Sunteți pe pagina 1din 17

Curs actualizari legislative 16.02.

2015
Cuprins:

ORDIN nr. 1802 din 29/12/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

Ordin nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor
financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice

OUG nr. 79 din 10/12/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Ordin nr. 60/21.01.2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare,
precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare

Ordonanta nr. 4/21.01.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OUG nr. 80 din 12/12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si
a altor acte normative

Ordin nr. 1820/30.12.2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

Ordin nr. 4019 din 23/12/2014 privind prorogarea termenului prevazut la pct. 1 lit. a) si b) din anexa nr. 2
la Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor
efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

M.Of. 963/30.12.2014 ORDIN nr. 1802 din 29/12/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

Ca urmare a adoptarii Directivei 2013/34/UE privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE si de abrogare a
Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE, a devenit necesara transpunerea prevederilor acestei directive in
legislatia interna.
Prezentele reglementari se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015. Exceptie fac entitatile pentru care
exercitiul financiar in curs nu se incheie la 31 decembrie 2014, noile reglementari aplicandu-se incepand
cu exercitiul financiar urmator celui in curs. De exemplu, daca exercitiul financiar in curs la 31 decembrie
2014 se incheie la 31 august 2015, prevederile OMFP nr. 1802/2014 se vor aplica de la 1 septembrie 2015.
Reglementarile se aplica de catre:
societatile infiintate potrivit legislatiei romane (cu exceptia celor care sunt admise la tranzactionare pe o
piata reglementata), inclusiv societatile/companiile nationale;
regiile autonome si institutele nationale de cercetare dezvoltare;
1

societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de organizare,
functioneaza pe principiile societatilor;
subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania sau in strainatate, care apartin persoanelor
juridice cu sediul in Romania;
subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul in
strainatate;
grupurile de interes economic si asocierile fara personalitate juridica formate exclusive din persoane
nerezidente;
Prin optiune, Reglementarile Contabile pot fi aplicate si de persoanele fizice care desfasoara activitati
independente conform modificarilor aduse Legii contabilitatii prin OUG nr. 79/2014.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, persoanele care aplica aceste sunt impartite in 3 categorii:
microentitati (microintreprinderile din Directiva),
entitati micii (intreprinderile mici din Directiva),
entitati mijlocii si mari (intreprinderi mijlocii si mari din Directiva).
Criteriile pentru clasificarea in una dintre cele trei categorii sunt:
Tip
Microentitati
Entitati mici
Entitati mijlocii si mari

Active (euro)
350.000
>350.000 - 4.000.000
>4.000.000

Cifra de afaceri (euro)


700.000
> 700.000 - 8.000.000
>8.000.000

Salariati
10
>10 - 50
>50

Pentru trecerea dintr-o categorie in alta trebuie sa se indeplineasca criteriile in doua exercitii financiare
consecutive. Conversia in euro a sumelor din situatiile financiare pentru a verifica indeplinirea criteriilor
exprimate in euro se va utiliza cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la
data de 19 iulie 2013. Practic cursul de schimb valutar ramane nemodificat, fiind de 4.4338 lei/euro.
Conform noilor criterii de marime, componentele situatiilor financiare sunt:
Element

Micorentitati

Bilant
Bilant prescurtat
Cont de profit si pierdere
Cont de profit si pierdere prescurtat
Situatia modificarilor capitalurilor proprii
Situatia fluxurilor de trezorerie
Note explicative la situatiile financiare

Entitati mici

X
Optional
Otional
X

Entitati
mijlocii si
mari
X
X

X (continut
redus de
informatii

Raportare privind platile catre guverne


Informatii suplimentare solicitate de MFP

X
X
X
X
X

Criteriile de auditare nu s-au modificat => ca in continuare sunt obligate sa auditeze situatiile financiare anuale
entitatile care la data bilantului depasesc doua din cele 3 criterii de mai jos:
totalul activelor: 3.650.000 EUR;
cifra de afaceri neta: 7.300.000 EUR;
numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Situatiile financiare anuale ale societatilor/companiilor nationale, societatilor cu capital integral sau majoritar de
stat si regiilor autonome sunt auditate obligatoriu, indifferent de valoarea indicatorilor.

Principalele modificari aduse de noua reglementare contabila in vigoare sunt:

Au aparut prevederi referitoare la modificarea politicilor contabile prin inregistrarea efectelor pe seama
rezultatului reportat. Astfel, in cazul modificarii politicilor contabile si al corectarii unor erori aferente
perioadelor precedente, nu se modifica bilantul perioadei anterioare celei de raportare.Inregistrarea pe
seama rezultatului reportat a corectarii erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente,
precum si a modificarii politicilor contabile nu se considera incalcare a principiului intangibilitatii.
Efectele modificarii politicilor contabile aferente exercitiilor financiare precedente se inregistreaza pe
seama rezultatului reportat (contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile"),
daca efectele modificarii pot fi cuantificate.
Efectele modificarii politicilor contabile aferente exercitiului financiar curent se contabilizeaza pe seama
conturilor de cheltuieli si venituri ale perioadei. Daca efectul modificarii politicii contabile este imposibil de
stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se efectueaza pentru perioadele viitoare,
incepand cu exercitiul financiar curent si exercitiile financiare urmatoare celui in care s-a luat decizia
modificarii politicii contabile.In cazul modificarii politicilor contabile pentru o perioada anterioara, entitatile
trebuie sa ia in considerare efectele fiscale ale acestora.

