Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA


AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

TEME DE CONTROL
LA DISCIPLINA
MANAGEMENT FINANCIAR

Profesor coordonator: Sumedrea Silvia


Student: Ungureanu Ana Maria
Anul II (2013-2014) ID sem. II
Specializare: Management

1.A. Calculati principalii indicatori economico-financiari


1

Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. Bucuresti a luat fiinta prin


Ordonanta de Urgenta nr.49/15.09.1997 a Guvernului Romaniei, aprobata prin Legea nr. 70/1998
si sa opereze din punct de vedere comercial la data de 01.11.1997.
Fiind organizata ca o societate integrata pe verticala, care Isi desfasoara activitatea
industriei petroliere, PETROM are In componenta sa pe langa sucursalele de explorare a
zacamintelor de hidrocarburi, ale fostei Regii Autonome a Petrolului, pe structura careia intra si
sucursale de prelucrare a titeiului, sucursale pentru transportul produselor petroliere si distributie
ale acestor produse, atat en-gros, cat si en-detail, sucursale de servicii, precum si de cercetare.
Denumirea societatii:
Denumirea societatii comerciale este: Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A.
Bucuresti.
Forma juridica a solietatii:
Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. Bucuresti este persoana juridica
romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta Isi desfasoara
activitatea In conformitate cu legile romane.
Emblema societatii reprezinta un cap de lup dacic de culoare rosie, pe fond galben In conturul
literei P, sub care este scrisa, cu culoare albastra, denumirea PETROM.
Sediul societatii::
Sediul societatii comerciale este In Romania, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei,
nr.109, sectorul 1. Sediul societatii comerciale poate fii schimbat In alta localitate din Romania,
pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate Infiinta subunitati fara personalitate juridica, situate si In alte
localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau
agentii.Societatea are constituite un numar de 63 sucursale dintre care si Sucursala Peco Harghita.
Scopul societatii:
Societatea Nationala a Petrolului PETROM S.A. Bucuresti are ca scop explorarea si
exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale de pe uscat si din platoul ccontinental al Marii
Negre, aflate In administrarea fostei Regii Autonome a Petrolului Petrom Bucuresti, conform
prevederilor legale, transportul petrolului si produselor petroliere, comercializarea produselor
prin retele proprii de distributie, importul si exportul de titei, produse petroliere, utilaje,
echipamente si tehnologii specifice, colaborarea tehnico-economica si stiintifica, executarea de
lucrari In strainatate
Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere
Denumire indicator

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

8.687.897

Modificare
%
+21,8

10.760.228

Modificare
%
+23,9

Cifra de afaceri

7.134.593

Productia vanduta

4.644.988

6.008.242

+29,3

6.992.775

+16,4

Venituri din vanzarea


marfurilor
Productia imobilizata

2.489.605

2.679.655

+7,6

3.767.453

+40,6

61.933

46.755

- 24,5

28.351

-39,4

Alte venituri din


exploatare
Venituri din expl. -

183.691

199.399

+8,6

63.873

- 67, 9

7.497.076

9.139.245

+21,9

10.973.183

20,1%

5.426.683

2.117.297

- 61,0

2.278.836

+ 7,6

25.058

64.034

+155,5

40.594

- 36,6

584.169

632.824

+8,3

709.689

+12,1

total
Chelt. mat. prime si mat.
consum
Alte ch. materiale
Alte ch.cu energ., apa

Chelt. marfuri

2.133.824

275.254

- 87,1

329.737

+19,8

Chelt. cu personalul

1.209.110

1.193.869

- 1,3

1.537.409

+28,8

a) salarii

861.337

877.264

+1,8

1.147.968

+30,8

b)Ch. asig. si prot. soc.

