Sunteți pe pagina 1din 47
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TULCEA ORDIN NR. 7 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functjonare al Institutiei Prefectului ~ Judetul Tulcea BADITA MARIN - Prefect al judetulul Tulcea numit prin HotSrérea Guvernulul 1.713/27.08.2014, Tinand cont de prevederile art16 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor| revederi ale Legit nr.340/200¢ privind prefectul si institutia prefectului; Avand in vedere Referatul nr. 339 din 12.01.2015 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Institutiei Prefectulul ~ Judetul Tulcea; In temelul art.26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului republicata cu modificarile si completérile ulterioare, emit urmétorul: ORDIN Art.1. Se aprobi Regulamentul de Organizare si Functionare al Institutiei| Judetul Tulcea, previzut in anexa care face parte integrant3 din prezentul ordin. Art.2. Incepaind cu intrarea in vigoare a prezentulul ordin isi inceteaz’ aplicabilitatea Ordinul nr.186 din 27.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functjonare al Institugiei Prefectului — Judetul Tulcea, Art.3. Serviciulul juridic si contencios administrativ va Inregistra prezentul ordin $i jl Jv @duce la cunostinta publica, prin afigarea la avizier si pe site-ul institutjei. Emis astézi: 23 ianuarie 2015 PREFECT, BADITA MARIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TULCEA. REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE al Institutiei Prefectului - Judetul Tulcea Pagina 1 din 35 CUPRINS CAPITOLULT ~ DISPOZITiI GENERALE 3 ‘CAPITOLUL IT - ORGANIZAREA INSTITUTIEI PREFECTULUL-JUDETUL TULCEA 3 Seetiunea I~ Structura organizatorica a mstitoiet 3 Sectiunea 92-4 - Relaille dintre componeniele structurale 7 ‘CAPITOLUL IM- ATRIBUTILE INSTITUTIEI PREFECTULUFJUDETUL TULCEA 6 Sectiunea 1 ~ Objective generale 6 Sectiunea a2-a - Atributii generale 6 CAPITOLUL IV - CONDUCEREA INSTITUTIFI PREFECTULUT io Sectionea | ~ Prefectul io Sectiunes a 2-a - Actele prefectului 15 ‘Sectiunea a S-a - Subprefectul 5 CAPFTOLUL V ~ ATRIBUTILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ALE. INSTITUTIEL PREFECTULUI | 16 Sectiunea 1 - Corpul de control al prefectulil 7 Sectiunea @2-a - Cancelara prevectalul 7 Seetiunea a3-a - Audit intern 8 Seutiunea aa - Serviclul conducere institu deconcentrate gi atacer! europene: 9 ‘A. Compartiment afacer curopene, relat intemalionale $1 Twformaiek w B. Compariiment servic pablice deconcentrate si S.CLUP., siuagii de urgenj, srategit | 21 si programe guvernamentale Sectiunea #5-a - Sorviciul juridic 9 contencios adminisiratv 3B ‘A. Compartiment control Togalitale, contencios admministraliv, aplicareacte eu caracier | 24 veparatoriu, procese electorale gi relat eu autortiile publice 1B. Compartiment apostili,informare, relaji publice Ey Sectiunea a Ga - Servicial Financiar contabil, resurse umane, adwinisiraliv st achiziti publice 30 ‘A. Compartiment financiar contabi 30 B. Compartiment achiziti publice 3 ©. Compartiment resurse umane gradministaiie 3 ‘Seetiunen a 7-a - Serviciul public comunitar regim permise de conducere 41 Inmatrieulare a vehieulslor 3 Secihuned a 8-a ~ Serviciul public comunitar pentru eliberarea gi evidenja payapoartelor simple a CAPITOLUL VI ~ DISPOZITI FINALE ry in 35 CAPITOLULI DISPOZITH GENERALE Institutia Prefectului-judetul Tulcea este organizata si functioneaza ca institufie public’, sub condueerea prefectului. Art.2 Institufia Prefectului-judeful Tulcea, denumiti in continuare instifufia prefectului, are, pottivit legii, personalitate juridica, patrimoniu gi buget propriu. Art3. (1) Activitatea institutiei prefectului este finanfati de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne gi din alte surse legal constitute. (2) Prefectul este ordonator terfiar de credite 3) Institutia prefectului are buget propriu, care se claborcaz si se execut in conditiile legii (4) Prefectul rispunde de executia bugetului institufiei prefectului, (5) Cheltuiclile totale aferente bugetului institujiei prefectului reprezinté limite maxime, care nu pot fi depsite. (6) Prefectul are obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate. (7) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finanfare intemationald A (1) Capacitatea juridicd de drept public a institufiei prefectului se exercita in exclusivitate de catee prefect. (2) Exercitarea drepturilor si asumarca obligafiilor civile ale institufiei prefectului se realizeaza de catre prefect sau de ciitre o persoand anume desemnata prin ordin al acestuia, Prefectului judefului Tulcea este in municipiul Tulcea, str.PAcii nr.18. (2) Sediul serviciilor publice comunitare din cadrul structurii organizatorice a institutiei prefectului este in municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.6B. CAPITOLUL UL ORGANIZAREA INSTITUTIEI PREFECTULUI-JUDETUL TULCEA Sect nea 1 STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTITUTIEI PREFECTULUL ul $i subprefectul fac parte din categoria inaljilor funetionaci publici si sunt numii de Guvernul Romianiei, in condifiile legit Pagina 3 din 35, Act (1) Personalul din cadrut institutiei prefectului este format din funefionari publici, functionari publici cu statut special si personal contractual. (2) Numirea, respectiv incadrarea, precum si modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munca ale personalului din cadrul Institue’ Prefectului - Judetul Tulcea se efectueaza prin ordin al prefectului, in condifiile legii (3)Numarul maxim de posturi si structura acestora aferente instilutiei prefectului sunt cele stabilite prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne. (4) Atvibutiile specifice ficcdrei fumetii publice din structura institufiei prefectului se stabilese individual prin figa postului, aprobata de conducerea institutiei si comunicati titularului postului (5) Indrumarea si controlul asupra activitatii desfagurata de personalul din cadrul instituiei prefectului se realizea7a de Ministerul Afacerilor Inteme, prin Directia Generala pentru indrumarea si Controlul Institufiei Prefectului. Art.8. (1) In conformitate cu prevederile art. 4 din H.G. nr. 460/2006, structura organizatorica a Institufiei Prefectului-Judetul Tulcea a fost aprobati, la nivel de servicii si compartimente, prin Ordinul Prefectului si are urmatoarea componenta: 1. Prefect 2. Subprefect 3. Corpul de control al prefectului 4. Cancelaria prefectutui Audit intern 6. Serviciul financiar contabil, resurse umane, administrativ si acl A. Compartiment financiar contabil B. Compartiment achizifii publice C. Compartiment resurse umane si administrativ 7. Serviciul conducere institutii deconcentrate gi afuceri europene: A. Compartiment afaceri europene, relatii internajionale si informatica B. Compartiment servieii publice deconcentrate gi S.C.U.P., situafii de urgent, strategii si programe guvernamentale 8. Serviciul juridic si contencios administrativ: A. Compartiment contro] legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, procesc electorale si relafii cu autoritifile publice B. Compartiment apostiti, informare gi rclafii publice 9. Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor 10, Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenfa pasapoartelor simple. (2) Organigrama este prevazuté in anexa nr.1, parte integranta a prezentului Regulament publice RELATIILE DINTRE SOMPONENTELE STRUCTURALE Art.9 Relafiile dintre structurile functionale ta nivelul institufiei, prezentate in Anexa n.3 gi Anexa nr. 4 la prezentul Regulament, se prezint& astfel: “Pagina 4 din 35 (1) Relagii de autoritate ierarhive: a) subordonarea subprefectului fata de prefect; b) subordonarea fata de prefect a setilor serviciilor publice comunitare, a sefilor de serviciu, sia compartimentelor aflate in subordinea prefectului si, dupa caz, faji de subprefect, in limita competentclor stabilite de legislagia in vigoare sia ordinelor prefectului ; ©) subordonarea personalului de executie Fafa de geful de servieiu (2) Relafii de amtoritate fimefionale: a) au loc intre toti functionarii structurilor de specialitate, indiferent de nivelul ierarhic, op optimizarea act institute (3) Relafii de colaborare: a) se stabilese in cadrul colabortiii functionale dintre structurile de specialitate din cadrul Institufici Prefectului judeful Tulcea, pe de o parte gi, pe de alt& parte, intre acestea si structurile cu activititi similare din cadrul autorititilor si/sau institufiilor publice ale administrafiei publice locale ice sau fizice, dupa caz. Corespondenta sau centrale,structuri asociative ale acestora , persoane juri intern purtaté fntre structurile de specialitate ale institufiei trebuic s& aiba ca baz celeritatea clarificarii si rezolvarii diverselor situafii sau lucrdri ce necesiti colaborarea mai multor compartimente, fara a duce inst la modificarea competenjelor specifice fiecdei structuri in parte; b) structurile functionale ale Institujiei Prefectului judetul Tulcea sunt obligate si colaboreze in vederea intocmirii in termenul legal a lucrarilor al c&ror obicct solicits coroborarea de competente, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare; ©) relafiile de colaborare si cooperare exterioare se stabilese numai pe ba de mandat acotdat de Prefectul juderului Tulcea, (4) Relajii de reprezentare: a) subprefectul si personalul compartimentelor din structura organizatoric&, in limitele legislatici in vigoare $i a mandatului acordat de prefect, reprezint& Institufia Prefectului judepul uleca in relatile cu celclalte structuri ale administrafiei publice centrale sau locale, autoriti judecatoresti, organisme, O.N.G. -uri etc., din tard sau steindtate; ) functionarii publiei care reprezinta institufia in cadrul unor organizatii intemationale, institutii de invatamént, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter intemational au obligatia s& promoveze o imagine favorabila pari si Institutiei Prefectului judetul Tuleca, (5) Relatii de coordonare: a) se stabilese in cadrul grupurilor de lucru organizate la nivelul institutiei sav la care participa reprezentanti ai institujiei, conform legislatici in vigoare si mandatului acordat de prefect (6) Relafii de control: a) persoanele cu functii de conducere exereita permanent control ierarhic asupra compartimentelor si personalului din subordine; b) se realizeaza si prin intermediul structurilor interne/externe cu atributii de control, in limitele legislajiei in vigoare si mandatului primit; (7) Diagrama de relat Regulament inteme este prevazuta in anexa nv.2, parte integranté a prezentului (8) Diagrama dle relafii exteme este prevazuta in anexa nr.3, parte integranti a prezentului Regulament. Pagina 5 din 35 CAPITOLUL Ut ATRIBUTILE INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL TULCEA Sectiunea 1 OBIECTIVE GENERALE Institutia Prefectului judetul Tulcea urmaireste indeplinirea urmatoarelor obiective generale: (1) Coordonarea $i asigurarea indeplinirii la nivelul judetului Tulcea a obiectivelor cuprinse im Programul de guvernare si in politicile nationale gi de afaceri europene; (2) Exorcitarca controlului privind legalitatea actelor emise sau aprobate de awtorititile administratiei publice locate de la nivelut judefului Tulcea; (3) Derularea acjiunilor de verificare conform competenfelor, asupra modului de aplicare si respectare a actelor normative la nivelul judefului Tulcea; (4) Gestionarea situatiilor de urgent’ si inificrca masurilor cc sc impun pentru prevenirea avestora; (5) Conducerea activititii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe ale administrafici publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul juderului Tulcea; (6) Indeplinirea atriburiilor in domeniul legislatiei cu caracter reparatoriu; (7) Realizarea activitatilor privind certificarea cu apostil&; (8) Bficientizarea relatiei cu cetajeanul si a comunicarii inteme si exteme; (9) Eficientizarea activitatii institusici si asigurarea indeplinirii politicilor nationale referitoare la reforma administratiei publice; (10)Realizarea eficienta a atribuliilor referitoare la calitatea de ordonator terfiar de eredite; (1 )Asigurarea eliberai si evidentei pasapoartelor simple; (12)Respectarea regimului permiselor de conduccre, al certificatclor de inmatriculare a autovehiculelor si al placilor cu numere de inmatriculare; (13)Organizarea in bune conditii a procesului electoral Sectiunea a 2-a ATRIBUTI GENERALE Art. 11 Structurile de specialitate ale institutiei prefectului indeplinese urmatoarele atribuii principale: 1. cu privire la aplicarea si respectarea Constitufiei, a legilor si a celorlalte acte normative: a) elaboreazii studii si rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare, precum si propuneri privind imbunatijirea starii de legalitate, pe care le inainteaz prefectuluis i ai serviciilor publice deconcentrate la actiuni de b) participa alituri de reprezenta verificare, potrivit competenfelor, a modului de aplicare gi respectare a actelor normative la nivelul judetului Tulcea, in cadrul unor comisii mixte constituite prin ordinal prefectului; ©) prezint& prelectului propuneri privind prioritajile de dezvoltare ale judetului Tulcea, in concordan{i cu prevederile planului de dezvoltare regionala si cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si a condueatorilor serviciilor publice deconcentrate; Pagina 6 din 35, d) monitorizcaza modul de aplicare in judejul ‘Tulcea, a programelor si strategiilor guvernamentale e la restructurarea sectoriala si la alte activititi; 2. cu privire la verificarea legalititii actelor administrative adoptate sau emise de autorititile administratiei publice locale si contenciosul administrativ: a) fin evidenja actelor administrative adoptate sau emise de autoritajile administratici publice locale din judejul Tulcea si transmise prefectului in vederea verificarii legalitiii, asigura pastrarea acestora, precum gi evidenja actiunilor si dosarelor aflate pe rolul inslantelor judecdtorest b) examincazA sub aspectul legalitifii, in termenele proviizute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorititile administrajiei publice locale din judetul Tulcea; ©) propun prefectului sesizarea, dupi caz, a autoritifilor emitente, in vederea reanalizatii actului considerat nelegal, sau a inslanjei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzatoare; 4) intoemese documentatia, formuleaz’ actiunea pentru sesizarea instanfelor judecitoresti gi susfin fn fafa acestora acjitmea formulata, precum si caile de atac, atunci cand este cazul; ¢) claboreaza rapoarte si prezinta informéri prefectului cu privire la actele verificate; £) avizeaza ordinele prefectului din punctul de vedere al legalitatiis 8) intocmesc documentatia si teprezinti prefectul si institutia prefectului, in fata instantelor judecdtoresti de orice erad, precum si a altor autoritii sau institulii publice; 1) prin delegare asigurd reprezentarea in fafa instanfelor judecatoresti a serviciilor publice deconcentrate ce nu pot fi mandatate , aflate in subordinea ministerclor gi celorlalte organe ale administrafiei publice centrale din subordinea Guvernul i) la solicitarea Sccretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei Primului-Ministeu, upii caz, asigura, prin consilierii juridici ai institufiei prefectului, reprezentarea Guvernului sau a primului-ministru in fata instanjelor judecdtoresti i) actioneaza in vederea indeplinirii, in conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului in domeniul organizarii si desfisurtrii alegerilor locale, parlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului nafional ori local; k) efectucaza, in conditiile legit, verificdrile si intomese documentajia necesaré cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului Judetean Tulcea, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la incetarea de drept a unor mandate de primar, dupa caz; 1) efectucazai, in conditiile legii, verificari cu privire la masurile fntreprinse de primari in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritorialé, inclusiv la sediul autoritétilor administrajiei publice locale de la niveluljudefului Tulcea, si propun prefectului, dacdi este cazul, sesizarea organelor competente; m) desfégoara actiuni de indrumare privind modul de exercitare de clive primari a atributiilor delegate si executate de citre acestia in numele statului 3. cu privire la realizarea politicilor nationale, a celor de afaceri europene si a planului de masuri pentru afaceri curopenc si intensificare a relatiilor externe: a) actioneaza, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate gi al structurilor de afaceri europene, pentru cunoasterea documentelor privind afacerile europene adoptate 1a nivel central; ») actioneaza pentru atragerea socictitii civile Ja activititile care au legaturé cu afaeerile curopene si participa la programele socictiii civile in acest domeniu; ©) desfisoarat activitati menite si conduc’ la cunoasterea de cate autoritaile administrafiei publice locale gi de cdlre cetatenii jude|ului Tulcea a programelor cu finantare externa initiate gi susfinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale; ‘Pagina 7 din 35 d) intoemese, gestioncaza prin eviden|& centralizatd si monitorizeaza activitatca de relatii si de colaborari internationale ale institufiei prefectului: ©) claboreazi evidenta centralizat’i a rapoartelor de activitate intocmite obligatoriu pentru otice activitate de relafii internationale. 