Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

2014-2015
1.Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
Universitatea Apollonia din Iai
1.2 Facultatea / Departamentul
Medicin Dentar
1.3 Catedra
Discipline clinice
1.4 Domeniul de studii
Sntate
1.5 Ciclul de studii
Licen
1.6 Specializarea / Programul de studii
Asisten Medical General
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
Radiologie i imagistic medical
2.2 Titularul activitilor de curs
Sef lucr. Dr. Busuioc Vasile
2.3 Titularul activitilor de seminar
Sef lucr. Dr. Busuioc Vasile
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
II
Examen 2.7 Regimul disciplinei Ob
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 6
din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator 4
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs 14
3.6 seminar/laborator 28
nvmnt
Distribuia fondului de timp
ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
12
Tutoriat
4
Examinri
8
Alte activiti
9
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3. 9 Numrul de credite
4
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2.de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
6.1.Competene profesionale
Cunoaterea metodelor radio-imagistice;
(se vor indica 10 competene)
Cunoaterea rolului asistentului medical generalist n cazul explorrilor radioimagistice;
nsuirea principalelor indicaii i contraindicaii ale examinrilor radiologice
convenionale, CT, ultrasonografice, prin rezonan magnetic i cu radioizotopi;
Recunoasterea aspectelor patologice pe radiografii, imagini echografice,
imagini CT
Analiza i transpunerea practic, inter-disciplinar, a cunotinelor teoretice
acumulate la curs;
Capacitatea de a corela diversitatea cunotinelor dobndite pe parcursul
cursului;
Organizarea de activiti de corelare cantitativ i calitativ a imagisticii
medicale specifice cu niveluri diferite de pregtire n condiii de asisten

calificat, avnd la baz cunotine, competene i abiliti dobndite prin


parcurgerea disciplinei de studio;
Operarea cu programe digitale, documentarea i comunicarea ntr-o limba de
circulaie internaional.
6.2.Competene transversale
Respectarea normelor de etic i deontologie profesionala avnd la baz
(se vor indica 5 competene)
cunotine, competene i abiliti dobndite prin parcurgerea disciplinei de
studiu
Munca coordonat i eficient n echip, inclusiv n situaiile de urgen,
rezolvarea problemelor prin colaborare;
Preocupare pentru perfecionarea profesional prin antrenarea abilitilor de
gndire critic;
Utilizarea resurselor pentru formare i educare profesional continu
(cursuri, manifestri locale, naionale sau internaionale, publicaii);
Participarea la proiecte tiinifice, compatibile cu cerinele integrrii n
nvmntul european
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Prezentarea metodelor de explorare imagistic (principii, indicaii)
disciplinei
Rolul asistentului medical generalist n examenul radio-imagistic
cardio-vascular, pulmonar, digestiv, uro-genital, musculo-scheletal;
7.2 Obiectivele specifice
Insusirea cunostintelor despre:
1. Aparatura din imagistica.
2. Modul de formare a imaginilor in echografie, radiologie, CT si RM si
valoarea lor diagnostica pe capitole de patologie a organelor, inclusiv
diagnosticul diferential .
3. Imagistica functionala (PET, RMN, Scintigrafia)
4. Imagistica intervantionala (angiografia, antene Guglielmi de radiofrecventa)
8. Coninuturi
8. 1 Curs
Metode de predare
Observaii
prelegere
2 ore
Curs 1
Radiologie: Aparatura. Fizica radiatiilor X.
Efectul radiobiologic al razelor X. Filmul
radiologic.Tehnici radiologice conventionale.
Urografia cu variantele ei, mamografia,
histerosalpingografia, irigografia, colangio si
colecistografia.
prelegere
2 ore
Curs 2
Radiodiagnosticul-afectiunilor-aparatuluirespirator: valoarea si limitele examenului
radiologic in investigarea aparatului respirator,
anatomia radiologica a aparatului respirator si a
custii toracice, metode radiologice de investigare
a aparatului respirator, semiologia radiologica a
afectiunilor pulmonului, afectiunile bronsiilor,
pneumopatiile inflamatorii specifice si nespecifice,
patologia pleurei, patologia diafragmului,
tuberculoza pulmonara, tumorile bronhopulmonare,
radiodiagnosticul afectiunilor mediastuinului si
diagnosticul lor diferential.
prelegere
2 ore
Curs 3
Radiodiagnosticul afectiunilor aparatului
cardiovascular: semiologie radiologica
cardiovasculara, semiologia radiologica a
afectiunilor valvulare ale inimii, semiologia
radilogica a pericarditelor, anevrismul de aorta si
aortitele.

