Sunteți pe pagina 1din 30

E c o.

t
de 5 oqqsuro F.i.
Varianta:

CONTAEILITATE

1(t2!a)?e 15 norernbne N, societatea romaneasce X a cumperat materipnme in valoare


turnizcnior se efectueazi pe 5 februarie N*1. Societatea X i9l inchide ccnturile, in fiecare an. ra:r7dffirg..C ri"si]

rncnedei europene a suportat urmatoarea evoiutier


- la 15 noiembrie N: 3,9 ler/euroi
- la 31 deoembrie N: 4.01 lei/euro:
- la S lebruarie N+1: 4.0 lei/euro
Sa se contabiiizeze operatia de achizrtre evaluarea

dalorie a inventar

Si plata datoriei.

{129,0) Societatea X aduce ca apon in nature la capitalul societElii Y un mijloc de transporl a cdrui valoare de
inreoistrare in conlabrlitate este de 10.000 lei. ar amonrzarea cumllate este de 2.000 le in schtmbu acestu rntioc
de iransport socrelatea Y ernite 8 000 actiudi cu valoarcE nomrnal: de i leu/actiune. Valcarea de emrsrune esie ec;ata
cu valoarea nomtnale
Sa se inregrstreze aceste operaliiin contabilitatea societelii Y giirnd ca se aplcA Oli4FP nr. 3 055/2009

{12%) Se achizitioneaza cri plata in late o Iinie de fabricatie refer tor la care se cunosc urmatoare e:
a)valoarea imobrlizErir achizlionate este de 800.000 ler iaravansulplEttdeintreprindereestedelAo/o WA24o/61
D) plata se face in 10 rate anuale egale. dobanda toialS datorata fiind de70.000 lei, iar dobenda aferenta Drimei raig
fl,nc de 7.00C lei (se vor coniabiliza numai operaliile aferente primului an)
,i se inregistreaz6 in coniabilitate aceste operatr ltiind c, se aplicE O[,1FP n.. 3 055]2009?

.;

(12%j Dispunelide urmetoarele daie bilanliere capitalsocral 100 000 iel, efecte de plate 1 000 e furnizorldebitcri
15CoC ler, clnli creditori 2.000 lei, credite bencare 3.000 lei, imprurnuturi dn emisiunea de obllgafun 50OO lei
Dnme pnvrnd rambursarea obligatiunilor 1.000 ler
Care esie surna datoriilo12

.,

,n ..ont de
ii2olo) Se consdera o vanzare in valoare de 30.000 lei, achiiabila dupe 60 de zile sau
'-"Ciat
oecahlate de 2o/o.
Care esie solulia contabild conform OMFP nr 3.055/2009, in situatia in care clientLrl pletegie imediat (beneficiaz5 ce
sconi)?

{12%) Se se determine crfra de afaceri neG potrlvit modeluiui de cont de profit 9i pierdere coniorm OlvlFF nr
3 0552C09. dace se cunosc urmdtoarele informatii (in lei):
- venrturidin provizroane pentru flscur Sicheituieli 10 0001
- ven(un din vanzarea de imob lizari corporale 50.000;
- veninrridrn vanzarea de madufi 40.000;
- venriuridrn v6nzarea de produse finile 80.000
- venrtun dln subventii penlru investitiiT0 000;
- venitun drn onorarii gicomisrcane 20 000i
'turi dLn chirii 5.000;
- "- ,rtlfrdrn servicii prestale tenibr 30 000:
- venitlridrn productia de rmohlizdn 60 000;
- venitua drn dividende 20.000:
- cagtigui din vAnzarea titlurilor de plasament 30.000,
- venrturidrn subven(ii de exploatare aferente citreide afacerl 20.000i
- reducer comerciale acoadate 5.000

'

i.

t'.2o/a\ O'-n'repnndete de servicr de consu'talte conlab'id efeclueaza o o.estale cetre -r cle-l


urratoare.e
:ondilif durala contractului 01 08.N-31.03 N+1: valoarea devlzului 20.000 ler: costui total est mat este de 16.000 lei
)are esie valoarea venrtulur contabilizat la 31.12 N conform IAS 18 ,Venitun', $tiind cA pertru executia contractutut s,u angaJat cheltuielide 10 000lei?

r16./oj Prezentatr relalra de calcul


relode ,ndrreci,

a rezultatului net de trezore e (nunrerarul nei) drn activitatea de exptoatare

ISCALITATE
120%) Se dau urmStoarele trDUrlde cheltuieli:
chEltuielr pentru tormarea 9r perfectionarea profes onalE a peisonalulu angajat,
chellurel oe protocol
aheituLet cu Provrzioane
.heLturelrcu rhpozrlu pe profrt.
:neltuler' c,J a.nenzire oalorate autoritetilor romene.
rielt'.re1: de rea arnd 9i publicitale efectuate in scopu popula1126.rif;rmer,
rhalture,, c! aanrzihonarea ambalajelor
:ieri.}gi ieoaezeniand trchetele cie mesa 6aoroate de ancajatori,

:leltLreli

c!

marfurile vandutel

cteltuieliaferente veniturilor nermpozabile

din punct de vedere al impozitulur pe proflt, acesie chelluieli in categoriile


a) cheltuie i deduclibile.
!) chelturei cu deductibilitate llmitatb
Clasificatr,

c ) chettuie li

i2colo)

nedeductibiie

Studiu de caz:

' Persoan, angajate cu contraci rndivtduai de munca, cu t mp normal:


. Venitul lunar brut din salarii
la lunciia de baz6 (de incadrare)
1.000|ei
. oeducere personalE (are o percoana in lntrelrnere) 350 ei
. Cota de as 9urari socrale indiv duale
peitru conditii normale de munca
10 5%
. Cota de asigurerisociale de s3naiate
suDo(ate de asigurat
5 so/a
. Cota de contibltie a salarlatilor a bugetul
0 5%
asrgurarilor de Somaj

Sa se carculeze rmpozrtur pe venrruldrn salanr

societale cornercia 5 achiziioneaze un miiloc fix pentru care pldtegie un avans de 300% drn vaioare in tuna
lrmand ca restul de 70% s: fie achitat in llna septembre aiunci cend mljLocu fix ii este hv.at Factura este
lacuia pentru intreaga valoare in luna iulie
Daca valoarea mijlocului flx esle de 500 000 lei prel fard TVA, delerminai TVA deouctibila aferenti Lrnir rLrlie

r,

l2oolo) O

(20%) O pe.soana llzice detine un autoturism c! o capacrtate c lid.rci de 2 aOO cm3 Va oarea irnpoziiului a.supra
mrlloacelorde transporl este de 72 lei/ 200 cm'.
Siiind ca persoana llzica a achrzitionat aulomobilul pe data de 18 februarie 2011, delerminalr cuanilrmuL rmpozituiui
esup.a mijlcacelor de transpon de plata catre bugetu local pentnr anul2011

i2C%l Care esie domiciliul fiscal al unur conlribuabil persoani tiz ca?

DREPT

(250/0)

Se poate infrinta c societate comerciala declaaAndu-gr sediul intr-un spaiiu in care flnctoneaza mai rnulte

sccreiEb,

125%j Care sunt princrpaLele eiecte patnmonia e ale deschiderii p.ocedur

r nsolvenler?

3 (25%) l'n cazul unei sooetetL ln nume colecirv, asocratul VM a adlrs la caoitalul social !n numar de 1OO de
cSrgarunr pe care le delinea la SC.OVEX'SA. cu termen de ramoursare la 15 augusi 2005. Socieraiea ernitenta de
Ocr oEirun nu 9Fa Onoaat obligatrile, a9a incAt la slergtul anului 2005 socretatea in nuTne colectv s-a acresat cU
scL e de efectuare a pl:tii asociatLrlui care a aportal obligal unile respectrve
ae felde apon reprezinta obiigaliLrnile? Este admrsibil la o socretate ln nurne colectv? Societatea creditoare poate sdurmereasca silii pe asociatul care a aponat obligatiunile respectve?

i25%) Alegetr afirmatia corect6, iar pentru cele rncorecte enuntati coresp!nzztoT raspunsui corectt
:) Socretatea cu raspuadere limilatd este obllgatd sa verselumelale din capitalul socral subscris la data consiiuirii
)r Ccnsihul de administratie al socielalir administrate in sistem unitar stabrlegte politicile contabile gi srster,rut oe
:cntrol financiar. orecum Sr aprobarea planificarii linanciare
:, Adunarea generalE a actionarilor poate aproba situalille inanciare nLrmai daca acesiea sunt insolile de raponul
e.zor,lo'saL. dupa caz. a aud.lo'@r frnancialr.
) Cenzcnr au dreptul s, imputerniceasca persoane cu calitatea de experti coniabili peniru a le exercita mancat,.lt.
j 1,'r cazul societStilor pe actiunr organizate potrivit sistemulur dLrahst, !ichidatoriiisi indeplnesc mandatul sub conrrolu
udrtonlor

incazu socretAtilor pe actrunl organizate potrivt slstemuiu unriar, lich datorll iSi indeplrnesc Tnandaiu sub controul
e.:cfilcr

_,VAianta:
CONTABILITATE

02

76&b

1 il2olo) Se ma,oreaza captalLrl social prin convelsra un6r obligalrun in valoare total#de
s:hrn]butacestor obligaliuni. societatea emte 5 000 de actiunr, valoarea nomina a a Lrne {Frun
.arvaoarea de emsiune de 1,4 lei/actiune
lnregistrali in conlabilitate operatiunile conform OMFP nr 3 055/2009
2

EC

iA.actruni in
fi!d dq1 leu/actiLrne

\12ok) Ati|a\i cum se vol eiectua calculele Sr inregistraflle contabie necesare pentru un impo.t de materi

relerrtor la care se cunosc


a) vaioarea mate ilor prrme 2.000 dolari,
b) cheltuteli de lransport-aprovizronare 200 dolari,
c) texe vainale = 15%i
d) TVA in vame = 24oloi
e) in zrua lntocmirii declaratiei vamale de import se pradica un curs va utar de 3,96 lei/dolar rar la finele

Frime

anulLri. de

3 97 lei/dolar

{127.) Se realazeazi un r'mprumut obligatar referitor la care se lnregistreaza urmebarele operatii

alsubscfiereadecStrete(ia2.000deobligaliunicuvaLoareadevenzarede4,Teiloblgali!nevaloareanorninalade
5 l-.li obligatlune li valoarea de rambursaTe de 5.2 lel/obligaliunei lncasarea rntegrala a sumeloT de la obigatari, cu

oeccntare prin vrrament;


.\ .lcbanda datcrala obligatarilor pentru primulan, c!noscand ca emisrunea s-a Tealizal cu o dobanda anualS de 1 5%
noaltzarea pflmelor de rambursare aferenia intregli perioade de derlrlare a imprumutu ui
d) :ascumpararea la finele primuluian a 200 de obligaliuni. cu deccntare in numerar precum 9ianularea acestora.
Cum se inregisreaza in contabrlitate aceste operatil?

(120lo) Dispuneti de urmetoare e date: valoarea contabilA a une insta at i 2 000 el. amodzarea caLculali 1 70O tei
cleitureli de dezmembrare (materiale consumabile) 110 ei. matena e consumabile rezultale din dezmembrare 2-oO lei
Care vor fi efectele in situatrile tinanciare generate de scoatere6 d n ev denta a insialaiiei?

a t12oA) U^ utilaj achizitionat in exerciliiJl N 16 costde achiziie de20.000 lei este casat in exercliu N+6 Din casare
.=zulia n'iaieriale in valoare de 7.000 lei; cheltulelile ocazionate de casare (maleflale ccnsumabile) srni de 2 0CO ter.
Ulriaiul are o duralS norrnala de funclionare de 10 anr 9r metoda de amortizare fulosit6 esie cea |neaG Se ap|ce
nr 3 055/2009.
Cum afecteazl casarea utrlalului situatiile financrare?
ONIFP

{j296) Pe 25 decembne N. societatea X a transferat socretatii Y merfur ln valoare de T0.000 u.ra. penfu
de aonsi-onatie la un pret de 12 000 u.m. MarfurrLe au lost vandute pe 5 ranuarie N+i
Se se coniabjlzeze transferul grvanzarea marrurilor. la societatea X, ir conformiteie cu IAS 18 ,Venituri'

in

a e vlnde

re_Qrm

anr;
i12%) O intreprindere decide ca duraia de utilzare a unu actN achrziticiat pe 01 01.N s, fie stabllta la
imobi|z5rii respective esle de 1C0000 le valoarea rezduala 8.000 Le. Activu vafi amoftizat in
sis -,r hnear Dupa 3 ani, conducerea intrepflnderir decrde dimrnuarea duraiei oe functionare cu 1 an 9i reesimarea

co" 'deachrzitieal

valoriire: ouare la 6.0001eI


Sa se determrne cheltuiala
lmobilLzdri corporale'

c!

amortizarea aferente anulur N+4 in conformitaie

{160/0) Prezentali cele douS relatii


nelod6 brlantului.

(fofirlle) de cacul a profituiu

$l p erederil

c!

orevederle nonne IAS 16

metoda contului de rezultate 9i

:ISCALITATE

Ladatade3lmartie2011,osocietatecomercalepletrioaredernpoztpeprofitl16%)ainregstraturmatoni
'crcaloi economrco-fi nanoao
Venitun totale
14 000 ei
(20%)

rn care

divldende prlm(e de la o persoana

Chelturelr

t. aate

totale

- malorarig penalitdtLde interziere


ia termen a

'

TVA

ilridic:

romanA

pentru neplata

100lei

se aa crieze rmpozitul pe profii datorat afereni tr mestrulu

'239;r Studiu de caz


pe.scana angalata cu contraci rndNrdual oe nunce
Venrtul lunar brut drn saiari
e lu.cta de baza (de
,1glucere cEsoneta rare o perscana in

.
.

2 000 lel
1C.CColei

lncaofare)

intielnergl

00c e
35i lei

.
.
.
.
.