4. cu privire la buna organizare si desfigurare a activititii pentru situatii de urgenta : a) urmaresc indeplinirea mésurilor dispuse de citre prefect, in calitate de pregedinte al comitetului pentru situajii de urgenti al judefului Tulcea; ») prezinta prefectului propuneri privind modul de utilizere, in sitwajii de criza. a fondurilor special alocate de la bugetul de stat; ©) propun prefectului, in situatiile prevazute de lege, convocarea consiliilor locale sau a liului Judeean Tulcea, dupt caz; 4) intocmese rapoarte $i informari privind evoluia si desfigurarca evenimentelor in caz de dezastru, precum si masurile intreprinse de autoritafile administratiei publice locale ale Judefului Tulcea in acest domeniu, pe care le inainteazi profectuluis ) asigurii informarea prefectului cu privire la iminen{a producerii unor fenomene naturale peticuloase: 4) asigura informarea prefectului, in perioada produecrii fenomenclor naturale periculoase, cu privire la evaluarea preliminari a efectelor gi a pagubelor produse; 2) prezinta prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare in scopul protectiei populatiei afectate de calamititi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; h) verifici modul de distribuire a ajutoarelor umanitare si a sumelor alocate din fondul de intervenjie la dispozitia Guvernului. 5. cu privire la activitatea de eliberare gi de evident a pasapoartelor simple: a) solutioncaz cererile pentru eliberarea pagapoartelor simple, in conformitate cu prevederile legii; b) colaboreaza cu serviciile publice comunitare locale de evidenja a persoanelor pentru asigurarea eliberatii pasapoartelor simple, in sistem de ghiseu uni ©) asigura furnizarea permanent, in cadrul sistemului national informatic de evident a persoanelor, a informatiilor necesare actualizarii registrului national de evident’ a pasapoartelor simple; Con ¢) asigura inscricrea de mentiuni in pasapoartele simple, in conditiile legis ) organizeaza la nivehul judefului Tulcea, gestionarea si controlul eliberrii pasapoartelor simple; 8) asiguri solujionarea contestatiilor depuse la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenja Pasapoartelor Simple, 6. cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de iamatriculare a autoychiculelor si al plicilor eu numere de inmatriculare: a) organizeaza examenele pentru objinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, in conditiile legii; ') solutioneaza cererile pentru eliberarca permiselor de conducere, a cettificatelor de inmatriculare si a plicilor cu numere de inmatriculare pentru autovehicule rutiere, in conditiile legii; ©) colaboreazi cu serviciile publice comunitare locale de evident a persoanelor pentru asigurarea cliberirii certificatclor de inmatriculare si a plicilor cu numere de inmatriculare pentru autovehicule rutiere, in sistem de ghigeu unie; 4) asigura eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor $i a plicilor cu numere de inmatriculare pentru autovebicule rutiere; ©) monitorizcazai si controleaza modul de respectare a prevederilor legale referitoare la Pagina 8 din 35 asigurarea protectici datelor cu caracter personal, in domeniul de competent: £) asigura solujionarea contestafiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere $i inmatriculare a vehiculelor. Art, 12 Structurile de specialitate ale institufiei prefectului mai indeplinese gi urmatoarele atributi a) intocmirea documentatiei necesare emiterii ordinelor prefectului b) elaborarea proiectului ordinului prefectului de stabilire a numarului consilierilor locali si ai Consiliului Judetean Tulcea, pe baza datelor statistice oficiale, si intocmirea graficului de convocare a consiliilor locale si a Consiliului Judetean Tulcea, in sedinta de constituire; ©) elaborarea, cu consultarea condueatorilor serviciilor publice deconcentrate, a proiectelor ordinelor prefectului avand ca obiect stabilirea de masuri cu caracter tebnic sau de specialitate; d) asigurarea primirii, inregistravii si solufionarii petifiitor adresate prefectului, precum si a ‘comunicarii citre petent a rispunsului, in termenul legal; e) indrumarea cetafenilor care se adreseaza institutiei prefectului in problemele generale ssau specifice relatiei eu publicul; #) organizarea activititii de primire a cetifenilor in audienta la prefect gi subprefect; g) asigurarea de asistent& de specialitate expertilor locali pentru romi, care isi desf’goara activitatea in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru indeplinirea sarcinilor prevaizute {n planul general de masuri pentru aplicarca strategici de imbunitajire a situafiei romilor; bh) urmatirea si aplicarea prevederilor cuprinse in strategiile si programele pentru susfinerea reformei in administrajia publica; {) realizarea Jucratilor de secretariat pentru colegiul prefectural si prezentarea propunerilor cu privire la programul de activitate al acestuia subprofectulai ; i) conlucrarea cu unitafile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Tnteme , Ministerului Apairacii Najionale si a Serviciului Romén de Informajii la elaborarea masurilor care se impun pentru asigurarea respectitii drepturilor individuale, apararea proprietafii publice si a proprictifii private, siguranta cetafenilor si prevenirea infracjiunilor; ) asigurarea organizitii gi desfasuraii gedinfelor comisiilor sau comitetelor constituite in cadrul institutiei prefectului, potrivit legii; }) conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Judefean Tuleca, in vederea claboririi proiectclor hotarérilor Guvernului care au ca obiect solufionarea unor probleme de interes local ori a initierii, prin Ministerul Afacerilor Interne, @ unor proiecte de acte normative; 6) exercitarea atribufiilor rezultate ca urmare a aplicdrii actelor normative cu caracter reparatori Art.13.. . Prefectut poate stabili prin ordin gi alte atzibufii pentru structurile de specielitate ale institutici prefectului, in vederea indeplinirii in cele mai bune condifii a atributiilor care i-au fost conferite prin reglementatrile legale. CAPITOLUL IV CONDUCEREA INSTITUTIEI PREFECTULUL Sectiunea 1 PREFECTUL Art14. (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local, (2) Prefectul este garantul legii si a ordinii publice la nivel local. Art.15. Prefectul exercita in conditiile legii urmatoarele atributii : A. 1. in calitate de reprecentant al Guvernului: a) asigura la nivelul judetului aplicarea si respectarea Constitufiei, a legilor, a ordonanfelor si a hotirarilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice; ) actioneaza pentru realizarea in judet a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare gi dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu competengele gi atribusiile ce ii revin, potrivit legii; ¢) aclioneazi pentru menjinezea climatului de pace social a unei comuniciri permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acorcénd o atentie constant’ preveniri tensiunilor sociale; 4) colaboreazé cu autoritigile administrafiei publice locale pentru determinarea prioritajilor de dezvoltare teritoriaki; ©) verifica legalitatea actelor administrative ale consifiul judetean, ale consiliul local sau ale primaruluis, £) asigura, impround cu autoriafile si organcle abilitate, ducerea la indepl stabilite prin lege, a masurilor de pregatire si interventie pentru situatii de urgent; £) dispune in calitate de presedinte al Comitetului judejean pentru situafii de urgenti, misurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste in acest sens sumele special previizute in bugetul propria cu aceasta destinafic; h) utilizeaza, in calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logisticd de interventie in situatii de eriza, in scopul desfSsuririi in bune conditii a a cestei activitati; i) dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor urantei cetitenilor, prin organele legal abilitate; J) conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvenului, organizate la nivelul unitafilor administrativ-teritoriale; k) dispune masuri de aplicare a politi integrare european, cu avizul MA.E.; 1) hotiraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institufii similare din jara si din strdindtate, in vederca promovarii intereselor comune; m) asiguré folosivea, in conditiile legii, a limbii materne in raporturile dintre cetatenii aparfindind minoritajilor nationale si serviciilor publice deconcentrate in unitiile administrativ- teritoriale in care acestia au 0 pondere de peste 20%; n) verified masurile intreprinse de primar sau de pregedintele consiliului judetean in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala si poate sesiza organele competente in vederea stabilirii masurilor necesare, in conditiile legis ilor nafionale hotarate de Guvern si a politicilor de Pagina 10 din 35 ©) solicita primarului sau prescdintelui consiliului judetean convocarca unei sedinte extraordinare a consiliului local, a consiliului judefean in cazuri care necesit& misuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inliturarea urmirilor calamitajilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apsirarea ordinii gi linistii publice; p) solicit convocarea de indata a consiliului local ori a consitiului judofean in caz de fort majoré si de maximé urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unitafitor administrativ- teritoriale; 4) propune ministrilor si conducdtorilor celorlalte ongane ale administratici publice centrale organizate la nivelul unitifilor administrativ-teritoriale sancfionarea condueatorilor scrviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora; 1) convoaci Colegitiui prefectural cel pujio o data pe luna i orieand se considera c& este necesar; 8) conduce institutia prefectului preeum gi serviciile publice deconeentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, in conditiile legii: ‘) aprobi, in calitate de ordonator tertiar de eredite, bugetul institufiei prefectului: u) aproba regulamentul de organizare si funcfionare a institufici prefectului, procum organigrama, cu incadrarea in numarul gi structura posturilor alocate de catre ordonatorul principal de credite; ¥) numeste, sanctioneazi si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de servieiu sau, dupa ca7, a raporturilor de munca, in conditile legti, pentru personalul pentru care are, potrivit legii, competenta de numire; W) actioneaza pentru apirarea ordinii de drept, a linistii publice si siguranjei cetéfeanului, precum si a drepturilor si libertatilor cetifenilor, in conditiile prevaizute de lege: x) asigurd, impreund cu autoritafile gi organele abilitate, progatirea i aducerea la indeplinire a misurilor de aprare care nu au caracter militar, precum gi a celor de protectie civila; y) stabileste, prin ordin, si alte atribufii pentru structurile de specialitate ale institujiei prefectului, in vederea indeplinirii in cele mai bune condifii a atributiilor care i-au fost conferite prin reglementirile legale; 2) prefectul poate indeplini si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum i sarcini stabilite de Guvern, Primul-ministru, respectiv de catre viceprim-rninistra pentru securitate national, ministrul afacerilor interne, A.2. Prefectul poate stabili, prin ordin, atribufii pentru subprefecfi si poate delega, de asemenea prin ordin, competenfele de coordonare a compartimentelor din cadral in: prefectului B. in calitate de conducitor al institufiei care gestioneazi informafii clasifieate: a) asigura organizarea activitétii structurii de securitate, respectiv a functionarului de securitate si compartimentelor speciale pentru gestionarea informatiilor clasificate, in condifiile legii; b) soliciti institutiilor abilitate efectuarea de verificari pentru avizarea eliberarii certificatului de securitate si autorizatiei de acces la informatii clasificate pentru angajafii propriis ©) notifies ORNISS cu privire la eliberarea certificatului de securitate sau autorizatici de acces pentru fiecare angajat care lucreaza cu informatii clasificate: 4) aproba listole cu personalul verificat si avizat pentru lucrul cu informafiile secrete de stat si evidenta detinatoritor de certificate de securitate gi autorizatii de acces si le comunic ORNISS $i la institutiile abilitate si coordoneze activitatea si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii; Pagina 1 din 35 ©) intocmeste lista informatiilor secrete de stat $i a termenelor de menfinere in nivelurile de seoretizare $i sé o supund aprobarii Guvernului, potrivit legii; 1) stabileste obiectivele, sectoarele si locurile din zona de competenja care prezinta importanta deosebita pentru protectia informatiilor secrete de stat si le comunied D.L.P.L/S.LP.1. pontrua fi supuse spre aprobare Guvernului; 2) solicita asistenta de specialitate D.LP.I/S.LP.L. s& coordoneze activitatea § misurile privitoare la protectia informajiilor secrete de stat; 1) supune avizarii D.L.P.1/S.LP.L. programul propriu de prevenire a scurgerii de informatii clasificate gi asigura aplicarea acestuia; i) elaboreaza si aplici mésurile procedurale de protectie fizica gi de protectie a personalului care are acces la informatii clasificate; j) intoemeste ghidul pe baza cdruia se va realiza incadrarea corect& si uniforma in nivelurile de seeretizare a informatiilor scercte de stat, in strictt conformitate cu legea si il