347.774

316.605

- 9,0

389.441

+23,0

Amortizari si
provizioane pt. deprec.
- cheltuieli

654.111

1.144.232

+74,9

839.092

- 26,7

725.930

1.183.194

+62,99

1.115.944

-5,68

- venituri

71.819

38.962

Ajustarea valorii
activelor circulante

305.102

398.763

+30.7

-454.404

- 213,9

Alte chelt. de exploatare

-3.298247

3.430.007

- 203,9

3.285.564

-4,2

- ch. prestatii externe

1.199.456

1.688.598

+40,8

2.389.946

+41,5

- chelt. alte impozite taxe 423.849

461.995

+9,0

566.629

+22,6

-ch. cu despagubiri,
donatii si active cedate
Chelt. Exploatare -total

-4.921.553

1.279.414

- 125,9

328.989

- 74,3

7.039.209

9.720.395

+38,1

9.088.984

- 6,5

Rezultatul brut din


expl.
Venituri financiare

457.867

-581.150

- 26,9

1.884.199

+324

105.144

393.201

+273,9

569.200

+44,8

Cheltuieli financiare

243.185

636.050

+161,5

769.976

+21,1

Rezultatul financiar

-138.041

-242.849

+75,9

-200.776

17,3

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultat extrordinar

Profit brut

319.826

-823.999

- 357,6

1.683.423

+204,3

Impozitul pe profit

175.777

149.678

- 14,8

267.001

+78.4

Rezultatul net

144.049

-973.677

-775,9

1.416.422

+145,5

276.852

Marja comerciala este principalul indicator pentru fimele care desfasoara activitate
de comert; se calculeaza ca fiind:
MC = Vanzari de - Rabaturi - Cost achizitie
marfuri
reduceri
marfuri
sau echivalent:
MC = Productia - Cost achizitie
Vanduta
marfuri
MC 2011 = 2.489.605 2.133.824 = 355.781 lei
MC 2012 = 2.679.655 275.254 = 2.404.401 lei
MC 2013 = 3.767.453 - 329.737 = 3.437.716 lei
MC 2012 MC 2011 = 2.048.620 lei
3

MC 2013 MC 2012 = 1.033.315 lei

Rata marjei comerciale = marja comerciala/cifra de afaceri x100

Rmc 2011 =

355.781
x 100 = 4,99%
7.134.593

Rmc 2012 =

2.404.401
x 100 = 27,67%
8.687.897

Rmc 2013 =

3.437.716
x 100 = 31,95%
10.760.228

Productia exercitiului (PE)


PEX = Productia + Productia + Productia
vanduta
stocata
imobilizata
PE 2011 = 4.644.988 + 116.859 + 61.933 = 4.823.780 lei
PE 2012= 6.008.242 + 205.194 + 46.755 = 6.260.191 lei
PE 2013 = 6.992.775 + 120.731 + 28.351 = 7.141.857 lei
PE 2012 PE 2011 = 1.436.411 lei
PE 2013 PE 2012 = 881.666 lei
Valoarea adaugata reprezinta cresterea de valoare a produselor firmei ca urmare a
folosirii factorilor de productie (capital fix, munca ). Ea este baza acumularilor banesti din
care se face remunerarea celor ce au participat la activitatea firmei.
VA = PEX CTERTI
CTERTI = consumuri exterioare (de la terti)
VA 2011 = 4.823.780 + 355.781 584.169 = 4.595.392 lei
VA 2012 = 6.260.191 + 2.404.401 632.824 = 8.031.768 lei
VA 2013 = 7.141.857 + 3.437.716 709.689 = 9.869.884 lei
VA 2012 VA 2011 = 3.436.376 lei
VA 2013 VA 2012 = 1.838.116 lei
Indicatori ai rezultatului
Excedentul brut de exploatare (EBE) este o marja independenta de deciziile
financiare,depinzand doar de natura activitatii de exploatare a firmei si de competitivitatea sa
si exprima capacitatea potentiala de autofinantare a investitiilor.
EBE = VA - Chelt. cu personalul - Chelt.cu impozite si taxe*)
EBE 2011 = 4.595.392 100.588 1.209.110 = 3.285.694 lei
EBE 2012 = 8.031.768 3.044.209 1.193.869 = 3.793.690 lei
EBE 2013= 9.869.884 2.387.493 1.537.409 = 5.944.982 lei
EBE 2012 EBE 2011 = 507.996 lei
EBE 2013 EBE 2012 = 2.151.292 lei

