Sunteți pe pagina 1din 7

3.2. Analiza personalului la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013

Factorul uman/angajaţii din cadrul Raiffeisen Bank SA îşi desfăşoară activitatea financiar-bancară respectând Codul de conduită al băncii, care constituie elementul de bază al culturii corporatiste şi care este în conformitate cu legislaţia românească în vigoare, dar mai ales cu principiile şi obiectivele grupului financiar austriac. Codul etic se bazează pe câteva principii de baza, cum ar fi: profesionalism, atenţie asupra clientului, respect reciproc, calitate, iniţiativă, integritate şi lucru în echipă. Raiffeisen Bank SA, respectă opiniile şi demnitatea personală a angajaţilor săi, în acest sens conducerea băncii nu tolerează niciun fel de discriminare sau hărţuire, legată de: cultură, naţionalitate, culoarea pielii, sex, religie, vârstă, handicap fizic etc. În timp ce, angajarea, promovarea precum şi evaluarea salariaţilor băncii se fundamentează exclusiv pe criterii de performanţă, experienţă profesională şi pe îndeplinirea target-urilor stabilite de către conducerea băncii. În tabelul nr. 3.1 și figura nr. 3.1, prezentăm care este structura ierarhică sau împărţirea pe componente în care se află angajaţii, la nivelul anului 2013.

Tabelul nr. 3.1.

Structura ierarhică a angajaţilor în 2013

Denumirea funcţiei

Nr. persoane

Bărbaţi

Femei

Board

7

7

0

Top management

76

48

28

Middle management

908

367

541

Personal de execuţie

4.327

1.182

3.145

Total

5.318

1.604

3.714

Sursa: http://www.raiffeisen.ro/Raport anual 2013, date prelucrate

3.2. Analiza personalului la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013 Factorul uman/angajaţii din cadrul Raiffeisen Bank SAhttp://www.raiffeisen.ro/Raport anual 2 013, date prelucrate Figura nr. 3.1. Structura ierarhică a angaja ț ilor la nivelul anului 2013 După cum putem vedea din datele prezentate, la nivelul anului 2013, structura ierarhică a angajaţilor la Raiffesein Bank era constituită din: 7 persoane de gen masculin în boardul companiei; 76 persoane ocupând posturi în top management, din care: 48 erau de sex masculin ș i 28 de persoane de sex feminin; 908 persoane ocupând posturi în middle management, din care: 367 erau de sex masculin ș i 541 de persoane de sex feminin;  4.327 persoane ocupând posturi de execu ț ie, din care: 1.182 erau de sex masculin ș i 3.145 de persoane de sex feminin.    " id="pdf-obj-0-103" src="pdf-obj-0-103.jpg">

Figura nr. 3.1. Structura ierarhică a angajaților la nivelul anului 2013

După cum putem vedea din datele prezentate, la nivelul anului 2013, structura ierarhică a angajaţilor la Raiffesein Bank era constituită din:

7 persoane de gen masculin în boardul companiei; 76 persoane ocupând posturi în top management, din care: 48 erau de sex masculin și 28 de persoane de sex feminin; 908 persoane ocupând posturi în middle management, din care: 367 erau de sex masculin și 541 de persoane de sex feminin; 4.327 persoane ocupând posturi de execuție, din care: 1.182 erau de sex masculin și 3.145 de persoane de sex feminin.

Așadar cele mai multe persoane în cadrul companiei sunt de sex feminin, cu excepția persoanelor din conducerea instituției financiare unde numărul persoanelor de sex masculin este mai mare decât cel feminin. În tabelul nr. 3.2 și figura nr. 3.2, prezentăm numărul de angajați din cadrul instituiției financiare în perioada 2009-2013.

Tabelul nr. 3.2.

Numărul de angajați la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

Numărul de angajați

6.903

6.880

6.882

5.498

5.318

Sursa: Rapoarte anuale Raiffeisen Bank 2009-2013

A ș adar cele mai multe persoane în cadrul companiei sunt de sex feminin, cu excep

Figura nr. 3.2. Evoluția numărul de angajați la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013

După cum vedea din datele prezentate numărul de angajați din cadrul instituiției financiare, în perioada 2009-2013, a înregistrat o scădere de 23%, de la 6.903 angajați în 2009 la 5.318 angajați în 2013. Această reducere de personal s-a datorat pe de o parte restructurării instituției financiare, ca urmare a crizei financiare mondiale care a afectat și instituția financiară, prin reducerea de agenții bancare din teritoriu, iar pe de altă parte diminuarea de personal s-a datorat transferului de personal către alte companii, dar și ajungerii la vârsta de pensionare a personalului angajat. În tabelul nr. 3.3 și figura nr. 3.3, prezentăm numărul de angajați în funcție de gen din cadrul instituiției financiare în perioada 2009-2013.

Tabelul nr. 3.3.

Numărul de angajați în funcție de gen la Raiffeisen Bank

 

2009

2010

2011

2012

2013

Genul angajaților Feminin

5.040

5.160

4.923

3.891

3.714

Masculin

1.863

1.720

1.959

1.607

1.604

Total

6.903

6.880

6.882

5.498

5.318

Sursa: Rapoarte anuale Raiffeisen Bank 2009-2013

Figura nr. 3.3. Evolu ț ia numărul de angaja ț i în func ț ie de

Figura nr. 3.3. Evoluția numărul de angajați în funcție de gen

După cum putem vedea ponderea angajaților de gen feminin este mai mare decât cea a angajaților de sex masculin. Aceasta se datorează faptului că majoritatea persoanlului care lucrează în front office (diverse operațiuni bancare, caserie etc) sunt de sex feminin. În general angajații de sex masculin se află în departamente cum ar fi: IT, control credite, analiză credite etc. În tabelul nr. 3.4 și figurile nr. 3.4 și 3.5, prezentăm evoluția intrărilor de personal în cadrul instituției Raiffeisen Bank în funcție de gen și regiune pentru perioada 2009-2013.