Cota de asigurari sociale lndividuale


pentru condilil norrnale de
Cota de asEur6.i soclale de sanatate
suportate de
Cota de contribulie a salariatilor la bugetu
asrgurerilor de

rnunce
asigurat

Coiizalia

1a 5%
5 5%

9or.aj
sindicala

0,5%
10 tei

Contr bull la fondurile de pensii facu tative


(contribulia la nivelulanului nu dep6$e9ie
echivalentulia lei a 400
Sa se ca'cu,eze rnpozrtJl pe vel.lJl dr1 sa a-,

euro)

3C le

{20%) Se ectali dintre operatiunile prezentate maijos acete operatiun pen?u care este ap cat, cota redusd

ce,o%

- presterile de servici medicale,


- livrArile de produse ortopedicei
- livrarile de organe de sange ti de lapte de provenientd
- livrarea de manuale 9colare;
- activitatea de inv5tdmant;
- dreptul de intrare la muzeei
- cazarea in cadrulsectorutui hotelier;
- livrerile de locuinte sociale

de

TVA

umanEi

120%) o societaG comercrala are inregistrata in contabilitate o cladire c! o vaoaie de lnventar de goo
amoftzatA integral. Cota de impozil stabilita prin hotdrare a consi|ulu oca esie de 0,5%
Delermrnaii impozitul pe cladire care trebuie ptett de respectiva societate comerciaia.

ooo

lei

(20%) codui de procedure rscala prevede oblgatia contribuabilutLJ deaaduce a cunostinta organuuiiiscat
orice
TCdlfiCare UlterroaaS a daielor din decLaralia de inregrslrare fisca 5 prin depunerea decLaratie de rnenuL.rnr
r, ce terfilen trebuie depuse declarata de menliunr?

]REPT

i25%) Care sunl drepturile cuvenite actionarilo. retragi din societate?

i25%) Administratorul unei societeti comerciale a decis ipotecarea lrnui bun imobil djn patrimonilt socteietii, cu
icopul de a garanta o obligatle contractata pentru redresarea financrara a socret6tii Ccntractul de ipotec;
fost
ncheiat far6 sE fi fost cerut acordul adunerji generale extraord nare a actronanlor.
lcntractul de ipotece este vatabil incheiai?

i25%l Faceti o comparatre intre clientela 9 vadul comercjaL

k-'lo) Cinci persoane flzrce 9i o persoanz jundrc5 au convenit constiturrea unei societdti pe acliunr, semnand actul

cnslitutlv procurand toate actele necesare inTnatriculerii societalil in registrul comertului penku depunerea cererij la
:glsirul comertului a fost desemnat reprezentantul asociatului persoanE jurdicd ce nu a efectuat procedure in iermen
e ,5 zile de la sefinarea actului constitutiv.
ai5 de impreiuaarea ca cererea de inmatriculare in registrul comertulu! a societStr nu a fost depusa de persoana
nouternrcita asocralri pot obline o hot616re judeceioreasc: de obtjgare a persoanei respecijve sd efectueze
rocedura?

Varianta:
CONTABIL'TATE

1 112olo) O filEle primegte de la societatea-mama un imprumui pe 2 an de


anuae egale Dobaroa anJa'e este oe 1090 gr se oateste a s'i-t[Lra_JlJ,.
S: se inreoislieze aceste operatii ln contabiirtate (la filra e)

EC

03

fl90 eL Qarq se lqbtitLle in dolr5 trense

(12%) Conlorm conkactuLui, un clieit acorda unlifurnlzoren avansin numerarde 2480 le (LnclusvTVA) Utter,.r
furorzorul livreaze c[entului sernifabricate, respectiv mater I prime, ]n va oare de 15 0OO
TVA 2a% pretq 1
inregisirare lafurnizol al semifabrlcatelor este de 10 000 le Decontarea facturi se face prin bance. i n:rndu-se seema
de avansLli acordat anteriot
Sa se inregistreze operatirle in contabilitatea furnrzoru ui conform O[,4FP nr 3 055/2009.

l"

(12%) Arehtrcum se vor inregrstra in contabiitate operatLile economice oe rna jos conforr. OMFP nr 3 055/2OO9:
a) se acord6 produse finiie propriilor salariali, la pretul de inregrstrare totai de40.000 let produsele in caLiza nefiind

b) pentru produsele acordate se datoreazd de cake salariatl un impozit de 16% iar contributiile acesiora a
$ londu pentru asigurdrisociale de san5iate sunt de 0,5% g respectiv 5 5%.

londul

de

9omaj

(12%) Se vor rellecta in contabil(ate Lrrm5toarele operaiil economice specifice comercrallzaat mdriurlor cu platain
rate:
a\ racturarea marfunlor cdtre cumpAretor, cunoscendu-se urrnSioaaeie elenrente' pret!l cu am;nuntul, incusiv TVA.
0leit avarsul achiiat de cumpdretor esle de 2O7o din vaioarea bununlof dobanda cuvenrta v5nzaiorul! este de

a
!ii$;:n:t#u
6U,156
I
cl
comercralde

evrdentierea.venrlunlor c
s*i6ts0taze i^ ca

Crm

merfurilor vandlte anterior cunoscandu-se

in plus TVA de

1 548,387

eg

adaosul

er;

l1?%) O societate detine

spunzatoare dob5nzii
bilitate aceste operatrr?

orie de imobilzdri necorporale achizttionate la inchde.ea exe.citiu ul N-2 c!

conducerea inkeprinderri decide reevaluarea imobiliz6rlor neccrporale Valoarea jusE a acestora este esUmat5

15000 um. La 31 decembrie N+1, !lnand cont de schrmbarib intervenite pe piata, rrnobiliz5rile sunt

din

ta

nor.r

reevaluate. valoarea justa este estimata la 60 000 u m


Sa se contabilizeze diferentele constatate ta 31 12 N 9i la 31 12 N+1, tii nd cA socletatea fo oseste ca procedeu de
regvaiuare anularea amodizar i cumulate 9i reeva uarea valorii nete, ccnform OM FF nr. 3.055/2009

3 (12%)La l

octombrie N s-au achiz lionat 1 000 de aclluni ALFA la un o.et unitar de 5 u m./act une Pe l iunie N+j.
a socretalea ALFA s-a lat decizia oe distrbuire a dividendelo. aferente exerciiului N: 2 u.rn./acfune Pnnachrzta

acestor actiuni. ALFA devine societate afiliata.


3a se contabilizeze achiziiia actiunilor 9r dreptul de a incasa div dende in conform late cu IAS 18 ,Ven

t!.i'

,- \,2%) La sfarsrlul exercitiulur N-1, societatea ALFA a claslficat un utlai ca detinut in vederea vanzarir. La data
)lasifrc6rir, ulilajll avea o va oare brute de 102.000ler amodizare cumulaie de 20.000 lel dura6deviatA !tla ramas:
je 8 ani giovaloare reziduale de 2.000 lei Va oarea justa mai putin cheltlrlelie decesiune este ia sfarsrtu exercitru u
'l-1 de 78 000 lei. La 1 septembne N utilalLrl inceteaza a mai fi clasificat ca detinut in vederea vanzSr i 9r are o vatoare
ecuperabile de 70 000 lei.
le inregistrare se efectleaze la 1 septembne N conforrn IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul?

(16%) Definilia politicilor coniabile Care este criteriu de recunoagtere 9i de trata.e contabrlE a rnodificantor de

,ohticr conlabile adoptat prin OMFP nr. 3055/2009? Comentati solutia ag.eatd

JISCALITATE

QA%) La 3A iunie. c socrelate comerciala plStrtoare de impoz t pe profit (160%) 9i TVA (2 %) prez nt5 !.matoarea

trnanciarl:
Venlturi totale rrnpozabrte
7C0 000 ei
Chelturelilotale
600.000 ei
cin care
12 000 le
- cheltureli de prolccol
10 000 el
- cheituie cu ifipozttul pe profit aferent aimesku ul l
- cheltuieli reprezentand majo.dr de intazrere
2 000 ei
9r penalizar pentm feplata la termen a TVA
a se aa culeze impozitul pe profii cu.nulal la 30 iunre din ca.e impozitul pe profil aferent trinrestrulu ll
tLratie

'24%r Stu.jiu de caz:


persaanA care desfesoar; acilvitrti ln baza
Venilirl brul obt nui 2 0C0 iei

.
.

un! coiiracl

inche at confor.r Ccdu ui crvir

La inchererea conlractului, persoana nu

9ia exercitat optrunea de rmpozltare a venrtu ui brrt pentru


Sa se determrne impozrtul pe venit reln!t la sursa de plititorui de venLt.

rmpoz tu i na

I.

(20%) Un furni2oracorda clientuluis3u in momentulfaciurarir rnadirrilor o reducere comerciae


Sa se deterrnine TVA afe.eote merfurilor vendule de catre furntzor.cunoscand LJrmdtoarele:
- pret de vAnzare: 2.000 lei;
- rabat 10% acordat pentru mSrfurile vandute

(2Oolo)

(20%) Cum se stabileqte vechimea obl galrilor de plate accesorii in scopul aolicerii reguli de sting;;e a datofulor?

Cum se calculeaze impoz tul pe cl,diri in cazul une persoane lundice?

DREPT

(25%) Actionarul l.O. considere ce hotararea adunerii generale este iLegata

Secarece a votat contra.


Este iefteinica motNarea

ii

ca atare. nu- este opozabite,

luil O ? Motivati solulia.

(25%) Pentru inmatrlcularea societatil, asocatil F.G $ L.M. auinchelalun contract de inchiriere pavind un spattLr in
:are a fost declarat sediul societatii. Dupe inrnetriculare societatea a achrtai o Luna chrria dupa care a refuzat sa mai
ll: lca chifla datorate numlului M.N, molivend ce cuaniumu] este exagel de mare. Acesia. tnvocand ctspozila
:uonnse in aft. 53 din Legea nr 31/1990, republicate Si nodificaia, a solicitat asocratrtor F G 9r LU paia chrriel
'estante, molrvand ce acegtia respund in mod sol dar ne imitat pentru acte e lnchetate in contul societJ
9r
l,r apanine rAspunderea pentru actele juridice incheiate de reprezentant socretaiil in faza de consuitre? l,4olivan
to'Ltia ir situata oe lapl ndrcatS

.--

(25"/o)

in situalia in care inlre aclonarir societali exista neinielegeri, rnsianla de judecaia porn/ sa incuvirnteze

et6iil?

lesei:lnarea unor experii pentru analzarea unei operatiuni din geshunea soc
)osrbilrtatea legale recunoscutS aclonailor care individ!a sau lmpreunA detrn cet putn 100/odr.
*aritaLulsocrat dea
eie rnstaniei sa desemneze unul sau mar multi expedi, penlru a analiza anurnite operatiuni din gesiunea socletatii,
e poate vaior rca ln cadrul unur proces?
1250lo)Actul constitutrv al unei societdti pe acliuni prevede ce adunarea gene.aLa se va intruni atat a pnma, cat 9i la
numdruL totai at drepturilor de voi
va adopta
ct6r6n cu votul uner majorilalide 607o din actionarii prezenti.
revederea aciul!rconstitutrv se aplica indiferent dace esE prim6 sau a doua convocare? Motivati raspunsu.

dola convocare numai in prezenta unui cvorum de o patrime din

varianta:

..NTABTLTTATE

1 {12%) Presupunem ce. la sfargiill lunii aprLlie N, o socretate prezinia


adeugatar ryA deductibile I 500 u.m. TVA colectai: 7.600 !.fi
S5 se reguiaflzeze WA

r.:

rqi

Ec

04

8toarlEiqtu are p rivind texaDe valoarea

(12%) Se inchiriazd o cladire. efectuandu-se inregstrarie contabiie pentru u_niadarele operatr econcrnrce
(se
aplici oMFP nr 3 055/2009)l
a 'eoevenla anua,: curelta este oe 5 OOO et
b) pflmrre3 cladiri I a mode.nrzeriiefecluate de ceke chira$ 9i amortizate integral, in valoare de sO.OCO e

(12%l in vederea achiz lionar i !nor etemente de mob I er sunt efectuate rnai

dLipe cum urmeaza'

mutteoperalig inregisil.r contabile.

ai acordarea unui avans de 10% in numerar pe baza antecalculauei ereciuate de fLrrnizor, de 2O 0OO leii
ir) receplronarea bunurilor facturate de te4, in care este consemnat pretul de vanzare de 21 OOO tet, TVA 240lo
c) dimrnuarea obligatiei fa!5 defu.nizorcu avansul acordatanterors slrbscrerea unui bletla ordin pentru diferenta
ie.rasa
d) decontarea la scadente a biletulur la ordin subscrrs
Cum se inregistreaze in conlabilitate aceste operatii?

2%) Societatea A cumpdr6 materii prime de la soc etatea B in sumi de 1OO O0O ler 'TVA 24%, 9t viide societati
C produse finlte de aceea9i valoare decontabile cu un efect de corner! (cambie) Pentru cjecontarea cu furntzorut B
socretalea A andoseaza camb a.cceptata de clientul C
C,rrn se reflecte in contabilitatea socletalii A decontarea cu soc etatile B $t C?

112%) Se consderd o v6nzare in valoare de 30000 le achltabita dupa 6C de zie sau imedial, c! un scont de
decotlate de 2a/a.
Care este soiulia contabile coniorm OMFP nr. 3 055/2009, in situatra in ca.e cientul p die9te a scadentd vanzarea
obi9nult5 (far6 a beneficia de scont)?

(2o/a) La rnveniarul exerciirulul N, situatia creanieor c|enf considerate ca fiind ince(e (oubioasel se preztnt:
Client

c
D

Grad de
recuperare (%)

Provizion de
constituit (%)

6.200

80
30
60
70
X

20
70
4a
30

5.828
1 244
s.920

Toial

23 188
$i la inchiderea exercrtliu N+1 s-au constatat urmatoarele:
.rtulA 9r-a onorat ntegral obligatia de plata:

r.''sul
-

Crean!i
(inclusiv TvA)

- cirentu B a f5cui o plata definitive numai pentru suma de 4 000 el, suma ramasa de lncaset frnd conside.ate
_

clientul C nu a platii nimlc, dar situata sa financiad s-a ameliorat gradu de recuoerare a creantet find evaLrat a

ta%.

chentul D n! a pl6tit nimic, creanta ftind apreciata ca irecuperabtle (s a dec ansat p.ocedura de trchidare),
.cJientul,E, fata de care existi o creante incluslv TVA de 248.000 tei, aprecrata ca fiind recuperabrtA penirLr
20% din
aloare Socielatea nu estirfieaz; ce va recupera TVA aieaentd creantelor.
;are este tratarnentul contabilal creanletor clienli in exerc tiile N Si N+.1?
(12%) Dispuneti de urmdtoarele lnformatii reieritoare la lranzactiile efeciuate de o intreDflndere
comeacial, if cursul
eiioadel s_a! achizitionat tilluri de partiopare eliberate in proporiie de 90%i pretut de cumperare a fosl oe 4O.CO0
m partea eliberat, fiind pletiE irnediat la achtzthe s-au emrs la valoarea nomrnj a obiigatiuni in valoare de 2C.OOO
rn in schimbul unui teren cje aceeasr valoarei s-au incasat 32 O0O u.m din venzarea unel imobilizarr coroorale s-a
lectuat o plata de g 000 u m leprezentand o aatd dintr-un contraci de easing financ ar, s-a acordal uner fthaLe un
rDrurnrt pe terme- ,ung ;n valcare de 6.OOO u m
dicati care esle, conform IAS 7 ,,Situati? fluxurilor de trezorere fluxul de numerar din acivitatea de rnvesitii

li6%) Enumerati criterile de selectare 9i aplcare a


)ilaore modilicari ale estrnTarilorconiabile sr erori"

poliUc or coniabiie. a9a curn sunt delmiate ln IAS 8,,pciflc

SCALITATE
(2C%l O societate coraercrald a obtinut cumulat, de a incepLru an!1ul pan: la data oe 31 decembne 2011 un proftt
rpozabil 0e75C000
coaformcalculeorfinalzatelnlunaaprireaanulu LiTmdtor incursui anuu E-apetil rn
oirr rnoozabil astfel

.
.

