Sunteți pe pagina 1din 22

Sec iunea a III-a

Consim !mntul
1. No iune
Consim !mntul, fiind una din condi iile de fond ale actului
juridic civil, const! n manifestarea hot!rrii de a ncheia actul
juridic civil.
Sub aspect terminologic, consim !mntul are dou! sensuri:
consim !mntul n sens restrns, adic! manifestarea unilateral! de voin ! la ncheierea actului juridic civil; n cazul
actelor unilaterale, voin a unilateral! este voin a manifestat! de
autor, pe cnd n cazul actelor bi ori multilaterale avem de-a face
cu voin a fiec!reia dintre p!r i;
consim !mntul n sens larg, adic! acordul de voin ! al
p!r ilor n actele bilaterale.
1.1. Corela ia dintre consim !mnt "i voin a juridic!
Actul juridic civil const! n manifestarea de voin ! f!cut!
cu inten ia de a produce efecte juridice.
Voin a este un fenomen complex att din punct de vedere
psihologic, ct "i din punct de vedere juridic. Sub aspect juridic,
voin a este complex!, deoarece n structura ei intr! dou! elemente:
consim !mntul "i cauza sau scopul. Prin urmare, corela ia dintre
consim !mnt "i voin a juridic! este de tipul parte-ntreg.
1.2. Formarea "i principiile voin ei juridice
Formarea voin ei juridice reprezint! un proces psihologic
complex242. Voin a constituie o reflectare subiectiv! a lumii, a
realit! ii obiective. Punctul de pornire n formarea voin ei juridice
este existen a unor nevoi ale omului, pe care acesta vrea s! le
242

Tr. Iona"cu ".a., Tratat de drept civil, vol.I, Partea general!,


Editura Academiei, Bucure"ti, 1967, p.251.
168

satisfac!. Urmeaz! reflectarea acestor nevoi n mintea acestuia. Pe


m!sur! ce reprezentarea scopului devine mai puternic!, se trece
de la tendin ! la dorin a de satisfacere a nevoii. Cel mai adesea, o
dorin ! nu r!mne singur!, ci apar "i alte tendin e "i dorin e, unele
n acord cu prima dorin !, altele potrivnice.
n aceste mprejur!ri, ncepe a doua faz! a procesului
psihologic, deliberarea, care const! n cnt!rirea avantajelor
"i dezavantajelor pe care le prezint! dorin ele "i mijloacele lor
de realizare.
Ca urmare a unui motiv determinat, de la deliberare se
trece la luarea hot!rrii ncheierii actului juridic, act care apare
ca mijloc de realizare a scopului propus.
Etapele de formare a voin ei se petrec pe plan intern,
psihologic. Pentru ca faptul psihologic s! se transforme n fapt
juridic, este necesar ca hot!rrea de a ncheia actul juridic s! fie
exteriorizat!.
A"adar, din procesul psihologic al form!rii voin ei juridice
se re in dou! elemente: hot!rrea exteriorizat! "i motivul determinant. Primul element este consim !mntul, iar cel de-al doilea
este cauza ori scopul actului juridic.
Principiile voin ei juridice. Dou! sunt principiile care
crmuiesc voin a juridic!, "i anume:
principiul libert! ii actelor juridice civile (principiul
autonomiei de voin !);
principiul voin ei reale (principiul voin ei interne).
a) Principiul libert! ii actelor juridice civile
Potrivit acestui principiu, subiectele de drept civil sunt libere
s! ncheie conven ii sau s! fac! acte unilaterale, cu respectarea
legii "i a bunelor moravuri. Astfel, n art.969 alin.1 Cod civil, se
prevede: Conven iile legal f!cute au putere de lege ntre p!r ile
contractante, iar art.5 din acela"i cod stabile"te: Nu se poate
deroga prin conven ii sau dispozi ii particulare de la legile care
intereseaz! ordinea public! "i bunele moravuri.
169

Din cuprinsul textelor de lege men ionate rezult! con inutul


principiului libert! ii actelor juridice, n sensul c!, dac! se respect! legea "i morala, subiectele de drept civil pot s! ncheie
orice conven ii "i s! fac! acte unilaterale.
Con inutul acestui principiu poate fi exprimat n urm!toarele idei:
subiectele de drept civil sunt libere s! ncheie, cu respectarea legii "i a moralei, orice act juridic civil;
p!r ile pot, n mod liber, prin acordul lor, s! modifice sau
s! pun! cap!t actului juridic civil pe care l-au ncheiat.
Limitele principiului libert! ii actelor juridice civile sunt
urm!toarele: normele juridice imperative; regulile de convie uire
social!; ordinea politic!, economic! "i social!.
n cazul n care actul juridic este ncheiat cu dep!"irea
acestor limite, el este sanc ionat cu nulitatea.
b) Principiul voin ei reale
A"a cum am precizat, voin a juridic! este alc!tuit! din
elementul psihologic (voin a intern!) "i elementul social (voin a
declarat! sau exteriorizat!).
De regul!, ntre cele dou! elemente exist! o deplin!
concordan !. Prin excep ie, apar situa ii n care o asemenea
concordan ! lipse"te, ceea ce ridic! problema stabilirii priorit! ii
uneia dintre cele dou! voin e intern!, respectiv, declarat!.
Cu privire la solu ionarea problemei ap!rute exist! dou!
concep ii: concep ia subiectiv!, potrivit c!reia trebuie s! acord!m
prioritate voin ei interne (reale), "i concep ia obiectiv!, potrivit
c!reia trebuie acordat! prioritate voin ei declarate.
Codul civil romn a consacrat, ca principiu, sistemul voin ei
interne (reale), iar ca excep ie, sistemul voin ei declarate. Astfel,
art.977 Cod civil prevede c! interpretarea contractelor se face
dup! inten ia comun! a p!r ilor contractante, iar nu dup! sensul
literal al termenilor.
De asemenea, din dispozi iile art.953 Cod civil, care stabile"te c! numai manifestarea de voin ! nealterat! de un viciu
170

