Sunteți pe pagina 1din 213

BULETIN

TEHNIC RUTIER
ISSN: 1583-820X

Publicatie lunara editata de C.N.A.D.N.R.


Anul IX, nr. 2 I 2013

SUMAR
Normativul
Mixturi asfaltice executate Ia cald.
Condit;ii tehnice privind proiectarea,
prepararea i punerea in opera - AND 605.....................pag. 10 - 70
Anexe.......................................................................pag. 71 - 76
Reglementari tehnice pentru domeniul rutier................pag. 78 -; 108

CO lP.'\:-liA 1\ATIOI'\ALA m:AHTOSTRAZI SI URLI.\ILIIU NATIONAI.F. OIN


ROMA lA-S.A.

l)t:CIZIA
Dircctorului General al Companici Nationalc de Autoslrazi si Drumud Satimudc
din Romania S,A.
Nr.kLf Oif D'L U:ll:>
In contOnniW.tc cu O.U.G. nr. 8412003 privind infiintarca Companici l\ati m;1k dc
.'\lllll:o.tra.t.i i: Drumuri ;..falinnalc din Romania S.i\.. prin n:urgani,-an::a Rcgici '\ uwnomc
Admiui:str1tiNatinnala a Orurnurilor din Romania. cu modilknrilc si comph.:-wrik
uih.riu.ar. aprubata prin Lcgca nr. 47!2004;

In hll/.i..t numirii domnului J\lirt:ea J)OP. in functia de Director Ucncral lntcrimar

NORMATIV

a\ C.N.A.D.\l.R. S.A.. se emitc prczcnta:


nt:CIZIR

MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD


iCONDITII TEHNICE PRIVIND
PROIECTAREA,PREPARAREA
I PUNEREA IN
OPERA

,\rt. I. :-1\..' ilprttha Normmivul ..\'lixturi ;.tslUhicc cxccutmc !1 cald. Conditii h:hnir.:c pri\ ind

prmcclan:u , prt:pamrc-a si puncrca in upcra - indicotiv .-\ND 605''. in t:onrormitatl! cu,


Dot:umcntul dt: avizarClE nr. 42531()7.02.2013 unexa Ia prr.:zcnta.
Art. 2. Dccizia sc comun!ca prin griju Birt.lului Rcglcmcmari T..:hni .:e si Trufic din .:.adrut!
Dircctid Tchuicc <.t (' .:ADKR SA.Ia DRDP 1M7 si CESTRI;..: t:< r..: vor ducc la indcplinir
prc\' dcrik prczcntci dccizii.

Jlrc;.cnl:J. c.li:cii'ic s-a cmis in 2 cxcmplarc, un cxcmp!nr pcmru Sl..'n iciul \rhiva i.
un cx..mph1r Ia Bimul Rcglcmcntari T.:hnicc si Tralic.
;\rt .\.

llJRJ::Cr<)DIRECT lA TEII(';ICA
fARIO RA CAPRA

r,) v if fJ

VIZAT
LHRECTOR DIRF.CT!A t.EGISI.ATil:
CONTENCIOS Sl CO TI{i\CIT

z,tol)

A DREl FILIPf.SCtl

46If>
&-

Sectiunea 2. Lucrari pregatitoare....................................54


Sectiunea 3. A ternerea mixturilor asfaltice..................... 56
Sectiunea 4. Compacta rea mixturilor asfaltice.................. 60

5. Capitolul V
Sectiunea 1.
Seqiunea 2.
Sectiunea 3.
Sectiunea 4.

CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR EXECUTATE ....................... 62
Controlul calitatii materialelor...................... 62
Controlul procesului tehnologic .................... 62
Controlul calitatii stratului
executat din mixturi asfaltice.......................67
Verificarea elementelor geometrice...............68

6. Capitolul VI'
RECEPJIA LUCRARILOR ...........................69
Sectiuneal. Receptia pe faze determinante..................... 69
Sectiunea 2. Receptia Ia terminarea lucrarilor.................. 70
Sectiunea 3. Receptia finala...........................................70
I

7. AN EXE............................................................................... 71
Anexa A (normativa)
- Harta cu zonele climatice..............................................73
ANEXA B (normativa)
- Determinarea absorb\iei de apa ..................................... 74

NORMATIV
MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD
CONDITII TEHNICE PRIVIND

INDICATIV
AND 605/2013

PROIECTAREA,PREPARAREA

Aceste cerinte se aplica pentru toate mixturile asfaltice care


intra in componenta sistemului rutier.
Mixtura pentru uzura caii pe pod va avea acelea?i performante
cu cea din cale curenta.

!jii PUNEREA IN OPERA

Pe langa mixturile enumerate in continuare, In alcatuirea siste


mului rutier se pot utiliza ?i alte tipuri de mixturi in conditiile In care au
ca referential un standard european, un agrement tehnic european,
sau un document de evaluare ?i certificare a caracteristicilor conform
reglementarilor in vigoare, ?i au caracteristici fizico-mecanice care se
lncadreaza in prevederile din prezentul normativ.

CAPITOLUL I
GENERALITATI
Sectiunea 1
Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

Art. 1. Prezentul normativ stabile?te conditiile tehnice pe care


I
trebuie sa le 1ndeplineasca mixturile asfaltice executate Ia cald in etapele de proiectare, controlul calitatii materialelor componente, prepara
re, transport, punere in opera, precum ?i straturile rutiere executate
din aceste mixturi.
Art. 2. Normativul se aplica Ia constructia, modernlzarea, rea
bilitarea ?i intretinerea drumurilor ?i a altar structuri realizate cu mix
turi asfaltice Ia cald.
Sunt definite cerintele specifice, exprimate in conformitate cu
cerintele generale cuprinse in normele europene care au stat Ia baza
acestui normativ.
Elaborat de:

Art. 3. Modul principal de abordare a specificatiilor privind mix


turile asfaltice este orientat spre eel fundamental mentionat in SR EN
13108 - 1, primord"1ala fiind realizarea performantelor mentionate in
normativ.
In aceasta etapa, In vederea asigurarii lndeplinirii caractristi
cilor fundamentale enuntate, au fast introduse ?i conditii empirice con
form SR EN 13108- 1.
Conditiile pentru materialele de baza sunt obligatorii, abaterile
de Ia compozitiile de referinta din acest normativ se vor face numai in
cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului ?i al beneficiar lui.
Art. 4. Mixtura asfaltica utilizata Ia executia straturilor rutiere
va lndeplini conditiile de calitate din acest normativ ?i va fi stabilita in
functie de clasa tehnica a drumului, zona climatica ?i studiul tehnico
economic. Enunturile din tabelele 1, 2 ?i 3 reprezinta nivelul minim de
cerinte .

Aprobat de:

Directia Calitate C.N.A.D.N.R.

C.N.A.D.N.R.

Laborator drumuri CESTRIN

cu Decizia nr. 186/08.02.2013

Laboratoare rutiere D.R.D.P. 1-7


10

BULET!N TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

BULETIN TEHN!C RUTIER


Anul IX, nr. 2

2013

11

Art. 5. Performantele
mixturilor asfaltice se studiaza ?i

10

BULET!N TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

se eva lueaza In

laboratoarele autorizate sau acreditate - acceptate de catre


beneficiarul lucrarii.

BULETIN TEHN!C RUTIER


Anul IX, nr. 2

2013

11

Art. 6. La execul;ia sistemelor rutiere se vor utiliza mixturi re


glementate prin urmatoarele norme europene :
- SR EN 13108- 1 - Mixturi asfaltice. Specifical;ii pentru mate
ria/e. Betoane asfaltice;
- SR EN 13108 - 5- Mixturi asfaltice. Specifical;ii pentru mate
ria/e. Mixtura asfaltica stabilizata.
- SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specifical;ii pentru mate
ria/e. Mixtura asfaltica poroasa (drenanta).

Sectiunea 2
Definitii i terminologie
Art. 7. Mixtura asfaltica Ia cald este un material de construcl;ie
realizat printr-un proces tehnologic ce presupune incalzirea agregatelor
naturale i a bitumului, malaxarea amestecului, transportul i punerea
in opera, de regula prin compactare Ia cald.
Art. 8. Mixturile asfaltice prezentate in acest normativ se uti
lizeaza pentru stratul de uzura(rulare), stratul de legatura(binder), pre
cum i pentru stratuI de baza.
Art. 9. Imbracaminl;ile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in
general, din doua straturi:
- stratul superior, denumit strat de uzura;
- stratul inferior, denumit strat de legatura.

tuminoasa cilindrata se executa intr-un singur strat, respectiv stratul


de uzura.
Art. 10. Stratul de baza din mixturi asfaltice intra in compo
nenl;a sistemelor rutiere Ia drumuri, peste care sea plica imbracaminl;ile
bituminoase.
Art. 11. Denumirea simbolica a mixturilor asfaltice se va fa
ce pe baza caracteristicilor curbei granulometrice respectiv tipul de
mixtura, marimea granulei maxime i clasa tehnica a drumului. Pentru
identificarea mixturii, se va specifica clasa de penetral;ie a bitumului in
funcl;ie de zona climatica i de trafic.
Art. 12. La execul;ia stratului de uzura se vor utiliza mixturi as
faltice performante care sa confere rezistenl;a i durabilitatea necesara
imbracamintei, precum i o suprafal;a de rulare cu caracteristici cores
punzatoare care sa asigure slguranl;a circulal;iei i protecl;ia mediului
inconjurator, conform prevederilor legale in vigoare. Caracteristicile
acestor mixturi vor satisface cerinl;ele din acest normativ.
Pentru execul;ia straturilor de uzura se vor avea in vedere ur
matoarele tipuri de mixturi asfaltice :
- BA- beton asfaltic conform SR EN 13108 - 1;
- MAS - mixturi asfaltice stabilizate de tip ,stone mastic a falt"
SMA, cu schelet mineral robust stabilizat cu mastic, conform SR EN
13108- 5;
- MAP- mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de go/uri in
terconectate care permit drenarea apei i reducerea volumului de zgo
mot, conform SR EN 13108-7;
- BAR- betoane asfaltice rugoase.
Acestea se noteaza conform tabelului 1, in funcl;ie de caracte
risticile curbei granulometrice, dimensiunea maxima a granule/or agre
gatului i clasa tehnica a drumului.

In unele cazuri, Ia propunerea proiectantului, imbracamintea bi-

12

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anui!X, nr. 2/ 2013

BULETIN TEHN!C RUT!ER


Anul IX, nr. 2 I 2013

13

Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura

,--,----;:;;c:-:: -,-- ---- --- ---

! N. I te:a
I

II,

Stratul de uzura
Tipul simbolul mixturii asfaltice

c I drumului

Mixtura asfaltici'i stabilizata: MAS 12,S; MAS 16

II, III,

Mixtura asfaltica poroasa: MAP 16


Beton asfaltic rugos: BAR--1-6-----------

r tr
v,
Til I::::
I

Art. 14. Mixturile asfaltice prevazute pentru executia

Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 8; MAS 12,5; MAS 16

:: :::::,r :o::;

:: : 5;

Beton asfaltic cu pietriconcasat:

stratului de baza, vor fi mixturi asfaltice performante, rezistente ;;i dura


bile, ale
caror caracteristici vor satisface conditiile prevazute In acest normativ.
Pentru stratul de baza, prezentul normativ prevede betoane as
faltice de tip anrobat bituminos AB ,conform SR EN 13108 - 1.
Acestea
se utilizeaza
;;i se noteazadimensiunea
conform tabelului
sunt
clasificate
In functie
de granulozitatea,
maxima3 ;;i
a gra
nulelor agregatului ;;i clasa tehnica a drumului.

Tabelul 3. Mixturi asfaltice pentru stratul de baza

BA 16

BAPC 16

----------------------------------

i Nr.
1

Art. 13. La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi

asfaltice performante, rezistente ;;i durabile, ale caror caracteristici vor


satisface conditiile prevazute In acest normativ.
Pentru executia stratului de legatura, prezentul normativ preve
de betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 13108 - 1.
Acestea se noteaza conform tabelului 2 ;;i sunt clasificate In
functie de granulozitatea, dimensiunea maxima a granulelor agrega
tului ;;i clasa tehnica a drumului.

Clasa

crt.

tehnica a
drumului

I, II,

Tipul 'i'i simbolul mlxturii asfaltice

Anrobat bituminos cu criblura: AB 16; AB 25


Anrobat bituminos cu criblura: AB 16; AB 25

'

Stratul de baza

III

IV

Anrobat bituminos cu pietri'i concasat


ABPCC 16; ABPCC 25
minim 35% criblura:

Anrobat bituminos
Anrobat bituminos
Anrobat bituminos
Anrobat bituminos
Anrobat bituminos

'

cu criblura: AB 16; AB 25
cu pietriconcasat: ABPC 25
cu criblura: AB 16; AB 25
ABPC 25
cu pietrlconcasat:
cu pietrlsortat: ABPS 25

'

Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura

iI

I
'

Nr.
crt.
1

14

Ciasa
tehnica a
drumului

I, II, III

Stratul de legatura

Tipul i simbolul mixturii asfaltice

Beton asfaltic deschis: BAD 20; BAD 25

BULETIN TEHNJC RUT!ER

Anul IX, nr. 2 I 2013

Art. 15. lmbracamintile bituminoase cilindrate pentru stratul

de uzura ;;i legatura se aplica pe:


Beton asfaltic deschis: BAD 20; BAD 25
BULETIN TEHNJC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

15

i 2

'

IV, V

Beton asfaltic deschis cu pietri'i concasat: BADPC 25


Beton asfaltic deschis cu pietri'i sortat: BADPS 25

- straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate Ia


cald, conform prezentului normativ;
hidraulic; sau lianti puzzolanici, conform STAS 10473/1 ;;i reglementa
rilor tehnice In vigoare;

14

BULETIN TEHNJC RUT!ER

Anul IX, nr. 2 I 2013

BULETIN TEHNJC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

15

- straturi de baza din macadam i piatra sparta, conform


SR 179 i SR 1120;
- 1mbracaminte bituminoasa existenta, in cadrul lucrarilor de
ranforsare;
-1mbrad\minte din beton de ciment existenta.
In situatii deosebite, daca exista capacitate portanta, stratul de
baza poate fi 1nchis printr-un strat de uzura.
In cazul1mbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat
de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzo
lanici, pe 1mbrad\mintea din beton de ciment i pe 1mbracamintea bi
tuminoasa existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura
peste stratul SUP,Ort.
..

Art. 16. Stratul de baza din mixturi asfaltice se aplica pe un


strat de fundatie suport care trebuie sa 1ndeplineasca conditiile pre
vazute de STAS 6400.
'

Art. 17. Terminologia din prezentul normativ este conform


SR 4032-1 i standardelor europene SR EN 13108-1, SR EN 131085, SR EN 13108-7 i SR EN 13108-20.
Pentru aplicarea acestui normativ se utilizeaza definitiile cores
punzatoare SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 i SR EN
13108-20.

1- SR EN 933-1
I

- Incerdiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nomlnale ale
ochiurilor.
i- SR EN 933-4 - Incerdiri pentru determinarea caracteristicilor geemetrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma.
- SR EN 933-5
- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determfnarea
procentului de suprafete concasate si sfarilmate din
aareaatele qrosiere.
- SR EN 933-7
- Incerdiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in
aqreoate.
- Incerdki pentru determinarea caracteristicilor geoj- SR EN 933-8
metrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea parl;ilor
I
!
fine. Determinarea echivalentului de nisip.
- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geo! - SR EN 933-9
metrice ale agregatelor. Partea 9 - Aprecierea fi'jetii.
lncercare
cu albastru de metilen.
'
'
!- SR EN 1097-1 - Incerdiri pentru determinarea caracteristicilor mecai
nice ;;i fizice ale agregatelor. Partea 1; Determinarea
i
rezistentei Ia uzura (micro-Deval).
i
i- SR EN 1097-2
- Incercari pentru determinarea caracteristicilor me AI
nice ;;i fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru
determinarea rezistentei Ia sfaramare - Los Anqell:s.
- Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecaSR EN 1097-6
I
nice ;;i fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea
i
masei reale oi a coeficientului de absorbtie a apei.

I
I

I_
i

- SR EN 1367-1

ii

Urmatoarele documente de referinta sunt indispensabile pen


tru aplicarea prezentului normativ. Pentru referintele nedatate, se apli
ca ultima editie a publicatiei Ia care se face referire (inclusiv even
tualele modifid3ri).

16

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

i- SR EN 933-2

'

Sectiunea 3
Referinte normative

- Incerdlri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozitatii.


Analiza aranulometrica.

SR EN 1367-2

[- SR EN 12591

1- SR EN 12593
;

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice


;;ide alterabilitate ale agregatelor. Determinarea
rezistentei Ia inghet-dezqhet.
- Incerdki pentru determinarea caracteristicilor termice
;;ide alterabilitate ale agregatelor. lncercarea cu
sulfat de magneziu.
- Bitum ;;i lianti bitumino;;i. Specificatii pentru bitum uri
rutiere.
- Bitum ;;i lianli bitumino;;i. Determinarea punctului de
rupere Fraass.
BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul IX, nr. 2

2013

17

SR EN
i426

--

r-

:-

,-

i-

'

...........

....

-- - --..--

....

---

----"""""-

- Bitum i lianti bitumino i. Determinarea penetrabilitatii cu ac.


SR EN 1427
- Bitum i lianti bituminoi. Determinarea punctului de
inmuiere. Metoda cu inel 0i bila.
SR EN 12607-1 - Bitum $i lianti bitumino$i. Determinarea rezistentei Ia
incalzire sub efectul caldurii $i aerului. Partea 1:
Metoda RTFOT.
SR EN 12607-2 - Bitum i lianti bitumino i. Determinarea rezistentei Ia
indllzire sub efectul caldurii aerului. Partea 2:
Metoda TFOT.
SR EN 12697-1 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 1: Continut de liant
solubil.
SR EN 12697-2 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 2: Determinarea
granulozitatii.