prezintd, spre aprobare, imputernicifilor abilitati prin lege s& atribuie nivelurile de secretizare; k) asigura aplicarea si respeciarea regulilor generale privind evidenta, intocmirea, pistrarea, procesarea, mutiplicarea, manipularea, wansportul, transmiterea i distrugerea informatiilor secrete de stat si a interdictiilor de reproducere gi circulatie, in conformitate ou actele normative in vigoare; }) comunica institutiilor abilitate, potrivit competentelor, lista functiilor din subordine care necesiti acces la informatii secrete de stat; m) Ia incheierea contractelor individuale de muncd, a contractelor de colaborare sau a convenjiilor de orice natura, comunica obligatiile cc revin p&rtilor pentru protectia informatiilor clasificate in interiorul si in afara unititii, in timpul programului si dupa terminarea acestuia, precum gi la ineetarea activitatii in institutia prefectuluis 1) asiguri includerea personalutui structuri/funcfionarului de securitate in sistemul permanent de pregatire si perfeetionare, conform Standardclor nationale de protectic a informatiilor clasificate in Romania; ©) aproba normele interne de aplicare a masurilor privind protectia informatiilor elasificate, in toate componentele acesteia si s& controleze modul de respectare in cadrul unititii; ») asiguri fondurile necesare pentru implementarea masurilor privitoare In protectia informatiilor clasificate, conform legii q) analizeaza, ori de céte ori este necesar, dar cel putin semestrial, modul in care structura/functionarul de secutitate gi personalul autorizat asigurd protectia informatiilor clasificate: £) asigura inventarierea anual a documentelor clasificate si, pe baza acesteia, dispune misuri in consecintS, conform legiis 8) sesizeazi S.LP.L/D.LP. in legiturd cu incidentele de securitate si riscurile la adresa informatiilor secrete de stat; 1) dispune efectuarea do cercetii si, dupa caz, sesizeazi organele de urmarie penala mn situatia compromiterii informafiilor clasificate. controleze Art16 Figa de post a prefectului este previzuti in anexa nr. 4, parte integranta a prezentului Regulament. Pagina 12 din 38 Sectiunea a2-a ACTELE PREFECTULUI inirea atributiilor ce fi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, in conditiile le (2) Ordinele prin care se stabilese masuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise dupa consultarca conducatorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale cclorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judejului Tulcea. (3) Ordinele cu caracter normatiy emise de prefect se publica pottivit legii. (4) Ordinele pentru care sarcina de a le pune in aplicare revine subprefectului sunt contrasemnate de acesta. (5) Ordinal prefectului, care confine dispovifii normative, devine executoriu numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicarii cAtre persoanele intercsate. (6) Ordinele emise de prefect in calitate de presedinte al Comitetului judefean pentru situatii de urgen(& produc efecte juridice de la data aduceri lor la cunostinga si sunt executorii (7) Ordinele cu caracter normativ se comunica de indata Ministerului Afacerilor Interne; (8) Ministerul Afacerilor Inteme poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, daca le consider nelegale sau netemeinice, (9) Prefectul este obligat si comunice ordinele emise potrivit alin, (2) conducdtorului institufiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, Ministerele si celelalte organe ale administratici publice centrale pot propune Guvernului masuri de anulare a ordinelor emise de prefect, daca le considera nelegale. Sectiunea a 3-a SUBPREFECTUL (1) Pentru indeplinirea atributiilor si prerogativelor ce fi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de un subprefect. (2) Numirea, modificarea, suspendarea si ineetarea raporturilor de serviciu a subprefectului se efectueaza in conditiile legii. Art19. Subprefectul exercita in conditiile legit urmatoarele atributii: 1, cu privire la exercitarea, in numele prefectului, a conducerii serviciilor publice: 2) analizarea activitatii destigurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru cliberarca si evidenta pasapoartelor simple si de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor si elaborarea de propuneri pentru imbunatafirea activiti{ii acestora, pe care le inainteaza prefectului; b) examinarea, impreund cu conducatorii serviciilor publice deconcentrate gi cu autoritaile administrajici publice locale, a stadiului de execufic a unor lucravi gi acti comun; ©) consultarea conducitorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilese masuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; care se deruleazi Pagina 13 din 35 4) asigura transmiterea ordinelor prefectului avand ca obiect stabitirea de masuri cu earacter tehnic sau de specialitate c&tre conducitorul institufiei ierarhic superioare serviciului public deconcenteat, prin grija personalului din cadrul institutiei prefectului; €) asiguri examinarea proiectelor bugelelor, precum si a situafiilor financiare privind execufia bugetara intocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, dupa caz, prin ordin al ministrului ori al conducdtorului organului edministratiei publice centrale organizat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea emiterii avizului prefectului f) intocmirea proiectului regulamentului de functionare a colegiului prefectural, cu respectarca prevederilor regulamentului-cadru; 2) dispunerea masurilor in vederea organizatii sedinfelor colegiului prefectural, stabilirea, dupa consultarea conducdtorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi gi a liste invitafiilor, pe care le inainteazi prefectului; i) urmétirea modului de indeplinire a hotrdrilor tuate in cadrul colegiului prefectural, prin grja secretariatului colegiului prefectural si formularea de propuneri in cazul nerespecti acestora, pe care le inainteaza prefectului; i) gestionarea si urmarirea masurilor dispuse de eatre prefect in calitate de presedinte al comitetului judefean pentru situatii de urgena, precum gi hotérdrile luate in cadrul comitetului Judetean pentru situafii de urgent’ ; 2. cu privire la conducerea operativa a institutiei prefectului: a) asigurarea conducerii operative a institufiei prefectului, cu excepfia cancelariei prefectului; b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare si funcfionare a_ institu prefectului, pe care il supune spre aprobare prefectului : ©) asigurarea elaborarii proiectului ordinufui prefectului privind inflinfarea si organizarea oficiilor prefecturale si transmiterca acestuia citre Ministerul Afacerilor Internk 4) asigurarea transmiterii citre persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual €) primirea, distribuirea corespondentei si urmacirea rezolvarii acesteia in termenul legal; 4) elaborarea de studii si rapoarte cu privire Ia aplicarea actelor normative in vigoare, pe care le prezinta prefectului; 2) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ catre Ministerul Afacerilor Interne, precum si publicarea in monitorul oficial al judetuluis h) indrumarea metodologics a sceretarilor unititilor administrativ-teritoriale si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu exceptia secretarului general al judetului; i) gestionarca si urmirirea indeplinirii mésurilor dispuse de cétre prefect cu privire la realizarea sarcinitor rezultate din actele normative in vigoare; j) stabilirea si urmftirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare in domeniile de activitate specifice institujiei prefectului; k) inaintarea catre prefect de propuneri cu privire Ja organizarea si desfasurarea circuitului Iogal al lucrarilor, informarea documentard, primirea gi solutionarea petifiilor, precum gi arhivarea documentelor; 1) acordarea de consultan{a autoritijilor administrafiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, infrfire si aderaro, initiate de acestea; m) verificarea documentafici si aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative intocmite pe teritoriul Roméniei, care urmeazi si produc efecte juridice pe teritoriul unui stat semmatar al Conventiei cu privire la suprimarea cerinjei supralegalizarii actelor oficiale strdine, adoptaté la Haga la 5 octombrie 1961, la eare Romania a aderat prin Ordonanja Guvemnului nr, 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare; 4 din 35 sau copii de pe actele din arhiva instivufiei prefectului, cu exceptia celor care contin informafii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu; ©) asigurarea secretariatului comisiei judefene pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra terenurilor, in calitate de secretar al comisici judetene: p) excreitarea atributiilor rezultate ca urmare a aplic&rii actelor normative cu caracter reparatoriu si convocarea in sedinje lunare a comisiilor care au ca obiect punerea in aplicare a acestor legi; 3. in calitate de funcfionar de securitate: a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii normele interne privind protect clasificate, potrivit legii: b) intocmeste planul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune aviziii D.LP.L/S.LP.L, iar dupa aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia; ©) coordoneaza activitatea de protectic a informafiilor clasificate, in toate componentele steia; 4) asigurd relationarea cu D.LP.I/S.LP. care coordoneazi si controleaz’ masurile privitoare la protectia informatilor clasificate, potrivit legii; ©) monitorizeazi activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora; 1) consiliazi conducerea unititii in legiturd cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate; 2) informeaz conducerea unitifii despre vulncrabilitajile si riscurile existente tn sistemul de protectic a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlturarea acestora; h) acorda sprijin reprezentaniilor autorizali ai D.IP.L/S.LP.L, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru caze se solicita accesul Ia informatii clasificate; i) onganizeara activitafi de pregitire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate; }) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informa clasificate; k) actualizeaz& permanent evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces; 1) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau plstrate de unitate, pe clase si niveluri de securitate; m) prezinta conducdtorului unitétii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor gi locurilor de importanjai deosebiti pontru protecfia informafiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijin D.LP.L/S.LP.L3 n) efeclueaza, cu aprobarea conducerii uniti{ii, controale pri masurilor legale de protectie a informafiilor clasificate: 0) exercita gi alte atribufii in domeniul protcotici informafiilor clasificate, potrivit legis p) avizeazi cererile de muttiplicare gi procesele-verbale de distrugere a informatiilor clasificate pentru toate structurile institutiei; 4g) este responsabil pentru implementarea masurilor de seouritate pe linia INFOSEC, conform normelor in vigoare; 1) pune la dispozitia sefului C.S.T.LC. tista cu certificatele de securitate/autorizatiile de acces la informatiile clasificate detinute de personalul instituliei prefectului 4. subprefetul indeplineste si alte atributii stabilite, potrivit legii, prin ordin al prefectului 1) aprobarea cliberarii de ext: informatiilor ee nd modul de aplicare a Art.20 Figa de post a subprefectului este prevazutd in anexa nr. 5, parte integranta a prezentului Regulament. Pagina 1S CAPITOLUL V ATRIBUTHLE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ALE INSTITUTIEI PREFECTULUI 21 (1) Prefectul exercita atributiile conferite de lege prin aparatul de specialitate, care este 0 structura functional cu activitate permanenti. (2) Aparatul de specialitate al prefectului este subordonat acestuia, conducerea operativa find asigurat& de subprefect. (3) Personalul din aparatul de specialitate indeplineste atributiile prevazute de lege, precum si orice alte atribufii primite de la prefect si subprefect pentru realizarea operativa, in conditiile legii, a activitatilor specitice. Art.22. indrumarea si controlul ierarhic de specialitate asupra activitatii prefectului si a institutici prefectului se asigura de Ministerul Afacerilor Interne. Art.23. In coordonarea directa a prefectului functioneaza urmatoarele structuri si compartimente: 1. Corpul de control al prefectului 2. Cancelaria prefectului 3. Audit intern 4. Serviciul conducere institujii deconcentrate si afaceri europene, avand in compunen{’ urmitoarele compartimente: - Compartiment afaceri europene, relafii internajionale si informatics - Compartiment servicii publice deconcentrate si $.C.UP., situafii de urgent, strategii si programe guvernamentale 5. Serviciul financiar contabil, resurse umane, administrativ si achizitii publice, avaind in compunenfii urmatoarele compartimente: - Compartiment financiar contabil ~ Compartiment achizifii publice ~ Compartiment resurse umane si administrativ Art.24. In coordonarea direct’ a subprefectului funcfioneazi urmatoarele structuri si compartimente: 1. Serviciul juridie si contencios administrativ, avand tn compunenti urmétoarele compartimente: ~ Compartiment contro! legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, procese electorale si relajii cu autoritatile publice - Compartiment apostila, informare gi relafii publics 2. Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vebiculelor, avind in compunenf urmatoarele compartimente: ~ Compartiment regim permise de conducere si examina ~ Compartiment inmatriculare si evidenfa vehiculelor rutiere ~ Compattiment informatie 3. Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenja pasapoartelor simple, avand in compunen{a urmitoarele compartimente: ~ Compartiment emitere, evidenta pasapoarte si probleme de migrari ~ Compartiment informatica = Compartiment restrictii Sectiunea 1 CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI Art.25, (1) Corpul de Control al Prefectului funcfioneazi ca structura specializata, distinct, tn aparatul de specialitate al prefectului, aflata in subordinea prefectul (2) Membrii Corpului de control sunt numiti prin ordin al prefectului din cadrul personalului institutiei eu atribufii distincte menfionate in fisa postul (3) Corpul de Control are competenfa si constate orice inetileare a prevederilor actelor normative in vigoare de cétre scrviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale organizate la nivelul judetului Tulcea, in ‘adminjstratia publica locala, servicii publice din subordinea Consiliului Judetean sia consiliilor locale, procum si din alte institutii pubiice, Art.26, (1) Corpul de control al prefectului indeplineste urmitoarele atributii: a) desfisoar, in condipiile legii, activitatea de verificare, sprijin i indrumare in ceca ce priveste sfera de competentit a prefectuluis b) in exercilarea atributiilor ce fi revin, corpul de control al prefectului colaboreaz’ cu autoritafile administrafiei publice locale din judeful Tulcea si institutiile publice competente: ©) verificd sesizarile adresate prefectului in care solutionarea problemelor implicit un grad ridieat de dificultate; 4) ca urmare a acfiumilor intreprinse, intocmeste rapoarte de control pe care le comunic’ prefectului; (2) Corpul de control indeplineste gi alte atribusii stabilite de prefect, Sectiunea a 2-2 CANCELARIA PREF! ;CTULUL Art.2 (1) In cadrul institufiei prefectului se organizeaza si functioneazi cancelaria prefectului. (2) Caneelaria prefectului este un compartiment organizatorie distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, un consilier, un consultant si seeretarul cancelari (3) Activitatea cancelatici prefectului este coordonati de director, care ris prefectului in acest sens. (4) Funetia de secretar al cancelariei se asimileazé din punct de vedere al salarizérii cu fanctia de sof de cabinet. Pot fi numite in functia de secretar al cancelarici persoane cu studii sau medii, in conditiile lei yunde in fata Pagina 1 din 38 (5) Personalul din cadrul cancelai te numit sau cliberat din fun prefectului tic de eatre prefect (©) Personalul din cadrul cancelariei prefectului igi desftisoara activitatea in baza unui contract individual de mune incheiat, in condifiile legii, pe durata exercitinii funcfiei publice de citre inaltul functionar public. Art.28. (1) Cancelaria prefectului are urmatoarele atributii principale: a) asigurarea condifiilor necesare desfagurarii sedinfelor de lucru ale prefectului; b) analizarea datelor oferite de sondaje, statistic), studii si informarea prefectului si a subprefectului eu privire la prineipalele probleme si tendinje ale mediului social si economic din judey, ©) organizarea intélnirilor prefeetului cu reprezentantii locali ai societatii ci sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice; d) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapida si corectii a prefectului si a subprefectuluis ©) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natura si informeze opinia publica si mass-media cu privire la actiunile prefectului; 1) participa la realizarea, intretinerea si actualizarea site-ului oficial al institutiei prefectului; g) punerea la dispozitia mijloacelor de informare in masi a informatiilor destinate opiniei publice, in vederea cunoasterii exacte a activititii prefectului, prin informairi si conferinfe de presi organizate lunar sau ori de céte ori este nevoie; h) realizarea documentirii necesare prefectului referitor la stadiul indeplini ‘imbunitifire a situatici romilor; i) asigurarea de asistenffi de specialitate expertilor locali pentru romi, care isi desfiigoara activitatea in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in Planul general de masuri pentru aplicarea Strategiei de imbundtafire a situafiei romilor. (2) Prefectul poate stabili prin ordin gi alte atributii pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului le, ai yederea elaborarii raportului semestrial al obiectivelor cuprinse in Strategia guvernamentali de Se iunea a AUDIT INTERN Art.29. Auditul Intern este in subordinea directa a prefectului, exercitind o functie dis independent& de celelalte activitati din cadrul institutiei, conform Legii nr.672/2002. Art.30, Auditul intern indeplineste urmatoarele atributi a) elaboreaza planul anual de audit public intern; b) examineazi legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasti $i fraudele, si, pe aceasta baz’, propunerea de misuri gi solufii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarca celor vinovati, dup’ caz; ) in cazul identificarii unor iregularitati semnimificative sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducdtorului institutiei si structura de control intern abilitat’; d) examineazi sistemul contabil si fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de ‘cunoastere, gestiume gi control patrimonial gi a rezultatelor obfinute; Pagina 18 din 35 ¢) examineazé regularitatca sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplini 1) evalueazi economicitatea, effcacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si executie din cadrul instituyiei publice si la nivelut unui program/proiect utilizeazi resursele financiare, umane sau materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obfinerea rezultatelor stabilite; £) identifica vulnerabilitatea sistemelor de conducere gi de control, precum gi a riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau a unor operatiuni si propune misuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor dupa ca hh) urmareste deschiderea si repartizarca creditelor bugetare; i) verifica angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare; {) verifica efectuarea platilor din fondurile publice, inclusiv din fondurile de la Comunitatea Europeanti; k) elaboreaza raportul anual al activitatii de control; 1) prefectul poate stabili prin ordin si alte atributii pentru compartimentul audit, in conditiile legii. Sectiunea a 4-a SERVICIUL CONDUCERE INSTITUT! DECONCENTRATE, $I AFACERI EUROPENE Art.31. Serviciul conducere institutit deconcentrate si afaceri europene, denumit generic Servieiul 1 (S.1) , are atributii specifice in domeniul serviciilor publice , deconcentrate, afaccrilor curopene , situatiilor de urgenta , strategiilor si programelor guvernamentale. Conducerea serviciului este asigurata de un sef de serviciu, functionar public de conducere. Art.32. Serviciul are relafii de colaborare cu autorit publice centrale sau locale, dupa c: Tulcea Art.33. Serviciul conducere institutii deconcentrate si afuceri europene are in componenta sa urmatoarele compartimente: ‘A. Compartiment afaceri europene gi relatii intemafionale si informatica; B. Compartiment scrvicii publiee deconcentrate, si $.C.U.P. (servicii comunitare de utilitati publice), situatii de urgenta, strategii si programe guvernamentale. le sifsau institutiile publice ale administratiei si cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul judetului A. COMPARTIMENT AFACERI EUROPENE SI_ RELATIL INTERNATIONALE $I INFORMATICA, Art.34, Compartimentul urmaireste realizarea politicilor nationale in domeniul afacerilor europene, contribuic la implementarea politicilor si strategiilor de modernizare a administratiei publice si monitorizeaza respectarea libertifilor europene., precum si in domeniui tehnicii de calcul Pagina 19 din 38 Art.35. Compartimentul indeplineste urmatoarele atribut 1. Cu privire la relatiile internafionale si afacerile europene: a) monitorizeaza activitatea de relatii exteme a institutiei prefectului; ) actioneazé, impreuna cu Serviciul juridic-contencios administtiv, la identificarea si climinarea din actele administrative emise de autoritayile locale a barierelor la libertafile cireulati ©) actioneazi, cu sprijimul serviciilor publice deconcentrate gi al structurilor de integrare europeana, pentru adoptarea si implementarea ta nivel local a documentelor privind integrarea curopeand adoptate la nivel central; 4) actioneaz’ pentru atragerea societatii civile la activitatile care au legatura cu afacerile europene si participa la programele societafiicivile in acest domeniu; @) desfagoara activitati menite s& conducd la cunoasterea de catre autoritafile administratiei publice locale gi de c&tre cetijenii jude(ului Tulcea a programelor cu finanfere externd initiate si susfinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale; f) monitorizeaza activitatea de absorbjie a fondurilor europene nerambursabile la nivel judetean; 2) dezvolta activititi menite a intiri capacitatea administrativa a institutiei prefectului prin largirea arici de colaborari cu institufii si autoritafi europene. Il. Cu privire la activitatea din domeniut tehnicii de calcul: a) concepe si claboreazi proiecte de dezvoltare ale sistemului informatic in contextul dezvoltirii societitii informationale; b) coordoneazi, indruma si supravegheava activilatea de editare gi arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadral institutiei; ©) colaboreazi la fundamentarea anuala si de perspectiva a investiiilor si a necesitafilor de instruire a funetionarilor in domeniul IT; 4) urmareste insiruirea si specializarea in IT a intregului personal al institufiei prefectului; stabileste procedurile de asigurate a securitatii datelor, planificdnd si supraveghind salvarea regulatd a datelor pe suport extern; ©) in calitate de ofijer a sistemului e-guvemare, monitorizeaz implementarea acestuia in oate instituliile din judet si acorda acestora asistenta Ia folsirea corecta a sistemului si la intocmirea rapoartelor catre Centrul Nafional de Management pentru Societatea Informafionala, utile ce decurg din aplicarea Legit nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Ja nivelul instivatiei prefectului. 1) gestioneaza atri Art.36. Compartimentul redacteaz’ si propune proiecte de ordine ale prefectului in indeplinirea sarcinilor specifice. Art.37. Compartimentul indeplineste orice alte atributii specifice stabilite de conducerea prefecturii in domeniul de activitate. Pagina 20 din 38 B . COMPARTIMENT SERVIC PUBLICE DECONCENTRATE SI 8.C.U-P., SITUATU DE URGENTA, STRATEGI $1 PROGRAME GUVERNAMENTALE, Art38. Compartimentul indeplineste urmitoarele attibutii: 1.Cu privire la dezvoltarea economied a judetului a) elaboreaza si prezinta prefectului informari periodice cu privire la situafia si evolutia stitii generale economice, sociale, culturale si administrative a judefului Tulcea, precum si cu privire la stadiul realizarii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare; ») participa alaturi de reprezentanji ai serviciilor publice deconcentrate, in cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, la actiuni de verificare la nivelul intregului judet cu privire la aplicarea si respectarea actelor normative; ©) prezinti prefectului, cu consultatea autorititilor administrafiei publice locale si a conduciitorilor serviciilor publice deconcentrate, propuneri privind prioritijile de dezvoltare a judefului Tulcea pe baza Programului de guvernare si in concordanfa cu prevederile planului de dezvoltare regional; 4) intocmeste anual plamul de actiuni pentru realizarea in jude} a obiectivelor cuprinse in Programul de guvemare: ©) realizeazi documenturea necesari i elaboreazi pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-socialé a judefului Tulcea care se inainteaz’, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne: £) contribuie la organizarea aplicarii in judet a programelor $i strategiilor guvernamentale ‘sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorial’, aprovizionarea populatiei cu produse de bazi si combustibili, protectia consumatorilor, gospodarie comunali, dezvoltarea prestirilor de servicii, precum sila alte activitayi: g) monitorizeazd modul de aplicare in judef, a programelor si stratcgiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectoriald si la alte activitati. Ti. Cu privire la monitorizarea activitifii serviciilor publice deconcentrate ale isterelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unititilor administrativ-teritoriale din judetul Tulcea: a) analizeazd activitatea desfisuratt de serviciile publice deconcentrate si intocmeste informati eu privire la aceasta, pe care le inainteaza prefectului; b) claboreaza si supune spre aprobare prefectului masuri pentru imbunatatirca activitatii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unitifilor administrativ-teritoriale ale judetului Tulcea, in vederea transmiterii acestora ministerelor gi celorlalte organe ale administrafiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legiis ©) examineazi, impreuna cu serviciile publice deconcentrate si cu autoritatile administrafiei publice locale si judejene, stadiul de executie 2 unor lucr’ri si actiuni care se deruleaza in comun; 4) asigurd consultarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legit; 1) asigurd transmiterea ordinelor prefectului, avénd ca obiect stabilirea de masuri cu caracter tehnic sau de specialitate, catre conducstorul institupiei ierathic superioare serviciului public deconcentrat; Pagina 21 din 35 ) examincaza si prezinti prefeetului spre avizare proicctele bugetelor serviciilor publice deconcentrate, transmise de eatre acestea inainte de a fi propuse conducatorului institufiei ierar superioare serviciului public deconcentrat, TI.Cu privire la buna organizare si desfiigurare a acti entru situatii de urgent, precum si la pregatirea si ducerea In indeplinire a masurilor de apirarc care nu au caracter militar: a) umiresc indeplinirea miisurilor dispuse de catre prefect, in calitate de presedinte al comitetului judefean, pentru situafii de urgent, »b) prezinta prefectului propuneri privind modul de utilizare, in situatii de riz’, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat; ©) propun prefectului, in situatiile prevazute de lege, convocarea, de indata, a consiliilor locale, a consiliului judetean, dupa ea: d) intocmese rapoarte si informari privind evolutia si desfagurarea evenimentelor in caz de dezastru, precum si masurile intreprinse de autoritafile administrajiei publice locale in acest domeniiu, pe care le inainteaza prefectului; ©) asigura informarea prefectului cu privire la iminenfa producerii unor fenomene naturale periculoase: 1) asigura informarea prelectului, in perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la evaluarea preliminara a efectelor sia pagubelor produse; 2) prezinté profectului propuneri pentr acordarea unor ajutoare umanitare in scopul protcctici populatici afectate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; h) verified modul de distribuire a ajutoarelor umanitare si a sumelor alocate din fondul de intervengic la disporitia Guvernului 1V.Cu privire la activitatea colegiului prefectural: a) organizeaza sedintele colegiului prefectural, stabileste, in urma consultarii conducatorilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi si lista invitatilor, pe care le inainteaza prefectului, spre aprobare; b) urmareste modul de indeplinire al hotardrilor luate in cadrul colegiului prefectural, prin rija secretariatului colegiului prefectural si formuleaza propuneri in cazul nerespectarii acestora, pe care le inainteaza prefectului. V.Cu privire la activitatea Comisiei de dialog social: a) asigurarea unor relafii de parteneriat social - administrafie, patronat, sindicate, care si permit o informare reciproca permanent asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratici din judeful Tulcea sau al partenerilor sociali; ) consultarea partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alté naturd, cu caracter economico-social; ) consultarea partenerilor sociali cu. privire la masurile ce se intreprind pe linia restructurarii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a Consiliului Judejean Tulcea si, respectiv. a consiliilor locale ale judefului Tulcea, precum si a societitilor comerciale din sectoral respectiv de activitate, in corelare cu masurile de reconversic a forfei de munca; d) alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judetul Tulcea, asupra ckrora parlenerii sociali convin si discute. VLCu privire la activitatea Comitetului consultativ de di: persoanclor varstnice: log civic pentru problemele Pagina 22 din 38 a) asigurarea relatiilor de colaborare care si permit informarea reciprocd permanent asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele varstnice din judeful Tuleca, b) consultarea reprezentantilor persoanelor varstnice asupra proiectelor de acte normative care urmeazi 88 se inifieze, precum si in toate problemele eu caracter economic, social, medical si cultural, de interes al acestora:; ) analiza problemelor cu caracter socio-economic care privese persoanele varstnice; 4) elaborarea