Sunteți pe pagina 1din 7
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA MO-2073, Chisindu, bd. Stefan cel Mare 5 Sfint 105 ww parlamentind Lf Larucare ms UK © Ob Biroului permanent al Parlamentului Republi in conformitate cu prevederile art.73 din Constitutia Republicii Moldova si art.47 din Regulamentul Parlamentului se inainteaza cu titlu de initiativa legislativa proiectul de Lege cu privire la statutul de neutralitate permanent a Republicii Moldova. Anexe: 1 Proiectul de lege cu privire la statutul de n niealitate. a am Meshes Republicii Moldova; | OSSRIEPUBLIGH aalooWA et 2. Nota informativa. Deputatii in Parlament: Mi larrey /V Veeon'»/ Project LEGE cu privire la statutul de neutralitate permanentd a Republi Moldova Parlamentul adoptd prezenta lege organica. Articolul 1. Dispozitii generale (1) in temeiul Constitutiei Republicii Moldova, prezenta lege stabileste bazele politice, militare, economice si umanitare ale statutului de neutralitate permanent a Republicii Moldova in limitele hotarelor sale recunoscute pe plan international. (2) Conform prezentei legi, prin statut de neutralitate permanenta se intelege statutul juridico-constitutional si international al statului suveran Republica Moldova, care, in temeiul exprimérii unilaterale a vointei sale sau tratatelor internationale, se obliga sa nu participe in rizboaie, cu exceptia cazurilor de autoapirare. (3) Pe timp de pace, in baza statutului de neutralitate permanentd, statul este obligat si promoveze o politica de neadmitere a implicarii sale in razboi, de neparticipare la uniuni sau alte asociafii militare, de neadmitere a amplasarii pe teritoriul siu a bazelor militare striine, nu va incheia tratate care ar favoriza pregatirea economic si politica pentru declansarea razboiului. Articolul 2. Rolul neutralitifii permanente (1) Neutralitatea permanenta reprezint baza politicii interme si externe a Republicii Moldova, orientati spre respectarea angajamentelor sale internationale si spre dezvoltarea unor relatii de prietenie si reciproc avantajoase cu toate statele lumii. (2) Republica Moldova, ca stat neutru permanent, contribuie la pastrarea stabilitatii si securitatii in Europa, promoveazi o atmosfera prielnicd pentru dezvoltarea relafiilor cu statele vecine si alte tari din regiune. Articolul 3, Inviolabilitatea teritoriului (1) in pofida statutului permanent de neutralitate, apararea teritoriului este una din obligatiunile de baz ale statului. Teritoriul statului este inviolabil si nu poate constitui obiectul ocupatiei militare sau altor actiuni violente. Neaplicarea fortei, integritatea teritorial4, inviolabilitatea frontierelor sint principiile principale de care se conduce Republica Moldova. (2) in vederea realizarii statutului séu de neutralitate permanenta, Republica Moldova intreprinde toate masurile pentru asigurarea inviolabil tii frontierelor de stat. Articolul 4. Interzicerea amplasarii fortelor militare strdine Pe teritoriul Republicii Moldova, se interzice amplasarea fortelor militare straine. Republica Moldova interzice folosirea propriului teritoriu sau a spatiului aerian pentru actiuni cu caracter militar, indreptate impotriva altor state. Articolul 5. Neparticiparea la actiuni militare Republica Moldova, ca stat neutru permanent, se obliga s nu participe sub nici o forma Ja actiuni militare in afara teritoriului sau. Articolul 6, Nepatriciparea la tratate internationale in domeniul militar (1) Pe timp de pace Republica Moldova nu va incheia tratate care ar favoriza implicarea sa intr-un eventual conflict militar. (2) Republica Moldova nu va participa in programe de cooperare militar§ indreptate spre implementarea standardelor de securitate ale statelor participante la uniuni politico-militare. (3) Republica Moldova poate incheia acorduri bilaterale in domeniul cooperdrii militare si tehnico-militare cu respectarea statutului de neutralitate permanenta. militare Articolul 7. Neparticiparea la unuiu (1) Republica Moldova nu va deveni parte la organizatii, alianfe si alte structuri intemationale care impun pérfilor obligafiuni cu caracter militar, inlusiv participarea la actiuni de impunere a picii. (2) Statutul de neutralitate permanenta a Republicii Moldova este incompatibil cu asumarea oricdror angajamente care contin obligatiuni juridice de parti statului in conflicte militare. ‘olul 8. Demilitarizarea Republica Moldova, ca stat neutru, isi rezerva dreptul la demilitarizare totala sau parfiala. Articolul 9, Actiuni umanitare in scopul mentinerii pacii pe tetitoriul Republicii Moldova si in vederea asigurir operatiunilor cu caracter umanitar, Republica Moldova poate incheia acorduri bilaterale si multilaterale cu privire la statutul forfelor militare si civile pentru mentinerea pacii, precum gia forfelor pentru realizarea unor operafiuni umanitare. Articolul 10. Asistent internationala (1) in calitate de stat-membru al Organizatiei Natiunilor Unite, Republica Moldova recunoaste suprematia deciziilor organizatiei in domeniul _ securitatii internationale. Republica Moldova, in calitate de stat neutru permanent, va contribui activ la realizarea masurilor intreprinse de organizatie in problemele de mentinere a picii si securitdtii internationale in conformitate cu Statutul ONU si in baza mandatului Consiliului de