de consim !mnt (eroare, dol, violen ! sau leziune) produce


efecte juridice, rezult! recunoa"terea voin ei reale.
Un alt text de lege ce prezint! importan ! sub aspectul
analizat este art.1175 Cod civil care reglementeaz! institu ia
simula iei243 , potrivit c!ruia actul secret care modific! un act
public nu poate avea putere dect ntre p!r ile contractante "i
succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici un
efect contra altor persoane.
Cu alte cuvinte, efecte juridice ntre p!r i produce numai
actul secret real , "i nu cel public, care nu exprim! voin a
intern! a p!r ilor. Aceasta constituie o excep ie de la principiul
voin ei interne. Fa ! de ter i produce efecte juridice actul public.
O alt! excep ie244 de la principiul voin ei interne o constituie
dispozi iile art.1191 alin.2 Cod civil, n sensul c! ar fi posibil ca
voin a consemnat! n nscris s! nu fie cea real! "i totu"i aceast!
voin ! "i va produce efectele, cu toate c! voin a real! s-ar putea
stabili prin declara iile unor martori, ns! textul de lege nu permite
acest lucru.
1.3. Condi iile de valabilitate a consim !mntului
Prin consim !mnt se n elege manifestarea hot!rrii de a
ncheia un act juridic civil. El este o condi ie de fond, esen ial!
"i general! a actului juridic civil.
Termenul consim !mnt are dou! sensuri:
ntr-un prim sens, prin consim !mnt se n elege manifestarea
unilateral! de voin !, respectiv, voin a exteriorizat! a autorului
actului juridic unilateral sau a uneia dintre p!r ile actului juridic
243

Simula ia reprezint! opera iunea juridic! n virtutea c!reia,


printr-un act aparent (ostensibil) "i nereal, mincinos, se creeaz! o situa ie juridic! diferit! de cea adev!rat!, real!, cuprins! n actul ascuns,
ncheiat ntre p!r i.
244
P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, vol.I,
Partea general!, Editura Academiei, Bucure"ti, 1989, p.174.
171

bilateral sau multilateral. Acest sens este folosit de art.953 Cod


civil, potrivit c!ruia consim !mntul nu este valabil cnd este dat
prin eroare, smuls prin violen ! sau surprins prin dol.
n cel de-al doilea sens, prin consim !mnt se n elege
acordul de voin ! n actele juridice bilaterale sau multilaterale.
Acest sens este avut n vedere de art.969 alin.2 Cod civil, potrivit
c!ruia conven iile se pot revoca prin consim !mntul mutual sau
din cauze autorizate de lege.
Pentru a fi valabil "i a produce efecte juridice, consim !mntul
trebuie s! ndeplineasc!, cumulativ, urm!toarele condi ii245:
s! provin! de la o persoan! cu discern!mnt;
s! fie exprimat cu inten ia de a produce efecte juridice;
s! fie exteriorizat;
s! nu fie alterat de vreun viciu de consim !mnt.
Consim !mntul s! provin! de la o persoan! cu discern!mnt.
Pentru a produce efecte juridice, trebuie ca autorul manifest!rii de
voin ! s! poat! aprecia, s! aib! puterea de a discerne cu privire la
consecin ele juridice ale manifest!rii sale de voin !.
Cerin a prezen ei capacit! ii de exerci iu nu se confund!
cu condi ia de valabilitate a consim !mntului. Capacitatea de
exerci iu este o stare de drept, pe cnd prezen a ori lipsa
discern!mntului este o stare de fapt.
Persoanele fizice cu capacitate deplin! de exerci iu sunt
prezumate c! au discern!mntul necesar pentru a ncheia acte
juridice civile. Cazurile n care legea prezum! anumite persoane
ca lipsite de discern!mnt sunt cunoscute sub denumirea de
incapacit! i legale. Astfel, minorul sub 14 ani "i cel pus sub
interdic ie judec!toreasc! sunt considera i c! nu-"i pot
245

Gh. Beleiu, op. cit., p.152 "i urm.; G. Boroi, op. cit., p.161 "i
urm.; E. Lupan, op. cit., p.213 "i urm.; I. Dogaru, Elemente de drept
civil. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura
#ansa, Bucure"ti, 1993, p.154-155; T. Pop, Drept civil romn. Teoria
general!, Editura Lumina Lex, Bucure"ti, 1993, p.133 "i urm.
172

reprezenta cu exactitate consecin ele juridice ale actelor juridice


pe care ar urma s! le ncheie. Minorul ntre 14 "i 18 ani este
considerat a avea discern!mnt juridic n curs de formare.
Exist! situa ii n care persoanele cu deplin! capacitate de
exerci iu se pot g!si, temporar, n situa ii n care le lipse"te
discern!mntul necesar, ca, de pild!, cazurile de be ie, hipnoz!,
somnambulism, mnie puternic! numite incapacit! i naturale246.
Astfel, un testament poate fi anulat dac! se dovede"te n
mod neechivoc lipsa de discern!mnt a dispun!torului n momentul ntocmirii testamentului, innd seama c!, n conformitate
cu prevederile art.856 Cod civil, orice persoan! este capabil! de
a face testament, dac! nu este oprit! de lege, capacitatea fiind
regula, iar incapacitatea fiind excep ia.
Consim !mntul trebuie s! fie dat cu inten ia de a produce
efecte juridice247. Aceast! condi ie decurge din esen a actului
juridic, care este o manifestare de voin ! f!cut! cu inten ia de a
produce efecte juridice, deci cu inten ia de a da na"tere, modifica
sau stinge raporturi juridice.
Se consider! c! lipse"te inten ia de a produce efecte juridice n urm!toarele situa ii:
cnd manifestarea de voin ! a fost f!cut! n glum!;
cnd manifestarea de voin ! a fost f!cut! din prietenie
sau pur! complezen !;
cnd manifestarea de voin ! a fost f!cut! cu o rezerv!
mintal!, cunoscut! de destinatarul acesteia;
cnd manifestarea de voin ! a fost f!cut! sub o condi ie
pur potestativ! din partea celui care se oblig! art.1010
Cod civil;
246

