Sunteți pe pagina 1din 66

Banca Nat, ional

a a Moldovei

Raport asupra inflat, iei

nr. 2, mai 2015

Bd. Grigore Vieru nr. 1 MD 2005 Chis, in


au www.bnm.md E-mail: official@bnm.md

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Nota
Datele statistice au fost preluate de la Biroul Nat, ional de Statistic
a,
Ministerul Economiei, Ministerul Finant, elor,
Eurostat, Fondul Monetar Internat, ional,
Agent, ia Nat, ional
a pentru Reglementare n Energetic
a,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
De asemenea, au fost analizate informat, iile statistice furnizate de
organismele internat, ionale s, i b
ancile centrale ale statelor vecine.
Calculul unor date statistice a fost efectuat de Banca Nat, ional
aa
Moldovei.
Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea publicat, iei este
interzis
a, iar utilizarea datelor n diferite lucr
ari este permis
a numai
cu indicarea sursei.

Banca Nat, ional


a a Moldovei
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1,
MD-2005, Chis, in
au
tel.:(373 22) 409 006
fax: (373 22) 220 591

ISBN 978-9975-4353-4-5
ISBN 978-9975-3015-7-2


c Banca Nat, ional
a a Moldovei, 2015

Cuprins
Sumar

1 Evolut, ia inflat, iei

1.1 Indicele pret, urilor de consum . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Compararea prognozei din Raportul asupra inflat, iei


nr. 1, 2015 cu evolut, ia inflat, iei n trimestrul I, 2015

11

1.3 Pret, urile product, iei industriale . . . . . . . . . . . . .

11

1.4 Preturile n constructii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2 Mediul extern

13

3 Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

18

3.1 Cererea s, i product, ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

3.2 Piat, a muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

3.3 Sectorul extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

4 Promovarea politicii monetare

34

4.1 Instrumentele politicii monetare . . . . . . . . . . . .

34

4.2 Dinamica indicatorilor monetari . . . . . . . . . . . .

39

5 Prognoza inflat, iei pe termen mediu

47

5.1 Ipoteze externe privind prognoza . . . . . . . . . . .

47

5.2 Majorarea tarifelor n contextul deprecierii risc


pentru traiectoria pe termen mediu a inflatiei . . . .

49

5.3 Prognoza pe termen mediu . . . . . . . . . . . . . . .

50

6 Decizii de politic
a monetar
a

57

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Lista acronimelor
BCE

Banca Central
a European
a

BNM

Banca Nat, ional


a a Moldovei

BNS

Biroul Nat, ional de Statistic


a al Republicii Moldova

CBN

Certificate ale B
ancii Nat, ionale a Moldovei

CHIBOR Rata medie a dobnzilor la care b


ancile contributorii

sunt disponibile s
a mprumute pe piat, a monetar
a
interbancar
a mijloace b
anes, ti n lei moldovenes, ti altor
b
anci
CSI

Comunitatea Statelor Independente

EUR

Moneda unic
a european
a

FMI

Fondul Monetar Internat, ional

IPC

Indicele pret, urilor de consum

IPPI

Indicele pret, urilor product, iei industriale

MDL

Leul moldovenesc

NEER

Cursul de schimb nominal efectiv al monedei nat, ionale

OPEC

rilor Exportatoare de Petrol


Organizat, ia T, a

PIB

Produsul intern brut

PMI

Purchasing Managers Index

REER

Cursul de schimb real efectiv al monedei nat, ionale

SRF

Sistemul Rezervelor Federale (Federal Reserve System)

SUA

Statele Unite ale Americii

UE

Uniunea European
a

VLC

Valute liber convertibile

VMS

Valori mobiliare de stat

Sumar
Evolut, ia inflat, iei
n trimestrul I, 2015, rata anuala a inflatiei a constituit 6.1 la suta,
fiind cu 1.3 puncte procentuale superioar
a celei din trimestrul
precedent. Evolutia ascendent
a a fost determinat
a, n principal,
de cres, terea presiunilor din partea inflat, iei de baz
a care s-a
majorat pna la 10.6 la suta n luna martie n contextul deprecierii
monedei nat, ionale de la sfrs, itul anului precedent s, i nceputul
anului curent. ntr-o m
asur
a mai redus
a a contribuit cres, terea
contribut, iilor din partea pret, urilor la produsele alimentare s, i la
serviciile reglementate. Contributia din partea preturilor la
combustibili a fost similar
a celei din trimestrul IV, 2014. Dup
ao
perioad
a de circa trei ani n care s-a aflat n intervalul tintei
inflatiei stipulate n Strategia politicii monetare pe termen mediu,
n luna martie 2015, rata anuala a inflatiei a crescut pna la 7.1 la
suta s, i a depas, it, astfel, limita superioara a acestuia. Evolutia ratei
anuale a inflatiei n trimestrul I, 2015 a fost cu 0.8 puncte
procentuale superioar
a valorii anticipate n cadrul proiectiei
acesteia (5.3 la sut
a) din Raportul asupra inflatiei nr. 1, 2015.

Mediul extern
n primele luni ale anului 2015, fragilitatea economiei mondiale
s-a accentuat. Pe de o parte, aceasta a permis definitivarea
traiectoriilor unor indicatori macroeconomici, iar pe de alta parte,
a amplificat preocuparile privind evolutia economiei mondiale per
ansamblu. Dac
a pn
a nu demult, temperarea din economiile
emergente era privit
a ca un factor tranzitoriu, n ultimele
necesitatea unei
s
apt
amni, statisticile au scos n evidenta
perioade mai ndelungate pentru recuperare. Economia Statelor
Unite ale Americii continu
a s
a evolueze stabil, dar n a doua
jum
atate a anului 2015 se anticipeaz
a o accelerare, ceea ce
explic
a ntr-o anumita m
asur
a comportamentul precaut al SRF
privind majorarea ratelor dobnzilor dupa ncheierea programului
QE3. Economia zonei euro este ntr-o us, oara recuperare, sust, inuta
de cres, terea cererii interne, de oportunit
at, i mai bune de export s, i
de mbun
at
at, irea condit, iilor de finant, are. n regiune se atest
ao
stabilizare a situatiei, ns
a aceasta nu poate anula pronosticurile

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


privind aproximativ doi ani de criz
a economic
a n Federatia Rus
a.

Printre cele mai importante evenimente din perioada de referint, a


sunt initierea programului de relaxare cantitativ
a a B
ancii
Centrale Europene si majorarea treptat
a a pretului la petrol n
conditiile orient
arii participantilor pietii c
atre factorii de moment.

, ii economice
Evolut, ii ale activitat
n trimestrul IV, 2014, PIB a nregistrat o cres, tere de 4.2 la sut
a,
dinamica activit
atii economice fiind inferioar
a comparativ cu cea
din trimestrul precedent, dar semnificativ peste valorile din prima
jum
atate a anului 2014. Decelerarea activit
atii economice din
trimestrul IV, 2014 a fost determinat
a, pe de o parte, de
contractarea tot mai accentuat
a a exporturilor (4.0 la sut
a) n
contextul embargourilor impuse de c
atre Federat, ia Rus
a pentru
produsele autohtone din a doua jum
atate a anului precedent, dar
s, i de o cres, tere a importurilor cu 2.3 la sut
a n perioada de
. Pe de alt
referint, a
a parte, cererea intern
a a accelerat n perioada
, astfel, consumul gospod
de referint, a
ariilor populatiei n
trimestrul IV, 2014 s-a majorat cu 4.5 la sut
a, n timp ce formarea
brut
a de capital fix a fost cu 12.1 la sut
a superioar
a celei din
trimestrul IV, 2013. Cu toate acestea, n ansamblu, n anul 2014
ritmul de cres, tere a PIB a fost semnificativ inferior celui din anul
2013, preponderent ca urmare a unei contribut, ii din partea
cres, terii product, iei agricole mai modeste, dar s, i a unui climat
extern nefavorabil. Totus, i, des, i modest
a, evolutia pozitiv
a a
activit
atii economice n anul 2014 a fost favorizat
a s, i de tendinta
rilor de depreciere a monedei nationale n raport cu valuta t, a
principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova, de o
product, ie agricol
a bun
a, precum s, i de primele facilit
at, i pentru
exportul produselor autohtone oferite de UE care au compensat,
ntr-o anumit
a m
asur
a, restrict, iile impuse de Federat, ia Rus
a.

Promovarea politicii monetare


n trimestrul I, 2015 au avut loc patru sedinte ale Consiliului de
administratie al Bancii Nationale a Moldovei cu privire la deciziile
de politic
a monetar
a. n urma evalu
arii balantei riscurilor interne
si externe, carora ar putea fi supusa economia Republicii Moldova
si perspectivele inflatiei pe termen scurt si mediu au fost emise
dou
a decizii de majorare a ratei de baz
a cu 2.0 si 5.0 puncte
procentuale respectiv, de la nivelul de 6.5 la sut
a, pn
a la 13.5
la sut
a, dup
a aceasta au fost emise dou
a decizii de mentinere a
ratei de baz
a la nivelul de 13.5 la sut
a (nivel stabilit la sedinta

Sumar
a
extraordinar
a din 17 februarie 2015). n perioada de referinta
fost necesar
a n
asprirea gradual
a a politicii monetare, pentru a
combate presiunile inflationiste din partea preturilor reglementate
si deprecierii monedei nationale. Deciziile de majorare a ratei
de baz
a vor produce treptat efecte n economie pe parcursul
urmatoarelor 2-3 trimestre, avnd ca scop ancorarea anticipatiilor
inflationiste si mentinerea ratei inflatiei n proximitatea tintei de
5.0 la suta pe termen mediu, cu o posibila deviere de 1.5 puncte
procentuale. La fel, n scopul steriliz
arii surplusului de lichiditate
format pe parcursul ultimelor luni ale anului 2014 s, i amelior
arii
mecanismului de transmisie a deciziilor de politic
a monetar
a, la
sedinta Consiliului de administratie din 29 ianuarie 2015 a fost
adoptat
a hot
arrea de a majora norma rezervelor obligatorii din
mijloacele atrase n lei moldovenesti si n valuta neconvertibila de
la 14.0 la 18.0 la sut
a din baza de calcul.
Pe parcursul anului 2014 a fost consemnata diminuarea ritmurilor
de crestere a indicatorilor monetari. Astfel, n trimestrul I, 2015,
ritmul de crestere a agregatelor monetare a cobort si mai mult
sub nivelul valorilor nregistrate n anii 2011 si 2012, media
trimestrial
a n termeni anuali constituind minus 10.1 la sut
a
pentru M2 (cu 10.8 puncte procentuale sub nivelul de crestere din
trimestrul IV, 2014) si 6.2 la sut
a pentru M3 (cu 2.0 puncte
procentuale mai putin dect n ultimul trimestru al anului
precedent).
Pe parcursul trimestrului I, 2015, rata medie anual
a a dobnzii
aferente soldului creditelor a fost n crestere, att n moneda
nationala (cu 0.46 puncte procentuale), ct si n valuta straina (cu
de trimestrul precedent,
0.01 puncte procentuale) fata
nregistrnd valori la nivelul de 11.04 la suta n moneda nationala
si 7.25 la sut
a n valuta str
ain
a. Rata medie a dobnzii pentru
depozitele n lei a fost de 8.16 la suta, cu 0.55 puncte procentuale
superioar
a nivelului din trimestrul precedent. Rata dobnzii
pentru plasamentele n valuta straina a constituit n medie 3.88 la
sut
a n trimestrul I, 2015, n sc
adere cu 0.57 puncte procentuale
de trimestrul precedent.
fata

Prognoza inflat, iei pe termen mediu


Conform proiectiei curente, deviatia PIB va nregistra o dinamic
a
negativ
a pentru ntreaga perioad
a de prognoz
a, valoarea minim
a
va fi atins
a n trimestrul I, 2016. ncepnd cu al doilea trimestru
al anului viitor, cererea agregat
a va nregistra o recuperare lent
a,
ns
a valorile vor fi sub nivelul potent, ial pe ntregul interval de
prognoz
a.

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Ritmul anual al IPC, conform proiectiei curente, va constitui 8.1
la sut
a n anul curent si 6.4 la sut
a n anul 2016. Rata anual
aa
inflatiei va p
ar
asi intervalul de variatie a tintei inflatiei pentru
patru trimestre consecutiv, ncepnd cu al doilea trimestru al
anului curent. Valoarea maxim
a va fi nregistrat
a n trimestrul
III, 2015, constituind 9.8 la sut
a. Rata anual
a a inflat, iei va reveni
n intervalul de variat, ie n al doilea trimestru al anului 2016.

Capitolul 1
Evolut, ia inflat, iei
Dup
a evolut, ia relativ modest
a din luna ianuarie s, i accelerarea
pronunt, at
a n luna februarie, rata anual
a a inflatiei a constituit 7.1
la sut
a n luna martie s, i a dep
as, it, astfel, limita superioar
a a
intervalului tintei inflatiei stipulat n Strategia politicii monetare pe
termen mediu. Rata medie anual
a n trimestrul I a constituit 6.1 la
sut
a s, i a fost cu 1.3 puncte procentuale superioar
a celei de la
sfrs, itul anului 2014. Cres, terea acesteia s-a datorat deprecierii
monedei nat, ionale de la sfrs, itul anului precedent s, i nceputul
anului curent, care a avut un impact pronunt, at asupra inflat, iei de
baz
a, aceasta accelernd pn
a la valoarea de 10.6 la sut
a n luna
martie. Deprecierea monedei nat, ionale a l
asat o amprent
a
semnificativ
a s, i asupra pret, urilor la produsele alimentare s, i a
pret, urilor reglementate. Evolutia ratei anuale a inflatiei n
trimestrul I, 2015 a fost cu 0.8 puncte procentuale superioar
a valorii
anticipate n cadrul proiectiei publicate (5.3 la sut
a) n Raportul
asupra inflatiei nr. 1, 2015 n contextul unei deprecieri peste
astept
ari a monedei nationale. Rata anual
a a indicelui pretului
productiei industriale s-a majorat pn
a la nivelul de 5.7 la sut
a.

1.1

Indicele pret, urilor de consum

Graficul 1.1: Rata anuala a IPC s, i a inflat, iei de


baza (%)
11.0
10.0

Evolutia inflatiei de baza a fost mult mai pronunt, ata fat, a de cea a
ratei anuale a IPC, conturnd o traiectorie ascendent
a n

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

IPC

Sursa: BNS, calcule BNM

inta inflaiei

3/15

1/15

9/14

11/14

7/14

5/14

3/14

1/14

9/13

Inflaia de baz

11/13

7/13

5/13

3/13

1/13

9/12

11/12

7/12

5/12

0.0

3/12

1.0
1/12

n trimestrul I, 2015, rata medie anuala a inflatiei a constituit 6.1 la


suta, fiind cu 1.3 puncte procentuale superioara celei din trimestrul
precedent. n luna ianuarie, aceasta a manifestat o dinamic
a
similar
a celei de la sfrs, itul anului precedent, constituind 4.7 la
sut
a. Ulterior, n luna februarie, ritmul de cres, tere a pret, urilor s-a
accelerat pn
a la valoarea de 6.5 la sut
a n termeni anuali. La
finele trimestrului, rata anual
a a inflat, iei a constituit 7.1 la sut
a
s, i, pentru prima dat
a dup
a o perioad
a de trei ani, a dep
as, it limita
superioar
a a intervalului de 1.5 puncte procentuale de la tinta
de 5.0 la sut
a stipulat
a n Strategia politicii monetare pe termen
mediu (Graficul 1.1).

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Graficul 1.2: Rata anuala a pret, urilor la


produsele alimentare, reglementate s, i la
combustibili (%)
9.0

6.0

trimestrul I, 2015 s, i constituind 9.3 la sut


a sau cu 3.3 puncte
procentuale superioar
a inflat, iei din trimestrul precedent. Acest
fapt a determinat o crestere cu 1.2 puncte procentuale a
contributiei inflatiei de baza asupra ratei anuale a IPC, pna la 3.2
puncte procentuale. n luna martie 2015, rata anuala a inflatiei de
baza a crescut pna la valoarea de 10.6 la suta, de la 6.3 la suta n
de
luna decembrie, odat
a cu deprecierea monedei nationale fata
dolarul SUA.

Preurile la produsele alimentare

3/15

1/15

11/14

9/14

7/14

3/14

0.0

5/14

3.0

Preurile reglementate

Preurile la combustibil

Sursa: BNS

Graficul 1.3: Evolut, ia inflat, iei anuale s, i


contribut, ia subcomponentelor (p.p.)
8
7
6
5
4
3
2

Prin urmare, cres, terea semnificativ


a a ratei anuale a IPC a fost
generat
a, n principal, de cres, terea presiunilor din partea inflat, iei
de baz
a s, i ntr-o m
asur
a mai redus
a, de cres, terea contribut, iilor
din partea pret, urilor la produsele alimentare s, i la serviciile
reglementate pn
a la valorile de 2.0 s, i, respectiv, 0.6 puncte
procentuale care, n mod similar, au fost afectate de deprecierea
monedei nat, ionale de la sfrs, itul anului precedent s, i nceputul
anului curent. Factorii care au atenuat, ntr-o anumit
a m
asur
a,
influenta inflationist
a a deprecierii monedei nationale sunt
reprezentati de cererea interna nca modesta, de recolta bogata de
produse alimentare din anul precedent, de embargourile la unele
categorii de produse, precum si de tendinta de diminuare a
preturilor la produsele alimentare pe plan international.
Contributia din partea preturilor la combustibili a constituit 0.4 la
sut
a, fiind similar
a celei din trimestrul precedent (Graficul 1.3).

1
0

3/14

5/14

7/14

9/14

11/14

1/15

3/15

Produsele alimentare

Preurile reglementate

Combustibil

Inflaia de baz

IPC (suma contrib. comp.)

n structura pe componente, n luna martie 2015, cea mai mare


de luna martie 2014 a fost consemnat
crestere fata
a la preturile
m
arfurilor nealimentare (10.7 la sut
a), urmate de cele ale
produselor alimentare (7.0 la sut
a) si ale serviciilor (2.1 la sut
a).

Sursa: BNS

Graficul 1.4: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a inflat, iei de baza (p.p.)

Indicele inflat, iei de baza

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14
Accesorii personale
Articole de sanitarie, igien i cosmetic
Servicii cultural-distractive
Educaie i nvmnt
Tricotaje
Mijloace de transport, autopiese
Alimentaia public
Diferene statistice
nchirierea apartamentelor

Sursa: BNS, calcule BNM

9/14 10/14 11/14 12/14 1/15 2/15 3/15


Articole pentru uz casnic
Altele
igri
Confecii
ncltminte
Detergeni
Materiale de construcii
Mobil
Inflaia de baz (suma componentelor)

n primul trimestru al anului 2015, rata anual


a a inflatiei de baz
a
s, i-a continuat traiectoria ascendent
a, accentundu-se n ultimele
dou
a luni ale trimestrului, majorndu-se de la valoarea de 6.0 la
sut
a consemnat
a n trimestrul IV, 2014 pn
a la 9.3 la sut
a.
Dinamica anuala a inflatiei de baza a fost determinata, n cea mai
mare parte, de contributia componentelor articole de uz casnic,
articole de sanitarie, igien
a s, i cosmetic
a, mijloace de transport
s, i piese auto, confect, ii, ale c
aror preturi au nregistrat n luna
martie 2015 cresteri de 18.8, 15.0, 13.5 s, i, respectiv, 8.5 la sut
a
comparativ cu luna martie 2014 (Graficul 1.4). Ascensiuni ale
preturilor, dar cu impact mai redus, au fost nregistrate la
componentele detergent, i (18.8 la sut
a), materiale de
minte (9.4 la sut
construct, ii (10.2 la sut
a), nc
alt, a
a).
n structura cres, terii anuale a inflat, iei de baz
a, proport, ia
subcomponentelor a fost practic similar
a perioadelor precedente,

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

doar c
a intensitatea acestora a fost semnificativ mai mare, ca
de valutele
urmare a deprecierii monedei nationale fata
principalilor parteneri comerciali de la sfrs, itul anului 2014 s, i din
primele luni ale anului curent.

Pret, urile la produsele alimentare


n trimestrul I, 2015, rata anual
a de crestere a preturilor la
produsele alimentare a nregistrat un nivel mediu de 5.8 la sut
a,
fiind cu 0.7 puncte procentuale superioar
a celei din trimestrul IV,
2014. Aceast
a dinamic
a ascendent
a a ratei anuale a fost
conditionat
a, n principal, de majorarea contributiilor din partea
grupelor produse de mor
arit, legume proaspete, fructe
proaspete, peste si produse din peste si bauturi (Graficul 1.5).
Cresterea preturilor la produsele sus-mentionate a fost influentata,
n principal, de deprecierea cursului de schimb MDL/USD cu 20.0
la sut
a n trimestrul I, 2015 n comparatie cu trimestrul IV, 2014.
Totodat
a, n trimestrul I, 2015, a fost sesizat
a o intensificare a
presiunilor dezinflationiste generate de preturile la produsele
rata
alimentare internationale. Astfel, n perioada de referinta
anual
a de crestere a preturilor la produsele alimentare
de
internationale s-a diminuat cu 7.5 puncte procentuale fat, a
trimestrul IV, 2014, nregistrnd un nivel mediu de minus 15.4 la
sut
a, astfel pozitionndu-se n palierul negativ pentru al saptelea
trimestru consecutiv. n acelasi timp, presiunile dezinflationiste
generate de dinamica preturilor la produsele alimentare
internationale au fost atenuate de deprecierea pronuntat
a a
.
cursului de schimb MDL/USD n perioada de referinta
Cresterea n termeni anuali a preturilor la produsele alimentare n
luna martie 2015 a fost determinat
a preponderent de majorarea
preturilor la fructe proaspete (36.7 la sut
a), legume proaspete
(20.9 la suta), peste si conserve din peste (9.3 la suta), bauturi
(7.4 la suta) si la produse de morarit si panificatie (6.7 la suta).

Graficul 1.5: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a pret, urilor la produsele
alimentare (p.p.)
9.0
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5
0.0
-1.5

3/14

5/14

7/14

9/14

11/14

1/15

3/15

Altele
Buturi
Ou
Pete i produse din pete
Fructe proaspete
Legume
IPC produse alimentare

Diferene statistice
Grsimi
Zahr
Lapte i produse lactate
Carne, preparate din carne
Cartofi
Produse de morrit

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 1.6: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a pret, urilor reglementate
(p.p.)
4
3
2
1
0
3/14

Pret, urile reglementate


n primul trimestru al anului 2015, autorit
at, ile publice centrale s, i
locale nu au operat modific
ari semnificative ale tarifelor la
serviciile reglementate. Totus, i, rata anuala de crestere a pret, urilor
reglementate a crescut cu 0.7 puncte procentuale, pn
a la
valoarea de 2.5 la sut
a, exclusiv din cauza cres, terii treptate a
contribut, iei pozitive pe parcursul trimestrului din partea pret, urilor
la medicamente, ca urmare a deprecierii monedei nat, ionale.

5/14

7/14

9/14

11/14

1/15

Alte servicii neevideniate mai nainte

Medicamente

Serviciile comunicrii la distan

nclzirea central

Gaz din reea

Servicii de transport

Sntate

Energie electric

Cheltuieli legate de ntreinerea casei

Plata pentru locuin

Preurile reglementate

Sursa: BNS, calcule BNM

3/15

10

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Astfel, acestea s-au majorat spre sfrs, itul trimestrului cu 12.9 la
sut
a n termeni anuali. n acelas, i timp, deprecierea MDL a
influent, at s, i majorarea pret, urilor la serviciile de sanatate s, i a celor
la transportul feroviar internat, ional cu 4.5 la sut
a s, i, respectiv,
14.7 la suta, nsa impactul acestora asupra ratei anuale de cres, tere
a pret, urilor reglementate a fost unul modest (Graficul 1.6).

