Sunteți pe pagina 1din 67

GUVERNULROMNIEI

PROGRAMULDECONVERGEN
20152018

Aprilie2015


CUPRINS

INTRODUCERE .................................................................................................................................4
1.CADRULGENERALALPOLITICIIECONOMICE ................................................................................6
1.1.CONTEXTULGENERALALPOLITICIIECONOMICE.......................................................................................................... 6
1.2.POLITICAMONETARIACURSULUIDESCHIMB........................................................................................................ 7

2.PERSPECTIVEECONOMICE ......................................................................................................... 10
2.1.ECONOMIALANIVELGLOBAL/IPOTEZETEHNICE ..................................................................................................... 10
2.2.EVOLUIICICLICEIPERSPECTIVEACTUALE............................................................................................................... 12
2.3.SCENARIULPETERMENMEDIU ................................................................................................................................. 14
2.4.BALANESECTORIALE ............................................................................................................................................... 16
2.5.SCENARIULMACROECONOMICPETERMENMEDIUNCONDIIILEIMPLEMENTRIINOULUICODFISCAL ................. 17

3.SOLDULBUGETULUIGENERALCONSOLIDATIALDATORIEI ..................................................... 20
3.1.STRATEGIADEPOLITICI ............................................................................................................................................. 20
3.2.POLITICABUGETARNANUL2015.......................................................................................................................... 20
3.3.PERSPECTIVELEBUGETAREPETERMENMEDIU ......................................................................................................... 24
3.4.IMPACTULADERRIILAUEASUPRAFINANELORPUBLICE ....................................................................................... 28
3.4.1.ALOCRILEDINBUGETULUNIUNIIEUROPENECFM20072013............................................................................ 28
3.4.2.POZIIAFINANCIARNETAROMNIEINRELAIACUBUGETULUE(20072015) ................................................. 30
3.4.3.ALOCRILEDINBUGETULUNIUNIIEUROPENECFM20142020............................................................................ 31
3.5.EVOLUIILEINIVELULDATORIEIGUVERNAMENTALE............................................................................................. 32
3.6.IMPACTULPROIECTULUIDECODFISCALASUPRABALANEIGUVERNAMENTALE....................................................... 36
3.7.CLAUZAPENTRUREFORMESTRUCTURALE................................................................................................................. 42

4.ANALIZADESENZITIVITATEICOMPARAIACUVARIANTAPRECEDENTAPROGRAMULUIDE
CONVERGEN ............................................................................................................................. 46
4.1.RISCURI ..................................................................................................................................................................... 46
4.2.SENZITIVITATEADATORIEIPUBLICE........................................................................................................................... 47
4.3.COMPARAREACUVARIANTAPRECEDENTAPROGRAMULUIDECONVERGEN..................................................... 49

5.SUSTENABILITATEAPETERMENLUNGAFINANELORPUBLICE ................................................. 50
6.CALITATEAFINANELORPUBLICE .............................................................................................. 53
6.1.VENITURILEBUGETARE ............................................................................................................................................. 53
6.2.CHELTUIELILEBUGETARE........................................................................................................................................... 55

7.CARACTERISTICILEINSTITUIONALEALEFINANELORPUBLICE.................................................. 56
7.1.REGULIFISCALE ......................................................................................................................................................... 56

ANEXE ........................................................................................................................................... 60

LISTATABELELOR
TABEL1RITMULMEDIUANUALDECRETEREAPIBNPERIOADA20092014(%) ..........................................5
TABEL2PERSPECTIVEPRIVINDPIBPELOCUITORLAPCS ...................................................................................5
TABEL3CONTRIBUIAFACTORILORLACRETEREAPIBPOTENIAL .................................................................14
TABEL4COMPONENTELEPIB...........................................................................................................................15
TABEL5COMPONENTELEPIBSCENARIULALTERNATIV .................................................................................17
TABEL6EVOLUIAPIEEIFOREIDEMUNC ..................................................................................................18
TABEL7BALANESECTORIALE .........................................................................................................................18
TABEL8CONTRIBUIAFACTORILORLACRETEREAPIBPOTENIALSCENARIULALTERNATIV........................19
TABEL9EVOLUIEDEFICITEBUGETARE............................................................................................................20
TABEL10IMPACTULMSURIIDEEXTINDEREACOTEIREDUSEDETVADE9%.................................................21
TABEL11ESTIMRIEVOLUIEBUGETGENERALCONSOLIDAT..........................................................................24
TABEL12BALANAFINANCIARNETAROMNIEINRELAIACUUNIUNEAEUROPEANPENTRUCFM2007
2013 ...................................................................................................................................................................30
TABEL13CODFISCAL .......................................................................................................................................38
TABEL14INDICATORIDEMOGRAFICI ...............................................................................................................52
TABEL15PROGNOZAPETERMENLUNGACHELTUIELILORCUPENSIILE ..........................................................53

LISTAGRAFICELOR
GRAFIC1CONTRIBUIILACRETEREAREALAPIB..........................................................................................12
GRAFIC2POZIIABUGETARCONSOLIDAT(ESA2010,%PIB)........................................................................24
GRAFIC3RANDAMENTELETITLURILORDESTATPEPIAAPRIMAR ...............................................................33
GRAFIC4DATORIAGUVERNAMENTALBRUTCONFORMMETODOLOGIEIUE ..............................................35
GRAFIC5DATORIAGUVERNAMENTALCONFORMMETODOLOGIEIUE..........................................................35
GRAFIC6FACTORIDEINFLUENTAASUPRADATORIEIGUVERNAMENTALE .....................................................48
GRAFIC7FACTORIIDEINFLUENASUPRAPLILORDEDOBND ..............................................................48
GRAFIC8COMPARAIENTREPROGNOZELECRETERIIPIB .............................................................................49
GRAFIC9COMPARAIENTREPROGNOZELECRETERIIFBCF...........................................................................49
GRAFIC10COMPARAIENTREPROGNOZELECRETERIICONSUMULUIPRIVAT..............................................50
GRAFIC11COMPARAIENTRECONTRIBUIILEEXPORTULUINETLACRETEREAPIB......................................50
GRAFIC12STRUCTURAPOPULAIEI:20132060...............................................................................................51
GRAFIC13EVOLUIAPOPULAIEI.....................................................................................................................52

INTRODUCERE
Ediiadin2015aProgramuluideconvergenpentruperioada20152018afostelaborat
pebazaRegulamentului(CE)Nr.1466/1997alConsiliuluiprivindconsolidareasupravegherii
poziiilor bugetare i supravegherea i coordonarea politicilor economice, aa cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului i Regulamentul (UE) nr.
1175/2011alParlamentuluiEuropeanialConsiliului.
Programul de Convergen este realizat innd cont de Codul de conduit referitor la
SpecificaiileprivindImplementareaPactuluideStabilitateiCretereilaLiniileorientative
pentruformatuliconinutulProgramelordeStabilitateideConvergendin3septembrie
2012.
Transmiterea de ctre statele membre i evaluarea de ctre CE a Programului de
Convergen reprezint o component a Semestrului European care privete ntrirea
coordonrii politicilor economice, structurale i bugetare. Semestrul european este
instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de
stabilitate i cretere (amendat prin intrarea n vigoare, n data de 13 decembrie 2011, a
pachetuluide6actecomunitare)iProceduriidedezechilibremacroeconomice.
Romniaarealizatnanul2014undeficitstructuralalBugetuluiGeneralConsolidatde1,0%
din PIB, ceea ce corespunde prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea i
GuvernanancadrulUniuniiEconomiceiMonetaredencadrarenobiectivulbugetarpe
termenmediu(OTM).
Continuareaprocesuluidereformenspecialalceluideconsolidarefiscal,nbazaacordului
definanaredetippreventivncheiatcuUE,FMIiBMestedenatursconferecoerena
politicilormacroeconomiceifinanciare,contribuindlaconsolidareancrederiiinvestitorilor
imeninereastabilitiimacroeconomiceifiscale.
Petermenmediu,obiectivulspecificalpoliticiibugetareestereprezentatdemeninerean
continuareadeficituluibugetarcecorespundeTratatuluiprivindStabilitatea,Coordonareai
GuvernanancadrulUniuniiEconomiceiMonetare.inteleplanificatesuntde1,45%din
PIB n 2015, sum care include un ajustor de 0,25 puncte procentuale din PIB pentru
cofinanarea proiectelor susinute din fonduri europene, iar pentru perioada 20162018
deficitsub1,2%dinPIB(conformmetodologieiESA).
n Analiza anual a creterii pentru anul 2015, Comisia European a identificat investiiile,
reformelestructuraleiresponsabilitateabugetarcafiindelementeesenialealestrategiei
de politic economic a Uniunii Europene pentru a crea locuri de munc i cretere
economic. n aceste condiii, Romnia intenioneaz s solicite activarea clauzei de
reformstructuralceeaceimplicoabateretemporaradeficituluibugetarde0,5ppdin
P.I.B.
Romnia realizeaz demersurile pentru participarea la Fondul Unic de Rezoluie i va
ntreprindepaiinecesarinvedereaaderriilapiloniiUniuniiBancare.nparalel,progresele
economice importante realizate pe parcursul anului 2014 i estimrile privind meninerea
4

acestei tendine i n anii urmtori permit un orizont de timp mediu necesar ndeplinirii
criteriilordeconvergennominaliapropiereadeconvergenareal.
Guvernului Romniei i pstreaz angajamentul din Programul anterior de convergen
deadoptareamonedeieuroncepnddeladatade1ianuarie2019.
Dinpunctdevederealconvergeneireale,evaluatprindecalajelefademediaeuropean
a produsului intern brut pe locuitor exprimat prin puterea de cumprare standard (PCS),
Romniaaprogresatsemnificativnultimiidoiani,situndusenprezentlacirca55%fa
demediaUE28,comparativcu54,5%n2013i52,8%n2012.
Dealtfel,procesuldeconvergenrealaeconomieiromnetiacontinuatinaniidecriz,
ritmul PIBului pe locuitor fiind pe ntreaga perioad 2009 2013 cu peste 2 puncte
procentualepesteceldepeansamblulUniuniiEuropene.
Tabel1RitmulmediuanualdecretereaPIBnperioada20092014(%)

Cretereareal
Deflator
Cretereanominal
CreterePIBpelocuitorlaPCS(20092013)
(Putereadecumprarestandard)

UE28

Romania

0,0
1,1
1,1

0,1
4,1
4,1

0,5

3,0

Sursa:EurostatiComisiaNaionaldePrognoz

Experienanoilorstatemembrecareauaderatlamonedaeuroevideniazcunastfelde
obiectivesterealistnmsurancareraportulfademediaUEaprodusuluiinternbrutpe
locuitordepete60%.
n concordan cu evoluiile economice explicitate n acest Program, convergena real a
Romniei va ajunge n anul 2018 la circa 65%, existnd perspectiva ca la orizontul anului
2020 produsul intern brut pe locuitor la PCS din Romnia s reprezinte 71% din media
european.
Tabel2PerspectiveprivindPIBpelocuitorlaPCS

PIBpelocuitorlaPCS
%dinmediaUE28
Sursa:EurostatiComisiaNaionaldePrognoz

2013

2018

2020

14.500

18.900

21.100

54,5

65,5

71,0


1.CADRULGENERALALPOLITICIIECONOMICE
1.1.CONTEXTULGENERALALPOLITICIIECONOMICE
n conformitate cu Programul de Guvernare, cu luarea n considerare a obiectivelor
prevzute n Strategia Europa 2020, Acordul preventiv cu UE i FMI i Tratatul privind
stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul uniunii economice i monetare, strategia
economicpetermenmediuaGuvernuluiesteorientatctrepromovareacompetitivitii
i ocuprii forei de munc, consolidarea finanelor publice i a stabilitii financiare,
continuareaimplementriireformelorstructurale,cretereaatrageriifonduriloreuropenei
asigurarea coerenei mixului de politici economice. Strategia i politica economic sunt
ntemeiatepeprincipiulechilibruluintrepoliticiledeconsolidarefiscal,susinereamediului
economiciproteciaisolidaritateasocial.
Romnia a nregistrat n ultimii ani progrese considerabile n direcia reducerii
dezechilibrelormacroeconomiceirefaceriiunuispaiudemanevrfiscalifinanciar,care
mpreun cu politicile monetare i reformele structurale implementate sau n curs de
implementare,aucontribuitlameninereastabilitiimacroeconomiceifinanciare.
nperioada20092011,Romniaanregistratcelemaimarideficitebugetarecaurmarea
consecinelorcrizeieconomicofinanciareiapoliticiifiscaleprociclicedinaniidedinaintea
crizei, ceea ce a generat riscuri importante pentru creterea i stabilitatea economic.
Implementarea msurilor de consolidare fiscal au vizat reducerea deficitului bugetar i
mbuntireasituaieifinanelorpublice.
n perioada 20122014, prin politica bugetar caracterizat de un management prudent al
cheltuielilor publice i de mbuntire semnificativ a managementului datoriei publice,
saunregistratprogreseimportantenvedereareduceriiriscurilor:
-

nanul2013,Romniaaieitdinproceduradedeficitexcesiv.

Deficitul bugetar calculat conform metodologiei europene sa redus cu 3,8 puncte


procentualenperioada20112014,respectivdela5,3%nanul2011,la1,5%dinPIB
n anul 2014, n condiiile n care creterea economic a fost relativ modest
comparativ cu ratele de cretere de dinaintea crizei, fapt ce confirm continuarea
procesuluideconsolidarefiscalincadrareanparametriistabilii,caurmareaunei
politici bugetare prudente i sustenabile. Deficitul bugetar aferent anului 2014
reprezint1,5%dinPIB,situnduseastfelmultsubmediadeficituluibugetarpentru
zonaeurode2,4%dinPIBipentruUE28de2,9%dinPIB,fiindatreiaarcucelmai
micdeficit.

Sanregistratoreduceresemnificativadeficituluistructural.Conformestimrilor,
deficitulbugetarajustatciclicsaredusdela3,6%dinPIBn2011la1,0%dinPIBn
anul 2014, ajungnd la valoarea obiectivului bugetar pe termen mediu pentru
Romnia.


1.2.POLITICAMONETARIACURSULUIDESCHIMB
Potrivitstatutuluisu1,BancaNaionalaRomnieiarecaobiectivfundamentalasigurarea
imeninereastabilitiipreurilor,acesteareprezentndceamaibuncontribuiepecare
politicamonetaropoateaducelarealizareauneicreterieconomicesustenabile.ncepnd
cu luna august 2005, politica monetar se implementeaz n contextul strategiei de intire
directainflaiei,carecoexistcuregimuldeflotarecontrolatacursuluideschimb.Acest
regimalrateideschimbestecompatibilcuutilizareainteideinflaiedreptancornominal
apoliticiimonetareipermiteunrspunsflexibilalacesteipoliticilaocurileneprevzutece
potafectaeconomia.
Conformcaracteristicilorsaleinstituionaleactuale,politicamonetaraBNRafostirmne
ferm orientat n direcia asigurrii i meninerii stabilitii preurilor pe termen mediu,
corespunztorinteistaionaredeinflaiede2,5lasut1punctprocentual2,precumispre
coborrea i consolidarea ratei anuale a inflaiei, pe orizontul temporal mai ndeprtat, la
niveluri compatibile cu definiia cantitativ a stabilitii preurilor adoptat de Banca
CentralEuropean.
Din aceast perspectiv, contextul specific al anului 2014 a justificat/reclamat o ajustare
cvasicontinu, ns prudent, a conduitei politicii monetare i a parametrilor unora din
instrumentele sale, aciunile i abordarea bncii centrale viznd susinerea tendinei
descendenteaanticipaiilorinflaionistepetermenmediuiancorarealorfermnliniecu
inta staionar de inflaie, concomitent cu revigorarea activitii de creditare, refacerea
ncrederiiicumbuntireamecanismuluidetransmisiemonetar,denaturscontribuie
la redresarea sustenabil a economiei; un obiectiv secundar la constituit continuarea
armonizrii mecanismului RMO cu standardele i practicile n materie ale Bncii Centrale
Europene i ale principalelor bnci centrale ale statelor membre ale UE. Astfel, pe lng
reducereagradualarateidobnziidepoliticmonetardelanivelulde4lasutla2,75la
sutajustareaapresupusdiminuareanmaimulipaiaratelorRMOaplicabilepasivelorn
lei i respectiv celor n valut ale instituiilor de credit, precum i ngustri succesive ale
coridorului simetric format de ratele dobnzilor facilitilor permanente n jurul ratei
dobnziidepoliticmonetar.
n prima parte a anului 2014, configurarea politicii monetare a avut ca principal reper
trendulalertdescendentalvalorilorcurenteialcelorproiectatepetermenfoartescurtale
rateianualeainflaieiipoziionarealuitotmaiconfortabilsublimitadejosaintervalului
de variaie al intei staionare3, implicit sub nivelurile prognozate anterior, n condiiile
1

Legeanr.312/2004.
ncepndculunadecembrieaanului2013,BNRaadoptatointstaionarmultianualdeinflaie,situatlanivelulde
2,5lasut1punctprocentual,ncondiiilencareanteriorstrategiapoliticiimonetaresacaracterizatprininteanualede
inflaie (decembrie/decembrie), gradual descresctoare, stabilite pe un orizont temporal de doi ani; acestea au fost
cobortedela7,5lasut1punctprocentualn2005,la3,0lasut1punctprocentualn2011,n2010i2012intele
fiindmeninutelanivelulcelordinaniiprecedeni,anumela3,5lasut1punctprocentual,respectiv3lasut1punct
procentual.
3
Rataanualainflaieiaconsemnatnacestintervalminimeistoricesuccesive,coborndnlunaiuniela0,66lasutcel
maisczutniveldinultimii24deani.
2

suprapunerii influenei tranzitorii a ocurilor pozitive de natura ofertei produse n 20134


pesteefectelededuratexercitatededeficitulpersistentdecerereagregat,deanticipaiile
inflaioniste descresctoare, precum i de decelerarea inflaiei n zona euro. Evoluia se
anticipaafinssuccedatdereintrarearelativrapidarateianualeainflaieinintervalul
devariaiealinteistaionareideplasareaeiulterioarnapropierealimiteisuperioarea
acestuia5. Pe lng previzibila epuizare n semestrul II a efectelor ocurilor ofertei, o
asemenea perspectiv avea ca suport tendina de restrngere treptat a valorilor
prognozatealegapuluinegativalPIB,implicitapresiunilorsaledezinflaionistepotenial
impulsionat de dinamizarea peste ateptri a activitii economice n ultimul trimestru al
anului 2013 precum i ipoteza privind consemnarea n 2014 a unor producii agricole
normale.
n aceste condiii, BNR a prelungit n primele dou luni ale anului 2014 ciclul de scdere a
rateidobnziidepoliticmonetar6operndasupraacesteiadoutierisuccesivedecte
0,25puncteprocentualedarlantreruptnmartie,meninndulteriorratadobnziicheie
lanivelulde3,50lasut,consideratadecvatdinperspectivaasigurriistabilitiipreurilor
petermenmediu.nlunaianuarie,BNRadiminuatirataRMOaplicabilpasivelornleiale
bncilor, precum i rata RMO aplicabil pasivelor n valut cu 3 puncte procentuale7,
respectiv cu 2 puncte procentuale8 pentru ca n luna iulie, cea din urm s fie din nou
redus cu 2 puncte procentuale9; cele trei msuri au fost circumscrise procesului de
armonizareamecanismuluiRMOcustandardelenmateriealeBCE,primadintreeleviznd
nsprioritarsprijinirearevigorriisustenabileaprocesuluidecreditare.
Cicluldescdereprudentarateidobnziidepoliticmonetarafostnsreluatnaugusti
prelungit ulterior, inclusiv pe parcursul primelor dou luni ale anului 2015, n condiiile n
care rata anual a inflaiei a continuat s se plaseze cvasiconstant sub limita de jos a
intervalului de variaie al intei staionare, implicit sub valorile prognozate anterior
cobornd n decembrie la 0,83 la sut10 i n ianuarie 2015 la 0,41 la sut iar traiectoria
previzionat a acesteia a consemnat repetate/semnificative ajustri descendente,
rmnnd, n contextul proieciei trimestriale actualizate n februarie 2015, pe un palier
sensibil inferior punctului central al intei staionare chiari pe orizontul mai ndeprtat al
prognozei;nperioadarecentipetermenscurt,schimbareadecomportamentainflaiei
sedatoranexclusivitateaciuniitemporareafactorilordenaturaofertei(declinulabruptal
preului internaional al petrolului i oferta sporit de produse agricole alimentat inclusiv

