune.
determinat. De obicei valori mari se
ob in n cazul cnd bitumul a devenit
mai dur (ardere, mb trnire etc.). Valorile mai mici se datoresc unui bitum prea moale,
unei mixturii asfaltice insuficient compactate, unui dozaj necorespunz tor etc.
Rezisten ele la compresiune la 22 0C (Rc22) i 50 0C (Rc50) servesc pentru
calcularea coeficientului de termostabilitate al mixturii asfaltice.
Coeficientul de termostabilitate este dat de rela ia:

Kt =

Rc22
Rc50

(19)

Coeficientul de termostabilitate d indica ii asupra modului cum se comport


stratul bituminos respectiv n exploatare, la temperaturi ridicate i variaz ntre 1,5 i 3,0.
Reducerea rezisten ei la compresiune dup 28 zile de p strare n ap a
epruvetelor se calculeaz cu rela ia:

Rc28 =

Rcin Rc28
100
Rcin

[%]

(20)

n care: Rcin este rezisten a la compresiune (la 22 0C), n N/mm2;


Rc28 rezisten a la compresiune (la 22 0C), dup 28 zile de p strare n ap , n N/mm2.
Se admite o sc dere a rezisten ei la compresiune dupa 28 zile de p strare n ap de
maximum 3035 %. Reducerea mare a rezisten ei la compresiune dupa 28 zile imersare n
ap indic prezen a substan elor argiloase n compozi ia mixturii asfaltice sau adezivitate
insuficient a liantului la granula mineral .

25

Stabilitatea Marshall serve te la stabilirea compozi iei optime a mixturilor


asfaltice pentru a se ob ine o stabilitate corespunz toare a stratului bituminos sub efectul
traficului, la temperaturi ridicate. Aparatul Marshall este ar tat schematic n fig. 7. Pentru
ncercare se folosesc epruvete tip Marshall de form cilindric avnd diametrul 100 mm i
n l imea de 63,5 mm. Principiul ncerc rii const n determinarea rezisten ei la rupere a
unei epruvete cilindrice, for a fiind aplicat pe o generatoare. ncercarea se efecueaz
asupra epruvetei a ezate n tipar la o temperatur de 60 0C.
Stabilitatea Marshall este nc rcarea, exprimat n kN, atins n momentul cnd se
produce ruperea epruvetei.
Indicele de curgere (fluaj) este deforma ia atins de diametrul vertical al epruvetei
n momentul ruperii i se exprim n mm.
Viteza de naintare a pistonului presei este de 50 mm/min.
Stabilitatea Marshall minim , conform STAS 174-1/97, pentru mortare i betoane
asfaltice cu agregat m runt trebuie s aib valori ntre 5,0 i 9,0 kN n func ie de clasa
tehnic a drmului sau categoria str zii. Pentru betonul asfaltic rugos se recomand o
stabilitate Marshall de 6,59,5 kN, iar pentru betoanele asfaltice deschise i betoanele
asfaltice cu agregat mare valori ntre 3,5 i 7,0 kN.

Fig. 7. Aparat Marshall pentru determinarea stabilit ii mixturilor asfaltice.

Indicele de curgere (fluaj) poate varia ntre 1,5 i 4,5 mm. n general, n cazul
ncerc rii Marshall mpr tierea rezultatelor este destul de mare.

26

Densitatea aparent este masa unit ii de volum a mixturii asfaltice compactate,


inclusiv golurile umplute cu aer i se exprim n g/cm3 sau kg/m3. ncercarea se poate
efectua pe pl cu e sau carote t iate din mbr c mintea bituminoas , respectiv pe epruvete
preparate n laborator.
Pentru cnt riri se folose te balan a
hidrostatic (fig.6.8).
Densitatea aparent ap se calculeaz
cu rela ia :

a =

mu
w , [g/cm3]
m1 m2

(21)

n care: a este densitatea aparent a mixturii


asfaltice, n g/cm3;
mu masa epruvetei cnt rit n aer n
Fig. 8. Balan hidrostatic .
stare uscat , n g;
m1 masa epruvetei cnt rit n aer,
dup o or de p strare n ap , n g;
m2 masa epruvetei sub ap , n g;
w densitatea apei, n g/cm3, care se ia practic egal cu 1.
Densitatea aparent trebuie s aib cel pu in valoarea de 2 150 kg/m3 n cazul
mortarelor executate la cald i 2 250 kg/m3 n cazul betoanelor asfaltice.
Densitatea aparent se utilizeaz la m surarea gradului de compactare. Gradul de
compactare este raportul ntre densitatea aparent a probei luat din stratul de mbr c minte
bituminoas i densitatea aparent determinat pe epruvetele cubice sau cilindrice Marshall
din aceea i mixtur asfaltic .
Se recomand realizarea unui grad de compactare de minimum 96 % pentru stratul
de uzur i de leg tur .
Absorb ia de ap reprezint cantitatea de ap absorbit de golurile accesibile din
exterior ale unei epruvete imersate n ap , timp de trei ore la un vid de 1520 mm coloan
de mercur, apoi dou ore n aceea i ap la presiunea normal .
Absorb ia de ap se exprim n procente din volumul sau masa epruvetei ncercate.
Aparatura necesar pentru determinarea absorb iei de ap este ar tat n fig. 9 i
const din pomp de vid, exsicator de vid i vacuumetru cu mercur.
Absorb ia de ap , n procente volumice, se calculeaz cu rela ia:

Av =

m3 mu
100
m1 m2

[%]

(22)

n care: Av este absorb ia de ap , raportat la volumul epruvetei, n % ;


m3 masa epruvetei cnt rit n aer, n g, dup ce a fost men inut trei ore la
presiunea atmosferic ;
mu masa epruvetei uscate, cnt rit ini ial n aer, n g;
m1 masa epruvetei cnt rit n aer, n g, dup ce a fost men inut timp de o or n
ap ;
m2 masa epruvetei cnt rit sub ap , n g, dup ce a fost men inut o or sub ap ;

27

Fig. 9. Aparatur pentru determinarea absorb iei de ap .

Valorile absorb iei de ap trebuie s fie de 25 % pentru mortare asfaltice


executate la cald, 26 % pentru betoane asfaltice bogate n criblur , 47 % pentru
betoane asfaltice rugoase i 38 % pentru betoane asfaltice deschise.
O absorb ie mare de ap , indic o compactare insuficent , o execu ie n condi ii
nefavorabile sau o lips de bitum. n aceste cazuri, sectoarele respective vor fi inute sub
observa ie i se vor lua m suri pentru etan area lor prin unul din procedeele consacrate.
Absorb ia de ap determinat pe epruvetele Marshall trebuie s aib valori ntre 25 %.
Pentru drumurile i str zile din clasele tehnice II i III se recomand ca absorb ia
de ap s tind spre valori maxime.
Umflarea se exprim prin cantitatea de ap absorbit de componen ii agregatului
natural sensibili la ap n timpul men inerii epruvetei din mixtur asfaltic n ap , la
temperatura ambiant , timp de 28 zile (n cazuri speciale 3 zile).
Scopul determin rii umf rii const n stabilirea influen ei nefavorabile a unor
componen i din agregate, sensibili la umflare, cum ar fi de exemplu argila.
Umflarea se exprim n procente i este dat de rela ia :

U=

V2-V1
100
V

[%]

(23)

n care: U este umflarea, n % ;


V2 volumul epruvetei dup 28 zile de p strare n ap , n cm3 ;
V1 volumul ini ial al epruvetei dup determinarea absorb iei de ap n vid, n
cm3;
V volumul epruvetei dup o or p strare n ap , n cm3.
Valorile maxime admise ale umfl rii sunt de 2 %.
Volumul de goluri al epruvetelor cubice, cilindrice sau pl cilor t iate din
mbr c minte se ob ine prin calcul pe baza densit ii i a densit ii aparente determinate n
prealabil.
Densitatea mixturilor asfaltice se poate calcula cunoscnd compozi ia mixturii
asfaltice, densitatea aparent a agregatelor i densitatea bitumului, cu rela ia :

28

100
m+b
=
m b
m b
+
+

[g/cm3]

(24)

n care: este densitatea mixturii asfaltice, n g/cm3;


m con inutul de agregate al mixturii asfaltice, n % ;
b con inutul de bitum al mixturii asfaltice, n % ;
100 masa mixturii asfaltice (m + b), n g ;
a densitatea aparent a agregatelor, n g/cm3;
b densitatea bitumului, n g/cm3;
Volumul de goluri se calculeaz cu rela ia :

Vg = 1 -

a
100

[%]

(25)

n care: Vg este volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, n procente din


volumul epruvetei;
a densitatea aparent a mixturii asfaltice compactate, n g/cm3;
densitatea mixturii asfaltice, n g/cm3;
Volumul de goluri permite clasificarea mixturilor asfaltice n compacte i deschise
i reprezint o caracteristic important n aprecierea calit ii mbr c min ilor bituminoase
att din punct de vedere al rezisten ei la oboseal ct i al modului de comportare la
ac iunea apei.
Stabilitatea Hubbard Field reprezint sarcina la care o epruvet cilindric
ncepe s curg printr-un orificiu calibrat cu diametrul mai mic dect al epruvetei.
n fig. 6.10 se prezint schematic aparatul Hubbard - Field.

Fig. 10. Aparat Hubbard - Field.

Determinarea se execut la 18 0C i 60 0C, la o vitez de deformare de 1 mm/s.


Se folosesc dou tipuri de epruvete cilindrice, i anume:

29

epruvete cu diametrul 50,9 mm i n l imea de 25,4 mm, pentru mixturi


asfaltice cu dimensiunea maxim a granulelor sub 16 mm i un con inut de granule peste
2 mm, sub 35 %;
epruvete cu diametrul de 152,4 mm i n l imea de 75 mm, pentru mixturi
asfaltice cu dimensiunea maxim a granulelor peste 16 mm i cu un con inut de granule
peste 2 mm, mai mare de 35 %.
Pentru mortare asfaltice se recomand urm toarele valori ale stabilit ii Hubbard Field:
la 18 0C, valori ntre 3 000 i 4 000 daN;
la 60 0C, valori ntre 1 000 i 1 800 daN;
ncercarea Hubbard - Field se efectueaz din ce n ce mai rar n laboratoarele
noastre.
Stabilitatea prin ncercarea la compresiune triaxial este caracterizat prin
unghiul de frecare interioar i coeziune. Aceste caracteristici se determin n condi ii
speciale de men inere a unei epruvete cilindrice la o presiune lateral constant , n timp ce
se aplic o nc rcare vertical suplimentar pentru a produce ruperea epruvetei. Aparatura
de ncercare este prezentat n fig. 11.
La ncercarea probelor din mixtur asfaltic se disting dou faze :
fluajul, care se realizeaz prin men inerea constant timp de 2030 min sau
cteva ore a presiunii laterale 3, respectiv a celei verticale 1, nregistrndu-se
deforma ia vertical n func ie de timp;
ruperea, care se ob ine prin cre terea continu , cu vitez constant , a presiunii
verticale n condi iile men inerii constante a presiunii laterale.
Att n cazul ncerc rii la fluaj ct i a celei la rupere se calculeaz :
deforma ia specific :

h
100
h

[%]

(26)

n care: h este in l imea ini ial a epruvetei, n mm ;


h scurtarea epruvetei, n mm ;
treapta de deforma ie specific corespunz toare unui anumit interval de
timp (diferen a dintre deforma ia specific la timpul final, tf i deforma ia specific la
timpul ini ial, ti):

= tf ti

[%]

(27)

viteza de deforma ie a epruvetei v;

v=

[s-1]

(28)

n l imea modificat a epruvetei hm :


hm = h h

[mm]

(29)

30

aria modificat a bazei epruvetei Am, la un moment dat al ncerc rii,


considernd volumul epruvetei constant V:

Am =

V
h- h

[mm2]

(30)

[N/mm2]

(31)

efortul unitar 1:

P+G
+
Am

n care: P este for a citit pe cadranul presei, n N ;


G greutatea pistonului i a capului de nc rcare, n N;
modulul de elasticitate secant Es:

Es =

[N/mm2]

(32)

a
b
Fig. 11. Determinarea coeziunii i a unghiului de frecare interioar :
a aparat triaxial; b diagram propus de Asphalt Institute pentru mixturi asfaltice.

Avnd n vedere valorile 3 i 1 se poate construi cercul lui Mohr pentru o


ncercare. Este nevoie de cel pu in trei sau cinci epruvete ncercate n acelea i condi ii de
temperatur , dar cu 3 diferit, pentru a se putea ob ine valorile unghiului de frecare
interioar , respectiv ale coeziunii C pentru mixtura asfaltic supus ncerc rii.
Pentru caracterizarea comport rii mixturilor asfaltice se poate folosi diagrama din
fig. 11, dat de Asphalt Institute.
Zona A cuprinde mixturile asfaltice cu o frecare interioar mic , zona B define te
mixturile asfaltice la care coeziunea este insuficient , iar n zona C se ncadreaz mixturile
asfaltice care sunt nesatisf c toare att din punct de vedere al frec rii interioare ct i al
coeziunii. Zona D cuprinde zona mixturilor asfaltice corespunz toare a c ror coeziune este
peste 1,0 daN/cm2, iar unghiul de frecare interioar variaz de la 28 0 la 44 0.

31

Rezisten a la oboseal a mbr c min ilor bituminoase caracterizeaz modul de


comportare a acestora sub efectul nc rc rilor alternative la care sunt supuse prin ac iunea
traficului. Determinarea rezisten ei la oboseal se efectueaz n laborator prin supunerea
epruvetelor la o deforma ie sinusoidal nentrerupt pn n momentul ruperii.
n fig. 12 este prezentat schema ncerc rii.
O epruvet n form de trunchi de piramid S cu baza mare ncastrat este supus
prin intermediul bazei mici la solicit ri sinusoidale prin ncovoiere cu ajutorul vibratorului V.
Vibratorul este alimentat de c tre generatorul G prin intermediul unui programator P.
Se nregistreaz deforma ia i for a aplicat asupra epruvetei. Parametrii ncerc rii sunt :
temperatura de ncercare 1030 0C ;
deforma ia relativ 10-5 5 x 10-4 ;
frecven a 0,0550 Hz ;
nc rcarea 420 daN/cm2;

Fig. 12. Schem pentru determinarea rezisten ei la oboseal :


T perioada de baz , 0,02 s; Tw timp de solicitare, 1/2 ciclu; Tr timp de repaus;
H amplitudinea efortului principal; h amplitudinea efortului secundar.

S-a constatat experimental c prin intercalarea pe parcursul ncerc rii a unor timpi
de pauz (repaus), epruvetele au suportat un num r mai mare de cicluri de nc rcare nainte
de rupere, datorit fenomenului de autoreparare.
Rezisten a la oboseal este definit prin num rul de cicluri de solicit ri N pe care
le suport epruveta din mixtur asfaltic nainte de a se rupe. ncercarea se poate efectua la
efort constant sau la deforma ie constant .
Experien ele efectuate n diferite laboratoare arat c legea care guverneaz
fenomenul de oboseal a mixturilor asfaltice la solicit ri sinusoidale prin ncovoiere se
poate scrie sub forma :

N=K

(33)

n care: N este num rul de cicluri de solicit ri pn la rupere;


deforma ia relativ ;
n exponent care are valoarea n jur de 6 (mai mare pentru bitum dur i mai mic
pentru bitum moale);

32

K coeficient global care depinde de compozi ia mixturii asfaltice i de condi iile


de experimentare.
n scopul studierii rezisten ei la deforma ii permanente a mbr c min ilor
bituminoase sub efectul traficului greu, deforma ii care genereaz f ga e, laboratoarele de
specialitate au pus la punct o ncercare mai direct care s fie ct mai apropiat de condi iile
reale de solicitare i n acest scop a fost creat simulatorul de f ga e (f ga oscopul).
Aparatul este prezentat n fig. 13. i permite testarea n laborator a comport rii
mixturilor asfaltice. Probele sunt supuse efectului trecerii pneurilor, n condi ii de nc rcare
i presiune similare.solicit rilor provocate de vehiculele grele la temperatura de 60 0C
pentru mixtura asfaltic destinat stratului de uzur i 50 0C pentru mixtura asfaltic
destinat stratului de leg tur , ceea ce conduce la o deforma ie permanent , dup cum se
vede n fig. 14.

Fig. 13. Simulatorul de f ga e.

Fig. 14. Deforma ia tip f ga pe epruvet .

Releveul adncimii acestei amprente, sau adncimea f ga ului, n func ie de


num rul de treceri permite caracterizarea mixturilor asfaltice din punct de vedere al
rezisten ei la formarea f ga elor.
Din valorile m surate se ob ine curba evolu iei f ga ului n func ie de num rul de
cicluri, reprezentat n general printr-o rela ie de forma :
(34)

lg y = A + B lg N

n care: y este adncimea f ga ului la un num r de N cicluri;


N num rul de cicluri corespunz tor f ga ului y;
A i B sunt constante care depind de compozi ia mixturilor asfaltice supuse
experiment rii.
n ceea ce prive te m rimea f ga elor m surat pe partea carosabil a drumului,
speciali tii consider valabile urm toarele concluzii:
f ga ele de 56 mm adncime sunt resim ite numai de traficul de mare
vitez ;
f ga ele mai adnci de 10 mm deranjeaz circula ia;
f ga ele de 3040 mm adncime sunt periculoase i pentru traficul lent.

33

n cazul n care adncimea f ga elor dep e te 20 mm se consider necesar a se


studia cauzele care au determinat apari ia lor, n func ie de care se vor aplica m suri de
remediere specifice (refacerea mbr c mintei, ranforsarea structurii rutiere).
Rezisten a la ntindere Rt a mixturilor asfaltice se determin prin ncercarea
brazilian , pe epruvete cilindrice, conform schemei din fig. 15, la temperatura de 22 0C.

b
Fig. 15. Schema ncerc rii braziliene.
1 suport; 2 pies de rezemare; 3 pies de presare.

Aceasta se calculeaz cu rela ia :

Rt =

2F
d h

[N/mm2]

(35)

n care: F este sarcina de rupere a epruvetelor, n N ;


d diametrul epruvetelor, n mm ;
h n l imea epruvetelor, n mm ;
Datele ob inute n cadrul ncerc rii braziliene permit de asemenea calculul
coeziuni C i a unghiului de ferecare interioar .
1
C=
Rc Rt
, [N/mm2]
(36)
2
R Ri
tg = c
(37)
2 Rc Rt
n care Rc este rezisten a la compresiune pe cilindri, la 22 0C.
Rezisten a la rupere prin ncovoiere se determin pe epruvete prismatice, la
temperatura de 10 0C, prin nc rcarea acestora cu o for concentrat , plasat la mijlocul
deschiderii, pn la ruperea probei (fig.6.16).
Viteza de nc rcare este de 20 mm/min.
Rezisten a la rupere prin ncovoiere
Ri, se calculeaz cu rela ia:

Ri =

3 l

N
2 bh 2

, [N/mm2]
(38)

Fig. 16. Schema ncerc rii la ncovoiere.


1 suport; 2 piese de rezemare; 3 poanson.

n care: N este sarcina de rupere a epruvetelor, n N ;


l distan a ntre reazeme, n mm ;

34

b l imea epruvetei, n mm ;
h n l imea epruvetei, n mm.
Rezisten a la p trundere se determin prin m surarea adncimii de p trundere n
masa unei epruvete cubice (preparat n laborator sau t iat din mbr c minte), a unui
poanson de anumite dimensiuni, n condi ii determinate de sarcin , durat i temperatur .
Aceasta se determin pentru mixturi asfaltice de tipul asfaltului turnat.

2.4. Producerea, transportul i punerea n oper a mixturilor


asfaltice
2.4.1. Producerea mixturilor asfaltice
Mixturile asfaltice se prepar n instala ii mecanice speciale numite fabrici de
asfalt sau fabrici de mixturi asfaltice, foarte diversificate ca tipuri i capacitate de produc ie,
avnd dispozitive de predozare, uscare (pentru tehnologie la cald), dozare a materialelor
componente i dispozitivul de malaxare for at . De asemenea, instala ia poate fi completat
cu bunc re de depozitare termoizolate pentru stocarea pe termen limitat a mixturilor
asfaltice produse, nainte de a fi livrate antierelor. Productivitatea acestora se nscrie ntr-o
gam foarte larg de valori, de la 7 t/h pn la 500 t/h sau chiar mai mult (1 000 t/h).
Producerea mixturilor asfaltice se poate face prin tehnologii la cald sau la
rece, n func ie de liantul utilizat n compozi ia acestora.
Procesul tehnologic de fabricare a mixturilor asfaltice la cald cuprinde
urm toarele faze: predozarea agregatelor, nc lzirea lor, dozarea i amestecarea la
temperaturi ridicate a agregatelor cu bitumul n malaxor.
n fig. 17 este prezentat o fabric de mixturi asfaltice. n predozatoare se
realizeaz predozarea agregatelor care se ridic n plnia de alimentare a usc torului cu o
band transportoare. n usc tor are lor nc lzirea agregatelor n contracurent cu ajutorul
gazelor calde de ardere produse de flac ra unui injector i despr fuirea lor cu un ciclon de
despr fuire; de aici, cu elevatorul pentru materiale calde, agregatele trec pe sitele vibratoare
care resorteaz agregatele calde, apoi se depoziteaz pe sorturi i se cnt resc. Agregatele
cnt rite trec ntr-un cntar-malaxor unde se adaug filerul adus cu banda transportoare din
bunc rul de filer i bitumul cald, din dozatorul de bitum, ambele dozate n func ie de tipul
mixturii asfaltice. Din malaxor, mixtura gata preparat este ridicat cu ajutorul unui schip i
depozitat n bunc rul de mixtur de unde este desc rcat direct n autobasculante.
Predozarea agregatelor asigur alimentarea continu i regulat a instala iei de
producere a mixturii asfaltice. n cazul utiliz rii mai multor sorturi de agregate diferite, care
trebuie s fie amestecate n anumite propor ii, predozatoarele asigur alimentarea n
propor iile necesare i constante a instala iei cu agregatele respective.
n general, predozatoarele sunt constituite din bunc re alimentatoare prev zute la
partea inferioar cu un dispozitiv de reglare, care permite scurgerea unei cantit i constante
a sortului respectiv din bunc r. Transportul amestecului de agregate se efectueaz cu
ajutorul benzii transportoare, n mod continuu i n cantitate constant . Predozatoarele (fig.
18) sunt prev zute cu vibratoare, care asigur debitul constant i u ureaz evacuarea
agregatelor fine (nisipuri) care au tendin a, cnd sunt umede, s formeze o bolt n
predozator.
Predozatoarele se regleaz n func ie de dozajele stabilite pentru tipul de mixtur
care urmeaz s fie fabricat.

35

Fig. 17. Fabric de mixturi asfaltice.

36

Fig. 18. Predozatoare.

Predozatoarele trebuie supravegheate i controlate atent, ntruct se pot deregla


foarte u or. Cauzele cele mai frecvente ale deregl rii sunt:
umiditatea nisipurilor, care conduce la varia ia dozajului de nisip, datorit
fenomenului de umflare. Se va verifica n a cest caz umiditatea i se va regla din nou
predozatorul;
obturarea deschiz turii predozatorului, datorit colmat rii cu agregate sau
prin blocarea cu agregate de dimensiuni mari, ceea ce conduce la reducerea debitului de
alimentare.
Uscarea, nc lzirea i despr fuirea agregatelor sunt opera ii deosebit de
importante, ntruct pentru a realiza o bun anrobare cu bitum a acestora este necesar ca ele
s aib o temperatur corespunz toare, astfel nct liantul cald la contactul cu agregatul s
nu se r ceasc ci s r mn fluid pentru a anroba ct mai uniform toate granulele.
Din bunc rul de depozitare, agregatele sunt ridicate cu elevatorul cu cupe reci i
trecute n usc tor (fig. 6.19).

Fig. 19. Usc tor pentru uscarea i nc lzirea agregatelor.

37

Usc torul are o form cilindric , fiind u or nclinat (cca 6), executat din o el i
prev zut cu dispozitiv pentru nc lzire. Tamburul usc tor se rote te continuu n jurul axului
s u, permi nd naintarea agregatelor i uniformizarea temperaturii.
Usc torul este prev zut cu un injector n contracurent asigurnd astfel un schimb
eficient de c ldur .
Agregatele se nc lzesc str b tnd usc torul, n contracurent cu gazele calde de
ardere. Tirajul este asigurat cu ajutorul ventilatoarelor. n interior, usc torul are palete, care
permit ridicarea agregatelor pe care le las apoi s cad str b tnd curentul de gaze calde.
Dimensiunile usc torului depind evident de capacitatea instala iei. Tendin ele
actuale moderne tind spre m rirea diametrului usc torului i nu a lungimii lui. Rotirea
usc torului este asigurat prin dispozitive adecvate.
Temperatura agregatelor la ie irea din usc tor trebuie s fie cuprins ntre 165 i
190 C, ntruct n malaxor se adaug filerul rece, iar temperatura dup amestecarea cu filer
trebuie s aib valori ntre 150 i 170 C.
Uscarea agregatelor este o opera ie de importan major care are o influen
preponderent asupra randamentului instala iei i a consumului de combustibil. Factorii
principali care trebuie lua i n considerare n procesul de uscare i nc lzire sunt:
umiditatea agregatelor;
granulozitatea lor;
temperatura necesar pentru anrobare.
Parametrii asupra c rora se ac ioneaz sunt durata men inerii agregatelor n
usc tor, reglarea injectorului i debitul de aer.
M sur tori efectuate arat c dac umiditatea agregatelor cre te de la 6 % la 12 %,
productivitatea usc torului scade la 50 %.
n aceste condi ii, consumul de combustibil variaz de asemenea n limite largi n
func ie de tipul instala iei, putnd cre te de la 8 kg/t n cazul agregatelor uscate, la 16 kg/t
pentru agregatele ude. n consecin , este necesar s se lucreze cu agregate cu umiditate ct
mai mic , pentru a avea un consum ct mai sc zut de combustibil.
Gazele calde antreneaz cu ele o parte a elementelor fine din agregate. Pentru a
evita poluarea, gazele trec printr-o instala ie de despr fuire.
La ie irea din usc tor agregatele sunt preluate de elevatorul cald i conduse la un
siloz, care poate fi prev zut cu instala ii de sortare i dozare. Elevatorul cald este acoperit
pentru a evita pierderile de c ldur i pierderea particulelor fine.
Dozarea i malaxarea se fac astfel nct s se poat realiza mixturi asfaltice ct
mai omogene, respectndu-se dozajele date de laborator.
Sortatoruldozator are ca scop ciuruirea agregatelor calde, separndu-se pe
frac iuni i reconstituind astfel un amestec perfect dozat. Acesta este format din mai multe
ciururi, care permit sortarea frac iunilor.
Agregatele calde cnt -rite de c tre sortatorul-dozator sunt introduse n malaxor.
Se adaug filerul rece, c utnd s se realizeze o ct mai bun omogenizare a agregatelor
(cribluri, nisip) cu filerul. Apoi se adaug liantul (bitumul) fierbinte la temperatura de
150170 C i se continu amestecarea.
Bitumul este livrat cald de la rafin rii i depozitat n bataluri sau n cisterne mobile
(tancuri de bitum). Pentru malaxare, bitumul trebuie nc lzit la temperatura de 150170 C
pentru a i se asigura o vscozitate sc zut . Temperaturile recomandate pentru anrobarea
agregatelor sunt 150170 C pentru bitumul D80/120 i 165170 C pentru bitumul mai
dur (D40/50).

