Sunteți pe pagina 1din 16

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMANIEI
Anul 183

()fiV

PARTEA

Nr.236

Ma4i, 7 aprilie 2015

LEGI, DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTE

SUMAR
Nr

Pagina

DECTZ ALE CURTn CONST|IUTtONALE


Decizia nr 24 din 3 februarie 2015 referitoare la exceotia de
neconstitutionalitate a art. 4 alin. (2) 9i art. 10 alin. (1)
din Legea .25512013 pentru punerea in aplicare a
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penale

si

pentru modificarea Si completarea unor acte

normative care cuprind dispozitii procesual

penale.... 2-5

Decizia nr. 66 din 26 februarie 2015 referitoare la exceotia de


neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 2 alin. ('1) lit. a)

fi art.66

din Ordonanta de urgente a Guvernului


nr.66/201'1 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor apdrute in obtinerea ;i
utilizarea fondurilor euroDene si/sau a fondurilor
publice nalionale aferente acestora, precum gi a celor

?le pct.2 subpct.2.3 din anexa la Ordonanta de


urgentd a Guvernului nr.66/2011, in forma anterioara

modificdrilor aduse prin Ordonanta de urgenla a


Guvernului nr. 47120'14 oentru modificarea si
.completarea Ordonanlei de urgenla a Guvernului
N.6612011 .......

6-'1'1

Decizia nr. 87 din 26 februarie 2015 referitoare la exceotia de


neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza

referitoare la antecontracte din Legea ff. 1712014


privind unele mdsuri de reglementare a vanzAticumpererii terenurilor agricole situate in extravilan si
de modifcare a Legii N.26812001 privind privatizarea
societdtilor comerciale ce detin in administrare terenuri

proprietate publica qi privatd a statului cu destinatie


agricold si infiintarea Agenliei Domeniilor Statului

....

12-13

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROIVANIEI

228. *

Holetarc pentru modificarea si completarea unor


anexe la Hotdrarea Guvernului nr. 1.356/200'1 privind
atestarea domeniului public al judetului Neamt,
precum gi al municipiilor, oraselor si comunelor din

judetul

Neamf

14-16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I,

DEClZll

NT.

236/7,IV.2015

LE CURTII CONSTITUTIONALE
CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA

Nr.24

din 3 februarie 2015

referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a art.4 alin. (2) 9i art. 10 alin. (1)


din Legea nr.255t20'13 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 13512010
privind Codul de procedurd penald 9i pentru modificarea 9i completarea unor acte normative
care cuprind dispozilii procesual penale
Augustin Zegrean
Valer Dorneanu
Petre Lezeroiu
Mircea $tefan Minea
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Pusk6s Valentin ZoltAn
Tudorel Toader
Cristina Teodora Pop

pregedinte

judecetor
judecdtor
judecator
judecdtor
ludecdtor
judecdtor
judecetor
magistrat-asastent

Cu participarea reprezentantului l\4inisterului Public, procuror


luliana Nedelcu.
'1.

Pe rol se afld solutionarea excepliei de neconstitulionalitate

prevederilor art. 4 alin. (2) 9i art. 10 alin. (1) dil- Lgqg?


nr.25512013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 13512010
privind Codul de procedura penalS si pentru modiflcarea 9i

completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual


penale, exceptie ridicaE de Teodor Frlipov Filev. Pavel Dimitrov
Nikolov. Adina Raluca Pantea si Gianina Gabriela Pantea in
Seclia
Dosarul nr. 10.026111112011 al Cuiii de Apel Oradea
penald si pentru cauze cu minori gi care formeaza- obiectul
Dosarului Curtii Constitutionale n(. 567 D12014.
2. La apelul nominal se constate lipsa pa4ilor, procedura de
citare fiind legal indeplinita.
3. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda
cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepliei de neconstitulionalitate, ca
neintemeiatd. Se susline cd autorii exceptiei deduc
neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 4 alin. (2) 9i ale art. l0
alin. (1 ) din Legea nr. 25512013 dintr-o comparalie intre situatia
juridica a pd4ilor ale cdror cauze penale erau 11 9u.rq qe

solujionare in apel la data intrerii in vigoare a Codului-de

procbdurd penald gi cea a persoanelor ale cdror cauze se aflau


in curs de judecate la instanla de fond. Aceasta comparatie este
aoreciate ca subiectiva de cdtre reprezentantul Ministerului
Public. care arale ce, dimpotriva, textele criticate asigura un
tratament juridic egal al celor doud categorii de luslitiabili. Se
sustine ca persoanele ale cdror cauze erau in curs de judecata
in apel la data intrdrii in vigoare a noului Cod de procedura
penald au avut in fala instanlei de fond posibilitatea sd invoce
nulitdti 9i sd ob!ina trimiterea dosarului inapoi la procuror pentru
refac6rba sau completarea urmAririi penale 9i cd asigurarea
acestor drepturi procesuale si in faza apelului ar fi de naturd se
le creeze acestora o situalie juridicd mai favorabild decat cea a

oersoanelor ale cdror cauze penale se aflau in curs de


solutionare la instanta de fond, la data anterior mentionata. Se
arati cd, pentru aceste motive, dispoziliile legale criticate au o

obiectivA si rezonabila, rdspunzind cerinlelor


propo4ionalitalii. Se face trimitere,'in acest sens, la
Hotararea din 16 aprilie 1996 a Cu(ii Europene a Drepturilor
Omului pronuntatd in Cauza Maftelli impotriva ltaliei-

iustificare
'criteriului

avAnd

in

CURTEA.
vedere actele gi lucrerile dosarului, constate

urmetoarele:
4. Prin incheierea din 2 iunie 2014, pronuntatd in Dosarul
n(. 10.026111112011 , Curtea de Apel Oradea - Seclia penale

9i pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitulionala


iu exceplia de neconstitutionalitate a prevederilor art.4
alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea nr.255/2013 pentru
punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedurd penala 9i pentru modificarea gi completarea unor
icte normative cdre cuprind dispozilii procesual Penale,
exceptie ridicate de Teodor Filipov Filev, Pavel Dimitrov Nikolov,

Adina Raluca Pantea gi Gianina Gabriela Panlea intr-o cauza


avand ca obiect solulionarea apelului formulat impotriva unei
sentinle penale prin iare autorii excepliei au fost condamnali
pentru sdvarsirea in concurs a infracliunilor de asociere pentru
sAvArsirea de infracliuni si de ingeldciune, prevezute la ai. 323
si air. 214 din Codul penal din 1969.
' 5. in motivarea excepliei de neconstitutionalitate autorii

sustin cd prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 255/2013 incal
orincipiul eqalitatii indrepturi, prevazut la art. 16alin. (1)si (2)din

bonsiitutie, inculpatii care au fost trimigi in judecata, potrivit

dispoziliilor Codului de procedurd penald din 1969, 9i cu privire la


care nr.i a fost depdgitd faza procesuald a camerei Preliminare la
data intrdrii in vigbare a noului Cod de proceduri penale.
beneficiind de dreptul de a invoca nuliteti absolute gi nulitati
relative intervenite in cursul urmdririi penale, care pot conduce la
restituirea cauzelor la parchet, in timp ce inculpatii trimigi in
judecatd
conform prevederilor aceluiagi cod, dar ale ciror cauze
'se
aflau in faza apelului la data anterior ardtata, sunt privali de
beneficiile conferite de procedura in camerd preliminari 9i nu mai
oot invoca incilcerile anterior mentionate, fiind linutide interdicliile

orevazute de Codul de procedurd penald. Se aratd ce, intrucat


verificarea legalitdtii administrarii probelor se face numai de cetre

iudecdtorul de camerd preliminard, se infdptuiegte ojustilie


inegala fdla de persoanele aflate in curs de judecatA in faza
ape-lului la momentul intrdrii in vigoare a Codului de procedura

pbnala, in raport de cele aflate la acel moment in procedura de


bamerd preliminard, cu toate ce aceste persoane au fost urmdrite
sub imperiul aceluiasi cod.
oenal
' 6. Referit6r
la Dretinsa incalcare prin dispozitiile art 4 alin (2)
din Legea nr.25512013 a prevederilor art. 21 alin (3) din Legea
fundamentali, se subliniazd cd o componenta a garanliilor unui
proces echitabil este principiul egalitatii. armelor,. ce semnifica
aphcarea unui tratament egal pd4ilor pe toate durata
dbsfasurarii procedurii in fata unei instante de judecat6 fere ca
una s'a fie ilezavantaiatd in raport cu cealaltd. Se susline,
totodata, cd principiul contradictorialit6!ii, care este o alta

componente a dreptului la un proces echitabil, presupune,

Tn

esente, posibilitatea pentru pd4ile unui proces de a lua


cunostint6 de toate probele 9i observa(iile prezentate
iudecdtorului, de naturd sa ii influenleze decizia. facandu-se
irimitere la Decizia Curtii Constitulionale nr' '1.456 din
4 noiembrie 2011. Se aratd cd, in conditiile ln care etapa
orocedurii in camera preliminara nu exista in cazul inculpatilor
in vigoare a Codului de
care erau judecati in apel la data intrarii
'incelcat dreptul de a formula
oroceduri penald, acestora le este
cereri si de a invoca exceptii referitoare la legalitatea actelor de

urmdriie oenala, fapt ce aratd caracterul inechitabil fata de

aceste persoane al procesului penal derulat.


7. Sb sustine. de asemenea, ca dispoziiiile art.4 alin (2) din
Leoea nr. 25512013 contravin normei constitulionale prevazute

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I. Nr.23617 .IV.2015


la art.24 alin. (1), referitor la dreptul la aperare, intrucat limiteaza
dreptul la aparare al inculpatilor trimigi in judecata sub imperiul
Codului de procedura penald din 1969 9i judecali in faza
procesuale a apelului la intrarea in vigoare a actualulii Cod de
procedurd penala, fdrd a le oferi remediile procesuale necesare
sub aspectul posibilitatii invocerii de incalcdri ale dispozitijlor
legale sdvergite pe parcursul efectuarii activitetii de urmdrire
Denald.

8. Cu privire la pretinsa incAlcare prin prevederile art.4


alin. {2) din Legea nr. 255t2013 a dispozitiitor art. 53 din
Constitutie, se subliniazd ca restrangerea exercitiului unor

drepturi sau al unor libertdli trebuie sa aibe caracter exceptional

si temporar si nu trebuie sa afecteze subslanta respectivelor


drepturi sau libertdli. Se face trimitere, in acest iens, ia Decizia

Cu4ii Conslitution ale nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, precum 9i


l-a Conventia pentru aperarea drepturilor omului
9i a ilOertelil<ir

fundamentale 9i la Pactul interna[ional cu privire la drepturile


civile gi politice. Se arata ca in situatia unor astfel de restrangeri
se lmpune aplicarea de catre legiuitor a principiului est modui in

rebus, masurile instituite trebuind se fle suficient de rezonabile


pentru a nu pune in pericol insdsi existenla dreptului.
9. Se subliniazi faptul ca principiul egalitdlji in drepturi este
reglemental la art. 14 din Conventie si in cuprinsul Protocolului
n(. 1? la aceasta, la art. 20-21 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunri Europene. ca dreptul la un proces
echltabil se regdseste la art. 6 din Conventie si la art. 47 din
aceeasi Cartd, cA dreptul la apdrare este prevazut la art.6
paragraful 3 din Conventie si art.48 alin. (2) din Carta anterior
invocatd si ca Romania a ratificat actele europene aretate,
conditii in care incdlcarea prin prevederile art.4 alin. (2) din
Legea nr. 25512013 a notmelor de drept european la care autorii

fac referire contravine disoozitiilor art. 20 din Constitutie.


10. Referitor la pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor

10 alin. (1) din Legea nr. 25512013, se aratd ce prin


reglementarea situatiilor tranzitorii generate de intrarea in vigoare

art.

a Codului de procedura penald, din perspectiva criticat5, nu s-a


asigurat propo4ionalitatea intre scopul urm6rit, acela de accelerare

solutionarii cauzelor, si nevoia de garantare a drepturilor


fundamentale ale persoanelor cercetate penal. Se sustine, astfel,
ca prevederile art. 10 alin. (1 ) din Legea ff. 25512013 nu asaze pe
pozitri de egalitate procesuali persoanele supuse instructiei penale
in momentul intrerii 1n vigoare a actualului Cod de procedurd
penale, in raport cu persoanele ale caror cauze vor incepe se fie
judecate sub imperiul noii reglementeri,, doar acestea din urmd
avand pe deplin garantate drepturile constitutionale in desfdsurarea
anchetei penale. Se arata ca si dispozitiile art. 10 alin. (1 ) din Legea

N. 25512013 contravin prevederilor censtitutionale ale art. 16


alin. (1 ) sr \2). an. 20. at. 21 alin. (31. an . 24 alin. (1 ), art. 53 9i
ar1. 124 alin. (2), argumentele invocate in sustinerea

neconstitutionalitdtii dispoziliilor art. 4 alin. (2) din Legea


nr.255/2013 fiind aplicabile mutatis mutandis si in sustinerea
exceptiei de neconstitutionalitate a art. 10 alin. (1) din Legea
nr. 255/2013.