Impactul major exercitat asupra preurilor alimentelor de producia agricol foarte bun realizat n anul 2013 i
reducereanlunaseptembrie2013acoteiTVApentruuneleprodusedepanificaie(dela24lasutla9lasut).
5
Perspectivaafostreconfirmatdeceledouproieciitrimestrialeactualizatenacestinterval.
6
BNRareiniiatacestciclunlunaiulie2013,efectundndecursula8luniasescdericonsecutivealerateidobnziide
politicmonetar,careaucumulat1,75puncteprocentuale.
7
Dela15lasutla12lasut,msuraintrndnvigoarencepndcuperioadadeaplicare24ianuarie23februarie2014.
8
Dela20lasutla18lasut,msuraintrndnvigoarencepndcuperioadadeaplicare24ianuarie23februarie2014.
9
Msuraaintratnvigoarencepndcuperioadadeaplicare24iulie23august2014.
10
Astfel,ratamedieanualainflaieisaredusn2014la1,1lasutcelmaisczutniveldinultimii25deani.

de importuri), n timp ce pe orizontul mediu de timp ea avea ca principal resort relativa


temperareaevoluieiateptateainflaieiCORE2ajustat11.
n acest context BNR a efectuat cinci scderi consecutive ale ratei dobnzii de politic
monetar, n pai de 0,25 puncte procentuale, nivelul acesteia fiind redus astfel la 2,25 la
sutnlunafebruarie2015.Complementartieriloroperateasuprarateidobnziidepolitic
monetar, BNR a ngustat progresiv, ncepnd cu luna septembrie (cu cte 0,25 puncte
procentuale)coridorulsimetricformatderateledobnzilorfacilitilorpermanentenjurul
ratei dobnzii de politic, amplitudinea sa restrngnduse n luna februarie la 2 puncte
procentuale; msuraavizat reducerea volatilitii ratelordobnzilor depepiaamonetar
interbancar i consolidarea transmisiei semnalului ratei dobnzii de politic monetar,
inclusivncontextulpotenialeicreterinperspectivaexcedentuluistructuraldelichiditate
din sistemul bancar, n principal pe seama operaiunilor Trezoreriei asociate utilizrii
fonduriloreuropene.Pedeasupra,nseptembrieinnoiembrie,bancacentralamaisczut
cte2puncteprocentualedinnivelulrateiRMOaplicabilepasivelornlei,respectivdincelal
ratei RMO aplicabile pasivelor n valut ale bncilor, acestea fiind reduse astfel la 10 la
sut12,respectivla14lasut13.
nperioadaurmtoare,inclusivpeorizontulmediudetimp,politicamonetarvacontinuas
urmreasc asigurarea stabilitii preurilor pe termen mediu, prin ancorarea solid a
anticipaiilorinflaionisteintromaniercaressprijinecretereaeconomicinclusivprin
refacereancrederiiirevigorareaprocesuluidecreditare,ncondiiilemenineriicoerenei
temporale a acesteia i ale sincronizrii ei cu ciclurile politicilor monetare ale bncilor
centraledinregiuneidinzonaeuro.
Att pe termen scurt, ct i pe orizontul mai ndelungat de timp, calibrarea parametrilor
instrumentelor politicii monetare, n contextul adecvrii condiiilor monetare reale n sens
larg i implicit a conduitei politicii monetare, va fi corelat, n principal, cu intensitatea
presiunilor dezinflaioniste ale deficitului de cerere agregat anticipat a fi n scdere
gradualprecumicucomportamentulanticipaiilorinflaionistepetermenmediu,inclusiv
cupotenialeleriscuriinduselaadresasadeeventualeocuriinternei/sauexterne.Unrol
esenialnfundamentareadeciziilorvorcontinuasldein,deasemenea,incertitudinilei
configuraia balanei riscurilor asociate prognozei inflaiei, inclusiv probabilitatea de
materializare a acestora, precum i dinamica ameliorrii mecanismului de transmisie a
politiciimonetare,implicitaactivitiidecreditareasectoruluiprivatiacomportamentului
de economisire/investire al agenilor economici. n corelaie cu evoluiile macroeconomice
prevalente, precum i cu particularitile funcionrii diferitelor segmente ale pieei
financiare, va fi continuat i procesul de ajustare a caracteristicilor unor componente ale
cadruluioperaionalalpoliticiimonetareavndcascop,pedeoparte,reducereavolatilitii
ratelordobnzilordepepiaamonetarinterbancariconsolidareatransmisieisemnalului
11

AceastareflectainfluenarevizuiriinscdereainflaieiateptatenzonaeuroinalteridinUEprecumiaciunea
dezinflaionist mai intens prezumat a fi exercitat de anticipaiile inflaioniste pe termen mediu, doar parial
contrabalansatedeimpactulrelativeiaccenturiatrenduluiderestrngereavalorilorprognozatealedeficituluidecerere
agregat.
12
Msuraaintratnvigoarencepndcuperioadadeaplicare24octombrie23noiembrie2014.
13
Msuraaintratnvigoarencepndcuperioadadeaplicare24noiembrie23decembrie2014.

rateidobnziidepoliticmonetari,pedealtparte,cretereagraduluidearmonizarea
acestor instrumente cu standardele i practicile n materie ale Bncii Centrale Europene i
aleprincipalelorbncicentralealestatelormembrealeUE.
Viabilitatea i eficacitatea unei asemenea configurri a politicii monetare sunt ns
condiionate de continuarea consolidrii fiscale i de accelerarea reformelor structurale,
concomitent cu intensificarea atragerii fondurilor europene, corespunztor prevederilor
acordurilorncheiatecuUE,FMIiBancaMondial,acesteafiindesenialepentruprevenirea
creteriiprimeideriscsuveran,implicitpentruasigurareaimeninereastabilitiipreurilor
petermenmediu,capremisauneicreterieconomicesustenabileidedurat.

2.PERSPECTIVEECONOMICE
2.1.ECONOMIALANIVELGLOBAL/IPOTEZETEHNICE
PreviziuniledeiarnaleComisieiEuropeneestimeazc2015vafialtreileaandecretere
economic pentru Uniunea European (UE), situat ns la niveluri reduse, care nu ating
valorilenregistratenperioadaprecriz.Astfel,dupocretereaPIBuluirealde1,7%n
UEi1,3%nzonaeuron2015,sepreconizeazcactivitateasevaintensificananul2016,
atingnd 2,1% n UEi, respectiv,1,9% n zona euro. Fiecare din aceste cifrereprezint o
revizuire n sens cresctor de 0,2 puncte procentuale n comparaie cu previziunile din
toamnaanului2014.
Cretereaeconomiclanivelmondialafostde3,4%nanul2014,reflectndastfel,ouoar
revenire a cererii n economiile avansate fa de anul 2013 i o ncetinire a creterii
economicepepieeleemergenteincursdedezvoltare.
Estimrile FMI cuprinse n prognoza World Economic Outlook din aprilie 2015 prevd o
cretereaeconomieiglobalecu3,5%pentruanul2015icu3,8%n2016,ritmuldecretere
aPIBuluimeninnduselaacelainivelcucelestimatnprognozadinianuarie2015.Pentru
economiileavansate,cretereaesteprognozatsfiemaiputernicn2015dectn2014
darmaislabncazulpieeloremergente,prezentndperspectiveestompatepentruunele
economiidepiaemergente,mariexportatoaredepetrol.
n acest context, se presupune c n multe economii avansate, meninerea unor politici
monetarerelaxanteesteesenialpentrususinereaactivitiieconomice.Deasemenea,n
unele economii este nevoie de creterea investiiilor n infrastructur i de implementarea
reformelorstructurale.nmulteeconomiiemergente,spaiuldemanevroferitdepolitica
macroeconomic pentru sprijinirea creterii economice rmne limitat. ns n unele din
aceste state, preul redus al petrolului va ajuta la diminuarea inflaiei i vulnerabilitilor
externe,ceeacevareducepresiunileasuprabncilorcentralepentrumajorareadobnzilor.
n aceste condiii, se anticipeaz o cretere a PIBului n economiile avanstate cu 2,4% n
2015 i 2016 fa de 1,8% ct a nregistrat n anul 2014. De asemenea, se estimeaz o
cretereeconomicnZonaEurode1,5%n2015,irespectiv1,6%n2016.

10

EvoluiaGermaniei,principalulparteneralRomnieinceeaceprivetecomerulexterior,i
care reprezint n acelai timp motorul economiei Uniunii Europene, este pozitiv att n
anul2015ctinanulurmtor.Astfel,ritmuldecreteresevameninen2015laacelai
nivelcaceldin2014ianumede1,6%urmndcan2016snregistrezeocreterede1,7%,
contribuindastfellasusinereaexporturilorromneti.
DespreItalia,sepoatespunec,duposcdereaPIBuluicu0,4%nanul2014,pentruanul
2015sepreconizeazouoarcretereeconomicde0,5%urmatdeoaccelerarearitmului
decreteren2016pnla1,1%.
n ceea ce privete Frana, se anticipeaz o redresare economic a acesteia n anul 2015,
estimnduse o cretere economic de 1,2% fa de doar 0,4% nregistrat n anul 2014.
Pentru anul 2016, FMI a revizuit n cretere estimrile privind economia Franei pn la
1,5%.
Proiecia preului ieiului brent a fost revizuit n scdere, de la 96,3$/baril ct sa
nregistratnanul2014launnivelde58,1$/bariln2015.Pentruanul2016seestimeazo
uoarmajorarefadeanul2015apreuluiieiuluibrentajungndpnla65,7$/baril.
Lund n considerare evoluia economiei mondiale n urmtoarea perioad, n Romnia,
pentruintervalul20152016seestimeazcreterimediianualealeexporturilordebunuri,cu
7,2%iarlaimporturicu7,7%.Dupcenanul2014deficitulcomercialFOBCIFanregistrato
ponderenPIBde4,0%,acestasevasituapeuntrendascendent,atingndnivelulde4,5%n
anul2016.

11


2.2.EVOLUIICICLICEIPERSPECTIVEACTUALE
PERSPECTIVEACTUALE
n anul 2014, n Romnia, PIB a crescut cu 2,8%, fiind al patrulea an de cretere (1,1% n
2011, 0,6% n 2012, 3,4% n 2013), ceea ce consolideaz tendina de revenire din criza
economicifinanciarcareaafectatiRomniananii2009i2010.Cretereadin2014sa
datorat, n principal, contribuiei pozitive a cererii interne. Principalul factor al acestei
creteri,consumulprivat,afostsusinutdeocretereputernicasalariuluirealiderate
aledobnziiceauatinsniveluriminimerecord.
Consumul final sa majorat cu 4,6% ca urmare a creterii consumului privat cu 4,5%, n
condiiileuneiinflaiisczuteiaconsumuluiguvernamentalcu5,3%.
Activitateainvestiionalafostredus,formareabrutdecapitalfixnregistrndoscdere
cu 3,5%. Acest fapt a fost determinat de incertitudinile crescute n rndul investitorilor, n
special al investitorilor strini, precum i de o contribuie sczut a investiiilor
guvernamentale.
Exportul de bunuri i servicii sa majorat cu 8,1%, n timp ce importurile sau majorat cu
7,7%,contribuiaexportuluinetfiindaproapenul.

Grafic1ContribuiilacreterearealaPIB

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Dinpunctdevederealoferteiinterne,saremarcatcretereavaloriiadugatebrutentoate
sectoareleeconomice:nindustriecu3,6%,nserviciicu2,6%,nagriculturcu1,5%,iarn
construciisanregistratomajorarede0,3%.
La sfritul anului 2014 rata anual a inflaiei a ajuns la un minim istoric de dup 1990,
atingndunnivelde0,83%,cu0,72puncteprocentualesubcelnregistratlasfritulanului
2013. Ca medie anual, inflaia sa situat cu 2,91 puncte procentuale sub media anului
anterior,ajungndla1,07%.
12

Procesul de dezinflaie sa manifestat n contextul scderii preurilor produselor agricole.


Aceast scdere sa datorat att unei producii peste medie i a nchiderii unor piee
importante de desfacere, ct i a unui declin substanial al cotaiilor internaionale ale
ieiului,manifestatnultimultrimestrualanului2014.Latoateacesteaseadaugiefectul
favorabildeamnareaprocesuluideliberalizareapreuluigazelornaturaledelanceputul
luniioctombrie.
Cutoateacestea,n2014,lanivelulUniuniiEuropene,Romniaanregistratceamaimare
inflaie anual la sfritul anului n condiiile n care majoritatea rilor au consemnat un
procesdedeflaie.
Preuriledeconsumnlunamartie2015comparativcudecembrie2014aucrescutcu1,17%,
n special datorit majorrii cu 1,39% a preurilor mrfurilor alimentare. Impactul cel mai
mare asupra majorrii preurilor la mrfurile alimentare la avut creterea preurilor la
legumeifructe.
Inflaiaanualnlunamartie2015aatinsnivelulde0,79%,nregistrndoscderecu0,25
puncteprocentualefademartie2014.
Pentruanul2015seateaptcainflaiasatingunnouminimistoric,ajungndlaovaloare
de0,7%lasfritulanului,cuomedieanualde0,2%.Estimrileauluatncalculimpactul
reduceriicoteideTVAdela24%la9%latoateproduselealimentare,labuturinealcoolice
ilaserviciiledealimentaiepublic,msurcaresevaaplicadela1iunie2015.
n2014,ocupareaforeidemunc,bazatpedateledinConturileNaionale,samajoratcu
1,0% ca rezultat al majorrii n industrie cu 3,2%, n sectorul serviciilor cu 2,1%, iar n
construciicu1,4%,ntimpcenagricultursareduscu2,1%.Totui,salariaiidineconomie
saumajoratcu2,0%,caurmareacreteriinindustriecu2,9%,nagriculturcu2,2%in
sectorulserviciilorcu2,0%,ntimpcenconstruciisareduscu1,5%.
Rataomajului,conformAMIGO,saredusdela7,1%n2013la6,8%n2014.
EVOLUIICICLICE
Cretereaprodusuluiinternbrutpotenialacontinuatssembunteascn2014nciuda
uneievoluiinefavorabile,chiardacmaiatenuatecomparativcu2013,aformriibrutede
capitalfix(FBCF).Amplificareacontribuieiconsumuluifinallacretereaeconomicconduce
la o nchidere a decalajului de producie (outputgap) n 2017, chiar n condiiile n care
cretereaPIBpotenial14ajungesdepeasc3%petermenmediu15.
Accelerarea deosebit a creterii poteniale n perioada 20152018 se face pe fondul unei
contribuii consistente i n cretere a productivitii totale a factorilor (TFP), care arat
caracterulintensivalcreteriieconomiceireflectschimbrilestructuralecareauavutloc
nultimiianineconomiaromneasc.Dupscderiledin2013i2014,FBCFrevinetreptat
la creteri care determin o mbuntire a contribuiei stocului de capital la creterea
14

calculatdupmetodaECFINarmonizatpentrutoatestatelemembre
Trebuiemenionatfaptulc,dacseianconsideraredoarprognozamacroeconomicpnn2016,cretereapotenial
ncetinete uor la 2,3% n 2015 i 2,7% n 2016, fapt ce conduce la un outputgap
de0,7%n2015ilanchidereaacestuian2016.
15

13

potenial.Scdereainvestiiilornetenutilajeimijloacedetransportsaamelioratnanul
2014(6.4%fade13.1%)semnalndotendindereluareaconstruiriidecapacitide
producie.
Contribuiafactorului munc(exprimatprinnumrultotaldeorelucrate neconomie)va
revenilavaloripozitivepeintervaluldeprognoz.ncondiiileuneiratenaturaleaomajului
(NAWRU) n uoar scdere ale crei efecte sunt compensate de evoluiile demografice
nefavorabile, contribuia pozitiv a numrului de ore lucrate este rezultatul unor dinamici
pozitiveapopulaieiocupate(datoratembuntiriicondiiilordepepiaamuncii),daria
numruluimediudeorelucrateneconomie.

Tabel3ContribuiafactorilorlacretereaPIBpotenial

PIB
potenial

2014

Contribuii%

Capital

Munc

TFP

OutputGap

2.0

0.6

0.1

1.5

1.7

2015

2.5

0.7

0.2

1.5

1.0

2016

2.9

0.9

0.4

1.6

0.6

2017

3.1

1.0

0.5

1.6

0.0

2018

3.2

1.2

0.4

1.7

0.7

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

2.3.SCENARIULPETERMENMEDIU
Pornind de la premisa c ultimele prognoze ale CE i FMI relev o accelerare a activitii
economicenUEicmediuleconomicinternsevambuntincontextulOUGnr.6/2015
privindreducereaTVA,seestimeazcnRomniasevanregistranperioada20152018
ombuntiregradualaperformanteieconomiceaRomniei,astfelnctsserecupereze
scderiledinperioadaderecesiune20092010.
n 2015 produsul intern brut va crete cu 3,2% ca urmare a contribuiei pozitive a cererii
interne.Pentruurmtoriiani,seateaptoacceleraretreptataritmuluidecretereaPIB
pnla4,0%n2018.
Consumulprivatesteateptat,deasemenea,snregistrezeritmurianualedecretere,dela
3,5% n 2015 la 4,1% n 2018. Consumul guvernamental va fi determinat de o politic
bugetar caracterizat printro stabilizare a ocuprii n sectorul bugetar i raionalizare a
cheltuielilorcubunurileiserviciile.
Considernd evoluia formrii brute de capital fix din 2014 ca fiind conjunctural, se
estimeaz c n perioada 2015 2018, se vor nregistra creteri care pot fi susinute de
intrri mai substaniale de fonduri europene. Astfel, creterile se vor accelera anual, de la
4,5%n2015la6,8%n2018.
14

ExportulnetivadiminuacontribuialacreterearealaPIB,comparativcu2014,avndo
contribuienegativpetotintervalul20152018,respectivde0,2procenten2015,atingnd
n2018nivelulde0,4procentedincauzaunorcreterialeimporturilordebunuriiservicii
superioareceloraleexporturilor,importurigeneratedeinvestiiilencretere.

Tabel4ComponentelePIB

2015

modificriprocentualeanuale
2016
2017
2018

PIBreal

3,2

3,4

3,7

4,0

Cheltuielileconsumuluiprivat

3,5

3,6

3,9

4,1

Cheltuielileconsumuluipublic

1,0

2,0

1,6

1,5

Formareabrutdecapitalfix

4,5

5,5

6,3

6,8

Exporturidebunuriiservicii

6,1

5,8

6,2

6,3

Importuridebunuriiservicii

6,5

6,8

7,2

7,2

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Cretereaeconomicpetermenmediuvacreacondiiilembuntiriiocuprii,nspecialn
ceea ce privete numrul salariailor. Astfel, se estimeaz c populaia ocupat se va
majora,nmedie,cu1,2%anual,iarnumrulsalariailorcu2,1%.
Rataomajului,conformAMIGO,sevadiminuadela6,7%n2015la6,4%n2018.
ncepndcuanul2016inflaiasevameninerelativconstant,situnduse,camedieanual,
ntre2,0%n2016i2,5%n2018.Nivelulmairedusdinanul2016sedatoreazpersistenei
efectului de baz al msurii de reducere a TVA la alimente cu 15 puncte procentuale.
Continuarea procesului de meninere a inflaiei la un nivel redus va fi susinut prin
meninerea conduitei ferme a politicii monetare, n vederea asigurrii pe termen mediu a
stabilitiipreurilor.Previziunileauluatncalculaniagricolinormaliiovolatilitateredus
pentrupreulinternaionalalpetrolului.
De asemenea, noua metodologie de calcul a accizelor n funcie de evoluia inflaiei, care
face mai predictibil impactul acestora asupra preurilor produselor accizabile, ct i
continuarea reformelor structurale vor menine procesul de dezinflaie pe o traiectorie
sustenabil.
Totodat, continuarea procesului de dezinflaie va contribui la scderea suplimentar a
ateptrilor inflaioniste, prin revenirea tendinei de apreciere n termeni reali a monedei
naionale n raport cu euro. Acest fapt este posibil dac se are n vedere perspectiva unei
creteri mai accelerate de productivitate n economia romneasc, fa de principalii si

15

parteneri externi. Impactul cursului de schimb va fi unul modest, manifestat n sensul


susineriiprocesuluidedezinflaie.
2.4.BALANESECTORIALE
nanul2014,cretereaexporturilorromneti,comparativcuanul2013,afostde5,8%,n
timp ce importurile au crescut cu 5,9%. n aceste condiii, deficitul comercial FOBCIF sa
majoratcu5,9%comparativcucelnregistratnanul2013.
nprimele2lunidin2015exporturileRomnieiaucrescutcu3,6%ntimpceimporturiles
aumajoratcu3,3%,fadeperioadacorespunztoaredin2014.Astfel,balanacomercial
(FOBCIF)sanchisnprimele2luni2015cuundeficitnvaloarede563,3mil.euro,maimic
cu0,8%fadeceldinperioadadecomparaieaanuluianterior.
Ca i n anul precedent, exportul va rmne n anul 2015 o component a cererii, care va
sprijinicretereaeconomicaRomniei.Astfel,pentruanul2015seestimeazocreterea
exportuluidebunuricu7,2%,iarpentruimportuldebunuriocreterede7,6%.
Pe ansamblu, prognoza pentru 2015 arat c deficitul comercial se va situa, n termeni
valorici,lacirca7mld.euro,cuoponderenPIBde4,3%.
Exportulintracomunitaranregistrat,nultimiiani,oncetinirearitmuluidecretere,dela
19,1% n 2011, la 8,1% n 2014 chiar cu o scdere cu 1,4% n 2012. n anul 2015, pentru
exportulintracomunitar seestimeazouoarcreterefadeanul2014pnla8,2%.n
acest context, ritmul de cretere a exportului intracomunitar l va devansa pe cel
extracomunitar cu 3,5 puncte procentuale. n ceea ce privete importul intracomunitar,
ritmuldecreterealacestuiasevamajorapnla6,8%nacestan,iarcelextracomunitar,
vanregistraocreterecu9,9%.Avndnvedereevoluiileestimatepentruimportiexport,
va rezulta pe zona intracomunitar un deficit comercial de 6,7 mld. euro, iar pe cea
extracomunitarunmicexcedent.
Lundnconsiderareevoluiaeconomieimondialenurmtoareaperioad,pentruintervalul
20162018 se estimeaz creteri medii anuale ale exporturilor de bunuri de 7,3%, iar la
importuride7,9%.Dupcenanul2014,pondereadeficituluicomercialFOBCIFnPIBafost
de 4,0%, n anul 2018 va atinge nivelul de 5,1%. Pentru exporturile ctre zona Uniunii
Europene se estimeaz un ritm mediu anual de cretere de 8,4%, iar pentru importurile
intracomunitarede7,4%.Pentruexporturileiimporturileextracomunitareseestimeazo
creteremediede4,5%,respectiv9,5%.
nanul2014,contulcurentalbalaneideplianregistratundeficitnscderecucca.40%
fa de 2013 ajungnd la o pondere n PIB de doar 0,5%. Finanarea deficitului de cont
curent sa realizat integral prin investiii strine directe. Investiiile strine directe au atins
valoarea de 2,4 mld. euro i au fost mai mici cu cca. 11% fa de anul 2013 cnd au
nregistrat2,7mld.euro.

