Sunteți pe pagina 1din 12

AUTONOMIE PERSONAL

Scopul chestionarului AP i domeniile sale de aplicare


Autonomia personal sc zut poate fi o cauz a performan elor colare sau profesionale
reduse i a unor tulbur ri de comportament.
Chestionarul de evaluare a autonomiei personale (Chestionarul AP) este destinat
evalu rii a patru dimensiuni ale autonomiei personale: autonomia cognitiv , autonomia
comportamental , autonomia emo ional i autonomia valoric .
El poate fi utilizat pentru diagnoza personalit ii, n domeniul educa ional, n domeniul
clinic i al psihologiei s
ii.

Popula ia pentru care poate fi folosit chestionarul AP


Chestionarul AP a fost etalonat pe o popula ie non-clinic , format din persoane cu
vrsta cuprins ntre 15 i 65 de ani.
ntruct mai mul i itemi ai chestionarului se refer la rela iile subiectului cu cei din jurul
u, trebuie manifestat pruden n interpretarea r spunsurilor date de persoanele care duc o
via izolat , au foarte pu ini prieteni, nu lucreaz , nu au lucrat i nici nu urmeaz cursurile
vreunei forme de nv mnt.

Condi iile de utilizare a chestionarului AP


Chestionarul se administreaz individual sau colectiv, f
limit de timp.
Persoana care interpreteaz scorurile subiec ilor la chestionar trebuie s aib studii de
psihologie, pentru a putea oferi explica ii cu privire la posibilele efecte ale nivelurilor mari
sau mici ale autonomiei personale. La administrarea chestionarului i la cotarea acestuia, ea
poate fi ajutat de persoane care nu sunt psihologi, dar au cuno tin e despre testarea
psihologic .

Defini ia autonomiei personale utilizat la construirea chestionarului AP


A fost foarte dificil s se aleag o defini ie a autonomiei personale ca baz pentru
construirea chestionarului, deoarece, n lucr rile de psihologie, apar numeroase defini ii
diferite ntre ele. De exemplu:
Autonomia personal este o tr tur de personalitate, care diferen iaz un individ
n raport cu al ii ca orientare general n rela iile sale cu mediul (fizic i social) (R.M.
Ryan, E.L. Deci, 2000, apud Faiciuc, 2004a).
Autonomia exprim un grad de libertate i capacitate de deliberare neinfluen abil i
facil , ca tr tur psihic a con tiin ei de sine i a personalit ii ( chiopu, 1997).
Autonomia personal este abilitatea unui individ competent de a- i conduce via a i
de a lua decizii pe baza informa iilor disponibile (Caldwell, 2003).
Autonomia se refer la capacitatea individului i la libertatea sa de a se auto-guverna
sub aspect psihologic, moral i social (http://www.theihs.org/pdf/literatureofliberty/
articles/33.pdf).
Autonomia se define te prin atributele: ncredere n sine, orientare spre munc i
identitate (E. Greenberger, 1984, apud Deci, Erikson, Gewirth, 2006).
Autonomia este competen a sau capacitatea individual de a n elege, prin prisma