'

\- SR EN 12697-4.

I!

- SR EN 12697-5

! - SR EN 12697-6

i
i- SR EN 12697-8

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi


asfaltice preparate Ia cald. Partea 4: Recuperarea
bitumului: coloana de fractionare.
- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 5: Determinarea
densitatii maxime.
- Mixturi asfaltice. Metode de lncercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 6: Determinarea
densitaiii aearente a eeruvetelor bituminoase.
- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 8: Determinarea
caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bitumi-

I
I

I::::::::::
:

noase.
- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 11: Determinarea
afinitaiii dintre agregate >i bitum.
- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 12: Determinarea
sensibilitaiii Ia apa a epruvetelor bituminoase.

!_ SR EN 12697-17 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi


'
asfaltice preparate Ia cald. Partea 17: Pierderea de
I

18

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

......

---

---- --

'- SR EN 12697-18 -=:Mixturi asfalti.ce. Metode de incercare pentru mixturi


asfaltice preparate Ia cald. Partea 18: lncercarea de
i
- SR EN 12697-19
scurgere a liantului.
- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 19: Permeabilitatea
!
epruvetelor.
'
j- SR EN 12697-22 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 22: lncercare de
- SR EN 12697-23
ornieraj.
- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 23: Determinarea
rezisteniei Ia traciiune indirecta a epruvetelor bituminoase.
,- SR EN 12697-24 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 24: Rezistenta Ia

I
'j-

oboseala.
SR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 25: incercare Ia
I
compresiune ciclica.
- SR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 26: Riqiditate.
- SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru
mixturi asfaltice preparate Ia cald. Partea 27:
Prelevarea
probelor.
I
- SR EN 12697-28 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
i
asfaltice preparate Ia cald. Partea 28: Pregatirea
probelor pentru determinarea continutului de bitumr a
continutului de apa $i a compozitiei granulometrice.

:.- SR EN 12697-30 - Mlxturi asfaltice. Metode de incercare pentru mix uri


asfaltice preparate Ia cald. Partea 30: Confectionarea
epruvetelor cu compactorul cu impact.
- SR EN 12697-31 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi

1-

epruvetelor cu presa de compactare qiratorie.


SR EN 12697-33 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi

asfaltice preparate Ia cald. Partea 33: Confectionarea


material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta.
BULETIN TEHNIC RUTIER
Anu! IX, nr. 2/ 2013

19

eoruvetelor cu compactorul cu placa.

18

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

- SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare eentru mixturi


asfaltice preparate Ia cald. Partea 34: Incercarea
Marshall.
- SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 35: Malaxare in
laborator.

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anu! IX, nr. 2/ 2013

19

- SR ENi269i=i:t i'liXiuri asfaltice:rVIetode cle.incercarepentru-mixturi.


asfaltice preparate Ia cald. Partea 11: Determinarea
afinitatii dintre agregate i bitum.
- SR EN 12697-12 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 12: Determinarea
sensibilitatii Ia apa a epruvetelor bituminoase.
- SR EN 12697-17 - Mixturi asfaltice. Metode de Jncercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 17: Pierderea de
material a epruvetelor din mixtura asfaltidi drenanta.
i- SR EN 12697-18 - Mixturi asfaltice. Metode de lncercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 18: incercarea de
!- SR EN 12697-19
scurgere a liantului.
I
- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
'
asfaltice preparate Ia cald. Partea 19: Permeabilitatea
epruvetelor.
'- SR EN 12697-2,2 - Mixturi asfalti9'-, Metode de incercare eentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 22: Incercare de
i
; - SR EN 12697-23
ornieraj.
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
!
asfaltice preparate Ia cald. Partea 23: Determinarea
i
rezistentei Ia tractiune indirecta a epruvetelor bitumi'
I
noase.
'
, - SR EN 12697-2'1 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 24: Rezistenta Ia
obosealii.
i
i- SR EN 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 25: lncercare Ia
comoresiune ciclica.
iSR EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
!
asfaltice preparate Ia cald. Partea 26: Rioiditate.
'- SR EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 27: Prelevarea
!
probelor.
i- SR EN 12697-28 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 28: Pregatirea
probelor pentru determinarea continutului de bitum, a
i
continutului de apa i a comeozitiei granulometrice.
'- SR EN 12697-30 - Mixturi asfaltice. Metode de 1ncercare pentru mixturi
'
asfaltice preparate Ia cald. Partea 30: Confectionarea
epruvetelor cu comeactorul cu impact.
i- SR EN 12697-31 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
I
asfaltice preparate Ia cald. Partea 31: Confectionarea
epruvetelor cu eresa de comoactare qiratorie.

20

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

r-SR EN 12697-33

----

--

.......

----------------

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi


asfaltice preparate Ia cald. Partea 33: ConfeC\IOnarea

!
epruvetelor cu compactorul cu placa.
j- SR EN 12697-34 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi

'i

asfaltice preparate Ia cald. Partea 34: lncercarea


Marshall.
\- SR EN 12697-35 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate Ia cald. Partea 35: Malaxare in
laborator.
'
j- SR EN 13108-1 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
I
Betoane asfaltice.
1- SR EN 13108-5 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtura
asfaltica stabilizata.
1- SR EN 13108-7 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
Partea 7: Mixtura asfaltidi poroasa.
SR EN 13108-20 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip.
SR EN 13108-21 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
Partea 21: Controlul productiei in fabrica.
Caracteristici
ale suprafetelor drumurilor i pistelor
SR EN 13036-1
aeroportuare. Metode de incercare. Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei orin tehnica volumetridla petei.
- SR EN 13036-4 - Caracteristici ale suprafe\elor drumurilor i pistelor
aeroportuare. Metode de incercare. Parte_? 4: Metode
de masurare a aderentei unei suprafete. !ncercarea
cu oendul.
1- SR EN 13036-7 - Caracteristici ale suprafetelor drumurilor 'li pistelo/
aeroportuare. Metode de incercare. Partea 7: Mas)Jrarea denivelarilor straturilor de uzura ale imbrikamintilor rutiere: Yncercarea cu dreptar.
- SR EN 13043
- Agregate pentru amestecuri bituminoase 'li pentru
I finisarea suprafetelor utilizate in construqia ;;oselelor,
a aeroporturilor >;i a altar zone cu trafic.
- SR EN 13808
- Bitum i lianti bituminoi. Cadrul specificatiilor pentru
emulsiile cationice de bitum.
- SR EN 14023
- Bitum ;;i lian\i bituminOi. Cadrul pentru specificatiile
bitumurilor modificate cu polimeri.
- Bitum. Determinarea ductilitatii.
SR 61

11-

1-

1-

'i- SR 179
'

- Lucrari de drumuri. Macadam. Condilii generale de


calitate.

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

21

L_

1- SR 4032-1
!-

CAPITOLUL II MATERIALE.
CONDITII TEHNICE

bituminoase de macadam semipenetrat ;;i penetrat.


Condi\ii tehnice de calitate.
- Lucrari de drumuri. Terminologie.
- Lucrari de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase
cationice. Conditii de calitate.
- Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudovilscozitatH Engler a emulsiilor bituminoase.
- Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitu-

SR 8877- 1

1- SR 8877- 2

i-------; - SR 10969

Sec iunea 1
Agregate

murilor rutiere i a emulsiilor cationice bituminoase

Art. 18. Agregatele care se utitizeaza Ia prepararea mixturitor

fata de agregatele naturale prin metoda spectrofoi


tometrica.
i- STAS 539
Filer
de calcar, filer de creta filer de var stins in
'
!
pulbere.
i- STAS 863
- Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale
l
traseelor. _Prescri ii de roiectare.
'
\ - STAS 1338/1 .. - Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice i imbracaminti

asfaltice cuprinse in prezentut normativ sunt conform specificatiilor

bituminoase executate Ia cald. Prepararea mixturilor,


preqatirea probelor '>i confectionarea epruvetelor.

1- STAS 1339-79

lucrari de constructii noi i modernizi:iri de drumuri.

Prescrip\ii generale de proiectare i de executie.


STAS 1598/2-89 - Lucrari de drumuri. Incadrarea lmbrad3min ilor Ia
ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii
generale de roiectare i de executie.

i-

Nr.

1- STAS 2900

!-

Tabelul 4. Cribluri utilizate Ia fabricarea mixturilor asfaltice

Ia

BULETIN TEHNIC RUTIER

Metoda

de incercare

4-818-12 5(16)116-25

'

I
I

Anu! IX, nr. 2 I 2013

Condi ii de calitate
pentru cribluri sort

Continut de granule in afara


1. sortului:
- rest pe durul superior (dmax) 1
0

SR EN 933-.1
5
10

/o, max.

- trecere pe ciurul inferior


{d..,,o), %, max.
2. Coeficient de forma, 0/o, max.

Continut in particule fine sub

Calitatea particulelor fine


(valoarea de albastru), max.

5.

0,063 mm,

/o, max.

'

SR EN 93..3-4

nu se admit

striHne

14.

'

25

3. Continut de impuritati - corpuri

22

Caracteristica determinata

crt.

- 89

- Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.


STAS 6400
- Lucrari de drumuri. Straturi de baza i de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.
STAS 10473/1 - Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau
pamanturi stabilizate cu ciment. Condi\ii tehnice
generale de calitate.
1

19. Cerintele privind valorile limta ate caracteristicilor

asfaltice sunt prezentate in tabetele 4...7.

Principii fundamentale.

Art.

fizico-mecanice pentru agregatele utilizate Ia fabricarea mixturilor

- Lucrari de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere.

i- STAS-1598/1-89 - Lucrari de drumuri. Incactrarea imbrad\mintilor

r-

SR EN 13043.

2,0

1,0

vizua\

0,5

SR EN 933-1
SR EN 933-9

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

23

Ifragmentare

6. Rezistenta -Ia
coeficient lA,

/o, max.

18
20

clasa tehnica

24

III

clasa tehnica r
I-II
clasa tehn:J

IV-V

7.

20

Rezistenta Ia uzura (coeficient


micro-Deval), 0/a, max.
8. Sensibllitatea Ia
inghet-dezghetla 10 cicluri de
inghe\-dezghe\
- pierderea de masa (F), %,

:
'

1 sR

ENio97:i

SR EN 1097-1

Tabelul 6. Pietri9uri utilizate Ia fabricarea mixturilor asfaltice


Nr.

SR EN 1367-1

determinata
1 Continut de granule in

3
20

max.

%, max.
Sensibilitate Ia actiunea
sulfatului de magneziu, 0/omax.

(1'.5 ,),

'

i 10.
:

Continut de particule total

sparte, /o, min.

SR EN 1367-2

90

SR EN 933-5

(pentru cribluri provenind din


oci detritic )

Tabelul 5. Nisip de concasaj utilizat Ia fabricarea mixturilor asfaltice

I Nr.
1

Caracteristica determinata

Conditii de
calitate nisipul
obtinut prin

crt.

pietrei

IJContinut de granule in
I

afara sortului 1
rest pe clurul superior (dmax), 0/o, j
max.
i
, Granulozitate
_I
I Continut de impuritati:

L_2
[ 3

I+'

4
5

24

- corpuri s.tr2Hne,. o/o,


max.

Continut de particule fine sub

I
I

SR EN 933-1

nu se admit

v1zual

10

SR EN 933-1

SR EN 933 -9 !..

Continut in partlcule
fine sub 0,063 mm,
% max.
Rezistenta Ia
fragmentare coeflcient

Rezistenta Ia uzuri:'i
coeficient micro-Deva!,
0

continua

7
I

I SR EN 933-1

Continut de particule
sparte, Ofo., min.
Coeflcient de forma,
0
/o, max.
Con 1nut de impuritati
- corpurl str3ine

Pietri!j concasat

10

10

8-16 11625

90

90

Metoda de

incercare

SR EN 933-1

90

SR EN 933-5

25

25

SR EN 933-4

nu se admit

nu se admit

SR EN 933-7
vizua!

2,0

1,0

0,5

2,0

1,0

0,5

SR EN 93 -1

28

24

SR EN 1097-2

25

25

SR EN 10<j71

SR EN 13671

SR EN 1367-2

LA % max:"

incercare

concasarea

.
Metoda de
I '

------1 ..

Pietri!j sortat

4-81 816 116-25 48

afara sortulul:
- rest pe ciurul superior (dmax}, %, max.
- trecere pe durul
inferior (drni11 ), %, max.

I- pierderea de rezistenta
9.

Caracteristica

crt.

/o,

max.

Sensibilitatea Ia

inghe\dezghe\

- pierderea de masa

\(FJ,%

max.

Sensibilitate Ja
actiunea sulfatului de
mclqneziu, max.

0,063mm, 0/omax.

Calitatea particulelor fine (valoarea


de albastru), max.
BULETJN TEHNIC RUTIER
Anul IX, nr. 2 I 2013

BULETIN TEHNJC RUT!ER


Anul IX, nr. 2 I 2013

25

Tabelul 7. Nisip natural utilizat Ia fabricarea mixturilor asfaltice


Nr.

Caracteristica determinata

crt.

Metoda
de

Condi ii
calitate

1 de

I
iI

incercare

pentru

nisipul

3. In mod except;ional, cu acordul proiectantului i al beneficia


rului, pietri ul concasat se va putea utiliza i Ia execut;ia stratului de le
gatura Ia drumurile de clasa tehnica III, cu condit;ia ca acesta sa inde
plineasca cerint;ele din tabelul 4.
4. Agregatele de balastiera, folosite Ia realizarea mixturilor as

Continut de granule in afara sortului


faltice, trebuie sa fie curate, spalate in totalitate. In cazul contaminarii

natural
1

2
3
4

- rest pe ciUrUJ SUperiOr (dmilx)r 0/o, maX.

Granulozitate
Coeficient de neuniformitate, min.

'

Continut de particule fine sub 0,063mm,

Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm


(valoarea.qe albastru), max.

SR EN 933-1

continua

Continut de tmpuritati:

Is
min.
i
I

i
I

- continut de humus (culoarea solutiei de NaHO), max.


Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %,

'

- corpuri straine, o/o, max.

SR EN 933-1

nu se admit SR EN 933-7 $i

galben
85

vizual
STAS 4606
SR EN 933-8

10

SR EN 933-1

SR EN 933-9

/omax.

i * Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un

Ir

d60/d 10 unde:

I d60 = diametrul ochiului sitei prin care tree 60% din masa probei analizate
I pentru verificarea granulozitatii;
d10 = diametrul ochiului sitei prin care tree 10%
I pentru verificarea qranulozitatii.

Art. 20. Fiecare fip,i sort de agregat trebuie depozitat separat


1n silozur"t prevazute cu platforme betonate, avand pante de scurgere
a apei i peret;i despart;itori, pentru evitarea amestecarii i impurificarii
agregatelor. Fiecare siloz va fi inscript;ionat cu tipul i sursa de mate
rial pe care il cont;ine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii
cu alte materiale i ment;inerea unei umiditat;i scazute.

Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granu


lozitat;ii agregatelor naturale sunt conform SR EN 933-2.
2. Pietri urile concasate utilizate Ia execut;ia stratului de uzura
vor indeplini cerint;ele de calitate din tabelul 4.

din masa probei analizate

Note:
1. Agregatele vor respecta i condit;ia suplimentara privind con-
t;inutul maxim de granule alterate, moi, friabile, poroase i vacuolare,.
de 5%.
Determinarea se face vizual prin separarea din masa agrega
tului a fragmentelor de roca alterata, moi, friabile i vacuolare. Masa.
granulelor selectata astfel nu trebuie sa depaeasca procentul de 5%,
din masa agregatului formata din minim 150 granule pentru fiecare.
sort analizat.
26

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

27

Art. 22. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va 'fi in


sot;it de Declarat;ia de conformitate cu performant;ele produsului.

Art. 23. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in


tabelele 5, 6 i 7, pentru fiecare lot
pentru maxim:

26

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

de material aprovizionad sau

- 500 t pentru pietri sortat i pietri concasat;


- 200 t pentru nisip natural i nisip obt;inut prin concasarea
agregatelor de balastiera;
- 1000 t pentru cribluri;
- 500 t pentru nisipul de concasare (obt;inut prin concasarea
agregatelor de cariera).

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

27

Sectiunea 2
Filer

Art. 24. Filerul (filer de calcar, filer de creta i filer de var stins
in pulbere) trebuie sa corespunda prevederilor SR EN 13043 i STAS
539.

Art. 25. La aprovizionare, filerul va fi insotit de Declaratia de


conformitate cu performantele produsului i se va verifica obligatoriu
granulozitatea i umlditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t.
Art. 26. Nu se admite folosirea altar materiale ca inlocuitor al
filerului (filer dy calcar, filer de creta i filer de var stins in pulbere).

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 i 50/70 i


bitumuri modificate 25/55 si 45/80;
- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 i bitumuri
modificate 40/100;
- pentru mixturile stabilizate MAS( tip SMA), indiferent de zona,
se utilizeaza bitumurile 50/70 i bitumuri modificate 45/80.
Art. 29. Bit,wmurile tip 35-50 se pot utiliza in straturile de baza
i de legatura.