I
40 000 el
lmpozil pe profit afereni trimestr! lu i lll
12 000 lel
SaL se determine rmpozitui pe proiit care trebuie vit bugetutui de siat pana ]a data de 25 raril&r e, Ererent tr
fiEst., r,,i
lV urrnand ca plala flnald a impozitutui pe proir pent;u anut fscat sa se fac6 pane r" a"\*,0" Ae.go'i,e;C -;lili
,.rrl.naior, precum grcare va fidiierenta de platd pentTu acelan.
lrnpozil pe profit aferent trimestrului

(20-ol-o) O persoani nzicd obtine venituri dinlr-o activitate comerciale,


determinandu-givenit!l netinsistemLr.eal.in
anul2011 a realizat venituridin vanzarea marfuriior de t35.OO0 e cheltuiel cu rnerfurile de gg0OO e cnetuieti
cu
cctrzatra la Asocralra Comerc antilor RomanL de 2.000 le
9i cheltuleii de protoco de T O OOO lei.
Uerermtqat lmila de deducuorlirare a chelt,riel or de protoco,

(20%) Un lurnizor acorda clientulul sau in momentut facturArii marfurilor reduceri comerc ate
SA se calculeze TVA aferen6 medurrlor vandute de catre lurnrzoa. cunoscand urmatoareie:
- p.et de vanzare: 2 000 leii
- rabat 10% 9r remiza 5% acordaie pentr! m5.furile vandute.

(20olo)

(20%) Care este termenul legal in care organul fiscal trebure sa solulioneze o cerere a unL.li contribuabl in

Care este scade.ta de ptata a impozituiui pe cl:dirl?

care penlru aceasta sunt necesare informatii suplimentare?

cazul in

OF..PT

(25olo) lndjcati situatiile

rnsolventa

in care ludecatorul sndic dispune intrarea in faljrieni a

2 {25%) In ce consu obligalia de non-concurenti


ia.it u-ea il cazur incrlcarii aceste obtgat.i?

a administratorior unei socetdti

c!

debiiorutLri aflat

in stare

de

raspundele limitaE S ca.e este

(25%) Societatea in comandit6 simpE ,[4N ti FL" a fost obligata prin hotarere
]udecdtoreasca sa p ateasce altei
:ocretat, de antreprizS de llcreri-construclii suma de 400 ei pentru efectuarea rnai multor ucr:rl de consolidare a
lSdJriiin care se afla sediulsociet5tii debitoare.
mDolriva societetii debitoarc s-a incercat executarea siiiia, dar s-a constatat ce aceasta nu are bunur c! care sa
,chrte datoria, motiv pentru care socjetatee creditoare s-a adaesat asoctalior cornanditali LF. 9i VM Acegtia au
eiuzai achitarea datorieimotivand ca hotararea judec5toreasce este p.onunlata impotriva societatii 9t. caaiare nL., te

iparanle asociatilor comandiiati sunt intemeiate? I\,,lotivati sotr.rtia.

(25%) Cun se stabilegte care sunt actionarii indrepiStitisa incaseze d vidende?

Varianta:

CONTABILITATE

:,-2qo) Se'eeva.ueaz, oe_rJ pflna oara o clo.e care a-e ra,o


5 500 ler Amortizarea cumulat6 a cledirii la data reeva uarji este de 1

Sa se inregistreze in contabiiitate aceste ope.atii. dace se utiirzeaz


OMFP

nr 3 055/2009.

112%)

3 C00

ei

reeva Lrbni

iar vaioarea

EC 05

lusta.

valori raorase.

de

potrvt

ArSiali cum se inregisireazd urmatoare e operatti in contabil(atea

unei soc etEiL comercrate:


.
3' oD'.1e'ea d-e produse rnite,a oreru de
.e, cJ o ferelte oe o-er refavo.aoie de 250 ,el
strare
oe
.250
"reg
b) !rodusele finrle oblrnute se kanster6 in magazinulpropriu de przentare gidesface;e Lrnde
evidenta se condLrce
prel!lde venzarc cu amanuntut inclusiv TVA, care este de 4.5C0 teii

la

c) rniadurite se vand in tot6iitale, descarcandu-se


9i gest unea.

(12%) Stiind ca se aplice OMFP nr 3.055i2009, aretati curn inregistreaze in contabihiate o


socieiare comerciala
Jrmaloarele opera!ri economice:
al se caseaz: un calculator electronic integral amorirzat a cdruivaloare contab t5 este de 15 0OO e;
Dl se primegte cu titlu gratuit un alt calculator, evaluat a 20 OOO ei, a carut durata normalA de
utilzare este de 4. an ,
teg mul de amortizare utili2ai fiind ce tjneari
cl intreDrlnderea inregistreazd amorlizarea aferente primului an de uiii2are a r-roului cacllator, duoe care dLn
cauza
Lr.!r ncendiu se contabilizeaza scoaterea acestula drn evidentS

(12%) Potrivit balantei de verificarc incheiate la 31 12.N, conturile de stocurl de produse


l"n6nuri $ esociate or
sooetdtiiX prezrnta lrmetoale solduri: cont 345 = 1OO OOO tei, coni 348 (SC) .8 000 te, contSSi= 2OOOtei. a e
cJni
331 =1000 lei, cont371 =234.000 lei, cont 378 (SC)= 45 0OO tet, cont 397 i 000 tei, cont,1428
=
39 O0O tei
=
Care este valoarea postului bitantie. ,,produse inite
Si ft6rfurj,,?

(i27o) tJn echipament tehnic este cumperat la incepLrtulan!l! N-2 pentru 16


OOO le, siabi tnou, -se o arnortizare in
pe.oade de 8 ani La sfargitu anuiui N vaioarea .ecuperabira este de 9.000 tei In anu
N*ilse
reestrmeaza durala de vara,6masd la 3 an.
care sunt consecrnlere asupra ccntu ui de proft si pie.dere ln anul N g ]n anu N+1 gtirnd ca se ap ice IFRS?
s ste.1 irnear pe o

6-(12%) Pe data de I octombrie N soctetatea a semnat un contract de concesiune a lfuiteren pentru peiioada
o
de
'lc ani Acest contraat genereaza venituritolale de 120 ooo !r m VenitL.rrite
sunt reDa.tlzaie in mod unliorm pe o uia]l
incaseaza
corlraclui./ lise
a'1Jat pe 30 seprenor,e
Se se ccnlabilzeze veniturile aferente exercitiulur N in confo.miiate cu IAS 18
,,Venitur

; (12%) socielalea ABC achizitioneaz; u. hole cu di.rrata oe viata utie de 30 de an ariortizabi inear pentru
vaoareade200000 ler Clm se vorreflect6 in conformrtate au IAS t6 lriobrhzdrr corporale', costurte
u terioare c;
pnvrre la renovarea exterorurui precum ce e efectuate pentm extinderea
hoteluru cu ince doua etaje?
$i
3 i.-%) Care este tratamentul contabilalcheltuieliior ulteroare recLlnoa$teri ntiale a imcbilz6rior

corporalez

FISCALITATE

r20%) La data de 31 martle 2011, la o soc elate comerciald avem urrnetoarea

sttlrate:
_

1 ianuatle 2A11

3apilalpropriu
:aprtalirnprlrmutat
lhell!re| cu dobanzile aferente
rlrui irnprumut de la o banca
om6neasce auloizatE de 8NR

100.000
110 000

0
0
0

/enrtlridln dobanzr
lelelalte venrturi rmpozabite

tei -

31 ma,1ie 2011
120.000
90.000

4C.000
22 000
150 000

;a se calculeze nivetul dedLJcfbi rtatit cheltuielllor cr.r dob6nzite a daia de 31 mart e


201

(207") O perso-ane frzica desfagoara o activ(ate pe baza unei conventii


incheiate conform CodrJIui ctvtcu

oaetatea X SRL Persoana fizice a optat la incheierea conventie penk! lrnpoz tarea venltu
ui brut.
retelmlnalr lmpozltu pe ventt retinul de societatea X SRL ia 2011 daca
venitul brut unar reali2at de persoana X este
r sirm; de 1 200 iei, iar contractut s-a desfdsurat pe per oada a 1O l!ni din anui
201 1
/20%l Se rmpcrt6 din SUA produse finite spre a f comerciatizate
a se calculeze TVA daiorate in vam;, in condit ile in care se cLlnosc urm5toarele oete.
- va oarea in vami a rndriurilorl
40 000 lei;

- iare
--

,/emale 100/c. comision vamat

rrconatoru

^.

6.^eli.ia7z

t1.

.adt

o5%

(2u%) Care sunt contribuabrlii in

caz!t impozitulu asup mijloace or de transport?

i2096) Pane la ce datd poate organul fiscal se eiectueze inspectia iscata Si eventua sd
rrnpunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2005? Expticati.

modf4t[f,io.decfEtf#

DREPT

(25%) Care este ordinea de distribuire a sumelor de bani obtrnute in urma lichtddrii averii debitorului?

(25%)in ce situatii acceptanlii prospectuiul de emisiune privind consUturrea une societdti pe actiuni prin
publica se pot retrage in faza prealabilE inmatrlcuterii societitii in regishul comerl!lui?

(25%) Contractul de inchinere pnvind un bun imobil al debiioru

Lu

i poate fi desiintat in

subseriptie

cadr!t proced u rii insolve ntei?

4. (25%) SC "AC'SRL s-a constituit prin asocierea numililor M.L., F.S Si A.L. avand un capiiat social de 600
lei
dNizat in 60 pe( sociale in valoare de 10 lei fiecare. Dupa trei luni ;e la lnmatricularea societAiii in regi;t;;i
cornertului asocjatulA.L. decedeaze, avend ca mogtenito. sotia supravieluitoare gi un copil minor. ra prlma qeoint:
a

adunerii generale a asociatilor a participat. in locul asociatuluj decedat, solia supravieturtoare in nrrme propnLr
calitate de reprezentant al copilului minor, exprimandu-givotul cu privtre la majorarea cap taLutul socLaL
Sotra supravieluitoare are drepl de vot in adunarea generalE a asociatilor in nume propriu, fiind mosteniioare legala,
9i
ca reprezenlanta 6 minoruluiasociatului decedat? Motivati sotutra.

iiin

Varianta:
T,ONTABILITATE

l.

{129'"t

elvelene

06

el

de 2 000 ooo franc iiLa


romSneasca L,t a a@at
sate
.up 31e6ur4rLt
Acest lmprumut are, de fapi, caTacteru une frnanta\hfrh:a-enteirlrrs,r monedei eveliene a supoftat

aa 1 septembrie N, socielatea

EC

Llrr.etoarea evOlUtie
- la 1 seotembrre N: 3 lei/flanc,
- la 31 decembrie N 3.1 lei/franc
Sa se prezinte inregrstrerile ln contabiltatea societAti M La

1 septembrie

3 055i2009

la 31 decernbrie N, conform OI\IFF5 nr.

(12%)Se pimeste. la inceputul lunii februarle, un credit bancar pe dola luni n valoare de 1.000 USD acursel de
3.2 ei/USD Dobanda de 1% pe lune se achiia rn vauta la sf6Gitul flecarei l!nl. c6nd se resiitirie 9i cele dou5 rate
egate La sfargitul luni febtuare cursu dolaruLui esie de 3 3 le/USD, iar la sfargtll luni martie clrsul este de 3,1

ler/USO

l.regiskati in contabilitate operaiiile confofli OMFP nr. 3 055/2009

(12%) ln capitalul soclal aferent unei societa! come|.crale se efectueaze ii se nregistreaza urmetoarele modiflcbr
(se aphca OMFP nr. 3.055/2009):
aj subscrierea unui apo( in natura sub forma unei instalalii tehnice evaluate la 75000 lei pentru care corespund
i00 de actiuni nor la valoarea unita de 5 lei;
.',m rea aportulu. rn naiure sJbscns ante'ro_
c) rnajorarea capitalulul socraL prin incorporarea altor rezerve, emilandu-se 2 0C0 de acliLrn no c,J o va oare unitarA de

i'
L

5 lei

10olo in vederea acoperirii une perder de 4.000 lei ce provine dln exercrllul N-2.
cunosc6nd ca unitatea dispune de !n capital social divizat in 7.000 de actiun cu o va oare norninala unitarz de 5 lei
Cum se inregisireazE in contabrlitate aceste ope.ali ?

d) drminLrarea capitalului social cu

400

depozit

(129lo) Dispuneli de urmetoarele date din bllantr imobiliz;ri 6.400 lel merfuri 1.200 le, dlsponlbil la bance
capkai sirbscns vArsat 3.400 ei, alte rezerve 1.200 ei, furnizorl 2 3C0 lei, cleni credilor 600 lei
Care esle mdrimea activului net contabil?