Pret, urile la combustibili


Graficul 1.7: Contribut, iile componentelor la
cres, terea anuala a pret, urilor la combustibili
(p.p.)
8
7
6
5
4
3

n prima lun
a a anului 2015, rata anual
a de crestere a preturilor
la combustibili s, i-a continuat traiectoria descendent
a nceput
a n
trimestrul IV, 2014, ca n urm
atoarele dou
a luni s
a se majoreze
pn
a la valoarea de 5.3 la sut
a. Astfel, n trimestrul I, 2015, rata
medie anual
a a preturilor la combustibili a constituit 5.2 la sut
a,
fiind cu 1.8 puncte procentuale inferioar
a celei din trimestrul IV,
2014 (Graficul 1.7).

2
1
0
-1
-2
3/14

5/14

7/14

Gaz din butelii


Carburani
Combustibil lichid

Sursa: BNS, calcule BNM

9/14

11/14

1/15

3/15

Crbune de pamnt
Lemne p/u foc
Preurile la combustibili

Formarea ratei anuale de crestere a preturilor la carburanti, pe


parcursul trimestrului I, 2015, a fost determinat
a n principal de
cresterea preturilor la c
arbunele de p
amnt, cauzat
a de conflictul
militar din estul Ucrainei ce a afectat negativ extractia carbunelui.
Astfel, n primul trimestru al anului 2015, contributia
subcomponentului c
arbune de p
amnt n formarea preturilor la
combustibili s-a majorat pn
a la 4.9 puncte procentuale, fiind cu
0.5 puncte procentuale mai mare n comparatie cu trimestrul IV,
, s-a atestat
2014. n acelasi timp, n perioada de referinta
diminuarea cu 2.3 puncte procentuale, comparativ cu perioada
precedenta, a contributiei din partea preturilor la carburanti, pna
la valoarea de minus 1.3 puncte procentuale, ca urmare a
micsor
arii semnificative a preturilor internationale la petrol.
Astfel, pretul petrolului de marca Urals n trimestrul I, 2015 a
atins valoarea medie de 52.8 dolari SUA/baril, n sc
adere cu 29.8
de trimestrul precedent. Impactul asociat reducerii
la sut
a fat, a
preturilor la petrol a fost atenuat de deprecierea cu circa 20.0 la
de dolarul SUA comparativ cu
sut
a a monedei nationale fata
trimestrul IV, 2014.
, contributia din partea subcomponentei
n perioada de referinta
lemne pentru foc la formarea ratei anuale a preturilor la
carburanti a constituit 1.0 puncte procentuale, fiind cu 0.8 puncte
procentuale mai mare n comparatie cu trimestrul precedent.
Aceast
a evolutie a fost influentat
a de cresterea cererii la acest
subcomponent n condit, iile unei oferte mai reduse de c
arbune n
sezonul rece al anului. Contributia subcomponentei gaz din
butelii la formarea ratei anuale a constituit 0.5 puncte
procentuale, fiind cu 0.9 puncte procentuale inferioar
a celei din
trimestrul IV, 2014.

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

1.2

11

Compararea prognozei din Raportul


asupra inflat, iei nr. 1, 2015 cu evolut, ia
inflat, iei n trimestrul I, 2015

Dup
a dinamica relativ modest
a a pret, urilor din luna ianuarie
comparativ cu prognoza, n lunile februarie s, i martie rata anuala a
inflat, iei a avut o evolut, ie peste valorile anticipate. n ansamblu,
datele aferente trimestrului I, 2015 denota o abatere pozitiva ntre
datele efective si prognoza inflatiei publicat
a n Raportul asupra
inflatiei nr. 1, 2015.
n acest sens, valoarea efectiv
a a inflatiei, n perioada ianuariemartie 2014, a fost cu 0.8 puncte procentuale superioar
a celei
anticipate (5.3 la sut
a). Aceast
a abatere s-a accentuat n ultimele
dou
a luni ale trimestrului pe fundalul deprecierii pronunt, ate s, i
peste as, tept
ari a monedei nat, ionale de la nceputul anului curent.

Graficul 1.8: Evolut, ia s, i prognoza IPC de la


implementarea regimului de t, intire a inflat, iei
(%)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
I/10 III/10 I/11 III/11 I/12 III/12 I/13 III/13 I/14 III/14 I/15
Inflaia (efectiv)

Prognoza pe termen scurt a inflaiei

Sursa: BNM

Devierea a fost determinat


a, n cea mai mare parte, de o crestere
a inflat, iei de baz
a superioar
a celei anticipate. Astfel, preturile la
produsele s, i serviciile aferente acestui subcomponent au
nregistrat, n trimestrul I, 2015, o rat
a medie anual
a de 9.3 la
sut
a, cu 1.8 puncte procentuale superioar
a valorii anticipate n
luna ianuarie 2015, ca urmare a unei deprecieri semnificative a
monedei nat, ionale. ntr-o m
asur
a mai redus
a la nregistrarea
abaterii au contribuit s, i pret, urile reglementate s, i pret, urile la
combustibil care au crescut peste as, tept
ari. Astfel, cres, terea
prognozat
a pentru pret, urile reglementate (2.5 la sut
a) a fost cu
0.8 puncte procentuale inferioar
a datelor efective pentru
trimestrul I, 2015, sub impactul major
arii peste as, tept
ari a
pret, urilor la medicamente. Totodat
a, cres, terea pret, urilor la
combustibili n trimestrul I, 2015 a fost cu 2.0 puncte procentuale
superioar
a valorii anticipate. Pentru pret, urile alimentare s-a
nregistrat o abatere negativ
a minor
a (0.1 puncte procentuale)
comparativ cu valoarea anticipat
a (5.9 la sut
a) (tabelul 1.1).

Tabelul 1.1: Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a


componentelor sale
Prognoza

Efectiv

Abaterea

RI 1
tr.I,2015/

tr.I,2015/

Efectiv-

tr.I,2014

tr.I,2014

prognoza

IPC

6.1

5.3

0.8

Inflat, ia de baza

9.3

7.5

1.8

5.8

5.9

-0.1

reglementate

2.5

1.7

0.8

Combustibil

5.2

3.2

2.0

Produsele
alimentare
Pret, urile

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 1.9: Ritmul anual al IPPI (%)


14
12

1.3

Pret, urile product, iei industriale

10
8
6
4

Ritmul anual al IPPI


Ritmul anual al IPPI livrate pe piaa intern
Ritmul anual al IPPI livrate pe piaa extern
Sursa: BNS

3/15

2/15

1/15

12/14

11/14

9/14

10/14

8/14

7/14

6/14

5/14

4/14

2
3/14

Rata anual
a de crestere a preturilor productiei industriale, n
trimestrul I, 2015, a avut o traiectorie ascendenta, nregistrnd un
nivel mediu de 5.7 la sut
a sau cu 1.5 puncte procentuale superior
celui din trimestrul IV, 2014. Aceast
a evolutie a fost influentat
a
de majorarea preturilor la produsele livrate att pe piata extern
a,
ct si pe cea intern
a (Graficul 1.9). n acest sens, rata anual
a de

12

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


crestere a preturilor productiei livrate pe piata externa, n perioada
ianuarie martie 2015, a constituit 7.2 la suta, fiind cu 3.1 puncte
procentuale superioara celei din trimestrul IV, 2014. Totodata, rata
anual
a de crestere a preturilor produselor livrate pe piata intern
a
s-a majorat cu 0.9 puncte procentuale, consemnnd un nivel de
5.2 la sut
a.
n luna martie 2015, valoarea anual
a a indicelui preturilor de
productie (IPPI) a constituit 6.2 la sut
a. n structur
a, n luna de
cele mai mari cresteri n termeni anuali au fost
referint, a
nregistrate la preturile din industria prelucr
atoare si din cea
extractiva, care au constituit 6.9 si 4.6 la suta, respectiv. Totodata,
preturile din sectorul energetic s-au majorat cu 0.8 la sut
a n
comparatie cu luna martie 2014.

Graficul 1.10: Evolutia indicelui preturilor n


constructii (%, fata de perioada similara a
anului precedent)

1.4

Preturile n constructii

n trimestrul I, 2015 ritmul anual de cres, tere a preturilor n


constructii a constituit 7.7 la sut
a, micsorndu-se cu 0.6 puncte
procentuale comparativ cu trimestrul IV, 2014 (Graficul 1.10).

9.5
9.0
8.5

8.3

8.0
7.7

7.5
7.0
I/14
Sursa: BNS

II/14

III/14

IV/14

I/15

n structura economiei nationale, n trimestrul I, 2015, cele mai


de perioada similar
mari cresteri fata
a a anului precedent au fost
nregistrate n urm
atoarele sectoare: telecomunicatii (11.9 la
suta), agricultura (11.0 la suta), electroenergetica (9.0 la suta)
si n constructia obiectelor de menire social-cultural
a (8.8 la
sut
a).

13

Capitolul 2
Mediul extern
n primele luni ale anului 2015, fragilitatea economiei mondiale
s-a accentuat. Pe de o parte, aceasta a permis definitivarea
traiectoriilor unor indicatori macroeconomici, iar pe de alta parte,
a amplificat preocuparile privind evolut, ia economiei mondiale per
ansamblu. Dac
a pn
a nu demult, temperarea din economiile
emergente era privit
a ca un factor tranzitoriu, n ultimele
necesitatea unei
s
apt
amni, statisticile au scos n evidenta
perioade mai ndelungate pentru recuperare. Economia Statelor
Unite ale Americii continu
a s
a evolueze stabil, dar n a doua
jum
atate a anului 2015 se anticipeaz
a o accelerare, ceea ce
explic
a ntr-o oarecare m
asur
a comportamentul precaut al SRF
privind majorarea ratelor dobnzilor dupa ncheierea programului
QE3. Japonia n anul 2014 a nregistrat un declin economic, iar
tendint, a de decelerare a economiei Chinei a continuat s, i n
trimestrul I, 2015, cnd produsul intern brut a ncetinit n termeni
anuali pn
a la 7.0 la sut
a. Recuperarea us, oar
a a economiei zonei
euro este n curs de desf
as, urare, sust, inut
a de cres, terea cererii
interne, de oportunit
at, i mai bune de export s, i de mbun
at
at, irea
condit, iilor de finant, are. n regiune se atest
a o stabilizare a
situat, iei, ns
a aceasta nu poate anula pronosticurile privind
aproximativ 2 ani de criz
a economic
a n Federat, ia Rus
a. Printre
sunt
cele mai importante evenimente n perioada de referint, a
init, ierea programului de relaxare cantitativ
a a B
ancii Centrale
Europene s, i majorarea treptat
a a pret, ului la petrol n condit, iile
orient
arii participant, ilor piet, ei c
atre factorii de moment.

Graficul 2.1: Evolut, ia indicilor PMI*


62.0

Datele privind PMI arat


a c
a, n primele luni ale anului 2015,
economia mondiala a avansat us, or, indicele compus PMI crescnd
de la 53.0 n luna ianuarie la 54.8 n luna martie. Cu except, ia
economiei Federat, iei Ruse, pentru care indicele compus PMI s 50, n celelalte economii
a ment, inut sub valoarea de referint, a
selectate (Graficul 2.1) indicii arat
a aparent o evolut, ie pozitiv
aa
economiei. Astfel, conform Markit, indicele compus PMI n luna
martie 2015 a constituit 59.2 pentru Statele Unite ale Americii,
54.0 pentru zona euro, 55.4 pentru Germania s, i 51.5 pentru
Frant, a. De ment, ionat ca, ncepnd cu luna februarie 2015, indicele
compus PMI pentru Frant, a a depas, it dupa 9 luni pragul de 50, ceea
ce indic
a o mbun
at
at, ire a activit
at, ii economice (Graficul 2.1).

56.0

50.0

44.0
7/14

9/14

11/14

SUA
Germania
Federaia Rus
JPMorgan Global PMI
Sursa: Markit
*Composite Purchasing Managers Index

1/15
Zona euro
Frana
China

3/15

14

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Piet, ele valutare sunt n continuare foarte volatile, influent, ate
n principal de deciziile monetare ale b
ancilor centrale, dar s, i
afectate de unele evolut, ii economice s, i geopolitice. Un factor
important l-a reprezentat deprecierea puternic
a a monedei unice
europene fat, a de dolarul SUA la nceputul lunii martie, cnd BCE a
efectuat prima trans, a din programul de procurare a obligat, iunilor
n valoare de 60 miliarde euro lunar. Deprecierea monedei unice
europene s-a accentuat n ianuarie, cnd BCE a anunt, at despre
init, ierea programului, astfel nct n raport cu dolarul SUA aceasta
s-a depreciat de la 1.20 n primele zile ale lunii ianuarie 2015 la
1.05 la mijlocul lunii martie (Graficul 2.2).

Graficul 2.2: Evolut, ia zilnica a USD/EUR

1.20
USD/EUR

1.15

1.10

1.05
2-ian.

16-ian. 30-ian. 13-feb. 27-feb. 13-mar. 27-mar.

Sursa: BCE

Tabelul 2.1: Aprecierea (-)/deprecierea (+)


medie lunara a valutelor din regiune n tr. I,
2015 (%)
EUR

USD

ian.

febr.

mart.

- 5.8

- 2.3

- 4.5

ian.

febr.

mart.

USD

6.2

1.2

- 11.1

RUB

11.4

4.7

- 6.8

- 3.8

50.0

- 8.9

UAH

1.3

54.8

- 5.0

0.6

- 1.2

0.0

RON

6.9

0.8

4.9

2.2

10.1

- 5.4

MDL

7.6

13.4

- 1.1

Sursa: BCE, BNM, BNR, Banca Centrala a Federat, iei Ruse,


Banca Nat, ionala a Ucrainei, calcule BNM

Graficul 2.3: Ritmul anual de cres, tere a


indicilor pret, urilor mondiale (%)
10
0
-10

-1.2

-20

-5.7

-9.0
-13.6
-17.4

-30

-29.0

-40

-36.3

-34.1-35.8

-50
7/14

9/14

Produse alimentare
Sursa: FMI, calcule BNM

11/14

1/15

3/15

Metale

Energie

Total

n regiune, evolut, ia piet, elor valutare a fost bulversat


a n luna
februarie de deprecierea hrivnei ucrainene n medie cu 54.8 la
de dolarul SUA s, i cu 50.0 la sut
de euro. Cu
sut
a fat, a
a fat, a
toate c
a pret, urile la petrol au fost n cres, tere, rubla ruseasc
a s-a
de dolarul
depreciat n luna februarie n medie cu 4.7 la sut
a fat, a
de euro. Abia n luna martie, att
SUA s, i cu 1.2 la sut
a fat, a
hrivna ucrainean
a, ct s, i rubla ruseasc
a s-au apreciat us, or, drept
urmare a detensionarii situat, iei aferente conflictului ucrainean s, i a
calm
arii piet, elor financiare. Astfel, n luna martie, rubla ruseasc
a
s-a apreciat cu 6.8 la sut
a n raport cu dolarul SUA s, i cu 11.1 la
sut
a n raport cu euro, iar hrivna ucrainean
a s-a apreciat cu 5.0
de dolarul SUA s, i cu 8.9 la sut
de euro. Leul
la sut
a fat, a
a fat, a
romnesc continu
a s
a fie relativ stabil n raport cu moneda unic
a
europeana, dar s-a apreciat treptat n raport cu dolarul SUA, astfel
urmnd tendint, a valutei de referint, a. Pentru comparat, ie, moneda
nat, ional
a s-a depreciat n primele dou
a luni ale anului 2015, iar
de dolarul
n luna martie s-a apreciat n medie cu 1.1 la sut
a fat, a
de moneda unic
SUA s, i cu 5.4 la sut
a fat, a
a european
a (Tabelul
2.1).
Pret, urile internat, ionale la materiile prime au continuat s
a
scada, n trimestrul I, 2015 fiind mai mici n medie cu 19.1 la suta
fat, a de trimestrul anterior s, i cu 35.4 la suta comparativ cu aceeas, i
perioada a anului precedent. Cel mai mult s-au diminuat pret, urile
la energie, n medie cu 27.0 la suta fat, a de trimestrul precedent s, i
de perioada similar
cu 45.9 la sut
a fat, a
a a anului anterior.
Pret, urile la metale, de asemenea, au fost n sc
adere, reflectnd
cererea mondial
a slab
a s, i temperarea activit
at, ii n economiile
emergente. Reducerea pret, urilor internat, ionale la produsele
alimentare a fost din ce n ce mai evident
a, n luna martie
pret, urile internat, ionale la produsele alimentare fiind cu 21.3 la
sut
a mai mici comparativ cu luna martie a anului precedent, n
cea mai mare parte datorit
a recoltei bogate din anul 2014, care a
majorat livrarile de export, precum s, i perspectivelor satisfacatoare
privind recolta din anul curent (Graficul 2.3).
Contrar evolut, iei din a doua jum
atate a anului trecut, pret, ul
petrolului marca Brent (s, i prin corelat, ie s, i cel Urals) a avut o

Capitolul 2. Mediul extern


evolut, ie mixt
a n trimestrul I, 2015. Astfel, n luna ianuarie,
pret, ul mediu al petrolului marca Urals a consemnat o valoare
minim
a de 46.6 dolari SUA/baril, dup
a care n luna februarie s-a
majorat pn
a la 57.3 dolari SUA/baril, n luna martie
diminundu-se din nou pn
a la 54.5 dolari SUA/baril. Printre
factorii care au determinat majorarea pret, urilor la petrol se
num
ar
a amplificarea riscurilor geopolitice n Libia s, i Yemen,
temperarea cres, terii rezervelor de petrol n SUA, dar s, i pozit, ia mai
rile membre OPEC privind anticiparea
multor oficiali din t, a
recuper
arii pret, urilor la petrol n viitorul apropiat. Totodat
a,
factorul de baz
a care a determinat reducerea semnificativ
a a
pret, urilor la petrol n a doua jum
atate a anului trecut nu a fost
eliminat, datele Administrat, iei SUA privind Informat, ia Energetic
a
arat
a c
a surplusul de petrol s-a ment, inut pentru a cincisprezecea
lun
a consecutiv, n martie 2015 fiind de 2.1 milioane barili pe zi
(mbz). De asemenea, se anticipeaza ridicarea embargoului pentru
petrolul din Iran, ceea ce va conduce de asemenea la cres, terea
ofertei mondiale de petrol. De ment, ionat c
a, pret, ul petrolului
marca WTI a atins valori minime pe fundalul cres, terii rezervelor
de petrol n SUA, ceea ce a condus la cres, terea diferent, ei dintre
pret, urile petrolului Brent s, i WTI (Graficul 2.4).

15

Graficul 2.4: Evolut, ii pe piat, a mondiala a


petrolului
105.0

2.5

109.0

2.0
90.0

1.5
1.0

75.0
0.5
57.3

60.0

0.0
-0.5

Pe fundalul politicii monetare ultra-stimulative se atest


a o
reducere a ratei s, omajului n zona euro, n luna februarie aceasta
diminundu-se pn
a la 11.3 la sut
a. Tendint, a de diminuare a fost
atestata s, i n Italia, unde n februarie rata s, omajului a fost de 12.7
la suta, s, i n Romnia, unde rata s, omajului s-a diminuat us, or pna
rile estice predilecte emigrant, ilor cu scop de
la 6.4 la sut
a. n t, a
lucru din Republica Moldova rata s, omajului este n cres, tere, astfel
reflectndu-se criza economic
a din regiune. Datele statistice
disponibile arat
a c
a rata s, omajului n Federat, ia Rus
a s-a majorat,
n luna martie 2015 pn
a la 5.9 la sut
a, iar n Ucraina, n
trimestrul IV, 2014, rata medie a s, omajului a crescut pn
a la 10.6
de 9.5 la sut
la sut
a, fat, a
a n trimestrul anterior (Graficul 2.5).

46.6

45.0
1/14

4/14

7/14

10/14

-1.0

1/15

Surplus/deficit de petrol la nivel mondial (mbz) - scala din


dreapta
Urals (USD/baril)
Sursa: Ministerul Economiei al Federat, iei Ruse, Administrat, ia
SUA privind Informat, ia Energetica

Graficul 2.5: Rata s, omajului n zona euro, Italia,


Romnia s, i Federat, ia Rusa (%)
15.0
12.7
10.0

Economia Statelor Unite ale Americii a crescut, n trimestrul IV,


2014, cu 0.5 la sut
a comparativ cu trimestrul III, 2014 s, i cu 2.4
la sut
a comparativ cu trimestrul IV, 2013. Temperarea us, oar
aa
economiei care a nceput n trimestrul IV, 2014 s, i care a continuat
s, i n primele luni ale anului 2015, aparent a fost una temporar
a
s, i cel mai probabil din cauze naturale, precum vremea extrem
de rece. Totus, i, un alt factor, precum aprecierea dolarului SUA,
nu poate fi neglijat n recenta ncetinire a activit
at, ii economice,
datele privind piat, a muncii, vnz
arile cu am
anuntul s, i product, ia
industriala confirmnd aceasta prin evolut, ii mai put, in performante.
Acest lucru provoaca reticent, a Sistemului Rezervelor Federale fat, a
de potent, iala majorare a ratelor dobnzilor. Rata s, omajului s-a
ment, inut n luna martie la nivelul lunii februarie, de 5.5 la sut
a.
Chiar dac
a evolut, iile lunare ale pret, urilor de consum sunt us, or
pozitive, rata anual
a a inflat, iei tinde spre palierul negativ (-0.1

54.5

11.3

6.4

5.0

5.8
0.0
1/14
Italia

3/14

5/14

Zona euro

7/14

9/14

Romania

11/14

1/15

Federaia Rus

Sursa: Eurostat, Serviciul Federal de Statistica al Rusiei

16

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Tabelul 2.2: Evolut, ia produsului intern brut s, i


a indicelui pret, urilor de consum n economiile
selectate (%)
PIB
tr.IV,14/

tr.IV,14/

tr.III,14

tr.IV,13

(pe seria

(pe seria

ajustata

bruta)

IPC
2014

dec.14/

mart.15/

dec.13

mart.14

sezonier)

SUA

0.5

2.4*

2.4

0.8

-0.1

Zona euro

0.3

0.9

0.9

-0.2

-0.1

Germania

0.7

1.6

1.6

0.2

0.3

Franta

0.1

0.4

0.4

0.1

-0.1

Italia

0.0

-0.6

-0.4

0.0

-0.1

Romnia

0.5

2.6

2.9

0.8

0.8

China

1.5

7.3

7.4

1.5

1.4

Rus
a

0.0

0.4

0.6

11.4

16.9

Ucraina

-3.4

-14.8

-6.8

24.9

45.8

Federatia

Sursa: Eurostat, Oficiile nat, ionale de statistica vizate


*n baza seriei ajustata sezonier

la sut
a n lunile ianuarie s, i martie, 0.0 la sut
a n luna februarie)
(Tabelul 2.2).
Dupa ce n anul 2014, produsul intern brut n zona euro a crescut
doar cu 0.9 la sut
a, economia zonei euro continu
a ncet, dar
persistent, recuperarea, iar programul de relaxare cantitativ
a al
BCE aparent va contribui s, i mai mult la accelerarea cres, terii
economice n anul 2015. n lunile februarie s, i martie, pe fundalul
cres, terii pret, urilor la petrol s, i a consumului intern, nivelul
armonizat al pret, urilor de consum n zona euro a crescut pe o
baz
a lunar
a cu 0.6 s, i 1.1 la sut
a, respectiv. Totodat
a, cuantumul
deflat, iei anuale se marginalizeaz
a treptat, n martie consemnnd
o valoare de doar minus 0.1 la sut
a. Rata s, omajului n zona euro
a scazut n luna februarie 2015 pna la 11.3 la suta, dintre care n
Italia pn
a la 12.7 la sut
a, iar n Romnia pn
a la 6.4 la sut
a. De
asemenea, product, ia industrial
a n luna februarie a crescut cu 1.1
de
la sut
a comparativ cu ianuarie 2015 s, i cu 1.3 la sut
a fat, a
nivelul din februarie 2014. Pe fundalul deprecierii monedei unice
europene, exporturile n zona euro s-au accelerat us, or spre
sfrs, itul anului 2014 s, i aparent tendint, a a continuat s, i n primele
luni ale anului 2015. n ianuarie-februarie 2015, exporturile n
zona euro au crescut n medie cu 2.0 la sut
a comparativ cu
perioada similara a anului precedent, dintre care doar n februarie
s-au majorat cu 4.0 la sut
a.
Economia Romniei a avansat n anul 2014 n medie cu 2.9 la
sut
a, dintre care n trimestrul IV, 2014 produsul intern brut a
nregistrat o cres, tere de 0.5 la sut
a comparativ cu trimestrul
precedent s, i cu 2.6 la sut
a comparativ cu acelas, i trimestru al
anului 2013. n economia Romniei se atest
a o temperare n
activitatea industrial
a, n primele dou
a luni ale anului 2015
volumul product, iei industriale a crescut n medie doar cu 2.4 la
de aceeas, i perioada a anului precedent. Aceasta se
sut
a fat, a
explic
a s, i prin temperarea exporturilor, care n primele dou
a luni
ale anului au crescut n medie cu 3.6 la sut
a comparativ cu
perioada similara a anului anterior. De asemenea, investit, iile sunt
n declin comparativ cu anii precedent, i. Nivelul sc
azut al inflat, iei,
de asemenea reflect
a temperarea economiei prin intermediul
consumului. Astfel, BNR n ianuarie, februarie s, i aprilie a redus
rata de politica monetara cu cte 0.25 puncte procentuale, pna la
2.0 la sut
a. M
asurile de politic
a monetar
a au condus la
ment, inerea ratei lunare a inflat, iei s, i la cres, terea nivelului anual al
inflat, iei, n martie pret, urile de consum majorndu-se cu 0.4 la
sut
a comparativ cu luna precedent
a s, i cu 0.8 la sut
a comparativ
cu luna martie 2014.
Dou
a mari economii, parteneri comerciali ai Republicii Moldova,
se afl
a n criz
a, datele privind produsul intern brut n trimestrul
IV, 2014 arat
a cres, terea economiei Federat, iei Ruse cu doar 0.4
de
la sut
a comparativ cu perioada similar
a a anului 2013 (fat, a

Capitolul 2. Mediul extern


trimestrul III s-a nregistrat stagnare) s, i contractarea economiei
Ucrainei cu 14.8 la suta comparativ cu perioada similara a anului
2013. n aceleas, i timp, pret, urile de consum avanseaza foarte rapid
n economiile ment, ionate, n luna martie 2015 n Federat, ia Rusa sa nregistrat o inflat, ie lunara de 1.2 la suta s, i anuala de 16.9 la suta,
iar n Ucraina pret, urile de consum s-au majorat cu 10.8 la sut
a n
baz
a lunar
a s, i cu 45.8 la sut
a n baz
a anual
a. Totus, i, pe fundalul
rilor vizate, se anticipeaz
aprecierii recente a monedelor t, a
a o
temperare a cres, terii pret, urilor de consum n lunile urm
atoare.
Deopotriv
a cu alte statistici privind sectorul real s, i monetar, care
reflect
a situat, ia precar
a a economiilor ment, ionate, consecint, ele
asupra activit
at, ii economiei nat, ionale sunt semnificative, printre
care diminuarea volumului remiterilor din Federat, ia Rus
a, drept
urmare a cres, terii ratei s, omajului pn
a la 5.9 la sut
a n luna
martie 2015, a noilor reguli privind migrat, ia n Federat, ia Rus
a s, i
a major
arii costurilor de existent
a pentru emigrant, ii cu scop de
lucru.