Art. 30. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa

Nationala NB, i SR EN 14023 + Anexa Nationala NB, bitumul trebuie


sa prezinte conditia suplimentara de ductilitate Ia 25C (determinata
conform SR 61):
Art. 27; Filerul se depoziteaza 1n silozuri cu 1ncarcare pneuma-
mai mare de 100 em pentru bitumul 50/70 ;;i 70/100 ;
tica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
mai mare de 50 em pentru bitumul 35/50;
mai mare de 50 em pentru bitumul 50/70 imbatranit prin me
toda TFOT/RTFOT1l;
mai mare de 75 em pentru bitumul 70/100 imbatraniprin
metoda TFOT/RTFOT'l;
mai mare de 25 em pentru bitumul 35/50 imbatra11it prin me
Sectiunea 3
toda TFOT/RTFOT 1l;
Lianti

Art. 28. Liantii care se utilizeaza Ia prepararea mixturilor as


faltice cuprinse in prezentul normativ sunt:
- bitum de clasa 35/50 , 50/70 i 70/100, conform SR EN 12591:
+ Anexa Nationala NB i art.30 respectiv art. 31;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3(penetratie 25/55), clasa 4
(penetratie 45/80) ;;i clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023
+ Anexa Nationala NB i art. 31.
Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu
>i zonele climatice din anexa A, ;;i anume:

28

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

Art. 31. Bitumul rutier neparafinos i bitumul modificat cu' poli


meri trebuie sa prezinte o adezivitate de minim 80% fata de agregatele
naturale utilizate Ia lucrarea respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu
agenti de adezivitate.

Art. 32. Adezivitatea se determina prin metoda spectrofoto


metrica conform SR 10696 i/sau SR EN 12697-11.
Pentru agregatele de balastiera, adezivitatea se va determina
Nota '' lmbatranirea TFOT ; RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-2
SR EN 12607-1
BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul IX, nr. 2 I 2013

29

obligatoriu atat prin metoda cantitativa (conform SR 10696 ijsau SR


EN 12697-11) cat i prin metoda calitativa, conform Normativ NE 0222003 in vigoare. Se va lua in considerare adezivitatea cu valoarea
cea
mai dezavantajoasa.

Sectiunea 4
Aditivi

Art. 36. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice


Ia nivelul cerintelor se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate,
Art. 33. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul adi-, evaluati in cqnformitate cu legislatia in vigoare. Ace ti aditivi pot
fi tivat se depoziteaza separat, pe tipuri de bitum, in conformitate cu' adaugati fie direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de
adezivi specificatiile producatorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice' tate sau aditivii de marire a lucrabilitatii, fie in mixtura
asfaltica, cum de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada i temperatura;
sunt de exemplu fibrele minerale sau organice,
polimerii, etc.
de stocare va fi aleasa in functie de specificatiile producatorului, astfel.
!neat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari Ia mo-
Art. 37. Conform SR EN 13108- 1 art.3.1.12 aditivul este "un
mentul prepararii mixturii.
material component care poate fi adaugat In cantitati mici In mixtura
1
Se rec9manda ca Ia stocare temperatura bitumului sa fie de; asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea
120C....140C, iar eel modificat de minimum 140C i recirculare; polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau
20 minute Ia inceputul zilei de lucru.
culoarea mixturii asfaltice".
Fata de terminologia din SR EN 13108- 1,in acest normativ au
Art. 31. Pentru amorsare se utilizeaza emuls,ii bituminoase fost considerati aditivi i produ ii care se adauga direct in bitum i care
cationice cu rupere rapida conform SR 8877-1i SR EN 13808.
nu modifica proprietatile fundamentale ale acestuia.
1
'

Art. 35. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de


conformitate cu performantele produsului i se vor efectua verificari
ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum i.bitum
modificat) i art. 34 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot
aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:
- 500 t bitum/bitum modificat din acelai sortiment;
- 100 t emulsie bituminoasa din acelai sortiment.

30

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 1 2013

Art. 38. Tipul i dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui stu


diu preliminar efectuat de catre un laborator autorizat sau acre.ditat,
agreat de beneficiar, fiind in functie de realizarea cerintelor de perfor
manta specificate.
Art. 39. Aditivii utilizati Ia fabricarea mixturilor asfaltice vor
avea Ia baza un standard, un agrement tehnic european(ATE) sau un
document de declarare i evaluare a caracteristicilor reglementat pe
plan national, cum ar fi agrementul tehnic.

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

31

------ ,.,.. .--

CAPITOLUL III
PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONOIJII TEHNICE

I
i

Art. 40. Materialele utilizate Ia fabricarea mixturilor asfaltice


sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii materialele granulare.
Art. 41. Materialele granulare care vor fi utilizate Ia fabricarea'

----

. -

8.

I!

Beton asfaltic deschis cu pietri


sortaj:BADPS

Anrobat bituminos cu criblura

9.

AB

mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate in tabelul 8.


I

10.

! :r----:;:;;---------.. .
ul

Materiale utilizate

i
.

Mixtura asf ltica stabilizata


MAS

Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4

Filer

!
i

Crib!ura: sort 4-8; 8-16

1.

3.

4.

Beton asfaltic rugos BAR

Beton asfaltic BA

Nisip de concasare sort 0-4

r----------------- - - t
-------j Beton asfaltic cu pietri
Pietriconcasat sort 4-8; 8-16

5. lconcasat BAPC

INisip natural sort 0-4


{Filer

Criblura sort 4-8; 8-16;16-20

Beton asfaltic deschis cu


6 criblura BAD

-----------------------

I. sau 16-25

j Nisip de concasare sort 0-4

Nisip natural sort 0-4

I Fi-ler

-----------------------

12.

-"

--

16-25

Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu


nisip de concasare)
Filer
Criblura: min.35% sort 4-8, 8-16
wsau 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
Pietriconcasat sort 4-8, 8-16, 16-25
Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu

Anrobat bituminos cu pietri

Nisip de concasare sort 0-4


Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 qu
nisip de concasare)
Filer
Pietrisortat sort
i/sau16-25

4-8, 8-16

Filer
J

Criblura sort 4-8; 8-12,5 sau 8-16;


Nisip de concasare sort 0-4
. Nisip natural sort 0-4
I F ile r

Anrobat bituminos cu pietri


concasat ABPC

Criblura 4 -8, 8-16

Mixtura asfaltica poroasa MAP

j11.

- Criblura sort 4-8, 8-12,5 sau 8-16


Nisip de concasare sort 0-4
I Filer

-----

Pietriconcasat sort 4-8; 8-16;


Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer
Pietrisort 4-8; 8-16; 16-25
Nisip de concasare sort0-4
Nisip natural sort 0-4
Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25
Nisip de concasare sort 0-4

Filer
Pietriconcasat sort 4-8, 8-16 i/sau

I
I
I

Anrobat bituminos cu criblura


pietriconcasat ABPCC

!---

mixturii asfaltice j

-- - ----

Beton asfaltic deschis cu pietri


7. concasat
BADPC

Sec iunea 1
Compozi ia mixturilor asfaltice

------------- ------------

--

Art. 42. La betoanele asfaltice destinate stratului de uzura


Ia betoanele asfaltice deschise pentru stratul de legatura se folose te
nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural.
Din amestecul total de
maxim:

nisipuri, nisipul natural este in proportie de

- 25% pentrLI. BA 8; BA 12,5; BA 16;


- 50% pentru BAD 20, BAD25 i BAD PC 25, BAD PS 25.

Art. 43. Limitele


procentelor de agregate

32

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

naturale i filer din cantitatea


totala de agregate pentru

mixturile destinate straturilor de

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

33

uzura i legatura sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton as


faltic i in tabelul 11 pentru mixturile asfaltice stabilizate.
Limitele procentelor de agregate naturale i filer in
cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB16, AB25, ABPCC16,
ABPCC25, ABPC16, ABPC25, ABPS16, ABPS25 vor respecta
urmatoarele preve
deri generale :
-filer i fractiuni din nisipuri sub 0,1mm
3....12%
- agregate cu dimensiunea peste 4 mm
37...66%
Art. 44. Curba granulometrica a amestecului de agregate na
turale, pentru fiecare tip de mixtura asfaltica, va fi cuprinsa in limitele
prezentate in tabelul 10 pentru mixturile tip beton asfaltic, in tabelul 11
I
pentru mixturil:e asfaltice stabilizate, iar in tabelul 12 pentru mixturile
asfaltice poroase.
Art. 45. Continutul optim de liant se stabile te prin studii pre
liminare de la orator, de ditre un laborator de specialitate autorizat
sau acreditat tinand cant de recomandarile din tabelul 13. In cazul in
care, din studiul de reteta rezulta un dozaj optim de liant in afara li
mitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat dedit cu aproba
rea proiectantului i a beneficiarului.
Art. 46. Limitele recomandate pentru continutul de liant, Ia
efectuarea studiilor preliminare de laborator in vederea stabilirii conti
nutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 13 i au in vedere o
masa volumica medie a agregatelor de 2.650 kg/m3 Pentru alte valori
ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se cal
culeaza prin corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde ,d" este masa'
volumica reala (declarata de producator i verificata de laboratorul
Antreprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media ponderata conform
fractiunilor utilizate Ia compozitie), in kg/m 3 i se determina conform
SR EN 1097-6.

BULETIN TEHNIC RUTIER

Art. 47. Raportul filer- liant recomandat pentru tipurile de mix


turi asfaltice cuprinse in prezentul normativ este conform tabelului
14, termenul filer in acest context reprezentand fractiunea 0... 0,1
mm.
Art. 48. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi,
ace t1a se utilizeaza conform agrementelor tehnice precum i regle
mentarilor tehnice ln vigoare pe baza unui studiu preliminar de labo
rator.
34
Anul IX, nr. 2 I 2013

Art. 49. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice ln vederea


elaborarii retetel de fabricatie se va face pe baza prevederilor acestui
normativ. Reteta de fabricatie va cuprinde verificarea caracteristicilor
materialelor componente (Sectiunea1), stabilirea amestecului i vali
darea acestuia pe baza testelor initiale de tip (tabelul 28).
Art. 50. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilita pentru
fiecare categorie de mixtura,i va fi sustinuta de studiile i lncercarile
efectuate, lmpreuna cu rezultatele obtinute.
Aceste studli comporta lncercari pentru cinci continuturi dliant
repartizate de o parte ide alta a continutului de liant recomandat (cal
culat), dar nu ln afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%,
conform Tabel 28.

Art. 51. In executie, este obligatorie transpunerea rete ei pe


stati, ceea ce consta ln verificarea respectarii retetei Ia statie, verifi
carea compozitiei i a caracteristicilor mixturii realizate.

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

35

())

Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate filer

:
PC

xz
,
m

N I

Fractiuni de agregate

Nr.

"

din amestecul total

BAS

BA12,5

BA16

MAP
16

1.

Filer ;;i fractiuni din


nisipuri sub 0,1 mm, %

8...14

7...14

8...13

2 ..10

2.

Cribluri cu dimensiunea
s u b 2 mm,%

3.

5.
'---

6.

-
7.

BAR16 BAPC16

8...11

8...13

Diferenta

pana

BAD251 BAOPC25 BADPS2S

BAD20

4...9

!I

38

3...8

3...8

5 .. 25

rFiler
- ;;i nisip fractiunea

4.

Strat de legiltura

naturale

crt.

"'r;
8w
e"
m

Strat de l,J.?!!Jrii

(O,L.4) mm,%
Cribluri cu dimensiunea
peste 4 mm,%

47...61

Ia 100

55...72 55.. 72

22...44 34.48 34...58


--

Pietri;; concasat cu
dimensiunea peste

Pletrisortat cu
dimensiunea peste
8 mm,%

8 mm,%

Agregate naturale cuT-


dimensiune a peste

--------

4 mm,%

39 ... 58

39... 58

115...34

j
I

Tabelul 10. Zona granulometrid a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic exprimata in treceri
prin site cu ochiuri patrate

I M21rimea

ochiul i

BAS

BA12,5

sitei, conform
SR EN 9332, mm
31,5mm

25
20
16mm

C P

"- z

>

,
x m

12,5
8
4
2
1
0,63
0,20
0,125
0,10

0,063

.
.
.

100

100
90...100
90...100 70...85
56... 78 52...66
30...55 35...50
22...42 24...38
.
18...35
.
11...25

8...16

8...14
7...11

5... 10

--<

w "

"

..

BAR16

;-

100

100

90...100

90...100

66...85
42...66
30...50
22...42
18...35
11...25

r-

AB 16
ABPCC 16

AB 25
ABPCC 25

BADPS25

ABPC 16
ASPS 16

ABPC 25
ASPS 25

100
90...100

90...100
73...90

100

73...90

90...100

74...97

52 ...85
37...66
20...48
11...36
8...33
5...20

52...85
37...66
22...50
14...39
10...35
4...22

3...12
2 ...7

3...12
2...7

BAD 20

BAPC16

c
N
0

--

BA16

BAD25
BADPC25

100

61...74
39...53
27...40
21...31
18...25
11...25

40...60
28...45
20...35
14...30

42...61
28...45
20...35
14...32
10...30
5..:2o

5...10

8...13
7...10

8....11
7 ...9

3...7

3...8
2...5

100
90...100

Tabelul 11. Caracteristici granulometrice ale

Tabelul 12. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice poroase MAP 16

mixturilor asfaltice stabilizate

r;.::!

) crt. 1 Caracteristica

\ MAS 8

16mm
8 mm
2mm

MAS 12,5 MAS 16

: l.l. mm, 0/o

sub 0,1

i 1.2. Filer ;;i nisip fractiunea 0,1... .4


i

1 1. .
3
I

ii

11...14

0 063 mm

8...13

! 1 mm

Fractiuni de agregate naturale din amestecul total


Filerfraciiuni din nisipuri

Treceri %

Site cu ochiuri patrate

Strat de uzura

90...100
10...20
5...25
4...15
2 ...10

10...14

Diferenia pana Ia 100

mm, 0/o

:ibluri cu dimensiunea peste 4 mm,

45...60

60...73

63... 75

Tabelul 13. Continut recomandat de liant

1
2.

1Granulo etrie, treceri pe site cu ochiuri patrate, o;o


!

Sita de 25 mm

Ii
!

Sita de 16 mm

'
!

I
I

Sita tie 12,5mm

I
I

Sita de 8 mm

Sita de 4 mm

100

Sita de 2 mm

100
90...100

190...100

50...70

140.. 55

27...40

I
:

""!
I

20...30 1 20...28
l
15...22 1 16...22

Sita de 0,63 mm

I u...2o

I 12

'- t

38

Sita de 0,125mm

Anul IX, nr. 2 I 2013

Tlpul stratului

44...59
25... 37

17...25

16...22
13...20

Tipul mixturii asfaltice

de liant,

o;o in mixtura

MASS

min. 6,5

MAS12,5

mln.6,0

MAS16

min.

BAR 16

5,7 ...6,2

BA12,5; BA 16

5,7...6,5.

BA 8;
BAPC 16

6,0...7,2'
5,7...7,0

MAP 16

I
!

-1 --------- -1

uzurii (rulare}

s,9

'

11...15

9...14

I,

i \

I
II 90 ...100

Sita de 1 mm

Sita de 0,2 mm

100

Continut

-.

4...6

BAD 20
BAD 25

legatura (binder}

minim 4,5

BAD PC 25

AB 16, AB 25,

Anul IX, nr. 2 I 2013

\.

Sita de 0,1 mm

BAD PS 25

-11.-14

[_

Sita de 0,063

BULETIN TEHNIC RUTIER

38

Anul IX, nr. 2 I 2013

10...12 I

8...12

10...14

i 9...12
I

I
baza

ABPCC 16,ABPCC 25,ABPC 16,


ABPC 25,
ABPS 16,ASPS 25

minim 4,5

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

39

. . . . r . - ------ - - - - - - . T a b e lul 14. Rap o r tu l f

- - - - --r

....

termina conform SR EN 12697-6 i SR EN 12697-34 i vor respecta


condi\iile din tabelul 15.

-------------

ile r-l ia n t

T"1pu I stratu Iut.

': Nr.
rt
c

Betoane asfaltice rugoase

Betoane asfaltice
Beton asfaltic cu pietri

!
1.

I
l

3.

1.4...1.8
1,3...1,8

1ncercari pe cilindrii Marshall

...... r

concasat

f
legatura
(binder)

2.

Absorbtia de apa se va efectua conform metodei din anexa B


Ia acest normativ.

1,3...1,8

uzura(rulare)

i
I

Raport
filer - liant

Tipul mixturii asfaltice

baza

Mixtura asfaltica stabilizata

Mixtura asfaltica poroasa

1.2 ..2.2

Betoane asfaltice deschise

0,7...1,4

Anrobat bituminas

0.7...1.5

Nr.

Tipul
asfaltice

Idru.:'.ului

Iodice

Stabilitate S,
curgere, KN/mm,
Ia 60 oc,KN,

I, mm,

2.
3.

Art. 52. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice sel:


determina pe corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice prepa-J'
rate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (1ncercari initiale de!
tip) i pe probe prelevate de Ia malaxor sau de Ia a ternere pe parcursu1i!
executiei, precum i din straturile 1mbracamin\ilor gata executate.
Art. 53. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursuHl
executiei lucrarilor, precum i din stratul gata executat, se efectueaza'!
conform SR EN 12697-27.

3,5

2,5

1,5...5

IV ...V

8,0...15

3,0

4,5

1,5...5

IV...V

6,5...13

3,5

3,0

1,5...5

LIT

8,5...15

3,0

4,5

2 ...6

III

8,0 ...15

3,0

4,0

LII

8,5...15

2,5

5,0

.-

LV

5,0 ...13

3,5

3,5

1]5...6

BADPC 25

IILV

4,5...13

3,5

3,0

1,5...6

B/1-DPS 25

IV ...V

4,5...13

3,5

3,0

1,5...6

Art. 54. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice;,

BA 121 5;
BA 16
BA 16;
BAPC 16

MAP 16

i 6

BAD 20;

7.

I 8.

BAD 25

AB 16;

AB 25;
ABPCC 16;
ABPCC 25;

i I

vol.

6,0...13

BAR 16

apa CoJo

IV-V

4.

Absorb

, (maxim) (minim)

i!

