Sunteți pe pagina 1din 12
Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 1 / 12

Discutat şi aprobat

la şedinţa Comisiei metodice a disciplinelor Farmaceutice, Proces

verbal nr.

9

din 23octombrie 2013

Diug,

profesor universitar

Eugen

APROBAT

la ședința Consiliului Facultății de

.

Farmacie, Proces verbal nr.

1

din „12noiembrie 2013

Nicolae Ciobanu,

conferențiar universitar

REGULAMENT cu privire la susţinerea tezei de diplomă la specialitatea 721. Farmacie

Teza de diplomă la Facultatea de Farmacie reprezintă o componentă esenţială în evaluarea activităţii studentului. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o cercetare independentă conform regulilor comunităţii ştiinţifice. Teza de diplomă la Facultatea de Farmacie are ca scop:

iniţierea în cercetare a studenţilor şi însuşirea metodelor de cercetare ştiinţifică în domeniul farmaciei;

sistematizarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice la specialitate, implementarea acestora în rezolvarea problemelor ştiinţifice, organizatorice;

aprecierea capacităţilor şi gradului de pregătire al absolventului pentru activitatea profesională individuală postuniversitară.

Articolul 1. Teza de diplomă este un component al Examenului de Stat de Absolvire.

Articolul 2. (1) Temele lucrărilor de diplomă se stabilesc de către fiecare disciplină, se afișează la începutul fiecărui an universitar la disciplină şi sunt repartizate studenţilor în semestrul VIII; (2) Studenții pot propune teme pentru lucrările de diplomă; (3) Tema lucrării de diplomă se comunică la Decanatul Facultății de Farmacie, pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu cel puțin 4 luni înainte de data examenului de absolvire;

se face după informarea

conducătorului științific inițial și a Decanatului Facultății de Farmacie, nu mai târziu de 30 noiembrie.

(4) Schimbarea temei și/sau a conducătorului științific, ca excepție,

Articolul 3.

Tezele pot fi executate în cooperare la 2 sau mai multe catedre din cadrul Universităţii;

Articolul 4.

(1) Pot fi conducători științifici ai lucrării de diplomă cadre didactice din cadrul Facultății de Farmacie cu titlul științific de doctor sau doctor habilitat, începând de la gradul de asistent universitar până la gradul de profesor universitar sau cadre didactice asociate cu titlul științific de doctor.

(2) Cadrele didactice care nu îndeplinesc condițiile de mai sus pot fi co-îndrumători ai lucrării de diplomă, împreună cu un cadru didactic cu titlu științific.

(3) Toate cadrele didactice care activează la Facultatea Farmacie sunt obligate sa fie conducători sau co-îndrumători la teze de diplomă. Se recomandă ca un conducător științific să coordoneze un număr de maxim 5 lucrări de diplomă pe an.

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 2 / 12

Articolul 5.

Tezele de diplomă se efectuează în baza studiului experimental și/sau teoretic (studiu bibliografic).

Articolul 6.

(1) Tezele de diplomă vor fi elaborate și scrise în limba română.

(2) Lucrarea de diplomă trebuie să respecte recomandările de redactare științifică (structură, redactarea textului, bibliografie) prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Articolul 7.

(1) Finalizarea lucrării de diplomă este condiționată de obținerea acordului conducătorului științific.

(2) Predarea lucrării de diplomă la Decanatul Facultății de Farmacie în formă tipărită (după susținere se retrage la catedră) și în format electronic (pe CD, format PDF, care se păstrează la decanat) se face până la data de 01 aprilie.

(3) Lucrarea se poate susține numai dacă, până la 01 aprilie, este întocmită și depusă la secretarul Comisiei de Stat de examinare:

Fisa de evaluare a lucrării de către conducătorul științific, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, care, la necesitate, este discutată și aprobată la ședința catedrei prin proces verbal, semnat de șeful catedrei;

Declarația pe propria răspundere a absolventului, privind originalitatea lucrări și excluderea

plagiatului, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

(4) Fișa de evaluare a lucrării este o dovadă, că teza de diplomă corespunde cerințelor stipulate de prezentul Regulament și poate fi înaintată către susținerea publică.

Articolul 8.

(1) Prezentarea lucrării de diplomă se face prin expunere orală publică, pe baza unui material creat într-un program de realizare de prezentări, care trebuie să cuprindă cele mai importante aspecte ale lucrării.

(2) Timpul acordat prezentării este de maxim 10 minute.