M. Eliescu, Mo"tenirea "i devolu iunea ei n Dreptul Romniei,


Editura Academiei, Bucure"ti, 1966, p.161.
247
Aceast! condi ie este formulat! "i n termenii urm!tori:
Consim !mntul trebuie s! fie emis n stare de angajament juridic
(Tr. Iona"cu ".a., Tratat de drept civil, vol.I, Partea general!, Editura
Academiei, Bucure"ti, 1967, p.263).
173

cnd manifestarea de voin ! este foarte vag!.


Consim !mntul trebuie s! fie exteriorizat. Pentru a putea
produce efecte juridice civile, voin a trebuie exteriorizat!. Voin a
intern! neexteriorizat! nu produce efecte juridice. Aceasta nu are
cum s! fie cunoscut! de alte persoane.
Principiul aplicabil exterioriz!rii consim !mntului este
principiul consensualismului, adic! p!r ile sunt libere s! aleag!
forma de exteriorizare a voin ei lor. De la acest principiu exist!
"i excep ii, constnd n necesitatea ca manifestarea de voin ! s!
mbrace o form! special!, cum este cazul actelor solemne sau
formale.
Manifestarea de voin ! poate fi exteriorizat! n form!
expres! cum este cazul actelor solemne sau formale ori n
mod tacit.
Unele acte juridice pot fi f!cute prin manifestare de voin !
fie expres!, fie tacit!, ca, de exemplu, cazul accept!rii mo"tenirii. n acest sens, art.689 Cod civil precizeaz!: Acceptarea
poate fi expres! sau tacit!. Este expres! cnd se nsu"e"te titlul
sau calitatea de erede ntr-un act autentic sau privat, este tacit!
cnd eredele face un act pe care n-ar putea s!-l fac! dect n
calitatea sa de erede "i care las! a se presupune neap!rat inten ia
sa de acceptare.
n leg!tur! cu exteriorizarea consim !mntului, se ridic!
problema valorii juridice a t!cerii, n sensul dac! aceasta are sau
nu valoare de consim !mnt.
n principiu, t!cerea n sine nu constituie o manifestare de
voin !, neputnd fi considerat! nici m!car ca un consim !mnt
tacit.
Prin excep ie, t!cerea valoreaz! consim !mnt atunci cnd:
legea prevede acest lucru n mod expres, ca, de exemplu,
art.1437 Cod civil, potrivit c!ruia dup! expirarea termenului
stipulat prin contractul de loca iune, dac! locatarul r!mne "i e
l!sat n posesie, atunci se consider! loca iunea ca rennoit!,
efectele ei se regleaz! dup! dispozi iile articolului relativ la
loca iunea f!r! termen;
174

prin voin a expres! a p!r ilor se atribuie t!cerii o anumit!


semnifica ie juridic!, n semn de consim !mnt;
n materie de ofert! acceptare, se apreciaz! c! t!cerea la
o ofert! f!cut! exclusiv n favoarea destinatarului ei valoreaz!
acceptare potrivit art.1138 Cod civil n materia remiterii de
datorie;
cnd t!cerea are valoare de consim !mnt potrivit obiceiului.
Consim !mntul trebuie s! nu fie alterat prin vicii de
consim !mnt. Legea civil! cere ca formarea voin ei s! fie liber!,
neinfluen at!, nealterat! prin ceea ce numim vicii de consim!mnt sau vicii ale voin ei.
Viciile de consim !mnt sunt: eroarea, dolul (sau viclenia),
violen a "i leziunea.
2. Viciile de consim !mnt
2.1. Eroarea
2.1.1. Defini ie
Prin eroare se n elege falsa reprezentare a realit! ii la
ncheierea unui act juridic civil248. Art.953 Cod civil prevede:
Consim !mntul nu este valabil cnd este dat prin eroare..., iar
art.954 Cod civil prevede: Eroarea nu produce nulitate dect
cnd cade asupra substan ei obiectului conven iei.
2.1.2. Clasificare
n func ie de gravitatea "i efectele pe care le produce,
eroarea poate fi: eroare-obstacol, eroare-viciu de consim !mnt
"i eroare-indiferent!.
248

Pentru alte defini ii asem!n!toare, a se vedea: A. Iona"cu,


Drept civil, Editura Didactic! "i Pedagogic!, Bucure"ti, 1963, p.82;
D. Cosma, Teoria general! a actului juridic civil, Editura #tiin ific! "i
Enciclopedic!, Bucure"ti, 1969, p.153.
175