17

18

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Capitolul 3
, ii
Evolut, ii ale activitat
economice
3.1

Cererea s, i product, ia

n trimestrul IV, 2014, PIB a nregistrat o crestere de 4.2 la sut


a
comparativ cu perioada similar
a a anului 2013t, aceast
a valoare
fiind inferioar
a (1.7 puncte procentuale) celei din trimestrul III, 2014,
dar semnificativ peste valorile din prima jum
atate a anului precedent.
Seria ajustat
a sezonier relev
a o dinamic
a us, or ascendent
a a PIB s, i
comparativ cu trimestrul III, 2014 (cu 0.1 la sut
a).
n anul 2014, ritmul de cres, tere a PIB a constituit 4.6 la sut
a, fiind
cu 4.8 puncte procentuale inferior celui din anul 2013, n mare
parte ca urmare a unei contribut, ii mai modeste din partea cres, terii
product, iei agricole, dar s, i a unui climat extern nefavorabil, care s-a
materializat prin deteriorarea activit
at, ii economice a principalilor
parteneri comerciali, precum s, i prin impunerea unor embargouri
din partea Federat, iei Ruse. Totus, i, des, i modest
a, evolutia pozitiv
a
a activit
atii economice n anul 2014 a fost favorizat
a partial de
tendinta de depreciere a monedei nationale n raport cu principalii
parteneri comerciali, de o product, ie agricol
a bun
a, precum s, i de
primele facilit
at, i pentru exportul produselor autohtone oferite de
UE care au compensat ntr-o anumit
a m
asur
a restrict, iile impuse de
Federat, ia Rus
a.

Cererea
Din perspectiva utiliz
arilor (Graficul 3.1), temperarea ritmului
de crestere economic
a n trimestrul IV, 2014 a fost cauzat
a de
contractarea tot mai accentuat
a a exporturilor (cu 4.0 la sut
a) n
contextul embargourilor impuse de c
atre Federat, ia Rus
a pentru
produsele autohtone din a doua jumatate a anului 2014. n acelas, i
timp, scaderea ritmului anual de cres, tere a PIB a fost determinata
de cres, terea importurilor cu 2.3 la sut
a, ceea ce a generat o
contribut, ie negativa sesizabila n perioada de referint, a. Pe de alta

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
parte, contribut, ii semnificative pozitive la dinamica PIB au fost
generate de evolut, ia consumului privat s, i a investit, iilor. Astfel, n
trimestrul IV, 2014 consumul gospod
ariilor populat, iei a continuat
traiectoria semnalat
a s, i n perioadele precedente, urcnd pn
a la
4.5 la suta n contextul majorarii venitului disponibil al populat, iei.
Cres, terea anuala a formarii brute de capital fix a constituit 12.1 la
sut
a, cu 0.6 puncte procentuale superioar
a celei din trimestrul III,
2014, exercitnd astfel un impact major asupra evolut, iei anuale
a PIB. Similar perioadelor precedente, consumul administratiei
publice a nregistrat un ritm negativ, contractndu-se cu 0.2 la suta
comparativ cu sfrsitul anului 2013, nsa impactul acestei evolutii
la dinamica PIB a fost unul neglijabil.

19

Graficul 3.1: Contribut, ia componentelor cererii


la cres, terea PIB (p.p.)
15
9.4
10
5.9
4.2
3.6

-5

2013
I/14
Cons. admin. publice i private
Formarea brut de cap.
Cons. gospodriilor pop.

Cererea de consum a populatiei


n trimestrul IV, 2014 ritmul anual de crestere a consumului
populatiei si-a continuat tendinta ascendent
a semnalat
a n prima
jum
atate a anului. Astfel, ritmul anual de crestere a consumului
a constituit 4.5 la sut
a, fiind cu 0.7 puncte procentuale superior
celui din trimestrul III, 2014.

II/14

III/14
Import
Export
Rata creterii PIB

IV/14

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.2: Contribut, ia componentelor


(p.p.) la cres, terea consumului final al

gospodariilor
populat, iei (%)
6

Cresterea anual
a a consumului populatiei n trimestrul IV, 2014 a
fost influentat
a de evolutia pozitiv
a a tuturor componentelor
, cheltuielile pentru
acestuia. Astfel, n perioada de referinta
procurarea bunurilor s-au majorat cu 3.9 la sut
a, genernd cea
mai mare contributie la formarea ritmului anual (de 2.4 puncte
procentuale). Totodat
a, cheltuielile pentru procurarea serviciilor
s-au majorat cu 6.5 la sut
a n comparatie cu trimestrul IV al
anului 2013, dar, n contextul unei ponderi diminuate a acestora,
contributia (1.4 puncte procentuale) a fost mai redus
a n
comparatie cu cea din partea cheltuielilor pentru procurarea
bunurilor. De mentionat c
a, dup
a diminuarea din trimestrul
precedent, n trimestrul IV, 2014 consumul n forma natural
aa
de
trecut n palierul pozitiv, majorndu-se cu 3.7 la sut
a fata
trimestrul IV, 2013 s, i genernd o contributie de 0.6 puncte
procentuale (Graficul 3.2).

4.2

5.1

4.5

3.8

4
3

1.9

2
0.6

1
0
-1

IV/13

I/14

II/14

III/14

IV/14

Consumul n form natural


Cheltuielile pentru procurarea serviciilor
Cheltuielile pentru procurarea bunurilor
Consumul final al gospodriilor populaiei

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.3: Evolut, ia venitului disponibil al


populat, iei (%, fat, a de perioada similara
a
anului
precedent)
s, i
contribut, iile
subcomponentelor (p.p.)
12.0

n trimestrul IV, 2014 ritmul anual de crestere a venitului


disponibil al populat, iei a consemnat un nivel de 7.7 la suta sau cu
5.9 puncte procentuale superior celui din trimestrul III, 2014
(Graficul 3.3). Aceast
a evolutie a fost determinat
a n principal de
majorarea venitului din partea activit
atii salariale, care a generat
cea mai mare contributie la formarea ritmului anual (4.5 puncte
procentuale). Totodat
a, au nregistrat cresteri componentele:
prestatii sociale, activitatea individual
a non-agricol
a si cea
agricol
a, care n comun au generat o contributie de 3.7 puncte
procentuale la formarea ritmului anual. De mentionat c
a, n
, ritmul anual de crestere a venitului
perioada de referinta
disponibil al populatiei n termeni reali s-a amplificat, pn
a la
valoarea de 2.8 la sut
a, fiind cu 5.9 puncte procentuale superior
celui din trimestrul precedent.

7.7
8.0
4.0

2.8

0.0
-4.0

IV/13

I/14
II/14
III/14
IV/14
Alte venituri
Prestaii sociale
Venit din proprietate
Venit din activitatea individual non-agricol
Activitatea individual agricol
Activitatea salariata
Venituri disponibile - total
Venit disponibil, termeni reali

Sursa: BNS

20

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Sectorul public
Executarea bugetului public nat, ional

Graficul 3.4:
Dinamica veniturilor s, i a

cheltuielilor publice (%, cres, tere anuala)


25
20
18.1
15

Conform datelor furnizate de c


atre Ministerul Finantelor, n dou
a
luni ale anului 2015 la bugetul public national au fost acumulate
venituri n sum
a total
a de 5449.0 milioane lei, cu 37.2 milioane
de sarcinile stabilite
lei mai putin sau la nivel de 99.3 la sut
a fata
pe perioada de raportare. n comparatie cu perioada similar
aa
anului 2014, ncasarile au nregistrat o crestere de 430.7 milioane
lei sau cu 8.6 la sut
a (Graficul 3.4).

10
8.6

5
0

1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15


Veniturile publice
Sursa: Ministerul Finant, elor

Cheltuieli publice

Din suma total


a a veniturilor bugetului public national, veniturile
fiscale au constituit 4980.7 milioane lei, iar ncas
arile nefiscale
162.7 milioane lei. Sarcinile stabilite pe perioada dat
a au fost
ndeplinite la nivel de 105.0 la sut
a si 124.5 la sut
a, respectiv. n
comparatie cu dou
a luni ale anului 2014, veniturile fiscale s-au
majorat cu 588.2 milioane lei, iar ncasarile nefiscale s-au micsorat
cu 24.6 milioane lei.
Veniturile administrate de c
atre Serviciul Fiscal de Stat constituie
61.6 la suta din suma totala a veniturilor bugetului public national
si 35.8 la sut
a revine veniturilor administrate de c
atre Serviciul
Vamal. Sarcina de colectare a veniturilor prev
azut
a pe perioada
de gestiune a fost realizat
a de c
atre organele fiscale la nivel
de suma
de 108.6 la sut
a (cu 266.1 milioane lei mai mult fata
preconizat
a) si de c
atre organele vamale - la nivel de 99.3 la
de prevederile perioadei
sut
a (cu 13.2 milioane lei mai putin fata
gestionare). Comparativ cu perioada similar
a a anului 2014,
ncas
arile veniturilor administrate de c
atre organele Serviciului
Fiscal de Stat au crescut cu 425.3 milioane lei sau cu 14.5 la sut
a,
iar ncasarile veniturilor administrate de catre organele Serviciului
Vamal - cu 99.5 milioane lei sau cu 5.4 la sut
a.
Din suma total
a a veniturilor fiscale, impozitele pe venit au fost
acumulate n suma de 618.0 milioane lei, fiind cu 53.3 milioane lei
mai mult sau la nivel de 109.4 la suta fata de prevederile perioadei
de raportare, si cu 105.4 milioane lei sau cu 20.6 la suta mai mult
de perioada similar
fata
a a anului 2014.
Pentru sustinerea bugetului si pentru finantarea proiectelor
finantate din surse externe din partea donatorilor externi si
investitorilor autohtoni au fost debursate granturi n suma de 98.4
milioane lei, dintre care granturi interne 14.6 milioane lei si
granturi externe 83.8 milioane lei.
Partea de cheltuieli a bugetului public national s-a executat n
suma de 6323.4 milioane lei, cu 2378.0 milioane lei mai putin sau
de prevederile perioadei de referint, a
.
la nivel de 72.7 la sut
a fata
Comparativ cu perioada similar
a a anului 2014, cheltuielile

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
bugetului public national s-au majorat cu 969.5 milioane lei sau
cu 18.1 la sut
a. Cheltuielile publice au fost directionate pentru:
realizarea programelor cu caracter social-cultural 77.0 la sut
a;
domeniul economiei nationale 6.5 la sut
a; ap
ararea national
a,
mentinerea ordinii publice si securitatea national
a 6.2 la sut
a;
servicii de stat cu destinatie generala 4.5 la suta si alte domenii
5.8 la sut
a.
Executarea bugetului public national n primele dou
a luni ale
anului 2015 s-a ncheiat cu un deficit n sum
a de 874.4 milioane
lei. Soldurile n conturile bugetului public national la situatia
din 28 februarie 2015 s-au micsorat, comparativ cu situatia din
1 ianuarie 2015, cu 444.2 milioane lei si au constituit 2805.6
milioane lei.
Datoria de stat
La situatia din 28 februarie, soldul datoriei de stat a Republicii
Moldova a constituit 31168.0 milioane lei si a fost format din
datoria de stat extern
a n proportie de 77.6 la sut
a si datoria de
de luna februarie 2014, datoria
stat intern
a 22.4 la sut
a. Fata
de stat s-a majorat cu 6467.0 milioane lei sau cu 26.2 la sut
a, din
contul cresterii datoriei de stat externe (cu o contributie de +26.4
puncte procentuale) si a datoriei de stat interne (cu o contributie
de -0.2 puncte procentuale).
Pe parcursul primelor doua luni ale anului 2015, soldul datoriei de
stat externe s-a majorat cu circa 3784.2 milioane lei, constituind la
sfrs, itul lunii februarie 24179.5 milioane lei. Totodat
a, n valut
a
straina, soldul datoriei de stat externe a constituit 1287.3 milioane
dolari SUA, nregistrndu-se o micsorare, comparativ cu nceputul
anului, cu 18.8 milioane dolari SUA, cauzat
a de atingerea valorii
rii externe nete cu 18.8 milioane dolari SUA si a
pozitive a finanta
de alte
fluctuatiei negative a ratei de schimb a dolarului SUA fata
valute str
aine cu 37.6 milioane dolari SUA.
La situatia din 28 februarie 2015, datoria de stat intern
a a
constituit 6988.5 milioane lei, fiind cu 40.2 milioane lei mai mic
a
dect n februarie 2014, echivalentul unei diminu
ari de 0.6 la
sut
a. Datoria intern
a a fost format
a din VMS emise pe piata
primar
a (69.2 la sut
a), VMS convertite (29.5 la sut
a) si VMS
pentru asigurarea stabilit
atii financiare (1.3 la sut
a).
Pentru serviciul datoriei de stat interne n primele dou
a luni ale
anului 2015 au fost utilizate mijloace b
anesti n sum
a de 69.5
milioane lei sau 99.7 la sut
a din mijloacele prev
azute pentru
aceast
a perioad
a.

21

22

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Curba randamentelor Valorilor mobiliare de stat (VMS)

Graficul 3.5: Curba randamentelor VMS (%)


20.0
15.62

15.46
13.09

15.0
12.25

11.03
8.74

8.65

6.19

6.45

7.09

91z 182z

364z

8.43

10.0

8.94

4.55
5.0

n trimestrul I al anului 2015, volumul VMS tranzactionate pe


piata primara a constituit 1801.1 milioane lei, cu 18.4 la suta mai
putin dect n trimestrul IV, 2014. Volumul valorilor mobiliare
puse n circulatie pe parcursul perioadei de referint, a a fost inferior
volumului ofertei anuntate initial de Ministerul Finantelor cu 21.2
la suta. Raportul dintre cererea din partea participantilor la licitatii
si oferta din partea organului emitent n trimestrul I, 2015 a fost
de 0.8.

4.27
0.0
TR I, 2015

2ani
TR IV, 2014

3ani
TR I, 2014

Sursa: BNM

Pe parcursul trimestrului I, 2015, rata medie efectiva a dobnzii la


bonurile de trezorerie cu scadenta la 91 de zile a constituit 12.25
la sut
a, fiind peste nivelul mediu al ratei dobnzii din trimestrul
precedent cu 7.70 puncte procentuale. Bonurile de trezorerie de
182 de zile au fost plasate la o rata medie efectiva de 15.62 la suta
- cu 7.19 puncte procentuale peste nivelul trimestrului IV, 2014,
iar cele cu scadenta la 364 zile 15.46 la sut
a, cu 6.72 puncte
procentuale mai mult dect n trimestrul anterior.
Obligatiunile de stat cu scadenta la 2 ani au fost tranzactionate
la o rat
a medie efectiv
a de 13.09 la sut
a, aceasta nregistrnd o
de trimestrul precedent.
crestere de 4.44 puncte procentuale fata
Obligatiunile de stat cu scadenta la 3 ani au fost plasate cu o rat
a
medie efectiv
a de 11.03 la sut
a, cu 2.09 puncte procentuale mai
de trimestrul IV, 2014 (Graficul 3.5).
mare fata

Graficul 3.6: Investit, ii n active materiale pe


termen lung pe tipuri de mijloace fixe (%, fat, a
de perioada similara a anului precedent)
40
30

Cea mai mare pondere n volumul VMS pus n circulatie pe


a fost cea a bonurilor de
parcursul perioadei de referint, a
trezorerie cu scadenta la 182 zile, acestea au constituit 42.0 la
sut
a din totalul tranzactiilor, urmate de bonurile de trezorerie de
364 de zile a c
aror pondere a constituit 35.3 la sut
a, ponderea
bonurilor de trezorerie de 91 de zile a constituit 22.2 la sut
a.
Volumul obligatiunilor de stat cu maturitatea de 3 ani a constituit
0.4 la sut
a din totalul tranzactiilor, iar volumul obligatiunilor de
stat cu scadenta la 2 ani a fost nesemnificativ, ponderea acestora
fiind mai mic
a dect 0.1 la sut
a din total.

20
10

Cererea de investit, ii

0
-10
-20
-30
2010

2011

2012

2013

Investiii n active materiale pe termen lung


Cldiri de locuit
Cldiri (exclusiv cldiri de locuit) i edificii
Utilaje, maini i mijloace de transport
Alte mijloace fixe

2014

n trimestrul IV, 2014, ritmul anual de crestere a formarii brute de


capital fix a constituit 12.1 la suta (n trimestrul III, 2014 11.5 la
suta). Aceasta majorare s-a produs pe seama cresterii pronuntate a
cheltuielilor pentru masini si utilaje (20.0 la suta) si a celor pentru
constructii (10.7 la sut
a).

Sursa: BNS

Volumul investitiilor n active materiale pe termen lung n perioada


ianuarie decembrie 2014 a nregistrat o crestere de 1.8 la sut
a
de perioada similar
fata
a a anului 2013 (Graficul 3.6).

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
n functie de tipurile de mijloace fixe, investitiile n cl
adiri
nerezidentiale s-au majorat cu 7.0 la sut
a, iar investitiile n alte
mijloace fixe si componenta utilaje, masini si mijloace de
transport au nregistrat cresteri mai modeste, de 3.7 si 1.7 la suta
respectiv. Totodat
a, ritmul anual de crestere a investitiilor n
cl
adiri de locuit a continuat s
a se plaseze n palierul negativ,
consemnnd o valoare de minus 7.2 la sut
a.

23
Graficul 3.7: Investit, ii n active materiale pe
termen lung pe surse de finant, are (%, fat, a de
perioada similara a anului precedent)
120
100
80
60
40
20
0

Din perspectiva surselor de finantare pentru realizarea procesului


investitional (Graficul 3.7), cheltuielile din contul surselor
bugetare de stat, precum si ale bugetelor unit
at, ilor
administrativ-teritoriale au crescut semnificativ, cu 94.2 s, i 52.2 la
de anul 2013. Totusi, cele mai importante
sut
a respectiv, fata
surse de finantare a investitiilor (cu o pondere de 55.0 si 20.6 la
sut
a) r
amn a fi mijloacele proprii ale agentilor economici si ale
populatiei, alte surse, a c
aror valoare, ns
a, a nregistrat o
contractare de 5.5 si 3.9 la sut
a, respectiv. Cea mai ampl
a
reducere s-a produs pe segmentul surselor de finantarea din
str
ain
atate, care si-au accentuat traiectoria descendent
a,
nregistrnd o crestere anual
a negativ
a de 40.3 la sut
a.

-20
-40
-60
2010

2011

2012

2013

2014

Investiii n active materiale pe termen lung


Bugetul de stat
Bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Mijloacele proprii ale ntreprinderilor i populaiei
Mijloacele investitorilor strini
Alte surse

Sursa: BNS

Graficul 3.8: Evolut, ia ritmului anual de cres, tere


a exporturilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de
(p.p.)
t, ari
20
16

Cererea extern
a net
a1

12
8

n trimestrul IV, 2014, rata anual


a de crestere a exporturilor
(exprimate n dolari SUA) a consemnat o temperare pronuntata n
comparatie cu trimestrul III, 2014, astfel nregistrnd un nivel de
minus 12.4 la sut
a sau cu 5.9 puncte procentuale inferioar
a celei
din trimestrul III, 2014. Evolutia respectiv
a a fost determinat
a
ri
de diminuarea exporturilor destinate tuturor grupelor de ta
(Graficul 3.8). De mentionat c
a, pentru al saptelea trimestru
rilor CSI nregistreaz
consecutiv exporturile destinate ta
a ritmuri
negative de crestere, conditionate, n principal, de diminuarea
n termeni anuali a volumului exporturilor destinate Federatiei
rilor UE dup
Ruse. Totodat
a, exporturile destinate ta
a o perioad
a
de sase trimestre n care au nregistrat ritmuri pozitive de crestere,
n trimestrul IV, 2014 s-au contractat cu circa 4.9 la sut
a, astfel
genernd o contributie negativ
a de 2.3 puncte procentuale la
formarea ratei anuale de crestere a exporturilor. Exporturile
rilor clasificate ca Restul lumii n trimestrul IV, 2014
destinate ta
s-au diminuat cu 1.4 la sut
a, genernd o contributie de minus 0.3
puncte procentuale.

4
0
-4
-8
-12
-16
IV/13

I/14

UE

CSI

II/14
Restul lumii

III/14

IV/14

Exporturile

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.9:
Evolut, ia ritmului anual
al
exporturilor
(%)
s, i
contribut, ia

subcomponentelor pe grupe de marfuri


(p.p.)
20
16
12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
IV/13

Analiza evolutiei exporturilor pe grupe de m


arfuri, arat
a c
a
temperarea ritmului anual de crestere a exporturilor n trimestrul
IV, 2014 comparativ cu trimestrul III, 2014 a fost conditionat
a, n
principal, de diminuarea semnificativ
a a contributiei din partea
grupelor produse alimentare, ale regnului animal, b
auturi si
gr
asimi (minus 7.9 puncte procentuale) si materiale textile si
1

S-au utilizat datele trimestriale cu privire la evolut, ia comert, ului exterior al


Republicii Moldova, exprimate n mii dolari SUA.