38

Filerul este dozat cu ajutorul dozatorului de filer prin cnt rire, iar bitumul poate fi
dozat gravimetric sau volumetric.
Malaxoarele cele mai
r spndite sunt cele cu ax
orizontal prev zut cu palete (fig.
6.20). S-au studiat formele cele
mai
adecvate
ale
cuvei
malaxorului, forma i nclinarea
paletelor, astfel ca s
se
efectueze o ct mai bun
amestecare a agregatelor cu
bitum. Paletele trebuie s poat
fi nlocuite u or, pe m sura
uz rii lor. Malaxoarele cu ax
vertical sunt folosite mai ales
pentru amestecarea agregatelor
Fig. 20. Malaxor pentru mixtur asfaltic .
cu dimensiuni mai mari, pn la
40 mm. Durata de malaxare depinde de tipul instala iei i trebuie s asigure o anrobare
complet i uniform a agregatelor cu bitum. O malaxare insuficient conduce la o
reparti ie eterogen a liantului. O malaxare prea intens nu mbun t e te anrobarea, dar
mic oreaz randamentul instala iei.
nc lzirea agregatelor i a bitumului la temperaturi foarte ridicate (peste 200 C)
trebuie evitat , la fel ca i nc lzirea prelungit a bitumului sau renc lzirea aceleia i
cantit i de bitum de mai multe ori, deoarece n asemenea situa ii bitumul sufer
transform ri care i schimb caracteristicile, putndu-se ajunge la "arderea" bitumului, ceea
ce echivaleaz cu pierderea adezivit ii i mb trnirea lui prematur .
La ie irea din malaxor, mixtura asfaltic se depoziteaz provizoriu ntr-un bunc r
de unde este nc rcat n autobasculante i transportat la punctul de punere n oper .
Temperatura mixturii asfaltice livrate de fabrica de asfalt trebuie s fie de 140170 C, n
func ie de temperatura atmosferic , distan a de transport, tipul acesteia etc.
La fabricile de asfalt n flux continuu, malaxorul func ioneaz n permanen , att
agregatele ct i bitumul fiind introduse n malaxor n permanen , pe m sura necesarului.
La fabricile n flux discontinuu, nc rcarea malaxorului se face succesiv, mixtura asfaltic
fiind preparat n arje.
Productivitatea instala iilor de producere a mixturilor asfaltice se calculeaz cu
rela ia:
P = n q kt

[t/h]

(39)

n care:
P este productivitatea fabricii, n t/h;
60
n num rul de arje pe or n =
;
t
t timpul necesar unei arje, n min;
q masa unei arje, n t;
kt indicele de utilizare a instala iei, n general egal cu 0,85.

39

Fabricile de asfalt n flux discontinuu sunt recomandate pentru antiere unde se


lucreaz cu mixturi asfaltice diferite, acolo unde uneori dozajele se schimb de dou sau
mai multe ori pe zi.
Fabricile de asfalt n flux continuu sunt mai robuste i se recomand mai ales
pentru antiere unde se prepar acela i tip de mixtur asfaltic n cantit i mari.
Fabricile de asfalt performante, aflate actualmente n dotarea societ ilor de
drumuri sunt automatizate i informatizate, astfel c ntreg procesul tehnologic este
supravegheat cu u urin , orice dereglaj al instala iei putnd fi semnalat n vederea
efectu rii interven iilor necesare.
n vederea realiz rii unor mixturi asfaltice de bun calitate, n conformitate cu
prevederile proiectului i a dozajelor elaborate de un laborator de specialitate, un rol
deosebit de important revine controlului procesului tehnologic, care trebuie s urm reasc
n permanen : calitatea materialelor, func ionarea instala iilor i a utilajelor, calitatea
mixturilor asfaltice.
Controlul materialelor trebuie s se fac la primirea lor pe antier, n conformitate
cu standardele n vigoare, de c tre laboratorul de antier.
Pentru criblurile aprovizionate (sorturile 38; 816; 1625) se efectueaz
urm toarele ncerc ri:
determinarea granulozit ii;
determinarea formei granulelor;
verificarea con inutului de impurit i.
Pentru nisip, pietri i balast, pe lng determinarea granulozit ii, se mai verific
n plus con inutul de substan e humice.
n cazul unor materiale livrate care nu corespund condi iilor tehnice se va proceda
conform legisla iei n vigoare, urm rindu-se perseverent ca n nici un caz s nu fie introduse
n procesul tehnologic, ntruct cu materiale de proast calitate nu se pot executa mixturi
asfaltice corespunz toare.
Filerul va fi controlat pe fiecare lot livrat determinndu-se fine ea i umiditatea,
lundu-se m suri pentru a fi depozitate n condi ii adecvate, n magazii acoperite, ferit de
ploi i alte intemperii.
Bitumul este de regul controlat la rafin rii, dar totu i este necesar s fie verificat
pe antier fiecare lot de bitum livrat, determinndu-se penetra ia i punctul de nmuiere. De
asemenea, se efectueaz verificarea adezivit ii lui fa de agregatele care au fost
aprovizionate pe antier.
Controlul materialelor aprovizionate trebuie efectuat cu deosebit exigen de
c tre un personal calificat i con tiincios, sub directa supraveghere a efului de antier, care
r spunde moral i material de calitatea lucr rilor executate.
Controlul func ion rii instala iilor i a utilajelor trebuie s fie organizat i
efectuat n cele mai bune condi ii, ntruct chiar cu cele mai bune materiale nu se poate
realiza o mixtur asfaltic de bun calitate, dect cu condi ia func ion rii irepro abile a
instala iilor i a utilajelor.
Controlul vizeaz urm toarele obiective mai importante:
urm rirea func ion rii corecte a predozatoarelor pentru asigurarea
aliment rii constante a instala iei cu agregatele necesare;
reglarea injectorului astfel nct s se realizeze temperaturile prescrise n
usc tor, concomitent cu arderea complet a combustibilului. O reglare incorect a
injectorului conduce la varia ii de temperatur mari n usc tor, putndu-se astfel ob ine
arje de agregate cu temperaturi foarte ridicate (peste 200 C) care pot duce la arderea

40

bitumului n malaxor, sau arje de agregate cu temperaturi sc zute (sub 150 C), pe care
nu se realizeaz peliculizarea corect a bitumului i anrobarea n malaxor;
controlul temperaturii agregatelor la ie irea din usc tor se face prin
m surarea direct cu termometrul a temperaturii agregatelor, sau cu ajutorul
logometrelor, care permit citirea continu a temperaturilor realizate;
controlul granulozit ii agregatelor la ie irea din usc tor se efectueaz de
c tre laboratorul de antier, verificndu-se dac predozatoarele func ioneaz corect i
dac se respect dozajul recomandat de laborator;
temperatura bitumului se m soar fie cu termometrul, fie cu ajutorul
logometrelor. Se controleaz de asemenea etan eitatea circuitului bitumului evitndu-se
orice pierderi de c ldur pe conducte sau eventuale scurgeri de bitum;
controlul func ion rii cntarelor trebuie s asigure dozarea corect a
agregatelor, filerului i bitumului. Aceste verific ri se fac zilnic, urm rindu-se astfel o
dozare ct mai corect a tuturor componen ilor mixturii asfaltice. Se n elege de la sine
c o func ionare incorect a dispozitivelor de cnt rire conduce la erori mari n ceea ce
prive te compozi ia final a mixturii asfaltice produse de instala ie;
controlul func ion rii malaxorului se efectueaz verificnd vizual modul de
anrobare a tuturor granulelor care intr n compozi ia mixturii asfaltice. n general,
timpul de malaxare este de 1,01,5 min. Se controleaz de asemenea periodic starea
malaxorului, paletele uzate urmnd s fie nlocuite;
controlul temperaturii mixturii asfaltice la ie irea din malaxor asigur
livrarea unui material la temperatura optim , ceea ce permite a ternerea i punerea lui n
oper n condi ii de calitate corespun toare;
se controleaz func ionarea corect a bunc rului de depozitare a mixturii
asfaltice, care trebuie s asigure desc rcarea rapid a acesteia n autobasculante. Se
verific dac autobasculantele sunt curate, n caz contrar acestea se cur
i se stropesc
cu lapte de var pentru a evita lipirea mixturii asfaltice pe pere ii autobasculantei.
Controlul calit ii mixturii asfaltice produse este efectuat de c tre laboratorul de
antier, care execut analiza mixturii asfaltice, determinnd con inutul de bitum i
granulozitatea agregatului.
Controlul con inutului de liant permite s se constate dac s-au respectat ntocmai
dozajele prescrise pentru mixturile asfaltice i concomitent, n cazul unor abateri de la
dozaj, s se ia imediat m suri de corectare, verificnd atent modul de func ionare a
instala iei i n special a dispozitivelor de cnt rire.
Rolul laboratorului de antier este foarte important ntruct permite verificarea
produc iei realizate din punct de vedere al compozi iei exacte a mixturii asfaltice i
concomitent poate i trebuie s intervin pentru corectarea oric ror anomalii n scopul
asigur rii producerii unei mixturi asfaltice la parametrii proiecta i.
Ceea ce se poate repro a actualei organiz ri a controlului i n special a verific rii
con inutului de bitum este desigur faptul c o extrac ie dureaz mai multe ore i c
rezultatele nu se pot ob ine imediat. n etapa actual att la noi n ar ct i n alte ri,
aceste verific ri nu au atins gradul de operativitate necesar astfel nct s se poat
determina n cteva minute con inutul de liant i granulozitatea agregatelor componente ale
mixturii asfaltice, n scopul efectu rii n timp util a corecturilor necesare.
n concluzie se poate spune c , efectund cu aten ie controlul n toate fazele
procesului tehnologic i intervenindu-se operativ pentru respectarea prescrip iilor tehnice se
ob ine o mixtur asfaltic de bun calitate, care ofer executantului garan ia unor straturi
bituminoase cu o durat mare de exploatare.

41

2.4.2. Transportul i a ternerea mixturilor asfaltice


Transportul mixturilor asfaltice se realizeaz cu ajutorul autobasculantelor. Pe
timp nefavorabil se recomand acoperirea benei autobasculantelor cu prelate, iar n cazurile
cnd se lucreaz la temperaturi mai sc zute sau distan a de transport este mare se
recomand s se foloseasc bene termoizolate sau prev zute cu dispozitive de nc lzire.
Este necesar s existe un num r suficient de ma ini pentru transportul continuu al
mixturilor la a ternere.
A ternerea mixturilor asfaltice pe stratul suport se face cu ajutorul unor utilaje
speciale numite repartizatoare-finisoare, a c ror productivitate trebuie s fie corelat cu
capacitatea de produc ie a instala iei de preparare.
n cazuri excep ionale i pentru suprafe e mici se admite ca mixtura asfaltic s fie
a ternut manual, folosindu-se unelte simple ca: abloane, greble, lope i, dreptare pentru
verificare etc.
nainte de a ternere se preg te te cu aten ie stratul suport executndu-se
urm toarele opera ii mai importante:
repararea corespunz toare a tuturor defec iunilor existente, folosindu-se
tehnologiile adecvate;
cur area cu deosebit grij a stratului suport n vederea realiz rii unei bune
acro ri, folosind n acest scop emulsie bituminoas , bitum t iat sau suspensie de bitum
filerizat, astfel nct s se r spndeasc uniform 0,30,5 kg/m2 bitum pur (rezidual).
Lucr rile se ntrerup pe ploaie sau cnd temperatura mediului ambiant este sub + 5 C.
Temperatura mixturilor la a ternere va fi de minimum 130 C, iar pentru cele
rugoase de minimum 145 C.
n fig. 21 este prezentat un repartizator-finisor pentru mixturi asfaltice.

Fig. 21. Repartizator-finisor.

42

n principiu, un repartizator-finisor este format din: asiu automotor pe enile, un


bunc r n care se descarc autobasculantele, un alimentator construit dintr-o band
transportoare metalic , dou necuri pentru repartizarea mixturii pe l imea benzii de
executat, o grind metalic vibratoare pentru realizarea precompact rii i o plac
nivelatoare care este n general nc lzit .
Exist mai multe tipuri de repartizatoare-finisoare. Unele sunt montate pe pneuri,
altele pe enile. L imea de a ternere poate s fie de pn la 4 m. Compactarea se realizeaz
cu un dispozitiv de vibrare.
Repartizatorul-finisor este prev zut cu dispozitiv de reglare a grosimii mixturii
asfaltice a ternute cu ajutorul a dou palpatoare ce se deplaseaz pe dou fire de o el
montate lateral i care asigur realizarea profilului dorit.
Viteza normal de deplasare a repartizatorului-finisor este de 810 m/min,
putndu-se a terne astfel 80200 t de mixtur asfaltic pe or .

6.2.4.3. Compactarea mixturilor asfaltice


Compactarea este opera ia de ndesare a mixturii asfaltice din stratul rutier i se
realizeaz cu ajutorul utilajelor adecvate cu scopul de a ob ine valori optime pentru
caracteristicile fizico-mecanice ale stratului bituminos.
Printr-o compactare corespunz toare se realizeaz :
densitatea aparent maxim , ceea ce echivaleaz cu ob inerea unui volum de
goluri minim;
rezisten la compresiune mare;
deformabilitate minim ;
stabilitate corespunz toare la temperaturi ridicate;
rezisten mai mare la oboseal , deci o durat de exploatare mai ndelungat ;
uniformitatea i planeitatea suprafe ei compactate;
impermeabilitatea stratului la ac iunea apei;
textur uniform i o bun suprafa de rulare.
Gradul de compactare se exprim n procente i reprezint raportul dintre
densitatea aparent a mixturii asfaltice determinat pe probe intacte prelevate din stratul
compactat i densitatea aparent determinat n laborator, n condi ii standard pe epruvete
cubice sau cilindrice din aceea i mixtur asfaltic , fiind dat de rela ia:
D=

ef
lab

100

[%]

(40)

n care:
D este gradul de compactare, n %;
ef densitatea aparent efectiv pe probe de mixtur asfaltic prelevate din
stratul compactat, n g/cm3;
lab densitatea aparent determinat n laborator pe probe preparate din mixtur
asfaltic utilizat n acela i strat, n g/cm3.
Dup efectuarea compat rii, stratul din mixtur asfaltic trebuie s aib un grad de
compactare de minimum 96 %.
Factorii principali care influen eaz compactarea mixturilor asfaltice sunt:
dozajul i consisten a liantului;

43

granulozitatea agregatelor naturale;


temperatura mixturii asfaltice, la punerea n oper i n timpul compact rii;
lucrul mecanic de compactare;
grosimea stratului compactat.
Dozajul de bitum ridicat conduce la ob inerea unor valori mai sc zute pentru
volumul de goluri (absorb ii de ap mai mici), realizndu-se un grad de compactare mai
mare. Datorit procentului ridicat de liant, stabilitatea stratului rutier la temperaturi ridicate
scade cu att mai mult cu ct con inutul de bitum este mai ridicat i consisten a sa mai
sc zut .
Granulozitatea i forma agregatelor influen eaz compactarea mai ales n cazurile
cnd aceasta se efectueaz la temperaturi mai sc zute, constatndu-se c mixturile asfaltice
cu un procent ridicat de cribluri prezint o rezisten sporit la compactare, fa de mixturile
asfaltice cu un con inut redus de cribluri (fig. 22).

Fig. 22. Varia ia gradului de compactare n func ie de felul agregatelor naturale.

Temperatura mixturii asfaltice n timpul compact rii este unul dintre factorii cei
mai importan i care influen eaz n mod hot rtor ob inerea unui grad de compactare
corespunz tor. Sc derea temperaturii de compactare fa de temperatura optim cu numai
25 % conduce la m rirea volumului de goluri remanent, pentru acela i lucru mecanic de
compactare, cu 100 %.
La temperaturi de compactare mai sc zute dect cele prescrise pentru diverse
tipuri de mixturi asfaltice, nu se pot ob ine grade de compactare corespunz toare, orict s-ar
m ri energia de compactare. n fig. 23 se prezint varia ia gradului de compactare n func ie
de temperatura de compactare pentru aceea i energie de compactare.
Lucrul mecanic de compactare
trebuie aplicat cu utilaje adecvate, respectndu-se tehnologia de lucru i modul de
alc tuire a atelierului de compactare.
Se men ioneaz faptul c efectuarea
compact rii la temperaturile prescrise conduce
la folosirea unui lucru mecanic de compactare
minim (deci cost redus), iar m rirea energiei
de compactare la temperaturi sc zute are un
efect minim asupra cre terii gradului de
compactare.
Experien a a demonstrat c folosind
Fig. 23. Varia ia gradului de compactare cu
compactoarele cu penuri se ob in suprafe e cu
temperatura de compactare.

44

o textur uniform , realizndu-se n acela i timp un grad mare de compactare.


Ac iunea unui compactor cu rulouri netede asupra unui strat din mixtur asfaltic
poate fi caracterizat , dup Arqui, prin coeficientul de compactare dat de rela ia:

Rt =

P
h
N
lD
V

0, 4

(41)

n care:

P
este masa ruloului pe unitatea de lungime a generatoarei;
l
D diametrul ruloului;
vscozitatea mixturii asfaltice m surat prin ncercarea triaxial ;
N num rul de treceri pe acela i loc;
V viteza utilajului de compactare;
h grosimea stratului de compactat.
S-a constatat c pentru Rt = (46)10-5 ac iunea de compactare poate fi
considerat ca ncheiat .
Grosimea stratului de compactat se alege n func ie de tipul mixturii asfaltice, de
dimensiunea constructiv minim sau maxim admis , sau cea rezultat din calculul de
dimensionare, de utilajul existent pentru compactare etc. Se men ioneaz faptul c exist
actualmente tendin a de a compacta mixturile asfaltice n grosimi mai mari, datorit unor
avantaje pe care le prezint aceast tehnologie (mixtura asfaltic se r ce te mai greu,
economie la energia de compactare etc.).
Unele studii atest ns c la grosimi mai mari, gradul de compactare ce se ob ine
la suprafa a stratului difer de gradul de compactare de la baza sa (fig. 6.24).
Din fig. 24 se poate constata c pn
la grosimi de 14 cm ale straturilor din mixturi
asfaltice, diferen ele ntre gradele de
compactare ce se ob in la suprafa i gradele
de compactare ce se ob in la baza straturilor,
pot fi considerate ca neglijabile, n timp ce la o
grosime de 18 cm diferen a gradului de
compactare realizat n zona de la suprafa a
stratului i gradul de compactare al mixturii
asfaltice de la baza stratului este foarte mare
(circa 10 %), ceea ce conduce la o
neuniformitate n comportarea stratului rutier
sub influen a traficului.
Compactarea mixturilor asfaltice se
va face separat pentru fiecare strat n parte n
grosimi uzuale de pn la 89 cm.
Compactarea se va face n lungul drumului de
Fig. 24. Varia ia gradului de compactare n
la margini spre ax : pe sectoarele n ramp sau
interiorul stratului din mixtur asfaltic .
cu pant transversal unic , se efectueaz
compactarea de la marginea mai joas spre cea
mai ridicat . Fiecare urm a compactorului se va suprapune cu 2030 cm peste cea
precedent .

45

Se recomand executarea compact rii dup a ternere la temperaturi de peste 110


C, iar pentru mixturile asfaltice rugoase la peste 130 C, primele treceri ale compactorului
f cndu-se cu viteza minim .
Compactoarele trebuie s lucreze f r ocuri pentru a evita v lurirea stratului
bituminos.
Compactarea necesit respectarea ctorva reguli elementare dintre care se
men ioneaz :
interzicerea sta ion rii compactoarelor pe stratul bituminos cald;
udarea rulourilor sau a pneurilor n vederea evit rii lipirii mixturii asfaltice de
acestea; aceast opera ie este util , dar trebuie s fie efectuat cu cantit i minime de
ap , pentru a nu se produce r cirea brusc la partea superioar a mixturii asfaltice
a ternute;
temperatura mixturii asfaltice trebuie s fie suficient pentru ca s se poat
efectua compactarea, dar nu prea ridicat , pentru a evita producerea v luririlor sau a
deplas rilor laterale.
Compactarea mixturilor asfaltice a constituit obiectul unui num r mare de studii,
n leg tur cu rolul temperaturii, al vitezei compactoarelor, al presiunii rulourilor etc.
S-a ar tat anterior c prin transportul mixturilor asfaltice la cteva zeci de
kilometri n autobasculante, pierderea de temperatur este de cteva grade, n timp ce dup
a ternere sc derea temperaturii este substan ial .
n fig. 25 se prezint aceast varia ie, m surat pe antier, care arat c dup o
jum tate de or de la a ternere compactarea risc s fie foarte pu in eficient deoarece
temperatura scade n condi iile date la 75 C, temperatur la care nu se mai poate compacta
corespunz tor.

Fig. 25. Varia ia temperaturii mixturii asfaltice dup a ternere.

Mixturile asfaltice trebuie s aib la a ternere i compactare, n func ie de tipul


liantului, temperaturile prev zute n tabelul 5.
Domenii de temperatur pentru a ternerea i compactarea mixturilor asfaltice
Tabelul 5.
Tipul liantului
(bitumului)
D 60/80
D 80/100
D 100/120

Temperatura minim a mixturii


asfaltice la a ternere, C
145
140
135

46

Temperatura minim a mixturii asfaltice


la compactare, C
nceput
Sfr it
140
110
135
100
130
100

n vederea execut rii unei bune compact ri este necesar s se in seama de


urm toarele considerente:
pentru prima compactare se recomand ca n general compactorul s se
deplaseze cu roata motrice nainte;
num rul compactoarelor depinde n primul rnd de viteza r spnditorului i
de timpul disponibil pentru compactare, nainte ca mixtura asfaltic s se r ceasc ;
num rul de treceri variaz n func ie de tipul de compactor folosit. n mod
ideal, acest num r ar trebui s corespund num rului necesar pentru a realiza gradul de
compactare prescris.
Se ob in n general densit i mari, n cazul realiz rii unei compact ri cu
compactoare cu pneuri sau compactoare vibratoare, dup compactarea ini ial care se
realizeaz cu compactoare cu rulouri netede. Finisarea se face de asemenea cu compactoare
cu rulouri netede speciale. n fig. 26 se prezint compactorul cu rulouri netede i n fig. 6.27
compactorul cu pneuri.

Fig. 26. Compactor cu rulouri netede.

Fig. 27. Compactor cu pneuri.

47

La noi n ar , pentru compactarea straturilor bituminoase realizate din mixturi


asfaltice se recomand utilizarea urm toarelor ateliere de compactare:
tip A, alc tuit din compactor cu pneuri de 160 kN i compactor cu rulouri
netede de 120 kN;
tip B, alc tuit dintr-un compactor cu rulouri netede de 120 kN.
n func ie de condi iile specifice (tipul mixturii asfaltice, grosimea stratului de
compactat, temperatura n momentul compact rii, disponibilit ile de utilaje de compactare,
grad de compactare necesar a fi realizat) se poate efectua compactarea i cu alte alc tuiri ale
atelierului de compactare, dar numai dup exprimentarea acestuia pe un sector de ncercare.
De altfel, realizarea sectorului de ncercare este obligatorie n toate cazurile, n vederea
determin rii parametrilor de compactare.
Pentru ob inerea gradului de compactare prev zut se consider c num rul minim
de treceri ale compactoarelor trebuie s fie cel din tabelul 6.
Num rul minim de treceri ale compactoarelor
Tabelul 6.
Atelier de compactare
Tipul
stratului
Strat de uzur
Strat de leg tur

A
B
Compactor cu pneuri Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
de 160 kN
netede de 120 kN
netede de 120 kN
Num r minim de treceri recomandat
10
4
12
12
4
14

Pentru a se ob ine rezultatele cele mai bune, literatura de specialitate recomand


urm torul atelier de compactare:
un compactor cu rulouri netede tandem de 60 kN;
un compactor cu pneuri de 120160 kN;
un compactor cu rulouri netede de 100120 kN;
un compactor cu rulouri netede cu trei axe de 100 kN.
Compactorul tandem realizeaz precompactarea. Compactarea propriu-zis se
efectueaz cu compactorul cu pneuri, compactorul cu rulouri netede continu compactarea
i nivelarea, iar compactorul cu trei axe paralele (tridem) execut corecturile eventualelor
denivel ri i realizeaz finisarea compact rii.
Compactoarele vor executa treceri lungi, astfel nct num rul de opriri s fie redus.
Primele treceri se vor efectua cu viteze mai mici, de 24 km/h, iar la trecerile urm toare,
cu vitez mai mare, de 46 km/h. Nu trebuie dep it viteza de 6 km/h, deoarece se pot
produce smulgeri din stratul de mixtur asfaltic .
Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri efectundu-se n zona
rostului dintre benzi (fig. 28.d i 28.e), apoi de la marginea mai joas spre cea ridicat . Pe
sectoarele n ramp , prima trecere se face cu utilajul de compactare n urcare.
Zonele inaccesibile compactorului, n special n lungul bordurilor, n jurul gurilor
de scurgere sau al c minelor de vizitare se compacteaz cu pl ci vibratoare ori maiuri
mecanice sau manuale.
La executarea mbr c min ilor bituminoase trebuie s se acorde o aten ie deosebit
realiz rii rosturilor de lucru longitudinale. Dup compactarea stratului de leg tur sau de
uzur din prima band , r mne pe marginea adiacent benzii urm toare o zon ngust de
c iva centimetri (fig. 28.a) mai pu in compactat i n general deformat . Aceea i situa ie

48

se ntlne te i la ntreruperea lucrului, n sec iunea transversal din cap tul benzii
respective, dar pe o zon mai mare, de regul de cca 10 cm l ime. Pe suprafa a
mbr c min ilor bituminoase executate la cald se observ uneori apari ia unor fisuri sau
cr p turi longitudinale n axa drumului, ce corespund rostului de lucru, n timp ce
mbr c mintea se prezint n general foarte bine. Examinnd cauzele care provoac
asemenea defec iuni s-a constatat c ele se datoresc execut rii necorespunz toare a rostului
longitudinal ce se creeaz la realizarea separat a celor dou benzi de circula ie.

Fig. 28. Schema de compactare n zona rosturilor de lucru.

n zona rostului, compactarea i sudura dintre cele dou p r i nu se realizeaz


uneori n condi ii bune, iar pe 510 cm n axa drumului gradul de compactare ce se ob ine
este inferior cu 610 % fa de cel realizat pe restul mbr c mintei i, n consecin ,
datorit solicit rilor traficului, aceast f ie cedeaz fisurndu-se.

49

Pentru remedierea acestei defec iuni s-a ncercat colmatarea rostului cu emulsie
bituminoas , dar rezultatul a fost sub a tept ri, deoarece dup scurt timp fisurarea a
reap rut.
De asemenea, n scopul mbun t irii sudurii dintre cele dou benzi de circula ie sa ncercat nc lzirea rostului de lucru de pe banda terminat nainte de a ternerea mixturii
asfaltice pentru realizarea celeilalte benzi, cu ajutorul razelor infraro ii. Nici acest procedeu
nu a dat rezultatele a teptate, deoarece s-a ob inut ridicarea temperaturii numai pe l imea
rampei de nc lzire i pe o adncime de 23 cm. n ambele cazuri, pentru o corect
realizare a rostului de lucru care s evite apari ia ulterioar a fisurilor specifice, la reluarea
lucrului pe aceea i band sau pe banda adiacent , zonele aferente rosturilor de lucru se taie
pe toat grosimea stratului, astfel nct s rezulte o muchie vie vertical . Aceast opera ie
nu este necesar n cazul rostului longitudinal al stratului de leg tur , dac stratul ntrerupt
s-a executat n aceea i zi cu stratul de pe banda adiacent . Se amorseaz marginea t iat
(fig. 28.b), dup care se a terne mixtura asfaltic pe banda adiacent , dep indu-se rostul cu
510 cm. Acest surplus de material se mpinge apoi cu o raclet peste mixtura asfaltic
proasp t a trernut , astfel nct s apar rostul (fig. 28.c). n continuare se efectueaz
compactarea dup regulile prezentate mai sus.
Din punct de vedere practic, compactarea trebuie s nceap imediat ce mixtura
asfaltic poate suporta compactorul f r s se produc deforma ii laterale i s se termine
nainte de r cirea stratului sub temperatura men ionat n tabelul 5.
Pe mixtura compactat nu se va admite nici un fel de trafic nainte de r cirea
stratului (circa 6 h).

