Sunteți pe pagina 1din 15

,'C- f .rtL,:!

:
*lJ ,rtl -

uor

4,,y1, r,')

,.,n'f,rr;

(20./"1 Definiti .auditul (in general)'si identificati elementele fundamentale ale

defniliei

{20%) Defin4i pragul de semnificalie in audit.


(20%) Care sunt normele de relerinle in audilul statltar?
(20olo)

ce

sunt elementele probante in audit?

(20%)ln ce consta,paniciparea la inventariere" a audjlorului?


vALUAREA EcoNoMtcA st FTNANclARA A iNTREPRINoERtI
Care sunt tactorii care fac necesare evaluarea economice 9i financiar3 a unei intreprinderi?
. (20%) Rolul diagnosticului comercial r'n evaluarea unel lntreprinderi
. (20.6)

. (_ 1%)

Care sunl etapele de lucru in delerminarea Actlvului Nei Corijat al unei intreprincjeri?

Ce esle bilanlul economic ai la ce serveqte?


. (20./.) Culn sunt reevaluate stocurile atuncicand evaluam patrimonialo intreprindere?

. (20%)

:XPERTIZA CONTABILA
. (20yo)
. (20%)

C. cstc .xpertiza contabila?


Cal! sunt trisdlurile caractefistice

ale expertizei contabile jud iciare?

. (206/0) Locul expertizei contabile ln cadrul profesiei contabile


.. {20%)

Lucrerfle ce potfi efectuate de expe4ii contebili.

,. (20%)

Car! est conlanutul iuramantului expertului contabil?

)ocTR[{A 9r OEOI{TOLOGIA PROFESIEI COiTTABILE


. (2ool.) Explicali necesitatea $i importanla cunogtinlelor doctrinare ln profesia contabile.
:. (20%)

Modalitalide organizare a profesieicontabile.

. (20%) Cara

eslc aria de acoperire a reglernentarii profesiei contabile?

. (20%) De6ni! conceptul de

.lzt

"integritate'in

profesja contabila.

Rolul oaganismetor profesionale pe linia dezvoltarii prolesionale continue.

Varianta:

tsc

01

Varianta:

EC

02

t0tT
Definili"auditul financia/ 9i identificalielemenlele fundamentaLe ale defniiiei.
120%)Ce inlelegeli prin ,semnificativ' in aldit?
120%)

i207o) In aprecierea imaginii fidele ce inlelegeli prin ,,criteriul eva uerii corecte"?
t207o) Ce Tnlelegeli prin

posterioare inchiderii exerciliului"?


"evenimente
(20%) Cand se emite o opinie cu rezerve inlr-o misiune de aldit stalutar?
,ALUAREA

ECONOMICA gI FINANCNRA A iNTREPRINDERII

(20%) Care este relalia dintre bilanlul conlabil sievaluare?


(20%) Care sunt principalete deosebiri dinke cele doua categoril economi.e: valoare 9i pret?
(20%) Ro[]l diagnosticului juridic in evaluarea uneilntreprinderi.

(20%)

ln ce corctil .separaa bunurilor dintr-o intreprindere" atunci cand determindm activul net corijai

al

unei

repdnderi?

(20h, Prezentali 2-3 corectii care se aduc p.oliturilor din bilanlurile conlabile pentru a determina capacitatea
neficiara a unai inEeprinderi-

(PER'IZA CO TABILA
(20%) ClasifcaEa expertizelor contabile.
(20%) Carc auntcondiliile pentru a deveni expert contabil?
(20%) Care sunt trtuaturile cacteristice ale expertizeicontabile extjudiciare.
(20%) Raspundedle expertului contabil.
(20%) Reglcmen6ri 9i standarde privind expertiza contabiE.

)crRNA 9t OEONTOLOGTA PROFESTET CONTABILE


O.6n(i proi-.sia contabila 9i prezentali principalele grupe de activitall componente.
(20%) Explicali necesitatea unor organisme profesionale puternice.
(20%1 Cara sunt principelele standarde intemalionale ale profesiei?
(200l")

(20ro) Defnili c{nceptul de ,obiectivitate" ln profesia contabila.


120%) Obligeliile organismelor profesionale cu privire la investigalii

lidisciplne.