Au fost aduse modificari asupra tratamentului aplicabil costurilor indatorarii afernte activelor cu ciclu
lung de fabricatie capitalizarea acestora devine obligatorie
Costurile indatorarii atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt incluse in costurile de productie ale
acestora, in masura in care sunt legate de perioada de productie. In costurile indatorarii se include
dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu
lung de fabricatie.
Prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada
substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sale prestabilite sau pentru vanzare.
Activele financiare si stocurile care sunt fabricate pe o baza repetitiva de-a lungul unei perioade scurte de
timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricatie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricatie nici
activele care in momentul achizitiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilita sau pentru vanzare.
Capitalizarea costurilor indatorarii trebuie sa inceteze cand se realizeaza cea mai mare parte a
activitatilor necesare pentru pregatirea activului cu ciclu lung de fabricatie, in vederea utilizarii prestabilite
sau a vanzarii acestuia.
Entitatile care au inclus in valoarea activelor cu ciclu lung de fabricatie costuri ale indatorarii prezinta
informatii corespunzatoare in notele explicative la situatiile financiare
Daca anterior costul indatorarii nu era capitalizat in valoarea activelor, entitatea va capitaliza costurile
indatorarii doar pentru activele cu ciclu lung de fabricatie pentru care data de incepere a capitalizarii este
ulterioara datei de 1 ianuarie 2015.

Au aparut prevederi in legatura cu reducerile comerciale prin diferentierea acestora in functie de


destinatia acestora: bunuri sau servicii, dar si in functie de momentul primirii pentru cere aferente
bunurilor
Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii
costul de achizitie al bunurilor. Atunci cand achizitia de produse si primirea reducerii comerciale sunt
tratate impreuna, reducerile comerciale primite ulterior facturarii ajusteaza, de asemenea, costul de
achizitie al bunurilor.
Reducerile comerciale primite ulterior facturarii corecteaza costul stocurilor la care se refera, daca
acestea mai sunt in gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt
in gestiune, acestea se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe
seama conturilor de terti.
Atunci cand vanzarea de produse si acordarea reducerii comerciale sunt tratate impreuna, reducerile
comerciale acordate ulterior facturarii ajusteaza veniturile din vanzare.
Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza
distinct in contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terti.
Reducerile comerciale legate de prestarile de servicii, primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior
facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609
3

"Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor
de terti.
In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la
ajustarea situatiilor financiare anuale, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 "Furnizori facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienti - facturi de intocmit", si se reflecta in situatiile financiare ale
exercitiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmeaza a
fi primite, inregistrate la data bilantului in contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", corecteaza costul
stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt in gestiune.

Au fost aduse precizari referitor la tratamentul cheltuielilor legate de achizitia unei afaceri - onorariile
de intermediere, juridice, contabile, de evaluare si alte onorarii profesionale precum si alte cheltuieli
legate de dobandirea unei afaceri reprezinta cheltuieli ale perioadei in care sunt efectuate.
Au fost introduse precizari privind imobilizarile necorporale dobandite in cadrul achizitiei unei afaceri
- ajustarea de valoare pentru fondul comercial afecteaza direct valoarea contului 2071 Fond commercial.
In situatiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaste numai in cazul transferului
tuturor activelor sau al unei parti a acestora si, dupa caz, si de datorii si capitaluri proprii, indiferent daca
este realizat ca urmare a cumpararii sau ca urmare a unor operatiuni de fuziune. Pentru ca fondul
comercial sa fie contabilizat distinct, transferul trebuie sa fie in legatura cu o afacere, reprezentata de un
ansamblu integrat de activitati si active organizate si administrate in scopul obtinerii de profituri,
inregistrarii de costuri mai mici sau alte beneficii.
Pentru recunoasterea in contabilitate a activelor si datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitatile
trebuie sa procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, in scopul determinarii valorii
individuale a acestora. Aceasta se efectueaza de catre evaluatori autorizati, potrivit legii.

Au fost aduse clarificari privind recunoasterea imobilizarilor necorporale si reanalizarea


imobilizarilor necorporale in curs - la aplicarea pentru prima data a prezentelor reglementari, soldul
contului 233 Imobilizari necorporale in curs de executie se transfera fie asupra contului 1176 Rezultatul
reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, fie
in contul 203 Cheltuieli de dezvoltare, in functie de stadiul realizarii proiectului si modul de indeplinire a
conditiilor de recunoastere a acestuia ca activ. Eventualele ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
necorporale in curs de executie se transfera, de asemenea, asupra rezultatului reportat.

Apare o prvedere noua cu privire la considerarea ca imobilizari necorporale a contractelor de clienti


transferate intre entitati cu tilu oneror; Acestea se recunosc la "Alte imobilizari necorporale", in conditiile in
care clientii respectivi vor continua relatiile cu entitatea. Pentru recunoasterea ca activ a pretului platit
(cost de achizitie) aferent contractelor astfel achizitionate, acestea trebuie identificate (numar contract,
denumire client, durata contract), iar entitatea trebuie sa dispuna de mijloace prin care sa controleze
relatiile cu clientii, astfel incat sa poata controla beneficiile economice viitoare preconizate, care rezulta
din relatia cu acei clienti. Activul imobilizat reprezentand costul de achizitie al contractelor respective se
amortizeaza pe durata acestor contracte.