valorilor proprii, op iunile relevante i consecin ele unei decizii sau sarcini
particulare (http://www.alz.org /Resources/FactSheets/autonomyEI.pdf).
De fapt, pe parcursul timpului, n filozofie i n psihologie, termenul de autonomie a fost
pus n rela ie cu no iuni diverse, unele imprecis i vag definite, precum: libertate, alegere,
decizie, independen , condi ionare, inten ionalitate, cauz , motiva ie, determinare,
ra ionalitate, responsabilitate, control, voin , agent, scop, sine (Faiciuc, 2004b).
Numero i autori de lucr ri de psihologie i chiar de dic ionare consider c autonomia se
suprapune, total sau par ial, cu independen a.
n multe cazuri, unul dintre termeni este definit ori explicat prin intermediul celuilalt. De
exemplu:
Autonomia este independen a personal (Ultralingua English Dictionary).
Autonom nseamn independent, necontrolat de al ii sau de for e exterioare (The
American Heritage Dictionary of the English Language, 2000).
Autonomia este independen a relativ a unui individ n ndrumarea sau reglarea
comportamentului propriu, independen a fiind n eleas ca absen a baz rii pe al ii
pentru sprijin, ajutor sau ndrumare (Good, 1959).
Autonomia este n primul rnd un fenomen care implic independen n ac iune,
vorbire i gndire (Agich, 2003).
Autonomia nseamn independen . Independen a const ntr-o atitudine
autonom n care individul este (relativ) neinfluen at de judec ile, opiniile sau
credin ele celorlal i (Reber, 1985).
Autonomia reprezint modalitatea de a fi a unui organism, persoan , grup (sisteme
n general), care func ioneaz independent, se determin n baza propriei sale
structuri, a legilor sale interne. Independen a este o caracteristic a celui care
refuz sau reduce la maximum dependen a de al ii, prefernd autonomia n baza
unui sistem de atitudini personale bine conturate i autoacceptate (PopescuNeveanu, 1978).
Alteori, defini iile celor doi termeni sunt foarte asem toare:
Prin autonomie se n elege comportamentul indivizilor care nu ascult dect de legi
pe care i le-au dat ei n i sau de legi c rora le-au n eles i acceptat valoarea
(Piron, 2001).
n general, independen a nseamn a ac iona mai mult conform propriilor necesit i,
percep ii sau judec i dect ca r spuns la cererile mediului sau la influen ele
exercitate de alte persoane (Corsini, 1994).
Exist i autori, precum Feltham i Dryden (1993), care fac distinc ie clar ntre cele
dou constructe: Autonomia implic o abilitate de a gndi i a ac iona singur (pentru sine),
n timp ce independen a implic aproape o necesitate (pentru sine) de a fi separat de al ii.
Din vasta bibliografie referitoare la autonomia personal au fost re inute defini iile n
care autonomia personal este considerat ca un construct diferit de independen . Din ele
au fost p strate elementele comune care apar mai frecvent. A rezultat urm toarea defini ie:
Autonomia personal este o tr tur a personalit ii care const , pe de o parte, n
capacitatea de autodeterminare a individului, n abilitatea sa de a lua singur decizii cu
privire la propria via i n capacitatea sa de a duce la ndeplinire aceste decizii, prin
ini ierea, organizarea, supervizarea i revizuirea ac iunilor proprii f
a fi controlat de for e
externe sau de constrngeri, evalund op iunile existente i lund n considerare propriile

interese, nevoi i valori, iar pe de alt parte, n sentimentul pe care l are persoana c
dispune att de abilitatea de a face alegeri cu privire la direc ia ac iunilor sale, ct i de
libertatea de a duce la ndeplinire aceste alegeri.
Sau, pe scurt: autonomia personal const n capacitatea de a controla propria via
mpreun cu sentimentul c exist posibilitatea de a exercita acest control.
Defini ia astfel formulat integreaz dou tendin e ntlnite la autorii care s-au ocupat
de autonomia personal : aceea de rela ionare a conceptului de autonomie personal cu
capacit ile cognitive i aceea de includere a conceptului n sfera emo ionalit ii. Ea nu
prive te autonomia personal ca una dintre cele trei nevoi fundamentale din teoria
autodetermin rii: nevoia de autonomie, nevoia de competen i nevoia de rela ionare (E.L.
Deci i R.M. Ryan, 1991, apud Faiciuc, 2005; Williams i colab., 1998).