Varianta:

or

\C

20%) Defnili ,auditul siatutar'


9i identittcali etementete fundamentate ale definitiei
20%) Ce lunt domenir,e 9i conturite semnilicatNe?

Car. sunt pdncipatele calegorii de riscuri in auditul uneientit:ti,


20%) in ce const! etapa de.evaluare a controlului
intem,
207.)

intr_o misiune de audil?


20%) Care sunt tipurite de opinie care se pot
emite intr-o misiune de audit statutar?

ALUARET ECONOi'ICA 9I FINANCIARA A


1NTREPRINDERII
2o%) car. sunt indicatorii de p,iormanF financia.a
p.in care se exprimi capaciralea beneficiara?
(20ok) AJm suni tlatate provizioanele pentru
riscuri gi cheltuieli cand etaborali bilantul
economic
eprinderi?
20%) Carr sunt factorii care se au ln ved(

207 :ar.
20016)

sunt

r'rode,. o" ou,"-,n"."

intreprindere?

1".11;'lHff:'.:;.t"intr-o

Curn sunt t-atate imobili:arile necorporale cand


se elaboreaz5 bilantul economic?

PERTIZA CONTAB'LA
20%) Ce estc expcrtut contabil?
20%) Carc aunt dcos.birite dintre expertiza
contabila, pe de o parte, Si controlul financiar
9i auditul financiar,
I pa.te?
20'16) Principarerc domenii de acoperire
are expertizei contabire extrajudiciare.

20.i6) Natu6.irr.*lica a CECCAR.

20%) Care suntsanc$unile disciplinare


ce se aptica expertilor contabjli?

cTRtNA gt DEONTOLOGIA pRoFEStEt CONTABTLE


20olo) Cum expticli unitatea gi unicitatea profesiei
contabile?
20yo _are sunt criteriile de recunoastere a unui
profesionat?
organism

20olo)

ExptiEli clnceptut etic de.competenle, in profesia contabite

20'lo) Ce Stilidesp.e |FAC


ai FEE?
20%) in ce retage se afld profesaa contabita

Si

servicijle fiscale?

pe

de

03

Varianta:
0%) Catetunt caracteristicile esenliale ale auditutui statutar?
O%) Cu mdelin4i conceptu I de imagine

0'/6) Ce .latie existe

fdela in a!dit?

intre auditul fnanciar gi auditul statutar?

Cendse emite o opinie c,efavorabild ln euditut statutar?


Ool.) Caresunt principalele tehnicide oblinere a elementetor probante in a!dit?
O%)

LUAREAECONOiIIGA 9I FINANC|ARA A INTREPRINDERII


07o) Caresunt etapele de lucru pentru determinarea capacitAlii beneliciare a unei intreprinde.i?
0'6) Caraslnt rn todele de dterminare a Aclivului Nei Corijat al unei introprinderi?
0%) Ce alsUld se aduc creantelor pentru determinarea Activului Net Corijat?
0!6) Ce e3te actualizarea gicare sunt tehnicile prin care se realizeaze?
:O%)

Caresunt c.rnponenlele fundamentale ale orjctrrei evalueri de intreprindere?

'ER

A CONTABILI

l0%) Carc aunt sursclc de finanFre ale CECCAR?


l0%) Cine sc poab prezenta la e)Gmenul de a@es la stegiu pentru a deveni expert contabit?
:0%) Atribuliilr CECCAR.
:0%) Cc estc Tabloul Corpului

licare este structura acestuia?

loy.) ConLrin!. Nalionale a expe4ilor contabili 9i contabitilor autorizali: mod de constituire 9i atdbulii.

:TRlt{a 9t

DEONTOLOGT"A pROFEStEt CONTABTLE

tO%) Cum lxplicali nccesitatea regtemenulrii prcfesiei contabile?

l0%) EQlicaii rolul profesiei contabile penhu aperarea interesului public.


l0%) Explicsli conceplul de ,confdenlialitrte' in profesia contabila.
:0%) Rolul organismllor profe3ionale pentru asigurarea calitelii serviciilor prestate de membrii lor.
:0%) Cc rsLlie exista lntre profesia contabiE Si auditulfinanciar?

EC

04

Varianta:

Ec

)tT
20%)
2O70)

CAr. sunt criteriile cle apreciere a imaginii fidele a situaliilor financiare ale unei enlitali?
in c. consul etapa de,orientare 9i planificare a lucr5riloa de asdii'?

