Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA

JUDETUL CLUJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
SERVICIUL ASOCIERI, AUTORIZARI COMERT
Nr.49.719 / 421/13.07.2005
AP R O B AT
PRIMAR

EMIL BOC
REFERAT
privind modificarea hotararii nr. 830 din 24 noiembrie 2004
(privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor si orarelor de functionare pentru
agentii economici)
Directia Domeniului Public si Privat propune modificarea Regulamentului de eliberare a avizelor si orarelor
de functionare si a art. 2.3. si 4 ale H.C.L. nr. 830/2004, in urmatoarele conditii:
Desfasurarea activitatilor economice pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca de catre agentii economici,
persoane fizice sau juridice, in spatii proprietate privata sau de stat se va face in baza Certificatului constatator
eliberat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Cluj si a Autorizatiei si Orarului de functionare
eliberate de Primaria municipiului Cluj-Napoca.
Eliberarea autorizatiei si orarului de functionare se va face in baza cererilor si a documentatiei aferente,
anterior desfasurarii activitatii.
Actele necesare care se depun in xerocopie, in vederea obtinerii autorizatiei si orarului de functionare sunt
urmatoarele:
a. Statutul societatii (contractul de societate);
b. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
c. Autorizatia P.S.I. (dupa caz);
d. Autorizatia de construire sau actul legal de folosire a structurii de vanzare;
e. Extrasul C.F. si contractul de inchiriere (dupa caz);
f. Actul de absolvire a formei de pregatire profesionala de specialitate sau, dupa caz, cartea de munca;
g. cerere tip;
h. chitanta cu care s-a achitat tariful aprobat pentru eliberarea autorizatiei si orarului de de functionare;
i. fisa de organizare a structurii de vanzare, conform modelului din Anexa nr. 2 a OUG nr. 99/2000, in
cazul comerciantilor care desfasoara activitati de comercializare in derulare.
Ocuparea domeniului public al municipiului Cluj-Napoca va fi aprobata prin hotarare a Consiliului Local cu
respectarea regulamentului de urbanism si amenajarea teritoriului.
Amplasarea suprafetelor de vanzare cu sediu fix de tip chiosc, pe domeniul public al municipiului ClujNapoca se va face astfel:
a. in zona centrului istoric, delimitat prin Regulamentul pentru zonele asupra carora se instituie regimul
de protectie, pe baza avizului nr. 335/2001 a Ministerului Culturii si Cultelor, Directia Monumente
Istorice, se admit constructii cu caracter provizoriu de tip: chiosc, toneta, ghereta pentru vanzare de
ziare sau flori, la distanta reciproca de minim 200 m pe strazi, respectiv maxim cate unul pe fiecare
latura a pietelor Unirii, Avram Iancu, M. Viteazul si Stefan cel Mare. De asemenea distanta fata de
statiile mijloacelor de transport in comun este de minim 25 m.
b. in zona protejata definita prin regulamentul susmentionat, se admite amplasarea de constructii
provizorii de tipul celor descrise la aliniatul precedent, la minim 200 m distanta reciproca respectiv
la minim 25 m. de statiile de transport in comun.
c. in cartiere ocuparea domeniului public pentru desfasurarea activitatii de comert stradal se va face
numai cu Avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism si al Politiei Rutiere, cu
aprobarea prin hotarari ale Consiliului local, conform legii.

Nu se elibereaza autorizatie si orar de functionare in urmatoarele situatii:

aduce prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri de valoare arhitectonica
deosebita ori cu valoare de patrimoniu;

exercitiul comercial se face in spatii improvizate;

aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuintelor colective sau individuale .

se incalca dispozitiile actelor normative in vigoare.

autorizatia contravine planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea
zonelor si locurilor de vanzare din localitati si restrictiile ce se impun vor fi stabilite de catre Directia
urbanism.

Autorizatia si orarul de functionare sunt valabile pana la modificari majore care intervin in activitatea
societatii comerciale (schimbarea obiectului de activitate, modificarea orarului, schimbarea locatiei, a
suprafetelor de vanzare, modificarea legislatiei care a stat la baza obtinerii acestora etc.).
Orarul de functionare se va afisa in mod obligatoriu la intrarea in unitate, in mod vizibil din exterior,
comerciantul asigurand respectarea acestuia.
Emitentul isi rezerva dreptul de a retrage autorizatia si orarul de functionare, in cazul unor reclamatii
ulterioare intemeiate sau in cazul tulburarii linistii publice.
Se aproba incepand cu data adoptarii prezentei hotarari urmatoarele tarife :

pentru eliberarea autorizatiei de functionare 60 lei;

pentru eliberarea orarului de functionare 40 lei;

