Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA: 18.XI.2009
ŞCOALA: cu clasele I-VIII ,,Grigore Moisil”, Nǎvodari, Constanţa
CLASA: a II-a E
INSTITUTOR: Ţǎrnǎ Gabriela-Carmen
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematicǎ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
concentrul 0- 100
SUBIECTUL: Scǎderea cu trecere peste ordin a numerelor de la 0 la 100
TIPUL LECŢIEI: Consolidare- sistematizare

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.3. ► să efectueze operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la
0 la 100 fărǎ şi cu trecere peste ordin
2.6.► să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţat
3.1.►să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvǎrii unor probleme
4.1.►să manifeste o atitudine pozitivǎ pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii
şi probleme

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1► să efectueze exerciţii de scǎdere cu numere naturale în concentrul 0-
100 cu trecere peste ordin;

O2► să foloseascǎ terminologia specificǎ matematicii;


O3► să compunǎ probleme dupǎ o expresie numericǎ;
O4► să rezolve probleme care implicǎ cel puţin o operaţie matematicǎ;
O5► sǎ verbalizeze etapele rezolvǎrii unor probleme;
OBIECTIV AFECTIV (O.A.) :
Stimularea interesului pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate.

STRATEGII DIDACTICE: activ- participative


a) Metode şi procedee:
►euristic-expozitive: explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul didactic
►algoritmice: exerciţiul, aritmogrif
b) Mijloace de învǎţǎmânt:
►informativ-demonstrative: manualul, caietul, fişe de lucru, planşe, ghicitori.
►resurse: umane: 25 elevi;
temporale: 45 minute;
spaţiale: sala de clasǎ
c) Forme de organizare a activitǎţii: frontală, individuală, pe grupe;

BIBLIOGRAFIE:
***Curriculum Naţional Programa şcolarǎ pentru învǎţǎmântul primar,
Bucureşti, 2001
►Chiran, Rodica- Matematicǎ, manual pentru clasa a II-a, Bucureşti, 2004
►Oprescu, Maria- Culegere de matematică pentru clasele I şi a II-a, Editura
Hieropolis, 2005
► ,,Matematică pentru perfecţionarea învăţătorilor”, Editura ALL, 2001
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Ob Strategii didactice Ev


lecţiei op.
Elemente de conţinut aluare
Metode Mijloace Formǎ de
procedurale de înv. organizare
activitǎţii

1. Moment ●Asigur climatul optim pentru desfăşurarea orei de


organizatoric matematicǎ. Cer elevilor să-şi pregătească materialele -Manual
(2 minute) necesare: manualul, caietele, instrumentele de scris şi conversaţia -Caiete
creioanele colorate. Menţionez cǎ suntem la ora de -Fişe de
matematicǎ şi avem oaspeţi. lucru
-creioane
● Împart colectivul de elevi în 3 grupe a câte 8 elevi colorate -pe grupe
(fiecare elev extrage un bilet şi se grupeazǎ dupǎ cifra
scrisǎ pe bilet) : grupa 1, grupa 2, grupa 3.
-joc didactic
●Acest moment îl realizez cu ajutorul unei ghicitori
2.Captarea şi O. matematice şi a unei probleme-surprizǎ (vezi Anexa2).
menţinerea A Ghicitoare
matematia
atentiei ,,Colo-n vale, jos pe lac
Zece raţe baie fac; Aprecieri
(1 minut) Şapte pleacǎ supǎrate.
verbale
Câte au rǎmas să-noate?”

(10 -7= 3 ) R: 3 (raţe)


--------------------- ----- ---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------
--------------- -------------
☺Problema- surpriză:
Pe o creangǎ stau 80 de rândunele. Un vânător Conversaţia Problema
trage şi împuşcă una. Câte rândunele au mai rămas? de verificare -surprizǎ
( Nu mai rǎmâne niciuna pentru cǎ celelalte se sperie şi
zboarǎ )

3.Reactualizarea
-Ce am lucrat ora trecută la matematică?
şi consolodarea
cunoştinţelor R: Ora trecută la matematică am efectuat exerciţii de -explicaţia
însuşite anterior adunare( cu trecere peste ordin) cu numere naturale de
(10 minute) la 0 la 100.

-Ce temǎ aţi avut de scris? ( Exerciţiul nr.7, pag. 41) Frontal Aprecieri
●Verific tema cantitativ şi calitativ: verbale
-fiecare exerciţiu se citeşte de câte un elev, ceilalţi
exerciţiul
urmǎrind pe caiete şi corectându-şi posibilele erori de
calcul).

