Sunteți pe pagina 1din 33

.

318

PRoCEDURTLE AUDrruLUr

fr ALE coNTRoLULUt

IRIMIE-EMTL POPA

FINANCTAR

acesteia.

lel de citre sectiile de contencios


- cele cu un cuantum mai mare de
apel.
df
gi
cur{ilor
ale
fiscal
administrativ
reclamantul poate solicita instanPrin cerere adresatd organelor
atacat pani la solufionarea
fei competente, suspendarea actului
de suspendare se inainteazi instanlei,
definitiv{ gi irevocabill a cauzei.
la solulionarea fondului cauzei.
fie la inceperea acfiunii fie ulterior,
de urgen{i gi cu prec{dere tn gedinfd
)udecarea cauzelor se face ln
Solulionarea cauzei se poate concretiza, in
publici, in completul stabilit de
materie fiscali, in:
a) anularea totali

fiscal;

actului

administrativ fiscal;
b) anularea parliali a
si emiti un nou act administrativ sau orice alt
c) obligarea organelor
inscris;
d) respingerea
gi ln legituri cu daunele materiale qi morale
In plus, instanfa se va
acesta le-a solicitat.
cauzate reclamantului
Hotirirea instanfei redacteazi, motiveaza gi remite pirlilor in termen de
10 zile de la

poate realiza prin recurs ln termen de 10 zile de la


Atacarea hotirfuii
ta d"fittiti't a hoterarea instanfei trebuie executat{ de
comunicare. Odati
termen
de 30 zile de la data hotirArii irevocabile.
citre organul fiscal
zile
nu
se resPecti, seva aplica conducitorului organu30
DacI termenul
lui fiscal o amendi reprezinti 20% din salariul minim brut pe economie pe zi
reclamant i se pot aproba despigubiri pentru
de intArziere, iar
la
acestuia.
tntArziere,
verbale de constatare a contravenfiilor, legisla$a3o prevede
in cazul
o proceduri

cf

iitigiite privind actele administrative fiscale,.emise de organeJefisc{e grr{nd


sunt solufionate in fond in
impozite, taxe, contribufii 9i accesorii ale
funcSe de cuantumul lor astfel:
de cdtre tribunalele de pe lAngi
- cele cu un cuantum de sub 500.000
tlgi are domiciliuL
judecitoriile in raza clrora

de exercitare a

ciilor

$ OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,

Pe parcursul

cu rectus, tn 15 zile de la
executarea

hotlrflrii.

iiul lmpotriva hotirArii judecitore


de taxa de

cvf"

judeclrii recursului

se

de constatare a contravenliilor qi recurcare se solu{ioneazi plAngerea) sunt

PlangerealmPotrivaProcesului

timbru.

3. coLEcTAREA

CREANTELOR ETSCALE

ASPECTE GENERALE PRIVIND


coLEcTAREA CREANTELOR FTSCALE

3.1.

Titlurt

de crean;fl

fiscall

gi

dtluri executorii

Colectarea creanlelor fiscale este o componenti a valorificirii constatirilor


inspectiei fiscale. Se poate rcalizaln doui variante:
O ln virtutea unui titlu de crean{il;
@ in virtutea unui titlu executoriu (prin executare siliti)'

rrrr,unrr.s or cnn.l,N1A rrsc*r.A


Titlul de creanp fiscali reprezintl actul prin care se stabilegte
1.

9i

individuali-

zeazi obligalia de platfl a obliga$ilor fiscale.3r


Din categoria titlurilor de crean!6 fac parte

a) decizia de impunere emisi de organele fiscale;


b) declara$a fiscali, angajamentul de plati sau alt document lntocmit de citre
contribuabil prin care acesta declari obliga{iile fiscale;
c) decizia privind creanle fiscale accesorii constand ln dobanzi 9i penalitagi
de lntArziere;

d) declaraiia vamal[;
e) procesul verbal de constatare a contravenliilor;
f) hotirtri ale instanlelor judecitoreqti.

de atac.

ln termen S fS zUe de la intocmire se poate face plingere impotriva Proce'


suluiverbal de
re a contravenliilor. Plangereaie depune la organul fiscal
lmpreuni cu copia procesului verbal de constatire a contravenfiei. Plingerea 9i
doiarul cauzei vor fi remise judecitoriei in a cirei razi a fost sivArqiti contraven[ia.

CONTROLUL FISCAL 31 9

va fixa termenul care nu va deplgi 30 zile gi va dispune citarea pirfilor,


plAngerea, pe de alti parte
parte
contravenientul sau persoana care a
de o
a contravenfiilor.
de
procesul
verbal
a
emis
ranuinscat care
fost
solufionat{ poate fi ataa
prin
care
judecltoreasci
Hotirirea

gi
La primirea cererii instanla va dispune citarea pirfilor, reclamantul pArAtul.
Organului fiscal, in calitate de pirAt, i se poate solicita cgltunicarea in regim
"urgenqn
a actului administrativ fiscal 9i a documentaliei care a stat la baza
de

emiterii

T IV.

2. TITLURILE EXECUTORII
Titlurile executorii sunt emise de

cltre organul de executare competent in


cirui razl teritoriali contribuabilul debitor $i are domiciliul fiseal.
u

Oe nr. gZ ain

ZOOS

republicat!, privind Codul

de

Proceduri Fiscall, art' i08' alin' 3'

32O

IRIMIE.EMIL POPA T IV, CONTROLUL EISCAL 32'1

PROCEDURILE AUDITULUT $I ALE CONTROLULUT PINANCIAn

Titlul executoriu trebuie si conqini urm[toarele elemente (in plus fa[[ de


actele administrativ fiscale) ln general
- codul de identificare fiscali gi denumirea debitorului;
:
- domiciliul fiscal al debitorului;
- cuantumul gi natura sumelor datorate pi neachitate;
- termenul legal al puterii executorii a titlului.
Titlul de crean{i devine executoriu de la data la care creanta fiscali devine
scadenti, prin expirarea termenului de plati. Modificarea titlului de creanli fiscali ajuns la scaden{i prin coreclia sau rectificarea sa atrage modificarea in mod
corespunzitor a titlului executoriu.

3.2.

STTNGEREA CREANTELOR FTSCALE

Stingerea creanfelor fiscale poate avea loc, de reguli, prin urmltoarele


modalitigi:

plati;
compensare;
constatarea insolvabilitiqii debitorului;
executare

silit[;

prescrierea dreptului de a cere executarea silit[.

A. Aspecte generale privind stingerea creanfelor fiscale


Ordinea stingerii creanfelorfiscaLe,indf:erent de modul ln care aceasta are
loc: prin plat[, compensare sau executare siliti, este urmitoareal
- sume datorate ln contul ratelor gi al majoririlor aferente, in cazul obli-

g4iilor fi scale reegalonate;


- obligafii fiscale cu termene de plat[ ln exerci$ul curent, reprezentAnd atit
creanta fiscali principali cAt gi accesoriile aferente acestora ln ordinea
vechimii;

- obligalii fiscale scadente la 31 decembrie, anul precedent,ln ordinea


vechimii loa pAni la stingerea integrali a acestora;
- accesorii (majoriri deintArziere) aferente obligafiilor fiscale scadente gi
neachitate la 31 decembrie anul fiscal precedent;
- obligalii de plati cu scadenfe viitoare, la cererea contribuabilului.
Termenele La care obligaliilefiscale sunt scad.ente,tsebuind a fi achitate de
citre contribuabil sunt diferite, ln funcfie de natura obliga$ei, asdel:
- la expirarea termenelor previzute in Codul Fiscal sau alte legi care le

reglementeazi;

in majoritatea situafiilor plata este voluntarl qi se face panl tn data de


25 a lunii urmitoare perioadei (luna sau trimestrul) Pentru care existi
obligalia depunerii declaraqiei.
la termenele de plati stabilite ln funcfie de data comunicirii pentru obligagiile fiscale principale gi/sau accesorii, stabilite de organele de inspeclie
fiscali, prin deciziile de impunere, asdel32
a. dacl comunicarea este cuprinsl in intervalul 1-15 al lunii, termequl de
, Splatl este pani in data de 5 a lunii urmitoare;
b. dacl data comunicirii este cuprinsi in intervalul 16-31 al lunii, teimenul
de plati este pAni ln 20 a lunii urmitoare.
De Ia regula enunlati gi nuanlatl anterior privind plata existi 9i exceplii
care, sintetizate, Pot fi enunfate asdel:
a. Termenele de plati, daci acestea lipsesc, vor { fix-ate prin ordin al
Ministerului Finanlelor Publice pentru creanlele fiscale pe care le are ln
administrarei
b. Termenele de plati, dacl acestea lipsesc, vor fi fixate prin ordin comun
al Ministerului administraliei qi lnternelor qi al Ministrului Finanfelor
Publice, pentru creanlele fucale ale bugetelor locale;
c. In general, contribu{iile sociale administrate de Ministerul Finanlelor
puSlice se vireazi pane in 25 a lunii urmitoare celei pentru care se realizeazi plata drepturilor salariale, cu urmltoarele excepgii:33
declararea gi achitarea contribuliilor sociale aferente salariilor acordate
de citre microintreprinderis gi de cltre persoanele fizice care presteazi
activitili independente trebuie s[ se realizeze pAn[ in data de 25 a lunii