Fig. 29. Succesiunea trecerilor compactorului.

6.2.4.4. Tratarea ulterioar a suprafe ei


Dup executarea mbr c min ilor se procedeaz n anumite cazuri la nchiderea
porilor suprafe ei prin r spndirea de 23 kg/m2 nisip cu dimensiunile 03 mm, bitumat
cu 23 % bitum, urmat de compactare. Excep ie fac betoanele asfaltice rugoase.
Pentru refacerea rugozit ii, dup o perioad de timp, se pot executa tratamente
bituminoase sau un nou covor asfaltic rugos.
Pe sectoarele ce se execut dup 1 octombrie, sau sunt situate n zone umbrite cu
precipita ii excesive, sau sunt solicitate de un trafic foarte redus, se va executa nchiderea
suprafe ei mbr c mintei printr-o tratare (badijonare) cu 0,5 kg/m2 bitum t iat i r spndire
de 35 kg/m2 nisip de concasaj, sau cu 0,81,0 kg/m2 emulsie bituminoas cationic cu
rupere rapid cu un con inut de 60 % bitum, diluat cu ap n propor ie de 1 : 1 i
r spndire de 35 kg/m2 nisip natural curat cu granula ie 03 mm, cu un con inut ct mai
redus de praf (sub 0,09 mm).

50

2.4.5. Controlul de calitate la a ternerea i compactarea mixturilor


asfaltice
Controlul execu iei mbr c min ilor bituminoase se va organiza astfel nct fazele
mai importante s fie urm rite i verificate permanent cu cea mai mare aten ie.
Transportul mixturilor asfaltice trebuie f cut cu autobasculante corespunz toare i
suficiente, astfel nct ritmicitatea produc iei s fie asigurat . Se recomand men inerea n
rezerv a 1-2 autobasculante care s nlocuiasc dac este cazul pe cele defecte.
Existen a bunc relor de depozitare a mixturilor asfaltice m re te eficien a
transporturilor prin reducerea timpului de nc rcare. Se recomand construirea de bunc re
cu o mare capacitate i posibilitate de nc lzire astfel nct mixtura asfaltic produs n
timpul nop ii, de exemplu, s poat fi depozitat n ntregime n bunc re i pus n oper a
doua zi.
La a ternere se va urm ri cu deosebit grij ca mixturile asfaltice s aib
temperaturile indicate n procesul tehnologic.
Controlul temperaturii se face cu ajutorul termometrelor, care se introduc i se
men in 5 min. n masa mixturii asfaltice desc rcate la locul de a ternere.
Se regleaz i se controleaz cu aten ie repartizatorul-finisor sau repartizatorul
mecanic, pentru a se asigura grosimea i panta prescris a straturilor din mixturi asfaltice.
Dup a ternere se m soar din nou temperatura stratului de mixtur asfaltic
pentru a se putea trece apoi la compactare.
M surarea se efectueaz cu ajutorul termometrelor i se noteaz temperaturile
m surate n eviden ele inute la a ternere.
Compactarea trebuie s se realizeze n cel mai scurt interval dup a ternere, tiut
fiind c dup aproximativ 30 min. de la a ternere, temperatura mixturilor asfaltice coboar
foarte mult, iar compactarea devine ineficient .
n consecin , este necesar s se verifice temperatura la nceputul i sfr itul
compact rii n vederea lu rii unor m suri corespunz toare.
n continuare se controleaz num rul de treceri ale utilajelor din atelierul de
compactare n vederea realiz rii compactit ii prescrise.
Se recomand ca utilajele de compactare s aib dispozitive de nregistrare
automat a num rului de treceri sau a lucrului mecanic de compactare.
Verificarea compact rii se efectueaz pe probe prelevate din stratul bituminos
compactat, comparnd densitatea aparent a probei prelevate din stratul compactat cu
densitatea aparent ob inut n laborator din aceea i mixtur asfaltic .
Controlul efectuat, urmat de m suri corespunz toare n timpul compact rii are o
mare importan n realizarea unei mbr c min i bituminoase cu caracteristici superioare. n
cazul efectu rii unei compact ri insuficiente se ob ine un strat din mixtur asfaltic , cu un
volum de goluri mare, permeabil la ac iunea apei. Straturile rutiere insuficient compactate
ini ial vor fi ndesate prin circula ie, ns n mod neuniform, ntruct pe suprafe ele unde se
circul de obicei, grosimea stratului prin compactare se va reduce, formndu-se f ga e pe
care stagneaz apa cu toate consecin ele ce deriv din aceasta.
M surarea uniformit ii suprafe ei de rulare se realizeaz cu ajutorul dreptarului de
3 m, a viagrafului sau a altor aparate de control (profilometru, APL etc).
Denivel rile locale maxime admisibile n profil longitudinal m surate sub
dreptarul de 3 m sunt urm toarele:
3 mm pentru drumuri de clasa tehnic I i str zi n categoriile IIII ;
4 mm pentru drumuri de clasa tehnic II i str zi de categoria IV (alte zone
dect rigolele) ;

51

5 mm pentru drumuri de clasa tehnic III ;


7 mm pentru drumuri de clase tehnice IV i V ;
n cazul n care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea uniformit ii
p r ii carosabile n profil longitudinal, valorile maxime admise pentru indicatorii IHV
(indicatorul hectometric Viagraf) i E (indicatorul de amplitudine a denivel rilor Viagraf)
sunt prev zute n tabelul 7.
Valorile maxime admise pentru IHV i E
Tabelul 7
nregistr ri,
indicator
Grafice, IHV,
n mm/100 m
Electronice,
E, n mm/100 m

Autostr zi i
drumuri cu patru
benzi de circula ie

Drumuri cu dou benzi de circula ie,


cu trafic
> 3 000 vehicule/24 h
3 000 vehicule/24 h

20

30

60

10

12,5

15

2.4.6. Tendin e moderne n producerea i punerea n oper a


mixturilor asfaltice
Documentele congreselor mondiale de drumuri pun n eviden preocup rile
intense ale speciali tilor pentru a realiza mbr c min i bituminoase durabile i care s ofere
o mare siguran circula iei.
n cele ce urmeaz se prezint succint unele dintre tendin ele ce se manifest
actualmente n acest domeniu n tehnica rutier :
se preconizeaz utilizarea unor bitumuri mai dure avnd penetra ia 41/50;
61/70 i 81/100, mai ales n straturile de rulare, n vederea m ririi stabilit ii mixturilor
asfaltice i pentru a evita pericolul apari iei f ga elor i a v luririlor;
se constat preocup ri intense pentru introducerea pe scar larg , mai ales la
fabricarea mixturilor asfaltice folosite n stratul de uzur , a lian ilor modifica i ce au
calit i superioare bitumurilor clasice i care permit ob inerea unor mixturi asfaltice cu
performan e ridicate;
pentru asigurarea unei stabilit i superioare a mbr c min ilor bituminoase se
proiecteaz i se produc mixturi asfaltice cu fibre, bitum modificat, schelet mineral
puternic care prezint rezisten e mecanice superioare i, n special, rezisten e mari la
deforma ii plastice;
n vederea mbun t irii adezivit ii, n mai multe ri exist tendin a de a
folosi aditivi tensioactivi care se adaug la bitum n rafin rie; bitumurile aditivate se
utilizeaz n special pentru executarea betoanelor asfaltice din straturile de rulare ale
mbr c min ilor bituminoase;
se realizeaz betoane asfaltice cu un procent de goluri sub 5 %, ceea ce
asigur ob inerea unor mbr c min i durabile, impermeabile i cu performan e fizicomecanice superioare;
de asemenea s-au realizat mixturi asfaltice drenante care au un volum ridicat
de goluri i au dat rezultate bune n ceea ce prive te rugozitatea, reducerea zgomotului
i m rirea capacit ii de drenare a apei, dar sunt necesare cercet ri n continuare pentru
a putea preciza durata lor de exploatare i modul specific de ntre inere;

52

se constat o tendin de a se proiecta i executa straturi din mixturi asfaltice


de grosimi mai mari variind ntre 6 i 30 cm pentru stratul de baz , 49 cm pentru
stratul de leg tur i 410 cm pentru stratul de uzur ;
pentru straturile de baz se pot folosi agregate neconcasate (pietri uri); numai
cteva ri folosesc agregate concasate. Dimensiunea maxim a granulelor pentru stratul
de baz este de 40 mm; se men ioneaz o serie de tendin e privind folosirea agregatelor
netradi ionale, agregate cu performan e mai sc zute mai ales pentru drumurile cu trafic
redus;
pentru straturile de leg tur i uzur se folosesc numai agregate concasate. n
paralel cu nisipul de concasaj se folose te i nisipul natural. Dimensiunea maxim a
granulelor pentru stratul de leg tur i de uzur este de 25 mm;
se constat cre terea procentului de cribluri n mixturile asfaltice pentru
m rirea stabilit ii straturilor bituminoase;
pentru m rirea rezisten ei la uzur se folosesc cribluri de foarte bun calitate,
avnd coeficientul Los Angeles sub 25 %;
pe timp friguros se recomand executarea unor straturi bituminoase de
grosime mai mare;
nu se admite n nici un caz executarea straturilor de uzur iarna. Pentru
straturile de uzur este necesar s se lucreze la temperaturi ale mediului nconjur tor de
peste + 5 0C;
n privin a compact rii se constat tendin a de a folosi compactoare cu pneuri
imediat n urma repartizatorului-finisor. Pentru compactarea final se utilizeaz
compactoare cu rulouri netede foarte grele;
alegerea utilajului de compactare trebuie f cut n func ie de tipul mixturii
asfaltice, grosimea stratului de compactat i condi iile locale de lucru;
controlul gradului de compactare se efectueaz prin determinarea densit ii
aparente pe carote prelevate din stratul bituminoas executat i compararea ei cu
densitatea aparent a epruvetelor preparate din aceea i mixtur asfaltic ob inut n
laborator;
se constat o cre tere a exigen elor fa de uniformitatea i rugozitatea
suprafe ei de rulare i se recomand executarea de mixturi asfaltice rugoase pentru
autostr zi i pentru drumuri cu viteze mari de circula ie.
Se constat deci tendin a tuturor speciali tilor din domeniul rutier de a g si
solu iile cele mai potrivite pentru a realiza mbr c min i bituminoase de bun calitate, care
s satisfac n cel mai nalt grad exigen ele utilizatorilor i care s aib o durat de
exploatare ct mai mare, la parametrii proiecta i.

3. Tratamente bituminoase
3.1. Generalit i
Tratamentele bituminoase sunt nveli uri sub iri realizate pe suprafa a
mbr c min ilor rutiere prin stropirea acesteia n mod uniform i continuu cu un liant
hidrocarbonat, urmat de o acoperire cu criblur care se fixeaz prin cilindrare.
Se vor prezenta succint tratamentele bituminoase deoarece, n anumite condi ii, ele
intr n procesul tehnologic de realizare a mbr c min ilor rutiere. De exemplu,
mbr c min ile bituminoase provizorii sunt de obicei realizate din macadamuri acoperite cu
tratamente bituminoase duble sau multiple; de asemenea, macadamurile penetrate

53

(mbr c min i bituminoase u oare) cuprind n procesul tehnologic i un tratament


bituminos de etan are.
Tratamentele bituminoase se execut pentru:
etan area suprafe elor poroase;
m rirea rugozit ii suprafe ei de rulare;
ntre inerea i regenerarea mbr c min ilor rutiere vechi i uzate;
nchiderea macadamurilor bituminoase.
Ele asigur de asemenea:
o bun drenare a apelor de pe suprafa a de rulare;
diminuarea mpro c rii apelor de pe suprafa a de rulare n urma
autovehiculelor;
ntreruperea filmului de polei chiar de la formarea sa.
Prin acoperirea suprafe ei p r ii carosabile cu tratamente bituminoase se
mbun t e te viabilitatea drumului, ns nu se m re te capacitatea portant a complexului
rutier.
Clasificarea tratamentelor bituminoase se poate face din mai multe puncte de
vedere.
Dup modul de punere n oper a liantului hidrocarbonat, tratamentele
bituminoase se pot clasifica astfel:
tratamente bituminoase executate la cald care se realizeaz numai pe timp
uscat i c lduros la o temperatur ambiant de peste +8 C folosind bitum nc lzit la o
temperatur care s -i asigure o fluiditate corespunz toare;
tratamente bituminoase executate la rece, cu bitum t iat sau emulsie
bituminoas cationic , ce se realizeaz la o temperatur ambiant de peste +5 C i se
pot aplica i pe suprafe e umede, ns nu de ploaie.
Dup tehnologia de execu ie se deosebesc:
tratamente bituminoase simple, care se realizeaz printr-o singur stropire cu
liant, urmat de r spndire de criblur i cilindrare;
tratamente bituminoase duble sau multiple, realizate prin dou sau mai multe
stropiri cu liant, urmate fiecare de r spndire de criblur i cilindrare;
tratamente bituminoase duble inverse, executate prin inversarea ordinii de
utilizare a sorturilor de agregat (primul strat se realizeaz cu sorturi mici, iar al doilea cu
sorturi imediat superioare);
tratamente bituminoase nt rite, care se execut cu agregate bitumate n
prealabil;
tratamente bituminoase cu agregate anrobate n situ (Trabinsit).
Condi iile de calitate necesare pentru realizarea unor tratamente bituminoase
corespunz toare se refer la caracteristicile materialelor utilizate, dozaj, suprafa a stratului
suport, tehnologia de execu ie. Materialele ntrebuin ate la executarea tratamentelor
bituminoase sunt: lian ii hidrocarbona i (n general bitumul) i agregatele naturale.
Bitumul poate fi pus n oper sub form de:
bitum D 180/200 prin nc lzire la 140160 C;
bitum D 80/120 nc lzit la 150160 C;
bitum tip DTA 160/200 prin nc lzire;
bitum t iat preparat din bitumurile men ionate mai nainte folosind ca solvent
petrosinul n propor ie de 2224 %;

54

emulsie bituminoas cationic , cu rupere rapid , care se pune n oper la


temperatura mediului ambiant.
n cazul n care vscozitatea emulsiei este mai mare de 12 E se recomand
nc lzirea acesteia la 6070 C.
Liantul folosit la executarea tratamentelor bituminoase trebuie s ndeplineasc
urm toarele condi ii:
s fie suficient de fluid, pentru a putea fi pulverizat n vederea acoperirii
complete a suprafe ei stratului suport;
s p streze o consisten corespunz toare dup aplicare;
s prezinte o bun adezivitate fa de agregate;
s men in granulele agregatului lipite ntre ele i pe suprafa a tratat imediat
dup cilindrare;
s nu exsudeze i s nu se desprind de pe agregate o dat cu schimbarea
condi iilor atmosferice.
Agregatele naturale care se pot utiliza la realizarea tratamentelor bituminoase sunt:
criblurile sau n mod excep ional splitul, agregatele de ru concasate i granulate,
agregatele de ru sortate.
Se recomand ca agregatele s provin din roci bazice cu structur microcristalin .
n cazul rocilor acide pentru tratamente bituminoase executate la cald se recomand
folosirea aditivilor tensioactivi, n scopul amelior rii adezivit ii la suprafa a granulelor.
Agregatele trebuie s provin din roci dure, s nu se lefuiasc , s fie foarte curate,
s aib form poliedric i s aib o rezisten ridicat la uzur . Se recomand un coeficient
Los Angeles de maximum 25 % iar pentru drumurile cu trafic intens sub 15 %.
Granulele lamelare sau aciculare se sf rm n timpul cilindr rii i sub circula ie
compromi nd lucrarea. Splitul se poate folosi numai pe drumuri cu trafic redus.
Cur enia perfect a agregatelor este o condi ie indispensabil pentru a se realiza o
bun adezivitate; granulele cu praf se dezanrobeaz sub ac iunea apei, iar n cazul folosirii
emulsiilor, praful conduce la ruperea prea rapid a emulsiei.
n ceea ce prive te granulozitatea, se recomand ca dimensiunea maxim D i
dimensiunea minim d a granulei s fie ct mai apropiate; astfel, n Fran a, se recomand
folosirea criblurilor cu dimensiunile 2,55 mm, 58 mm, 812,5 mm, 12,518 mm.
La noi n ar se folosesc sorturile de criblur existente uzual, i anume 38; 816
i 1625.
Dozajul de liant trebuie s fie judicios stabilit pentru a permite o bun acro are a
agregatelor, evitnd concomitent orice exces de liant care conduce la ob inerea unor
suprafe e lunecoase, exsudate i deci periculoase pentru circula ie deoarece favorizeaz
derapajul. n fig. 30 se prezint schematic diverse situa ii corespunz toare unor posibile
variante ale raportului liant-criblur n cazul tratamentelor bituminoase.
n cazul unei cantit i insuficiente de liant, criblura se va desprinde, iar n cazul
supradoz rii liantului se ob ine o suprafa lunecoas care prezint pericol pentru siguran a
circula iei.
Agregatele trebuie s aib o ct mai bun adezivitate fa de liant, pentru a se
realiza o perfect acro are ntre acestea i stratul pe care s-a aplicat tratamentul.
Pentru ameliorarea adezivit ii i n cazul execut rii tratamentelor bituminoase, se
pot folosi substan e tensioactive, cunoscute sub denumirea de aditivi, care ac ioneaz la
interfa a agregat-liant, mbun t ind anrobarea.
n cazul agregatelor de natur acid se folosesc ca aditivi: amine i poliamine,
amidoamine etc.

55

Fig. 30. Reprezentarea schematic a raportului liant-criblur la tratamentele bituminoase:


a cantitatea de liant constant , dimensiunile criblurii variabile; b dimensiunea criblurii
constant , cantitatea de liant variabil .

Exist mai multe procedee de a folosi aditivii, i anume: prin tratarea agregatelor,
tratarea liantului i introducerea aditivilor la interfa a liant-agregat.
Tratarea agregatelor se realizeaz pe antier sau n carier i const n acoperirea
uniform a agregatelor cu o solu ie apoas sau uleioas de aditiv. Se recomand ca
agregatele tratate cu aditivi s fie folosite ct mai rapid, ntruct aditivii au o durat de
p strare limitat .
O alt metod de aditivare const n introducerea aditivului direct n liant n
cantitate de 0,20,5 % din masa liantului. n acest caz, aditivii trebuie s reziste la
temperaturi ridicate, s nu se descompun i s - i men in propriet ile ini iale.
Introducerea aditivului la interfa a liant-agregat se realizeaz prin pulverizarea
aditivului n solu ie diluat peste liantul stropit, nainte de r spndirea criblurii. Aceast
metod este u or de aplicat i d rezultate bune.
De asemenea, pentru mbun t irea caracteristicilor liantului bituminos (n
principal a adezivit ii) se poate apela la modificarea bitumului. n acest caz este de regul
afectat consisten a liantului i, n consecin se impune adoptarea unor temperaturi de
punere n oper specifice, rezultate n urma unor studii de laborator, respectiv ncerc ri
experimentale.
Avnd agregate naturale corespunz toare i lian i de bun calitate, reu ita
tratamentelor bituminoase mai depinde de urm torii factori:
aplicarea tehnologiei adecvate (repararea i cur area suprafe ei de tratat,
stropirea bitumului, a ternerea agregatelor, cilindrare etc.), inclusiv ntre inerea
ulterioar ;
folosirea unor utilaje de mare randament i cu posibilit i de reglare a
debitelor pentru agregate i liant n conformitate cu dozajele stabilite de laboratorul de
specialitate, n func ie de condi iile locale;
supravegherea permanent i exercitarea unui control de calitate competent
pe fiecare faz din procesul tehnologic;
efectuarea lucr rilor n perioadele de timp recomandate (cald, uscat etc.), n
func ie de tipul liantului folosit.
Respectnd condi iile men ionate mai sus i innd seama de dot rile existente
actualmente n unit ile de drumuri de la noi din ar , se pot realiza cu o forma ie de lucru

56

23 km /zi de tratamente bituminoase de bun calitate sau chiar 68 km/zi n cazul


utiliz rii atelierelor speciale cu utilaje moderne.
Stabilirea dozajelor este o faz important , cu implica ii majore n reu ita
lucr rilor. Pentru ob inerea unor tratamente bituminoase de bun calitate se recomand
folosirea n exclusivitate a criblurilor. Durata de exploatare a tratamentelor este influen at
n mod hot rtor de rezisten a la uzur a criblurilor precum i de modul de fixare a criblurii
n liant. Tehnica de execu ie a tratamentelor bituminoase trebuie s asigure fixarea fiec rei
granule n liantul stropit n prealabil, realizndu-se o ct mai bun adezivitate. Agregatele
naturale trebuie s aib un ecart ct mai restrns pentru a se evita segregarea.
Urmare studiilor i cercet rilor efectuate n ultimii ani, s-a constatat c granulele
agregatului se a tern n pozi ii dezordonate, volumul de granule dintre goluri fiind de
aproximativ 4252 %. Dup cilindrare, ele se a az n pozi ii ceva mai stabile, iar volumul
de goluri scade la 30 %. Bitumul umple 6070 % din aceste goluri, n final rezultnd 80 %
agregate, 1214 % bitum i 68 % goluri.
Cantitatea de criblur necesar pe 1 m2 trebuie calculat astfel nct a ternerea ei
s fie realizat ntr-un singur strat, granul lng granul .
Cantitatea de liant necesar depinde de dimensiunea criblurii, de forma ei i de
starea suprafe ei tratate.
Este necesar ca granulele de criblur s fie nglobate n bitum pn la 2/3 din
n l imea lor (vezi fig. 30).
Dozarea liantului trebuie f cut astfel nct s fixeze ntreaga cantitate de criblur :
un dozaj ridicat conduce la exces de bitum, un dozaj sc zut de liant determin desprinderea
criblurii din tratament.
Stabilirea dozajelor pentru tratamentele bituminoase presupune determinarea
cantit ii de agregate naturale i de liant necesare pentru realizarea unui metru p trat de
tratament bituminos.
Folosind datele din literatura de specialitate, se vor prezenta cteva metode pentru
calculul necesarului de agregate i bitum.
Agregatele naturale necesare pentru realizarea unui metru p trat de tratament
bituminos se determin n func ie de dimensiunea medie a agregatelor ob inut din rela ia:

A=

d+D
2

[mm]

(42)

n care:
A este dimensiunea medie a agregatului, n mm;
d dimensiunea granulei celei mai mici, n mm;
D dimensiunea granulei celei mai mari, n mm,
unde d i D se iau pentru ordonatele corespunznd resturilor de 90 % i 10 % ale curbei de
granulozitate a agregatului considerat.
Se recomand d = (0,60,7)D.
Dup determinarea valorii lui A (dimensiunea medie a agregatului) se stabile te
cantitatea de agregate pe 1 m2 cu rela ia:

V = A

A2
100

[L/m2]

n care V este cantitatea de agregate n L/m2.

57

(43)

Pentru transformarea n kg/m2, densitatea criblurii se ia n general 1 450 kg/m3.


Pentru liant, cantitatea necesar pe 1 m2 n prim aproxima ie reprezint 10 % din
volumul de agregate pe metru p trat.
n realitate, la stabilirea cantit ii de liant este necesar s se ia n considerare i o
serie de al i parametri, ca: starea suprafe ei mbr c mintei, trafic, forma granulelor etc.
Exist mai multe rela ii care permit calcularea cantit ii de liant pe 1 m2, astfel:

L = a + bV

[L/m2]

(44)

n care:

L este canitatea de liant rezidual, n L/m2;


V cantitatea de agregate, n L/m2;
a factor care depinde de starea suprafe ei mbr c mintei bituminoase, avnd
urm toarele valori:
pentru suprafe e nchise a = 0;
pentru suprafe e normale a = 0,2;
pentru suprafe e poroase sau fisurate a = 0,59;
b factor care depinde de forma granulelor i poate avea urm toarele valori:
pentru cribluri b = 0,07;
pentru granule rotunde b = 0,09.
Dup Coudre, necesarul de liant se stabile te cu rela ia:

L = (0,320...0,350) A

[L/m2]

(45)

Dozajul de liant trebuie corectat n func ie de natura mbr c mintei pe care se


i de trafic.
n Fran a (BLLPC nr. 148/1987) s-a introdus experimental un program de calcul
pentru elaborarea dozajelor necesare execut rii tratamentelor bituminoase justificat de
urm toarele considerente:
stabilirea ntr-un mod mai tiin ific a dozajelor, ceea ce va face ca forurile de
decizie ce nu sunt ntotdeauna de specialitate s ia n considerare mai aprofundat
problema tratamentelor bituminoase;
luarea n considerare la elaborarea dozajelor a multiplilor parametri de
influen , unii dintre ei fiind n caz obi nuit uita i sau neglija i;
obligarea proiectantului de a se informa n scopul de a r spunde la toate
problemele ridicate de programul de calcul.
Principalele date cuprinse n program sunt:
situa ia geografic a sectorului de drum pe care urmeaz s se aplice
tratamentul;
date complete asupra mbr c mintei de tratat;
situa ia climateric , mediul nconjur tor;
traficul, starea stratului suport, profilul longitudinal;
structura tratamentului bituminos;
tipul liantului ce se va utiliza;
caracteristicile agregatelor naturale;
aplic

58

parametrii privind tehnologia de execu ie .a.m.d.


innd seama de diversele combina ii ce se pot face, programul indic dozajul de
liant n trei variante:
dozajul de liant de baz (conform directivelor);
dozajul de liant corectat (corectura f cndu-se n func ie de parametrii
introdu i n calcul);
dozajul de liant recomandat (care se ob ine din liantul corectat rotunjit cu 50 g).
Pe baza experien ei acumulate, autorii au men ionat concluzia c programul va
putea fi mbun t it, ajungndu-se n situa ia ca s se stabileasc un optimum pe baza
elementelor obiective privind: structura tratamentelor, tipul liantului i agregatele utilizate,
necesare pentru proiectarea tratamentelor bituminoase, n func ie de toate situa iile reale
existente.
Se subliniaz realitatea confirmat de o experien ndelungat , c indiferent de
metoda de calcul sau modul de stabilire a dozajelor, inginerul trebuie s se orienteze la fa a
locului i n func ie de condi iile existente s stabileasc pe baz de ncerc ri dozajul care s
conduc la ob inerea unei lucr ri de cea mai bun calitate.
Cu ct traficul este mai intens, cu att a ezarea granulelor se va face ntr-un timp
scurt i volumul de goluri minim se va ob ine mai repede. Cnd traficul este mai redus,
volumul minim de goluri se realizeaz mai ncet i de aceea este necesar un surplus de
bitum pentru a umple golurile existente i pentru a lega mai bine granulele ntre ele.