(12%) O socretate de productie prezinta uhaioarea situalie a siocurio. produse flnite dsponbile in
rnceputul lirnii 3.000 u.m.. vaioarea vSnzarilor 28.800 u m , excLusiv TVA stoc final 2.000 u.m.
9tirnd ce societatea practLc6 la vanzare un adaos de 20% determinalr prodlclLa l!ni curente.

ei,

ie

6112%) La sfargitulanul!i 1, societatea X a achizi! onat dreptu de a exp oata o mina iimD de 5 ani. Prln contract ea
esle cbliEate ca la siar9itul perioadeide exploatare sa indepadeze echiparnentele 9l sa reco perteze sojul. Se
estrmeaia ca pentru indepInirea obligaliilor conlractuale sunt necesere cheltueli de600.000um Pres!ounem o rata
oe act"alza'e de 50,.
S' : veriice dac6 la sfargitul anului 1 sunt ndeplinte condilr e de consiituire a unui provrzron rn conformitate cLl
ON,rP nr 3 055/2009

(i2%) O socretate aclizilianeaze 2A ha deteren a coslul de500000 ei Ladataachizi!el s-a! eiectuai lucrer de
resiaurare a amplasamentului rn vederea plantarii unei culturi de pepeni costu lucrerior fi nd 80 000 ei.
Societatea estlmea2a ce peste 5 ani va efectua o rotatie a cuLturilor lrmand a cultiva ro9ii. Ca urrnare a vanzarii
pepen lor, profitui soc et6tii va cre$te cu 4olo in urmetorii 5 ani.
CcntabiLzal. conform IAS 16, achizrtia 9r amo,lrzarea

(i6%) Seserezovein plan contabrl urmatoru caz prvind distrLbu rea profrtLrlu proltul bianiier destinat repartrza.i
ta rnchiderea exercitiului frnanciar ,,N" este de 17.22A |ei, iat profliu brut esie de 20.500 ei. El se drstribuie asffe :
.ezerue legale 5%; dividende de platA 3.600 lei; a te rezerve, ca surse propne de finantare. soldul remas disponibil in
urma repartizdrilor de mai inarnte
FISCALITATE
', (2aa/a) La dala de 31 tnadie2A11,la o soc etate aomercrala avem urmatoarea situatie

propriu
CaoriaLi.aprurnutal
Caoria

3he:iure i cu dobenz e aferente


Jnur irnprumut de la un aci onar
ae$aa.h iiz ce

comeicLale
dobanz
:eie aii venjtur rmpczabie

ar

scareial

Ven tirr d n

2011
100 000
110 000

1 lanuarie

0
0
0

-e-

31 rnarlie 2011
120 000

150

CoC

6C 000

22 000
170 C00

SB se calculeze nivelll deductibilitdtii chetuleilorcu dobanzile la data de 31 mariie 20T1 Rata dobenzl la
ccntractat imprumutLll de la actionar este rnferioara ratel dobanzi de referintS stabillte de BNR.

caFF

2120%lOpersoanefizicSobtLneinanul20llurmdtoareevenlturibrutedindlvidende:
a) 1.000 leide la SC ALFA SA;
b)2.000lerde la SC BETA SA.
Delerminaii rmpozitul pe venitLrriie dln investitii care i se va retine persoaneilizice.

3 (20%l O societate platitoare de^ TVA este lnregiskata la inceputul anlrlui 2011 ca avand per
oeciararea 9i plata TVA trimestrul. in luna augusl 201 1 ea realizeaza o achlzrtle ntracomun tare de bunurl
achzitie intracomunitara de bunu pe care o rcalizeaze.
Erplcati ce perioada fiscala trebuie sa foloseasca societatea in 2011

c-AH#e

2Oaa)

socielare

co

rercra e cu seo'u'

BucJ.eSr oer're

ir

Eentru

Este

p-nma

propns'61. o cad"e cL o srp-Elara co.]srrufia


e -ecuperatA'-regra pe ca ea aro.tiz;r'i

oesissurare oe 2OO rrz. avAno o valoare coltab,la toe -veltarl de 75 OOO


Cote de rmpozil pe cladirl stabilita de cake consiliul local a fost de 1%
Se se determine impozitul pe cledire anual datoral de persoan a lu rid ica

120%) Una dhtre componentele registrului contribuabiillor este

La ce se

vectoru ftsca
reler: informatia conlinute in vectorLrlfsca ai unui contribuabr?

DRcPT

(250lo) Definiti condiliile

pe care trebuie sd le indepiineascS intentia de revanzare sau inchirlere pentru ca

o.erat,une sd fie conerciala Exempliflcati.

(25%) SC ,LlR' SRL are trei asociati, respectiv L.lV , N.M. Si V.P., fiecare partcipand a capita ul sociat cu un aport
in rumerar de cate 2 000 lei, adrce un procent din capitalu socialde 33% flecare
lr clauza referitoare la rnodsl de participare la profrt Si pe.deri asocialii au prevazut ca asociaiuL L [,4. sa participe ln
ctapan-e ae 20yo iarcelal!dol, respectvN l\r SiV.P. cuun procent de cate 40% fiecare
clauza rnserata in actul constitutN privind modul de padic pare a asocalitor la proftu 9l p erderrle
=ste:egaie
secretaii?
respunsul

^,,lotivatr

25%)l

ll)e, reprezentant al unei intrepnnderi famliale nu formuleazE cererea dtre oficiu registru ui cofiertulli
renrLr a solicita inregistrarea autoflzarea funcUonarii acesteLa in termenul prevaz!t de OUG nr 4412008 de Sapt:
:: e ae la dala inche eni acoroulut oe const IL ,e
a) Poate fiacoperita aceastA neregularitate?

b) Cum tine contab l(atea reprezentantul lntrepr nderil familiaLe?


c) Care sunt prerogatrvele membriior inirepr nderii famiiia e,

(?5clo) Deflnili firma

Siaraiali care sunt carectereie (tresaturile) acesteia

Varianta:

CONTABILITATE

EC

07

112%) Societatea comercLale ALFA SA obnne oreptu de a pamr o \gvq.4i6.bdntr!,rnvesi Ul in vaioere de 3 0OO teL
iJltenor se prime$le prrn virament bancar s!bvenlra respecive Nraceasta. i.rrbventie se frnanieaza perta
c'ocurarea LnJr ut. aJ rl. ,!a,oare de 1O OO0 te. d.rrara 4orn a I oe .Lrcr'on>&llthi L,r- esre oe 5 anl arncrtza6
il orin
metoda lineara DLlpa primu an de utiliza.e ut talut respeciiv este vandlt ta pretut de 9 O0O Le . ln aceste cond
itii se
restituie pnn bancZ subventia ramasa Plata furnizorul!r se iace prin virament bancar
Sa se inreoistreze in coniabilitaie aceste operatluni, inctusiv amolizarea 9i trecerea ta venit!r a subvente
F entru
rnvestitii, coniorrn OI\,lFP nr 3.055/2009.

(12%) Care

(i2%) Ambalalele care orc!le in sistemul restitui.ii dlrecte ocazloneaz: efectuarea gi inregtsirarea urmaioereto.

s!nl componentele actuale ale situatiitor

financ are anuale conforrn OMFp

nr

3 055i2009?

a) impreuna cu me,Junle achrzr|onate se primesc de ia furn zor amba ale in va oare de 2 ooo

leL,

din care se

b) 15% din iotalul ambalajelor se retin de catte clent, iar 5% sLrnt cjeteriorate drn vina cientLllui lapt pentru
PnmeSte factura fumjzorului.
Cum se inregistreaz: in contabilitate aceste operatii gtind ca se ap ic; O[,,lFp nr. 3 O5S/2009?

restituie

care

se

T27o) Dispu.eli de urmdtoaree informalii bilantiere stoc!r de materi prime 100.000 lei, ajLrst,fl pentru
'deprecierea
stoaurilo. de maierir prime 30 000 lej, produse finite 150.000 ei dlferente de prel (so d debrtor) a pioause

frn(e 20 000 lei, Ium zori debrtor pentr! stocuri 10 O0O lei, cliehti 80 OoC tei, ctient crednori 25.OOO lei coriur la bancl
60000 lei. TVAde recuperai 5.000 lei, ac!uni proprii 15.OOO tei, tL urt de padrcipare deiinute pe termen ung aS OOO
Ie

Preczati mar mea activelorcirculante.

5 (120lo) Societatea ALFA are un capital social in sumd de 5 OOO lei reprezeniand 2.500 acliunr cu o valoare iomlnald
de 2 lei/actiune. Societatea orocedeaza la rescumpararea in vederea anuldrii a unui numar de 5OC a;trLln La un ore:
de r5scumparare de 2 lei/actiune Se diminueaza valoarea capitalulu soc a penlr! actiunt e rAscumpjrete
Se se efeclueze inregist.Srile contabile conform OMFp nr 3.055/2009
6112%) O unitate de expoatare miniera, care aplica lAS, achizlioneazi o banda t.ansportoare in valoare de 4 9oo
lei. estlmand cheltuieli cu demoniarea benzli de 500 Lel. Durata de vtat6 a benzri transporloare este de 9 ani. Vatoarea

aclJal.zata a c_eltuiel'lor oe oe.nontare este oe 212 rer


Cu-n se i.regrsl.eaze aceasta sdlane 'n co-taoi,lare?

'

;-

{12%o) Se cunosc urma-toaJ-.ie informatjr pentru o imobil zare corporala achizit onata ta 01.01.N: pret de cumparare
200 000 lei. taxe vamale 20 000 lei, reducere come.ciali primite 4 OO0 er durai; de utiizare estimata I ani v;loarea
.ezduaia estimata 16 000 lei, metoda de amoftizare lrnea.a. 9tiind ca intr epdnderea apiicetAS l6,imobitizarl
rale" si ce l'n cursul anului N+1 se rnentine estiraaaea pivind vaoarea reztdlaiE. da. se estimeaze durata
:otale de utilizare la 11 an sa se calculeze cheltuiala cu amonizarea aferenta acestu exeacitru valoarea contabiL:
$r

ro

rela

(160/4 sc_vADUVA sRL achizilioneazd ra 12.11.2a11 m,.furi de a sc ]\,IARTINA sRL ra pretuj de achiziiie,
lei penku care primegte o aeducere cornerciale inscnse in facture de 5%. Ulterior la
1A.i2.2A11 vinde tnefturile a prelul de vanzare inciusiv TVA 24% de 18 6C0 lei. Ljlteror facturArii v6nzari acorde
o
eCucere comerciala de 4%. Sa se contabilizeze operatiile pnvrnd achtzitra 9l vanzarea mar{lrior
prezinte
se
Si
ecunoa9terea in contu de profilgr pierderr e celot douE cazuri
nclr.rsiv TVA 24ol0, egal cu 12.400

:ISCALITATE
(20%) O societate achizitioneaze, pe data de 15 decembre 2c10 un utlal VeLoarea contabtta de intrare
este de
,6000 ]er. Cjurata normala de utilizare este de 5ant. in condtt reaorcaa pentru caclju amortzadt fscae a metode
e amodrzare accelerata care este merimea amoatizdrii .,tscale in anul2C1l?
a calcululamodlzeriiacceieiate se va uttltza coia maxirna de amodizare admisa
(2Ao/.)

ane ate obligatta de virare la stat a impozitutu pevenlturitedndcbarzrobtrnutedeoersoanefzc?

I20%) Care sunt cotele de TVA ln Romania,


120%) O societale ^cornercLale cu sediul in Bucuresri detine ln p.opnetaie o cl;dire cu o supGfat, construrtS
?sfesuratd de 20A m'. CEdGa a fost .eevaluata ultrna data in arut 2CO7 la o vatoare de 150 0OO ei Cota de
rpozit pe cl6ciirL stabiiita de catre consiliul ocai a fosl de 1% pentru ci6dirle reevaLuaie Si oe i0% pentru cedirte
:reevaluate
a se oelermrne rmpoz(!l pe cladlre anual ciatorat de persoana j!rid c; in 2011.

5..(20%) Societatea X SRL depune la data de 25 aprilie 2011 decontut cu suma negaivj de taxa pe vatoarea
ad6lgata ln suma de 40.000 lei, fira a solicita 9i ramburcarea acestei surne. La aceeagi datd, societatea mar dep],i!
!r Declaratra 100 in care declara un tmpozit pe proiil datorat de 30 OO0 le, dar pe care nu i achrta
Pcale organui Iscalse efeclueze, din oficiu, cornpensarea celor doud creanle recrproce?
DREPT
1 (2590) S-a constituit o societate cu rlspundere limitatd in care unicul asociat a adus
a capitalul soclal
.
situEt in lntravrlan in localitatea !nde s-a declarat sediulsocial al societetii. Dupa aecerea unu tirmen de Ool

un teren
ani !-sla
-i.I

data inmatric!iarii in registrul come.tului, s-a constatat ci actul constltutiv nu a fost incheiat in forma autenhca
c!ftr prevede art.5 alin. (6) lit a) din Legea nr. 31/1990, republicate modificatd, tormLr andu-se o acuune'll
co0slatarea nul jtelii societatii.
Esle intemeiate actiunea in constatarea nulitalii societalii?

ii

(25%) Stabjliti valoarea de adevar a urm5toarei afirmatri: ,,Creditorii personali ai unui aclionar pot obline instituirea
unuisechestru asigurator asup.a acliunilor pe care le deline la o societate comerciatA
9i, apol, te pot vatorfica pi[

scoalerea lor la v6nzare pentru indestularea creanlelor'.


a) Adevarat;
b) Fals.

3.,125%) Asocialii care au hotarat dizolvarea societelii poi renunla a aceasta, chiar qt dupa publicarea in t\Ionitorul
)la hotarariiadunarii generale e{raordinare a asociatilor?

O'
4 l25ak) Ce elemente (date) trebuie se contine ln mod obligatoriu convocarea actionaritor la adunarea general:?
Motivat rrspunsul.

Varianta: EC 08
CONTABILITATE
1 (120/o) O socieiate presteaza setulcii de curierat pe pan intern 9i internationa. Pe 5 decembre N. consitiut .r.
adninistratie decide ca, i.cepand cu anuarie N+1 sa lichideze aciLviie e eiterne. pe 8 decerible N.
un plan deialiat pentru aplcarea acestei decizii 1n zlele urm:toar s-a procedal ra nformaTea
I11'
personalului as!pra procesului de Testructurare. Se estimeaz: ca pentru Lichidarea
activriatror e\ierne ",""i,rol
t" uo,
chenuieli de 1 000 000 u m
"a{.,"'
Sa se verlfice daci sunt indeplinile condiliile cje constituire a unur provzion ir conformttate cu OMFp n.. 3 055/2OOg

sn;;;^::

2 (:2%) O societate comerciala acorda uneifilale din cadrulgrupulul unimprumltdelC.OOOlepecd.rralade2ani.


cu o doband6 preferenliala de 30% pe an. imprumutul se restitlle l. doua kange egale la sfarg tui iecaru an cE
nC
incaseaza 9i dobanzile anlrale. utterior fitiata a lntrat in stare de falment qi. ci urhare nu s-au ma incasat rata se
dii
anu aldoilea Si dobande aferente ca.e se trec la pierderi. DeconE le se fac pnn banca
lnre!istrati in contabiliiate opereliite

(12%)

in

legatura

cu

obligatiunite emise anienor

elenrenie.

