Sunteți pe pagina 1din 4

lt! { $TERUl.

rDUaATlEi $l
CTRf]81'AR}
1,,{

s 1'1r

NT

lr lc r

Nr.16l{ ain Iq, oti,

{nspeefor*tali $cclar.Fude{exx $xr***vn


'i
^1'-').t,*
r':0$1+\l I,r:
$.
( \it
5
t{t t. l{\R;::-"10.1:
A
LLjri':l-cA
'\ \rkrr
i Eq-g
li1.:LA\rA,1,,':Y'l]).',

ffiii

1 N
1-r

R.

7?Ll0

5 UC

"

+4$ l-rtt J:{lsls"'i+t}?1i1,s434, :4{} l-t{i 5li}6.17


:r-c.lu.ri,. is jsr (ij'r';l?roo.tlul

tcli

CATRE ( LICEUL)

in aten{ia conducerii qcolilor qi a profesorilor

de educa{ie antreprenoriali

in
judelean " Ini{iativa in afaceri"o edilia a XV-a,
v6 transmitem Regulamentur concursului
competilie' conform
in randul elevilor qi pentru inscrierea in
scopul popularizarii acestuia
calendarului.
Tehnic de Industrie Alimentard' Suceava
Data gi locul desf[qurlrii: 16 mai 2015, colegiul

Prevederi generale:
Concursul

u^Lu'a XI-a qi a
se adreseaz[ elevilo'-11
afaceri"
in
,,Ini{iativa
:9:1 econome aplicatd'
economie'

antrePrenoriald'
XII-a inv[!6m6nt licei care studiaz6 educa\ie
cu cdte un
echipale^alcdtuite din doi elevi'
Din fiecare unitate gcolard p* ;;;iu
s1glaf in 9coa16 cu viala reald' principiile
proiect de afaceri, in care ,,o, .or.iu .Jr..piift
necesare
Astfel, elevii vor explica demersurile
economiei de pia!' qi ale funclionSrii ";;;,;i".
argumenta
vor
A. pr"a".tie qi de vdnzare utTlizate qiparte'
organizdrri un.i nrL., strategiile
fac
care
al comunit6lii din
oportunitat.u uru..rii1r, contex"tul ,o.io-..o"omic

Structura Probelor:
a. proba teoretici
r- --^+^r^ri,, .r,,n; rrrmifoarea structur[:
Proiectulvaf,rredactatsubformf,depofiofoliu,dup6urm[toareastructu
qi strategii de
a.r.tit"u firmei' produse/ servicii' pia}a
for[a de
imaginea globala qi planul de ac{iune,
de produc{ie' instala{ii qi echipamente'
prJ*,"i
promovar.u,
qi
reclama
marketing,
financiare detaliate' date
de finan1ar", un"*" lproieclii
,rrr"
.lrir""r.,
a.
echipa
munc6,
pia1a,.it.,i1iu comenzilor si nemulfumirilor'
..r.ltur*-ii
produsut,ri,
ale
pe o pagina forma
tehnice si imagini
afacerill'rezumatul proiectului
a
organigram
cheie,
managerilor

cv-urile

la
de 9 mai 2015 qi va rdmane
de evaluare p?ndladata
comisiei
transmis
fi
va
Portofoliul
dispozilia acesteia'
maxim 15 minute'
b' proba practicr
. .1
--^io^rrr'lrri .le afaceri. timp de
audio-video'
Constdinprezentareaqiilustrareaproiectuluide.'afaceri,timpdema>
qi mijloace (t"poti electronic'
pentru ilustrare p"ii, *iii zate difetit;Jtil;
la sor{i'
se va decidt piin tragere
intrArii in
Ordinea
etc.).
produse
simul6ri,
"o'"""
c. planul financiar
dupd modelul anexat'
Se va ptezentain 5 minute'

A4.

care nu au elevi
Evaluarea Portofoliului
cadre didactice (profesori
din
arc6tuit6
comisre
o
Se va reaTizade citre
mediului de afaceri'
itr concurs) ;i '"p'"'"ttan{i ai

pentru fiecare dintre cele trei probe se vor acordapunctaje separate, iat nota finald se va
calcula prin insumarea acestora.

Criterii de apreciere
A. proba teoreticl - 40 Puncte:
demonstrarea nevoll
1. con{inutul portofoliului (descrierea clard a produsului / serviciului,
analiza elementelor de risc'
de producere a acestuia, ana\za pieJei, descrierea concurentei,zonei de plasare)
comunitalii sau
viabilitatea proiectului qi adaptarea la specificul
de cercetare
uconlinutului qi a utilizdrii instrumentelor

corectituOir""ltiiriiila

2.

calitatea limbaj ului ttihzat


4. resPectarea structurii date
3

5.graduldecooperareamembrilorechipeiinelaborareaportofoliului
B. proba Practici - 30 Puncte:
qi strate giautrlizatd' in prezentare
1 .calitatea argumentativd
2.captx ea atenliei Publicului
3.limbajul utihzat
4.colaborarea cu membrii echiPei
5

ori ginal it atea Pr ezentdtTr

C. planul financiar - 20 Puncte


1, calculul corect al veniturilor qi cheltuielilor
qi finanlarea afacerii
2. caracterul realist al sumei necesare pentru lansarea
pdnd la data de 9 mai 2015' la secretariatul
Unitaflle qcolare iEi vor anunta participarea
transmildnd un tabel cu urm[toarea
Colegiului Tehnic de Industrie Alimentard Suceava ,

rubrica{ie:

Titlul proiectului

l,

Nume qi prenume

Nume qi Prenume

InsPector;colar general adjunct'


orof. Gabriela Scutaru

=#*'
//

Qik.*e-3
r-dE-rrc}

t,

Inspector ;colar pentru disciplinele socio-umane'


Prof. Elena-Cristina Nechifor

ANEXA

MODEL PLAN FINANCIAR

A. CAPITAL
unem este de LEI/EURO, din care

SUMA LEVEURO

TlP CAPITAL

B. VENITURI

Veniturile estimate sunt:

Venit -lei-

Produse/servicii*

3 ani

C. CHELTUIELI
Cheltuielile estimate sunt:

Materii prime
Asisurdri

D. SITUATIA FINANCIARA

SUMA LEIIEURO

INDICATORI
Capital
tl"cetara pentru a lansa 9i finanfa afacerea
primele 3 luni

S*ru

Venituri pe trei ani


Cheltuieli pe trei ani
PROFIT

pe

COSTURI DE LANSARE ESTIMATE


SUMA

INDICATORI
Amenaiare spatiu
E

^h

i n orm

enfe

lnstalare

Servicii, consumabile
Costul stocului initial
Cheltuieli profesionale(uugggt, rgl1qli
Licente, autorizalii
Telefon, utilitAti
Asigurdri
D,.hli

qt

trlr ln2ilgllrAfe

Cheltu eli neprevdzute


Total cheltuieli de lansare

COSTURI PENTRU O LUNA


INDICATORI
Saturlut si alte beneficii ale personalului

SUMA LEI/EURO

Chirie
Promovare

Materiiprime
Asiguriri lmpozite
Intretinere
Transport
Altele
Total cheltuieli Pentru o lurI4

COSTURI TOTALE

INDICATORI
I ^I.^t+'riali

-a frai lrrni

Totalul costurilor de lansare


Snr*u nec"sara pentru a lansa si finan{a afacerea pe
prirnele 3 luni

SUMA LEI/EURO