11. Curtea de Apel Oradea

Sectia penale si pentru

- de neconstitulionalitate
cauze cu minori opineaza ce exceplia

este neintemeiate. Se arati ce principiul egalitdtii cetdtenilor in


fala legii nu inseamnd uniformitate gi ce la situaliijuridice diferite
nu poate fi aplicat decat un tratament diferit. Se mai sustine ce
introducerea in Codul de procedura penale a procedurii camerei
preliminare are ca scop solutionarea cu celeritate a cauzelor si
evitarea ditcultatilor generate de formularea de cereri gi excepiii
care tergiversau inceperea cercetdrii judecatoresti sau
determinau restituirea cauzelor la orocuror oentru refacerea
urmdririi penale, uneori dupa perioade lungi de timp de la data
sesizarii instantei. Este subliniat faptul ce, spre deosebire de
normele de drept penal material. normele procesual penale sunt

de imediata aplicare, principiu recunoscut si de Curtea de

Justitie a Uniunii Europene. precum gi de Curtea Europeana a


Drepturilor Omului. In acest sens, se aratd cd prin Hoterarea din
22 mat 201? pronunlatd in Cauza Scoppola impotriva ltaliei,

Curtea Europeane a Drepturilor Omului a statuat cd prevederile


art. 7 drn Conventie se aplica numai in cazul dispozitiilor care
definesc infractiuni gi sanctiuni si cA, in privinta normelor de
procedura. se aplica principiului tempus regit actum. Totodata,

se observd cd principiul previzibilitdtii nu se aplice normelor


procesual penale. Se concluzioneaz5 ce, avand in vedere cd
inculpatii se afld in faza apelului, nu se poate sustine ce
acestora le-a fost incalcat dreptul la un proces echitabil sau
dreptul la aparare, cu atat mai mult cu cat ei au avut posibilitatea
sa invoce eventuale nulitzitrin fata primei instantei, inaintea datei
intririi in vigoare a Codului de procedura penaia.'Se sustine ca
faptul ca in cauzele aflate in curs de judecatd la data intrdrii in
vigoare a Codului de procedura penald, respectiv in primd
instan(d dupa inceperea cercetarii judecatoresti sau in apel, nu
maa este posibile restituirea cauzelor la procuror nu contravine
principiului egalitatii.
12. Potrivit art. 30 alin. (1 ) din Legea nr. 4711992, incheierea
de sesizare a fost comunicatd presedintilor celor doud Camere
ale Padamentului, Guvernului giAvocatului Poporului, pentru a9i exprima punctele de vedere asupra exceptiei de
neconstitutionalitate.
13. Avocatul Poporului sustine cd exceptia de
neconstitutionalitate este neintemeiata. Se arata ce prevederile

de lege criticate indeplinesc criteriile de claritate, precizie si


previzibilitate. astfel incat inculpatii fata de care s-a pronuntat b
decizie intr-un proces penal. in faza apeiului, sa isi poate
conforma conduita la noile norme procedurale. Se sustine cd.
in acest caz, legiuitorul a ales ca aplicarea cdilor de atac
prevezute de legea noua sa fie fdcuta in funclie de un anume
moment procesual, in spela incheierea fazei procesuale a
apelului prin pronunlarea unei decizii. Astfel, legea noue
urmeazd a se aplica tuturor persoanelor fata de care au fost
pronuntate hoterari judecetoresti in faza apelului, inainte de
intrarea in vigoare a legii procesual-penale noi. Criteriul ales
este unul obiectiv gi rezonabil, constituind o garanlie in privinta
previzibilitelii normelor procedural penale, aplicabil in cazul
proceselor penale pendinte. Persoanele aflate in situatia
descrisa in ipoteza normei au avut posibilitatea sd isi faid
apdrdrile atet cu ocazia judecalii in prime instanE, cAt si in calea

ordinard de atac a apelului, astfel ca nu se poate vorbi de o


suprimare a dreptului la un recurs efectiv. Sub imperiul legii
procesuale vechi, recursul constituia o cale ordinare de atac
care putea fl exercitata doar pentru anumite cazuri previzute de
lege, reprezentand un al treilea grad de jurisdictie. Se arat6 ce,

prin urmare. textele de lege criticate nu incalca prevederile


constitulionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca
urmare a lipsei de claritate 9i previzibilitate a normei 9i lrebuie
analizate in corelalie cu prevederile procedurale referitoare la
recursul in casalie. Astfel, potrivit art. 434 alin. (1) din Codul de
procedure penald, deciziile pronuntate de curlile de apel, ca
instan,te de apel, pot fi atacate cu recurs in caialie. in aceste
conditii. nu poate fi retinuta critica potrivit cereia inculpatii aflati
in situalia descrise in ipoteza normei nu ar putea beneficia de un
proces echitabil, cu atat mai mult cu cat este asigurat gi dreptul

la doue grade de jurisdiclie (judecata in primd instantd si


judecata in apel) in materie penald, reglementat de art.2
paragraful 1 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventie.
14. Se susline cd. prin urmare, cata vreme sunt respectate
aceste limite, legiuitorul national poate introduce sau elimina, in
funclie de nevoile sociale care impun o anumite politicd penald,
gradele de jurisdictie pe care le considere necesare, Altfel spus,

reglementarile internalionale nu impun un numdr maxim al

gradelor de jurisdictie sau al cdilor de atac, ci numai un numer


minim, care este deplin respectat. Reglementarea unei singure
cei ordinare de atac nu este de naturd si ingrddeascd dreptul de
acces liber la justitie. Persoanele interesate se pot adresa atat
primei instanle, cAt si celej de apel, cu orice cerere procedurald

prevdzutd de lege. Se aratd ca, in acest sens, s-a pronuntat


Curtea Constitutionale prin Decizia nr. 724 din 5 iulie 2012.

I\4ONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 236/7.IV2015

15. Mai mult, se arate cd reglementdrile criticate au fosl


adoptate de legiuitor in cadrul competenlei sale, astfel cum este
consacratd prin prevederile constitutionale ale art, 126 alin. (2)
gi art. '129, potrivit carora ,,Co mpetenla instanlelor judecebregti
gj procedura de judecatd sunt prevezub numai prin lege", iar
,,lmpotriva hotAraribr judecAbreFti, pa4ile interesate gi
Ministerul Public pot exercita ceile de atac, in condiliile legii."

16. Pregedinlii celor doua Camere ale Parlamentului gi


Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA.
examindnd incheierea de sesizare, gi punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecetoruFraportor,
concluziile procurorului, dispczi!iile legale criticate, raportate la
prevederile Constituliei, precum gi Legea nr. 4711992, teline
urmdtoarele:

17. Curtea Constitulionala a fost legal sesizata gi este

competentd, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitulie,


precum gi ale art. 1 alin. (2), ale art.2,3, 10 9i 29 din Legea

N. 4711992,sa solulioneze exceptia de neconstitulionalitate.


18. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie
dispozitiile art. 4 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea
N.25512013 pentru punerea 'in aplicare a Legii nr. 13512010
privind Codul de procedurd penale gi pentru modificarea gi
completarea unor acle normative care cuprind dispozilii
procesual penale, publicatd in lvlonitorul Oficial al Romaniei,
Partea l, nr. 515 din 14 august 201 3, care au urmatorul cuprins:
alin. (2): ,,Nulitatea oricerui act sau oricerei lucrdri
- Aft. 4inainte
de intrarea in vigoare a legii noi poate fi
efectuate
invocatd numai in conditiile Codului de procedure penald."
Art. 10 alin. (1\: ,,Apelurile aflate in curs de judecaE la
- intrerii
in vigoare a Codului de procedura penald se
data
solutioneaze de cete aceeasi instanF, potrivit dispoziliilor din
legea nouA privitoare la apel."

19. Se susline cd textele criticate incalca prevederile

constitulionale ale art. 16 alin. (1) gi (2) privind egalitatea in


drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaIionale privind
drepturile omului, art.21 alin. (3)cu privire la dreptul la un proces
echitabil, art. 24 a|n. (1) referitor la dreptul la apdrare, art. 53
privind restrangerea exerciliului unor drepturi sau al unor libertd,ti

gi aft. 124 alin. (2) referitor la infaptuirea iustiliei, precum 9i


dispozi(iile art. 14 din Conventia pentru apdrarea drepturilor
omului s! a libertdtilor fundamental, ale Protocolului nr 12 la
aceasta si ale ad. 20-21 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene. referitoare la egalit;tea in fata legii gi la
interzicerea discriminerii, art. 6 din Conventie si art. 47 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu privire la dreptul

la un proces echitabil si art.48 alin. (2) din Carta drepturilor

fundamentale a Uniunii Europene, cu privire la dreptul la apdrare.


20. Examinand exceplia de neconstitulionalitate, Curtea

reline ce reglementarea in Codul de procedurd penald a


procedurii camerei preliminare are ca scop solulionarea cu

celeritate a cauzelor penale, avand in vedere c6, potrivit Codului


de procedura penale din 1969, inceperea cercetdrii judecatoregti
era tergiversatd de cererile 9i exceptiile formulate de pd4i, care
aveau ca efect restituirea cauzelor la procuror, de multe ori,

dupe perioade lungi de timp de la data sesizarii instanlei. De


aceea, art. 281 alin. (4\ lit. a) 9i art. 282 alin. (4\ lit. a) din Codul

de procedura penala prevdd cd nulilatea absolutA reglementate


la ar1.281alin. (1) lit. e) si f) 9i cea relativa prevazutd la aft.282

alin. (1) vizAnd incdlcdri ale drepturilor pdrtilor in faza de


urmdrire penala pot fi invocate pana la incheierea procedurii de
camere preliminara.
21. Potrivit noii reglementdri, apelul este singura cale de atac

integral devolutivd impotriva hoterarilor pronunlate in primi


instanta. fiind reolementata E ar1..408-425 din Codul de
procedurd penaldlHotararea instanlei de apel remane deflnitiva
de la dala pronuntdrii acesteia atunci cand apelul a fost admis
gi procesul a luat sfargit in fala instanlei de apel, conform

art. 552 alin. (1) din Codul de procedura penale, aceasta fiind
totodatA executorie, potrivit art. 550 alin. (1) din acelagi cod.
De asemenea, potrivit Codului de procedurd penali in vigoare,
recursul a devenit o cale extraordinard de atac, denumita recurs

in casalie, fiind reglementat la afi.433-451 gi putand fi

exercitat numai pentru motivele strict gi limitativ prevdzute de

lege. Efectul devolutiv al recursului qi limitele sale sunt

prevdzute la art.442 din Codul de procedura penala. Totodata.


recursul in casatie nu este, de drept, suspensiv de executare,
conform art. 441 din Codul de procedurd penald.
22. Spre deosebire de actuala reglementare, potrivit art. 197
alin.4 din Codul de orocedura penald din 1969, nulitatea relativd
a actului putea interveni numai dacd incSlcdrile dispozitiilor legale
erau invocate in cursul efectuerii actului, cand partea este
prezentd, sau la primul termen de judecati cu procedura
completa, cand partea lipsea la efectuarea actului, iar instanla lua
in considerare din oficiu incalcerile, in orice stare a procesului,
dacd anularea actului era necesard oentru aflarea adevarului si
justa solutionare a cauzei. De asemenea, apelul si recursul,
reglementate la art.361-385 gi, respectiv, la ad.3851-3851s
din acest cod, erau cdi ordinare de atac. Cu apel puteau fl atacate

toate sentintele, cu exceptia celor prevazute la art. 361 alin. 1


lit. aFfl din Codul de proceduri penald din 1969, 9i anume:
a) sentintele pronuntate de judecatorii, b) sentinlele pronunlate
de tribunalele militare, c) sentintele pronunlate de cu4ile de apel

si Curtea Militare de Apel, d) sentinjele pronunlate de sectia


penald a Cutii Supreme de Justitie, e) sentinlele de dezinvestire
si f) sentintele pronunlate in materia executerii hotararilor penale.

precum gi cele privind reabilitarea. Acestea, cu exceplia celei


prevdzute la art. 361 alin. 1 lit. e) din Codul de procedurd penala
din 1969, puteau fi atacate cu recurs, conform art. 3851 alin. 1 din
acelasi cod.
23. Situatia tranzitorie a recursurilor aflate in curs de judecate
la data intrerii in vigoare a noului Codul de procedura penala a
fost reglementate prin art. 10 alin. (2) din Legea nr. 25512013.
24. Curtea a relinut in jurisprudenla sa ce normele procesual
penale sunt guvernate de principiul aplicdrii imediate, acestea
vizand atat cauzele in curs de urmdrire penald, cat 9i cele aflate
in etapa judecatii. De altfel, acest aspect a fost statuat 9i de
cetre Curtea Europeand a Drepturilor Omului, prin Hotdrarea din
17 septembrie 2009, pronunFta in cauza Scoppola impotriva
Italiei (nr.2), paragraful 110, prin care instanla europeana a
Nicio pedeapsd fArd lege din
aretat ca dispozitiile art.7
Conventia pentru apdrarea -drepturilor omului si a liberte,tilor
fundamentale sunt aplicabile doar in privinla normelor penale
de incriminare gi a celor care prevad pedepse, in domeniul
procesual fiind aplicabil principiul fempus regit actum.
25. Curlea a retinut ce, in materie penala, in exercitarea
legitimarii sale constitutionale de a adopta norme de procedu16,
conferita de art. 126 alin. (2) din Constitulie, legiuitorul a inteles
sd reconfigureze modalitatea de reglementare a exercitdrii cdilor
de atac, instituind doar posibilitatea atacdrii cu apel a hotdrarii
primei instante. Totodata, legiuitorul, prin dispoziliile de lege
tranzitorii, a prevdzut aplicarea acestei noi viziuni gi asupra
proceselor incepute inainte de intrarea in vigoare a Codului de
procedurd penald aflate in faza judecd!ii in primA instanle sau in
apel. in aceastd imprejurare, Curtea a observat cd stabilirea
competentei instanlelor judecdtoregti gi instituirea regulilor de
desfegurare a procesului, deci gi reglementarea cailor de atac,
constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a relinut,
cu mai multe prile.iuri, cd acesla este sensul art. 129 din
Constitujie, text care face referire la ,,conditiile /egt" atunci cand
reglementeaza exercitarea cSilorde atac, ca, de altfel, gi al art. 126

alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenla

instantelor judecatoresti gi la procedura dejudecat6, stabileste ca


acestea ,,sunf prevazute numai de lege" (a se vedea, in acest
sens, Decizia nr 460 din 28 octombrie 2004, publicatd in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004).