Eroarea-obstacol este acea fals! reprezentare a realit! ii


care mpiedic! formarea actului juridic civil. Ea este cunoscut! "i
sub numele de eroare distructiv! de voin !249. Eroarea-obstacol
este cea mai grav! form! a erorii. Ea poate c!dea asupra naturii
actului ce se ncheie, cnd o parte crede c! ncheie un anumit act
juridic civil (contract de vnzare-cump!rare, n loc de vnzare cu
clauz! de ntre inere).
Falsa reprezentare a realit! ii poate c!dea asupra identit! ii
obiectului, cnd o parte crede c! trateaz! cu privire la un anumit
bun, iar cealalt! parte are n vedere alt bun (de exemplu, o parte
vrea s! vnd! un imobil din provincie, iar cealalt! parte accept!,
creznd c! este vorba de un imobil situat n Cluj-Napoca).
Eroarea-viciu de consim !mnt este falsa reprezentare a
realit! ii ce cade fie asupra calit! ilor substan iale ale obiectului
actului, fie asupra persoanei contractante. Aceast! eroare, numit!
"i eroare grav!250, nu este distructiv! de voin !, n sensul c! ea nu
nl!tur! consim !mntul, ci doar l viciaz!.
Eroarea substan ei obiectului actului juridic constituie viciu
de consim !mnt numai cnd se refer! la calit! ile substan iale
ale obiectului, deoarece partea care a ncheiat actul juridic "i-a
manifestat voin a numai n considerarea acestor calit! i, pe care
n mod eronat le-a crezut adev!rate. n acest sens, art.954 alin.1
Cod civil precizeaz!: Eroarea nu produce nulitate dect atunci
cnd cade asupra substan ei obiectului conven iei.
Cu privire la interpretarea no iunii de substan ! a obiectului
actului juridic, exist! trei concep ii: concep ia obiectiv!, concep ia
subiectiv! "i concep ia intermediar!.
Potrivit concep iei obiective, eroarea se reduce la eroarea
asupra materiei din care este alc!tuit bunul, nelundu-se n
249

C. Hamangiu, I. Rosetti-B!l!nescu, Al. B!icoianu, Tratat de


drept civil romn, vol.II, Bucure"ti, 1929, p.812.
250
C. Hamangiu, I. Rosetti-B!l!nescu, Al. B!icoianu, op. cit.,
p.812.
176

calcul inten ia p!r ilor. Din punct de vedere al acestei concep ii,
o vnzare este nul! doar n situa ia n care o anumit! persoan! a
urm!rit s! achizi ioneze un bun de aur, cump!rnd n realitate un
bun de aram!. Ea nu este nul! cnd obiectul achizi ionat, de"i
este de aur, nu este de aur masiv, ci de aliaj de aur, de"i cump!r!torul avea inten ia s!-"i cumpere un obiect de aur pur.
Din punct de vedere al concep iei subiective, no iunea de
substan ! a obiectului actului juridic civil are o semnifica ie mult
mai larg!, n sensul c! n con inutul acesteia se include obligatoriu orice nsu"ire care a fost determinat! la ncheierea
actului juridic civil. Se consider! calit! i esen iale ale obiectului
nu numai nsu"irile materiale ale acestuia, ci "i autenticitatea,
vechimea, capacitatea de a-l folosi potrivit destina iei avute n
vedere de p!r i.
Va exista o asemenea eroare dac! cel ce cump!r! un
tablou, un obiect de art!, o mobil! de epoc!, crede c! tabloul
este al unui anumit pictor "i n realitate este un fals, obiectul de
art! sau mobila nefiind dect copii.
Concep ia intermediar!251 acrediteaz! ideea potrivit c!reia
prin no iunea de substan ! a obiectului actului juridic civil se
n eleg acele calit! i pe care opinia general! "i obiceiurile le
consider! drept esen iale sau a c!ror reunire determin! natura
specific! a lucrului.
Cu privire la eroarea asupra persoanei, domeniul ei de
aplicare se limiteaz! n principal la actele intuitu personae, cazul
frecvent fiind cel al actelor cu titlu gratuit, f!r! a exclude n totalitate contractele oneroase (contractul de societate, mprumutul,
mandatul etc.).
Referindu-se la eroarea asupra persoanei, art.954 alin.2 Cod
civil prevede: Eroarea nu produce nulitate cnd cade asupra
persoanei cu care s-a contractat, afar! numai cnd considera ia
persoanei este cauza principal! pentru care s-a f!cut conven ia.
251

E. Lupan, op. cit., p.220.


177

Eroarea-indiferent! este falsa reprezentare a unor mprejur!ri


care sunt ns! mai pu in importante la ncheierea actului juridic
civil (de exemplu, eroarea asupra st!rii civile a cump!r!torului252,
eroarea asupra solvabilit! ii contractantului etc.).
Sanc iunea care intervine n cazul erorii-obstacol este nulitatea absolut! a actului juridic civil, deoarece n acest caz nu s-a
format acordul de voin !. Eroarea viciu de consim !mnt atrage
nulitatea relativ! a actului juridic civil. Eroarea indiferent! poate
atrage o diminuare valoric! a presta iei, dar poate r!mne "i f!r!
nici o consecin ! juridic!.
n func ie de natura realit! ii fals reprezentate, eroarea este
de dou! feluri: eroare de fapt "i eroare de drept.
Eroarea de fapt const! n falsa reprezentare a unor situa ii
faptice, n momentul ncheierii actului juridic civil, situa ii care
privesc obiectul actului, valoarea sau contractantul.
Eroarea de drept const! n falsa reprezentare a existen ei
sau n cunoa"terea inexact! a con inutului unui act normativ sau
a unei norme juridice.
n leg!tur! cu admisibilitatea erorii de drept ca viciu de
consim !mnt, n literatura de specialitate nu exist! un punct de
vedere unitar.
n favoarea inadmisibilit! ii erorii de drept ca viciu de
consim !mnt s-a adus ca argument obliga ia cunoa"terii legii;
astfel, nu poate fi ng!duit! ap!rarea bazat! pe invocarea necunoa"terii legii253.
n sprijinul solu iei admisibilit! ii erorii de drept, ca viciu de
consim !mnt, pot fi aduse urm!toarele argumente: art.953 Cod
civil prevede nevalabilitatea consim !mntului cnd este dat din
eroare, f!r! a se distinge ntre eroarea de drept "i eroarea de fapt;
legea prevede o serie de cazuri n care nu este admis! eroarea de
252
253