I/14

II/14

III/14

Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Ritmul anual de cretere al exporturilor, (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

IV/14

24

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Graficul 3.10: Evolut, ia ritmului anual de


cres, tere a importurilor (%) s, i contribut, ia pe
(p.p.)
categorii de t, ari
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

IV/13

I/14

UE

II/14

CSI

III/14

Restul lumii

IV/14
Importurile

mbr
ac
aminte (minus 1.9 puncte procentuale), astfel genernd
contributii negative la formarea ratei anuale de 6.4 si 2.0 puncte
procentuale, respectiv (Graficul 3.8).
Similar evolutiei ratei anuale de cres, tere a exporturilor, cea a
importurilor s-a pozitionat n trimestrul IV, 2014 n palierul negativ,
consemnnd astfel un nivel de minus 4.7 la suta. De mentionat ca,
pe tot parcursul anului 2014 rata anuala de crestere a importurilor
s-a pozitionat n palierul negativ. Contractarea ratei anuale de
crestere a importurilor n trimestrul IV, 2014 a fost conditionat
a
rile CSI (minus 11.8
de diminuarea importurilor de m
arfuri din ta
la sut
a) si cele din UE (minus 7.6 la sut
a). Totodat
a, importurile
rile clasificate ca Restul lumii s-au majorat cu 4.9 la sut
din ta
a,
astfel genernd o contributie pozitiv
a de 1.6 puncte procentuale
la formarea ratei anuale de cres, tere a importurilor.

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.11:
Evolut, ia ritmului anual
al
importurilor
(%)
s, i
contribut, ia

subcomponentelor pe grupe de marfuri


(p.p.)
4
2
0
-2
-4
-6
-8
IV/13

I/14

II/14

III/14

IV/14

Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Ritmul anual de cretere al importurilor, (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.12: Evolut, ia n termeni reali a


comert, ului extern (%, fat, a de perioada similara
a anului precedent)

Export
Import

Rata anuala de crestere a exporturilor, precum si cea a importurilor


s-au contractat semnificativ n primele dou
a luni ale anului 2015.
Astfel, n perioada analizat
a, exporturile s-au diminuat cu 12.7 la
sut
a n termeni anuali, iar importurile cu 22.0 la sut
a. Totodat
a,
dup
a o perioad
a de cinci luni n care rata anual
a de crestere a
importurilor a dep
asit-o pe cea a exporturilor, n lunile ianuarie
si februarie 2015 situatia a devenit diametral opus
a (Graficul
3.12). De mentionat c
a, n perioada ianuarie - februarie 2015,
exporturile de marfuri autohtone s-au diminuat doar cu 2.8 la suta,
spre deosebire de reexporturile care au consemnat o contractare
net superioar
a (minus 29.7 la sut
a).

Sursa: BNS

2/15

1/15

12/14

11/14

10/14

9/14

8/14

7/14

6/14

5/14

4/14

3/14

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi n primele dou


a
luni ale anului 2015 a constituit 54.6 la sut
a, spre deosebire de
perioada similar
a a anului 2014, cnd nregistrase valoarea de
48.8 la sut
a.
2/14

25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

Pe grupe de m
arfuri (Graficul 3.11), diminuarea ratei anuale de
cres, tere a importurilor a fost influentat
a, n principal, de evolutia
negativ
a a importurilor de produse alimentare, ale regnului
animal, b
auturi si gr
asimi, produse minerale, materialele
textile si mbr
ac
aminte si de produsele industriei chimice si a
prelucr
arii lemnului, care au generat contributii negative de 2.3,
1.9, 1.4 si 0.8 puncte procentuale, respectiv. Totodat
a, n directia
major
arii ratei anuale a importurilor a contribuit cresterea
volumului importurilor de vehicule, aparate optice si de
nregistrat sau de reprodus sunete cu 9.6 la suta, care a generat o
contributie de 2.2 puncte procentuale.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

25

Product, ia
Pe categorii de resurse (Graficul 3.13), temperarea cresterii PIB n
trimestrul IV a fost determinata de un ritm de crestere a agriculturii
inferior celui din trimestrul III, 2014. Astfel, valoarea ad
augat
a
brut
a aferent
a acesteia s-a majorat cu 8.1 la sut
a la sfrsitul
anului precedent, un ritm cu 0.5 puncte procentuale inferior
celui din trimestrul III, 2014. Totodat
a, dinamica pozitiv
a a
agriculturii din a doua parte a anului a contribuit si la crearea
unor premise favorabile pentru dezvoltarea industriei. n acest
sens, valoarea ad
augat
a brut
a aferent
a industriei a crescut cu
11.8 la sut
a, contribuind la majorarea PIB n trimestrul IV cu
1.6 puncte procentuale. Cresterea valorii ad
augate brute aferente
industriei a fost determinata preponderent de majorarea volumului
productiei n industria prelucr
atoare si n cea energetic
a, care n
perioada analizat
a au crescut pn
a la valorile de 10.5 si 22.4 la
suta, respectiv. n acelasi timp, n sectorul extractiv s-a consemnat
o diminuare de 8.3 la sut
a. Rezultatele obt, inute n agricultur
a s, i
n industrie au determinat o majorare a valorii ad
augate aferente
sectorului de bunuri cu 9.8 la sut
a, genernd o contributie de 2.9
puncte procentuale la dinamica PIB. Pe de alt
a parte, valoarea
ad
augat
a brut
a aferent
a serviciilor a consemnat o majorare mai
modest
a. Astfel, aceasta a crescut cu 2.6 la sut
a, n cea mai mare
parte, datorita evolutiei comertului si a componentei alte servicii,
al c
aror ritm la sfrsitul anului 2014 a consemnat valorile de 5.8
si 1.6 la sut
a, respectiv. Dup
a o evolutie pozitiv
a pronuntat
a n
primele 9 luni ale anului, transporturile si comunicatiile au stagnat
n trimestrul IV, 2014. Construct, iile s-au majorat cu 6.9 la sut
a n
trimestrul IV, 2014 comparativ cu perioada similara a anului 2013
s, i au generat o contribut, ie de 0.2 puncte procentuale la dinamica
PIB. Totodata, impozitele nete pe produse n perioada de referint, a
s-au majorat cu 0.6 la sut
a, genernd un impact de 0.1 puncte
procentuale la dinamica activit
at, ii economice.
n trimestrul I, 2015, ntreprinderile de transport feroviar, auto,
fluvial si aerian au transportat cu 4.5 la sut
a mai multe m
arfuri
comparativ cu perioada similar
a a anului precedent, ca urmare a
cresterii volumului de m
arfuri transportate pe cale auto (9.4 la
sut
a). (Graficul 3.14). Totodat
a, volumul m
arfurilor transportate
pe c
ai feroviare si aeriene s-a diminuat cu 0.3 si 11.1 la sut
a,
respectiv. n luna martie 2015, transportul de m
arfuri s-a
contractat cu 3.9 la suta, fiind cu 11.9 puncte procentuale inferior
de luna februarie 2015.
fat, a

Graficul 3.13:
Contribut, ia sectoarelor
economiei la cres, terea PIB (p.p.)
9.4

10
8

5.9

4.2

3.6

4.2

4
2
0
-2

2013

I/14

II/14

Agricultur
Comer
Transport i comunicaii
Impozite nete pe prod.

III/14

IV/14

Industria
Construcii
Alte servicii
Rata creterii PIB

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.14: Evolut, ia n termeni reali a


product, iei industriale s, i a transportului de

marfuri,
(%, fat, a de luna similara a anului
precedent)
20
16
12
8
4
0
-4
-8
-12
2/14

Datele cu privire la comertul intern pentru perioada ianuariefebruarie 2015 reflect


a o usoar
a diminuare att a comertului cu
bunuri, ct si a prest
arii serviciilor (Graficul 3.15). Astfel, cifra

4/14

6/14

8/14

10/14 12/14

2/15

Producia industrial
Transportul de mrfuri (scara din dreapta)
Sursa: BNS

26

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Graficul 3.15: Evolut, ia comert, ului intern (%,


fat, a de perioada similara a anului precedent)
21
18
15
12
9
6
3
0
-3
-6

de afaceri la ntreprinderile cu activitate principal


a de comert
cu am
anuntul a consemnat un ritm mediu de crestere de 6.7 la
sut
a, cu 8.1 puncte procentuale inferior celui din trimestrul IV,
2014. Totodat
a, cifra de afaceri la ntreprinderile prestatoare de
servicii a nregistrat n primele doua luni ale trimestrului I, 2015 o
diminuare medie de minus 2.0 la sut
a, cu 9.6 puncte procentuale
inferioar
a celei din trimestrul IV, 2014.
Product, ia agricol
a

2/14

4/14

6/14

Comer cu bunuri

8/14

10/14

12/14

2/15

Comer cu servicii

Sursa: BNS

Graficul 3.16: Product, ia globala agricola (%) s, i


contribut, ia sectoarelor (p.p.)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30

2012

2013

2014

Sectorul zootehnic
Sectorul vegetal
Producia global agricol
Sursa: BNS, calcule BNM

I/15

n trimestrul I, 2015 volumul productiei globale agricole s-a


majorat cu 4.4 la sut
a comparativ cu trimestrul similar al anului
precedent (Graficul 3.16).
Astfel, aceast
a evolutie a fost
determinat
a de majorarea volumului productiei n sectorul
zootehnic cu 4.4 la sut
a, c
areia i-a revenit circa 99.0 la sut
a din
volumul total al productiei globale agricole.
Cresterea volumului productiei animaliere n perioada analizata a
fost determinata de majorarea productiei de vite si pasari (7.0 la
sut
a) si lapte (2.8 la sut
a). Totodat
a, volumul productiei de ou
a
s-a diminuat cu 9.9 la sut
a.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

3.2

27

Piat, a muncii

n trimestrul IV, 2014 s-a nregistrat o diminuare a num


arului
s, omerilor comparativ cu perioada similar
a a anului 2013. Aceast
a
dinamic
a mpreun
a cu contractarea populat, iei ocupate a determinat
diminuarea populat, iei economic active n perioada de referint, a
.

Graficul 3.17: Populat, ia de 15 ani s, i peste


dupa situat, ia economica (%, fat, a de perioada
similara a anului precedent)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0

Agentia National
a pentru Ocuparea Fortei de Munc
a

6
5
4

40

3
2
1

30

0
IV/13

I/14

II/14

III/14

IV/14

Rata de ocupare (a.s.) (axa din stng)


Rata omajului (a.s.)
Rata omajului
Sursa: BNS, calcule BNM

,i
Graficul 3.19: Populat, ia ocupata pe activitat
ale economiei nat, ionale (%, fat, a de perioada
similara a anului precedent)

IV/13

I/14

II/14

III/14

Alte activiti

Servicii sociale*

Comer

30
20
10
0
-10
-20
Transporturi i
comunicaii

n distributia dup
a activit
atile din economia national
a, cea mai
mare concentrare a populatiei ocupate a fost consemnat
a n
sectorul agricol s, i n cel al administrat, iei publice, ponderea
acestora n trimestrul IV, 2014 a constituit 26.7 s, i 20.1 la sut
a,
de
respectiv. Cresteri ale num
arului persoanelor angajate, fata

50

Construcii

Rata somajului ajustata sezonier a demonstrat o tendinta similara


datelor neajustate sezonier, constituind 3.5 la sut
a, n diminuare
de trimestrul precedent, n acelas, i
cu 0.3 puncte procentuale fata
timp s-a atestat o diminuare a ratei de ocupare cu 1.0 puncte
procentuale, pn
a la valoarea de 38.6 la sut
a.

Graficul 3.18: Evolut, ia ratei s, omajului s, i a ratei


de ocupare (%)

Industrie

Conform datelor furnizate de ANOFM2 , n trimestrul IV, 2014

num
arul persoanelor concediate a sc
azut cu 24.4 la sut
a fata
de media trimestrului IV, 2013, iar num
arul locurilor de munc
a
de
vacante identificate a nregistrat o majorare cu 6.1 la sut
a fata
perioada octombrie-decembrie 2013.

Populaia ocupat

Sursa: BNS, calcule BNM

Agricultura

n trimestrul IV, 2014, num


arul persoanelor descurajate n a-si
de 17.2
g
asi un loc de munc
a dorit a constituit circa 11.5 mii fata
mii de persoane n anul 2013, iar num
arul persoanelor plecate n
ri la lucru, conform estim
alte ta
arilor BNS, a constituit 346.9 mii
persoane sau cu 12.7 mii mai mult dect n perioada similar
aa
anului 2013.

III/14

II/14

I/14

Populaia activ

n ultimul trimestru al anului 2014 rata somajului a constituit 3.5


la suta, mics, orndu-se cu 0.6 puncte procentuale fat, a de perioada
similar
a a anului 2013 (Graficul 3.18). Populat, ia ocupat
a s-a
de trimestrul IV, 2013, fapt ce a
diminuat cu 3.8 la sut
a fat, a
determinat reducerea ratei de ocupare cu 3.9 puncte procentuale,
stabilizndu-se la nivelul de 37.2 la sut
a. Populatia economic
activ
a a nregistrat o diminuare de 4.3 la sut
a comparativ cu
trimestrul IV, 2013 (Graficul 3.17).

IV/14

-6.0
IV/13

Fort, a de munca

IV/14

Sursa: BNS, calcule BNM


, i cu servicii colective, sociale s, i personale
*except, ie fac alte activitat

28

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Graficul 3.20: Fondul de salarizare n


economie** (%, fat, a de perioada similara a
anului precedent)
14
12

aceeasi perioad
a a anului 2013 s-au nregistrat doar n sectorul
industrial (5.3 la suta) s, i componenta alte activitat, i" (6.6 la suta).
Cele mai vizibile diminu
arii ale num
arului populatiei ocupate a
fost consemnat
a n sectoarele de transport si comunicatii (minus
22.2 la sut
a), construct, ii (minus 14.4 la sut
a), comert, (minus 6.1
la sut
a) s, i agricultur
a (minus 4.5 la sut
a).

10
8
6

Veniturile salariale

4
2
0
IV/13

I/14

II/14

n termeni nominali

III/14

IV/14

I/15*

n termeni reali

Sursa: BNS, calcule BNM


*ian-feb, **deflatat cu IPC

Graficul 3.21: Salariul mediu real** (%, fat, a de


perioada similara a anului precedent)
12
10
8
6
4
2
0
-2
IV/13

I/14

Economie

II/14

III/14

Sectorul bugetar

IV/14

I/15*

Sectorul real

Sursa: BNS, calcule BNM


*ian-feb, **deflatat cu IPC

Graficul 3.22:
Salariul mediu real s, i
productivitatea n industrie (%, fat, a de
perioada similara a anului precedent)
10.0
8.0
6.0
4.0

n primele dou
a luni ale trimestrului I, 2015, dinamica anual
aa
fondului de salarizare n economie a continuat traiectoria
ascendent
a nceput
a n trimestrul III, 2014. n acest fel, ritmul
anual de crestere a fondului de salarizare n economie n termeni
nominali a constituit 13.5 la sut
a, iar deflatat cu IPC 7.5 la sut
a
(Graficul 3.20).
, salariul mediu al unui lucr
n perioada de referinta
ator n
economia national
a s-a majorat cu 13.4 la sut
a n comparatie cu
perioada similara a anului precedent. Att n sfera bugetara, ct si
n sectorul real al economiei s-a nregistrat o crestere a salariului
de perioada similar
mediu fata
a a anului 2014 cu 17.0 si 12.1 la
sut
a, respectiv. n aceast
a perioada, ritmul anual de crestere a
salariului mediu real pe economie a constituit 7.4 la sut
a, fiind
de nivelul trimestrului IV,
inferior cu 1.5 puncte procentuale fata
2014 (Graficul 3.21). Aceast
a crestere a fost determinat
a de
dinamica pozitiv
a a salariului mediu real, att din sectorul
bugetar (10.8 la sut
a), ct s, i din sectorul real (cu 6.1 la sut
a)
n perioada ianuarie-februarie 2015, ritmul anual de crestere a
salariului mediu real n industrie a constituit 7.4 la sut
a, fiind
de nivelul trimestrului IV,
inferior cu 0.1 puncte procentuale fata
2014. Ritmul anual de cres, tere a productivitatii muncii n industrie
a atins valoarea de 7.3 la sut
a (Graficul 3.22), ca rezultat, costul
unitar al fortei de munc
a n industrie s-a majorat pn
a la 0.1 la
.
sut
a n perioada de referinta

2.0
0.0
-2.0
-4.0

3.3

-6.0

Sectorul extern

-8.0
IV/13

I/14

II/14

III/14

IV/14

I/15*

Salariul mediu real


Productivitatea muncii
Costul unitar al fortei de munca in industrie (sc.dr.)

Sursa: BNS, calcule BNM


*ian-feb

n trimestrul IV, 2014, deficitul contului curent3 al balantei de plati


s-a majorat cu 6.7 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III,
3

La analiza contului curent nu a fost utilizata terminologia standard conform


metodologiei FMI.Categoria desemnat
a Total transferuri ale persoanelor fizice
cuprinde compensarea pentru munc
a si transferurile angajatilor (articole ale
contului curent), restul articolelor exceptnd cele incluse n Balanta comerciala
fiind regrupate n categoria Alte transferuri si alte venituri.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
2014, astfel nregistrnd un nivel de 9.3 la sut
a ca pondere n PIB
(Graficul 3.23). Cresterea deficitului balantei de pl
ati s-a produs
n urma majorarii vizibile a soldului negativ al balantei comerciale
ca raport n PIB. n acelasi timp, componentele cu contributie
pozitiv
a, transferurile si veniturile persoanelor fizice, dar si alte
transferuri si venituri au nregistrat evolut, ii mixte. Astfel, alte
transferuri si venituri s-au majorat cu 4.3 puncte procentuale fata
de trimestrul precedent, iar transferurile si veniturile persoanelor
fizice s-au diminuat cu 0.8 puncte procentuale ca raport n PIB.
Deficitul balantei comerciale n trimestrul IV, 2014 s-a majorat
de trimestrul
ca pondere n PIB cu 10.3 puncte procentuale fata
precedent, nregistrnd un nivel de 41.5 la suta. Aceasta evolutie a
fost determinata, pe de o parte, de cresterea ponderii importurilor
raportate la PIB cu 19.6 puncte procentuale, iar pe de alt
a parte,
de majorarea ponderii exporturilor cu 9.3 puncte procentuale.
, exportul de bunuri si servicii s-a majorat
n perioada de referinta
ca pondere n PIB pn
a la nivelul de 43.1 la sut
a (Graficul 3.24).
Evolutia respectiv
a a fost determinat
a de major
ari la toate
componentele acestuia. Cresterea exporturilor a fost determinat
a,
n principal, de majorarea ponderii exporturilor produselor
agroalimentare cu 5.0 puncte procentuale, pn
a la 15.3 la sut
a n
PIB, n timp ce ponderea exporturilor produselor nealimentare s-a
majorat cu 2.0 puncte procentuale, pna la 15.2 la suta n PIB, iar
cea a exporturilor de servicii a crescut cu 2.3 puncte procentuale
(12.6 la sut
a n PIB). De mentionat c
a, n trimestrul IV, 2014 au
avut loc unele schimb
ari n structura exporturilor, astfel, bunurile
agroalimentare au constituit 35.5 la suta, produselor nealimentare
revenindu-le 35.3 la sut
a, iar serviciilor - 29.2 la sut
a.
n trimestrul IV, 2014, ponderea importurilor de bunuri si servicii
de trimestrul III, 2014,
n PIB s-a majorat semnificativ fata
totaliznd un nivel de 84.6 la sut
a. De mentionat c
a, toate
componentele: produsele nealimentare, resursele energetice,
produsele agroalimentare si serviciile raportate la PIB, au
consemnat valori superioare celor din trimestrul precedent. Astfel,
au fost nregistrate majorari la produsele nealimentare si resursele
energetice cu 9.9 si 5.9 puncte procentuale, respectiv. Ca pondere
n PIB, aceste componente au constituit 56.6 si 17.9 la sut
a,
respectiv. n acelasi timp, cota produselor agroalimentare si a
serviciilor s-a majorat cu 1.9 si 1.8 puncte procentuale n
comparatie cu trimestrul III, 2014, constituind 10.6 si 14.9 la suta,
respectiv.
Pentru perioada analizat
a, exporturile reflectate n balanta
comercial
a au acoperit importurile respective ntr-o m
asur
a mai
mic
a (50.9 la sut
a) comparativ cu trimestrul III, 2014 (51.9 la
sut
a). Totodat
a, conform datelor BNS, pentru trimestrul IV, 2014
partenerilor comerciali precum Romnia, Federatia Rusa, Ucraina,

29

Graficul 3.23: Ponderea contului curent n PIB


(%)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

0.1
-9.6

IV/13

I/14

-2.6

II/14

-2.6

III/14

-9.3

IV/14

Alte transferuri i venituri


Transferuri i venituri ale persoanelor fizice
Balana comercial
Contul curent

Sursa: BNM

Graficul 3.24: Ponderea exporturilor s, i a


importurilor n PIB (%)
80

49.2

60

49.2

44.4
33.7

43.1

40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

-65.0
-90.5

-88.9

-82.4

2011

2012

I/13

-84.6

-120
Produse nealimentare

II/13

Produse agroalimentare

Resurse energetice

Servicii

Total importuri

Total exporturi

Sursa: BNM

III/13

30

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Germania, Italia, Turcia si Belarus le-au revenit 68.8 la sut
a din
totalul de tranzactii comerciale derulate la operatiunile de
export-import cu bunuri si servicii.

Graficul 3.25: Ponderea transferurilor n PIB


(%)
30
25
20

24.1
20.9

22.7

15

19.2

18.4

III/14

IV/14

10
5
0

IV/13

I/14

II/14

Transferuri din CSI


Transferuri din Restul lumii
Total transferuri ale persoanelor fizice

Sursa: BNM

Graficul 3.26: Ponderea n PIB a miscarii


fluxurilor financiare (%)
25.0
20.0
15.0

9.6

10.0

2.6

2.6

9.3

5.0
0.0
-5.0

-0.1

-10.0
-15.0

IV/13

I/14

II/14

Erori i omisiuni
Active de rezerv
Investiii directe

III/14

IV/14

Alte fluxuri financiare


Alte investiii
Fluxuri financiare, erori i omisiuni

Sursa: BNM

Graficul 3.27: Ponderea investit, iilor directe n


PIB (%)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5

2.9

1.6

IV/13
Capitalul social
Alt capital

Sursa: BNM

2.9

1.4

I/14

1.0

II/14

III/14

IV/14

Venitul reinvestit
Fluxul investiilor directe nete

n trimestrul IV, 2014 a fost consemnat


a o diminuare cu 0.8
puncte procentuale a ponderii n PIB a transferurilor si veniturilor
persoanelor fizice aflate la munc
a n str
ain
atate n comparatie
cu trimestrul precedent, astfel nregistrndu-se un nivel de 18.4
la sut
a (Graficul 3.25). Evolutia descendent
a a transferurilor
rile CSI.
a fost determinat
a de micsorarea transferurilor din ta
Astfel, n trimestrul IV, 2014 mijloacele financiare transferate
din zona CSI au constituit ca pondere n PIB 10.8 la sut
a sau
cu 2.3 puncte procentuale mai putin ca n trimestrul III, 2014,
rile reunite ca Restul lumii4 , au constituit 7.6 la
iar cele din ta
sut
a n PIB, fiind cu 1.5 puncte procentuale superioare celor din
trimestrul precedent. Conform distributiei geografice, n perioada
, transferurile din ta
rile CSI au constituit 58.9 la sut
de referinta
a,
rile clasificate ca Restul lumii.
iar 41.1 la sut
a au parvenit din ta
n trimestrul IV, 2014 s-a consemnat o intensificare semnificativa a
misc
arii fluxurilor financiare. Prin urmare, ponderea n PIB a
acestora a constituit 9.3 la sut
a sau cu 6.7 puncte procentuale
superioar
a celei din trimestrul III, 2014. Analiznd n structur
a,
putem evidentia unele schimbari majore. Astfel, daca n trimestrul
precedent ponderea n PIB a Altor investitii a fost una usor
pozitiv
a, n trimestrul IV, 2014 aceasta a cobort n palierul
negativ, consemnnd un nivel de minus 7.0 la sut
a. Iesirea net
aa
fluxurilor financiare aferente altor investitii a fost determinat
a
preponderent de reducerea depozitelor deschise de c
atre
nerezidenti la institutiile financiare monetare rezidente (minus 8.1
la sut
a ca pondere n PIB) si a diminu
arii pl
atilor aferente
creditelor comerciale (minus 7.6 la sut
a ca pondere n PIB). n
acelasi timp, componenta Erori si omisiuni a nregistrat o
dinamic
a similar
a, astfel contribuind la temperarea misc
arii
fluxurilor financiare cu 6.3 puncte procentuale. De mentionat c
a,
a
n trimestrul IV, 2014 acoperirea necesarului de capital pe piata
fost posibil n principal prin utilizarea Activelor de rezerv
a.
Ponderea n PIB a misc
arii fluxurilor financiare a acestora n
perioada analizat
a a constituit 22.5 la sut
a, sau cu 22.1 puncte
procentuale superior nivelului din trimestrul III, 2014 (Graficul
3.26).
n trimestrul IV, 2014, ponderea investitiilor directe n PIB sa pozitionat la nivelul de 1.0 la sut
a, astfel diminundu-se cu
1.9 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III, 2014. De
mentionat ca, temperarea fluxului investitiilor directe n trimestrul
IV comparativ cu trimestrul III a fost generat
a preponderent de
diminuarea venitului reinvestit. Astfel, ponderea n PIB a acestuia
4

rile lumii, exceptnd ta


rile
Se refer
a la transferurile primite din toate ta
membre ale CSI.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
a constituit minus 0.3 la sut
a sau cu 2.0 puncte procentuale
inferior celei din trimestrul precedent (Graficul 3.27). Totodat
a,
fluxurile financiare aferente grupelor capital social si alt capital
au consemnat o dinamic
a practic similar
a cu cea din trimestrul
precedent (0.5 si 0.8 la sut
a, respectiv).