16

nprimele2lunialeanului2015,contulcurentalbalaneideplisanchiscuunexcedent
n valoare de 285 mil. euro, fa de un deficit de 201 mil. euro, nregistrat n perioada
similar a anului 2014, pe fondul reducerii deficitului nregistrat de balana veniturilor
primare, al majorrii excedentului balanei bunurilor i serviciilor i al transformrii
deficituluibalaneiveniturilorsecundarenexcedent.
n anul 2015, deficitul contului curent al balanei de pli externe se ateapt s ating o
valoarede1,9mld.euro,reprezentnd1,2%dinPIB.Investiiilestrinedirectevoracoperi
integraldeficituldecontcurent.
Petermenmediu,niveluldeficituluidecontcurentsevameninelaovaloarecuprinsntre
2,32,8mld.euro, cuo ponderenPIBde1,4%nanul2016 i1,5%n2018.n perioada
20162018,pondereanPIBasolduluinetcurestullumii,lundncalculicontuldecapital,
sevameninepozitiv,cuunuortrenddescendent,ncondiiileuneicontribuiimairidicate
acontuluidecapital.Esteimportantdemenionatfaptulcpondereacontuluidecapitaln
PIBsevadiminuadela2,4%ctvareprezentan2016la2,2%nanul2018.

2.5.SCENARIULMACROECONOMICPETERMENMEDIUNCONDIIILEIMPLEMENTRII
NOULUICODFISCAL
Implementarea noului Cod fiscal ncepnd cu anul 2016 va avea un impact pozitiv asupra
economiei,ngeneral,iasupraconsumuluiprivatiinvestiiilor,nspecial.
Fa de scenariul de baz prezentat n varianta actual a Programului de Convergen,
prognoza creterii economice n condiiile create de msurile fiscale estimeaz o cretere
suplimentaraprodusuluiinternbrut,ntermenireali,de0,50,8puncteprocentuale.

Tabel5ComponentelePIBscenariulalternativ

2015

modificriprocentualeanuale
2016
2017
2018

PIBreal

3,2

4,0

4,2

4,8

Cheltuielileconsumuluiprivat

3,5

4,5

4,8

5,4

Cheltuielileconsumuluipublic

1,0

2,0

1,6

1,8

Formareabrutdecapitalfix

4,5

6,0

6,6

7,3

Exporturidebunuriiservicii

6,1

5,8

6,2

6,3

Importuridebunuriiservicii

6,5

7,0

7,6

7,5

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Cerereainternsevaaccelera,nregistrndcontribuiilacretereaprodusuluiinternbrutde
circa 4,8 procente, n medie, anual. Consumul privat se va majora semnificativ, cu ritmuri

17

anuale de circa 4,9 fa de 3,9% n scenariul de baz. Formarea brut de capital fix se va
majoracucirca6,6%,fade6,2%nscenariuldebaz.
Acoperirea cererii interne suplimentare va necesita pe lng surse interne n cretere i
importuri majorate, astfel c exportul net va avea o contribuie mai negativ la creterea
realaprodusuluiinternbrut.
Efectele implementrii msurilor fiscale se vor resimi i n plan social. Astfel, creterea
economicsuplimentarvagenera,pedeoparte,unnumrmaimaredesalariai,ipede
alt parte, o cretere a veniturilor populaiei, n funcie de comportamentul agenilor
economici.

Tabel6Evoluiapieeiforeidemunc

2015

2016

2017

2018

MODIFICAREPROCENTUAL
1)

1.Populaiaocupattotal
3.Rataomajului%2)
4.Productivitateamuncii3)
7.Compensaiapesalariatlei

1,1
6,7
2,0
3,7

1,2
6,5
2,7
4,2

1,3
6,4
2,9
4,4

1,3
6,3
3,4
5,0

1)

Populaiaocupat,definiiapentruconceptulinterndinconturinaionale
DefiniiaarmonizatcuEurostat(LabourForceSurveyAMIGO)
3)
PIBrealpepersoanocupat
2)

Comparativcuscenariuldebaznacestscenariuseestimeazocreteremaiaccelerata
importurilor n perioada 20162018, neafectnd estimrile pentru anul n curs. Acest fapt
conducelaomajorareadeficituluidecontcurentattcavaloare,cticaponderenPIBpe
aceastperioad.
Astfel, comparativ cu scenariul de baz, n actualul scenariu, pentru importurile de bunuri
dincadrulbalaneideplisepreconizeazcreterimaimaricu0,3ppn2016i0,4ppn
2017 respectiv 2018. Acest lucru va conduce la o majorare a ponderii deficitului de cont
curent n PIB de la 1,4% la 1,5 n 2016 i de la 1,5% la 1,7% n 2017 i n 2018. Lund n
considerareicontuldecapital,soldulnetfaderestullumiiramnencontinuarepozitiv,
darsediminueazcaponderenPIB.
Tabel7Balanesectoriale
%dinPIB
1.Soldulnet,faderestullumii
Dincare:
balanabunuriloriserviciilor
balanaveniturilorprimareiaveniturilor
secundare
contuldecapital
Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz
18

2015

2016

2017

2018

1,2

0,2

0,9

0,2

0,6

0,1

0,5

0,4

1,4
2,4

1,7
2,4

1,6
2,3

1,4
2,2


Pentru anul 2016 inflaia se va menine la un nivel redus, respectiv 1% ca medie anual.
AcestfaptsedatoreazattefectuluidebazalmsuriidereducereaTVAlaalimentecu15
pp.dinlunaiunie2015,ctireduceriicoteistandardTVAdela24%la20%ncepndcu1
ianuarie2016.
Pentru anii2017 i 2018 seateapt cainflaia s revin pe un palierascendent,odat cu
epuizareaefectelordereducereacoteideTVA.Astfel,inflaiamedieanualesteestimats
sesituezelavaloride2,7%irespectiv2,5%.
nceeacepriveteevoluiileciclice,seestimeazaccentuareacontribuieiTFPlacreterea
potenial nsoit de o mbuntire marginal a contribuiei orelor lucrate, reflectnd o
cretereaproductivitiimunciimaimarecomparativcuscenariuldebaz.Mediaanuala
creteriipotenialeajungela3,3%nscenariulalternativ,fade2,9%nscenariuldebaz.
Chiardacoutputgapulurmeazaceeaitraiectoriedescendentcunchiderenanul2017,
cretereapotenialatinslaorizontulanului2018seapropiederatelenecesareasigurrii
convergeneirealeaRomnieicuUE16.

Tabel8ContribuiafactorilorlacretereaPIBpotenialscenariualternativ

PIB
potenial

2014

Contribuii%

Capital

Munc

TFP

OutputGap

2.1

0.6

0.1

1.6

1.8

2015

2.7

0.7

0.3

1.7

1.4

2016

3.2

0.9

0.5

1.8

0.6

2017

3.5

1.0

0.5

2.0

0.0

2018

3.7

1.2

0.4

2.0

1.1

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

16

n cazul n care scenariul alternativ este rulat pn n 2016, creterea potenial obinut se situeaz la 2,4% n
2015 i 2,8% n 2016, n timp ce output-gap devine pozitiv n 2016.
19


3.SOLDULBUGETULUIGENERALCONSOLIDATIALDATORIEI
3.1.STRATEGIADEPOLITICI
nmedie,efortulstructuralanualpeultimiianiafostde1,2puncteprocentuale,respectivde
la5,9%dinPIBn2010la1,0%dinPIBnanul2014.
Datefiindprogreselerealizatenconsolidareafiscaliaguvernaneieconomice,ajustarea
fiscal va continua chiar dac ntrun ritm mai uor dect n perioada 20092012, fiind
prevzut o modulare a efortului fiscal prin strategii difereniate favorabile creterii
economice,ntreprinseattpeparteadevenituri,ctipeparteadecheltuieli.
ncadrulpoliticiidecheltuielibugetarepreocupareamajoroconstituieoptimizareastructurii
acestoractreoarhitecturcaresstimulezedezvoltareaeconomicsustenabil,nspecial
prinreorientareacheltuielilordeinvestiiipublicenvederearealizriiuneitreceritreptatede
lainvestiiilefinanateintegraldinsursenaionalelainvestiiicofinanatedinfonduriUE.
Se intenioneaz meninerea n continuare a deficitului bugetar pe anul 2015 conform
Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea i Guvernana n cadrul Uniunii Economice i
Monetare,intaplanificatistabilitnbazaacorduluidefinanaredetippreventivncheiat
cuUEiFMIfiindde1,45%dinPIBcareincludeunajustorde0,25puncteprocentualedinPIB
pentrucofinanareaproiectelorsusinutedinfondurieuropene.
Tabel9Evoluiadeficitelorbugetare
%dinPIB

2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

DeficitESA

6,6

5,3

2,9

2,2

1,5

1,45

Deficitstructural

5,9

3,6

2,4

1,4

1,0

1,25

*)intasumatcareincludeunajustorde0,25pppentrucofinanareaproiectelorsusinute
dinfondurieuropene

3.2.POLITICABUGETARNANUL201517

intadedeficitbugetarcashafoststabilitla1,8%dinPIB,ceeacecorespundeunui
defictESAde1,2%dinPIBiunuideficitstructuralde1,0%dinPIB(lacareseadaug0,25
puncte procentuale ajustor pentru cofinanarea proiectelor susinute din fonduri
europene).

I. Politicafiscalbugetarnanul201518
ContinuareaconsolidriifiscaleprinreducereadeficituluiESAdela2,2%dinPIBn
2013la1,5%dinPIBn2014,respectivadeficituluicashdela2,5%dinPIBn2013la
1,9%dinPIBn2014.
Pe partea de venituri se vor face resimite efectele unormsuri adoptate anterior,
precumreducereacontribuiilordeasigurrisocialedestatcu5pppentruangajator,
17
18

Dacnusespecificaltfel,cifreleprezentatenaceastseciunesuntnmetodologiecash.
Dacnusespecificaltfel,cifreleprezentatenaceastseciunesuntnmetodologiecash.
20

scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit, reducerea cotei impozitului pe


construciidela1,5%la1%.Totodatsaavutnvedereextindereabazeideaplicare
acoteiredusedeTVAde9%pentruproduselealimentareiserviciilederestaurant.
Tabel10ImpactulmsuriideextindereacoteiredusedeTVAde9%
mld.lei
2015
(6luni)

Impactulbrutalmsuriideextindereabazeideaplicareacoteireduse
deTVA
dincare,veniturirecuperate
prin:

2,8
4,1

1.Evoluiaeconomic*

1,1

2.IncasrisuplimentareANAF(trimI)

3,0

*)Implicaiiasupraproducieiindustriale,produsuluiinternbrut,consumuluipopulaieiilocurilorde
munc

Msuraseaplic ncepnd cu datade1iunie2015,iar impactulnegativ asupraveniturilor


bugetare se estimeaz c va fi compensat att ca urmare a efectelor de multiplicare
economic,ctidincretereaveniturilorbugetarencasatecaurmareaimplementriide
ctreANAFamsurilorstructuraledeeficientizareasistemuluidecolectareaveniturilor.

Peparteadecheltuieli:
majorarea fondurilor alocate pentru cofinanarea i susinerea implementrii
proiectelorcufinanareeuropean;
majorareasalariuluiminimla975leidela1ianuarieila1.050leidela1iulie;
majorareasalariilorpersonaluluididacticiauxiliardidacticcu5%dela1martieicu
5%dela1septembrie;
majorarea salariilor personalului din sistemul public sanitar i sistemul public de
asistensocialcu100deleidela1Ianuarie;
indexareapensiilorcu5%.nanul2015valoareapunctuluidepensiesemajoreazcu
5%respectivdela790,7leila830,2lei;
majorareaalocaiilorsocialepentrufamiliilecelemaisrace,pensionariipersoane
cudizabiliti.

II. Obiectivele ANAF pentru anul 2015 sprijin realizarea obiectivelor politicii fiscal
bugetareialepoliticiieconomice,prin:
Combatereafermaevaziuniifiscaleaciuniprioritare:
-

dezvoltarea analizei de risc generalizat la nivelul ntregii activiti de administrare


fiscal, n baza informaiilor de natur fiscal despre contribuabili; dezvoltarea
21

aplicaiilorinformaticenvedereaefecturiideanalizealerezultateloraciunilorde
inspectiefiscaliniiatecaurmareaanalizeiderisc,nvedereaconfirmriicriteriilor
derisciafurnizriideinformaiipentruanalizederiscviitoare;
-

creterea ponderii controalelor DGAF dedicate destructurrii lanurilor evazioniste,


mai ales n ceea ce priveste frauda n domeniul TVA i eliminarea din sistem a
firmelor,,fantom;

intensificareautilizriiinstrumentelordecooperareadministrativnmateriedeTVA,
inclusivacontroalelormultilaterale;

optimizareaprocedurilordenregistrareaoperatoriloreconomicinscopurideTVA
saudeanulareacodurilordeTVA,nsensulreduceriibariereloradministrative;

contientizarea agenilor economici privind riscul neutilizrii caselor de marcat,


respectiv neemiterii bonurilor fiscale, prin suspendarea operativ a activitii din
locaia respectiv precum i prin stimularea consumatorilor de a solicita bonuri
fiscale(Loteriafiscal);

intensificareacontroalelorprivindcombatereasubdeclarriiimpozituluipevenitia
contribuiilor sociale prin extinderea la nivel naional a proiectului pilot viznd
reducereasalariilorsubdeclaratepebazdeconformarevoluntar;

extinderea programului de verificare a situaiei fiscale prin utilizarea metodelor


indirecte la nivel naional, prin structurile teritoriale ale ANAF, pentru toate
categoriiledepersoanefizicecareprezintriscfiscal;nfiinareadeserviciidedicate
deverificrifiscalelanivelregionaliinstruireapersonaluluinacestsens;

continuareainiiativeiprivindPersoaneleFizicecuAveriMari,respectivintensificarea
verificrilor conform codului de procedur fiscal i relansarea campaniei de
notificare prin transmiterea de scrisori ctre contribuabilii ce prezentau riscul de
nedepunereadeclaraieidevenitdinstrintate;

ntrireaieficientizareacontroalelorvamale

mbuntireaconformriivoluntare
-

continuareasimplificriiaccesuluicontribuabiluluilapropriuldosarfiscalprincrearea
posibilitiideaccesareainformaiilorprivindpropriileobligaiifiscale(SMS,email)
iapliielectroniceaacestora(card,SMS);

continuarea simplificrii declaraiilor fiscale precum i dezvoltarea declarrii


electronice;

efectuareaunuirecensmntalcontribuabililorpentruverificareatuturoratributelor
denregistrare;

realizareademersurilorpentruimplementarea,ncolaborarecuMinisterulFinanelor
Publice (MFP), a plii cu cardul i integrarea, pe ct posibil, a acestei faciliti cu
"SpaiulPrivatVirtual";
22

dezvoltareancontinuareaProgramuluideconformarefiscalaPersoanelorFizicecu
Averi Mari prin efectuarea de verificri fiscale pe baza analizei de risc i derularea
unor proiecte specifice de mbuntire a conformrii voluntare programe de
notificare privind declararea veniturilor, ntlniri cu organizaiile i practicienii din
domeniulfiscal;

cretereacalitiiserviciiloroferitecontribuabililor.

Cretereaeficieneicolectriiveniturilor
-

implementareaProiectuluidemodernizareaadministraieifiscale(RAMP);

finalizarea centralizrii tehnologice a Sistemului Informatic de Administrare a


Creanelor (SIAC) i implementarea unei noi versiuni a sistemului informatic care
deservetecontabilitateacreanelor;

realocarea portofoliului de contribuabili mari i mijlocii i plasarea lor n


administrareastructurilorregionale;

elaborarea unei strategii de resurse umane, ca parte integrant a strategiei de


resurseumaneaMFP;

consolidarea forei de munc de la nivelul instituiei, avnd n vedere c numrul


total al personalului ANAF raportat la numrul de contribuabili administrai se
ncadreaz n media administraiilor fiscale din alte state europene (inclusiv
operaionalizareaintegralaDGAFpnlafinalulanului2015);

derularea unui intens program de investiii centrat pe consolidarea, repararea i


extinderea sediilor din Bucuresti, inclusiv prin consolidarea viitorului sediu al
structuriidedicatecontribuabililormariimijlociidinregiuneaBucurestiIlfovprecum
iprindemarareainvestiieilaviitorulsediualAgenieiilaviitorulcentrudedate.

23


3.3.PERSPECTIVELEBUGETAREPETERMENMEDIU
n ipoteza meninerii pe termen mediu a politicilor fiscalbugetare actuale, se estimeaz c
RomniasevancadrancerinelePactuluideStabilitateiCreterenceeacepriveteOTM.
Tabel11Soldulbugetuluigeneralconsolidat(%PIB)

2015
inteasumate

2016
Estimri

2017
Estimri

2018
Estimri

SOLDmetodologieESA

1,45*)

1,2**)

1,0**)

0,8**)

SOLDstructural

1,25*)

1,0**)

1,0**)

1,0**)

*)Includeunajustorde0,25pppentrucofinanareaproiectelorsusinutedinfondurieuropene
**)Nuincludeeventualulajustorpentruinvestiiisaureformestructuralecuefectebugetarepozitivedirectepe
termenlung,inclusivprinconsolidareapotenialuluidecreteredurabil,posibilafiacordatnbazaprevederilor
art.9dinRegulamentului(CE)1466/97.

Grafic2POZIIABUGETARCONSOLIDAT(ESA2010,%PIB)19

I.