Se clarifica notiunea de categorie de imobilizari atunci cand acestea sunt supuse reevaluarii - O categorie
de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei
entitati. Exemple de categorii de imobilizari corporale sunt: terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave;
aeronave etc.

S-au modificat conturile in care se inregistreaza reevaluarea imobilizarilor corporale


Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul
reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare"),
atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Anterior surplusul era inregistrat nin contul 1065.
Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care
reprezinta un castig efectiv realizat (adica cu exceptia sumelor inregistrate in contul 1175)

La aplicarea pentru prima data a prezentelor reglementari, soldul contului 1065 "Rezerve reprezentand
surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se transfera asupra contului 1175 "Rezultatul reportat
reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare"
Sumele reprezentand diferente de natura veniturilor si cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie
prezentate separat in contul de profit si pierdere (contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizarilor
corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale", dupa caz).

Au aparut trei noi categorii de imobilizari corporale:


o Investitiile imobiliare
o Activele biologice productive
o Activele de exploatare si evaluare a resurselor minerale
Investitia imobiliara este proprietatea (un teren sau o cladire - ori o parte a unei cladiri - sau ambele)
detinuta (de proprietar sau de locatar in baza unui contract de leasing financiar) mai degraba pentru a
obtine venituri din chirii sau pentru cresterea valorii capitalului, ori ambele, decat pentru a fi utilizata in
producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori in scopuri administrative; sau a fi vanduta pe
parcursul desfasurarii normale a activitatii.
Urmatoarele constituie exemple de investitii imobiliare:
o terenurile detinute, mai degraba, in scopul cresterii pe termen lung a valorii capitalului, decat in
scopul vanzarii pe termen scurt, pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
o terenurile detinute pentru o utilizare viitoare inca nedeterminata. In cazul in care o entitate nu a
hotarat daca va utiliza terenul fie ca pe o proprietate imobiliara utilizata de posesor, fie in scopul
vanzarii pe termen scurt in cursul desfasurarii normale a activitatii, atunci terenul este considerat
ca fiind detinut in scopul cresterii valorii capitalului;
o o cladire aflata in proprietatea entitatii (sau detinuta de entitate in temeiul unui contract de leasing
financiar) si inchiriata in temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operational;
o o cladire care este libera, dar care este detinuta pentru a fi inchiriata in temeiul unuia sau mai
multor contracte de leasing operational;
o proprietatile imobiliare in curs de construire sau amenajare in scopul utilizarii viitoare ca investitii
imobiliare.
Urmatoarele constituie exemple de elemente care nu sunt investitii imobiliare:
o proprietatile imobiliare detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii
sau in procesul de constructie ori de amenajare in vederea unei astfel de vanzari, de exemplu,
proprietatile imobiliare dobandite cu scopul exclusiv de a fi cedate ulterior, in viitorul apropiat, sau
cu scopul de a fi amenajate si revandute. Acestea reprezinta, din punct de vedere contabil,
stocuri;
o proprietatile imobiliare care sunt in curs de construire sau amenajare in numele unor terte parti.
Acestea reprezinta pentru entitate servicii in curs de executie;
o proprietatile imobiliare utilizate de posesor, incluzand (printre altele) proprietatile detinute in
scopul utilizarii lor viitoare ca proprietati imobiliare utilizate de posesor, proprietatile detinute in
scopul amenajarii viitoare si utilizarii ulterioare ca proprietati imobiliare utilizate de posesor,
proprietatile utilizate de salariati (indiferent daca acestia platesc sau nu chirie la cursul pietei) si
proprietatile imobiliare utilizate de posesor care urmeaza a fi cedate.
Anumite proprietati includ o parte care este detinuta pentru a fi inchiriata sau cu scopul cresterii valorii
capitalului si o alta parte care este detinuta pentru a fi utilizata la producerea sau furnizarea de bunuri ori
servicii sau in scopuri administrative. Daca aceste parti pot fi vandute separat (sau inchiriate separat in
temeiul unui contract de leasing financiar), o entitate le contabilizeaza separat. Daca partile nu pot fi
vandute separat, proprietatea imobiliara constituie o investitie imobiliara doar in cazul in care o parte
nesemnificativa este detinuta pentru a fi utilizata la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau in
scopuri administrative.

Transferurile in sau din categoria investitiilor imobiliare trebuie facute daca si numai daca exista o
modificare a utilizarii, evidentiata de:
o inceperea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din categoria investitiilor imobiliare in
categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor;
o inceperea procesului de amenajare in perspectiva vanzarii, pentru un transfer din categoria
investitiilor imobiliare in categoria stocurilor;
o incheierea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din categoria proprietatilor imobiliare
utilizate de posesor in categoria investitiilor imobiliare; sau
o inceperea unui leasing operational cu o alta parte, pentru un transfer din categoria stocurilor in
categoria investitiilor imobiliare.
La aplicarea pentru prima data a prezentelor reglementari, entitatile stabilesc, pe baza politicilor contabile
si a rationamentului profesional, care dintre proprietatile imobiliare detinute indeplinesc conditiile pentru a
fi incadrate la investitii imobiliare

Au fost aduse clarificari privind tratamentul contabil al costurilor inspectiilor - in cazul inspectiilor sau
reviziilor generale regulate, la momentul efectuarii fiecarei inspectii generale, costul acesteia poate fi
recunoscut drept cheltuiala sau in valoarea contabila a elementului de imobilizari corporale ca o inlocuire,
daca sunt respectate criteriile de recunoastere. In cazul recunoasterii costului inspectiei ca o componenta
a activului, valoarea componentei se amortizeaza pe perioada dintre doua inspectii planificate.
Recunoastere costurilor ca si componente ale imobilizarilor corporale se aplica in cazul imobilizarilor
corporale ale caror costuri de inspectie si revizie sunt semnificative, cum ar fi avioane, nave maritime si
fluviale, echipamente complexe, conform politicilor contabile aprobate.