de propuneri pentru soluionarea acestor probleme; e) monitorizarea aplicarii masurilor stabilite in exercitarea atributiilor; f) claborarea unor rapoarte anuale co vor fi inaintate de catre prefect conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si a Ministerului Afacerilor Ineme. Vl. Cu privire la monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice: 4) colectarea rapoartelor trimestriale intocmite de cétre unitifile locale de monitorizare a serviciilor comunitare de ulilitati publice de la nivelul unititilor administativ-teritoriale pentru fiecare tip de serviciu comunal de wtilitayi publice; ») contralizarea informatiilor preluate din rapoartele trimestriales ©) transmiterea datelor centralizate unitatii centrale de monitorizare de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne ; 4) comunicarea Unititii Centrale de monitorizarea a tuturor modificdtilor intervenite in strategiile locale realizate de cAtre unitijile publice locale, in termen maxim de 30 de zile de la realizarea lor. Art.39. Compartimentul redacteaz si propune proiecte de ordine ale prefectului in {ndeplinirea sarcinilor specifice. Art.40, Compartimentul indeplineste orice alte atribufii specifice stabilite de conducerea prefecturit in domeniul de activitate. Sectiunea a 5-a SERVICIUL JURIDIC $I CONTENCIOS ADMINISTRATIV Serviciul juridic si contencios administrativ, denumit generic Serviciul 2 (S.2), are atributii specifice in domeniul controluluil de legalitato, contenciosului administrativ, aplicirii actelor cu acter reparatoriu, procese electorale, relaii cu autoriti}i publice, apostila si informare public& Conducerea Serviciului juridic gi contencios administrativ este asiguratd de un sef serviciu, funcjionar public de conducere Artd2, Serviciul are relatii de colaborare cu autoritaile si/sau institutile publice ale administrajiei publice centrale sau locale, dupa caz, cu serviciile publice deconeentrate de la nivelul judefutui ‘Tulcea si relatii de reprezentare cu autorititile judecdtoresti, pe baza mandatului acordat de prefect, Art.43,, Serviciu! juridie gi contencios admnistrativ are in componenta sa urmétoarele compartimente: Pagina 23 din 35 = Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, procese electorale si relatii cu autorititi publice; = Compartiment apostil, informare si relatii publice. A. COMPARTIMENT CONTROL LEGALITATE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APLICARE ACTE CU CARACTER REPARATORIU, PROCESE ELECTORALE $I RELATI CU AUTORITATI PUBLICE Art.44. Compartimentul control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, procese electorale si relafii cu autorititi publice asigura realizarea urmatoarelor atributii: L.Cu privire Ia verificarea tegalititii actelor administrative adoptate sau emise de autoritiile admit publice locale si conteneiosul administrativ: a) fine eviden{a actelor administrative adoptate sau cmise de autoritéqile administratiei publice locale din judetul Tulcea si transmise prefectului in vederea verificarii legalitati, asigurdnd plstrarea acestora, precum si evidenta actiunilor si dosarelor aflate pe rolul instantelor Judecatoresti, in cadrul exercitirii tutelei administrative reglementata de Legea nr.554/2004, b) examineaza sub aspectul legalitafii, in termencle previizute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorititile administratiei publice locale ale judefului Tulcea; ©) verificd legalitatea contractelor incheiate de autoritijile administrajiei publice locale ale Judejului Tulcea, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizirii prefectului de ceitre persoanele care se considera vatdmate intr-un drept sau interes legitim; 4) propune prefectului sesizarea, dupa caz, a autorititilor emitenie, in vederea reanalizirii actului considerat nelegal, sau a instanjei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzatoare; ©) intocmeste documentatia, formuleazi actiunea pentru sesizarea instanfelor judecatoresti ine in fata acestora actiunea formulatd, precum si cile de atac, atunci céind este cazul;, 1) elaboreazd rapoarte si prezintd informari prefectului cu privire la actele verificate; g) avizeaza ordinele prefectului din punctul de vedere al legalitiii: h) intoomeste documentafia si reprezinta prefectul si institufia prefectului in fata instanjelor toresti ce orice grad, precum si a altor autoritifi sau institufii publice; i) prin delegare asigurd reprezentarea in faa instanjelor judecatoresti a serviciilor publice deconcentrate ce nu pot fi mandatate , aflate in subordinea ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului j) la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei Primului-Ministru, dupa caz, asigurd, prin consilierii juridici ai instituliei prefectului, reprezentarea Guvernului sau a primului-ministru in fafa instanfelor judecatoresti i) efectueaz, in conditiile legii, verificari cu privire la mésurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judejean, in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriald, inclusiv la sediul autoritétilor administratiei publice ale judetului Tulcea, si propun prefectului, daca este cazul, sesizarea organelor competente; 1) desfagoard actiuni de indrumare privind modul de exercitare de etre primari a atribufiilor delegate si executate de cditre acestia in numele statului; m) avizeazi proiectele de ordin ale prefectului, fundamentate de compartimentele de specialitate din cadrul institujiei pretectului. jude i a celorlalte acte 1L.Cu pr normative: a) claboreaza studii si rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare, precum si propuneri privind imbunatafirea strii de legalitate, pe care le inainteaz prefectului; b) participa alituri de reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate la actiuni de verificare, potrivit competentelor, a modului de aplicare si respectare a actelor normative la nivelul judetului Tulcea in cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului; ©) urmireste evidenfierea riguroasi a miscarii bunurilor din domeniul public gi privat al unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Tulcea, precum gi legalitatea trecerii acestor bunuri din domeniul public local in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale ale judeqului Tulcea ; c 1a aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor AIL. Cu privire la emiterea proiectelor de ete normative : a) elaboreazi proicete de acte normative si proiecte de documente de politici publice din competenta prefectului, in condifiite legii; b) conlucreaza cu compartimeniele din aparatul de specialitate al Consiliului Sudefean Tulcea, in vederea elaboriii proiectelor hotararilor Guvernului care au ca obiect solufionarea unor probleme de interes local ori a inifierii, prin Ministerul Afacerilor Inteme, a unor proiecte de acte normative de interes local ori judefean ©) fine evidenfa tuturor proiectelor de acte normative si a proiectelor de documente de politici publice elaborate in conformitate cu prevederile mentionate la lit, @) $i b). d) claboreaza sinteze si informa, in legatura cu proiectele de acte normative initiate ; IV. Cu privire la aplicarea actelor cu earacter reparatori 2) aplicd actele normative cu caracter reparatoriuy; d) participa 1a efectuarea lucririlor de secretariat ale comisiilor judejene, constituite conform legii, la nivelul institufiei prefectului in vederea aplicaii actelor cu caracter reparatoriu; ©) sustine in fata instanfelor actiunile fornmulate in aplicarca legis d) fundamenteaza si elaboreazi proiectele de hotirari si ordine ale prefectului avand ca obiect aplicarea procedurilor actelor cu caracter reparatoriu, precum si stabilirea de misuri cu caracter tehnic sau de specialitate; V.Cu privire la procesul electoral: a) actioneaza in vederea indeplinicii, in conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului in domeniul organizarii si desfasurarii alegerilor locale, parlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului national ori local; ) intocmeste lista nominala cuprinzdnd sefii serviciilor publice deconcentrate si ai celorlalte structuri care fac parte de drept din Comisia tehnica a judetului Tulcea, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale cclorlalte organe de specialitate ale administratici publice centrale pentru desfasurarea alegerilor locale, _ parlamentare, europarlamentare, prezidentiale, precum sia referendumului national, in vederea initi proiectului de odin cu acest obiect; ¢) intoemeste lista nominala cuprinzind propuneri pentru constituirea Grupului tehnic de lucru al Comisiei tebnice a judetului Tulcea, pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente legate de sctivitatea de organizare si desfasurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare, prezidentiale, precum si a referendumului national in vederea initierii proicetului de ordin cu acest obic Pagina 25 1d) intocmeste lista nominala cuprinzand propuneri pentru constituirea Secretariatului tchnic auxiliar pe Minga Comisia tehnica a judetului Tulcea pentru realizarea lucrarilor de secretariat ale acesteia, in vederea initierii proiectului de ordin cu acest obiect; €) intocmeste si avizeaza proiectul ordinului prefectului ce are ca obiect constituirea Comisie’ tehnice judetene, a Grupului tchnic de lucru, precum si a Secretariatului tehnic auxiliar de pe langa Comisia tehnica judeteana: 1) intocmeste si avizeaza proiectele de ordin ce au ca object indeplinirea, in conditile legii, atributiilor ce revin prefectului in domeniul organizarii si desfasurarii alegerilor locale, parlamentare curoparlamentare, prezidentiale, precum si a referendumului national ori local; g) mentine legatura cu serviciile publice descentralizate, reprezentantii administratiei locale si celelalte institutii implicate in procesul electoral, in vederea realizarii in bune sila termen a sarcinilor ce le revin acestora, potrivit atributiilor specifice; h) intocmeste si avizeaza proicctul de ordin al prefectului privind numerotarea scetiilor de votare, in urma centralizarii dispozitiilor primarilor din judet, ce au ca obiect delimitarea sectiilor i) intocmeste si distribuie, in vederea afisarii, catre primarii localitatilor, publicatiile privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votarc; i) infocmeste si avizeaza proiectul de ordin al prefectului privind stampilelor utilizate in cadrul proceselor electorale; k) mentine Jegatura cu Autoritatea Electorala Permanenta si cu Tribunalul Tulcea, in vederea organizarii si desfasurarii a alegerilor locale, parlamentare, curoparlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului national ori local; 1) asigura intocmirea si comunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare in formatul solicitat de aceasta, precum si a listei cuprinzand propunerile de persoane pentra functiile de presedinte si loctiitor al birourilor electorale ale seotiilor de votare m) intocmeste si tansmite care Presedintele Tribunalului Tulcea lista cuprinzind propunerile de persoane pentru functiile de presedinte si loctiitor ai birourilor electorale ale seetiilor de votare, in vederea efectuarii tragerii fa sorti; 1n) informeaza Ministerul Afacerilor Inteme, precum si, dupa caz, Comisia tehnica centrala in Jegatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerilor, la termenele solicitate de acestea; ©) organizeaza sedinte de instruire a primarilor si secretarilor unitatilor administrativ- teritoriale din judet, cat si a presedintilor si loctiitorilor sectiilor de votare cu privire la organizarea activitatilor de pregatire a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale, precum sia referendumului national ori local si asigura materiale informative cu privire la legislatia aplicabila in domeniul organizarii si desfasurarii proceselor electorale. bilirea dimensiunii VI.Cu privire la alesii locali: a) elaboreazi proiectul ordinului prefectului de stabilire a numfrului consilierilor locali gi judejeni, pe baza datelor statistice oficiale, ’) intocmeste proiectal de ordin privind convocarca consiliilor locale gi a consiliulu judefean in sedinta de constituire ; ©) indeplineste atvibuliile conferite prefectului in conformitate cu dispoz 3935/2004; 4d) asigura evidenta alesilor locali din judet ; ©) asigura realizarea, actualizarea si administrarea bazei de date privind alesii tocali 1) asigura primirea, inregistrarea si pastrarea declaratiilor de interese personale ale alesilor locali, care sunt obligati sa transmita subprefectului al doilea exemplar al declarafiei de interese; le Legit nr. Pagina 26 din 38 2) efectucaz’ verificurile neccsare, intocmeste documentatia si claboreaz’ propuncrile pentru sesizarea Guvernului in vederea dizolvarii, in conditiile legit, a unor consilii locale sau a consiliului judejean, pentru suspendarea din functie 2 unor consilieri sau primari ori pentru organizarea referendumului privind incetarea mandatului primarilor. Art. 45. Compartimentul redacteaz si propune proiecte de ordine ale prefectului in indeplinirea sarcinilor specitice. Art.46, Compartimentul indeplineste orice alte atributii specifice stabilite de conducerea prefecturii in domeniul de activitate B.COMPARTIMENT APOSTILA, INFORMARE $I RELATI PUBLICE, Art. 47. Compartimentul asigura realizarea urmétoarelor atributii: L.Cu privire la activitatea de informare si relafii publice: a) asigura persoanelor, la cerere, informatiile de interes public previzute de lege, solicitate {n seris sau verbal; b) asigurd accesul cetifenilor si mass-mediei la informafiile de interes public ce privese activitatea institutiei la documentele de interes public create sau gestionate de prefectura, precum si la actele normative ce reglementeazi activitatea institujiei prefectului si activitatea in domeniul administratici publice locale, solicitate in scris sau verbal; ©) asigura comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public prevazute de lege prin afisare la sediul institutiei, pe site-ul institujiei, precum si consultarea acestora la punctul de informare si documentare, amenajat in cadrul compartimentului, care dispune si de biblioteca juvidica a institutiei ; 4) asigura, la cerere, multiplicarea informatiilor de interes public solicitate, conform legii; @) creeaza si actualizeaza baza de date ce cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu, ‘) asigurd informarea operativa a cetdjenilor si persoanelor interesate, precum si informarea intre compartimente si interinstitutionala; ) colaboreazi cu compartimentele de profil organizate la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale din teritoriu, precum si la nivelul consiliilor locale din judet; h) redacteazA si transmite anual raportul de activitate privind aplicarea Legii nr.544/2001 Direcfiei pentru Strategii Guvernamentele din cadrul Secretariatului General al Guvernului; i) se ocupa de redactarea si expedierea raspunsurilor la solicitarile de interes public inregistrate, in termenele prevazute de lege, IL. Cu privire Ia activitatea de relatii cu publicul: a) Primeste, inregistreazi si distribuie petijiile pe serviciile si compartimente de specialitate, conform rezolutiei condueerii; b) organizeaza primirea cetatenilor in audienfa, participa la desfigurarea acestora, inregistreazi audientele in registrul de audiente si intocmeste fisele de audienfe pe care le distribuie pe servicii si compartimente, conform