26. Av6nd in vedere diferentele de reglementare anterior


ardtate, faptul cd normele procesual penale sunt de imediatd

I\,,IONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 236i7.IV2015

aplicare, precum

si

necesitatea asigurarii continuitetii

in

aplicarea normelor procesual penate prevazute in cele doud


coduri succesive, a fost adoptatd Legea nr. 25512Q13, carc,
printre alte norme tranzitorii, contine si dispoziliile criticate de
autorii exceptiei de necomtitutionalitate.
27. curtea constata ca aplicarea in cadrul proceselor in curs

procesual fix, determinat pdnd la care nulitetile pot fi invocate de


pd4i sau din oficiu. Pentru atingerea acestui scop legitim, solulia
legislativa prevezuta prin tenulcriticat prevede o mdswd adecvaid,
necesara si care pastreaza un iust echilibru intre interesul colectiv
si cel individual, subiectiv. in lipsa uneiasemenea norme tranzitorii,
i-ar fi ajuns ca prin supravietuirea legil vechi de procedura penale,
cauzelor aflate in apel pe rolul instanGlor de iudecatd la l februarie
2014 sd li se aplice art. 197 din Codul de procedurd penal5 din

a
vor
modifica sau se vor stinge dupe intrarea ei in vigoare, precum pd4ilor implicate in aceste cauze, faie de persoinele ale ceror
gi efectelor viitoare ale unor situalii juridice anterior nescute, dar cauze nu au depasit faza camerei preliminare, conform Codului de
neconsumate la data intrerii in vigoare a legii noi.
procedura penald in vigoare, care pot invoca nulitdlile actelor si
28. De asemenea, pentru argumenlele anlerior invocate, Curtea lucrArilor efectuate doar pana la sfarsitul acestei faze.
reline ce apiicarea textelor criticate proceselor aflate in curs de
29. Prin urmare, prevederile art.4 alin. (2) gi art. 10 alin. (1)
desfagurare la data intrdriiin vigoare a Codului de procedurd penald din Legea nr. 25512013 nu contravin dispoziliilor art. 16 alin. (1 i
nu este de natura a crea discriminare inlre persoanele care cd sub gi (2) din Constitulie, prevederilor art. 14 din Convenlie, art. i
incidenla art.6din Legea ff.25512013, ale cdror cauze sunt in curs din Protocolul nr. 12 la Conventle si
arl. 20-21 din Carta
.Europene
de judecata in prime instanle, in care la data anterior aretatd nu drepturilor fundamentale a Uniunii
referitoare la
incepuse cercetarea judecatoreascS, persoane care pot formula egalitatea in fala legii gi la nediscriminare.
exceplii gi invoca nulitdli referitoare la actele de urmerire penald, 30. Referitor la pretinsa incdlcare prin textele criticate a
pand la'incheierea procedurii dejudecat5 in camera preliminara, pe dreptului la un proces echitabil gi a dreptului la aperare, avand in
de o parte, si persoanele ale c'5ror cauze se aflauinfaza apelului la vedere cele ardtate la paragrafele 2Q-22, Curtea constatd cd
normei procesuale criticate reprezinta o concretizare

principiului aplicarii imediate a legii noi, potrivit ceruia legea noue


se ap-licd de indate tuturor situatiilor care se vor constitui, se
1969, situalie ce ar fl creat, ea insegi, un privilegiu in favoarea

acea dat6 9i care nu se pot prevala de aceste drepturi procesuale, pa4ile ale cdror cauze erau ln curs de judecatd in apel la data
pe de altd parte. Curlea constatd cd ipotezele procesuale in care intrerii in vigoare a actualului Cod de procedurd penale au avut
aceste pd4i se afle sunt diferite, in sensul cd, prin acceplarea posibilitatea sa invoce exceptii referitoare la efectuarea actelorde

principiului aplicdrii imediate a legii procesual penale,

remediile urmdrire penald, respectiv sa invoce nulitdti, in fata primei

juridice de care persoanele aflate in diverse stadii procesuale instante, inaintea datei intrdriiin vigoare a coduiui anterior referit.
beneflciaze nu pot fi decat diferite. O atare abordare nu poate

fi

31. De altfel, Curtea reline cd dispozitiile art. 2 din Protocolul

contrara art. 16 din Constitulie, din moment ce mecanismele nr. 7 la Conven,tie oblige Ia asigurarea dublulua grad de jurisdictie
procedurale puse la dispozitia pdrtilor sunt capabile sa surmonteze in materie penala, standard ce nu este afectat prin normele

problemele de fapt gi de drept cu care acestea se mnfrunta. in acest


sens, Curtea arein vederefaptulce, in privinla persoanelor ale
auze etau in faza apelului la data intrdrii ln vigoare a Codului
procedurd penale, posibilitatea de a invoca si solicita mnstatarea
nulitdtii a subzistat in condiliile art. 197 din Codul de procedure
penala din 1969, aceasld posibilitate putand fi exercitata in orice
faze a procesului penal. Faptul ci legiuitorul, incepand cu data
1 tebruatie 2014, a eliminat aceasta posibilitate in cauzele aflate

tranzitorii supuse controlului de constitutionalitate.

ciror 32. Pentru aceste motive, Curtea constate ca dispozitiile


de art.4 alin. (2) sl art. l0 alin. (1) din Legea nr. 25512013 nu
incalce dreptul la un proces echitabil gi dreptul la aperare,
reglementale la art.21 ;lin. (3) 9i an.24din Constitulie, ia art. 6
din Convenlie si la art. 48 alin. (2) din Carta drepturilor

de fundamentale a Uniunri Europene.


in
33. Penlru aceleasi considerente, ardtalela paragra'fele20-25,
apel nu echivaleazd cu crearea unei situatii juridice mai grele Curtea nu poate retine incalcarea prin textele criticat! a dispozitiilor
acestor persoane in raport cu cele care nu au depdgit procedura de art. 124 alin. (2) din Constitutie.
cmere preliminare. Din contrd, legiuitorul a optat pentru o egalizare 34. Avand in vedere cd prevederile art. 4 alin. (2) si art. 10
a

situaliilor celor doud categorii de persoane, punand capdt alin. (1) din Legea nr. 25512013 nu sunt de nature a aduce
posibilitalii instanlei sau pa4ilor de a invoca nulitAti, in condiliile atingere drepturilor fundamentale prevdzute la art. 16 alin. (1)
art. 197 din Codul de procedure penale din 1969, in cauzele 9i (2), art.21 alin. (3) si art. 24 alin. (1) din Constitutie, Curtea nu
pendinte la data intrarii 'in vigoare a Codului de procedurd penald poate retine incidenla in cauz6, a dispozi,tiilor art. 53 din Legea
actual. Asadar, legiuitorul a recurs la stabilirea unui moment fundamentalS.
art.

35. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. l+l
1+'1din Constitulie, precum gi al
"ltn.
al art. 1't alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr.4711992, cu unanimitate de voturi,

1-3,

cURTEA CON ST TTUTTONALA


in numele leoii

DECIDE:
Respinge, ca neintemeiate, exceplia de neconstitulionalitate ridicatd de Teodor Filipov Filev, Pavel Dimitrov Nikoloy Adina
Raluca Pantea Fi Gianina Gabriela Pantea in Dosarul nr. 10.026111112011 al Cu4ii de Apel Oradea
penalS gi pentru
- Seclia
punerea in aplicare a
cauze cu minori si constatd ca prevederile art.4 alin. (2) gi art. 10 alin. (1)din Legea m 25512013 pentru
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur5 penald gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative care cuprind
dispozilii procesual penale sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitive si general obligatorie.
penala si pentru cauze cu minori si se publicd in Monitorul Oficial al
Decizia se comunicd Curtii de Apel Oradea
- Sectia
Romanei, Partea l.
Pronuntate in sedinta din data de 3 februarie 2015.
PREgEDTNTELE CURT CONSTTTUTTONALE

AUGUSTIN ZEGREAN
l\4agistratasistent,

Cristina Teodora Poo

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 236/7,IV.20'I5


CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA

Nr.66

din 26 februarie 2015

referitoare la exceplia de neconstitulionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) gi art. 66


din Ordonanla de urgenli a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea 9i sanclionarea neregulilor apirute in oblinerea gi utilizarea fondurilor europene
gi/sau a fondurilor publice nalionale aferente acestora, precum 9i a celor ale pct. 2 subpct. 2.3
din anexa la Ordonanla de urgenli a Guvernului nr.66/2011, in forma anterioari modificirilor
aduse prin Ordonanla de urgente a Guvernului nr. 4712014 pentru modificarea
gi completarea Ordonanlei de urgenli a Guvernului nr. 66/2011
Aug.ustin Zegrean

Valer Dorneanu
Petre Ldzdroiu
Mircea 9tefan l,4inea
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Pusk6s Valentin Zoltan
Simona-Maya Teodoroiu
Tudorel Toader
Cristina Cetelina Turcu

judecdtor
judecator
judecdtor
judecdtor
judecator
judecetor
judecetor
magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului L4inisterului Public, procuror


Liviu-Daniel Arcer.
'1.

Pe rol se afld solu{ionarea excepliei de neconstitutionalitate


a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) si ale anexei la Ordonanta de
urgente a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea

9i sanctionarea neregulilor aparute in oblinerea gi utilizarea

fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nalionale aferente


acestora, exceptie ridicatd din oficiu de Curtea de Apel Bacdu
Sectia a ll-a civila, de contencios administrativ gifiscalin Dosarul

N.

4413212014

al aceslei instante si care formeaze obieclul

Dosarului Curtii Constitutionale nr. 486D/2014.

2. Dezbaterile initiale au avut.loc in sedinta publicS din


18 decembrie 2014, in prezenta reprezentantului Ministerului
Public, procuror Antonia Constantin, gi au fost consemnate in
incheierea de gedinla de la acea data, cend Curtea, avand in
vedere cererea de intrerupere a dtilibererilor pentru o mai bund
studiere a problemelor ce tormeazd obiectul cauzei, in temeiul

dispozitiilor art. 57 si art.58 alin. (3) din Legea nr.4711992


privind organizarea gi funclionarea Cu4ii Constitulionale,
precum gi ale art. 56 alin. (2) teza a doua din Regulamentul de
organizare gi functlonare a Cu(ii Constitujionale, adoptat prin
612012, a amanat
Hotdr6rea Plenului Cu4ii Constilulionale
2015, datd la care,
pronun,tarea pentru data de 15 ianuarie^t.
pentru acelagi motiv, a amanat pronuntarea la data de
3 februarie 2015. in vederea lemuririi problemelor ridicate, au fost
solicitate, in temeiul art. 76 din Legea nr. 4711992, comunicarea

de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administrallei


Publice gi de cdtre Departamentul pentru Lupta Antifraud6-DLAF

a unor puncte de vedere cu privire la aplicarea in practica a


dispoziliilor art. 66 din Ordonanta de urgenld a Guvernului
nr. 6612011 . S-a solicitat, de asemenea, Cu4ilor de Apel 9i Inaltei
Curti de Casatie si Justitie jurispruden,ta aceslora cu privire la
modul de interpretare si aplicare a acestor prevederi legale. La
data de 3 februarie 2015, Curtea, constatand ca nu sunt prezenli

toti judecdtorii care au participat la dezbateri, potrivit art. 58


alin. (1 ) teza intai din Legea N. 4711992 privind organizarea 9i
functionarea Curtii Constitutionale, a dispus redeschiderea

dezbaterilor pentru data de 26 februarie 201 5, in temeiul art. 14


din Legea nr. 4711992.
3. La apelul nominal lipsesc pertile, fale de care procedura
de citare este legal indeplinite.
4. Cauza fiind in stare de judecatd, pregedintele acorda

cuvantul reorezentantului Ministerului Public, care aratd ca


achieseaza la concluziile formulate la termenul din data de
18 decembrie 2014, in sensul respingerii ca neintemeiate a
exceptiei, adAugand c6 prin textele de lege criticate legiuitorula
urmarit limitarea in timp a prevederilor Ordonanlei Guvernului
'in
nr.79t2003 in raport cu doud criterii: pe de-o parte, intrarea
vigoare a Ordonan[ei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 , iar.
pe de alte parte, momentul desfdgurdrii activit6tii de constatare
a neregulilor gi de stabilire a creanlelor bugetare.

avand

CURTEA,
vedere actele si lucrdrile dosarului, constata

in

urmetoarele:

5. Prin incheierea din 8 mai 2014, pronuntate in Dosaru


Seclia a ll-a civile.
Baciu
a sesizat Curtea
s,i
fiscal
de contencios administrativ
a
de
neconstitutionalitate
cu
exceptia
Constitulionali
prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) gi ale anexei la Ordonanla
de urgenli a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea gi sanctionarea neregulilor apirute in ob!inerea
si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nalionale aferente acestora. ExcepJia a fost ridicate de
instanta de judecate, din oficiu, intr-o cauzd avand ca obiect
solutionarea actiunii in contencios administrativ prin care
nr. 4413212014, Curtea de Apel

Teritoriale Judetul Neamt a solicitat


Unitatea Administrativ
gi
anularea unei decizii a unei note de neconformitate emise de
l\4inisterul Dezvolterii Regionale si Administraliei Publice, notd
prin care s-a aplicat sancliunea prevdzutd la pct. 2 subpct. 2.3
din anexa Ia Ordonanla de urgenle a Guvernului nr. 66/2011, in
forma anterioar; modiflcdrilor aduse prin Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr.4712014, pentru o neregule comise inainte de
intrarea in vigoare a Ordonanlei de urgenld a Guvernului
nr. 66/2011

6. in motivarea excepliei de neconstitulionalitate se


arata, in esenld, cd materia controlului utilizerii fondurilor
europene a fost reglementatd succesiv prin doua acte
normative, respectiv Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 9i
Ordonanta de urgenlS a Guvernului nr.66/201'1. Noliunea de
neregule este definita de art.2 alin. (1)lit. a) din Ordonanla
Guvernului nr.7912003 gi de art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanla

de urgenle a Guvernului nr. 66/2011 . intre cele doud defini,tii sunt

deosebiri esentiale de conlinut. Sub imperiul Ordonanlei

Guvernului ff.7912003 ea necesar sa se fi produs un prejudiciu,


pe c6nd prin art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de urgenta a

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 236/7.IV,2015

Gwernului nr. 6612011 este reglementat prejudiciul nu doar ca


un fapt cert si determinabil, ci si ca potentialitate. Desl
reglementarea prin Ordonanta de urgente a Guvernului
N.6612011 este mai clare, discutabild este aplicarea acestei
ordonanle unor abateri sevargite anterior intrarii sale in vigoare.
7. Dispozi{iile cu caracter tranzitoriu se regdsesc in art. 66
din Ordonanta de urgen!6 a Guvernului nr. 66/2011. in aparentA,
din acest text ar rezulta ce este vorba doar de orocedura de
aplicare a controalelor, insd, la o examjnare mai atentd, se
constate ca textul se referd si la stabilirea creanlelor bugetare,
care, in materia nerespectdrii normelor privind achizitiile p-ublice,
se concretizeaza prin aplicarea de corectii frnanciare. Or, in
mdsura in care Ordonanla de urgentd a Guvernului nr. 6612011
se aplice unor abateri constatate in legatura cu contractele de
achizitie publica incheiate anterior intrdrii sale in vigoare,

dispoziliile ad.2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenle a


Guvernului nr.66/2011, precum si ale anexei la ordonante sunt
neconstitulionale in raport cu art. 15 alin. (2) din Constitulie.