Dimensiunile autonomiei personale


Majoritatea autorilor care s-au ocupat de autonomia personal au conceptualizat-o ca
fiind un construct multidimensional. ns nu s-a ajuns la un consens n privin a dimensiunilor
sale. Difer , de la un autor la altul, att num rul de dimensiuni, ct i semnifica ia acestora. Se
ntlnesc, n literatur , dimensiuni ale c ror defini ii sunt aproape identice, dar care au
denumiri diferite, i dimensiuni cu semnifica ii diferite care au aceea i denumire.
Descrierea urm toare, a ctorva dimensiuni ale autonomiei personale, este semnificativ
n acest sens.
Autonomia atitudinal este definit n mod asem tor de mai mul i autori. De exemplu:
Autonomia atitudinal se refer la procesul cognitiv de luare n considerare a
posibilit ilor i de a alege ntre diverse op iuni (Beyers i colab., 2003).
Autonomia atitudinal se refer la procesul cognitiv de a face alegeri i de a stabili
un scop, ea este abilitatea de a formula mai multe op iuni, de a lua o decizie i de a
stabili un scop. Autonomia atitudinal const , n general, n abilitatea de a gndi
nainte de a ac iona (Noom, Dekovic i Meeus, 2001).
Dup opinia lui Noom, Dekovic i Meeus (2001), autonomia atitudinal este strns
legat de conceptele: ncredere n capacit ile proprii (Bandura, 1977), independen
atitudinal (Hoffman, 1984), stabilirea scopurilor (Markus, Wurf, 1987), reflec ie asupra
a ceea ce preferi, dore ti sau vrei (Dworkin, 1988), luarea deciziilor (Frank i colab., 1988)
i scopuri personale (Allen i colab., 1994).
Autonomia cognitiv const n capacitatea de a ra iona independent, de a lua decizii
a c uta n mod excesiv validarea social , ntr-un sim mnt de ncredere n propria
persoan i n credin a c ai posibilitatea de a alege (Zimmer-Gembeck, 2001).
Conform acestei defini ii, autonomia atitudinal este o component a autonomiei
cognitive, al turi de ncrederea n capacit ile proprii.
Autonomia n gndire, n sensul defini iei propuse de Lipman (1995, apud Faiciuc,
2004c), se caracterizeaz prin ndeplinirea urm toarelor opt criterii:
exprimarea u oar a propriilor idei, f inhibi ii verbale, controlul timidit ii;
formarea propriilor opinii, scrierea i justificarea lor;
capacitatea de gndire critic ;
abilitatea de a pune ntreb ri, curiozitatea;
dorin a de a mbun i propria cunoa tere i de a c uta informa ie, adic ceea ce se
nume te nevoia de cunoa tere;

abilitatea de a lua decizii, f ca acestea s -i fi fost inculcate;


capacitatea personal de auto-evaluare, de analiz a cauzelor e ecului i succesului;
capacitatea de a ac iona de unul singur, f ajutor, semn i al responsabilit ii.
Se pot observa cu u urin suprapunerile dintre autonomia n gndire i autonomia
cognitiv .
Autonomia emo ional a fost definit de Steinberg i colaboratorii s i ca independen
fa de p rin i i egali (Steinberg, 1985; Steinberg, Silverberg, 1986, apud Noom, Dekovic,
Meeus, 2001). Dar Ryan i Lunch (1989, apud Noom, Dekovic, Meeus, 2001) au constatat c
acest construct, n felul n care a fost opera ionalizat de Steinberg, coreleaz negativ cu diver i
indicatori ai dezvolt rii psihosociale n timpul adolescen ei. Din acest motiv, el a fost denumit
deta are, fiind n eles ca o form negativ a desprinderii de p rin i.
O defini ie asem toare celei formulate de Steinberg a fost propus de ZimmerGembeck (2001). El consider c autonomia emo ional se define te n termenii rela iilor cu
al ii i include renun area la dependen e i ndep rtarea de p rin i.
Se poate observa c nici defini ia lui Steinberg i nici cea a lui Zimmer-Gembeck nu
includ explicit aspecte emo ionale. Acestea apar n afirma ia lui Russel i Bakken (2002,
apud Russel, Bakken, la adresa http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1
449/build/g1449.pdf): autonomia emo ional se refer la emo ii, sentimente personale i la
rela ia noastr cu persoanele din jur. Dar aceast formulare nu poate fi considerat ca
defini ie, deoarece nu precizeaz clar ce este autonomia emo ional .
Mai mul i autori leag autonomia emo ional de stabilirea scopurilor:
autonomia emo ional se refer la ncrederea n scopurile definite independent de
dorin ele p rin ilor i ale colegilor (Beyers i colab., 2003);
autonomia emo ional este procesul afectiv de a avea ncredere n propriile alegeri
i scopuri, ncrederea persoanei n a stabili singur scopuri, independent de
dorin ele p rin ilor i ale egalilor s i (Noom, Dekovic, Meeus, 2001).
O defini ie clar i mai cuprinz toare este cea propus de McBride (1990): autonomia
emo ional este eliberarea de nevoia presant de a fi aprobat i a primi asigur ri.
Dar ultimele defini ii sugereaz c autonomia emo ional se suprapune n mare m sur
cu ncrederea n sine, care dup cum s-a ar tat deja apare ca o component a autonomiei
cognitive.
O defini ie mai general ns mai pu in clar , pentru c utilizeaz termenul neexplicat
independen emo ional este urm toarea: Autonomia emo ional reprezint
independen a emo ional n rela iile cu ceilal i, n special cu p rin ii (http://psy.ucsd.edu/
~mmullane/Psychology 180Lecture5AutonomyandIntimacy.html).
Autonomia comportamental nseamn a lua decizii n mod independent i a ac iona
pentru a le urma (Russell i Bakken, la adresa http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/
live/g1449/build/g1449.pdf).
Se poate observa cum abilitatea de a lua decizii face parte din autonomia
comportamental , din autonomia atitudinal i din autonomia cognitiv !
O alt defini ie, care are n comun cu aceasta ideea c se ac ioneaz pentru a duce la
ndeplinire deciziile proprii, a fost propus de Zimmer-Gembeck (2001): Autonomia
comportamental nseamn autoconducere, reglare a propriului comportament i ac ionare
conform propriilor decizii.