S-a prevazut un nou tratament legat de stimulentele acordate la incheierea unor contracte, cu detaliere
pentru contractele de leasing operational
La negocierea sau la renegocierea unui leasing operational, locatorul ii poate oferi locatarului anumite
stimulente pentru a incheia contractul. Exemple de astfel de stimulente sunt plata unui avans in numerar
catre locatar sau rambursarea ori asumarea de catre locator a costurilor locatarului (cum ar fi costuri de
reamplasare, modernizari ale activului in regim de leasing si costuri aferente unui angajament anterior de
contract de leasing al locatarului). Alternativ, se poate conveni ca, in perioadele initiale ale duratei
contractului de leasing, locatarul sa plateasca o chirie mai mica sau sa nu plateasca deloc.
Toate stimulentele acordate pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit
trebuie recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea
activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul in care se face
plata.
Stimulentele dintr-un leasing operational se refera la contraprestatia pentru utilizarea bunului in sistem de
leasing. Costurile suportate de locator drept stimulente pentru incheierea unui nou contract de leasing
sau pentru reinnoirea unuia existent nu se considera ca facand parte din costurile initiale care sunt
adaugate la valoarea contabila a activului in sistem de leasing.
De exemplu, in cazul incheierii unui nou contract de leasing pentru care, drept stimulent acordat
locatarului pentru participarea la noul contract de leasing, locatorul este de acord sa plateasca costurile
de reamplasare ale locatarului, sa contribuie la plata unor cheltuieli de amenajare/modernizare efectuate
de locatar sau este de acord ca pentru o perioada sa nu incaseze nicio chirie de la locatar (acordarea
unei perioade de gratie), atat locatorul, cat si locatarul vor recunoaste valoarea neta a contraprestatiei,
de-a lungul duratei contractului de leasing, utilizand o singura metoda de amortizare.
Locatorul trebuie sa recunoasca valoarea agregata a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului
din leasing pe durata contractului de leasing, pe o baza liniara, cu exceptia cazului in care o alta baza
sistematica este reprezentativa pentru esalonarea in timp a beneficiului activului in sistem de leasing.
Locatarul trebuie sa recunoasca beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu
chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara, cu exceptia cazului in care o alta baza
sistematica este reprezentativa pentru esalonarea in timp a beneficiului locatarului rezultat din utilizarea
activului in sistem de leasing.

Prevederile de mai sus referitoare la suportarea liniara a cheltuielilor pe durata contractului se aplica si in
cazul stimulentelor acordate cu ocazia incheierii de contracte de inchiriere sau de alte contracte care
presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriasilor.
Aceste prevederi nu se aplica pentru contractele in derulare la data trecerii la aplicarea prezentelor
reglementari.

au fost introduse prevederi referitoare la inregistrarea si reluarea provizioanelor pentru dezafectarea


imobilizarilor corporale atat pentru imobilizarile corporale evaluate la cost cat si pentru cele evaluate
prin modelul reevaluarii. Daca imobilizarile sunt evaluate utilizandu-se modelul bazat pe cost, modificarile
provizionului se vor adauga/deduce la/din cost in perioada curenta. Valoarea dedusa nu trebuie sa fie mai
mare decat valoarea sa contabila. Au fost introduse conturi distincte pentru inregistrarea
veniturilor/cheltuielilor rezultate in urma reevaluarii 755/655 si un cont de rezultat reportat pentru
inregistrarea surplusului din reevaluare realizat din rezerva din reevaluare 1175 Rezultatul reportat
reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

A fost introdusa o categorie distincta de stocuri: active biologice de natura stocurilor si produse
agricole

Au aparut modificari de tratament pentru avansurile platite si incasate in valuta nu vor mai face
obiectul reevaluarii lunare sau la finele exercitiului financiar, fiind assimilate elementelor nemonetare

Au fost introduse noi categorii de provizioane: pentru terminarea contractului de munca,


provizioane in legatura cu acorduri de concesiune, provizioane pentru contracte cu titlu oneros

Au fost introduse prevederi noi referitor la contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienti si a
operatiunilor privind conectarea la retelele de utilitati contul 478 Venituri in avans primite prin transfer
de la clienti

Au fost aduse precizari legat de modalitatea de inregistrare a concediilor de odihna neefectuate


platibile in exercitiul financiar urmator prin utilizarea contului de alte datorii si crante cu personalul.
Concediile de odihna se inregistreaza pe seama datoriilor atunci cand suma lor este comensurata in baza
statelor de salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva. In lipsa acestora, sumele
reprezentand concedii de odihna se recunosc pe seama provizioanelor. Prevederile se aplica si in cazul
bonusurilor acordate angajatilor