Pe termen mediu, Guvernul ia fixat ca elemente ale consolidrii politicii


fiscalbugetare,

peparteadevenituri:
meninerea reducerii contribuiilor de asigurri sociale de stat cu 5 pp pentru
angajator;
scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit, msur n vigoare pn la 31
decembrie2016;

19

Corelaiavenituricheltuieli=soldpoateprezentadiferenedatoraterotunjirilorlaozecimal.
24

meninereacoteiimpozituluipeconstruciila1%;
modificarealegislaieiprivindredeveneleiinstituireaunuinouimpozitndomeniul
petrolier. Acesta va nlocui impozitarea n domeniul petrolului i gazelor naturale
astfelnctncasrilesfiecelpuinlanivelulanteriorpeacestdomeniu;
meninerea cotei reduse de TVA de 9% pentru produsele alimentare i serviciile de
restaurant.

peparteadecheltuieli:
Asigurareaunui nivelsustenabilpentrucheltuielilecusalariileipensiilen sectorul
public;
Reorientarea cheltuielilor de investiii publice n vederea realizrii unei treceri
treptatedelainvestiiilefinanateintegraldinsursenaionalelainvestiiicofinanate
dinfondurieuropene;
Orientarea resurselor disponibile ctre investiii publice de antrenare n domeniile:
infrastructur,dezvoltarerural,energieitehnologieavansat;
Accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene pentru mbuntirea ratei
deabsorbiei;
Regndireaachiziiilorpublicenbazacriteriilordeoportunitate,prioritate,eficien;
Continuareafinanriischemelordeajutordestatinperioada20162018,pentrua
contribui la crearea de noi locuri de munc, realizarea de investiii care utilizeaz
tehnologiinoi,obinereadeproduse,servicii,tehnologiiinovative, cuefecteasupra
creteriieconomiceiasigurriistabilitiimacroeconomice;
Implementarea programrii bugetare multianual pe proiecte i programe, care va
aduceeconomiiimportantelabugetivacretegraduldepredictibilitateieficiena
cheltuielilorpublice.
n anul 2016 politica salarial promovat va fi n concordan cu ultimele evoluii ale
mediuluiinterniinternaional,cucadrullegislativnvigoare,precumicumsurilefiscalei
bugetarecesevorimplementapeorizontuldereferin.
Pentruanul2016searenvedere:

cretereagradualasalariuluidebazminimbrutpear,astfel:nsemestrulIdela
1.050leila1.125lei,iarncepndcusemestrulIIla1.200lei;

acordarea unor majorri salariale pentru personalul didactic i didactic auxiliar din
nvmnt, respectiv 5% ncepnd cu data de 1 aprilie 2016 i nc 5% de la 1
octombrie2016.

n anul 2016 politica de ocupare a posturilor vacante din sistemul bugetar, se va realiza
potrivit prevederilor art. 31 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul 2015, precum i alte msuri n
25

domeniulcheltuielilorpublice,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.71/2015,
respectiv ordonatorii de credite sunt autorizai s stabileasc numrul maxim de posturi
finanateastfelnctsseasigureplataintegraladrepturilordenatursalarialacordate
ncondiiilelegii,cuncadrareancheltuieliledepersonalaprobateprinbuget.
Cheltuielile de personal aferente bugetului general consolidat pe anul 2016 cuprind i
sumelenecesarepliitraneiaferenteanului2016dintitlurileexecutoriicareaucaobiect
acordareaunordrepturidenatursalarialstabilitenfavoareapersonaluluidininstituiilei
autoritilepublice,caresepltescealonatconformprevederilorlegalenvigoare.
n anul 2013 a fost aprobat Legea nr. 165/2013 privind msurile pentru finalizarea
procesuluiderestituire,nnatursauprinechivalent,aimobilelorpreluatenmodabuzivn
perioadaregimuluicomunistnRomnia,potrivitcreiacererilederestituirecarenupotfi
soluionate prin restituire n natur la nivelul entitilor nvestite de lege, se soluioneaz
prin acordarea de msuri compensatorii sub form de puncte, acordate prin decizia de
compensare, ce pot fi valorificate prin achiziionarea de imobile din Fondul naional la
licitaia public naional, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016. n termen de 3 ani de la
emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017,
deintorulpoateoptapentruvalorificareapunctelorinnumerar.Astfel,deintorulpoate
solicita, anual, dup 1 ianuarie 2017, Autoritii Naionale pentru Restituirea Proprietilor
emitereaunuititludeplatpentrucelmult14%dinnumrulpuncteloracordateprindecizia
de compensare i nevalorificate n cadrul licitaiilor naionale de imobile. Ultima tran va
reprezenta16%dinnumrulpuncteloracordate.
Totodat, Legea nr. 165/2013 prevede la art. 41 c plata sumelor de bani reprezentnd
despgubiri n dosarele aprobate nainte de intrarea n vigoare a acestei legi, precum i a
sumelorstabiliteprinhotrrijudectoreti,rmasedefinitiveiirevocabileladataintrriin
vigoare a legii, se face n termen de 5 ani, n trane anuale egale, ncepnd cu 1 ianuarie
2014.
nanul2014afostaprobatLegeanr.164/2014,privindunelemsuripentruaccelerareai
finalizareaprocesuluidesoluionareacererilorformulatentemeiulLegiinr.9/1998privind
acordareadecompensaiicetenilorromnipentrubunuriletrecutenproprietateastatului
bulgar n urma aplicrii Tratatului dintre Romnia i Bulgaria, semnat la Craiova la 7
septembrie 1940, precum i al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despgubiri sau
compensaiicetenilorromnipentrubunurileproprietateaacestora,sechestrate,reinute
saurmasenBasarabia,BucovinadeNordiinutulHera,caurmareastriiderzboiia
aplicriiTratatuluidePacentreRomniaiPuterileAliateiAsociate,semnatlaParisla10
februarie 1947, i pentru modificarea unor acte normative, potrivit creia sumele stabilite
prin acte adminitrative (hotarre comisie judeean, ordin al efului Cancelariei Primului
ministru, decizie de plat a ANRP) emise nainte de intrarea n vigoare a acestei legi
(decembrie2014)precumicelestabiliteprinhotrrijudectoretidefinitiveiirevocabile
sepltescnordineacronologicaemiteriiacestora,ntraneanualeegale,ealonat,peo
perioadde 5ani,ncepndcudatade1ianuarie2015.Acestesumeseactualizeaz,prin
decizie a ANRP, cu indicele de cretere a preurilor de consum pentru perioada de la
26

momentul rmnerii irevocabile/definitive, respectiv al emiterii acestora, pn la data


intrriinvigoarealegii,iconstituieobligaiideplat.
Sumele stabilite prin decizii de validare a ANRP n conformitate cu Legea nr.164/2014 se
pltesc n ordinea cronologic a emiterii acestora, n trane anuale egale, ealonat, pe o
perioadde5ani,ncepndcuanulurmtoremiteriideciziilordevalidare.

Sumele necesare in perioada 20162018 pentru plata despgubirilor care intr sub
incidenaLegiinr.165/2013iaLegiinr.164/2014suntdeaproximativ760milioaneleipe
an.
II.

Obiectivele ANAF pentru perioada 2016 2018, pe baza unor serii de


aciuniprioritaresunt:

Combatereafermaevaziuniifiscaleaciuniprioritare
-

dezvoltarea analizei de risc generalizat la nivelul ntregii activiti de administrare


fiscal, n baza informaiilor de natur fiscal despre contribuabili; dezvoltarea
aplicaiilorinformaticen vederea efecturiideanalize alerezultateloraciunilorde
inspeciefiscaliniiatecaurmareaanalizeiderisc,nvedereaconfirmriicriteriilor
derisciafurnizriideinformaiipentruanalizederiscviitoare;

extinderea programului de verificare a situaiei fiscale prin utilizarea metodelor


indirecte la nivel naional, prin structurile teritoriale ale ANAF, pentru toate
categoriiledepersoanefizicecareprezintriscfiscal;

continuareainiiativeiprivindPersoaneleFizicecuAveriMari,respectivefectuareade
verificriconformcoduluideprocedurfiscalirelansareacampanieidenotificare
printransmitereadescrisorictrecontribuabiliceprezentaurisculdenedepunerea
declaraieidevenitdinstrintate;

dezvoltareancontinuareaProgramuluideconformarefiscalaPersoanelorFizicecu
Averi Mari prin efectuarea de verificri fiscale pe baza analizei de risc i derularea
unor proiecte specifice de mbuntire a conformrii voluntare programe de
notificare privind declararea veniturilor, ntlniri cu organizaiile i practicienii din
domeniulfiscal;

ntrireacontroluluivamal.

mbuntireaconformriivoluntare
-

continuarea simplificrii declaraiilor fiscale precum i dezvoltarea declarrii


electronice;

cretereacalitiiserviciiloroferitecontribuabililor:

Cretereaeficieneicolectriiveniturilor
-

implementareaProiectuluidemodernizareaadministraieifiscale(RAMP);

27

consolidarea forei de munc de la nivelul instituiei, avnd n vedere c numrul


total al personalului ANAF raportat la numrul de contribuabili administrai se
ncadreaznmediaadministraiilorfiscaledinaltestateeuropene;

implementarea unui sistem IT integrat, unitar, care s reprezinte cea mai bun
valoarepentrubaniiinvestii;

automatizarea i eficientizarea proceselor funcionale ale ANAF, prin utilizarea


tehnologieiinformaiiloricomunicaiilor,ncondiiilereorganizriiANAF.

3.4.IMPACTULADERRIILAUEASUPRAFINANELORPUBLICE
3.4.1.ALOCRILEDINBUGETULUNIUNIIEUROPENECFM20072013
Absorbia fondurilor externe nerambursabile reprezint una din prioritile Guvernului
Romniei. Alocarea substanial de fonduri din partea Uniunii Europene (circa 35 miliarde
Euro) pentru cadrul financiar multianual20 (CFM) 20072013 trebuie valorificat optim, ea
reprezentnd o resurs cheie pentru dezvoltarea pe termen mediu i lung a economiei i
societii romneti, precum i un element central al sustenabilitii bugetare prin prisma
strategieiinvestiionaleiacaracteruluinerambursabilalacestorfonduri.
SumeletotalealocateRomnieinCFM20072013suntdecirca35miliardeeuro:
a. FonduriStructuraleideCoeziune19,67mld.euro;
b. FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)8,12mld.euro;
c. FondulEuropeanpentruPescuit(FEP)0,23mld.euro;
d. FondulEuropeandeGarantareAgricol(FEGA)6,58mld.euro.

FONDURILESTRUCTURALEIDECOEZIUNEPENTRUCFM20072013
AlocareapentruRomniaafondurilorStructuraleideCoeziunepentruperioada20072013
este de 19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde euro sunt alocate programelor
operaionale aferente obiectivului Convergen, iar 0,46 miliarde euro sunt alocate
obiectivului Cooperare Teritorial European. Din suma de 19,21 miliarde euro
obiectivulConvergen,sumade12,66miliardeeuroreprezintfonduristructurale(Fond
EuropeandeDezvoltareRegionaliFondulSocialEuropean),iar6,55miliardeeurofondde
coeziune.
Suma totalprimitde Romnia,pnla 31 martie2015, delaComisiaEuropeanpentru
fonduristructuraleidecoeziunepentruperioada20072013estede11,42 miliardeeuro,
ceeacereprezint60%dinalocareaUEpentruperioada20072013.Dinaceastsum11%
reprezint prefinanri, n timp ce 49% reprezint sume rambursate de ctre Comisia
European.

20

CFMesteunmecanismmenitsasigureprevizibilitateacheltuielilorUEi,nacelaitimp,respectareaunei
disciplinebugetarestricte.
28

ValoarearambursrilordelaComisiaEuropeannumainanul2014afostde3,54miliarde
euro, reprezentnd 41% din totalul sumelor rambursate de ctre Comisia European n
ntreagaperioad20072014.
Anul 2015 este ultimul an de eligibilitate al cheltuielilor aferente fondurilor alocate de UE
pentruCFM20072013.EstimmclafinalulperioadeideimplementareCFM20072013,
ratadeabsorbieafonduriloreuropenevadepi80%dinalocareafinanciaraferent.
FONDURILEDINPOLITICAAGRICOLCOMUNPENTRUCFM20072013

FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)
Alocarea pentru Romnia din FEADR pentru CFM 20072013 este de 8,12 miliarde euro.
Plile efectuate din FEADR (declarate eligibile de ctre Comisia European) cumulate din
2007 pn n decembrie 2014 au fost de 6,14 miliarde euro (la care se adaug avansul
ncasat n anul 2008 de ctre Romnia din bugetul Uniunii Europene, n vederea asigurrii
finanriinecesaredemarriiiderulriiProgramuluinvaloarede0,56miliardeeuro),ceea
ceconducelaungraddeabsorbieaFEADRdepeste82%.

FondulEuropeanpentruPescuit(FEP)
Alocarea financiar anual a variat ca urmare a dezangajrii corespunztoare anvelopelor
financiare ale anilor 2009, 2010, 2011 i 2012 totaliznd 52,44 mil. euro ducnd la
modificareasumeiiniialede230,71mil.eurolasumade178,27mil.euro.
SumatotalarambursrilorprimitedeRomniadelaComisiaEuropeanpentruFEPnCFM
20072013,pnla31martie2015,afostde79,71milioaneeuro,ceeacereprezintcirca
41%dinalocareaUEpentruperioada20072013.

FondulEuropeanpentruGarantareAgricol(FEGA)
Alocarea pentru Romnia din FEADR pentru CFM 20072013 este de 6,58 miliarde euro.
ncepndcuanul2007,APIAderuleazmsuridesprijinfinanateattdinbugetulnaional,
ctidinfondurieuropene.DinFondulEuropeandeGarantareAgricol(FEGA)sefinaneaz
pliledirecte,msuriledepia,comerexterioripromovareproduseagricole.ncepnd
cu anul 2007 i pn la 31 martie 2015 au fost efectuate pli n valoare de aprox. 7,33
miliardeeurodinFEGA.Raportndaceastsumlaplafoanelefinanciarealocate,rezulto
rata anual de absorbie de peste 98%. Aceast rat nalt de absorbie demonstreaz c
fermierii romni sunt interesai de accesarea fondurilor europene, dar i faptul c banii
primiideacetiaaucontribuitlacretereadezvoltriilor.

29

3.4.2.POZIIAFINANCIARNETAROMNIEINRELAIACUBUGETULUE(20072015)

Balana financiar net determin poziia net naional n relaia cu bugetul comunitar.
nc din primul an de la aderare, Romnia a fost beneficiar net n relaia financiar cu UE,
nregistrndunsoldpozitiv.

Tabel12BalanafinanciarnetaRomnieinrelaiacuUniuneaEuropeanpentruCFM
20072013

mld.EURO

Realizat
2007

Realizat
2008

Realizat
2009

Realizat
2010

Realizat
2011

Realizat
2012

Realizat
2013

Realizat
2014

Realizat
2015
(execuiala
31.03.2015)

Realizat
20072015
(execuiala
31.03.2015)

I.SUMEPRIMITEDELA
BUGETULUE(A+B)

1,60

2,64

2,93

2,29

2,62

3,44

5,56

5,93

2,83

29,85

A.Fonduridepreaderare

0,81

0,75

0,62

0,27

0,13

0,04

0,03

0,02

0,02

2,70

B.Fonduripostaderare,
dincare:

0,79

1,89

2,31

2,02

2,49

3,40

5,53

5,91

2,81

27,15

B1.Fonduristructurale
sidecoeziune(FSC)

0,42

0,65

0,92

0,51

0,71

1,17

2,96

3,59

0,73

11,65

B2.Fonduripentru
dezvoltareruralasipescuit
(FEADR+FEP)

0,02

0,58

0,57

0,76

0,88

1,09

1,23

0,84

0,79

6,75

B3.FondulEuropean
pentruGarantareAgricola
(FEGA)

0,01

0,46

0,58

0,66

0,77

0,99

1,17

1,33

1,28

7,25

0,34

0,21

0,25

0,09

0,13

0,15

0,16

0,16

0,01

1,50

II.SUMEPLATITECATRE
BUGETULUE

1,15

1,27

1,36

1,16

1,30

1,43

1,53

1,62

0,53

11,35

III.SOLDULFLUXURILOR=
III

0,45

1,37

1,57

1,13

1,33

2,01

4,02

4,31

2,31

18,50

Denumire

B4.Altele(postaderare)

nanul2014Romniaiaeficientizatprocesuldeabsorbie,astfelnctgraduldeatragerea
fonduriloreuropeneafostcelmaibundelaaderareariinoastrelaUE,ncadrndusen
trendulimprimatncepndcuanul2013.
Anul 2015 fiind ultimul an de eligibilitate al cheltuielilor aferente fondurilor alocate de UE
pentru CFM 2007 2013, devine un ancheie, n care Romnia are misiunea de a solicita
ComisieiEuropenerambursareauneisumectmaimari.

30

3.4.3.ALOCRILEDINBUGETULUNIUNIIEUROPENECFM20142020
LanivelulUE,anul2014amarcatintrareantrunnouCFM,cuoperioaddedesfurarede
apte ani, respectiv pn n anul 2020. Componena programelor pentru CFM 20142020
difer fa de cea din CFM 20072013. CFM este un mecanism menit s asigure
previzibilitatea cheltuielilor UE i, n acelai timp, respectarea unei discipline bugetare
stricte.

AlocareaRomnieipentruCFM20142020estedecirca43miliardeeuro:
o PoliticadeCoeziune22,99mldeuro
FondulEuropeandeDezvoltareRegional10,73mldeuro
FondulSocialEuropean4,77mldeuro
IniiativapentruOcupareatinerilor0,10mldeuro
FonduldeCoeziune6,94mldeuro
Cooperareteritorial0,45mldeuro
o PoliticaAgricolComun18,98mldeuro
FondulEuropeanpentruAgriculturiDezvoltareRural8,13mldeuro
FondulEuropeanpentruGarantareAgricol10,85mldeuro
o PoliticaMaritimIntegrat0,17mldeuro
FondulEuropeanpentruPescuitiAfaceriMaritime0,17mldeuro
o FondulEuropeanpentruAjutorareaPersoanelorDefavorizate0,44mldeuro

31


21

3.5.EVOLUIILEINIVELULDATORIEIGUVERNAMENTALE
DATORIA GUVERNAMENTAL I STRATEGIA DE ADMINISTRARE A DATORIEI PUBLICE
GUVERNAMENTALE
Datoria guvernamental conform metodologiei UE sa situat la sfritul anului 2014 la un
nivelde39,8%dinPIB,netinferiorplafonuluide60%stabilitprinTratatuldelaMaastricht.
Dindatoriaguvernamental,lasfritulanului2014,datoriainternareprezentat19,1%din
PIB,ntimpcedatoriaexternafostde20,7%dinPIBcaurmareaunuiprocesdefinanare
naniianterioricareaavutnvedereofinanareexternsemnificativ.
Obiectivele Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada
20152017aprobaterecentdeGuvernsunturmtoarele:

Asigurarea necesarului de finanare al administraiei publice centrale i a


obligaiilordeplat,pefondulminimizriicosturilorpetermenmediuilung;

Limitarea riscurilor financiare asociate portofoliului datoriei publice


guvernamentale;

Dezvoltareapieeiinterneatitlurilordestat.

Circa60%dinfinanareadeficituluibugetarnanul2015sevarealizadinsurseinternein
completare din surse externe, n timp ce pentru anii urmtori, MFP i propune creterea
ponderiifinanriideficituluibugetardinsurseinterneavndnvedereobiectivuldezvoltrii
pieeiinterneatitlurilordestatialdiminuriiexpuneriilarisculvalutar.nacestecondiii,
volumulanualdetitluridestat,destinatefinanriideficituluibugetarirefinanriidatoriei
publice,cesevaemitenaniiurmtori,esteestimatlamaxim45miliardelei,nivelestimat
pentruanul2016.
Strategiadefinanaredinsurseinternearenvedere,nprincipal,emisiunidetitluridestat
denominate n lei, respectiv certificate de trezorerie, inclusiv emiterea de certificate de
trezoreriecuscadenepetermenscurtifoartescurt(13luni),precumicontinuarea
emiteriidecertificatedetrezoreriecuscadenla6i12luniiobligaiunidetipbenchmark
cuscadenepetermenmediuilungnfunciedecerereaexistentnpiaiinndcontde
obiectivulconsolidriicurbeiderandamentenlei.Randamenteletitlurilordestatauurmat
untrenddescendentnultimiidoianipefondulmsurilorderelaxareapoliticiimonetarede
ctre BNR, evoluia randamentelor fiind influenat i de condiiile lichiditii pieei
monetare, reducerile ratei RMO aferente pasivelor n lei ale instituiilor de credit i de
apetitul investitorilor nerezideni. Aa cum se prezint n graficul de mai jos, la sfritul
anului 2014 ratele dobnzilor aferente titlurilor de stat pe termen scurt i mediu au
nregistrat o reducere mai accentuat pe fondul unei oferte mari pe aceste segmente de
maturitate,subnivelulrateidobnziidepoliticmonetaraBNR.