- numaruJ obligaliunilor emise


- valoarea nominale a une obllgatrunl
- valoarea de emisiune a unei obligatiuni

,area de rambursare a unet obligatiuni

in vederea oblinerli unlliaapru mul se c!nosc urmaioarele


20 000 o-c .
10 tei
9,6 lell
10.5 lei;

iaak
- leimenulde rambursare a imprumutuiui
10 ani:
- p.mele de rambursare a irnprumutului se amorii2eaz5 pe durata imprumlriLr[]i
|.ata anuale a dobenzii

Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operati, confo.m OMFp nr 3 C55/2009:


a) c! trer ani inarnte de scadenta se rdscumpera 3.000 de oblgauuni la costut de achlziiie de
alte 2.000 de obligaliuni la cosiu de achizltie de 1O 1 tei/obliqatiune.
!r oblga!,unie rorare rascunp3rate se anuleaze.
.12%) in legefud cu echipamentur
')aeratiile
economice care pivesci

de rucru ce se achizitioneazE de a

rerr

1O

, se efectueazS

75 lei/obtigatiune

$j

se inreo srreaza

)) cheituielile de transport-aprovizionare s!nt de 4.000 lei, fiind facturate de o uniGte specialzata:


)r predarea crtre salariati, in baza tabeelor intocrn te in acesi sens a 3oolo oin loill de bunlri cumperaG anterori
jalaaatii suporta 50% din costi
jt repartizarea cheltuielilor de transpor.i-aprovi2 onare afeiente echtpamentului e ibeaat
in exp oatare
)!m se inregistreazS in contabllltate acesle operatii?

(i2%) O socletate cornercralS cu amanuntut achizitioneaz6 nrarfuri pe baza iacturi pfetu de cLrmparare 4OO ei,
abar ?o/c, sccnt de deconlate 1o/o,IvA 24% socretalea trne evrdenta madL.rr lor la pret cu amanuntul (rnclus v TVA)
r
Jitiile in care cola de adaos comerclal esle de 300/0 care este prelul cu amanuntul (lncLusiv TVA) al rnarfu;ilor

chrzrtronate?

(T270) Societatea comerciala BETA SA are in stoc la inceoutul perioadei de gestrune


sold initial produse finlte 2.500 lei (evaluate la cost de productie);
sold inllial produciie in curs 1.000 lei (evaluatA Ia cost de producte)
r aursul penoaderau loc operaliilel
obtine.ea 9i preda.ea la depozti a produselor finite conform bonuri or de predare la costul de prodLrcl e de 5 O0O lel
vanzarea de produse finite conform facturii, la prelul de vanzare de 4 000 lei, lvA 24% costut productie vandute
aie de 3 500 lej La sfargitul perioader de gestiune. in urma inventarierii, se constata urmatoare e so duri faDi ce
so'd frna'bptrc produse fir're ! 550 te..
sold final fapt c productte in curs 8OO lei

se contabilizeze operatjile de mai sus 9i se se prezinte srtualia in cont! te de stoc aiind ce


r.eloaa .ver'ta-Llur tnre-rrtell

zea7A

lntreDrLnde!.ea

{i2%) Dispuneti de urmetoare e date: proiit net inainte de impozltare 1.350 ter, che iurelL cLr amo.trzarea 270 le
nr.luarea creantei clienti 90 lei: cregtere cheltuiel in avans 36 lei, cregtere dato furnrzor 120 e otatr rdozt.dc
ofrt 540 eLt platr pnvrnd: achizjtia de lerenuri 300 lel achizilia unel cladiri450 ler, achlzrtra de ..as nr ut ale nsfa aj
0lei imprumutur incasate din emisiunea deobligati!n 120 ei dlvrdenoe plettte aferente actvtit oefnantare3i2

I se ca culeze fl!rxurile nete de numerar pentTu activitdti e de exp


S tuat a flLrxUarlor de trezo.-oiF"

oalare inveslitii s finantare, 1r coniormtate clr IAS

115%j Scc etaree comercrale ALFA SA contribue cu apofi ln natura a cagitaul socLa al BEiA SA in urriatoarele
acnrzrtie le Lntrarea rrnobilzarii corporale 6 000 eL amodzaree acumLJlat6 i 2!0 eL durata dE

rOitr ccstul de

le

65 tei actiunea. Actiunile remunerate sunt prim(e

aciriJnrle sunl vandLtte a prelul de 75 lei/aclrune.


-eenunerarea
aportului 9l vanzarea actiunilor.

in regira de actiunl deirnute ia entit:lle afilaie Olpa

sa se

anr.
contabilizeze operatiile pflvrnd contr bulra apcftLrtLri'

:ISCALITATE

(200/ol

ie
l5

Ladatadelmarlle2Oll,osocietateachzllioneaz5ocladirepenkLL extrnderea aclivit6lil Vaoarea contebila

nkare este de 2.000.000 lei. d!rata normale de utillzare este de 4C ani


se calculeze amortizarea fiscala pentru an!l 2011

(20%l O persoane izlca autorlzatS desfeload o activrtaie comerciale pentru care venitul nel se determin5 in
real La sfar$itulanului20ll ea inregistreaza urmetoare e valori in contabilitatea in paftida srmpla
- venituri din vanzari de marfuri = 120.000 lei;
= 80.000 leii
- chelluielicu marfurile
- cheltuieli cu personalul = 5.600 leii
- cheJtuielicu acorda.ea in bania uner burse private =..800 leii
- chelturelicu impozitul pe venit plelt aniicipat = 1.500 Lei.
)eteminati impozltulpe venii datorat pentru intregul an 2011.
!9!l: Activitatea desfagurata de PFA este independenta.

;rsiem

) (20%) SC GAI\.,lA SRL, cu sediuL in Ploie$U, RomAnia, inregiskate ln scopurr de TVA in Romanra. ivreazS c5tre
io. 3tea ALFA, care beneficiaza de regimul special penlru lntreprinderi mic conforrn egis atei din Ungana, iructe in
/arecre de 15 000 lei, fAra TVA. Fructele sunt transportate din Romanra in llngaria de cefe ALFA
lare esie suma TVA sau rnenliunea pe care o trece pe facture SC GAIIA SRL? Argumentaii

(zColo)

jn cooformitate cu prevederlle Codului llscal

,lmpoziie gitaxe ocale" delinerea de celre o persoana fizice

r .nai mlit de doua cladin in proprieiate o oblige pe aceasta la plata unui irnpozit difeai lala de situatia in care
;rngura cladire? Daci da, care este majorarea de impozit giin ce condltii?

deline

(20%) Este permis, conform Codului de proced!r5 fiscala, ca plata datoriei flscale sd fie efectuata de alta persoana

iec6t debitorul?
)REPT
(25%) Aratati ce efecte produce inregisharea in registrulcorne4ulu a firmei 9i a celorlalte date cu privire la calitatea
le comerciant a ceJui care sohcite inregrstrarea
(25%) Stabiliti valoarea de adever a urmetoarel afirmaliir ,,Filiala reprezhtd sedlLr secLrnda;al socieEtr comercLale

-rama''

a) adeveral

b)fals.
4ctvalrsolulia
l2r%) Care sunt efectele hotararii judecdtore$ti a e inchideri proceduri fa imeniului?
(25%) lndicati situauie in care la constituirea soclet:li pe acliun , ludecatorul delegai a oficiul registrului comeriulur
umegre Lrnul sau mai mulli expe4i dln lista expe4ilor autofl?ali pentru efectuarea uner expeftize

Varianta:

EC

09

CONTABILITATE
1 (i2%) O socielate comerclala ernite lOOOO de obttqatruni catBse iand lavdoarea nomrnaLd de 10 le/bLrcate
Dobanc; anuala este de 45%. Dupa un an. oo rgat u nrti se rascu\foSrt E9AtEiiea nominale tar apoi se anu
Atalv,:'za'ea cal $i cumpara'ea obrigatrJr lo- o.ec.- 9r p ara oob\t:e _eeide3rd cL ^1,-e.a_
Sa se nregrstrezei'] contao hrate ooe'a\rle

tel!

(12%) O societale comerciale parlicipa cu 51% la consttuirea caprtalulu socialal uner enhtat afL|ate n acest s.^.
se efectueaze 9i se inregistreaza urmeioarele operatirl
a) se subscriu gisepletesc prin viramenl l.O0O de acti!ni care au valoarea nomlnala de 5O ei/acti!ne 9i vaioarea
de
e-rsure de 60 lei/actiune
b) lnitatea ernitentE ii acorda dividende de 50% pentr! pflmuL an, dupe care rascumpara 3OO de act!n la prelut de
62 leiiactiune alte 200 de actiuni la pretul de 49 lei/acttune.
AretaU cum se inregisireaza in contabilitate aceste operatii conform OtIFP nr 3.C55/2OOg

3 (12%) in legatu16 cu amenajerea unui teren se efectueazS 9i se inregistreaz6 lfmetoarele operat


a) acordaree unui avans de 20 000 lei, TVA 24olo pe baza facturii primite in acest sens:
b) prihirea in acela9i exercitiu a iacturii inale aferente lucreriior executate de te(, in vaioare de 10C000
cl ario(izarea aferenta primilor doi ani de exploatare, c!noscAnd ca valoarea investiiie se va

lei,

TVA

recr.rpera pe o Derioada

J ani:

d) van2area amenajarii la inceputul cellri de-al treilea an. la un prel mai mare cu 1O% decat
neamod.,izd;,, Tl A 24a/o Cum se inregistreaze in contabtiitate acesie operatii?

va oarea r5masE

(12%) Ain balanta de venficere a conturilor incheiatz la 31 12.N rezulta urmetoa.ele sodu aie conturtor de mai
los: cont 41 1 1 = 20.000 ]ei, cont 413 = 16.000 tei, cont 418 = 4.000 lei, cont 419 = 7.000 lel cont425 = 3.000 tei. cont
491 = 2 000 lei, cont 5187 = 4.000 iel.
Delemrnat rnafl mea creal!elo. intreprrndelr.

l12a/r) in exercitiul N, inkeprlnderea ALFA ii pldte$te intreprnderii BETA chria aferenu exercliltui curent
u.m:torrlor2anipentruundepozitinchinat.Chiriaanualeestedel0000el(senegijeazeTVA)

$r

Ca.e este incldenta apliceril p(ncipiului independenler exerciljilor ln contabiliiatea sccieialito. ALFA 9t BETA,

(120lo) Pedata de 10 decembrie N, societatea A vinde mdrfur in urmdtoarele condjlii: pret de vanzare 70.000 u.m
ccslui rne,{urilor vendute 62.000 u.m. Creditut acordat nu depagegte duratele obi$n!lie de crcdliare
56 se contabilEeze opetia de vanzare in conformitaie cLJ AS 18 ,Venituri"

7112%) Societatea M acord, illalei sale F pe 01 07.N un imprurnut de 100001ei pe o perioadd de 4 ani rarnbursabit
in I'an9e egale, cu o rate anuala a dobanziide 10olo
CL, /a ii afectat contul de profit gipierdere al anului N atal pent.u socetatea M cal 9 pentru filiaja sa?

(16'10) O entitate reevalueaza un utiiaja ceruivaloare nitralala3T.12.N-3estede100000 lei, lardurata de ltilizare


3conomice este de 10 ani. La 3'1.12.N reevalueazd utilajul, valoarea juste fiind de 87 500 le . D!p, 2 ani de t6 prima
'eevaluare se efectueaze cea de-a doua reevalirare valoarea just6 find de 40 000 lel [retoda de iratare a amortizefl
,cumulate este cea a eliminSrii din valoarea contabild.
;5 se contabilizeze operaliie specifice privind recunoagterea rezultatulur reevaluSrii gl tratamentuL rezerve din
eevaluare pane la casarea acUvului.

:]SCALITATE

(20%)incursll anulll 20ll,dupaaprobareabilaniuluicontabilaferentanLrul2OlO la o societate comerciad avern


rrmatoarea situatie:
Profit net de repartizat sub iorma de dividende
30C.0001er
Capltal social sLlbscris 9i vdrsat
30 C00 le
I)r, carc:
Asociat A / Persoan6 lurdtc6 romen,
25 000lel
Asociat B / Persoani fizid romana
5 000 ler
Asociatul A deline padiLe sociale incepand cu anul2000
;a se deternrine surna divldendelor care trebule incasate de cetre frecare asociat !i a mpozitulur pe d vrdende retrnut
e Sccreiatea comerciaia.
(20%l O persoanA fizice erlatlzate desfiEoare o activitate comerciala peniru care ven(u nel se determtra ir
real La sfargituJ anLrlui 2011 ea inreg slreaza urm,toarele va or in co4tabilitatea in paftide Simpla:
- venitufl din vanzari de m3du. = 120 000 leil
- cneltuiel cu mSrfurie = 80 000lei,

rstem

- cheJtriel c! acordarea ln banl a unei burse private = 4 800 Leii


- cheltuiel c! impozitul pe venit plaiii anticipat = 1.500 lei.

Celerminatr d;ferenla de impozit de plati sau de recupe.at pentru intregul an 201'1

\Q!!

Activitatea desfdlurat6 de PFA este independentd.

(20%) SC BETA SRL cu sediul in Buzzu, consideratA intreprlndere mcE neinreg stratd in sccpur de TVA in
ti inregistraia in scoouri de TVA in Franta, mobilier in vajoare de 2 5. OOO
euro Prcdusele vor fi transportate din Franta in Romanra. Este prma achizrtie intracomLrn tai; de bunur a BETA
Romania, achi2ilioneazi de la ALFA, stabilite

SRL
Descnetr obligatirLe socjeElii BETA SRL din punct de vedere
.e 1 euro = 4.3 lei.

(20%)

in conformitate cu prevederile Codului

fisceL

a TVA pentru

-,lmpozte

Iranspo.t scrrtite la plaia impozitLrlui?


oaca da, care sunt principalele categorii de m0loace de transpofi?

120olo)

Care este terrnenulde deplrnere a

rJnel co ntesialri impotr v a

Si

aceaste tranzactle Curs!l de schtmb este

taxe ocale", existS categori de mijloace

de

unuiact de executare silite alorganulrrlirscat,

)REPT
1 (25%) Aretail care este momentul de la care se calcuieaze termenlrl de 3 ant prevdzut de art 67 a in (5) din Leoea
1r /1990, republicata gi modificata, privind prescripla dreptulur material la actune a asociarior pentru piata
i vroer]delor.
(25olc) Societatea comerciala ,Carol" SA a inceput sd dist.ibuie dividende actionarilor pentru anul 2004 incepahd cu
iata de 4 madLe 2005. Aclionerul A.lV., constatand ca n!-9i primegte drvidendele a acilonat in ludecate societatea

)omercia e, ia data de 17 aprille 2005.