BULETIN TEHNIC RUTIER

Marshall
Raport

Clasa
t!"hnica

1. BAS

Anul IX, nr. 2 I 2013

------------------------------------- ----Caracteristici pe epruvete cilindrice tip

1.1 ..2.3

Sec iunea 2
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

40

-------------- - ---

BULETfN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

.,.

41

de tip beton asfaltic trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele lS,J:


16, 17 i 18.
Art. 55. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se de-l

40

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

9.

ABPC :16;
ABPC 25;
ASPS 16;
ASPS 25

LV

6,5...13

3,0

6,0

1,5...5

BULETfN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

41

Art. 56. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice


determinate prin incerd3ri dina mice se vor incadra in valorile limita din
tabelele 16, 17, 18, 19 i 20.
lncercarile dinamice care se vor efectua in vederea verificarii
caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate
prin prezentul normativ sunt urmatoarele:

Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura


/

determinate prin incercari dinamice


Mixtura
asfaftldi
pentru

- Rezistenta Ia deformatii permanente (incercarea Ia com-,

presiune ciclica i incercarea Ia ornieraj) reprezentata prin:


Viteza de fluaj !ji fluaju/ dinamic al mixturii asfaltice,
determinate prin incercarea Ia compresiune ciclica triaxiala pe probe
cilindrice din rnixtura asfaltica, conform SR EN 12697-25, metoda B;
,: Viteza de deformatie !}i adancimea faga!}ului, determi
nate prin 1ncercarea de ornieraj pe epruvete confectionate in laborator
sau prelevate prin taiere din stratul realizat (carate), conform SR EN
12697-22, dispozitiv mic in aer, procedeul B;
,
I

- Rezistenta Ia oboseala, determinata conform SR EN 12697-

24, fie prin incercarea Ia intindere indirecta pe epruvete cilindrice - anexa


E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697-24;

Nr.

Caracteristidi

crt.

stratul de
uzurajclasa
tehnica drum

lII
1.

1.1.
1.2.

I
I

tate a unei probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN 1269726, anexa C;
- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determi

nat pe epruvete confectionate Ia presa de compactare giratorie, con


form SR EN 12697-31.

42

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

6,0

Rezistenta Ia deformatii permanente


{fiuaj dinamic}

1- deforma,ia Ia 50C, 300 KPa :;i 10000 impulsuri,

m/m, maxim
- viteza de deforma,ie Ia 50C, 300 KPa :;i 10000
impulsuri, m/m/ciclu, maxim
1

Modulul de rigiditate Ia 20C, 124 ms, MPa,


minim

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea Ia rigidi

III-IV

Caracteristici pe cilindrii confectionati Ia presa giratorie


5,0
Volum de goluri Ia 80 giratii, % maxim

20 000 30 000
I

'

1
4600

2,

4100

Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote


din imbracaminte
i
Rezistenta Ia deformatii permanente, 60C
(ornieraj}

- Viteza de deforma,ie Ia ornieraj, mm/1000 cicluri


- Adancimea faga:;ului, % din grosimea ini,iala a
probei

0,5

0,7

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

43

Tabelul17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul


de legatura determinate prin incercari dinamice
- -- -

---

--------

...--- ---

1.2.1 Rezistenta Ia deformatii permanente (fluaj


dinamic)

Mixtura asfaltica j

pentru stratul de ;

Nr.
Caracteristica

crt.

Caracteristici pe cilindrii confectionati Ia pres a giratorie

! 1.1.

Volum de goluri, Ia 120 giratii, 0/o maxim

9,5

10,5

1.2. Rezistenta Ia deformatii permanente {fluaj

- deforma ia Ia 40oc, 200KPa >i 10000 impulsuri,


1 maxim
I

- viteza de deforma ie Ia 40C, 200KPa


i 10000 itnpulsuri, Lm/m/ciclu, maxim

i
!

minim

1.4. Rezisten1fa Ia obosealit, proba cilindrica solicitat


a Ia intindere indirecta: Numar minim de clj
clurl p.3na Ia fisurare Ia 15C

30 000

5000

4500

400 000
100

150

I Nr.
I crt.

44

Anul IX, nr. 2/ 2013

Modulul de rigiditate Ia 20C, 124 ms, MPa,

6000

5600

tata Ia 1ntindere indirecta Numar minim de ci2.

pana

500 000 400 000

cluri
Ia fisurare Ia 15C
Rezistenta Ia oboseatat epruvete trapezoidale

sau prismatice
6
6
10 , minim

100

150

'

Art. 57. Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se

vor raporta Ia limitele din tabelul 19.


Art. 58. Pentru mixtura asfaltica stabilizata, volumul de goluri
al mixturii asfaltice compactate se determina pe epruvete confectio
nate Ia presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31:.
Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determina cooform
I
SR EN 12697-8.
Testul Shellenberg se efectueaza conform SR EN 12697-18.

Tabel 19. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

Mixtura asfaltica
pentru stratul de
Caracteristidi
baza/ clasa
tehnica drum
I
I-II I III-IV
I
[1.
Caracteristici pe cilindrii confectionali Ia 2resa giratorie
Ia 120 gira ii,% maxim
I1.1.1Volum
deTEHNIC
goluri,RUTIER
7,5
8,5
BULETIN
i

minim

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza


determinate prin incercari dinamice

!lm/m/cictu, maxim

Rezistenta Ia oboseala, proba cilindric3 solici-

300 000'

Rezistenta Ia oboseaUi, epruvete trapezoidale

sau prismatice
6
E 1oo, minim

30 000

1.3. Modulul de rigiditate Ia 20C, 124 ms, MPa,

12.

20 000

imputsuri

jl.4.

dinamic)
pm/m

i 10000

20 000

- viteza de deforma ie Ia 40C, 2.00 KPa

legatura1clasa
tehnica
I-II I drum
III-IV

il.

- deforma ia Ia 4ooc, 200 KPa 10000


impulsuri, m/m, maxim

I
I

----- ..

Nr.
crt.

--

.- - -

...

--------------- -

---------------

Strat de uzura
Caracteristica

1.1 IVolum de goluri Ia 80 gira ii, %


1.2 Velum de goluri umplut cu bitum, %

MAS 8

MAS 12,5
MAS 16

2,5...3,5

3...6

BULETIN TEHNIC RUTIER


77...83
77...83
Anul IX, nr. 2/ 2013

45

[1.3
I 1.4
!

-----

---------- conform,
Test Shellenberg,

---

--.--- ------

0,2

....,.

%, maxim

Sensibilitate Ia apa, SR EN 12697 12


metoda A, %minim

..

80

,----
0,2
80

densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall compactate In


laborator din aceeai mixtura asfaltica.
N.ota: Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697-6.

Art. 62. Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se


Art. 59. Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vorl poate determina pe carate prelevate din stratul gata executat sau prin
raporta Ia limitele din tabelul 20.
masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate,
Ia minim 7 zile dupa a ternere.
Tabel 20. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase
--.
Art. 63. 1ncerdirile de laborator efectuate pentru verif1carea

l:-- :r -- .
---il :::

!F.1-=t-V-ol_u_m_d_
--o-lu_r_i-la----ir-a- i-i,--------1<-o_m_i_n-im+---

. M:; -j compactarii constau In determinarea densitatii aparente i a absorbtiei

--;;- : eristica

80 9

1r-; ;;2;-t,-S-en_s_i-bi-1i-;t'a_t_e_l_a_a_p_a_,_S..::R_E_N.:....:1_2_6_97- -1-2-m--e-to_d_a_A_,_%_m_i-ni-m-.J--7

Pierdere de mat.erial, SR EN 12697-17,

e100 mm) sau pe carate cilindrice cu diametrul

%maxim

14
-o-l .

Art. 64. Condiliile tehnice pentru absorbtia de apa i gradul de

'!. .l

30
j

1 Permeabilitate

orizontala SR EN 12697_ 19

10.3 m/s

f-<;-f -- -------------- -...:_::._+-_::.:.:


3

Permeabilitate vertica/a SR EN 12697-19

10 m/s

, . compactare al straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse In prezentul


0 1 4
:_-1 normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 21.
0,1-4

Sectiunea 3
Caracteristicile straturilor gata executate

r:r.f

- -----

--- -----

---- ..............--

Absorbtie
Tipul stratului

crt.

Art. 60. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice!


sunt:

46

gradul de compactare, i absorbtia de apa;


rezistenta Ia deformatii permanente;
elementele geometrice ale stratului executat;
caracteristicile suprafetei lmbracamintilor bituminoase exe !
cutate.

Anul IX, nr. 2 I 2013


Gradul de compactare, i absorbtia de apa

--------- -------

de apii*1
% vol.

Grad de

com pactre,
0
/o, minim

1.

!Mixtura

asfaltidi stabilizata

2...6

97

4...7

97
97

BAPC 16

2...5

97

BAD 25; BADPC 25; BADPS 25

Anul IX, nr. 2 I 2013


3...8
96

MASS; MAS12,5; MAS16


I
! 2. Beton asfaltic rugos BAR 16
3. Mixtura asfaltidi poroasa MAP 16

4.

I 5.

Beton asfaltic BA 8; BA 12,5; BA 16;


Beton asfaltic deschis BAD 20;

I 6. Anrobat bituminos, AB16; AB25;

47

Art. 61. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual!


dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice compactate In strat ij'
BULETIN TEHNIC RUTIER

46

Anul IX, nr. 2 I 2013

ABPCC16; ABPCC25; ABPC16;


ABPC25;ABP516;ABPS25

2...8

96

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

47

-.

Rezistenta Ia deformatii permanente a stratului executati


din mixturi asfaltice

Art. 65. Rezistena Ia deforma ii permanente a stratului de uzu-i

r
i

'

67.

Tabelul f-2. Elementele geometrice i abaterile limita pentru


straturile executate din mixturi asfaltice

Latimeq.partii carosabile

u.'"'"" , '" ' '"'" "


3

I
!

- cazuri speciale

- -

Conform

r -

-- ----

STAS 2900

Profilul transversal
- In aliniament

Eleme nte geometrice


"
Art.
Elementele geometrice i abaterile limita Ia elementelel:
geometrice trebuie sa lndeplineasca condi iile din tabelul 22.

ra executat din mixturi asfaltice se verifica pe minim doua carate cu di-i


ametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, Ia eel pu in 7 zilel I
dupa aternere.
i
Art. 66. Rezistena Ia deforma ii permanente pe carate se ma-l
saara prin determinarea vitezei de deforma ie Ia ornieraj i/sau adan-li
cimea fagaului, Ia temperatura de 60C, conform SR EN 12697-22.

Valorile admisibile, In func ie de trafic, sunt prezentate In tabelul 16.

Profil longitudinal
- Declivitate,

/o maxim

5,0 mm fata de
cotele profilului
adoptat

sub forma
acoperi
conform
STAS 863

panta unidl

-:;r

I
Declivita!;i mai mari pot fi prevazute numai
iIasigurarea
masurilor de siguranta a circulatiei.

5,0 mm fata de

cotele profilului
proiectat, cu
conditia respectarii
pasului de
[Qroiectare adqm:at

cu acordul beneficiarului i

Caracteristicile suprafetei straturilor executate dil) mixturi asfaltice


'

de Ia executia acestora, lnainte de receptia Ia terminarea lucrarilor.


cu granule de maxim 25 mm

L trat de baza

48

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2/ 2013

Anul IX, nr. 2 I 2013

49

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

49

,- -

.. Adancimea medie a macrotexi:urii, metoda profilometrica MPD:


- adancime medie profil exprimata
in coeficient de frecare ( GT):
- drumuri de clasa tehnidi L.II
- drumuri de clasa tehnica Ill
- drumuri de clasa tehnica IV-V

Tabelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

----

Nr.
crt.

------ ---

--

1-condi ii
admisibilitate

Caracteristica

il
i

Planeitatea in profil longitudinal

-drumuri de clasa tehnidi V

j2

Uniformitatea in profil
longitudinal
Denivel8ri admisibile masurate sub

'

I
I

I
/3
i

- drumuri de clasa tehnica 1...111


- drumuri de clasa tehnica IV...V

I
I

[41Rugo: :ltatea

'I

cu

-drumuri de clasa tehnica Ill


- drumuri de clasa tehnica IV...v

Iplaneitate.

indicelui de

'

Omogenitate.
Aspectul suprafetei

'

tehnice in vi
goare, cu apa

ratul de masudi
Grip Tester

efectuate Ia
50 km/h cu un
debit de apa de
11 litri/min
Vizual: Aspect fara degradari
sub forma de exces de bitum,
fisuri, zone poroase, deschise,

olefuite

SR EN 13036-7
:5 4,0
:5 510

NOTA 1 Planeitatea 1n profil longitudinal se determina fie prin


I

Echipamente

'

electronice

omologate sau
metoda
ablonului.

2,0
+3,0

SR EN 13036-4

"80

NOTA 2 Planeitatea in profiJ transversal este cea prin cae se


constata abateri de Ia profilul transversal, aparitia faga elor i se 'face
cu echipamente electronice omologate sau metoda ablonului.
NOTA 3 Adancimea texturii se determina prin metoda volumetrica sau metoda profilometrica.
in caz de litigiu se determina aderenta cu pendulul.
Daca nu exista alte precizari 1n caietul de sarcini, aderenta su

SR EN 13036-1

masurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin masurarea denivelarilor


sub dreptarul de 3 m.

Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT.

" 75
" 70

AdSnc1mea medie a macrotexturii,

-drumuri de clasa tehnica Ill


- drumuri de clasa tehnid'i IV...V

Reglementari
" 0,45
" 0,41
" 0.35

:S 3,0

metoda volumetridi MTD, (pata de


nisip):
i
14.2. - ado3ncime textura, mm
- drumuri de clasa tehnica L.ll

:5 2,5

- drumuri de clasa tehnica Lll

masurarea

Mi:tsuratori

vigoare privind

suprafe ei

suprafetei. lncercarea
14.1 Aderena
pendui(SRT) - unitati PTV

I
I
I

incercare

:::; 1,5

:5 3,0

Uniformitatea in profil
transversal, mm/m

SR EN
ISO 13473-1

tehnice In

:5 1.0

dreptarul d" 3m, mm:


- drumuri d:e clasa tehnica III
- drumuri de clasa tehnica III
- drumuri de clasa. tehnica IV...v

---

Metoda de

Reglementari

lndice de planeitate, IRI, m/km:


- drumuri de clasa tehnica L.ll
- drumuri de clasa tehnica Ill
-drumuri de clasa tehnidiIV

'

r-

l:le-

----

-- --- -- -- .. -

1,2
::: 0,8

0,6

prafetei se determina cu aparatul cu pendul alegand 3 sectoare repre


zentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate
Ia distanta de 5...10 m 1ntre ele, pentru care se determina rugozitatea,
1n puncte situate Ia un metru de marginea part;ii carosabile (pe urma
rotii) Ia o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea
adancimii macrotexturii se face 1n aceleai puncte 1n care s-a aplicat
metoda cu pendul.

50

BULETIN TEHNIC RUT!ER

AnuiiX, nr. 2 I 2013

BULETIN TEHN!C RUTIER

Anul IX, nr. 2 1 2013

51

CAPITOLUL IV PREPARAREA I
PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR
ASFALTICE

Tabel 24. Temperaturi Ia prepararea mixturii asfaltice

I'

.- --

---------------- ---------

--

Tipul liantului

Sectiunea 1
Prepararea ,.; transportul mixturilor asfaltice

Agregate
naturale

- -

-- ------- ------ ....


,,_,
Mixtura asfalticii Ia
Bitum
ie irea din malaxor

-...

Temperatura, C
bitum rutier

I neparafinos
bitum modificat cu
polimeri
Mixturile asfaltice se prepara In instalatii prevazute cu jj I

Art. 70.
dispozitive de predozare, uscare, resortare i dozare gravimetrica a ii
agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului i:
i filerului, pr"(cum i dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu :!.
liantul bituminos. Verificarea functionarii instalatiilor de producere a ill
mixturii asfaltlce se face ln mod periodic de catre personal de speciali-lli
tate conform unui program de intretinere specificat de producatorulli
echipamentelor i programului de verificare metrological dispozitivelorll
de masura i ontroL
IIi

------------- ..-

170...180

160... 170

160... 175

170...190

170...180

170... 180

Art. 72. Temperatura mixturii asfaltice Ia ie irea din malaxor


trebuie reglata astfel ind\t in conditiile concrete de transport (distanta
$i mijloace de transport) i conditiile climatice sa fie asigurate tempe
raturile de a ternere i compactare conform tabel 25.

Art. 73. Se interzice incalzirea agregatelor naturale $i a bitu

mului peste valorile specificate In tabelul 24, In scopul evitarii modi


Certificarea capabilitatii instalatiei privind calita tea fabricatiei iII ficarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.
conditiile de securitate prevazute de Directiva 89/655/CEE se face cu ii
Art. 74. Trebuie evitata lncalzirea prelungita a bitumului sau
respectarea tuturor standardelor i reglementarilor nationale i euro-li
reincalzirea aceleia$i cantitati debitum de mai multe orL Daca totu$i din
pene impuse. Se recomanda efectuarea inspectiei tehnice a instalatiei
de producere a mixturii asfaltice Ia cald de d\tre un organism de ins- li punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului,
pectie de terta parte, organism acreditat conform normelor in vigoare, !! atunci este necesara determinarea penetratiei acestuia. Daca peni=tratia
bitumului nu este corespunzatoare se renunta Ia utilizarea luL
Controlul productiei In fabrica se face conform SR 13108-21,

Art. 71. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului i I!


ale mixturilor asfaltice Ia ie irea din malaxor se stabilesc In functie de I'
tipul liantului, conform tabelului 24 (sau confom specificatiilor pro- I!
ducatorului), cu observatia ca temperaturile din partea superioara a::
intervalului se utilizeaza Ia executia lmbracamintilor rutiere bitumi-l
noase In zone climatice reeL

52

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 1 2013

Art. 75. Durata de amestecare, in functie de tipul instalatiei,


trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete $i uni
forme a agregatelor naturale $i a filerului cu liantul bituminos,
Art. 76. Mixturile asfaltice executate Ia cald se transporta cu au
tobasculante adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat dupa !ncar
care urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transpor
tului, sa fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate $i uscate.
BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul IX, nr, 2 I 2013

53

Art. 77. Mixtura asfaltid'i preparata cu bitum modificat cu poli


meri se transporta obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizo-
lanta i acoperita cu prelata.