(3) Prezentarea în format electronic se depune la secretarul Comisiei de Stat de examinare, cu cel puțin 24 de ore înaintea susținerii lucrării.

conformitate cu

(4) Susţinerea tezei de diplomă va avea loc pe parcursul semestrului X (în graficul procesului de studii).

Articolul 9.

(1) Evaluarea lucrărilor de diplomă se face la catedrele de profil, unde studentul a efectuat lucrarea de diplomă, de către o Comisie cu drept de notare, formată din:

Președinte (poate fi Președintele, vice-președintele Comisiei de Stat de examinare sau șeful de catedră);

cel puțin 4 membri ai Comisiei de Stat de examinare din afara catedrei;

cadre didactice din cadrul catedrei cu titlul științific de doctor sau doctor habilitat, începând de la gradul de asistent universitar până la gradul de profesor universitar;

secretarul Comisiei de Stat de examinare, care nu are drept de notare.

Articolul 10.

(1) Președintele Comisiei de evaluare coordonează susținerea lucrărilor de diplomă, adresează întrebări, acordă note, asigură întocmirea procesului verbal și răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului.

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 3 / 12

(2) Membrii Comisiei de evaluare pun întrebări, acordă note și îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de președinte, pentru buna desfășurare a probei de susținere a lucrărilor de diplomă.

(3) Secretarul Comisiei de evaluare asigură activitatea administrativă a acesteia: verificarea sălilor de examen, preluarea de la Decanatul Facultății de Farmacie a lucrărilor de diplomă, primirea fiselor de evaluare din partea conducătorilor științifici, preluarea și predarea la Decanatul Facultății de Farmacie a fiselor de evaluare ale comisiei, preluarea și verificarea materialelor de prezentare ale studenților, precum și alte atribuții date în sarcina sa de Președintele Comisiei pentru buna desfășurare a probei de susținere a lucrărilor de diplomă.

Articolul 11.

(1) Componența nominală a fiecărei Comisii de evaluare și data evaluării se stabilește de către Decanatul Facultății de Farmacie, de comun acord cu șeful catedrei, cu cel puțin o lună înainte de susținere și se aprobă de către Consiliul Facultății de Farmacie.

(2) Componența comisiilor se publică prin afișare la Decanatul Facultății de Farmacie, cu cel puțin 3 zile înainte de data probei de susținere a lucrării de diplomă.

Articolul 12.

(1) Evaluarea lucrării de diplomă se realizează individual de către președintele și membrii Comisiei de evaluare, pe baza criteriilor din Fisa de evaluare a comisiei, prevăzută în anexa nr. 4 a prezentului Regulament.

(2) Fiecare membru al comisiei, exceptând secretarul, acordă o notă de la 1 la 10, nota finală a Comisiei este media aritmetică a notelor fiecărui membru.

(3) În cazul în care în comisia de evaluare unul dintre membri este conducătorul științific al lucrării evaluate, nota acestuia va fi media aritmetică a notelor acordate de ceilalți membri.

(4) Nota finală la proba de susținere a lucrării de diplomă reprezintă suma notelor individuale, înmulțite la coeficienții respectivi:

nota conducătorului științific (din Fisa de evaluare prevăzută în anexa nr. 3) coeficient 0,3;

nota Comisiei de evaluare (media aritmetică din Fisele de evaluare întocmite conform modelului din anexa nr. 4) coeficient 0,5;

nota medie pentru 9 semestre de studii coeficient 0,2.

Articolul 13.

(1) Regulamentul tezei de diplomă intră în vigoare la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie.

(2) Regulamentul tezei de diplomă se poate modifica prin Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie.

(3) Biroul Consiliului are obligația de a face public Regulamentul tezei de diplomă pe pagina Web a facultății Farmacie.

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 4 / 12

Anexa 1

FORMULAR DE COMUNICARE A TITLULUI LUCRĂRII DE DIPLOMĂ

Numele și prenumele studentului

Titlul lucrării de diplomă

Conducător(i) științific(i) (funcția didactică, numele și prenumele)

Catedra

Data

Student,

(Semnătura)

Decan/prodecan,

20

Conducător științific,

(Semnătura)

(funcția didactică, numele și prenumele)

Șeful catedrei

Semnătura

Semnătura

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 5 / 12

Anexa 2

RECOMANDĂRI GENERALE PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRII DE DIPLOMĂ

1. Principii generale

Lucrările de diplomă pot fi: bibliografice si/sau experimentale.

Titlul lucrării trebuie să reflecte clar conținutul.

În cazul lucrărilor exclusiv bibliografice, se recomandă ca acestea să fie structurate pe capitole corespunzătoare aspectelor principale abordate în studierea temei; trebuie să includă obligatoriu un capitol introductiv și să se încheie cu concluzii și bibliografie.