31
Graficul 3.28: Ponderea datoriei externe n PIB
(%)
90.0
75.0

81.5

85.1

86.0

86.1

84.1

60.0

Ponderea datoriei externe n PIB n trimestrul IV, 2014 a


consemnat o usoar
a temperare n comparatie cu trimestrul III,
2014, constituind 84.1 la sut
a sau cu 2.0 puncte procentuale
inferior nivelului din trimestrul precedent (Graficul 3.28). De
mentionat c
a, reducerea datoriei externe ca pondere n PIB n
trimestrul IV, 2014 a fost determinat
a n principal de diminuarea
datoriei externe a B
ancilor cu 2.0 puncte procentuale.

45.0
30.0
15.0
0.0

IV/13

Sursa: BNM

n structur
a, au fost nregistrate misc
ari att n directia major
arii,
ct si viceversa, ns
a aceste modific
ari nu au contribuit la
schimbarea substantial
a a structurii datoriei externe. Astfel,
similar perioadelor precedente, ponderea major
a n totalul
datoriei externe au detinut-o agentii economici cu 48.5 la sut
a,
dup
a care, sectorului guvernamental i-au revenit 21.7 la sut
a si
investitiilor directe - 13.9 la sut
a.

I/14
II/14
III/14
Investiii directe (credite intra-grup)
Alte sectoare
Bnci
Autoriti monetare
Sector guvernamental
Datoria extern

IV/14

32

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Caseta tehnic nr. 1
Investiiile strine directe competitivitatea regional a Republicii Moldova
Impactul investiiilor strine asupra economiei unei ri este incontestabil: lanul de efecte pe care le creeaz se rsfrng
att asupra produciei de bunuri i servicii, ct i asupra consumului, motivnd simultan cererea i oferta. Investiiile
reprezint stimulentul ce genereaz noi activiti economice i are ca finalitate obinerea de bunuri i servicii
indispensabile unei economii viabile, prospere.
La etapa actual, potrivit prevederilor Strategiei de atragere a investiiilor i promovare a exporturilor pentru anii 20062015, atragerea investiiilor i promovarea exporturilor este o prioritate strategic a Guvernului Republicii Moldova.
Guvernul dorete s orienteze economia n direcia activitilor de producie destinate exportului i s valorifice mai
eficient potenialul rii n calitate de punct natural de tranzit ntre Est i Vest. Totodat, conform Strategiei Naionale
de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020, se opteaz pentru schimbarea paradigmei de dezvoltare a economiei i
anume, necesitatea renunrii la modelul de cretere bazat pe consumul alimentat de remiteri n favoarea unui model
dinamic bazat pe atragerea investiiilor strine i locale, precum i dezvoltarea industriilor exportatoare de bunuri i
servicii.
Graficul nr. 1 Dinamica ISD n Republica Moldova

Graficul nr.2 Stocul de ISD pe cap de locuitor n anul 2013 (dolari SUA)

Sursa: UNCTAD
Sursa: BNM. UNCTAD

Pentru realizarea acestui scop este nevoie de injectarea unui volum mare de investiii n infrastructura rii, dezvoltarea
competenelor i a economiei, volum care depete capacitatea de finanare a sectorului public sau privat la nivel local.
n aceast ordine de idei, Republica Moldova dorete s sporeasc atractivitatea rii pentru investiiile strine directe
(ISD) dar, n condiiile liberalizrii continue a circulaiei persoanelor, mrfurilor, dar i a capitalului, rile sunt n
competiie permanent, inclusiv n domeniul atragerii investiiilor.
Existena unor acorduri de comer i de liber schimb la nivel mondial i regional, presiunea fiscal redus, fora de
munc relativ ieftin i calificat, amplasarea geografic strategic a rii, solul, clima favorabil, existena tradiiilor n
industria prelucrtoare, n special n cea a produselor agroalimentare constituie, indiscutabil, elemente definitorii cu o
puternic amprent pozitiv asupra competitivitii investiionale a Republicii Moldova.
Cu toate acestea, n comparaie cu alte ri din regiune1, climatul investiional nu este un atu pentru Republica Moldova.
Faptul acesta l denot att poziia Moldovei n ratingurile internaionale, ct i comparaia direct a indicatorilor
macroeconomici i de performan privind atragerea ISD ntre ri. Un alt moment important se refer la faptul c aa
cum ISD i au originea n afara rii noastre2, prin intermediul acestora se produce un proces de internalizare a situaiei
economice din rile investitoare n economia i societatea naional. Analiza stocului i a fluxului de ISD pe perioada
ultimilor 10 ani (graficul nr. 1) denot o cretere constant a stocului de investiii strine directe (peste 3.9 miliarde
dolari SUA3 n anul 2014), de peste 4 ori mai mult comparativ cu anul 2004. Totodat, ncepnd cu anul 2008, se atest
evoluia general descendent a fluxurilor de ISD. Ca urmare a crizei mondiale, fluxurile de ISD orientate n economia
naional au sczut brusc. Criza economic i financiar a redus puternic ncrederea investitorilor strini n capacitatea
de relansare a economiilor n tranziie, printre care se afl i Republica Moldova. La multe proiecte de investiii s-a
renunat, fie au fost amnate.

rile din regiune se refer la rile din Europa de Sud-Est i Europa de Est.
E
Conform datelor BNM, n topul rilor-investitoare (criteriu: distribuia geografic a investiiilor strine directe acumulate n capitalul social, pe principalele ri, cu
excepia sectorului bancar) intr Federaia Rus, Olanda, Frana, Spania, Germania, Cipru, Romnia, Italia, etc.
3
Valoare ce nu include ISD din partea stng a Nistrului i mun. Bender.
2

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

33

Gradul de ptrundere al capitalului strin n economie este evideniat ntr-o manier sugestiv de nivelul stocului de
ISD pe locuitor (graficul nr. 2). Datele empirice cu privire la acest indicator relev discrepane accentuate existente
ntre statele din regiune, iar Republica Moldova nregistreaz un nivel sczut al acestui indicator. Comparativ cu alte
ri ex-sovietice din regiune, Ucraina, spre exemplu, a acumulat un stoc de 1696.0 dolari SUA per capita, iar Romnia
3899.0 dolari SUA per capita, pe cnd Ungaria se regsete n fruntea clasamentului.
Graficul nr.3 Ponderea fluxului de ISD n PIB n anul 2013 (%)

Graficul nr.4 PIB pe cap de locuitor n anul 2013 (dolariSUA)

Sursa: UNCTAD
Sursa: UNCTAD

Potrivit indicatorului fluxul de ISD ponderat la produsul intern brut (PIB), Republica Moldova, comparativ cu alte ri,
s-a poziionat pe locul 5 n anul 2013 (graficul nr. 3). Aceasta, ns, nu s-a datorat fluxurilor mari de ISD, dar mai
degrab unui nivel mic al PIB. Ca demonstraie ar servi valoarea redus a indicatorului PIB per capita (graficul nr. 4),
dei n anul 2013 creterea real a PIB a fost de 9.4 la sut cea mai mare din regiune. Totodat, fluxul de ISD per
capita n Republica Moldova a nregistrat, n anul 2013, valoarea de 66.0 dolari SUA (nivelul maxim a fost atins n anul
2008 i a constituit 196.2 dolari SUA). rile vecine, Romnia i Ucraina, au consemnat performane mai bune la acest
capitol, indicatorul n cauz nsumnd 167.0 i, respectiv, 83.0 dolari SUA.
Cu referire la clasamentele internaionale, ce prezint indicatorii care caracterizeaz atractivitatea economiei unei ri
pentru investitori, se cer a fi adui la cunotin unii dintre acetia. Astfel, potrivit datelor unui raport al Bncii
Mondiale, Doing Business 2015, n anul 2014, dup uurina derulrii afacerilor, Moldova s-a situat pe locul 63 din
1894 (n anul 2013 pe locul 82). De asemenea, indicatorul competitivitii globale din clasamentul The Global
Competitiveness Index 2014-2015, elaborat de Forumul Economic Mondial, a poziionat ara noastr pe locul 82 (n
anul 2013 pe locul 89), Romnia pe locul 59, iar Ucraina pe locul 76. Un alt indice important ce caracterizeaz
atractivitatea economiei unei ri pentru investitori este indicele libertii economice, calculat de ctre Heritage
Foundation. Potrivit acestuia, n anul 2014, Moldova se situa pe poziia 111 (similar anului precedent) din 165 de ri,
fiind plasat n categoria rilor preponderent nelibere. n acelai clasament, Romnia se situa pe poziia 57 (n
categoria rilor moderat libere), iar Ucraina pe locul 162 (n categoria rilor reprimate). n ceea ce privete
libertatea investiional, Moldova ocupa locul 109, Romnia locul 23, pe cnd Ucraina locul 168.
Astfel, orientarea n continuare spre dezvoltarea mediului de afaceri i mbuntirea climatului investiional va avea
urmri pozitive asupra competitivitii Republicii Moldova n direcia atragerii investiiilor strine, ce se va exprima
prin creterea exporturilor, majorarea numrului de ntreprinderi fiabile, motivate s implementeze inovaii, capabile s
creeze locuri de munc atractive, s asigure productivitate nalt i producie competitiv orientat spre export. Aceasta,
inevitabil, se va reflecta n mbuntirea indicatorilor macroeconomici i avansarea n continuare a Republicii Moldova
n clasamentele internaionale.

Primul loc fiind cel mai bun; nseamn c mediul de reglementare este propice pentru activitatea economic.

34

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Capitolul 4
Promovarea politicii monetare
4.1
Graficul 4.1: Ratele medii lunare de referint, a
pe piat, a interbancara s, i rata de baza a BNM
(%)
18.0
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
1/12
CHIBID

1/13
CHIBOR

1/14

1/15

Graficul 4.2: Evolut, ia lunara a coridorului


ratelor dobnzilor (%)
20

15

10

0
1/13

Credite overnight
Credite/depozite interbancare

Sursa: BNM

Politica ratelor dobnzilor


Rata medie lunar
a a dobnzii aferent
a valorilor mobiliare de stat
(VMS) de 91 zile s, i-a continuat tendint, a ascendent
a pe tot
parcursul trimestrului I, 2015, urcnd n luna martie pn
a la
nivelul de 18.21 la sut
a (+13.05 puncte procentuale comparativ
cu luna decembrie). Majorarea ratei dobnzii de politic
a
monetar
a a determinat cres, terea ratelor dobnzilor piet, ei
creditelor/depozitelor interbancare, media acestora (14.33 la
sut
a) fiind superioar
a cu 6.06 puncte procentuale celei
consemnate n trimestrul anterior.

Rata de baz a BNM

Sursa: BNM

1/12

Instrumentele politicii monetare

1/14
Depozite overnight
VMS-91 zile

1/15

Iminent, a unor presiuni inflat, ioniste pronunt, ate n perioadele


urmatoare au impus necesitatea de a majora n continuare rata de
baz
a. Astfel, BNM a efectuat dou
a major
ari succesive ale ratei
dobnzii de politic
a monetar
a (de 2.0 puncte procentuale s, i,
respectiv, 5.0 puncte procentuale), nivelul acesteia fiind astfel
ridicat la 13.5 la sut
a.
Pe parcursul trimestrului I, 2015 gestionarea lichidit
at, ii de c
atre
BNM a fost adecvat
a condit, iilor concrete de funct, ionare a
diferitelor segmente ale piet, ei financiare interne. Pozit, ia de
de sistemul bancar s-a amplificat,
creditor al b
ancii centrale fat, a
perioadele cu deficit de lichiditate continund nsa sa alterneze cu
,
formarea episodic
a a unui surplus de lichiditate. n consecint, a
operat, iunile de politic
a monetar
a ale BNM au fost destinate
preponderent furniz
arii de lichiditate, care s-a realizat exclusiv
prin intermediul operat, iunilor repo. La nceputul lunii martie
2015, Banca Nat, ional
a a majorat frecvent, a de derulare a
operat, iunilor repo (de doua ori pe saptamna) s, i a redus scadent, a
acestora (de la 28 la 14 zile). Totodat
a, ca instrument de
absorbt, ie a surplusului de lichiditate din piat, a monetar
a au fost
utilizate certificatele BNM.

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


Curba randamentelor CHIBOR s, i-a continuat mis, carea ascendenta
pe ntregul spectru de scadent, e, ncorpornd efectele cres, terilor
succesive ale ratei dobnzii de politica monetara. n medie, aceste
de
cotat, ii au urcat cu aproximativ 7.3 puncte procentuale fat, a
finele trimestrului precedent, ajustarea fiind relativ uniform
a pe
toate maturit
at, ile.

Cotat, ia CHIBOR 2W a avansat cu 7.20 puncte procentuale fat, a


de cea consemnat
a n ultima zi a trimestrului IV, 2014 (pn
a la
nivelul de 15.74 la sut
a), devansnd limita de sus a coridorului
ratelor stabilit de BNM.

Operat, iunile de piat, a deschisa


Vnz
ari de certificate ale BNM (CBN)
Pe parcursul trimestrului I, 2015 absorbt, ia surplusului de
lichiditate din sistemul bancar s-a realizat prin operat, iuni de
vnzare a certificatelor BNM pe termen de 14 zile.
BNM a desfas, urat 16 licitat, ii cu anunt, area ratei maxime a dobnzii
echivalente cu rata de baza a BNM, n cadrul carora oferta bancilor
a fost satisf
acut
a integral.
Ca urmare a faptului ca ratele dobnzilor solicitate de participant, i
au fost egale cu rata maxim
a anunt, at
a la licitat, ii, certificatele
BNM au fost vndute la o dobnd
a echivalent
a cu rata de baz
aa
BNM. Pe ansamblul trimestrului I, 2015 rata medie ponderat
aa
operat, iunilor de sterilizare a constituit 7.12 la sut
a anual.
Restrngerea graduala a excedentului de lichiditate s, i modificarea
ulterioar
a a pozit, iei b
ancii centrale n raport cu sistemul bancar
s-au reflectat n evolut, ia volumelor operat, iunilor de emitere a
certificatelor BNM. Astfel, stocul plasamentelor CBN la finele
s-a mics, orat semnificativ comparativ cu
trimestrului de referint, a
cel nregistrat la finele trimestrului IV, 2014 (de la 219.7 mil. lei
la 57.7 mil. lei). Soldul mediu lunar al CBN a sc
azut, ns
a n
proport, ii mai mici datorita valorilor mai consistente nregistrate la
nceputul trimestrului, constituind 375.3 milioane lei.
Operat, iuni repo de cump
arare a valorilor mobiliare de stat
(VMS)
Livrarea necesarului de lichiditate n sistemul bancar s-a realizat
prin operat, iuni repo pe termen de 28 s, i 14 zile la rata fix
a,
efectuate prin procedura licitat, iilor f
ar
a plafon, n cadrul c
arora
ofertele bancilor n volum de 3922.7 milioane lei au fost satisfacute
integral. Soldul operat, iunilor repo la finele trimestrului gestionar

35

36

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


a nregistrat 731.0 milioane lei (-366.0 milioane lei). Soldul mediu
trimestrial al acestora a crescut fat, a de trimestrul anterior (+390.2
milioane lei), nregistrnd 1260.3 milioane lei.
Activitatea de creditare
La situat, ia din 31 martie 2015, datoria creditoare a b
ancilor
de Banca Nat, ional
licent, iate fat, a
a a Moldovei a constituit 8588.0
n sum
milioane lei, fiind reprezentat
a prin creditele de urgent, a
a
de 8513.2 milioane lei, creditele acordate n anul 2009 pentru
protejarea integrit
at, ii sistemului bancar - 69.8 mil. lei s, i creditele
acordate n anii 1992-2002 pentru creditarea cooperativelor de
construct, ie a locuint, elor - 5.0 milioane lei.
Comparativ cu finele trimestrului IV, 2014, soldul creditelor
acordate b
ancilor s-a majorat cu 31.1 la sut
a, ca urmare a
acordarii n trimestrul de referint, a a creditelor de urgent, a n suma
de 2063.2 milioane lei.
Facilit
at, ile permanente
Regimul de funct, ionare a facilit
at, ilor permanente (depozite s, i
credite overnight) stabilit de BNM a permis b
ancilor gestionarea
eficient
a a lichidit
at, ilor proprii. Pe parcursul trimestrului I, 2015
b
ancile au utilizat concomitent ambele facilit
at, i permanente.
Majoritatea b
ancilor au plasat depozite overnight la Banca
Nat, ional
a, al c
aror volum total a nsumat n perioada de referint, a
37176.5 milioane lei, ceea ce indica un sold mediu zilnic de 682.4
milioane lei, superior celui din trimestrul precedent de circa 2 ori.
n aceeas, i perioad
a de timp, facilitatea de credit overnight a fost
utilizat
a de unele b
anci pentru a-s, i suplini cererea de lichiditate
pe termen scurt. Suma creditelor overnight acordate de BNM pe
a constituit 2893.5 milioane lei,
parcursul perioadei de referint, a
soldul mediu zilnic nsumnd 46.1 milioane lei, inferior celui din
trimestrul IV cu 39.0 la sut
a.
Rezervele obligatorii

n trimestrul I al anului 2015, de rnd cu operat, iunile de piat, a


deschisa, mecanismul rezervelor obligatorii a continuat sa exercite
funct, iile de control monetar s, i management al lichidit
at, ii
sistemului bancar.
Caracteristicile mecanismului rezervelor obligatorii au fost
modificate ca urmare a deciziei Consiliului de administrat, ie al
BNM din 29 ianuarie 2015, prin majorarea gradual
a a normei
rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i
n valut
a neconvertibil
a cu cte 2.0 puncte procentuale, n dou
a
perioade consecutive de ment, inere:

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


pentru perioada de ment, inere a rezervelor obligatorii 8
februarie 2015 - 7 martie 2015, norma rezervelor obligatorii
a fost stabilit
a la nivelul de 16.0 la sut
a din baza de calcul;
ncepnd cu perioada de ment, inere a rezervelor obligatorii
8 martie 2015 - 7 aprilie 2015 - la nivelul de 18.0 la suta din
baza de calcul.

Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n valut


a liber
convertibila a fost ment, inuta la nivelul de 14.0 la suta din baza de
calcul.
Rezervele obligatorii n MDL aferente perioadei de urm
arire a
mijloacelor atrase 8 aprilie - 7 martie 2015, ment, inute de banci n
perioada 8 martie - 7 aprilie 2015 s-au cifrat la 3333.7 milioane
lei, superioare celor aferente perioadei de urm
arire 8 noiembrie 7 decembrie 2014 (ment, inute de b
anci n perioada 8 decembrie
2014 - 7 ianuarie 2015) cu 640.4 milioane lei (23.8 la sut
a).
Rezervele obligatorii n VLC ment, inute de banci la Banca Nat, ionala
la situat, ia din 31 martie 2015 au nsumat 66.4 milioane dolari
SUA s, i 106.5 milioane euro. Comparativ cu 31 decembrie 2014,
rezervele obligatorii n dolari SUA s, i n euro s-au majorat cu 19.4
s, i 7.7 la sut
a, respectiv.
Piat, a monetar
a interbancar
a
Pe parcursul trimestrului I, 2015 volumul tranzact, iilor pe piat, a
interbancar
a a nsumat 974.5 milioane lei. Cota majoritar
a, circa
90.4 la sut
a din total, apart, ine piet, ei creditelor/depozitelor
interbancare.
Piat, a interbancar
a a creditelor/depozitelor
Volumul creditelor/depozitelor interbancare n trimestrul I, 2015
s-a cifrat la 880.8 milioane lei, diminundu-se substant, ial
comparativ cu trimestrul IV, 2014.
Rata medie lunara a dobnzii la creditele/depozitele interbancare
, influent, at
n trimestrul de referint, a
a de majorarea ratelor de
politic
a monetar
a ale BNM, a urmat un trend cresc
ator, evolund
pe parcursul lunilor ianuarie - martie 2015 de la 9.51 la suta anual
pn
a la 17.21 la sut
a anual.
Rata dobnzii medie trimestrial
a a constituit 14.33 la sut
a anual,
n cres, tere fat, a de trimestrul precedent cu 6.06 puncte procentuale.
Termenul mediu ponderat al tranzact, iilor n trimestrul de raportare
a constituit 8 zile, comparativ cu 6 zile n trimestrul IV, 2014.

37

38

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Piat, a secundar
a a valorilor mobiliare
Rulajul trimestrial al piet, ei secundare a valorilor mobiliare de stat
a nregistrat un volum de 93.7 milioane lei, pozit, ionndu-se pe
de
un trend ascendent, n cres, tere de aproximativ 2.5 ori fat, a
perioada precedent
a. n tranzact, iile nregistrate au predominat
cele de tip client - banca, care au constituit 85.8 la suta din totalul
tranzact, iilor.
Media trimestrial
a a randamentului aferent operat, iunilor de
vnzare-cump
arare pe piat, a secundar
a a valorilor mobiliare de
stat a constituit 10.91 la sut
a, consemnnd o cres, tere cu 4.75
puncte procentuale n comparat, ie cu trimestrul precedent, n
condit, iile descres, terii termenului mediu ponderat pn
a la
de la 90 zile pn
scadent, a
a la 30 zile.
Intervent, iile pe piat, a valutar
a intern
a

Graficul 4.3: Evolut, ia cursului oficial de schimb


USD/MDL s, i volumul tranzact, iilor zilnice ale
BNM, trimestrul I, 2015
mil. USD
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0
01.01.2015

USD/MDL
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0
16.0
15.0
31.01.2015

Tranzacii interbancare nete ale BNM


SWAP-uri de vnzare
Cursul oficial USD

Sursa: BNM

BNM a intervenit pe piat, a valutar


a intern
a, n perioada ianuarie
- martie 2015, preponderent n calitate de vnz
ator de valut
a
str
ain
a, n scopul atenu
arii fluctuat, iilor excesive ale cursului de
schimb al monedei nat, ionale n raport cu dolarul SUA.

02.03.2015
SWAP cump. spot
SWAP cump. fwd

volumul tranzact, iilor B


Pe parcursul perioadei de referint, a
ancii
Nat, ionale a Moldovei efectuate pe piat, a valutar
a interbancar
a
contra lei moldovenes, ti la data valutei a constituit 321.61 milioane
dolari SUA5 , inclusiv convertiri valutare sub forma de cumparari cu
institut, iile B
ancii Mondiale n sum
a de 1.25 milioane dolari SUA.
De ment, ionat c
a, n trimestrul I, 2015, BNM a efectuat operat, iuni
swap de cump
arare n sum
a de 74.97 milioane dolari SUA (din
care 43.97 milioane dolari SUA sunt echivalentul a 40.0 milioane
euro).