8. Potrivit prevederilor art. 30 atin. (1) din Legea N.4711992,.

incheierea de sesizare a fost comunicate presedintilor celor


doud Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocalului

Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra


exceptiei de neconstitulionalitate.
9. Guvernul apreciaze ce exceptia de neconstitutionalitate
este neintemeiata. In acest sens arate, in esentd, cA definirea
noliunii de neregula gl stabilirea corecliilor financiare aplicabile
Tn cazul nerespecterii normelor privind achizjtlile publice erau,
anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenld a Guvernului
6612011, reglementate prin intermediul Ordonantei
Guvernului N. 7912003. Din interpretarea per a contrario a

N.

prevederjlor art.66 din Ordonanta de urgente a Guvernului


.6612011 rezultd c6 activitSlile de constatare a neregulilor si
de stabilire a creantelor bugetare desfdsurate dupa intrarea in
vagoare a ordonantei se finalizeaza si se valorificd cu aplicarea
acestui act normativ.

10. Constatandu-se ca aplicarea in timp a Ordonanlei


Guvernului nr- 79/2003 a generat stabilirea unor debite excesive
beneficiarilor fondurilor europene, Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 66/201'l a consacrat in art. 2 alin. (1)
lit. n) principiul propo4ionalitalii, care s-a materializat in anexa la
ordonanta de urgen!a.

in sarcina

Din analiza comparativa a dispozitiilor cuprinse in


Ordonanta Guvernului nr. 7912003 si a celor cuprinse in
1'1

Ordonan,ta de urgenle a Guvernului nh 6612011 se constate ca

prevederile de natura fiscale ale celor doua ordonante


reglementeazd in mod evident situatii juridice obiective. asa
incdt aplicarea unor corectii fiscale maifavorabile reglementate
de Ordonanla de urgente a Guvernului N. 6612011 unor situatii
juridice obiective (nereguli) consemnate sub imperiul Ordonantei
Guvernului nr. 79/2003 nu aduce atingere principiului
neretroactivitatii legii.

12. Presedinlii celor doui Camere ale Parlamentului si


Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vederb
asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
1 3. Potrivit prevederilor art. 76 din Legea nr. 4711992 au tost
solicitate puncte de vedere de la Ministerului Dezvolterii
Regionale gi Administraliei Publice sj de la Departamentul

pentru Lupta Antifraude


DLAF. A fost solicitate, de
asemenea, jurisprudenle relevantd
de la Curtea de Apel
Bucuresti
Seclia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal,
Curtea de- Apel Cluj
Seclia a ll-a civild, de contencios
administrativ gi fiscal, -Curtea de Apel Pitegti
Secfia a ll-a
- deApel
civile, de contencios administrativ si fiscal, Curtea
Targu
Mureg .._ Seclia a ll-a civild, de contencios administrativ 9i

Curtea deApel Timisoara

si fiscal, Curtea deApel -Sectia


Suceava

fiscal,

de contencios administrativ

Seclia a ll-a civile,

de

contencios administrativ gi fiscal gi inalta Curte de Casatie si


Justitie

Sectia de contencios administrativ si fiscal.

14. -Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei


Publice a transmis punctul sdu de vedere inregistrat la
Registratura jurisdiclionala a Cu'1ii Constitiltionale cu nr. 482 din

27 ianuarie 20'15, la care a anexat in copie observatiile scrise


transmise de Comisia Europeana in cauzele conexate C-260/14

si C-26112014 Judetul Neamt gi a/ft si deciziile inaltei Curti de


Casalie 9i Justilie
Seclia contencios administrativ si fiscal
- 2014.
nr. 3.017 din 25 iunie
nr. 5.323 din 21 mai 2013, nt.2.757
din 1'1 iunie 2014 si nr. 5.322 din 21 mai 2013. in punctul de
vedere transmis, a aratat, in esentd, cd din interpretarea per a
contrario a prevederilor art. 66 din Ordonanla de urgentd a
Guvernului nr. 66/2011 rezultd ca activitetile de constalare a
neregulilor si de stabilire a creanlelor bugetare desfesurate dupa
intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenla a Guvernului
nr.6612011 se finalizeazd si se valorifice cu aplicarea

prevederilor acestui act normativ- Din analiza comparative a


dispozitiilor cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 7912003 si in
Ordonanla de urgenta a Guvernului nr.6612011 se constata cd
prevederile de naturd fiscala ale celor doud ordonante
reglementeaza in mod evident situatii juridice obiective asifel
incat aplicarea unor corectii fiscale mai favorabile reglementate
de Ordonanla de urgenle a Guvernului nt. 6612011 unor situalii
juridice obiective
sub imperiul
- nereguli
- consemnate
Ordonanlei Guvernului
nr. 7912003
nu incalce principiul
neretroactivitetii legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Legea
fundamentald. Aceleasi argumente sunt retinute si de Curtea de
Apel Suceava
Sectia a ll-a civild, de contencios administrativ
fiscal
in
Sentinla
nr. 105 din 19 madie 2012 9i de Curtea de
9i
Apel Pitegti
Seclia a ll-a civila, de contencios administrativ si
- nr. 100/F-cont din 3 aprilie 2013.
fiscal in Sentinla

15. Departamentul pentru Lupta Antifrauda


- DLAF a
transmis punctul sdu de vedere, inregistrat la Registratura
Jurisdictionala a Curtii Constitutionale sub nr. 505 din 28 ianuarie
2015, in care a aretat, in esenld, cd neregulile sevarsite inainte
de intrarea in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice

decat cele prevdzute de legea in vigoare la data sdv6rsirii lor.


Agadar, autoritalile de gestionare a fondurilor europene, in
activitatea de constatare a creantei bugetare, trebuie si aplice

legea

in

vigoare

la

momentul desfegurdrii activitatii de

constatare si, ulterior, se identifice si se aplice legea in vigoare


la momentul sevargirii neregulii, pentru incadrarea .juridicd a
acestora, dar si pentru constatarea efectelor juridice pe care le
produc. Aga fiind, se apreciazi cd neregulile sevargite inainte
de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgentd a Guvernului
nr.6612011 nu pot atrage corectii financiare in temeiul acestui
act normativ dac6 activitatea de control are loc dupd intrarea

acestuia in vigoare, aga cum rezultd din interpretarea per a


contrario a prevederilor art. 66 din Ordonanta de urgente a
Guvernului nr. 6612011 , deoarece s-ar incalca atat orincioiile de

aplicare a legii in timp, cat 9i cele de predictibilitate si de


securitate juridicd a normei civile.
16. Curtea de Apel Bucuresti
Seclia a Vlll-a contencios
- Apel
administrativ ?i fiscal, Curtea de
Cluj
Seclia a ll-a
civila, de contencios administrativ gi fiscal, -Curtea de Apel
Tirgu Mureq - Sectia a ll-a civila, de contencios
administrativ 9i fiscal 9i Curtea de Apel Timigoara
- Sectia
de contencios administrativ gi fiscal, in hotdrdrile comunicate
la dosar, relin ca atat calificarea neregulii savarsite inainte de
intrarea in vigoare a Ordonantei de urgent5 a Guvernului
nr. 66/2011, cat gi corectiile financiare dispuse, in cazul in care
activitatea de control se desfigoard dupd intrarea in vigoare a
Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr. 6612011 , se fac potrivit
acestui act normativ, printr-o interpretare per a contrario a
prevederilor art. 66 din ordonanla de urgentd.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I,

'

de
17. inalta Curte de Casalie 9i Justilie
- N.Seclia
5.322 gi
contencios administrativ 9i fiscal, prin deciziile

NT.

236/7.IV2015

21. Ulterior datei sesizerii Curtii Constitutionale, in temeiul


art. ll din Ordonanta de urgenta a Guve.nului N.4712014, anexa

nr. 5.323 din 21 mai 2013 9i Decizia nr.2.757 din 11 iunie2014,

la Ordonanla de urgenle a Guvernului nr. 66/2011 a fost

Ordonanta de urgenle a Guvernului nr. 66/2011, conform


argumenta{iei per a contrario conduce la concluzia potrivit
cereia, in situalia in care activitetile de constatare gi de stabilire

Guvernului rc 4712014. Sancliunea aplicate in cauzA a avul insa


ca temei prevederile pcl.2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanla
de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, in forma anterioard
modificdrilor aduse prin Ordonanta de urgen{i a Guvernului
nr.4712014, astfel incat, potrivit Deciziei nr.766 din 15 iunie
201 1, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 549
din 3 august 2011, Curtea urmeazi sd se pronunle asupra lor.
in aceste condilii, textele de lege criticate au urmatorul con[inut:
2 din Ordonanta de urgenld a Guvernului nr.66/2011:
-Art.
,,(1) in sensul prezentei ordonanle de urgenle, termenii 9i
expresiile de mai jos au urmabarele semnificalii:
orice abatere de la legalitate, regularitate 9i
a) neregulA
conformitate in rapod cu dispoziliile nalionale gi/sau europene,
precum si cu prevederile contractelor ori a altor angaiamente

reline ca interpretarea normei tranzitorii cuprinse in art. 66 din

a neregulilor se desfdgoard la o data ulterioare intrarii in vigoare


a Ordonan{ei de urgenld a Guvernului N. 6612011, concluziile

acestora se yor finaliza 9i valorifica cu aplicarea prevederilor


acestui act normativ. Aolicarea orevederilor noului act normativ
a fost realizate in virtutea normei tranzitorii sus-ardtate, astfel
ce nu se poate aprecia ca a fost incalcat principiul
neretroactivitdlii legii civile, de natura a atrage nulilatea actului
de conslatare, ci, dimpotriva, stabilirea unor posibile nereguli
s-a realizat in mod just prin raportare la legislatia in vigoare la
momentul verificarii conform art. 66 din Ordonanta de urgenF a
Guvernului nr. 66/2011. in plus, in Decizia nr. 2.757 din 11 iunie
Sectia de contencios
2014, inalta Curte de Casatie si Justitie
administrativ gi fiscal retine ce ,,atata vreme cAl prevederile
art. 66 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/201 1 se
bucura de prezumlia de constitulionalitate de care se bucurd
orice act legislativ dispoziliile acestei ordonanle raman pe deplin
aolicabile."

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul intocmit de judecetorul-raportor, punctele
de vedere ale autoritetilor si jurisprudenla in materie comunicate
la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate,

raportate

la

prevederile Constituliei, precum

nr. 4711992, reline urmatoarele:

9i

Legea

18. Curtea Constitutionale a fost legal sesizata gi este


competentd, potrivit dispoziliilor art. 146 lit. d) din Constitulie,
precum 9i ale art. 1 alin. (2), ale aft.2,3, 10 9i 29 din Legea

exceplia de neconstitu!ionalitate.
19. Obiectul exceptiei de neconstitulionalitate, astfel cum a

nr. 47 I 1992,sd solulioneze

fost retinut de cetre instan,ta de judecata in dispozitivul incheierii


de sesizare, il constituie dispozitiile aft.2 alin. (1) lit. a) 9i ale
anexei la Ordonan.ta de urgenld a Guvernului nr.66/2011 privind
prevenirea, constatarea 9i sanclionarea neregulilor apdrute in

obtinerea si utilizarea fondurilor europene gi/sau a fondurilor

oublice nationale aferente acestora.


20. in realitate, din motivarea exceptiei ridicate din oficiu de
catre instanla de judecatd, precum 9i din circumstantele cauzei,
Curtea observe ca obiectul acesteia il constituie prevederile

art.2 alin. (1) lit. a) si ale art. 66 din Ordonanla de urgenla a


Guvernului nr. 6612011 privind prevenirea. constatarea 9i
sanclionarea neregulilor aperute in obtinerea gi utilizarea
fondurilor europene gi/sau a fondurilor publice nalionale aferente
acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l,
nr.461 din 30 iunie 2011, precum gi cele ale pct.2 subpct. 2.3
din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011
i^titulate,,Co re ctii I e/ Re d u ce ri I e fi n a n ci a re a p I i ca b i I e c h elt u ie I i I o r
aferente proiectelor finantate din fonduri europene gi/sau din
fonduri publice nationale aferente acestora in caz de

nerespectare a reglemenqrilor privind achiziliile, cu exceplia


achiziliitor derulate de beneficiarii Programului Nalional de
forma anterioara
Dezvoltare Rurale 2007-2013",
modificdrilor aduse prin Ordonanla de urgenle a Guvernului
N. 4712014 pentru modificarea gi completarea Ordonanlei de

in

urgenld a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea


gi sanclionarea neregulilor aperute in ob{inerea gi utilizarea
fondurilor europene gi/sau a fondurilor publice na,tionale aferente

acestora. oublicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea


nr. 480 din 28 iunie 2Q14.

l,

modificate gi inlocuita cu anexa la Ordonanla de urgenla a

legal incheiate in baza acestor dispozilii, ce rezultd dintr-o


acliune sau inacliune a beneficiarului ori a autoriteli cu
competente in gestionarea fondurilor europene, care a
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii
Europene/bugetele donatorilor publici internalionali 7i/sau
fondurile publice nalionale aferente acestora printr-o sume
pE E necuvenit.";
Art. 66 din Ordonanla de urgenla a Guvernului

nr. 6612011 ,,Activitelile de constatare a neregulilor gi de stabilire

a creantelor bugetare care sunt in desfd;urare la data intArii in

vigoare a prezentei ordonanle de urgenld se finalizeazd 9i se

valorificd cu aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului


nr. 79/2003, aproba6 cu modificdri prin Legea nr. 529/2003, cu
mod ificdrile gi co m pl etd rile u lterioa re. ";
Pct. 2 subpct.2.3 din anexa la ordonanla de urgenta:

,Nr.

crl.