21

ToiindicatoriiutilizainacestcapitolsuntnconformitatecumetodologiaUE
32

Grafic3Randamenteletitlurilordestatpepiaaprimar

Sursa:MinisterulFinanelorPublice

Un factor cheie care a contribuit la creterea cererii pentru titlurile de stat a fost decizia
ageniei de rating S&P de includere a Romniei n categoria investment grade ceea ce a
conduslaincludereaobligaiunilordestatncepndculunaiulie2014nindiciidereferin
aipieeloremergente.
Pentru a reduce costurile de finanare i a promova o mai bun funcionare a pieei
secundare, MFP intenioneaz s continue politica de construire de serii de obligaiuni de
stat de tip benchmark lichide dea lungul ntregii curbe de randament, concomitent cu o
politictransparentdeemitereatitlurilordestat,prinstabilireanumruluideobligaiuni
destatdetipbenchmark,aunorintervalepentruvolumulaferentuneiemisiuni,precumi
informareanprealabilapieeinceeaceprivetevolumele,frecvenalansrii/redeschiderii
anumitor categorii de maturiti. Ca parte a acestei politici, MFP intenioneaz s elimine
gradualemisiuniledetitluridenominatenEUROpepiaaintern,petermenmediu.
Pentrumbuntireaactivitiipepiaasecundar,MFParenvedereintroducereanprima
parte a anului 2015 a platformei electronice de tranzacionare (ETP) care va contribui la
creterea transparenei cotaiilor i implicit a formrii preurilor aferente titlurilor de stat
asigurnd premizele reducerii costurilor de tranzacionare pentru participanii din piaa
secundar. Totodat, n cursul anului 2015, dup elaborarea cadrului procedural i
operaional,MFPintenioneazsutilizezeoperaiunispecificedepiasecundar,detipul
buy back i bond exchange, n scopul accelerrii crerii de titluri de stat de tip
benchmark lichide i facilitrii refinanrii seriilor cu volume mari care devin scadente.
Pentru un management eficient al lichiditilor, MFP intenioneaz s nceap s utilizeze
operaiuni de tip reverse repo, n baza unei consultri n prealabil cu BNR, n vederea
coordonriipoliticilordefinanareimanagementallichiditilorcucelemonetare.
nceeaceprivetesurseledefinanareexternpetermenmediu,acesteasevorasiguran
principal prin emisiuni de euroobligaiuni pe pieele externe de capital n cadrul
Programuluicadru de emisiuni de titluri de stat (MTN), i n completare se vor contracta
mprumuturi de la creditori oficiali (instituii financiare internaionale i agenii
33

guvernamentale). MFP intenioneaz s menin prezena pe pieele internaionale de


capital,chiardacacestlucruesteposibilsaserealizezeprinvolumemaimicintructpiaa
internvaconstituiprincipalasursdefinanare.Celemaimulteemisiunideobligaiunipe
pieeleexternevorfidenominatenEUROpentruaconsolidaiextindereferineledepre
pentru titlurile de stat, n special pe maturiti lungi n funcie de condiiile de pia. Cu
toateacestea,emisiuniledenominatenUSDpepieeleexternesaunaltevalutepotoferi
avantaje, prin extinderea maturitii, capacitatea crescut a pieei de absorbie a noilor
emisiuni i diversificarea bazei de investitori. Aceasta surs de finanare este n mod
particularimportantpentruRomniacaalternativdefinanarencazulunorevenimente
externecarearputealimitaaccesullafinanarepepiaaeuropean.
MFPvapstraflexibilitateanceeaceprivetemomentulaccesriipieeiinternaionalei
volumulemisiunilorexterne,inndcontdecosturileasociate,deconsiderentelederisc,de
potenialeleimplicaiiasupraobiectiveloripoliticilorbnciicentrale,precumideevoluia
pieeilocale.nplus,MFPintenioneazsutilizezeoperaiunispecificedepiasecundar,
de tipul buy back i bond exchange, n scopul facilitrii refinanrii seriilor cu volume i
dobnzimaricaredevinscadentenurmtoareaperioad.
ncompletare,implementareareformelorstructuralensectoareeconomicecheie,precum
si a unor programe/proiecte prioritare pentru economia romaneasca vor continua s fie
finanate din mprumuturile contractate de la instituii financiare internaionale (Banca
Mondial,BEI,BDCE,BERD).
Surselenecesarerefinanriidatorieipubliceguvernamentalesevorasiguradepepieelepe
care sau emis aceste datorii, precum i din rezerva financiar n valut la dispoziia
Trezoreriei Statului. Pentru mbuntirea managementului datoriei publice i evitarea
presiunilor sezoniere n asigurarea surselor de finanare a deficitului bugetar i de
refinanare a datoriei publice guvernamentale, se are n vedere meninerea rezervei
financiare (buffer) n valut la dispoziia Trezoreriei Statului, la un nivel confortabil, astfel
nctsfiediminuateriscurileaferenteperioadelorcaracterizatedeovolatilitateridicatpe
pieele financiare. Pentru anul 2015, nivelul acestui buffer va fi consolidat astfel nct sa
acopere4lunidinnecesarulbrutdefinanare.
Pefonduluneicreterieconomicemediianualede3,7%dinPIBiaunordeficitecalculate
conform metodologiei UE de sub 1,2% din PIB, n perioada 2016 2018, estimm c
ponderea datoriei guvernamentale brute nu va depi 40% din PIB, dup cum rezult din
graficuldemaijos.

34


Grafic4DatoriaguvernamentalbrutconformmetodologieiUE

Surs:MinisterulFinanelorPublice

Dac se au n vedere activele financiare lichide22, nivelul datoriei guvernamentale nete


(reprezentnd datoria guvernamental brut minus activele financiare lichide) n perioada
deanaliznuvadepi33%dinPIB.
Grafic5DatoriaguvernamentalconformmetodologieiUE

Surs:MinisterulFinanelorPubice

Factorii care au influen asupra modificrii ponderii datoriei guvernamentale n PIB n


perioada 20152018, inclusiv ajustrile stocfluxuri sunt prezentai n anexa 4.

22

AF1,AF2,AF3(consolidatelavaloareadepia),AF5(dacestecotatlaburs;inclusivaciunilefondurilormutuale)

35


3.6.IMPACTULPROIECTULUIDECODFISCALASUPRABALANEIGUVERNAMENTALE
Obiectivele fundamentale privind fiscalitatea sunt reprezentate de simplificarea acesteia i
de crearea predictibilitii ntrun cadru fiscalbugetar stimulativ pentru dezvoltarea
mediuluieconomicprivatipublic.
Evoluiarealitiloreconomice,socialeipoliticenperioada20032014,contextulcreatde
criza economicofinanciar internaional i, nu n ultimul rnd, aderarea Romniei la
UniuneaEuropeanaudeterminatmodificareaicompletareanrepetaternduriaLegiinr.
571/2003privindCodulfiscal.
Codul fiscal a cunoscut, de la data adoptrii sale, decembrie 2003, i pn n prezent,
numeroase modificri i completri, cele mai importante fiind introduse prin Legea
nr.343/2006,actnormativcareaasigurattranspunereanlegislaianaionaladispoziiilor
acquisului comunitar privitor la domeniul fiscal, ca cerin major a aderrii Romniei la
UniuneaEuropean.
CutoatpreocupareacontinudembuntireisimplificareaprevederilorCoduluifiscal,
acesta este perceput de mediul economic i social ca fiind dificil de aplicat i supus
permanent riscului de interpretare neunitar a prevederilor sale. Modificrile legislative
frecvente aferente acestui act normativ, necesare pentru funcionarea sistemului de
impozite i taxe din Romnia, au generat unele dificulti n interpretarea i n aplicarea
anumitorprevederilegaleincidentendomeniulfiscal.
Dezvoltarea dinamic a mediului de afaceri i implicit a legislaiei conexe, obligaia de
transpunerenlegislaianaionalahotrrilorCuriideJustiieaUniuniiEuropene,precum
i a modificrilor/completrilor aduse regulamentelor, directivelor sau altor acte
comunitare,reprezintcivadinfactoriideterminanicareimpunpermanentmodificareai
completarealegislaieifiscalenaionale.
Totodat, numeroasele modificri i completri succesive aduse Codului fiscal de la data
adoptriipnnprezent,prinordonane iordonanede urgen,aprobateprinlegesau
care sunt nc n proces legislativ parlamentar, acte normative n coninutul crora se fac
trimiteridelaunarticollaaltul,aufcutcarepublicareaacestuiadectreMonitorulOficial
sdevinunprocesdificildegestionat.

nacestcontext,GuvernulRomnieiiapropuspetermenmediu,caprinrescriereaCodului
fiscalsseajunglaurmtoarelerezultate:
claritateiaccesibilitatenaplicareaprevederilorCoduluifiscal,prinrestructurarea
pebazesistematiceanormelorfiscale;
transparennprezentareaprincipiilorfiscale,ndefinireaconceptelor,noiunilor
i metodelor, utilizate n construcia i administrarea sistemului coerent al impozitelor,

36

taxeloricontribuiilorsociale,reglementatedeCodulfiscal,nscopulnelegeriicorectei
evitareainterpretrilornaplicareanormelorfiscale;
asigurare a corelrii ntre prevederile Codului fiscal i dispoziiile Codului de
procedurfiscalrescris,precumicucelealelegislaieiconexe;
cretereaeficieneiactivitiideadministrareaimpozitelor,taxeloricontribuiilor
socialeprevzutedeCodulfiscal;
scdere a costurilor de administrare a impozitelor i taxelor prevzute de Codul
fiscalprecumiacelordeconformaresuportatedecontribuabili;
stimularealibereiiniiativeincurajareainvestiiilornRomniaprinscutireadela
plataimpozituluipevenituriledindividende.

PrincipalelemsuriavutnvederennoulproiectdeCodfiscal:
ReducereacoteistandarddeTVAdela24%nprezentla20%ncepndcu1ianuarie
2016;
ReducereacoteistandardTVAdela20%la18%ncepndcu1ianuarie2018
Stabilirea unei cote de impozitare difereniate, n funcie de numrul de salariai n
cadrulmicrontreprinderilor;
Reducereaimpozituluipedividendencepndcu1ianuarie2016dela16%la5%;
Reducerea cotei de impozit pe profit de la 16% n prezent la 14% ncepnd cu 1
ianuarie2019;
Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% n prezent la 14% ncepnd cu 1
ianuarie2019;
Reducereacontribuieideasigurrisocialedestatdatoratdeangajatdela10,5%la
7,5%dela1ianuarie2018;
Reducereadela1ianuarie2018contribuieideasigurrisocialedestatdatoratde
angajator,nfunciedecondiiiledemunc,respectiv:
-

pentrucondiiinormaledemuncdela15,8%la13,5%;

pentrucondiiideosebitedemuncdela20,8%la18,5%;

pentrucondiiispecialeipentrualtecondiiidemuncdela25,8%la23,5%.

Introducereaplafonuluimaximde5salariimediibrutepentrubazalunardecalcula
contribuieideasigurrisocialedesntate(CASS);
Eliminareaimpozituluipeconstruciispecialedin1ianuarie2016.

37

Tabel13Codfiscal

mil.lei
Impact Impact Impact
2016
2017
2018

Total
12.024,4
dincareprincipalelemsurifacreferirela:
Impozitulpeprofit

Profitulinvestitnechipamentetehnologicemaini,utilajeiinstalaiide
lucru()estescutitdeimpozit
56
Impozitulpeveniturilemicrontreprinderilor
Introducerea unui sistem difereniat de cote de impozitare, ntre 1% i
3%,nfunciedenumruldesalariai
254
Impozitulpevenit
Venituri din activiti independente revizuirea modalitii de
determinare a bazei impozabile n cazul contribuabililor care obin
venituri din drepturi de proprietate intelectual i care opteaz pentru
stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, n sensul asigurrii
deductibilitiicontribuiilorsocialeobligatoriireinutedectrepltitori
iacotelorforfetaredecheltuieli,dupcaz(40%)
25,7
VenituridinsalariiiasimilatesalariilorAcordareaaceluiaitratament
fiscaltichetelorcadou,respectivneimpozitareaacestorancazulncare
sunt acordate sub forma cadourilor, n limita a 150 lei cu ocazia
anumitorevenimente.Aplicareaaceluiairegimfiscalpentrucadourile
i tichetele cadou oferite tuturor salariailor, n cazul n care acestea
suntacordatepentruevenimenteleinlimitarespectiv
43,6
VenituridinsalariiiasimilatesalariilorMajorareaniveluldeducerilor
personale acordate n funcie de numrul persoanelor aflate n
ntreinere astfel nct acestea s fie cuprinse ntre 300 lei/lunar i 800
lei/lunar,pentruunvenitlunarbrutdepnla1.500lei/lunar,inclusiv.
IntroducereplafonCASS5castigurisalariale.Lastabilireavenitulnetdin
salarii,dinvenitulbrutsededuccontribuiilesociale,aferenteuneiluni,
2018cotaCAS7,5%angajat
376
Venituri din salarii, asimilate salariilor i venituri din pensii Acordarea
deducerii speciale pentru credite rescadenate la calculul bazei
impozabile. Deducerea se acord lunar, pe o perioad egal cu
prelungirea duratei iniiale a creditului, dar nu mai mult de doi ani, i
reprezint rata lunara din aceast perioad, dar nu mai mult de 1.500
lei/lun
516,3
VenituridincedareafolosineibunurilorMajorareacotelordecheltuieli
forfetare de la 25% la 40% pentru venituri din cedarea folosintei
bunurilor,inclusivpentruvenitulnetdinarenda
111,8
Venituridininvestitii revizuirea capitoluluiastfel cum afostpropusin
cadrulproiectuluiprivindrescriereaCoduluifiscal,alteledectveniturile
dindividende
230,3
Venituri din investitii reducerea cotei de impozit pentru dividendele
distribuitepersoanelorfizicedela16%la5%
1205,1
VenituridinpensiiMajorareasumeineimpozabilelunareluatncalcul
la stabilirea venitului impozabil lunar din pensii la 1050 lei, ncepnd cu
drepturile aferente lunii ianuarie 2016. Plafonul neimpozabil lunar de
1.050leiacordatnanulfiscal2016vafimajoratcu50lei,nfiecarean
fiscal,ncepndcudrepturileaferenteluniianuarie,pnceplafonulde
venitneimpozabilvaajungelavaloareade1.200lei/lunar
151,5
VenituridinpensiiAcordareaposibilitiicontribuabililordeadispune
asupra destinaiei unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul
38

12,30

13.152,7

26.361,2

19

264

274

26,7

25,7

44,8

45,9

439

274

556,2

114,8

117,6

245,3

261,50

1400,1

1492,5

170,7

176,4

12,70

13,10

datorat pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i


funcioneaz n condiiile legii, unitilor de cult, precum i pentru
acordareadeburseprivate,conformlegii.
Contribuiisocialeobligatorii
Reducereacoteiindividualeacontribuieideasigurrisocialedestatcu3
pp(dela10,5%la7,5%)iacoteidatoratedeangajatoricu2,3pp(dela
15,8% pentru condiii normale de munc la 13,5%). Aplicare de la 01
ianuarie2018

8396,5
Eliminarea excepiei prin care se stabilete c persoanele fizice care
realizeaz venituri din desfurarea activitilor independente nu
datoreazcontribuiideasigurrisociale(CAS)pentruacestevenituridac
mairealizeazivenituridinsalarii
200,4
362,1
330,8
EfectuareadeplianticipatecutitludeCAS,laobazalunardecalculce
reprezint35%dinctigul salarialmediu brutnvigoarenanul pentru
care se stabilesc plile anticipate, n cazul persoanelor fizice care
realizeaz venituri din activiti independente i care determin venitul
net n sistem real/venitul net anual pe baza normelor de venit.
PersoanelecareobinvenituridinactivitiindependentedatoreazCAS
dacvenitullunarrealizatdepete35%dinctigulsalarialmediubrut.
Seefectueazregularizareananulurmtornfunciedevenitulrealizat,
nbazadeclaraieidevenitEfectuareaderegularizrinanulurmtorn
funciedevenitulrealizat,nplus,nbazadeclaraieidevenit.PlataCAS
opional n cota individual sau cota integral stabilit pentru condiii
normale de munc. Baza CAS nu poate fi mai mare de 5 ori ctigul
salarialmediubrut.Majorarecotcheltuialforfetarpentrudrepturide
proprietateintelectualdela20%la40%
161,8
229,1
197,3
Introducerea obligaiei de plat a contribuiei individuale de asigurri
sociale de sntate pentru persoanele fizice care obin n acelai timp
venituridininvestiiiidinsalarii.BazaCASSnupoatefimaimaredect
valoareareprezentnd5orictigulsalarialmediubrut.
416,9
482,1
511,9
Introducerea obligaiei de plat a contribuiei individuale de asigurri
sociale de sntate pentru persoanele care realizeaz doar venituri din
investiii,proprietateintelectualialtesurseicareNUsuntexceptate
de la plat conform Codului fiscal n vigoare.Baza CASSnu poate fi mai
maredectvaloareareprezentnd5orictigulsalarialmediubrut.
15,0
17,4
18,5
Introducerea unui plafon maxim pentru baza lunar de calcul a
contribuiilordeasigurrisocialedesntate(CASS).Plafonulmaximeste
stabilitlavaloareaa5ctigurisalarialemediibrute.
933,2 1.079,1 1.146,0
Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor
strinenfiinatenRomnia
Reducerea cotei de impozit pe veniturile din dividende obinute din
Romaniadepersoanelenerezidentedela16%la5%.
Taxapevaloareaadugat

52,2

ReducereacoteistandarddeTVAdela24%la20%,ncepndcudatade1
ianuarie2016idela20%la18%ncepndcu1ianuarie2018
Accizeialtetaxespeciale

7219,1

Reanalizareasistemuluideaccizarepentrubuturilealcoolice
Eliminareadinsferadeaplicareaaccizeloraaltorproduseaccizabile
Eliminarea din sfera de aplicare a accizelor a impozitului pe ieiul din
produciaintern
Impoziteitaxelocale
Schimbarea modului de calcul al impozitului pe cldiri, n funcie de
destinaiacldiriirezidenialeinerezideniale
Eliminareataxeihoteliere

39

61,3

63,3

8454,4 14295,5

312,5

324,0

337,0

71,8

75,1

79,4

17,6

18,2

19,0

333,7
16,9

365,4
17,4

398,4
17,8


ImpactulnegativgeneratdemsurileprevzutenproiectuldelegeprivindCodulfiscalvafi
compensatpeanul2016inaniiurmtoripedeopartedinveniturilencasatesuplimentar
ca urmare a impactului macroeconomic i social, respectiv din creterea economic
adiional rezultat, iar pe de alt parte din creterea veniturilor bugetare ncasate ca
urmare a implementrii de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal a msurilor
structuraledeeficientizareasistemuluidecolectareaveniturilorbugetareidecreterea
graduluideconformarevoluntar,attladeclararectilaplat.
Seestimeazcobligaiileincasrilelabugetulgeneralconsolidatsevormajoracaurmare
aefectelordemultiplicareeconomicdeterminatedemsurilederelaxarefiscalprevzute
deproiectuldelege,transpusencretereainvestiiilorialocurilordemunc.
Pentru perioada 20162019 se estimeaz c prin valorificarea de ctre sectorul privat a
disponibilitilor bneti rezultate din aplicarea noului Cod fiscal se vor obine venituri
suplimentaredeaproximativ1,5miliardeleinanul2016iaproximativ2,5miliardeleipean
nperioada20172018.
Creterea veniturilor bugetare ncasate de Agenia Naional de Administrare Fiscal este
argumentatidemsurilentreprinse,carevorcontinuanperioadaviitoare,privind:

reducerea decalajului fiscal n colectarea TVA. Msurile de cretere a capacitii


administrative sunt msuri structurale a cror aplicare, n perioada 2016 2018, va
conducelareducereancontinuareagapuluifiscalcucelpuin4puncteprocentuale
anual,respectivcuocretereancasrilorcucca.45miliardeleianual.
extinderea la nivel naional a proiectului destinat prevenirii i combaterii muncii
nedeclarate i/sau subdeclarate, n scopul sprijinirii concurenei loiale n mediul de
afaceriiaprotejriiangajailorprincretereaniveluluidesecuritatesocial,ceeaceva
atrageveniturisuplimentare,numainanul2015,decca.1miliardleiimpozitpeveniti
1,5miliardeleicontribuiisociale.
modificrileadusedenoualegeainsolveneiaucreatuntrenddescendentalnumrului
dedosarenoideinsolvennregistrateperolulinstanelordejudecat,faptconfirmati
dedatelepublicatedeOficiulNaionalalRegistruluiComeruluipotrivitcroranumrul
societilor intrate n insolven a sczut de la 29.587 n anul 2013 la numai 20.696 n
anul2014.Aceastapoateconducelaocreteresemnificativancasrilorbugetaredin
acestsegmentdeoareceunnumrimportantdefirmermnnadministrarecurenti
vorachitaattobligaiilerestanteacumulatectiobligaiilecurente,avndladispoziie
instrumenteleealonrii/amnriilaplat.
conformareavoluntarprivindplataimpozitelorvanregistraoevoluiepozitivcucca.
2 puncte procentuale pe an ( echivalentul a 3,2 miliarde lei), ajungnd la finele anului
2018lacca.90%.
Astfel,dinmsurilestructuralentreprinsedeA.N.A.F.,avndnvedereefectulcumulat
alacestoraseestimeazcsevorncasasuplimentarcirca14miliardeleinanul2016i
18miliardeleianualnperioada20172018.

40

41

3.7.CLAUZAPENTRUREFORMESTRUCTURALE
n Analiza anual a creterii pentru anul 2015, Comisia European a identificat investiiile,
reformelestructuraleiresponsabilitateabugetarcafiindelementeesenialealestrategiei
de politic economic a Uniunii Europene pentru a crea locuri de munc i cretere
economic.Articolul5iarticolul9dinRegulamentulnr.1466/1997precizeazmodulncare
statelemembreartrebuisprogresezenvedereaatingeriiuneipoziiibugetaresntoase,
respectiv modul n care reformele structurale pot fi luate n considerare n cadrul
componentei preventive a pactului aanumit "clauz de reform structural". Prin
aplicareaclauzeidereformstructural,StateleMembre(SM)careimplementeazreforme
structuralemajorecuimpactpozitivpetermenlungauvoiesdeviezetemporardelacalea
deatingereaOTMsaudelaOTMnsine.
nconcordancumsuriledereformprioritarepentruRomniaasumateprinProgramul
Naional de Reform (PNR), msuri relevante pentru recomandrile specifice de ar i
pentru atingerea obiectivelor asumate n cadrul Strategiei Europa 2020, se propun pentru
clauza de reform structural, urmtoarele domenii majore de intervenie i modernizare
structural:
-

mbuntirea capacitii i a performanelor sistemului de cercetare pentru


cretereainvestiiilorndomeniulCDI.nacestsens,prioritarevorfimsurilepentru
dezvoltareacapacitii de cercetaren sectorulprivat, careva trebuisi majoreze
contribuia de la circa 0,1% n prezent la angajamentul asumat n cadrul Strategiei
Europa2020,respectivdeasigurarea1%dinfinanareasectoruluidinsurseprivate.
De asemenea, contribuia financiar public va trebui s se majoreze de la 0,3% n
anul2013la1%nanul2020.