Inclusiv intervent, ii speciale sub form


a de vnz
ari de valut
a n favoarea
S.A. s, i B.C. UNIBANK S.A. n
B
ancii de Economii S.A., BC BANCA SOCIALA
sum
a de 85.33 milioane dolari SUA.

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

4.2

39

Dinamica indicatorilor monetari

Pe parcursul anului 2014 a fost consemnata diminuarea ritmurilor


de cres, tere a indicatorilor monetari. Astfel, n trimestrul I, 2015,
ritmul de cres, tere a agregatelor monetare a cobort s, i mai mult
sub nivelul valorilor nregistrate n anii 2011 s, i 2012, media
trimestrial
a n termeni anuali constituind minus 10.1 la sut
a
pentru M2 (cu 10.8 puncte procentuale sub nivelul de cres, tere din
trimestrul IV, 2014) s, i 6.2 la sut
a pentru M3 (cu 2.0 puncte
procentuale mai put, in dect n ultimul trimestru al anului
precedent) (Graficul 4.4).

Graficul 4.4: Modificarea agregatelor monetare

(%, cres, tere anuala)


40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
I/12

III/12

I/13

III/13

I/14

III/14

M2

Bani n circulaie

I/15

M3

Sursa: BNM

Masa monetara
Pe parcursul trimestrului I, 2015, masa monetar
a n sens larg a
nregistrat n medie o cres, tere anual
a de 6.2 la sut
a. Contribut, ia
major
a, n medie cu 216.2 la sut
a la aceast
a cres, tere, au avut-o
depozitele n valut
a str
ain
a, contribut, ia depozitelor n lei
moldovenes, ti s, i a banilor n circulat, ie a fost una negativ
a de 95.4
la sut
a s, i 20.9 la sut
a, respectiv. n as, a mod, din cres, terea medie
de 6.2 la sut
a pe parcursul trimestrului I, 2015, 13.3 puncte
procentuale sunt rezultatul sporirii soldului depozitelor n valut
a,
minus 1.2 puncte procentuale sunt efectul diminu
arii banilor n
circulat, ie, iar evolut, ia soldului depozitelor n lei moldovenes, ti a
contribuit la diminuarea ritmului de cres, tere a masei monetare
M3 cu 5.9 puncte procentuale (Graficul 4.5).

Graficul 4.5: Dinamica agregatului monetar


M3 (%, contribut, ia componentelor n cres, tere

anuala)
27
22
17
12
7
2
-3
-8
IV/11

II/12

IV/12

Bani n circulaie
Depozite MDL Total

Totodat
a, s-au produs modific
ari n structura masei monetare M3
de trimestrul IV, 2014. Ca rezultat al deprecierii monedei
fat, a
de moneda unic
nat, ionale fat, a
a european
a s, i dolarul SUA,
de depozitele n
depun
atorii au manifestat un interes sporit fat, a
valut
a str
ain
a. n acest context, ponderea depozitelor n valut
aa
crescut pn
a la 39.8 la sut
a din total (cu 6.8 puncte procentuale
de trimestrul precedent), iar ponderea depozitelor
mai mult fat, a
n lei a scazut pna la 36.1 la suta (cu 4.2 puncte procentuale sub
nivelul din trimestrul IV). Ponderea banilor n circulat, ie n
a constituit 24.1 la sut
perioada de referint, a
a din masa monetar
a.
Deprecierea leului moldovenesc s, i-a l
asat amprenta s, i asupra
ritmului anual de cres, tere a depozitelor. Evolut, ia n termeni
anuali a soldului depozitelor n lei moldovenes, ti pe parcursul
primului trimestru al anului 2015 a fost caracterizat
a de o
diminuare n medie cu 13.0 puncte procentuale fat, a de trimestrul
IV, 2014, ritmul mediu de cres, tere pe parcursul perioadei de

Sursa: BNM

II/13

IV/13

II/4

IV/14

Depozite VS Total
Agregatul monetar M3

40

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


nregistrnd valori negative de minus 13.3 la sut
referint, a
a.
Depozitele n valut
a au evoluat n sens contrar celor n lei
moldovenes, ti, crescnd n medie cu 46.1 la sut
a anual, sau cu
de trimestrul precedent.
18.9 puncte procentuale mai mult fat, a
Ritmul de cres, tere a soldului total al depozitelor pe parcursul
trimestrului I, 2015 s-a diminuat n medie cu 0.3 puncte
de trimestrul IV, 2014, nregistrnd un ritm
procentuale fat, a
mediu trimestrial de 10.2 la sut
a anual.

Graficul 4.6: Evolut, ia soldului creditelor (%,

cres, tere anuala)


35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0

Piat, a creditelor
n ianuarie-martie 2015, soldul creditelor a consemnat un trend
descendent, la finele trimestrului constituind 40880.6 milioane
de sfrs, itul lunii
lei, n diminuare cu aproximativ 3.7 la sut
a fat, a
martie 2014 (Graficul 4.6).

III/13
Total

IV/13

I/14

II/14

III/14

n moneda naional

IV/14

I/15

n valut strin

Sursa: BNM

Graficul 4.7: Ponderile soldului creditelor (%)


100.0
80.0

40.5

39.3

40.3

59.5

60.7

59.7

IV/14

I/15

60.0
40.0
20.0

Din perspectiva structurii pe monede, dinamica negativa a soldului


creditelor a fost influent, at
a n cea mai mare parte de mics, orarea
volumului creditelor n moneda nat, ional
a, c
arora le-a revenit
o pondere de 59.7 la sut
a din totalul portofoliului de credite
(Graficul 4.7). La finele lunii martie 2015, soldul creditelor n
lei acordate sectorului privat a constituit 24402.1 milioane lei, n
de finele lunii martie 2014.
diminuare cu 3.3 la sut
a fat, a
Pe parcursului trimestrului I, 2015, evolut, ia soldului creditelor n
lei a fost indus
a de diminuarea volumului creditelor acordate
persoanelor juridice cu 8.9 la sut
a anual, nsumnd 17224.1
milioane lei (cu o pondere de 70.6 la sut
a din totalul creditelor
n lei) s, i de cres, terea anual
a a volumului creditelor acordate
persoanelor fizice de 13.4 la sut
a, constituind 7178.0 milioane lei
(cu o pondere de 29.4 la sut
a din totalul creditelor n lei).

0.0
III/13

IV/13

I/14

II/14

n moneda naional
Sursa: BNM

III/14

n valut strin

Evolut, ia creditelor n valut


a str
ain
a pe parcursul trimestrului I,
2015 a nregistrat o diminuare n termeni anuali mai accentuat
a,
de sfrs, itul trimestrului I, 2014, volumul
de 4.1 la sut
a fat, a
acestora alc
atuind 16478.5 milioane lei la sfrs, itul lunii martie
2015.
Trendul creditelor n valut
a str
ain
a a fost determinat n mare
parte de evolut, ia componentei creditelor destinate persoanelor
juridice, volumul acestora atingnd nivelul de 16214.5 milioane
de sfrs, itul
lei la 31 martie 2015, n diminuare cu 3.9 la sut
a fat, a
trimestrului I, 2014. Creditele n valut
a str
ain
a acordate
persoanelor fizice au nregistrat un ritm de cres, tere negativ, de
de luna martie 2014, ns
15.3 la sut
a fat, a
a n totalul portofoliului
de credite n valuta straina, acestei categorii i-a revenit o pondere
mai redus
a, de doar 1.6 la sut
a (264.0 milioane lei).

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

41

n structura portofoliului de credite pe sectoare de activitate, n


trimestrul I al anului 2015, cele mai semnificative modificari au fost
atestate n sectorul comert, ului, care a nregistrat o diminuare n
termeni anuali de 27.8 la suta pentru creditele acordate n lei s, i de
14.5 la suta pentru cele n valuta straina. La sfrs, itul trimestrului I,
2015, ponderea creditelor orientate c
atre acest sector a constituit
27.3 la sut
a pentru creditele n moneda nat, ional
a s, i 41.7 la sut
a
pentru creditele acordate n valut
a str
ain
a, ca urmare ponderile
acestora s-au mics, orat att n moneda nat, ional
a, ct s, i n valut
a
str
ain
a, cu 9.2 s, i 5.1 puncte procentuale, respectiv.

Piat, a depozitelor
La sfrs, itul trimestrului I, 2015, soldul depozitelor a nregistrat o
cres, tere anual
a de 8.0 la sut
a, fiind cu 0.3 puncte procentuale
de trimestrul precedent. La sfrs, itul lunii martie
superioar
a fat, a
2015, soldul acestora a constituit 32481.5 milioane lei. Dinamica
de finele trimestrului
pozitiv
a a soldului depozitelor fat, a
precedent a fost generata de intensificarea ritmurilor de cres, tere a
componentei n valuta str
ain
a cu 8.7 puncte procentuale, pn
a la
36.3 la sut
a anual, fiind part, ial atenuat
a de diminuarea
componentei n moneda nat, ional
a cu 6.7 puncte procentuale,
pn
a la minus 13.7 la sut
a anual (Graficul 4.8).
Trendul depozitelor n lei a fost determinat de evolut, ia
plasamentelor atrase de la populat, ie, c
arora le-a revenit o
pondere de 87.8 la sut
a din portofoliu total de depozite n
moneda nat, ionala. La finele trimestrului I, 2015, soldul acestora a

constituit 12936.5 milioane lei, n diminuare cu 12.2 la sut


a fat, a
de finele lunii martie 2014. Depozitele n lei atrase de la
persoanele juridice au consemnat o cres, tere anual
a negativ
a de
22.8 la sut
a, ponderea acestora n portofoliul total de depozite
atrase pe parcursul ultimilor 12 luni s-a diminuat cu 1.8 puncte
procentuale, reprezentnd 12.1 la sut
a din portofoliu.
Ritmul anual de cres, tere a depozitelor n valut
a str
ain
a a
constituit la sfrs, itul trimestrului 36.3 la sut
a (n cres, tere cu 8.7
puncte procentuale fat, a de luna decembrie 2014), soldul acestora
nsumnd 17752.9 milioane lei. Totodat
a, aceast
a cres, tere s-a
produs pe seama depozitelor atrase de la persoanele fizice (cu o
pondere de 84.9 la sut
a n totalul depozitelor atrase n valut
a
str
ain
a), care spre sfrs, itul trimestrului I, 2015 au nsumat
15007.9 milioane lei (o cres, tere anuala de 32.1 la suta). La rndul
lor, depozitele atrase de la persoanele juridice (15.1 la sut
a din
totalul depozitelor atrase n valuta straina) s-au majorat cu 66.1 la
de finele trimestrului I, 2014.
sut
a fat, a

Graficul 4.8: Dinamica soldului depozitelor (%,

cres, tere anuala)


40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
III/13

IV/13

I/14

n moneda naional
Sursa: BNM

II/14

III/14

IV/14

n valut strin

I/15
Total

42

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Ratele dobnzii s, i mecanismul de transmisie a politicii


monetare
Evolut, ia ratei de baz
a
n trimestrul I, 2015 au avut loc patru s, edint, e ale Consiliului
de administrat, ie al B
ancii Nat, ionale a Moldovei cu privire la
deciziile de politica monetara. n urma evaluarii balant, ei riscurilor
interne s, i externe, c
arora ar putea fi supus
a economia Republicii
Moldova s, i a perspectivelor inflat, iei pe termen scurt s, i mediu,
au fost emise dou
a decizii de majorare a ratei de baz
a cu 2.0 s, i
5.0 puncte procentuale, respectiv, de la nivelul de 6.5 la sut
a
pn
a la 13.5 la sut
a, dup
a aceasta au urmat dou
a decizii de
ment, inere a ratei de baz
a la nivelul de 13.5 la sut
a (nivel stabilit
la s, edint, a extraordinar
a din 17 februarie 2015) (Graficul 4.9).
, a fost necesar
n perioada de referint, a
a n
asprirea gradual
aa
politicii monetare, pentru a combate presiunile inflat, ioniste din
partea pret, urilor reglementate s, i a deprecierii monedei nat, ionale.
Deciziile privind majorarea ratei de baz
a vor produce treptat
efecte n economie pe parcursul urmatoarelor 2-3 trimestre, avnd
ca scop ancorarea anticipat, iilor inflat, ioniste s, i ment, inerea ratei
inflat, iei n proximitatea t, intei de 5.0 la sut
a pe termen mediu, cu
o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale.
Evolut, ia ratei de credit

Graficul 4.9: Ratele medii ale dobnzilor la


portofoliul creditelor s, i depozitelor (%)
16.0
14.0

13.50
12.53

11.66
10.58

11.04

7.93

7.61

8.16

7.59
4.71

7.24
6.50

7.25

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

9.42

8.09
4.79
4.5

2.0

3.5

3.5

4.46
3.88

0.0
IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/15
Credite n moneda naional
Depozite n moneda naional
Rata de baz

Sursa: BNM

Credite n valut strin


Depozite n valut strin

Pe parcursul trimestrului I, 2015, rata medie anual


a a dobnzii
aferent
a soldului creditelor a fost n cres, tere, att n moneda
nat, ionala (cu 0.46 puncte procentuale), ct s, i n valuta straina (cu
de trimestrul precedent. Totodat
0.01 puncte procentuale) fat, a
a,
de trimestrul I, 2014, ratele sunt n sc
fat, a
adere, n moneda
nat, ional
a cu 0.62 puncte procentuale s, i n valut
a str
ain
a cu 0.34
puncte procentuale, nregistrnd valori la nivelul de 11.04 la sut
a
n moneda nat, ionala s, i 7.25 la suta n valuta straina (Graficul 4.9).
Variat, ii semnificative ale ratelor dobnzii aferente soldului
creditelor n moneda nat, ional
a au fost nregistrate la creditele
acordate persoanelor juridice, care s-au majorat cu 0.38 puncte
de trimestrul IV, 2014, iar pe parcursul ultimelor
procentuale fat, a
12 luni s-au mics, orat cu 0.71 puncte procentuale. Rata medie
anual
a a dobnzii pentru creditele acordate n lei persoanelor
fizice a constituit n trimestrul de raportare 11.71 la sut
a, fiind n
de trimestrul precedent cu 0.63 puncte procentuale,
cres, tere fat, a
de trimestrul I, 2014 n diminuare cu 0.50 puncte
iar fat, a
procentuale.
Pe parcursul trimestrului I, 2015, rata medie a dobnzii la
mprumuturile n valuta a nregistrat o cres, tere nesemnificativa de

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

43

de trimestrul precedent s, i o
0.01 puncte procentuale fat, a
de trimestrul I, 2014,
diminuare de 0.34 puncte procentuale fat, a
constituind 7.25 la sut
a. Costul creditelor n valut
a str
ain
a
acordate persoanelor juridice a avut o evolut, ie descendent
a,
situndu-se la nivelul de 7.23 la sut
a n trimestrul I, 2015.
Dobnda medie a creditelor n valuta straina acordate persoanelor
fizice a fost cu 0.30 puncte procentuale sub nivelul trimestrului
precedent, constituind 8.33 la sut
a, totodat
a, pe parcursul
ultimelor 12 luni fiind n diminuare cu 0.28 puncte procentuale.
Evolut, ia ratei de depozit
n ianuarie-martie 2015, ratele dobnzii pentru depozitele atrase
au avut tendint, e diferite pentru resursele atrase n moneda
nat, ional
a s, i componenta n valut
a str
ain
a.
Rata medie a dobnzii pentru depozitele n lei, n trimestrul I,
2015, a constituit 8.16 la sut
a, fiind cu 0.55 puncte procentuale
superioar
a nivelului din trimestrul precedent s, i cu 0.23 puncte
procentuale superioar
a nivelului din trimestrul I, 2014 (Graficul
4.9). Cres, terea ratei medii a dobnzii pentru plasamentele n lei
s-a datorat mai cu seama majorarii ratei medii de dobnda pentru
depozitele n lei atrase de la persoanele juridice (cu 0.66 puncte
de trimestrul precedent). Rata medie a dobnzii
procentuale fat, a
pentru depozitele atrase de la persoanele fizice a crescut cu 0.51
de trimestrul precedent, nregistrnd
puncte procentuale fat, a
valoarea de 8.27 la sut
a.
Rata dobnzii pentru plasamentele n valut
a str
ain
a a constituit
, n sc
n medie 3.88 la sut
a n perioada de referint, a
adere cu 0.57
puncte procentuale fat, a de trimestrul precedent s, i cu 0.83 puncte
de trimestrul I, 2014. n ultimele 12 luni, rata
procentuale fat, a
medie a dobnzii pentru plasamentele persoanelor juridice s-a
diminuat cu 1.17 puncte procentuale, situndu-se la nivelul de
3.66 la sut
a n perioada de raportare. n acelas, i timp, rata medie
a dobnzii pentru economiile atrase de la populat, ie (de 3.92 la
sut
a) s-a diminuat cu 0.57 puncte procentuale n ianuarie-martie
2015. Pe parcursul ultimelor 12 luni, dobnzile calculate pentru
depozitele n valut
a str
ain
a au nregistrat n continuare diminu
ari
att la cele ale persoanelor juridice, ct s, i ale persoanelor fizice, cu
0.83 puncte procentuale s, i, respectiv, cu 0.77 puncte procentuale.

Graficul 4.10: Evolut, ia marjei bancare (p.p.)


5.0
4.0

3.72

3.10 3.31

2.97

3.36

3.0
2.88

2.0

2.80 2.88

1.0
0.0
IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/15
Marja bancar la operaiunile n moneda naional
Marja bancar la operaiunile n valut strin
Sursa: BNM

Graficul 4.11: Fluctuat, iile cursului oficial de


schimb al leului moldovenesc
MDL

26
23
20
17

Evolut, ia marjei bancare


Marja bancar
a (diferent, a dintre ratele medii ale dobnzilor la
credite s, i ratele medii ale dobnzilor la depozite) pentru
operat, iunile efectuate n lei moldovenes, ti, per ansamblu, a urmat
un trend de diminuare n trimestrul I al anului 2015, constituind
2.88 puncte procentuale, sau cu 0.09 puncte procentuale mai
de trimestrul IV, 2014 (Graficul 4.10). Pe parcursul
put, in fat, a

14
11
2012

IV/12

IV/13

IV/14

Cursul oficial al monedei naionale fa de dolarul SUA


Cursul oficial al monedei naionale fa de euro

Sursa: BNM

44

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


trimestrului I, 2015 influent, a considerabila asupra marjei bancare
n moneda nat, ionala a avut-o costul depozitelor atrase n lei, care
de costul creditelor acordate.
s-a modificat considerabil fat, a

Graficul 4.12: Deprecierea altor monede fat, a


de USD ( tr.IV, 2014=100)
-42.7%
-34.5%
-33.4%
-19.8%

Evolut, ia marjei bancare pentru operat, iunile n valut


a str
ain
aa
avut un trend opus pe parcursul trimestrului I, 2015, nregistrnd
o cres, tere de 0.56 puncte procentuale fat, a de trimestrul precedent,
fiind influent, at
a n mare parte de diminuarea mai accentuat
aa
ratei dobnzii la depozitele atrase n valut
a str
ain
a pe parcursul
trimestrului de raportare.

-11.1%
-10.7%
-10.6%

Evolut, ia cursului de schimb nominal s, i real efectiv

-10.2%
-50.0%
UAH

-40.0%
BYR

-30.0%
RUB

MDL

-20.0%
RON

-10.0%
HUF

EUR

0.0%
PLN

Sursa: BNM

Graficul 4.13: Dinamica cursului de schimb


nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER)
al MDL calculat n baza ponderii principalilor
parteneri comerciali (dec.2000-100%)

130%
121.5%

n trimestrul I, 2015, cursul de schimb oficial nominal al monedei


de dolarul SUA, n timp
nat, ionale s-a majorat cu 17.7 la sut
a fat, a
ce n raport cu euro cres, terea a fost de 4.8 la sut
a comparativ cu
finele anului 2014 (Graficul 4.11).
Evolut, ia cursului oficial mediu de schimb al monedei nat, ionale n
trimestrul I, 2015 n raport cu cel nregistrat n trimestrul
precedent arat
a o depreciere s, i mai semnificativ
a a monedei
de dolarul SUA s, i euro de 19.8 la sut
nat, ionale fat, a
a s, i 8.3 la
sut
a, respectiv.

120%
114.3%

de
Totodat
a, n trimestrul I, 2015, tendint, a de depreciere fat, a
dolarul SUA a fost specific
a s, i monedelor nat, ionale ale unor
parteneri comerciali principali (Graficul 4.12). Astfel, n proport, ii
semnificative fat, a de dolarul SUA s-au depreciat hrivna ucraineana
(cu 42.7 la suta), rubla bielorusa (cu 34.5 la suta) s, i rubla ruseasca
(cu 33.4 la sut
a).

110%

100%
2012

2013

2014

NEER

REER

1/15

Sursa: BNM

Graficul 4.14: Contribut, ia principalilor parteneri


comerciali ai Republicii Moldova la modificarea
cursului real efectiv n tr.I, 2015
Cehia
China
Ungaria
Turcia
Italia
Germania
Bulgaria
Romnia
Belarus
Ucraina
Federaia Rus
Elveia
Olanda
Austria
Frana
Marea Britanie
Polonia

S-a depreciat de asemenea s, i cursul de schimb real efectiv al


monedei nat, ionale6 cu 4.7 la sut
a, la aceast
a depreciere
contribuind majoritatea principalilor parteneri comerciali ai
Republicii Moldova, cu except, ia Ucrainei s, i Belarus. Federat, ia
Rusa s, i Romnia au determinat cea mai semnificativa depreciere a
cursului de schimb real efectiv, cu 2.9 puncte procentuale s, i,
respectiv, cu 0.9 puncte procentuale (Graficul 4.13).
Pe parcursul trimestrului I, 2015 cursul de schimb al monedei
general
nat, ionale a avut o tendint, a
a de cres, tere pn
a la mijlocul
lunii februarie, n a doua parte a trimestrului a fost nregistrat
a

Deprecierea (-) /aprecierea(+)

-3.0

-2.0

-1.0

0.0
puncte procentuale

Sursa: BNM

1.0

calculat n baza ponderii principalilor parteneri comerciali s, i cursurilor


medii de schimb, dec.2000=100. Calculele REER au fost realizate lund n
considerare ponderile actualizate ale partenerilor comerciali n comert, ul exterior
al Republicii Moldova (Federat, ia Rusa de la 20.4 la suta la 18.7 la suta, Ucraina
de la 14.6 la sut
a la 12.7 la sut
a, Romnia de la 18.8 la sut
a la 21.6 la sut
a
etc.)

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


o apreciere a leului moldovenesc. Astfel, cursul de schimb al
leului moldovenesc a oscilat pe parcursul trimestrului I, 2015 n
funct, ie de gradul de acoperire a cererii nete de valut
a str
ain
a din
partea agent, ilor economici prin oferta neta de valuta straina de la
persoanele fizice, intervent, iile BNM de suplinire a insuficient, ei de
valut
a, deciziile restrictive de politic
a monetar
a, dar s, i n funct, ie
de evolut, ia valutelor straine pe piet, ele externe. n acelas, i context,
se remarc
a de asemenea diminuarea transferurilor efectuate de
persoanele fizice s, i a volumului exporturilor. Potrivit ultimelor
date, transferurile s-au redus n primele doua luni ale anului 2015
n raport cu aceeas, i perioad
a a anului 2014 cu 22.8 la sut
a, iar
exporturile - cu 12.7 la sut
a.