rezolutiei conducerii prefecturii; ©) _ fine evidenja electronica a petifilor si audienfelor primite si inregistrate, folosindu- se de aplicatia ; d) indrama cetifenii care se adrescaza in vederea depunerii de cétre acestia de petitii sau solicititi de audienfi la conducerea institutiei, in functie de competentele stabilite prin lege institutiei prefectului; €) indruma cetitenii ale c&iror probleme exced sferei de competen{a a Institufiei Profectului eatre institutiile competente: f) transmit, in termenul prevazut de lege, adresele de inaintare insotite de petitiile grosit indreptate, cltre autoritilile si instituliile publice competente in solujionarea problemelor semnalate; 2) asiguri redactarea raspunsurilor la petijiile si audienfele repartizate, spre solufionare, direct compartimentului; bh) urméreste respectarea termenului legal de solutionare a petitiilor si audiengelor ‘nregistrate in evidenta institutiei ; i) intocmeste lunar situafia nesolufionarii in termen a petitiilor si audientelor primite pe directii si compartimente de specialitate si o prezinta conducerii institutiei; j) intocmeste semestrial/anual ,,Raportul referitor la organizarea activitatii de primire, evidenta, examinare si solutionare a petitilor, precum si de primire a cetatenilor in audienta” k) _primeste si cxpedicaza rispunsurile la petitii si audiente repartizate spre solutionare celorlalte compartimente de specialitate; 1) darelatii in limita competentelor stabilite de conducerea prefecturii; m) asigura clasarea si arhivarea petifiilor si a figelor de audienfe solusionate, precum si predarea acestora la arhiva institutiei; W1.Cu p ire la activitatea de eliberare a apostilei pentru actele administrative: a) primeste documentele cerute de Instructiunile ministrului Afacerilor Interne nr. 82/2010 pentru eliberarea apostilei; ) vetifica identitatea solicitantului: ©) verifica competenta institutiei prefectului in domeniu; 4) verifica semnatura si calitatea in care a actionat semnatarul actului pentru care se solicita apostilarea si, daca este cazul, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe act; ©) inregistreaza actele in registrul de evident, 1) completcaza apostila; ) prezinta cererea impreuna cu actele apostilate subprefectului pentru a le semna; 4h) aplica stampila cu stema pe apostila; i) clibereaza actele catre solicitanti, verificand in prealabil achitarea taxelor consulare; {) intocmeste si transmite, in termen legal citre autoritiile competente, situatiile privind activitatea de apostilare desfsurat’ la nivelul Institutiei Prefectului Judetului Tulcea ; k) asigura indrumarea persoanelor interesate cu privire la procedura aplicarii apostilei pe actele oficiale administrative TV.Cu privire la activitatea de secretariat tehnic a Comisiei judetene pentru avizarea atribuirii sau schimbirii de denumiri: a) primeste si inregistreaza dosarul depus de consiliile judetene sau locale in vederea obtinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri; b) verifica dosarul depus, in ceea ce priveste existenta tuturor documentelor prevazute in prezentul regulament; ©) asigura intocmirea corespondentei si transmiterea acesteia: 4) propune data de desfasurare a sedintei comisiei, intocmeste ordinea de xi, pe care o prezinta presedintelui comisiei, si asigura convocarea membrilor comisici: in 35 ¢) pregateste documentele necesare desfasurarii sedimtelor si le transmite membrilor comisiei cu cel putin 5 zile inainte; 4) verifica [a deschiderea sedintei existenta evorumului necesar pentru lwarea hotardrilor si cevorumul necesar pentru emiterea avizelor; 2) intomeste procesul-verbal al scdintei comisiei si asigura semnarea acestuia de catre tot membrii prezenti; h) prezinta presedintelui comisiei spre semnare avizul si informeaza solicitantii despre rezultatele obtinute; 1) clibereaza si transmite avizul in termen de 5 zile de la data semnarii Iui, dar inainte de implinirea termenului de 60 de zile prevazut de art. 5 alin, (1) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2003, cu moditicarile si completatile ulterioare; 4) inregistreaza si tine evidenta avizelor emise; ) pastreaza, arhiveaza si depune in arhiva institutiei prefectului toate documentele depuse la comisie in vederea obtinerii avizului, pentru o perioada de minimum 3 ani 1) pune la dispozitia persoanelor interesate, la cerere, dosarele de avizare; m) aduce la cunostinta membrilor comisiei si a prefectului orice modificari intervenite in componenta comisici; 1n) indeplineste orice alte sarcini stabilite tn cadrul sedintelor comisiei presedintele acesteia. dispuse de catre V.Cu privire la activitatea de inregistrare, circulatie si evident a documentelor: a) inregistreaza documentele neclasificate in registrul de intrate — iesire a corespondentei ordinate prevazut in anexa nr. 2, conform regulilor de lueru prevazute in anexa nr. 3 la Instrucfiunile MAI nr. 1000/01.11.2005, folosindu-se aplicatia ; b) distribuie corespondenta primitd si inregistratt [a conducerea institutiei, precum si la compartimentele de specialitate, numai pe baza de semnatura in condica de predare-primire a corespondentei ordinare, conform anexei nr. 6 la Ordinul M.A. nr. 1000/01.11.2005; ©) expediaza corespondenta primita de la serviciile si compartimentele institutiei; 4) indeplineste orice alte atribufii incredinfate de conducerea instituiei , in domeniul de competenta VI.Cu privire la evidenta ordinelor emise de cittre prefect: a) primeste si inregistreaza ordinele emise de prefectul judeqului Tulcea; ») arhiveaz exemplarul nr.1 al ordinclor emise de prefect; ©) asigura transmiterea ordinelor prefectului, avand ca obiect stabilirea de masuri cu caracter tehnic sau de specialitate, eatre conducdtorul institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; @) aduce la cunostinfa publica, conform legii, ordinele prefectului cu earacter normativ si asigura comunicarea celor cu caracter individual. ©) comunicé de indata Ministerului Afacerilor Interne ordinele cu caracter normativ . ire la ci VIL Cu pi arhivisti a) inlocmegte nomenclatorul dosarelor si indicativele termenelor de pistrare a documentelor, ») gestioneazi arhiva prefecturi, asigura indeplinirea masurilor cu privire la seleofionarea si conservarea documentelor; ulatia, gest narea si conservarea documentelor si a fondului ©) intocmeste proiectul normelor eu privire la evidenta, circulafia yi conservarea actelor aparatului propriu de specialitate a prefectului, precum si a documentelor inregistrate la registratura generala a 4) intocmeste inventarul general al documentelor predate la arhiva Directiei Judefene a Athivelor Nafionale Tulcea. jectiunea a 6-a ERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV SI ACHIZITII PUBLICE Art.48. Serviciul, denumit generic Serviciul 3 (S.3), indeplineste atributiile specifice in domeniul managementului resurselor umane, financiar contabil, administrativ i achizitii publice. Conducerea serviciului este asigurata de un sef de serviciu, funcfionar public de conducere. ul are relajii de colaborare cu autoritiile si/sau institufiile publice ale administratiei publice centrale sau locale. Art.50, (1) Persoana care exerciti viza de control financiar preventiv propriu, precum si inlocuitorul acesteia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sunt numite prin ordin al prefectului. (2) Lucratile din cadrul compartimentului finaciar contabilitate nu pot fi realizate de citre persoana care acorda viza de control fianciar preventiv Arts. Atribufiile functionarilor care se ocupa cu activitatea de achizitii publice vor fi stabilite punetual prin figele de post. 5; Serviciul are in componenga sa urmétoarele compartimente: ~ Compartiment financiar contabil ~ Compartiment acbizitii publice = Compartiment resurse umane si administrativ A. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL Art Compartimentul indeplineste urmatoarele atributii: 2) asigura misurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, dotatilor gi capitalurilor proprii, precum gi a rezultatelor obtinule din activitatea desfaiguratas ») asigura informarea ordonatorului de credite cu privire la executia bugetului de venituri gi cheltuicli, a patrimoniului aflat in administrare si a contului de executie; ©) asigurd. inregistrarea_cronologicd, sistematic’, prelucrarea, publicarea si pistrarea formajiilor cu privire la executia bugetului institutiei; 4d) organizeaza si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finajclor Publice; i Pagina 30 din 38 ¢) claboreazé proicctul anual al planului de cheltuicli bugetare privind tntretinerea si functionarea aparatului propriu de specialitate al prefectului gi serviciilor publice comunitare si asigurai executarea acestuia dupa aprobarea sa de cAtre ordonatorul principal de credit f) rispunde de finerea corecti a evidenfei executatii planului de cheltuieli bugetare, a cevidensei bunurilor din inventar, a mijioacclor binesti si a altor valori materiale; g) rispunde de intocmirea conturilor de executie lunare, a situafiilor finaciare trimestriale si anuale, cu toate anexele componente; h) aproba gi urmareste realizarea planului anual de achizitii publice; i) intocmeste planul de casa precum si documentele de plifi si Incasari catre banci; j) efectueaza incasirile si pitile in numerar si tine evidenta operativa a acestora; k) rispunde de organizarea si desfligurarea lucriilor de inventariere, valorificarea rezultatului inventarutui si face propuneri pentru recuperarea pagubelor; 1) raspunde de buna gospodatrire si folosire a bunurilor aflate in patrimoniul prefecturi; m) redacteazi si propune proiecte de ordine ale prefectului in indeplinirea sarcinilor specifice; 1) colaboreazi cu celelalte servicii si compartimente in rezolvarea atributiilor ce revin prefectului gi indeplineste orice alte atributiuni stabilite de conducerea institutiei ArtS4, Compartimentul redacteazi si propune proiecte de ordine ale prefectului in indeplinirea sarcinilor specifice Art.55. Compartimentul indeplineste orice alte atributii specifice stabilite de conducerea prefecturii in domeniul de activitate B. COMPARTIMENT ACHIZITI PUBLICE Art.56. ‘Compartimentul indeplineste urmatoarele atributii: a) elaboreaz’ si, dupa caz, actualizeazd, pe baza necesititilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, a unui program anual al achizifiilor publice, ca instrument managerial pe baza cdruia se planitica procesul de achizitie; ») elaboreazi sau, dupa caz, coordoneaza aotivitatea de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizirii unui concurs de solufii, a documentatiei de concurs; ©) indeplineste obligafiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea previizute de legistatie ; 4) aplied si finalizezi procedurile de atsibuire; e) constituie si pistreaza dosarul achizitiei publice. Art.S7. Compartimentul redacteazi si propune proiecte de ordine ale prefectul indeplinirea sareinilor specifice Art.58, Compartimentul indeplineste orice alte atribusii specifice stabilite de conducerea prefecturii in domeniul de activitate . COMPARTIMENT RESURSE UMANE $I ADMINISTRATIV Art.59, Compartimentul indeplineste urmatoarele atributii: Pagina 31 din 35 1. Cu privire la managmentului resurselor w a) actioneazA pentru selectarea personalului d prefectului, in exclusivitate pe criterii de competent’; ») propune maisuri corespunzitoare pentru eliminarea birocrafiei si eficientizarea activitafi aparatului propriu de specialitate al prefectului, precum si pentru modernizarea activitajilor de birou; ne: ul aparatului propriu de specialitate al ) urmareste aplicarea corecti a prevederilor Statului funejionarilor publiei si a Codului muneii; 4) crecazii, administreaza si raporteazzi la Agentia Nafionalé a Functionarilor Publici baza de date cuprinzand evidenfa functiilor publice, a functionarilor publici din cadrul prefecturii, precum si regisirul de evident electronic al salariajilor cu statut de personal contractual (REVISAL); ©) intocmeste pentru fiecare funetionar public din aparatul propriu de specialitate al prefectului dosarul profesional si elibereazé, la cerere, copii dupa actele existente in aceste dosare; 1) gestioneazd documentele privind evaluarea anual a activitatii functionarilor publici din aparatul propriu de specialitate al prefectului, avansérile in fumefii, grade, precum $i sanefiunile disciplinare ordonate cronologic in dosarele profesionale; g) urmareste perfectionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici fie in cadrul institutiei, fie prin cursurile de perfectionare organizate in acest scop de Agentia Nafionald a Funcfionatilor Publici si prin alte centre de formate continua pentru administratia publica; h) asigura publicarca anunfurilor si condifiile corespunzitoare pentru organizarea si desftigurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea locurilor vacante; 1) redaeteaz proiectele de ordin pentru numirea intr-o funcie public& a candidatilor reusiti la concurs sau examen pentru reincadrarile si avansirile in funcjie, grad, precum si pentru eliberarile din funefic: j) tntocmeste statul de func ordonatorul principal; ke solicité anual, precum si la numirea si eliberarea din funojie a funcyionarului public declarafiile de avere, le transmite la Agentia National de Integritate si urmeaz§ procedurile, in conformitate cu prevederile legale; 1) intocmeste lunar statele de personal si asigura transmiterea catre ordonatorul principal; m) gestioneazi documentele de resurse umane si calcul salarial pentru personalul serviciilor publice comunitare; 1) intoemeste si transmite Institutului Nafional de Statisti activitatea de resurse umane a institutiei; ali tufiei prefectului, conform procedurilor transmise de 24 chestionarele solicitate privind IL. Cu privire la activitatea administrati a) intocmeste si {ine la zi evidenja inventarului bunurilor mobile si imobile, instalatiilor aferente celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in proprietatea public’ a Institutiei Prefectului Judefului Tulcea, intocmeste formele de predare-primire a bunurilor pe gestionari, asigur& folosirca rafionala a acestora gi ia misuri pentru buna lor gospodarire, intretinere gi reparare, precum si pentru scoaterea din inventar a celor casate; b) face propuneri pentru recuperarea pagubelor aduse bunurilor aflate in patrimoniul institutiei prefectului; ¢) urmareste ducerea la indeplinire a ordinelor prefectului privitoare 1a migcarea bunurilor de inventar si la declasarea acestora; 4) gestioneaza problematica colectatii selective a deseurilor in inslitutia prefeotuluis ©) rispunde de buna desfisurare a activitigilor de exploatare, intrefinere si reparafii a mifloacelor auto si navale din dotare, asigurénd folosirea rafionala a acestora; Pagina 32 din 35 ) urmareste realizarea Iuerarilor privind programul de reparajii pentru mijloaccle fixe aflate in administrarea Institutiei Prefectului Judefului Tulcea; 8) intocmeste planul de paza si planul de evacuare in caz de incendiu, impreuna cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne si asigura instruirea intregului personal asupra regulilor generale de prevenire si stingere a incendiilor; h) asiguri in colaborare cu Cancelaria Prefectului_ materialele necesare bunei desfigur acestei activitili si de gestionarea a acestora; ‘) indeplineste oricare alte sarcini noi care apar urmare modificdrilor in legislajia ce reglementea7a