Marja industriala: EBE/VA


4

EBE/VA 2011 =

3.285.694
x 100 = 71,49%
4.595.392

EBE/VA 2012 =

3.793.690
x 100 = 47,23%
8.031.768

EBE/VA 2013 =

5.944.982
x 100 = 60,23%
9.869.884

Marja bruta asupra cifrei de afaceri: EBE/CA


EBE/CA 2011 =

3.285.694
x 100 = 46,05%
7.134.593

EBE/CA 2012 =

3.793.690
x 100 = 43,66%
8.687.897

EBE/CA 2013 =

5.944.982
x 100 = 55,25%
10.760.228

Rezultatul exploatarii ( RE )
Rezultatul exploatarii expima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare, obsinuta
prin deducerea tuturor cheltuielilor (platibile si calculate) din veniturile exploatarii (ancasate si
calculate)
RE= excedentul brut al exploatarii + venituri din provizioane pentru exploatare + alte venituri din
exploatare cheltuieli cu amortizarile si provizioanele pentru exploatare alte cheltuieli pentru
exploatare.
RE 2011 = 3.285.694 + 71.819 +183.691 725.930 (- 3.298.247) = 457.867
RE 2012= 3.793.690 + 38.962 + 199.399 1.183.194 3.430.007 = -581.150
RE 2013= 5.944.982 + 276.852 + 63.873 1.115.944 3.285.564 = 1.884.199
RE 2012-RE 2011 = -1.039.017 lei
RE 2013-RE 2013 = 2.465.338 lei
Rezultatul curent (RC)
Rezultatul curent permite analiza dinamicii resurselor curente ale antreprinderii pe mai multe
exercitii succesive.
RC = rezultatul exploatarii + venituri financiare + venituri financiare din provizioane cheltuieli
financiare cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele.
RC 2011 = 457.867 + 105.144 243.185 = 319.826 lei
RC 2012 = -581.150 + 393.201 636.050 = -823.999 lei
RC 2013 = 1.884.199 +569.200 769.976 = 1.683.423lei
RC 2012 RC 2011 = - 1.143.825 lei
RC 2013 RC 2012 = 2.507.422 lei
Rezultatul net (RN)
Exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiare cu care vor fi remunerati actionarii pentru
capitalurile proprii subscrise. Acest profit net trebuie sa fie sustinut de existenta unor
disponibilitati monetare reale, astfel el va ramIne doar un potential de finantare.
RN= rezultatul curent (+/-) cheltuieli cu impozitul pe profit.
RN 2011 = 319.826 175.777 = 144.049 lei
RN 2012 = -823.999 149.678 = - 973.677 lei
RN 2013 = 1.683.423 267.001 = 1.416.422 lei
5

RN 2012- RN 2011 = -1.117.726lei


RN 2013- RN 2011 = 2.390.099 lei
Soldurile intermediare de
gestiune (SIG)
Marja comerciala (MC)
Productia exercitiului (PE)
Valoarea adaugata (VA)
Excedentul brut al exploatarii
(EBE)
Rezultatul exploatarii (RE)
Rezultatul current (RC)

