Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea modificrii i completrii Anexei nr.2 la H.C.L. Periam nr.49/26.06.2013
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.04.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.2776/15.04.2015 prezentat de
domnul Marica Florian inspector de specialitate I n cadrul Compartimentului Dezvoltare EconomicoSocial, Urbanism i Transport public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local Periam nr. 49 din 26.06.2013 privind aprobarea
modificrii organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, respectiv nfiinarea
transportului public - autoritatea de autorizare n cadrul Compartimentului Dezvoltare EconomicoSocial, Urbanism;
- Autorizaia nr.0343/05.07.2013 emis de A.N.R.S.C i acordat Autoritii de autorizare din
cadrul Primriei Comunei Periam pentru exercitarea atribuiilor legale n domeniul serviciilor de
transport public local;
- prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificrile i
completrile ulterioare ;
- prevederile Ordinului ANRSC nr.206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
autorizare a autoritilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
- prevederile Ordinului ANRSC nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare
a autorizaiilor de transport n domeniul serviciilor de transport public local;
- prevederile Ordinului O.A.P. nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.27/2011 privind transporturile, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.A.P. nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea
transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- prevederile O.A.P. nr.263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
- prevederile O.A.P. nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea i
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
- prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru i a statutului-cadru ale
asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice;
- prevederile H.G. nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea
i atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utiliti publice, a criteriilor de
selecie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utiliti publice i a Contractului1

cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utiliti publice;


- prevederile Legii nr.51/2006 serviciilor comunitare de utiliti publice, republicat;
- prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul n regim de taxi i n regim de nchiriere, cu
modificrile i completrile ulterioare ;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a, pct.14 i ale art.45 alin.1 din
Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea i completarea Anexei nr.2 - Regulamentul serviciilor de
transport public local la H.C.L. Periam nr.49/26.06.2013, conform Anexei nr.1, care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Tariful prevzut la art.4 din H.C.L. Periam nr.49/26.06.2013 pentru acordarea
autorizaiilor de transport, tarif stabilit iniial la suma de 250 lei/autorizaie este modificat i completat,
fiind cuprins la Anexa nr.1 la prezenta hotrre (reprezentnd Anexa nr.12 la Regulament).
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului
Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport public i doamna Dumitra Lorendana, inspector
I principal n cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei
Periam.
Art.4. ncepnd cu data de 01.05.2015, i nceteaz aplicabilitatea orice alte prevederi contrare
prezentei hotrri.
Art.5. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

L.S.

CPUAN IONEL

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr.43 din 30.04.2015