45

Graficul 4.15: Ritmul de cres, tere a ofertei


a de la persoanele fizice
nete de valuta strain
pe valute fat, a de perioada similara a anului
precedent
160.0%
120.0%
80.0%
40.0%
0.0%
-40.0%
-80.0%
-120.0%
I

Astfel, n trimestrul I, 2015 s-a atestat o reducere substant, ial


aa
ofertei nete de valut
a str
ain
a de la persoanele fizice (de 55.0 la
suta) s, i o scadere n proport, ii mai mici a cererii nete de valuta din
partea agent, ilor economici (cu 26.3 la suta). Astfel, n trimestrul I,
2015, s-a nregistrat o acoperire redusa (51.4 la suta) a cererii prin
ofert
a. Pentru comparat, ie, n trimestrul I, 2014, cererea net
a de
valut
a str
ain
a din partea persoanelor juridice a fost suplinit
a prin
oferta neta de valuta straina de la persoanele fizice n proport, ie de
84.1 la sut
a.
Diminuarea ofertei nete de valut
a str
ain
a a fost determinat
a n
principal de intrarea n teritoriu negativ a ofertei nete n dolari
SUA. Astfel, n ianuarie s, i februarie 2015, cump
ar
arile de dolari
SUA efectuate de persoanele fizice au depas, it vnzarile de aceasta
valuta cu 22.4 milioane dolari SUA. Per total, n trimestrul I, 2015,
oferta net
a de dolari SUA a fost pozitiv
a, situat, ia fiind echilibrat
a
de oferta nregistrat
a n luna martie curent (27.9 milioane dolari
SUA). Totodat
a, s-a redus s, i oferta n euro, iar cea n ruble ruses, ti
a consemnat o evolut, ie us, or pozitiv
a. n termeni de structur
a
valutar
a, oferta net
a n euro det, ine ponderea majoritar
a, fiind
urmata de oferta neta n ruble ruses, ti s, i cea n dolari SUA (Graficul
4.16).
Un decalaj profund ntre cerere s, i ofert
a a existat n primele dou
a
luni ale anului 2015, cnd oferta net
a de valut
a str
ain
a de la
persoanele fizice a acoperit cererea net
a de valut
a din partea
agent, ilor economici n proport, ii de 47.2 la sut
a n ianuarie s, i
doar 12.0 la sut
a n februarie (Graficul 4.17). Aceste evolut, ii au
determinat tendint, ele de depreciere a monedei nat, ionale.

II

III

IV

2012

II

III

IV

2013

USD

II

EUR

RUB

cifra nu include intervent, iile speciale efectuate cu cele trei b


anci aflate sub
administrare special
a

I
2015

Sursa: BNM

Graficul 4.16: Structura valutara a ofertei nete


a (valutele sunt recalculate n
de valuta strain
USD la cursul mediu constant)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
I

II

III IV

2012
USD

II

III IV

2013
EUR

II

III IV

2014
RUB

I
2015

Sursa: BNM

Graficul 4.17: Gradul de acoperire a vnzarilor

nete de catre
oferta neta s, i dinamica cursului
oficial
MDL/USD
200%

20.0

180%

19.0

160%

18.0

140%

126.7%

120%
100%

17.0
16.0

89.3%
83.4%

15.0
14.0

80%
60%

47.2%

79.0%

40%

13.0

12.0
12.0%
11.0

0%

10.0
1/12

7/12

1/13

7/13

1/14

7/14

1/15

Gradul de acoperire a vnz. nete de VS ctre pers. jur. prin oferta


net de VS de la pers. fiz.
Cursul MDL/USD mediu pe perioad

Sursa: BNM

Efectul intervent, iilor, dar s, i al deciziilor restrictive de politic


a
monetar
a s-a simt, it spre finele lunii februarie s, i n luna martie,

IV

TOTAL

20%

n condit, iile unei insuficient, e de valut


a str
ain
a nregistrat
a pe
parcursul primelor dou
a luni ale anului 2015, BNM a injectat
237.37 milioane dolari SUA pe piat, a interbancar
a local
a.

III

2014

46

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


cnd cursul de schimb al monedei nat, ionale n raport cu dolarul
SUA s, i-a inversat traiectoria spre o apreciere de 12.5 la suta fat, a de
maximul nregistrat n luna februarie (18 februarie). Totodat
a, n
luna martie, gradul de acoperire a cererii prin oferta s-a ameliorat
n comparat, ie cu primele dou
a luni ale anului 2014, constituind
126.7 la sut
a. Pentru comparat, ie, acest indicator n luna martie a
anului precedent a constituit 89.3 la sut
a.

Graficul 4.18: Evolut, ia activelor oficiale de

rezerva exprimate n luni de import de marfuri


s, i servicii
3500

luni de import

mil. USD

5.0

3000
2500

4.0

2000

3.0

1500
2.0
1000
1.0

500

0.0

0
2012

2013

2014

2015

Activele oficiale de rezerva


Activele oficiale de rezerv
a au constituit 1762.4 milioane dolari
SUA la finele trimestrului I, 2015, reducndu-se cu 18.3 la sut
a
de finele anului 2014.
fat, a
Sc
aderea activelor oficiale de rezerv
a a fost condit, ionat
a, n cea
mai mare parte, de intervent, iile de vnzare ale BNM realizate n
scopul amelior
arii situat, iei pe piat, a valutar
a intern
a. n pofida
acestor intervent, ii, la finele trimestrului I, 2015, activele oficiale
de rezerv
a au acoperit 3.88 luni de import (Graficul 4.18).

Active oficiale de rezerv


Active oficiale de rezerv n luni de import de mrfuri i servicii

Sursa: BNM

calculat n baza prognozei privind importul de bunuri s, i servicii pentru anul


2015, din 18 martie 2015

47

Capitolul 5
Prognoza inflat, iei pe termen
mediu
5.1

Ipoteze externe privind prognoza

Datele recente privind evolutia economiei mondiale au determinat


concretizarea prognozelor pentru anul 2015 si trasarea unor
proiectii mai plauzibile pentru anul 2016. n primul rnd,
programul de relaxare cantitativ
a al B
ancii Centrale Europene a
indus noi stimuli de crestere economic
a pentru zona euro, iar
moneda unic
a european
a s-a depreciat n raport cu alte monede
de circulatie international
a. n regiune, s-a atestat o stabilitate pe
pietele financiare, des, i situatia de criz
a economic
a se ment, ine n
continuare, ceea ce explic
a prognozele sumbre privind evolutia
economiei nationale.

Tabelul 5.1: Evolutia asteptata a variabilelor


externe
valori medii

anuale

2015

2016

0.4

1.0

%
n Federatia Rusa,

-4.8

-1.1

Inflatia anuala n zona euro, %

0.1

1.2

%
n Federatia Rusa,

15.1

7.0

USD/EUR

1.07

1.05

RUB/USD

62.5

65.1

55.3

61.0

-13.1

2.9

Cresterea economica
n zona euro, %
Cresterea economica

Inflatia anuala

Pretul petrolului Urals

n raportul World Economic Outlook din aprilie 2015, Fondul


Monetar International a p
astrat neschimbat
a prognoza privind
cresterea economiei mondiale la nivelul de 3.5 la suta pentru anul
2015, majornd usor prognoza pentru anul 2016, de la 3.7 la
3.8 la sut
a. Au fost mentinute att prognozele privind cresterea
economiilor avansate per ansamblu de 2.4 la sut
a n anul 2015
si 2016, ct si cele privind cresterea economiilor emergente cu
ri
4.3 la sut
a n 2015 si cu 4.7 la sut
a n anul 2016. Totusi, pe ta
au fost efectuate cteva revizii semnificative, precum diminuarea
prognozei privind cresterea economiei SUA pentru anul 2015 de
la 3.6 la 3.1 la sut
a si pentru anul 2016 de la 3.3 la 3.1 la sut
a.
n acelas, i timp, prognozele privind cresterea economic
a pentru
rile avansate din zona euro, dar si pentru economia zonei euro
ta
per ansamblu au fost majorate. n cazul economiilor emergente
si ale celor n curs de dezvoltare, n mare parte, prognozele au
fost revizuite n scadere, cele mai mari diminuari viznd prognoza
de cres, tere a economiei Federatiei Ruse si prin corelatie si cele
privind economiile din Comunitatea Statelor Independente.
Analiza situatiei mediului extern, dar si prognozele organizatiilor
internationale determin
a ca n noua rund
a de prognoz
a s
a se tin
a
cont de ipotezele expuse n tabelul 5.1.

(dolari SUA/baril)
Preturile internationale
la produsele alimentare, %

Sursa: ipoteze BNM pe baza datelor Consensus Economics s i


cotatii futures

48

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)

Graficul 5.1: Ritmul anual de crestere a PIB n


zona euro
2

2
1.5

1.5

0.5

0.5

0
0.5

puncte procentuale

1
1

1
0.5
1.5
1

II/13

IV/13

II/14

IV/14

Diferenta(p.p), scala din dreapta

II/15

IV/15

Prognoza actuala

II/16

IV/16

Prognoza precedenta

Sursa: Eurostat, Consensus Economics, calcule BNM

Graficul 5.2: Ritmul anual de cres, tere a PIB n


Federat, ia Rusa
6

1
0

0
2
1
4

puncte procentuale

II/13

IV/13

II/14

IV/14

Diferenta(p.p), scala din dreapta

II/15

IV/15

Prognoza actuala

II/16

IV/16

Graficul 5.3: Rata medie de schimb USD/EUR

1.4

10
8

1.35

6
1.3
4
1.25

1.2

1.15

4
1.1
6
1.05
1

8
II/13

IV/13

II/14

IV/14

II/15

IV/15

Prognoza actuala

Datele preventive ale autorit


atilor Federatiei Ruse au confirmat
anticiparile privind intrarea n recesiune a economiei ruse ncepnd
cu trimestrul I, 2015. Totodat
a, recenta stabilizare din sectorul
financiar, lipsa de noi sanctiuni economice aferente conflictului
ucrainean si recenta majorare a preturilor internationale la petrol
a definitivat cuantumul recesiunii economiei ruse. Astfel, n
baza prognozelor organizatiilor internationale si a autorit
atilor
economice ruse, n runda curent
a de prognoz
a se anticipeaz
a c
a
produsul intern brut n Federatia Rusa n anul 2015 se va contracta
cu 4.8 la sut
a, iar n anul 2016 cu 1.1 la sut
a (Graficul 5.2).
Totodat
a, accelerarea ritmului cresterii preturilor de consum n
primele luni ale anului 2015, determin
a ca n runda curent
a de
prognoz
a s
a se anticipeze c
a inflatia medie anual
a n Federatia
Rus
a n anul 2015 va fi de aproximativ 15.1 la sut
a, iar n anul
2016 se va tempera pn
a la nivelul de 7.0 la sut
a.

Prognoza precedenta

Sursa: Serviciul Federal de Statistica al Rusiei, Consensus


Economics, calcule BNM

Diferenta(%), scala din dreapta

Initierea programului de relaxare cantitativ


a a B
ancii Centrale
Europene care presupune procurarea de active n valoare de 1.2
trilioane euro are ca scop stimularea cresterii economice prin
cres, terea cererii interne, oportunit
at, i mai bune de export s, i
mbunatat, irea condit, iilor de finant, are. Astfel, n runda curenta de
prognoz
a se anticipeaz
a c
a n anul 2015 economia zonei euro va
creste n medie cu 0.4 la sut
a, iar n anul 2016 cu 1.0 la sut
a
(Graficul 5.1). Desi nivelul deflatiei n zona euro s-a comprimat
recent, totusi presiunile deflationiste continu
a s
a persiste, ceea ce
determin
a ca n runda curent
a de prognoz
a s
a se mentin
a
proiectiile medii anuale privind cresterea nivelului armonizat al
preturilor n zona euro de 0.1 la suta n anul 2015 si 1.2 la suta n
anul 2016.

II/16

IV/16

10

de dolarul
Deprecierea puternic
a a monedei unice europene fat, a
SUA la nceputul lunii martie, cnd BCE a efectuat prima transa din
programul de procurare a obligatiunilor n valoarea de 60 miliarde
euro lunar, a condus la diminuarea semnificativ
a a proiectiilor
privind paritatea USD/EUR. Astfel, n runda curent
a de prognoz
a
se anticipeaz
a c
a valoarea medie anual
a a parit
atii USD/EUR va
fi de 1.07 n anul 2015 comparativ cu 1.15 proiectat n runda
precedent
a de prognoz
a. Pentru anul 2016 se prognozeaz
a c
a
USD/EUR va fi n medie de 1.05 pe parcursul anului (Graficul 5.3).
de majorarea
Proiectia are la baz
a prezumtia reticentei SRF fata
ratelor dobnzilor n viitorul apropiat, nsa n cazul n care aceasta
se va ntmpla, nu este exclusa atingerea paritatii de 1:1 USD/EUR
si chiar coborrea pn
a la 0.75-0.85 pentru perioade scurte de
timp. Odat
a cu ncheierea programului BCE la sfrsitul anului
2016, se anticipeaz
a revenirea parit
atii USD/EUR la nivelurile
obisnuite din ultimii ani.

Prognoza precedenta

Sursa: BCE, Consensus Economics, calcule BNM

Recenta stabilizare din sistemul financiar a Federatiei Ruse si


tendinta de apreciere a rublei ruses, ti n ultimele s
apt
amni, pe
fundalul cresterii preturilor internationale la petrol, determin
a ca

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


n runda curent
a de prognoz
a s
a se anticipeze un nivel usor mai
apreciat pentru anul 2015 comparativ cu runda precedent
a de
prognoza pentru rubla ruseasca. Astfel, se anticipeaza ca n medie,
de dolarul
n anul 2015, rubla ruseasc
a se va tranzactiona fata
SUA cu 62.5 comparativ cu 63.1 proiectat n runda precedenta de
prognoz
a, iar n anul 2016 cu 65.1 (Graficul 5.4).

49

Graficul 5.4: Rata medie de schimb RUB/USD


70

10
8

65

6
60
4
55

Perspectivele privind viitoarea recolt


a n regiune nu sunt tocmai
favorabile, ns
a prognozele privind evolutia preturilor
internationale la produsele alimentare n anul 2015 se mentin n
palierul negativ. Factorii care contrabalanseaz
a efectul negativ al
perspectivelor recoltei asupra preturilor sunt aprecierea dolarului
SUA si surplusul de anumite produse nregistrat pe unele piete, ca
urmare a restrictiilor sau reorientarii unor tari mari consumatoare
spre alte surse. Astfel, n runda curent
a de prognoz
a, se
anticipeaz
a c
a preturile mondiale la produsele alimentare se vor
diminua n medie cu 13.1 la suta n anul 2015, dupa care, n anul
2016 vor ncepe s
a creasc
a, n medie cu aproximativ 2.9 la sut
a
(Graficul 5.6).

45

4
40
6
35
30

8
II/13

IV/13

II/14

IV/14

Diferenta(%), scala din dreapta

II/15

IV/15

II/16

Prognoza actuala

IV/16

10

Prognoza precedenta

Sursa: Banca Centrala a Federat, iei Ruse, Consensus


Economics, calcule BNM

Graficul 5.5: Pret, ul petrolului de marca Urals


120

30

110
20
100
10
90
USD / baril

Cu toate c
a n luna ianuarie, pretul mediu al petrolului a atins
cele mai joase niveluri din ultimii ani, n februarie preturile la
petrol au crescut treptat, ment, inndu-se si n luna martie. La
aceasta a contribuit aparitia unor noi factori, precum preocuparile
privind aprovizionarile cu petrol n regiunea de conflict din Yemen
si cresterea rezervelor de petrol ale SUA n proportii din ce n ce
mai mici. Totodat
a, factorul principal al reducerii drastice din
a doua jum
atate a anului 2014 a preturilor la petrol si anume
surplusul de petrol la nivel mondial nu a fost absorbit, iar n sensul
reducerii preturilor la petrol va influenta si eventuala ridicare a
embargoului pentru exportul de petrol din Iran. Astfel, n runda
curent
a de prognoz
a, nivelul mediu al pretului pentru petrolul
de marc
a Urals a fost majorat usor pn
a la 55.3 dolari SUA/baril
pentru anul 2015 si pn
a la 61.0 dolari SUA/baril pentru anul
2016 (Graficul 5.5).

50

80

70
10
60
20
50
40
4/13

10/13

4/14

10/14

Diferenta(%), scala din dreapta

4/15

10/15

4/16

Prognoza actuala

10/16

30

Prognoza precedenta

Sursa: Ministerul Economiei Federatiei Ruse, Bloomberg,


calcule BNM

Graficul 5.6: Ritmul anual de cres, tere a


Indicelui pret, urilor mondiale la produsele
alimentare
10

5.2

Majorarea
tarifelor
n
contextul
deprecierii risc pentru traiectoria pe
termen mediu a inflatiei

10

puncte procentuale

15

n conditiile actuale marcate de tendinta de depreciere a monedei


nationale, de devierile financiare acumulate de mai multi ani si de
gradul sporit de uzur
a n sectorul energetic, al transportului etc.
care necesita investitii aditionale, dinamica preturilor reglementate
prezint
a un risc semnificativ pentru traiectoria inflatiei pe termen
mediu. n acest sens, tarifele actuale la serviciile comunale, desi

20
4/13

10/13

4/14

10/14

Diferenta(p.p), scala din dreapta

Sursa: FAO, calcule BNM

4/15

10/15

4/16

Prognoza actuala

10/16

10

Prognoza precedenta

50

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


sunt percepute de populatie ca ridicate, nu sunt justificate din
punct de vedere economic. Din aceasta cauza furnizorii de servicii
reglementate urmeaz
a, n perioadele urm
atoare, s
a nainteze
demersuri autorit
atilor publice locale, centrale si agentiilor de
reglementare pentru majorarea tarifelor la serviciile reglementate.
n baza mai multor motive, printre care:

necesitatea de majorare a salariilor lucratorilor de deservire;


majorarea costului energiei electrice si a combustibililor;
uzura n sectoarele respective;
achitarea unor credite contractate anterior;
furnizorii de servicii reglementate au naintat deja demersuri
pentru majorarea tarifelor n prima jum
atate a anului 2014.
Totodat
a, avnd n vedere deprecierea de la sfrsitul anului 2014
si nceputul anului 2015, tariful la energia electrica ar urma sa fie
revizuit n directia major
arii.

5.3

Prognoza pe termen mediu

Cererea agregata

Graficul 5.7: Prognoza deviat, iei PIB (%)


2

10

10

12

12

14

14
IV/13

II/14

IV/14

Sursa: BNS, calcule BNM

II/15

IV/15

II/16

IV/16

Runda actual
a de prognoz
a anticipeaz
a o dinamic
a negativ
aa
deviatiei PIB pentru ntreaga perioad
a de prognoz
a. Astfel,
conform scenariului, valoarea minim
a va fi nregistrat
a n
trimestrul I, 2016. ncepnd cu al doilea trimestru al anului viitor,
cererea agregata se va recupera lent, nsa valorile vor fi sub nivelul
s
au potent, ial pe ntregul interval de proiect, ie. Plasarea activit
at, ii
economice sub nivelul potent, ial, pe termen mediu, va determina
presiuni dezinflat, ioniste sporite din partea cererii interne.
O cerere agregat
a negativ
a va fi posibil
a, n primul rnd, ca
urmare a diminu
arii surselor de finantare a consumului.
Principala contributie negativ
a se presupune a fi sc
aderea
volumului remiterilor, ca rezultat al cresterilor reduse ale
ri-surse de
activit
atii economice n cele mai importante ta
ale acestora, dar si ca rezultat al deprecierilor
provenienta
nregistrate n unele din economiile gazd
a ale emigrant, ilor
moldoveni.

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu

51

Plasarea activit
atii economice sub nivelul s
au potential va genera
presiuni dezinflationiste pe ntregul interval de prognoza. Cererea
de raportul anterior,
intern
a va nregistra valori inferioare, fata
ceea ce implic
a presiuni dezinflationiste mai sporite. Acest fapt
constituie, n primul rnd, rezultatul unui impact mai restrictiv al
cererii externe. Cererea extern
a din partea Federatiei Ruse are un
impact mai restrictiv pentru ntreaga perioada de prognoza asupra
activit
atii economice interne, dat
a fiind revizuirea acesteia spre
diminuare.

Inflatia
Conform rundei curente de prognoz
a, ritmul anual de cres, tere
a IPC va nregistra nivelul de 8.1 la sut
a pentru anul curent si
6.4 la sut
a n anul 2016. Conform proiectiei curente, rata anual
a
a inflatiei va p
ar
asi intervalul de variatie a tintei inflatiei pentru
patru trimestre consecutiv ncepnd cu al doilea trimestru al anului
curent. Revenirea ratei anuale a inflat, iei n cadrul intervalului de
variat, ie va avea loc n al doilea trimestru al anului 2016. Valoarea
maxima va fi nregistrata n trimestrul III, 2015, constituind 9.8 la
sut
a.

Graficul 5.8: Prognoza ritmului anual al IPC


total (%, anual)
%
12

11

10

Tinta inflatiei

Dinamica contributiei inflatiei de baz


a la rata anual
a a inflatiei va
nregistra o evolutie ascendent
a n trimestrul II, 2015, dup
a care
se va diminua pn
a la sfrsitul perioadei de prognoz
a, fiind
superioar
a comparativ cu raportul precedent pentru prima
jum
atate a orizontului de prognoz
a. Prin urmare, proiectia
inflatiei de baz
a nregistreaza un nivel superior pentru anul curent
n termeni comparativi cu Raportul asupra inflatiei nr. 1, 2015,
p
ar
asind intervalul de variatie n trimestrul II, 2015. Ulterior,
de diminuare, revenind n cadrul
proiectia are o tendinta
intervalului n trimestrul I, 2016. Pentru anul 2016 proiectia
inflatiei de baz
a va nregistra un nivel inferior celui din cadrul
raportului precedent.

0
I/11

I/12

I/13

I/14

I/15

I/16

I/17

Intervalul de incertitudine

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 5.9: Decompozit, ia IPC (p.p.)


%

12

12

10

10

14

14

Tinta
inflatiei

n pofida descresterilor nesemnificative ale preturilor produselor


alimentare pe pietele internationale, preturile alimentare
nregistreaz
a o contributie sporit
a la formarea ratei anuale a
inflatiei n termeni comparativi cu Raportul asupra inflatiei nr. 1,
2015. Aceast
a crestere a preturilor alimentare este sustinut
a de

deprecierea monedei nationale fata de dolarul SUA.


Evolutia preturilor reglementate va fi superioar
a pe tot orizontul
de evolut, ia nregistrat
de prognoz
a fat, a
a n cadrul scenariului
din cadrul Raportului asupra inflatiei nr. 1, 2015 si va mentine
contributia sporit
a din partea acestora n IPC.
Cres, terea contributiei combustibililor la rata anuala a inflatiei este
generata, n mare parte, de cres, terea preturilor la petrol pe pietele

2
I/11

I/12
Inflatia de baza

I/13

I/14

Produse alimentare

Sursa: BNS, calcule BNM

I/15
Preturi reglementate

I/16

2
I/17
Combustibili

52

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


internationale, sustinuta de deprecierea monedei nationale fata de
dolarul SUA.
Conduita politicii monetare va urm
ari n continuare calibrarea
ansamblului conditiilor monetare reale pentru asigurarea atingerii
tintei inflatiei.

Compararea prognozei actuale cu prognoza anterioara

Graficul 5.10: Ritmul anual al IPC total (%,


anual)
%
14

12

4
8
3
6

Tinta inflatiei

puncte procentuale

10

4
1
2

0
IV/11

II/12

IV/12

II/13

IV/13

Diferenta (scala din dreapta)

Sursa: BNS, calcule BNM

II/14

IV/14

II/15

Prognoza actuala

IV/15

II/16

IV/16

Prognoza anterioara

Traiectoria proiectat
a a ratei anuale a inflatiei, conform
scenariului din runda curent
a de prognoz
a, a fost revizuit
a n
directia major
arii pe tot orizontul de prognoz
a. Pe parcursul
anului curent, rata anual
a a inflatiei va fi n medie mai mare cu
circa 2.3 puncte procentuale fata de prognoza anterioara. Aceeasi
superioar
tendinta
a fiind nregistrat
a si pentru anul 2016, nivelul
ratei anuale a inflatiei va fi n medie cu circa 0.3 puncte
de proiectia din cadrul Raportului
procentuale mai mare fata
asupra inflatiei nr. 1, 2015.
Contributia la rata anual
a a IPC din partea inflatiei de baz
a,
pentru anul curent, este superioar
a comparativ cu cea din cadrul
Raportului asupra inflatiei nr. 1, 2015, ca urmare a unei inflatii
importate mai mari si a deprecierii mai pronuntate a monedei
de dolarul SUA. Pentru restul orizontului de
nationale fata
prognoz
a contribut, ia la rata anual
a a IPC din partea inflat, iei de
baz
a va fi inferioar
a.
Reconfigurarea proiectiei ratei anuale a inflatiei este determinat
a,
n mare parte, de contributiile superioare din partea inflatiei de
baz
a, a preturilor la produselor alimentare si a preturilor
reglementate.