2.3

Abaterea
conslatala

Aplicarea unor
criterii de
calificare gi
seleclie gl/sau
a unor criterii
de atribuire
(factori de
evaruare)

Descrierea abatef ii constalate

Corec!ie/Reducere

Aplicarea unor criterii de


calificare 9i seleclie sau
a unor factori de
evaluare care impiedice
anumili ofe(an,ti
potenliali sd participe la
procedura de atribuire
din cauza restricliilor
stabilite in documenlalia
de akibuire (de exemplu,
obligalia de a avea deja
o reprezentanld in lare
sau in regiune ori
stabilirea unor standarde
tehnice prea specifice
care favorizeazd un
singur operator)

10% din valoarea


contractului in
cauze.
Rata reducerii/

corecliei poale
fi diminuate la
5%, in funclie
de gravitate."

22. Instanta de judecate care a ridicat exceplia apreciazd cd


prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale
cuprinse in art. 15 alin. (2) potrivit cercta..Legea dispune numai
pentru viitor, cu excep,tia legii penale sau co.ntravenlionale mai

favorabile .
23. Din analiza dosarului in care a fost invocata exceplia,
Curtea observd ca Unitatea Administrativ-Teritoriald Judelul
Neaml are calitatea de beneficiar al Contractului de finan,tare
nr. 1.091/30 noiembrie 2010, cod Sl\,41S 3556, din cadrul
Programului operational regional 2007-2013 pentru proiectul

,,Reabilitarea, extinderea

si modernizarea Centrului $colar

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 236/7.IV2015

pentru Educatie lncluzivd Roman". ln executarea acestui


contract s-a iniliat procedura de achizitie publice pentru
atribuirea unui contract de servicii de audit. La data de 1 iunie
2011 s-a publicat invita{ia de participare in sistemul electronic
de achizitii publice
acest momdnt, retinut ulterior
- SEAPN.La23.875122
in Nota de neconformitate
aorilie 2013 ca fiind
momentul s6varsirii neregulii, erau in vigoare prevederile
Ordonanlei Guvernului N. 7912003 privind controlul gi

recuperarea fondurilor comunitare, precum 9i a fondurilor de


cofinantare aferente utilizate necorespunzdtor, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr.622 din 30 august

prevederile contractelor ori a altor angajamente legal incheiate


in baza acestor dispozilii, ce rezultd dintr-o acliune sau inacliune
a beneficiarului ori a autori6tii cu comDetente in aestionarea
fondurilor europene, care a prAudiciat sbu caie poaie prejudicia

2003. Ordonanta de urgente a Guvernului nr.66/2011 a intratin


vigoare ulterior, la data de 30 iunie 2011 . La data de 22 aptilie

internalion al i gi/sau fondurile publice nalionale aferente acestora

2013, ca urmare a verificdrii cererii de rambursare nr.9,


Autoritatea de Management pentru Programul Operational
Regional 2007-2013 a identificat doue nereguli, respectiv

restriclionarea accesului operatorilor economici la procedura de


atribuire a contraclului, precum si introducerea in Fisa de date
a achizitiei a unei solicitdri care nu avea relevanta in raport cu
obiectul cohkactului, ceea ce a dus la incdlcarea prevederilor

art. 178 alin. (2) si art. 179 din Ordonanla de urgentd

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizilie


publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice gi a
contractelor de concesiune de servicii. Dublicata in Monitorul
Oficial al Rom5niei, Partea l, nr.4'18 din 15 mai 2006, precum
gi a prevederilor art. 8 alin. (1) din Hoterarea Guvernului

nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie


publica din Ordonanla de urgenla a Guvernului nr.3412006
privind atribuirea contractelor de achizitie publice, a contractelor
de concesiune de lucreri publice si a contractelor de concesiune

de servicii, publicate in Monitorui Oficial al Rom6niei, Partea

I,

nr. 625 din 20 iulie 2006. Neregulile au fost constalate ca urmare


a verificdrii procedurii de achizilie publicd anterior mentionata gi

au fost consemnate in Nota de neconformitate .23.8751


22 aptilie 2013 prin care s-a aplicat si coreclia financiard
reglementate la pct.2 subpct.2.3 din anexa la Ordonanta de
urgenle a Guvernului n,. 6612011, in temeiul art. 66 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011. Nota de
neconformitate a fost contestate pe cale administrative la
Ministerul Dezvolterii Regionale 9i Administraliei Publice, care
prin Decizia nr. 279118 noiembtie 2013 a respins contestalia. In

'

Comunitdlii Europene gi/sau bugetele administrate de aceasta


provine
cofinantarea aferentd printr-o cheltuiald necuveniE". ln prezent,
definilia neregulii este cuprinsa in art. 2 lit. a) din Ordonanla de
urgenfi a Guvernului nr. 66/2011 , potrivit c6ruia ,,nereguld
orice abatere de la legalitate, regularitate gi conformitate in
rapoft cu dispoziliile nalionale gi/sau europene, precum si cu

ori in numele ei, precum $i bugetele din care

consecinla, Unitatea Administrativ-Teritoriale Judetul Neam( s-a


adresat instanlei de contencios administrativ solicitand anularea
Deciziei si Notei de neconformitate. In acest cadru procesual,
instanla de judecatd a ridicat din oficiu prezenta excep,tie de
neconstitutionalitate.
24. Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicate,
Curtea constata ce materia prevenirii, constaterii si sanclionarii
neregulilor apdrute in obtinerea gi utilizarea fondurilor europene
a fost reglementata prin doud acte normative succesive,
respectiv Ordonanla Guvernului nr. 7912003 privind controlul 9i
recuperarea fondurilor comunitare, precum gi a fondurilor de
cofinanlare aferente utilizate necorespunzator, gi Ordonanla de
urgenli a Guvernului nr. 66/20'l l privind prevenirea, conslatarea
si sanctionarea neregulilor aparute in oblinerea si utilizarea
fondurilor europene gi/sau a fondurilor publice nalionale aferente

acestora. Definilia neregulii, la data sdvArgirii acesteia in


prezenta cauzd, era cuprinse in art. 2 lit. a) din Ordonanla
Guvernului nL 7912003, modificat prin art. I pct. 2 din Ordonanta

Guvernului nr. 2012008 pentru modificarea gi completarea


Ordonantei Guvernului nr. 79l2OO3 privind controlul 9i
recuperarea fondurilor comunitare, precum 9i a fondurilor de
cofinantare aferente utilizate necorespunzdtor, publicatd ln
Monitorul Oficial al Romaniei. Partea l. nr. 613 din 20 august
2008, potrivit ceruia ,,a) neregula reprezinE orice abatere de la
legalitate, regularitate gi conformitate in rapoft cu dispoziliile
legale nalionale gi/sau comunitare, precum ti cu prevederile
contractelor ori ale altor angajamente legale incheiate in baza
acestor dispozilii, care prejudiciazd bugetul general al

bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor

publici

printr-o sumA p6ti6 necuvenit. " Curtea observe ci definitia


neregulii cuprinsi in art. 2 lit. a) din Ordonanla de urgenla a
Guvernului nr. 66/2011 este o preluare a prevederilor art. 1
alin. (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/95 al
Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor
financiare ale Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 312 din 23 decembrie I 995, potrivit
cercta ,,Constituie abatere orice incebare a unei dispozitii de
drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui
agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul
general al Comunitdlilor sau bugetele gestionate de acestea, fie
prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse
proprii, colectate direct in numele ComunftAtilor, fie pin cheltuieli
nejustificate", precum 9i a celor ale art. 2 pct. 7 din Regulamentul
(CE) nr 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a
unor dispozilii generale prlvind Fondul European de Dezvoltare
Regionale, Fondul Social European gi Fondul de Coeziune gi de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. I.260/1999, publicat in


Jurnalul Oficial al Comunit6tilor Europene seria L nr.210 din
3'1 iulie 2006, potrivit carora ,,(neregularitate, inseamne orice
incdlcare a unei dispozitii a dreptului comunitar care rezultd
dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care
are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului

general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli


necorespunzebare bugetului general". Potrivit observa!iilor
scrise transmise de Comisia Europeane in cauzele conexale
C-260114 si C-261114 Judetul Neamt gl a/fi7, comunicate Ia
dosarul Curtii Constitulionale de cetre Ministerul Dezvolterii
Regionale gi Administraliei Publice in anexe la punctul sdu de
vedere (paragraful 14), o actiune sau inactiune poate fi calificata
drept ,,neregule" dac6 sunt reunite trei condilii; (1) sd se fi
incelcat o norme din dreptul Uniunii, (2) sd fie cauzata de un
operator economic si (3) se aiba, sau sd poatd avea, ca efect

prejudicierea bugetului Uniunii Europe. Cu privire la,,dreptul


Uniunii", Comisia arata cd prevederile de drept national care
sunt menite se pune in aplicare legislalia Uniunii, inclusiv cele

referitoare la procedura de achizitii publice, incidente in prezenta

cauzi, trebuie se fie considerate ca intrand sub incidenta art. 1


alin. (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr.2.988/95. Din
compararea celor doud deflnitii, pe de-o parte cea cuprinsa in
Ordonanla Guvernului nr. Z9l2003, pe de alte parte cea cuprinse
Ordonanta de urgente a Guvernului nr.66/2011, Curtea
observa ce acestea nu au un continut identic, elementul cel mai

in

de

diferentiere constituindu-l potenlialitatea


prejudiciului, care este reglementata numai in art. 2 lit. a) din
Ordonanta de urgente a Guvernului N. 6612011 .

important

25. Curtea observd cd, potrivit art. 2 alin. (1) lit. o) din

Ordonanta de urgen!6 a Guvernului N. 6612011 , aplicarea de


corectii financiare semnifice masurile administrative luate de

autoritatile competente, in conformitate cu prevederile


ordonantei de urgente, care constau in excluderea de la

finan[area din fonduri europene gi/sau fonduri publice nallonale


aferente acestora a cheltuielilor pentru care a fost constatata o

neregula, in speld constdnd intr-o reducere procentuald din


suma solicitate la platd. Aceste prevederi preiau continutul
normativ al art. 98 alin. (2) teza a doua din Regulamentul (CE)
nr. 1.083/2006 potrivit cdruia ,,Corectiile la care procedeaze

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA t. Nr. 236/7.IV,2015

.statele membre constau in anularea totald sau parliale a


pafticiparii publice pentru programul operalional." ln plus,
Requlamentul
analizand comparativ
comoarativ dispoziliile
disoozitiile art. 4 gi
si art. 5 din Regulamentul

(CE.
(CE, Euratom) nr,2.988/95.
nr,2.988/95, Curtea constatd ce notiunea de
,,corec.tii financiare" are semnificalia de-mdsurd administrativa,

iar nu de sanctiune administrativa. ln acest sens sunt

si

observatiile scrise transmise de Comisia Europeana in cauzele


conexate C-260114 9i C-261114 Judetul Neam! 9i altii.
26. Avand in vedere cele expuse la paragraful anterior,
Curtea observe cd un alt element de diferenliere intre actele

normative comparate

il

constituie modul de reglementare a

corecliilor/reducerilor financiare aplicabile cheltuielilor aferente


proiectelor finanlate din fonduri europene gi/sau fonduri publice

in caz de

in cel al Ordonantei de urgenld a Guvernului nr. 66/2011 nu sunt


incriminate . fapte care constituie infractiuni. Observand
prevederile art.2 alin. (1) lit. b), art. 8 9i 23 din Ordonanla de
urgenle a Guvernului nr. 66/2011 , Curtea constatd cd in cazul
existentei unor indicii de fraude, definite ca infractiuni savarqite
in legdturd cu obtinerea ori utilizarea fondurilor europene gi/sau
a fondurilor publice nationale aferente acestora, incriminate de
Codul penal sau legi speciale, structurile de control au obligalia
DLAF gi
sa sesizeze Departamentul pentru Lupta Antifraudd
organele de urmdrire pena16. De asemenea, Curtea observe ca,
potrivit art. 1 coroborat cu art. 3 si 5 din Ordonanta Guvernului
nr. 212001 privind regimul juridic al contravenliilor, publicatd in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr.410 din 25 iulie 2001,

competenle in

legea contraventionale apera valorile sociale, care nu sunt


ocrotite prin legea penald, iar actele normative prin care se
stabilesc contravenlii vor cuprinde descrierea faptelor ce
constituie contravenlii gi sanctiunea ce urmeazd sa se aplice

gestionarea fondurilor europene de a exclude integral sau pa4ial


de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate gi declarate de
beneficiari acele cheltuieli care nu respecta conditiile de
legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile

avertismentul, amenda contravenlionalS si obligarea


contravenientului la prestarea unei activitdli in folosul
comunitatii, ori complementare, cum ar fi, de exemplu,

nationale aferente acestora

nerespectare a

reglementarilor privind achizitiile. Astfel, art. 6 alin. (1 ), coroborat


cu art. 17 din Ordonanla.de urgenla a Guvernului nr.66/2011,

reglementeazA. obligatia autoritdtilor

cu

legislatiei nalionale gi comunitare in vigoare, in situalia in


procesul de verificare a solicitarilor de plata
- indetermine existenta
unor astfel de cheltuieli, cu
acestea
aplicarea principiului propo4ionalitalii, tinandu-se seama de
natura gi de gravitatea neregulii constalate, precum 9i de
care

amploarea gi de implicatiile financiare ale acesteia. ln acest sens


se reglementeaza prin anexa la ordonanla de urgenle, in forma
in vigoare la data intocmirii Notei de neconformitate in prezenta

cauzd, abaterea constatata, descrierea abaterii constatate 9i


corec(ialreducerea procentuala. Or, in conlinutul normativ al
Ordonanlei Guvernului nr. 7912003 reglemenlarea principiului
proponionalitetii nu se regdsegte, astfel incat corectiile/
reducerile se puteau face cu privire Ia intreaga suma solicitata
la rambursare. In concluzie, Curtea constata ca, sub aspectul
definirii neregulii, prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta
de urgenle a Guvernului n(.6612011 sunt mai severe ln sensul

ce reglementeaza gi cu privire la potenlialitatea prejudicierii


bugetului Uniunii Europeneibugetele donatorilor publici
internationali gi/sau fondurile publice nationale aferente acestora

printr-o suma pl6tita necuvenit,

in

schimb, sub aspeclul

corecliilor/reducerilor in cazul constaterii neregulilor, dispozitiile


Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.6612011 sunt inse mai
favorabile decat cele ale Ordonantei Guvernului nr. 79/2003,

stabilind

in anexa la ordonanla de urgenle coreclii/reduceri

procentuale, potrivit principiului propo4ionalitetii.