54

BULETIN TEHNIC RUTIER

Sectiunea 2
Lucrari pregatitoare
Art. 78. Pregatirea stratului suport inainte de punerea
in opera a mixturii asfaltice
Inainte de a ternerea mixturii, stratul suport trebuie bine cura
tat, iar daca este cazul se remediaza i se reprofileaza. Materialele
neaderente, pr' aful i orice poate afecta legatura 1ntre stratul suport
i
stratul nou executat. trebuie 1ndepartat.
in cazul stratului suport din macadam, acesta se curata i se
matura.
;
Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise,
se va evita contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati rh,t-nr ro
traficului. In cazul 1n care acest strat nu se protejeaza sau nu se aco
pera imediat cu stratul urmator se impune curatarea prin periere me
canica i spalare.
Dupa curatare se vor verifica cotele stratului suport, care tre
buie sa fie conform proiectului de executie.
In cazulln care stratul suport este constituit din straturi execu
tate din mixturi asfaltice existente, aducerea acestuia Ia cotele pre
vazute 1n proiectul de executie se realizeaza, dupa caz, fie prin apli
carea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare, con
form prevederilor din proiectul de executie.
Stratul de egalizare va fi realizat din acelai tip de mixtura ca i
stratul superior. Grosimea acestora va fi determinata functie de prelu
area denivelarilor existente.
Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.
Anul IX, nr. 2 I 2013

Anul IX, nr. 2 I 2013

55

Art. 79. Amorsarea


La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amor
seaza stratul suport i rosturile de lucru cu o emulsie bituminoasa ca
tionica cu rupere rapida. Amorsarea stratului suport se realizeaza uni
form cu un dispozitiv special, care poate regia cantitatea de liant pe
metru patrat 1n functie de natura stratului suport.
Amorsarea se va face pe suprafata curatata i uscata, 1n fata
finisorului Ia o distanta maxima de 100 m, 1n aa fel 1ncat a ternerea
mlxturii sa se faca dupa ruperea emulsiei bituminoase.

rosturile se acopera pe o latime de minimum 50 em cu geosintetife sau


alte materiale agrementate tehnic.
In cazulln care stratul suport de beton de ciment prezintii, fisuri
sau crapaturi pronuntate se recomanda acoperirea totala a zonei cu
mortare sau mixturi asfaltice (antifisura) 1n grosime minima de 2 em,
acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau alta solutie propusa de
proiectant 1n urma unei analize tehnico - economice.

in functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur,


ramasa dupa aplicarea amorsajului, trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m'.
La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat
suport de beton de ciment sau macadam cimentat, cand grosimea to
tala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 em,
BULETIN TEHN!C RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

Anul IX, nr. 2 I 2013

55

Sec iunea 3
A ternerea mixturii asfaltice

Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice Ia a ternere i compactare

,-

Art. 80. A ternerea mixturilor asfaltice se face Ia temperaturi


ale stratului suport de minim 10C, pe o suprafat;a uscata.
Art. 81. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu
polimeri a ternerea se face Ia temperaturi ale stratului suport de minim
15C, pe o suprafat;a uscata.
Art. 82. Luera rile se 1ntrerup pe vant puternic sau ploaie
reiau numai dupa uscarea stratului suport.

Art. 83,. . A ternerea mixturilor asfaltice se efectueaza


numai
mecanizat, cu.repartizatoare- finisoare prevazute cu sistem indllzit de
nivelare automat care asigura o precompactare. Mixtura asfaltica tre
buie a ternuta continuu, in grosime constanta, pe fiecare strat i pe
toata lungimeunei benzi programata a se executa in ziua respectiva.
Art. 84. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc Ia
scaderea temperaturii mixturii rama sa necompactata aceasta va fi inde
partata. Aceasta operat;ie se face in afara zonelor pe care exista, sau ur
meaza a se a terne, mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se tra
teaza ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de Ia art. 91.
Art. 85. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba Ia a ternere i com
pactare, in funct;ie de tipulliantului, temperaturile prevazute in tabelul 25.
Masurarea temperaturii va fi efectuata in masa mixturii, in buncarul repar
tizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.
Art. 86. Pentru mixtura asfaltica stabilizata, se vor utiliza tem
peraturi cu 10C mai mari decat cele prevazute in tabelul nr.25.

56

BULETIN
TEHNIC
RUTIER
Anul IX, nr.
2 1 2013

Temperatura

mixturii

II

Tipul liantului

'
I
II

bitum rutier neparafinos, tip:

35/50
50/70
70/100

asfaltice Ia
aternere

min.

Temperatura
mixturii asfattice

Ia compactare

oc, min.

lnceput

sfarit

150
145
140

145
140
135

110
110
100

165
160
155

160
160
160

120
120
120

bitum modificat cu polimeri, dasa:

25/55
45/80
40/100

Art. 87. A ternerea se va face pe intreaga lat;ime a caii de rula


re. Atunci cand acest lucru nu este posibil, se stabile te prin proiect i
se supune aprobarii beneficiarului lat;imea benzilor de a ternerEj i pozit;ia rosturilor longitudinale ce urmeaza a fi executate.
'
Art. 88. Grosimea maxima a mixturii a ternute printr-o s.ingura
trecere este cea fixata de proiectant, dar nu mai mare de 10 em.
Art. 89. Viteza optima de a ternere se va corela cu distant;a de
transport capacitatea de fabricat;ie a stat;iei, pentru a se evita total
intreruperile in timpul execut;iei stratului i aparit;iei crapaturilor/fisurilor
Ia suprafat;a stratului proaspat a ternut.
Funct;ie de performant;ele finisorului, viteza Ia a ternere poate fi
de 2,5 .. .4 m/min.
Art. 90. In bundJrul utilajului de a ternere, trebuie sa existe in
permanent;a suficienta mixtura, necesara pentru a se evita o raspandire
neuniforma a materialului.
BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul IX, nr. 2

2013

57

Art. 91. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice,

se dccapeaza

Racordarea in profil longitudinal a stratului nou


cu stratul existent
Axa drumului

45'

Marginea ptt.rrii caro ;abi!e

cu panta de 0,5%.

Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existen

In plan, liniile de decapare se recomanda sa fie in forma de V, il


Art. 93. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile im
Ia 45. Completarea zonei de unire se va face cu o amorsare a supra- !!
bracamin ii bituminoase, nefiind lasat neprotejat sub trafic.
fe ei, urmata de a ternerea i compacta rea noii mixturi asfaltice, pana :f
Ia nivelul superior al ambelor straturi (nou i existent).
Art. 94. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de
lega tura (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu se va
lasa neacoperit in anotimpul rece pentru evitarea apari
iei
degradarilor.

58

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

59

II

Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri

Sectiunea 4
Compactarea mixturii asfaltice

Ateliere de compactare

Compactor cu
pneuri de 160 kN

10
12
12

Tipul stratului
Art. 95. La compactarea straturilor executate din mixturi as
faltice se aplica tehnologii corespunzatoare, care sa asigure caracte .
risticile tehnice i gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip \
i Strat de uzura
de mixtura asfaltica i fiecare strat in parte.
i Strat de legatura
Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi as- j!

faltice se realizeaza cu compactoare cu rulouri netede i/sau compac- li


toare cu pneuri, prevazute cu dispozit'1ve de vibrare adecvate, astfel i\
incat sa se obtina gradul de compactare conform tabelului 21.

I'
I
I

Strat de baza

Compactor cu
Compactor cu
rulouri netede
rulouri netede
de 120 kN
de 120 kN
Numar de treceri minime

4
4
4

12
14
14

Art. 100. Compacta rea se executa in lungul benzii, primele tre


ceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi, apoi de Ia marginea
I
Art. 96. P entru obtinerea gradului de compactare prevazut se mai joasa spre cea ridicata.
!"! determina, pe n sector experimental, numarul optim de treceri ale
Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de
Ji compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele aces- compactare in urcare.

ii tora, de tipul i grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceasta <fxperimentare se face inainte de inceperea a ternerii


stratului in lucrarea respectiva, utilizand mixturi asfaltice preparate in
condilii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

11

!!

jj.

!!
g[

Art. 97. lncercarile de etalonare a atelierului de compactare rll


de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub responsabilitatea unui labora- i'
rv:u: A i:ti r:a :M::ts:d = tdueze in acetst scop, toatincefrcarile pde catr:

r . 98. e o a e compac are propusa va 1 cons1 era a


satisfacatoare daca se obtine pe sectorul experimental gradul de com
pactare minim mentionat Ia tabelul 21.

'.I .

Compactoarele trebuie sa lucreze fara ocuri, cu o viteza mai redusa


Ia inceput, pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura asfjaltica
nu se vor indeparta mai mult de 50 min spatele repartizatorului. Lo'curile

inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de


scurgere sau ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic.
Art. 101. Suprafata stratului se controleaza in permanents, iar
micile denivelari care apar pe suprafata stratului executat din mixturi
asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare
pe toata latimea benzii.

Art. 99. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut,


numarul minim de treceri recomandat ale compactoarelor uzuale este
eel mentionat in tabelul 26.
Compactarea se executa pe fiecare strat in parte. Compactoa
rele cu pneuri vor fi echipate cu orturi de proteqie.

60

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2/ 2013

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

61

CAPITOLUL V CONTROLUL CALITATII


LUCRARILOR
Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor de uzura,
de legatura ;;i de baza din mixturi asfaltice se efectueaza pe faze.

Sectiunea 1
Controlul calitatii materialelor
Art. 102. Controlul calitatii materialelor se face conform preve
derilor prezentuli normativ.

Sectiunea 2
Controlul procesului tehnologic
'

Controlul procesului tehnologic consta In urmatoarele operatii:


Art. 103. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii
asfaltice:
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare
volumetrica: Ia inceputul fiedirei zile de lueru;
- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale:
zilnie.

Art. 104. Controlul regimului termic de preparare a mixturii as


faltice:
- temperatura liantului Ia introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate ;;i lncalzite Ia ie;;irea
din uscator: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice Ia ie;;irea din malaxor: permanent.

Art. 105. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

62

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

- pregatirea stratului suport: zilnie, Ia ineeperea lucrarii pe see


torul respeetiv;
-temperatura mixturii asfaltice Ia a;;ternere ;;i compactare: eel
putin de doua ori pe zi Ia eompaetare, eu respeetarea metodologiei im
puse de SR EN 12697-13;
- modul de executie a rosturilor: zilnie;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de
treceri): zilnie.

Art. 106. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice


conform amestecului prestabilit (retetei de referinta) se va face In felul
urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale ;;i filer Ia ie;;irea
din malaxor, 1nainte de adaugarea liantului (;;arja alba): zilnie sau ori de
Ci'lte ori se observa o ealitate neeorespunzatoare a mixturilor asfaltiee;
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: Ia in
ceputul fieearei zile de lucru;
- compozitia mixturii asfaltice ( compozitia granulometric;;i
continutul de bitum) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de Ia
malaxor ;;i a;;ternere: zilnic.
Art. 107. Verificarea calitatii mixturii asfaltice se va face prin
analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixtura asfaltlca:
1 proba/400 tone mixtura fabrieata, dar eel putin una pe zi, astfel:
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda com
pozitiei stabilite prin studiul preliminar de laborator;
- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sa se 1ncadreze 1n
limitele din prezentul normativ
Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epru
vete Marshall "'i se va raporta Ia limitele din tabelul 28.
Abaterile 1n valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul de referinta prestabilit (reteta) se vor 1ncadra 1n
valorile limita din tabelul 27.

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2/ 2013

63

Tabelul 28. Tipul i frecventa incerdirilor realizate pe mixturi asfaltice


---

,_

- ...... ------

Natura

crt.

'

----------- ----.
- -
Abateri admise faa de re eta,

_,,,

25...31,5

16...25

E
E
'"

" "'

8...16
4...8

"'

'

'i

". . '

u ..

'

:1:5

_5

li

.+5

l!

+5

i1

'

(validarea in laborator)

Tipul mixturii

asfaltice

Mixturile asfaltice

Caracteristici fizico-

mecanice pe
epruvete Marshall
conform tabel 15

pentru stratul de uzura

tip BA, BAR si MAP de


legatura tip BAD i de
baza tip AB indiferent
de clasa tehnica a
drumului

Mixturile asfaltice MAS


Conform tabel 19

indiferent de clasa
tehnidi a drumului

Conform tabel 20

indiferent de clasa
tehnic8 a drumului

1L

Toate tipurile de mixturi

1:
"..'.."....
01
C(

de incadrare

---------

Mixturile asfaltice MAP

"0'1 "'

'

incerdlrii

1. lncerc8ri ini iale de tip

i frecventa

---------------------0
/o, in valoare absoluta
i

---------- ------- --

Caracteristici
Nr. controlului/incerca rii
verificate ii limite

Tabelul 27. Abateri fata de compozitie

'
I

'

1...4
0,20...0,63

+3

0,1...0,2

+2

0.063...0,1
0....0.063

Bitumj

asfaltice destinate

t4

I
!

Caracteristici
conform tabel 16

pentru clasa tehnic8 a


drumului I, II, III,IV

+1,5
:1:.1,0

Caracteristici

conform

:f-0.2

tabel 17 i 18

Art. 108. Tipurile de incercari i frecventa acestora, functie de JJ


tipul de mixtura i clasa tehnica a drumului sunt prezentate in tabeluljj
Jl

dozajelor proiectate in
laborator r vor fi

Idem punctul 1

2:

normativ pentru clasa

statia de asfalt a

(validarea in produqie)

prevederilor din acest

III, IV
La transpunerea pe

2. lncercari initiale de tip

Teate tipurile de mi>ct;uri


asfaltice destinate
stratului de legatura i;i
de baza conform

tehnidl a drumului I, II,

'
:

28, in corelare cu SR EN 13108-20.

stratului de uzura
I
conform prevederilor
din acest normativ

prelevate probe pe care

se vor reface toate

incerc8.rile prevazute Ia

punctul 1 din acest


tabel.

64

--=!...: ...: = .;., :.:. .:.n.:. E::;H N-'/'-:' O.,OR,Cu.:,


2

-"I=E"-R'-------------------

BULETIN TEHNIC RUT!ER

Anul IX, nr. 2 I 2013

13

H!

65

----- . - ------------------------ ........ -----... -- ------- -

- - -------

3. Verificarea

caracteristicilor mixturii

asfaltice prelevate in
timpul execu iei:
- frecvena 1/400 tone

statlitor cu productivitate
< 80 tone/orci;
- frecventa eel putin 1 probc'.i/
zi, in cazul statiilor cu
:

r..

Compozi ia mixturii Toate tipurile de mixtuconform Art. 106,


ra asfaltica pentru straArt 107
tul de uzura, de legatura i de baza.
Caracteristici fizicomecanice pe

epruvete Marshall
conform tabel 15
- stabilitate, fluaj,
raport S/1
-volumul de goluri
cu incadrare in

urmatoarele limite:
I

- legaturi\4-7%
- baza 4 -7%
Volum de goluri pe
epruvete Marshall

7.

Toate tipurile de mixturi


asfaltice destinate
stratului de uzura, de
legatura de baza

Mixturi asfaltice

Verificarea suprafe ei
stratului executat

8. Verificari suplimentare

'

- uzura 3-6/o
'

-----------------.---------- ----------------

jin situatn cerute de

comisia de recep ie
(beneficiar):
- frecventa: 1 set

carate pentru fiecare


solicitare

Conform tabel 23

Stratul de uzura
Stratul de legatura
baza, prin sondaj conf.
Art. 68

Caracteristici:

- absorb ia de apa;
- gradul de
compactare;

- compozi ia
mixturii;
- rata de ornieraj

Mixturile asfaltice
destinate stratului de
uzura, legatura :;i baza,
pentru clasa tehnidl a
drumului I, II, III,IV

i/sau adancime
faga:;

Sectiunea 3

cu incadrare in

limte 3-6%,
- test Schellenberg
Volum de goluri pe
epruvete Marshall
minim 14/o

4.

Verificarea calita ii
stratului executat :
- o verificare pentru

fiecare
20 000 m' executa ;
Verificarea rezisten ei
5. stratului Ia deforma ii
permanente:

I
I

- frecven a: 1 set
carate pentru fiecare
20000 m' executa ;

Caracteristici
conform tabel 21
- absorb ia de apa;
- gradul de
compactare

stabilizate

Mixturi asfaltice poroase


MAP
Toate tipurile de mixtura asfaltica pentru stratul de uzura, de legatura de baza

Art. 109. Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin pre


;

levarea de epruvete, astfel:


'
- carate <l' 200 mm pentru determinarea rezistentei Ia ornieraj
-carate <1' 100 mm sau placi de min.(400 x 400 mm) sau carate
de <t> 200 mm (in suprafata echivalenta cu a placii mentionate ant rior)
pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactpre

absorbtiei, precum i a compozitiei - Ia cererea beneficiarului.