urmitoare trimestrului;
declararea gi achitarea contribufiilor qi a impozitelor pe salarii (aferente)
acordate d'e citre asociafii, fundalii qi alte entitili fhr[ scop patrimoniai,
cu exceplia institutiilor publice trebuie realizati anual pAnl in 25 ianuarie
a anului fiscal urmitor.
Termenele de plati nu se referl, in sens strict, numai la plati ca modalitate
stingere a creanfelor (al obligaflilor) fiscale. Aceste termene sunt operabile qi
cazul celorlalte modaliti$ de stingere.
Neachitarea la scadenfi a obliga$ilor fiscale de cltre contribuabil atrage dupi
a calcularea de citre organul fiscal a majoririlor de intArziere.
Majordrile de tntdrziere sunt calculate numai pentru creanfa fiscall prinStabilirea majoririlor de intdrziere se face prin decizii de calcul aprobate
ordin al Ministrului Finanfelor Publice. Generic acestea, odati instituite,
denumirea de,,oblig4ii fiscale accesoriii
idem, art .109, eln.3.

ifum,art. U6,alin.

l'

Conceptul de omicrolntreprindere" este

dezvolt[rii lMM-urilor.

el

definit prin Legea nr. 345 din 2004 privind stimularea

lnfiintlrii

PROCEDURILE AUDITULUI

de:

ALE CONTROLULUI TINANCIAB

IRIMIE-EMIL PopA o Iv. coNTRolUL

'I
Nu se datoreazi obligafii fiscale accesorii pentru sumele datorate cu titlu

- amenzi de.orice fel;


- obligagii fucale accesorii stabilite conform legii;
- cheltuieli judiciare;
- cheltuieli privind executarea siliti;
- sume confiscate.
de intdrziere constituie venit la bugetul

citre care este datorati


- -Majoririle
obligalia fiscali principali, pentru care_ acestea se ialculeazi.
Major{rile de lntArziere se calculeazi pentru fiecare zi de intArziere. lncepand cu ziua imediat urm.itoare scadentei obliqafiei fiscale, pani la data sungerii
sumei datoratg inclusiv. Stingerea creanfelor fiscale se poaie realiza printr:una
din urmitoarele modaliti;i:
- plata prin banc{, prin numerar sau anulare de timbre fiscale;
- compensarea creanfelor, cu creanfele contribuabililor fafi de bugete
fiscale;
- executarea sifite a creanfelor fiscale.
Nivelul actual al majoririlor de lntfuziere este de 0,L% pentru fiecare zi de

intlrziere.

- .In situafia modificirii prin corectare a creanfelor fiscale principale, majoririle


de intArziere vor fi calculate in funqie de situafie asffel
o gentru diferenfele in plus fafi de situa$a inifiall, rezultate ln urma corect{rii
declaraliilo6 majoririle se datoreazi din ziua urmitoare scadenfei creanfei
pentru care s-a stabilit diferenf+ pdni la stingerea acesteia inclusiv;
' Pentru diferenlele rezultate din corectarea declarafiilor sau modificarea
unei decizii de impunere care sunt negative in raport cu sumele declarate
sau stabilite inilial, se datoreazi majoriri de intdrziere avand ca bazi de
calcul suma creanlei fiscale principali datorat{ dupi corectare sau modificare,lncepind cu ziua imediat urmitoare scadengei gi pan{ Ia data stingerii
integrale a acestora.
. .Peltru impozitele gi taxele stinse prin executare silit{ se datoreazi majoriri
de intarziere pan{ la data procesului verbal de distribuire, inclusiv.
Nivel-ul-majoririlor de intarziere se stabilegte prin hotirari de guvern la propunerea Ministerului Finan{elor Publice,la nivelul dobflnzii de refiringi a Bincii
Naqionale a Romdniei,la care se adaug5 10 puncte procentuale. Modificarea

majoririlor de tntdrziere se poate realiza:


- o dati pe a& ln luna decembrie pentru anul fiscal urm6,tor;
- in cursul anului cand rata dobAnzii de referinf[ se modificr cu peste 5 puncte

procentuale.
in perioada 0l-.01.2001-31.12.2005 majoririle de intarziere au fost reglementate prin mai multe acte normative, cuantumul acestora fiind diferit. Baia legali

rIscAL 3I,3

si evolutia lor pe intervale de timp din perioada amintiti poate fi sintetizati


ponform urmitoarei situalii tabelare;
PERIOADA

ACTUL NORMATIV

corA uosiNzn
0,15%

29.10.2001-31.08.2002

HG nr.564/03.07.20@
HG ru. 1043/18.10.200i

0t.09.2w2-3L.72.2W2

HG nr.874/16.08.2002

007%

HG nr. 1513/18.L2.2M2
HGw.67129,01.2Co4

0,06%

HGr.t7%lL4.07.2005

0,05%

L.ru.2L0|O4.M.2MS

0,1%

01.08.2000-28.10.200r

01.01.2003-03.02-2m4

M.02.2W4-31,08.2W5
0L.09.2m5-3L.12.2ffis
01.012@5-in prezent

0,1%

0,06%

PAni la 31.1.2.2005 pentru sumele neachitate la scadenp reprezentand creanfe


fiscale principale, organele fiscale calculau pe l{ngi major{ri (n.a. fostete dobanzi)

delntirziere,

gi

gi fracgiune de

penalitili de intarziere. penaliti$le se calculau pentru fiecare luni


lun[, incepand cu luna urmitoare celei in
loc scadenp

"a"e ".rr"u
creanfei fiscale principale, pdni la data stingerii acestora inclusiv.
Din 0L ianuarie 2006, nogiunea generici de major{ri de tntarziere acoperi
vechile noliuni de dobAnzi gi penalitdfi.
In cazul plifii prin virament bancar, data plifii este considerati ziua in care
banca debiteaz{ conhrl contribuabilului. Daci decontarea lntre banci gi trezoreria ln baza cireia contribuabilul igi are sediul sau domiciliul nu se face in 3 zile,
acesta nu este eronerat de plata majoririlor de intf,rziere.
In cazul creanplor stinie prin compensare3s majordrile se datoreazi pdni la
data stingerii inclusiv, asdel:
pentru compensiri la cerere, data stingerii este data depunerii cererii de
compensare la organul fisca!
?entru compens{rile din oficiu, data stingerii este data lnregistri.,rii operafiunii
de citre organul fisca!

pentru compensirile efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau rarnbursare a sumei cuvenite contribuabilulur, data stingerii este data depunerii
cererii de restituire/rambursare.

B. Plata obligagiilor fiscale

- Achitarea obligagiilor fiscale se poate realiza de cltre contribuabil printr-una


din urmitoarele modaliti$:
- prin ordin de plaH, transferul frcflndu-se de ra o banc6. comerciali sau alte
institufii autorizate si deruleze operafiuni de plat6 ln contul s6u deschis la
trezoreiia tn a cirui arie igi are sediul sau domiciliul;
66iiE

ai'ZOO3 republicati, privind Codul de proceduri Fiscal{, art. 118, alin. L

IRIMIE-EMIL POpA . IV. CONTROLUL FISCAL ,3i;5,;

B** **La"DURTLE AUDrruLUr gr ALE coNTR'LULUI FINAN.IAR

- prin vlrsiminte efectuate direct in contul bugetar aferent obligafiilor, prin


casieriile trezoreriilor aflate in subordinea Ministerului Finanfelor Publice,
pe baza unei foi de virslmAntt
- prin mandat pogtal;
- prin anulare de timbre fiscale mobile.
Momentul pli$i este considerat a fi:
- ln cazul pliqilor ln numerar, data lnscrisi in documenhrl de plati;
- in cazul pli;ilor efectuate prin decontare bancari, data debitirii contului
contribuabilului deschis la unitatea bancari;
- ln cazul plililor realizatgprin anulare de timbre fiscale mobile, data la care
s-a lnregistrat la organul fiscal competent documentul sau actul pentru care
s-au depus gi anulat timbre conform legii.