Autonomia func ional este definit ntr-un mod asem tor cu autonomia
comportamental :
Autonomia func ional se refer la procesul de dezvoltare a unei strategii pentru a
atinge scopurile, prin mijloace de autoreglare i autocontrol (Beyers i colab., 2003).
Autonomia func ional const n abilitatea de a dezvolta strategii pentru atingerea
scopurilor fixate, abilitate care implic perceperea competen ei (abilitatea de a
evalua utilitatea diferitelor strategii), perceperea controlului (abilitatea de a alege o
strategie destul de eficient pentru a permite realizarea scopului) i perceperea
responsabilit ii (Noom, Dekovic, Meeus, 2001).
Dup p rerea lui Noom, Dekovic i Meeus (2001), autonomia func ional se aseam
cu conceptele: independen func ional (Hoffman, 1984), preg tirea cognitiv pentru
ac iune (Markus, Wurf, 1987), independen (Frank i colab., 1988) i control personal
(Flammer, 1991) (Noom, Dekovic, Meeus, 2001).
Autonomia valorilor const n a avea atitudini i credin e independente, legate de
spiritualitate, politic i moral (Russell i Bakken, 2002, apud Russell i Bakken la adresa
http://www.ianrpubs.unl.edu/ epublic/live/g1449/build/g1449.pdf) sau n a de ine un set
independent de credin e i principii, rezistente la presiunea celorlal i (http://psy.ucsd.edu
/~mmullane/Psychology180Lecture5AutonomyandIntimacy.html).
Prima defini ie specific domeniul din care fac parte valorile, n timp ce a doua
men ioneaz calitatea acestora de a fi rezistente la presiuni exterioare.
Autonomia valorilor pare a fi opus conformismului, definit de Russell i Bakken (la
adresa http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1449/build/g1449.pdf) ca fiind
sensibilitate fa de opiniile colegilor de aceea i vrst , ceea ce presupune urmarea i
copierea ideilor i a modelelor comportamentale oferite de prieteni sau colegi.
Nonconformismul
este considerat de ei ca dimensiune a autoconducerii, al turi de abilitatea de a
lua decizii i de ncrederea n sine.
Chestionarul AP evalueaz patru dimensiuni ale autonomiei personale, definite astfel:
Autonomia cognitiv const n:
capacitatea de a ra iona independent, de a- i forma propriile opinii i de a lua
decizii;
capacitatea de a gndi critic;
dorin a de mbog ire i mbun ire a cuno tin elor (dorin a de informare);
capacitatea de auto-evaluare;
un sentiment de ncredere n propria persoan ;
credin a c po i alege ce s faci.
Autonomia comportamental reprezint auto-dirijarea comportamentului i ac ionarea
conform deciziilor proprii.
Autonomia emo ional nseamn independen a form rii i a exprim rii sentimentelor.
Autonomia valoric se exprim n constituirea unui set propriu de convingeri i
principii, rezistente la presiunea celorlal i.