3.2. Executarea tratamentelor bituminoase


3.2.1. Tratamente bituminoase simple
Tratamentele bituminoase se pot executa la cald sau la rece.
Tratamentele bituminoase la cald se execut pe timp uscat i c lduros, la
temperatura mediului ambiant peste +8 C, iar cele executate la rece, de obicei cu emulsie
bituminoas cationic , se pot realiza la temperatura aerului peste +5 C i pe suprafe e
umede, dar nu pe ploaie.
Executarea tratamentelor bituminoase cuprinde urm toarele opera ii de baz :
preg tirea suprafe ei, stropirea bitumului, r spndirea agregatelor i cilindrarea. n fig. 31
se pot urm ri schematic fazele din procesul tehnologic de execu ie a tratamentelor.
Preg tirea suprafe ei pentru tratamente const , n general, n repararea tuturor
degrad rilor existente i cur area ei temeinic de orice murd rie.
Pe suprafe ele mbr c min ilor bituminoase, care prezint diferite defec iuni, se
vor executa repara iile necesare cu mixtur asfaltic , cu cel pu in dou s pt mni nainte de
executarea tratamentului. Se trece apoi la cur area suprafe elor cu ajutorul m turilor
mecanice, care asigur ndep rtarea argilei, p mntului, impurit ilor, prafului etc. Aceast
opera ie este deosebit de important , ntruct pe suprafe e murdare aderen a liantului este
necorespunz toare, ceea ce va conduce la nereu ita tratamentului.
Stropirea bitumului n cantitate de 0,81,2 kg/m2 se va face cu ajutorul
autostropitorului de bitum, care trebuie s asigure o stropire ct mai uniform i continu .
n fig. 32 se prezint reparti ia corect a liantului n timpul stropirii.
Stropirea liantului se face prin duze cu fanta de 2,5 mm sau 4 mm n func ie de
viteza autostropitorului i cantitatea de bitum necesar la executarea tratamentului.
n timpul stropirii bitumului, autostropitorul se va deplasa cu o vitez de 4,57
km/h i se vor folosi de obicei duzele cu fanta de 2,5 mm. Se recomand ca duzele s se
plaseze la o n l ime de 2025 cm deasupra suprafe ei de stropit pentru ca r spndirea
bitumului s fie ct mai pu in influen at de vnt.

59

Fig. 31. Fazele din procesul tehnologic la executarea tratamentelor bituminoase.

Fig. 32. Reparti ia liantului n timpul stropirii.


a Autostropitor de bitum; b Ramp de stropit bitum; c Influen a n l imii rampei.

Temperatura bitumului cald D 180/200 la stropire va fi cuprins ntre 140 i 160 C.


Pentru men inerea temperaturii pe timpul transportului, autostropitoarele au
rezervorul izolat termic i sunt prev zute cu arz toare care permit nc lzirea bitumului la
nevoie.
Opera iei de stropire a bitumului trebuie s i se acorde o importan deosebit
ntruct de uniformitatea stropirii i de cantitatea de liant stropit depinde n mare m sur
reu ita tratamentelor.

60

R spndirea criblurii 38 mm sau 816 mm n cantitate de 1015 kg/m2,


respectiv 1418 kg/m2, trebuie s urmeze imediat n urma stropirii bitumului cald. n acest
scop, se folosesc de regul r spnditoarele mecanice, adaptate la autobasculante.
R spndirea agregatelor trebuie s fie ct mai uniform i n conformitate cu
dozajul stabilit.
Cilindrarea se execut cu compactorul cu pneuri, presiunea din pneuri fiind de
58 atm. Se poate folosi i compactorul cu rulouri netede de 60100 kN cu care se
efectueaz n general 34 treceri pe aceea i suprafa , evitndu-se o cilindrare prea
puternic pentru a nu sf rma agregatele. Cilindrarea se va face de la margini spre ax .
Dup cilindrare, n unele ri se folosesc ma ini aspiratoare, care culeg criblura
nefixat prin cilindrare (criblura alerg toare).
Deschiderea circula iei se va face dup r cirea bitumului. n timpul primelor 24 h,
viteza vehiculelor trebuie s fie redus sub 30 km/h pentru a se evita spargerea parbrizelor
prin lovire cu eventuala criblur neaderent i mpro cat de ro ile autovehiculelor n
vitez .
Controlul calit ii lucr rilor trebuie s se fac n timpul execu iei, corectndu-se
imediat orice defec iune.
La execu ia tratamentelor bituminoase este necesar s se verifice de c tre
laboratorul de antier:
penetra ia bitumului i temperatura de stropire;
granulozitatea agregatelor;
respectarea dozajelor pentru liant i agregate.
Dozajul de liant se poate verifica punnd pe suprafa a mbr c mintei o plac
metalic sau un carton cu o suprafa de 1 m2, cnt rit n prealabil, care dup stropire se
recnt re te, diferen a de mas constituind cantitatea de liant pe 1 m2.
Verificarea cantit ii de agregate a ternute pe 1 m2 se face prin strngerea criblurii,
r spndite pe suprafa a curat , i cnt rirea acesteia, rezultatul comparndu-se cu dozajul
prescris.
Se va da o aten ie deosebit , nainte de nceperea lucr rii, opera iei de etalonare a
autostropitorului de bitum i r spnditorului de criblur , folosindu-se duzele i vitezele
indicate n c r ile tehnice ale utilajelor respective, pentru ob inerea cantit ii de liant
prev zut a fi stropit pe 1 m2 de suprafa .
Urm rirea comport rii tratamentelor este absolut necesar deoarece asfaltizarea
tratamentelor se definitiveaz prin ac iunea combinat a traficului i a c ldurii solare.
Eventualele defec iuni care apar (por iuni s race n bitum, suprafe e de pe care s-a dezlipit
criblura (pelad , suprafe e exsudate etc.) se vor reface imediat, folosindu-se tehnologii
adecvate.
Por iunile cu liant insuficient (s race n bitum), care se recunosc prin persisten a
st rii de umezeal timp mai ndelungat dup ploi, se vor etan a cu un tratament de
nchidere; corect rile se vor face folosindu-se dispozitivele de stropire manual a
bitumului..
Por iunile cu exces de bitum (suprafe e exsudate) se acoper cu nisip de concasaj
sau criblur pentru saturarea liantului, cu precizarea c la a ternere se folosesc numai
cantit i mici de criblur pe metru p trat, care pot fi fixate n timp scurt.
Tratamentele bituminoase la rece se execut cu emulsii bituminoase cationice, cu
rupere rapid cu un con inut minim de 60 % bitum D 180/200.
Dozajele i cantit ile de materiale necesare pentru executarea tratamentelor cu
emulsie bituminoas sunt:

61

emulsie bituminoas cationic 1,32,1 kg/m2, ceea ce revine la 0,81,2 kg/m2


bitum rezidual;
criblur 816 mm n cantitate de 1418 kg/m2.
Dozajul de emulsie se va m ri cu 15 % cnd tratamentul se execut pe o
mbr c minte bituminoas deschis i cu 510 % cnd criblurile sunt poroase.
Tehnologia de execu ie a tratamentelor bituminoase realizate cu emulsie este
similar cu cea a tratamentelor executate la cald.
Tratamentele executate cu emulsie bituminoas cationic prezint urm toarele
avantaje:
se evit dificult ile privind nc lzirea bitumului la temperaturi de 160180 C,
emulsiile putnd fi stropite la temperatura ambiant ;
emulsia se poate stropi mai uniform, evitndu-se apari ia suprafe elor iroite
datorit nfund rii duzelor;
emulsia se poate doza mai u or i mai exact;
se pot folosi pentru acoperire i agregate umede;
se ob ine o bun adezivitate i pe agregate provenite din roci de natur acid ;
se pot executa tratamente cnd temperatura aerului este peste +5 C i pe
suprafe e umede, dar nu pe ploaie;
circula ia se poate deschide dup 23 h de la executarea tratamentului;
consumul de energie este mai redus;
emulsia p trunde n fisuri i cr p turi i le colmateaz ;
se ob ine o u oar reprofilare a suprafe ei tratate prin acumularea emulsiei n
micile denivel ri i n consecin re inerea unei cantit i mai mari de criblur .
Pentru executarea tratamentelor bituminoase, actualmente se utilizeaz frecvent
echipamente complexe care, printr-o singur trecere realizeaz stropirea liantului,
r spndirea agregatului i o precompactare. Att stropitorul de bitum, ct i r spnditorul
de agregate sunt montate pe acela i autovehicul, dotat cu echipamente electronice de
comand i control, care permit o dozare foarte exact a materialelor, inclusiv modificarea
dozajului n func ie de necesit i. De asemenea, se poate varia l imea f iei din partea
carosabil pe care se execut tratamentul bituminos, instala ia putnd fi utilizat i pentru
efectuarea unor corecturi pe suprafe e izolate, f ii nguste etc. R spndirea agregatului se
face imediat dup stropirea liantului, la cca 1,0 m distan . Asemenea instala ii dispun, de
regul , i de un set de rulouri u oare care realizeaz o precilindrare a tratamentului
bituminos. Utilizarea acestora asigur realizarea unor lucr ri de foarte bun calitate n
condi ii de mare productivitate.

3.2.2. Tratamente bituminoase duble


Tratamentele bituminoase executate n dou reprize succesive se numesc
tratamente bituminoase duble. Se proiecteaz i se execut frecvent pentru protejarea i
etan area macadamurilor.
Tehnologia de execu ie a acestora este urm toarea:
macadamul realizat corect, verificat i cur at perfect de praf i noroi se
amorseaz cu 0,71,0 kg/m2 bitum;
se execut prima stropire cu 1,752,25 kg/m2 bitum D 80/120, urmat
imediat de o acoperire cu 2025 kg/m2 criblur 816 mm, care apoi se cilindreaz ;
dup ndep rtarea criblurii alerg toare se procedeaz la o a doua stropire cu
bitum D 180/200 n cantitate de 1,21,5 kg/m2, urmat de a ternerea criblurii 38 mm

62

n cantitate de 1520 kg/m2; se continu cilindrarea (3-4 treceri pe acela i loc) pn la


fixarea criblurii.
Tratamentul se ine sub observa ie, urmnd ca orice defec iune ce apare s fie
remediat ct mai operativ.

3.2.3. Tratamente bituminoase nt rite


Tratamentele bituminoase nt rite se execut pe macadamuri sau pe mbr c min i
bituminoase degradate, cu criblur n prealabil anrobat cu 4,55 % bitum.
Anrobarea criblurii se realizeaz n fabricile de mixturi asfaltice. Temperatura
criblurii i a bitumului va fi de 120150 C la criblura mare i 160170 C la criblura
m runt .
Cilindrarea trebuie terminat nainte ca temperatura criblurii anrobate s scad sub 80 C.
Tratamentele bituminoase nt rite pe macadamuri se execut astfel:
se cur macadamul realizat corect dup regulile tehnice consacrate;
suprafa a macadamului se amorseaz cu 0,71,0 kg/m2 bitum;
se a terne apoi criblura 38 mm sau 316 mm, anrobat cu 4,55 %
bitum D 80/120, n cantitate de 4050 kg/m2 i se cilindreaz ;
nchiderea se execut cu un tratament bituminos (1,01,2 kg/m2 bitum D
180/200 i 15 kg/m2 criblur 38 mm) sau cu nisip bitumat cu 23 % bitum.
Tratamentele nt rite se folosesc din ce n ce mai rar, deoarece din punct de vedere
al costului difer foarte pu in de covoarele asfaltice, care n schimb sunt superioare din
punct de vedere calitativ.

3.2.4. Tratamente bituminoase cu agregate anrobate in situ


(Trabinsit)
Unul dintre inconvenientele tratamentelor bituminoase este dat de faptul c , prin
circula ia autovehiculelor, mai ales cu viteze mari, criblura neaderent la suprafa a tratat
poate fi aruncat n spatele autovehiculului n deplasare, sau lateral acestuia, putnd astfel
lovi i sparge parbrizul unui alt autovehicul din apropiere. Pe lng solu iile de diminuare a
acestui inconvenient prin aspirarea criblurii alerg toare cu echipamente speciale sau
preanrobarea agregatelor utilizate, tratamentele bituminoase cu agregate anrobate in situ,
denumite i Trabinsit, constituie o variant alternativ .
Tehnologia de execu ie comport urm toarele faze:
suprafa a de tratat se preg te te dup regulile stabilite pentru executarea
tratamentelor bituminoase (repara ii, cur are, semnalizare etc.);
pe suprafa a preg tit se r spndesc agregatele naturale (criblur 8-16 sau
pietri 7-15) n cantitate de 1315 kg/m2. R spnditorul de agregate nu se deplaseaz
ca n cazul tratamentelor obi nuite cu spatele n direc ia de a ternere (mers napoi), ci el
circul n mod normal (mers nainte), fapt ce constituie un avantaj n modul de lucru al
oferului. Agregatele trebuie astfel dozate i a ternute nct s se asigure a ezarea
granulelor unele lng altele, realizndu-se un covor de agregate uniform i continuu;
peste covorul de agregate naturale se strope te emulsia bituminoas cationic
cu rupere rapid , n cantitate de 1,52,0 kg/m2, astfel nct s se acopere ntreaga
suprafa a agregatelor i suprafa a de tratat ce apare ntre golurile dintre agregate. Se
ob ine astfel o legare complet a agregatelor de suprafa a tratat i ntre ele;
n scopul m ririi coeziunii i rezisten ei nveli ului astfel format se a terne
ntre golurile dintre agregate un sort de agregate m runte (criblur 38 sau nisip
gr un os 37), n cantitate de cca 5 kg/m2;

63

cilindrarea se execut cu compactare cu pneuri sau, n lipsa acestora, cu


compactare cu rulouri netede. Prin cilindrare se fixeaz criblura de suprafa a tratat i se
mp neaz agregatele naturale de baz cu agregate naturale m runte, fapt ce m re te
rezisten a tratamentului i i confer un aspect de mozaic uniform, compact i stabil.
Ruperea emulsiei bituminoase conduce la nt rirea tratamentului, care se poate da
n circula ie dup 23 ore de la execu ie.
Pentru reu ita lucr rilor se va avea n vedere respectarea tuturor condi iilor
generale prev zute pentru executarea tratamentelor bituminoase. n plus se men ioneaz
necesitatea ca stropirea emulsiei bituminoase s se fac prin curgere obi nuit , stropirea sub
presiune determinnd ndep rtarea de pe suprafa a tratat a agregatelor r spndite anterior.
mp narea cu agregate m runte nu este absolut necesar , aceast faz putnd fi
eliminat din procesul tehnologic.
Este necesar ca sectoarele executate s fie inute sub observa ie timp de 34
s pt mni dup terminarea lucr rilor, eventualele defec iuni care pot s apar trebuind s
fie reparate.

3.2.5. Tratamente bituminoase duble inverse


Tratamentul bituminos dublu invers se recomand pentru tratarea mbr c min ilor
rutiere din beton de ciment exfoliate sau cu fisuri i cr p turi mici, precum i a suprafe elor
lefuite. n general se aplic tehnologia de execu ie clasic a tratamentelor bituminoase,
principalele faze din procesul tehnologic fiind urm toarele:
colmatarea fisurilor, cr p turilor i rosturilor, precum i repararea
suprafe elor degradate;
cur area perfect a suprafe ei de tratat;
stropirea bitumului;
r spndirea primului strat de agregat (criblur 3-8);
cilindrarea cu compactoare pe pneuri (3-4 treceri pe aceea i suprafa );
ndep rtarea criblurii n exces i remedierea eventualelor defec iuni;
stropirea din nou cu liant a suprafe ei;
r spndirea celui de al doilea strat de agregat (criblur 8-16);
cilindrarea cu compactoare pe pneuri.
Darea n exploatare se poate face dup cteva ore de la terminarea lucr rilor.
Dozajele recomandate sunt date n tabelul 8.
Dozaje pentru tratamente bituminoase duble inverse
Tabelul 8
Modul de
Realizare
La rece

La cald

Felul materialului
Emulsie bituminoas cu
rupere rapid EBCR
Criblur 3-8
Criblur 8-16
Bitum D 80/120 sau D
180/200 nc lzit la
170190 C
Criblur 3-8
Criblur 8-16

Cantitatea de materiale n kg/m2


Primul strat
Al doilea strat

Total

1,301,50

1,802,00

3,103,50

1011

1516

1011
1516

0,800,90

1,101,20

1,902,10

1011

1516

1011
1516

64

Se recomand ca dozajul de lucru s fie definitivat pe antier, pe sectoare de


ncercare, lundu-se astfel n considerare condi iile reale de lucru.
Prin aplicarea tratamentelor bituminoase duble inverse pe mbr c min ile din
beton de ciment se ob in urm toarele efecte:
suprafa a tratat este rugoas , sporind gradul de siguran a circula iei, prin
cre terea aderen ei dintre pneu i suprafa a de rulare;
se ob ine o bun etan are a mbr c mintei;
se evit extinderea defec iunilor (agravarea exfolierilor sau cre terea
deschiderii fisurilor i cr p turilor).
Solu ia aplicat a dat rezultate bune.

3.2.6. Tratamente bituminoase pe drumuri cu trafic intens


Tratamentele bituminoase destinate drumurilor cu trafic intens trebuie s fie
rezistente n mod deosebit la uzur , ceea ce se poate realiza prin folosirea unor agregate de
foarte bun calitate, care s nu se lefuiasc sub circula ie i s aib un coeficient de uzur
Los Angeles n jur de 8 % (se reaminte te c pentru celelalte tratamente se admit materiale
cu un coeficient Los Angeles pn la 25 %). De asemenea tratamentele destinate drumurilor
cu trafic intens trebuie s prezinte o rugozitate ridicat i s - i men in aceast rugozitate
un timp ct mai ndelungat. Pentru realizarea unor tratamente rezistente i rugoase s-a
aplicat n Fran a urm toarea tehnologie:
ca liant s-a utilizat bitum fluxat cu 5 % elastomeri care amelioreaz
coeziunea liantului, mbun t ind astfel fixarea criblurii mai ales pe timp friguros;
ca agregate naturale s-au ntrebuin at dou sorturi de criblur i anume 1014
i 46 foarte rezistente la uzur (Los Angeles).
Dozajele recomandate sunt urm toarele:
bitum fluxat cu elastomeri
1,4 kg/m2;
criblur 1014 mm
18,0 kg/m2;
criblur 46 mm
6,0 kg/m2.
Procesul tehnologic este cel obi nuit: s-a stropit nti bitumul, apoi s-a r spndit
criblura 1014 mm n cantitate de 18 kg/m2 i s-a compactat prin dou treceri ale
compactorului cu pneuri, apoi s-a r spndit criblura mic sortul 4-6 n cantitate de 6,0
kg/m2, cilindrndu-se n continuare prin patru treceri ale compactorului cu pneuri, pentru a
se realiza fixarea i aderarea celor dou sorturi de criblur la suprafa a suport.
Scheletul mineral al tratamentului bituminos n acest proces tehnologic l
reprezint criblura 1014 mm, iar criblura 46 mm are rolul de a bloca criblura mare.
Se subliniaz ca un progres n tehnologia tratamentelor bituminoase, folosirea unei
ma ini aspiratoare de mare capacitate, care adun prin aspira ie granulele de criblur
nefixate sau insuficient fixate.
Observa iile f cute dup 1 an de la darea n circula ie, de i autostrada pe care s-a
aplicat tratamentul a suportat un trafic mediu zilnic de 20 000 autovehicule, au ar tat c
tratamentul se prezint foarte bine.

4. lamul bituminos
Unul dintre procedeele mai moderne de tratare a mbr c min ilor rutiere poroase
const n acoperirea acestora cu lam bituminos.

65

lamul bituminos clasic este un amestec de nisip cu emulsie bituminoas , care se


r spnde te n stare fluid pe o suprafa n prealabil preg tit n vederea ob inerii unui
nveli sub ire continuu cu grosimea ntre 3 i 7 mm.
Avantajul procedeului const n faptul c , datorit propriet ilor cunoscute ale
emulsiilor, se ob ine un mortar asfaltic foarte fluid, cu mare adezivitate, care se nt re te
rapid pe suprafa a p r ii carosabile i permite darea n circula ie a sectorului la un interval
de timp foarte scurt dup a ternere. lamul bituminos se prepar dintr-un amestec de nisip
de concasaj, nisip natural i emulsie bituminoas cationic cu rupere lent , astfel nct
agregatul total s se nscrie n zona de granulozitate din fig. 33.

Fig. 33. Zona de granulozitate pentru lam bituminos.

Experimental s-a stabilit c pentru ob inerea unui lam de bun calitate este
necesar s se realizeze un procent de bitum rezidual de 7,89 % din masa total .
Pentru umezirea agregatului natural se utilizeaz ap n propor ie de 10 % din
masa agregatului. Se adaug de asemenea aditiv n propor ie de 0,5 % raportat la masa
agregatului uscat, care regleaz timpul de rupere al emulsiei la 6 min.
Prepararea lamului bituminos se face n instala ii speciale, montate pe un
autovehicul formate n principiu din rezervor pentru ap , rezervor de emulsie, bunc re
pentru nisip, distribuitor de ap , distribuitor de emulsie.
Prin amestecarea componen ilor ntr-un malaxor cu nec elicoidal se ob ine un
mortar asfaltic n stare fluid , care este distribuit imediat direct pe suprafa a de tratat,
dozajul mediu fiind de circa 1011 kg mortar pe 1 m2.
Dup ruperea emulsiei apa se evapor rapid n condi ii atmosferice normale. n
principiu, acest nveli nu necesit cilindrare, totu i n intersec ii cu circula ie mare, n
viraje etc., se recomand o cilindrare prin cteva treceri cu compactorul cu rulouri netede.
lamul bituminos se folose te n tehnica rutier n urm toarele scopuri:
etan area stratului de rulare poros al mbr c min ilor existente;
tratarea mbr c min ilor din beton de ciment sau piste de aterizare vechi i
care sunt poroase;

66

protejarea mpotriva infiltr rii apei n straturile de baz sau n straturile de


leg tur , care urmeaz s fie acoperite ulterior;
ntre inerea str zilor n ora e nlocuind tratamentele bituminoase.
lamul bituminos astfel realizat prezint urm toarele avantaje:
se poate prepara foarte repede i poate fi pus n oper u or i pe suprafe e
mari;
permite darea n circula ie a sectorului executat ntr-un timp relativ scurt;
poate fi aplicat la temperaturi ale mediului ambiant de peste +4 C;
nu necesit utilaje de compactare, deoarece dup ruperea emulsiei, nveli ul
sub ire ob inut este uniform i nu exist pericolul unei compact ri neregulate sub
circula ie;
cantitatea de materiale folosit pe metru p trat este mai redus dect cea
necesar n cazul tratamentelor bituminoase;
asigur o foarte bun acro are cu mbr c mintea bituminoas pe care a fost
a ternut;
prezint o bun rugozitate pentru viteze pn la 60 km/h datorit granulelor
de nisip aspre i col uroase din componen a sa;
nu exist pericolul de a deranja circula ia, datorit usc rii rapide i
inexisten ei granulelor mari, care n cazul tratamentelor bituminoase pot provoca prin
mpro care spargerea parbrizelor.
Se precizeaz c , la fel ca tratamentele bituminoase, aceste nveli uri nu contribuie
nici la reprofilarea i nici la ranforsarea mbr c min ilor pe care se a tern.
lamul bituminos realizat dup tehnologia ar tat mai sus s-a utilizat la noi n ar
n anul 1971.

5. Straturi bituminoase foarte sub iri


Tehnologia lamului bituminos a evoluat prin introducerea sorturilor mai mari de
agregat (de ex. 3 5 sau 5 11) n compozi ia mixturii asfaltice. Tehnologiile de realizare a
acestor straturi bituminoase foarte sub iri sunt foarte diversificate, n principiu ns ele se
bazeaz pe prepararea mixturii asfaltice la rece, la fa a locului, n instala ii complexe de
foarte mare productivitate i a ternerea acesteia pe suprafa a de tratat preg tit n prealabil
prin reparare, cur are i sp lare cu jet de ap sub presiune.
Dozajul materialelor componente ale mixturii asfaltice se stabile te n laborator n
func ie de caracteristicile acestora, de performan ele tehnice impuse pentru lucrarea de
executat i de caracteristicile stratului suport. O astfel de mixtur asfaltic care s-a aplicat
cu rezultate deosebite i n ara noastr dup anul 1994, are n componen urm toarele
materiale:
nisip de concasaj 0-3;
cribluri 3-8 i 8-11;
filer de calcar;
ciment;
ap de umezire;
emulsie bituminoas cationic cu rupere lent pe baz de bitum modificat cu
polimeri.
Agregatele naturale trebuie s provin din roci dure, cu rezisten mare la lefuire
(uzur Los Angeles max. 18 %), neadmi ndu-se corpuri str ine sau elemente argiloase.
Filerul trebuie s corespund ca fine e de m cinare i compozi ie chimic .

67

Cimentul are rolul de a regla viteza de rupere a emulsiei bituminoase i se adaug


n propor ie de 23 % din masa agregatelor.
Apa utilizat pentru preumezire trebuie s fie curat i lipsit de impurit i.
Emulsia bituminoas cationic cu rupere lent , preparat pe baz de bitum
modificat cu polimeri, trebuie s aib , n general, urm toarea compozi ie:
bitum D 80/120
60,065,0 %;
1,03,0 %;
latex
1,52,0 %;
emulgatori
acid clorhidric
1,52,0 %;
ap
rest pn la 100 %.
Caracteristicile emulsiei bituminoase sunt date n tabelul 9.

Caracteristicile emulsiei bituminoase


Tabelul.9
Caracteristici

U.M.

Aspect vizual
Con inut de bitum
Omogenitate (rest pe sita de 0,63 mm, max.)
pH-ul solu iei apoase
Vscozitate Engler, la 20 C
Adezivitatea

%
%
E

Valori
lichid omogen, maro
6065
0,5
2,32,7
815
anrobarea complet a criblurii

n tabelul 10 se prezint dou dozaje informative aplicate pentru prepararea


mixturii asfaltice, pentru stratul de egalizare, respectiv pentru stratul de uzur .
Dozaje pentru mixtur asfaltic
Tabelul 10
Materiale
Criblur 811
Criblur 38
Nisip de concasaj 03
Filer de calcar
Ciment P 40
Ap de umezire
Emulsie bituminoas
Bitum rezidual n mixtur

Dozajul de materiale n mixtura asfaltic pentru strat de , n %


Egalizare
Uzur
5,010,0
40,050,0
40,050,0
40,050,0
40,050,0
1,03,0
1,03,0
1,03,0
1,03,0
8,011,0
8,010,0
11,012,0
12,013,0
6,57,0
7,07,5

Zonele de granulozitate pentru agregatul corespunz tor mixturilor asfaltice


utilizate n cele dou straturi sunt prezentate n figurile 34 i 35.
Mixtura asfaltic ob inut trebuie s fie fluid i omogen , apa eliminat din
compozi ie s fie limpede, timpul de eliminare fiind de 1520 minute de la punerea n
oper .
Fabricarea i punerea n oper a mixturii asfaltice se realizeaz cu utilaje speciale
de tipul combinei prezentate schematic n fig. 36.
Combina este un utilaj mobil care permite prepararea i a ternerea continu a
mixturii asfaltice cu o vitez de 3,0 km/h.

68

Fig. 34. Zona de granulozitate pentru stratul de reprofilare.

Fig. 35. Zona de granulozitate pentru stratul de baz .