27 . Din analiza efectuata, Curtea reline cd fapta pentru care
sunt aolicate corectii financiare este definita ca ,,neregula" atat
in legislalia najionald, cat gi in aceea a Uniunii Europene, avand

un continut caracteristic, ce nu poate fi subsumat unei fapte


penale sau contravenlionale, iar corecliile financiare, constand

in

spete

in

reduceri procentuale, reprezintd masuri

administrative, fdra a avea caracterul unor sancliuni penale sau


contravenIionale.
28. Avdnd in vedere cele constatate la paragraful anterior,
Curtea observi cd nici prevederile Ordonantei Guvernului
N. 7912003 si nici cele ale Ordonan,tei de urgen(a a Guvernului
nr. 66/2011, in ansamblul lor, nu se subsumeaz6 noliunii de
,,lege penald sau contravenlionalA", pentru ca Ordonanta de
urgenle a Guvernului nr. 6612011 sd constituie, eventual, o
exceplie de la aplicarea principiului neretroactivitalii prevdz_ut de
art. 15 alin. (2) din Constitulie. Astfel, potrivit art. 141 din Codul

penal din 1968 ori art. '173 din Codul penal, precum 9i celor
retinute prin Decizia nr. 205 din 6 mai 2014 (paragraful 47),
publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, n(.372 din
20 mai 2011, in sensul ce,,ad. 1 alin. (1) din Codul penal
slab,Tegfe cA legea penald prevede faptele care constituie
infractiuni, motiv pentru care in absenla unei incrimindri nu se

poate vorbi de o lege penald", Curtea observd cd nici in


continutul normativ al Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 9i nici

pentru fiecare dintre acestea, sancliune care poate fi principala:

suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau


a autorizatiei de exercitare a unei activitdli, inchiderea unitelii,

blocarea contului bancar. Observdnd cele retinute

la

paragraful 25 din prezenta decizie, precum gi din examinarea


prevederilor Ordonantei Guvernului
7912003 9i Ordonanlei
Curtea constata ca aceste
de urgenle a Guvernului nr. 66/2011, ^r.
acte normative nu reglementeaz6 in domeniul contravenlional.

29.

Examinand exceptia

de

neconstitulionalitate a

prevederilor art. 66 din Ordonanla de urgenla a Guvernului


legiuitorul a optat pentru
nr.6612011, Curtea constate

ci

aplicarea prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 79/2003 numai


pentru activitetile de constatare a neregulilor 9i de stabilire a
crean{elor bugetare care sunt in desfigurare la data intrdrii in
vigoare a Ordonanlei de urgenjd a Guvernului nr. 66/2011. Acest
text permite interpretarea per a contrario potrivit cdreia
Ordonanta de urgentd a Guvernului ff.6612011 se aplicd pentru
activitalile de constatare a neregulilor gi de stabilire a crean,telor
bugetare care nu sunt in desfisurare la data intrarii acesteia
in vigoare, chiar daci acestea au fost sdvarsite sub imperiul
Ordonantei Guvernului nr. 7912003.
30. Curtea constate ca definitia activitetilor la care face
referire art. 66 din Ordonanla de urgen,ta a Guvernului
nr.6612011 este reglementatd potrivit art. 2 alin. (1) lit. h) Ei i)
din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 66/2011. Astfel,
activitatea de constatare a neregulilor reprezintd activitatea
de control/investigare desfegurata de autorite,tile competente in
conformitate cu prevederile prezenlei ordonan(e de urgenF, in

vederea stabilirii existentei unei nereguli, iar activitatea de


stabilire a creanlelor bugetare rezultate din nereguli reprezintd
activitatea prin care se stabilegte gi se individualizeazd obligalia
de platd rezultata din neregula constatate, prin emiterea unui
titlu de creante. AnalizAnd definiliile acestor activita! corelate cu
celelalte prevederi ale Ordonanlei de urgenla a Guvernului
nr. 66/2011 orin care acestea sunt concretizate, Curtea observa

ce activitetile anterior mentionate presupun atat aplicarea

normelor dir procedurd, cat gi a normelor de drept substantial


din Ordonanta de urgentd a Guvernului nL 6612011 cu privire la
calificarea unei fapte ca fiind neregule/abatere 9i aplicarea de
corectii financiare. Curtea observd c6 dreptul de a stabili creanla

bugetbrd, potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanta de urgenla a

Guvernului nr. 66i2011 , se prescrie in termen de 5 ani de la data


de 1 ianuarie a anului urmetor datei de inchidere a programului,
comunicatd oficial de cetre Comisia Europeand/donatorul public

internalional prin emiterea declaraliei finale de inchidere, cu


exceptia cazului in care normele Uniunii Europene sau ale

donatorului public international preved un termen mai mare.


31. Curtea observa cd dispozijiile art. 66 din Ordonanla de
urgenle a Guvernului nL 6612011 sunt norme tranzitorii, care,
polrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 2412000 privind normele de

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I. NI. 23617 .1V.2015

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,


republicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 260 din
21 ap(ilie 2010, reglementeaze ,,mdsurile ce se instituie cu
privire la derularea raporlurilor juridice ndscute in temeiul vechii
reglementeri care urmeazd sd fie inlocuite de noul act normativ".

In continuare, art. 54 alin. (2) din aceeagi lege prevede ci


dispoziliile tranzitorii ,,trebuie se asigure, pe o perioade
determinatd, corelarea celor doud reglementdri, astfel incat

punerea in aplicare a noului act normativ se decurgd firesc gi sa


evite retroactivitatea acestuia (...)". Legiuitorul, configurAnd

dispozitiile tranzitorii ale art.66 din Ordonanla de urgenld a


Guvernului nr. 6612011, a ales drept criteriu penlru rczolvarca
situaliilor tranzitorii existenla in curs de desfasurare a unor
activiteli de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor
bugetare, in sensul ce pentru aprecierea legalitatii raporturilor

juridice nescute in perioada de activitate a Ordonantei


Guvernului nr 79/2003 se aolicd aceaste ordonante numai dace
activitatile menlionate sunt in curs desfigurare. in schimb,
daca aceste activitdli nu sunt in curs de desfigurare,

aprecierea legalltitii raporturilor juridice nascute in perioada de


activitate a Ordonanlei Guvernului nr 7912003 se realizeaze Win
prisma noilor prevederi. Or, cele doua acte normative cuprind, in
privinla activitatilor de constatare a neregulilor gi de stabilire a
creanlelor bugetare, reguli de drept substantiale specifice aga
cum s-a ardtat la paragrafele 29 gi 30 din prezenta decizie, astfel
incat, optand pentru un asemenea criteriu, legiuitorul a incSlcat
principiul neretroactivitalii legii, intrucat raportul juridic nu mai
este guvernal de legea in vigoare la data nasterii sals, ci de o

lege ulterioard, strdina acestuia. Or, este de principiu ce o


situalie juridica definitiv consolidatd sub imperiul unei legi
substan,tiale nu poate fi guvernatd de o lege ulterioare decat cu

incalcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie.


32. Curtea re,tine ca textul de lege criticat aduce atingere
principiului neretroactivita.tii, deoarece permite aplicarea
normelor de drept substanlial din Ordonanla de urgenld a
Guvernului ff. 6612011 cu privire la nereguli savarsite in
intervalul temporal in care era in vigoare Ordonanla Guvernului
N. 7912003, legiuitorul reglementand un criteriu gregit pentru

art.

11

determinarea aplicabilitdlii noilor norme de drept substan,tial,


respectiv existenta sau nu a unor activiteti de control in
desfagurare la momentul intrarii in vigoare a noii legi, fdra a se
raporta la legea in vigoare la momentul nagterii ra portului ju ridic.

Rezulte agadar ca raportul juridic este supus reglementerilor


legale in vigoare la data nasterii sale, schimbarea ulterioard a
condiliilor -legale neavand nicio influenli asupra legalitalii

acestuia. In consecinle, Curtea constate ca art. 66 din


Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 este
neconstitulional, fiind contrar ai1- 15 alin. (2) din Constitulie.

33. Curtea constate ce, urmare a admiterii excepliei de


neconstitutionalitate, calificarea neregulii si stabilirea creanlelor
bugetare se vor face in temeiul actului normativ in vigoare la
data sdvargirii neregulii potrivil principiului tempus regit actum,
asadar fera a se putea combina dispozi!iile de drept substanlial
din Ordonan,ta Guvernului ff. 7912003 cu cele ale Ordonantei
de urgenta a Guvernului nL 6612011, in vreme ce procedura
urmatd de organele de control va fi cea reglementaE prin actul
normativ in vigoare la data efectuarii controlului.
34. ln fine, referitor la excep.tia de neconstitulionalitate a

prevederilor

ad'2

alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 66/2011 gi cele ale pct.2 subpct.2.3 din anexa la


ordonanla de urgentd, Curtea observe ce primul reglementeaza
cu privire la definitia neregulii, iar celdlalt cu privire la un anumit

tip de abateri, descrierea acestora gi

corectia/reducerea
aplicata. Critica formulatd de instanla de judecate nu privegte
inse continutul lor normativ, ci modul in care, in temeiul art. 66
din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 66/2011, au fost
aplicate de cdtre organul de control unor abateri sdvargite sub

imperiul altui act normativ. Asemenea critici nu intrd in

competenta de soluIionare a Cu4ii Constitutionale, care, potrivit


ad.2 alin. (3) din Legea N. 4711992, ,,se pronunta numai asupra
constitulionali6lii actelor cu privire la care a fost sesizatd", iar nu
cu privire la modul de aplicare a legii, astfel incat exceptia de

neconstitutionalitate a art. 2 alin. ('l) lit. a) din Ordonanta de


urgenld a Guvernului nr.66/2011 gi cele ale pct. 2 subpct.2.3 din
anexa la ordonanta de urgen(d va fi respinsa ca inadmislbila.

35. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) gi al art. 147 alin. (4) din Constitulie, precum gi al
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea ff.4711992, cu unanimitate de voturi,

1-3,

'

cURTEACONSTtTUITONALA

in numele legii

DECIDE:
Seclia a ll-a civili, de contencios
1 . Admite exceplia de neconstitutionalitate ridicate din oficiu de Curtea de Apel Bacdu
administraliv gi fiscal in Dosarul nr. 4413212014 al acestei instanle gi constata cd prevederile art. 66 din Ordonanla de urgenta a

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea Si sanctionarea neregulilor aperute in oblinerea si utilizarea fondurilor

europene gi/sau a fondurilor publice nalionale aferente acestora sunt neconstitulionale.


2. Respinge, ca inadmisibild, exceplia de neconstitu,tionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de urgenld
a Guvernului N.6612011 privind prevenirea, conslatarea Qi sanclionarea neregulilor aperute in oblinerea gi utilizarea fondurilor
europene gi/sau a fondurilor publice nalionale aferente acestora, precum gi a celor ale pct.2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanla
de urgenla a Guvernului nr. 6612011, in forma anterioard modificdrilor aduse prin Ordonanla de urgenla a Guvernului nr. 4712014
pentru modificarea gi completarea Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr.66/20'l'l privind prevenirea, constatarea gi sanctionarea
neregulilor apdrute in oblinerea gi utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice na!ionale, exceplie ridicate din oficiu in
acelagi dosar, al aceleiagi instanle.
Definitivd si general obligatorie.
Seclia a ll-a civile, de
Decizia se comunica celor doud Camere ale Parlamentului, Guvernului gi Cu(ii de Apel Bacdu
contencios administrativ gi fiscal gi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l.
Pronuntata in gedinla din data de 26 februarie 2015.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN
l\4agistrafasistent,

Cristina CetAlina Turcu

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I. Nr. 236/7.IV.2015


CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA

Nr.87

din 26 februarie 2015

referitoare la exceplia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la


antecontracte din Legea nr. 1712014 privind unele misuri de reglementare a vAnzirii-cumpiririi
terenurilor agricole situate in extravilan 9i de modificare a Legii nr.26812001 privind privatizarea
societililor comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate publici 9i privati a statului
cu destinalie agricolS 9i infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului

Zegrean
Dorneanu
LezAroiu
Minea
l\4orar
Mona-l,4ariaPivniceru
Puskirs Valentin Zoltdn
Simona-Maya Teodoroiu
Tudorel Toader

inscrisului sub semndture privata, ceea ce echivaleaze, in opinia

pregedinte
- judecetor
- judecetor
- judecdtor
- judecator
-judecetor
judecator
- judecitor
- judecetor
lrina-LoredanaGulie -magistralasistent

Augustin
Valer
Petre
Mircea Stefan
Da4iel Marius

autorului exceptiei d-e neconstitulionalitate,

6. Se mai susline ca textul de lege criticat instituie

terenurilor agricole situate in extravilan 9i de modificare a Legii


nr.26812001 privind privatizarea societatilor comerciale ce de,tin
in administrare terenuri proprietate publica gi privata a statului cu
destinalie agricold gi infiinlarea Agenliei Domeniilor Statului,

exceotie ridicati de Costin-[,4arian Nicolescu in Dosarul


nr. 3.i22123212013 al Judecdtoriei Gdesti si care formeazi
obiectul Dosarului Cu(ii Constitulionale nr 1.039Di2014.
2. La apelul nominal, lipsesc pd4ile. Procedura de citare esle
legal indeplinitA.