C. Compensarea creanfelor
Se realizeazi compensarea atunci cAnd un contribuabil, ln raport cu bugetul
statului are atit calitatea de debitor cAt qi de creditor. Altfel spus, compensarea
se realizeazi lntre creanfele contribuabilului reprezentAnd sume de rambursat gi
creanfele administrate de c{tre Ministerul Finanfelor Publice, cind, in raporturile
reciproce, ambele pirfi au gi calitatea de debitor gi de creditor.
Compensarea se face pAni la concurenfa celei mai mici sume reprezentind
crean{i qi datoria existenti intre cele doui pIrfi, putAnd fi iniliati:
- de citre contribuabil la cererea sa;
de citre organul fiscal, din oficiu, ori de.cAte ori se constatd existen{a unor
crean{e reciproce, cu excepfia sumelor negative de TVA, firi opgiune de

rambursare.
La compensare se respect{ urm[toarele etape:
* Se compenseazl, in primul rind, obligaliile datorate aceluiagi bugeq
* ulterioq ln limita diferenfei rlmase se vor iompensa obligafiile contribuabilului
fafi de alte bugete ln urmd.toarea ordine:
1. bugetul de stat;
2. fondul de risc pentru garan{ii de stat, pentru lmprumuturi externe;
3. bugetul asigurlrilor sociale de stat;
4. bugetul fondului naqional unic de asiguriri sociale de sinitate;
5. bugetul asiguririlor pentru gomaj.
Compensarea, indiferent de modul siu de inifiere este urmati in termen de
7 zrle de ingtiin{area ln scris a contribuabilului privind misurile luate in acest
sens.36

x idem, art. 112, alin. 7.

D. Restituiri de sume
Restituirea sau rambursarea unor sume de c[tre organul fiscal citre contribuafi descrise pe parcursul prezentului
bil poate avea loc ln mai multe situafii, care vor
la alte impozite sau taxe nu
contribuabilul,
care
i:n
in
situafia
dar numai
gi/sau
"*r.er"f,
accesorii re_stante'
debite
reprezentAnd
plati
la
buget,
Itu
- r-o*" de de restiluit siu rambursat este mai micl
declt debitele gi/sau
Daci suma
realiza
va
comPens:rea,
se
taxe
sau
impozite
altor
aferente
accesoriile restante,
restituit'
sau
recuperat
de
sumei
oAni la concurenta
'---O""e suma de restituit sau rambursat este mai mare decAt debitele gi/sau
se va reaaccesirile restante aferente altor impozitS sau taxe, compensarea
restituindu-se
liza pdni Ia concuren{a obligatiilor hscale restante, diferenfa

contribuabilului.

Restituirea sau rambursarea de sume are loc cel mai adesea dupi compensare
ca modalitate de stingere a creanlelor fiscale'
La cererea contrib-uabilului pol fi restituite acestuia sumele care reprezinti3T:
- platl firi existenfa unui tittu de crean{i;
- pHqi tn plus fap de obligatia fiscali;
- pUtt fhcute ca lumare a existentei unei erori de calcul;
- pfeti flcute ca rumare a interpreterii gregite a legislafiei;
- sume de rambursat de la bugetul de stat;
- sume stabilite prin hotlriri ale organelor judiciare;
- sume rlmase dupe efectuarea distribuirii in urma executirii silite;
, sume rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din refinerile prin
poprire, in temeiul hotlririi iudecltoregti prin care se dispune desfiinlarea

executirii silite.
In cazul impozitului pe venit, sumele de restituit rezultate la- regularparea
anuall a impozitului se r-estituie din oficiu de cltre organul fiscal ln maxim 61
de zile de la data comunicirii deciziei de impunere.
E. Prescripfia dreptului de a cere executarea siliti
Dreptul organelor fiscale de a stabili obligafii fiscale se prescrie tn termen de
5 ani incepAnisi curgi incepAnd cu l- ianuarie a anului urmitor celui in care s-a

niscut creanfa fiscali.s


Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obleafu se suspendi:
a) pe perioada cuprinse Utre inceperea inspec{iei fiscale qi emiterea deciziei
de impunere;
b) tn cazul in care suspendarea a fost impusl de o ihstanfl judecitoreasci sau
alt organ comPetent;
c) ln cazurile stabilite de lege pentru suspendarea dreptului la ac$une;
e idem,efi.LL3.
s idcm, art.89, alin.

1.

ir,j'...
,l:i:,

.i

':i:,'.,,.
f.

326 pRocEDURTLE AUDTTULUI gr ALE coNTRoLULUT

FTNANCTAR

IRIMIE-EMIL POPA o IV. CONTROLUL FISCAL i!2?

d) cAnd debitorul igi sustrage bunurile de la executarea siliti;


e) pe perioada inlesnirilor la plati acordate conform legii;
f) in alte cazuri previzute de lege.

5 ani

lntreruperea termenului de prescrip$e are loc ln urmitoarele situagii3e:


a) in cazurile gi condiliile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de
prescrip$e a dreptului la acfiune;
b) pe parcursul indeplinirii unui act voluntar de plati a obligaliei fiscale
previzute ln titlul executoriu, ori a recunoaqterii in orice mod a datoriei,
lnainte de inceperea executirii silite sau pe parcursul acesteia;
c) pe data indeplinirii, pe parcursul executirii silite, a unui act de executare

siliti;

or.02.2002

b) in cazul suspendirii,

termenul de prescripfie curge pAni in 01.03.2005


pin{
reluat
in 31,05.2005. Sub formi grafici situafia poate
din
31.05.2005
fiind
fi reprezentatl asdel:

dupi caz,
lntreruperea are drept efect tncetarea curgerii prescripfiei. Din momentul incetlrii cauzelor care au generat intreruperea, va curge un nou termen de
prescripfie.

Termenulde

Fie dat cazul unei crean{e fiscale, pentru care termenul de prescripfie a inceput

scenarii:
- cAnd nu intervine

intreruperea termenului de

suspendarea gi

prescriplie;

- cAnd, intre 1.03.2005-31.05.2005, ca urmare a hotirArii unei instanfe,

dre

loc suspendarea termenului de prescripfie;


01.03.2005 debitorul, prin proprie

inifiativi, achit[

o parte a creanfei

fiscale.

a) in primul caz, implinirea termenului de prescrip$e

fi intrerupt sau
suspendat atrage dupl sine din 02 februarie 2005 lncetarea dreptului organului fiscal de a cere executarea siliti. Sub formi grafici acest caz poate fi
reprezentat astfel:

o idem,zrt ].30.

de

c) In cazul lntreruperii din 01.03.2005, va curge un nou termen de prescriplie


pe o perioadi de 5 ani. Sub formi grafici, situafia poate fi reprezentati
astfel
Momentul lntrg.ruperii

ani

pr;cdpgt

5 ani

/
oL.o2jm2

01.03.2005

01.03.2009

Termenulde
prescripSe nou

Implinirea termenului de prescripfie a dreptului de a stabili obligajii fiscale


sau de a cere executarea siliti are drept efectr
a) Xncetarea procedurii de emitere a titlului de creanfi fiscali (pentru obligafia
prescrisi);
b) lncetarea misurilor de realizare

gi scidere a obligafiilor fiscale din evidenfa


analitici pe plititor;
c) nerestituirea surnelor achitate de debitor ln contul unor creaRte fiscale
(dupi tmplinirea termenului de prescripfie).

F.

firi

01.02.2006

prescripfie

prescripge

EXEMPLU:

- cAnd,ln

01.03.2005 31.05.2005
suspendare Termmul

Termmulde
prescripfie lntrerupt

s[ curgl de la 1 februarie 2002 pAni Ia 1 februarie 2006.


Relativ la aceasti creanfi fiscal5. vom analiza gi reprezenta grafic urmdtoarele

lan

3luni

4 ani

0r.02.m02

d) tn alte cazuriprevizute expresde lege.


Din punct de vedere conceptual se impun a fi fhcute unele delimitiri relative
la suspendarea gi lntreruperea termenului de prescriptie.
Suspendarea intervine tn interiorul termenului de prescripfie. Termenul de
prescripfie curge pAni la un moment dat cAnd intervine suspendarea. Va curge
in continuare de la momentul ridiclrii acesteia pini la implinirea a 5 sau 10 ani,

01.02.2006

Termenul de prescriptie

Insolvabilitatea contribuabilului40

Organele fi.scale vor scoate din evidenta curenti creanlele fiscale fap de contribuabilul devenit insolvabil, pe care le va trece lntr-o evidenfi separati.
Procedura insolvabilitlqii se aplicd tn situa{ia in care:
- debitorul nu are venitupi sau bunuri urmiribile;
s Legea nr. 85 din 2006

Legea insolveniei,

3iE8

PROCEDURILE AUDITULUI $I ALE CONTROLULUI FINANCTAR

- veniturile sau bunurile debitorului sunt insuficiente pentru stingerea creanlelor fiscale;
- contribuabilul lgi inceteazi existenfa: decedeazi sau este radiat din Oficrul
Naf;onal aI Registrului Comerfului;
- dispari{ia debitorului.
Daci ulterior debitorii insolvabili dobAndesc bunuri sau venituri urmiribile
atunci creanqele fiscale fagi de aceqtia vor fi transferate din eviden{a separati in
cea curenti.ai.

