Sunteți pe pagina 1din 18

25.4.

2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/1

I
(Acte legislative)

DIRECTIVE
DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI
din 16 aprilie 2014
de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i
private asupra mediului
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 192 alineatul (1),
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale,
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European (1),
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (3),

ntruct:

(1)

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului (4) a armonizat principiile evalurii impactului
proiectelor asupra mediului prin introducerea de cerine minime, n ceea ce privete tipul de proiecte evaluate,
principalele obligaii ale iniiatorilor proiectelor, coninutul evalurii i participarea autoritilor competente i a
publicului, i contribuie la asigurarea unui nivel nalt de protecie a mediului i a sntii umane. Statele membre
au libertatea de a adopta msuri de protecie mai stricte n conformitate cu Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene (TFUE).

(2)

Comunicarea Comisiei din 30 aprilie 2007 intitulat Examinarea intermediar a celui de al aselea program de
aciune pentru mediu i raportul Comisiei din 23 iulie 2009 privind aplicarea i eficacitatea Directivei
85/337/CEE a Consiliului (5), precursoarea Directivei 2011/92/UE, au insistat asupra necesitii de a mbunti
principiile evalurii impactului proiectelor asupra mediului i de a adapta Directiva 85/337/CEE la contextul stra
tegic, juridic i tehnic, care a evoluat considerabil.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 133, 9.5.2013, p. 33.


JO C 218, 30.7.2013, p. 42.
Poziia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice i private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
(5) Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului
(JO L 175, 5.7.1985, p. 40).

L 124/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25.4.2014

(3)

Este necesar ca Directiva 2011/92/UE s fie modificat pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru a alinia procedura respectiv la principiile reglementrii inteligente i pentru a
mbunti coerena i sinergiile cu alte dispoziii juridice din dreptul Uniunii i cu alte politici ale Uniunii,
precum i cu strategiile i politicile elaborate de statele membre n domenii de competen naional.

(4)

Pentru a coordona i facilita procedurile de evaluare n cazul proiectelor transfrontaliere, n special pentru a desf
ura consultri n conformitate cu Convenia privind evaluarea impactului asupra mediului n context transfronta
lier din 25 februarie 1991 (Convenia Espoo), statele membre implicate pot institui un organism comun, cu repre
zentare egal.

(5)

Mecanismele prevzute n Regulamentele (UE) nr. 347/2013 (1), (UE) nr. 1315/2013 (2) i (UE) nr. 1316/2013 (3)
ale Parlamentului European i ale Consiliului, relevante pentru proiectele de infrastructur cofinanate de Uniune,
pot facilita, de asemenea, punerea n aplicare a cerinelor Directivei 2011/92/UE.

(6)

Directiva 2011/92/UE ar trebui s fie revizuit, de asemenea, de o manier care s asigure mbuntirea protec
iei mediului, creterea eficienei resurselor i sprijinirea unei creteri durabile n Uniune. n acest scop, procedurile
prevzute n directiva respectiv ar trebui simplificate i armonizate.

(7)

n ultimii 10 ani, aspectele legate de mediu, cum sunt utilizarea eficient i durabil a resurselor, protejarea biodi
versitii, combaterea schimbrilor climatice i a riscurilor de accidente sau catastrofe au devenit mai importante
la elaborarea politicilor. Acestea ar trebui, prin urmare, s constituie elemente importante n procesul de evaluare
i n cel decizional.

(8)

n Comunicarea sa din 20 septembrie 2011 intitulat Foaie de parcurs ctre o Europ eficient din punct de
vedere al utilizrii resurselor, Comisia s-a angajat s includ aspecte mai ample privind utilizarea eficient i dura
bil a resurselor n contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE.

(9)

Comunicarea Comisiei din 22 septembrie 2006 intitulat Strategia tematic pentru protecia solului i Foaia de
parcurs ctre o Europ eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor subliniaz importana utilizrii dura
bile a solului i necesitatea de a aborda creterea nedurabil, n timp, a zonelor rezideniale (ocuparea terenurilor).
n plus, documentul final al Conferinei Naiunilor Unite privind dezvoltarea durabil, desfurat la Rio de
Janeiro n perioada 20-22 iunie 2012, recunoate importana economic i social a bunei gestionri a terenu
rilor, inclusiv a solului, precum i nevoia de msuri urgente pentru oprirea degradrii terenurilor. Prin urmare,
proiectele publice i private ar trebui s ia n considerare i s limiteze impactul pe care l au asupra terenurilor,
n special n ceea ce privete ocuparea terenurilor, i asupra solului, care include impactul asupra materiei orga
nice, eroziunea, tasarea i impermeabilizarea; planurile i politicile la nivel naional, regional i local privind utili
zarea adecvat a terenurilor sunt de asemenea relevante n aceast privin.

(10)

Convenia Organizaiei Naiunilor Unite privind diversitatea biologic (denumit n continuare convenia), la
care Uniunea este parte n temeiul Deciziei 93/626/CEE a Consiliului (4), prevede evaluarea, pe ct posibil i dup
caz, a efectelor negative semnificative ale proiectelor asupra diversitii biologice, definit la articolul 2 din
convenie, n scopul evitrii sau al reducerii la minimum a efectelor respective. O astfel de evaluare prealabil a
efectelor respective ar trebui s contribuie la atingerea obiectivului principal al Uniunii, adoptat de Consiliul Euro
pean n concluziile sale din 25-26 martie 2010, de a opri pierderea biodiversitii i degradarea serviciilor ecosis
temice pn n 2020 i de a le reface, dac este posibil.

(1) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infras
tructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE i de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009,
(CE) nr. 714/2009 i (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).
2
( ) Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientrile Uniunii pentru
dezvoltarea reelei transeuropene de transport i de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului
pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 i
(CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).
(4) Decizia 93/626/CEE a Consiliului din 25 octombrie 1993 privind ncheierea Conveniei privind diversitatea biologic (JO L 309,
13.12.1993, p. 1).

25.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/3

(11)

Msurile luate pentru evitarea, prevenirea, reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor negative semnifi
cative asupra mediului, ndeosebi asupra speciilor i habitatelor protejate n temeiul Directivei 92/43/CEE a Consi
liului (1) i al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European i a Consiliului (2), ar trebui s contribuie la
evitarea oricrei deteriorri a calitii mediului i a oricrei pierderi nete a biodiversitii, n conformitate cu anga
jamentele Uniunii n contextul conveniei i cu obiectivele i aciunile strategiei Uniunii n domeniul biodiversitii
pn n 2020 stabilite n Comunicarea Comisiei din 3 mai 2011 intitulat Asigurarea noastr de via, capitalul
nostru natural: o strategie a UE n domeniul biodiversitii pentru 2020.

(12)

n scopul garantrii unui nivel ridicat de protecie a mediului marin, ndeosebi a speciilor i habitatelor marine,
evaluarea impactului asupra mediului i procedurile de ncadrare a proiectelor desfurate n mediul marin ar
trebui s in seama de caracteristicile proiectelor respective, acordnd o atenie deosebit tehnologiilor utilizate
(de exemplu, studii seismice cu sonare active). n acest scop, cerinele Directivei 2013/30/UE a Parlamentului
European i a Consiliului (3) ar putea, de asemenea, facilita punerea n aplicare a cerinelor prezentei directive.