●În scurta vacanţǎ ce tocmai a trecut mi-am propus


organizarea unui concurs de matematicǎ. Astǎzi a sosit
momentul sǎ demonstrǎm cât de repede şi mai ales
corect rezolvǎm exerciţii şi probleme.
●Voi ,,reactiva’’gândirea prin exerciţii simple de calcul
mintal:
→ suma numerelor 40 şi 25; (65)
→ cu 33 mai mult decât 15; (48)
→ adaugǎ 60 la numǎrul 40; (100)
→ suma numerelor 15 şi 15; (30)
→ mǎriţi pe 72 cu 13; (85)

→ Bunicul are 60 oi albe şi cumpǎrǎ din târg 15 oi


negre. Câte oi va avea în total?
(60 + 15 = 75) R: 75 (oi)
Fac aprecieri asupra activitǎţii frontale de calcul
mintal.
► Anunţarea temei:
Astǎzi vom efectua exerciţii şi vom rezolva probleme -explicaţia
4.Dirijarea folosind operaţia de scǎdere a numerelor de la 0 la 100
(cu trecere peste ordin).
învǎţǎrii:
► Enunţarea obiectivelor:
(20 minute) - Dacǎ veţi fi atenţi, pe parcursul orei veţi reuşi să
efectuaţi exerciţii de scădere cu numere de la 0- 100 Tema de
(cu trecere peste ordin), să rezolvaţi şi să compuneţi
lucru în
probleme, explicând etapele rezolvǎrii.
●Scriem împreunǎ titlul lecţiei (eu pe tabla şcolarǎ, clasǎ
elevii pe caiete): Conversaţia
Scǎderea cu trecere peste ordin a numerelor de la 0 la de
100. reactualizare Frontal
● Sǎ revenim la proba exerciţiului prin care am
rezolvat problema:
75 – 15 = 60 Aprecieri
- Cine îşi aminteşte cum se numeşte rezultatul scǎderii? verbale
(Rezultatul scǎderii se numeşte rest sau diferenţǎ).
- Al doilea numǎr cum se numeşte? (Scǎzǎtor)
- Dar primul numǎr? (Descǎzut)
-Ce expresii putem folosi pentru scădere?
(Elevii pot răspunde: mai mic, mai puţin cu…,
micşoraţi, luaţi din…, cu atât mai puţin).
Fac aprecieri privind rǎspunsurile date.

●Distribui fiecǎrei grupe câte o fişǎ- suport pe care vom -explicaţia -fişe de -Tema de
Fixarea şi scrie rezultatele obţinute pentru cele cinci cerinţe. lucru
lucru în
consolidarea (vezi Anexa 3)
cunoştinţelor ●Pe tabla şcolarǎ vor fi expuse 3 fişe-suport cu aceleaşi Pe grupe clasǎ
exerciţii.
(7 minute)
●Grupa care terminǎ prima va trimite reprezentantul
sǎ scrie rezolvarea fiecǎrei cerinţe. Celelalte grupe nu
mai continuǎ rezolvarea dar urmǎresc activitatea la observarea
tablǎ, completând pe fişa grupei rezultatele cu creionul Fişe de sistematicǎ
roşu. lucru pe
grupe şi
●Pentru fiecare exerciţiu rezolvat corect primesc un -exerciţiul individual
stimulent-,,numǎrǎtoare’’(vezi Anexa 4).
-Se considerǎ câştigǎtoare grupa care a rezolvat corect
toate cerinţele sau cele mai multe din acestea.

1. Alege rezultatul corect: Pe grupe


28 + 2 = 45; 25; 30
49 - 9 = 30; 40; 53 -Tema de

60 - 25 = 25; 35; 40 lucru în

35 + 7 = 43; 22; 42 clasǎ

2. Află numărul :
a) cu 23 mai mare decât 27;
b) cu 19 mai mic decât 40.
Fişe de
lucru
3. Află termenul necunoscut: individual
şi pe
a+7=49 a-12 = 68
grupe
a= -------------------- a=----------------------
a= ------------------- a= ----------------------------
4. Micşoreazǎ numǎrul şi descompune diferenţa în zeci
şi unitǎţi:

► 74 cu 29……………….║……………….…

► Gândeşte-te cum poţi compune o problemǎ care se


rezolvǎ prin exerciţiul:
84 – 36 = (48)

5. Gândeşte şi rezolvǎ problema:


-exerciţiul
Într-o livadǎ s-au sǎdit 62 meri şi cu 25 mai puţini demonstrativ
pruni.
a) Câţi pruni s-au sǎdit?
b) Câţi pomi s-au sǎdit în total?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
R:……………….………

►Fiecare cerinţǎ va fi rezolvatǎ şi la tablǎ ( pentru


verificarea corectitudinii).
► Elevii grupei care terminǎ primii rezolvarea corectǎ
a tuturor cerinţelor vor primi câte o ,,numǎrǎtoare”-
stimulent.