activitatea compartimentului, dupa aprobarea acestui regulament, a Art.60. Compartimentul redacteazi si propune proiecte de ordine ale prefectului in indeplinirea sarcinilor specifice Art.61. Compactimentul indeplineste orice alte atribujii specifice stabilite de conducerea Sectiunea a 7-a SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMIS! INMATRICULARE A VEHICULELOR Art62, Serviciul este condus de un sef de serviciu, funcfionar public cu statut special si asigurd coordonarea Serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor, denumit generic $.4. Art.63, Serviciul indeplineste in principal, urmatoarele atribufi 4) constituie gi actualizeaza registrul judetean de evidengi a permiselor de conducere gi a autovehiculelor inmatriculate in judetul Tulcea gi valorifica datele cuprinse in acesta; b) organizeazi examenele pentru objinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, in conditiile legit; ©) solufioneaza cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare si a plicilor cu numere de inmatriculare pentru autovehicule rutiere, in conditiile legii; 4) colaboreaza cu serviciile publice comunitare locale de evidenja a persoanclor pentru asigurarea eliberarii certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare pentru aulovehicule cutiere, in sistem de ghigeu unic; ©) asiguri eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor gi a plicilor cu numere de inmatriculare pentru autovehicule ruticre; f) monitorizeazi si controleazi' modul de respectare a prevederilor legale referitoare 1a asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, in domeniul de competen{ai; £) asigur’ solutionarea contestatiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere gi inmatriculare a vehiculelor, Pagina 33 din 35, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR RU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE Serviciul este condus de un sef de serviciu, fimetionar public cu statut special gi asigura coordonarea Serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, denumit generic 8.5 Art Serviciul indeplineste in principal, urmatoarele atributii: a) solufioneaz cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in conformitate cu prevederile legii; ) colaboreuzi cu serviciile publice comunitare locale de evidenté a persoanelor din judeyul Tulcea pentru asigurarea eliberirii pasapoartelor simple, in sistem de ghigeu unic; ©) administreazi si gestioneaza registrul judefean, de evidenti a pasapoartelor simple gi valorificd datcle cuprinse in acesta; 4d) asigura furnizarea permanent, in cadrul Sistemului nafional informatie de evident a persoanelor, a informajiilor necesare actualizarii Registrului najional de eviden{é a pasapoartelor simple; ‘c) asigura inscrierea de mentiuni in pasapoartele simple, in condifiile legis f) organizeazi la nivelul judetului Tulcea, gestionarea si controlul eliberarii_ pasapoartelor simple; 2) asigura solujionarea contestafiilor depuse 1a serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenga pagapoartelor simple CAPITOLUL VI DISPOZITH FINALE Art6 (1) Stabilirea efectiva a atribujiilor ce revin prefectului si subprefectului se realizeaza prin figa postului intocmita in conditiile legii si aprobata de Ministrul Afacerilor interne. (2) Prefectul si subprefectul pot delega, in conditiile legii, 0 parte din atributiile ce Ie-au fost conferite. Art.67. Prin ordin, prefectul poate stabili si alte atribufii in sarcina aparatului propriu de specialitate al prefectului. Acestea vor fi prevazute punctual tn figele de post ale angajafilor care urmeazi s& le indeplineas (1) Pe baza prezentului regulament de organizare si functionare al institutiei prefectului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare, se va intocmi fisa fiecarui post din statul de funeti. (2) Figele postului se intocmese la nivelul ficcirui compartment si se avizeazi de conducerea instituiei. Pagina 34 din 35 {ea Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenfa pasapoartelor simple sia Serviciul public comunitar regim permise de conducere gi Inmatriculare vehiculelor este reglementati prin regulamente de organizare gi funejionare vizate de directiile generale de resort din cadrul Ministerul Afacerilor Interne i aprobate prin ordin a prefectului ; Atributiile sefilor serviciilor publice comunitare gi ale celorlalte cadre cu funcfii de conducere sau de executie din cadrul serviciilor publice comunitare sunt previizute in fisele postului: 2) in raport de modificarile intervenite in structura sau activitatea serviciilor publice comunitare, fisele posturilor, pand la functia de sef birou inclusiv, vor fi reactualizate cu aprobarea selului serviciului; (3) Fisa postului sefilor serviciilor publice comunitare va fi intocmita si reactualizata cu aprobarea Prefectului si cu avizul Direotiei Regim Permise de Conducere si fnmatriculare a Vehiculetor, respectiv a Directiei Generala de Pasapoarte. Art In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament vor fi supuse aprobirii -noul Regulament de Organizare si Functionare al Colegiului prefectural; -noul REGULAMENT INTERN al Institutiei Prefectului ~ Judetul Tulcea, Art.7) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament isi inceteazi aplicabilitatea Regulamentul de Organizare si Funetionare al Institufiei Prefectului aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 186/26.07.2013 PREFECT, BADITA MARIN CONTRASEMNEAZA, SUBPREFECT BANGU CORVIN Vizat pentru legalitate Sef servieiu, Red OCB. Dict 8D. ‘Pagina 38 din 38 imaTETTES ateaiqeue TeumpemT aiiaing te} SIPULIO| UH guysedy raSTRTERTAIES yang neuouny n> eye ayeu0y9a|4 asa3014 nuoreseday seiaese) 09 any aseandy 28 22°58 g zSB 22 36 ii’ Gb Boe asta © puadoing wareyy Spenusuesag voor. 49343udaNS {eo 03ez]Ue810 exngon.ns) VWVYSINYVDYO Js ajeuoneunnuy wea uadouny Nose eUTERTES L 9 & zt) 8 “AuBD | BNNTES “sad ‘Su8d di Dad | at WoL STOZ"TO'ET UIP L/3U nIMPe;224 UIPIO Ud reqo1de 899)n),IMapnfnyoss9jsig FaRMAsUY ye BeUOH_UNS ‘242714819 ap muaweyney eT su exouy VEDINL WHUZaNT- IMINIDgsed VILNLULSNI ANYAINI YONUSIVAY TNVALSININ joc pec pose pos poesress prs i i ! it i 2kfa e I i! 2 ° 2 Fes #80 2 4 : 5 5 5 re ais 4 | \ | g 3 5 2geE weit Be i il : 2 z eget e282) | 223 : z 3 & Baie g228 Es | i! 2 ee eas | 3 3 ? EEGs safe||25: i il | 5 5 z Pegaa geod gS - 3 £ E BERS Bos BE | i! | 5 3 3 BELG "2s Be : z 8 gF.g 8 8 Z : = 3 2335 z 2 | 1! i z E BEE ° 2 il fo2 z FEE: 2 i il | it 7 ae ‘days: T sopyrodesed fi ae ace auadouna raaKye 1 8 wasesaqy> foaypnopyemny fee ar iesiauaeiad ayexquaguosap HimyysUE mayuad $ agaonpuod eee ‘agaonpuod INIIAIIS, aeyunut0d | ap astusod anand ior aejumwos aduqnd npsarsg TaMDapAT epeppoueD, itl aati! pny | payed Ijuawpredmoy Teanjoajaad 1m139}03, WroyaT [apa -ead[N | [HJopNT Mynjoojorg PNjHSsU] & Meld op EUeITLIG naan iniopnf-minjoayarg joringnsuy je aneuorioung 18 amzquesug ap imuoweniay vj zu exouy yorH03 yonnuoo # oxeumapu 9 aresadooo ap meio ‘eworfouny areauoyne op Hie>y ‘areuop1009 op wlep>y et ommonne op tier :YaNa9aT ‘SpeUDTIODp aayqnd yrs + | sora aorpunf auvossod aye 4 wast, Injopnf-mnnyaayaad wrinyysuy Texao3 imjapayeag PAMSUy Injonuoy 16 vaeunapuy nuuad gresauag woo e peayua9 inngesede tnapeo wp unjMAS ay Tf RA aTaT 1s yANGDUN WO WLVALIS OWLNAE |_ayasaquvaenoas | ARLLSININ WINS [Mpour -eaoiNL Mpopal injmoojorg MOHMNSU] & Nef op CURIS zaoiny, niapnf-mnyruoayan insysuy |e eseuorioung 18 zeziueB1 op jmuou|Noy eI ¢ JU EXC GUYERNUL ROMANTEL Ve vA sie & MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUL JUDETUL TULCEA FISA POSTULUL Nr P/_ Informafii generale privind postul: . Denumirea postului: PRE FECT 2. Nivelul postului: Funetie publicd - corespunzatoare categorief inaltilor funcfionari publici 3. Scopul principal al postului: Reprezentarea Guvernului Romaniei in plan local Condifii specifice privind ocuparea postului: 1. Studii de specialitate: Studii superioare de tung durati, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent 2, Perfectionari (specializiri): Conform ptevederilor legale prevazute de legislatia in vigoare pentru categoria inaltilor functionari publici 3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): ‘Obligatoriu cunostinfe de operare, la un nivel mediu. 4, Limbi stritine (necesitate si nivel de cunoastere): limba de circulatie international, nivel mediu 5. Abilititi, calitati si aptitudini necesare: capacitatea de organizare, coordonare si conducere, abilitafi de analizi, de sintezi gi de planificare, capacitatea de a gestiona resursele umane, abilititi de comunicare, de mediere gi negociere 6. Ceringe specifice: disponibilitate pentru activitate care necesiti delegiri sau deplasiri, pentru lucra in program prelungit, autorizatie de acces la informatii clasificate ,,secret de stat”, nivel , strict secret” 7. Competenta managerial (cunostinte de management, calititi si aptitudini manageriale) - cunostine in domeniul managementului sectorului public tribute postului A. 1. In calitate de reprezentant al Guyernului, prefectul indeplineste urmitoarele atributil principale: a) Asigurd le nivelul judefului aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotdrérilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice; b) Actioneacz pentru realizaréa in judét a abiestivelor cuprinse in, Programul. de guvemare si dispune misurile necesare pentru indeplinirea lor, in cofforinitate cu conipetentele si attibutille ce ii revin, potrivit legii; ©) Actioneazi pentru menfinerea climatului de pace sociali a unei comuniciri permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordénd o atentic constant prevenirii tensiunilor sociale; 4) Colaboreaza cuautorititile administratiei publice locale pentru determinarea priorititilor de dezvoltare teritoriala; ©) Verificd legalitatea actelor administrative ale consiliul judetean, ale consiliul local sau ale primarutui; £) Asigur, impreuna cu autortifile $i organele abilitate, ducerea la indeplinire, in condifile stabilite prin lege, a misurilor de pregitire si interventie pentru situatii de urgenta; 2) Dispune in calitate de presedinte al Comitetului judefean pentru situalii de urgenfi, msurile care se impun pentru prevenirea gi gestionarea acestora gi foloseste in acest sens sumele special previiaute in bugetul.* propriu cu aceastii destinatie; h) Utilizeazi, in calitate de gef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logisticd de interventie in situafii de criza, in scopul desfisurdri in bune conditii a acestei activit i) Dispune misurile corespunzitoare pentru prevenitea infractiunilor si aplirarea drepturilor si a siguranei cetitenilor, prin organele legal abilitate, j) Conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale ‘administratici publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitijilor administrativ- teritoriale; k) Dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotirate de Guvern si a politicilor de integrare ceuropeant, cu avizul M.A.E.; 1) Hot8raste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii_similare din tard si din strdindtate, in vederea promovitii intereselor comune; m) Asigurd folosirea, in condifiile legii, a limbii materne in raporturile dintre cetitenii apartinand minoritatilor nationale si serviciilor publice deconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale in care acestia au o pondere de peste 20%; n) Verificd misurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judefean fn calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriald si poate sesiza organele competente in vederea sabilirii mffSurilor necesare, in condifiile legii; i: 0) Soliciti primarului sau presedintelui consiliului judetean convocarea unei gedinfe extraordinare a consiliului local, a consiliulutjudefean tn cazuri care necesité adoptarea de misuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inléturarea urmirilor calamititilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum gi pentru apararea ordinii gi linistii publice; p) Solicits convocarea de indata a consiliului local ori a consiliului judefean in caz de forfd majord gi de ‘maximd urgent pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unititilor administrativ-teritoriale; @ Propune ministrilor si conducttorilor celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul unititilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora; 1) Convoaca Colegiul prefectural cel putin o dati pe lund gi oricdind se considerii cd este necesar, ') Conduce institufia prefectului precum si serviciile publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe ale administratici publice centrale din subordinea Guvernului, in conditiile legit; 1) Aprobi, in calitate de ordonator tertiar de credite, bugetul institutiei prefectuluis u) Aproba regulamentul de organizare si fanctionare a institutici prefectului, precum si organigrama, cu incadrarea in numérul gi structura posturilor alocate de citre ordonatorul principal de credite; v) Numeste, sanctioneaz gi dispune suspendarea, modificarea gi tncetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de muncé, in conditiile legii, pentru personalul pentru care are, potrivit i.i, competenta de numire; w) Actioneaza pentru apirarea ordinii de drept, a linistii publice si sigurantei cetiteanului, precum si a drepturilor 51 libertafilor cetdifenilor, in conditiile prevazute de loge; x). Asigurd, impreiira cu autoritatite si organele abilitate, pregitirea si aducerea la indeplinire a misurilor de apirare care nu au caracter militar, precum si a celor de protectie civila, y) Stabileste, prin ordin, si alte atribufii pentru structurile de specialitate ale institufiei prefectului, in Vederea indeplinirii in cele mai bune conditii a atributiilor care i-au fost conferite prin reglementirile legale; 2) Prefectul poate ‘indeplini si alte atributii previzute de lege si de celelalte acte normative, precum $i sarcini stabilite de Guyer, Primul-ministru, respectiv de c&tre viceprim-ministrul pentru securitate nafionald, ministrul afacerilor inteme. A. 2, Profectul poate stabili, prin ordin, atribufii pentru subprefecti si poate delega, de asemenea prin ordin, ‘competentele de coordonare a compartimentelor din cadrul institutiei prefectului. Aceste ordine se comunic’ Ministerului Afacerilor Interne. B. in calitate de conducitor al institutici care gestioneaza informatii clasificate : a) Asigura organizarca activitafii structurii de securitate, respectiv a functionarului de securitate si compartimentelor speciale pentru gestionarca informatiilor clasificate, in condifiile legii b) Solicita institutiitor abilitate efectuarea de verificiri pentru avizarea eliberirii certificatului de securitate si autorizatiei de acces la informatii clasificate pentru angajatii proprit; ©) Notifict ORNISS cu privire Ja eliberarea certificatului de securitate sau autorizatiei de acces pentru fiecare angajat care lucreaz cu informatii clasificate; 4d) Aprobi listele cu personalul verificat si avizat pentru lucrul cu informafiile secrete de stat si evidenta detinitorilor de certificate de securitate si autorizatii de acces si le comunica la ORNISS si la institufiile abilitate si coordoneze activitatea si controlul misurilor. privitoare la protectia informatiilor clasificate, otrivit legii; €) Intocmeste lista informatiilor secrete de stat gi a termenelor de mentinere in nivelurile de secretizare i si © supund aprobarii Guvernului, potrivit