)e a ce date poale cere 9i dobanzi de intarziere? Argumentati solulla

(25%) in actLrl consiitutiv al SC ,,1' SRL s-a prevdzui ca modificarea acrului constitutiv poate
rsociatrior care reprezrnt6 majoritatea caiilicat6 a capitalului socia

fi decisA cu votul

wand in vedere dispozitia cuprinsS in a.t. 192 din Legea nr.3'1/1990 replbllcata 9i modfrcau, hotErarea de
'lodifica.e a actulu constitutiv trebuie sa fie adoptata de tot asoclalii?
(25ol") intr-o societate in nume colectiv, constituiia cu cinci asocali unu dintre ace$tia a hotdrat sa-9i cesioneze
a(iE sociale pe care le detine la societate uneite4e persoane gtiind ca in actulconstituiiv s-a prevazut postbiLitatea

entr! fieca.e asocial de a transmrte liber pa4ile soc aie unor persoane din afara societelii.
s-a prevezut in actul consiitutiv aceasta pos biitaie. totug do drntre asociati s-au opus adoprir hotE.Srii
dunarij oenele a asocratilor penttu modificarea actulLr constitutiv, in sensul primiri in societate a te(el peasoane

jei

es onate

sie legale atitudinea celor doi asociali de a se opune adopiari unei hotar6ri a adlln;rir generae a asocratitor de
i a partilor sociale une terte persoane? Motivat raspunsul.

?s

Varianta:

Ec 1o
a-,,,6!'-n

CONTABILITATE
.129") Se oa! urmatoaree oate soc.etatea A a.e u- caprB sociABve sat ir Ioia,tate otvzet
lO0C0oe
c- !atoarea ronrnate de ,eu act,Jre Se 1ot6-asre nalorarea ca\fu,atEt$t5
aoon eo
lirlai evaluat la 1 4OO lei. in sch mbuL acestur apori se emri 1 oo0 de
":"-r"t
proprii esre
oe .t 4-6i6
le fr"d reprezentate. oe 'anga capiraru soc. de .eze-ve e consr'ru &$La_;r9d;oitaturitor
.4
eNl6,6rate r sJni oe O0O e. -oto.-,o
societatea a pldtit in numerar suma de 20 le reprezent5nd cheltuiell pentr! em siunea no or ac! Lln
lnregistrat in co.tabil(ate ooeraliunile legate de apo.t.

'

'

j,'-r-r.

2 (i2%)Sevend unuiclient merfuri

pe baza de aviz de insolire a mAr{it, in vacarede l OOO te,TVA24%,


i,rlocmesie gifaciura. Deconterlle se fac prin banca.
Se se inregrstreze aceste operatii in contabilitatea ambelor socreteti, conform OMFP nr 3 055/2009

ulteriorse

(12%) Cum se vor inregrstra in coniabilitate urmrioarele operalii e.onom ce (se aplicS OMFP nr 3 055/2009):
a) reparalia a 5 SOV-uri efectuatl de o firm6 specializaE, a c5rei cost facturat esie de 70O lei/buca\A,T\jA,24ya.,

b)trirn(erea de matrite la terti penkuafi prelucrale invaioarede5O0O

20% d n vaioarea matri(elat, fVA24oA

e, costulfacturat al prelucrarii reprezentend

(12%) O intreprindere prezinta urmatoarele informatil Drvind stoculde produse finite: siociniial 2.OOC Lei, producte
20 000 lei; vanzari de produse finite 31.248 tei, nctusiv TVA 24% societatea practicA un adaos de 2O%o si;c
de produse delerminat la inventarul fizlc gOO lei
Ce valoare prezht, ln bilant stoculde produse fin te,

clreita

\12a/o)

Un echipament tehnic echlzitionat in anu 2008 ta vajoarea de 10.000

(coeilcient de amonizare degreslva = 2) este evaluat la sfargiiul anului

20i0

teL amorirzabit

degrestv

in

(duDa 3 ani de utiizare) la valoarea

ani

justa

oe 6 000lei.
Daca se aolica metoda reevalLrarli vatorii brute, care vor fi efecteie 1n situaliile financiare?

(12%)O societate din rnduska pekoliera a instalat o rafn5rie De un teren inchi.iat in conkact se precLzeazE ca a
siarsitul perioadei de inchiriere raflneria va fi mutaie intr-o aitd locaie strategrce. Se esiimeaze ca penku mutarea

,alnarie su^r.ecesare c.lellurelide 2OO OO0 L.m


Sa se ve fice dac, sunt indeplinrte conditiile de constituire a

Lrnui prov z on 1n conformitaie

c!

OI\4FP

nr 3.055/2OO9

7 (i2%)

Drspunetide urm:toare e informat i referitoare la tranzactiile efectuate de o intreprindere comerc ata in curs!l
oe1oade| s-a acordat unei intreprinderi asoctate dtn cadrul g.upu ul un impaumut pe teimen lung in valoare de .t O OO0
u.n s-a! emrs Si incasat Ia valoarea nomrnala obligaiiuni in valoare de 15 000 u m; s-a efectual o ptate de 6_000
! m reprezentand o rati drntr-un contract de leasing financiar s-a lncasat s!ma de 3.000 u.m. reprezentand dobanda
aierent6 unui imprurn\rt pe termen ung acordat uneifllia e.
ndrcati care este, conform IAS 7 ,,S tualia Iluxullor de kezorer e", fluxul de nurnerar din act vitatea de f nantare

i%) Sa se calc!leze costul de produclle costLJI de subactvrtate. marja brutd rezultai! lota in baza
urmatoareior date cheltu elidirecte, produsulA 6 000 lei; produsuL B 4 000 lei; cheltule i indirecte de producie 2 OOO
ler din care variabile 1.500 lei; cheltuieli generale de administra!e l.00O lei gradul de aciivriate (folos re a capacitatii
icrmale de produclie) 80%, produclra in curs de execute la sfargitul peroadei, produs A,200 lei productia finita,
.'odus A,2.000 t, produs B 1000 t; productia v6nduta, proous A, 1800 t. produs B, 1.C00 preiul de vahzare
rrodus A,6lel: produs B, 6,20 lei.

TISCALITATE

1 {20%) in categoria contribuabililor impozitului pe proflt intrd li persoanele Juridice romaine


Jescreli caiegoriile de persoane juridlce romene care datoreazd rrnpozit pe profit precum 9i sfera de cuDnndere a
mpozitului cjatorat de aceste persoane.

(20%) O persoana fizici este angajata la o societate comerc ala cu contract ndiv dual de
)aza acestuia obhne Urmatoarele venitun in l!na ap,lie2A11:
- salanu de baza de 2 500 lei
- indemnrzale de conducere de 10% d n salarulde baze
- lrchete cadou peotau sirbdloarea de Pagle. in va oare de 15C te

murc; cu timp normat pe

(persoana izice arc un copllminor)i


- un strlnulent in naturd reprezentat de 10 k9 carne evaiuaie a !n pret fAra TVA de 10 le/kg,
- o rndernnrzalie de deplasare pentru o deplasare ln nleres de serv ciu in afara localiietii in valcarede 100
lei

)etermtnall venrtul

brL.rt

ai persoanei frzice

120%1 SC GAMA SRL. stabilita i lnregistat, in scop de TVA in Roran a transpcde tre impr ma.te produse de
ceasia ra c expozrtre de iehnologie care are oc in Franta DupE expozte impririaite e sunt eduse lnapor i.

..aanra

(20%) Precizati produsele pentru care se aptice accize armonizaie

(20%) Care sunl elementele princrpale pe care trebuie se le cuprinda o contestatie


formulaie lmpotriva unui

adc,nnrstrativ f iscal?

act

OREPT
1 (25%) Prin ce mijloace se face convocarea actionarilor cend toate actiunile sunt nominatrve? Ivlotivat sotuua

(25%)

SC.VL" esteo socretate pe actruni cu uncapital sociat de 90 0OO lei divizat in 9.OOO aclilni a cate 1OO ter
celor crnc act onari :n mod ega.
atribuhe
I.ee.e,
ln decurs de 3 anide la constituirea sa activitatea societ6lii a fost profitabila, aceasta achizilionend treiterenuri,
doue
clediri 9i aparature de birou, asttel incat adunarea gener;ld extraordinara a hotaret marorarea capitatuiui sociat
emisiune de noiactiunicu primd de emisilne, valoarea unei actiuni devenlnd 'l.OOO lei Totodata. actronarii au h61!1ji
ca echilarea actiun,lor emise cu p.im: sa se faca tn propo(ie de 30% in momentu subscrierii
lidiferenla in terms[6-"
3 anr
Este legala hotdrerea de majorare a capitalului socialin conditiile stabilte de actionari?

;;;

(25%) lndicali cel putin patrlt cauze de n!titate a u nei societali i nrnatr

''5"h) Cehd se po6te retrage un actionar al unei societ5li pe actiuni 9i care este procedura in acest caz? [iotivati

sL -..a

cu

late.

Varianta:

EC

11

CONTABILITATE
(12%) O sooetare comercrala hotaragte se i$,rodern,zeze rehno.ogra o4lBor:cdt.b a +nd produs Un alea ach,lr
i: numerar un avansde 5 OOO Ie, (TVA lnclusi) unur.nstlutde prorecla'e ca.\'gao6*P]rjcFa" e ae dezvoltare
f,natrzarea,uc.ari'or. r,lstrtutu. faciureazd oocsTellalra a vatoarea oe 2O OONp., fVA aro4. acestea -rmaro
receptronare Deconta'ea fact-nr se 'ace pr,r oa-ca r,na.ldL-se sea-ra oe ava^Nrfi;al C.leltJte tle oe oezvalta;;

'

n;l:;
ll"il

se amortEeaza In 20 de l!ni.
Sa se inregistreze in contabilitaie aceste operatrunL. rnclusiv amort zarea lunara a cheltuielilor de dezvoltare
scoalerea din evident, a cheltuLelilor amodizate

Sr

{12%) O societale comerciEE efectueaza giinregistreazA in contabllitate operatille economrce care privesc

a) acordarea unli imprumut in lei in sum6 de 10.000 lei unei societetL in capitalul careia se dettne o pa(icipaUe.
iciprulnutut esie acordat pe o perioada de 2 ani, cu dooande de 20%;
b) dobanda:
c) rambursarea la scadentS a lmprumltului 9l incasarea dobanzir aferente
Cum se inregistreaz, in contabilitale aceste operatii conform OMFP nr 3 055/2009?

(12olo) Utilizandu-se metoda inventarulur permanent 9i pretul presiabilrt ca pre! de evtdenlA se se inregtstreze
operatiile (se aplica OMFP nr. 3 055/2009)i
a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscand: pretul facturat de furnizcr de 20 000 ei, pretul standarC de

)0 ler IiTVA de 2470;

b)

echrparnentul este distriburl integral salariatilor, care suporta 50%


repartizarea diferenlelor de pre! aferente.

dln costuri, inregistrendu-se totodatA

9l

utilajin exercitiul N'2 la preiulde 25.000 lei durata 5 ani, amortizabil linear. in
anide funclionare) are lcc reevaluarea utilajului la valoarea jusia de 18 000lei
Prearzaf efectele generate in exercitiul N privind plusul de valoare rezultai in cond liile aplicaril rnelodei de reevaluare
(

12%) Societatea X a achizitionat un

exerotrul N (dup6

pnn cregterea valorii contabiLe nete

l12o/o) La 31 decembrie N se cunosc urmetoarele valori contabile: cont 3C1 : 20.000 !r m , cont 391 = 8.000 u.m ,
ccnl 371 = 30 000 u.m. La 31 decembrie N-1 valorile contabile suni: cont 3C1 = 21.000 u.m. Si cont 371 = 35 OOO
u dr , iar ce e de inventar: cont 301 = 21.000 u m. Si cont 371 = 30.000 u.m
Care sunt efectele in situaliile financiare aie anului N+1?

(1270) in tuna februarie exerci-tiul N, o societate a fost actionala in instanid ce cetre un fosi angalat. RecLamantut
lclicjta despSgubiri pentru daunele suferite in timpul uner accidenEr in perioada in care llcra pentru societate,
tuslrnand cA aceasta nu a respectat regulile previzute de legislalia in dofieniu protectei munci.La3l 12.N, avocatii
iocrelalii sunt de parere ce aceasta n! va fi fecuta responsabila La 31 12N+1, tnand contde evolutia procesutui,
lvocatrr considera ce socreiatea va fi fdcuta raspunzatoare 9i va irebui sa plaleasce despagubiri in vatoare de
;Ca ^10 u m

ie --. veflfice dac,

sLrnt

indeplinite condiliile de consttuire a unu provizion

-. 31 12 N gila 31.12.N+1.

1n

conformitate

c!

OMFP

nr 3.055/2009,

'

r12i6) Dispunelide datele: profil net 3.000 lei; cheltuieli c! amonrzarea 900 lei, venitun din rnvesti|i fin a ncia re 2.700
stocui: Sold intial 10.000 e, 9i final 8000 lei; clienti: sold inrtia 6000 ei 9L fnal 4000 le;iurnzor| sold intiat
.500 lei ti inal 500 leit impozit pe protit datoratr sold inilal 1.300 ler 9r fnal 200 ei dividende platite legate de
xploatare aferente anuiui curent 1.000 lei.
;ontorm IAS 7
fluxurilor de trezorerie', calculali fuxul de trezorerie provenil din exploatare
"Situatia

:r

(16%) Enumerali cele noud principri contabile generale formulate in tabla de materli a reglementarilo. contabile
lntorme cu direclivele eu.opene. Cum se explica renUntarea la Formalizarea explicita, in unele cedide contabiljtate,
ciusiv ln,.Cadrul general conceptual pentru raportarea financia.a", a prncipiului contabrlitetii de angalament6?
ISCALITATE
{20olo) Cum se calcuieaza amortizarea fiscale prin

lecare dintre cee tre metode de amodrzare (lireara oegresiva

accelerata),
{20%) O persoan5 frzicd este angajata la o societate comercrale cu contracl individua de munc6 cu timp normat.
-. baza acestuia obtine urmStoarele venituri in una apriiie 20111
- salariu de baza de 2 500lei,
- indemnrzalre de conducere de 1oyo din salariul de baza;
- trchete cadou pentru sArbetoarea de Pa$te, in valoare de 15c le (pe$oana fzice are un ccpi m no,
- un stimulent ln natLrr5 reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pret fdr5 TVA de 10 erkg
- o rndernnizalie de deplasare pentru o deplasare in inleres de se.vrc! in afara localtati. in va oare ce 1CC
ler

Sele'minatt ,mpozrtul pe venrt aferert velir,rrJ. sala-6 obt.]ulde persoala 12c5. i1 cazJl :'r ca-e corsoe'd- e,ot.lo
oe contfloLlri ino,vrduale CAS 10 5ol0, CASS - 5.50'0. Somal - O 5o/o ap rcao e ,a ve riur o.Lt (valor e co llriouttt
lrnDozitului se rotunjesc la intreg).

l;!:

(20%) Care este documentuL in baza ceruia se colecteaz; TVA in cazul unei livrari ceke sine?

(20%) Precizali termenul la care trebuie depusa declaralta de accize.

{20yo) Codul de procedure fiscala prevede un termen specialpentru depunerea contesiatiel.

Care este acest lermen Siin ce

sltlatii se aplica?