Anul
2011
355.781
4.823.780
4.595.392

Anul
2012
2.404.401
6.260.191
8.031.768

Modificare %
575,8
29,8
74,8

Anul
2013
3.437.716
7.141.857
9.869.884

Modificare %
43,0
14,1
22,9

3.285.694

3.793.690

15,5

5.944.982

56,7

457.867
319.826

-581.150
-823.999

-226.9
-357,6

1.884.199
1.683.423

324,0
104,3

Rezultatul net al exercitiului

144.049

- 973.677

-775,9

1.416.422

245.4

Ratele de rentabilitate. Analiza rentabilitatii pe baza ratelor de rentabilitate


Evidentierea caracteristicilor economice si financiare ale firmelor, permitand compararea
performantelor industriale si comerciale ale acestora.
In general, ratele de rentabilitate se determina ca raport Intre efectele economice si financiare
obtinute si eforturile depuse pentru obtinerea lor.
Rata rentabilitatii economice
Rata rentabilitatii economice este definita ca raport Intre rezultatul exercitiului Inainte de
deducerea sarcinilor financiare (respectiv dobanzi si impozite) si capitalul permanent al firmei.
RE= Profit total brut/ capital permanent x 100
319.826
x 100= 3,48 %
9.185.777
823.999
RE 2012 =
x 100 = -5,72 %
14.412.139

RE 2011 =

1.683.423
x 100 = 10,80 %
15.582.611

RE 2013 =

Rata rentabilitatii financiare


REf = rezultatul net (profit net) / capitalul propriu x100
144.049
x 100 = 1,83%
7.881.935

Ref 2011=
REf 2012 =

973.677
x 100 = 10,37 %
9.392.111

REf 2013 =

1.416.422
x 100 = 13,20 %
10.727.090

Indicatorul masoara randamentul capitalurilor proprii, al plasamentului financiar pe care


actionarii l-au facut.
Rata rentabilitatii capitalului avansat
Ra = Rezultatul curent al exercitiului/ (active imobilizate+ active circulante)x 100
Ra 2011 =

319.826
x 100=6,82%
692.836 3.998.636
6

Ra 2012 =

823.999
x 100 = -5,28%
9.589.400 6.023.750

Ra 2013 =

1.683.423
x 100 = 9,49%
10.609.244 7.131.082

Rezultatul obtinut reflecta performanta economica a intreprinderii, masura in care


utilizarea capitalului avansat a condus la obtinerea de profit.
Scaderea indicatorului reflecta o diminuarea eficientei utilizarii capitalului avansat.
Se poate observa ca In toata perioada analizata societatea a Inegistrat In anul 2012 cele
mai proaste rezultate, cu exceptia rentabilitatii financiare, ca urmare a cresterii capitalurilor
proprii cu 19%, influentat de cresterea capitalului social ca urmare a procesului de privatizare (de
la 3.773.500 lei la 5.600.051 lei).
Rezultatele pozitive ale anului 2013, se datoreaza faptului ca rotatia capitalului investit este una
buna.
Analiza si diagnosticul pozitiei financiare pe baza bilantului contabil
Bilantul contabil furnizeaza informatii privind pozitia financiara a Intreprinderii
concretizata prin resursele economice, structura s-a financiara, lichiditate, solvabilitate, precum
si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului In care Isi desfasoara activitatea.
- mii leiSpecificatie

2011

2012
lei

2013

lei

lei

Activ imobilizat

7.692.835

65,8

9.589.400

61.4

10.609.244

59,8

Activ circulant, in
care:

3.998.636

34,2

6.023.750

38.6

7.131.082

40,2

Stocuri

1.484.396

37,1

1.129.234

18,7

1.484.131

20,8

Creante

2.054.541

51,4

776.330

12,9

1.146.878

16,1

Investitii pe termen
scurt

60.517

1,5

577

0,01

Disponibilitati

399.182

10,0

4.117.609

68,39

Total activ

11.691.471

100

15.613.150

100

Capital propriu

7.881.935

70,0

9.392.111

84,0

10.727.090

82,6

Datorii pe termen
scurt

2.623.101

23,3

1.257.378

11,2

2.230.917

17,2

Datorii pe termen
lung

752.858

6,7

530.379

4,8

34.901

0,2

113
4.499.960
17.740.326

Total pasiv
11.691.471
100
15.613.150
100
17.740.326
Analiza ratelor de structura ale activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