Curs 4
Radiodiagnosticul afectiunilor aparatului
digestiv: tehnici de examinare radiologica a
aparatului digestiv, semiologia radiologica a
aparatului digestiv, modificari radiologice
morfologice ale aparatului digestiv. Esofagul si
patologia sa: modificari de calibru,pozitie si
marime, esofagitele, tumorile benigne si maligne
ale esofagului. Stomacul: tehnici de examinare,
aspectul radiologic al stomacului, anomalii de
situatie ale stomacului , eventratia si herniile
stomacului, modificarile de forma ale
stomacului, gastritele, ulcerul gastric, stenoza
pilorica, tumorile stomacului, stomacul operat.
Duodenul: tehnici de examinare, aspectul
radiologic normal al duodenului, anomalii
duodenale, diverticulii duodenali, duodenitele,
periduodenitele, ulcerul duodenal, ulcerul
postbulbar, tumorile duodenului. Intestinul subtire:
tehnici radiologice de examinare si aspectul
radiologic normal al intestinului subtire, anomalii
congenitale, tuberculoza intestinala, tumorile
intestinului subtire, apendicele. Colonul: tehnici
radiologice de examinare ale colonului, aspectul
radiologic al colonului normal, modificari de
forma, marime si de pozitie ale colonului, colitele ,
boala crohn, tumorile benigne si maligne ale
colonului, ocluzia intestinala, volvulusul cecumului
si al sigmoidului, invaginatia intestinala.
Curs 5
Radiodiagnosticul afectiunilor colecistului si a
cailor biliare extrahepatice: tehnici radiologice de
examinare ale colecistului si ale cailor biliare,
anomalii de pozitie, deforma si de situatie ale
colecistului si ale cailor biliare, tulburari
functionale, litiaza biliara si de cai biliare,
colecistita, tumorile benigne si maligne ale
colecistului si ale cailor biliare.
Curs 6
Radiodiagnosticul afectiunilor aparatului
urogenital: tehnici de examinare radiologica a
aparatului urogenital, aspectul radiologic normal al
aparatului urogenital, malformatii renoureterale,
cistice si uteroanexiale, tuberculoza urogenitala,
tumorile benigne si maligne renale, ureterale,
vezicale si uteroanexiale.
Curs 7
Radiodiagnosticul afectiunilor sistemului
osteoarticular: metode si tehnici de examinare ale
aparatului osteoarticular, anatomia radiologica a
scheletului uman, principii de apreciere a etiologiei
afectiunilor osteoarticulare, semiologia radiologica
osteoarticulara (osteoscleroza, osteoliza,
osteonecroza, osteocondensarea, osteoporoza),
periostoza, tulburari de forma ale oaselor, tulburari
ale organogenezei oaselor (displaziile osoase),