Fig. 36. Combin pentru fabricarea i punerea n oper a mixturii asfaltice n straturi foarte
sub iri, la rece. 1 agregate; 2 emulsie; 3 ciment; 4 aditivi; 5 ap ; 6 dozatoare;
7 malaxor; 8 repartizator.

69

n func ie de planeitatea suprafe ei se apreciaz necesitatea stratului de reprofilare


care se poate realiza cu mixtur asfaltic n cazul n care denivel rile nu dep esc 2 cm sau
cu un alt tip de mixtur asfaltic n cazul n care acestea au amplitudini mai mari. Evident,
se poate renun a la stratul de reprofilare dac suprafa a stratului suport are o planeitate
corespunz toare.
n vederea execut rii straturilor bituminoase foarte sub iri, se repar defec iunile
existente i suprafa a p r ii carosabile se cur
foarte bine prin sp lare cu jet de ap sub
presiune. Apoi se amorseaz suprafa a de a ternere cu emulsie bituminoas cationic cu
rupere rapid , n cantitate de 0,50,7 kg/m2, n func ie de starea acesteia.
Stratul de egalizare se poate da n circula ie dup 20 minute de la a ternere. Dup
o perioad de 37 zile (n func ie de temperatura mediului ambiant), necesar pentru
evaporarea complet a apei din mixtura asfaltic , se poate executa stratul de uzur ,
parcurgndu-se urm toarele faze:
cur area suprafe ei stratului suport cu perii mecanice (dac este cazul);
sp larea suprafe ei cu jet de ap sub presiune;
a ternerea stratului de uzur n grosime maxim de 1,5 cm.
Se men ioneaz necesitatea ca agregatul pentru stratul de uzur s se ncadreze
strict n limitele de granulozitate prev zute, n caz contrar impunndu-se reciuruirea
acestuia pentru eliminarea materialului necorespunz tor.
Dup 30 minute de la a ternere se poate deschide circula ia.
Aceast tehnologie se poate aplica att pe structuri rutiere cu mbr c min i
bituminoase, ct i pe cele cu mbr c min i din beton de ciment sau pavaje n urm toarele
scopuri:
ntre inerea drumurilor n localit i i n afara acestora, inclusiv n cazul unui
trafic intens i foarte greu;
ntre inerea pistelor de avia ie;
strat de uzur pentru benzile de sta ionare accidental sau parcajele de pe
autostr zi;
locuri de parcare pe suprafe e mari, platforme de sta ionare n incinte
industriale, suprafe e pe terenuri de sport.
Defec iunile pe care aplicarea acestei tehnologii le poate remedia sunt:
suprafe e poroase, alunecoase sau fisurate datorit fenomenului de
mb trnire a stratului de uzur , n cazul mbr c min ilor bituminoase;
suprafe e poroase, exfoliate, fisurate, lefuite i cu decolmat ri de rosturi n
cazul mbr c min ilor din beton de ciment.
Se subliniaz faptul c , n ceea ce prive te planeitatea, se poate asigura preluarea
unor denivel ri n profil longitudinal i transversal de pn la 2 cm. Nu se recomand
aplicarea acestei tehnologii pentru situa iile n care denivel rile suprafe ei sunt provocate de
fenomenul de fluaj al mbr c mintei bituminoase.
La fel ca i tratamentele bituminoase, straturile bituminoase foarte sub iri se pot
aplica numai pe structuri rutiere cu capacitate portant corespunz toare. Ele nu m resc
capacitatea portant a structurii rutiere i nu corecteaz substan ial profilurile transversal i
longitudinal ale drumului.

6. mbr c min i bituminoase provizorii


n categoria mbr c min ilor bituminoase provizorii sunt cuprinse pietruirile (n
special macadamurile) protejate cu diverse nveli uri bituminoase n scopul de a evita

70

formarea prafului i a noroiului i pentru etan area suprafe ei de rulare mpotriva


p trunderii apelor n structura rutier .
Se recomand ca toate pietruirile s fie tratate mpotriva prafului i etan ate,
asigurndu-se astfel o exploatare a acestora mult mai civilizat , f r praf i noroi precum i
conservarea structurii rutiere un timp ndelungat.
Este interesant de men ionat faptul c n anul 1901 din ini iativa medicului
elve ian Guglielminetti s-a creat liga contra prafului de pe drumuri ce avea misiunea de a
influen a administra ia drumurilor n luarea m surilor adecvate pentru combaterea prafului,
agent d un tor s n t ii oamenilor precum i factor negativ n desf urarea circula iei.
mbr c min ile bituminoase provizorii se proiecteaz i se execut pe drumuri cu
trafic redus, n scopul de a se ob ine o suprafa de rulare etan , f r praf i noroi. Acestea
se realizeaz frecvent folosindu-se ca strat portant macadamul.
Dintre tipurile de mbr c min i bituminoase provizorii se pot lua n considerare
urm toarele:
macadam protejat cu tratament bituminos dublu;
macadam protejat cu tratament nt rit;
macadam protejat cu tratamente bituminoase multiple;
pietruiri impregnate cu emulsii bituminoase: cu rupere rapid , emulsii
speciale pentru impregnare, emulsii cu mare stabilitate;
pietruiri etan ate prin clutaj.
Tehnologiile proiectate pot fi adaptate condi iilor tehnice locale (existen a
materialelor n zon , posibilit i de execu ie .a.m.d.)

6.1. Macadamuri protejate


Macadamurile sunt straturi rutiere cu performan e care le recomand pentru
mbr c min i rutiere pe drumuri cu trafic redus, principalul lor inconvenient (de a favoriza
formarea prafului i noroiului) putnd fi eliminat prin protejarea acestora n scopul
impermeabiliz rii suprafe ei. n toate solu iile, macadamul se verific din punct de vedere
al elementelor geometrice (l ime, grosime, pante transversale etc.), acordndu-se o aten ie
deosebit suprafe ei acestuia din punct de vedere al planeit ii i al pantelor, aceasta
trebuind s evite stagnarea apelor i s asigure dirijarea lor spre dispozitivele de colectare i
evacuare.
Pentru protejarea macadamurilor se aplic pe suprafa a acestora, dup o cur are
perfect , diverse tipuri de tratamente bituminoase, i anume:
tratament bituminos dublu;
tratament bituminos nt rit;
tratament bituminos multiplu.
Pentru execu ia tratamentelor bituminoase se poate aplica att tehnologia la cald
ct i la rece. Protejarea cu tratamente bituminoase multiple se poate aplica i n cazul
pietruirilor n general, succesiunea de opera ii fiind urm toarea:
suprafa a pietruirii se reprofileaz i se cur
temeinic apoi se strope te cu
emulsie bituminoas astfel nct s se ob in 1,01,3 kg/m2 bitum rezidual, dup care
se acoper cu material gr un os sort 8-16 sau sort 3-8 n cantitate de 1317 kg/m2, apoi
se cilindreaz ;
a doua stropire cu emulsie bituminoas , 0,70,8 kg bitum rezidual pe 1 m2,
are loc imediat dup ce s-a cur at piatra alerg toare; peste a doua stropire cu emulsie se
a terne nisip gr un os, split sau alt agregat natural sort 3-8 n cantitate de 1012 kg/m2,
apoi se cilindreaz ;

71

etan area se realizeaz printr-o a treia stropire cu emulsie bituminoas , circa


0,7 kg/m2 bitum rezidual, urmat de acoperire cu agregate naturale m runte (sort 3-8)
711 kg/m2 cilindrate corespunz tor.
Se ob ine astfel din 2,42,8 kg/m2 bitum rezidual i 3040 kg/m2 agregate
naturale un nveli etan , care ntre inut n permanen , corespunde pentru desf urarea unui
trafic u or n condi ii satisf c toare.

6.2. Pietruiri impregnate cu emulsii bituminoase.


Tratarea pietruirilor cu emulsii bituminoase n vederea impermeabiliz rii
suprafe ei de rulare s-a dovedit o tehnologie eficient , care contribuie la mbun t irea
substan ial a condi iilor de circula ie pe drumurile cu trafic redus.
Se men ioneaz n literatura de specialitate utilizarea urm toarelor tipuri de
emulsii bituminoase pentru impregnarea pietruirilor:
emulsii cu rupere rapid ;
emulsii speciale pentru impregnare;
emulsii suprastabile.
Impregnarea cu emulsie bituminoas cu rupere rapid const n r spndirea
peste suprafa a pietruirii reprofilate i bine cilindrate a 12 kg/m2 emulsie bituminoas
cationic ce con ine 6065 % bitum. Emulsia se rupe imediat ce vine n contact cu
suprafa a tratat , bitumul formnd un nveli impermeabil, iar dup acoperire cu nisip
gr un os (1520 kg/m2) sectorul de drum putnd fi dat n circula ie.
Impregnarea pietruirilor cu emulsii speciale se realizeaz utilizndu-se o emulsie
dintr-un bitum fluxat cu uleiuri de gudron avnd o bun adezivitate la granulele de agregat;
aceste emulsii sunt mai pu in sensibile la ac iunea apei i se rup mai ncet crendu-se
posibilitatea de a p trunde, dup r spndire, c iva milimetri (45 mm) n pietruire. Pentru
realizarea impregn rii se strope te pietruirea reprofilat i verificat , cu 2 kg/m2 emulsie
special apoi se acoper cu nisip i dup o u oar cilindrare, sectorul se d n circula ie.
Impregnarea pietruirilor cu emulsie suprastabil se realizeaz utilizndu-se o
emulsie cationic care are n compozi ia sa un procent mai mare de emulgator de tip amin ,
ce i m re te timpul de rupere facilitnd penetrarea emulsiei n pietruire.
Pietruirea ce urmeaz a fi tratat se reprofileaz , se cilindreaz i se verific din
punctul de vedere al stabilit ii i al elementelor geometrice.
Emulsia bituminoas (65 % bitum) se dilueaz pe antier cu ap (1 : 1) ob innduse o emulsie cu un con inut de bitum de cca 32,5 %. Se introduce ntotdeauna ap n
emulsie i nu invers, ntruct altfel emulsia se rupe. Aceast diluare conduce practic la
ob inerea unui liant cu o vscozitate foarte apropiat de cea a apei, ceea ce favorizeaz
substan ial penetrarea.
Tehnologia de realizare a impregn rii const n scarificarea pietruirii existente pe
c iva centimetri, urmat apoi de o prim stropire cu emulsie (1,52,0 kg/m2) i nivelare.
Apoi pietruirea impregnat cu emulsie se scarific din nou i se strope te a doua oar cu
emulsie (1,52,0 kg/m2) dup care stratul se reprofileaz i se cilindreaz . Se ob ine astfel
pe circa 4 cm grosime un strat anrobat in situ impermeabil, care ofer o suprafa de
rulare acceptabil pentru o perioad scurt i un trafic u or.
Pietruirile impregnate cu emulsii bituminoase trebuie ntre inute n permanen
prin repara ii, refaceri, tratamente etc.

72

6.3. Pietruiri etan ate prin clutaj


Tehnologia etan rii pietruirilor existente prin clutaj men ionat n literatura de
specialitate (francez ) poate fi aplicat cu rezultate bune n cazurile cnd stratul suport este
format din agregate nisipoase cu dimensiunea maxim de 30 mm i const din urm toarele
faze principale:
stratul suport care trebuie s aib o grosime minim de 20 cm i s fie alc tuit
din balast sau nisip mare se scarific u or i se reprofileaz ;
peste stratul suport se a terne 2030 kg/m2 split sort 25-40 i se cilindreaz
cu un compactor cu rulouri netede greu, pn la nfigerea splitului n pietruirea veche;
se strope te apoi cu 2,02,5 kg/m2 emulsie bituminoas cu rupere rapid
avnd 60 % bitum, care se acoper cu split sort 8-16 n cantitate de 1517 kg/m2 i se
cilindreaz temeinic;
urmeaz o nou stropire cu emulsie bituminoas (60 % bitum) n cantitate de
1,52,0 kg/m2 care se acoper cu split sort 38 (circa 1215 kg/m2), cilindrat;
nchiderea se face cu 1,52,0 kg/m2 emulsie bituminoas (60 %) acoperit
cu nisip sort 37 sau 1-3 n cantitate de 912 kg/m2, cilindrat pn la fixare.
Aceste tehnologii pot fi diversificate n func ie de inventivitatea specialistului,
astfel nct s se valorifice ct mai eficient resursele existente.

7. mbr c min i bituminoase u oare (semipermanente)


7.1. Generalit i
mbr c min ile bituminoase u oare (mbr c min i semipermanente) se realizeaz
de regul din anrobate sau macadamuri bituminoase, aplicate ntr-un singur strat peste
pietruirile existente reconsiderate. Durata de exploatare a acestora este stabilit
conven ional ntre 8 i 12 ani.
n practica noastr curent , sub denumirea de mbr c min i bituminoase u oare se
n elege un complex de lucr ri care au drept scop principal ntre inerea drumurilor
pietruite prin aplicarea unor tehnologii cuprinznd:
amenajarea n limite reduse a elementelor geometrice ale drumului existent;
asigurarea scurgerii apelor;
m rirea siguran ei circula iei;
aplicarea unei mbr c min i bituminoase realizat cu agregate naturale locale,
peste pietruirea existent reprofilat i completat la grosimea rezultat din calculul de
dimensionare.
mbr c min ile bituminoase u oare cel mai frecvent utilizate sunt realizate din:
macadamuri bituminoase cu execu ia la cald:
macadam penetrat cu bitum la cald (M.P.7);
macadam semipenetrat cu bitum la cald (M.P.5);
macadam ndopat (M.);
macadamuri bituminoase cu execu ia la rece:
macadam penetrat cu suspensie de bitum filerizat (M.P.S.);
macadam penetrat cu emulsie bituminoas (M.P.E.);
anrobate bituminoase cu execu ia la cald:
anrobate bituminoase preparate cu bitum cald (A.B.C. 31);

73

anrobate cu nisip bituminos sau bitum lichid (bitumin ) i bitum dur de


petrol (A.B.N.B.31);
anrobate bituminoase cu execu ia la rece:
anrobate bituminoase realizate cu suspensie de bitum filerizat (subif)
(A.B.S.31);
anrobate cu emulsie bituminoas (A.B.E.31);
mortare asfaltice executate cu:
bitum cald (M.A.7);
nisip bituminos i bitum dur de petrol (M.A.N.B.7);
suspensie de bitum filerizat (M.A.S.7).
S-au inclus n categoria mbr c min ilor bituminoase u oare i mbr c min ile
rutiere realizate din mixturi asfaltice executate cu nisip bituminos indiferent de tipul
acestora, deoarece datorit unor condi ii obiective (varia ia mare a continutului de bitum n
nisipul bituminos, calitatea nisipului, imposibilitatea st pnirii perfecte a procesului
tehnologic etc.) durata de exploatare a acestora i calitatea mbr c mintei se ncadreaz n
categoria respectiv , fiind riscant utilizarea acestora pe drumuri cu trafic intens i greu.
nainte de a trata fiecare tip de mbr c minte bituminoas u oar se vor prezenta o
serie de considerente de care trebuie s se in seama la proiectarea i executarea acestora.
La proiectarea mbr c min ilor bituminoase u oare datorit lipsei de resurse
financiare, se vor avea n vedere urm toarele:
ele se execut de regul pe drumuri pietruite existente;
n general se men in elementele geometrice ale drumurilor existente,
admi ndu-se totu i executarea lucr rilor de corectare a traseului n plan i profil
longitudinal, precum i de corectare a profilului transversal, n func ie de necesit ile
mbun t irii siguran ei circula iei;
partea carosabil i platforma se vor proiecta cu o l ime corespunz toare
clasei tehnice a drumului, respectiv categoria str zii; n cazul n care platforma este mai
lat se recomand men inerea l imii existente;
se recomand folosirea integral a zestrei existente a drumului; funda ia va fi
alc tuit din pietruirea existent , scarificat i completat cu materiale pietroase,
eventual ameliorate sau stabilizate n condi ii economice;
utilizarea la maximum a agregatelor naturale locale att pentru executarea
straturilor de funda ie ct i pentru realizarea mbr c mintei drumului;
se va asigura evacuarea apelor subterane i scurgerea apelor meteorice;
n cazul cnd p mntul din patul drumului i condi iile locale pot favoriza
producerea degrad rilor din nghe -dezghe se vor lua m suri pentru eliminarea cauzelor
i prevenirea producerii unor astfel de defec iuni;
pode ele necorespunz toare se vor reface i definitiva;
lucr rile de consolid ri de taluzuri i ap r ri de maluri se vor executa n
limita strictului necesar.
Drumurile cu mbr c min i bituminoase u oare trebuie s fie proiectate pentru un
trafic de aproximativ 1 500 autovehicule n 24 h.
Conform prescrip iilor existente, n cadrul proiectelor de mbr c min i
bituminoase u oare nu se vor include lucr rile de consolid ri de drumuri, construc ii de
poduri noi sau de sistematizare a traseului, ntruct acestea se ncadreaz la repara ii
capitale sau moderniz ri.

74

Realizarea mbr c min ilor bituminoase u oare constituie aplicarea n practic a


principiului general recunoscut al amelior rilor progresive prin consolid ri succesive, ele
constituind straturi de baz n cazul execut rii unor mbr c min i grele.
n toate situa iile se adopt solu iile care permit un grad ridicat de mecanizare a
lucr rilor folosindu-se utilajele existente i cele care se pot achizi iona, ob inndu-se astfel
lucr ri de bun calitate la un cost ct mai redus.
Valorile lucr rilor pe kilometru pot s varieze foarte mult n func ie de:
intensitatea i componen a traficului;
grosimea pietruirii existente;
grosimea mbr c mintei proiectate;
costul materialelor pietroase n zona respectiv ;
gradul de mecanizare a lucr rilor;
surse de energie, condi ii climaterice etc.
Alegerea tipului de mbr c minte i a solu iei tehnice se va face de proiectant,
innd seama de condi iile locale, trafic, posibilit ile de aprovizionare cu materiale, gradul
de mecanizare etc.
n continuare se vor trata principalele tipuri de mbr c min i bituminoase u oare.

7.2. Macadamuri bituminoase


Macadamurile bituminoase sunt straturi rutiere executate din piatr spart
monogranular , cilindrat pn la ncle tare, golurile dintre pietre fiind umplute cu split i
bitum prin una sau mai multe stropiri i acoperiri succesive urmate de cilindrare.
innd seama de experien a acumulat se recomand folosirea pentru mp nare i
acoperire n exclusivitate a splitului, ntruct acest material este mai ieftin i poate nlocui
n acest caz cu succes criblura, care urmeaz s fie utilizat doar pentru tratamentul
bituminos de etan are.
n func ie de tehnologia aplicat la introducerea liantului n scheletul mineral, se
diferen iaz urm toarele tipuri de macadamuri bituminoase:
cu execu ia la cald:
macadam penetrat cu bitum (M.P.7);
macadam semipenetrat cu bitum (M.P.5);
macadam bituminos ndopat (M..);
cu execu ia la rece:
macadam penetrat cu mortar-subif (M.P.S.);
macadam penetrat cu emulsie bituminoas (M.P.E.).
Macadamurile bituminoase n general prezint urm toarele avantaje:
se folose te cu randament ridicat o tehnologie de execu ie simpl , u or de
nsu it i aplicat;
exist posibilit i largi de mecanizare a procesului tehnologic, folosindu-se
utilajele obi nuite din dotare;
se ob ine un strat rutier puternic, ce necesit o ntre inere ulterioar simpl i
destul de pu in costisitoare (plomb ri, badijon ri, tratamente bituminoase);
se pot da n circula ie imediat dup terminarea lucr rilor de etan are i r cirea
liantului;
nu permit ridicarea apei la suprafa , mbr c mintea fiind anticapilar .
Ca dezavantaje se pot men iona:

75

folosirea unor cantit i mari de piatr spart , ceea ce implic multe manevr ri
costisitoare;
nu poate fi suficient de bine st pnit dozarea bitumului, fie din cauza
texturii, fie din cauza utilajului;
este greu de ob inut o reparti ie uniform a golurilor, de unde rezult o
neomogenitate n ceea ce prive te penetrarea cu liant.
Grosimile uzuale ale macadamurilor bituminoase, care pot servi att ca
mbr c minte ct i ca strat de baz , nainte de cilindrare vor fi de 1012 cm, r mnnd
circa 8 cm dup cilindrare.
Profilul transversal n aliniament se execut sub form de acoperi cu dou pante
egale de 3 % i cu racordare printr-un arc de cerc n treimea mijlocie. n curbe, amenajarea
profilului se face n func ie de viteza de proiectare. Cnd macadamul are rol de strat de
baz , se vor realiza pantele prescrise pentru mbr c mintea proiectat , altfel fiind necesar
reprofilarea cu minxtur asfaltic .
Declivit ile n profil longitudinal ale drumurilor cu mbr c min i din macadamuri
bituminoase vor fi de maximum 8 %.

7.2.1. Macadam penetrat cu bitum (M.P.7)


Macadamul penetrat este un strat rutier executat din piatr spart mp nat i
cilindrat , fixat prin penetrare cu bitum.
Macadamul penetrat realizat din piatr monogranular cilindrat puternic are un
unghi de frecare interioar foarte ridicat datorit ncle t rii i nfigerii pietrelor unele n
altele.
n cazul macadamului simplu, sub influen a traficului deplasarea pietrelor este mai
u or posibil i n aceast situa ie echilibrul interior este deranjat, ceea ce poate conduce la
disloc ri i dezgr din ri ale stratului. Prin penetrare, deplasarea pietrei din strat este
mpiedicat . Datorit existen ei peliculei de bitum care leag agregatele ntre ele i datorit
mp n rii cu split, frecarea interior cre te, for ele de coeziune men in stratul compactat
ceea ce i d o mai mare rezisten la solicit ri i i asigur o durat de exploatare
ndelungat .
Penetrarea se realizeaz n dou reprize, fiecare repriz fiind urmat de acoperire
cu split i cilindrare. Suprafa a se nchide cu un tratament bituminos.
La executarea macadamului penetrat cu bitum, de 8 cm grosime dup cilindrare, se
folosesc urm toarele materiale:
agregate naturale:
piatr spart sort 40 63, n cantitate de 112116 kg/m2, pentru formarea
scheletului mineral de rezisten al stratului rutier propriu-zis;
split sort 16 25, n cantitate de 1115 kg/m2, pentru mp narea
scheletului mineral;
split sort 16 25, n cantitate de 2025 kg/m2, pentru acoperire dup
prima penetrare;
split sort 8 16, n cantitate de 1520 kg/m2, pentru acoperire dup
penetrarea a doua;
criblur sort 3 8, n cantitate de 1015 kg/m2, pentru tratamentul
bituminos de nchidere;
lian i:
bitum tip D 80/120 n cantitate de 3,03,5 kg/m2, pentru prima penetrare
(stropire) plus 2,02,5 kg/m2, pentru penetrarea a doua;

76

bitum tip D 180/200 n cantitate de 1,01,2 kg/m2, pentru tratamentul


bituminos de nchidere.
Principalele utilaje folosite la executarea macadamului penetrat cu bitum sunt
urm toarele:
autogreder, pentru nivelarea i a ternerea pietrei sparte (eventual pentru
scarificare i reprofilare);
autostropitor de ap , pentru udarea agregatelor naturale la nevoie;
autostropitor de bitum, pentru executarea stropirii liantului n vederea
penetr rii macadamului;
distribuitor de split i criblur ;
compactor cu rulouri netede de 100160 kN, pentru executarea fazelor de
cilindrare din procesul tehnologic;
autocamioane, pentru transportul materialelor.
Procesul tehnologic de execu ie a macadamului penetrat cu bitum prevede
realizarea acestuia pe funda ii corespunz tor dimensionate, stabile i verificate, eventual n
circula ie de cel pu in o lun de zile.
Pe funda ia preg tit corespunz tor i curat se a terne n grosime uniform stratul
de piatr spart sort 40 63 n cantitate de 112116 kg/m2, dup care se execut
cilindrarea pn la ncle tarea pietrei sparte.
Dup cilindrarea la uscat a pietrei sparte, se execut mp narea macadamului cu
split sort 16 25 n cantitate de 1115 kg/m2, prin a ternere uniform , ntr-o singur
repriz . Aceast opera ie este urmat de stropirea cu ap a splitului de mp nare i de o
nou cilindrare, la nceput cu compactoare cu rulouri netede, mijlocii, de 6080 kN, apoi
cu cele grele de 100120 kN. Cilindrarea se execut dinspre marginea de lng
acostamente spre axa drumului, pe f ii paralele suprapuse par ial.
Suprafa a macadamului trebuie s aib un aspect de mozaic, cu pietrele r spndite
uniform.
Ob inerea unei texturi uniforme, f r aglomer ri locale de material mare sau de
material m runt n suprafa a macadamului asigur reu ita lucr rii. Un volum de goluri mare
conduce la scurgerea bitumului spre baza stratului i n consecin se va ob ine un strat
rutier cu bitum pu in n partea superioar , ceea ce face ca mbr c mintea s fie permeabil ;
un volum de goluri mic nu asigur penetrarea cu bitum a macadamului i, n consecin ,
bitumul r mnnd la suprafa n exces va cauza v lurirea suprafe ei de rulare.
n cazul utiliz rii rocilor acide, pentru asigurarea adezivit ii liantului la acestea, se
execut o stropire cu lapte de var diluat (circa 1 L/m2), sau cu suspensie de bitum filerizat
(0,50,7 kg bitum pur pe 1 m2).
Dup evaporarea apei i uscarea laptelui de var (ceea ce se recunoa te prin apari ia
culorii albe pe suprafa a pietrelor) sau ruperii suspensiei (se recunoa te prin trecerea de la
culoarea cafenie la cea neagr ) n cazul amors rii rocilor acide, urmeaz stropirea cu bitum
tip D 80/120, nc lzit la temperatura de 160180 C. n vederea asigur rii unei repartiz ri
uniforme a liantului, stropirea bitumului se execut cu autostropitoare de bitum.
Imediat dup stropire, nainte de r cirea bitumului, se a tene uniform splitul sort
16-25 n cantitate de 2025 kg/m2 pentru acoperire dup prima penetrare. Splitul a ternut
se cilindreaz pn la fixare, apoi se ndep rteaz prin m turare splitul n exces i urmeaz
a dou penetrare cu bitum topit, stropindu-se cantitatea de 2,02,5 kg/m2 bitum tip D
80/120, nc lzit tot la temperatura de 160180 C.
Urmeaz a ternerea celui de al doilea strat de split de acoperire, sort 8-16 n
cantitate de 1520 kg/m2, i cilindrarea acestuia pn la fixare.

77

Dup executarea celei de a dou penetr ri i a cur rii suprafe ei macadamului de


splitul n exces, se execut tratamentul bituminos de nchidere prin stropire cu 1,01,2
kg/m2 bitum tip D 180/200 i acoperire cu criblur 38 mm n cantitate de 1015 kg/m2
urmat de cilindrare. Macadamul penetrat cu bitum astfel executat se d n circula ie
imediat dup r cirea bitumului.