Continuarea reformei n sectorul de sntate i promovarea incluziunii sociale.


Prioritare vor fi: mbuntirea eficienei i a sustenabilitii financiare a sistemului
de sntate, precum i creterea accesului la servicii medicale de sntate i la
serviciilesocialedecalitate,ndeosebiapersoanelorvulnerabile.

Incazulserviciilorsociale,unprogramnoucarevaasiguraniveluldetraiminimaldefinitca
limita exprimat n lei care asigur nevoile de baz cum ar fi: hran, mbrcminte, igien
personalimeninereaisalubrizarealocuineiisecalculeaznraportcupragulsrciei
conformmetodologieiutilizatlanivelulstatelormembrealeUniuniiEuropene,estevenitul
minimdeinserie.
Venitul minim de inserie este un nou concept carearmonizeaz msurile de combatere a
srciei i care va contribui semnificativ la ndeplinirea intei strategice de reducere a
numruluidepersoanesracecu580.000,intasumatnbazaStrategieiEuropa2020in
ProgramulNaionaldeReform(PNR).
ConformProiectuluidemodernizareaasisteneisociale,derulatcuBancaMondialncadrul
mprumutului de 500 milioane euro, aprobat prin Legea nr.68/2012, estimrile privind
bugetul necesar pentru implementarea venitului minim de inserie se ridic la aproximativ
2,7miliardelei.
42

Seapreciazctoatemsurileconsideratecanecesarensectoruldesntateiaserviciilor
sociale,solicitalocribugetareimportantepentrumbuntireainfrastructurii,adotriicu
aparatur/echipamente medicale, oferirea de servicii de sntate specializate la nivelul
comunitilorlocaleiinterveniiprofilacticeicurativendomeniulsntii.
Reforma sistemului de sntate este n fapt o component decisiv, alturi de reforma
sistemului de pensii, inclusiv ncurajarea asigurrilor private de pensii i sntate pentru
asigurareasustenabilitiifiscalepetermenlung.
-

Reforma sistemului de pensii ce se desfoar pe dou coordonate principale,


respectiv creterea vrstei de pensionare i ntrirea capacitii pilonului doi de
pensii,vasolicitaunefortbugetarsemnificativ.

Susinereasistemuluiclasicdepensii(PilonulI)prinexistenaunuisistemcomplementar
depensiibazatpecapitalizare(PilonulII).
Rezultateestimatealereformei:
9 mbuntirearateidecolectareiomaibundisciplinfinanciar;
9 limitareaimpactuluidemograficasupraveniturilordinpensii;
9 reducereapresiuniiasuprasistemuluipublicdepensiincepndcuanul2025,cndsevor
acorda primele pensii aferente pilonului II pentru persoanele care au contribuit
(mplinireavrsteistandardntilafemei).
nprezent,dincotaindividualdeasigurrisocialede10,5%sevireaz5%ctrefondurile
depensiiadministrateprivat,respectiv380,7mil.lei/luniaproximativ4569mil.lei/anual.
nanul2016,pentrucei3,7milioaneparticipanilapilonulIIdepensii,cotadecontribuieva
fi majorat de la 5% la 6%, respectiv cu 1%, compus din 0,5% aferent anului 2016 i 0,5%
restantdinanul2009.
Sumelecevorfiviraten2016vorcretelunarcu80milioanelei,astfelnctcontribuiile
virate la fondurile de pensii administrate privat vor fi mai mari n anul 2016, fa de anul
2015,cu960milioanelei.
Din estimrile efectuate, a rezultat c n anul 2032, aproximativ 950 mii de persoane vor
primi pensie i din sistemul public i din cel administrat privat, iar cheltuiala din sistemul
public va fi diminuat cu cca. 15% (numai pentru aceste persoane), reprezentnd o
economieanualde2.850milioanelei.
Reformamediuluideafaceriidezvoltareainfrastructurilorreprezintncondiiilespecifice
ale Romniei, un sector major de intervenie. De asemenea, participarea cu succes a
RomnieilaPlanulEuropeandeInvestiii(PlanulJunker),prinproiecteinvestiionalecares
respecte cerinele de multiplicare stabilitate de Comisia European, depinde de reformele
menionate.Dealtfel,mbuntireacalitiimediuluideafaceriiaaccesuluiIMMurilorla
finanarereprezintchiarobiectivefundamentalencadrulPlanuluiEuropeandeInvestiii.
Pentru facilitarea tranziiilor din omaj sau inactivitate ctre ocupare, aa cum recomand
RaportuldearalRomnieipentru2015,Guvernulvacontinuaderulareamsuriloractive
43

de ocupare i a programelor de formare profesional destinate persoanelor aflate n


cutareaunuilocdemunc,prinaplicareacrorapeste424.000persoaneaufostncadrate
nmuncnultimele12luni.
n perioada 2015 2016 Romnia i propune s pun n practic o serie de msuri
suplimentare,finanatedinattFSE20142020iIOT23,ctiFEADR20142020,avndca
scopcretereaparticipriipepiaamunciiimbuntireaaccesuluilalocuridemuncde
calitate.
Tinerii NEET24 reprezint unul din grupurile vulnerabile cele mai expuse riscului de omaj
asociat cu marginalizarea social. Pentru integrarea pe piaa muncii a tinerilor NEET,
GuvernulRomnieicontinupunereanaplicareaPlanuluipentruimplementareagaraniei
pentrutineri20142015,princarecca.66.400tineriaufostdejaangajainprimelepatru
luni de la nscrierea lor la ageniile de ocupare. Conform Orientrii Integrate privind
mbuntirea ofertei de for de munc i a competenelor25, n cursul anului 2015 vor fi
lansatenimplementarenoimsuridetipulgaraniapentrutineri,cufinanaredinFSE2014
2020iIOT.Complementar,ANOFMvaderulaprogramuldeocuparepentrutineriiaflain
risc de marginalizare social, acestora fiindule asigurate msuri de acompaniament social
personalizat, concomitent cu subvenionarea angajatorilor de inserie pentru ncadrarea n
muncatinerilor.
Pentru eficientizarea punerii n aplicare a acestor msuri, ANOFM urmeaz s
operaionalizezeRegistrulElectronicalTinerilorNEET(ncadrulproiectuluiCHANCE4NEET).
n acord cu Orientarea integrat privind mbuntirea ofertei de for de munc i a
competenelor, Romnia consider important asigurarea accesului angajailor la formare
pe tot parcursul vieii, din FSE 2014 2020 fiind finanat instruirea angajailor pentru a
rspundecaracteristicilorncontinuschimbarealelocurilordemunc,generatedetranziia
ctre noi modele economice i orientarea ctre anumite sectoare identificate ca avnd
potenialcompetitiv.
Diminuarea pierderii de locuri de munc, ca efect al restructurrii i retehnologizrii
ntreprinderilor,constituieo prioritatea GuvernuluiRomniei. Pentruaceastasuntalocate
fonduri din FSE 2014 2020 destinate adaptrii lucrtorilor, a ntreprinderilor i a
antreprenorilorlaschimbrilemediuluideafaceri.

23

Iniiativa pentru Ocuparea Tinerilor


Tineri cu vrsta cuprins ntre 16 i 25 ani care nu sunt cuprini nici n sistemul de educaie sau formare i nici nu sunt
angajai
25
Propunerea de Decizie a Consiliului privind orientrile pentru politicile de ocupare a forei de munc ale statelor membre
COM(2015) 98 final
24

44


Deasemenea,Romniaconsidercasigurareasurselordefinanarenecesarestrategieide
implementareaMasterPlanuluiGeneraldeTransport(MPGT)pentruperioada20142020
reprezint o condiie indispensabil pentru dezvoltarea economic i asigurarea
convergeneireale.
nvedereaevaluriicuprinztoareacheltuieliloribeneficiilorbugetarepentrusolicitarea,
pnnlunaiunieanulcurent,aaccesriiclauzeidereformstructuralsauaprobatde
ctreGuvern,prinMemorandum,urmtoareleaciuni:

Transmiterea la MFP de ctre ordonatorii principali de credite a propunerilor


concretedemsuridereformstructural,nsoitedeestimrilecuantificabilea
impactuluibugetaralacestora;

Analiza propunerilor de ctre MFP i prezentarea cererii de accesare cu


respectareatuturorcerinelorstabilitedeComisiaEuropean.

n concordan cu msurile stabilite de Guvern precum i cu programul iniial adoptat de


ComisiaEuropeancaPlanuldedicatdereformestructuraleisolicitareapentrudevierea
temporar de la MTO de pn la 0,5% din PIB s fie transmise pn n iunie, Romnia va
completa analiza din Programul de Convergen cu toate informaiile necesare accesrii
clauzeidereformestructuralepnlasfritulluniiiunie.

45

4.ANALIZADESENZITIVITATEICOMPARAIACUVARIANTAPRECEDENTA
PROGRAMULUIDECONVERGEN
4.1.RISCURI
Principaleleevoluiiinternaionalecuimpactasupraeconomieiromnetisunturmtoarele:
reducereasemnificativapreuluipetrolului;
scdereapronunatainflaieiichiardeflaienUniuneaEuropean;
dificultinrelansareaprocesuluiinvestiionaleuropean.
nlunamartie2015,rataanualainflaiei,msuratdeindicelearmonizatalpreurilorde
consum se situa pe locul 2, cu 0,8% n condiiile n care n aproape jumtate din ri se
nregistradeflaie.Peprimele3lunidin2015Romniaanregistratreduceredepreuridoar
la mrfurile alimentare (0,07% fa de luna martie 2014). n cazul serviciilor, creterea
preurilorafostde1,55%.
Dacnereferimlapreulpetrolului,trebuieinutcontcRomniaareoindustriepetrolier
dezvoltat, cu exporturi importante. Scderea de pre a favorizat creterea produciei i
respectiv a exportului. Producia industriei de produse petroliere sa majorat n 2014 cu
13,7%,ncondiiilencareexportuldeprodusepetrolierereprezentacirca65%dinimportul
de iei. Ca urmare, se apreciaz c reducerea preului petrolului are un impact pozitiv
estimatla0,2%dinPIB.
Referitor la investiii, apreciem c reducerea formrii brute de capital fix din spaiul
europeannregistratnanii2012(2,8%peansamblulUE28)i2013(1,5%peansamblul
UE28) a redus inclinaia investitorilor de ai orienta propriile investiii ctre alte ri. Cu
toate acestea, piaa investiional romneasc a rmas una din pieele preferate de
investitori.Astfel,nanul2014,capitalulsocialsubscrisdesocietiledinItaliasamajoratcu
aproape150mileuro.CelemaimarifluxuridinrileUEctreRomniaaufostdinOlanda,
cuunpluslacapitalulsocialalsocietilorstrinedinRomniadeaproape1miliarddeeuro
idinAustriaiFrana,fiecarecuunplusdepeste300mileurolacapitalulsocialsubscris.
Riscuri pozitive, inclusiv pentru procesul investiional vin din partea msurilor recente de
politicmonetaraleBnciiCentraleEuropeneidinateptataimplementareaPlanuluide
Investiii pentru Europa (Planul Junker). Impactul msurilor de relaxare cantitativ, deja
demarat, ar putea avea un efect pozitiv mai pronunat n sensul atenurii presiunilor
deflaionistecuimpactpozitivasupracereriifinaleiclimatuluiinvestiionaldinzonaeuro.
Riscurile negative provin n principal de la evoluiile din Grecia, Ucraina i zona euro.
Incertitudinile legate de capacitatea Greciei de a obine n continuare sprijin financiar
precumispeculaiilecuprivirelaoposibilieiredinzonaeurocuunefectdecontagiune
njurarputeaaveaunimpactnegativ.EvoluiileposibilealeconflictuluidinUcrainaarputea
aveadeasemeneaunimpactnegativasupraeconomiilordinregiune.
Peplanintern,riscurilesuntngeneralechilibratedinpunctdevederealafectriioferteisau
cererii interne. Dup anii agricoli 2013 i 2014 foarte buni, dac condiiile climatice vor fi
defavorabilen2015,produciaagricolarputeanregistraocontracieaccentuat,cuefect
directninflaieicretereeconomic.
46

Cariscinterncuimpactntoatesectoareleeconomiceicudeosebireasuprantreprinderilor
miciimijlocii,trebuiesubliniatpoliticarestrictivdecreditareasectoruluibancar,cutoate
c rata de politic monetara fost relaxat. Se ateapt revigorareacreditului bancar, dar
pentru atingerea obiectivelor de cretere economic din 2014 este nevoie de o extindere
semnificativ a creditrii agenilor economici i a populaiei. n acest context, este de
subliniat necesitatea creterii competitivitii firmelor romneti, mai ales n perspectiva
ndepliniriiobiectivuluideadoptareamonedeieuronanul2019.Dinacestpunctdevedere
msurile guvernamentale de relaxare fiscal vor reprezenta stimulente pentru investiii i
modernizridecapacitideproducie,astfelnctsectorulprivatsisporeasccontribuia
lacretereaeconomic.
Un alt risc la adresa creterii economice a Romniei este dat de absorbia fondurilor
europene. Cu toate acestea, gradul de absorbie din ultimii ani a crescut considerabil,
Guvernulavndncontinuarecaobiectiv,mbuntireasemnificativiimediatagradului
deabsorbieafondurilorstructuralecarereprezintocondiieesenialpentruasigurarea
creterii economice sustenabile i limitarea datoriei externe. Ca urmare, considerm c n
anul 2015 se va nregistra un impact pozitiv asupra creterii economice peste estimrile
iniiale.
Riscurile interne sunt contrabalansate de msurile guvernamentale de relaxare fiscal.
Scutireadelaimpozitareaprofituluireinvestit,reducereaCASireducereaTVAlaalimente,
msuri cu efecte nc din anul 2015, reprezint stimulente puternice pentru investiii i
cretereeconomic.Laacesteasevoradugaefectelestimulativealemsurilorprevzuten
noulCodfiscal.

4.2.SENZITIVITATEADATORIEIPUBLICE
Analizadesensitivitateadatorieipublice26
1) influena creterii economice, a deprecierii monedei naionale, precum i a
derapajuluifiscal27asuprasolduluidatorieiguvernamentale,i
2) influena deprecierii monedei naionale i a modificrii ratelor de dobnd asupra
plilordedobnzi.

26
27

ToiindicatoriiutilizainacestsubcapitolsuntnconformitatecumetodologiaUE
Deficitulcashdefinanatde2%dinPIB
47

Grafic6Factorideinfluenasupradatorieiguvernamentale

Surs:MinisterulFinanelorPublice

ngraficul6seobservcinfluenauneiscderieconomicecu1%dinPIBaraveaunimpact
negativ asupra nivelului de ndatorare, de cretere cu 1,5% din PIB n anul 2018, iar
deprecierea monedei naionale cu 10% fa de Euro, principala valut n care este
denominat datoria guvernamental n valut, ar determina creterea ponderii datoriei
guvernamentalenPIBdepnla1,8%dinPIBn2018.Underapajfiscaltranspusntrun
deficit n numerar de finanat de 2% din PIB n perioada 2015 2018, ar conduce la o
cretere a nivelului de ndatorare cu pn la 3,3% din PIB n 2018, n timp ce influena
combinat a acestor factori asupra ponderii datoriei guvernamentale n PIB determin o
cretereaacestuiindicatorcu6,8%dinPIBnanul2018.
Grafic7Factoriideinfluenasupraplilordedobnd

Surs:MinisterulFinanelorPublice

48

ngraficul7seobservcdepreciereamonedeinaionalefadeEuro28araveaunimpact
negativsczutasupraplilordedobnd,nsensulcreteriiponderiiacestoranPIBcupn
la0,06%dinPIBnanul2018,ntimpcecreterearatelordedobndcu1%arconducelao
creteremaiaccentuataponderiiplilordedobndnPIBcupnla0,13%nanul2018.
Influenacombinataacestorfactoriasupraplilordedobndardeterminaocreterea
acestorplicu0,19%dinPIBnanul2018.

4.3.COMPARAREACUVARIANTAPRECEDENTAPROGRAMULUIDECONVERGEN
Scenariul macroeconomic de dezvoltare pe termen mediu prezentat n acest program nu
difersemnificativfadeceldinediiaprecedentaProgramuluideConvergen,respectiv
ediiaaprilie2014,n ceeacepriveteevoluiaPIB.Difereneledintreceledouprograme
suntdeterminate,nprincipal,derevizuireadatelorstatisticepentruperioada19952013i
publicarea celor provizorii pentru 2014, conform ESA 2010 precum i de efectul de baz
determinatdemodificriledestructurimplicatedeacestea.
Astfel, n ediia precedent a Programului de Convergen sa estimat c produsul intern
brutsevamajoracu2,5%n2014.Rezultateleeconomiceobinutedesectoareleeconomice,
respectivindustrieiserviciiauevideniatocretereaprodusuluiinternbrutde2,8%.
Pentruanul2015iurmtoriiani,nprognozsaavutnvedereimpactulaplicriiOUGnr.
6/2015privindreducereaTVA.Caurmare,seprevedecananul2015PIBssemajorazecu
3,2%comparativcumajorareade2,6%prognozatnvariantaanterioar,avndcasuport,
n principal, cererea intern. Pentru perioada 20162018 prognoza prevede accelerarea
activitiieconomice,cuunritm decreteresuperiorceluiestimatnvariantaprecedent,
respectiv 3,4% n 2016, 3,7% n 2017 i 4,0% n 2018, cererea intern, n special formarea
brutdecapitalfix,reprezentndmotorulcreterii.

Grafic8Comparaientreprognozelecreterii Grafic9Comparaientreprognozelecreterii
PIB
FBCF

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

28

icelelaltevalutencareestedenominatdatoriaurmeazaceeaitendindeapreciere
49

Grafic10Comparaientreprognozele
creteriiconsumuluiprivat

Grafic11Comparaientrecontribuiile
exportuluinetlacretereaPIB

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

5.SUSTENABILITATEAPETERMENLUNGAFINANELORPUBLICE
ViabilitateafinanelorpublicepentrustatelemembrealeUniuniiEuropeneesteanalizato
dat la treiani. Exerciiul de raportare 2015 a evideniat pentru Romnia lipsa, pe termen
scurt, a riscurilor la adresa sustenabilitii, un nivel sczut al acestora pe termen mediu i
unulmoderatpeorizontuldeproiecie,respectivalanului2060.Dinactualizareaproieciilor
pentrunoulexercitiu,seestimeazcpondereacheltuielilorcupensiilenPIBsevamenine
pn la finele perioadei de proiecie sub media UE. Riscurile sar amplifica, dac balana
structuralprimararrevenilavalorilenregistratenperioada19982012.Niveluldatoriei
publiceesteprognozatarmnesemnificativsubvaloareadereferinde60%dinPIB,ns
ar putea fi avute n vedere msuri de consolidare pentru a limita creterea costurilor cu
mbtrnireapopulaiei(nspecialcelecupensiile).
De notat evaluarea pozitiv, fa de Raportul pe anul 2009 privind sustenabilitatea, cnd
Romniasecaracterizaprintrunriscridicatprivindsustenabilitateapetermenlung,urmare
a impactului bugetar cauzat de cheltuielile legate de mbtrnirea populaiei, aflate mult
pestemediaUniuniiEuropene.nacestsens,mbuntireapreviziunilorconformRaportului
din2012esteconfirmatideexerciiuldin2015.
Cretereacheltuielilorbugetarelanivelul UniuniiEuropene,peorizontul20132060,afost
revizuit uor n scdere n comparaie cu exerciiul din 2012. n 26 din cele 28 state
membre, variaia total a costurilor bugetare legate de mbtrnirea populaiei a fost n
scderenperioadacuprinsntreceledouRapoarte.Aceasttendincontinu,pefondul
ajustrilor i reformelor din sectoarele pensiilor, sntii i asistenei sociale iniiate de
statelemembre.
Proiecia actualizat a creterii cheltuielilor strict legate de mbtrnirea populaiei, indic,
pentruRomnia,unsporde2,2p.p.dinPIBpentruperioada20132060(mediaeuropean
fiindde1,8p.p.).Peprincipalelecomponentedecheltuieli:

0,1p.p.dinPIBreprezintscdereacheltuielilorcupensiile(mediaeuropean0,2
p.p.)
50

1,9 p.p. din PIB reprezint creterea cheltuielilor cu sntatea i ngrijirile pe


termenlung(mediaeuropean2,0p.p.)

0,4 p.p. din PIB reprezint creterea cheltuielilor din nvmnt (media
european0,0p.p.).

