Sunteți pe pagina 1din 5

Amortizare contabila Amortizare fiscala

Elemente comparative
In general, prin amortizare se intelege alocarea sistematica, pe cheltuieli de exploatare, a valorii unui activ
imobilizat pe durata de utilizare economica a acestuia.
Cheltuiala cu amortizarea reprezinta o cheltuiala nemonetara si are ca efect diminuarea rezultatului perioadei.
In practica se utilizeaza atat amortizarea din punct de vedere contabil, cat si cea din punct de vedere fiscal.
Amortizarea fiscala are ca efect diminuarea rezultatului fiscal.
Reglementari contabile si fiscale aplicabile :
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
Principalele prevederi cuprinse in reglementarile contabile si fiscale,
cu privire la amortizarea imobilizarilor corporale
Prevederi contabile
Prevederi fiscale
conform O.M.F.P. nr. 1.752/2005
conform Legii nr. 571/2003
Definirea activelor amortizabile
Imobilizarile corporale reprezinta active care:
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare
a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in
corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele
productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a conditii:
fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri
a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de
administrative; si
bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
de un an. (pct. 87).
b) are o valoare de intrare mai mare decat limita
Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; stabilita prin hotarare a Guvernului ;
instalatii tehnice si masini; alte instalatii; utilaje si
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un
mobilier; avansuri si imobilizari corporale in curs de
an.(art. 24, alin. 2).
executie (pct. 88).
Potrivit H.G. nr. 105/2007, valoarea minima de intrare a
Dintre acestea, nu fac obiectul amortizarii: terenurile, mijloacelor fixe este de 1.800 lei.
avansurile si imobilizarile corporale in curs de executie. Art. 24 din Codul Fiscal
La alin. 4) sunt mentionate o serie de active care
Totodata, investitiile efectuate pentru amenajarea
nu reprezinta active amortizabile, astfel: terenurile,
lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte
lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei
lucrari similare se recupereaza pe seama amortizarii, investitii, bunurile din domeniul public finantate din surse
conform pct. 99 din Reglementari.
bugetare, mijloacele fixe care nu isi pierd valoarea in
timp datorita folosirii, case de odihna proprii, locuintele
de protocol, altele decat activele utilizate in scopul
realizarii veniturilor.
La alin. 3 al aceluiasi articol sunt prezentate o serie de
elemente care sunt considerate mijloace fixe
amortizabile, cum ar fi: amenajarile de terenuri, o serie
de investitii efectuate in legatura cu mijloacele fixe si
altele.
Stabilirea amortizarii contabile si a amortizarii fiscale
Amortizarea contabila se stabileste prin aplicarea
Amortizarea fiscala se stabileste prin aplicarea cotelor de
cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a
amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe
imobilizarilor corporale.
amortizabile.
Cotele de amortizare se stabilesc in functie de regimul Cotele de amortizare se stabilesc in functie de regimul de
de amortizare utilizat si durata de utilizare economica amortizare utilizat si durata normala de utilizare a
a activului.
mijloacelor fixe.
Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza .... Potrivit art. 24, alin. 11), ca regula generala, amortizarea
de la data punerii in functiune a acestora si pana la fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in
recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform care mijlocul fix este pus in functiune.

duratelor de utilizare economica si conditiilor de


utilizare a acestora. (pct. 97 din Reglementari)
Perioada pentru care se calculeaza amortizarea
Durata de utilizare economica
Durata normala de utilizare
Conform Reglementarilor contabile (pct. 65), prin
Aceasta se stabileste conform Catalogului privind
durata de utilizare economica se intelege durata de
clasificarea si duratele normale de functionare a
viata utila, aceasta reprezentand:
mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil 2.139/2004.
pentru utilizare de catre o entitate; sau
b) numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare
ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea
activului respectiv.
Baza de calcul al amortizarii
Valoarea de intrare a imobilizarilor corporale este
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe este reprezentata
reprezentata de:
de:
cost de achizitie;
costul de achizitie,
cost de productie;
costul de productie sau
valoarea de aport pentru bunurile
valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobandite cu
reprezentand aport la capitalul social;
titlu gratuit.
valoarea justa pentru bunurile obtinute cu titlu
(conform art. 24, alin. 5, Cod fiscal)
gratuit.
(conform pct. 53 din Reglementari)
Regimuri de amortizare
Conform pct. 99 din Reglementarile contabile,
Pentru calculul amortizarii fiscale, entitatile pot utiliza
imobilizarile corporale se pot amortiza utilizand unul aceleasi regimuri de amortizare (liniara, degresiva sau
din urmatoarele regimuri de amortizare:
accelerata), cu respectarea prevederilor art. 24 din
a) amortizarea liniara;
Codul fiscal.
b) amortizarea degresiva;
c) amortizarea accelerata.
EXEMPLU
O intreprindere are ca obiect de activitate fabricarea de utilaje pentru constructii. In data de 29.03.2007, a
achizitionat un utilaj (strung) in vederea utilizarii acestuia in activitatea de productie. Valoarea utilajului, conform
facturii de achizitie, a fost de 210.000 lei.
Data punerii in functiune: 01.04.2007.
Durata de utilizare economica, stabilita de societate, este de 5 ani de la data punerii in functiune.
Atat in scopuri contabile, cat si in scopuri fiscale, societatea utilizeaza metoda de amortizare liniara.
Din punct de vedere contabil:
Utilajul achizitionat reprezinta imobilizare corporala si se inregistreaza in cadrul grupei 21 a Planului de conturi, in
categoria instalatiilor tehnice (echipamente tehnologice).
Inregistrarea in contabilitate a utilajului (strungului):
%
=
404
249.900
2131
Furnizori de imobilizari
210.000
Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
4426
39.900
T.V.A. deductibila
Inregistrarea lunara a cheltuielilor cu amortizarea utilajului, in valoare de 3.500 lei (210.000 lei/ 5 ani/12 luni), pe
durata de utilizare economica a acestuia, incepand cu data punerii in functiune:
6811
=
2813
3.500
Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor, mijloacelor
privind amortizarea
de transport, animalelor si plantatiilor
imobilizarilor
Din punct de vedere fiscal:

Utilajul achizitionat (strungul) reprezinta mijloc fix, iar amortizarea fiscala lunara a acestuia se determina in functie
de durata normala de utilizare, care se stabileste conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004.
Astfel, potrivit Catalogului, elementul strung se regaseste in cadrul:
grupei 2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
clasa 2.1.5 Masini, utilaje si instalatii pentru constructii de masini si prelucrarea metalului
subclasa 2.1.5.2 Strunguri ...... .
Acestui cod de identificare (2.1.5.2 Strunguri ...) ii corespunde o durata normala de functionare cuprinsa in
intervalul 812 ani.
In vederea determinarii amortizarii fiscale, societatea utilizeaza o durata normala de functionare de 8 ani.
Amortizarea fiscala lunara este in suma de 2.188 lei, calculata astfel:
210.000 lei/ 8 ani/ 12 luni
Amortizarea fiscala anuala: 26.256 lei.
In consecinta, societatea inregistreaza in situatiile financiare o amortizare anuala de 42.000 lei (3.500 lei x 12
luni), care reprezinta amortizare contabila.
Deoarece amortizarea contabila (42.000 lei) > amortizarea fiscala (26.256 lei), diferenta dintre cele doua valori
(15.744 lei) reprezinta cheltuiala nedeductibila, din punct de vedere fiscal.

Cheltuieli cu deductibilitate limitata


Care sunt cheltuielile cu deductibilitate limitata ?
a) cheltuielile de protocol
Limita : 2% din diferenei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile i totalul cheltuielilor aferente veniturilor
impozabile, altele dect cheltuielile de protocol i cheltuielile cu impozitul pe profit;
b) indemnizaia de deplasare acordat salariailor pentru deplasri n Romnia i n strintate
Limita : 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice;
c) cheltuielile sociale
Limita : 2% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului
Tipuri de cheltuieli :
ajutoarele pentru natere;
ajutoarele pentru nmormntare;
ajutoarele pentru boli grave sau incurabile i protezele;
cheltuielile pentru funcionarea corespunztoare a unor activiti ori uniti aflate n administrarea
contribuabililor: grdinie, cree, servicii de sntate acordate n cazul bolilor profesionale i al accidentelor de
munc pn la internarea ntr-o unitate sanitar, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cmine de
nefamiliti, pentru colile pe care le au sub patronaj, precum i
alte cheltuieli efectuate n baza contractului colectiv de munc;
tichete de cre acordate de angajator n conformitate cu legislaia n vigoare;
cadouri n bani sau n natur oferite copiilor minori i salariailor;
cadouri n bani sau n natur acordate salariatelor;
costul prestaiilor pentru tratament i odihn inclusiv transportul pentru salariaii proprii i pentru membrii de
familie ai acestora;
ajutoare pentru salariaii care au suferit pierderi n gospodrie i contribuia la fondurile de intervenie ale
asociaiei profesionale a minerilor;
ajutorarea copiilor din coli i centre de plasament;
d) perisabilitile
Limita : stabilita de organele de specialitate ale administraiei centrale, mpreun cu instituiile de specialitate, cu
avizul Ministerului Finanelor Publice.
e) tichetele de mas acordate de angajatori, potrivit legii;
g) cheltuielile cu provizioane i rezerve;
Limita: prevzut la art 22 din Codul Fiscal
h) dobnda i diferenele de curs valutar
Limita : prevzut la art. 23 din Codul Fiscal
i) amortizarea