Conform Art. 65 si
Art 66
rata de ornieraj
wsau adancime
faga

Toate tipurile de
mixtura asfaltica
destinate stratului de
uzura, pentru drumurile

de clasa tehnica I, 11 :;i


Ill, IV

6. Verificarea elementelor
geometrice ale stratului Conform tabel 22

executat

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice

Epruvetele se preleveaza 1n prezenta delegatului antreprenoru


lui, al beneficiarului i al consultantului sau a dirigintelui, Ia aproxima
tiv 1 m de Ia marginea partii carosabile, 1ncheindu-se un proces verbal,
1n care se va nota grosimea straturilor.
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese
din sectoarele cele mai defavorabile.

IToate straturile
executate

Art. 110. Verificarea compactarii stratului, se efectueaza prin

66

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2

2013

determinarea gradului de compactare in situ, prin 1ncercari nedistruc


tive sau prin 1ncercari de laborator pe carate.
BULETIN TEHNIC RUTIER
Anul IX, nr. 2

2013

67

Abaterile in plus de Ia grosime nu constituie motiv de respingere


a lucrarii, cu condit;ia respectarii prevederilor prezentului, privind uni
formitatea suprafet;ei si gradul de compactare.
Abaterile limita locale admise Ia latimea stratului fat;a de cea
prevazuta in proiect pot fi cuprinse in intervalul 50 mm pentru latimea
caii de rulare si de 25 mm pentru latimea benzii de urgenta Ia au
tostrazi.
Art. 111. Celelalte incercari constau in masurarea grosimii stra- ii'
Abaterile limita admise Ia panta profilului transversal sunt de
tului, a absorbtiei de apa i a compozitiei (granulometrie i cont;inut de ;
+1 mm/m.
bitum).
!!'
Abaterile limita locale admise Ia cotele profilului longitudinal
1!1

Sectiunea 4
Verificarea elementelor geometrice
Art. 112. Verificarea elementelor geometrice ale stratului i a
uniformitatii supraJietei, se face conform STAS 6400 i consta in:
- verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport i fundat;ie, conform prevederilor STAS 6400;
- verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in
rapoartele de incercare intocmite Ia incercarea probelor din stratul de
baza executat, iar Ia aprecierea comisiei de recept;ie, prin maximum
doua sondaje pe kilometru, efectuate Ia 1 m de marginea stratului de
baza; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitat;ii imbracamintii, Tabel 21i conform Tabel 22.
- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente
adecvate, omologate;
- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axa, cu
ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grinda rulanta de
3m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

'..i.i

sunt de 10 mm cu conditia respectarii pasului de proiectare adoptat.

Tolerant;a pentru ecarturile constatate, in raport cu cotele pre


scrise, este de 2,5%.

iii

l!

J!
;;

CAPITOLUL VI
RECEPJIA LUCRARILOR

Sectiunea 1
Receptia pe faze determinante
Art. 113. Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul

.!. .!

tehnic, privind straturile de uzura, de legatura i de baza se vor efecii'

tua conform Regulamentului privind controlul de statal calitatii in cons-

iii truct;ii aprobat cu HG 273/94 i conform Procedurii privind controlul


ii'
Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in ! ! ' statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT i puproiect, respectiv in profilul transversal tip.
" blicata in Buletinul Construct;iilor volumul 4 din 1996.
68

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2/ 2013

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2/ 2013

69
;;,

Sec iunea 2
Recep ia Ia terminarea lucrarilor
Art. 114. Recept;ia Ia terminarea lucrarilor de catre beneficiar !l
se efectueaza conform Regulamentului de recept;ie a lucrarilor In cons- !!
truct;ii i instalat;ii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de II
recept;ie examineaza lucrarile executate fat;a de documentaj;ia tehnica !!
aprobata ;;i de documenta!;ia de control lntocmita In timpul execut;iei. I!
Art. 115. Verificarea elementelor geometrice ale stratului ;;i j!'
uniformitat;ii suprafet;ei de rulare se face conform art.l12.

Art. 116. in vederea efectuarii recept;iei Ia terminarea Iuerarilor, pentru lucr rile de ranforsare, reabilitare, precum i construct;ii !!!
noi de drumuri i autostrazi, In plus fat;a de prevederile art. 115 se vor m
w
prezenta i masuratori de capacitate portanta.
'

ANEXE

Art. 117. in perioada de garant;ie, urmare a verificarii com- !!i


portarii In exploatare a lucrarilor, toate eventualele defect;iuni ce vor
apare se vor remedia de catre Antreprenor.

Sec iunea 3
Recep ia finala
Art. 118. Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum i !
construct;ii noi de drumuri ;;i autostrazi, In vederea Recept;iei Finale se i!
vor prezenta masuratorile de planeitate, rugozitate si capacitate par- ,,
tanta, care se vor compara cu masuratorile prezentate Ia Recept;ia Ia
!
Terminarea Lucrarilor.

Art. 119. Recepj;ia finala se va face conform Regulamentului ,,

aprobat cu HG 273/94 dupa expirarea perioadei de garant;ie.


g;

70

-.:;B:::U::;LE:;T'"I:.:,:NT E H N:::ICC:: RU Te,:I E:,:R

Fi

H'

BULETIN TEHNIC RUTIER

Anul IX, nr. 2 I 2013

i!

Anul IX, nr. 2 I 2013

71

ANEXAA
(normativa)
Harta cu zonele climatice

1!

0 -p

II:
lli

<

,- ; .
'

"

'

ll'iL

lf:;;

u
'

ii'

"

..'v

I!
!l:

"

u-

c:J

Zcoo c.olllto

zon. roc:o

'
11 ll t. G

!\

li:

l!
jj

BULET!N TEHNIC RUT!ER


Anul IX, nr. 2 I 2013

73

ANEXA B
(normativa)
Determinarea absorbtiei de apa

20C 1oc, se scot din apa, se terg cu o tesatura umeda i se can


taresc in aer (m 1 ) i apoi in apa (m2 ).
Diferenta dintre aceste doua cantariri raportata Ia densitatea
apei reprezinta volumul initial al epruvetei:

Absorbtia de apa este cantitatea de apa absorbita de golurile


accesibile din exterior ale unei epruvete din mixtura asfaltica, Ia men
tinerea in apa sub vid i se exprima in procente din masa sau volumul
initial al epruvetei.

Bl Aparatura
a) Etuva;
b) Balanta hidrostatica cu sarcina maxima de 2 kg cu clasa de
precizie III,

V =

ii;
!Ji;!

c) Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa alcatuit dini1


tr-un vas de absorbtie (exsicator de vid); pampa de vid (trompa de i!i
apa); vacuummetru cu mercur; vas de siguranta i tuburi de legatura
din cauciuc intre partile componente. Pompa de vid trebuie sa asigure
evacuarea aerului in aa felind3t sa se realizeze o presiune scazuta de l!i
"' "
15 ...20 mmHg dupa circa 30 minute.
ji

l!i

m -m

v;

82 Modul de lucru

'
'

B3 Calcul
Absorbtia de apa, exprimata In procente, se poate calcula in
doua moduri cu urmatoarele formule:
a) In cazul in care volumul initial (V) al epruvetelor este mai
mare ca volumul final (V1):
- Absorbtia de apa (Am) raportata Ia masa epruvetei:

=
m

Epr"uvetele astfel pregatite pentru !n:ercar"e se cantaresc in aer


(mu), dupa care se mentm trmp de 1 ora, rn apa, Ia temperatura de

(cm3)

P-

- l:l:

li,

(cm3)

Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtie (exsica


torul de vid) umplut cu apa Ia temperatura de 20C 1oc se aeaza
capacul de etanare i se pune in functiune evacuarea aerului astfel ca
dupa circa 30 minute sa se obtina un vid intre 15 ... 20 mmHg. Vidul se
intrerupe dupa 3 ore , dar epruvetele se mentin in continuare in apa Ia
temperatura de 20C 1C timp de 2 ore Ia presiune atmosferica.
Epruvetele se scot apoi din apa, se terg cu o tesatura umeda
i se cantaresc In aer (m3) i in apa (m3).
Diferenta intre aceste doua cantariri raportata Ia densitatea apei
reprezinta volumul final al epruvetelor:

i!!

Determinarea se efectueaza pe epruvete sub forma de cilindri


Marshall confectionate in laborator, precum i pe placute sau carate
'
prelevate din imbracamintea bituminoasa. Confectionarea epruvetelor 11 1
se realizeaza conform SR EN 12697-30. Epruvetele din imbracamintea 1!\
bitu'::inoasa se" usuca in aer Ia temperatura de maxim 20C pana Ia \
ma mn Nota: Masa constanta se considera dlnd doua cantariri !!!
Iii
succesive Ia interval de minim 4 ore difera intre ele cu mai putin
de O,lDfo.

-m 2

P..

I!

ml

74

m3-mu 100
nzu

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

(%)

- Absorbtia de apa (Av) raportata Ia volumul epruvetei:

BULETIN TEHNIC RUTIER


Anul IX, nr. 2 I 2013

75

(m 3 -m,.)lp,. !00
(m - m,)/ P..
1

A,.

(%)

b) In cazul in care volumul final (V1) este mai mare ca volumul


initial (V):
- Absorbtia de apa (Am) raportata Ia masa epruvetei:

(m1 -mJ-[(m, -m 4 )-(m1

-m,)J_

iii
:
\\\

(%)

lhil:

100

m,

;:.

- Absorbtia de apa (Av) raportata Ia volumul epruvetei:

A,.= {(m 3 -m,)-[(m3 -m.1 )-(m1 -m,)]}/ P .. . 100 (%)


(m 1 - mJI p,

m1

Directia Calitate C.N.A.D.N.R.:

in care:
mu masa epruvetei dupa uscare, cantarita in aer, in grame;
masa epruvetei dupa 1 ora de mentinere in apa, d\ntarita
"

il
F

m aer, m grame;

m2 masa epruvetei dupa 1 ora menlinere in apa , cantarita in

- .

Colectiv elaborare:

;;:

Director

Doru Calinescu

Sef serv.CCLDNA

Marian Peticila

Sef birou CLR

Ruxandra Nicoleta Nechita

ni Laborator drumuri CESTRIN

'!!

Vasilica Beica

ni
apa , Jn grame;
Laboratoare rutiere D.R.D.P. 1-7
masa epruvetei, dupa 3 ore in vid i alte 2 ore Ia presiune
atmosferica, cantarita in aer, in grame;
f;i
Braljov
Carmen Groza
m4 masa epruvetei dupa 3 ore in vid i alte 2 ore Ia presiune at- I,,
Bucure i
Nela Dobre

m3

mosferidi, cantarita in apa, in grame;

Pw densitatea apei, in grame pe centimetru cub, calculata cu


formula:

Pw

!!

jl

1.00025205 + ( 7.59 x t- 5.32 x t'

unde teste temperatura apei.


Abaterea valorilor individuale fal;a de medie nu trebuie sa fie
mai mare de 0,5% (procente in valoare absoluta).

BULETIN TEHNIC RUTIER

!;

Cluj

Mariana Pop

Constanta

Mirela Stancu

Craiova

Emilia Badea

Ialji

Camelia Bulau

Timi oara

Anca Ghihor Izdraila

76

Anui!X, nr. 2/ 2013

"

CXl

;g

m
Gl
r
m
3:
m

l> "'
"
c r

;::;

,x

- "'

m
NI

-1

n-l

)><

..
.

N"
0

-1

;:!

"'

z..

t
m
'tl

-1

;g

c:

c
0

3:

c:

..
r
;g

c:

...

m
;g

- M'":'!"'""'""""""" ""'''"'"-'''"',.-.,-..-,-,.,.-.."''""'"

''"'"""""""""""!""'""'"='!:

- ,, , , '" , ,, , ,,,,,, ;, ,,,>,t,l,l:::>-:::= ::!="''""""'"''""'""'""''"''::'tt"<>""'""'""""""' ''" '''''''"''"'"'"...

ADMINISTRARE

Nr.
crt. Indlcatlv

Titlu
Instructiuni :i conditii
tehnice peiltru masu-

rarea deniveJarilor din


CD
1 153-1985 profillongitudinal al

I
2
3

drumurilor. cu ajutorul
aparatului Viagraf
Normativ pentru reviAND
504-2007 zia drumudlor publice

Regulament de
AND
func;ionare DN 7C
524-1995
Transfagara an

Act de
aprobare

Data
aprobiirii

Publicat

Ordln
MTTC
1776

10/8/1985

BC
12/1985

Decizia 209

4/24/07

BTR
11/2006

Ordin
AND 91

9/7/1995

Observatii

1nlocuie te

DD504-93

Brog;ura

Manual pentru identificarea defectelor

"'

5' 2

s.
-l
.?< mI
" 2

. n

'"',
N-j

I
!
'

AND
aparente Ia podurile
534-1998 rutiere g;i indicarea
metodelor de

Ordin

AND 56

4/9/1998

remediere

Metodologie de evaAND

luare
a prioritatii
de
executle
a pasajelor
0

w "'

Ordin

544-1998

denivelate in punctele
de intersec;ie dintre
AND 155
drumurllei nationale 9i cane ferate
Instructiuni pentru

1/27/19
9

"
0

<

'

I
i

efectuarea inregistraAND
557-1999 rilor circulatlei rutiere
pe drumurile publice

Ordirr
AND 77

9/6/1999

Bro9ura

00
0

Metodologie pentru

)>())

executarea lucr6rilor
AND
558-1999 de cadastru al
drumurllor publice

Ordin
MT 496 :;i
ONCGC

9/28/1998

M.O. 232
bis/99

inlocuie te

Metodologie privind

!:_r

_x jz

efectuarea receptiei

rri
N :J:

AND
lucrBrilor de intretine514-2007

re I reparare curenta

Decizia
CNADNR
210

4/24/07

BTR
12/2006

drumuri poduri

'

AND
514-2000;
Ordin
MTCT 616/
10.23.2003
inlocuie;;te

n2

.w.. "'
m
"'

--

9
I

Normativ prlvind
determinarea st.3rli
CD
155-2001 tehnice a drumurilor
moderne

Normativ privind

AND
10 505-2007 activitatea districtului
de drumuri

Ordin
MTCT 625

Decizia

AND 212

0/23/200

BTR
2/2001

4/24/07

BTR
12/2006

Normativ privind

DD

inlocuie;;te

DD
505- 2001

inlocuie;;te

organizarea ;;i _efec11

CD
155-85;
Ordin
AND 17/
26.01.2001

tuarea anchetelor de
circulatle, origine-

506-2001 destinatie, preg.3tirea


datelor de ancheta in

Ordin
MTCT 615

0/23/200

BTR
4/2001

1/9/2002

BTR
13/2002

DD 506-88;
Ordin

AND 20/
26.01.2001

vederea prelucrarii

Instructiuni pentru
AND
12 522-2006 stabilirea st6rii tehnice
a unui pod

Normativ privind

Decizia
lucrikile de intretinere
AND
13
CNADNR 13
554-2002 ;;i reparare a
drumurilor publice

I
!

....u

j.

Normativ privlnd
lucrarile de intretinere
pentru remedierea

14

AND
degradarilor Ia imbra576-2010
dimin ile rutlere bitu-

_),

.... )....

.. .......!....

. ,,.,.,,,,,.,,...

..........

Decizia

CNADNR
480

inlocuie te

8/31/10

BTR 3/2010

AND
576-2002

mlnoase pe drumurile

oublice reabilitate
Matrice Q.;.D ii curen-

tli de circulatie deter-

minati pe re eaua de
AND
drum uri na!;ionale pe
15 579-2002 baza rezultatelor anchetelor 0-D :;i a re-

Decizia

AND 363

10/21/200' BTR 21/2002

Decizia

10/21/2002 BTR 21/2002

censamantului de cir-

culatie din anul 2000


Recensamantul

16

AND
general de circulatie
580-2002
din anul 2000
Normatlv privlnd
criteriile de determinare a stikii de viabl

CD
litate a podurilor de
17
138-2010 iosea din beton, be-

J>m

ton armat :;i beton

!:.Z
x

z
;'"1

inlocuie;;te

11/24/10 BTR 5/2011

938

CD
138-2002

I :;i compozite

:J:

Normativ pentru de-

inlocuie;;te

terminarea prin de-

";o

'c

CD
18
31-2002

I?S;:i
... m
w;o

I
1-'

Decizia

CANDNR

precomprimat metal

-l

00

AND 362

flectografie i defiectometi"ie a capacitatii

portante dnJrnur:!lo_r
cu structuri rutiere

suple

-'L semlrigide_

CD 31-94;
Ordin

--

MTCT 619

0/23/200

BTR 2/2004

Decizia

AND
496/
10.12.2002

co

Normativ pentru eva-

luarea starli de degradare a imbr6d min ii


AND
119
540-2003 pentru structuri
rutiere supie i
semirioide

l>Ol
c
c:J :

;: :;
r
m

x;::l

- z

NormatiV privind
stabilirea cerintelor

NE

. -;
m

N :

_
J:

20

Nrl

8;c

w
m
;c

tehnice de calitate ale


021-2003 drumurilor legate de

Ordin
MTCT 907

M.O. 397 bis/


5/11/2004 11.05.2003;
BTR 7/2005

Declzia
AND
35/
25.01.2004

Ordin
MTCT 480

10/8/2003 BTR 4/2004

cerintele utilizatorilor

I
I 21

Normativ privind

evaluarea starfi de
degradare a imbraNP
085-2004 camin\ilor din beton

Ordin
MTCT 471

3/15/2004

de ciment ale suprafetelor aeroportuare


Normativ privind

22

condi\iile i metodaJogia de testare a

NE
029-2004 aditivilor pentru

Ordin
MTCT 1032

5/26/2004 BTR 6/2005

bitumuri rutiere

Normatlv privlnd
conditiile tehnlce
metodologia de tes-

tare a materialelor

Ordin
NE
5/26/2004 BTR 6/2005
23 030-2004 antiderapante ;;i a
MTCT 1031
fondantilor chimici
utilizatl pentru intretinerea drlimurilor pe
timo de iarna

'
24

lnstructiuni tehnice . .... .. ....

departamentale
DO
pentru determinarea
500-1986 in situ a permeabi-

. .......... .