2. Structura unei lucrări de diplomă experimentale

Structura tezei de diplomă cuprinde următoarele compartimente:

foaie de titlu;

cuprins;

introducere ;

partea generală: analiza bibliografică a temei;

partea experimentală:

materialul şi metodele de cercetare;

rezultatele proprii şi discuţii;

concluzii generale;

bibliografie;

anexe (la necesitate).

FOAIA DE TITLU se completează în conformitate cu anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

CUPRINSUL se recomandă a fi plasat la începutul lucrării, după foaia de titlu. În el vor fi trecute denumirile capitolelor şi subcapitolelor, cu indicarea paginilor la care se regăsesc acestea în lucrare.

INTRODUCERE Are drept scop:

Expunerea actualității şi a gradului de studiere a temei investigate

Argumentarea motivelor privind alegerea temei investigate

Realizarea unui comentariu analitic al cuprinsului permite fixarea ideilor de-a lungul unor linii directoare în studiu:

“prin această lucrare ne propunem să demonstrăm …”

“cercetările precedente au arătat că ….”

“în prima parte ne propunem să ….”

“astfel, metoda pe care o vom urma este ….”

Structură introducerii:

Prima parte:

se referă la aspectul general al subiectului;

este echivalentul unei sumare expuneri a subiectului pentru cei ce nu-l cunosc bine.

Partea a doua:

precizează aspectul particular al problemei care a fost abordată.

Partea a treia:

indică în câteva fraze care a fost scopul lucrării

în această parte se formulează ipotezele de lucru (după caz)

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 6 / 12

se indică, dacă unele rezultate ale lucrării au fost publicate și/sau raportate la diferite foruri științifice (după caz).

Introducerea nu trebuie să se extindă pe mai mult de două pagini.

PARTEA GENERALĂ / ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI INVESTIGATE

Să reflecte clar stadiul actual al cunoașterii în domeniu:

Este singura parte a lucrării care poate avea o abordare pedagogică.

Documentare generală, care se presupune că este cunoscută de student pe parcursul celor 4-5 ani de studii sau studentul are cunoștințele necesare pentru a puncta cunoașterea în domeniu.

Dezbate sistematic și logic principalele rezultate științifice publicate în domeniu, cu obligativitatea punerii în evidență a lucrărilor recente.

Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.

Se vor prezenta principalele teorii /modele explicative, indicând dezvoltarea şi progresul adus de cercetările recente, precum şi posibilele lacune sau limite.

Trecerea în revistă a literaturii va fi realizată după un criteriu explicit menţionat, care poate fi cronologic, tematic, sau de altă natură.

Prin conţinutul ei, baza teoretică trebuie să se centreze pe fundamentarea ulterioară a ipotezelor avansate. Această parte a tezei trebuie să demonstreze capacitatea studentului de a selecta cele mai relevante surse bibliografice, de a le citi şi analiza critic, de a-şi formula propriul punct de vedere asupra subiectului studiat. Capitolul care prezintă cadrul teoretic al problemei studiate nu trebuie să depăşească 20% din numărul de pagini al tezei.

PARTEA EXPERIMENTALĂ

Partea experimentală a unei lucrări de diplomă respectă structura de mai jos:

Introducerea părții experimentale:

indică în câteva fraze care a fost scopul lucrării

în această parte se formulează ipotezele de testat

Capitolul MATERIALE ȘI METODE

Trebuie să răspundă la mai multe întrebări:

Care a fost materialul de studiu (după caz, denumire, lot, serie, producător, țara);

Reactivii și standardele utilizate denumirea chimică, calitate, concentrație, producător, țara de origine;

Care au fost echipamentele utilizate (tip, model, producător, țara de proveniență);

Ce parametru / parametri urmează să fie evaluat / evaluați;

Care au fost criteriile de selecție a acestuia / acestora;

Modul de eșantionare;

Care a fost modul de obținere a concentrațiilor soluțiilor reactivilor, stoc, de lucru;

Care au fost condițiile de lucru, inclusiv modul de pregătire a probei în vederea analizei (după caz).

Informațiile trebuie să fie suficient de precise pentru ca un cititor să poată reproduce și verifica lucrarea raportată.

Capitolul REZULTATE ȘI DISCUȚII

Trebuie să cuprindă doar rezultatele și discuțiile în legătură cu partea experimentală;

Scopul este de a interpreta lucrarea realizată, respectiv mijloacele care au fost folosite.

Se poate exprima personal ceea ce s-a gândit.