Securitate al ONU. (2) Republica Moldova va limita posibila sa participare la operafiuni de mentinere a pacii sub egida ONU doar cu personal tehnic si medical, care va avea un caracter umanitar si care nu va participa la actiuni militare. (3) Republica Moldova se poate adresa ONU si altor state pentru asistenta in vederea menfinerii statutului de neutralitate permanent, precum si in cazul unor posibile interventii din partea unor state terfe impotriva suveranitatii si integritatii teritoriale. Articolul 11, Neacordarea asistentei militare (1) Republica Moldova se obliga si nu participe in conflicte militare gi sA se abfin& de la acordarea oricarei asistente vre-unei parti beligerante. (2)Republica Moldova se obliga si nu furnizeze, in timpul conflictului militar, partilor beligerante ajutor capabil si creascd potentialul militar. (3) Teritoriul Republicii Moldova se va afla permanent in afara oriciror actiuni ale partilor beligerante indreptate spre atingerea scopurilor militare ale acestora. Articolul 12. Recrutarea si angajarea personalului militar. Pe teritoriul Republicii Moldova se interzice activitatea oricdror structuri, inlcusiv striine (birouri, agentii, reprezentanfe) care se ocupi de recrutarea (angajarea) personalului militar in fortele armate sau in alte subdiviziuni militare care actioneazi pe teritoriul altor state. Articolul 13. i ncheierea tratatelor internationale cu caracter nemilitar Republica Moldova isi rezerva dreptul de a incheia cu 1 partile beligerante tratate internationale cu caracter nemilitar. Articolul 14, Respectarea neutralitatii statelor straine Republica Moldova va respecta obligatiunile sale, prevazute in tratatele internationale, cu referire la statele care gi-au declarat unilateral statutul de neutralitate permanent. Articolul 15, Sustinerea sanctiunilor ONU- in interesul mentinerii pacii si securitatii, Republica Moldova poate s& se aliture la sancfiunile introduse de ONU si alte organizatii internationale, daca acestea nu poarté un caracter militar. Articolul 16, Actiunile Guvernului Guvernul Republicii Moldova va jntreprinde toate masurile necesare pentru recunoasterea pe plan international a statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova. Articolul 17. Dispozitii finale si tranzito Guvermul, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi: a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere in concordanta a legislatiei cu prevederile prezentei legi; b) va aduce in concordanfa actele sale normative cu prevederile prezentei legi. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de lege cu privire la statutul de neutralitate permanent Prin articolul 11 din Constitufia Republicii Moldova se proclama neutralitatea permanent a {4rii. Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul sau, Prezentul proiect de lege este elaborat in vederea dezvoltarii principiilor directoare trasate de Legea Suprema. Statutul de neutralitate permanenté a Republicii Moldova a fost consfintit oficial in vederea atingerii anumitor scopuri de politicl extern’. Astfel, pentru a asigura securitatea national, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Doctrina militara a Republicii Moldova, prin Hotarirea nr. 482-XIII din 06 iunie 1995. Potrivit acestui document, doctrina militar a Republicii Moldova este determinata de politica ei externa si interna, de neutralitatea permanenta proclamata constitutional, poarti un caracter exclusiv defensiv. Neutralitatea permanent poate fi conventionala si unilateral. La baza statutului de neutralitate permanenti poate fi tratatul multilateral international sau declaratia unilaterala a statului. in aceast& ordine de idei, precum s-a mentionat mai sus, neutralitatea permanenta a Republicii Moldova este fixata in articolul 11 al Constitutiei Republicii Moldova. Normele intemationale definesc neutralitatea ca fiind renuntarea de la participarea in liane militare. Drepturile si obligafiile statului neutru sint formulate in Conventia de la Haga din anul 1907 si rezolutiile Congresului a VIl-lea a Asociatiei Internationale a juristilor democrafi din anul 1960, care au determinat restrictiile de ordin militar, politic si economic. De asemenea, conform proiectului de lege propus se stipuleazi in mod expres interdictia de participare a Republicii Moldova la uniuni si structuri militare si neadmiterea sustinerii, sub orice forma, a altor state, care ar putea creste potentialul militar al acestora. In proiect se prevede care va fi relatia Republicii Moldova cu Organizatia Nafiunilor Unite, atunci cind se va face referire la unele actiuni cu caracter militar. Totodata, Republica Moldova va putea participa la unele actiuni umanitare cu scopul mentinerii pacii. Implementarea acestui proiect de lege va necesita amendarea unui sir de acte legislative in domeniu (Legea cu privire la statutul fortei militare straine in Republica Moldova, Legea cu privire la partici Moldova la operatiunile internationale de mentinere a picii etc.). in acest scop, se propune ca Guvernul, in termen de 6 luni sa vind cu propuneri in vederea aducerii legislatiei in concordant cu prezenta lege. Adoptarea si implementarea proiectului de lege cu privire statutul de neutralitate permanenta a Republicii Moldova nu va necesita resurse financiare suplimentare.