Ordin
DO 327

,
21311198'"

6 ro ura

d"
0 1
;:{
0 3 7

2/31/1985

Bro ura

Ordin
MT 239

611511993

.........

lit.3tii imbradimintilor
rutiere cu
permeametru AP 400
Instructiuni tehnice

25

departamentale
pentru determlnarea
00
501_ 1986 in situ a densitatii
stratunlor ruttere
bituminoase cu

'

densimetru AP 425
Instructluni tehnice

departamentaie
privind metodologia
de inteq)retare statis-

26

AND
tica a rezultatelor
519-1993 masuratorilor de
laborator i de teren
pentru determinarea

"cr'

l>
:J

" --;

_x m

:Jz:J:

calitil\il complexuiui

;._,n

N-;

a.._.m
w;c

co
w

rutier

'

AND
27
_
521 1993

I
[
28
.

Instruqiunl tehnice
privind determinarea
compozitiei chimice a
b1tumulw rut1er pe
, patru fractiuni

AND
Instructiuni privind
_
controiul caliti\lii tera530 2012 samE>ntelor rutiere

d"
M{
0 1

10/12/1993

3 0

Decizia-786

8/06/20123TR 6-7/201

inlocuie te
AND
530 2.

00

!:.

cr

:?<
:J

stabillta ii in strat

535-1997 sub lre a bitumului

pentru drumuri -

z
--<

N:

pentru determinarea

AND
29

"'"'

:J

Instructluni tehnice

-"'

incercarea TFOT
Instrucl;iunl tehnice
pentru determinarea
AND
stabilital;llfn strat
3o
536-1997 sub ire a bitumului

inlocuiete

Ordin
AND 146

Ordin
AND 146

0/15/199 BTR 5/2001

AND
520-93

BTR5/2001

0/15/199

pentru drumuri -

0....w E!

fncercarea RTFOT
Metodologle de

determinare a carac-

"'

teristicilor bitumului
AND
31
538-1998 modificat utilizat Ia
executia \ucraritor de

Ordin
AND 105

ANULAT
DECIZIA
213/
I
20.02.20131

7/24/1998 BTR 20/2002

drumuri
Instructiuni tehnice

privind confec;tionarea

epruvetelor din mixAND


32 541-1998 turi asfaltice utmzand
presa de compactare

I
Ordin AND
11/6/1998
147

BTR
19/2002

glratorie

Instructiuni tehnice
privind determlnarea

33

AND
modului de elasticita542-1998
te dlnamic a! mlxturilor asfaltice
Instructiuni tehnice
privind determinarea

34

AND
fluajului static
543-1998

dinamic al mixturilor

Ordin
AND 148

11/6/1998 BTR 19/2002

Ordin
AND 146

11/6/1998

Ordin
AND 79

6/9/1999 BTR 9/2001

Ordin
AND 91

7/12/1999 BTR 6/2001

Ordin
AND 93

7/12/1999 BTR 6/2001

BTR
19/2002

asfaltice

I
I

Instructiuni tehnice

privind determlnarea

AND
comportarll Ia abo35
548-1999 seata a mixturilor
asfaltice cu echipamentul ELLE-MATTA
Metodologie de deterAND
minare a caracteristi36
551-1999 cilor emulsiilor bitu-

minoase cationice
Normativ privind
37

condi iile tehnlce de


AND
calitate ale emulsiilor
552-1999 bituminoase cationice
utilizate Ia lucrarile de

inlocuie te
AND
548-99

drumuri

Speclflca ie tehnica
privlnd cerin ele de

calltate pentru execu38 ST


tarea f flnisarea
032-2000 lucr8rilor
de terasa

"'

mente pentru

:I

:J

39

"',

w "'
00

U1

privind cerintele de
calitate pentru prepa-

punerea in opera a
mixturilor asfaltice

"'--<

.... m

ST

033-2000 rarea, transportul

. n

7/6/2000

publicat in
BC 13/2001

Specifica ie tehnica

s .z
m

MLPAT
154/N

Ordin

drumuri si cal ferate

:P
:J

--<
><

'

Ordin

Specifica ie tehnica
privind cerin ele de .
ST
40
034-2000 calitate pentru com-

pactarea structurilor
rutiere

Ordin

Ordin
MLPAT
155/N

Or!tin
MLPAT
153/N

7/6/2000

publicat in
BC 13/2001

7/6/2000

Ordin
publicat in
BC 13/2001

Normativ privind
determinarea susce-

00
0'1

AND
ptibilitalii Ia formarea
573-2002 raga:;elor a mixturilor
asfaltice preparate Ia

41

:t>OJ

c: c
r
::>

=. :

BTR 18/2002

20.02.2013

5/8/2002

cald pentru imbr8c8-

;::;
xz

Decizia
AND 191

ANULAT
DECIZ!A
213/

minti bituminoase

Normativ privind
determinarea campo-

-ml

ziliel chimice a bitu-

rvi

rvn

murilor prin cromatoAND


574-2002 grafie in strat subtire

42

8;o

"'

Decizia
AND 190

5/8/2002 BTR 19/2002

Decizia
AND 242

6/27/2002 BTR 17/2002

cu detector de ionizarein flacar8 Metoda

IATROSCAN
Normativ privind
43 AND executia i controlul
577-2002 calitalii hidrolzolaliei Ia
looduri
Normativ privind
condiliile tehnice :;i

metodologia de
AND
44 581-2002 testare a emulsiilor
bituminoase cationice

inlocuie;.te
Decizia

Decizia
MTCT
614

0/23/200

BTR 6/2005

suorastabilizate

Normativ privind

proiectarea i execu-

tia pietruiriictrumu' 45 AND


582-2002 rilor de pamant.
Condilii tehnice de
calitate

Decizia

Ordin
10/23/200" BTR 4/2004
MTCT 603

caracteristicile tehnice
AND
ale bitumului
537-2003
neparafinos pentru

inlocuie;;te

Ordin
MTCT 918

M.O. 659 bis/


5/12/2004 22.07.2004;
BTR 1/2005

Ordin
MTCT 482

10/8/2003 BTR 4/2004

drumuri

Normativ privind

47

determinarea adeziviNE
022-2003 tatii bitumuri!Or rutiere fata de agregate
Normativ privind

48

49

OJ

c
r

;:j

::>

sz

so

x- m:o
N

""' l

51

"'"'
00
-..J

activi-

tuare a analizei riscurilor privind cerintele


minime de circulatie
AND
pentru tunelurile
601-2010
situate pe sectiunile

Decizia
CNADNR
212

24/4/2007 BTR 11/2006

Decizia

CNADNR
939

11/24/10 BTR 6/2011

Europene TEN-T

n
2

;o

ii

tatea seqiei de
AND
597-2007 drumuri
Metodologia de efec-

52

Metode de investlgare
AND
Decizia
CNADNR 95
602-2012 a traficului rutier
Ghidul privind-i:orioi'
Decizia
AND
tille de iluminat Ia
CNADNR
603-2012 drumurile nationale
175
autostrSzi

AND
ANULAT
537-98
DECIZIA
M.O. 659
213/
20.02.2013
bis/
22.07.2004

inlocuie te
3/10/2008 BTR 2/2010

rutiere Trans-

::>

Instructiunl privind

Declzia
CNADNR
960

nationale ale retelei

AND
Sistemul National de
567-2008 Management pentru
situalii de urgenta Ia
drumurile publice

orQanizarea

AND
495/
10.12.2002

Normativ prlvind

46

:t> m

AND
492/
09.12.2002

1/23/12 3TR 4-5/201

2/13/12

TR 2-3/201<

AND
576-2002

\.0
0

):>J "

Normativ privind

imbracamlnlibitu62 AND
minoase cilindrate Ia
549-1999 cald realizate cu
bitum modificat cu
oolimeri

c'

c: r

3]

Ordin
AND 7 8

6/9/1999 BTR 8/2001

. -m-4

63 AND

NI

executia imbracamin-

lilor bituminoase

553-1999 cilindrate Ia cald realizate din mixtura asfaltica cu bitum aditivat

z
Nrl

;o

NE

Normativ pentru
execu11a tratamen-

Ordin AND
92

ANULAT
7/12/1999 BTR 8/2001

.
Ordm

r:il

Instructiuni tehnice
pentru executarea

68

CD
imbr8dimintilor din
169-2001 beton de ciment cu
polimeri pentru calea
[Qe ooduri sf.jJas!!.f.e
Normativ privind

Ordin
AND 45

2/6/2001

BTR
20/2002

69

bituminoase stabiliAND
539-2002 zate cu fibre de celuloza destinate execut8rii imbr8d mintilor
asfaltice

Normativ privind
executla Ia cald a
AND
170 546-2009 imbradimintilor

bituminoase pentru

calea de pod
Normativ pentru
' 71 AND
566-2002 executia mixturilor

!O.z

N;o

oN--4
m

w ;o

,\..0.

Ordin

MTCT 447

10/2/2003

BTR
18/2002

AND
539-98;
Ordin

AND 93/
22.04.2002
Decizie
CNADNR
785/2009
Decizie

AND 12

4/09/200! BTR 8/2011

1/9/2002

inlocuie;;te
AND
546-2002;

BTR
14/2002

Instructiuni tehnice
pentru utilizarea

. n

CD
169-87

asfaltice drenante

:<>m
;:i

:J

inlocuie te

inlocuie!;te

realizarea mixturilor

x
-4
m
- I
:J z

DECIZIA
213/
20.02.2013

Ordin
4
1
010-1999 telor bituminoase cu
MLPAT 9/27/2000 publicat in
bitum aditivat
221/N
BC 31/2001
Normativ pentru
executia tratamen.
6
NE
telor bituminoase cu
Ordm
Ordin
5 011-1999 emulsiipe baza de
MLPAT
9/27/2000 publicat in
bitum mo_dificat cu
221/N
BC 31/2001
I polimeri 1 2)
I
Normativ pentru
NE 012/ producerea betonului
1-2007
executarea lucrarilor Ordin MDRT
inlocuie!;te
66 NE 012/ din beton, beton
NE
2514/ 2010 22.09.2010
2-2010
armat !;i beton
012/1999
precomprimat
Normativ privind
fundarea construc67 NP
liilor pe pamanturi
Ordln MORT h.

125/2010 sensibile Ia umezine


2688/2010 ;<9/12/201(
mlocute!;te
(proiectare, executie,
P7-2000
exploatare)

m
;o

" '

ANULAT
DECIZIA
213/
20.02.2013

Normativ privind

- z

c
r

1nlocuie te
AND
526-96

mixturilor asfaltice
568-2002 armate cu fibre tip
PNA Ia realizarea

72 AND

rutiere

- - --

imbracamin\llor

Decizia

AND 17

1/17/2002

BTR
16/2002

ANULAT
DEC!ZIA
213/
20.02.2013

..0

"'

Instruqiuni tehnice
pentru utilizarea

AND
mixturilor asfaltice
73 569-2002 modificate cu CAPS Ia
calea de pod Ia
imbrad!mintile rutlere

:POJ

'

" 'c
'

1/17/2002

BTR
19/2002
ANULAT

Instructiuni tehnice

- z

=. : -ml

pentru prepararea

;;i

74 AND
p unerea in opera a
570-2002
mixturilor asfaltice
antifaoas

NI

Decizia

AND 18

z
Nn
8;c
w

Normativ pentru

AND
executia pl2icllor de
75
578-2002 suprabetonare a
podurilor sub trafic

;c

Decizia

AND 16

Decizia

AND 249

1/17/2002

BTR
19/2002

7/9/2002

BTR
24/2002

1/9/2002

BTR
18/2002

Instructiuni tehnice
de executie a straturi\or rutiere din agreCD
127-2002 gate naturale stabili-

76

zate cu lianti

I
I

Decizia

AND 7

inlocuie;;te

CD 127-85

: puzzolanici

Normativ pentru
executia terasamen77 CD
129-2002 telor rutiere cu cenude termocentrata

;;a-

Ordin

MTCT 620

Normativ pentru

executia

betoanelor

rutiere cu adaos de
78 CD
147-2002 cenu;;a de termo-

Ordin

MTCT 618

centra\6

----I

inlocuie:;;te
CD 129-79;
0/23/200, BTR 5/2004 Declzia AND
493/09.12.
2002
inlocuie;;te
CD 147-85;
0/23/200, BTR 5/2004 Declzia AND
490/09.12.
2002

-------.....

- - - -- --- - -N-ormat;v -priVincr-co

179

realizarea imbr8di151-2002 min


ilor rutiere din

beton de ciment cu

-------

Ordin
MTCT 623

--

- --

---- ........

------

----

BTR
17/2002

0/23/200

granulozitate

/so

Normativ pentru
executarea imbr8diNE
014-2002 mintilor din beton de

ciment in sistem

Ordin

NE

----- ---

inlocuie;;te
CD 151-85;
decizia

inlocuie!}te

MT 1718 }'0/17/200<

C22-92

cofr'li_e fixe
81

----- .

AND 8/
09.12.2002

discontinua

DECIZIA
213/
20.02.2013

Normativ privind

reciclarea Ia cald a

026-2004 imbr6c6mintllor

MTCT 507

rutiere bituminoase

3/16/2004

BTR
18/2002;
BTR 7/2005

Normativ pentru

executia rosturilor din


asfait turnat armat in

82

"'

CD
vederea asigudkii
118-2003 continuizErli diii Ia
podurile de osea din

"'z;:
1

x m

'

"'z

83

CD1482003

N;c

o,..
m

w;c
..0

orecomprimat
Ghid privind tehnologia de executie astraturilor de fundatie din
balast
Ghid pentru realizarea

. n

-c
N-j

beton armat ;;i beton

;pm

-l

M.O. 659
bis/
Ordin MTCT
5/11/2004 22.08.2004
904

CD
84

imbr8c8mintiloF -

170-2003 rutiere din beton de


ciment cu cribluri de

natura calcaroasa

BTR 1/2005

Ordin
MTCT 478

-MTTC
479
Ordin

10/8/2003 BTR 2/2004

10/8/2003 BC 5/1988;
BTR 8/2005

fnlocuie;;te

co

118-79

revizuie;;te
CD
148-85

revizuie;;te
CD
170-1998

---

-------

---

t::, : - :t

.........,.,.,

'''"'""'''00'!";'"' ""'"""""""'"""'"'"""' ---

10

-1>

i185

)>OJ

-2 c

S=> r
X

=?
_,
. m

- -"

Ordin
MTCT 906

DD
509-2003 asfaltice Ia cald in
statii fixe

86

NE

executarea straturilor

.....

M.O. 659 bisI inlocuie;;te


DD
5/11/2004 22.07.2004 ;
BTR 1/2005
509-89

Ordin

023-2003 de baza din beton


slab Ia autostrazi

MTCT 483

103/8/200' BTR 3/2004

Normativ privlnd
executarea straturilor

i'::n

"'
'm

Normativ privind
reciclarea mixturilor

Normativ privind

NI

87

NE
de beton pores Ia
024-2003 benzile de stationare
:;i de urgenta Ia

Ordin
MTCT 481

10/7/2003 BTR 3/2004

autostr8zi

;o

inlocuie;;te

Normativ privind
AND
executia straturilor
88
523-2003 bituminoase foarte
subtiri Ia rece

89

Ordin
MTCT 905

Normatlv pentru
executia tratamentelor bituminoase

PD

CNADNR
21

imbr8c2iminti din
beton de ciment
Mixturi asfaltice

executate Ia cald.

90

13/1/2009 BTR 2/2010

PD
216-2001

Decizia

Conditii tehnice

CNADNR
186

605-2013 privind pro\ectarea,


prepararea ii punerea
in opera

--- - ------

inlocuie;;te

Decizia

216-2008 duble inverse pe

AND

M.O. 659 bis/


AND
5/11/2004 22.07.2004;
523-98
BTR 1/2005 .0. 127 bis
26.03.1998

2/8/13

BTR 2/2013

- " - ----

EXPLOATARE

Nr.
crt. Indicativ

91

DD
507-88

Titlu

Instructiuni-tehnice
departamentale
privind organizarea ;;i
functionarea statiilor
amplasate in punctele
de frontiera pentru
cantarirea din mers ;;i
verificarea gabaritelor
Ia autovehicule de

Act de

aprobare

Data
aprobaril

Ordin
MTTC 3800

2/12/199!

marfa din traficul


international

I fin revizuir
c
)>

"'

2 =>

-x

_,

92

Norme privln circula ia


autovehiculelor de
transport marta cu
masa total.3 maxima
autorizata mai mare

sau egala de 7,5 t pe


DN 1 (E60) sectorul
Bucure ti - Ploiei -

Bra:;ov
m
=>

. n

N;o

N--j

o-

Publicat

Ordin MTMil
1270/2009

2/12/200

Bro ura

Observa ii

w- ;mo
10
V1

Norme privind auto-

\0

rizarea ;,i desfa urarea

0"\

circula iei vehiculelor

rutiere cu mase i/sau


cu dimensiuni ce

)>Ol

"s_c
r

C 'I

.? <z

depa<;esc masele
i/sau dimensiunile
maxime admise

93

prevazute in

=.:

Ordonanta Guvernului
nr. 43/1997 privind
reqimul drumurilor
INSTRUCJ!UNI
TEHNICE PRIVIND
METODOLOGIA DE
DETERMINARE A
PLANE!TAJII,
RUGO?JTAJ!l $!

- 1

N
_Iz
0

Ordin
MT 56/2010 04.05.2010
- MI
107/2010

,.,r;
;o

w
m
;o

ADANCIM!l
FAGA$ELOR
DRUMURILOR CU
AJUTORUL
ECHIPAMENTULUI
HAWKEYE
1000 si 2000

94

Catalog de masuri
pentru circulatia in
localitati liniare

95

Decizia 535

5/15/12

document
de avizare
192/198/
28.11.2008

BTR 10/2012

BTR
10-11/2011

...... ... ... ..:...-.:...---'--'-'----


:

;..