3. Cauza fiind in stare de judecatd, pregedintele acordd


cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere ca deveniti inadmisibile a excepliei de
neconstitutionalitate, invocand in acest sens Decizia Cu4ii
Constitutionale nr.755 din 16 decembrie 2014.

CURTEA,
vedere actele si lucrdrile dosarului, constati

urmatoarele:

4. Prin incheierea din 23 septembrie 2014, pronuntatd in


Dosarul nr. 3.722123212013, Judecitoria Giegti a sesizat
Curtea Constitu!ionale cu exceplia de neconstitutionalitate
a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17120'14 privind
unele mesuri de reglementare a vinzirii-cumparirii
terenurilor agricole situate in extravilan gi de modificare a
Legii nr. 26812001 privind privatizarea societetilor
comerciale ce delin in administrare terenuri proprietate
publici 9i privati a statului cu destinalie agricola 9i
infiinlarea Agen!iei Domeniilor Statului, exceptie ridicata de
Costin-Marian Nicolescu intr-o cauzd avand ca obiect
solutionarea actiunii privind pronunlarea unei hotarari care sa
tind loc de contract de venzare a unui teren agricol situat in
extravilan.

5. in motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

antecontracte de vanzare autentificate la notariat anterior intrarii


1712014, cercra nu !e sunt aplicabile
prevederile acestui act normativ, pe de o parte, si aceia care au
incheiat antecontracte de vanzare fie sub forma unui inscris sub
semndture privatd, fie sub forma unui inscris atestat de cdtre un
avocat in baza legii privind organizarea profesiei, care trebuie sa
se supund legii noi, la data incheierii contractului de vanzare.
7. Judecetoria Giesti isi exorima oDinia in sensul ca

in vigoare a Legii nr.

1. Pe rol se afld soluIionarea excepliei de neconstitu1712014


lionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea
^(.
privind unele mdsuri de reglementare a vanzarii-cumpararii

in

aplicarea

discriminare evidente intre subiectii de drept care au incheiat

Cu participarea reprezentantului Ministerulul Public, procuror


Daniel-Liviu Arcer.

avAnd

cu

retroactivd a acesteia. In acest sens, se mai arate ca principiul


neretroactivitdtii civile este esential pentru proteclia drepturilor
cetatenilor, iar legiuitorul nu poate pretinde acestora respectarea
prevederilor unei legi viitoare, care nu era in vigoare, in spele,
la data incheierii antecontractu lu i.

se

sustine cd, potrivit normei tranzitorii cuprinse in art. 20 alin. (1)


din Legea n(. 1712014, dispoziliile acestui act normativ nu se

aolice antecontractelor care au fost autentificate la notariat


anterior intrdrii in vigoare a acestei legi. Rezultd, din
interpretarea per a contrario, ce Legea nr. 1712014 este
aplicabila antecontractelor incheiate anterior sub forma

nu conlravin dispoziliilor
constitulionale invocate. Se apreciaza cA textul de lege criticat
prevederile legale criticate

consacra principiul aplicdrii pentru v^iitor a legii noi gi corelativul


neaplicarii retroactive a acestuia. In acest sens, se aratA ce
optiunea legiuitorului de a exclude de la aplicarea formalit6[ilor
impuse de Legea .1712014 anlecontractele incheiate anterior,
in forma autentica, are in vedere prezumtia de autenticitale si
validitate de care se bucurd inscrisul autentic, inclusiv in ceea ce

privegte data certd, fiind in acest mod exclusd posibilitatea

antedaterii antecontractelor incheiate ulterior intrdrii in vigoare a


Legii nr. 1712014,in scopul eluderii aplicdrii acestui din urmd act
normativ.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr.4711992,

incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor


doud Camere ale Parlamentului, Guvernului 9i Avocatului
Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra
exceptiei de neconstitulionalitate anvocate.

9. Avocatul Poporului considerd cA prevederile legale


criticate sunt constitulionale. In acest sens, arata cd legiuitorul
a ales ca noile reglementdri sd nu se aplice in materia vdnzdriicumpdrerii terenurilor agricole situate in extravilan,
antecontractelor gi pactelor de optiune care au fost autentiflcate
la notariat anterior intrdrii in vigoare a acestui act normativ In
fapt, in concordantd cu dispoziliile art. 15 alin. (2) din Constitutie,

s-a optat pentru recunoagterea doar a efectelor juridice a

acestor inscrisuri autentice, care beneficiaze de o prezumlie de


autenticitate gi valabilitate. Pe de alta parte, se aratd in.punctul
de vedere exprimat de cdtre Avocatul Poporului, din modul in
care este formulata motivarea excepliei de neconstitulionalitate,
gi anume printr-o interpretare per a contrario, bazate pe regulile
logicii formale, rezultA ce motivarea excepliei pune in disculie

probleme legate de modalitatea de interprtare 9i aplicare a


normelor criticate, raportate la o situalie de fapt concrete. Or,
astfel de aspecte excedeazd competenlei Cu(ii Constitutionale.

Mai mult, prevederile legale criticate sunt norme tranzitorii, a


cdror menire este tocmai aceea de a cuprinde mdsurile ce se
instituie cu privire la derularea raporturilor juridice nascute in
temeiul vechii reglementdri care urmeaze sd fie inlocuitd de noul
act normativ.

MONITORUL OF|C|AL AL ROMAN|et.


'10.

Presedintii celor doue Gamere ale Parlamentului si

Guiernul hu aJ comunicat punctele lor de vedere


exceptiei de neconstitutiona

lita

asupr'a

le

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare. punctul de vedere al
Avocatului Poporului. raportul intocmit de iudecetorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la
prevederile Constitutiei, precum gi Legea nr. 4711992, retine
urmatoarele:

11. Curtea Constitutionald a fost legal sesizatd gi este


competent6, potrivit dispoziliilor arL. 146 lit. d) din Constitutie,
precum si ale art. 1 alin. (2\, ale ar1.2,3, 10 si 29 din Legea
N. 4711992,se solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
'12. Obiectul excep,tiei de neconstitutionalitate il reprezintd
prevederile art. 20 alin. (1) din Legea N. 1712014 privind unele
masuri de reglementare a' vanzarii-cumpdrdrii terenurilor
agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.26812001

privind privatizarea societatilor comerciale

ce delin in

administrare terenuri proprietate publice si privatd a statului cu


destinatie agricold 9i infiintarea Agentiei Domeniilor Statului,
publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 178 din
12 martie 2014. Analizand motivarea exceotiei de neconslitutionalitate, Curtea retine ce autorul acesteia face referire in mod
expres la situatia antecontractelor, iar nu la cea a pactelor de
op,tiune, astfel incat Curtea urmeaze a se pronunta asupra
prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din
Legea nr. 1712014, potrivil cdruia: ,,(1) Prevederile prezentei legi
nu se aplica anbcontractelor (...) care au fost autentificate la
notariat-anterior intrdrii in vigoare a acesteia."

13. In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate,


prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale
cuprinse in art. 15 alin. (2) referitoare .la principiul
neretroactivitalii legii civile si art. 16 alin. (1) privind principiul
egalitdtii in fata legii.
14. Examinind excep,tia de neconstitutionalitate, Curtea
reline cd prevederile art. 20 alin. ('1)din Legea nr. 1712014 au
mai fost supuse controlului de constitulionalitate, prin raportare
Ia aceleagi prevederi constitutionale gi cu o motivare identicd
celei invocate in prezenta cauze. Ptin Decizia nr. 755 din
16 decembrie 2014, publicata in [,4onitorul Oficial al Romaniei,
Partea l, nr. 101 din 9 februarie 20'15, Curtea a admis exceptia
de neconstitulionalitate, statuind, in esenld, cd persoanele care
au incheiat antecontracte de vanzare ln forma autenticd. De de
o parte, si persoanele care au lncheiat antecontracte de vanzare
fie sub forma unui inscris sub semnature privatd, fie sub forma
unui inscris atestat de cetre un avocat, pe de alte parte, avand
ca obiect terenuri agricole situate in extravilan, se afla in aceeagi

pnnrrn l. Nr. 236/7.tV2015

IJ

situalie juridica, intrucat natura.juridicd a actului


- antecontract
de vanzare, efectele produse de acesta
obligatia
de a incheia

in viitor contactul de v6nzare, precum-si momentul incheierji

antecontractelor .._ anterior intr6rii in vigoarc a tegii . 1712014.


sunt identice. Singura diferenta ce poate fi retinuta intre aceste

doud categorii de persoane se referi la forma incheierii

antecontractului, aspect care nu este de nature a crea situatii


.juridice diferite pentru pdrtile acestor doue tipuri de antecontract
avand in vedere faptul cd, indiferent de forma acestuia, efectele

produse sunt aceleagi. Astfel, atat antecontractul incheiat in


formd autenticd, cat gi cel neautentificat nu realizau insusi
transferul dreptului de proprietate. gene16nd doar obligatia
pertilor de a incheia in viitor contractul de vinzare.
15. Relinand cd efectele generate de cele doua tipuri de
antecontracte, constand in obligatia de a incheia in viitor
conlractul de vanzare, trebuie sa fie guvernate de acelasi act
normativ, reprezentat de legea in vigoare la data realizdrii
transferului dreptului de proprietate, gi anume Legea nr 1712014,
Curtea a constatat ca valorizarea diferentiate a antecontractelor
de vanzare, in functie de criteriul formei incheierii actului, are
drept consecinla consacrarea unui tratament juridic diferit intre
Oersoane care au incheiat antecontracte de vanzare avand ca

obiect terenuri agricole situate in extravilan. Mai mult, insugi


criteriul care a stat la baza aplicdrii unui tratament juridic
diferentiat, respectiv forma incheierii antecontractului, este unul

subiectiv gi aleatoriu, gi care conferd beneficiarului sdu un


veritabil privilegiu in valorificarea dreptului sdu de creantd.
Agadar, Cudea nu a retinut nicio ratiune obiectivd si rezonabild
in sensul opliunii legislalive analizate (diferenlierea act autentic
act sub semnaturd privatd), optiune care nu inl6turd nicio
inegalitate de fapt sau de drept, 9i a constatat ca acest lucru
echivaleaz6 cu instituirea unui tratament juridic diferenfiat sub
forma unui privilegiu in favoarea persoanelor care au incheiat
un antecontract autentic. In consecintd, Curtea a retinut cd

acordarea unei pozi!ii privilegiate dreptului de creanld al


oersoanelor care au 'incheiat un antecontract de vanzarecumparare autentic contravine art. 16 alin. (1) in componenta
sa referitoare la interzicerea privilegiilor .apofiat la att. 44
alin. (2) din Constitutie, teza referitoare la garantarea gi ocrotirea
in mod egal a dreptului de proprietate privata.
16. AvAnd in vedere faptul ci Decizia nr 755din l6decembrie
2014 a fost pronuntatd la un moment ulterior sesizirii Curtii
Constitutionale in prezenta cauz6, in temeiul art. 29 alin. (3) din
Legea nr. 4711992, exceplia de neconstitulionalitate a devenit
inadmisibila.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) 9i al art. 147 alin. (4) din Constitulie, al art.
(1 ) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 4711992, cu unanimitate de voturi,

1-3,

al

art. 11 alin.

CU

RTEA CON STITUTIO NALA


in numele legii

DECIDE:
Respinge, ca devenitd inadmisibild, exceplia de neconstitulionalitate a dispoziliilor art. 20 alin. (1) teza referitoare Ia
anlecontracte din Legea N. 1712014 privind unele masuri de reglementare a vanzdrii-cumpdrdrii lerenurilor agricole situate in
extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001 privind privatizarea societe,tilor comerciale ce delin in administrare terenuri
proprietate publica gi privatd a statului cu destinalie agricold gi infiin!area Agenliei Domeniilor Statului, exceplie ridicata de CostinMarian Nicolescu in Dosarul nr. 3.722123212013 al Judecdtoriei GdeSti.
Definitivd ga general obligatorie.
Decizaa se comunice Judecdtoriei Gaegti gi se publice in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea
Pronuntata in sedinta din data de 26 februarie 2015.

PRESEDINTELE CURT CONSTITUTTONALE

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,

lrina-Loredana Gulie

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I,

HoTAnA

RI

NT.