prelegere

2 ore

prelegere

2 ore

prelegere

2 ore

prelegere

2 ore

patologia traumatica a sistemului osteoarticular


(fracturi, luxatii, entorse), osteonecroze aseptice,
osteoartropatii inflamatorii (osteomielita,
tuberculoza, sifilisul),osteoartropatii dismetabolice
(rahitismul, osteomalacia, hipovitaminoza C Scorbutul) osteoartropatii discrinice (acromegalia,
osteo-condro-distrofia, Sd. Suprarenometabolic),
osteoartropatii idiopatice, tumorile osoase benigne,
semimaligne si maligne. Afectiunile articulatiilor:
inflamatorii (acute si cronice), pseudartroze,
artroze.
Bibliografie (se vor indica 10 surse obligatorii)
1. A Practical Approach to Radiology, Nancy M. Major, Ed. Saunders, 2006
2. Body CT: state of the art, Rogalla P.,Mutze S.,Hamm B., Ed.Springer-Verlag-Berlin-Heidelberg, Germany,
1996
3. CT and MR of the whole body IVth ed., vol.I, II , J.R. Haaga, C.F. Lanzieri, R.F. Gilkeson Ed. Mosby, 2003
4. Essential Radiology, second ed., R.B. Gunderman, Thieme, 2006
5. Metode si tehnici uzuale in rontgendiagnostic, Cezar Daniil, Ed. Polirom - IASI, Romania, 1999
6. Notiuni de ecografie si de medicina nuclear, Maria Daniela Podeanu, Ed. Petru Maior, 2000
7. Radiologie imagistica medicala, Stelian Petcu, Ed.medicala Universitara IULIU HATIEGANU,Cluj Napoca,
Romania, 2001
8. Radiologie i imagistic medical, D. Negru, Ed. Gr. T. Popa UMF Iai, 2007
9. Tratat de Tomografie Computerizata.Vol.1, M. Buruian, Ed. University Press, 2005
10. ULTRASOUND, A.L.Baert, Ed.Springer Verlag-Berlin-Heidelberg, Germany, 2002
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
LP1 - Aparate-roentgen, proprietatile-razelor-X,
Dezbatere, Demonstraie practic
4 ore
formarea-imaginii-in-radiologie, filmul radiologic,
tehnici-in-radiologie (pe-organe-si-aparate)
LP2 - Afectiunile-aparatelor-respirator: pneumonii- Dezbatere, Demonstraie practic
4 ore
specifice-si-nespecifice, afectiunile bronsiilor,
afectiunile-mediastinului, afectiunile-pleurei,
tuberculoza-pulmonara, tumorile-benigne simaligne-bronhopulmonare, bolilepleuropulmonare-profesionale-si-diagnosticul-lor
diferential.
LP3 - Afectiunile-aparatului-cardiovascular: bolile- Dezbatere, Demonstraie practic
4 ore
valvulare-ale-inimii, insuficienta cardiaca,
hipertensiunea arteriala, endocarditele,
miocarditele, pericarditele, tumorile inimii, bolile
congenitale al inimii, anevrismul de aorta,
hipertensiunea arteriala pulmonara, canalul arterial.
LP4 - Afectiunile-aparatului-digestiv: esofagite,
Dezbatere, Demonstraie practic
4 ore
stenoza de esofag, achalazia, diverticulii esofagului,
cancerele esofagului, varicele esofagiene, ulcerul
esofagian, anomalii de pozitie ale stomacului,
gastritele, volvulusul stomacului, ulcerul gastric,
cancerul gastric, stenozele pilorice, duodenitele,
diverticulii duodenali, ulcerele duodenale,
perforatia organelor cavitare abdominale,
diverticulii intestinali, anomalii de forma si e
pozitie ale intestinului sibtire, tumorile intestinului
subtire, colitele, anomaliile de pozitie, de marime si
de forma ale colonului, tumorile benigne si maligne
ale colonului, stenozele si invaginarile colice,
BOALA CROHN, polipii digestivi (esofagieni,