legii; 1) Stabileste obiectivele, sectoarele si locurile din zona de competent’ care prezinta importan{a deoscbita pentru protectia informatiilor secrete de stat si le comunici D.LP.1/S.LP.I. pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului; 8) Solicit asistenja de specialitate D.LP.L/S.LP.L, si coordoneze activitatea $i si controleze misurile privitoarc la protectia informafiilor secrete de stat; h) Supune, gvizirii D.LP.L/S.LP.L. programul propriu de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si asigura aplicarea acestuia; Elaboreaz si aplic& misurile procedurale de protectie fizic’ si de protectie a personalului care are acces Ja informatii clasificate; i) _Intocmeste ghidul pe baza cdnuia se va realiza incadrarea corecti gi uniform in nivelurile de secretizare a informatiilor secrete de stat, in stricti conformitate cu legea si fl prezinti, spre aprobare, imputemicitilor abilitati prin lege si atribuie nivelurile de secretizare; k) Asigura aplicarea si respectarea regulilor generale privind evidenta, intocmirea, pistrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat si a interdictiilor de reproducere si circulatie, in conformitate cu actele normative in vigoare; }) Communica institutiilor abilitate, potrivit competentelor, lista functiilor din subordine care necesit& acces la informatii secrete de stat; m) La incheierea contractelor individuale de munci, a contractelor de colaborare sau conventilor de orice natura , comunicd obligatiile ce revin pirtilor pentru protectia informatiilor clasificate in interioral si in afara Unitifii, in timpul programului si dup’ terminarea acestuia, precum $i la incetarea activitatii in Institutia Prefectului; n) Asigurd includerea personalului structurii/functionarului de securitate in sistemul permanent de pregitire si perfectionare, conform Standardelor nationale de protectie a informafiilor clasificate in Romania; 0) Aprobi normele inteme de aplicare a masurilor privind protectia informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia, si s& controleze modul de respectare in cadrul unitit P) Asiguri fondurile necesare pentru implementarea. mBsurilér’-privitoare la protectia informatiilor clasificate, conform legit; * q) Analizeazi, ori de cite ori este necesar, dar cel putin semestrial, modul in care structura/funcfionarul de ‘Securitate si personalul autorizat asigura protectia informatiilor clasificate; 1) Asigura inventarierea anual a documentelor clasificate si, pe baza acesteia, dispune masuri in consecinta, conform legii; 8) Sesizeazi S.LP.VD.LP.L. in secrete de stat; t) Dispune efectuarea de cercetari si, dupi caz, sesizeazi organele de urmarire penala in situatia compromiterii informatiilor clasificate. legatura cu incidentele de securitate si riscurile la adresa informatiilor Identificarea funcfiei publice corespunzitoare postului: : 1, Denumire: PREFECT i 2. Clasa: [ 3. Vechime in specialitatea necesara: 5 ani vechime in specialitatea functiei publice respective Sfera relafionali a titularului postului 1, Sfera relationald interna a) Relatii ierarhice: ~ in subordinea Guvernului si in coordonarea Primului Ministru; ~ sub indrumarea si controlul Ministerului Afacerilor Interne; b) superior pentru: subprefecti si personalul din cadrul institutiei prefectului ©) Relafii functionale: cu toate structurile din cadrul administratiei publice centrale subordonate Guvernului; 4) Relafii de control: asupra subprefectului si personalului din cadral institutiet prefectului ©) Relatii de reprezentare: reprezint& Guvernul in plan local 2. Sfera rBlation: a) cu autori extern: si institutii publice: cu toate structurile din cadrul M.A.L, cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor sau ale altor autorititi sau institutii publice ale administratiei publice centrale ori cole ale administratici publice locale, precum si cu alte ministere, institutfi sau autorititi publice cer te si locale, in limitele de competenti, stabilite de Guvem, Primul-ministra sau Viceprim-ministral pentre securitate national, ministrul afacerilor interne; b) cu organizatii internationale: in limitele de competenfa stabilite de Guyer, Primul-ministru sau Viceprim-ministrul pentru securitate national, ministrul afacerilor interne; ©) eu persoane juridice private: in limitele de competenti stabilite de Guvern, Primul-ministra sau Viceprim-ministrul pentru securitate national, ministrul afacerilor interne. 3. Limite de competenta - in limita prezentei fige gi a prevederilor legale incidente 4, Delegare de atribufii si competenti ~ Prefectul exerciti atributii delegate de cltre Guver, Primul ministru sau Viceprim-ministral pentra securitate national, ministrul afacerilor interne, ori stabilite prin lege; - prefectul poate delega atribufii subprefectului sau personalului din cadrul Institutiei Prefectului, GUVERNUL ROMAMIEI MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, ner va INSTITUTIA PREFECTULUL JUDETUL TULCEA FISA POSTULUL Nr. SPV. Informatii generate privind postul 1, Denumirea postului: SUBPREFECT 2 Nivelul postului: Functic publicd corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 3. Scopul principal al postului: sprijinirea prefectului in vederea indepliniri atributiilor si prerogativelor care ii revin in calitate de reprezentant al Guvernului in teritoriu, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare; de asemenea, indeplineste atributille functionarului de securitate Conditii specifice pentru ocuparea postului 1. Studii de specialitate: Studi superioare de lung’ durati, absolvite cu diploma de licer 2. Perfectioniri (specializiri): Conform prevederilor legale previzute de legislatia in vigoare pentru categoria inaltilor functionari publici 3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Obligatoriu cunostinte de operare, la un nivel mediu. 4, Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): limba de circulatie international, nivel mediu 5. Abilitdti, calitifi si aptitudini necesare: capacitatoa de organizare, coordonare si conducere, abilitati de analiza, de sinteza si de planificare, capacitatea de a gestiona resursele umane, abilit’ti de comunicare, de mediere si negociere a 6. Cerinfe specifice: disponibilitate pentru activitate care necesita delegari sau deplasiri, pentru Juoru in program prelungit, autorizatie de acces ta informati clasificate ,secret de stat”, nivel ,strict secret” 7. Competenta manageriali (cunostinte de management, calititi si aptitudini manageriale) - cunostinte in domeniul managementului sectorului public sau echivalenti Atributiile postului 1. cu privire la exercitarea, in numele prefectului, a conducerii servielilor publice: a) analizarea activititii desfisurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea gi evidenta pagapoartelor simple gi de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor si elaborarea de propuneri pentru Imbundta{irea activitagii acestora, pe care le inainteaza prefectului; b) examinarea, impreuni cu conducitorii serviciilor publice deconcentrate si cu autorititile administratiei publice locale, a stadiului de executie a unor lucriri si actiuni care se deruleazi in commun; en c) consultarea conducaitorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legis ¢) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului avand ca obieet stabilirea de misuri cu caracter tehnic sau de specialitate catre conducitorul institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalutui din cadrul institutiei prefectului; ©) asigurarea examinarij proiectelor bugetelor, precum si a situatiilor financiare privind executia bugetard intocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, dupa caz, prin ordin al ministrului ori al conducstorului organului administratiei publice centrale organizat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea emiterii avizului prefectului; intocmirea proiectului regulamentului de functionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru; ) dispunerea masurilor in yederea organizirii sedinfelor colegiului prefectural, stabilirea, dup’ consultarea conducdtorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi gi a listei invitatilor, pe care le Inainteaza prefectului; ‘h) urmarirea modului de indeplinire a hotirérilor juate in cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, si formularea de propuneri in cazul nerespectirii acestora, pe care le inainteaza prefectului; i) gestionarea si urmérirca misurilor dispuse de citre prefect in calitate de pregedinte al ‘comitetului judefean pentru situatii de urgenti, precum si a hotirarilor Iuate in cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgent; “2, eu privire la conducerea operativii a institufiei prefectului: a) asigurarea conducerii operative a institutiei prefectului, cu exceptia cancelariei prefectului; ») elaborarea proiectului regulamentului de organizare si functionare a institutiei prefectului, pe care il supune spre aprobare prefectului; ©) asigurarea elaboririi proiectului ordinului prefectului privind fnfiinjarea si organizarea oficiilor prefecturale si tansmiterea acestuia cdtre Ministerul Afacerilor Interne: 4) asigurarea transmiterii citre porsoanele interesate a ordinclor prefectului cu. caracter individual; ¢) primirea, distribuirea corespondentei si urmiritea rezolvarii acesteia in termenul legal; 4) olaborarea de studii yi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare, pe care le prezinta prefectului; ) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ cétre Ministerul Afacerilor Inteme, precum si publicarea in monitorul oficial al judetului ori al municipiului Bucuresti, dup’ caz; 1) indrumarea metodologica a secretarilor unititilor administrativ-teritoriale gi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, cu exceptia secretarului general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti; 4) gestionarea si urmérirea indeplinirii masurilor dispuse de catre prefect cu privire la realizarca sarcinilor rezultate din actele normative in vigoare; j) stabilirea si urmarirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare in domeniile de activitate specifice institufiei prefectului; 1) inaintarea catre prefect de propuneri cu privire la organizarea si desfisurarea circuitului legal al lucrairilor, informarea documentari, primirea yi solufionarea petitilor, precum gi la arhivarea documentelor; }) acordarea de consultanta autorititilor administratiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, infratire si aderate, initiate de acestea; m) verificarea documentatiei gi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative intocmite pe feritoriul Romaniei, care urmeazi si product efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptaté la Haga 1a 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanfa Guvernului nr, 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificatile ulterioare; ate 'n) aprobarea cliberirii de extrase sau copii de pe acte din arhiva ‘institufiei prefectului, cu exceptia celor care contin informatii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu; ©) asigurarea secretariatului comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat& asupra terenurilor, in calitate de secretar al comisiei judefene; ) exercitarea atributilor rezultate ca urmare a aplicdrii actelor normative cu caracter reparatoriu si convocarea in sedinte lunare a comisiilor care au ca obiect punerea in aplicare a acestor legi, 3. fin calitate de functionar de securitate: 4) Elaboreazi si supune aprobarii conducerii normele interme privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii; b) fntocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si {1 supune avizarii D.LP.L/S.LP.L, iar dupa aprobare, actioneazk pentru aplicarea acestuia; ©) Coordoneazd activitatca de protectie a informatiilor clasificate, tn toate componentele acesteia; 4) Asigura relationarea cu D.L.P.L/S.LP.1. care coordoneaza activitatea si controleaz’ misurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legit; ) Monitorizeaz& activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora; 4) Consiliazd conducerea unitatii in legiturd cu toate aspectele privind securitates informatilor clasificate; 8) Informeaza conducerea unititii despre vulnerabilitatile gi riscurile existente in sistemul de protectic a informatiilor clasificate gi propune masuri pentru inldturarea acestora; 4) Acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai D.LP.L/S.LP.L., potrivit competenelor legale, pe linia verificdrii persoanclor pentru care se solicité accesul la informatii clasificate; ’) Organizeazi activititi de pregitire specific’ a persoanelor care au acces ta informatii clasificate; i) Asigurd pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatillor de acces ta informati clasificate; k) Actualizeazi permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces; 1} Intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase i niveluri de securitate; 1m) Prezinta conduc&torului unitdtii propuneri privind, stabilirea obiectivelor, sectoarelor gi locurilor de importanta deosebiti pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate gi, dupa caz, solicité sprijin D.LP.L/S\LP.L; n) Bfectueaz, cu aprobarea conducerii unitatii, controale privind modul de aplicare a masurilor Iegale de protectie a informatiilor clasificate; ©) Exerciti si alte atribuii th doménitl prétectiei informatiilor 1 sg by HaGivit legit, p) Avizeazii cererile de multiplicare si procesele-verbale de iatehasitor clasificate Pentru toate structurile institutici; “ 4) Este responsabil pentru implementarea masurilor de secukitate pe ‘ini | INFOSEC, conform normelor in vigoare; 7 1) Pune Ia dispozitia sefului C.S.T.LC. lista cu certificatele de securitaielautorizayile de acces la informatiile clasificate definute de personalul insttufiei prefectului, 4, Subprefectul indeplineste gi alte atributii stabilte, potrivit legi, prin ordin al prefectului, Tdentificarea functici publice corespanzittoare postului 1. Denumire: Subpirefect 2 2 Clasa: T 7 3. -Vechimea fn specialitate necesari: cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitiri functiei publice Sfera relationali a titularului postului 1. Sfera relational interna: a) _Relatii ierarhice: = subordoriat fata de: prefect - superior pentru: - b) _ Relafil farctionale: cu serviciile si compartimentele din cadrul instt ° Relatii de control: - d) _Relatii de reprezentare: conform mandatului primit din partea prefectalui (2 Sfera relational extern: '2) cw autoritafi si institugit publice: cu toate structurile din cadrul M.A.L., cu serviciile publice deconcentrate ale. ministerelor sau ale altor autorititi sau institutii publice ale administratiei publice centrale ori cele ale administratici publice locale, precum si cu alte ministere, insttufii sau autoritafi publice centrale si locale, in limitele de competent, stabilite de prefect 3. eu organizafil internafionale: in limitele de competent, stabilite de prefect 4. cu persoane juridice private: in limitele de competenti, stabilite de prefect 5, Limite de competenté: in limita prezentei fige de post si a prevederilor legale incidente. 6 Delegarea de atributii si competent: exerciti atributiile delegate prin ordin al prefectului si poate delega, in scris, personalului aflat in coordonarea sa, atribuii stabilite potrivit prezentei fige a postului, titre seertnen