Taxa de utilizare a locurilor publice se va aplica in conformitate cu hotararile Consiliului Local al


municipiului Cluj-Napoca, intocmite cu respectarea prevederilor legislative in vigoare. Achitarea acesteia se
va face pe baza de abonament, care poate avea valabilitatea de maxim un an.
Vanzarile de lichidare si cele de soldare vor fi anuntate la primarie la Biroul de autorizatii si orare care va
emite acordul conform,iar efectuarea verificarilor ce se impun prin Ordonanta nr. 99/2000 si H.G.333/2003 se
va asigura de catre Serviciul control comercial si protectia mediului.
Vanzarile sub denumirea de magazin de fabrica sau depozit de fabrica se vor desfasura numai dupa
anuntarea la primarie la Biroul de autorizatii si orare a acestei actiuni, iar efectuarea verificarii conditiilor de
respectare a legislatiei specifice acestor acte de comert se va asigura de catre Serviciul control comercial si
protectia mediului.
Este interzisa conditionarea vanzarii catre consumator a unui produs de cumpararea unei cantitati impuse sau
de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau serviciu. Este interzisa de asemenea orice tip de vanzare
fortata.
Contraventiile constatate asa cum sunt definite in OUG nr. 99/2000 si H.G. nr. 333 se sanctioneaza de catre
organele de control abilite ate ale Primariei municipiului Cluj-Napoca ( Politia primariei si Directia control).
Contraventiilor constatate le sunt aplicabile si prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobata prin Legea nr. 180/2002,
cu exceptia art. 28, al.1, care se refera la posibilitatea achitarii in termen de cel mult 48 ore de la data
incheierii procesului verbal a jumatate din minimul amenzii.
Terasele de alimentatie publica din cartierele municipiului vor functiona pana la orele 22.
Terasele din zona centrala, din zonele de agrement si cele din zona caminelor studentesti vor functiona dupa
orar aprobat de autoritatile administratiei publice locale in conditiile legii, cu respectarea ordinei si linistii
publice.

Activitatea de productie (brutarii, carmangerii, morarit etc.) care se desfasoara in spatii situate la parterul
blocurilor de locuinte este interzisa pe timpul noptii, deci nu va depasi orele 22.
Nu se vor elibera autorizatii si orare de functionare pentru magazinele en-gros in zona centrala si semicentrala
a municipiului delimitata conform planului anexa la Regulamentul de eliberare a autorizatiilor si orarelor de
functionare .
Eliberarea autorizatiilor si orarelor de functionare se va face numai dupa obtinerea avizul Directiei TehniceServiciul siguranta circulatiei.
Orarul de aprovizionare in zona centrala si semicentrala va fi intre orele 21.00-07.00 ( se impune modificarea
HCL nr. 381/1998), exceptie facand aprovizionarea cu marfuri perisabile dar in conditiile utilizarii de vehicule
cu tonaj de pana la 3,5 to.
Este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru personalul propriu si clienti in incinta, nu pe domeniul
public conform HG 525/1996 si a altor acte normative in vigoare.
Aprovizionarea cu marfa in zona centrala si semicentrala se va face numai cu vehicule cu masa totala sub 10
to (greutate proprie + incarcatura).
Schimbarea de destinatie din locuinta in spatiu comercial se va face numai cu avizul Directiei TehniceServiciul siguranta circulatiei.
In conditiile in care la Oficiul Registrului Comertului Cluj sunt inregistrate un numar de cca. 35.000 societati
comerciale care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Cluj-Napoca, activitatea de eliberare a avizelor
si orarelor de functionare care s-a dovedit pe parcursul anilor a fi deosebit de vasta, , propunem sa se
desfasoare in cadrul Biroului de autorizatii de functionare si orare care se va infiinta in termen de cel mult 30
de zile, in cadrul Directiei Domeniului Public si Privat, sub directa subordonare a directorului .

DIRECTOR SEF SERVICIU


DACIA CRISAN ELENA CHISLUCA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI


CLUJ-NAPOCA
PROIECT AVIZAT
SECRETAR
MIRCEA JORJ
HOTARARE
privind modificarea Hotararii nr. 830 din 24 noiembrie 2004
(privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiilor si orarelor de functionare pentru
agentii economici)
Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca intrunit in sedinta ordinara,
Examinand proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 830/2004 - proiect din initiativa primarului
;
Analizand referatul nr.49.719/421/ 13.07.2005 al Directiei domeniului public si privat, prin care se propune
modificarea Hotararii nr.830/2004;
Retinand prevederile Ordonantei nr. 99/ 2000, ale Legii nr. 650/ 2002, ale H.G. nr. 333/2003 si ale Legii nr.
215/ 2001 art. 68 lit. l, m, r, si f;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale,
H O T A R A S T E:
ART.I. Se aproba Regulamentul de eliberare a autorizatiilor si orarelor de functionare pentru societatile
comerciale care desfasoara activitati economice pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform anexei la
prezenta hotarare.
ART.II. Se modifica Art.2 al H.C.L. nr. 830/2004 care va avea urmatorul continut:
Se aproba incepand cu data adoptarii prezentei hotarari urmatoarele tarife:
-pentru eliberarea autorizatiei de functionare 60 lei;
-pentru eliberarea orarului de functionare 40 lei;
ART.III. Se modifica Art.3 al H.C.L. nr. 830/2004 care va avea urmatorul continut:
Se infiinteaza Biroul de autorizatii si orare de functionare in termen de 30 de zile de la data adoptarii
prezentei hotarari, in cadrul Directiei Domeniului Public si Privat in directa subordine a directorului.
ART.IV. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Biroul Resurse Umane, Directia Control,
Directia Domeniului Public si Privat , Directia Urbanism si Directia economica.
Nr._____ din _________

Presedinte de sedinta,