Au aparut prevederi noi legat de acordarea de instrumente de capitaluri proprii angajatilor se va


utiliza si un cont nou 1031 Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii

Au fost aduse clarificari privind clasificarea datoriilor in curente si necurente in situatia in care o entitate incalca, la sau inainte de finalul perioadei de raportare, o prevedere dintr-un
acord de imprumut pe termen lung si aceasta incalcare are drept efect faptul ca datoria devine exigibila la
cerere, datoria este clasificata drept curenta desi creditorul a fost de acord, dupa perioada de raportare si
inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pentru emitere, sa nu ceara plata ca urmare a incalcarii
acesteia. O entitate clasifica datoria drept curenta deoarece la finalul perioadei de raportare ea nu are un
drept neconditionat de a-si amana decontarea pentru cel putin douasprezece luni dupa acea data.
Entitatea clasifica datoria pe termen lung in cazul in care creditorul a fost de acord, pana la finalul
perioadei de raportare, sa ofere o perioada de gratie care sa se incheie la cel putin 12 luni dupa perioada
de raportare, in cadrul careia entitatea poate rectifica abaterea si in timpul careia creditorul nu poate cere
rambursarea imediata.
Daca o entitate preconizeaza si are capacitatea sa refinanteze sau sa reinnoiasca o obligatie pentru cel
putin 12 luni dupa perioada de raportare conform unei facilitati de imprumut existente, ea clasifica
obligatia ca fiind pe termen lung chiar daca, in caz contrar, ar fi trebuit sa fie achitata intr-o perioada mai
scurta.
7

In ceea ce priveste imprumuturile clasificate ca datorii curente, daca unul din urmatoarele evenimente
are loc intre finalul perioadei de raportare si data cand situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere,
acele evenimente sunt prezentate ca evenimente ce nu conduc la ajustarea situatiilor financiare:
o refinantarea pe termen lung;
o rectificarea unei incalcari a unui acord de imprumut pe termen lung;
o acordarea de catre creditor a unei perioade de gratie pentru a rectifica o abatere dintr-un acord de
imprumut pe termen lung care se termina la cel putin douasprezece luni dupa perioada de raportare.

Au fost aduse clarificari privind modalitatea de contabilizare a programelor de fidelizare a clientilor


pentru sistemul de fidelizare ce utilizeaza oferirea de puncte cadou suma corespunzatoare acestora se
recunoaste drept venit in momentul in care entitatea acorda efectiv premiile sau la expirarea perioadei in
cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou.
Conditia pentru inregistrarea ca venituri in avans a valorii punctelor cadou este ca entitatea sa aiba la
dispozitie in orice moment urmatoarele informatii: valoarea punctelor cadou acordate, termenele la care
expira valabilitatea acestora, valoarea punctelor cadou onorate si valoarea punctelor cadou existente, ce
urmeaza a fi onorate in perioada urmatoare. In situatia in care entitatea nu dispune de un sistem de
evidenta a punctelor cadou sau in cazul in care entitatea practica alte sisteme de fidelizare a clientilor,
cum ar fi cupoane valorice, tichete, aceasta inregistreaza venituri curente in clasa 7Conturi de venituri
pentru suma totala si, concomitent, un provizion aferent costurilor estimate a fi suportate pentru onorarea
obligatiilor asumate.

A fost prevazut tratamentul contabil aplicabil onorariilor profesionale si al comisioanelor bancare


achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung aceste se recunosc pe seama
cheltuielilor inregistrate in avans, urmand sa fie repartizate pe cheltuieli curente esalonat, pe perioada de
rambursare a imprumuturilor respective. Aceste prevederi nu se aplica pentru operatiunile deja in derulare
la 1 ianuarie 2015.

A fost introdus un tratament distinct in cazul datoriilor pentru care suma de rambursat este mai mare
decat suma primita - diferenta se va inregistra in contul 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor si
a altor datorii. Aceasta trebuie prezentata in bilant, ca o corectie a datoriei corespunzatoare si mentionat
in notele explicative. Valoarea acestei diferente trebuie amortizata in fiecare exercitiu financiar, astfel incat
sa se amortizeze integral inainte de data de rambursare a datoriei. Pentru inregistrarea amortizarii se va
utiliza contul 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a
altor datorii

!Soldurile conturilor din balanta de verificare la 31.12.2014 trebuie sa fie transpuse in conturile prevazute
in noul Plan de conturi general. In cazul entitatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, aceasta transpunere se efectueaza plecand de la soldurile din balanta de verificare pe baza careia
se intocmesc primele situatii financiare anuale incheiate la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2015.

M.Of.69/27.01.2015 Ordin nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si


depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Conform prezentului ordin, urmatoarele entitati au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in
situatia fuziunii, lichidarii sau divizarii acestora:

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de


cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;

Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;

Subunitatile fara personalitate juridica cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute mai
sus, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor
persoane juridice cu sediul in strainatate;

Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute
in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte
entitati organizate pe baza Codului civil.

Desi Ordinul 3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene a fost abrogat de catre
Ordinul 1802/2014, pentru situatiile financiare ale anului 2014 se vor aplica reglementarile in vigoare in anul 2014,
reglementarile contabile din Ordinul 1802 urmand sa se aplice pentru anul financiar incepand in 1 Ianuarie 2015.
Persoanele care au optat in 2014 pentru sistemul simplificat de contabilitate, ca urmare a indeplinirii conditiilor:

Cifra de afaceri neta in 2013 sub echivalentul in RON al 35.000 EUR;

Total active sub echivalentul in RON al 35.000 EUR;

au obligatia sa depuna situatii financiare anuale simplificate. Incepand cu anul financiar 2015, au fost abrogate
prevederile din Legea Contabilitatii privind sistemul simplificat de contabilitate.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa
depuna raportari contabile anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, distinct
de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.