(13)

Schimbrile climatice vor continua s provoace daune mediului i s afecteze dezvoltarea economic. n acest
context, este adecvat s se evalueze impactul proiectelor asupra climei (de exemplu, emisiile de gaze cu efect de
ser), precum i vulnerabilitatea lor la schimbrile climatice.

(14)

Ca urmare a Comunicrii Comisiei din 23 februarie 2009 intitulat O abordare comunitar n privina prevenirii
dezastrelor naturale i a celor provocate de om, Consiliul, n concluziile sale din 30 noiembrie 2009, a invitat
Comisia s se asigure c, n contextul punerii n aplicare, revizuirii i dezvoltrii ulterioare a iniiativelor Uniunii,
aceasta va lua n considerare preocuprile legate de prevenirea i gestionarea riscurilor de dezastre i Cadrul de
aciune de la Hyogo al Organizaiei Naiunilor Unite (2005-2015) adoptat la 22 ianuarie 2005, care subliniaz
necesitatea de a institui proceduri de evaluare a implicaiilor riscurilor de dezastre aferente marilor proiecte de
infrastructur.

(15)

n scopul asigurrii unui nivel ridicat de protecie a mediului, sunt necesare msuri de precauie n cazul anumitor
proiecte care, ca urmare a vulnerabilitii lor fa de accidente majore i/sau dezastre naturale (de exemplu, inun
daii, creterea nivelului mrii sau cutremure), pot avea efecte negative semnificative asupra mediului. n cazul
unor astfel de proiecte, este important s se aib n vedere vulnerabilitatea (expunerea i rezistena) lor fa de
accidente majore i/sau dezastre naturale, riscul ca aceste accidente sau dezastre s se produc i implicaiile n
ceea ce privete probabilitatea ca acestea s aib efecte negative semnificative asupra mediului. Pentru a se evita
suprapunerile, ar trebui s fie posibil utilizarea informaiilor pertinente disponibile, obinute ca urmare a evalu
rilor de risc efectuate n temeiul dispoziiilor juridice din dreptul Uniunii, de exemplu al Directivei 2012/18/UE a
Parlamentului European i a Consiliului (4) i al Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului (5) sau obinute ca
urmare a evalurilor relevante efectuate n temeiul dreptului naional, cu condiia respectrii cerinelor prezentei
directive.

(16)

Pentru protejarea i promovarea patrimoniului cultural, care include situri urbane istorice i peisaje i care consti
tuie o parte integrant a diversitii culturale pe care Uniunea s-a angajat s o respecte i s o promoveze n
conformitate cu articolul 167 alineatul (4) din TFUE, pot fi utile definiiile i principiile elaborate n conveniile
relevante ale Consiliului Europei, n special Convenia european pentru protecia patrimoniului arheologic din
6 mai 1969, Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei din 3 octombrie 1985, Convenia
european a peisajului din 20 octombrie 2000 i Convenia-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru
societate din 27 octombrie 2005. n vederea unei mai bune conservri a patrimoniului cultural i istoric i a
peisajului, este important ca evalurile impactului asupra mediului s in seama de impactul vizual al proiectelor,
i anume de modificarea imaginii sau a aspectului peisajului construit sau natural i al zonelor urbane.

(17)

La aplicarea Directivei 2011/92/UE, este necesar s se asigure o cretere inteligent, durabil i favorabil inclu
ziunii, n concordan cu obiectivele stabilite n Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulat Europa
2020 O strategie european pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii.

(1) Directiva nr. 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic
(JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(2) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea psrilor slbatice (JO L 20,
26.1.2010, p. 7).
(3) Directiva 2013/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 iunie 2013 privind sigurana operaiunilor petroliere i gaziere
offshore i de modificare a Directivei 2004/35/CE (JO L 178, 28.6.2013, p. 66).
(4) Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care
implic substane periculoase, de modificare i ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p. 1).
(5) Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nuclear a instala
iilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

L 124/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25.4.2014

(18)

n vederea mbuntirii accesului publicului la informaii i a transparenei, informaii privind mediul legate de
punerea n aplicare a prezentei directive ar trebui s fie disponibile, n timp util, i n format electronic. Prin
urmare, statele membre ar trebui s nfiineze, la nivelul administrativ adecvat, cel puin un portal central sau
puncte de acces care s nlesneasc i s mbunteasc accesul publicului la informaiile n cauz.

(19)

Experiena a demonstrat c, n cazul proiectelor sau al prilor din proiecte care servesc unor obiective de aprare,
inclusiv al proiectelor legate de activitile forelor aliate pe teritoriul statelor membre n conformitate cu obliga
iile internaionale, aplicarea Directivei 2011/92/UE ar putea avea drept rezultat divulgarea unor informaii confi
deniale relevante care ar submina obiectivele de aprare. Prin urmare, ar trebui s se stabileasc dispoziii prin
care statele membre s fie autorizate s nu aplice directiva respectiv n astfel de cazuri, dup caz.

(20)

Experiena a demonstrat c, n ceea ce privete proiectele care au drept obiectiv unic reacia n cazurile de urgen
civil, respectarea Directivei 2011/92/UE ar putea avea efecte negative, printre altele, asupra mediului i prin
urmare, ar trebui s se stabileasc dispoziii prin care statele membre s fie autorizate s nu aplice directiva
respectiv n anumite cazuri.

(21)

Statele membre au mai multe opiuni pentru punerea n aplicare a Directivei 2011/92/UE n ceea ce privete inte
grarea evalurilor impactului asupra mediului n procedurile naionale. n mod corespunztor, elementele respecti
velor proceduri naionale pot fi diferite. n consecin, concluzia motivat pe baza creia autoritatea competent
ncheie examinarea aspectelor de mediu ale proiectului poate face parte dintr-o procedur integrat de aprobare
pentru dezvoltare sau poate fi introdus n alt decizie cu caracter obligatoriu, necesar n vederea ndeplinirii
obiectivelor prezentei directive.

(22)

n vederea asigurrii unui nivel ridicat de protecie a mediului i a sntii umane, procedurile de ncadrare i
evalurile impactului asupra mediului ar trebui s in seama de impactul ntregului proiect, inclusiv, dac este
cazul, n etapele care vizeaz suprafaa i subteranul i n cursul fazelor de construire, funcionare i, dup caz,
demolare.

(23)

Pentru realizarea unei evaluri complete a efectelor directe i indirecte ale unui proiect asupra mediului, autori
tatea competent ar trebui s realizeze o analiz, examinnd coninutul informaiilor furnizate de iniiatorul
proiectului i obinute n urma consultrilor, i lund n considerare, de asemenea, orice alte informaii suplimen
tare, dup caz.

(24)

n cazul proiectelor adoptate printr-o msur specific de drept naional, statele membre ar trebui s se asigure c
obiectivele prezentei directive cu privire la consultrile publice sunt realizate prin procesul legislativ.

(25)

Ar trebui s fie asigurat obiectivitatea autoritilor competente. Conflictele de interese ar putea fi evitate, printre
altele, prin separarea funcional a autoritii competente de iniiatorul proiectului. n cazul n care autoritatea
competent este i iniiatorul proiectului, statele membre ar trebui s pun n aplicare, la organizarea funciilor
lor administrative, cel puin o separare adecvat a funciilor care intr n conflict ale autoritilor care ndeplinesc
obligaiile care decurg din Directiva 2011/92/UE.