0,002
63,1
100

100

Analiza structurii financiare Isi propune comparatia Intre resursele financiare si modul de
utilizare a acestora, In scopul depistarii eventualelor mutatii ce s-au produs In structura financiara
a Intreprinderii de la o perioada la alta.
Analiza structurii activelor
Se realizeaza In dinamica prin intermediul ratelor de structura ale elementelor activului bilantier.
Rata activelor imobilizate: Ri = (Active imobilizate / Active totale) x 100
Ri 2011 = 7.692.836 x 100 = 65,8%
11.691.471
Ri 2012 = 9.589.400 x 100 = 61,4%
15.613.150
Ri 2013 = 10.609.244 x 100 = 59,8%
17.740.326
Reflecta, faptul ca societatea va putea face fata unei crize economice, Insa exista riscul
netransformarii rapide a acestora In lichiditati.
Rata activelor curente: Rc = (Active curente / Active totale) x 100
Rc 2011 = 3.998.636 x 100 = 34,2%
11.691.471
Rc 2012 = 6.023.750 x 100 = 38,9%
15.613.150
Rc 2013 = 7.131.082 x 100 = 40,2%
17.740.326
Rata stocurilor: Rs = (Stocuri / Active curente) x 100
Rs 2011 = 1.484.396 x 100 = 37,1%
3.998.636
Rs 2012 = 1.129.234 x 100 = 18,7%
6.023.750
Rs 2013 = 1.484.131 x 100 = 20,8%
7.131.082
Rata creantelor: Rcr = (Creante / Active curente) x 100
Rcr 2011 = 2.054.541
3.998.636
Rcr 2012 =

x 100 = 51,4%

776.330 x 100 = 12,9%


6.023.750
8

Rcr 2013 = 1.146.878


7.131.082

x 100 = 16,1%

Rata investitiilor financiare pe termen scurt si disponibilitatile banesti


Rd = (Inv. Fin. Pe termen scurt + Disponibilitati banesti /Active curente) x 100
Rd 2011 = 60.517 + 399.182 x 100 = 11,5%
3.998.636
Rd 2012 = 576 + 4.117.609 x 100 = 68,3%
6.023.750
Rd 2013 = 113 + 4.499.960 x 100 = 63,1%
7.131.082
Nr. crt

1.
2.
2.1
2.2
2.3

Indicatori
RATE DE STRUCTURA ALE
ACTIVELOR
Rata activelor imobilizate (Ri)
Rata activelor curente (Rc)
Rata stocurilor (Rs)
Rata creantelor (Rcr)
Rata inv. fin. pe termen scurt si
disponibilitatilor banesti (Rd)

- procenteAnul
Anul
2011
2012

Anul
2013

65,8
34,2
37,1
51,4
11,5

59,8
40,2
20,8
16,1
63,1

61,4
38,9
18,7
12,9
68,3

Rata lichiditatii curente: Ric = (Active curente /Datorii curente)


Ric 2011 = 3.998.636 = 1,52
2.623.101
Ric 2012 = 6.023.750
1.257.378

= 4,79

Ric 2013 = 7.131.082


2.230.917

= 3,20

Rata lichiditatii imediate: Rli = (Active curente Stocuri)/Datorii curente


Rli 2011 = 3.998.636 1.484.396 = 0,96
2.623.101
Rli 2012 = 6.023.750 - 1.129.234
1.257.378

= 3,89

Rli 2013 = 7.131.082 - 1.484.131 = 2,53


2.230.917
Solvabilitatea
Rata solvabilitatii patrimoniale: Rsp = (Capitaluri proprii /Total resurse) x 100
9

Rsp 2011 = 7.881.935 x 100 = 67,1%


11.745.561
Rsp 2012 = 9.392.111 x 100 = 60,2%
15.610.920
Rsp 2013 = 10727090 x 100 = 60,4%
17.753.487
Rata generala a solvabilitatii: Rgs = (Capital strain / Capitaluri proprii ) x 100
Rgs 2011 = 3.375.959 x 100 = 42,8%
7.881.935
Rgs 2012 = 1.787.757 x 100 = 19,0%
9.392.111
Rgs 2013 = 2.265.818 x 100 = 21,1%
10.727.090
Indicatorii de profitabilitate

Rata rentabilitatii capitalului social: Rcs = (Profit brut / Capital social) x 100