CON INUTUL CHESTIONARULUI AP


Chestionarul AP con ine 36 de itemi, grupa i n patru scale, cte una pentru fiecare
dimensiune a autonomiei personale:
Autonomia valoric (8 itemi);
Autonomia cognitiv (9 itemi);
Autonomia comportamental (11 itemi);
Autonomia emo ional (8 itemi).
Repartizarea itemilor pe scale este indicat n Anexa 3.

INSTRUC IUNILE DE ADMINISTRARE


A CHESTIONARULUI AP
Chestionarul AP poate fi administrat individual sau colectiv.
Subiectul prime te Caietul chestionarului mpreun cu o Foaie de r spuns i cu un
instrument de scris.
Prima etap a administr rii chestionarului const n completarea corect a datelor
biografice cuprinse n Foaia de r spuns (numele, prenumele, data na terii, data evalu rii i
sexul). Persoanele cu dificult i vor fi ajutate la completarea acestor informa ii.
Cea de-a doua etap const n parcurgerea chestionarului.
Persoana care administreaz chestionarul l invit pe subiect s citeasc instruc iunile de
completare a r spunsurilor din Caietul chestionarului:
Vi se vor prezenta 36 de afirma ii (itemi).
Va trebui s aprecia i n ce m sur acestea se potrivesc felului n care dumneavoastr
comporta i de obicei i s nota i r spunsurile pe Foaia de r spuns.
Pentru fiecare afirma ie aprecia i dac vi se potrive te foarte pu in, pu in, nici
prea mult, nici prea pu in, mult sau foarte mult i nota i un X n dreptul num rului de
ordine al itemului, n coloana corespunz toare r spunsului ales.
Exemplu
Afirma iile din chestionar sunt de urm toarea form :
40. Renun s port o hain care mi place, dac prietenii mi spun c este demodat .
Aprecia i ct de mult vi se potrive te aceast afirma ie. Dac vi se pare c ea vi se
potrive te mult, nota i un X n dreptul num rului de ordine al itemului (40) i n coloana
corespunz toare r spunsului mult.
Dac , din gre eal , a i scris r spunsul n alt linie sau n alt coloan dect a i dorit,
ncercui i semnul X gre it i nota i r spunsul corect.
spunde i la fiecare item! Nu scrie i nimic n caiet!
spunsurile dumneavoastr sunt confiden iale.
Timpul de r spuns nu este limitat.
Dup ce subiectul a citit instruc iunile, persoana care administreaz chestionarul l
ntreab dac a n eles ce are de f cut i, n cazul n care acesta r spunde afirmativ, l invit s
spund la itemi.
Dac subiectul nu a n eles sau are ntreb ri, i se citesc acele p i din instruc iunile de
completare a r spunsurilor care i aduc l muririle necesare.
Se poate ntmpla ca subiectul s ntrebe la ce serve te chestionarul. ntr-o asemenea
situa ie, i se r spunde c ajut la cunoa terea modului n care el gnde te i se comport n
via a obi nuit .
n cazul administr rii colective a chestionarului sau al persoanelor care au dificult i la

citire, instruc iunile de completare a r spunsurilor se citesc de c tre persoana care


administreaz chestionarul.
Atunci cnd preia de la un subiect Foaia de r spuns, persoana care administreaz
chestionarul trebuie s verifice dac acesta a completat datele personale i la fiecare item a
notat un r spuns i numai unul (sunt admise corecturile realizate prin ncercuirea semnelor X
pozi ionate gre it). Dac observ omisiuni sau constat c au fost notate mai multe semne X
pentru un item, i va cere subiectului s efectueze complet rile i/sau corecturile necesare.