G. Anularea creanfelor fiscale


Organele fiscale pot hotiri anularea creanlelor fiscale fa!{ de contribuabililn
urmS.toarele situafiia2:

a) cand cheltuielile cu comunicarea cuantumului lor, respectiv executarea


siliti sunt mai mari decit creanlele fiscale in sine;
b) cAnd cuantumul lor in sold la finele anului,ln data de 31 decembrie este mai
mic de 10 lei. In cazul bugetelor locale, suma care poate fi anulatl este, de
asemenea, de maxim 1.0lei qi se stabilegte prin hotirAri ale consiliilor locale.

H. Darea in plati
Darea in plati consti ln existenla unui acord de trecere din proprietatea
contribuabilului debitor in cea publici a statului sau a uniti{ii administrativ-teritoriale, a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executirii silite, in vederea
stingerii creantelor

fi scale.

Derularea acestui procedeu de stingere a creanfelor fiscaie se realizeazl prin


parcurgerea urmitoarelor etape:
a) formularea unei cereri de citre contribuabil;
b) tnaintarea cererii qi a propunerilor organului fiscal unei comisii numiti prin
ordin al Ministrului Finantelor Publice. Anexat cererii va fi documentafia

stabiliti tot prin ordin al Ministrului Finanfelor Publice;


c) Comisia va analiza cererea numai fut condigile existen{ei unei solicitiri de
preluare in administrarea acestor bunuri hotlrAnd prin decizie cu privire
la solulionarea cererii.
Respingerea cererii are loc in

doui situa$i:

bunurile nu sunt de uz public;


bunurile nu sunt de interes public.
Admiterea cererii este urmat[ de dispozi$a dati de cltre comisie organului
de control fiscal de a incheia procesul verbal de trecere in proprietatea publici a

imobilului gi stingerea obligagiilor fiscale.


ar

OG nr, 92 din 2003 republicatl, privind Codul de Proceduri Fiscali, art. L7L a\n.4.
a id,em, art 174, alin. I pi 2.

idem, art.L7Lr.

IRIMIS-EMIL POPA . tV, CONTRoLUL FISCAL 3!x}

I. Executarea siliti
Inceperea executirii silite

citre organul fiscal a


lndeplinirii urmltoarelor condifii:
a) existenla unui titlu executoriu. J.Jn titlu de crean{i devine executoriu, la
data la care creanla devine scadent[. In acest sens pot fi individualizate
urmitoarele situafii:
- creanlele fiscale stabilite de cdtre organele de control dar neplitite lq
scadenli sunt consemnate intr-o ,,Dispozifie de urmirire" trimise de.
citre acegtia organelor de exectttare siliti;
- pentru creanfele fiscale declarate de citre contribuabili gi neachitate la
scadenfi (stabilite prin declarafii fiscale) gi pentru cele stabilite pe baza
evidenfei analitice pe plititor, titlul executoriu este emis de citre organele
are loc prin verificarea de

de executare;

- pentru creanfele fiscale provenite din sanc$uni contravenfionale,

titlul executoriu

este reprezentat de procesul verbal de constatare a

contraven$ilor;

- penffu

creanlele fiscale in tegituri cu care s-a pronuntat o instanfi iudecitoreascl sau un alt organ administrativ, iitlul executoriu este reprezentat de hotirArea judec{toreasci sau decizia organului administrativ;
- pentru celelalte creanle fiscale constatate gi individudizate prin titluri
de creanli fiscali, titlurile executorii se constati la expirarea termenului

plati,

firi

si fie achitate;
b) creanla si fie exigibiln. Exigibilitatea este stabilitl prin ac-te normative
pentru fiecare obliga$e, creangi fiscali.
c) dreptul statului de a cere executarea silit{ si fie in interiorul termenului de
prescripfie. Aldel spus, creanta s[ nu fie mai veche de 5 sau 10 ani, dupi
de

ca acestea

caz.

Realizarea executirii silite trebuie si se fac6 cu respectarea urmitoarelor


npcur-14:
' executarea silitl se intinde numai asupra bunurilor urmiribile aflate ln
proprietatea debitorului gi numai p6.ni Ia concurenla sumei reprezentAnd
creanlele fiscale gi a cheltuielilor de executare;
- executarea siliti a crean;elor fiscale nu se perimeazl;
- in executarea siliH se pot folosi concomitent sau succesiv modalitlgile
de executare siliti agreatet
bunurile supuse unui regim special de clrculagie pot fi urmirite respectAndu-se condiliile prevazutede
Executarea siliti a creanfelor fiscale se deruleazi ln trei
O somarea

lege.

contribuabilului;

etape

ffi.Be

I
--.."**4/

'''
3IO PBOCEDUXILE AUDITULUI $I ALE CONTROLULUI FINANCIAR
@ executarea

siliti propriu-zisi;

valorificarea bunurilor sechestrate gi distribuirea sumelor.

Somarea contribuabilului qi instituirea misurilor asiguratorii :


lnceperea executirii silite are loc prin comunicarea somafiei. Modul de
comunicare este comun celorlalte acte administrative fiscale.

Elementele somafiei sunt comune cu cele descrise in cadrul general al actelor


administrativ fiscales gi ln plus mai iuprind:
- numirul dosarului de executaret
- suma pentru care incepe executarea siliti;
- termenul de platl t'ani U care suma care face obiectul executirii silite va

trebui si fie achitati;


- consecintele neachitirii

la termen a sumelor care sunt executate silit.

Daci ln termen de 15 zile nu se stinge debitul atunci

se va continua.execu-

siliti.
Misurile asiguratoriitr sunt luate de citre organele fiscale in situalia in care
e"xisti pericolul ca debitbrul si iqi risipeasci patrimoniul, sn ascundi elemente
ale activulul ingreunind sau periclitAnd colectarea creanfelor fiscale. Ele pot fi

tarea

dispuse gi de citre instanfele judecitoregti sau alte organe competente. Instituirea


lor poate avea loc chiar lnainte de emiterea titlului de creanfi, inclusiv in cazul
efectuirii unor controale.
Daci crean(a ajunge la scadenff, firi a fi achitati,ln condi$ile existenfei unor
misuri asiguratorii, acestea se vor transforma in titluri executorii.
, Cel mai adesea, fur funcfie de natura bunurilor, misurile asiguratorii constau

irt:

- popriri asiguratorii asupra disponibilitililor;


- sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor mobile;
- ipoteca asiguratorie asupra bunurilor imobile.
Misurile asiguratorii pot fi extinse gi asupra bunurilor urmlribile definute in
comun de citre debitor cu o te4i persoanl daci vdoarea bunurilor proprii nu
acoperi creanla fiscali.
lmpotriva actelor prin care se instituie misurile asiguratorii se poate face
contestafie in instanfi ln procedurl de urgenfiaT.

Executarea
Executarea

siliti propriu-zisn

siliti

se face diferit ln funcfie de natura veniturilor gi a bunurilor


debitorului care pot fi identificate.
B

i&m,aft.43,afin-2.

i&m,art 1241 alin, 3,


o idem, art. 169, alin. 4.

IRIMIE-EMIL PoP! T IV. CoNTR,oLUL FIscAL


331

Asdel, executarea siliti imbraci trei forme de bazi care pot


independent fi e combinat:
- a(ecutarea siliti prin poprire;

fi aplicate fie

- executarea siliti a bunurilor mobile;


- executarea siliti a bunurilor imobile.
A. sxecurA,REA srr.tri pRrN popRIRE
Poprirea presupune existenfa unui terf in raport cu organul fiscal, dar care
fat,i de contribuabilul debitor, are fie o datorie fie o creanti.
Sunt supuse ocecuterii silite prin poprire elemente de natura bunurilor sau a
veniturilor cu o lichiditate ridicati. Acestea pot consta ln:
- disponibilitifi bnnegti ln lei qi/sauvaluti;
- titluri de valoare gi alte elemente necorporale.
Nu sunt supuse executirii silite prin poprire veniturile bdnegti ale contribuabilului debitor care au destinalie speciali asffel:
- aloca$ile de slat pentru copii Eiintre{inerea miniqtrilor handicapafi;
- aiutoarele,pentru sarcini si lluzie, pentru mamele cu mai mulfi copii pentru
ingrijirea copiilor bolnavi;
- bursele de stridii;
- ajutoarele pentru boali, deces Ei accid.ente;
- ajutorul de gomaj, compensalii primite, diurnele de detagare, deplasare sau
transfer.

venifirrile de naturl salariali sunt supuse executirii silite numai in propor;ie


de maxim 1/5 din salariul net lunar. Rafionamentul de baz[ ln acest caz este de
a nu o(ecuta silit elementele indispensabile traiului persoanelor fizice.
Poprirea ia fiingn prin remiterea de cltre organul de executare citre ter]ul
poprit a unei adrese -,Adresi de lnfiinlare a popririii
Adresa de infiingare a popririi va cuprinde urmitoarele elemente:s

- denumirea gi sediul organului de executare;


- num{rul gi data emiterii;
- denumirea gi sediul, numele qi domiciliul contribuabilului debitor;
- temeiul legal al execut{rii silite (prevederile codului de proceduri fiscali);
- date de identificare ale debitorului;
- numirul data gi emitentul titlului ocecutoriu;
- natura creanfei fiscale;
- cuantumul crean{ei fiscale;
- contul in care se va vira suma cuveniti;
- semnitura gi gtampila organului de executare

dffi,t+.,din.3,liL

a-j.