(26)

Pentru a permite autoritii competente s stabileasc dac proiectele, enumerate n anexa II la Directiva
2011/92/UE, i modificrile sau extinderile acestora ar trebui s fac obiectul unei evaluri a impactului asupra
mediului (procedura de ncadrare), ar trebui specificate informaiile pe care iniiatorul proiectului trebuie s le
furnizeze, acordndu-se o atenie deosebit aspectelor-cheie care permit autoritii competente s ia o decizie.
Decizia n cauz ar trebui s fie pus la dispoziia publicului.

(27)

Procedura de ncadrare ar trebui s garanteze c o evaluare a impactului asupra mediului este necesar doar n
cazul proiectelor care pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

25.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/5

(28)

Criteriile de selecie prevzute n anexa III la Directiva 2011/92/UE, care sunt luate n considerare de statele
membre pentru a stabili care proiecte ar trebui s fac obiectul evalurii impactului asupra mediului pe baza efec
telor lor semnificative asupra mediului, ar trebui adaptate i clarificate. De exemplu, experiena a demonstrat c,
adesea, este posibil ca proiectele care utilizeaz sau afecteaz resurse valoroase, proiectele propuse n zone sensi
bile din punctul de vedere al mediului sau proiectele cu eventuale efecte nocive sau ireversibile s aib efecte
semnificative asupra mediului.

(29)

Atunci cnd stabilesc dac este posibil ca proiectul s aib efecte semnificative asupra mediului, autoritile
competente ar trebui s identifice cele mai relevante criterii care trebuie avute n vedere i s in seama de even
tualele informaii disponibile ca urmare a altor evaluri prevzute n dispoziiile juridice din dreptul Uniunii
pentru a aplica n mod eficace i transparent procedura de ncadrare. n aceast privin, este oportun s se speci
fice coninutul deciziei de ncadrare, n special n cazul n care nu este necesar o evaluare a impactului asupra
mediului. De asemenea, a ine seama de precizrile nesolicitate furnizate de alte surse, cum ar fi membri ai publi
cului sau autoriti publice, dei nu este necesar o consultare formal n etapa de ncadrare, reprezint o bun
practic administrativ.

(30)

Cu scopul de a mbunti calitatea unei evaluri a impactului asupra mediului, de a simplifica procedurile i de a
optimiza procesul de luare a deciziilor, autoritatea competent, la solicitarea iniiatorului proiectului, ar trebui s
emit un aviz referitor la domeniul de aplicare i nivelul de detaliu al informaiilor privind mediul care se comu
nic sub forma unui raport de evaluare a impactului asupra mediului (definirea domeniului de evaluare).

(31)

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului care se furnizeaz de iniiatorul proiectului ar trebui s includ
o descriere a unor alternative corespunztoare examinate de iniiatorul proiectului relevante pentru proiectul
respectiv, inclusiv o sintez adecvat a evoluiei probabile a strii actuale a mediului n cazul n care proiectul nu
este implementat (scenariu de baz), pentru a ameliora calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului i pentru a permite integrarea considerentelor de mediu ntr-o etap timpurie a elaborrii proiectului.

(32)

Datele i informaiile incluse de iniiatorul proiectului n raportul de evaluare a impactului asupra mediului n
conformitate cu anexa IV la Directiva 2011/92/UE ar trebui s fie complete i de o calitate suficient de bun.
Pentru a se evita duplicarea evalurilor, ar trebui s se in seama, atunci cnd acestea sunt relevante i disponi
bile, de rezultatele altor evaluri efectuate n temeiul altor dispoziii juridice din dreptul Uniunii, precum Directiva
2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) sau Directiva 2009/71/Euratom, sau al dreptului
naional.

(33)

Specialitii implicai n pregtirea rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului ar trebui s fie calificai i
competeni. Sunt necesare cunotine de specialitate suficiente n domeniul proiectului n cauz n vederea exami
nrii acestuia de ctre autoritile competente n scopul asigurrii c informaiile furnizate de iniiatorul proiec
tului sunt complete i au un nivel ridicat n ceea ce privete calitatea.

(34)

n scopul asigurrii transparenei i responsabilitii, autoritatea competent ar trebui s aib obligaia de a i


justifica decizia de a acorda unui proiect aprobarea de dezvoltare, indicnd faptul c a luat n considerare rezulta
tele consultrilor efectuate i informaiile relevante colectate.

(35)

Statele membre ar trebui s se asigure c sunt puse n aplicare msuri de atenuare i msuri compensatorii i c
sunt stabilite proceduri adecvate de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului ca urmare a
construirii i funcionrii unui proiect, printre altele, pentru a identifica efectele negative neprevzute cu scopul
de a putea lua msuri de remediere corespunztoare. Aceast monitorizare nu ar trebui s se suprapun sau s se
adauge monitorizrii obligatorii n temeiul altor dispoziii juridice din dreptul Uniunii dect cele din prezenta
directiv, sau n temeiul dreptului naional.

(1) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i
programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

L 124/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25.4.2014

(36)

Pentru a stimula eficientizarea procesului decizional i pentru a spori securitatea juridic, statele membre ar trebui
s se asigure c diversele etape ale evalurii impactului proiectelor asupra mediului se deruleaz ntr-un termen
rezonabil, n funcie de natura, complexitatea, amplasarea i dimensiunea proiectului. Aceste termene nu ar trebui
n niciun caz s compromit atingerea unor standarde ridicate de protecie a mediului, n special a celor care
decurg din alte dispoziii juridice din dreptul Uniunii n domeniul mediului, altele dect cele din prezenta direc
tiv, i nici participarea efectiv a publicului i accesul la justiie.

(37)

Pentru a spori eficacitatea evalurii impactului asupra mediului, pentru a reduce complexitatea administrativ i
pentru a spori eficiena economic, n cazul n care obligaia de a efectua evaluri privind aspectele de mediu
decurge simultan din prezenta directiv i din Directiva 92/43/CEE i/sau din Directiva 2009/147/CE, statele
membre ar trebui s se asigure c sunt prevzute proceduri coordonate i/sau comune care ndeplinesc cerinele
respectivelor directive, dup caz i innd seama de caracteristicile lor organizaionale specifice. n cazul n care
obligaia de a efectua evaluri privind aspectele de mediu decurge simultan din prezenta directiv i din alte dispo
ziii juridice din dreptul Uniunii, cum ar fi Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1),
Directiva 2001/42/CE, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului (2), Directiva 2010/75/UE
a Parlamentului European i a Consiliului (3) i Directiva 2012/18/UE, statele membre ar trebui s poat s
prevad proceduri coordonate i/sau comune care s ndeplineasc cerinele dispoziiilor juridice relevante din
dreptul Uniunii. La stabilirea procedurilor coordonate sau comune, statele membre ar trebui s desemneze o auto
ritate responsabil pentru ndeplinirea sarcinilor respective. n funcie de structura instituiilor lor, statele membre
ar trebui s poat desemna mai multe autoriti, n cazul n care consider necesar acest lucru.