Carr sunt elemenlele de baz5 ale raportului tntr-o misiune de audit siatutar?
l07o) Audtului statutar ise mai spune gi"auditul legal"; cum explicati?
20%) Cand se emite o.opinie fera rezerve'intr-o misiune de audil slatutar?
20%)

\LUAREA ECOI{OIICA gl FTNANCTARA A INTREPRTNOERI


z0%) Rolu diagnosticului unanciar-contabil in evaluarea unei intreprinderi

Cu.r sunt reevaluate imobilizerib financiare atunci cend determinAm Activul Net Corijat a inkeprlnder i?
lO9:) in c (rnsu .exarnenulpreviziunilor" pentru delerminarea capacitdtii beneflciare a intreprinde.i?
l0olo)

l0%) Ce inseamna a evalua un bun?


20%-!ae rcprezintE capacitatea benefciard a unei intreprinderi?

,ERTIZA CONTABILA
10./6)

Care sunt organele de conducere ale CECCAR?

geneEle a filialei: constituire 9i atributii.


20%) Care sunt organele de control ale CECCAR?
20./o) Adunrea

l07o) Cla3hcarea expertizelor.


20%)

Cumse aleg pregedinliirn CECCAR giflialele ssle leritoriale?

:TRtt{A 9t DEOtfiOLOGtA PROFES|E| CONTABILE


:0%) Care este relalia dintre delinetorul titlului profesional de expert contabilgi profesia contabild?
l0%) Cum explicali rolul profesionigtilo. contabili pentru dezvoltarea economiei?
:0%) Cum expli:ali "Protesionalismul' ca principiu etic fundamental al profesiei contabile?
l0%\ r:are sunt principelele amenintdri la adresa independenleiin oro.esre,

l0%) vare sunt hasehrrile calitative ale reglementarii profesiei?

os

Varianta: EC
DTT

Cend este audrtorul obligat se recuig6 la luc.al le allor speclallgti?


20%) Ce rol are raportul intr{ misiune de audit statutar?
2u%)

2070)
200,6)

In

ce consta etapa de .acceptare a mahdatului 9i contractarea lucr5rilor de audit"?


Prezentatr pdncjpalele taze 9i elape metodologice ale unei misiuni de audit statutar.

20%) Care este criterjul de calilale in funclie de care se emite opinia lnir-o misiune de aLrdit statuiar

ALUAREA ECONOTIICA $I FINANC|ARA A INTREPRINDERII


120ol.) Care sunt factorii care iac necesad evaluarea economice
120!,t)
(2070)

9i financiara a unei intreprinderi?

Ca'e sunt principalele deosebiri dintre cele doud categorii economice: valoare 9i pret?
Care sunt ractorii care se au ln vedere la reevaharea bunurilor dinlr-o intreprindere?

(20%) Ce gste actualizarea gicare sunt tehnicile prin care se realizeaze?


120r", Ce reptezinl' @pacitatea beneficiard a unei lntreprinderi?

iPERTIZA CONTABILi
(20%) Ce este exprtiza contabild?
(20ol4 Care sunt condiliile pentru a deveni expert contabil?

(20%) Phncipalele domenii de acoperire ale expertizei contabile extrajudiciare.


(20%) Ce este Tabloul Corpului 9i cre este structura acestuia?
(20%) Cum se aleg pregedinlii in CECCAR gililialele sale teritoriale?

)CTRB{A 9t DEONTOLOGTA PROFES|EI CONTABILE


(20%) Cum explicali rolul social al profesionigtilor contabili?
(20%) Care sunt modalita.tile de implementare a .eglementarii profesiei?
(20%) Explbali clnceptul de ,,independenltr'.

(20-

Rolul 9i responsabilitalile organismului proiesional.

(20%) CateEorii de profesionilti contabili.

06

rtT

Defniti ,audrtul (in general)" 9i identificalr elementele fundamentale ale definii el


0%) Ce inlelegeli prin ,,semnillcativ' in audit?
Ool.) Care sunt principalele categoriide riscuriin auditul unei en{ta1i?
Oo/o)

Cand se emile o opinie defavorabite in auditul statutar?