COTAREA R SPUNSURILOR
Se coteaz r spunsurile subiectului la itemi cu ajutorul grilei (v. Anexa 3). La fiecare
item se acord o cot ntre 1 i 5. Pentru itemii cu cotare direct , scorurile corespunz toare
spunsurilor sunt urm toarele: 1=foarte pu in, 2=pu in, 3=nici prea mult, nici prea
pu in, 4=mult, 5= foarte mult. Pentru itemii cu cotare invers , coresponden a dintre
scoruri i r spunsuri este urm toarea: 5=foarte pu in, 4=pu in, 3=nici prea mult, nici
prea pu in, 2=mult, 1= foarte mult.
Scorul fiec rei scale se ob ine prin nsumarea cotelor itemilor componen i.
Scorul chestionarului AP este suma cotelor tuturor itemilor, fiind egal cu suma scorurilor
celor patru scale.

Tabelul I.11.3. Cel mai mare scor brut c ruia i corespunde o cot T mai mic dect 40
(pn la care cotele T sunt considerate mici) i cel mai mic scor brut c ruia i corespunde o cot T mai
mare dect 60 (de la care cotele T sunt considerate mari)

Tabelul I.11.4. Interpret rile scorurilor mici i ale scorurilor mari la scalele chestionarului AP i la
ntregul chestionar

CONCLUZII
Chestionarul AP soar patru dimensiuni ale autonomiei personale: autonomia
cognitiv , autonomia comportamental , autonomia emo ional i autonomia valoric .
El poate fi folosit pentru diagnoza personalit ii, scalele sale avnd o bun validitate
relativ la construct i o consisten intern ridicat .
Nu au fost efectuate studii de validare pentru utilizarea chestionarului AP n scop de
predic ie.
Chestionarul AP a fost etalonat pe o popula ie non-clinic , format din persoane cu
vrsta cuprins ntre 15 i 65 de ani. Etaloanele construite, pe sexe i pe opt grupe de vrst
(15 ani, 16-17 ani, 18-20 de ani, 21-25 de ani, 26-35 de ani, 36-45 de ani, 46-55 de ani i 5665 de ani), permit transformarea scorurilor brute ale scalelor n cote T. Sunt propuse
interpret ri ale scorurilor mari i ale scorurilor mici (c rora le corespund cote T mai mari
dect 60, respectiv, mai mici dect 40).
Atunci cnd un subiect are la ntregul chestionar o cot T mare sau mic se vor

analiza cotele T ale scalelor, pentru a determina care dintre dimensiuni constituie cauza
acestor valori. Este util examinarea cotelor T ale scalelor i atunci cnd cota T a ntregului
chestionar este medie, pentru a identifica un eventual dezechilibru ntre dimensiunile
autonomiei.
ntruct mai mul i itemi ai chestionarului se refer la activitatea colar /profesional a
subiectului i la rela iile sale cu prietenii, trebuie manifestat pruden n interpretarea
spunsurilor date de persoanele care duc o via izolat , au foarte pu ini prieteni, nu lucreaz ,
nu au lucrat i nici nu urmeaz cursurile vreunei forme de nv mnt.
Se recomand ca, atunci cnd un subiect ob ine scoruri mici la scalele chestionarului AP
i se administreze instrumente pentru evaluarea anxiet ii ca stare i ca tr tur , a stimei de
sine, a extraversiunii i a stabilit ii emo ionale, pentru c este de a teptat ca el s aib scoruri
reduse la una sau la mai multe dintre acestea.
Autonomia personal poate fi sc zut i n cazul persoanelor care nu au fost ncurajate sau,
mai mult chiar, au fost mpiedicate n copil rie i tinere e s i formeze i s i exprime p reri
proprii, s ia singure decizii ori s se comporte astfel nct s i duc la ndeplinire propriile
hot rri.
O posibil cauz a unei autonomii comportamentale i a unei autonomii valorice sc zute, n
cazul tinerilor i al adul ilor, o reprezint exercitarea unei profesii n care este obligatorie
executarea necondi ionat a ordinelor primite i respectarea regulamentelor.
Scorurile mari la scalele chestionarului AP pot fi determinate de dorin a subiectului de a- i
crea o imagine favorabil sau/ i de o extraversiune pronun at a acestuia.
Pentru a g si posibile explica ii ale scorurilor mari sau mici la scalele chestionarului AP se
recomand administrarea, mpreun cu acesta, a chestionarului CP5F, care con ine scale pentru
evaluarea dezirabilit ii sociale, a extraversiunii i a stabilit ii emo ionale.

S-ar putea să vă placă și