236/7.IV.2015

ALE GUVERNULUI RoMArurer


GUVERNUL RoMANIEI

gOTARARE
pentru modificarea 9i completarea unor anexe la Hotirirea Guvernului nr. 1.356/2001
privind atestarea domeniului public al judelului Neam!, precum 9i al municipiilor,
oragelor 9i comunelor din judelul Neam!
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 9i
proprietate publicd, cu modificerile gi completdrile ulterioare,

al an.21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile

Guvernul Rominiei adoota orezenta hoterare.

privind al

la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea urmdtorul cuprins:


Articof unic.
HotirSrea Guvernului nr. 1.356/2001
atestarea domeniului public al judelului Neaml, precum gi
,,9coala primare Bistra, anexe aferente, teren aferent", coloana 3
municipiilor, oragelor 9i comunel'or din judetul Neam!, publiiati va avea urmetorul cuprins: ,,Sat Telec (Bistra)-Parter,
in Monitorul Ofiiial al Romaniei, Partea l, nr. 628 gi 628 bis din Sc = 270 mp, Sc 1 = 22 mp, Suprafald teren cu4i = '1.081 mp",
coloana 4 va avea urmdtorul cuprins: ,,an 2008, an 200^8^9i an
23 august 2002, cu modificdrite gi completdrile ilterioare,
1921", iar coloana 5 va avea urmdtorul cuprins: ,,250 000 lei,
gi
ium
modifi;d se completeaze dupd

urmeaza:

se

1. La anexa nr. 10 ,,lnventarul bunurilor care apa4in


domeniufui public al comunei Bicazu Ardelean", secliuneh |
,,Bunuri imobile" se modifica dupe cum urmeazi:
a) la pozitia nr. 2, coloana I va avea urmetorul cuprins:
,,1 .6.2.", 6oloina 2 va avea urmetorul cuprins: ,,Clidire idngii
Primdrie folositd ca Grddinita Bicazu Ardelean", coloana 3 va
avea urmdtorul cuprins: ,,Sat Bicazu Ardelean, P + 1e + m,
Sc = 145 mp, Sd = 435 mp, Teren cu4i = 360 mp", iar coloana 5
ua avea urmitorrl cuprins: ,,261.000 |ei,8.432 lei";
.._ la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea urmdtorul cuprins:

2.400 lei,27 .400 lei" '


la pozilia nr. 21, coloana 2 va avea urmetorul cuprins:
,,S,coala primard Tosorog, anexe aferente, teren aferent",
c6loana 3 va avea urmetorul cuprins: ,,Sat T,elec (Togorog)
Parter, Sc = 207 mP, Sc = 28 mp, Suprafala telgl
1 .430 mp", iar coloana 5 va avea urmitorul cuprins: ,,2'!0.800 lei.
1.250 lei,27.000 lei".

9!li :

2. La anexa nr. 47 ,,lnventarul bunurilor care afa4in


domeniului publi9 at comunei Pipirig", secliunea l,,Bunuri
imobile" se modifica gi se completeaza dupi cum urmeazi:
a) se abrogd poz4ia N 28'
3
va
avea
,,$coala Gimnaziale nr. 1 Bicazu Ardelean", coloana
ui-mitorul cuprins: 'Sat Bicazu Ardelean, P + 1, Sc = 719 mp, - b) la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea urmatorul cuprins:
Sd = 1.413'mp, ieren cuti = 5.396 mp, Teren padure cu ,,Comuna Pipirig centru civic, P + M, Sc = 530 mp, Sd = 590 mp:
tufdriguri gi maiaciniguri = S.ZOZ mp", iai coloana 5 va avea St = 1.863 mp; CF 50478", coloana 5 va avea urmdtorul cuprins:
,,217 .158,10lei, din care 2i 4.658,10- lei investilie PNDR-FEADR
urmdiorul buprins: ,,8 i 1 .500 tei, 202.300 tei, 64.800 lei";
.._ la pozilia nr. 1 5, coloana 2 va avea urmatorul cuprins: mesura 413.322 in anul 2014; 10.640", iar coloana 6 va avea
,,Teren afereht fostei gcoli 9i gredinila primard Tepes,eni", urmitorul cuprins: ,,Dom,eni-ul public, respecliv Autorizalia de
coloana 3 va avea urmdtorui cuprins:',,Sat Bicazu Ardelean construire nr. 19 din 30.04.2014, emise de Primaria comunel
(Tepegeni), Suprafate teren 497 mp", coloana 4 va avea Pipirig, gi proces-verbal de receplie la terminarea lucrerilor
uiniat<irut Cuprins: ,,an 1921", iat coloana 5 va avea urmetorul nr. 11.387 din 29.10.2014";
nr. 9,.c^oloana^3 va avea urmatorul cufrins:
cuprins: ,,17.i00 leiii;
- la ngzitia
'- la pozilia nr. 16, coloana 2 va avea urmetorul cuprins: ,,Comuna
Pipirig
sat Stin-ca Corp 1. (gcoala noud)
| . 1:2
Stinca_Corp
Pipirig,sat
mp,
Comuna
mp,
Sd
840
gcoala
420
primard
Sc
noud
Ticog,
anexe
=
primara
=
veche
Ticog,
,,$coala
iierente, teren aferent", coioana 3 va avea urmetorul cuprins: (gcoala veche) - parter, Sc = Sd = 227 mp, Corp 5 (grup
mp^9l^519q9-'
riio., Parter Sc = 197 mp, Parter Sc = ?70 mp, ibnitaQ - parter, Sc = Sd = 53 mp St = 3-.85-0
"Sai
1940",
1940,2008,
urmdtorul
cuprins:
coloana4vaavea
,,1976,
teren
30
mp,
Suprafald
7
mp,
Sc-3=
mp,
Sc
2
Sc 1 = 22
=
iurli = i.299'mp", coloani.4 v'a avea uimitorul cuprins: iar coloana 5 va avea urmetorul cuprins: ,,353.400,00; 245,90;
,,an 1924, an 2008, an 2008 gi an 1921", iar coloana 5 va avea 50.000; 28.861,00";
la pozilia nr. 30, coloana 1 va avea urmetorul cuprans:
urmdtorul cuprins: ,250.000 ldi, 800 lei, 24.600 lei";
-_ pe tronsonul de la-km-0- +
la-km 2 + 000 ?i 1 3:7 2
.._ la pozilia nr. '1 7, coloana 2 va avea urmdtorul cuprins: ,,1 .3.7.1
,000
la
km
5 + 090 , coloana 3 va
+
+
pentru
tronsonul
delakm2+000
grAdinita
muzeu),
(gcoala
,,Scoala irimird Pareul Caprei
ihexe aierente. teren aferent", ioloana dva avea urmitorul avea urmdtorul cuprins: ,,L = 5,090 km, S = 34.702 mp' sat
,S"t ier"J (pir6ul Capiei) P + 1E pa4ial, Sc = 308Ip, Pluton, din DN 1q B p?n9 [r 99Pd! sqt,-NCP: 51803, 51804'
g0
"rpiin",
rp, Supraiati teren i;u4i 1.41?ip",iar coloana 5 va 51805,51806,51811,51812,51813,518'15'' iar coloana 5 va
SC=
lei
avea
urmaiorul
,,139.200' lei, 3.800 |ei, 27.700lei": avea urmetorul cuprins: ,,6.40_0-.43^1,06 lei, din care 6.100.431,06
- f" poriti,iupriris:
pe
tronsonul
2+
2014,
in
anul
mesura
322
FEADR
ni. ta, cotoana 2vaavea urmetorul cuprins: in-v-estilie
- Gimnaziala
5 + 090';
nr. 2 Telec, anexe aferente, teren aferent", 000
..Scoala
+
la
secliunea | ,,Bunuri imobile", duld pozilia nr. 38 se
c)
P
1E,
Telec,
cuprins:
urmatorui
3
va
avea
,,Sat
;i;;;"
noi pozilii, poziliile.nr. 39--48, potrivit anexei care
zecd
Sc = 536 mp, Sc = 133 mp, Teren ;u4i 2.0;22 mp", iar coloana 5 introduc
parte
integrante
din prezenta hotarare.
face
74.000
lei";
1.250
iei,
u"
urratorul cuorind: '720.600 lbi,
"uea
PRII\,1-IVINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaze:
Ministrul dezvoltArii regionale si administraliei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea
Bucuregti, 2

Nr.228.

ap

ie 2015.

I\4ONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I,

Nr.236/7.IV2015

15
ANEXA

Complet;ri la inventarul bunurilor care apa4in domeniului public al comunei Pipirig

Codul de
clasificare

Nr.

crt.

39.

.8.4.

Denumrrea bunului

Elemente de identiflcare

Albia torentului
Radului"
"Paraul

2.084 mp pe o lungime de 380 ml la


,,Paraul Radului", de la albia Daraului
Ozana in amonte spre Dealul Crucii,
in satul Boboiegti, albie amenajata in
anul2014 prin programul FEADR,
mesura 125, lmbunetetirea si
dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea gi adaptarea agriculturii si
silviculturii
submasura 125c
Lucreri de refacere gi modernizare a
infrastructurii de prevenire si de
protectie impotriva inundatiilor
c.F. 51850

.3.17 .2.

Pod pe DC 158,
la km 0+154,
peste raul
Pluton
Dolhesti

41

1.3.17.2.

Pod pe DC 158,
la km 2+348,
peste raul
Pluton
Dolhesti

42.

43.

.3.17 .2.

.3.17 .2.

Pod pe DC 158,
la km 3+175,
peste raul
Pluton
Dolhegti
(Cojocaru)
Pod pe DC 158,
la km 3+450,
peste raul
Pluton
Dolhesti

44.

1.3.17 .2.

Pod pe DC 158,
la km 3+865,
peste raul
Pluton

Dolhesti

45.

1.3.17.2.

Pod pe DC 158,
la km 4+080,
peste raul
Pluton
Dolhesti

Valoarea
de inventar

in folosinta

Denumire act de
proprietate sau alte
acte doveditoare

175.175,34lei,
drn care

2013

155.472,34lei
investilie FEADR
mesura 125
in anul 2014

L = 14,00 m

l=4,5m

pod= 73 mp
c.F. 51800

S constr. _C1

'|

960

70.000,00

172.730,86lei,

L= 13,00 m
S constr. _C1

pod = 72 mp

l=6m

1960

c.F.51810

L= 10,00 m
pod = 49 mp
S constr. _C1

l=4,8m

Situalia juridice actual,

- lei-

alddrii

40.

dobandirii
sau, dupe caz,

2014

c.F.51808

din care
52.730,86 lei
investilie FEADR
mesura 322
in anul 2014
1.104.856,66 lei
investitie FEADR

meswa 322
in anul2014

Domeniul public
al comunei
Pipirig, potrivit
hotararilor
Consiliului Local
nr. 48/2013 9i
53t2014

Domeniul public
al comunei
Pipirig, potrivit
Hotdrarii
Consiliului Local
nr.4012014
Domeniul public
al comunei
Pipirig, potrivit

HotirArii
Consiliului Local
nr. 4012014

Domeniul public
al comunei
Pipirig, potrivit
Hotdrarii
Consiliului Local
nr. 4012014

L = '10,00 m

S constr _C'l

pod = 39 mp

l=4m

'1960

c.E 51809

L=7,00m

l=4m

- pod = 31 mp
c.F.51799

S constr. _C1

1960

L=7,00m

l=4m

S constr. _C1

pod = 34 mp

c.F.51814

1960

105.551,19 lei,
drn care
35.551,'19 tei
investilie FEADR
mesura 322
in anul 2014

Domeniul public
al comunei
Pipirig, potrivit
Hotararii
Consiliului Local
nr.4012014

75.551,19lei,

masura 322

Domeniul public
al comunel
Pipirig, potrivit
Hotdrarii
Consiliului Local

in anul 20'14

ff.40120'14

75.551 ,19 lei,


dtn care

Domeniul public
at comunel
Pipirig, potrivit
Hotdrarii
Consiliului Local
nr.4012014

orn care
35.551 ,19 lei

investilie FEADR

35.551,19 lei
investitie FEADR
mesura 322
in anul 20'14

16

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I,

46.

Pod pe DC 158,
la km 4+400,
peste raul
Pluton
Dolhegti (Mija)

1.3,17 .2.

236/7.IV2015
5

NT.

Domeniul public
al comunel
Pipirig, potrivit

L = 14,10 m
S constr.

_Cl - pod = 90
l=7,4m
c.F 51801

mP

Hotirarii
346.508,13 lei

2011

Consiliului Local
nr.4012O14,
Hotdrarea
Guvernului
nr. 919/20'10

47.

Pod pe DC 158,
la km 4+668,
peste raul
Pluton
Dolhegti

1.3.17.2.

48.

1.3.17.2.

S constr.

L=6,05m
_Cl - pod = 22 mP

l=4m

37.233,75 lei,
din care
1960

c.F. 51802

20.233,75lei
investi!ie FEADR
mdsura 322 ?n

anul2014

Pod pe DC 159,
la km 4+040,
peste torent

L=7,0m
S constr _Cl
- pod = 48 mp
l=7,0m

Radu

c.F. 51850

123.393,66 lei
finantat prin GAL

2014

PNDR-FEADR,
masura

413.322b

Domeniul public
al comunei
Pipirig, potrivit
Hoterarii
Consiliului Local
n(.4012014
Domeniul public
al comunel
Pipirig, potrivit
Hotdrarii
Consiliului Local
nr.4012014

EDITORi GUVERNUL ROMANIEI

ffi

llVlif,
tl!\v/
MONITORUL
OFICIAL

,,L4onitorut Oficial" R.A., Str. Parcului nr 65, sectorul 1, Bucureltil C.1.F RO427282'
lEAN: RO5sRNC800820067111OO001 Banca Comerciald Romand - S.A. - Sucursala ,Unirea' Bucure9ti

si tBAN: ROi 2TREZ7O05O69XXXOOO531 Directia de Trezorerie 9i Contabilitate Publicd a Municipiului Bucureqti


(alocat numai persoa nelor ju rid ice bugetare)
Tel.021.318.51.29l150, fax 021-318.51.15, e-mail: marketing@.amo-ro. inlernet: wwwmonatoruloficial ro
Adfesa oentru publicitate: Cenkul pentru relatii cu publicul, Bucurelti' 9os. Panduri nr' 1'
bfoc P33, parter, secto.ul 5, tel.021 401 00 70' tax 021 401 00.71si021 401 0072
fipa.ul:,,Monitorul Oficial" R.A.

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr.236/7.1V2015 contine 16 pagini.

Prelul:3,20 lei

,llxlllllil[[[[illil
tssN 1453--4495