Riscuri s, i incertitudini
Sectorul extern
Primele rezultate ale activit
atii economiei mondiale n anul 2015
denot
a clarificarea anumitor incertitudini si definitivarea
traiectoriilor principalilor indicatori macroeconomici. Astfel, desi
riscurile privind preturile la petrol r
amn ridicate, volatilitatea
acestora s-a redus semnificativ. Armistit, iul privind conflictul
ucrainean a condus la neimpunerea de c
atre occident a unor noi
sanctiuni Federatiei Ruse, chiar dac
a cele existente nu au fost
ridicate, iar n regiune s-a atestat o acalmie pe pietele valutare,
chiar daca manevrele din lunile precedente au generat accelerarea

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


preturilor de consum, ceea ce volens-nolens a condus la
pauperizarea populatiei.
n continuare prezent
am principalele riscuri si incertitudini
aferente evolutiei mediului extern asumate n cadrul rundei
curente de proiectie:
Deprecierea mai rapid
a si ntr-un cuantum mai mare a
monedei unice europene. n luna ianuarie 2015, Banca
Central
a European
a a anuntat initierea programului de
relaxare cantitativ
a, care presupune procurarea de active n
valoare de 60 miliarde euro pe lun
a, pn
a n septembrie
2016. Treptat, moneda unic
a european
a s-a depreciat, ns
a
la nceputul lunii martie, odata cu prima transa din program,
moneda unic
a european
a s-a depreciat semnificativ ntr-o
perioad
a scurt
a de timp. Astfel, paritatea USD/EUR a atins
minimul de 1.05 din anul 2003. Aceasta a determinat ca
specialistii din domeniu s
a anticipeze c
a, atingerea parit
at, ii
de 1:1 dintre euro si dolarul SUA va fi mult mai rapida dect
se anticipase anterior, iar agentiile de prognoze anticipeaz
a
c
a pe durata programului de relaxare cantitativ
a al BCE
paritatea USD/EUR s
a ating
a minime ntre 0.75-0.85.
Pe termen scurt, superioritatea dolarului SUA comparativ cu
moneda unic
a european
a ar putea cauza confuzii pe piata
intern
a si reorientarea agentilor economici care operau cu
preturi n euro (sectorul imobiliar, turism etc.) spre operarea
vnz
arilor n dolari SUA. Aceasta ar putea spori cererea
pentru dolarul SUA, iar n conditiile n care remitentele n
dolari SUA, preponderent din Federatia Rusa, sunt n scadere
si investitiile nu prezint
a perspective favorabile, este logic
de anticipat continuarea deprecierii leului moldovenesc n
raport cu dolarul SUA.
Incertitudini sporite privind pasivitatea Sistemului
de aprecierea dolarului SUA.
Rezervelor Federale fata
Ca urmare a ncheierii programului QE3 n octombrie 2014
si a intentiei SRF de a majora ratele dobnzilor, dolarul SUA
s-a apreciat semnificativ. Cuantumul aprecierii dolarului
SUA a fost sporit si de deprecierile altor valute pe fundalul
politicilor monetare ultra stimulative sau ale celor
determinate de crizele regionale.
Este evident c
a,
anticiparea major
arii ratelor dobnzilor de c
atre SRF si
perspectivele de crestere a dolarului SUA sporesc
atractivitatea investitiilor n economia SUA, ns
a din luna
ianuarie n SUA preturile tintesc spre palierul negativ, iar pe
termen lung, nu este exclus
a o diminuare substantial
a a
exporturilor pe fundalul sc
aderii competitivit
atii
internationale. De aceea, exista o doza de scepticism fata de
majorarea ratelor dobnzilor de c
atre SRF n viitorul
apropiat, ceea ce probabil va atenua din aprecierea
dolarului SUA.

53

54

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Situatia pietei valutare n regiune. Desi n ultimele
saptamni n regiune, cu mici exceptii, s-a atestat o oarecare
stabilizare a pietei valutare, este prematur de apreciat
aceasta ca o mbunatatire a situatiei financiare si economice
a regiunii. Prognozele privind cresterea economic
a n
regiune sunt negative, unele sectoare ale economii fiind n
stare critica. Des, i, n ultimele saptamni, politicile monetare
au fost orientate spre stabilizarea sistemelor financiare si
prevenirea cresterii nivelului general al preturilor, situatia
precar
a din economia real
a si sectorul financiar vor
continua s
a se reflecte n evolutia monedelor din regiune.
Incertitudini sporite privind evolutia preturilor la petrol.
Preturile la petrol n ultimele s
apt
amni au prezentat o
volatilitate medie, acordndu-se atent, ie factorilor cu efect
pozitiv, precum majorarea ntr-o m
arime mult mai mic
aa
rezervelor de petrol ale SUA, intensificarea tensiunilor n
Yemen, prognoze mai optimiste privind cererea mondial
a
de petrol etc. De cealalt
a parte, probabilitatea relu
arii
exporturilor de petrol din Iran n cazul anularii embargoului,
ar putea deja din luna iunie crea presiuni semnificative de
diminuare a preturilor la petrol. Totodata, factorul principal
din ultimele luni, surplusul de petrol pe piata mondial
a, nu
a fost absorbit, ns
a oricum, n luna februarie, preturile la
petrol au crescut simtitor. Aceasta s-a datorat predilectiei
de factorii pozitivi de moment,
participantilor pietei fata
ns
a cu impact minor. De aceea, se anticipeaz
a c
a nivelul
pret, urilor la petrol se va mentine n continuare, ns
a, pe
termen scurt, nu sunt excluse oscilatii inopinate sub influenta
factorilor de scurt
a durat
a.
Criz
a economic
a n regiune. Perspectivele economice ale
rilor vecine sunt
principalilor parteneri comerciali si ale ta
nesatisf
ac
atoare. Ucraina este n criz
a economic
a mai bine
de cteva trimestre, iar economia Federatiei Ruse este n
declin. Chiar dac
a relatiile comerciale cu Federatia Rus
a nu
sunt la fel de intense ca n trecut, r
amn multe alte canale
prin care economia national
a va fi prejudiciat
a, de exemplu
continuarea diminu
arii remiterilor, reducerea investitiilor,
destabilizarea sectorului financiar si inactivitatea sectorului
de servicii. De asemenea, recuperarea zonei euro este foarte
lent
a, iar n Romnia se atest
a o temperare a activit
atii
economice, ceea ce prin intermediul canalelor directe si
indirecte nu va aduce nici un beneficiu evolutiei economiei
nationale.
Reducerea ntr-o m
asur
a mai mic
a sau chiar majorarea
de
preturilor la produsele alimentare n regiune fata
nivelul mondial. Majoritatea prognozelor aferente evolutiei
preturilor la produsele alimentare la nivel mondial indic
a
diminuarea acestora n anul 2015, drept urmare a recoltei

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


de cereale bogate din anul 2014, dar si a surplusurilor
de produse lactate cauzate de reducerea importurilor de
lactate de c
atre dou
a piete mari si importante - China si
Federatia Rus
a. Totusi, perspectivele privind recolta n anul
2015 n emisfera nordic
a nu sunt excelente, mai ales n
regiune, unde sezonul de toamn
a a fost secetos, ceea ce
a afectat culturile de toamn
a. De asemenea, diminuarea
preturilor n regiune la produsele alimentare va fi temperata
rilor - parteneri comerciali.
de deprecierea monedelor t, a

Sectorul real

Incertitudinea major
arii preturilor reglementate.
Evolutia IPC n urm
atoarele trimestre ar putea fi afectat
a
semnificativ de incertitudinea privind majorarea preturilor
la serviciile reglementate. Pe de o parte, ajustarea preturilor
reglementate este tergiversat
a de factorul politic, alegerile
locale, iar pe de alt
a parte, nesiguranta cu privire la etapele
si cuantumul ajust
arilor de asemenea contribuie la aparitia
incertitudinii n prognoz
a.
Conditii secetoase n vara anului 2015. Este prematur de
vorbit despre conditii secetoase n vara anului 2015, iar daca
n aceast
a perioada se va consemna o secet
a pronuntat
a,
aceasta va avea un impact semnificativ asupra pret, urilor la
produsele alimentare.
Cresterea tarifelor la energia electric
a n Republica
Moldova peste astept
ari, ca rezultat al solicit
arilor
furnizorului din ultima perioad
a peste valorile anticipate.
Perturbarea industriei conservelor de legume si fructe.
Embargoul impus de Federatia Rusa la exportul de conserve
din legume si fructe ar putea perturba activitatea
ntreprinderilor din acest sector, drept consecint, a s-ar putea
diminua volumul productiei, mics, ora numarul salariatilor si
remunerarea acestora, precum s, i ar putea cres, te s, omajul.
Diminuarea remiterilor, ca urmare a ncetinirii activit
atii
economice n Federatia Rus
a si a tendintei de depreciere a

rublei ruses, ti fata de dolarul SUA, precum s, i a problemelor


de natur
a administrativ
a impuse de c
atre Federatia Rus
a
cet
atenilor Republicii Moldova ce activeaz
a pe teritoriul
ri. Aparitia presiunilor dezinflationiste vor fi
acestei ta
generate de diminuarea surselor de finantare a consumului.

55

56

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Sectorul monetar

Cresterea dolariz
arii a cauzat deja diminuarea lichiditatilor
n moneda national
a n sectorul bancar. Astfel, ponderea
depozitelor n valuta n totalul depozitelor pe sistem a crescut
de la 50.9 la sut
a n ianuarie 2015 pn
a la 54.0 la sut
a n
februarie 2015, reducndu-se nsa catre sfrsitul trimestrului
I, 2015 pn
a la 52.2 la sut
a. Astfel, inversarea tendintei va
avea un impact pozitiv asupra mecanismului de transmisie a
politicii monetare.
Restrictivitatea ratelor dobnzii. Retragerea surselor
bugetare din sectorul bancar a condus la scumpirea
; scumpirea depozitelor va
resurselor atrase din piata
influenta ratele creditelor acordate att populatiei, ct si
agentilor economici, ceea ce se va reflecta negativ asupra
cresterii economice. n acelasi timp, cresterea ratelor la
depozite va afecta cresterea economic
a prin diminuarea
consumului, ratele mai mari la depozite pot determina
persoanele fizice s
a amne procurarea bunurilor de lung
a
durat
a n favoarea acumul
arii unui venit mai mare din
dobnda bancar
a.
Temperarea ritmului de crestere a masei monetare.
Datele statistice cu privire la masa monetara din trimestrul I,
2015 ne arat
a c
a ritmul de crestere a agregatului monetar
M2 s-a diminuat de la minus 6.2 la sut
a anual n luna
ianuarie pn
a la minus 12.3 la sut
a anual n luna martie,
pentru aceeasi perioada ritmul de crestere a masei monetare
n sens larg (M3) s-a diminuat de la 8.4 la sut
a anual pn
a
la 3.7 la sut
a anual. n acest context se mentine riscul
aparitiei presiunilor dezinflationiste.

57

Capitolul 6
Decizii de politica monetara
Rezumatul sedintei Consiliului de administratie al B
ancii Nationale a Moldovei din 28.08.2014
cu privire la politica monetar
a
A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr
agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administratie - dl Marin Molosag, prim-viceguvernator vicepresedinte
al Consiliului de administratie, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Octavian Teaca, director adjunct al Departamentului politic
a monetar
a si cercet
ari, s, ef al Direct, iei
analize s, i prognoze macroeconomice.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operatiuni
valutare si relatii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentul
operat, iuni de piat, a, dl Matei Dohotaru, director adjunct al Departamentului reglementare si supraveghere bancara,
dna Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Octavian Teaca a prezentat situatia macroeconomica actuala, inclusiv pe pietele monetara, valutara, a creditelor si
a depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta asupra
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Membrii Consiliului de administratie au evaluat aspectele definitorii la adresa inflat, iei pe termen mediu, cu
ment, ionarea riscurilor dezinflat, ioniste generate n special de deprecierea monedelor nationale ale unor parteneri
comerciali si diminuarea cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea induce
presiuni inflationiste. Interdictiile de comert deja impuse de Federatia Rusa pentru unele produse alimentare, dar
si alte restrict, ii care ar putea surveni vor spori presiunile dezinflationiste pe termen scurt, n conditiile atest
arii
unui surplus de ofert
a pe piata intern
a.
n vederea ancorarii anticipatiilor inflationiste, Consiliul de administratie a decis ment, inerea indicatorului principal
de politica monetara - rata de baza la nivelul actual de 3.5 la suta. Totodata, se impune monitorizarea evolutiilor
interne si cele ale mediului economic international, inclusiv dinamica privind consumul populatiei, remiterile,
indicatorii piet, ei valutare si modificarea conditiilor de comert extern, astfel nct, prin flexibilitatea cadrului
operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a mentinerea stabilit
atii preturilor pe termen
mediu.
Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 3.5 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sut
a anual,
la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sut
a anual;
3. se ment, ine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i n valut
a str
ain
a la
nivelul actual de 14.0 la sut
a din baza de calcul.
Rezultatele vot
arii
PRO 4
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

58

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 2, mai 2015)


Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B
ancii Nat, ionale a Moldovei din 25.09.2014
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr


agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administratie - dl Marin Molosag, prim-viceguvernator vicepresedinte
, viceguvernator, dl Ion Sturzu, viceguvernator.
al Consiliului de administratie, dna Emma T
abrt, a
Raportor: dl Radu Cuhal, director al Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operatiuni
valutare si relatii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentului
operatiuni de piata, dl Vladimir T
urcanu, director al Departamentului reglementare si supraveghere bancara, dna
Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Radu Cuhal a prezentat situatia macroeconomica actuala, inclusiv pe pietele monetara, valutara, a creditelor si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Membrii Consiliului de administratie au evaluat aspectele definitorii la adresa inflat, iei pe termen mediu, cu
ment, ionarea riscurilor dezinflat, ioniste generate n special de deprecierea monedelor nationale ale unor parteneri
comerciali si diminuarea cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea induce
presiuni inflationiste. Interdictiile de comert deja impuse de Federatia Rusa pentru unele produse alimentare, dar
si alte restrict, ii care ar putea surveni vor spori presiunile dezinflationiste pe termen scurt, n conditiile atest
arii
unui surplus de ofert
a pe piata intern
a.
n vederea ancorarii anticipatiilor inflationiste, Consiliul de administratie a decis ment, inerea indicatorului principal
de politica monetara - rata de baza la nivelul actual de 3.5 la suta. Totodata, se impune monitorizarea evolutiilor
interne si cele ale mediului economic international, inclusiv dinamica privind consumul populatiei, remiterile,
indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de comert extern, astfel nct, prin flexibilitatea cadrului
operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a mentinerea stabilit
atii preturilor pe termen
mediu.
Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 3.5 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sut
a anual,
la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sut
a anual;
3. se ment, ine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i n valut
a str
ain
a la
nivelul actual de 14.0 la sut
a din baza de calcul.

Rezultatele vot
arii

PRO 4
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

Capitolul 6. Decizii de politic


a monetar
a

59

Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B


ancii Nat, ionale a Moldovei din 30.10.2014
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr


agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administratie - dl Marin Molosag, prim-viceguvernator vicepresedinte
, viceguvernator, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion
al Consiliului de administratie, dna Emma T
abrta
Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, director al Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operatiuni
valutare si relatii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentul
operat, iuni de piat, a, dl Vladimir T
urcanu, director al Departamentului reglementare si supraveghere bancara, dna
Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Radu Cuhal a prezentat situatia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe pietele monetar
a, valutar
a, a creditelir si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Membrii Consiliului de administratie au evaluat aspectele definitorii la adresa inflat, iei pe termen mediu, cu
ment, ionarea riscurilor dezinflat, ioniste generate n special de deprecierea monedelor nationale ale unor parteneri
comerciali si diminuarea cererii agregate interne. Efectele secundare ale diminu
arii preturilor la produsele
energetice pot influenta suplimentar n directia descresterii preturilor altor produse si servicii aflate n cosul
rilor
indicelui preturilor de consum (IPC). Totodat
a, riscul tot mai pronuntat al unei recesiuni n economiile ta
din zona euro si Federatia Rus
a principali parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri
dezinflationiste aditionale evolutiei inflatiei pe termen mediu. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar
putea genera presiuni inflationiste. Interdictiile de comert deja impuse de Federatia Rus
a pentru unele produse
alimentare, dar si alte restrict, ii care ar putea surveni, vor spori presiunile dezinflationiste pe termen scurt, n
conditiile atest
arii unui surplus de ofert
a pe piata intern
a.
n vederea ancorarii anticipatiilor inflationiste, Consiliul de administratie a decis ment, inerea indicatorului principal
de politica monetara - rata de baza la nivelul actual de 3.5 la suta. Totodata, se impune monitorizarea evolutiilor
interne si cele ale mediului economic international, inclusiv dinamica privind consumul populatiei, remiterile,
indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de comert extern, astfel nct, prin flexibilitatea cadrului
operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a mentinerea stabilit
atii preturilor pe termen
mediu.
Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 3.5 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sut
a anual,
la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sut
a anual;
3. se ment, ine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i n valut
a str
ain
a la
nivelul actual de 14.0 la sut
a din baza de calcul.

Rezultatele vot
arii

PRO 5
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

60

Lista de figuri
1.1 Rata anual
a a IPC s, i a inflat, iei de baz
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Rata anual


a a pret, urilor la produsele alimentare, reglementate s, i la combustibili (%) . . . . . . . .

1.3 Evolut, ia inflat, iei anuale s, i contribut, ia subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a inflat, iei de baz
a (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a pret, urilor la produsele alimentare (p.p.) . . . . .

1.6 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a pret, urilor reglementate (p.p.) . . . . . . . . . . .

1.7 Contribut, iile componentelor la cres, terea anual


a a pret, urilor la combustibili (p.p.)

. . . . . . . . .

10

. . . . . . . . . .

11

1.9 Ritmul anual al IPPI (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

de perioada similar
1.10 Evolutia indicelui preturilor n constructii (%, fata
a a anului precedent) . . . .

12

2.1 Evolut, ia indicilor PMI* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.2 Evolut, ia zilnic


a a USD/EUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.3 Ritmul anual de cres, tere a indicilor pret, urilor mondiale (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.4 Evolut, ii pe piat, a mondial


a a petrolului

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2.5 Rata s, omajului n zona euro, Italia, Romnia s, i Federat, ia Rus


a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3.1 Contribut, ia componentelor cererii la cres, terea PIB (p.p.)

19

1.8 Evolut, ia s, i prognoza IPC de la implementarea regimului de t, intire a inflat, iei (%)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Contribut, ia componentelor (p.p.) la cres, terea consumului final al gospod


ariilor populat, iei (%)

19

de perioada similar
a a anului precedent) s, i
3.3 Evolut, ia venitului disponibil al populat, iei (%, fat, a
contribut, iile subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

3.4 Dinamica veniturilor s, i a cheltuielilor publice (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.5 Curba randamentelor VMS (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

DE FIGURI
LISTA

61

3.6 Investit, ii n active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe (%, fat, a de perioada similara
a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

de perioada similar
aa
3.7 Investit, ii n active materiale pe termen lung pe surse de finant, are (%, fat, a
anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

ri (p.p.) . . .
3.8 Evolut, ia ritmului anual de cres, tere a exporturilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a

23

arfuri
3.9 Evolut, ia ritmului anual al exporturilor (%) s, i contribut, ia subcomponentelor pe grupe de m
(p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

ri (p.p.) . .
3.10 Evolut, ia ritmului anual de cres, tere a importurilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a

24

3.11 Evolut, ia ritmului anual al importurilor (%) s, i contribut, ia subcomponentelor pe grupe de m


arfuri
(p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

de perioada similar
3.12 Evolut, ia n termeni reali a comert, ului extern (%, fat, a
a a anului precedent) . .

24

3.13 Contribut, ia sectoarelor economiei la cres, terea PIB (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

de luna
3.14 Evolut, ia n termeni reali a product, iei industriale s, i a transportului de m
arfuri, (%, fat, a
similar
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

de perioada similar
3.15 Evolut, ia comert, ului intern (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . .

26

3.16 Product, ia global


a agricol
a (%) s, i contribut, ia sectoarelor (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

de perioada similar
a situat, ia economic
a (%, fat, a
a a anului
3.17 Populat, ia de 15 ani s, i peste dup
precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

3.18 Evolut, ia ratei s, omajului s, i a ratei de ocupare (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

de perioada similar
a pe activit
at, i ale economiei nat, ionale (%, fat, a
a a anului
3.19 Populat, ia ocupat
precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

de perioada similar
3.20 Fondul de salarizare n economie** (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . .

28

de perioada similar
3.21 Salariul mediu real** (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . .

28

de perioada similar
3.22 Salariul mediu real s, i productivitatea n industrie (%, fat, a
a a anului precedent) 28
3.23 Ponderea contului curent n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

3.24 Ponderea exporturilor s, i a importurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

3.25 Ponderea transferurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.26 Ponderea n PIB a misc


arii fluxurilor financiare (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

DE FIGURI
LISTA

62

3.27 Ponderea investit, iilor directe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.28 Ponderea datoriei externe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

pe piat, a interbancar
4.1 Ratele medii lunare de referint, a
a s, i rata de baz
a a BNM (%) . . . . . . . . . .

34

4.2 Evolut, ia lunar


a a coridorului ratelor dobnzilor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

4.3 Evolut, ia cursului oficial de schimb USD/MDL s, i volumul tranzact, iilor zilnice ale BNM, trimestrul I,
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.4 Modificarea agregatelor monetare (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

4.5 Dinamica agregatului monetar M3 (%, contribut, ia componentelor n cres, tere anual
a) . . . . . . .

39

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Evolut, ia soldului creditelor (%, cres, tere anual

40

4.7 Ponderile soldului creditelor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

4.8 Dinamica soldului depozitelor (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.9 Ratele medii ale dobnzilor la portofoliul creditelor s, i depozitelor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

4.10 Evolut, ia marjei bancare (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

4.11 Fluctuat, iile cursului oficial de schimb al leului moldovenesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

de USD ( tr.IV, 2014=100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.12 Deprecierea altor monede fat, a

44

4.13 Dinamica cursului de schimb nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER) al MDL calculat n baza
ponderii principalilor parteneri comerciali (dec.2000-100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.14 Contribut, ia principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova la modificarea cursului real
efectiv n tr.I, 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.15 Ritmul de cres, tere a ofertei nete de valuta straina de la persoanele fizice pe valute fat, a de perioada
similar
a a anului precedent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4.16 Structura valutara a ofertei nete de valuta straina (valutele sunt recalculate n USD la cursul mediu
constant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4.17 Gradul de acoperire a vnz


arilor nete de c
atre oferta net
a s, i dinamica cursului oficial . . . . . . . .

45

4.18 Evolut, ia activelor oficiale de rezerv


a exprimate n luni de import de m
arfuri s, i servicii . . . . . . .

46

5.1 Ritmul anual de crestere a PIB n zona euro

48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Ritmul anual de cres, tere a PIB n Federat, ia Rus


a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

DE FIGURI
LISTA

63

5.3 Rata medie de schimb USD/EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

5.4 Rata medie de schimb RUB/USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

5.5 Pret, ul petrolului de marca Urals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

5.6 Ritmul anual de cres, tere a Indicelui pret, urilor mondiale la produsele alimentare

. . . . . . . . . .

49

5.7 Prognoza deviat, iei PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5.8 Prognoza ritmului anual al IPC total (%, anual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

5.9 Decompozit, ia IPC (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

5.10 Ritmul anual al IPC total (%, anual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

64

Lista de tabele
1.1 Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a componentelor sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2.1 Aprecierea (-)/deprecierea (+) medie lunar


a a valutelor din regiune n tr. I, 2015 (%) . . . . . . .

14

2.2 Evolut, ia produsului intern brut s, i a indicelui pret, urilor de consum n economiile selectate (%) . .

16

5.1 Evolutia asteptat


a a variabilelor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47