332

IRIMIE-EMIL POPA o Iv. CONTROLUL FISCAL EgS

PROCEDURILE AUDITULUI $I ALE CONTROLULUI FINANCIAR

- obiectele de cult daci nu existl mai multe de acelagi fel;


- alimentele necesare debitorului gi familiei sale timp de doui luni iar dac[

Adresei de infiinqare a popririi i se atageazl 9i o copie dupi titlul executoriu


care sti la baza popiirii. Contribuabilul debitor trebuie instiintat gi el cu privire

acesta se

la lnfiinlarea poPririi.

lopiirea &e considerati cA fiind instituitl din momentul in care terqul poprit
face dovada luirii la cunogtinfh. In majoritatea situaliilor terful poprit este o unitate bancarl. Dup[ infiinfarea popririi terful poprit are urmitoarele- obligatii:
o si achite, imediat sau dupe data la care creanfa devine exigibiln organului
fiscal, suma refinuti qi cuveniti;
. si indisponibilizeze bunurile sau veniturile poprite in$tii$and organul de
executare.

Daci te4ul poprit nu lqi achiti obliga$ile anterior men$onate, poate fi sancfionat prin amendi civili de citre instanfele judecitoreEti in raza cirora igi are
domiciliul

srrrri, A BUNURTLoR MoBILE


In cazul neachitirii de citre contribuabil a sumelor reprezentAnd obligaqii
fiscale comunicate tn osomafie'l se va trece de citre organul fiscal la sechestrarea bunurilor mobile urmeribile. Aplicarea sechestrului se face prin'lntocmirea
B. sxecutARee

oProcesului verbal de sechestru".s


Procesul verbal de sechestru confine elemente specifice definite ln Codul de

'i
Procedurl Fiscali.
in majoritatea situa$ilor, sunt supuse executirii silite bunurile indicate de
citre coniribuabilul debitor.

ln cazul persoanelor juridice este recomandat

fi sechestrate bunurile care

nu condi$oneazi direct realizarea producfiei tn misura ln care acest lucru este


posibil.
ln cazul persoanelor fizice surit sechestrate bunurile mobile in urmltoarea
ordine:s
- bunurile mobile ale debitorului;
- bunurile mobile comune ale so;ilor;
- bunurile rnobile ale so$lor.
Nu pot fi. executate silit, ln cazul persoanelor ftg;ice, urmitoarele bunuri
mobile5r

- bunurile strict necesare continufuii studiilor 9i formirii profesionale;


- bunurile strict necesare desfigur{rii profesiei inclusiv cele necesare desfhguririi activiti{ii agricole: unelte, semin{e, furaje, animde de producqie sau
lucru;

- bunuri strict necesare uzului personal

sau casnic al debitorului gi al familiei

sale;

idcm, art. 1,t8, alin 1, lit. a-m.


s Ioan Oprea+
gi audit financiar contabil'i Ed. lntelcredo, Deva, 2001, p. 147.
"Control
5r
OG nr.92 din 2003 republicatl, privind Codul de Procedurl FiscaE, art. f4Z alin.2, lit. a-f'

recoltl;

ocupi exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pini la noua

combustibitrul necesar debitorului gi familiei sale pentru trei luni;


- obiectele necesare persoaneror cu handicap, sau destinate persoanelor
bolnave;
- bunuri declarate neurmlribile prin alte acte normative.
Bunurile care au fost sechestrate se evalueazi de citre un evaluator gi sunt
lisate in custodia:
- debitorului, daci nu existi riscul disparitiei sau a inlocuirii lor;
- qnei te4e persoane (care va fi remunerati) sau se ridici de citre organele
de ocecutare cAnd axisti riscul dispari$ei sau tnlocuirii lor.
Neachitarea debitelor de citre contribuabil, tn termen de 15 zile de la intocmirea procesului verbal de sechestru are drept consecinf[ lnceperea valorificlrii

bunurilor sgchestrate, de regull prin licita$e publici.


Pentru bunurile anteriorsechestrate ca misuri asiguratorie nu este necesar
intocmirea unui nou proces verbal de sechestru.

C. Bxscurnnse srrrr.i. A BuNURILoR IMoBTLE


Neachitarea obliga$ilor fiscale in termen de 15 zile de la comunicarea somafiei, daci executarea prin poprire sau sechestrul bunurilor mobile nu se pot
realiza sau sumele rezultate sunt insuficiente, se poate trece la executarea siliti

bunurilor imobile.
organul de executare lntocmegte un proces verbal de sechestru in aceleaqi
condifii cu cele aplicabile bunurilor mobile. Sechestrul aplicat asupra imobilelor
constituie ipoteci. Organul de ocecutare va solicita biroului de carte funciari
efectuarea inscripfiei privind interdicfia de lnstriinare. La cerere, se anexeazi gi
a

o copie a procesului verbal de sechestru.


Biroul de carte funciarl, ln termen de r.0 zile de la lnregistrarea cererii, comu-

nici organelor de executare celelalte drepturi

gi sarcini iar. gr.rre""i imobilul


le,snectiv Precum 9i titularii acestora. Titularii acestor drepturi sau sarcini vor
fi tngtiinfali de citre o-rganul de executare gi chemafi la termenele fixate pentru

vinzarea bunului imobil.


La instituirea sechestrului, organul de executare poate numi un administrator-sechestru care poate fi reprezenta! pentru a administra imobilul
urm[rit,
de citre:

- creditor;
- debitor;
- alt{ persoani fizici

sau

juridici.

334 PROCEDURILE-AUDITULUI 9I ALE CONTROLULUI FINANCIAR

IRIMIE-EMIL POPA r rv. CONTROLUL FTScAL

Atunci cAnd administratorul-sechestru este o alti persoanl decAt debitorul


sau creditorul, organul de executare ii va fixa acestuia o remunera$e, finand
seama de,activitatea depusi.
Administratorul-sechestru este numit pentru administrarea imobilului urm{rit, a chiriilor, a arendei gi a altor venituribblinute din folosirea acestuia.
Dupi primirea procesului verbal de sechestru, contribuabilul debitor poate
solicita ln termen de 15 zile de la comunicare, aprobarea pligi integrale i creanlelor fiscale, din veniturile bunului imobil sau alte venituri aie sale,-pe timp de
cel mult 6luni.
Aprobarea acestei cereri de citre organul de executare a creanfelor fiscale
atrage dup{ sine suspendarea executirii. Executarea poate fi refuzati pe motive
lntemeiate,lnainte di lncheierea suspend{rii, de 6luni.

VALORIFICAREA BUNURITOR SECHESTRATE $I DISTRIBUIREA SUMEI,OR


in situagia tn care ln 15 zile de la data incheierii procesului verbal de sechestru
sumele nu sunt achitate de citre debitor, fAri efectuarea unei alte formalitflgi se
trece la valorificarea bunurilor.
Valorificarea podte fi lsalizal{ printr-unul din urmitoarele procedee:

- furfelegerea pirqilor;
- vi,nzarea fur regim de consignalie a bunurilor mobile;
- vinzarea directi;
- vAnzarea la licita$e;
- alte modalitlfi admise de lege, prin case de licitafii gi societifi
dupl caz.

de brokeraj,

Prevederile specifice fiec[rei modalitiqi sunt detaliate ln codul de proceduri

fiscali.
Ordinea de distribuire a sumelor rezultate in urma executirii silite este condifionati de cuantumul sumei rezultate ln raport cu creanfele fiscale gi de existenfa
mai multor creditori in raport cu debitorul supus executdrii silite.
Dac[ singurul creditor ln raport cu contribuabilul-debitor este organul fiscal
stingerea creanlelor fiscale cuprinse ln somafie sunt stinse in ordinea vechimii
mai tntii creanfa principali Ei ulterior accesoriile acesteia. Daci riman sume de
restituit va avea loc ingtiinfarea contribuabilului cu privire la acestea.
Daci executarea siliti a fost porniti de mai mu$i creditori sau la eliberarea
sumei rezultate din executare au depus'gi a[i creditori titlurile lor, sumele vor fi
distribuite in urm[toarea ordine, daci legeanu prevede altfels2
a) crelnfele reprezentA.nd cheltuieli d-e orice fel ficute pentru realizarea exe-

cutirii silite;

b) creanle reprezentand salarii gi alte datorii asimilate acestora;

ffi.rcs,bt.^-i.

c) creanfe provenind din obligagii de lntrefinere, alocafii pentru


copii
- sau alte
sume periodice destinate asigur{rii mijioacelor a.
.*irt"nia;
d) creanle fiscaleprovenltg din impozite, taxe, contribufii gi
alte sume, datorate
conform legii
luggtului de stat, bugeiului trezoreriei stat'Iui, buget'lui asigur{rilor sociale de stat bugeteloilocale gi b"g"t"for io"J;Jil,
spe"ial";
e) creanle reprezentand.de-sqisufyi pentru repararea pagubelor
produse
prin fapte ilicite proprietafii publice
f) creanfe rezultAnd din lmprumuturi bancare, produse vAndute, lucriri
executate, servicii prestate din chirii amenzi;
_.
Ei
h) creanfe reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat gi
bugetelor

i)

locale;
alte creanfe.