O%) Ce rol are raportulintr_o misiune de audil statutaf

O%)

IUAREA ECONOMICA 9I FINANCIARA


:Oolo)
:0o,1,)

A iNTREPRINDERII

Rolul diagnosticului comercial in evaluarea Llnei intreprinderi.


ca.e esle .elalia dintre bilaniul contabii gievaluare?

2O%)

Cum SUnt tratate proviroanele pentru riscuri 9i cheltuieli cand elaborali bilantul economic

rprir'-ri?
Ce ajusteri 3e aduc creanlelor penku determinarea Activului Net Corijat?
lO%) Ce reprezinui capacitatea beneficiara a uneiintreprinderi?
lOTo)

'ERTIZA CONTABILA
judiciare?
IO%) Care sunttrisdturile caEcteristice ale expertizei contabile
lO%) Clasifcarea expenizelor contabile.
20%)

cc este expcrtui conlabil?

2O%) Care st,nt suGele de

fnanlare ale CECCAR?

2O%) Care suni organele de conducere ale CECCAR?

CTRINA 9I OEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE


20',6) Explbali necesitatea li importanla cunoitinlelor doctrinare in profesia contabile'
2o%r rrefni$ profcsia contabiE

liprezentaliprincipalele grupe de activititi componente'

dum explicali unitatea 9i unicitatea p.oiesiei contabile?


2O%) Cum explicati necesitatea reglemenErii profesiei contabile?
20%) Cum explicali rolul social al prolesionigtilor contabili?

2O%)

al

unei

Varianta:

)IT
20%) D erlnili "auditul fnanciad 9i identiicali elementele fundamentale ale definillei
z0%) in ce consta ,Participarea la inventariere'a auditorului?
2O%)

Care sunt tipurile de oPinie care se pot emite intr_o misiune de audit siatutar?

Care sunt principalele tehnici de oblinere a elementelor probante in audil?


20%) Auditului statutar i se mai spune 9i ,audilul legal"; c!m explicali?
2oo/o)

1LUAREA ECONOTIIICA SI FI ANCIARi A iNTREPRINDERII


2O%) Care sunt etaPele de luctu in clelerminarea Activului Net Cor-rjat el unei intreprinderi?
20%) Rolul diagnostlcului ju ridic
200/6)
2ooi6)

l!

evaluarea uneiintreprinderi.

Care sunt factorji care se au in vedere la reevaluarea bunurilor dintr-o intreprindere?


Ce este actualizarea gicare sunttehnicile pdn care se realizeazd?

2O%, ,r ce consta ,examenul previziunilor" penku determinarea capacitalii beneiciare a intreprinderii?


PERTIZA CONTABILA
2O%) Locul experiizei contabile in cadnJl profesiei contabile.

Care sunt ttasaturile caracteristic ale expertizei contabile extraiudlciare.


2O%) Principalele domenii de acoperire ale experiizei contabile extrajudicia'e'
2O%)

20%) Atribuliire

cEccAR.

2070) Adunarea generalS a filialei:

clnstituire 9i atribulii.

CTRINA 9I DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE


207.) Modalit6iide organizare a profesiei contabile.
20%) Explicali rccesitatea unor organisme profesionale Puternice'

ln protesia contabila
"competenl5'
2O%- -um explicali rolul profesionigtilor contabili pentru dezvoltarea econorn;ei?
2O%) Care sunt modalitafib de implementare a reglementarii profesiei?
2ool") Explicat concePtul etic de

tsc

oe

0tT
20%) Defirili "auditul statubl' 9i identilicati elementele fundamentate ale deftniUei.
20%) Ce $nt elementele probante in audit?

in aFecierea imaginiirdele ce intelegeli prin ,,criteriut evaluerii corecie"?


20%) Careeste criteriul de calitate in functie de care se emite opinia lntr-o misiune de audit staluiar?
20yo) Caresunl caracleristicile esentiale ale auditului statutar?
2070)

ALUAREA ECONOMICA 9I FINANCIARA A INTREPRINDERII


20%) Co este bilanlul economic Aila ce sewegte?
(2C'lo)

ln

ce constl

'epnnderi,

"separarea

blrnurilor dintr-o inveprlndere" atlrnci cand deierminern activlt net cofuat

Careqrnt metodele de determinare a Etei de capitalizare?