Subunitatile fara personalitate juridica deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand
Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate

In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe
sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de legea contabilitatii se intocmesc de
sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor
permanente

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute mai jos:

total active: 3.650.000 euro;

cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

numar mediu salariati: 50,

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

bilant (cod 10);

cont de profit si pierdere (cod 20);

situatia modificarilor capitalului propriu;

situatia fluxurilor de numerar;

note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod
40).
Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate, intocmesc
situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

bilant prescurtat (cod 10);

cont de profit si pierdere (cod 20);

note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod
40),

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de


cercetare-dezvoltare - 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

pentru celelalte persoane mentionate la inceputul documentului - 120 de zile de la incheierea exercitiului
financiar.

Cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic
European, subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate,
depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile
de la incheierea exercitiului financiar

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de


raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, respectiv situatii financiare anuale simplificate, urmand sa
depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria
raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a
entitatii:

denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);

adresa si numarul de telefon;

numarul de inregistrare la registrul comertului;

codul unic de inregistrare;

10

capitalul social

Termenul de al declaratiei de inactivitate este de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.


Atentie!!! Incepand cu anul financiar 2014, declaratia de inactivitate se va depune in format electronic si
pe hartie, ori numai in format electronic, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Numarul
formularului este S1046 si se poate gasi pe site-ul ANAF

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul
comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii
contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorilor ori a persoanelor
responsabile cu gestiunea societatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale si confirma ca:

politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile
contabile aplicabile;

situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a
celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare se depun in format electronic, cu semnatura electronica atasata sau fizic, in format hartie
impreuna cu documentul electronic. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare
anuale simplificate, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml si un
fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si
cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

M.Of.902/11.12.2014 OUG nr. 79 din 10/12/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr.
82/1991
Actul intra in vigoare la 01.01.2015
IMPORTANT
Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014 se intocmesc potrivit reglementarilor legale
aplicabile pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta

Se introduce o prevedere legata de modul de tinere al contabilitatii de catre persoanele fizice care
desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri.
Daca pana acum, persoanele fizice tineau evidenta pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla,
incepand cu 01.01.2015, acestea vor putea opta pentru evidenta pe baza regulilor contabilitatii in partida
dubla. potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia
fiscala se prevede altfel.

Se abroga prevederile referitoare la sistemul simplificat de contabilitate:


Implicit se aborga si prevederea conform careia pentru entitatile care aplicau sistemul simplificat,
contabilitatea putea fi condusa pe baza de contracte civile incheiate cu persoane fizice cu studii
economice superioare.

11

Este clarificata notiunea de persoana imputernicita ca fiind o persoana angajata potrivit legii si care are
atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.
"(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre
directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.

Incepand cu 01.01.2015, pot avea exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si persoanele juridice cu
sediul in Romania, altele decat sucursalele cu sediul in Romania, prevazute anterior.

Persoanele nou infiintate pot opta si ele un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, de la data
infiintari, daca se incadreaza in tipul de companii care pot aplica aceasta prevedere; Optiunea trebuie
exercitata in 30 de zile de la data infiintarii;

Se introduce o prevedere care permite ca, in cazul in care situatiile financiare anuale ale societatii-mama
sunt prezentate in vederea aprobarii odata cu situatiile financiare anuale consolidate, iar societateamama are obligatia de auditare, cele doua rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur
raport.
Aceeasi prevedere se va aplica si pentru rapoartele consolidate ale administratorilor.

Se introduc doua articole care interzic depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar. Al doilea articol nou
mentioneaza ca erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data
constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile
Nerespectarea prevederii privind interzicerea depunerii la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor
Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar reprezinta
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 10.000 RON.

M.Of.68/27.01.2015 Ordin nr. 60/21.01.2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de


delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale
personalului aflat in delegare in situatia in care acesta nu beneficiaza de cazare in structuri de primire
turistica, prevazuta in anexa la H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor
si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in
cadrul localitatii, in interesul serviciului.
Incepand cu data de 27 ianuarie 2015, valoarea indemnizatiei de delegare sau de detasare, la nivelul
institutiilor publice, pentru deplasarile in Romania, se majoreaza la 17 lei. Anterior, suma ce putea fi acordata
era de 13 lei/zi.
Avand in vedere aceste modificari, in cazul persoanelor impozabile valoarea maxima deductibila care poate fi
acordata angajatilor plecati in deplasare este de 17 lei x 2,5 = 42,5 lei pe zi. Diurna acordata peste acest
nivel se impoziteaza cu toate taxele si contributiile de asigurari sociale in luna in care aceasta este platita.
Atentie, potrivit Cdului muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum
si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca
aplicabil. Rezulta de aici ca, in cazul in care angajatul primeste diurna peste limita prevazuta pentru
institutii publice (adica primeste o diurna mai mare de 17 lei pe zi), acest lucru trebuie sa fie precizat in
contractul colectiv de munca incheiat la nivel de ramura sau la nivel de societate. In cazul in care nu exista un
astfel de contract, fie se mentioneaza in contractul individual de munca al angajatului nivelul diurnei la care
acesta are dreptul, fie mentiunea poate poate fi una generala cu trimitere la politica sau procedurile interne ale
companiei cu privire la decontarea cheltuielilor de deplasare.
Tot prin Ordinul 60/2015 s-a majorat si suma pe care personalul aflat in delegare o poate primi pentru cazare, in
cazul in care acesta nu se cazeaza intr-o unitate de primire turistica. Astfel, acesta are dreptul la o compensare