DREPT

1 (250lo) La data de 30 august 2004, Tribunalul Bucuregiia constatat nulitatea SC


SA peniru ca lipsea
"[,,IONDOMAR'
d n acirl constilutiv prevederea referiioare la aporturile asociatilor, fiind meniionai
doar capitalul soca. Sociei6g66
flsese inmatricuhta in rcgjstrul comertului la data de 1 septembrie 2000 9i incheiase cu mai mulie societeti

ccherciale contracte de livrare de produse (cherestea) peniru care mal avea de incasat o parte din pre!
Nulitatea societ5tii p.oduce efecte asupra oontractelor incheiate p6na la data constateriei? Care esie calea de atac
indleptata impotnva incheierilor pronunlate de judecatorul delegat p.ivitoare la inmatricularea sau la orce alte
inregistrari in registrulcomertuluigi in ce termen se exercitA?

%) Care sunt co nd itiile legale pe care trebu ie se b indep lineasce o persoa


lesemnalt ca administrator judicrar in cadrul procedurii inso venlei?

n: flzice

sa

u j! rid ca pentrLr

fi

(25'lo) O societate comerclal6,,,lmpex" SRL, are ca obiect de activitate mentlonat in actul constitutv numai
:omercializarea de adicole de lmbrecdminte. in urma unei verificerl efectuate la locul desfdturerli comertului, se
:onsiat5 ce SC ,lmpex" SRL comercializeaze Si produse alrmentare.

:e sancliune i se aplica societalii

1256/0)

15120061

Si cine declard

aceas sancliune?

Carc sunt categoriile de creante bugetare exceptate de la procedlra de verificare prevrzltd de Legea nr.

Variantar
CONTABILITATE

'(i2%)

SocretateaVarecaoita,L.soca'or-,]atdrn6O0Ooeactun

cL va oatd ndln-ala"oql OOO.

,oereiati a asooalrlor decroe acoperrrea Jner oreroer, orovenrte o n exe-cr!.re II\R-te{:o oAc:a6 ce
enularea a 10 actuni
Sa se contabjLrzeze dimin!area cap talulul soclal conform Ol,'4FP nr 3 055/2009.

':

r
000

\12o/a) Se Irimite un lot de produse finite inregistGt la costirl cje produclie de 2 C00 ier pentru a fr
coos gnatie la prelul de 3 000 le. DupA vanzarea produse or, se trimite factura 9i se lncaseaze in numerar
lrregisirali in contabilitate aceste operatiiconlorm OMFP nr. 3.055/2009.

EC

12

adJnarea

'n

pfin

vaodut

in

(12olo)Vanzarea unui litilal cu plata in rate ocazroneaz5 efectuarea giin.egistrarea ooeratiior de mailos:
a) factuGrea activului vandut, in condiliile incasarii unui avans de 25% din orelul nesocrat de 200.000 lei, exclusiv
TVA. cu o dobendS totale de 40.000 lei, TVA 240l"i
b) incasarea pnn virarnent a avansului acceptat de cumparatori
c) scaderea din evidenl! a utilaiului, a cerui valoare de intrare este de 400 00C lei. amodizata in propo+ie de 557o
C.r- se inregrslreaze i' coltaorltale aceste ooeral.,

contabilitate operatiile de maijos re{eritoare la aprovizionarea cu valorl malenele.


_umpararea unor materiale auxiliare facturaie le valoarea de 50 000 et, tefiiza de 2o/o,'fV A 24o/a,
,rJbscderea unuibjlet la ordin pentru datoria consiituite b opelia antenoarai
c) achitarea obligaliei de 8 500 $ faF de un partener exiern de la care s-a achizilionat un utilaj, cunoscand ce la
efectua.ea impo(ului cursul de schimb a fost de 2,8 lei/$, iar la momentul plelii a inregistrat o scederc c'r 7a/r
d) recep-tionarea. fera factur:, a 5OO kg de matene prima din sortul A la pretul unitar de 75 lei, TVA 24%:
el solutdnarea obligatiei comerciale de 30.OOO lei, avandu-se in vedere ca ln luna anierioara s-a acordal f!rnizor'uiui
un avans de 10% (TVA inclus6), iar diferenta este achitaE cu numerar.
(120lo) Se se inregistreze in

:r

l,

(12%) Se cumpara un uulaj in anul 2007 la prelul de 248000 ei, inclusiv TVA. Receptionarea 9i punerea in
functr!ne au loc la inceputLrl anului 2008.
Cum vorfi afectate siluatiile linanciare ale anului2007?
(12%) La 10.02.N, societatea ALFA vrnde !n stoc de martufl la preiul de vSnzare de 1 00! lei TVA 24% in baza
avizutui de insotire; costut merfurilor vandute este de 800 ei. 0up5 o saptamana se intocme9ie 9i se remite clientului
factura rar aceasta cuprinde un prel de 900 ler, TVA 24%
Sa se contabilizeze vanzarea 9i remrterea u{terioare a facturii

7 l12ok) SC ABC SA deiine un leren cu o valoare contabilS de 900000 lei La sfarlitul exercilLrlui N, terenui este
reevarual la '1 200.000 lei La sfargitul exercitiului N+3, terenul este reevaluat la valoareajus:6 cie
100 000 lei.
rm IAS '16 ,,lmobijizari corporale', care este valoarea rezerve d n reevaluare la sfeG tu anulul N'3?

i
Ca
8 (160/0) in ce mAsure aplicarea princLpiului prudentei
frnanoare in perioadele ulterioare

intr-o perioade conduce la supraeva uarea performaniei


un rezultat care nu poate fidescris drepi prudent,

FISCALITATE
1 (20%) oati trej exernple de chelluieli deductibile la determinarea profitulul impozabil, lndiferent de nivelui lor.

(20aA) O gercaane fizic5 obtine ln anul 2011 urmdtoarele venituri brute din dobanzii

a) 1.000lei la un cont curent:


b) 2.000 lei la un depozit pe 3 ani, constitu( la 30.10.2008,'
c) 500 lei la obligatl!ni municipale
)elerminaii impoztl.Jl pe veniturile din investiliicare I se va retine persoanei fizlce.
{20%) SC ALFA SRL. stabilrta !i inregistratd ln scop de TVA ln Romania, presteaza servicii de consu tante in
cmeniut contabil pentru beneiciarul GAlvlA, persoan3 Juridica stabilte in Polonia 9r lnregrstrata ir sccp de TVA in
'10 000 e, prei farE TVA.
'cLonra sicare nu are niciun sediu fix in Romenia Servicrul iacturat este in valoare de
I'ecrzatr regLmul de TVA apjicabil 9i obligatiile declaratrve ae SC ALFA SRL refentoare la aceastd ooeratiune
rgumentatr
(2oolor Ce este un antrepozil flscal

in domenlul acclzelor?

zA"k] Codul de procedur, fiscale reg ementeaz5 dreptul contribuabihlor la o dob6nda pentru sumele de restrtuit
?r de rambursat de la Duget, daca restituirea sail rambursarea nu se face i,'i termetu legal pentru solutiotarea
:!'enlor conlibuabililor termen stabilit de aceLagi act normatlv
ar este nrvelur acesteldobanz,

DREPT
1 (25%) Crne poale solicila radierea din regislru come4ului a inmaklcularilor sau a mentiunilor efectuate?

(250lo) Consiliul de administra|e at SC .XM" SA cu sediut in Bucure$t, a hoier;t cu unanimbte de votui infiintarea
!ner sucursale a societalii in fiunicipiul Bragov.
Aciionarir societalii au solicitat instanlei de judecata anularea deciziei consiliulu de administratie, conslderand
ce
numai adunarea generali extraordinara a actiona.ior are dreptul se decidA 1nfirn\area unor sedl secundare
aLe

societatii, cum ar fia unei sucursale.


Presedintele consiliulur de administratie

a invocat in aperare prevederile din actul constitutiv ln care aclionarli


prev:zul delegarea alributiilor adunarii generaLe extraordrnare a actionarilor consiLiului de admin stratle, careau
a
acl'onat asde, in virtulea grln aplicarea aciului consrhuriv al soc.et:ti.
r'orararea consi,rdlLr de ad.nrnrarralie este legalST

l25a/.)La data de 15 iulie 2005 s-a incheiat coniractulde cesiune de actiuni prin care M.N. a cestonatluiV.D. un
nuarar de 10 actiuoi in valoare totaE de 100 lei. Prin hoterarea AGA din 15 martie 2006 s-a aprobat distribuirea
drvidendeior aferente exercitiului financiar aL anului 2005, fiecare aclionar urmand se primeascb dividende in fLrnctie
de nurnSrulde acliunidelinute 9i de cota de participare la capitalul social.
Pentru exercitiul finenciar al anului 2005, divjdendele aferenie celor 1O acti!ni au fost atr butte in tot.ltate numLtu[]i
V D . care detinea actiunile respective la data adopterii hotErariiAGA

MN asolicitatachitareadividendeloraferenteanului2OOspansladatadel5iule,iardupaaceastasa

cL

se

alribuie

naruJuiV.D
Cererea de plate a dividendelor formulate de actionarul cedent M.N este intemeiate?

4- 125"k) Esle suficienta evidenla in regiskul acliona lor a valorlor mobiliare emise de o societaie delinute pLlblic
tranzactionate pe o piat6 reglementat,?
Morivati raspunsul.

Varianta: EC 13

CONTABILITATE

1(12%)Osocietatecornercialaprimegteuncredrtbancaiindevzeinvaoaredel.000USDlacursul

de3 ei/USb

care se restituie in doue tranle egale la sfargitu frecerli an. Dobanda anoaE este de 10% $r se achte a sfersirul
leceruian. La sfarsrtul pnmuluian cu6uleste de 3,1 lei/USD iar la sfargitu aiuLuL2 cursuleste de 2 8 e/Llso
Se se inregrslreze in contabilitate operatiile.

(12%) Societatea A livreaz: societelii B rnariuri ln valoare de 1 000 tei, TVA 240lo Costu deachrziteai
vSndule este de 600 lei Decontarea facturii se face pe baza unlr cec emrs de socretatea B
Se se inregrstreze operatiile in contabilitatea ceior doi parleneri gtirnd ca se aplicd O[,4FP nr 3 055/2009

(12ol") ArSlali cum se vor inregrstra

3 055/2009

rnarfuriior

ln contab litate urmdtoarele operalii economice gtilnd ce se ap rce OMFP nr

al plata pfln virament a unuiavans in suma de 1o 0o0 lei, in vederea acl-iziiioiafliunor bilete de tratament gi odihna;
b) achzilla a 5 bilete in valoare unitara de 3.000 lei, TVA 24%, $i achltarea c! numerar a diferenlei in mornentul
xdrcedibiletelorl
c)drstribuirea integrale a bileteor cetrc salariati, avend in vedere ce intreprinderea supoda 70% din valoarea
aaestora

'12%) O societate a primit o subventie de 50% pentru rnvestrtir de a bugel peniru achiz lionarea unui utr aj ln sumZ
J 000 lei Utilajul achizitionat a fost ltilizat $l amodizat penku suma de 2 400 le. duDe care s-a vandut unu client le
oretul de 800 lei.
C..jrr sLnt afectale biiantu' 9 cortul de proir sr prerdere?

c-

5 {':2"4) Se daL urmatoarele ,nformalrln contLl (soldur


- vanzSn de produse finne 6 000 leri "
v6nzdride ma.fufl 1.800 ieii y'

frna,e) ra

sia.9(u anLru

N.

aostu rnertufl lor vand ute 122!0 leii


,/enrtufl afe.elte coslLrilor stocurlor oe proquse (so d oe4JD., E00 e
,/
venituri orn subvenl oe exploatare aferente cifrei de a'aceri nete 700 le:v

productre rmobilEat6 5.000 ler


Ccnform OlvlFP nr 3.055/2009, calculati cifra de afaceri nete $ tota venrtlri d n exp oatare

ii2olo) O agentrcde voiaj a vandut bilete de avion in vatoare de 100C00u.rn. Ea percepe un ccrnision cie 15o% drn

oretul de vanzare, restul de 85% revenind companiilor aenene in numele carora s-a realizat venzarea.
Sa se contabilrzeze ope.atie de vanzare in conformitate cu AS 18 .Venrturi''

7 112'/;t la 31.'12.N socretatea GAMA determina valoarea recupe.abild pentru un utilaj pe care Lntentioneazd sA it
cedezela15O00 lei. costulacestuia find de20.000 lei. Potrlvri normei lAS36 GAlt4A inreg streaz, aaceastadatSo
al.re pentru deprecierea utjlajului in valoare de 5 000 ler Pe 1 5 februarie N+ 1, GAMA vrnde utilajll ra 10 000 lei
GA\,A trebuie sa! nu sA alusteze situatiile financia ale exerciliului N2 De ce?
8

(16%) Care este relatia dintre relevanie Si pragul de semnrfrcalre? intre rarorameniul profesronal $i reprezentarea

idel, (exacta)?

.ISCALITA?E
' I2oolc) Care este. drn DUnct de vedere al impozitului pe profit regimuifiscalalaheltuielilorcLrsponsorzarea?

120%) Cine sunt considerati contribuabill in cazul impozrtulu pe venit?

(204lo) SC ALFA SRL stabrlit6 9i inregistrata in scop de TVA in Rom6nia, presieazi seNicil de consultan6 in
lcmeniur conlabil pentru beneliciarLrl GAI\,4A, societate cornercialz stabrLte ir Polonia c6re benefcia26 de regrmul
gecal de scutrre pentru intreDrnderi mici conrorm legisatie din Poionia $r care n! are niciun sediLr fx in Romania
)AIIA nu i, cornunica lui ALFA un cod de inregrstrare in sccp de TVA Seivrciul faciural este in valoare de 10 0OO ter

tedzat tegtmul de TVA aplicabil 9i obligatiile declaaative ale SC ALFA SRL refe.itoare la aceastA

operatiLrne

:aurnenlali

l2iy.) Ce inseamn' tegrm suspensjv de accrze?


12Colcj Socrelatea X SRL a facut obiectul unei inspeciii fLscale in u:ma cdrera au icst siabrlte sume suplLrrentere de
ata intr-ln Cuantum de 50 000 lei. Sooetatea nu este Oe acord q; cCnleslz ia crganul frscal coirpelent SUma oe

,i0t ie

Totooata societatea se adreseaza gi instan!e competenle ce contencios admrnistratrv solcGnd

rsoendarea execularii decizre de impunere prtn care au fost stab ite d ferenlele de platd

, esle sllma caulrunii pe care socieialea trebue s; c pidteesca pentrJ soiulonarez cereai oe susoendare ;

DREPT

(25dlo)

Subscriind 10 obligaliuni ln vatoare de 750 tei fiecare, ce suma va trebui sd verse de la inceput
A.l\,1.,

sl.rbscriitorul? Motrvati spunsul.