209 :aresunt componentele funclamentale ale oricArei evaluari de :nt.epr:noerc?
2O%)

2070) Ce lr6eamne a

evalua un bun?

PERTIZA CONTABLA
20%) Lucrarile ce pot

efectuate de expe4ii contabilt.

2O%) RasFJnde.ile expertului contabil.

20%) NatuE,uridice a

cEccAR.

20%) Ce es|e Tabloul Corpului 9i care este structuE acestuia?


20yo) Caaesunt Eanctiunile disciplinaae ce se aplica expertilor contabili?

crRtNA 9r oEoNTOLOG|A

PROFESTET CONTABTLE

20%) Care este aria de acoperire a reglementlrii protesiei contabile?


2oolo)

Car sunl principalele standarde intemationale ale pro'esrei?

209{ 'e gt4idespre IFAC aiFEE?


20%) Rolul organismelor profesionale pentru asigurarea c6lite!i serviciilor prestate de membdi lor.
20d6) Care sunt

tr5stturile calitative ale reglemenrii profesiei?

al

urei

Varianta: EC

'lO

0tT
2O%)

pr,rzenid! principalele faze gietape metodologice ale !nei nlisiunl de audit staiutar?

Audituluistatlta. ise mai spune gi ,auditul legal"; cum explicali?


20%) Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statuta?
2O%) ln ce consul etapa de ,evaluare a controlului inlern'intr-o misiune de audit?
2O%)

20%) In ce consE .paniciparea la inventariere" a auditorului?

ALUAREA ECONOMICA 9I FINANCIARA A INTREPRINDERII


.20%) cum sunt reevaluate stocudle atund cand evaluam patrimonial o inlreprindere?
(20%) Prezenlali 2-3 coreclii care se aduc profiturilor din bilanlurile contablle penku

a determina capacitatea

lefciarA a unei inreprinderi.


i2oolo)

Cum sunt tratate imobiliz5dle necorporab cand se elaboreaza bihnlul economic?

(201 .:are sunt componentele


l2O./.)

fundamenlale ale oricerei evalueri de intreprindere?

Ce rcp.ezintA capacitalea benefciara a unei intreprinderi?

:PERTEA COI.TABLA
(207o) Care este conlinutul juramantului expertului contabil?

(20%) Reglemenutd 9i standarde privind expertiza contabila.


(20%) Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplicS expertilor contabili?
(20%) Conterints NalionalS a expe4ilor cootabili 9i contabililor autorizati: mod de constituire 9i atributii.
(20%) Care sunt organeie de controlale CECCAR?

)ctRtNA 9t DEONTOLOGIA

PROFESIEI CONTABILE

(20%) Defni$ conceptul de .integritate' ln profesia coniabil6

Obligatiile organismelqr profesionale cu p.ivke la investigalii 9i discipline,


(20%) ln ce .ehlie se afla profesia contabila 9i srviciile fiscale?
(20olo)

(20', , Cum explicalirolul profesion ittilor contabili pentru dezvoltarea economiei?


(20%) Cum explicali rolul social al profesioni$tilor contabili?

0rf
2o%) CArdeste auditorul obligat
20%) Cr20%)

.ult elementele

si

recurge la lucrerile altor specialigtl?

probante in audit?

ln apEcierea imaginiifidele ce inlelegeli prin ,,criteriul evaluerii corecte'?

207.) Ce stnt dgrneniile 9i conturile semnifcative?


2o%) Ce relatie existe

inke auditulfinanciar 9ialdiiul statutar?

ALUAREA ECONO IICA 9I FINANC|ARA A iNTREPRINDERII


.20%) Ce ege bilanlul economic ai la ce serveite?
(20%)

ln

ce consE ,separarea bunudlor clinir-o fnkeprindere" atunci cand deteamlnam actrvul nei coriat

'ep,nder;?
20%) Care sunt rnetodele de determinare a rateide capiializare?
.20%) Ce este actualizarea

ii

care sunt tehniclle prin care se realizeaza?

l2O9 lolul diagnosticului financiar-contabil in evaluarea uneir'nkeprinderi.


PERTIZA CONTABILA
'20%) Care aunt organele de conducere ale

cEccAR?

.20%) Care sunt su6ele de fnanFre ale CECCAR?