p.83.
178

G. Boroi, op. cit., p.166.


A. Iona"cu, Drept civil. Partea general!, Bucure"ti, 1963,

drept art.1206 alin.2 Cod civil n privin a m!rturisirii judiciare ,


ceea ce nseamn! c! n celelalte cazuri eroarea de drept este
admis!; n m!sura n care se produce, eroarea de drept are acela"i
efect ca "i eroarea de fapt, "i anume falsa reprezentare a realit! ii.
n ce ne prive"te, consider!m c! aceast! din urm! solu ie
este cea realist! "i corespunz!toare cerin elor practicii, deoarece
efectele erorii asupra consim !mntului viciat sunt identice,
indiferent c! este vorba de eroare de fapt sau de eroare de drept.
De altfel, aceast! solu ie este mbr! i"at! "i de jurispruden !254.
Din punct de vedere al structurii, eroarea viciu de consim !mnt presupune un singur element falsa reprezentare a
realit! ii, care este de natur! psihologic!, de unde rezult! "i
dificultatea prob!rii ei.
2.2. Dolul
2.2.1. Defini ie "i reglementare
Dolul este acel viciu de consim !mnt care const! n inducerea n eroare a unei persoane prin utilizarea de mijloace viclene
sau dolosive pentru a o determina s! ncheie un act juridic civil.
Cu alte cuvinte, dolul este o eroare provocat! (spre deosebire de
eroarea propriu-zis!, care are un caracter spontan).
n afar! de art.953 Cod civil, care prevede: Consim !mntul nu este valabil cnd este .... surprins prin dol, Codul civil
consacr! dolul n art.960, care prevede: Dolul este o cauz! de
nulitate a conven iei cnd mijloacele viclene ntrebuin ate de una
din p!r i sunt astfel nct este evident c!, f!r! aceste ma"ina ii,
cealalt! parte n-ar fi contractat. Dolul nu se presupune.
254

De exemplu, Tribunalul Jud.Bihor, Decizia civil! nr.449/1981,


n Revista Romn! de Drept, nr.8/1982, cu not! de T. Mene"i, p.38 "i
urm.; Tribunalul Jud. Cara"-Severin, Decizia civil! nr.474/1985, n
Revista Romn! de Drept, nr.12/1985, cu not! de S. Belingr!deanu,
p.55 "i urm.
179

2.2.2. Clasificare
n func ie de natura elementelor asupra c!rora poart!,
distingem: dolul principal "i dolul incidental.
Dolul principal este acela care cade asupra unor elemente
importante, determinante la ncheierea actului juridic civil. Acest
dol atrage anularea actului.
Dolul incidental (dolul incident, secundar, accesoriu) este
acela care cade asupra unor mprejur!ri nedeterminante pentru
ncheierea actului juridic civil. Acesta nu atrage anularea actului,
ci d! dreptul doar la o ac iune n desp!gubire pentru eventualele
diferen e de pre .
2.2.3. Structura dolului
Dolul este alc!tuit din dou! elemente255: elementul obiectiv
"i elementul subiectiv.
Elementul obiectiv sau material const! n utilizarea de
mijloace viclene (ma"ina iuni, "iretenii, manopere dolosive,
frauduloase) pentru a induce n eroare.
Elementul subiectiv, inten ionat const! n inten ia de a
induce n eroare o persoan! pentru a o determina s! ncheie un
act juridic civil.
n materia liberalit! ilor, dolul se manifest! sub forma
capta iei "i a sugestiei.
Capta ia const! n folosirea de mijloace viclene n scopul
de a c"tiga afec iunea dispun!torului "i de a-l determina astfel
s! fac! o liberalitate (o dona ie, un legat) n favoarea autorului
acestor mijloace viclene, pe care altfel nu ar fi f!cut-o.
Sugestia const! n folosirea de mijloace viclene n scopul
de a dezavua afec iunea dispun!torului fa ! de rudele sale sau
fa ! de cel c!ruia inten iona s!-i fac! o liberalitate "i a-l determina
astfel s! dispun! n favoarea altei persoane dect cea avut!
ini ial n vedere.
255

Gh. Beleiu, op. cit., p.157; G. Boroi, op. cit., p.169; I. Dogaru,
op. cit., p.163; E. Lupan, op. cit., p.223.
180

Cnd elementul obiectiv al dolului const! ntr-o ac iune, se


folose"te expresia dol prin reticen ! (reticen a const! n aceea
c! una din p!r ile actului juridic civil p!streaz! t!cere asupra unor
mprejur!ri esen iale care ar fi trebuit aduse la cuno"tin a
celeilalte p!r i cu ocazia ncheierii actului juridic civil).
n leg!tur! cu elementul subiectiv al dolului, re inem din
practica judiciar! urm!toarele: lipsa discern!mntului "i dolul
sub forma capta iei se exclud256; nu exist! dol dac! contractantul
cunoa"te mprejurarea pretins ascuns!257.
2.2.4. Condi ii
Pentru a constitui viciu de consim !mnt, dolul trebuie s!
ndeplineasc! dou! condi ii cumulative: s! fie determinant pentru
ncheierea actului juridic civil; s! provin! de la cealalt! parte.
Dolul s! fie determinant pentru ncheierea actului juridic
civil const! n cerin a ca dolul s! priveasc! elemente hot!rtoare
pentru ncheierea actului, n sensul c!, dac! partea aflat! n
eroarea provocat! ar fi cunoscut adev!rul, nu ar fi ncheiat acel
act juridic. Aprecierea dolului viciu de consim !mnt se face
subiectiv, de la caz la caz, n mod concret, avndu-se n vedere "i
preg!tirea "i experien a de via ! a victimei dolului.
Dolul s! emane de la cealalt! parte se deduce din
art.960 alin.1 Cod civil (mijloacele viclene ntrebuin ate de una
din p!r i...). Aceast! cerin ! este aplicabil! att actelor juridice
bilaterale cazul n care se vorbe"te de cealalt! parte , ct "i
n cazul actelor unilaterale, cum este cazul testamentului, care
este act juridic unilateral. Asemenea erorii, nu este necesar ca
dolul s! fie comun, adic! s! existe pentru fiecare parte a actului
juridic bilateral. Dac! ar exista reciprocitate de dol, atunci
256