gastrici, duodenali, intestinali, colorectali),


rectocolita ulcerohemoragica.
LP5 - Afectiuni ale-veziculei-biliare-si-ale-cailor- Dezbatere, Demonstraie practic
4 ore
biliare: colecistitele, litiaza biliara, tulburarile de
tonus si de motilitate ale veziculei biliare, anomalii
de situare si de pozitie, cancerele veziculei biliare,
vezicula de portelan.
LP6 - Afectiunile-aparatului-renogenital: anomalii Dezbatere, Demonstraie practic
4 ore
de forma, numar si de pozitie ale rinichilor si
ureterelor, litiaza renoureterala, hidronefroza,
abcesul renal, tuberculoza renourinala, bolile
vezicii urinare, cancerele renoureterovezicale.
LP7 - Afectiuni-in obstetrica-si-ginecologie:
Dezbatere, Demonstraie practic
4 ore
anexitele, anomalii de forma ale uterului, sarcina
complicata, cancerele de col si de corp uterin si de
ovare, sterilitatea.
Bibliografie (se vor indica 10 surse obligatorii)
1. A Practical Approach to Radiology, Nancy M. Major, Ed. Saunders, 2006
2. Body CT: state of the art, Rogalla P., Mutze S., Hamm B., Ed.Springer-Verlag-Berlin-Heidelberg, Germany,
1996
3. CT and MR of the whole body IVth ed., vol.I, II , J.R. Haaga, C.F. Lanzieri, R.F. Gilkeson Ed. Mosby, 2003
4. Essential Radiology, second ed., R.B. Gunderman, Thieme, 2006
5. Metode si tehnici uzuale in rontgendiagnostic, Cezar Daniil, Ed. Polirom - IASI, Romania, 1999
6. Notiuni de ecografie si de medicina nuclear, Maria Daniela Podeanu, Ed. Petru Maior, 2000
7. Radiologie imagistica medicala, Stelian Petcu, Ed.medicala Universitara IULIU HATIEGANU,Cluj Napoca,
Romania, 2001
8. Radiologie i imagistic medical, D. Negru, Ed. Gr. T. Popa UMF Iai, 2007
9. Tratat de Tomografie Computerizata.Vol.1, M. Buruian, Ed. University Press, 2005
10. ULTRASOUND, A.L.Baert, Ed.Springer Verlag-Berlin-Heidelberg, Germany, 2002
9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
n vederea schirii coninuturilor, alegerii metodelor de predare/nvare titularii disciplinei trebuie s in cont de
unele criterii:
concordana cu cerinele naionale de instruire;
concordana i adaptarea continu la cerinele practicii i dinamicii mediului economico-social;
concordana i adaptarea la cerinele ECTS
gradul de adaptare la nivelul european de formare;
gradul de actualitate i oportunitate a informaiilor coninute;
instrumente i modaliti de transmitere a celor mai adecvate informaii necesare integrrii n activitate;
msura n care exist suprapuneri ntre discipline;
msura n care exist elemente inovative, capabile s ofere un plus de performan.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2
Metode
evaluare

de 10.3 Pondere din nota final

10.4 Curs

Insusirea cunostintelor despre:


1. Aparatura din imagistica.
2. Modul de formare a imaginilor in
echografie, radiologie, CT si RM si
valoarea lor diagnostica pe capitole de
patologie a organelor, inclusiv
diagnosticul diferential .
3. Imagistica functionala (PET, RMN,
Scintigrafia)
4. Imagistica intervantionala
(angiografia, antene Guglielmi de
radiofrecventa)

Examen scris

70%

10.5
Recunoasterea aspectelor patologice pe
Seminar/laborator radiografii, imagini echografice, imagini
CT

Examen oral

30%

10.6 Standard minim de performan


Cunostinte despre:
1. Aparatura din imagistica.
2. Modul de formare a imaginilor in echografie, radiologie, CT si RM si valoarea lor diagnostica pe capitole
de patologie a organelor, inclusiv diagnosticul diferential .
3. Imagistica functionala (PET, RMN, Scintigrafia)
4. Imagistica intervantionala (angiografia, antene Guglielmi de radiofrecventa)

Data,

Titular curs:

15.09.2014

Sef Lucr. Dr. Busuioc Vasile

S-ar putea să vă placă și