Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

10
10
10
x
x

HOTRREA
privind aprobarea ncheierii unui protocol ntre Comuna Periam i Premier Energy S.R.L.
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.04.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea colectiv a unor ceteni din Comuna Periam, nregistrat la Primria Comunei Periam
sub nr.1051/16.02.2015;
- expunerea de motive nr.2853/17.04.2015 naintat de primarul Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr. 2854/17.04.2015 prezentat de
domnul Marica Florian inspector de specialitate I n cadrul Compartimentului Dezvoltare EconomicoSocial, Urbanism i Transport public al Primriei Comunei Periam;
- prevederile art.12-16 din Legea nr.123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale;
- prevederile Ordinului ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.693-702, art.749-754 i art.755-772 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam prin care se avizeaz
favorabil proiectul de hotrre;
n conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c, ale art.39 alin.1, ale art.45 alin.3, precum i ale
art.115 alin.l lit.b, alin.3 i alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. Se aprob ncheierea unui Protocol ntre Premier Energy S.R.L. i Comuna Periam prin Consiliul Local cu privire la lucrarea: Extindere reea gaze naturale alimentare 16 imobile DJ
682 i crearea condiiilor de alimentare a viitorului parc industrial, n localitatea Periam, jude ul
Timi.
Art.2. Se mputernicete primarul Comunei Periam, domnul Dumitra Cornel, de ctre Consiliul
Local Periam s semneze protocolul care se va ncheia ntre Comuna Periam prin Consiliul Local
Periam i Premier Energy S.R.L, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din prezenta hotrre.
1

Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri, se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam, Compartimentul Financiar-contabil, impozite i taxe i Compartimentul
Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Premier Energy S.R.L.;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE
DEDE
EDIN,
PREEDINTELE
EDIN,

CPU
AN IONEL
.

_______________________________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 45 din 30.04.2015