A se vedea decizia nr.98 din 1982 a Tribunalului Hunedoara,


n Revista Romn! de Drept, nr.2/1983.
257
A se vedea decizia civil! nr.1398 din 1986 a Tribunalului
Suceava, n Revista Romn! de Drept, nr.7/1987.
181

fiecare parte ar avea dreptul s! cear! anularea actului pentru


dolul a c!rui victim! este.
2.2.5. Proba dolului
A"a cum rezult! din art.960 alin.2 Cod civil, dolul nu se
presupune; partea care invoc! existen a dolului pentru pronun area nulit! ii actului juridic civil trebuie s! fac! dovada
existen ei acestuia. Fiind un fapt juridic stricto sensu , proba
se poate face cu orice mijloc de prob! admis de lege. Dovada
dolului este mai u"or de f!cut, comparativ cu eroarea, datorit!
elementului s!u material.
Dolul, fiind viciu de consim !mnt, este sanc ionat cu
nulitatea relativ! a actului juridic civil. Fiind totodat! un delict
civil, dolul d! dreptul la o ac iune n desp!gubire n condi iile
art.998 Cod civil.
2.3. Violen a
2.3.1. Defini ie "i reglementare
Violen a este acel viciu de consim !mnt care const! n
amenin area unei persoane cu un r!u de natur! s!-i provoace o
temere ce o determin! s! ncheie un act juridic, pe care altfel nu
l-ar fi ncheiat.
Codul civil reglementeaz! violen a ca viciu de consim !mnt n art.955 958. Astfel, art.956 Cod civil stabile"te:
Este violen ! totdeauna cnd, spre a face o persoan! a
contracta, i s-a insuflat temerea, rezonabil! dup! dnsa, c! va fi
expus! persoana sau averea sa unui r!u considerabil "i prezent;
art.957 dispune: Violen a este cauz! de nulitate "i cnd s-a
exercitat asupra so ului sau so iei, asupra descenden ilor "i
ascenden ilor; art.958 stabile"te c! simpla temere reveren ioas!,
f!r! violen !, nu poate anula conven ia; art.959 prevede: Conven ia nu poate fi atacat! pentru cauz! de violen ! dac!, dup!
182

ncetarea violen ei, conven ia s-a aprobat expres sau tacit sau
dac! a trecut timpul defipt de lege pentru restitu iune.
2.3.2. Clasificare
Dup! natura r!ului cu care se amenin !, avem violen !
fizic! "i violen ! moral!.
Violen a fizic! exist! atunci cnd amenin area cu r!ul
prive"te integritatea fizic! ori bunurile persoanei, victima ajungnd
n situa ia de a servi ca un simplu instrument n ncheierea
actului juridic civil; de exemplu, for area minii unei persoane
de a semna un nscris ce constat! un act juridic. O asemenea
amenin are este mai mult dect un viciu de consim !mnt, n
sensul c! aceasta are ca efect lipsa consim !mntului.
Violen a moral! sau psihic! este tot o amenin are cu un
r!u, care prive"te onoarea, cinstea ori sentimentele persoanei, de
natur! s!-i provoace acesteia o traum! care o determin! s!
ncheie un act juridic civil.
Dup! caracterul amenin !rii, deosebim: violen ! legitim!
"i violen ! nelegitim!.
Violen a legitim! sau just! este aceea f!cut! n
exercitarea unui drept subiectiv. O asemenea amenin are nu este
viciu de consim !mnt. De exemplu, creditorul l amenin ! pe
debitorul s!u cu darea n judecat! dac! nu "i execut! de
bun!voie obliga ia258.
Violen a nelegitim! sau injust! este acea amenin are care
nu este bazat! pe un drept subiectiv. Aceasta atrage anulabilitatea
actului juridic259.
258

Gh. Beleiu, op. cit., p.158.


S-a apreciat c!, n mod excep ional, violen a poate atrage
"i nulitatea absolut! a actului juridic, atunci cnd, datorit! ei,
consim !mntul lipse"te cu des!vr"ire; spre exemplu, o persoan! este
silit! s! semneze nscrisul constatator al unui act juridic, prin aceea
c! i in mna "i i-o conduc (C. Hamangiu, I. Rosetti-B!l!nescu,
Al. B!icoianu, op. cit., p.816).
259

183

2.3.3. Structura violen ei


Violen a viciu de consim !mnt cuprinde dou! elemente:
un element obiectiv "i un element subiectiv.
Elementul obiectiv sau exterior const! n amenin area cu
un r!u, care poate fi de natur! fizic! (lovituri, v!t!mare corporal!,
ucidere), patrimonial! (distrugerea sau degradarea unui anumit
bun, sistarea unor pl! i etc.) sau moral! (compromiterea reputa iei,
p!r!sirea persoanei etc.).
Elementul subiectiv sau interior const! n insuflarea unei
temeri persoanei amenin ate, de natur! s! determine victima s!
ncheie actul juridic civil. Ceea ce altereaz! consim !mntul este
tocmai aceast! temere insuflat! victimei.
2.3.4. Condi iile violen ei
Pentru ca violen a s! constituie viciu de consim !mnt, trebuie ntrunite cumulativ dou! condi ii260: s! fie determinant!
pentru ncheierea actului juridic civil "i s! fie injust! (nelegitim!).
Condi ia s! fie determinant! pentru ncheierea actului
juridic civil necesit! anumite preciz!ri. Astfel, art.956 Cod civil
precizeaz! c! temerea trebuie s! fie ra ionabil! cu dnsa
dup! persoana amenin at! , adic! s! fie de natur! a determina la
ncheierea actului juridic. n aprecierea caracterului determinant,
hot!rtor al temerii sale, se ia n considerare persoana victim! a
violen ei sub aspectul vrstei, for ei, gradului de cultur!, starea
psihic!, persoana de la care provine violen a, locul unde se
exercit! violen a, timpul cnd se exercit! violen a etc.
n ce prive"te persoanele, art.957 Cod civil se refer!, n afar!
de persoana amenin at!, la so , descenden i "i ascenden i. n
literatura de specialitate s-a apreciat261 n mod just c! enumerarea
260