In cazulcreanfelor fiscale, accesoriile vor fi acoperite in ord.inea


creantei
r ----------;-'
principale.

fiscale

Creditorii care nu au participat la executarea silit{ pot depune titlurile


lor in
vedereaparticipirii la distribuirea sumelor realizate pr'in;il;
siliti, numai
panr la data intocmirii de citre organele de erecutare procesului
a
verbal privind
eliberarea sau distribuirea acestir sume.
. Eliberarea gi distribuinia sumei rezultate din executarea silita se face in termen
de 15 zile de la depunerea sumei, cind vor n i"gtiirirt.
pe-rrr. ii.reditorii care
qi-au depus titlurile, prin intocmirea unui proces
rr"rb"l r"-rraide cdtre tofi cei
in drept.
.. . Dr.pe.:"*larea procesului verbar, nici un cred.itor nu este indreptilit sd participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea
siliti.

Sf

Sg

1".-r,Wrr{:

B. Alte Penalitifi
datorate
NevirarJa, in termen de 30 de zile de la data scadenfei, a sumelor
cu o
sanc{ionarea
atrage
la
sursd
cu titlu de obliga$i bugetarc calculate 9i relinute
gi
virarea
refinerea
fac[
p"nutiru* de lOm din aceste sume a celui obligat sd
sumelor.

Aceasti penalitate

se

de citre persoanele fizice qi juridice;


datorat de cltre aceste Persoane.

cazul

in

care nu au refinut impozitul

data Pentru
,competente, o singura
Sancgiunea se aPlic[ de cdtre
nu inliturl
iar
aceasta
aceeaqi suml refinut5 pi nevtrrsattr, respectiv

obligafia de platd a dobdnzilor 9i a penalitdfilor

c. Dobanzi pentru
pentru

sumele de rambursat

sau\restituitde la buget

,o*"l" de restituit de la buget, platitorii a\dreptut la dobdndi

la
dupd expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii
compensare'
de
sau
a cererii de restituire

competent

tncepdnd
Pentru sumele de rambursat aferente operaliunibr
au
anticipat' pt
cu data d.e 1 ianuarie 2003, pentru care nu se face control
data
la
de
15
de
zile
termen
unui
dreptul Ia dobdnda dupd expirarea

venituri bugetare datorate gi neachitate la data de 3 I decembrie a anului precedent,


in ordinea vechimii, pAnn Ia stingerea integrali a acestora;
a.3) dob6nzi, penalitfii de lntArziere gi alte penaliteli afgrente obligaliilor
bugetare neachitate la data de 31 decembrie a anului
a.4) obliga{ii bugetare cu termene de plati vi
tn situatia in care debitorul na efectue;d plata obligaliilor bugetare
la stingerea obligaliilor
conform ordinii menfionate, creditorul
cu ordinea de platireglementatii,
bugetare pe care le administreazAin
in termen de 10 zile de la data efectuSrii
9i ingtiinleazd despre aceasta debi
stingerfi.
b) Mijloace de
obligatiei bugetare se face prin: decontare
numerar sau prin anulare de timbre mobile.
bancartr, mandat pogtal
c) Data
cazul plifilor in numerar obligafia bugetard se considerl
plititlla data
in documentul de plattr eliberat de organele sau de persoanele
bugetari.
abilitate ale
pl{ii efectuate prin decontare bancard sau prin mandat pogtal,
bugetare cu termen de platd fix sau stabilit sub formi de interval,

lia bugetar[ se considertr pldtiti la data crediterii contului bugetar

cererii de ram'bursare,

din
Dobhnda se calculeazf, 9i se pldtegte numai in lei 9i se supofta
ramburseze
se
s6
restituie,
buget gi acelapi venit bugetar din care trebuie s5 se
si se compenseze sumele solicitate de citre plltitori'

9.2.2. Compensarea
Prin compensare se sting creanlek bugetare cu creanlele debitorului
sume de rambursat sau de restituit de Ia buget pdnd. la concurenta

9.2. MODALITATI DE STINGERE A OBLIG


BUGETARE
cdt $i cele
Obligaliile de platl datorate de debitori, atlt cele
se
calculeaz[
pi
9i
accesorii acestora (dob6nzi, penalit{i de intirziere
se plitesc in lei.
sare, executare silit6,
Creanlele bugetare se sting Prin
prescriplie, alte modalitxli legale.

9.2.L. Plata. Ordinea de

Mijloace de Plati. Data PHfii

obliga$ilor bugetare se efectueazd de cltre


tax[, contribulie sau alte venituri bugetare'
debitori, distinct, Pe fiecare i
he orice fel, in urmdtoarea ordine:
inclusiv dobAnzi qi
cu termene de Plati in anul curent;
brigetare reprezentdnd impozite, taxe, contribulii Ei alte
a) Ordinea de plati.

244

mici sume,,cdnd ambele pdrli dobAndesc reciproc atAt calitatea de


cdt

'

Si

pe cea de debitor aI aceluiasi buget.


obligaliilor bugetare datorate de debitor cu Creanfele

se face
autoritatea competentd, la cererea debitorului, in termen de
30 de zile,
din oficiu;
gbligatu bugetare datorate acelui.api creditor bugetar,
indiferentde
. Organul competent tngtiin.teaz[ in scris debitorul
hpen\{rii luate, ln termen de 7 ztle dela data efectuirii

astlel:

Compensarea se efectueazd
a) cuobligafii bugetare cu tennen;'de platd h anul curent;
b) cu obliga{ii bugetare reprezenffind impozite, taxe, contribul'i gi alte
venituri bugetare datorate gi neachitate la data de 3 I decembrie a anului
precedent, in ordinea vechimii, p6ni la stingerea integrali a acestora;
c) cu dobdnzi, penaliteli de intdrziere gi alte penalitlfi aferente obligaliilor
245

bugetare reprezentdnd impozite, taxe,connibulii gi alte venituri bugetare


datorate gi neachitate la data de 3l decembrie a anului precedent;

d) cu obligagii de

plati cu

de platd viitoare, numai la cererea

pl5titorului.

^:
g.zs.Inlesniri
la pla

sechesftul asigurdtor asupra bunurilor mobile gi imobile, proprietatea


debitorului, oriunde s-ar afla.
Mdsurile asiguratorii dispuse prin proceduri adminisfiativd gi cele dispuse
de instangele judecitoregti.sau alte organe competente se aduc h indeplinire prin

procedurade executare

juridice

debitorilor

creditorii bugetari acordi, pentru bligafiile

sau fizice,

getare restante pe care le

admidsheazi, urmdtoarele inlesniri

egaloniri la plata

, conhibufiilor qi a altor obligalii

bugetare;

amdnfi la plata impozitelor,


bugetare;
eqalondri la plata

, confibuXiilor gi a altor obligalii

scutiri saureduceri

Pentru acordarea
deb ito rilo r c on s tituir e a
neachitate, dupl data de I j

fel;

:
penalitiEilor de orice
gi/sau reduceri de dob6nzi qilsau

amindri gi./sau scutiri


penalitifi de
$r

lor Ia

creditorii bugetari

garanlii. Pentru

iile bugetare

2003, garanlia
pentm care s-a acordat
gi poate fi sub
bancar6, gaj ori
precum pi orice alti

se

notifici

licitd

datorate pi

executirii silite

nu qi-a plltit obligaliile


organul de executare ?i ftansmite o

stinse in alt

so

delA0Vo din totalul creantei


de scrisoare de garanlie
garanfie.

deplati-act

9.2.4.

sri

acestea nu au fost
de platl prin care

ma datorati.

de 15 zile de Ia data comunicdrii ingtiinlalii de platd, debitorul


igi plSteasci obJigafiile restante sau sd faci dovada stingerii acestora.