Comparativ cu evoluiile la nivel european, ritmul de majorare a cheltuielilor legate de


mbtrnireapopulaieiestemarcatnRomniadeorsturnaremaiaccentuatapiramidei
vrstelor.DemenionatcproieciilenuauinclusrecomandareaComisieiEuropene,privind
egalizareavrsteidepensionarentrefemeiibrbai,la65deani.

Grafic12Structurapopulaiei:20132060
StructuraPopulaieiRomnieinanul2013

StructuraPopulaieiRomnieinanul2060

Sursa:EurostatEUROPOP2013

Sursa:EurostatEUROPOP2013

SchimbriledemograficevormodificastructurapopulaieiRomniei.Amploareaivitezade
mbtrnireapopulaieidepinddetendineleviitoarenceeaceprivetesperanadevia,
fertilitateaimigraia.
Procesuldembtrnirerapidvamodificaraportuldintrepopulaialavrstadepensionare
i populaia activ, ceea ce va aduce schimbri majore n structura pe vrste i implicaii
negativepepiaaforeidemunc.Raportuldintrepersoanelenvrstdepeste65deanii
cele n vrst de munc (1564 de ani) crete semnificativ, ceea ce nseamn c n
perspectiva urmtorilor ani sistemul public de pensii va avea resurse mult diminuate n
raportcucheltuielile.

51

Grafic13Evoluiapopulaiei
Compoziia pe vrste a
populaiei va fi profund
afectat n perioada
20132060:
ponderea
populaiei n vrst de
munc (1564 ani) va
nregistra o scdere
semnificativ de 12,1
puncte procentuale n
perioada intervalului de
prognoz n timp ce
ponderea populaiei cu
vrstapeste65deaniva
crete n acest interval
cu
12,5
puncte
procentuale.

Procesul de mbtrnire a populaiei este i o consecin a nivelului sczut al fertilitii: n


anul2012ratadefertilitateafostde1,53copiiperfemeie,situndusesubniveluloptimde
reproducere,aceastaurmnd,conformestimrilorEurostat,screascla1,83nanul2060.
Rezultatele previziunii demografice oferite de Eurostat pentru Romnia29, indic o scdere
semnificativ a populaiei, cu 2,6 milioane persoane mai puin n 2060 comparativ cu anul
2013.Deipopulaiatnrestenscderecaurmareanumruluitotmairedusalfemeilor
aflatelavrstadefertilitate,existtotuioseriedesemnalepozitivedincreterearateide
fertilitate.
Tabel14IndicatoriDemografici

2013

Ratadefertilitate
PopulatieTotalmil.
dincare:
Brbai
Femei
Speranadeviala
natere
Brbai
Femei
Speranadeviala
vrstade65ani
Brbai
Femei

2020

2030

2050

2060

1,65
20,02

9,76
10,26

1,73
19,69

9,59
10,10

1,79
19,00

9,26
9,74

1,81
18,46

9,02
9,44

1,82
17,97

8,81
9,16

1,83
17,44

8,57
8,87

70,8
77,9

72,8
79,5

75,4
81,6

77,8
83,5

80,0
85,1

82,0
86,7

14,5
17,8

15,5
18,8

Sursa:EurostatEUROPOP2013

29

2040

EurostatEUROPOP2013
52

16,9
20,1

18,3
21,4

19,6
22,7

20,8
23,9

n Romnia, sperana de via la natere pentru brbai este estimat s creasc cu


aproximativ11,2anipeparcursulperioadeideproiecie,dela70,8n2013la82,0n2060.
Speranadevialanatereesteestimatscreasccu8,9anipentrufemei,dela77,9n
2013la86,7n2060,ceeaceindicouoarconvergenasperaneideviantrebrbaii
femei.
Pe termen mediu i lung, evoluia sectorului de pensii este puternic influenat de
perspectivele demografice date de evoluia ratei natalitii i a speranei de via i de
procesulinevitabildembtrnireapopulaiei.
Tabel15Prognozapetermenlungacheltuielilorcupensiile

Pilonul1depensii
Pilonul2depensii

2013

2014

2020

2030

2040

2050

2060

8,2

8,2

8,1

8,1
0,1

8,4
0,4

8,4
0,7

8,1
0,8

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Rezultatele estimate prin modelul de pensii indic o cretere a ponderii cheltuielilor cu


pensiile din pilonul 1, de la 8,2% din PIB n anul 2013 la circa 8,4% din PIB la nceputul
decadei204050,urmatdeoscderetreptat,ctrefineleperioadeideprognoz,pnsub
pondereadinanuldebaz.
Pilonul2depensiivaaveaoponderedincencemaisemnificativntotalulcheltuielilorcu
pensiile,cuatingereauneiponderide0,8%dinPIBlasfritulorizontuluideprognoz.
6.CALITATEAFINANELORPUBLICE
mbuntirea calitii finanelor publice este necesar pentru asigurarea unei creteri
economicesustenabile.nacestsensesteoprioritatepentruGuvernscontinuesasigure
uncadrufiscalbugetarfavorabildezvoltriimediuluieconomic.Msuriledepoliticfiscal
anticiclice, adoptate dup criz pentru a contracara efectele recesiunii economice au dat
rezultatepozitive,semnederevenirevizibileaprndn2013cndRomniaanregistratcea
mai mare rat de cretere a PIBului de dup 2008. De asemenea i nivelul indicatorilor
macroeconomicicaresemnaleazundezechilibrumacroeconomic(printrecareiindicatori
fiscaliprecumdeficitulbugetar)indicstabilitate.
Cu toate aceste aspecte pozitive care contribuie la sporirea ncrederii investitorilor,
autoritiletrebuiesintervinconsecventnmodspecialncombateraevaziuniifiscalein
mbuntirea eficienei, transparenei i responsabilitii n utilizarea resurselor publice
(dimensiunialecalitiifinanelorpublicenprivinacrorasuntnecesareaciunifermedin
parteadecidenilordepoliticfiscal).
6.1.VENITURILEBUGETARE
Principalele obiective n ceea ce privete mbuntirea eficienei la nivelul veniturilor
bugetaresuntlegatedesimplificareasistemuluidetaxe,reducereapoveriifiscale,reducerea
evaziuniifiscale,cretereagraduluidecolectareaimpozitelor.
Simplificareasistemuluidetaxeireducereabirocraieiaulocgradual.Numruldeplipe
an pe care trebuie s le efectueze o companie din Romnia pentru achitarea taxelor i
impozitelor a sczut de la 113 n 2007, la 39 n 2012 i 14 n 2013. De asemenea nivelul
53

numrului de ore necesare pentru achitarea obligaiilor fiscale aferente unui exerciiu
financiar sa redus la 159 de ore n 2013, fa de 200 de ore n 2012. La data nfiinrii
Registruluitaxeloritarifelornefiscalenanul2009,aufostidentificateunnumrde491de
taxeitarifecucaracternefiscal.Urmareapoliticiiguvernuluidereducereanumruluide
taxe i tarife cu caracter nefiscal, determinat de costurile de administrare superioare
ncasrilorefective,numrulacestoraasczutconsiderabildela491la170nprezent.Din
acestea,91reprezinttaxeitarifedeautorizare.
Peparcursulanului2014aufostimplementatectevamsurilegislativencadrulsistemului
deimpozitarecaresfacilitezedesfurareaactivitiieconomice,sstimulezeinvestiiilei
inovaiaismbunteascgraduldeconformareaageniloreconomici.
Astfel,nvedereambuntiriilichiditiilanivelulfirmelor,din1martie2014sauintrodus
noi reguli cu privire la rambursarea taxei pe valoarea adaugat. Msura prevede
cretereapraguluivaloric(dela10000leila45000lei)pentrusumelepecarecontribuabilii
le solicit pentru rambursare, n funcie de care se realizeaz ulterior inspecia fiscal. n
acestcazsegestioneazmaieficientivolumuldemuncncazulautoritilor.
ncepndcu1ianuarie2014,sistemulpliiTVAlancasarepentrufirmelecucifradeafaceri
sub500.000deeuro,carelepermiteasplteascTVActrebugetuldestatdoardupce
au ncasat plata, a devenit opional. Renunarea la TVA la ncasare ar permite n schimb
deducerea(irespectivplata)lamomentulfacturrii.
Pentrustimulareainvestiiiloriainovaiei,ncepndcu1iulie2014sescutescdelaplata
impozitului pe profit firmele care reinvestesc profitul n echipamente tehnologice produse
i/sau achiziionate dup 1 iulie 2014 i puse n funciune pn la data de 31 decembrie
2016.
O prioritate pentru Guvern este reducerea poverii fiscale pe munc la angajator. n acest
sens, din 1 octombrie 2014 sa redus cota pentru contribuia de asigurri sociale de stat
pltit de angajator cu 5%. Msura asigur surse suplimentare pentru investiii cu impact
asupracreteriieconomice,reducecostulunitarcuforademunciesteunstimulpentru
creareadenoilocuridemunc.
La nceputul anului 2015 sau introdus noi msuri care s diminueze povara fiscal i s
stimulezemediuldeafaceri,prinreducereaimpozituluipeconstruciicu0,5%iextinderea
coteiredusedeTVAde9%pentruserviciiledecazarenregimdedemipensiune,pensiune
completiallinclusive.
MsurisuplimentarederelaxarefiscalsuntprinsenrescriereaCoduluifiscaliaCoduluide
procedur fiscal care au fost aprobate de Guvern n martie 2015 i sunt propuse
Parlamentului spre adoptare. Dintre aceste msuri, menionm printre cele mai
semnificative: reducerea cotei standard deTVA ncepndcu anul 2016, o nou reducere a
cotei pentru contribuia de asigurri sociale de stat din 2018 i reducerea impozitului pe
venitipeprofit.
n aprilie 2013, a fost iniiat proiectul privind Modernizarea Administraiei Fiscale din
Romnia,gestionatdeAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal(ANAF),nparteneriatcu
54

Banca Mondial, avnd ca obiective creterea eficienei i eficacitii n colectarea


impoziteloriacontribuiilorsociale,cretereagraduluideconformareireducereapoverii
administrativepentrucontribuabili,nvederearespectriiobligaiilorfiscale.ncursulanului
2014, ANAF a derulat programe, proiectepilot i inspecii fiscale care au avut ca rezultat
mbuntirea gradului de conformare voluntar (att la declarare ct i la plat) i
reducereaeconomieisubterane.Pentrubunacolectareaveniturilorbugetare,ANAFaextins
serviciiledeasistenprintelefon,internet,potelectronicpentruinformareamaibuna
contribuabililoriambuntitproceduriledeadministrareigraduldeinformatizare.
Referitorlacolectareaveniturilor,Romniaareungraddecolectareredusavndnvederei
nivelul ridicat al ratei de impozitare pentru veniturile bugetare cu pondere mare n PIB (n
specialTVA).nacestsens,pentrureducereaevaziuniifiscale,Guvernularenvederemsuri
noi printre care loteria bonurilor, ncepnd cu anul 2015. Prin aceast msur se ncearc
impulsionarea oamenilor n a solicita bonurile fiscale, pe baz crora pot ctiga premii n
baninurmauneitragerelasori.
Pe de alt parte, Acordul de Parteneriat 20142020 al Romniei solicitat de Comisia
Europeanfiecrui stat membru, stabileteprioritile de finanare ale Romniei, pentru
atingerea obiectivelor prevzute n strategia Europa 2020. Se va urmri eficientizarea
implementriiireducereapoveriiadministrative, alocareafondurilorfiind orientatctre
obinerea unui impact semnificativ al investiiilor, respectiv continuitatea interveniilor
sustenabiledinactualaperioaddeprogramare.

6.2.CHELTUIELILEBUGETARE
Controlulcheltuielilorbugetarereprezintunelementesenialalangajamentelor
Guvernuluideareducedeficitulbugetar.Obiectivelecheiepetermenmediusunt:
Cretereaspaiuluifiscalpentruinvestiii;
mbuntireasustenabilitiipetermenmediuilung;
Cretereacapacitiideabsorbieafonduriloreuropene;
Cretereapredictibilitiipoliticiibugetarepetermenmediu.
Pentruasigurarearesurselorbugetarenecesarepentrususinereainvestiiilorisectoarelor
economice,Guvernulipropuneconsolidareasubstanialapoliticilorbugetareprin:
-

ntrirea disciplinei bugetare prin plata arieratelor bugetului de stat, ale


autoritilor locale i ntreprinderilor de stat precum i msuri pentru
prevenireaformriidenoiarierate;

creterea eficienei alocrilor bugetare prin reforma investiiilor publice,


orientareasubstanialafondurilorpentrucofinanareaproiecteloreuropene
ifinanareacuprioritate,dinresurseproprii;

consolidareacadrelorbugetarenaionale,ainstituiilorfiscalenconcordan
cuangajamenteleasumateprinPactulFiscal;

transparen n utilizarea fondurilor publice i bune practici de raportare


bugetar.
55

7.CARACTERISTICILEINSTITUIONALEALEFINANELORPUBLICE
7.1.REGULIFISCALE
Prin adoptarea Legii responsabilitii fiscalbugetare nr.69/2010, Romnia a introdus reguli
fiscalepentruntrireadisciplineifiscalbugetare.Aceastlegeasuportatulteriormodificri
caurmareunorevenimenteifactoriendogenisauexogeni,ceaufcutimperiosnecesar
ajustarea regulilor privind disciplina bugetar, a regulilor fiscale numerice, precum i
introducereadenoielementenmanagementuldeansamblualprocesuluibugetar.
Prevederile Directivei 85/2011 i ale Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea i
Guvernana n cadrul Uniunii Economice i Monetare au fost implementate n legislaia
naionalprinLegeanr.377/2013,caremodificLegearesponsabilitiifiscalbugetare.
Legearesponsabilitiifiscalbugetarearedreptobiectiveprincipale:

asigurareapredictibilitiiistabilitiipoliticiibugetareprinadoptareaelementelor
cheiealestrategieifiscalbugetarepetermenmediu;

asigurareaimeninereadisciplineifiscalbugetarepetermenmediu;

mbuntireatranspareneiisustenabilitiipetermenmediuilungafinanelor
publice.

Principiileesenialealelegiiresponsabilitiifiscalbugetaresunt:

Planificarea bugetar elaborat de Ministerul Finanelor Publice se bazeaz pe


previziunimacroeconomiceibugetare.

Previziunile macroeconomice i bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai


recentealeComisieiEuropenei,dupcaz,cucelealealtororganismeindependente
internaionale.

Diferenele semnificative fa de previziunile Comisiei Europene sunt descrise i


motivate, n special dac nivelul sau creterea variabilelor din ipotezele externe se
ndeprteaz n mod semnificativ de valorile menionate n previziunile Comisiei
Europene.

Previziunile macroeconomice i bugetare utilizate pentru planificarea bugetar fac


obiectul unor evaluri periodice, impariale i cuprinztoare, bazate pe criterii
obiective, inclusiv al unei evaluri ulterioare, de ctre Consiliul Fiscal/organele
abilitatenacestscop.

ConsiliulFiscal/organeleabilitatenacestscoppublicrezultateleevalurilorpesite
ulpropriualinstituiei.

Rezultatele acestei evaluri sunt luate n considerare, n mod adecvat, n viitoarele


previziunimacroeconomiceibugetare.

56

Reguliintrodusedenouaguvernaneconomic.
1. Introducerea unei reguli fiscale numerice privind deficitul bugetar structural, care se
considerrespectatdacestendeplinitunadinurmtoarelecondiii:

OTM nu depete o limit inferioar a soldului structural anual al administraiei


publicede0,5%dinprodusulinternbrutlapreurilepieei;

Atunci cnd raportul dintre datoria public calculat conform metodologiei Uniunii
Europeneiprodusulinternbrut,lapreurilepieei,estesemnificativsubnivelulde
60 % i riscurile n ceea ce privete sustenabilitatea pe termen lung a finanelor
publice sunt sczute, limita inferioar a obiectivului bugetar pe termen mediu nu
poatedepiunsoldstructuralanualaladministraieipublicedecelmult1,0%din
produsulinternbrut,lapreurilepieei;

DeficitulstructuralanualaladministraieipubliceconvergectreOTMconformunui
calendar de ajustare agreat cu instituiile Uniunii Europene n conformitate cu
Regulamentul (CE) al Consiliului nr.1466/1997 privind consolidarea supravegherii
poziiilorbugetareisupraveghereaicoordonareapoliticiloreconomice.

2. Introducereaunuimecanismdecoreciecaresedeclaneazautomatncazul
deviaiilordelareguladedeficitbugetarstructural:

Se activeaz n cazul constatrii unei devieri de la OTM (devierea este considerat


importantdacestedecelpuin0,5%dinPIBntrunanidecelpuin0,25%din
PIBnmediepean,ndoianiconsecutivi);

Msuriledecorectareadevieriisuntformulatentermenicuantificabili,ealonatepe
aniivorproduceefecteceltrziuasupraexerciiuluibugetaralurmtoruluian;

Msuriledecorectareadevieriisuntproporionalecudimensiuneadevierii;

Msuriledecorectareadevieriivorasiguraimplementarearecomandriloradresate
RomnieidectreinstituiileUniuniiEuropeneprecumiunritmdecorectarestabilit
nconformitatecuPactuldeStabilitateiCretere;

Msuriledecorectareadevieriisuntaplicatecuprioritateacelorbugetesauentiti
componentealeadministraieipublicecareaugeneratdevierea.

3. Introducereauneiclauzederogatoriincazulmanifestriiunorcircumstane
extraordinare:

Permite nerespectarea regulii fiscale privind deficitul bugetar structural, inclusiv


neaplicareamecanismuluidecorecie;

Circumstane extraordinare = un eveniment neobinuit asupra cruia autoritile


administraiei publice nu au niciun control i care are o influen major asupra
poziiei financiare a administraiei publice sau perioade de recesiune economic
sever,astfelcumestedefinitnPactuldeStabilitateiCretererevizuit;

57

nceperea i ncetarea manifestrii unor circumstane extraordinare fac obiectul


opiniei Consiliului Fiscal, iar Guvernul are obligaia de a informa Parlamentul i
ComisiaEuropean.

4. Introducereauneiregulifiscalenumericeprivinddatoriapublic:

DatoriapublicconformmetodologieiUniuniiEuropenenuvadepi60%dinPIB;

n cazul n care raportul dintre datoria public conform metodologiei Uniunii


EuropeneiPIBdepetevaloareadereferinde60%dinPIB,datoriapublicseva
reducecuoratmediede5lasutpean,camedieanualapeoperioadade3ani.

5. Introducerea unor praguri intermediare prudeniale pentru datoria public, inclusiv


msuriautomatencazuldepiriiacestora:

Dac:45%dinPIB<datoriapublic<50%dinPIB
o

Dac:50%dinPIB<datoriapublic<55%dinPIB
o

Se propune un program pentru reducerea ponderii datoriei publice n PIB,


care cuprinde, fr a se limita la acestea i msuri privind nghearea
cheltuielilortotalerespectivasalariilordinsectorulpublic;

Dac:55%dinPIB<datoriapublic<60%dinPIB
o

Ministerul Finanelor Publice prezint Guvernului un raport privind


justificareacreteriidatorieicupropuneripentrumeninereaacestuiindicator
launnivelsustenabil;

n plus fa de msurile de mai sus, Guvernul iniiaz msuri care s


determinengheareacheltuielilortotaleprivindasistenasocialdinsistemul
public.

Dac:datoriapublic>60%dinPIB
o

n plus fa de msurile prezentate mai sus, Guvernul iniiaz i aplic un


program de reducere a datoriei publice conform celei dea 2 a reguli de la
punctul4.

6. Introducerea de noi standarde de calitate pentru prognozele macroeconomice


utilizatelaplanificareabugetar:

CadrulmacroeconomicpecaresefundamenteazStrategiafiscalbugetarutilizeaz
celemaiactualeinformaiiireprezintscenariulmacrofiscalcelmaiprobabilsauun
scenariumaiprudent;

Cadrul macroeconomic din Strategia fiscalbugetar conine o declaraie privind


concordana sau diferenele fa de cele mai recente prognoze ale Comisiei
Europene.Diferenelesemnificativedintrescenariulmacrobugetaralesipreviziunile
Comisiei Europene sunt descrise i motivate, n special dac nivelul sau creterea
variabilelor din ipotezele externe se ndeprteaz n mod semnificativ de valorile
menionatenpreviziunileComisiei.
58

n cazul n care Consiliul fiscal constat deviaii persistente de acelai sens ale
prognozelor macroeconomice fa de datele efective, care sau nregistrat pe o
perioaddecelpuinpatruaniconsecutivi,Guvernuliamsurilenecesareileface
publice.

INSTITUIIFISCALE
nscopuldeaprotejaobiectiveleiprincipiileenumeratemaisus,ConsiliulFiscal,autoritate
independentnfiinatprinLegeaResponsabilitiiFiscalbugetare(Legea69/2010),areca
obiectiv sprijinirea Guvernului i a Parlamentului n elaborarea i implementarea politicii
fiscalbugetareideapromovatransparenaisustenabilitateafinanelorpublice.
nrealizareaacestuiobiectiv,Consiliulfiscalndeplineteosferlargdeatribuii:evalueaz
proieciile macroeconomice avute n vedere la fundamentarea prognozei de venituri a
bugetuluigeneralconsolidat,estimeazimpactulpachetelordemsuridenaturainfluena
soldul bugetar, analizeaz execuia bugetarimsura n care aceastacorespundeintelor
propuse, monitorizeaz respectarea regulilor fiscale, emite recomandri privind politica
fiscalcurentiviitoare.