►Ce am lucrat astǎzi? (Exerciţii de scǎdere cu numere -explicaţia


6. Asigurarea de la 0 la 100).
feed-beck-ului ► Afişez pe tablǎ un aritmogrif ce urmeazǎ a fi
-activitate -joc
(3 minute) completat.
frontalǎ didactic
Cerinţa:
Completând corect aritmogriful vom afla pe coloana
,,AB” calificativul pe care il doriţi cu toţii.
A
-exerciţiul de aritmogrif
F fixare
T O T A L
S U M A
T E R M E N I
R E S T
D E S C A Z U T
B
D I F E R E N Ţ Ă
M I N U S
E

B
Definiţii:
1. Rezultatul adunării (TOTAL)
2. Total sau …..(SUMA)
3. Numerele care se adună (TERMENI)
4. Rezultatul scăderii se numeşte diferenţǎ sau….
(REST) -activitate

5. Primul număr la scădere (DESCAZUT) frontalǎ

6. Se numeşte rest sau…(DIFERENTA)


7. Semnul operaţiei de scădere (MINUS)
►Fac aprecieri verbale privind modul în care s-au
7. Aprecieri comportat şi participat în timpul lecţiei şi menţionez
finale grupa cea mai activǎ. Fiecare elev primeşte ca
-aprecieri
(1 minut) recompensǎ o ,numǎrǎtoare-stimulent.
-conversaţia verbale
activitate -fructul-
►Din manual: exerciţiul 4 şi problema 5 de la pagina -pagina
8. Tema pentru 43 43 din frontalǎ stimulent
acasǎ manual
-tema
(1 minut) -explicaţia
pentru
acasǎ
ANEXA 2

1. Ghicitoare matematicǎ:

,,Colo-n vale, jos pe lac


Zece raţe baie fac;
Şapte pleacǎ supǎrate.
Câte au rǎmas să-noate?”

10 -7= 3
R: 3 (raţe)

1. Problema - surpriză:

Pe o creangǎ stau 80 de rândunele. Un vânător trage şi împuşcă una.


Câte rândunele au mai rămas?

● Nu mai rǎmâne niciuna pentru cǎ celelalte se sperie şi zboarǎ !

R: 0 (rândunele)
ANEXA 3

FIŞĂ DE MUNCǍ INDEPENDENTǍ / PE GRUPE

1. Alege rezultatul corect: 2. Află numărul :


28 + 2 = 45; 25; 30 a) cu 23 mai mare decât 27;
49 - 9 = 30; 40; 53 -------------------------------------
60 - 25 = 25; 35; 40 -------------------------------------

35 + 7 = 43; 22; 42 b) cu 19 mai mic decât 40.


------------------------------------
------------------------------------
3. Află termenul necunoscut:
a+7=49 a- 12=68
a= -------------------------- a=----------------------------------
a= -------------------------- a= --------------------------------------

4. Micşoreazǎ numǎrul şi descompune diferenţa în zeci şi unitǎţi:

► 74 cu 29………………………………...║…………………….……………

► Gândeşte-te cum poţi compune o problemǎ care se rezolvǎ prin


exerciţiul:
84 – 36 = (48)

5. Gândeşte şi rezolvǎ problema:

Într-o livadǎ s-au sǎdit 62 meri şi cu 25 mai puţini pruni.


c) Câţi pruni s-au sǎdit?
d) Câţi pomi s-au sǎdit în total?
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
R:……………….………………………
ANEXA 4

La o dezlegare corecta veti afla pe coloana ,,AB”calificativul dorit de toti elevii.

Definiţii:
8. Rezultatul adunării (TOTAL)
9. Total sau …..(SUMA)
10.Numerele care se adună (TERMENI)
11.Rezultatul scăderii se numeşte diferenţǎ sau…. (REST)
12.Primul număr la scădere (DESCAZUT)
13.Se numeşte rest sau…(DIFERENTA)
14.Semnul operaţiei de scădere (MINUS)

A
F
1 T O T A L
2 S U M A
3 T E R M E N I
4 R E S T
5 D E S C Ǎ Z U T
6 B
7 D I F E R E N Ţ Ă
8 M I N U S
E