Rcs 2011 =

318.926 x 100 = 8,5%


3.773.452

Rcs 2012 = - 823.999 x 100 = -14,7%


5.600.051
Rcs 2013 = 1.683.423
5.600.051

x 100 = 30,1%

Rata rentabilitatii capitalului propriu: Rcp = (Profit brut / Capital propriu) x 100

Rcp 2011 = 318.926 x 100 = 4,1%


7.881.935
Rcp 2012 = -823.999 x 100 = -8,8%
9.392.111
Rcp 2013 = 1.683.423 x 100 = 15,7%
10.727.090

Rata rentabilitatii capitalului angajat: Rca = (Profit brut / Capital angajat) x 100

Rca 2011 = 318.926 x 100 = 3,7%


8.634.793
Rca 2012 = -823.999 x 100 = -8,3%
9.922.490
10

Rca 2013 = 1.683.423 x 100 = 15,7%


10.692.189

Marja bruta din vanzari: Mb = (Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri) x 100

Mb 2011 = 2.489.605 x 100 = 34,9%


7.134.593
Mb 2012 = 2.679.655
8.687.897

x 100 = 30,8%

Mb 2013 = 3.767.453 x 100 = 35,0%


10.760.228
Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a activelor curente: Vrac = (Cifra de afaceri/ Active curente)

Vrac 2011 = 7.134.593


8.634.793

= 1,8

Vrac 2012 = 8.687.897


6.023.750

= 1,4

Vrac 2013 = 10.760.228 = 1,5


7.131.082

Viteza de rotatie a stocurilor

numar rotatii : Costul vanzarilor / Stoc mediu


Nr. rotatii 2011 = 2.133.824 = 1,4
1.484.396
Nr. rotatii 2012 =

275.254 = 0,2
1.129.234

Nr. rotatii 2013 = 329.737 = 0,2


1.484.131
numar zile de stocare: (Stoc mediu / Costul vanzarilor) x 365
Nr. zile stocare 2011 = 1.484.396 x 365 = 253,9
2.133.824
Nr. zile stocare 2012 = 1.129.234 x 365 = 1.497,4
275.254
Nr. zile stocare 2013 = 1.484.131 x 365 = 1.642,8
329.737
11

Viteza de rotatie a debitelor clienti: Vrc = (Sold mediu clienti /Cifra de afaceri) x 365
Vrc 2011 = 2.054.541 x 365 = 105,1
7.134.593
Vrc 2012 = 776.330 x 365 = 32,6
8.687.897
Vrc 2013 = 1.146.878 x 365 = 38,90
10.760.228
Viteza de rotatie a creditelor furnizor: Vrf = (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri) x 365
Vrf 2011 = 700.097 x 365 = 35,8
7.134.592
Vrf 2012 = 444.286 x 365 = 18,7
8.687.897
Vrf 2013 = 502.226 x 365 = 17,0
10.760.228
Viteza de rotatie a activelor imobilizate: Vra = (Cifra de afaceri/Active imobilizate)
Vra 2011 = 7.134.592
7.692.835

= 0,93

Vra 2012 = 8.687.897


9.589.400

= 0,91

Vra 2013 = 10.760.228 = 1,01


10.609.244
Viteza de rotatie a activelor totale: Vrat = (Cifra de afaceri / Total active)
Vrat 2011 = 7.134.593 = 0,61
11.691.471
Vrat 2012 = 8.687.897 = 0,56
15.613.150
Vrat 2013 = 10.760.228 = 0,60
17.740.326
Gradul de Indatorare
GI/capitalul angajat = (Capital Imprumutat / Capital angajat) x 100
GI 2011 = 752.858 x 100 = 8,7%
8.634.793
GI 2012 = 530.379

x 100 = 5,3%
12

9.922.490
GI 2013 =

34.901 x 100 = 0,3%


10.692.189

GI/ capital propriu = (Capital Imprumutat / Capital propriu) x 100


GI 2011 = 752.858 x 100 = 9,6%
7.881.935
GI 2012 = 530.379 x 100 = 5,6%
9.392.111
GI 2013 =

Nr. crt

34.901 x 100 = 0,3%


10.727.090
Indicatori

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

I.