Gh. Beleiu, op. cit., p.159; G. Boroi, op. cit., p.173; I. Dogaru,
op. cit., p.166; E. Lupan, op. cit., p.227-228; T. Pop, op. cit., p.141-142.
261
I. Ruc!reanu, Tr. Iona"cu ".a., Tratat de drept civil, vol.I,
Partea general!, 1967, p.288; D. Cosma, op. cit., p.174.
184

aceasta nu trebuie considerat! ca limitativ!, ea viznd "i alte


persoane, de care victima violen ei este legat! printr-o afec iune.
Cu privire la bunurile mpotriva c!rora se ndreapt! actele
de violen !, art.956 Cod civil are n vedere, n exclusivitate,
averea victimei violen ei.
Condi ia s! fie injust! (nelegitim!, ilicit!), deoarece nu
orice amenin are, prin ea ns!"i, constituie violen ! viciu de
consim !mnt. Aceast! condi ie este ndeplinit! ori de cte ori
actele de violen ! nu sunt f!cute n exercitarea unui drept
subiectiv "i n limitele legii. Vom fi n prezen a violen ei viciu
de consim !mnt, n situa ia n care, de"i se urm!re"te realizarea
unui drept subiectiv (a unui drept de crean !), mijloacele folosite
n acest scop sunt n afara legii (creditorul l amenin ! pe debitor
cu moartea).
Pentru actele juridice bilaterale sau multilaterale, spre
deosebire de dol, n cazul violen ei nu se mai cere ca aceasta s!
provin! de la cealalt! parte contractant!, ci, a"a cum prevede
art.955 Cod civil, amenin area cu un r!u poate s! provin! "i de la
un ter 262.
Se apreciaz! c! starea de necesitate n care se g!se"te o
persoan!, ce o determin! s! ncheie un act juridic, pe care altfel
nu l-ar fi ncheiat, trebuie asimilat! violen ei viciu de consim !mnt, deci c! s-ar putea cere anularea actului juridic "i
atunci cnd amenin area cu un r!u provine dintr-o mprejurare
ce constituie o stare de necesitate263.
De re inut este faptul c!, n raport cu reglementarea actual! a
violen ei ca viciu de consim !mnt, starea de necesitate n care s-a
aflat o persoan! "i care a determinat-o s! ncheie un act juridic nu
poate fi asimilat! viciului de consim !mnt al violen ei "i ca atare
nu atrage sanc iunea nulit! ii relative.
n mod excep ional, respectiv, n m!sura n care, datorit!
st!rii de necesitate, a lipsit consim !mntul uneia dintre p!r i,
262

G. Boroi, op. cit., p.174.


I. Ruc!reanu, Tr. Iona"cu ".a., op. cit., p.288; D. Cosma,
op. cit., p.174; Gh. Beleiu, op. cit., p.159; I. Dogaru, op. cit., p.166.
263

185

actul juridic este lovit de nulitate absolut!264. Cu alte cuvinte,


dac! una din p!r ile actului juridic civil profit! de starea de
necesitate n care s-a aflat cealalt! parte, actul juridic respectiv
este lovit de nulitate absolut! pentru cauz! imoral!.
2.4. Leziunea
2.4.1. Defini ie "i reglementare
Leziunea viciu de consim !mnt const! n prejudiciul
material suferit de una din p!r i din cauza dispropor iei v!dite de
valoare dintre dou! presta ii. Dispropor ia de valoare trebuie s!
existe chiar n momentul conven iei.
Printre viciile de consim !mnt prev!zute n art. 953 Cod
civil, leziunea nu este trecut!. Aceasta este considerat! ca atare
n alte reglement!ri. Astfel, art. 951 Cod civil prevede c!:
Minorul nu poate ataca angajamentul s!u pentru cauz! de
necapacitate dect n caz de leziune, iar art. 1165 Cod Civil
precizeaz!: Majorul nu poate pentru leziune, s! exercite
ac iunea n resciziune.
n aceast! din urm! situa ie, legiuitorul a considerat c!
simpla dispropor ie dintre valoarea presta iilor reciproce nu
poate duce la concluzia vicierii consim !mntului, de vreme ce
p!r ile contractante sunt persoane majore ce au capacitate de
exerci iu deplin!.
Art. 1157 Cod civil prevede c! Minorul poate exercita
ac iunea n resciziune anularea unui contract pentru leziune
pentru simpla leziune n contra oric!rei conven ii. Acest articol
a fost implicit modificat prin dispozi iile art. 25 alin. 1 "i 2 din
Decretul nr. 31/1954 pentru punerea n aplicare a Codului
Familiei "i a Decretului nr. 31/1954 referitor la persoanele fizice
264

Pentru solu ia c! pericolul fortuit, care a determinat pe cineva


s! ncheie un act juridic, poate uneori zdruncina ra iunea victimei "i a
o distruge, a"a nct consim !mntul s! fie inexistent, a se vedea
C. Hamangiu, I. Rosetti-B!l!nescu, Al. B!icoianu, Tratat de drept
civil romn, vol. II, 1921, p. 1820.
186