12

a cheltuielilor de cazare in valoare de 45 lei pe noapte, documentul jusitificativ in acest caz fiind ordinul de
deplasare. Anterior suma de care putea beneficia angajatul era de 30 lei pe noapte.

M.Of.74/28.01.2015 Ordonanta nr. 4/21.01.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
Prinicipalele modificari aduse Codului fiscal sunt:

Contribuabilii al caror cod de TVA este anulat din cauza faptului ca nu justifica intentia si
capacitatea de a desfasura o activitate economica nu au dreptul, pe perioada in care codul de TVA
este anulat, la deducerea taxei aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a
TVA colectate, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. Pentru achizitiile de
bunuri si/sau de servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate
operatiunilor taxabile care urmeaza a fi efectuate dupa data re-inregistrarii in scopuri de TVA, taxa se
ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont sau, dupa caz, intr-un decont
ulterior.
Beneficiarii care achizitioneaza bunuri/servicii de la acesti contribuabili nu beneficiaza de dreptul de
deducere al TVA aferenta acestor achizitii cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii
de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului
potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

A fost extinsa scutirea de la plata impozitului pe venit aplicabila persoanelor fizice cu handicap
grav sau accentuat si la veniturile realizate de acestia din activitati independente, activitati agricole,
silvicultura si piscicultura.

A fost reintrodus articolul 151 care a fost abrogat in mod eronat prin O.U.G. 92/2014. Articolul se refera la
persoana obligata la plata taxei in cazul unei achizitii intracomunitare

Art. 1501: Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare


(1) Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform
prezentului titlu, este obligata la plata taxei.
(2) Atunci cand persoana obligata la plata taxei pentru achizitia intracomunitara, conform alin. (1), este:
a) o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate, in
conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;
b) o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata, in
conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.

S-au introdus o serie de exceptii de la plata CASS pentru persoanele fizice care realizeaza diverse
venituri, aceste exceptii fiind pana acum prevazute in legea sanatatii nr. 95/2006. Astfel, sunt exceptati
de la plata CASS:
o

copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi,
inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la
terminarea studiilor, ucenici sau studenti.
13

tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului.;

sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii,


pana la vindecarea respectivei afectiuni;

femeile insarcinate si lauzele.

Daca aceste persoane realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati
independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri
datoreaza contributia de sanatate.

M.Of.906/11.12.2014 OUG nr. 80 din 12/12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal si a altor acte normative
Actul intra in vigoare la 01.01.2015
Titlul III - Impozit pe venit

Sunt eliminate referintele la contabilitate in partida simpla pentru coroborarea cu modificarea


Legii Contabilitatii, care va permite persoanelor fizice sa tina evidenta pe baza contabilitatii in
partida dubla.

Dispare obligatia contribuabililor care obtin venituri din activitati independente de a mai completa
Registrul Jurnal de Incasari si plati si Registrul Inventar.

Este introdusa insa obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala, pentru stabilirea venitului
net anual. Modelul documentului va fi aprobat de catre MFP.

In cazul stabilirii venitului net anual pe baza de norme de venit, contribuabilii trebuie sa
completeze doar partea de venituri din registrul de evidenta fiscala si nu au nicio obligatie privind
evidenta contabila.

Pentru contribuabilii care obtin venituri din proprietate intelectuala, acestia pot completa doar
partea de venituri in Registrul de Evidenta fiscala, in cazul in care nu isi indeplinesc obligatiile
declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit.

In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, contribuabilii trebuie sa completeze registrul
de evidenta fiscala, in cazul in care venitul net anual se determina pe baza datelor din
contabilitate. In cazul in care determinarea venitului se face pe baza normei de venit, nu exista
obligatia completarii Registrului de Evidenta Fiscala.

Titlul VI - TVA
Istoric (nu face parte din textul OUG 80, are doar rol de informare):

14

De la 01 ianuarie 2015, prevederile privind modul de determinare a locului prestarii de servicii pentru serviciile
prestate pe cale electronica, serviciile de telecomunicatii si televiziune, sufera modificari, iar noua prevedere
normativa are urmatorul continut, aplicabil prestarilor de servicii catre persoanele impozabile:
h) locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, in cazul
urmatoarelor servicii prestate catre o persoana neimpozabila: () 3. serviciile furnizate pe ale
electronica.
Astfel, locul prestarii de servicii in favoarea persoanelor neimpozabile, din punctul de vedere al TVA, va fi locul
unde persoana neimpozabila isi are domiciliul.
Exemplu: o societate din Romania persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, presteaza
servicii furnizate pe cale electronica in favoarea unei persoane fizice neimpozabile din Polonia. In aceasta situatie
nu va colecta TVA cu procentul din Romania deoarece locul prestarii de servicii este considerat in Polonia.
Noutatea consta in faptul ca aceasta societate are obligatia sa colecteze TVA pentru Polonia, utilizand procentele
de TVA existente in legislatia Poloniei. Desigur, va avea si obligatia platii TVA-ului catre bugetul din Polonia.
Practic, aceasta societate va cumula toate prestarile de servicii transmise electronic catre clienti persoane
neimpozabile situate in alte state membre, va raporta aceste sume intr-un decont de TVA aplicabil numai la
aceste situatii si il va depune in Romania, platind catre bugetul din Romania taxa pe valoarea adaugata.
Modificari stabilite de catre OUG 80/2014