(38)

Statele membre ar trebui s stabileasc regimul sanciunilor aplicabile n cazul nclcrii dispoziiilor de drept
intern adoptate n temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui s aib libertatea de a decide ce fel de
sanciuni aplic, precum i modalitatea de aplicare a acestora. Sanciunile prevzute n acest scop ar trebui s fie
efective, proporionale i cu efect de descurajare.

(39)

n conformitate cu principiile securitii juridice i proporionalitii i pentru a asigura o tranziie ct mai lin de
la regimul existent, prevzut de Directiva 2011/92/UE, la noul regim care va decurge din modificrile cuprinse n
prezenta directiv, este necesar s se stabileasc msuri tranzitorii. Msurile n cauz ar trebui s asigure faptul c
regimul de reglementare a unei evaluri a impactului asupra mediului nu este afectat, n ceea ce privete un
anume iniiator de proiect, n cazul n care oricare dintre etapele procedurale au fost deja demarate n cadrul regi
mului existent, iar proiectului nu i-a fost nc acordat aprobarea de dezvoltare sau o alt decizie cu caracter obli
gatoriu, necesar n vederea respectrii obiectivelor prezentei directive. Astfel, dispoziiile aferente ale Directivei
2011/92/UE, nainte de modificarea acesteia prin prezenta directiv, ar trebui s se aplice proiectelor n cazul
crora a fost demarat procedura de ncadrare sau procedura de definire a domeniului de evaluare (n cazul n
care procedura de definire a domeniului de evaluare a fost cerut de iniiatorul proiectului sau de autoritatea
competent) sau a fost prezentat raportul de evaluare a impactului asupra mediului nainte de termenul-limit
pentru transpunere.

(40)

n conformitate cu Declaraia politic comun a statelor membre i a Comisiei din 28 septembrie 2011 privind
documentele explicative (4), statele membre s-au angajat s nsoeasc, n cazurile justificate, notificarea msurilor
de transpunere cu unul sau mai multe documente care s explice relaia dintre componentele unei directive i
prile corespunztoare din instrumentele naionale de transpunere. n ceea ce privete prezenta directiv, legiui
torul consider c este justificat transmiterea unor astfel de documente.

(41)

Deoarece obiectivul prezentei directive, i anume asigurarea unui nivel ridicat de protecie a mediului i a sntii
umane prin stabilirea de cerine minime pentru evaluarea impactului proiectelor asupra mediului, nu poate fi
realizat n mod satisfctor de ctre statele membre, dar, avnd n vedere domeniul de aplicare, gravitatea i natura
transfrontalier a problemelor de mediu care trebuie abordate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta
poate adopta msuri, n conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul
privind Uniunea European. n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este definit la articolul
menionat, prezenta directiv nu depete ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menionat.

(42)

Prin urmare, Directiva 2011/92/UE ar trebui modificat n consecin,

(1) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru pentru politicile comu
nitare n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
(2) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor
directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
(3) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea i
controlul integrat al polurii) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
(4) JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

25.4.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 124/7

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

Articolul 1
Directiva 2011/92/UE se modific dup cum urmeaz:
1.

Articolul 1 se modific dup cum urmeaz:


(a) la alineatul (2) se adaug urmtoarea definiie:
(g) evaluarea impactului asupra mediului nseamn un proces care const n:
(i)

pregtirea unui raport de evaluare a impactului asupra mediului de ctre iniiatorul proiectului, astfel
cum se prevede la articolul 5 alineatele (1) i (2);

(ii) desfurarea unor consultri astfel cum se prevede la articolul 6 i, dup caz, la articolul 7;
(iii) examinarea de ctre autoritatea competent a informaiilor prezentate n raportul de evaluare a impac
tului asupra mediului i a oricror informaii suplimentare furnizate, dup caz, de ctre iniiatorul
proiectului n conformitate cu articolul 5 alineatul (3) i a oricror informaii relevante obinute n
urma consultrilor n temeiul articolelor 6 i 7;
(iv) prezentarea unei concluzii motivate de ctre autoritatea competent cu privire la impactul semnificativ
al proiectului asupra mediului, innd seama de rezultatele examinrii menionate la punctul (iii) i,
dup caz, de propria examinare suplimentar; i
(v) includerea concluziei motivate a autoritii competente n oricare dintre deciziile menionate la arti
colul 8a.;
(b) alineatul (3) se nlocuiete cu urmtorul text:
(3)
Statele membre pot decide, de la caz la caz, dac dreptul intern prevede astfel, s nu aplice prezenta
directiv proiectelor sau prilor proiectelor care au ca obiectiv unic aprarea sau proiectelor care au ca obiectiv
unic reacia la urgene civile, n cazul n care consider c aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiec
tivelor respective.;
(c) alineatul (4) se elimin.
2.

Articolul 2 se modific dup cum urmeaz:


(a) alineatele (1)-(3) se nlocuiesc cu urmtorul text:
(1)
Statele membre adopt toate msurile necesare pentru a asigura c, naintea acordrii aprobrii de
dezvoltare, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, n temeiul, ntre altele, al naturii,
al dimensiunii i al localizrii lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare i al unei evaluri a efectelor
lor asupra mediului. Respectivele proiecte sunt definite la articolul 4.
(2)
Evaluarea impactului asupra mediului poate fi integrat n cadrul procedurilor existente privind aprobarea
de dezvoltare a proiectelor n statele membre sau, n cazul n care acest lucru nu este posibil, n cadrul altor
proceduri sau n cadrul procedurilor care urmeaz a fi stabilite n conformitate cu obiectivele prezentei direc
tive.
(3)
Pentru proiectele n cazul crora obligaia de a efectua evaluri ale efectelor asupra mediului decurge
simultan din prezenta directiv i din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (*) i/sau din Directiva 2009/147/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (**), statele membre se asigur, dup caz, c sunt prevzute proceduri
coordonate i/sau comune care ndeplinesc cerinele respectivelor dispoziii juridice din dreptul Uniunii.
Pentru proiectele n cazul crora obligaia de a efectua evaluri ale efectelor asupra mediului decurge simultan
din prezenta directiv i din alte dispoziii juridice din dreptul Uniunii dect cele din directivele menionate la
primul paragraf, statele membre pot prevedea proceduri coordonate i/sau comune.

L 124/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25.4.2014

n cadrul procedurii coordonate menionate la primul i al doilea paragraf, statele membre depun eforturi pentru
a coordona diversele evaluri individuale ale impactului unui anumit proiect asupra mediului, prevzute de
dreptul relevant al Uniunii, desemnnd n acest scop o autoritate, fr a aduce atingere eventualelor dispoziii
juridice relevante din dreptul Uniunii contrare celor prevzute n prezenta directiv.
n cadrul procedurii comune menionate la primul i al doilea paragraf, statele membre depun eforturi pentru a
realiza o singur evaluare a impactului unui anumit proiect asupra mediului, prevzut de dreptul relevant al
Uniunii, fr a aduce atingere eventualelor dispoziii juridice relevante din dreptul Uniunii contrare celor prev
zute n prezenta directiv.
Comisia furnizeaz orientri n ceea ce privete instituirea eventualelor proceduri coordonate sau comune
pentru proiectele n cazul crora obligaia de a efectua evaluri decurge simultan din prezenta directiv sau din
Directivele 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE sau 2010/75/UE.
(*) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de
faun i flor slbatic (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
(**) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conser
varea psrilor slbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).;
(b) la alineatul (4), primul paragraf se nlocuiete cu urmtorul text:
(4)
Fr a aduce atingere articolului 7, n cazuri excepionale, statele membre pot excepta un anumit proiect
de la dispoziiile prevzute de prezenta directiv, n cazul n care aplicarea dispoziiilor n cauz ar afecta negativ
obiectivul proiectului, cu condiia ca obiectivele prezentei directive s fie realizate.;
(c) se adaug urmtorul alineat:
(5)
Fr a aduce atingere articolului 7, n cazul n care un proiect este adoptat printr-o msur specific de
drept naional, statele membre pot excepta proiectul respectiv de la dispoziiile ce vizeaz consultrile publice
prevzute de prezenta directiv, cu condiia ca obiectivele prezentei directive s fie realizate.
Statele membre informeaz Comisia cu privire la orice aplicare a excepiei menionate la primul paragraf la
fiecare doi ani ncepnd de la 16 mai 2017.
3.