Tabelul nr. 3.4.

Intrările de personal la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013

Regiune și gen

2009

2010

2011

2012

2013

București

Femei

132

91

177

77

89

 

Bărbați

48

56

85

32

41

Restul țării

Femei

137

143

198

139

146

 

Bărbați

39

62

73

34

49

Total intrări de personal

356

352

533

282

325

 

Sursa: Rapoarte anuale de responsabilitate corporativă Raiffeisen Bank 2009-2013

Figura nr. 3.4. Intrările de personal în Bucure ș ti Figura nr. 3.5. Intrările de personal

Figura nr. 3.4. Intrările de personal în București

Figura nr. 3.5. Intrările de personal în restul țării

După cum putem vedea din datele prezentate, volumul intrărilor de personal în funcție de gen și regiune în cadrul instituției Raiffeisen Bank, pentru perioada 2009-2013, a înregistrat o evoluție fluctuantă. Dacă în 2009 instituția financiară angaja un număr de 636 persoane din care 269 femei și 87 bărbați, în anul 2013 s-a înregistrat 325 de noi intrări din care 235 persoane de sex feminin și 90 de sex masculin. În tabelul nr. 3.5 și figurile nr. 3.6 și 3.7, prezentăm evoluția ieșirilor de personal în cadrul instituției Raiffeisen Bank, în funcție de gen și regiune, pentru perioada 2009-2013.

Tabelul nr. 3.5.

Ieșirile de personal la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013

Regiune și gen

2009

2010

2011

2012

2013

București

Femei

275

263

283

317

301

 

Bărbați

128

153

146

141

137

Restul țării

Femei

232

215

222

343

346

 

Bărbați

101

95

92

141

137

Total ieșiri de personal

736

726

743

942

921

Sursa: Rapoarte anuale de responsabilitate corporativă Raiffeisen Bank 2009-2013

Restul ț ării Femei 232 215 222 343 346 Bărba ț i 101 95 92 141

Figura nr. 3.6. Ieșirile de personal în București

Figura nr. 3.7. Ieșirile de personal în restul țării

În ceea ce privește volumul ieșirilor, putem spune că cele mai multe persoane au plecat în 2012, atunci când compania a înregistrat un număr de 942 de angajați plecați, din care 660 au fost de gen feminin, iar 282 de gen masculin. În figura nr. 3.8, prezentăm evoluția totală a intrărilor și ieșirilor de personal la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013.

Restul ț ării Femei 232 215 222 343 346 Bărba ț i 101 95 92 141

Figura nr. 3.8. Evoluția totală a intrărilor și ieșirilor de personal la Raiffeisen Bank

Din analiza datelor prezentate putem spune că volumul intrărilor de personal la Raiffeisen Bank pentru perioada 2009-2013 a fost mai mic decât volumul ieșirilor de personal. Aceasta s-a datorat și faptului că instituția financiară și-a redus activitatea prin desființarea unor filiale din teritoriu, ceea ce automat a dus la reducerea de personal. Departamentul de recrutare al instituției financiare, pentru perioada analizată, a

finalizat mai multe procese de recrutare și selecție, situație pe care o prezentăm în tabelul nr.

3.6.

Tabelul nr. 3.6.

Procesul de recrutare la Raiffeisen Bank în perioada 2009-2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

Procese de recrutare și selecție

300

800

600

400

600

Sursa: Rapoarte anuale Raiffeisen Bank 2009-2013

După cum putem vedea din tabel, cele mai multe procese de recrutare și selecție pe care Departamentul de recrutare al instituției financiare le-a demarat pentru perioada 2009- 2013 a fost în 2010, atunci când s-au înregistrat 800 procese de recrutare. Criteriile folosite în procesul de recrutare și selecției au vizat pe de o parte compatibilitatea cu profilul căutat de către bancă, iar pe de altă parte potențialul de evoluție a candidatului în cadrul instituției financiare. În ceea ce priveşte componenţa pe vârstă a personalului angajat la nivelul perioadei 2009-2013, o redăm în tabelul nr. 3.7.

Tabelul nr. 3.7.

Componenţa pe vârstă a personalului angajat

Vârstă

2009

2010

2011

2012

2013

30 ani

2.389

2.142

2.295

1.792

1.645

30-50 ani

3.838

4.154

3.898

3.103

3.075

50 ani

676

584

689

603

598

Total

6.903

6.880

6.882

5.498

5.318

Sursa: Rapoarte anuale de responsabilitate socială 2009-2013

În figura nr. 3.9, prezentăm evoluția pe componenţă de vârstă a personalului angajat, la nivelul perioadei 2009-2013, în cadrul Raiffeisen Bank.

Figura nr. 3.8. Evolu ț ia totală a intrărilor ș i ie ș irilor de personal

Figura nr. 3.9. Evoluția pe componenţă de vârstă a personalului angajat

Din datele prezentate putem vedea cele mai multe persoane au vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani, după care urmează persoanele care au vârsta mai mică de 30 de ani, în timp ce angajații cu peste 50 de ani sunt într-un număr mic. Totodată, putem spune că managementul instituției financiare Raiffeisen Bank pune un accent destul de mare pe personalul tânăr, acesta reprezentând aproximativ 39% din totalul personalului angajat.