"i juridice, text potrivit c!ruia (1) Aplicarea dispozi iilor


referitoare la ac iunea n anulare pentru leziune se restrnge la
minorii care, avnd vrsta de 14 ani mplini i, ncheie singuri,
f!r! ncuviin area prealabil! a autorit! ii tutelare, dac! aceste
acte le pricinuiesc vreo v!t!mare. (2) Actele juridice ce se
ncheie de minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani sunt
anulabile pentru incapacitate, chiar dac! nu este leziune.
De la regula prev!zut! de art. 1165 Cod Civil exist!
excep ia265 ce rezult! din art. 694 Cod Civil, potrivit c!reia
majorul poate invoca leziunea n cazul n care succesiunea ar fi
fost absolvit! sau mic"orat! cu mai mult de jum!tate, prin
descoperirea unui testament necunoscut n momentul accept!rii,
dup! ce el a acceptat succesiunea.
n cazul acestei situa ii de excep ie este admisibil! ac iunea
n resciziune intentat! de c!tre o persoan! major!.
2.4.2. Structura leziunii
Structura leziunii este diferit! n raport de concep ia care
st! la baza reglement!rii acesteia. n aceast! privin ! exist! dou!
concep ii: o concep ie obiectiv! "i o concep ie subiectiv!.
Potrivit concep iei obiective, pentru a fi n prezen a leziunii
este suficient s! existe o dispropor ie de valoare ntre contrapresta ii.
Potrivit concep iei subiective, pentru a fi n prezen a
leziunii este necesar ca, pe lng! elementul obiectiv, s! existe "i
un element subiectiv, concretizat n viciu de consim !mnt ce
rezult! din exploatarea st!rii de nevoie n care se afl! una dintre
p!r i de care are cuno"tin ! cealalt! parte "i de care profit!.
n dreptul civil romn este consacrat! excep ia obiectiv!: cel
ce invoc! leziunea nu are de dovedit dect v!dita dispropor ie de
valoare ntre contrapresta ii. Dac! o parte profit! de starea de
nevoie n care se afl! cealalt! parte, actul juridic este lovit de
nulitate absolut! pentru cauz! imoral!266.
265
266

E.Lupan, op. cit., p. 229.


I. Ruc!reanu, op. cit., p.289.
187

2.4.3. Condi ii
Din reglementarea "i defini ia leziunii rezult! c! sunt necesare urm!toarele condi ii pentru a se putea cere anularea actului
pentru acest viciu de consim !mnt267: leziunea s! fie consecin a
direct! "i nemijlocit! a actului respectiv (art.1158 Cod civil
prevede c!, atunci cnd leziunea rezult! dintr-un eveniment
cauzal "i nea"teptat, minorul nu are ac iunea n resciziune);
leziunea s! existe n raport cu momentul ncheierii actului juridic;
dispropor ia de valoare ntre contrapresta ii s! fie v!dit!.
2.4.4. Domeniul de aplicare
Leziunea are un domeniu restrns de aplicare, att n
privin a persoanelor, ct "i n privin a actelor juridice.
Cu privire la persoane, leziunea se refer! numai la minorii
ntre 14 "i 18 ani, adic! la minorii cu capacitate de exerci iu
restrns!.
Sub aspectul actelor juridice supuse anul!rii pentru leziune, trebuie avute n vedere urm!toarele cerin e: leziunea
prive"te doar actele de administrare ncheiate de minor singur,
f!r! ncuviin area p!rin ilor ori tutorelui, acte pentru care legea
nu cere "i ncuviin area autorit! ii tutelare, dac! aceste acte sunt
lezionare pentru minor; sunt supuse leziunii numai actele cu titlu
oneros comutative (nu "i cele aleatorii).
2.5. Compara ie ntre viciile de consim !mnt
Cele patru vicii de consim !mnt examinate prezint! urm!toarele asem!n!ri:
sanc iunea este aceea"i: anulabilitatea actului juridic civil;
viciul de consim !mnt trebuie s! fie dovedit, acesta nu
se prezum!;
267

P. M. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, vol.I,


Partea general!, Editura Academiei, Bucure"ti, 1989, p.183.
188

viciul de consim !mnt trebuie s! fie determinant pentru


ncheierea actului juridic;
este suficient ca viciul s! afecteze consim !mntul unei
singure p!r i n actele bilaterale , nefiind necesar ca
viciul s! fie comun.
ntre viciile de consim !mnt exist! "i unele deosebiri:
sub aspectul probei, eroarea este mai greu de dovedit
(deoarece ea const! ntr-un element subiectiv), n timp
ce dolul, violen a "i leziunea sunt mai u"or de dovedit
prin faptul c! au n structur! "i un element obiectiv,
exterior;
eroarea viciaz! consim !mntul numai cnd prive"te
calit! ile substan iale ale obiectului sau ale persoanei,
pe cnd dolul viciaz! voin a, indiferent asupra c!rui
element determinant poart! eroarea provocat!;
eroarea este aplicabil! att actelor unilaterale, ct "i
actelor bilaterale, pe cnd dolul, violen a "i leziunea
privesc, n principal, actele bilaterale;
dolul "i violen a constituind n sine fapte ilicite pot
atrage, pe lng! sanc iunea nulit! ii relative, "i r!spunderea civil! delictual!, adic! obligarea celui vinovat
la plata de desp!gubiri.
Sec iunea a IV-a
Obiectul actului juridic
1. Defini ie
Prin obiect al actului juridic civil se n elege conduita p!r ilor
stabilit! prin actul juridic, respectiv ac iunile ori inac iunile la care
sunt ndrept! ite ori de care sunt inute p!r ile268.
268

Gh. Beleiu, op. cit., p.161; E. Lupan, op. cit., p.231; G. Boroi,
op. cit., p.178; I. Dogaru, op. cit., p.173.
189