Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei
Anul de studiu

TEORIA SI METODOLOGIA EVALUARII


II

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Opopional, F-facultativ)


Total ore din planul 56
Total ore studiu
de nvmnt
individual
Titularul disciplinei

Facultatea

Psihologie si Stiintele Educatiei

Catedra

Sectia Pedagogie

Profilul
Specializarea

Stiinte ale educatiei


Pedagogie

Tipul de evaluare

Ob.

Numr de credite

74

Total ore pe
semestru

Numrul toal de ore (pe


semestru) din planul de
nvmnt
C
S
L
56
28
28
-

116

P
-

C-curs, S-seminar, L-activiti laborator, P-proiect sau lucrri practice


Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei)
Caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice si metodologice
specifice domeniului evaluarii educationale: evaluare, strategii evaluative,
functii, operatii, criterii de evaluare, sistem metodologic si instrumental etc;
Caracterizarea statutului epistemologic al acestei discipline pedagogice
Ansamblarea acestui set de concepte intr-un limbaj stiintific si coerent si si
utilizarea lui in activitatea profesionala.
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
Descrierea, interpretarea si aprecierea/ evaluarea principalelor tendinte de
dezvoltare a evaluarii educationale;

Analiza critica privind literatura de specialitate romaneasca si straina; formularea


Competene
de judecati de valoare
specifice
Identificarea si evaluarea directiilor si tendintelor reprezentative de evolutie din
disciplinei
domeniul politicilor, teoriei si practicii evaluarii in invatamantul preuniversitar;
probleme critice, perspective.
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i aplicare)
Dobandirea de catre studenti a unui set de abilitati practice de constructie si aplicare a
demersului evaluativ in contexte educationale date;
Integrarea si utilizarea efectiva in practica scolara a diferitelor seturi de competente
evaluative si a descriptorilor de performanta in corespondenta;
Valorificarea rezultatelor evaluarii in vederea optimizarii procesului de instruire, tratarii
diferentiate a elevilor;
Formarea abilitatii de a construi descriptori de performanta in corespondenta cu seturile
de competente stabilite pentru diferite unitat de invatare, programe de formare, cicluri
de instruire.

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific al


evaluarii educationale, cultivarea i promovarea unui sistem de valori culturale, morale, civice /
angajarea n relaii de parteneriat, implicarea in dezvoltarea instituional i promovarea
inovaiilor tiinifice, etc.)
Integrarea setului de concepte, a metodologiilor si procedurilor specifice evaluarii
scolare in sistemul valorilor proprii ale studentului;
Receptivitate la inovatiile din sfera teoriei si practicii predarii, invatarii, evaluarii
educationale;
Asimilarea si practicarea consecventa a principiilor deontologice in evaluarea elevului, a
grupurilor si institutiilor scolare;
Constientizarea impactului evaluarii asupra celorlalte elemente componentwe ale
sistemului de invatamant precum si asupra politicilor si strategiilor educationale.

La stabilirea notei finale se iau in considerare

Ponderea n notare, exprimat n %


(Total 100%)
- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final)
60
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului
30
- activitile gen teme/ referate/ eseuri/ traduceri/ proiecte etc.
10
- alte activiti (precizai)..........................................................
Descriei modalitatea practic de avaluare final, E/V. (de exemplu : lucrare scris (descriptiv i /sau
test gril i / sau probleme etc.) examinare oral cu bilete, colocviu individual ori de grup, proiect etc.).
lucrare scris
Cerine minime pentru nota 5
(sau cum se acord nota 5)
-

Cerine minime pentru nota 10


(sau cum se acord nota 10)

demonstrarea nsuirii cunotinelor fundamentale ale


disiciplinei

nota maxim pentru temele


susinute
pe
parcursul
semestrului,
abordarea
corect,
adaptat
cerinei subiectului propus de
lucrarea scris
opinii i interpretri personale
pentru subiectele lucrrii.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
10
8. Pregtire prezentri orale
5
2. Studiul dup manual, suport de curs
5
9. Pregtire examinare final
10
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
10
10. Consultaii
1
4. Documentare suplimentar in bibliotec
10
11. Documentare pe teren
4
5.Activitate specific de pregtire SEMINAR i / 10
12. Documentare pe internet
5
sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.
4
13. Alte activiti 0
7. Pregtire lucrri de control
0
14. Alte activiti .. 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) - 74

Continuturi:
1. Variabile ale evaluarii sau componente definitorii ale evaluarii scolare
Variabile si spatii de variatie in evaluarea scolara;
Locul si rolul evaluarii in educatie si societate.
2.

Relatia dintre evaluare si celelalte variabile ale sistemului de invatamant.

Standarde educationale
Obiective curriculare si obiective de evaluare
Competente si evaluare
Finalitati, metode si instrumente de evaluare.
3.

Functii si strategii evaluative


Functiile generale si specifice ale evaluarii
Strategii de evaluare
Criterii de clasificare si modele taxonomice
Strategii evaluative
Unitate si complementaritate
4. Obiectul evaluarii scolare
Evaluarea ca relatie intre real si ideal intre obiectul evaluarii si referent
Rezultatele scolare
Schimbari educative dezirabile si problematica obiectivelor educationale
5.

Criteriile in evaluarea educationala

6.

Metode de evaluare; sistemul metodologic de evaluare in invatamantuul romanesc


preuniversitar
Tehinci de evaluare
Instrumente de evaluare
Evaluarea nationala si internationala; politici si strategii evaluative.

7.
8.
9.

Bibliografie:
Cerghit Ioan - Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri,
stiluri si strategii, Editura Polirom , Iasi, 2008;
Cucos C. - Pedagogie (Editia a II-a revizuita si adaugita), Editura Polirom, Iasi,
2002;
Cucos, Constantin, Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, Iasi, 2008
Joita E. Educatia cognitiva, Editura Polirom, Iasi, 2008
Lisievici P. - Evaluarea n nvatamnt. Teorie, practica, instrumente, Editura
Aramis, Bucuresti, 2002;
Manolescu M. - Activitatea evaluativa ntre cognitie si metacognitie, Editura
Meteor Press, Bucuresti, 2004;
Manolescu M. Evaluarea scolara. Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor
Press, Bucuresti, 2005
Potolea Dan, Neacsu Ioan, coord., Pregatirea psihopedagogica, Editura Polirom,
Iasi, 2008
Meyer Genevieve, De ce si cum evaluam, Editura Polirom, Iasi, 2002,
Vogler Jean, Evaluarea in invatamantul preuniversitar, Editura Polirom, Iasi,
2003;
Radu I.T. - Evaluarea n procesul didactic, Editura Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 2000;

Data completrii : ___

Semntura titularului :____________