Sunteți pe pagina 1din 7

FARMACIA

COMUNITARA

Macra Larisa Adina


AMF an I

FARMACIA COMUNITARA
Infiintarea farmaciei
Farmacia comunitara este unitatea sanitara ce asigura necesarul de servicii
farmaceutice al populatiei si al bolnavilor tratati in ambulatoriu. Persoanele care solicita
sa infiinteze o farmacie necesita autorizare din partea Ministerului Sanatatii, autorizatia
fiind valabila numai pentru farmacistii carora le-a fost eliberata si numai pentru spatiile
mentionate in autorizatie.
Autorizatia se acorda pe baza cererii solicitantului, in termen de 90 de zile de la
depunerea documentatiei complete prevazute in Norme, cu indeplinirea urmatoarelor
conditii:

este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al
unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene;

are capacitate juridica deplina ;

are drept de exercitare a profesiei de farmacist in conditiile legii si o experienta


profesionala de cel putin 6 luni intr-o farmacie;

dovedeste ca nu se afla in situatiile de nedemnitate sau incompatibilitate


prevazute de Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist,
precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania;

nu s-a dovedit nedemn prin incalcarea grava sau repetata a dispozitiilor prezentei
legi si a Normelor;

declara in forma autentica faptul ca nu a incheiat contracte care sa incalce


prevederile art. 30;

prezinta dovada detinerii spatiului in care va functiona farmacia, in conformitate


cu prevederile Normelor;

este apt din punct de vedere medical sa conduca in mod corespunzator o


farmacie ;

declara in forma autentica, daca si in ce loc din Romania sau dintr-unul din statele
mentionate la lit. a) detine una sau mai multe farmacii;

prezinta avizul profesional eliberat de Colegiul Farmacistilor Judetean, respectiv


al Municipiului Bucuresti.

Daca farmacistul nu a exercitat profesia cel putin cinci ani fara intrerupere, autorizatia se
va elibera numai daca dovedeste ca a exercitat profesia cel putin 6 luni intr-o farmacie
comunitara sau de spital din Romania. Autorizatia poate fi eliberata numai daca in
localitatea in care se doreste infiintarea farmaciei nu functioneaza o alta farmacie sau
necesarul de servicii farmaceutice prin raportare la numarul de locuitori, nu este acoperit.
In acest sens, se poate infiinta o farmacie la 3000 de locuitori.
Intre localul farmaciei nou infiintate si celelalte farmacii trebuie sa existe o
distanta de cel putin 250 de metri. Aceasta distanta se certifica in scris de Colegiul
Farmacistilor din Romania. In cazul in care, la data formularii cererii privind acordarea
autorizatiei de functionare, farmacistul detine una sau mai multe farmacii, acesta renunta
in scris, la data obtinerii autorizatiei de functionare a farmaciei, la farmaciile respective.
Autorizatia pentru farmaciile comunitare deschise ca sucursale se acorda la cerere, in
urmatoarele conditii:

solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 9 din Legea Farmaciei;

farmacia centrala si sucursalele acesteia, pentru care se solicita autorizarea, se afla


in aceeasi localitate, in localitatile limitrofe acesteia sau in orice localitate in care
nu exista farmacie.

Conducerea farmaciilor comunitare se face astfel:

pentru farmacia centrala, de catre detinatorul autorizatiei, personal, care are


calitatea de farmacist sef;

pentru fiecare farmacie sucursala, detinatorul autorizatiei nominalizeaza in scris


ca farmacist sef un farmacist care indeplineste obligatiile prevazute de prezenta
lege si de Normele de organizare si functionare a farmaciei si notifica Ministerul
Sanatatii in acest sens.

In cazul schimbarii farmacistului sef, detinatorul autorizatiei va instiinta in scris


Ministerul Sanatatii in acest sens, cu o saptamana inainte de schimbare.
Autorizatia de functionare confera urmatoarele drepturi:

dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege;


3

dreptul de a detine, prepara si elibera, in conditiile legii, substante si produse


stupefiante, psihotrope ori precursori ai acestora, folosite in scop medical;

dreptul de a incheia contracte cu sistemul de asigurari sociale de sanatate privind


furnizarea de servicii farmaceutice.