Se introduce o noua semnificatie a unui termen:

servicii de radiodifuziune si televiziune sunt serviciile prevazute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de
punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste locul prestarii serviciilor, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie
2013;"

In ceea ce priveste persoanele nestabilite in UE, care presteaza servicii de telecomunicatii,


radiofuziune si televiziune persoanelor impozabile si care a ales sa se inregistreze in Romania, in
scopuri declararii TVA aferenta acestor servicii, apar urmatoarele modificari:
o Declaratia speciala de TVA se va intocmi in EURO
Aceeasi prevedere se va aplica si pentru persoanele stabilite in UE, dar intr-un alt stat membru
decat statul membru de consum
In cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, din sumele transferate fiecarui stat membru
de consum se retine ca venit al bugetului de stat un procent de:
o
o

30% in perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2016;


15% in perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018.

Se detaliaza situatiile in care este anulat codul de TVA, conform art. 153, alin 9) - situatia in care
exista fapte inscrise in cazierul fiscal, astfel:
o Pentru SA si SCA, daca administratorii si/sau persoana impozabila insasi au inscrise fapte in
cazierul fiscal
o Pentru celelalte tipuri de societati, daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau
administratorii si/sau persoana impozabila insasi au inscrise fapte in cazierul fiscal.

Se introduce un nou caz in care inregistrarea in scopuri de TVA este anulata si anume:
o daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la
registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit
criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrarea
Fiscala.

15

Reinregistrarea in scopuri de TVA a contribuabililor al caror cod a fost anulat potrivit art 153, alin 9, lit a) e) si h) se va face respectand criteriile avute in vedere la inregistrarea initiala in scopuri de TVA.

Reinregistrarea in scopuri de TVA a contribuabililor al caror cod a fost anulat potrivit art 153, alin 9, lit a) si
b) (daca intra in inactivitate temporara sau este declarata inactiva) se va face doar la solicitarea
contribuabililui, de la data de la care a incetat situatia care a condus la anulare. Pana acum,
reinregistrarea se facea din oficiu.

Sunt introduse modificari legate de declaratia privind consumul neglijabil de energie electrica (1%), pentru
comerciantii de energie electrica.
Titlul VII Accize

Cursul valutar folosit in anul 2014 pentru calculul echivalentului in lei pentra accize si impozit la titeiul din
productia interna (4.73) se va mentine si pentru anul 2015.
Nivelul accizelor si impozitului pe titeiul din productia interna se va actualize anual in functie de cresterea
preturilor de consum.

M.Of.20/12.01.2015 Ordin nr. 1820/30.12.2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.
6/2014

Se aduc clarificari legate de stabilirea bazei impozabile asupra livrarilor de bunuri/servicii taxabile, in
cazul in care nu sunt specificate clar baza impozabila si valoarea TVA aferenta:

Pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile, taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta se determina
in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de proba administrate, conform Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
dupa cum urmeaza:

se aplica cota legala de TVA la contravaloarea livrarii/prestarii, in cazul in care rezulta ca partile au
convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii;

atunci cand pretul unui bun/serviciu a fost stabilit de parti fara nicio mentiune cu privire la taxa pe
valoarea adaugata, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligata la plata taxei pe valoarea
adaugata datorate pentru operatiunea supusa taxei, pretul convenit trebuie considerat, in cazul in care
furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobanditor taxa pe valoarea adaugata
solicitata de administratia fiscala, ca incluzand deja taxa pe valoarea adaugata. In acest caz, taxa pe
valoarea adaugata se determina prin aplicarea procedeului sutei marite. Prin taxa pe valoarea adaugata
solicitata de administratia fiscala se intelege taxa care ar fi trebuit colectata pentru operatiunea
respectiva. Poate fi acceptata ca mijloc de proba a faptului ca furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de
a recupera de la dobanditor taxa pe valoarea adaugata inclusiv o declaratie pe propria raspundere a
acestuia.
De exemplu, in cazul unei sume agreate de 10.000 RON, conform contract, valoarea TVA se afla dupa
urmatoarea formula: 10.000 * 24 / 124 = 1.935 RON;

atunci cand partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea livrarii/prestarii, taxa pe valoarea
adaugata se determina prin aplicarea procedeului sutei marite (ca in exemplul de mai sus).
16

M.Of.952/29.12.2014 Ordin nr. 4019 din 23/12/2014 privind prorogarea termenului prevazut la pct. 1 lit. a) si b)
din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind
declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de
TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile
efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
Ordinul prelungeste exceptia referitoare la nedeclararea bonurilor fiscale ce contin codul fiscal al beneficiarului
prin intermediul declaratiei 394 inclusiv pana la 31.12.2016 (termenul initial era 31.12.2014).

17