Sunteți pe pagina 1din 4

00023165

coNsrl.rul. MuNlclPAL GHlglNAu


DECIZIE

din eg Jnr^8*o Jn"t+


L

eu privire la reperfectarea re-lhliilor


funciare de arendi a lotului de pdm0nt
din str. Maria Cibotari. 20 cu
intreprinderea cu capital strdin
,,FINPAR INVEST'' S.R.L.

AvAnd in vedere actele prezentate de cdtre i.C.S. ,,FINPAR INVEST"


S.R.L. (codul fiscal 1002600056198), av\ntl gi solulia urbanisticd privind stabilirea
hotarelor terenului aferent, specificatd in planul de situalie a terenului, elaborat de
cdtre Direcfia generald arhitectur[, urbanism gi relalii funciare, extrasele din
Registrul bunurilor impbile cu numerele cadastrale 0100520184 qi 0100520268,
acordul prealabil al I.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. vizdnd demolarea
postului de transformatoare qi construirea altui nou in schimbul acestuia din contul
beneficiarului terenului, faptul clasdrii terenului la domeniul public municipal prin
decizia Consiliului municipal Chigindu nr.6l28 din 27.06.2013, motiv pentru care
relaliile de arendd se stabilesc fdrd drept de privatizare, in temeiul afi. 41, art. 42 qi
art. 46 din Codul funciar, art. 9ll-922 din Codul civil, pct. 28 lit. 0 din Legea
nr.431 din 19.04.1995 privind statutul municipiului Chiqindu, art.9 (2)lit. h), art. 53
(3) lit. a) din Legea nr.lZl din 04.05.2007 "Privind administrarea qi deetatizarea
proprietdlii publice", lft. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4) qi art. 77 (3) din Legea nr.
436-XVI din 28.12.2006 "Privind administralia publici locald", Consiliul municipal
Chigindu DECIDE:
1. Se reperfecteazd relaliile funciare de arend[ pe un termen de doudzeci qi

cinci de ani, frrd drept de privatizare, cu Intreprinderea cu capital strdin,,FINPAR


INVEST" S.R.L. a lotului de pdm6nt din str. Maria Cibotari, 20 cu suprafafa de
0,2236 ha, pentru proiectarea qi construirea unui nou obiectiv in limitele
planimetrice qi cu regimul actual de indlfime, din contul demoldrii imobilelor
proprietate privatd a intieprinderii, precum gi a imobilului (post de transformatoare)
cu suprafala de 51,3 mp ce aparfine I.C.S. "RED TINION FENOSA" S.A., cu
condilia strdmutdrii, pe cont propriu, la distanfa normativd a re{elelor inginereqti qi
construrii in schimb a unui post de transformatoare similar, conform planului-anexd.
2. Beneficiarul se obligd:

2.1. Sd perfecteze cu Direclia funciard a Direc{iei generale arhitecturd,


urbanism qi relalii funciare, contractul de arendare a lotului de pdmAnt menlionat in
pct. I al prezentei decizii (plata de arendd 2 Yo din prelul normativ), cu achitarea
plefli de arendd incepdnd cu 26.05.2010.

in cazul in care din vina beneficiarului contractul

de arendi a lotului de
pdmdnt nu se perfecteazd in termen de doui luni, acesta va datora achitarea unei
pldli pentru folosirea terenului, calculatd in modul stabilit conform legislaliei in
vigoare, incepdnd cu data adoptdrii prezentei decizii (art. 10/1 din Legea nr.l308
din25.07.1997).
2.2. Sd inregistreze dreptul de arendare a terenului la Oficiul cadastral
teritorial Chiqindu.
2.3. SA elaboreze documentalia de proiect in termen de un an gi sd. o prezinte,
in modul stabilit, spre coordonare serviciilor de resort, inclusiv Agenliei Ecologice
Chigindu, Centrului de sandtate public6, i.C.S. "RED UMON FENOSA" S.A., S.A.
"APA-CANAI CHI$INAU", S.A. "TERMOCOM", gi spre aprobare Direcliei
generale arhitecturS, urbanism qi relalii funciare.
2.4. SA indeplineascd condiliile de proiectare in conformitate cu certificatul
de urbanism, elaborat de cdtre Direclia general[ arhitecturS, urbanism gi relalii
funciare.
2.5. Sd oblind autorizalia de desfiinlare gi autorizalia pentru executarea
lucririlor de construcfie a obiectivului.
2.6. Sd efectueze desfiinJarea obiectivelor existente qi construclia noului
obiectiv in termen de doi ani, in coordonare cu i.C.S. "RED UNION FENOSA"
S.A. gi sd le dea in exploatare in modul stabilit.
2.7. Sd, construiascd pe terenul arendat o incipere/construcfie similard in
schimbul postului de transformatoare supus demoldrii qi sd o transmitd gratuit in
proprietatea privata a i.c.s. "RED uMoN FENOSA" S.A., de comun acord cu
intreprinderea dat6. in cazul amplasdrii postului de transformatoare intr-o incdpere a
hotelului, sd instifuie servitutea corespurudtoare pentru exploatarea gi deservirea
acestuia.

2.8. Se strdmute la distanfa normativd refelele tehnice din zona de constructie,


pe cont propriu gi de comun acord cu serviciile specializate.
2.9. Se efectueze amenajarea complexd a teritoriului.
, 2.10. Se nu depdqeasci limitele hotarelor atribuite.

3. Se institu[e servitutea necesard exploatdrii qi deservirii postului de


al i.C.S. "RED UNION FEi.IOSA" S.A. amplasat pe terenul

transformatoare
arendat.

4. Direclia funciard a Direc{iei generale arhitectur[, urbanism gi relalii


funciare:
4.1. Va rez\lia incepdnd cu 25.05.2010 contractul de arendd nr. 324212002
din 28.08 .2002, incheiat intre Primdria municipiului Chigindu gi intreprinderea de
alimentatie publicd "GUGUTA" S.A.
4.2.Yaprezenta spre aprobare Primdriei municipiului Chigindu contractul de
arendare a lotului de pdmAnt gi il va elibera arendagului in modul stabilit.
4.3.Ya opera modificdrile de rigoare in documentalia cadastrald.
5. Se solicitd Oficiului cadastral tei-itorial Chiqindu operarea modificdrilor in
documentafia cadastralS privind terenurile formate anterior (cu numerele cadastrale
0100520037, 0100520050, 0100520054, 0100520184, 01 00520269, 0100520304.

0100520305, 0100520364), tindnd cont de formarea noilor terenuri (prin


combinare).

6. Viceprimarul de ramur[ al municipiului Chiqiniu va asigura controlul

Vadim Cojuqpp.gnu

PRE$EDINTE DE $EDINTA

CONTRASE
SECRETAR AL

t aa'"

Anexa

:.,.,

Chigindu

PLANUL LOTULUI
Transmis in arendS:

tru
"RED UNION FENOSA' S.A.
sltual fn Seclorul: Buiucani. str. Maria Cibotari.20
Aria lotului: o ))?A ha

GOORDONAT:
al municipiului Chigindu

lvan Carpov
Nicolae Crdciun

41, 42

C,A

ll31)x'

.:",\
t\

SECRET

ll:

il0,'-

V aleri*Dide ncu