Autorizatia de functionare include deopotriva autorizatia sanitara de functionare,


autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse stupefiante, psihotrope si
precursori, folosite in scop medical. Autorizatia creaza obligatia conducerii personale a
farmaciei de catre detinator, pe proprie raspundere. Aceleasi prevederi se aplica si
farmacistului sef al sucursalei. Detinatorul autorizatiei sau farmacistul sef desemneaza un
inlocuitor farmacist pe perioada absentei sale din farmacie, in conditiile stabilite in
Norme. Este interzisa functionarea farmaciei in absenta farmacistului.
Farmacia poate incepe activitatea numai dupa ce obtine autorizatia de functionare de
la Ministerul Sanatatii. Autorizatia se elibereaza dupa ce Ministerul Sanatatii prin raportul
incheiat de Inspectia de Farmacie atesta ca sunt indeplinitate conditiile prevazute de lege,
precum si conditiile de organizare si functionare prevazute in Norme. Ministerul Sanatatii
inscrie unitatea in Registrul national de evidenta a farmaciilor.
In localitatile lipsite de servicii farmaceutice, pana la infiintarea unei farmacii sau pe
o durata determinata prin autorizatia de functionare, se pot infiinta oficine locale de
eliberare a medicamentelor de catre farmaciile cele mai apropiate sau de catre alte
farmacii. Modul de organizare, functionare si autorizare a oficinelor locale de eliberare a
medicamentelor se stabilesc prin Norme.
Farmaciile din mediul rural beneficiaza de un punctaj suplimentar la incheierea
contractului cu casele judetene de asigurari de sanatate. In cazul in care o farmacie
functioneaza fara autorizatie, Ministerul Sanatatii dispune inchiderea acesteia.
Inchirierea, darea in administrare sau instrainarea cu titlu oneros sau gratuit a
unei farmacii se fac in conditiile legii, cu respectarea urmatoarelor cerinte:

daca si atata timp cat cel care inchiriaza, da in administrare, sau instraineaza o
farmacie infiintata in conditiile legii nu mai este in masura sa o exploateze
personal, sau daca valabilitatea autorizatiei a incetat

persoana care inchiriaza, ia in administrare sau dobandeste farmacia trebuie sa se


autorizeze
4

contractul de inchiriere sau de administrare nu trebuie sa influenteze raspunderea


profesionala si libertatea de decizie a farmacistului care ia in inchiriere sau
administrare;

in cazul in care persoana care da in inchiriere decedeaza inainte de termenul


convenit, pentru a evita eventualele dificultati majore pentru cel care ia in
inchiriere, Ministerul Sanatatii poate aproba continuarea raportului de inchiriere
intre cel care a luat in inchiriere si mostenitori, pentru o perioada de maximum 12
luni.

Instrainarea cu titlul oneros sau cu titlu gratuit se face numai catre persoane care
indeplinesc conditiile prevazute de lege. In caz de deces al persoanei detinatoare a
autorizatiei, daca mostenitorii nu indeplinesc conditiile legii, farmacia poate fi inchiriata
sau data in administrare pentru o perioada de maximum 12 luni, numai catre persoane
care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 din Legea Farmaciei. Intentia de instrainare
se notifica in mod obligatoriu la Colegiul Farmacistilor din Romania. Colegiul
Farmacistilor din Romania are obligatia sa afiseze la sediile colegiilor judetene, respectiv
al municipiului Bucuresti, precum si la cel central, oferta de cesionare.
Intreruperea temporara a activitatii farmaciei este reglementata prin Norme.
Valabilitatea autorizatiei inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

ca urmare a decesului titularului;

ca urmare a renuntarii la autorizatie;

ca urmare a decaderii din dreptul de exercitare a profesiei;

cand farmacia nu a inceput activitatea in termen de un an de la obtinerea


autorizatiei. Pentru motive temeinice, Ministerul Sanatatii poate prelungi acest
termen.

ca urmare a revocarii autorizatiei cu titlu de sanctiune.

ca urmare a dizolvarii societatii.