20%) Ce esle expenul conlabil?
20%) Clasilicarea expenizelor contabile.
20%) Luc.adle ce pot

efecluate de expe(ii contabili.

rcTRtNA 9l DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE


2O%) Rolut organisrnelor profesionale pe linia dezvolterii profesionale continue.
ln profesia contabilS.
2oyo) Defini! conceptul de
"obiectivitate'
2O%) Care sunt critariile de recunoagtere a unui organism profesional?
2O%) Cum explicati necesitatea reglementdrii profesiei contabile?

209

:xplicali conceptul de ,independenlS'.

al

unei

Varianta:

\C

12

)ll
Care este cdteriul de calitate in functie de care se emile opinia intr-o misiune de audit statutar?
lO%) C2ad se emite o "opinie fere rezerve" inta-o misiune de audit statuiar?
to./o)

lO%) Care sunl caracteristicile esenliale ale auditului statutar?

uneieniitrli,
la inventadere' a auditorului?

2O%)

Care sunt principalele categorii de riscuriin auditul

2O%)

in c @nstil "participa.ea

,,

,,r'

\LUAREx EcoNoMrcA Sr FTNANc|ARA A INTREPRTNoER


2oolo) C!im sunt reevaluate imobilizeriE financiare alunci cand determinem Activ!l Net Corljat al lnkeprinderii?
20%) Care sunl etapele de lucru pentru determinarea capacitatii beneliciare a unei intreprinderi?
20%) Care sunt indicatorii de peaformanlS financiaTa prin care se exprime capacitatea beneiiciar,?
20%) Care este relalia dintre bilanllrl conlabil gievaluare?
20ol.) Care sunt factorii caae tac necesare evaluarea economica

li

financiare a unei intreprinderi?

PEF :A COMTABILA
20%) Aclunarea generala a filialeir constituire 9i atribulii.
20./5) Canc se poate prezenta la examenul de acces la stagiu pentru a devenr expert contabil?
20./6) Care sunt deosebirile dintre expertiza cgntabild, pe de o parte, 9l controlul financiar

!i audilul financiar, pe de

I parte?
20%) Ca.e sunt condrliile penfu a deveni expert contabil?
20%) Care sunt trasaturile caracleristice ale expertizei contabile judiciarc?

,cTRtNA 9t DEOITOLOGTA PROFES|E| CONTABTLE


20%) Care sunt nDdalitdtile de implementare a reglementiaji profesiei?
20%) Care este rela$a dintre delindtorul titlului profesional de exped contabilii profesia oontabiE?
:20%) Ce relalie existit intre profesia contabila

li

auditul financiar?

:20%) Modalit4ide organizare a profesiei contabile.


:20%r Ce gtiti despre IFAC Si FEE?

Varianta: tsC

13

JOTT

(20%)

Ce

rcl a.e raponul intr-o misiune de audit

statuta,

(20%) C Ll|ir definiticonceptul de imagine fideld in audit?

(20%) Cara sunt tipurile de opinie care se pot emite ink-o misiune de aldit statutar?
(20%) Cend se emite o opinie cu rezerve ink-o misiune de audit statutar?
(20olo) Audilului statutar i se mai spune 9i
legal'; cum explicali2
"auditul

/ALUAREA ECONOMICA 9I FINANCIARA A iNTREPRINDERII


(20%) Ce inseamn5 a evalua un bun?
(20%)

ce 6te

adualizarea 9i care sunt tehnicile prin care se realizeaze?

(20%) Caresunt metodele de determinare a ratelde capitalizare?


l2O%)

ln

con$e ,separarea bunurilor dintr-o intrepdndere' atunci cand determinam aciivul net corijat

reprinderi?

(20'

Ce este bilantul economic ai la ce servegte?

IPERTI'ZA CONTABILA
(2070) Ca.esunt organele de control ale CECCAR?

(20%) Atribuliile CECCAR.

(20%) Principalele domenii de acoperire ale expedizei contabile extrajudiciare.


(20%) Care sunt fasSturile caractenstrce ale expertizei contabile extrajudiciare.

i2o'lo) Loculexpertazei contabile in cadrul profesiei contabile.

rcTRrNA 9r OEONTOLOGTA PROFESIEI CONTABILE


20%) Rolul organismelor profesionale pe linia dezvoftarii profesionale continue20%) Detin0 profesia contabild 9i prezentali principalele grupe de activita! componente.
20%) Explica! conceptuletic de ,competentS' in protesia contabila.