Limita : prevzut la art. 24 din Codul Fiscal


j) cheltuielile efectuate n numele unui angajat, la schemele de pensii facultative;
Limita : echivalentul n lei a 400 euro ntr-un an fiscal, pentru fiecare participant;
k) primele de asigurare voluntar de sntate;
Limita : echivalentul n lei a 250 euro ntr-un an fiscal, pentru fiecare participant;
l) cheltuielile pentru funcionarea, ntreinerea i repararea locuinelor de serviciu situate n localitatea
unde se afl sediul social sau unde societatea are sedii secundare;
Limita :corespunztoare suprafeelor construite prevzute de Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, care se majoreaz din punct de vedere fiscal cu 10%;
m) cheltuielile de funcionare, ntreinere i reparaii aferente unui sediu aflat n locuina proprietate
personal a unei persoane fizice, folosit i n scop personal;
Limita: corespunztoare suprafeelor puse la dispoziia societii n baza contractelor ncheiate ntre pri, n acest
scop;
n) cheltuielile de funcionare, ntreinere i reparaii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente
autoturismelor folosite de persoanele cu funcii de conducere i de administrare ale persoanei juridice.
Limita: cel mult un singur autoturism aferent fiecrei persoane cu astfel de atribuii.
Cheltuieli cu deductibilitate limitata in cazul activitatilor independente
Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate n scopul realizrii veniturilor trebuie sa fie efectuate n cadrul
activitilor desfurate n scopul realizrii venitului; s corespund unor cheltuieli efective i s fie justificate cu
documente; s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite; s respecte
regulile privind amortizarea.
Astfel, sunt deductibile limitat:
- cheltuielile de sponsorizare, mercenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n
limita unei cote de 5% din baza de calcul.
- cheltuielile de protocol ocazionate de acordarea unor cadouri, trataii i mese partenerilor de afaceri, efectuate
n scopul afacerii, n limita unei cote de 2% din baza de calcul;
- cheltuieli reprezentnd cotizaii pltite asociaiilor profesionale i contribuii profesionale obligatorii pltite
organizaiilor profesionale din care fac parte contribuabilii i datorate potrivit legii;
- cheltuielile cu indemnizaia de delegare i detaare n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul
serviciului, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice;
- cheltuielile sociale, n limita sumei obinute prin aplicarea unei cote de pn la 2% la fondul de salarii realizat
anual i acordate pentru salariaii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevzut n contractul de munc, sub
forma: ajutoarelor de nmormntare, ajutoarelor pentru pierderi produse n gospodriile proprii ca urmare a
calamitilor naturale, ajutoarelor pentru bolile grave sau incurabile, inclusiv proteze, ajutoarelor pentru natere,
tichetelor de cre acordate de angajator n conformitate cu legislaia n vigoare, cadourilor pentru copiii minori ai
salariailor, cadourilor oferite salariatelor, contravalorii transportului la i de la locul de munc al salariatului,
costului prestaiilor pentru tratament i odihn, inclusiv transportul, pentru salariaii proprii i membrii de familie ai
acestora. Cadourile oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai angajailor cu ocazia Patelui, zilei de 1
iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte religioase, precum i cadourile oferite angajatelor cu
ocazia zilei de 8 martie sunt deductibile n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane, cu orice
ocazie dintre cele de mai sus, nu depete 150 lei;
- pierderile privind bunurile perisabile, n limitele prevzute de actele normative n materie;
- cheltuielile reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori, potrivit legii, precum i cele reprezentnd
tichetele de vacan acordate de angajatori, potrivit legii;
- contribuiile efectuate n numele angajailor la fonduri de pensii facultative, n conformitate cu legislaia n
vigoare, n limita echivalentului n lei a 400 euro anual pentru o persoan;
- prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita echivalentului n lei a 250 euro anual pentru o
persoan;
Atenie! Limita echivalentului n euro a acestor contribuii se transform n lei la cursul mediu anual comunicat de
Banca Naional a Romniei.
- cheltuielile efectuate att pentru activitatea independent, ct i n scopul personal al contribuabilului sau
asociailor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial care este aferent activitii independente;
- dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice i juridice, altele dect instituiile care desfoar
activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate n desfurarea activitii, pe baza contractului ncheiat ntre
pri, n limita nivelului dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei;

- cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a 2% din baza de calcul care se determin ca diferen ntre
venitul brut i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de
burse private, cheltuielile de protocol, cotizaiile pltite la asociaiile profesionale.
- cheltuielile reprezentnd contribuiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaiilor profesionale din
care fac parte contribuabilii, n limita a 5% din venitul brut realizat