Articolul 3 se nlocuiete cu urmtorul text:


Articolul 3
(1) Evaluarea impactului asupra mediului identific, descrie i evalueaz ntr-o manier corespunztoare, n
funcie de fiecare caz, efectele semnificative directe i indirecte ale unui proiect asupra urmtorilor factori:
(a) populaia i sntatea uman;
(b) biodiversitatea, acordnd o atenie special speciilor i habitatelor protejate n temeiul Directivei 92/43/CEE i al
Directivei 2009/147/CE;
(c) terenurile, solul, apa, aerul i clima;
(d) bunurile materiale, patrimoniul cultural i peisajul;
(e) interaciunea dintre factorii menionai la literele (a)-(d).
(2) Printre efectele menionate la alineatul (1) asupra factorilor menionai la acel paragraf se numr efectele
preconizate ca urmare a vulnerabilitii proiectelor n faa riscului de accidente majore i/sau dezastre, relevante
pentru proiectul n cauz.

25.4.2014
4.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/9

Articolul 4 se modific dup cum urmeaz:


(a) alineatele (3) i (4) se nlocuiesc cu urmtorul text:
(3)
Atunci cnd se efectueaz o analiz de la caz la caz sau se prevd praguri sau criterii n sensul alinea
tului (2), se ine seama de criteriile de selecie relevante stabilite la anexa III. Statele membre pot stabili praguri
sau criterii pentru a hotr cnd nu trebuie supuse proiectele deciziei n conformitate cu alineatele (4) i (5) sau
evalurii impactului asupra mediului i/sau praguri sau criterii pentru a hotr cnd sunt supuse, n orice caz,
proiectele unei evaluri a impactului asupra mediului fr a face obiectul unei decizii n conformitate cu alinea
tele (4) i (5).

(4)
n cazul n care statele membre decid s solicite luarea unei decizii n cazul proiectelor enumerate n anexa
II, iniiatorul proiectului furnizeaz informaii cu privire la caracteristicile proiectului i la efectele sale semnifica
tive probabile asupra mediului. Lista detaliat a informaiilor care trebuie furnizate este specificat n anexa IIA.
Dup caz, iniiatorul proiectului ine seama de rezultatele disponibile ale altor evaluri relevante ale efectelor
asupra mediului efectuate n temeiul altor dispoziii juridice din dreptul Uniunii, dect cele din prezenta direc
tiv. De asemenea, iniiatorul proiectului poate oferi o descriere a tuturor caracteristicilor proiectului i/sau a
msurilor vizate pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului.;

(b) se adaug urmtoarele alineate:


(5)
Autoritatea competent ia decizia pe baza informaiilor furnizate de iniiatorul proiectului n conformi
tate cu alineatul (4) i innd seama, dac este cazul, de rezultatele verificrilor preliminare sau ale evalurilor
efectelor asupra mediului efectuate n temeiul altor dispoziii juridice din dreptul Uniunii dect cele din prezenta
directiv. Decizia se pune la dispoziia publicului i:
(a) n cazul n care s-a hotrt c este necesar o evaluare a impactului asupra mediului, enumer motivele prin
cipale pentru care s-a solicitat o astfel de evaluare, fcnd trimitere la criteriile relevante enumerate n
anexa III; sau
(b) n cazul n care s-a decis c o evaluare a impactului asupra mediului nu este necesar, enumer motivele
principale pentru care nu s-a solicitat o astfel de evaluare, fcnd trimitere la criteriile relevante enumerate
n anexa III i, la propunerea iniiatorului proiectului, descrie toate caracteristicile proiectului i/sau msurile
vizate pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului.
(6)
Statele membre se asigur c autoritatea competent ia decizia ct mai rapid posibil i n termen de cel
mult 90 de zile de la data la care iniiatorul proiectului a transmis toate informaiile necesare n temeiul alinea
tului (4). n cazuri excepionale, ca de exemplu cele legate de natura, complexitatea, amplasarea i dimensiunea
proiectului, autoritatea competent poate prelungi termenul respectiv n vederea lurii deciziei; n acest caz,
autoritatea competent informeaz n scris iniiatorul proiectului cu privire la motivele care justific prelungirea
i la data la care preconizeaz c va lua decizia.

5.

La articolul 5, alineatele (1)-(3) se nlocuiesc cu urmtorul text:


(1)
n cazul n care o evaluare a impactului asupra mediului este necesar, iniiatorul proiectului elaboreaz i
prezint un raport privind evaluarea impactului asupra mediului. Informaiile care trebuie furnizate de iniiatorul
proiectului cuprind cel puin:
(a) o descriere a proiectului, cuprinznd informaii referitoare la amplasarea, concepia, dimensiunea i alte caracte
ristici relevante ale acestuia;
(b) o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului;
(c) o descriere a caracteristicilor proiectului i/sau a msurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau reducerea i,
dac este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;

L 124/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25.4.2014

(d) o descriere a alternativelor rezonabile examinate de iniiatorul proiectului, care sunt relevante pentru proiect i
caracteristicile sale specifice, i o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, innd seama de
efectele proiectului asupra mediului;
(e) un rezumat netehnic al informaiilor menionate la literele (a)-(d); i
(f) orice alte informaii suplimentare specificate n anexa IV relevante n funcie de caracteristicile specifice ale unui
anumit proiect sau tip de proiect i de aspectele de mediu care ar putea fi afectate.
n cazul n care a fost emis un aviz n temeiul alineatului (2), raportul de evaluare a impactului asupra mediului se
bazeaz pe avizul respectiv i include informaii care pot fi solicitate n mod rezonabil n scopul stabilirii unei
concluzii motivate privind efectele semnificative ale proiectului asupra mediului, innd seama de actualele cuno
tine i metode de evaluare. Pentru a se evita suprapunerea evalurilor, iniiatorul proiectului ine seama, la realizarea
raportului de evaluare a impactului asupra mediului, de rezultatele altor evaluri relevante efectuate n temeiul drep
tului Uniunii sau al dreptului naional.

(2) La cererea iniiatorului proiectului, autoritatea competent, innd seama de informaiile furnizate de iniia
torul proiectului, ndeosebi de cele privind caracteristicile specifice ale proiectului, inclusiv amplasarea sa i capaci
tatea sa tehnic, i posibilul su impact asupra mediului, emite un aviz n care stabilete domeniul de evaluare i
nivelul de detaliu al informaiilor care trebuie incluse de ctre iniiatorul proiectului n raportul de evaluare a impac
tului asupra mediului, n conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol. Autoritatea competent consult auto
ritile menionate la articolul 6 alineatul (1) naintea emiterii avizului.