LICHIDITATEA

1.

Rata lichiditatii curente (Rlc)

1,52

4,79

3,20

2.

Rata lichiditatii imediate (Rli)

0,96

3,89

2,53

II

SOLVABILITATEA

1.

Rata solvabilitatii patrimoniale (Rsp) %

67,1

60,2

60,4

2.

Rata generala a solvabilitatii (Rgs) %

42,8

19,0

21,1

III

PROFITABILITATEA

1.

8,5

-14,7

30,1

4,1

-8,8

15,7

3.

Rata rentabilitatii capitalului social


(Rcs) %
Rata rentabilitatii capitalului propriu
(Rcp)
%
Rata rentabilitatii
capitalului angajat

3,7

-8,3

15,7

4.

(Rca) %
Marja bruta din vanzari (Mb)%

34,9

30,8

35,0

IV

INDICATORII DE ACTIVITATE

1.

Viteza de rotatie a activelor curente

1,8

1,4

1,5

2.

Viteza de rotatie a stocurilor

1,4

0,2

0,2

3.

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

105,1

32,6

38,9

4.

Viteza de rotatie creditelor - furnizori

35,8

18,7

5.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

0,93

0,91

1,01

6.

Viteza de rotatie a activelor totale

0,61

0,56

0,60

GRADUL DE INDATORARE

1.

GI/capital angajat %

8,7

5,3

0,3

2.

GI/capital propriu %

9,6

5,6

0,3

2.

13

17,0

1.B. Intocmiti o analiza diagnostic pentru actionari evidentiind punctele forte si


punctele slabe ale afacerii (din punct de vedere financiar)
Diagnosticul performantei si al rentabilitatii
Diagnosticul financiar consta Intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit
aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei Intreprinderi.
Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situatia financiara a Intreprinderii. Pe baza
acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare In mediul
specific economiei locale. In sens general, finalitatea diagnosticului financiar consta In oferirea
de informatii financiare atat celor din interiorul Intreprinderii, cat si celor interesati din afara
acesteia.
Informatiile despre performanta unei firme, In special profitabilitatea acesteia, sunt
necesare pentru evaluarea modificarilor potentiale ale resurselor economice pe care firma le va
putea controla In viitor. In acest sens, informatiile despre variabilitatea performantelor sunt
importante. De asemenea, utilitatea lor rezida si In anticiparea capacitatii firmei de a genera
fluxuri de numerar cu ajutorul resurselor existente, cat si pentru formularea rationamentelor
despre eficienta cu care managementul poate dispune utilizarea de noi resurse. In managementul
performantei informatiile se obtin, In primul rand, din contul de profit si pierdere, prezentat
astfel:
- mii lei Denumire indicator

31.12.2011

31.12.2012

Modificare
%

31.12.2013

Modificare
%

Cifra de afaceri

7.134.593

8.687.897

+21,8

10.760.228

+23,9

Productia vanduta

4.644.988

6.008.242

+29,3

6.992.775

+16,4

Venituri din vanzarea


marfurilor

2.489.605

2.679.655

+7,6

3.767.453

+40,6

Productia imobilizata

61.933

46.755

- 24,5

28.351

-39,4

Alte venituri din exploatare

183.691

199.399

+8,6

63.873

- 67, 9

Venituri din expl. - total

7.497.076

9.139.245

+21,9

10.973.183

20,1%

Chelt. mat. prime si mat.


consum

5.426.683

2.117.297

- 61,0

2.278.836

+ 7,6

Alte ch. materiale

25.058

64.034

+155,5

40.594

- 36,6

Alte ch.cu energ., apa

584.169

632.824

+8,3

709.689

+12,1

Chelt. marfuri

2.133.824

275.254

- 87,1

329.737

+19,8

Chelt. cu personalul

1.209.110

1.193.869

- 1,3

1.537.409

+28,8

a) salarii

861.337

877.264

+1,8

1.147.968

+30,8

b)Ch. asig. si prot. soc.