Nu există un plan tip al unei discuții.

Se descriu rezultatele obţinute şi discuţia lor, prelucrarea statistică a datelor. Rezultatele trebuie

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 7 / 12

să decurgă clar din designul și metodele de cercetare utilizate. Tabelele şi figurile care redau rezultatele cercetării vor fi incluse în această parte a lucrării. Sunt binevenite şi explicaţii alternative şi contextuale, precum şi aplicaţiile rezultatului discutat. Interpretarea datelor proprii va fi făcută prin raportare la datele din literatura de specialitate, indicându-se similarităţi şi diferenţe.

CONCLUZII

Concluziile unei lucrări nu trebuie să fie în număr mai mare de 10.

Concluziile trebuie să sublinieze doar aspectele cele mai importante ale lucrării.

Concluziile se scriu la sfârşitul fiecărui capitol, iar concluziile generale – la sfârşitul tezei.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia se citează obligatoriu în text, iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizează în ordinea alfabetică, la început cu caractere latine, apoi chirilice în ordinea alfabetică corespunzătoare, respectând regulile de scriere a surselor bibliografice;

Un indice poate fi citat de mai multe ori într-o lucrare.

Indicii bibliografici pot fi citați și în capitolul Introducere, în capitolul Material și metodă (trimiterea la metode deja descrise), în capitolele Discuții și Concluzii (argumente pentru critică și comparare).

Indicii bibliografici nu se trec în titlu și în capitolul Rezultate;

Pentru lucrările cu aspecte practice se impune obligatoriu consultarea de lucrări (in extenso sau rezumate) din reviste de largă circulație, din ultimii 5 ani (Pentru lucrările bibliografice/teoretice se impune obligativitatea consultării în extenso a unui număr mai mare (cel puțin 20) de lucrări apărute în ultimii 5-8 ani în reviste de largă circulație, inclusiv tratate).

RECOMANDĂRI GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA TEXTULUI

Numărul total de pagini (fără anexe) să nu fie mai mic de 40 și să nu depășească 70-80 de pagini, iar numerotarea lor se face jos la mijlocul paginii.

Formatul paginii A4 și se scrie numai pe o singură față. Margini pagină: sus și jos 2,0 cm; stânga – 3,5 cm, dreapta 1,5 cm

Tip literă – Times New Roman. Mărime litere: 14 pt bold pentru titluri, 13 pt bold subtitluri și 12 pt corp text. Se utilizează diacritice.

Distanță între rânduri: 1,5 linii (cu excepția tabelelor, unde este de 1 linie!). Pentru aliniat maxim 1,5 cm. Opțiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified).

Este obligatorie existența cuprinsului lucrării la început.

Capitolele încep întotdeauna pe pagina nouă. Capitolele și subcapitolele se numerotează în sistemul pe mai multe nivele, iar pentru scrierea titlurilor respective se pot folosi caractere de litere diferite. Exemplu:

1. DENUMIREA CAPITOLULUI

1.1. Denumire subcapitolul 1.1.1. Denumire subsubcapitol

Figurile au un număr (cifre arabe) și un titlu (sub figură la centru); se numerotează în ordinea

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 8 / 12

apariției în text. Exemplu:

Figura 1. Denumirea figurii

Tabelele au un număr (cifre arabe) și un titlu (deasupra tabelului la centru); se numerotează în ordinea apariției în text. Exemplu:

Tabelul 1. Denumirea tabelului

Indicele bibliografic este inserat în text sub formă de paranteze drepte [1,2], imediat după enunțarea informației sau în mijlocul frazei respective.

Pentru fiecare referință bibliografică se vor menționa cel mult trei autori, pentru restul folosindu-se abrevierea et al (după exemplul de mai jos). Pentru titlul revistelor, abrevierile se vor face în conformitate cu Index Medicus, U.S. National Library of Medicine. Dacă revista nu este citată în Index Medicus, se scrie numele ei complet.

Editarea bibliografiei se va face respectând întocmai (tip de caractere, ordinea citărilor, semne de punctuație) următorul model:

pentru articole se menționează: numele autorilor, titlul articolului, numele revistei, anul apariției, volumul, prima și ultima pagină. Exemplu:

Zang WS, Kim SB et al Treatment of herpetitis B virus associated

1997,

1. Chung DR,

glomerulonephritis

with

recombinant

human

alpha-interferon, Am

J

Nephrol,

17:112-117.

pentru cărți se menționează: numele autorilor, titlul cărții, editura, locul apariției, anul apariției, prima și ultima pagină. Exemplu:

1. Popovici I, Lupuleasa D – Tehnologie farmaceutică, Ed. Polirom, Iasi, 2001, 152-155.

toate sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică finală. Pentru sursele preluate de pe internet, vor fi notate adresele de pagină web. În bibliografia finală, acestea trebuie să se regăsească în finalul listei.