Organizarea si functionarea farmaciei

Eliberarea medicamentelor catre populatie se face numai cu amanuntul. Este interzisa


in farmacii utilizarea tehnicii de vanzare "cu autoservire".
Farmacia se amplaseaza numai la parterul cladirilor, cu acces liber si direct din strada.
Localul farmaciei are o suprafata utila de minimum 50m2 exclusiv spatiile anexa. In
situatii bine intemeiate, in mediul rural, suprata utila a farmaciei poate fi mai mica de 50
m2, dar nu mai putin de 40 m2. Organizarea spatiului, echipamentele si dotarile
minimale, programul de functionare normal si de urgenta, sunt reglementate prin Norme.
Farmacia este obligata sa respecte programul de functionare normal si sa participe la
asigurarea programului de urgenta, in afara orelor de program si in zilele nelucratoare.
Colegiul farmacistilor, de comun acord cu farmaciile din zona sa de autoritate, intocmeste
si supravegheaza functionarea si respectarea serviciului de urgenta. Farmacistul sef sau
inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea farmaciei in ansamblul sau si reprezinta
farmacia in fata organelor de control profesional.
In farmacie isi desfasoara activitatea farmacisti cu drept de exercitarea profesiei si pot
sa lucreze si asistenti medicali de farmacie cu drept de libera practica. Asistentul medical
de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumare a acestuia.
Persoanele aflate in procesul de invatamant farmaceutic ori de stagiu profesional isi
desfasura activitatea numai sub indrumarea si supravegherea unui farmacist cu cel putin 1
an experienta. Prepararea medicamentelor se face numai de catre farmacist sau sub
supravegherea directa a acestuia. Eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie
medicala, se face numai in farmacie, de catre farmacist sau numai sub supravegherea
directa a acestuia. Eliberarea medicamentelor care contin substante toxice, stupefiante,
psihotrope sau precursori se face numai prin farmacie si numai de catre farmacisti.
In intreaga sa activitate farmacistul respecta Regulile de buna practica farmaceutica,
care se adopta prin ordin al ministrului sanatatii, precum si codul deontologic al
farmacistului elaborat de Colegiul Farmacistilor din Romania si publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei.
Firma farmaciei include numai sintagma "farmacia", o denumire care sa o
deosebeasca de alte astfel de unitati si semnul crucii cu laturile egale, intersectate in
unghi drept, de culoare verde pe fond alb. Culorile folosite pentru firma si insemne sunt
numai verde si alb. Pentru a semnaliza prezenta farmaciei, semnul crucii descris in Legea

farmaciei poate fi asezat si independent la o distanta de cel mult 50 m. Dimensiunile


firmei si ale crucii verzi, stabilite prin Norme, nu pot fi depasite.
Sunt interzise orice fel de contracte sau intelegeri intre farmacie si medici,
distribuitori, producatori de medicamente, care sa creeze exclusivitati sau preferinte in
aprovizionarea cu medicamente si eliberarea acestora si care sa conduca la obtinerea de
avantaje de orice natura de catre una din parti. Este interzisa desfacerea medicamentelor
prin farmacii proprii de catre producatori, importatori sau distribuitori.
Schimbarea sediului farmaciei
Schimbarea sediului farmaciei se poate face, pentru motive obiective, numai in
interiorul aceleiasi localitati cu respectarea distantei prevazute de lege. Prin exceptie,
sediul farmaciei poate fi schimbat in alta localitate numai daca in aceasta localitate nu
functioneaza o alta farmacie.
Sunt considerate motive obiective urmatoarele situatii:

incetarea contractului de inchiriere a spatiului, fara sa existe o culpa a farmaciei;

dobandirea in proprietate a unui spatiu corespunzator, vechiul spatiu fiind detinut


cu chirie;

deteriorarea grava si, din punct de vedere financiar, deosebit de dificil de reparat a
actualului spatiu;

scaderea adresabilitatii pacientilor, ca urmare a cresterii numarului de farmacii


intr-o anumita zona sau scaderea considerabila a numarului de locuitori in zona in
care a functionat farmacia;

aparitia unor situatii ce au determinat ingreunarea semnificativa a accesului la


farmacie;

situatiile de forta majora.