INTRETINERE
Nr. Indicativ
crt.

96

Normativ pentru
NE
intretinerea ii
033-2005 repararea str6zilor
Instructie privind
organizarea formatiei
normate de munca
pentru lucrarile de
intre inere ii reparatii
poduri

97

"'
l>m

"

s.z;:!

X- m-1
-

",z

98

AND
545-98

AND
99 547-99

w;o

\0

'"

100

Titlu

AND
559-99

Normativ privind
executia tratamen
telor bituminoase cu
agregate de balastiera
neconcasate pe dru
muri cu trafic redus
Normativ pentru
prevenirea 'i remedie
rea defectiunilor Ia
imbr8diminti r':! !e.
moderne
Normatlv privind
aplicarea solutiei
antifisura din mortar
asfaltic

Act de
aprobare

Data
aprobi!rii

Publicat

Ordin
MTCT
30.11.2005 TR 2-3/200
198/2005

Observatii

inlocuie te
NE
033-2004

Buletinul
Ordin
12.04.198 1 TransporMTTC 1605
turilor
2/1982

Ordin
MT 194

14.04.1999 BTR 1/2006

Ordin
AND 48

5.03.1999 BTR 5/2001

--

Ordin
AND 112

anuleaza
CD 98-86

i
I

26.08.1999 BTR 7/2001


I
'

1 . 0

AND

co

101 560-99
)::>"

x
-

. -mI

NI
-2

Ordin

antifisura din mixturi

i 102 NE

010-99

AND 113

asfaltice cu velum

anuleaza

executia tratamen
telor bituminoase cu

Ordln
27.09.2000 BTR 6/2001 CD 164-87
MLPAT 221

bltum adltlvat

Normativ pentru

executia tratamen-

Nrl
8;u

telor bituminoase cu

wC

26.08.1999 BTR 16/2002

Normativ pentru

aplicarea solutiei

rldlcat de goluri

c'

-t

Normativ privind

103

;:j

NE
011-99

"'

Ordln
27.09.2000 BTR 1/2001
MLPAT 221

emulsil pe baza de

bitum modificat cu
polimeri
Norme metodoJogice
prlvlnd condltllle de

inchidere a circulatiei
de instituire a res-

trictiilor de circulatie
in vederea execut6rii
de lucrari in zona

104

Ordln
MT/MInr.
1112/411/
2000

Bro:;ura

drumulul public 01/sau


pentru protejarea

drumului
Normativ privind

CD

1105 75-2000

folosirea, intretlnerea
!il repararea ciildlrllor
din ramura druinuri

Ordln

1/26/2001 BTR 6/2001

Ordln
AND 21

BTR
1/26/2001 10-11/2001

Instructie privind

Ordln
AND 19

BTR
1/26/2001 11-12/2005

'"""'""'"""'""M'"'""'''''''''''''''''''''' - ----- '''''''''"""""

CD 75-73

AND 18

Instructie privind
1106 AND
561-2001 plantatllle rutlere
AND
107 562-2001 actlvitatea pepinierelor
rutiere

inlocuie;;te

.........--------

Instructiuni tehnice
privind metodologia
AND
de determinare a
108
563-2001
planeitatii suprafetei
drumurilor cu ajutorul
Instructiuni tehnice

Ordin

AND 76

3/20/2001 BTR 8/2001

prlvlnd metodologla
de determinare a

109

AND
capacltatll portantea
564-2001
drumurilor cu

Ordln
AND 77

3/26/2001 BTR 7/2001

Ordln
AND 78

3/26/2001 BTR 8/2001

deflectometrul MLY
10.000
Instructiuni tehnice
privind metodologia
de determinare a

110

AND
planeltatll suprafetelor
565-2001

drumurilor cu ajutorul

BUMP Integratorulul

81
Normativ privind
repararea ii intretine-

" c'

111

l>m

;:j
!0. 2
::>

_x

Normatlv pentru
executia tratamen-

. n

DD
112 502-2001 telor din anrebate ..

-c

"-'-!
m
W;<l

beton, beton armat,

inlocuie te

Ordln
AND 608

beton precomprimat
sl zldarle de oiatra

-I
2
m

."';u
::>

CD
99-2001

rea podurllor :;1 pedetelor de !iOSea din

bituminoase cu granuiOzitate discolltinua

CD 99-77;
10/23/200o BTR 3/2001

Ordin

AND 23/
26.01.2001
inlocuie te

Ordln
MTcnr21

DD 502-87;
Ordln
0/23/200' BTR 4/2001
AND 25/
26.01.2001

1.0
1.0

0
0

evaluarea st8rii
113

)>OJ

::J

s r
_>< j

tehnlce a lucr8rilor de
AND
586-2010 consolidare aferente
drum r )' publice (in

"z

a elementelor din
beton ale suprastruc-

N I

N
0

Decizia

CNADNR
271

02.06.2010 BTR 7/2011

AND

586/2002

revtzUire
Normativ pentru
protectia anticoroziva

z
_,

::J

inlocuie;;te

Normativ pentru

>-'

;c

114

wC

;:!

;c

turilor podurilor expuCD


139-2002 se factorilor climatlci,
noxelor ,;actiunii
fondantilor chimici
utlllzati pe timp de

I 115

iarna
Instructiuni tehnice
pentru executia
NE

Decizia
AND 240

Ordin

\ucr8rilor de reparare

015-2002 a drumurilor cu beton

intocuie:te

6/27/2002 BTR 20/2002 CD 139-82

10/17/200

BC 5/1985

inlocuie;;te
CD 146-84

MT 1719

rutier fluidizat cu

aditiv FLUBET
Normatlv departamental pentru intreti116 CD 76-03

nerea ;;i repararea

podurllor metalice de
losea
Normativ privind
lnterventli de urgenta
Ia imbracaminti

NE
117 025-2003
bituminoase pe timp
friguros

Buletinul

inlocuie;;te

Decizia AND
Transporturil

90

or

CD 76-73

Ordin
MTCT1608/ 02.09.2004
2004

Normativ privind

prevenirea

terea inz8peziril dru-

118

ii

comba-

AND
murilor publice. Ghld
525-2005
privind revenirea i

combaterea inzapezirii

MTCT
1945/2005; 4/17/2006 BTR 1/2006
MAl12

inlocuie;;te
AND 5252000

drumurilor publice
Ghid pentru
119

prevenirea lunecuiului

ii

a inzapezirii

drumurilor oublice
Normativ privind

120

utilizarea materialelor
geosintetice Ia ranfor-

A ND
5 92-2006 sarea structurilor

Decizia

CNADNR
9

7/1/2009

Decizia 267 22/08/200

Brosura

BTR 23/2006

rutiere cu straturi

asfaltice
Normativ pentru

AND
intretinerea
121
596-2009 autostrazilor pe criterii
de performarita
O
Jc
r

l>m
::J ;:!

- z_,
-

sz

Xm

::J

N;c

N-j
o

m
w;c
>-'
0
>-'

Normativ pentru

AND
122 504-2007 revizia drumurilor
publice
Normativ pentru
intretinerea

AND
123 599-2010 druniurilor nationals
pe criterii de _. ..
oerformanta

Decizia
CNADNR
215

J6/05/201C BTR 1/2010

Decizia
CNADNR
209

24/4/2007 BTR 11/2006

Decizia
CNADNR
481-

8/31/10

BTR 3/2010

inlocuieite
AND
569/2007

.....

Ghid pentru planificarea i prolectarea


semnaliz.3rii rutiere de

0
IV

)>DJ

::> c
<:: r

CNADNR
853/10.07.
2012
continuitatii, uniformi
talii >i cognoscibilitalii
acesteia

xz
NI

Decizia

orientare informare
AND
124
6042012 pentru asigurarea

.
-m 1

7/10/12

BTR 89/2012

Normativ pentru

125
AND

sisteme de proteclie

5932006

inlocuie;;te
AND

Decizia

Nrl

8 " '

pentru siguranta

circulatiei pe drumuri,

I ooduri.sl autostrazi

"'

CNADNR
1441

5/11/201. BTR11/2012

593/2006

PROIECTARE

Nr.

crt. Indicativ

Act de

aprobare

Data
aprob2irii

Publicat

Observatii

Normativ prlvind

NP

126

Titlu

alcatUii"ea stri.Jcturilor

1162004 rutiere rigide suple

Ordin

MTCT 196

2/15/2005 BTR 2-3/200

pentru std3zi
Normativ departa-

mental privind condiliile de proiectare >i


1127

s 41971

executie a lucrarilor de

executie ;;i instalatii

care afecteaza traseul


sau zona drumurilor

Buletinul

Ordin
MT 273

3/29/1971

Ordin
MTTC 174

1/22/1979

publice >i lucrarile


aneX:e aferente
Normativ departa-

mental pentru proiectarea antlseismic.3 a

(JJ

)>

::>
O_ Z

_ _,

'xm

::>

PD
128

construqlilor din
1971978 domeniul transporturilor ii telecomuni-

z
-

0-

.
n

N ;<>

N-i

'c

.... m
W;>J

Transporturi inlocuie;;te

lor
8/1971

DD50493

.....

1129
I

catiilor
Instructiuni tehnice
pentru proiectarea,
execu ia i intretln-
AND
515-1993 rea terasamentelor ii
a caii in zona podramoa acces

--

Ordin MT 80

3/3/1993

BC 1/1994

--

.....

turilor bituminoase de
AND
130
550-1999 ranforsare a struc-

)>OJ

:J

s r

-X z

m
I

;o

turilor rutiere suple


semirialde
Specificatie tehnidi
privind proiectarea,
executia ;;i exploatarea
131 ST
022-1999 drumurilor comunale
;>i vicinale cu o singura

;:!
m

;o

-inlocuie(1te

Ordin

AND 84

Ordin

MLPAT
66/N

AND
518-93

6/23/1999 BTR 1/2001

9/7/1999

BC 7/2000

circulatie

c
w

---.--

Normativ pentru
dimensionarea stra-

CD
132 16-2000

banda de
din mediul rural
Normativ privind
conditiile de proiectare
;;i tehnologia de exe-

cutie a lucr6rilor de

Ordin
MTCT 605

CD

aparatelor de reazem

63-2000

din neopren pentru


podurile de cale ferata

Ordin

0/23/200

BTR

MTCT 612

12/2001

ORDIN

Ordin

lsisosea

134

NP
043-2000

Normativ pentru
proiectarea structu-

Ordin

0/23/2001 BTR 2/2001

imbr6c6mintl asfaltice
usoare
Normativ pentru

proiectarea :g;i folosirea

133

inlocuie;;te

CD 16-78;
AND 214/
18.12.2000
inlocuie:g;te
AND
514-2000;

inlocuie;;te
CD 63-84;
Ordin

Ordin

AND 180/
MTCT 616/ 06.11.2000
10.23.2003
inlocuie:g;te
CD
155-85;
Ordin

rilor de poduri cu
grlnzi inglobate in
beton
Normativ pentru
proiectarea aparatelor
135 p 15-2000 de reazem Ia podurile
de iosea din beton
armat

MLPAT
260/N

Ordin

AM 179

11/2/2000

publicat in

11/6/2000

BTR
21/2002

BC 7/2001

AND 17/
26.01.2001

inlocuieite

DD
505- 2001

inlocuieite

p 15-78

-----------------Normativ privind
aldituirea calculul
structurilor de poduri

PD
136
165-2000 i podete de Osea cu

inlocuieite

Ordin
MTCT 611

0/23/200

BTR 2223/2002

suprastructuri

monolit i prefabricate
Normativ pentru

137

determinarea capaciPD
189-2012 tatii de circulatie a
drumurilor publice

Normativ departamental pentru a menajarea Ia acelaii nivel


CD
1138
173-2001 a intersectiilor drumurilor publice din afara

PD
165-83;
Ordin
Ordin
AND 20/
AND
172/
26.01.2001
31.10.2000

DD 506-88;

Decizla

CNADNR
1127

Ordin
AND 144

inlocuieite

inlocuieite

13.09.2012 BTR 1/2013

PD
189-2001;

inlocuie te

7/12/2001 BTR 9/2001

CD 173-79

localltatilor
Normativ pentru
dimensionarea
PD
structurilor rutiere
139
177-2001
suple semirigide

inlocuie;te

Ordln
BTR 1/2001
MTCT 609 10/23/2003

(metoda analitica)
OJ

c
r

:J
)>

;:!
m

-- zm

s 2_,
X

:J

140

r;

Instructluni te_l)fli\Oe.
departamentale

-c

.....

U1

podurile din beton


armat

"';o

" ';:
m
!8
w;o

PD
46-2001

Normativ pentru
calculul plikilor armate pe doua directii Ia

privind proiectarea,

141

AND
executia, revizia i
513-2002

intretinerea drenurilor
pentrU drumurile

publice

inlocuie te

AND
576-2002

PD
177-77;
Ordin

AND 9/
17.01.2001
inlocuieite

Ordin MTCT
10/23/200
. 624

PD 46-79;
BTR 9/2001

-Decizie

AND 09

1/9/2002

Ordin

AND 24/
26.01.2001

BTR
15/2002

inlocuieite

AND
513-91

"'
)> OJ

::>

Catalog de solu ii de

ranforsare a structu-

AND
rilor rutiere suple i
1142 571-2002 semiriglde pentru
sarcina de 115 kN pe

Decizia
AND 494

inlocuie te
2/10/200< BTR 1/2012

CD
138-2002

asia simpl6

-!!I
x

Normativ pentru

- z
=. :

determinarea condi-

AND

inlocuie te

Decizia

CD 3194;

tiller de relief pentru

-ml

BTR12/201

Decizia

AND
496/
10.12.2002

inlocuie te

N :J:

143

Nll

583-2009

.... ;o

we

proiectarea drumurilor

stabilirea capacit6tii
de circulatie a

;::!

acestora

;o

Normativ pentru
determinarea trafii

culul de calcul pentru


AND 584- proiectarea drumurilor
144 2012
din punctul de vedere
al capacltatii portante
0i al capacitatii de
circulatie

AND 165

Ordin
MTCT 617

3/03/200

2/23/200

BTR
12/2012

AND
583/2009

Decizia

Decizia AND
AND
792/
35/
02.07.2012
25.01.2004

Normativ privind

proiectarea executia

imbracamintilor
AND
145 585-2002 rutiere din beton de

ciment armat

Decizia

AND 519

2/23/200 BTR 1/2012

continuo

Normativ pentru

dlmenslonarea
ranforsarilor cu strat

1146

CD
din agregate naturale
152-2002 stabllizate cu lianti

puzzolanici ale

Decizia
AND 160

3/21/2002

inlocuie te

BTR
17/2002

CD 15285

sistemelor rutlere
suple si semirigide

Normativ pentru

147 NP
06702

lucrikile de apfirare a
drumuri/or, dmor

ferate ii podurilor
impotriva actiunii
apelor curgiitoare !}i
lacurilor
Normativ de dimen148 NP
slonare a structurilor
081-2002
rutiere rigide
Normativ pentru
dimensionarea ranforPO
s6rilor din beton de
149 124-2002
ciment ale sistemelor
rutiere rigide, suple ii
semirigide
Normativ departaPO
mental privind proiec150 162-2002
tarea autostrazilor
extraurbane
OJ

c
r
l>!!j

s::> .z-

PO
151

952002

-X -ml
::>

z:J:

;o

N-j

o...m

152 p 19-2003 proiectelor tip cfe


podee pentru

0
-...)

Decizia

AND 159

inlocuie te

7/29/2002 BC 15/2002

Ordin
MTCT 1717 0/17/200

3/21/2002

PO 161-85

BTR 8/2005

BTR
16/2002

inlocule te

PO 12484
inlocuieite

Ordin
MTCT 622

PD
162-83;
Decizia AND
520/
23.12/2002

0/23/200, BTR 1/2004

Decizia

AND 10

a podurilor
podetelor
Normativ privind
adaptarea pe teren a

OrdinMTCT 310

1/9/2002

BTR
13/2002

inlocuieite

PO 95-77

revizuire

9/16/2003 BTR 8/2005

p 1986

drumuri

w;o

,_.

Normativ privind
proiectarea hidraulid3

Ordin
MLPTL 1059

153 AND
589-2004

Caiete de .sarcini

Decizia

gf:!nerale comune

CNADNR
237

lucrarllor de drum

BTR
5/12/2004 8,9,10,11,1
2/2004

inlocuieite

AND
530/97

.....

0
CXl

)>OJ

E.
_><

:>

-- -- -- -----

--

dimensionarea
155 NP
straturilor de baza din
111-2004
beton de ciment ale
structurilor rutiere

:c

Decizia

CNADNR

243

----------

--- --

Ordin
MTCT 197

----

-------

5/20/2004 BTR 7/2004

--------------inlocuieite
AND

------

520-93

M.O. 431
bis/

2/1/2005

23.05.2005
BTR

9-10/2005

Ghid pentru progno-

zarea posibilit8 ilor

;:j

...... ---- -----------

Normativ pentru

"r; '

"'

caiete de sarcini

154 AND
generate cornu he
590-2004 lucr6rilor de arta

-l

we

-------- ---

156

AND

595-2007

"'

compact8rii p8man-

Decizia

turner ii materialelor

CNADNR

granulate in conditii

2007

32

optime Ia lucrarile de
drumuri i autostrazi
AND

Normativ pentru
amenajarea interSec-

157 600 -201C tiilor Ia nivel pe

ctr_ m ri oublice

Decizia

CNADNR

898

1/11/201 BTR 4/2010

perioada de
valabilitate

2 ani

------ -----

S-ar putea să vă placă și