7.2.2. Macadam semipenetrat cu bitum (M.P.5)


Macadamul semipenetrat este un strat rutier executat din piatr spart mp nat i
cilindrat pn la fixare, avnd golurile dintre pietre umplute printr-o singur penetrare cu
bitum i acoperite cu split. Similar ca la macadamul penetrat, suprafa a macadamului
semipenetrat se nchide cu un tratament bituminos de etan are.
Domeniul de folosire a macadamurilor semipenetrate se deosebe te de cel al
macadamurilor penetrate doar prin faptul ca M.P.5 se adopt pentru trasee cu trafic mai
redus.
n vederea execut rii unui macadam semipenetrat, de 8 cm grosime dup
cilindrare, se utilizeaz urm toarele materiale:
agregate naturale:
piatr spart sort 40-63, n cantitate de 112116 kg/m2, pentru formarea
scheletului mineral de rezisten ;
split sort 16 25, n cantitate de 1115 kg/m2, pentru mp narea
scheletului mineral;
split sort 16 25, n cantitate de 2025 kg/m2, pentru acoperire dup
penetrare;
criblur sort 3 8, n cantitate de 1620 kg/m2, pentru tratamentul
bituminos de nchidere;
lian i:
bitum tip D 80/120, n cantitate de 3,54,3 kg/m2, pentru penetrare;
bitum tip D 180/200, n cantitate de 1,21,6 kg/m2, pentru tratamentul de
nchidere.
Utilajele folosite la executarea macadamului semipenetrat sunt identice cu cele
utilizate la macadamul penetrat.
Procesul tehnologic de execu ie n cazul macadamului semipenetrat const n
acelea i opera ii ca la macadamul penetrat, cu singura remarc important c se realizeaz
numai o singur penetrare urmat de tratamentul de etan are.
Din experien a execut rii M.P.7 i M.P.5 pe diverse drumuri, rezult necesitatea
examin rii cu aten ie a modului de comportare n exploatare a acestor mbr c min i, mai
ales n primii doi ani, cnd de cele mai multe ori tratamentele de etan are i de ntre inere
trebuie repetate n scopul de a se ob ine un nveli care s etan eze corespunz tor
complexul rutier.
Din punct de vedere al planeit ii i uniformit ii, suprafa a acestor mbr c min i
se prezint sub nivelul straturilor de rulare realizate din mixturi asfaltice.
Dintre cauzele care pot duce la apari ia prematur a defec iunilor n macadamurile
bituminoase (penetrate i semipenetrate) se pot men iona urm toarele:
utilizarea unor agregate naturale murdare sau pr fuite ce mpiedic
adezivitatea bitumului la suprafa a lor, ceea ce conduce la o slab coeziune, la
dezgr dinarea materialului i formarea gropilor;
folosirea unor materiale pietroase dintr-o roc slab sau alterat care n
timpul cilindr rii sau sub circula ie, se sf rm ;

78

agregatele naturale necalibrate corespunz tor, de alte dimensiuni dect cele


prescrise (4063 mm), nu se pot a eza astfel nct penetrarea s se fac n mod uniform
i n consecin se va ob ine un strat neomogen care se va comporta n exploatare
neuniform, ceea ce provoac denivel ri care jeneaz circula ia;
textura stratului de rezisten mp nat prezint o importan deosebit ,
existen a unor zone formate numai din materiale m runte sau numai din materiale
grosiere - textur neuniform - provoac fie men inerea liantului la suprafa , fie
scurgerea liantului la baza stratului, ceea ce conduce la exces de liant, respectiv lips de
liant, cu consecin e nefavorabile asupra comport rii stratului n exploatare;
agregatele naturale umede sau executarea lucr rii pe timp friguros nu
favorizeaz adezivitatea i nici penetrarea liantului, ceea ce conduce la apari ia de
dezgr din ri i gropi;
folosirea unui bitum insuficient nc lzit sau a unui bitum ars (supranc lzit)
este de asemenea cauza apari iei degrad rilor premature;
dozajul de liant necorespunz tor provoac fie exsudare sau v lurire, dac
liantul este n exces, fie dezgr dinarea macadamului, n cazul unui liant insuficient.
Se recomand deci ca la execu ia macadamului bituminos s se acorde o asisten
tehnic permanent pentru a se asigura o calitate corespunz toare.
Macadamul bituminos prezint marele avantaj de a putea fi executat cu atelierul de
utilaje folosit pentru realizarea tratamentelor bituminoase.
Corect executat, macadamul bituminos este durabil, iar ntre inerea se poate face
u or (plomb ri i tratamente biutminoase).

7.2.3. Macadam ndopat (M..)


Macadamul bituminos ndopat este o mbr c minte alc tuit dintr-un strat de
piatr de rezisten sort 40 63, fixat prin cilindrare, n ale c rui goluri se introduce
criblur sau split bitumat (piatr de ndopare). Piatra de ndopare se a terne n dou reprize,
prima repriz servind pentru ndoparea sortului de rezisten , iar a doua repriz ca strat de
uzur pentru mbr c minte. Macadamul ndopat se nchide cu un tratament bituminos. A
doua repriz de a ternere a splitului bitumat poate fi nlocuit n func ie de necesit i i
posibilit i, cu un covor asfaltic.
Materialele necesare pentru executarea unui strat de macadam ndopat n grosime
de 8 cm, cu rol de mbr c minte rutier , sunt cele ar tate n tabelul 11.
Materiale necesare pentru macadam ndopat de 8 cm grosime
Tabelul 11
Denumirea materialului
Piatr spart sort 40 63
Bitum neparafinos pentru drumuri tip D 80/120, pentru stropirea macadamului
Split bitumat pentru ndopare, sort 8 16
Criblur bitumat pentru stratul de uzur , sort 3 8 i 8 16
Nisip natural sau de concasaj, bitumat, pentru nchiderea porilor, sort 0 3
Bitum tip D 180/200 pentru stropirea suprafe ei
Split bitumat, pentru acoperire, sort 3-8 i 8-16

Cantitatea
necesar kg/m2
100120
1,11,3
3035
3540
35
11,3
1218

Splitul pentru ndopare i uzur se bitumeaz cu bitum tip D 80/120, n cantitate de


44,5 % din masa splitului, iar nisipul pentru nchiderea porilor se bitumeaz u or, cu
bitum de acela i tip, n cantitate de 2 % din masa nisipului.

79

Stratul de uzur se poate realiza dintr-un beton asfaltic (B.A.16) n cantitate de


2535 kg/m2, executat la cald. n acest caz, nchiderea porilor se face cu nisip sort 0 3, n
cantitate de 2 kg/m2.
nainte de bitumare, splitul trebuie s fie uscat i f r praf. Pentru bitumare, splitul
va avea temperatura de 100130 C, iar bitumul circa 150 C.
La executarea macadamului ndopat, piatra spart sortul 40 63 se a terne n strat
uniform peste funda ia bine cur at i stropit u or cu ap . Stratul de piatr spart se
cilindreaz cu compactoare cu rulouri netede de 100120 kN sau de 160180 kN, n
func ie de calitatea pietrei, pn la ncle tare i fixare. n timpul cilindr rii i mai ales pe
timp c lduros, se recomand udarea pietrei sparte. Dup uscarea stratului de piatr spart ,
cilindrat pn la fixare, se procedeaz la amorsarea uniform cu bitum nc lzit la
temperatura de 150160 C, n cantitate de 1,11,3 kg/m2. Se recomand ca stropirea s
se efectueze cu autostropitorul de bitum.
Imediat dup stropirea bitumului, se a terne splitul bitumat (pentru ndopare),
continundu-se i cilindrarea stratului. A ternerea i cilindrarea splitului bitumat se
continu pn la realizarea unei stabilit i corespunz toare a mbr c mintei. Dup aceste
opera ii, se a terne a doua repriz de split bitumat (sau covor asfaltic) pentru realizarea
stratului de uzur .
Peste stratul de uzur definitiv compactat, se r spnde te uniform i se cilindreaz
nisipul bitumat sort 0 3 pentru nchiderea porilor. Dup aceast ultim opera ie,
mbr c mintea se d n circula ie.
Aceste lucr ri se execut numai pe timp c lduros i uscat, n perioada 1 mai1
septembrie.
Dup ce mbr c mintea a fost dat n circula ie, n func ie de necesit i, se poate
aplica un tratament de nchidere. n cazul c stratul de uzur este alc tuit din beton asfaltic,
nchiderea prin tratament bituminos nu mai este necesar .
Opera iile de supraveghere i ntre inere la aceste lucr ri sunt similare cu cele de la
macadamul penetrat.

7.2.4. Macadam penetrat cu emulsie bituminoas (M.P.E.)


Emulsia de bitum se preteaz n condi ii foarte bune i la executarea penetr rilor.
Datorit fluidit ii sale, ea p trunde u or ntre golurile dintre pietre i favorizeaz anrobarea
lor n ntregime.
Este de remarcat necesitatea de a se stabili un timp propice ntre diversele faze de
penetrare, astfel nct s se asigure ruperea emulsiei i ncorporarea n masa stratului a unei
cantit i ct mai reduse de ap , c ci altfel este posibil ca liantul s r mn mai fluid i n
consecin sub circula ie s apar deforma ii permanente.
n ceea ce prive te natura rocii, se va evita utilizarea materialului friabil, casant
sau geliv, susceptibil la sf rmare sub cilindrare. Utilizarea unui material susceptibil la
atri ie ar obliga limitarea num rului de treceri succesive pentru diminuarea efectelor
cilindr rii.
Din punct de vedere al naturii chimice, se men ioneaz c pot fi folosite att roci
bazice ct i roci acide, cu condi ia s fie omogene i curate.
Forma pietrelor trebuie s fie regulat , cele alungite sau plate ndep rtndu-se.
Pentru macadam se alege n mod curent piatra spart sort 40-63, din urm toarele
motive:
grosimea stratului de macadam nu trebuie s dep easc 810 cm, deziderat
care se poate realiza cu piatra 4063 mm;

80

un material mai m runt nu asigur un strat suficient de stabil sub cilindrare i


nici nu permite o penetra ie corespunz toare;
un material mai grosier nu poate fi aranjat corespunz tor n grosime de 8 cm
dup cilindrare;
a ternerea materialului cu autogrederul prezint dificult i n cazul cnd
ecartul dintre D i d este mai mare
n ceea ce prive te emulsia bituminoas , se men ioneaz c dac materialul pietros
este de natur acid sau condi iile atmosferice sunt defavorabile (timp ploios) se va utiliza
emulsia cationic .
O aten ie deosebit se va da fluidit ii emulsiei; att emulsia prea fluid ct i cea
prea vscoas conduce la ob inerea unor penetr ri nesatisf c toare. n consecin , pentru a
realiza o penetrare de bun calitate, se va ine seama de faptul c emulsia trebuie s
anrobeze agregatele i s umple golurile din masa pietrei sparte a ternute.
Pentru a realiza aceste condi ii, se recomand pentru penetrare, n condi ii similare
de clim i anotimp, emulsii de natura celor destinate tratamentelor bituminoase, adic
emulsii cationice cu 60 sau 65 % con inut de bitum.
n scopul evit rii scurgerii emulsiei la baza stratului, se recomand urm toarele:
alegerea unei emulsii cu rupere rapid ;
acoperirea macadamului, nainte de stropirea emulsiei cu split, pentru
mic orarea volumului de goluri.
Dozarea emulsiei pentru penetrarea macadamului cu schelet de rezisten realizat
din piatr spart sort 4063 se face inndu-se seama de urm toarele:
n cazul macadamului de 8 cm grosime dup cilindrare, grosime ce se
proiecteaz de obicei, se va utiliza 2,1 kg/m2 bitum pur, deci 3,5 kg/m2 emulsie cu un
con inut de bitum 60 %;
la cantitatea de emulsie destinat penetr rii propriu-zise a macadamului, se va
ad uga emulsia destinat anrob rii i fix rii materialului de acoperire, putndu-se lua n
considerare faptul c 1 kg bitum pur fixeaz circa 15 L (20 kg) de split sau criblur de
acoperire.
Dozajul definitiv reie it din calcul se va corecta, inndu-se seama de urm torii
factori:
granulozitatea pietrei sparte i a splitului;
natura i starea pietrei sparte i a splitului;
condi iile climaterice.
n cazul folosirii de piatr spart mai mare de 4063 mm, dozajul n emulsie va
cre te, iar n cazul cnd predomin piatra de dimensiuni mai mici, dozajul se va ridica n
mod corespunz tor necesit ilor reale.
Pentru materialele pietroase umede sau mai poroase, dozajul de emulsie se va m ri
cu 510 %.
n regiunile mai r coroase dozajul n emulsie va fi mai mare, pe cnd n regiuni
c lduroase se va folosi un dozaj spre limita inferioar .
Tehnologia de execu ie a unei penetr ri cu emulsie bituminoas este urm toarea
(fig. 37):

81

Fig. 37. Tehnologia de execu ie a macadamului penetrat cu emulsie bituminoas .

se preg te te stratul suport, prin scarificare i reprofilare, cu sau f r adaos de


noi materiale, acordndu-se o aten ie deosebit scurgerii apelor de suprafa ;
se a terne piatra spart sort 40-63 n grosimea proiectat , inndu-se seama de
faptul c dup cilindrare se produce o tasare de 2530 %;
cilindrarea stratului de piatr spart a ternut n grosimea prescris (de obicei
810 cm nainte de cilindrare) se recomand a se face cu compactoare cu rulouri
netede de 100120 kN; cilindrarea se ncepe pe benzile exterioare i se termin pe
banda central ; se recomand ca nainte de nceperea cilindr rii s se execute i
acostamentele, care n acest caz sprijin stratul de piatr spart , evitndu-se r spndirea sa;
n cazul folosirii emulsiei bituminoase cationice, macadamul poate fi udat
pentru facilitarea deplas rilor relative ale pietrelor i ameliorarea ncle t rii lor;
stropirea cu emulsie, urmat de acoperire cu split i cilindrare, are loc n
continuare dup tehnica tratamentelor bituminoase; cilindrarea splitului are scopul de a-l
fixa n stratul de rezisten , precum i de a umple golurile dintre pietre;

82

nu se va trece la o nou stropire cu emulsie, pn cnd emulsia din stratul


precedent nu s-a rupt; n cazul emulsiilor cationice ruperea dureaz cteva minute
(procesul tehnologic se va organiza n consecin ).
Macadamul penetrat executat la rece cu emulsii bituminoase prezint avantajul
unei tehnologii u oare, cu posibilit i largi de mecanizare i realizarea unei anrob ri
corespunz toare.
Cantit ile de materiale, n kg, ce se consum pe metru p trat de suprafa
executat sunt urm toarele:
151;
piatr spart sort 4063
split sort 1625 pentru mp nare
11;
emulsie bituminoas pentru prima penetrare
2;
emulsie bituminoas pentru a doua penetrare
1,8;
split sort 1625 pentru prima acoperire
10;
10;
split sort 816 pentru a doua acoperire
emulsie bituminoas pentru protec ie i etan are
1,6;
criblur sort 38 pentru protec ie i etan are
8,5.
Dup a treia penetrare se execut un tratament bituminos, de nchidere.
Din studiul comport rii n exploatare a macadamurilor bituminoase rezult unele
observa ii i recomand ri, astfel:
imediat dup terminarea lucr rilor, nt rirea liantului i ob inerea unei bune
adeziuni a pietrelor, sectorul de drum executat se poate da n circula ie;
se recomand ca n primele zece zile viteza de circula ie a autovehiculelor s
fie limitat la 30 km/h; n aceast perioad circula ia trebuie dirijat succesiv pe ntreaga
l ime a p r ii carosabile, astfel nct s se realizeze o asfaltizare complet a
mbr c mintei;
dup necesit i se vor executa urm toarele lucr ri de ntre inere:
ndep rtarea impurit ilor de pe suprafa (p mnt, noroi etc.);
repararea imediat a degrad rilor sau a denivel rilor ivite, prin executarea
lucr rilor adecvate;
etan area suprafe elor s race n bitum prin completarea tratamentului
bituminos sau saturarea suprafe elor cu exces de bitum prin r spndire de criblur ;
readucerea pe partea carosabil a materialului granular aruncat prin
circula ie pe acostamente;
executarea suplimentar a unui tratament bituminos de nchidere naintea
sezonului rece i umed, atunci cnd prin circula ie nu s-a realizat etan area suprafe ei
de rulare.
Macadamurile bituminoase trebuie executate nainte de nceperea sezonului rece i
numai pe timp frumos i cald.
Not :
Macadamul penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat (M.P.S.) a fost
utilizat frecvent n anii 60 cu scopul de a mbun t i suprafa a de rulare a pietruirilor,
respectiv a macadamurilor existente. Golurile dintre pietrele macadamului au fost umplute
cu mortar de suspensie de bitum filerizat, iar dup un anumit interval de timp s-a aplicat,
pentru etan are, un covor sub ire din mortar asfaltic cu suspensie de bitum filerizat.

83

7.3. Anrobate bituminoase


Anrobatele bituminoase sunt un tip de mixturi asfaltice alc tuite, respectnd
anumite dozaje, n principal din agregate naturale locale ca balast, nisip, pietri , subproduse
de carier etc., neconcasate sau concasate par ial sau total, i filer, amestecate printr-o
tehnologie specific . Ele ofer proiectan ilor mari posibilit i de folosire judicioas a
materialelor locale tradi ionale i netradi ionale, pentru realizarea straturilor de baz i n
special a mbr c min ilor bituminoase u oare.
Tipurile de anrobate bituminoase pe care le vom trata n continuare sunt
men ionate la pct. 7.1.

7.3.1. Anrobate bituminoase executate cu bitum la cald (A.B.B.C.31)


Anrobatele bituminoase executate cu bitum la cald utilizate pentru realizarea
mbr c min ilor bituminoase u oare se produc n instala ii clasice pentru fabricarea
mixturilor asfaltice cu respectarea regulilor generale privind tehnologia producerii acestora.
mbr c mintea bituminoas din A.B.B.C.31 se a terne pe o funda ie preg tit
corespunz tor, de regul dintr-o pietruire existent . Grosimea pietruirii existente nu trebuie
s fie sub 20 cm. Pentru calculul de dimensionare se va considera modulul de deforma ie al
anrobatelor E = 2 200 daN/cm2. Se va lua n calcul traficul de perspectiv pentru o perioad
de 7 ani.
Profilul transversal se execut n form de acoperi , cu dou pante egale, panta
profilului transversal n aliniament fiind de 2,53,0 %.
Declivitatea maxim admis n profil longitudinal este de 7 %. Pentru declivit i
mai mari de 7 % se prev d obligatoriu tratamente de rugozitate.
Se admite denivelarea maxim local de 10 mm n lungul drumului sub dreptarul
de 3 m.
Grosimea mbr c mintei dup compactare este de minimum 5 cm.
Pentru producerea anrobatelor bituminoase se folosesc ca agregate: pietri 731
mm, nisip natural 07 mm, split sau criblur 816 mm i 1625 mm, savur 08 mm,
nisip de concasaj 03 mm, filer de calcar, iar ca liant se utilizeaz bitumul D 80/120.
Anrobatele vor avea un con inut de bitum cuprins ntre 4 i 6 %, iar curba de
granulozitate a agregatului total se va nscrie n zona din fig. 38.

Fig. 38. Zona de granulozitate pentru anrobate bituminoase executate cu bitum D 80/120.

84

n tabelul 12 se dau cteva dozaje utilizate n practic la realizarea anrobatelor


pentru mbr c min i bituminoase u oare.
Dozaje utilizate la producerea anrobatelor bituminoase
Tabelul 12
Materiale
Agregat natural (pietri ) 3,1531 mm
Nisip natural 03 mm
Split 1625 mm
Filer de calcar
Bitum D 80/120

Exemplul 1
48,8
39,0

6,5
5,7

Dozaje, n %
Exemplul 2
46,0
42,6

6,0
5,4

Exemplul 3
26,5
41,5
20,5
6,0
5,5

Caracteristicile fizico-mecanice mai importante ale anrobatelor executate cu bitum


D 80/120 sunt:
con inut de bitum, n %
46;
densitate aparent , n t/m3
2,22,4;
absorb ie de ap , % volum, max.
10;
rezisten a la compresiune la 22 C, n N/mm2, min.
2,5;
stabilitate Marshall la 60 C, n kN, min.
3,0;
indice de curgere (fluaj) la 60 C, n mm
1,54,5;
raport stabilitate/fluaj, min.
1,0.
A ternerea anrobatelor bituminoase se face la temperatura de minimum 120 C,
cu utilaje adecvate.
Pentru nchiderea porilor suprafe ei straturilor din anrobate bituminoase se poate
folosi una din urm toarele metode:
nchiderea suprafe ei cu nisip bitumat;
nchiderea suprafe ei prin badijonare cu bitum t iat i r spndire de nisip
bitumat;
nchiderea suprafe ei cu mortar asfaltic.
nchiderea suprafe ei cu nisip bitumat se execut astfel: nisipul natural sau de
concasaj 03 mm bitumat la cald cu 4 % bitum se a terne n stare cald n cantitate de
4 kg/m2 n mod uniform pe suprafa a stratului din anrobate, imediat dup compactarea
acestuia, urmnd apoi o compactare final prin 2-3 treceri cu compactorul de 100120 kN.
nchiderea cu nisip bitumat se recomand n cazul folosirii anrobatelor a c ror
granulozitate se nscrie n jum tatea superioar a zonei.
nchiderea suprafe ei prin badijonare cu bitum t iat i r spndire cu nisip bitumat
se execut astfel: dup compactarea anrobatelor, suprafa a mbr c mintei se badijoneaz
uniform cu bitum t iat alc tuit din 60 % bitum i 40 % petrosin n cantitate de 0,30,5 L/m2,
dup care se a terne imediat o cantitate de 46 kg/m2 nisip bitumat la cald cu 23 %
bitum. Dup r spndirea nisipului bitumat, urmeaz o compactare final prin 23 treceri ale
compactorului cu rulouri netede de 100120 kN. Acest sistem de nchidere se aplic n
cazul execut rii straturilor din anrobate dup 1 septembrie sau n situa ia cnd traseul
drumului se desf oar n zone umbrite i umede.
nchiderea suprafe ei cu mortar asfaltic se utilizeaz n cazul anrobatelor mai
deschise, a c ror granulozitate se nscrie n partea inferioar a zonei.

85

Mortarul asfaltic se produce separat, la cald, n aceea i instala ie n care se ob in i


anrobatele. Compozi ia mortarului asfaltic este n general: 85 % nisip 07 mm, 1016 %
filer i 79 % bitum raportat la masa mortarului asfaltic.

7.3.2. Anrobatele bituminoase executate la rece cu emulsie


bituminoas (A.B.E.31)
Anrobatele bituminoase executate la rece cu emulsii bituminoase se ob in prin
amestecarea agregatelor cu emulsie n instala ii speciale.
mbr c min ile bituminoase u oare din anrobate preparate la rece cu emulsie
bituminoas se pot executa n unul sau dou straturi.
Dac se prevede executarea a dou straturi din anrobate cu emulsie bituminoas ,
este evident c trebuie s se a tepte ca fiecare strat s fie consolidat nainte de a-l a terne pe
urm torul. Dup compactare se dau n circula ie provizorie.
n continuare se prezint cteva dozaje recomandate la prepararea anrobatelor cu
emulsii.
n cazul mbr c min ilor executate ntr-un singur strat:
agregate 820 mm
60 %;
agregate 38 mm
20 %;
nisip natural 03 mm
20 %;
bitum rezidual
5,5 %.
n cazul mbr c min ilor executate n dou straturi se recomand n stratul inferior:
agregate 825 mm
75 %;
15 %;
agregate 38 mm
nisip 03 mm
10 %;
bitum rezidual
5 %.
Fabricarea anrobatelor cu emulsii la rece necesit instala ii mult simplificate fa
de cele utilizate la prepararea anrobatelor la cald. Aceasta se face n sta ii fixe utiliznd
betonierele obi nuite, n situa iile cnd se cere o produc ie mai mic sau cnd se anrobeaz
agregate cu granule mari 2540 mm.
Din bunc rele de agregate, cu ajutorul unui elevator, materialele trec la dozatoare
i de aici n malaxor. Concomitent se pulverizeaz emulsia. Anrobatele sunt transportate cu
ajutorul autobasculantelor la punctul de lucru.
A ternerea se realizeaz n acelea i condi ii ca la celelalte tipuri de mixturi
asfaltice. Se cur
suprafa a, se amorseaz i se a tern anrobatele cu lama autogrederului
sau cu repartizatoare-finisoare.
Compactarea se efectueaz dup ce s-a produs ruperea emulsiei (culoarea acesteia
se schimb din cafeniu n negru). Se recomand folosirea compactoarelor de 6080 kN. Se
compacteaz dinspre margine spre ax , apoi se continu compactarea utiliznd compactoare
cu pneuri.
Avantajele mbr c min ilor u oare executate la rece cu emulsii bituminoase
constau n faptul c ele pot fi preparate u or cu agregate locale.
Ca dezavantaje se men ioneaz faptul c volumul de goluri remanent mare le face
sensibile la ac iunea apei. Din punct de vedere al compactit ii, acestea sunt evident
inferioare celor preparate la cald.
Pentru producerea anrobatelor bituminoase s-a utilizat ca liant n anii 60 i
suspensia de bitum filerizat, mixtura asfaltic rezultat utilizndu-se pentru acoperirea
pietruirilor existente pe drumuri cu trafic intens.

86

7.4. Mortare asfaltice


Mortarele asfaltice sunt amestecuri constituite, dup anumite criterii, din nisip
natural, nisip de concasaj, filer i un liant bituminos.
Mortarele asfaltice se utilizeaz la executarea mbr c min ilor bituminoase u oare
ca straturi de uzur , pe drumurile de clasele tehnice IV i V, sau la nchiderea suprafe elor
mbr c min ilor bituminoase u oare executate din anrobate bituminoase.
Tipurile de mortare asfaltice care vor fi tratate n continuare sunt men ionate la
pct. 2.1.

7.4.1. Mortar asfaltic executat la cald cu bitum D 80/120 (M.A.7)


Mortarul asfaltic standardizat la noi este un amestec n anumite propor ii de nisip
natural, nisip de concasaj i filer aglomerate cu bitum printr-o tehnologie adecvat .
Agregatul este alc tuit din:
nisip ntre 0,09 i 3 mm
8085 %;
filer i nisip sub 0,09 mm
2015 %.
Con inutul de bitum D 80/120 va fi cuprins ntre 9 i 11 % din masa mixturii
asfaltice.
Zona de granulozitate pentru mortar asfaltic este indicat n fig. 39. La stabilirea
dozajelor, limitele maxime ale procentului de bitum vor fi prev zute n regiunile cu climat
umed, trafic redus sau cu temperatura medie anual mai sc zut . Experien a a confirmat c
defec iunile ce apar datorit excesului de liant sunt mai greu de remediat dect defec iunile
care pot ap rea datorit unui dozaj de liant spre limita inferioar . Nisipul de concasaj va
reprezenta minimum 25 % din nisipul total.

Fig. 39. Zona de granulozitate pentru mortar asfaltic executat cu bitum


D 80/120.

Mortarul asfaltic se poate folosi ca strat de uzur pentru drumuri i str zi din
clasele tehnice IV i V, n grosime de 2,53,5 cm, cantitatea de mortar ce se prevede fiind
5577 kg/m2.
Mortarul asfaltic se utilizeaz pe drumuri i str zi cu declivitate maxim de 4,0 %,
ntruct are o rugozitate sc zut .