GUVERNANASTATISTIC
Romniaarealizatnultimiianiprogresenceeaceprivetembuntireaprognozeifiscale
iapracticilordeformularebugetar.Pentruaconsolidatransparenafiscaliaasigurao
mai bun concordan cu Sistemul European de Conturi, se dezbate n prezent un plan de
aciunipetermenmediumenitsmbunteascariadeacoperireadatelorfiscalbugetare
i macroeconomice, a perioadelor i termenelor de raportare, concomitent cu creterea
calitii
i
integritii
raportrii
acestora.

59


ANEXE
Tabelnr.1aProieciimacroeconomice

CODUL

2014

SEC

2014

MLD.LEI

2017

2018

MODIFICAREPROCENTUAL

655,2
2,8
B1*g
666,6
4,6
B1*g
COMPONENTELEPIBULUIREAL

3.Cheltuielileconsumuluiprivat
4.Cheltuielileconsumuluipublic
5.Formareabrutdecapitalfix
6.Modificareastocuriloriachiziii
netedevalori(%dinPIB)
7.Exporturidebunuriiservicii
8.Importuridebunuriiservicii

2016

NIVEL1)

1.PIBreal
2.PIBnominal

2015

412,8
95,3
146,2

3,2
5,0

3,4
5,7

3,7
6,0

4,0
6,2

4,5
5,3
3,5

3,5
1,0
4,5

3,6
2,0
5,5

3,9
1,6
6,3

4,1
1,5
6,8

0,0
4,5
P52+P53
273,9
8,1
P6
277,5
7,7
P7
CONTRIBUIILACRETEREAPIB

0,0
6,1
6,5

0,0
5,8
6,8

0,0
6,2
7,2

0,0
6,3
7,2

P3
P3
P51

2,7
3,4
14.Cerereainternfinal

15.Modificareastocuriloriachiziii

0,0
0,0
netedevalori
P52+P53

0,1
0,2
16.Exportnet
B11
1)
NivelulrealalPIBialcomponentelorsaleestenpreurileanuluiprecedent

3,8

4,1

4,4

0,0
0,4

0,0
0,4

0,0
0,4

Tabelnr.1bEvoluiapreurilor

1.DeflatorulPIB
2.Deflatorulconsumuluiprivat
3.Indicelearmonizatalpreurilordeconsum
4.Deflatorulconsumuluipublic
5.Deflatorulinvestiiilor
6.Deflatorulexportului(bunuriiservicii)
7.Deflatorulimportului(bunuriiservicii)

2014

1,8
1,3
1,4
0,8
0,3
0,1
1,4

60

2015
2016
2017
MODIFICAREPROCENTUAL

1,8
1,3
0,2
3,2
1,2
1,3
1,0

2,3
1,5
2,0
3,0
1,5
1,3
0,2

2,3
2,1
2,7
2,7
1,4
0,3
0,2

2018

2,2
2,1
2,5
2,2
1,4
0,3
0,1


Tabelnr.1cEvoluiapieeiforeidemunc

CODUL
SEC

1.Populaiaocupattotal1)
2.Populaiaocupat,miiore
lucrate2)
3.Rataomajului%3)
4.Productivitateamuncii4)

2014

2014

2015

NIVEL
MIIPERS.

2016

2017

2018

MODIFICAREPROCENTUAL

8678,3

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

15766445

1,6
6,8
1,7
1,2
4,0
2,0

1,4
6,7
2,0
1,7
5,8
3,7

1,4
6,6
2,2
1,9
5,9
3,7

1,5
6,5
2,4
2,1
6,1
4,0

1,5
6,4
2,7
2,4
6,2
4,2

5)

5.Productivitateamunciiorare

6.Compensaiasalariailormil.lei
D1
208907
7.Compensaiapesalariatlei

34614
1)
Populaiaocupat,definiiapentruconceptulinterndinconturinaionale
2)
Definiiadinconturinaionale
3)
DefiniiaarmonizatcuEurostat(LabourForceSurveyAMIGO)
4)
PIBrealpepersoanocupat
5)
PIBrealpeorlucrat

Tabelnr.1dBalanelesectoriale

%dinPIB
1.Soldulnet,faderestullumii
Dincare:
balanabunuriloriserviciilor
balanaveniturilorprimareia
veniturilorsecundare
contuldecapital
2.Soldulnetalsectoruluiprivat
3.Soldulnetalsectoruluiguvernamental
4.Discrepanastatistic

CODUL
SEC
B9

B.9
EDPB.9

61

2014

2015

2016

2017

2018

2,1

0,2

1,2

0,2

1,0

0,3

0,8

0,1

0,8

0,0

0,7
2,6

1,4
2,4

1,7
2,4

1,6
2,3

1,4
2,2

3,6
1,5

Tabelnr.2aProieciabugetuluiconsolidat

CODUL
SEC

2014

NIVEL
MIL.LEI

2014

2015

2016

2017

2018

%DINPIB

Soldulnet(EDPB9),pesubsectoare
1.Bugetconsolidat
2.Administraiacentral
3.Administraiadestat
4.Administraialocal
5.Fondurideasigurrisociale
Bugetconsolidat(S13)
6.ncasritotale
7.Cheltuielitotale
8.Soldulnet

S.13
S.131
S.132
S.133
S.134

TR
TE1)
EDPB.9

9920,8
14716,3
M
3563,6
1231,9

222511,5
232432,3
9920,8

1,5
2,2
M
0,5
0,2

33,4
34,9
1,5

1,45
1,9
M
0,3
0,2

33,6
35,1
1,5

1,2
1,4
M
0,2
0,1

32,6
33,8
1,2

1,0
1,2
M
0,1
0,1

32,6
33,6
1,0

0,8
1,0
M
0,1
0,1

32,5
33,3
0,8

9.Dobnzi

EDPD.41

10754,3
833,5
0,0

126619,1
85276,1

1,6
0,1
0,0

19,0
12,8

1,6
0,1
0,0

19,1
12,9

1,6
0,4
0,0

19,4
13,0

1,5
0,5
0,0

19,7
13,2

1,6
0,8
0,0

19,8
13,3

41343,0

57370,2
5211,5
33310,7
222511,5

6,2

8,6
0,8
5,0
33,4

6,1

8,3
0,9
5,3
33,6

6,4

8,1
0,9
4,2
32,6

6,5

8,2
1,0
3,7
32,6

6,5

8,3
1,0
3,3
32,5

2)

10.Balanaprimar
11.Oneoffialtemsuritemporare3)
Componentedevenituriselectate
12.Impozitetotale(12=12a+12b+12c)
12a.Impozitepeproducieiimport

D.2

12b.Impozitecurentepevenit,avuie,etc.

D.5

12c.Impozitepecapital
13.Contribuiisociale
14.Venituridinproprietate
15.Alte4)
16=6.Venituritotale
p.m.:povarafiscal(D.2+D.5+D.61+D.91
D.995)5)
Componentedecheltuieliselectate
17.Remunerareangajai+consum
intermediar
17a.Remunerareangajai
17b.Consumintermediar
18.Contribuiisociale(18=18a+18b)
dincareAjutoaredeomaj6)

D.91
D.61
D.4

TR

D.1+P.2

85702,3
12,9
D.1
51039,5
7,7
P.2
34662,8
5,2

79094,3
11,9

1122,5
0,2
D.6311,
D.6312,
18a.Contribuiisocialennatur
D.63131
9184,2
1,4
18b.Contribuiisociale,altele
D62
69910,1
10,5
19=9.Dobnzi
EDPD.41
10754,3
1,6
20.Subvenii
D.3
3538,8
0,5
21.Formareabrutdecapitalfix
P.51
28340,0
4,3
22.Transferuridecapital
D.9
5898,0
0,9
23.Altele7)

19104,6
2,9
24=7.Cheltuielitotale
TE1
232432,3
34,9
1)
Ajustatecufluxulnetdeswap,adicTRTE=EDPB9
2)
Balanaprimarestecalculatca(EDPB9,punctul8)plus(EDPD.41,punctul9)
3)
Semnulplusnseamnreducereadeficituluicaurmareamsuriloroneoff
4)
P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9(diferitdeD.91)
62

12,7
7,4
5,3
12,1
0,2

12,4
7,0
5,4
12,0
0,2

12,6
6,9
5,7
11,9
0,2

12,6
6,8
5,8
11,8
0,2

1,4
10,7
1,6
0,5
4,4
1,0
2,9
35,1

1,4
10,6
1,6
0,4
4,3
0,9
2,2
33,8

1,4
10,5
1,5
0,4
4,4
0,8
2,0
33,6

1,4
10,4
1,6
0,3
4,5
0,8
1,7
33,3

5)

InclusivcelecolectatedeUEiinclusivajustareacutaxeleicontribuiilesocialenecolectate(D.995)
Includebeneficiilennumerar(D.621iD.624)innatur(D.631),legatedeajutoareledeomaj
7)
D.29+D4(diferitdeD.41)+D.5+D.7+D.9+P.52+P.53+K.2+D.8
6)

Tabelnr.2bProieciinsituaiapstrriipoliticiloractuale1

1.Totalveniturinsituaia
pstrriipoliticiloractuale
2.Totalcheltuielinsituaia
pstrriipoliticiloractuale

2014

2014

2015

2016

2017

2018

Nivel

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

222511,5

33,4

33,6

32,6

32,6

32,5

232432,3

34,9

35,1

33,8

33,6

33,3

1)

Proieciile trebuie s nceap la momentul la care Programul de Stabilitate sau Convergen este
redactat iarat trendul veniturilor i cheltuielilor presupunnd ca nu are loc nici o modificare de
politici,cumedefinitlap.15.Prinurmare,cifrelepentruX1vorcorespundecudateleactualepentru
venituriicheltuieli.

Tabelnr.2cSumecetrebuieexclusedinvaloareadereferinacheltuielilor

1.CheltuielidinprogrameUEacoperite
totaldefonduriUE
2.Cheltuieliciclicecuajutoruldeomaj1
3.Efectulmsurilordiscreionareprivind
veniturile2
4.Cretereaveniturilorimpuseprinlege

2014

2014

2015

2016

2017

2018

Nivel

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

11.099,7

1,7

2,7

1,8

1,9

1,9

2,6

0,0004*)

0,0005

0,0015

0,0015

0,0006

0,48

0,89

0,04

1)

Metodologia utilizat pentru obinerea componentei ciclice a cheltuielii aferente ajutorului de omaj cum e
definitnCOFOGsubcodul10.5
unde:
Sautilizaturmtoareaformul:
EtUreprezintcheltuielilecuomajuliEtUCreprezintcomponentaciclicacheltuielilorcuajutorulde
omaj.
2)
Creterea veniturilor impuse prin lege nu trebuie incluse n efectul msurilor discreionare privind
veniturile:dateleraportatenrndurile3i4trebuieexclusereciproc.
*)In2014cheltuielilecusomajulaufostde1,0miliardelei(0,15%dinPIB)isereduc,caprocentnPIB,
nperioada20152018

63

Tabelnr.3Cheltuielicuadministraiacentral,dupfuncie
%DINPIB
COD

COFOG

2014*)

2017

1.Serviciipublicegenerale

4,8

n.a.

2.Aprare

0,9

n.a.

3.Ordinepublicisiguran

2,3

n.a.

4.Relaiieconomice

6,5

n.a.

5.Proteciamediului

0,7

n.a.

6.Serviciidomiciliareicomunitare

0,9

n.a.

7.Sntate

4,0

n.a.

8.Recreere,culturireligie

0,9

n.a.

9.nvmnt

2,7

n.a.

10.Proteciesocial

10

11,2

n.a.

11.Totalcheltuieli(=punct7=24nTabel2a)
*)datelela2014suntsemifinale.

TE

34,9

33.6

64


Tabelnr.4Evoluiadatorieiguvernamentale

CODULSEC

2014

2015

2016

%DINPIB
2017
2018

39,8

40,1

39,4

38,4

37,1

1,8

0,3

0,8

0,9

1,3

1.Datoriaguvernamentalbrut1)
2.Modificareadatorieiguvernamentale

Contribuialamodificareadatorieibrute
2)

3.Balanaprimar

EDPD.41

0,1
1,6

0,1
1,6

0,4
1,6

0,5
1,5

0,8
1,6

0,4

1,2

2,0

2,0

2,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,7

0,9

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2
4,4

0,2
4,1

1,9
4,3

2,0
4,2

2,0
4,5

8,4

7,0

6,6

6,3

6,0

31,4

33,1

32,8

32,1

31,2

7,8%

7,1%

5,5%

3,2%

3,2%

57,0%

54,7%

50,9%

49,9%

49,0%

3)

4.Dobnda
5.Ajustristocflux
Dincare:
Diferenentredobnzipltiteiaccrual4)
Acumulareanetdeactivefinanciare5)
dincare:
dinprivatizare

Efectealeevaluriiialtele6)

7)

p.m.ratadobnziiimpliciteasupradatoriei

Altevariabilerelevante
8)

6.Activefinanciarelichide

%nPIB

7.Datoriafinanciarnet(7=16)
%nPIB
8. Amortizarea datoriei (obligaii existente)
%nPIB
ncepndcufineleanuluianterior9)
9.Procentdindatoriedenominatnvalut
%ndatorie
10)

10.Maturitatemedie
ani
5,3
5,5

DefinitconformRegulamentului3605/93(nuesteconceptESA)
2)
Conformpoz10dintabelul2a
3)
Conformpoz9dintabelul2a
4)
Diferenele privind cheltuieli cu dobnzile, alte cheltuieli i venituri pot fi distinse atunci cnd sunt
relevantesauncazulncareraportuldatorienPIBestepestevaloareadereferin
5)
Activelichide(valut),obligaiuniguvernamentale,activenritere,ntreprindericontrolatedestati
diferenadintreactivelecotateicelenecotatepotfidistinseatuncicndsuntrelevantesauncazuln
careraportuldatorieinPIBestepestevaloareadereferinta
6)
Modificridatoratevariaieiratelordeschimbioperriipepiaasecundarpotfidistinseatuncicnd
suntrelevantesauncazulncareraportuldatorienPIBestepestevaloareadereferin
7)
Variabila proxy asociat este reprezentat de raportul dintre plile anuale de dobnzi i soldul de
datoriedinanulprecedent
8)
AF1, AF2, AF3 (consolidate la valoarea de pia), AF5 (dac este cotat la burs; inclusiv aciunile

fondurilormutuale).
9)
Indicatorcalculatpebazasolduluidatorieila31.12.2014
10)
Maturitatemedieramasa.

%DINPIB
65
1)

Tabelnr.5Evoluiiciclice

CODUL
SEC

%DINPIB
1.CreterearealPIB(%)
2.Soldulnetconsolidat

EDPB.9
EDP
D.41

3.Cheltuielicudobnzi
4.Msuritemporareioneoff1)
5.CretereaPIBpotenial(%)
Contribuii:
munc
capital

2014

2015

2016

2017

2018

2,8
1,5

3,2
1,32)

3,4
1,2

3,7
1,0

4,0
0,8

1,6

1,9

1,6

2,5

1,6

2,9

1,5

3,1

1,6

3,2

0,3
0,6

0,1
0,7

0,3
0,9

0,3
1,0

0,2
1,2

productivitateatotalafactorilor

1,5

1,6

1,7

1,8

1,8

6.Outputgap

1,6

1,0

0,6

0,1

0,7

7.Componentaciclic

8.Soldajustatciclic(27)

0,5
1,0

0,3
1,0

0,2
1,0

0,0
1,0

0,2
1,0

9.Soldprimarajustatciclic(8+3)

10.Soldstructural(84)

0,6
1,0

0,6
1,0

0,6
1,0

0,5
1,0

0,6
1,0

1)

Unsemnplusnseamnmsurioneoffdereducereadeficitului
Nuincludeajustorulde0,25pppentrucofinanareaproiectelorsusinutedinfondurieuropene

2)

Tabelnr.6Diferenefadevariantaprecedent

CODULSEC

2014

2015

2016

2017

2018

2,5
2,8
0,3

2,6
3,2
0,6

3,0
3,4
0,4

3,3
3,7
0,4

4,0

2,2
1,5

1,4
1,45*)

1,3
1,2

1,1
1,0

0,8

0,7

0,05

0,1

0,1

39,9
39,8

39,6
40,1

39,1
39,4

38,5
38,4

37,1

0,1

0,5

0,3

0,1

CretereaPIB(%)
Variantaprecedent
Variantaactualizat
Diferena
Balanabugetar(%dinPIB)
Variantaprecedent

EDPB.9
EDPB.9

Variantaactualizat

Diferena
Datoriaguvernamentalabrut(%dinPIB)

Variantaprecedent

Variantaactualizat

Diferena

*)Includeunajustorde0,25pppentrucofinanareaproiectelorsusinutedinfondurieuropene

66

Tabelnr.7Sustenabilitateapetermenlungafinanelorpublice%DINPIB

Cheltuielitotale
Dincare:Cheltuielilegatedevrst
Cheltuielicupensiile
Cheltuielicuasigurrilesociale
Pensiipentrulimitadevrstianticipate
Altepensii(invaliditate,urmai)
Pensiiocupaionale(dacindeadministraiacentral)
ngrijireasntii
ngrijireapetermenlung(anteriorincluslangrijirea
sntii)
Cheltuielicueducaia
Altecheltuielilegatedevrst
Cheltuielicudobnzile
Venituritotale
Dincarevenituridinproprieti
Dincare:dincontribuiilelapensii(saucontribuii
sociale,dupcaz)
Activealefondurilorpentrurezerveledepensii

2013

2014

2020

2030

2040

2050

2060

15,3
8,2

15,3
8,2

15,6
8,1

16,1
8,1

17,0
8,4

17,4
8,4

17,5
8,1

7,0
1,2

7,0
1,2

7,0
1,1

6,9
1,3

7,2
1,2

7,2
1,2

7,0
1,1

3,8

3,8

4,1

4,3

4,6

4,7

4,8

0,7
2,6

0,7
2,6

0,8
2,6

1,0
2,7

1,2
2,8

1,4
2,9

1,6
3,0

5,5

6,1

6,1

6,1

6,1

6,3

6,5

Dincareactiveconsolidatealefondurilorpentrupensiile

publice(alteactivedectpasiveleadministraiei

centrale)
Reformelesistemicealepensiilor1)
Contribuiisocialedirecionatectresistemulpensiilor
0,7
1,0
1,5
2,1
2,4
2,5
2,7
privateobligatorii2)
Cheltuielicupensiilepltitedectresistemulpensiilor
0
0
0
0,1
0,4
0,7
0,8
privateobligatorii3)
Ipoteze

ritmurimedii

Ratadecretereaproductivitiimuncii(peor)
1,5
1,7
2,5
2,7
2,3
2,2
1,8
CreterearealaPIB
3,4
2,8
3,3
1,8
1,4
1,5
1,3

Ratadeparticiparenrndulbrbailor(2064ani)
77,7 77,6 78,6 78,5 76,7 76,5 77,0
Ratadeparticiparenrndulfemeilor(2064ani)
60,2 59,8 60,1 59,5 57,5 57,4 58,0
Ratatotaldeparticipare(2064ani)
68,9 68,7 69,4 69,1 67,2 67,1 67,7
RataomajuluiBIM
7,1
6,8
6,7
6,7
6,5
6,5
6,5
Populaianvrstde65aniipestedinpopulaia
total
16,4 16,7 18,0 20,4 23,1 26,9 28,8
Ritmurilemediisereferlaperioadadintreaniimenionai.Pentruperioadadeprognozritmurilesuntcalculate
pebazaPIBuluipotenialestimatncadrulexerciiuluideevaluareasustenabilitiifinanelorpublice2015.
1)
Reformelesistemicealepensiilorsereferlareformelepensiilorcareintroducunsistemmultipilon,ceinclude
unpilonobligatoriucufondpropriutotal;nanul2014saudirecionat1,0%dinPIBctrePilonulIIdepensii
2)
Contribuiisocialesaualtevenituriobinutedectrepilonulobligatoriucufondpropriutotal,pentruacoperirea
obligaiilorlegatedepensii,atrasenconformitatecureformasistemic
3)
Cheltuieli cu pensiile sau alte beneficii sociale pltite de ctre pilonul obligatoriu cu fond propriu total, n
legturcuobligaiilelegatedepensii,atrasenconformitatecureformasistemic

Tabelnr.7aObligaiipoteniale%dinPIB

2014
2015
Garaniipublice*)
2,3%
2,8%
Dincare:legatedesectorulfinanciar
0,02%
0,02%
*) aferente sectorului administraiei publice, cu eliminarea garaniilor acordate ntre entiti ale sectorului
administraieipublice
67