Statele membre pot cere, de asemenea, autoritilor competente s emit un aviz astfel cum se menioneaz la
primul paragraf, indiferent dac iniiatorul proiectului solicit sau nu acest lucru.

(3)

Pentru a garanta integralitatea i calitatea rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului:

(a) iniiatorul proiectului se asigur c raportul de evaluare a impactului asupra mediului este pregtit de experi
competeni;
(b) autoritatea competent se asigur c dispune de cunotine suficiente sau c are acces la acestea, dac este
necesar, pentru a examina raportul de evaluare a impactului asupra mediului; i
(c) dup caz, n conformitate cu anexa IV, autoritatea competent solicit iniiatorului proiectului informaii supli
mentare relevante n mod direct pentru stabilirea concluziei motivate privind efectele semnificative ale proiec
tului asupra mediului.
6.

Articolul 6 se modific dup cum urmeaz:


(a) alineatul (1) se nlocuiete cu urmtorul text:
(1)
Statele membre iau msurile necesare pentru a asigura c autoritile care ar putea fi interesate de un
proiect, prin natura responsabilitilor lor specifice n materie de mediu sau ca urmare a competenelor lor la
nivel local i regional, au posibilitatea s emit un aviz cu privire la informaiile furnizate de iniiatorul proiec
tului i la cererea de aprobare de dezvoltare, innd seama, dup caz, de situaiile menionate la articolul 8a
alineatul (3). n acest sens, statele membre desemneaz autoritile care trebuie consultate, n general sau de la
caz la caz. Informaiile colectate n conformitate cu articolul 5 sunt transmise autoritilor respective. Statele
membre stabilesc norme detaliate privind consultarea.;

(b) la alineatul (2), partea introductiv se nlocuiete cu urmtorul text:


(2)
n vederea asigurrii participrii efective a publicului interesat la procedurile de luare a deciziilor, publicul
este informat, pe cale electronic i prin anunuri publice sau prin alte mijloace adecvate, cu privire la urmtoa
rele aspecte, de la nceputul procedurilor de luare a deciziilor privind mediul menionate la articolul 2
alineatul (2) i, cel mai trziu, de ndat ce informaiile pot fi furnizate n mod rezonabil:;

25.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/11

(c) alineatul (5) se nlocuiete cu urmtorul text:


(5)
Normele detaliate de informare a publicului, de exemplu, prin lipirea unor afie pe o anumit raz sau
publicarea n ziarele locale, i de consultare a publicului interesat, de exemplu, prin depunerea de materiale n
scris sau prin anchete publice, se stabilesc de ctre statele membre. Statele membre iau msurile necesare pentru
a garanta c informaiile relevante sunt puse la dispoziia publicului n format electronic, cel puin prin interme
diul unui portal central sau al unor puncte accesibile de acces, la nivelul administrativ adecvat.;
(d) alineatul (6) se nlocuiete cu urmtorul text:
(6)

Sunt prevzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care s permit suficient timp pentru:

(a) informarea autoritilor menionate la alineatul (1) i a publicului; precum i


(b) pregtirea i participarea efectiv a autoritilor menionate la alineatul (1) i a publicului vizat la luarea deci
ziilor de mediu, sub rezerva dispoziiilor prezentului articol.;
(e) se adaug urmtorul alineat:
(7)
Termenele pentru consultarea publicului vizat cu privire la raportul de evaluare a impactului asupra
mediului menionat la articolul 5 alineatul (1) nu sunt mai scurte de 30 de zile.
7.

Articolul 7 se modific dup cum urmeaz:


(a) alineatul (4) se nlocuiete cu urmtorul text:
(4)
Statele membre n cauz intr n consultri care se refer, ntre altele, la eventualele efecte transfrontaliere
ale proiectului i la msurile destinate s reduc sau s elimine aceste efecte i stabilesc un termen rezonabil
pentru durata perioadei de consultare.
Astfel de consultri pot fi organizate de ctre un organism comun adecvat.;
(b) alineatul (5) se nlocuiete cu urmtorul text:
(5)
Msurile detaliate privind punerea n aplicare a alineatelor (1)-(4) de la prezentul articol, inclusiv stabi
lirea termenelor pentru consultri, sunt stabilite de ctre statele membre n cauz pe baza msurilor i a terme
nelor menionate la articolul 6 alineatele (5)-(7) i astfel nct s permit participarea efectiv a publicului vizat
de pe teritoriul statului membru n cauz la procedurile de luare a deciziilor privind mediul menionate la arti
colul 2 alineatul (2) n ceea ce privete proiectul respectiv.

8.

Articolul 8 se nlocuiete cu urmtorul text:


Articolul 8
Rezultatele consultrilor i informaiile colectate n temeiul articolelor 5-7 sunt luate n considerare n mod cores
punztor n cadrul procedurii privind aprobarea de dezvoltare.

9.

Se introduce urmtorul articol:


Articolul 8a
(1)

Decizia de acordare a aprobrii de dezvoltare include cel puin urmtoarele informaii:

(a) concluzia motivat menionat la articolul 1 alineatul (2) litera (g) punctul (iv);
(b) toate condiiile de mediu anexate deciziei, o descriere a tuturor caracteristicilor proiectului i/sau a msurilor
avute n vedere pentru evitarea, prevenirea sau reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor negative
semnificative asupra mediului, precum i, dup caz, a msurilor de monitorizare.

L 124/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25.4.2014

(2) Decizia de respingere a acordrii aprobrii de dezvoltare prezint principalele motive care stau la baza respin
gerii.

(3) n cazul n care statele membre utilizeaz procedurile menionate la articolul 2 alineatul (2), altele dect
procedurile privind aprobarea de dezvoltare, cerinele de la alineatele (1) i (2) de la prezentul articol, dup caz, se
consider ndeplinite atunci cnd orice decizie emis n contextul acestor proceduri conine informaiile menionate
la alineatele respective i cnd exist mecanisme n vigoare care permit ndeplinirea cerinelor de la alineatul (6) de
la prezentul articol.

(4) n conformitate cu cerinele menionate la alineatul (1) litera (b), statele membre se asigur c iniiatorul
proiectului implementeaz caracteristicile proiectului i/sau msurile vizate pentru evitarea, prevenirea sau reducerea
i, dac este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului i stabilesc procedurile referitoare
la monitorizarea efectelor negative semnificative asupra mediului.

Tipul de parametri care trebuie monitorizai i durata monitorizrii sunt proporionale cu natura, amplasarea i
dimensiunea proiectului, precum i cu gravitatea efectelor sale asupra mediului.

Dac este cazul, pot fi utilizate msurile de monitorizare necesare n temeiul altor dispoziii juridice din dreptul
Uniunii dect cele din prezenta directiv i al dispoziiilor juridice din dreptul naional, pentru a evita duplicarea
monitorizrii.

(5) Statele membre se asigur c autoritatea competent adopt oricare dintre deciziile menionate la
alineatele (1)-(3) ntr-un termen rezonabil.