99

.y

wrAsunr AsrcLlRAToRrr

Mdsurile asiguratorii se depun gi se aduc la indeplinire prin procedur5


administrativ5" de cdtne creditorii bugetari, atunci c6nd existi pericolul ca debitorul
sa se sustragd de h urrndrire sau si igi ascundi ori sd i.si risipeascf, averea/panimoniul.
Creditorul bugetar poate dispune prin proceduri administrativd, prin
decizie motivatd:

246

poprirea asiguratorie asupra veniturilor

gilsau

Caid bceteazd motivele pentri care

obligafiilor bugetare restante


se

La cererea temeinic i

silita.

au fost dispuse,

misurile asiguratorii

ridic4 prin decizie motivatd, de cEtqg creditorii bugetari.


in caatl tnfiinldrii sechestrului asigirdtor asupra bunurihr imobile, un

exemplnr al procesulai-idrbaltntocmit de organul de executizre se comunici pentru


frrscriere Biroului de carte funcrard. inscrierea face'opozabil'sechestrul tuturor
acelora care, dupi inscriere, dobAnde.sc vreun drept asupra imobilului respeotiv.
Actele de dispoziSe ce intervin ulterior inscrierii sunt lovite de nulitate absolutii.
Daclvaloarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoperd integtal creanla
bugetari, mnsurileobligatoriipotfiinfiinlate pi asuprabuirurilordel'nute de debitor
in proprietate comuni cu te{e
irnpotriva actelor de tnfiinfare pi de aducere la indeplinire a mdsurilor
:
asiguratorii, cel interesat poate face

persoane.

i
contestafie.

3,.v;t#-EwcurAREA Srl-fra
{g*{W""ederi comune privind procedura

de executare

silitjlfifluexecutoriu,Organedeexecutarie.Cheltuieli
de executare

in cazul fu care debitorul nu lgi pidtegte de bunivoie obligagiile datorate,


pentru stingerea creanfelor bugetare, organele de exebutare procedeazi la acliuni
de executare silita.
Executarea. silittr a creanfelor bugetare:

nu

se perimeazE;

se de-sfigoartr p6n[ 1a stinerea.creanlelor bugetare inscrise

in titlul

executsriu' inclusiv a dobdnzilor, penalit5flor de intdrziere gi aitor


penaliti{i ori a altor sume, datorate sau acordate prin acesta, precum ,si a
cheltuielilor de execularq, Dacd prin titlul exe-cutoriu slmt prevezute
. dob6nzi, penaliti{i de inthrziep, penalit5$ oau alte sumq fhr,a sd fie stabilit
cuantumul acestor4 ele se calculeazl de cifreolganul de eiecutare gi se
consemneazd intr-un proces-verbal care constituie titlu eiecutoriu;
- inpepe prin comunicmea unei somalii in care i se notifici debitorului
are obligaf,a si efectueze plata sumelor datorate in termen de 15 zile
sau sf, facd dovada stingerii-,obligafiei, in caz contrar aplicdndu-se
modalitiilile de executarc silite.

cI

Somatia l--+l
-r--l-l

este

insofiti de o copie certificatd dupi titlul executogu

publicarea unui anunf in cotidiene locale ori centale sau ln


Monitonrl Oficial al Romdniei, Partea W, in care se menfioneazi
ci a fost emisl somafia pe numele debitorului gi c[ acesta este
rnvitat si pldteascl ?n terpen de 15 zile srrma datoratd.

cuprinde:
organul de executare silite emitent
datele de identificare ale debitorului

proceduri de comunicare a somaliei se


utthzeazdln cazul ftr care debitorii rcfitzd sd primeasci

Aceast2[

data emiterii

somafia sau se constatd lipsa oricirei persoane la

domiciliul sau la sediul declarat al acestora.


nnmdrul dosarului de executare
srrma penfru care se incepe executarea

silitl

termenul in care cel somat urmeaz5 str


pl[teasci
obligagia prevdzutii ?n ritlul

executoriu

.dg=l

'::

poate intinde
Executarea ulut.l
.o,necutiusa
silitd Dtt
se P(,ats
rlll.ur(rg a$UPra
asupra tuturor
tU[UIOf veniturilor
Y9IUIUrIIOI pi
DunffruOf
lI bunurilor

i;;Jr r-proprietate
-r--- --- a debitorului, urmdribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se
l'j
efectueaz[ 1rrmli ln misura necesard pentru teahzarea creanfelor bugetare gi a
ili ,..cheltuielilor de executare.
Prin sechesnul aplicat asuprd bunurilor mobile. creditorul bugetar
JI
,

consecinfelor neiespectirii

ro-4i"i

-semntrtura pi qtampila organului de executare.


este obligatorie pi se com,nicd debitorului
prin:

poqt6, cu scrisoare recomandati


cu confirrnare de primire

Dovada comunicdrii soma;iei se tnscrie Xn evidenlele organului de


ex6Cutare qi se pisteazi la dosanrt de executare

la domiciliul sau la sediul debitorului.

executorii'bugetari

i,

conforrn prevederilor codului de

proceduri civild privind comunicarea


citaliilor gi a altor acte de proceduri.

prezentarea celui somat gi primirea


somafiei de cdfte acesta sub
sernnituri

i" l dobandeSte un drept de gaj, iar

priry, cel aplicat asupfa bunurilor imobile

I creditorul bugetar dobdnde;te un"drept de ipotecd.

.!

Din momentul ln

-care

se fndepline$te condifia de publicitate prin

*nni

tuscrierea titlutui executoriu ta


biect oii"a i-C":i"ifiifi"a" Mobi[iare
. .. ori in cazul in care bunul se ia in poses ie, creditorul bugetar are prioritate fapd de
garan;ia reald a cehrlalsi creditori urrndritori asupra bunului mobil saa sumei tn

1.''l

cauzd.
Procedura de executare silitd se efectueazd din oficiu gi, o datd inceputa, se
, poate suspenda, lntrerupe saupoateinceta.

Executarea silitd
se suspendtr

cAnd suspendarea este dispusi de,instanfi sau de

creditorul bugetar
u
Tlti|rrytt pnn alte mrjloace, cum sunt: fax,
."^1,p*"
releton, e-mail, dacd se

de la data comunicdrii.inlesnirii de platd

asigurd transmiterea lextului

actului gi confirmarea primirii acestuia.

in alte cazuri prevlzute de lege.

249

se

infrerupe

cuantumul qi natura sumelor datorate gi neachitate

la datd declaririi stdrii

de insolvabilitate a debitorului

ln alte cazuri prev[zute de lege.

data

lntocriirii titlului, ptampila qi'semndtura

organului de executare

tnceteazi dac6:
s-au s 'ns integral creanlele bugetare previzute in titlul
executoriu, inclusiv dobf;nzile, penditilile de orice fel,
cheltuietle de executare, precum qi orice alte s 'me stabilite in

sarcina debitorului
a fost desfiinfat

temeiul legal al puterii executorii a titlului

titlul executoriu

ln alte cazuri prevdzute de lege.


nu se porne;te sau nu se continui pentm obligafiile bugetare pentru
care s-au aprobat inlesniri la platii.
ftalesnirile la platI se pot acorda atit lnaintea inceperii executirii
silite, c6t gi in timpul efectutrrii acesteia.

Titlul executoriu pentnt executarea silitd a creanlelor bugetare

Pentru debitorii obligali fn m,od solidar la plata creanfelor bugetare se


intocmeqte un singur titlu executoriu.

Titlurile executorii

emiSe de alte organe competente, cme privesc


creanfe bugetare se tansmit, fu termen de 30 de zile de la emitere, spre
executaxe silitd, organelon dq executare

Organul

de executare confirm5, in termen de 30 de zile, primirea


titlului executoriu hansmis de alte organe.

Organe de executare. Competenle

tndeplinirea mlsurilor asiguratorii gi efectuarea procedurii de


executare

siliti suntln competenta urmdtoarelor oigane

de executare:

creditorii brigetari carc administreaztr creanfe bugetare, prin


organe proprii sau teritoriale ori cele ale administrafiei publice
locale.

se emite de organul de executare competent in a cf,rui razi teritoriali


ipi are sediul sau domiciliul debitorul, persoani fizicl sau juridicd, ori
unde acesta este luat tn evidentii fiscali.

conline:
antetul organului emitent
numele qi prenumele sau denumirea debitorului,

codul unic de inregisfrare gi/sau codul numeric


personal, domiciliul sau sediul acestuia, orice alte
date de identificare

250

organele proprii ale instituliilor publice

pentu creanfele bugetare,care

se ftrcaseazi, se
administreazd, se contabilizeaz[ pi se utilizeazd de
institugiile publice, provenite din venituri proprii, precum
gi cele rezultate din raporturijuridice contracfi,rale.

ln czul ln care instituliile publice ftansmit titluri


executorii privind venituri proprii spre xecutare
silitd organelor Ministerului Finanfelor Publice,
sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de
stat.
251

sesizeazi tn scris organele de executare,


comunicdndu:le titlul executoriu ln copie certificat[,
situalia dobitonrlui, contul i4 care se vireaz[ sumele
in,casate, orice altc date utile perrtnr i{ent'rfigarca
debitonrlui gi abuntuilor ori veninrilor urmfibile'

Persoanele din cadrul organelor de executare abilitate str aducd la


indeplinire m{surile asiguratorii gi sd efectueze procedura de

cxecutare silita sunt denumite

HGCUToRI BUGETARI.