20'l

lum explicali necesitatea reglemenErii profesiei contabile?

20%) Care este relatia dintre delinetoa.rl titlului profesional de expert contabil 9i profesia contabila'

al

unei

, .:.
Varianta:

Ec

14

ltT
2Oy) Detnili ,auditulstatutar" 9i identiicall elementele fundameniale ale definiliei.
20ol.) Cerolare raportulintr-o misiune de audil statutar?
2O%)

Cesunt elementele probante in audil?

Ceinlelege! pnn ,elemente posteraoare inchiderii exerclliului"?


2O!,4) Cate sunl elementele cle baz: ale raportului ink-o misiune de audit statutar?
2O%)

{LUAREA EcoNomlcA 9l FINANGIARA A INTREPRINDERII


2O%) Care sunt factorii care se au in vedere Ia reevaluarea bunurilor dintr-o intreprindere?
2O%) Cale sunt componentele fundamentale ale oficarei evaluiri de lnlreprindere?
ln ae constd ,examenul previziunilor' pentru deterrninarea capacitafi beneficiare a inkeprinderli?
200,6) Cale este relalja dintre bilanlul contabil gievalua.e?
2O%)

209

lolul diagnosticrllui comercial in evaluarea unei intteprinderi.

coNTABLA
2o%) Cun se aleg preiedintiiin

PERTrza

2O%)

CECCAR tifilialele sale teritoriale?

Coifrrinla Nalionald a expertjlor contabili 9i contabililor autorizali:

mod de constituire 9i atribulii'

20%) Care sunt sancljunile disciplinare ce se aplice expedilor contabili?

Reglementafi 9i standa.de privind erpe.tiza contabile


2O%) Care este conlinutul .iuremantului expertului contabil?
20016)

crRrNA 9t oEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE


in profesia conlabild.
2oyo) Defmili conceptul de
"obiectivitate'

2O%) Rohl orEsnismelor profesionale pe linia dezvoltarii protesionale continue.

20%) Ce 9l4i despre IFAC ai FEE?

2Oy :e relatie exista lntre prolesia contabilS 9i auditul


2Oolo)

ilnanciar?

Care sunt kasaturile calitative ale reglementerii profesiei?

Varianta: EC

15

)rT
l0%)

A- 'iullristatutar ise mal spune

20old)

Cae

20olo)

Ceinlelegeli prin,semniicativ' in aldit?

2O%)

Cae

gi,,auditul legal"; cum explicati?

este criteriul de calitate in firnctie de care se emite opinia intr-o misiune de audit statutar?

'!

sunt caractedsticile esentiale ale auclitului statutan

2O%) C?nd se emife o opinie cu rezerve

intr-o misiune de audit statLrial,

ALUAREA ECONOITICA 9I FINANCIARA A INTREPRINDERII


2O./.) Cae sunt metodele de determinare a ratei de capiializare?
20%)

in ce constl ,sepaErea

bunurilor dintr-o intreprindere" atunci cend determinam activul nei corijBl

al

unei

Ceeste bilanlul economic ai Ia ce servegte?


209, :elnseamne a evalua un bun?

2070)

20%) Ce ajusted se aduc creanlelor pentru determinarea Activului Net Corijat?

PER?ZA CONTABLA
20./.) Luqirile ce pot fi efectuate de expe4ii contabili.
20%) CaE sunt deosebjrile dintre expertiza contabiia, pe de o pade, gicontrolulflnanciar 9i auditulflnanciar, pe de

t parie?
20%) Cinc se poate prezenta la examenul de acces la stagiu pentru a deveni expert contabil?
20%) Raspunderile expertului contabil.
2070) Curn se aleg preledinlii in CECCAR Si filialele sale teritoriale?

rclRrNA $r DEONTOLOGTA PROFES|E| CONIAB|LE


.20%) Deffiili concrptul .le ,integritate' In profesia contabila.
:20.6) C'rm explicati .olul socialal protesionistilor contabili?

1201 :arc

sunt modaltelle de implementare a reglementlrii profesiei?

i20%) Care este aria de acoperire a reglementerii profesiei contabile?

i20%) in ce relalie se

aie

profesia contabila 9i serviciile iscale?