(6) Autoritatea competent se asigur c concluzia motivat menionat la articolul 1 alineatul (2) litera (g)
punctul (iv) sau oricare dintre deciziile menionate la alineatul (3) de la prezentul articol sunt actualizate n
momentul lurii unei decizii privind acordarea aprobrii de dezvoltare. n acest scop, statele membre pot stabili
termene de valabilitate a concluziei motivate menionate la articolul 1 alineatul (2) litera (g) punctul (iv) sau a deci
ziilor menionate la alineatul (3) de la prezentul articol.

10. La articolul 9, alineatul (1) se nlocuiete cu urmtorul text:


(1)
La adoptarea unei decizii de acordare sau de respingere a aprobrii de dezvoltare, autoritatea sau autoritile
competente informeaz cu promptitudine n acest sens publicul i autoritile menionate la articolul 6 alineatul (1),
n conformitate cu procedurile naionale, i se asigur c urmtoarele informaii sunt puse la dispoziia publicului i
a autoritilor menionate la articolul 6 alineatul (1), innd seama, dup caz, de situaiile prevzute la articolul 8a
alineatul (3):
(a) coninutul deciziei i orice condiii anexate acesteia astfel cum se prevede la articolul 8a alineatele (1) i (2);
(b) principalele motive i argumente pe care se bazeaz decizia, inclusiv informaii privind procesul de participare a
publicului. Printre acestea se numr i o sintez a rezultatelor consultrilor i informaiilor colectate n temeiul
articolelor 5-7, precum i o explicaie a modului n care rezultatele respective au fost ncorporate sau abordate,
n special observaiile primite din partea statului membru afectat prevzute la articolul 7.
11. Se introduce urmtorul articol:

Articolul 9a
Statele membre se asigur c autoritatea competent sau autoritile competente ndeplinesc n mod obiectiv obliga
iile care decurg din prezenta directiv i nu se gsesc ntr-o situaie care genereaz un conflict de interese.

n cazul n care autoritatea competent este i iniiatorul proiectului, statele membre pun n aplicare, la organizarea
funciilor lor administrative, cel puin o separare adecvat a funciilor care intr n conflict n momentul ndeplinirii
obligaiilor care decurg din prezenta directiv.

25.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/13

12. La articolul 10, alineatul (1) se nlocuiete cu urmtorul text:


Fr a aduce atingere Directivei 2003/4/CE, dispoziiile prezentei directive nu aduc atingere obligaiei autoritilor
competente de a respecta limitele impuse de actele cu putere de lege i de actele administrative de drept intern i de
practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial i comercial, inclusiv la proprietatea intelectual i la
protecia interesului public.
13. Se introduce urmtorul articol:
Articolul 10a
Statele membre stabilesc norme privind sanciunile aplicabile n cazul unor nclcri ale dispoziiilor de drept intern
adoptate n temeiul prezentei directive. Sanciunile prevzute n acest scop sunt efective, proporionale i cu efect de
descurajare.
14. La articolul 12, alineatul (2) se nlocuiete cu urmtorul text:
(2)
n special, o dat la ase ani, ncepnd de la 16 mai 2017, statele membre informeaz Comisia, n cazul n
care exist informaii disponibile, cu privire la:
(a) numrul proiectelor menionate n anexele I i II care au fcut obiectul unei evaluri a impactului asupra
mediului n conformitate cu articolele 5-10;
(b) defalcarea evalurilor impactului asupra mediului n funcie de categoriile de proiecte stabilite n anexele I i II;
(c) numrul proiectelor menionate n anexa II care au fcut obiectul unei proceduri de stabilire n conformitate cu
articolul 4 alineatul (2);
(d) durata medie a procesului de evaluare a impactului asupra mediului;
(e) estimri generale privind costul direct mediu al evalurii impactului asupra mediului, inclusiv a impactului
rezultat n urma aplicrii prezentei directive pentru IMM-uri.
15. Anexele la Directiva 2011/92/UE se modific astfel cum se prevede n anexa la prezenta directiv.

Articolul 2
(1) Fr a aduce atingere articolului 3, statele membre asigur intrarea n vigoare a actelor cu putere de lege i a
actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pn la 16 mai 2017.
Atunci cnd statele membre adopt aceste acte, ele conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o astfel de
trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunic Comisiei textele principalelor dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul
reglementat de prezenta directiv.

Articolul 3
(1) Proiectele n cazul crora decizia prevzut la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE a fost adoptat
nainte de 16 mai 2017 respect obligaiile menionate la articolul 4 din Directiva 2011/92/UE nainte de modificarea
acesteia prin prezenta directiv.
(2) Proiectele sunt supuse obligaiilor prevzute la articolul 3 i la articolele 5-11 din Directiva 2011/92/UE nainte
de modificarea acesteia prin prezenta directiv n cazul n care, nainte de 16 mai 2017:
(a) procedura privind avizul menionat la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE a fost iniiat; sau
(b) informaiile prevzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2011/92/UE au fost furnizate.

L 124/14

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

25.4.2014

Articolul 4
Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 aprilie 2014.


Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Preedintele

Preedintele

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

25.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/15

ANEX

1. Se introduce urmtoarea anex:


ANEXA II.A
INFORMAII MENIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4)
(INFORMAIILE CARE TREBUIE FURNIZATE DE INIIATORUL PROIECTULUI CU PRIVIRE LA PROIECTELE ENUMERATE N
ANEXA II)

1. O descriere a proiectului, care s cuprind, n special:


(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale ntregului proiect i, dac este cazul, a lucrrilor de demolare;
(b) o descriere a amplasrii proiectului, acordndu-se o atenie special sensibilitii ecologice a zonelor geografice
susceptibile de a fi afectate.
2. O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate n mod semnificativ de proiect.
3. O descriere a tuturor efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectului, n limita informaiilor
disponibile privind aceste efecte, i care rezult din:
(a) reziduurile i emisiile preconizate, precum i eliminarea deeurilor, dac este cazul;
(b) utilizarea resurselor naturale, n special a solului, a terenurilor, a apei i a biodiversitii;
4. Criteriile prevzute n anexa III se iau n considerare, dac este cazul, n momentul compilrii informaiilor n
conformitate cu punctele 1-3.
2. Anexele III i IV se nlocuiesc cu urmtorul text:
ANEXA III
CRITERII DE SELECIE MENIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)
(CRITERIILE DE STABILIRE A SITUAIILOR N CARE PROIECTELE ENUMERATE N ANEXA II AR TREBUI SUPUSE UNEI
EVALURI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)

1.

Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, n special n ceea ce privete:


(a) dimensiunea i concepia ntregului proiect;
(b) cumularea cu alte proiecte existente i/sau aprobate;
(c) utilizarea resurselor naturale, n special a solului, a terenurilor, a apei i a biodiversitii;
(d) producia de deeuri;
(e) poluarea i alte efecte nocive;
(f) riscurile de accidente majore i/sau dezastre relevante pentru proiectul n cauz, inclusiv cele cauzate de
schimbrile climatice, conform cunotinelor tiinifice;
(g) riscurile pentru sntatea uman (de exemplu, din cauza contaminrii apei sau a polurii atmosferice).

L 124/16

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO
2.