347.774

316.605

- 9,0

389.441

+23,0

Amortizari si provizioane pt.


deprec. corp. si necorp.
- cheltuieli

654.111

1.144.232

+74,9

839.092

- 26,7

725.930

1.183.194

+62,99

1.115.944

-5,68

- venituri

71.819

38.962

Ajustarea valorii activelor


circulante

305.102

398.763

+30.7

-454.404

- 213,9

Alte chelt. de exploatare

-3.298247

3.430.007

- 203,9

3.285.564

-4,2

14

276.852

- ch. prestatii externe

1.199.456

1.688.598

+40,8

2.389.946

+41,5

- chelt. alte impozite taxe

423.849

461.995

+9,0

566.629

+22,6

-ch. cu despagubiri, donatii


si active cedate

-4.921.553

1.279.414

- 125,9

328.989

- 74,3

Chelt. Exploatare -total

7.039.209

9.720.395

+38,1

9.088.984

- 6,5

Rezultatul brut din expl.

457.867

-581.150

- 26,9

1.884.199

+324

Venituri financiare

105.144

393.201

+273,9

569.200

+44,8

Cheltuieli financiare

243.185

636.050

+161,5

769.976

+21,1

Rezultatul financiar

-138.041

-242.849

+75,9

-200.776

17,3

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultat extrordinar

Profit brut

319.826

-823.999

- 357,6

1.683.423

+204,3

Impozitul pe profit

175.777

149.678

- 14,8

267.001

+78.4

Rezultatul net

144.049

-973.677

-775,9

1.416.422

+145,5

Pentru ca firma Petrom sa se dezvolte a trebuit sa gaseasca echilibru Intreoportunitatile


pietei si propriile sale abilitati si resurse.
Puncte forte
- cota ridicata de piata, Petrom este nu numai cea mai mare companiepetroliera din
Romania ci una dintre cele mai mari din regiune;
- calitatea produselor oferite;
- rezerve mari de titei si capacitate ridicata de rafinare, la ambele capitoledetinand mai
mult de jumatate din intreg grupul OMV;
- personal calificat,
- sector petrochimic puternic integrat cu rafinaria.
- gama diversificata de produse;
- titei In ultimii patru ani;
- salarizare conform pregatirii si performantelor,
- existenta capacitatii de autofinantare,
- mecanismul de stabilire a pretului, similar celui folosit pe pieteledezvoltate,
- echipa de proiect construita cu oameni bine conectati la mediul financiarlocal,
- imagine pozitiva la nivel international,
- experienta Intreprinderii In fabricarea si/sau distributia produselor sale
- gradul Inalt de acoperire a pietei tinta, ritmul rapid de Inoire si diversificare a gamei
produselor oferite
- lanseaza sau Imbunatateste In fiecare an produsele.
- evolutie favorabila din puncte de vedere economic, In special In ultimii ani datorita
- reorganizarilor care au avut loc;
- existenta capacitatii de autofinantare;
- existenta capacitatii de Indatorare;
- dispune de lichiditatii necesare acoperirii datoriilor pe termen scurt;
Puncte slabe
15

-indicatorii de evaluare a actiunilor mai putin favorabili decat la altecompanii petroliere


din regiune;
- consum energetic mare In rafinarii, ceea ce face necesare investitiiserioase
pentrucresterea marjelor de rafinare,
- raportul calitate/pret nesatisfacator,
- costurile de productie mari, fluctuatiile de personal, lipsa unei forte devanzari proprii,
- existenta unor capacitati de productiei de transport Invechite (conducte) active
vechi,slab Intreinute;
- zacaminte situate departe de locul de prelucrare,
- incapacitate de a schimba/adapta/restructura/reduce costurile,
- surplus de personal birocratic,
- indicatorii de evaluare a actiunilor mai putin favorabili decat la alte companii petroliere
din regiune;

16