87

Not :
Mortarul asfaltic preparat la rece cu suspensie de bitum filerizat s-a utilizat n
perioada anilor 60 pentru execu ia unor covoare asfaltice de etan are, de regul peste un
macadam bituminos penetrat cu subif.
n perioada penuriei de bitum (anii 19601970), n partea de SV a rii s-a
utilizat, prin tehnologii specifice, nisipul bituminos de la Derna-T t ru -Budoi (jud. Bihor)
pentru fabricarea anrobatelor bituminoase, mortarului asfaltic i betonului asfaltic s rac
n criblur . n scopul realiz rii acestor mixturi asfaltice, au fost adaptate fabricile de asfalt
precum i tehnologiile de punere n oper a acestora. S-au realizat cca 600 km de drumuri
cu mbr c min i bituminoase u oare din mixturi asfaltice cu nisip bituminos. Detalii sunt
men ionate n literatura de specialitate din perioada respectiv .
ntruct actualmente, att mixturile asfaltice cu subif, ct i cele cu nisip
bitumuimos nu sunt n actualitate, nu am considerat util prezentarea am nun it a acestora.

7.5. ntre inerea ulterioar , repararea i ranforsarea


mbr c min ilor bituminoase u oare
Dup executarea mbr c min ilor bituminoase u oare se va urm ri continuu
comportarea lor n primele 23 luni de la darea n exploatare i se vor lua m suri pentru
tratarea lor ulterioar .
Tratarea mbr c min ilor bituminoase u oare poate consta din:
aplicarea unor tratamente sau badijon ri pe sectoarele cu suprafe e poroase;
colmatarea fisurilor i cr p turilor;
repararea (plombarea) gropilor;
repararea defec iunilor izolate cauzate de insuficien a capacit ii portante a
complexului rutier, cum este cazul faian rilor, gropilor provenite din faian ri i a
degrad rilor provocate din nghe -dezghe , prin decaparea i nlocuirea structurii rutiere
vechi, asanarea corpului drumului etc.
Este necesar de asemenea executarea i men inerea n stare bun a rigolelor i
an urilor de scurgere a apelor, a taluzurilor i acostamentelor, a drenurilor etc.
Dup expirarea duratei de exploatare a mbr c min ilor bituminoase u oare,
acestea pot constitui un strat de baz , n contextul ranfors rii structurii rutiere existente,
inndu-se seama binen eles de evolu ia traficului, de condi iile climaterice etc.
Este de remarcat faptul, confirmat de experien , c ntre inerea trebuie s fie cu
att mai complex i este cu att mai costisitoare, cu ct lucr rile de construc ie sunt mai
economicos dimensionate i executate. Economiile nera ionale aplicate n alc tuirea i
realizarea structurilor rutiere genereaz mari cheltuieli de ntre inere i exploatare a
drumurilor; de aceea, se recomand ntotdeauna o judicioas apreciere a unei lucr ri rutiere
prin luarea n considerare att a costului construc iei ct i a cheltuielilor ulterioare de
ntre inere i exploatare.

8. mbr c min i bituminoase grele (permanente)


8.1. Generalit i
mbr c min ile bituminoase grele denumite impropriu permanente au o durat
medie de exploatare stabilit conven ional de peste 12 ani i sunt alc tuite n general din
dou straturi, stratul de uzur executat de obicei dintr-un anumit tip de beton asfaltic sau
din asfalt turnat i stratul de leg tur realizat dintr-un beton asfaltic denumit deschis.

88

Stratul de leg tur este obligatoriu n toate cazurile cnd mbr c mintea se execut pe:
o mbr c minte bituminoas veche deteriorat ;
mbr c min i din beton de ciment sau din macadamuri cimentate
(mbr c min i rigide);
straturi din materiale stabilizate cu ciment;
pe toate drumurile din clasa tehnic I i II.
La alegerea tipului de mixtur asfaltic din care se va realiza mbr c mintea
bituminoas se va ine seama de intensitatea i compozi ia traficului, de resursele locale de
agregate naturale, de zona climateric , posibilit ile de execu ie etc.
Condi iile tehnice cerute de instruc iunile n vigoare pentru diversele tipuri de
mixturi asfaltice se refer la: grosimea straturilor, pantele n profil transversal, declivit ile
n profil longitudinal i toleran ele admise pentru elementele geometrice.
Grosimile recomandate pentru straturile de uzur i de leg tur sunt indicate n
tabelul 13.
Grosimile minime constructive ar tate n tabelul 13 s-au fixat n func ie de
posibilit ile practice de realizare, folosindu-se tehnologiile existente.
Grosimea minim a straturilor din mixturi asfaltice
Tabelul 13
Tipul mixturii asfaltice

Beton asfaltic bogat n criblur


Beton asfaltic rugos
Beton asfaltic cu agregat mare
Beton asfaltic deschis cu criblur
Beton asfaltic deschis cu pietri
concasat
Beton asfaltic deschis cu pietri
sortat

Cantitatea
minim de
mixtur
asfaltic
[kg/m2]
90
90
90
90
90

Simbol

Tipul
stratului

B.A.8
B.A.16
B.A.R.16
B.A.25
B.A.D.25

uzur
uzur
uzur
uzur
leg tur

Grosimea
minim a
stratului
compactat
[cm]
4
4
4
4
4

B.A.D.P.C.31

leg tur

110

B.A.D.P.S.31

leg tur

110

n ceea ce prive te grosimea maxim prescris pentru stratul de leg tur se


men ioneaz faptul c actualmente exist tendin a de a se executa, ntr-o singur repriz ,
straturi rutiere de grosime mai mare, ntruct acestea prezint o serie de avantaje evidente.
Rezult deci, c n cazul cnd prin calcul se constat necesitatea execut rii unor
straturi de leg tur mai groase dect cele prev zute n tabelul 13, acestea se vor putea
proiecta, f cndu-se justificarea tehnico-economic necesar .
Cnd mbr c mintea se execut ntr-un singur strat, poart denumirea de covor
asfaltic i se realizeaz dintr-o mixtur asfaltic de tipul celor recomandate pentru stratul de
uzur . Grosimea minim a covorului asfaltic este de 4,0 cm.
Profilul transversal n aliniament se execut n form de acoperi cu dou pante
egale (2,5 %).
Pe str zi i alei se admite i profilul curb (circular sau parabolic), cu un
bombament de 1/801/100.
Declivit ile maxime n profil longitudinal n func ie de tipul mixturii asfaltice
sunt date n tabelul 14.

89

n privin a alegerii declivit ilor maxime se recomand s se in seama i de al i


factori n afar de tipul mixturii asfaltice.
Declivit i admise n profil longitudinal n func ie de tipul mixturii asfaltice
Tabelul 14
Tipul mixturii
Beton asfaltic bogat n criblur , beton asfaltic cu agregat mare
Beton asfaltic rugos

Declivitatea maxim , %
6,0
9,0

Dintre factorii care trebuie lua i n considerare la stabilirea declivit ii maxime se


men ioneaz : zona climateric , frecven a apari iei poleiului, nghe ului i z pezii,
intensitatea traficului, posibilitatea aplic rii unor tratamente rugoase, viteza de circula ie
admis etc.
La recep ia lucr rilor se verific respectarea elementelor geometrice, admi ndu-se
urm toarele abateri limit locale:
la grosimea straturilor, 10 % pentru fiecare strat n parte;
la panta profilului transversal, 5 mm/m, att pentru stratul de uzur ct i
pentru stratul de leg tur i de 2,5 mm/m pentru str zi cu mai mult de dou benzi de
circula ie pe sens;
la l imea mbr c mintei bituminoase se admite o abatere local de 5 cm.
Denivel rile locale admise n profil longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de
maximum 3 7 mm, n func ie de clasa tehnic a drumului sau de categoria str zii,
conform tabelului 15.
Denivel ri locale maxime admise sub dreptarul de 3 m
Tabelul 15
Clasa tehnic a drumului
(Categoria tehnic a str zii)
Drumuri clasa tehnic I
Str zi categoria tehnic I, II, III
Drumuri clasa tehnic II
Str zi categoria tehnic IV (cu excep ia zonei rigolelor)
Drumuri clasa tehnic III
Drumuri clasa tehnic IV, V

Denivelarea local maxim admis


sub dreptarul de 3 m, n mm
3
4
5
7

n cazul n care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea uniformit ii


p r ii carosabile n profil longitudinal, valoarea maxim admis pentru indicatorii Viagraf
IHV i Viagraf E este dat n tabelul 16.
Valorile indicatorilor Viagraf
Tabelul 16
nregistr ri

Autostr zi i drumuri
cu 4 benzi de circula ie

Grafice, IHV, max.admise, n mm/100m


Electronice, E, max.admise, n mm/100m

20
10

90

Drumuri cu 2 benzi de
circula ie, cu trafic
> 3 000
3 000
veh./24 h
veh./24 h
30
60
12,5
15

Indicatorul hectometric Viagraf IHV reprezint valoarea cumulat a denivel rilor


m surate ce dep esc zona de admisibilitate de 5 mm, pe o distan de 100 m.
Indicatorul de amplitudine a denivel rilor Viagraf E reprezint amplitudinea
maxim , n milimetri, a denivel rilor ce apar cu o probabilitate de minimum 95 %, pe o
distan de 100 m.
Tipurile de mixturi asfaltice definite n func ie de granulozitate i de dimensiunea
maxim a granulelor sunt utilizate innd seama de clasa tehnic a drumului sau str zii i de
resursele de agregate naturale conform tabelului 17.
Tipuri de mixturi asfaltice
Tabelul 17
Tipul de mixtur asfaltic
Asfalt turnat dur
Asfalt turnat
Beton asfaltic:
bogat n criblur

Dimensiune
a maxim
a granulelor
16
7

Stratul la care se
utilizeaz
Strat de uzur

8 sau 16

Strat de uzur

rugos

16

Strat de uzur

Beton asfaltic cu agregat mare

25

Strat de uzur

Beton asfaltic deschis:


cu criblur

25

Strat de leg tur

cu pietri sortat

31

Strat de leg tur

cu pietri concasat

31

Strat de leg tur

Clasa tehnic a drumului


Categoria tehnic a str zii
II IV
alei i trotuare
III V
I IV
I III
I III
III V
III V
I IV
I IV
IV , V
III , IV
II V
II IV

Mixturile asfaltice executate la cald pentru stratul de uzur pot fi: betoane asfaltice
i asfalturi turnate.
n stratul de leg tur se folosesc betoane asfaltice deschise cu cribluri, pietri
sortat sau pietri concasat.
Pentru o mai bun sistematizare i re inere a tipurilor de mixturi asfaltice s-a
introdus simbolul acestora conform tabelului 18.
Simbolurile mixturilor asfaltice
Tabelul 18
Tipul de mixtur asfaltic
Beton asfaltic bogat n criblur , executat cu criblur 38 mm
Beton asfaltic bogat n criblur , executat cu criblur 316 mm
Beton asfaltic cu agregat mare
Beton asfaltic rugos prin clutaj
Beton asfaltic rugos
Asfalt turnat dur, executat cu criblur 316 mm
Asfalt turnat executat cu nisip gr un os 37 mm
Beton asfaltic deschis cu criblur pentru strat de leg tur , executat cu amestec de
criblur 325 mm
Beton asfaltic deschis cu pietri pentru strat de leg tur , cu amestec de pietri
sortat 37 mm i 731 mm
Beton asfaltic deschis cu pietri concasat pentru strat de leg tur , cu amestec de
pietri 37 mm i 731 mm

91

Simbol
B.A.8
B.A.16
B.A.25
B.A.R.C.16
B.A.R.16
A.T.D.16
A.T.N.7
B.A.D.25
B.A.D.P.S.31
B.A.D.P.C.31

Dozajele mixturilor asfaltice se stabilesc pe baza studiilor de laborator; limitele


procentelor de agregate i bitum sunt indicate n tabelul 19.
Dozaje pentru mixturi asfaltice
Tabelul 19
Agregate naturale, % din agregatul total
M rg ritar
Tipul mixturii asfaltice Filer i nisip
Filer i nisip Criblur peste
i pietri
<0,09 mm 0,093,15 mm
3,15 mm
sortat
Beton asfaltic bogat n
criblur , realizat cu
Rest pn la
criblur 38 sau
812
4570

100
amestec de criblur
38 i 816
Beton asfaltic rugos,
Rest pn la
realizat cu amestec de
5870
810

100
criblur 38 i 816

Beton asfaltic cu
agregat mare
Beton asfaltic deschis
realizat cu amestec de
criblur (38; 816 i
1625)
Beton asfaltic deschis
realizat cu amestec de
pietri sortat sau
concasat (37 i 731)

Bitum,
% din masa
mixturii
asfaltice

6,07,5

5,76,2

512

Rest pn la
100

5070

5,57,0

16

Rest pn la
100

6580

45

16

Rest pn la
100

6580

45

Se folosesc urm toarele tipuri de bitumuri pentru stratul de leg tur

i stratul de

uzur :
D 60/80 pentru zone climaterice calde (la toate clasele tehnice de drum i
toate categoriile de str zi);
D 80/100 pentru zonele climaterice reci (la toate clasele tehnice de drum i
toate categoriile de str zi);
D 100/120 pentru zonele climaterice reci (pentru drumuri de clas tehnic IVV i str zi de categorie tehnic IIIIV).
Raportul filer bitum pentru diferite tipuri de mixturi asfaltice se recomand s se
nscrie n urm toarele limite:
betoane asfaltice bogate n criblur (B.A.8; B.A.16)
1,31,8
betoane asfaltice rugoase (B.A.R.16)
1,11,5
betoane asfaltice cu agregat mare (B.A.25)
0,91,5
betoane asfaltice deschise (B.A.D.25, B.A.D.P.C.31,
B.A.D.P.S.31)
0,21,0.
La betoanele asfaltice se folose te nisip de concasaj sau amestec de nisip de
concasaj i nisip natural n care acesta din urm este n propor ie de maximum:
25 % pentru B.A.8 i B.A.16;
30 % pentru B.A.25;
50 % pentru B.A.D.25; B.A.D.P.C.31 i B.A.D.P.S.31.

92

Betoanele asfaltice sunt mixturi asfaltice cu performan e fizico-mecanice ridicate


i cu o mare durat de exploatare. Deoarece ele se folosesc mai ales n straturile de rulare
ale mbr c min ilor bituminoase este recomandabil s se urm reasc ca prin alc tuire i
execu ie s se ob in suprafe e care s aib i propriet i antiderapante. Pentru realizarea
betoanelor asfaltice trebuie s se utilizeze agregate de calitate superioar att din punct de
vedere al durit ii rocii, ct i al formei, dimensiunilor granulelor i al gradului de puritate.
Se recomand folosirea criblurilor col uroase de mare rezisten att la compresiune ct i
la uzur i lefuire.
Dac stratul de uzur are o grosime pn la 2,5 cm, el poate fi alc tuit dintr-un
beton asfaltic cu agregate de 08 mm; cnd grosimea stratului este ns peste 2,5 cm se
recomand proiectarea i executarea sa dintr-un beton asfaltic cu agregate (cribluri) pn la
16 mm.

8.2. Tipuri de mixturi asfaltice pentru mbr c min i bituminoase


grele
8.2.1. Beton asfaltic bogat n criblur (B.A.8 sau B.A.16)
Betonul asfaltic bogat n criblur este o mixtur asfaltic ce se caracterizeaz
printr-un schelet mineral puternic, con inutul de criblur cu dimensiunea peste 3 mm fiind
cuprins ntre 40 i 60 %; granulele de criblur se
sprijin ntre ele, dup cum se poate urm ri n fig. 40,
ceea ce asigur o bun stabilitate i rugozitate a
stratului de uzur executat cu acest tip de beton
asfaltic. Se poate realiza de asemenea n dou
variante, i anume cu criblur pn la 8 mm (B.A.8),
agregatul mineral nscriindu-se n acest caz n zona de
granulozitate din fig. 41 sau cu criblur pn la 16
mm (B.A.16), a c rui agregat natural se va nscrie n
zona de granulozitate din fig. 42.
Agregatul natural este format din:
criblur 38 mm sau 38 mm i
816 mm: 4570 %;
filer i nisip sub 0,09 mm: 814 %;
Fig. 40. Scheletul mineral pentru beton
asfaltic cu agregat m runt bogat n
filer i nisip 0,093 mm: rest pn la
criblur .
100.
Con inutul de bitum este 6,07,5 % raportat
la masa mixturii asfaltice.
Dozajele pentru betoanele asfaltice bogate n cribluri se alc tuiesc dup criterii
precise n urma studiilor de laborator.
Betonul asfaltic bogat n criblur se poate folosi la stratul de uzur , pe drumuri i
str zi din clasele tehnice III-IV, n grosime de minimum 4,0 cm, n cantitate de minimum
90 kg/m2. Se recomand utilizarea lui pe drumuri i str zi cu declivitate maxim de 6 %.

8.2.2. Beton asfaltic rugos (B.A.R.16)


n condi iile unui trafic intens i cu viteze de circula ie mari, asigurarea rugozit ii
mbr c mintei bituminoase constituie o condi ie obligatorie pentru siguran a circula iei.
Rugozitatea este calitatea ce se recomand suprafe elor de rulare ale
mbr c min ilor rutiere moderne de a fi aspre, avnd mici asperit i care dau o aderen
bun ntre pneu i mbr c minte, realizndu-se astfel o siguran sporit a circula iei.

93

Fig. 41. Zona de granulozitate pentru B.A.8.

Fig. 42. Zona de granulozitate pentru B.A.16.

Sub denumirea de aderen se n elege calitatea pe care o are suprafa a de rulare de


a favoriza frecarea la contactul dintre ro ile motoare ale autovehiculelor i cale, de care
depind condi iile de rulare, de frnare i de derapare (alunecare a ro ilor unui autovehicul,
oblic fa de direc ia de naintare). De fapt problema realiz rii unor suprafe e rugoase i
men inerea acestei rugozit i un timp ct mai ndelungat devine din ce n ce mai important
pe m sura cre terii traficului.
mbr c min ile bituminoase rugoase se ob in prin diverse tehnologii dintre care se
men ioneaz :
aplicarea de tratamente bituminoase de rugozitate;
clutaj cu criblur preanrobat n timpul punerii n oper a mixturilor asfaltice;
executarea unor betoane asfaltice rugoase.
Tratamentele bituminoase au fost prezentate n paragraful 6.3, urmnd ca n cele
ce urmeaz s se insiste asupra celorlalte procedee tehnologice elaborate n scopul ob inerii
unor straturi de rulare rugoase.
Betonul asfaltic rugos (B.A.R.16) asigur o foarte bun rugozitate a suprafe ei de
rulare, poate fi utilizat pe drumuri cu declivit i pn la 9 % fiind recomandat mai ales pe
sectoarele unde exist pericol de derapare, pe timp umed, ploios.

94

Acesta este alc tuit din criblur peste 3 mm n propor ie de 5870 %, filer 810 %
i un con inut de bitum de 5,76,2 %. Curba de granulozitate se va nscrie n zona din fig.
43.

Fig. 43. Zona de granulozitate pentru B.A.R.16.

Betonul asfaltic rugos se folose te ca strat de uzur pe drumuri i str zi n clasele


tehnice I-III, n grosime minim de 4,0 cm, cantitatea minim de mixtur fiind de 90 kg/m2.
Se recomand folosirea criblurilor provenite numai din roci eruptive, bazalt,
andezit, de form poliedric , foarte curate, cu rezisten e mari la compresiune de minimum
1 800 daN/cm2 i rezistente la lefuire.
n compozi ia mixturii nu intr nisip de ru, ci numai nisip de concasaj.
Procesul tehnologic nu difer , n principiu, de procesul tehnologic de producere i
punere n oper a mixturilor asfaltice obi nuite trebuind s se respecte ns urm toarele
elemente:
temperatura agregatului la malaxare
160180 C;
temperatura mixturii asfaltice la ie irea din malaxor
150170 C;
durata de amestecare a agregatelor cu bitumul n malaxor
3 min;
temperatura mixturii asfaltice la a ternere, min.
145 C;
grosimea minim a stratului
4,0 cm;
130 C.
temperatura la nceperea compact rii, min.
Compactarea se efectueaz cu compactoare pe pneuri de 160 sau 100 kN i apoi cu
compactoare tandem de 4060 kN.
Nu se va nchide suprafa a stratului cu nisip bitumat, n scopul men inerii
asperit ii agregatelor la suprafa . Verificarea rugozit ii se efectueaz la o lun de la darea
n circula ie.
Betonul asfaltic rugos se caracterizeaz printr-un schelet mineral puternic, un
con inut de filer i de bitum sc zut, i o zon de granulozitate ngust . n consecin ,
betonul asfaltic rugos este o mixtur mai preten ioas de executat i de pus n oper , dar
care prezint calit i de rugozitate superioare celorlalte tipuri de betoane asfaltice i care
trebuie s - i men in aceste propriet i timp ndelungat.

95

8.2.3. Beton asfaltic rugos prin clutaj (B.A.R.C.16)


Betonul asfaltic rugos prin clutaj (B.A.R.C.16) se execut prin tratarea stratului de
uzur din beton asfaltic bogat n criblur , n faza final a compact rii acestuia, cu criblur
preanrobat .
Stratul de uzur din beton asfaltic rugos prin clutaj (B.A.R.C.16) se folose te pe
drumuri cu trafic intens sau cu declivitate mai mare de 6 %.
Stratul de uzur din beton asfaltic cu agregat m runt bogat n criblur se execut n
mod obi nuit.
Temperatura mixturii la a ternere trebuie s fie de minimum 135 C, iar la
nceperea compact rii de minimum 125 C.
Realizarea clutajului se face n urm toarele etape: precompactarea mixturii
asfaltice a ternute la grosimea prescris , r spndirea criblurii preanrobate i compactarea
definitiv . Precompactarea mixturii se efectueaz cu compactorul cu rulouri netede greu,
prin 46 treceri pe aceea i urm .
R spndirea criblurii preanrobate se face pe mixtura cald la temperatura de
7090 C, cu r spnditorul de criblur , n cantitate de 812 kg/m2, astfel nct s se
realizeze un strat continuu i uniform.
Se impune respectarea domeniului de temperatur 7090 C, deoarece n cazul
unei temperaturi sub 70 C are loc o acro are insuficient a criblurii preanrobate de stratul
suport, iar n cazul unei temperaturi mai mari de 90 C, are loc o nfundare a criblurii n
stratul suport i deci, reducerea rugozit ii geometrice i a rezisten ei la alunecare.
Compactarea definitiv se efectueaz cu un compactor cu pneuri, prin 1012
treceri pe aceea i urm .
Darea n circula ie se face dup r cirea stratului, adic dup 6 h de la terminarea
compact rii.
Verificarea rugozit ii se face la o lun de la darea n circula ie.
Betonul asfaltic rugos prin clutaj a fost introdus n Anglia n anul 1960, iar n
Fran a n 1966. Prezint avantajul de a da posibilitatea utiliz rii n stratul de beton asfaltic
impermeabil, a materialelor mai pu in preten ioase din punct de vedere calitativ, clutajul
asigurnd suprafe ei de rulare o textur discontinu i rugoas cu o bun aderen la pneu.
n Fran a se utilizeaz betoane asfaltice a c ror curb de granulozitate recomandat
este:
trece prin sita de 10 mm
90 %;
trece prin sita de 6 mm
80 %;
trece prin sita de 2 mm
45 %;
10 %.
trece prin sita de 0,08 mm
Se folosesc agregate concasate n propor ie de 80 % din agregatul total. Ca liant se
folose te bitum 81/100 n propor ie de 6,2 %. Pentru clutaj se folose te criblura sort
12,514, preanrobat cu 1,01,5 % bitum.
Clutajul se execut cu 1012 kg/m2 criblur preanrobat .
n Belgia clutajul s-a aplicat peste o mixtur fin caracterizat printr-un con inut
redus de criblur , avnd urm toarea granulozitate:
trece prin sita de 16 mm
100 %;
trece prin sita de 1,6 mm
70 %;
trece prin sita de 0,08 mm
10 %.
Liantul folosit a fost un bitum D 50/70 sau D 40/60 n propor ie de 8,59,0 %.
Clutarea s-a realizat cu criblur 812 mm preanrobat , n cantitate de 69 kg/m2.

96

Speciali tii belgieni consider c este necesar s se execute n locul mixturii fine,
un beton asfaltic cu cel pu in 50 % agregate peste 2 mm i de asemenea c este necesar s
se foloseasc pentru clutaj criblur cu dimensiuni mai mari, i anume 1216 mm.

8.2.4. Asfalt turnat (A.T.)


Asfaltul turnat este una din cele mai vechi tipuri de mixturi asfaltice cunoscute,
fiind folosit ca mbr c minte bituminoas pentru trotuare i str zi secundare.
mbun t irile aduse compozi iei asfaltului turnat au permis ntrebuin area lui pe
str zi i drumuri cu trafic intens.
Asfaltul turnat este un beton asfaltic compact, avnd toate golurile umplute cu
bitum i din aceast cauz este complet impermeabil i se poate ntrebuin a la etan ri i
impermeabiliz ri. Se utilizeaz numai pentru executarea stratului de uzur .
n func ie de natura agregatelor folosite la executarea mixturii asfaltice se disting
dou tipuri de asfalt turnat:
asfaltul turnat dur (A.T.D.16), care se realizeaz cu criblur 38 mm sau
316 mm;
asfaltul turnat (A.T.N.7), care se execut cu nisip gr un os 37 mm.
Spre deosebire de celelalte mixturi asfaltice la care volumul de goluri remanent
dup compactare este de 45 %, asfaltul turnat se realizeaz dup un dozaj care asigur
umplerea complet a golurilor dintre granulele minerale cu mastic bituminos, uneori chiar
cu un u or exces. Datorit acestui exces de bitum, mixtura asfaltic este u or lucrabil i
poate fi a ternut manual sau mecanic, f r s necesite compactarea.
Dozajul mediu recomandat pentru asfaltul turnat dur este urm torul:
3055 %;
criblur 38 mm sau 316 mm
filer
2030 %;
nisip
rest pn la 100 %;
bitum D 40/50 sau D 25/40:
a ternere manual
7,59,5 %;
a ternere mecanic
79 %.
n cazul asfaltului turnat cu nisip gr un os, dozajul recomandat este urm torul:
nisip gr un os 37 mm
3040 %;
filer
2030 %;
rest pn la 100 %;
nisip
bitum D 40/50 sau D 25/40
7,59,5 %.
Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat gata executat sunt indicate n
tabelul 20.
n ceea ce prive te domeniul de folosire, n general, la o grosime corespunz toare,
mbr c min ile din asfalt turnat pot face fa oric rei categorii de trafic. Asfaltul turnat cu
nisip gr un os (A.T.N.7) se folose te n special pentru:
drumuri i str zi cu trafic redus i mijlociu sau poduri i pode e definitive;
str zi i pie e n cartierele de locuit;
alei, trotuare, piste pentru cicli ti, cur i etc.
Asfaltul turnat dur (A.T.D.16) se folose te pe str zi i drumuri cu trafic intens i ca
mbr c minte pe poduri definitive. De asemenea, n cazuri excep ionale, poate fi folosit
iarna pentru executarea unor mbr c min i bituminoase i repararea mbr c min ilor
existente.
Asfaltul turnat pentru partea carosabil se a az n general pe un strat de leg tur .

97

Caracteristici fizico-mecanice ale asfaltului turnat


Tabelul 20
Caracteristici fizico-mecanice
Prin ncercarea pe cuburi:
Densitatea aparent , n kg/m3
Absorb ia de ap , % volum
Umflarea dup 28 zile de p strare n ap , % volum max.
Rezisten a la compresiune la 22 C, N/mm2 min.
Rezisten a la compresiune la 50 C, N/mm2 min.
Reducerea rezisten ei la compresiune dup 28 zile de p strare n
ap la o temperatur de 22 C, % max.
P trunderea la 40 C sub o for de 525 N, aplicat timp de 30
min cu ajutorul unui poanson avnd sec iunea de 500 mm2, mm
Prin ncercarea Marshall:
Stabilitatea S la 60 C, kN, min.
Indicele de curgere I, mm
Raportul S/I, kN/mm, min.