25.4.2014

Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologic a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luat n considerare,
n special n ceea ce privete:
(a) utilizarea actual i aprobat a terenurilor;
(b) bogia, disponibilitatea, calitatea i capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul,
terenurile, apa i biodiversitatea) din zon i din subteranul acesteia;
(c) capacitatea de absorbie a mediului natural, acordndu-se o atenie special urmtoarelor zone:
(i)

zone umede, zone riverane, guri ale rurilor;

(ii)

zone costiere i mediul marin;

(iii) zonele montane i forestiere;


(iv)

rezervaii i parcuri naturale;

(v)

zone clasificate sau protejate de dreptul naional; zone Natura 2000 desemnate de statele membre n
conformitate cu Directiva 92/43/CEE i cu Directiva 2009/147/CE;

(vi)

zonele n care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevzute n
dreptul Uniunii i relevante pentru proiect sau n care se consider c exist astfel de cazuri;

(vii) zonele cu o densitate mare a populaiei;


(viii) peisaje i situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.
3.

Tipurile i caracteristicile impactului potenial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate n raport cu criteriile stabi
lite la punctele 1 i 2 din prezenta anex, avnd n vedere impactul proiectului asupra factorilor prevzui la
articolul 3 alineatul (1), i innd seama de:
(a) importana i extinderea spaial a impactului (de exemplu, zona geografic i dimensiunea populaiei care
poate fi afectat);
(b) natura impactului;
(c) natura transfrontalier a impactului;
(d) intensitatea i complexitatea impactului;
(e) probabilitatea impactului;
(f) debutul, durata, frecvena i reversibilitatea preconizate ale impactului;
(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente i/sau aprobate;
(h) posibilitatea de reducere efectiv a impactului.
ANEXA IV
INFORMAII MENIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)
(INFORMAII PENTRU RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)

1.

Descrierea proiectului, care s cuprind, n special:


(a) o descriere a amplasamentului proiectului;
(b) o descriere a caracteristicilor fizice ale ntregului proiect, inclusiv, dac este cazul, a lucrrilor de demolare
necesare, precum i cerinele privind utilizarea terenurilor n cursul fazelor de construire i funcionare;

25.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/17

(c) o descriere a principalelor caracteristici ale etapei de funcionare a proiectului (n special, orice proces de
producie), de exemplu, necesarul de energie i energia utilizat, natura i cantitatea materialelor i resursele
naturale utilizate (inclusiv apa, terenurile, solul i biodiversitatea);
(d) o estimare, n funcie de tip i cantitate, a reziduurilor i emisiilor preconizate (de exemplu, poluarea apei,
aerului, solului i subsolului, zgomot, vibraii, lumin, cldur, radiaii etc.), precum i cantitile i tipurile de
reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire i funcionare.
2.

O descriere a alternativelor rezonabile (de exemplu, n termeni de concepie, tehnologie, amplasare, dimensiune
i anvergur a proiectului) analizate de ctre iniiatorul proiectului, relevante pentru proiectul propus, precum i
caracteristicile specifice ale proiectului i indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii fcute, inclusiv
o comparaie a efectelor asupra mediului.

3.

O descriere a aspectelor relevante ale strii actuale a mediului (scenariul de baz) i o descriere scurt a evoluiei
sale probabile n cazul n care proiectul nu este implementat, n msura n care schimbrile naturale fa de
scenariul de baz pot fi evaluate prin depunerea de eforturi rezonabile, pe baza informaiilor i cunotinelor
tiinifice referitoare la mediu disponibile.

4.

O descriere a factorilor prevzui la articolul 3 alineatul (1) susceptibili de a fi afectai de proiect: populaia, sn
tatea uman, biodiversitatea (de exemplu, fauna i flora), terenurile (de exemplu, ocuparea terenurilor), solul (de
exemplu, materia organic, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea), apa (de exemplu, schimbrile hidromorfolo
gice, cantitatea i calitatea), aerul, clima (de exemplu, emisiile de gaze cu efect de ser, impacturile relevante
pentru adaptare), bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale i cele arheologice, i
peisajul.

5.

O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului i care rezult, inter alia, din:
(a) construirea i existena proiectului, inclusiv, dac este cazul, lucrrile de demolare;
(b) utilizarea resurselor naturale, n special a terenurilor, a solului, a apei i a biodiversitii, avnd n vedere, pe
ct posibil, disponibilitatea durabil a acestor resurse;
(c) emisia de poluani, zgomot, vibraii, lumin, cldur i radiaii, crearea de efecte nocive i eliminarea i valori
ficarea deeurilor;
(d) riscurile pentru sntatea uman, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de exemplu, din cauza unor
accidente sau dezastre);
(e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente i/sau aprobate, innd seama de orice probleme ecolo
gice existente legate de zone cu o importan deosebit din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi
afectate, sau de utilizarea resurselor naturale;
(f) impactul proiectului asupra climei (de exemplu, natura i amploarea emisiilor de gaze cu efect de ser) i
vulnerabilitatea proiectului la schimbrile climatice;
(g) tehnologiile i substanele folosite.
Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor specificai la articolul 3 alineatul (1) ar
trebui s cuprind efectele directe i eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe
termen scurt, mediu i lung, permanente i temporare, pozitive i negative ale proiectului. Descrierea ar trebui s
in seama de obiectivele n materie de protecie a mediului, stabilite la nivelul Uniunii sau al statelor membre,
care sunt relevante pentru proiect.

6.

O descriere sau dovezi ale metodelor previzionale utilizate pentru identificarea i evaluarea efectelor semnificative
asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultile (de exemplu, dificultile de natur tehnic sau determinate
de lipsa de cunotine) ntmpinate cu privire la compilarea informaiilor solicitate, precum i o prezentare a
principalelor incertitudini existente.

L 124/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25.4.2014

7.

O descriere a msurilor avute n vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dac este posibil, compensarea
oricror efecte negative semnificative asupra mediului identificate i, dac este cazul, o descriere a oricror
msuri de monitorizare propuse (de exemplu, pregtirea unei analize postproiect). Descrierea respectiv ar trebui
s explice n ce msur sunt evitate, prevenite, reduse sau compensate efectele negative semnificative asupra
mediului i ar trebui s se refere att la etapa de construire, ct i la cea de funcionare.

8.

O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnera
bilitatea proiectului n faa riscurilor de accidente majore i/sau dezastre relevante pentru proiectul n cauz.
Informaiile pertinente disponibile, obinute ca urmare a evalurilor de risc efectuate n temeiul altor dispoziii
juridice din dreptul Uniunii, de exemplu al Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European i a Consiliului (*)
sau al Directivei 2009/71/Euratom a Consiliului (**) sau ca urmare a evalurilor relevante efectuate n temeiul
dreptului naional, pot fi utilizate n acest scop cu condiia respectrii cerinelor prezentei directive. Dac este
cazul, aceast descriere ar trebui s includ msurile avute n vedere pentru prevenirea sau atenuarea efectelor
negative semnificative asupra mediului ale acestor evenimente, precum i detalii privind gradul de pregtire i
reacia propus n astfel de situaii de urgen.

9.

Un rezumat netehnic al informaiilor furnizate n temeiul punctelor 1-8.

10. O list de referin care s detalieze sursele utilizate pentru descrierile i evalurile incluse n raport.
(*) Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de
accidente majore care implic substane periculoase, de modificare i ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p. 1).
(**) Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securi
tatea nuclear a instalaiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).