Observație: Dacă unele compartimente din lucrare au fost publicate sau comunicate în cadrul unor manifestări științifice, lucrarea de diplomă va avea încorporată ca anexă copia rezumatelor sau articolelor științifice respective din documentele originale (revistă, carte de rezumate). Articolele respective vor fi citate obligatoriu la Bibliografie.

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 9 / 12

Anexa 3

FIȘA DE EVALUARE A LUCRĂRII DE DIPLOMĂ DE CĂTRE CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC

Evaluarea lucrării de diplomă cu titlul

Elaborată de studentul / studenta

grupa

1.

Tema actualitate, interes:

 

coeficient 0,1

 

Mare

Moderat

Redus

5

puncte

4 puncte

3 puncte

2.

Asimilarea noțiunilor de către student:

 

coeficient 0,2

 

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

3.

Capacitatea de analiză și sinteză:

 

coeficient 0,3

 

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

4.

Redactare – claritate, coerență:

 

coeficient 0,1

 

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

5.

Calitatea bibliografiei:

 

coeficient 0,1

 

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

6.

Interesul studentului pentru elaborarea lucrării de diplomă:

coeficient 0,2

 

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

 

CONCLUZII:

Lucrarea de diplomă poate fi prezentată și susținută în fața Comisiei de evaluare:

Da

Nota acordată:

Data:

Conducător științific:

N.P., titlu științific și/sau didactic

Șeful catedrei

N.P., titlu științific și/sau didactic

Nu

Semnătura

Semnătura

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 10 / 12

Anexa 4

FIŞA DE EVALUARE A LUCRĂRII DE DIPLOMĂ DE CĂTRE MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE

Evaluarea lucrării de diplomă cu titlul

Elaborată de studentul / studenta

Evaluarea lucrării de diplomă cu titlul

grupa

1.

Calitatea redactării lucrării de diplomă:

 

coeficient 0,1

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

2.

Capacitatea de analiză şi sinteză:

 

coeficient 0,1

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

3.

Calitatea bibliografiei:

 

coeficient 0,1

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

4.

Calitatea expunerii orale şi a materialului de prezentare:

coeficient 0,2

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

5.

Încadrarea în timpul prevăzut pentru expunere:

 

coeficient 0,1

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

6.

Calitatea răspunsurilor la întrebările Comisiei:

 

coeficient 0,3

Foarte bună

Bună

Suficientă

Insuficientă

5

puncte

4 puncte

3 puncte

0 puncte

7.

Aspecte ale lucrării au fost publicate și/sau prezentate la foruri științifice:

coeficient 0,1

Foarte bine

Nu au fost

5 puncte

0 puncte

Nota finală constă din: punctele de la fiecare criteriu de apreciere se înmulțesc la coeficientul respectiv și se face suma lor.

Nota acordată:

Preşedinte / Membru în Comisia

Data:

N.P., titlu științific și/sau didactic

Semnătura

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 11 / 12

Anexa 5

DECLARAȚIE

Prin prezenta declar pe proprie răspundere, că lucrarea de diplomă cu titlul ”Titlul complet al lucrării” este elaborată de către mine personal şi nu a mai fost prezentată la o altă facultate sau instituţie de învățământ superior din ţară sau străinătate. De asemenea declar, că toate sursele utilizate, inclusiv din Internet, sunt indicate în lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:

toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi deţin referinţa asupra sursei originale;

reformularea în cuvinte proprii a textelor altor autori deţine referinţa asupra sursei originale;

rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa exactă la textul original ;

metodele, tehnicile de lucru preluate din alte surse deţin referinţe exacte la sursele originale.

Data

Absolvent

(Prenume Nume )

(Semnătura)

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” REД.: 01

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

REД.:

01

Facultatea Farmacie

DATA:

12.05.2009

REGULAMENT CU PRIVIRE LA SUSŢINEREA TEZEI DE DIPLOMĂ

Pag. 12 / 12

Anexa 6

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Instituția publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

FACULTATEA FARMACIE

Catedra Denumirea catedrei

Teza de diplomă

DENUMIREA TEZEI CU MAJUSCULE

Numele şi prenumele studentului

Anul V, grupa 00

Numele şi prenumele conducătorului(ilor) ştiinţific(i), titlul ştiinţific, gradul didactic

Chişinău, anul