Asfalt turnat
dur

Asfalt turnat

2 400
01
1
3,5
1,7

2 400
01
1
3,0
1,5

10

10

17

115

5,5
1,54,5
1,5

4,0
1,54,5
1,0

mbr c mintea din unul sau dou straturi se a az pe un strat de baz .


Grosimea mbr c mintei din asfalt turnat se stabile te n func ie de trafic i de
natura stratului de baz .
Grosimea i cantitatea de mixtur necesar se ncadreaz n valorile din tabelul 21.
Grosimea stratului de asfalt turnat
Tabelul 21
Tipul mixturii
asfaltice
Asfalt turnat dur
Asfalt turnat

Observa ie.

Grosimea stratului
de uzur , cm
3,04,0
5,06,0
2,53,0

Modul de turnare
Turnat ntr-un strat
Turnat n dou straturi
Turnat ntr-un strat

Cantitatea de
mixtur , kg/m2
7296
120144
6072

n grosimea stratului de uzur nu este inclus i mixtura asfaltic


necesar egaliz rii stratului de leg tur , respectiv de baz i de
funda ie.

Profilul transversal se proiecteaz la fel ca i pentru celelalte mbr c min i


bituminoase grele, cu men iunea c pentru trotuare i alei pantele au o nclinare de 2 %, iar
pentru pie e 12,5 %.
Declivit ile admise n profil longitudinal sunt de maximum 4,5 %.
Verificarea profilului longitudinal se face obi nuit cu dreptarul de 3 m lungime
admi ndu-se urm toarele denivel ri locale sub dreptar:
la mbr c min ile a ternute manual, maximum 7 mm;
la mbr c min ile a ternute mecanic, maximum 5 mm.
Asfaltul turnat se produce obi nuit n malaxoare mecanice sau n instala ii pentru
producerea mixturilor asfaltice adaptate corespunz tor.
Dozarea componen ilor n cazul producerii n malaxoare mecanice se face prin
cnt rire; se introduce n malaxor nti bitumul, dup a c rui topire se adaug treptat filerul.

98

Peste amestecul de bitum-filer bine omogenizat se adaug treptat nisipul i criblura sau
nisipul gr un os n prealabil uscat i nc lzit.
Temperatura la care se prepar mixtura asfaltic este de 170190 C, f r a
dep i 200 C.
Procesul tehnologic aplicat este urm torul:
se nc lze te bitumul la 190200 C;
se nc lze te filerul la 200 C prin trecerea acestuia ntr-un usc tor-nc lzitor
de filer i depozitarea lui ntr-un dozator de filer;
uscarea i nc lzirea agregatelor (nisip i criblur , dozate n prealabil cu
ajutorul predozatoarelor) la 200 C se face n usc torul instala iei;
Asfaltul turnat este desc rcat ntr-un bunc r termoizolat sau direct n transportorul
de asfalt, care poate fi un malaxor obi nuit prev zut cu instala ie de nc lzire, montat direct
pe un autocamion.
Mixtura asfaltic avnd temperatura de 150180 C se ntinde cu dri ca de lemn
sau mecanic i se neteze te la grosimea proiectat .
Se recomand ca la a ternerea mixturii s se foloseasc repartizatoarele-finisoare
mecanice.
Ultima opera ie dup ntindere i nivelare const n r spndirea pe suprafa a
mbr c mintei a 23 kg/m2 nisip 13 mm peste care apoi se trece de cteva ori cu un
rulou manual de 4050 kg. Dac este necesar s se realizeze o suprafa cu o rugozitate
mai mare, se r spnde te pe suprafa a asfaltului turnat 46 kg/m2 criblur 38 mm peste
care se trece cu un rulou manual de circa 100 kg. Se recomand ca aceast criblur s fie
bitumat i nc lzit n prealabil.
Dup r cirea mixturii asfaltice, mbr c mintea poate fi dat n exploatare.
n ultimii ani se constat n unele ri o tendin pronun at de a folosi ca strat de
uzur pentru drumuri cu trafic intens asfaltul turnat.
Caracteristicile acestui asfalt turnat date n literatura de specialitate sunt
urm toarele:
con inut de bitum, 6,58,5 %;
p trunderea la 22 C, sub o nc rcare de 525 N aplicat timp de 5 h, de 15 mm.
Zona de granulozitate recomandat pentru asfaltul turnat este indicat n fig. 44.

Fig. 44. Zona de granulozitate pentru asfalt turnat dur.

99

Ca urmare studiilor f zute de-a lungul anilor asupra comport rii mbr c min ilor
cu strat de uzur din asfalt turnat, n compara ie cu mbr c min ile care au ca strat de uzur
betonul asfaltic, s-au concretizat urm toarele observa ii:
betoanele asfaltice utilizate pentru stratul de uzur se caracterizeaz i prin
faptul c pot avea un volum de goluri rezidual pn la 5,0 %, ceea ce poate conduce n
condi ii de umiditate excesiv n exploatare la apari ia unor defec iuni ce se agraveaz
mai ales dac iarna circul i autovehicule avnd pneuri cu crampoane;
asfaltul turnat prezint de la nceput compactitate maxim , nu are goluri
remanente, deci este insensibil la ac iunea apei.
Se constat c n cazul asfaltului turnat, con inutul de bitum este mai mare cu
aproximativ 2,0 % dect n cazul betoanelor asfaltice. Bitumul folosit este mai dur avnd
penetra ia 4150 sau 2540. Con inutul de filer este mai mare de dou ori, asigurnd un
raport bitum-filer 1 : 3 fa de 1 : 1,5 n cazul betoanelor asfaltice.
Folosirea asfaltului turnat se recomand n consecin att pe drumurile din ora e
ct i n exterior, cu condi ia de a-i asigura rugozitatea. Se poate realiza acest deziderat prin
r spndirea unui material concasat 25 mm.
n Anglia i n rile scandinave, asfaltul turnat se folose te pe scar larg , iar
pentru asigurarea rugozit ii se folosesc granule preanrobate cu dimensiunile 1520 mm,
cu care se cluteaz stratul de asfalt turnat.
Desigur, asfaltul turnat este mai scump dect betonul asfaltic, dar necesit i mai
pu ine cheltuieli de ntre inere. De regul asfaltul turnat dur se utilizeaz ca mbr c minte
pe poduri.

8.2.5. Beton asfaltic cu agregat mare (B.A.25)


Betonul asfaltic cu agregat mare este o mixtur asfaltic pentru stratul de uzur ,
caracterizat printr-un schelet mineral puternic alc tuit din amestec de cribluri cu
dimensiunea pn la 25 mm.
Agregatul natural este format din:
amestec de cribluri 38 mm, 816 mm i 1625 mm 5070 %;
filer i nisip sub 0,09 mm
512 %;
filer i nisip 0,093 mm
rest pn la 100.
Granulozitatea amestecului trebuie s se ncadreze n zona din fig. 45.

Fig. 45. Zona de granulozitate pentru B.A.25.

100

Con inutul de bitum este de 5,57,0 %, raportat la masa mixturii asfaltice i se


determin prin studii de laborator, lund n considerare i clasa tehnic a drumului sau
categoria str zii pe care urmeaz a se aplica.
Acest tip de beton asfaltic se utilizeaz pentru drumuri cu declivit i pn la 6 %.

8.2.6. Betoane asfaltice deschise (B.A.D.)


Mixturile asfaltice executate la cald, pentru stratul de leg tur , intr n categoria
betoanelor asfaltice cu structur deschis i se pot realiza n trei variante:
beton asfaltic deschis, cu criblur 325 mm (B.A.D.25);
beton asfaltic deschis cu pietri sortat 331 mm (B.A.D.P.S.31);
beton asfaltic deschis cu pietri concasat 331 mm (B.A.D.P.C.31).
Betonul asfaltic deschis cu criblur (B.A.D.25) const dintr-un amestec de
criblur i nisip, aglomerate cu bitum avnd urm toarea compozi ie:
6580 %;
criblur 38; 816 i 1625
filer i nisip sub 0,09 mm
16 %;
filer i nisip 0,093 mm
rest p n la 100;
bitum
45 % din masa mixturii asfaltice.
Curba de granulozitate a agregatului total pentru B.A.D.25 se va nscrie n zona
din fig. 46.

Fig. 46. Zona de granulozitate pentru B.A.D.25.

Betonul asfaltic deschis cu criblur se folose te ca strat de leg tur pentru drumuri
i str zi din clasa tehnic IIV n grosime minim de 4 cm. Cantitatea minim de mixtur
asfaltic ce se utilizeaz va fi de 90 kg/m2.
Betonul asfaltic deschis cu pietri sortat (B.A.D.P.S.31) este alc tuit dintr-un
amestec de nisip gr un os 37 mm, pietri 731 mm, nisip natural 03 mm i filer,
aglomerate cu bitum, avnd urm toarea compozi ie:
nisip gr un os i pietri 331 mm
4768 %;
16 %;
filer i nisip sub 0,09 mm
filer i nisip 0,093 mm
rest pn la 100;
bitum
45% din masa mixturii asfaltice.
Curba de granulozitate se va nscrie n zona indicat n fig. 47.
Cnd pietri ul i nisipul sunt silicioase se recomand folosirea a 2 % filer de var
stins n pulbere. n absen a filerului de var stins n pulbere se adaug filer de calcar n
propor ie mai mare, i anume 45 %. De asemenea, se poate trata bitumul cu substan e
tensioactive pentru mbun t irea adezivit ii.

101

Fig. 47. Zona de granulozitate pentru B.A.D.P.S.31 i B.A.D.P.C.31.

Betonul asfaltic deschis cu pietri sortat (B.A.D.P.S.31) se folose te ca strat de


leg tur pentru drumuri i str zi ncadrate n clasele tehnice IV i V, respectiv categoriile
III i IV.
Grosimea stratului de leg tur va fi de minimum 5 cm, cantitatea de mixtur
asfaltic minim necesar fiind de 110 kg/m2.
Betonul asfaltic deschis cu pietri concasat (B.A.D.P.C.31) este alc tuit dintr-un
amestec de nisip i pietri rezultate din concasarea agregatelor de ru sort 07, 716 i
1631, respectiv nisip natural 03, 37 sau 07, avnd urm toarea compozi ie:
nisip i pietri 331 mm
6580 %;
filer i nisip sub 0,09 mm
16 %;
filer i nisip 0,093 mm
rest pn la 100;
45 % din masa mixturii asfaltice.
bitum
Curba de granulozitate a agregatului total se va nscrie n zona prezentat n fig. 47.
Acest tip de beton asfaltic se folose te pentru straturi de leg tur la drumuri de
clasele tehnice IIV i str zi de categoriile tehnice IIIV.
Grosimea minim a stratului este de 5 cm, corespunz toare unei cantit i minime
de mixtur asfaltic de 110 kg/m2.
Not :
La elaborarea dozajelor pentru toate tipurile de mixturi asfaltice, laboratoarele de
specialitate vor ine seama de reglement rile n vigoare privind n special zonele de
granulozitate i procentul de liant admise, ntruct acestea pot s varieze n func ie de
evolu ia tehnicii rutiere.

8.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice


folosite la execu ia mbr c min ilor bituminoase grele
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice sunt indicate n tabelele 22
i 23; pe baza lor se apreciaz calitatea mbr c min ilor bituminoase i se iau m suri n
consecin . Caracteristicile fizico-mecanice i valorile reale ale acestora pentru lucr ri
executate se reg sesc n buletinele de ncercare elaborate de c tre laboratoarele de
specialitate pe baza c rora, dup caz, se admit sau nu, la recep ie, lucr rile realizate.

102

Caracteristicile mixturilor asfaltice determinate pe cilindri Marshall


Tabelul.22
Caracteristici
pe cilindri
Marshall

CateClasa
tehnic a goria
drumului str zii
I; II

I; II

III

III

IV; V

IV

I; II

I; II

III

III

IV; V

IV

I; II

I; II

III

III

IV; V

IV

Densitate
aparent
kg/m3, min.

Absorb ie de
ap , % vol.

Stabilitatea S
la 60 C, kN
min.

Indice de
curgere l mm

Raport S/I,
kN/mm

Bitum tip
60/80
80/100
60/80
80/100
60/80
80/100
100/120
60/80
80/100
60/80
80/100
60/80
80/100
100/120
60/80
80/100
60/80
80/100
60/80
80/100
100/120
D60/80
D80/100
D100/120
D60/80
D80/100
D100/120

M.A.7
5,5
5,0
5,0
1,5...4,5
1,54,5
1,54,5
1,03,0
1,0...3,0
1,03,0

Tipul mixturii asfaltice


B.A.8
B.A.D.25
B.A.16
B.A.R.16 B.A.D.P.C.31
B.A.25
B.A.D.P.S.31
9,0
9,5
7,0
8,0
8,5
6,0
7,5
8,0
5,5
6,0
6,5
4,5
5,5
5,0
3,0
5,0
3,0
1,53,5
1,53,0
1,54,5
1,54,0
1,5...3,5
1,54,5
1,5...3,5
1,53,0
1,54,5
1,5...4,0
1,53,5
1,54,5
1,54,5
1,54,5
1,54,5
1,54,5
1,54,5
2,55,0
2,55,0
2,04,0
2,5...4,0
2,54,0
2,04,0
2,0...4,0
2,0...4,0
1,53,0
2,04,0
2,0...4,0
1,53,0
1,54,0
1,54,0
1,03,0
1,54,0
1,03,0

2 200

2 350

2 350

2 300

16

15

35

26

Este de remarcat faptul c majoritatea ncerc rilor prescrise nu reproduc modul


real de solicitare a mixturii asfaltice puse n oper i, n consecin , valorile caracteristicilor
ob inute prin ncerc rile clasice conven ionale, pe baza unui mare num r de probe selectate
trebuie interpretate corespunz tor pentru ca n func ie de acestea s se poat trage
concluziile asupra calit ii stratului rutier realizat cu mixtura asfaltic ncercat .
Realizarea unei densit i aparente corespunz toare, n cazul betoanelor asfaltice,
nseamn ob inerea pe antier a gradului de compactare maxim, ceea ce corespunde i unui
volum de goluri minim. n consecin , valoarea absorb iei de ap exprimat n procente
volumice va fi sc zut , i anume maximum 5,0 % n cazul betoanelor asfaltice folosite ca
strat de uzur . Ob inerea unor densit i aparente mai mici, sub limitele indicate mai nainte,
atest nerealizarea unor mixturi asfaltice la parametrii proiecta i, cauzele putnd fi
numeroase.
Astfel, un con inut redus de liant, o granulozitate necorespunz toare, conduc la o
mixtur asfaltic greu de compactat i care va avea imediat dup a ternere o densitate
aparent mic i o absorb ie de ap ridicat . n acest caz, singura posibilitate de remediere
const n etan area stratului de uzur prin badijonare cu bitum sau executarea unui

103

tratament bituminos. Dimpotriv , un exces de bitum conduce la o absorb ie de ap mic ,


ns rezisten a la compresiune i stabilitatea mixturii asfaltice vor fi sc zute, ceea ce
conduce inevitabil la apari ia de v luriri ulterioare sub efectul traficului.
Caracteristicile mixturilor asfaltice determinate pe cuburi
Tabelul 23
Caracteristici pe cuburi

Rezisten a la compresiune la
22 C, N/mm2, min.
Rezisten a la compresiune la
50 C, N/mm2, min.
Reducerea
rezisten ei
la
compresiune la 22 C la 28 zile
de p strare n ap , %, max.
Densitatea aparent , kg/m3, min.
Absorb ia de ap , % vol.

Bitum tip
D60/80
D80/100
D100/120
D60/80
D80/100
D100/120
D60/80
D80/100
D100/120
D60/80
D80/100
D100/120
D60/80
D80/100
D100/120

Tipul mixturii asfaltice


B.A.8
M.A.7
B.A.16
B.A.R.16
B.A.25
3,5
3,5

B.A.D.25
B.A.D.P.C.31
B.A.D.P.S.31
-

2,5

3,0

3,0

0,7

0,7

0,5

0,7

0,7

35

30

30

2150

2250

2200

25

26

47

38

Un alt parametru util este umflarea la 28 zile de p strare n ap , care d indica ii


asupra elementelor nocive ca argila i praful, a c ror prezen poate provoca umfl ri ale
mixturilor asfaltice sub influen a apei. n cazul unor valori ridicate ale umfl rii este necesar
s se examineze foarte sever calitatea agregatelor ce intr n compozi ia mixturilor asfaltice
i s se ndep rteze cu grij orice element nociv.
Rezisten a la compresiune a mixturilor asfaltice folosite n stratul de uzur al
mbr c min ilor bituminoase trebuie s fie de minimum 3,0 N/mm2 pentru betoanele
asfaltice.
Ob inerea unor rezisten e sub aceste valori poate avea drept cauz folosirea unui
liant n exces sau cu o vscozitate sc zut , ambele situa ii conducnd la acela i efect: o
mbr c minte pu in rezistent la temperaturi ridicate vara, care se deformeaz u or i pe
care apar n exploatare, n mod sigur, f ga e i v luriri.
Rezisten e la compresiune prea ridicate, care dep esc cu 75 % valorile
recomandate, indic n schimb o posibil ardere a bitumului n procesul tehnologic de
producere a mixturilor asfaltice.
Stabilitatea Marshall la 60 C este dat n func ie de clasa tehnic a drumului. Se
constat c pentru drumuri din clasele tehnice IVV valoarea stabilit ii Marshall este de
4,0 kN pentru betoanele asfaltice cu agregat m runt s rac sau bogat n criblur , iar pentru
beton asfaltic deschis pentru strat de leg tur valoarea poate s fie mai sc zut , i anume de
3,0 kN. Dac drumul este ncadrat ntr-o clas tehnic superioar , pentru executarea
mbr c mintei este necesar o mixtur asfaltic cu o stabilitate mai mare; astfel, de
exemplu, la drumuri din clasa tehnic II se cere o stabilitate Marshall de 7,50 kN. Pentru
beton asfaltic rugos stabilitatea Marshall este mai mare, i anume 9,50 kN pentru drumuri
din clasa tehnic II.

104

Studii numeroase efectuate de diferite laboratoare de cercetare au eviden iat faptul


c stabilitatea Marshall pentru acela i tip de mixtur asfaltic este sensibil influen at de
duritatea bitumului folosit. Astfel, pentru aceea i energie de compactare i aceea i
compozi ie a unui beton asfaltic, studiile efectuate au ar tat c se ob in valori diferite ale
stabilit ii Marshall n func ie de duritatea liantului. Pentru bitum cu penetra ia 81/100
stabilitatea este 6,15 kN, pentru bitum cu penetra ia 61/70 stabilitatea cre te la 7,15 kN iar
pentru un bitum mai dur 41/50, stabilitatea atinge valori de 7,50 kN. Aceste studii au
condus la diferen ierea folosirii bitumurilor n func ie de zonele climaterice. Pentru regiuni
cu temperaturi ridicate n timpul verii, se recomand folosirea bitumurilor cu penetra ia
61/70 sau chiar 41/50 n timp ce pentru zonele mai reci se folosesc bitumuri cu vscozitate
mai mic , avnd penetra ia de 81/100 sau 101/120. Pe aceste considerente i la noi n ar sa indicat folosirea bitumurilor D 60/80 i D 80/100 pentru producerea mixturilor asfaltice.

8.4. Prescrip ii generale de execu ie pentru mbr c min ile


bituminoase grele
Prescrip iile generale de execu ie se refer la preg tirea stratului suport,
producerea mixturilor asfaltice, a ternerea i compactarea lor, precum i tratarea ulterioar
a suprafe elor mbr c min ilor bituminoase.
Preg tirea stratului suport const n repararea eventualelor defec iuni existente,
verificarea elementelor geometrice proiectate, apoi cur area temeinic de orice murd rii,
praf etc.
n cazul n care stratul suport are un profil transversal necorespunz tor, cu
denivel ri mai mari de 2 cm sub dreptarul de 3 m, se va executa reprofilarea suprafe ei cu
anrobate bituminoase. n general, pentru a mbun t i aderen a stratului de acoperire la
stratul suport sau la stratul de leg tur , se recomand amorsarea acestora. n acest scop se
folosesc bitumul t iat sau emulsia bituminoas cu rupere rapid , r spndite ct mai uniform
pe suprafa a ce se amorseaz , astfel nct s rezulte 0,30,5 kg/m2 bitum pur.
Producerea mixturilor asfaltice, a ternerea i compactarea au fost tratate la cap. 2.4.
n timpul execu iei straturilor bituminoase se va acorda o aten ie deosebit sudurii
i compact rii perfecte a rostului de lucru. n acest scop, cnd se lucreaz pe jum tatea
p r ii carosabile, marginea dinspre ax a mbr c mintei se va t ia vertical, apoi se va
amorsa cu emulsie bituminoas sau bitum t iat. Acelea i m suri se vor lua i n cazul
rosturilor de lucru. La executarea mbr c min ilor cu strat de leg tur , rosturile de lucru ale
straturilor de uzur se vor decala cu cel pu in 10 cm fa de cele ale stratului de leg tur . Se
recomand acoperirea n aceea i zi a stratului de leg tur cu stratul de uzur . Sectoarele
neacoperite se interzic circula iei, iar nainte de acoperire se vor cur a.
Dup executarea stratului de uzur se procedeaz , de regul , la nchiderea porilor
suprafe ei prin r spndirea a 23 kg/m2 nisip 03 mm bitumat cu 23 % bitum, excep ie
f cnd betoanele asfaltice rugoase.
Pentru refacerea rugozit ii, dup o perioad de timp se pot executa tratamente
bituminoase sau un nou covor asfaltic rugos.
Pentru sectoarele ce se execut dup 1 octombrie sau nainte de aceast dat , n
zonele umbrite sau cu umiditate excesiv , se va executa nchiderea suprafe ei stratului
printr-o badijonare cu bitum t iat sau emulsie bituminoas cu rupere rapid diluat 1 : 1,
astfel nct s rezulte 0,50,6 kg/m2 bitum rezidual, urmat de r spndirea a 35 kg/m2
nisip natural curat.
Cu ocazia recep iei preliminare a lucr rilor, care se face la cel pu in o lun de la
darea n circula ie a sectorului executat se verific : uniformitatea suprafe ei, cotele

105

profilului longitudinal, suprafa a n profil transversal, grosimea straturilor i calitatea


mbr c mintei bituminoase executate, pe baza ncerc rilor efectuate ntr-un laborator de
specialitate asupra carotelor prelevate din mbr c minte la minimum 20 de zile de la darea
n circula ie. Se preleveaz cte dou carote de 40 x 40 cm pentru fiecare 7 000 m2 de
mbr c minte (se determin caracteristicile fizico-mecanice pe carot ).
Recep ia definitiv a lucr rilor executate se face, de regul , dup 3 ani de la data
recep iei preliminare.

9. mbr c min i bituminoase speciale


9.1. Generalit i. Clasificare
n aceast categorie s-au ncadrat mbr c min ile bituminoase cu o utilizare mai
restrns , realizate n condi ii speciale, din materiale mai pu in folosite i care prin natura
lor au caracteristici diferite de mbr c min ile bituminoase obi nuite. Particularit ile
mbr c min ilor bituminoase speciale rezult din modul de alc tuire a mixturilor asfaltice i
uneori din tehnologia de execu ie. S-a ncercat introducerea unor combina ii de lian i care
contribuie la ridicarea performan elor mixturilor asfaltice i ob inerea unor mbr c min i cu
durata de exploatare ndelungat n condi ii dificile, la solicit ri mari datorate traficului,
condi iilor clinaterice sau deformabilit ii stratului suport.
Studiul i ob inerea unor mixturi asfaltice cu performan e mecanice superioare
sunt necesare pentru realizarea unor straturi rutiere cu caracteristici speciale i ntrebuin ri
bine definite dintre care se men ioneaz :
ob inerea unor mixturi asfaltice care s poat fi puse n oper n straturi
sub iri, prezentnd o rugozitate mare; acestea vor fi folosite mai ales pentru ntre inerea
mbr c min ilor existente;
realizarea unor mixturi asfaltice capabile de a suporta deforma ii mai mari
sub eforturi repetate, care ar urma s fie utilizate pentru:
acoperirea cu straturi bituminoase sub iri (35 cm) a mbr c min ilor
uzate ce prezint fisuri de contrac ie, faian ri datorit oboselii materialului etc.;
ranforsarea structurilor rutiere existente mai ales n ora e unde nu este
posibil s se aplice straturi groase pentru mbr c mintea existent ;
mbr c min i rezistente pentru calea pe poduri;
ntre inerea mbr c min ilor existente prin aplicarea unor covoare asfaltice
de grosime redus ;
aplicarea unor covoare asfaltice din mixturi asfaltice speciale pe
mbr c min ile din beton de ciment fisurate.
n categoria mbr c min ilor bituminoase speciale s-au ncadrat:
mbr c min ile bituminoase colorate;
mbr c min ile bituminoase cu caracteristici superioare realizate cu:
bitum cu cauciuc;
bitum cu polimeri;
bitum cu r ini termoplastice;
mbr c min i bituminoase prefabricate din:
mixturi asfaltice executate cu nisip bituminos;
mortar asfaltic cu subif;
mbr c min i bituminoase pentru calea pe poduri realizate din:
asfalt turnat;

106

beton asfaltic etan ;


beton asfaltic deschis;
mortar asfaltic turnat;
mbr c min i bituminoase realizate din mixturi asfaltice cu granulit.

9.2. mbr c min i bituminoase speciale colorate


mbr c min ile bituminoase speciale colorate se utilizeaz destul de rar n tehnica
noastr ruteir , datorit att dificult ilor de execu ie ct i costului lor ridicat; ele se
execut din mixturi asfaltice colorate care se prepar cu dozaje speciale i diver i pigmen i
coloran i cu mare putere de acoperire.
Pentru a ob ine mixturi asfaltice de culoare ro ie se folosesc oxizii ro ii de fier,
pentru culoarea galben oxizii galbeni de crom, iar pentru cea alb bioxidul de titan, care
are o mare putere de acoperire.
La Facultatea de Construc ii i Arhitectur din Ia i s-au f cut experiment ri cu
mixturi asfaltice de culoare ro ie, care au fost preparaate din criblur ro ie ob inut dintr-un
porfir ro u, nisip natural, filer de calcar (cret de Murfatlar), oxid ro u de fier i bitum D
80/120. S-a realizat un beton asfaltic cu agregat m runt bogat n criblur avnd shcletul
mineral alc tuit din:
criblur ro ie 38 mm
65 %;
20 %;
nisip natural 07 mm
filer de calcar (Murfatlar)
10 %;
oxid ro u de fier
5 %.
Ca liant s-a folosit bitumul D 80/120 n propor ie de 7,5 % din masa mixturii
asfaltice, ceea ce a condus la caracteristici fizico-mecanice corespunz toare. Se remarc
stabilitatea Marshall ridicat (15 kN), indicele de curgere (4,2 mm) i o rezisten la
compresiune la 22 C de 5,0 N/mm2.
Procesul tehnologic aplicat este cel clasic, cu observa ia c filerul i oxidul ro u de
fier se introduc simultan n malaxor. Timpul de amestecare n malaxor a fost de 1,52
min, iar temperatura mixturii asfaltice 165170 C. A ternerea i punerea n oper nu au
creat dificult i, culoarea suprafe ei astfel realizate este uniform i distinct fa de sectorul
etalon. Costul mixturii asfaltice realizate este cu