Sunteți pe pagina 1din 1
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE $I $TINTE ALE EDUCATIEL SPECIALIZAREA/DOMENIUL: PSIHOLOGIE, zi ‘Secretar sef, Mikaela - Doina ae Oph, isd de inscriere semestriala Anexa la Contractul de studi nr...... 2... Subsemnatul, Psihologie si Stiinte ale Edu studii universitare de licen, in anul universitar 2014/2015 anul II, semestrul 4 doresc si ma inscriu la urmitoarele cursuri: student la Facultatea de coat ipa Nameleprenamale” [Namie eae Pennie asin anmet oae 1- obligatorie | Psihologic sociala Conf. dr. §. Boncu 5 eee | sie Frotdr¢ Tavincan [3 ‘Ties slog irae Prot dT Tab 5 Toobligaorie | Practica de specialitate 3 1 obligatorie | Limba strain: S 7p {Lomas Go) Fob ae i Taher 5 SE ioe ea Tet dA Danie Feat [asia oa OT Cont dC Sopa rue at de cole: Waal : ft ee tat Conf. dr. C. Ceobanu 2 oe ae a — = oat acai oot poset 3 = Tipul dsciplint: 1 obligatorie, 2— opyionald, 3 facultativd, 4 -restanyd obligarorie, 5 ~ restanya optional, 6 ~ diseiplind promovats “anterior $i report tn acest semestru Iau Ia cunostingi urmitoarele: 1. nscrierea lao disciplina inseamna indeplinirea cerinjelor precizate in statutul discipline. 2. Studentii care vor fi exmatriculati ca urmare a inciledrii Codului de eticd si deontologie universitard, nu li se vor recunoaste stuile efectuate in cazul inmatriculrii sau reinmatriculari (art. 147, alin.2 din Legea Fducatiei Nationale) 3. Voi fipromovat in anul superior dacd sunt integralist sau daca am acumulat cel mult 5 restante pe toata perioada de scolarizare; sau voi repeta anul de studiu, in regim cu tax, dac& am acumulat mai malt de Srestanfe pe toatd perioada de seolarizare (extras din Regulamentului de activitate didactica/2014), 4. Cénuam dreptul sa urmez, concomitent, doua programe de studi la buget gi nici nu pot primi 2 burse in acelasi timp, 5. {nurma redistribuirii semestriale, am fost repartizat la forma de invayimant buget C1 / taxa C1. * Ma oblig s8 achit taxa de scolarizare in termenul stilt si anuntat prin afiare la facutate, in cuantum de lev/semestr, aprobati de Senatul Universitit Alexandra Joan Cuza” din lay + Diploma de bacalaureat, in orginal, se ala la Facultatea de © Mengionez ci in acest semestru sunt bursier C/ nebursier C1 ta Facultatea de Data, Semnatura studentului,