(25%) La data de 15 noiembrie 2OO5 a fost inmatrcuiate in regisiru comertltli


SC.NABO SRL. c! doj as6^i-r;
persoane fizice, AN.9i V.T. ln scopul achizilronarii !nei construciii necesare
desfigLrrarii acnvit6tr asocratu
depus ra banca in contur societarii suma de 200 le. urmand ca so;retatea sE-i restit;ie acest impiumrt in
termsr., 6!
'10
ani. intelegerea cu privlre la acordarea imprumutului g rcstituirea lui a intervenit intre cei dol asocati numai

V"j")

ac0rd Verbal.
Este valabal acordul verbal incheiat lntre cei doi asociati privind imprumuiul acordat societatii?
prevede obligativitaiea former scrlse?

piil

in ce cazuri legea

(25y0) Precizali care suni reglllile potrivit cerora se voteazd planul de reorganizare
a activitalii debitorului

areditori

de catre

4 (25%) S_a constituii o societate in comandite simpla in care asociatul comanditat S.M a ascuns faptul cd sotia
sa
esle asooat lntr-o societate in nume colectjv cu acelagi obiect de activitate.
Asociatii comandiiari M.N. 9i S.V. au s6licital excluderea din societate a asociatului comanditat S.M. pentru
conflict de
nterese 9i flai cu seama pentru
nu i-a lncunogtinlat pe ceilalli asociati despre existenla unel arte socretali rn caii
iolja sa esie asociat cu raspundere nelimitate.
ro?'. fi exclus asociatul comanditai in situalia de fapt prezentate?
Motivat solutia

varianta:

coNTABrLrrarE
1

(120lo)

Ec

14

Sd se inregrstreze ln contabilitate repanzarea profrtulur ne1 pe urm;loaree desiinaiii (se apica OMFp nr

3 C55i2009).

a)dryidende de plata: 1 200lei


bl malorarea capilalului social: 500 ler:

c)alle fezerve 100 lei.

i12y") Cae sunt deslinaliiE, in ordiflea in care aceslea se au in


e_rt6t e econohrce cu caorta rrtegral saJ maloflta' oe stat'

ved\h.

peniru r6pafirzarea profiiltui

net

la

(12%l Se receptioneaza $i se inregistreaza in contabilitate materii priaie refeTitor la care se cunosc


a)cantLtate livrata 4.000 kg la prej de 5 le/kg, cantiiate recepiionaB 3 4C0 kg, ltpsa 600 kg. din care 500 kg se
caraugulur 91 100 kg, delegatului unitatii, TVA 24ol0,

impu6

b)prelulde evidenla este prestabjlit in suma de S ler/kg lar contravaloarea transoonul!, conform facturritenului, este
in suma de 1.000 lei, TVA 24%

\12'/a) Ulili2atea vnot ambalaje de


care se p.ezrnta in contrnuare'

cltre

un agent eccnornrc ocazioneazd electuarea inregistr:rilor penirJ

operatiile

al receptionarea ambalajelor, cunoscend ca prelul inscfls in facture, exclusrv TVA este de 4.000 jel iar pretLrl total
' stabikt aferenl este cu 10% mai micl
h) ftpailzatea diferentelor de pret nefavoBbile de 10% ca urmare a predarii de ambalaje cu tit u gratu t cltre aite
uniiaii in vaioare toEla de 20.000 lei pret prestabiliti
c) retrnerea de ambalaje in stoc in valoare de 5 000 lel de catre Lrn client, fapt pentru care se facluteaze in conditiile
utilEErii sistemulu i de restiluire directe.
Cum se inregrstreazS in Contabilitate acesle operatii?
(12%) Se vand mafui avand un cost de achrzilie de gCOO u.m. la pretul dell OOO!rm (exclusLv TVA), ajusiare
penvu depreciere existent6 1.000 u.m., Si tilluri (invesiilii pe temen scud) la valoarea de 4.000 u.m., cosiul lor de
aciizilie firnd de 2 500 u.m. $i aiustarea existenta, de 500 u m.
Cara va fi rocidenta acestor operatii in contul de proft 9i pierdere Stiind c: se aplice OMFP nr. 3 055/2009?

Li2ok) Se achiziliooeaza un stoc de m6rfuri. Faclura cuprinde: 2CCo bucet, pretul de cumparare fiind
re/buc.. iar cheltu,elile de transpon 500 lel
Esie coreata urmetoarea solulle conlabile?

V, =
401
371
Furnizori
I\,4ertun
624

de

tO

25 A20 tei
20.000 lei

500lei

Cheltuieric,J

lssonul de
bonuri9r peasonal

442e

4.920 ie

TVA deductibila

Argumentatr rdspunsul

7 (12%) Dispunetide urmetoarele ihformatii legate de un echrpamenl tehnologic: cost de achizlUe 400.000 Ler, durEta
irlla de viaH 10 ani, metoda de amortizare lineara. OLrpa 6 ani de utrhzare imooilizarea corporali este .eevaluala, if
conformitate cu IAS 16 cu ajulorul unuj indice pentr! a se ajunge la costul de inlocLtire mai pltin amortrzaree
corespunzeloare (indrce = 4).
Cunosc6nd ce inkeprinderea opteaze pentru reailzarea surpiusului din reevaluare
amodzerii echrpamentulur calculati rezerva drn reevallare realrzate in liecare an

in rezultatul aepo(at pe mdstrra

(16%) Cum aprecratj conformitatea situatirlor linancrare cu reglementS le (standarde e contabi

e),

IISCALITATE
(24%) Ce rcgim fiscal au provizroanele pentru garantii de bunA executie acorcjate clienlilor?

/20%, O oersoanb fizrc, a obtrnut in luna martie 2011 in baza unui contGci privind cesilnea uno. drect!.i de
.!pneiare inteieciuala. ven[un in valoare de 2 000 ler
itaDrlrl varoaree rmpozitului care treb! e virat statuiui de catre pletrtorul de venit in luna aprilie s sunra nela incasat,
a pe:scana llzlca
l2ao/a

r Ce ltprr) de persoane sunt obligate la inregrsirarea in RegLstrul Opeaatorilor lnkacomunrian sr cs ccnortii

.ui sa indephneasc5?

{2Co/o)

Preozatr exigibihtalea acczei.

5 (20'ld) Conkibu6billl X, persoana fizice lndependenta. a prmit in data de 5 ma.tie 20'O decizia de plati anticrpate
penru anul fiscal 2010. in care organulfiscal a siabilit urmatoarele sume oe piaE:
- 15 manie: 1.000 ler.
- 15 iLlnie 1 000,eri

- 15 septembrie: 1 000 lei;


- 15 decembrier 1.000 lei.

conhbuab,lul plelegle doar pTlrlee tret rate


Dupa depunerea declaratier de venit pe anul2010, respectiv la data de 15 r.ar 2011, organul iiscal emite decizia de
rrnpunere, in care stabile9le un impoz( anua de 5 000 lel. Contribuab tu achita in data de 27 oclombre 2011.
resDecliv in termenul celor 60 de zile de le data comuniceri deciziei de tmpunere anuala stablrie de Codlrl fiscal
penfu achitarea diferentelor ramase de achitat fate de pEtile anticipate. intreaga datorie oe 2 000 ler
Sa se calculeze cuantumul legalal dobanzilor 9r penalitalilor de intaaiere datorate de contribuabil
DREPT
(2570)

SC "IrlCA' SRL a fost inmatricubta in regisirul come4ului ferS ca administratorul dese.nnat prin actul

ccnstitutrv sa fi depus specimenulde semnatura. Totodata, la dosar nu a fosi depusi dovada sediului soclal
Exisia posibilitatea acoperiri! acestor lipsuri chiar $i dupe inmatrlcularea soc etetit?

..
3

'^ao/o)

in cadt'Jl

cZrei forme de societate comerciale admin strarea este incredintata unuia seu rna multor

asociati

Motivalr solu!a

"nditaii?
(25"/,) in s(ualra in care un contract de garanlie real6 rnobiliare (gaj) esie anulat pentru eroare'viciu de
aonsrmlamant inscrierea galanlre in Arhiva Electronica de Garantii Reae Mobiiare are ca efecl valabilitatea
contractulLli?

Explicai dspunsul.

QSokJ

Cu cat fimp inainte de zlua stabilit5 pentru gedlnta adunerii generale adrn nistratorl trebLJe s, prezinte

cenzorjlor sa u aud iton lor financiari situalia finan ciara anua le pentr! exerc t
lor qi de documentele juslificative?

u financiar preced ent, in soiu d e ra p o riul

Varianta:

CONTABILITATE
1 {i2o'oj La 15 apllre

np.--ut are

de

evoluttel

EC

15

\. socreialee roraneasca IV a aco'dar ur ;mp--"11r dd )OO OOO erro ffrate kanceze E a---,
laol ca'acteru une'fna_le', oerranelte C-rsJl Toneder e\Fp{e 6.q.i;c!dt u mltoa-ea ""''

la 15 aprile N 3.8 lei/euro:


_ la 31 decernbrie N: 4.0 iei/euro.
SE se contabrlizeze. la I\,4, acoTdarea imprum!t!lu
O[.4FP nr 3.055/2009

9L

evaluarea creantei la inchide.ea exerc

li!lu

N, in

conformitate cu

(12%) O socletate comerciale acorda la I ianuarie N unei atte jntreprinder un imprurnut pe termen de

2 ani

ln

valoare de 1 000 USD, la cursul de 3 1 lel/USD. Dobanda este de 20%, caLcLtlate anuat, ginu se capitatrzeazd
La sf5rgrtul primului an c!rsul dolarului (in lunctie de care se catculeaza Si dobanda) est; de 3 2 e/USD. Dobenda
se

lncaseaza la incepululanului urmAtor, cand cursllvalutar este de 3,15lei/USD Lasfarstutceluide-aldoieaan,


c-a;;
se .estituie imprumutul. cursul valutar este de 3,3 lei/usD. Dobanda aferentE celui de-al doiea an se inregistreaze
9l
se incaseazi la acelagr curs de 3,3 lei/usD.
lnregrstrali in contebilitate operatiile conform OMFP nr. 3.055/2009

(i2%) 9tiind c5 se ap{ic; OMFP nr.3.055/2009,

pflvesc:

se inregtstreze in coniab titate operatjie economrce carE

a) v,rsarea aponurilor subscrise in vederea majorarii captaluiu socia consianC inir-un uiilaj 9r o constructie

)rminata, evaluate la 30.000 lei Si resDectiv 270 000 ieii

bl tinalizarea in regie proprie a constructiei, pend la receplia

aceste

320 000 leii

a fiind imobilizate

cheltuie

I insumand inca

c) dutele norrnale de uiilizare pentru cele doue categorll de rmobilizdri slnt de 1O an pentru uutaj Si de 50 de ani
penlru cledire, iar regimul de amortrzare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai ooeratiite aierente primutui
an
de uliizare).

l12ahj Cu ocazia inventarului aielent exercitiulul N se estirheaza

o cheltuiala probabil;

exploatare de 60 000 lel penku Lrn litigiu cu unul dintre colaboratorii exte.ni ai inkeprnderr in
D alegte colaboratoftrlui extern suma de 40_000 lei ca rezullet al dec ziel din instanta.
Crn' asie aiectat contu, de protit 9: pre-oe-e in ar-t N- 1?

prlvind actvitatea de

clrsll an!ut N+1

se

(12%) Se cumpare, in lLrna decembrie, materri prime fare facturd in vaioare de 1.500 tei TVA 24%
Care vor ti efectele in situatiile financia.e la furnizor 9i la c ient daca in ianuane. ta sosirea facturii, vatoarea

16A0li-r,T,tA24%?

este

de

{12'lo) La 1002.N societatea ALFA achizitioneazd un stoc de marfurt la costul de i oO0 lei TVA 24d/o in baze
avizului de insotire. Dupa o sepEmana se primegte factura, iar aceasta cuorinde un cost de j.2OO el 'l,tA 24%
s3 5e coltabtltzeze acntztl a gt prrmtrea factJfi.

;_

2olo) O socelate vlnde ia anul N un soft penlru slma de 85.000 lei


9i ncude in factura Si p.etul activltetji de
service dupa rnstalare in vaioare de I 000 lei. Activitatea de service se realzeaza in anul N+1.
Conforrn IAS 18 ,Venrturi", se se calculeze venitu care afecteaza contu cje profii si pierdere ai anutul N

(16%) Definiti estimerile contabile ln rapoft cu evaluarea contabila O modificare a bazer de evaluaae reorezinH
o
modlficare de politic6 contabila sa! o modificare de estimare contabile?

FISCALITATE

(20olo) Crne sunt

(20olo) Care sunt

120%) Societatea comerciale ALFA

consideraii contribuabililn cazul tmpozituluj pe profit?

conditiile care trebuie indeplinite de o persoana pentru a fi ccnsiderata in intretinere drn ounctut de
/edere aldeducerii personale care se acorda salariatilor?

SRL pl;titoare de TVA reatizeazE u.matoarete operaiiiin una mairie


Achizrtroneaza stocuri in valoare de 24OO0O el, pret fare TVA, desiinate desiagrrarractrvtat S, nevoior

frrmei

- Lrvrarid bunuri in interiorul

RomAn ei. in valoare de 300 000 ei. preifEre TVA,


-Achizrtie intracomunitare, valoaree in ler 120 000,
- Servicii achlzrionate in valoare totale de 96 720 lei inclusrv TVA
)etermrnati TVA de plate sarJ de rec!perat afereni, lunii martje cdtre bugetut de stat. find cunoscute si Lfmatoarete

lforrnat

TVA neexigibila 23 000 tei 9i prorata TVA 80% catcutata

i2Ao/q Ce

tegteana

prodLrsele accizabile in intelesu Codulu fisca;?

i2c%' in ce lermen de la cornun carea somatie trebuie stins debitul pentru aa prccedufl e de executare sriita s,

nLr

DRPT

1(25%)incelermensocietateacomercialEesteobligaEsepleteasceasociatilordividendeleqprobatedeadLtnarea
generalS a asocratilor (AGA) 9i care este sanctiunea prev6zuta de lege in cazul neachit6rii lor?

(25%) Aretati care sunl principalele atributii jurisdiclionale ale judecatoruLui sindic in procedura lnsolvenlei.

3 (25%) intr-o

societate cu raspundere limitau in care pa(ile sociale apa4in unei singure persoane existd

oe conducere adunarea generalA a asociatilor?

fuociatul unic poate indeplini mandatul de administrator al societelii?

(25%) Delimita.ti conceptul de

"insolvente'de

cel de ,,lnsolva bilitate' 9i de ,,refuz de plate"

ca

organ