Executorul bugetar

Eotot

autoritnfile administrafiei publice locale este

lndeplinegte o func1ie ce implictr exerciliul autoritii$i


de stat pe

competent str efecnreze procedura de executare


silite organul de executaxe ln a ctrnri razl
teritodale t$i are sediul sau domiCiliul ori este
luat fu evidenttr fiscali debilorul

tinpul exercitirii atribuliilor.

este lmputernicit

ln fata debitorului

sau a

tedilor prin

legitimafia de executor bugetar gi delegalia

crednfele bugetare administrate de

ln cauzL.

Chnd se constati c['domiciliul sau sediul

debitonrlui se afl[ ln raza teritorial[ a altui


organ de exscutare, titlul executoriu lmpreund

Organ de executare gi organ de executare coordonator


organ de executaxe
competent

organ de executare

coordonator

cu dosanrl executirii se trimit aceshtia,

I organut deexecutareftr aclrui


I razd teritoriald se glsesc
I UunurUeurmiribilepentru
I efectuareaprocedurii de
silitr.
I executare

ftr evidenfa fiscala

debitorul.

atunci cind se constat[ c[ existl pericolul


evident de instrlinare, substituire sau de
sustragere de la executarea sitte.

Orga+ul de executare coordonator:?nscrie in


fnGgime deb.itul ftr evideaple sale 9i ia mlsuri
de executare silitn" cqpunictnd lntr-egul debit
fiec[rui organ de executareln a clnrirazd -

teritorial4,domiciliaztr sau iq! au sediul ceilalli


codebitori.

Organele de executtre Sesizate, ciro:a li s-a


comunicat debiiul, dupd triscrierea acestuia
lnt-o evidenfl aqminald, vq1lua misuri de
gxecutare silitf, 9i comunic[ organului de
executare coordonalor sumele realizate tn
contul debitonrlui, tn termen de 10 zile de tra

poate proceda Ia aplicarea mdsurii de executare siliti


prin poprire asupra te4ului poprit, indiferent de locul
unde lpi are sediul sau do,miciliul, tn cazul in care
executarea silitd se face prin poprir.
poate proceda la indisponibilizarea pi executarea siliti
bunruilor gi venihuilor urrrftibile ale debitorului,
indiferent de locul tn care se gisesc bunurile

titlul executoriu.

I organul tn a clrui razd


I teritorialatsi are sediul sau
I aomicitiut ori unde este luat
|

tngtii{Andu-se brganul de la care s-a primit

realizarca acestora.

Dac[ organd

de executare coordonatrot, care

acesta
line evidenfafnfiegului debit, constattr c[
a fost realizat prin actele de executare silittr
flcute'de el fnsuu'$i de celelalrc organe sesizate,
este obligat si ieartr ln scris acestora din urmil
sf,

inceteze executarea

silitfl

"

253

2s2

Organele de executare au obligafia:

sd

faci demersurile necesare pentru identificarea

comunicarea se face tn primele 5 zile ale fiecdrei lruni, referitor la


conturile deschise sau inchise in luna anterioari pi se adreseazd
organului fi scal subordonat Ministerului Finangelor publice
in a cdrui razd teritoriald se aflii societatea bancari.

domiciliului sau sediului debitorului


bunurilor qi veniturilor urmdribile ale debitorului.

Informaliile comunicate ae ilanci administrafiei fiscale se utilizeazi


excltrsiv in scopuri fiscale pi cu respectatea obligagiei ae pastrare
a-

secretuluiasupraacestora.

si solicite

organeror de porilie sd fac6 cercettiri qi sd ceari


reragii de
la Regisfrul comerfului iau de la oricare alti persoan'
fizicd sau
juridic[ ori de la alte organe competente,
to riopot stabilirii rocului
unde se- afld debitorul qi al obfinerii oric5ror dati
delinute in
legnturl cu

acesta.

Executorul bugetar

in exercitar.ea atribugilor

ce

executaxe silitd, executorul

La cererea organdlor de executare

s[ intre in orice incinttr de afaceri a debitonrlui, persoane


sau ln altg incinte unde acesta rgi pistreazd bunurile, in
scopul identifictuii bunurilor sau valorilor
pot fi
silig prec-um pi si analizeze evidenla contabiH i d"bitoruloi, t,
scogul identificrrii terfilor care datoreazi sau degin ar pdstrare

juridici,

bdncile, organele-de polifie, inslilufjiile care gestioneazi


registre public
ulP q"trgnnejuridice sau fizice sunr outii"t" si
turnizeze de indari
:g
in'scris datele qi informagiile soricitate
in;;e;t"" apricdrii pro""a#
de executare sirita gi rudriide mdsuri privind
stingerea *""ir"r"r--bugetare, flrd perceperea de taxe, turiia,

"o-irio*".

otg'q"I"

ii revin pffi

bugetarpoate:

de executare sunt obligate str asigure confidenlialitatea

"*

;;;;

venituri ori bunuri ale debitonrlui.

sdinte in toate incrperile in care se gisesc bunuri sau valori ale


debitorultri, persoani fizici, precum qi sd cerceteze toate
locurile fu care acesta igi pisfieazi bunurile.

informaliilorprimite.

de polifie, jandarmeria qi alti agenfi ai forfei


publice au
Qr.S.ane.te
obligalia sd dea concursul organelor Oe e;ecutarc

activitEfii de executare siliti.

in ftrtepfinirea

Bdncile sunt obligate si comuniie administraSei


fiscale
datele de identificare are conturilor pe caxe le
deschid sau re inchid
lor, forrra juridictr pe care aceqtia o au domiciliul
sau
$i

dqTt

sf, solicite qi sd cerceteze orice document sau element material


care poate constitui o probd in determinarea bunurilor

proprietate a debitorului

s[ infre ln_inciperile ce reprezintf, domiciliul sau regedinfa unei


persoane fizice, cu bonsi4ammtU acestei4, iar ln caz de
refuz
sd cear[ autori2area instanfei judecitorepti ,brp"t
nt
Accesul executorului bugetar.fn locuinl4 in incinta de afaceri sau in
orice alti incipere a debitonrhri, persoand fizicd sau juridicfl se
poate efectua inte orele 6,00 - 20,00, ftr orice zi lu.ratoare.

255

Executarea ftrceputi poate continua in aceeaEi zi sau ln zilele


urrndtoare.
a.

In cazuri temeinicjusfficate de pericolul tnsfriindrii unor


bunuri, accesul in fuciperile debitorului poate avea loc ai la
alte ore decit cele menfionate, precttm gi in zilele
nelucrltoare, ln baza autorizafiei instantei judecitoreqti
competente.

orice sume urmtrribile reprezentand venituri qi disponibitit[fi brnegti in


qi in valutd, titluri de valoare sau dt bunuri mobile necorporale,
definute pi/sau datorate cu orice titlu debitorului de c6te te4epersoane
sau pe care acestea le vor datora debitorului gi/sau le vor deline terfii ln
viitor ln temeiul unor raporturi juridice existente.

lei

sumele ce reprezintf, veniflri bdneqti ale debitorului persoanI frzisfi,


ca.3ngaja!, pelsii de oricefel, precum qi ajutoarele sau
indemnizafiile cu destinalie speciald

,:*uf

ln absenla debitonrlui sau dacl acesta refuzi accesul in


oricare dintre inciperile menfionate, executorul bugetar
poate sA pdtrunda ftr acestea in prezenfa unui reprezentant al
polifiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forfei publice

] .

numai in condigiile prevd:tnrte de Codul de procedurd civild-

qi a doi martori majori.

Poprlrea asupra venitarilor debitorilar, persoanc fizice sau persoane juridice


Chelhrielile.de executare

siliti

a creanfelor bugetare

sunt in sarcina debitorului urmdrit.

ss ?nfilnleazi de

bimisl terfului poprit,


dthl executoriu.

adresd

dupn
Suma ce urmeaze si fie plititl de cite debitor se
stabilegte de organul de executare prin proces-verbal, pe
baza c[ruia se emite titlu executoriu.

nu este supusd

siliti, din bugetul acestora.

)Axt"dalitaF

de executare

siliti

Organele de executare folosesc, succesiv sau concomitent, oricare dintre

urmltoarele modalitdfi de executare silitd: executarea silitf, prin poprire;


executarea siliti a: bunurilor mobile, bunurilor imobile, fructelor neculese pi a
recoltelor prinse de rddflcini;
A. Executarea

unui ansarrblu de bunuri.

siliti prin poprire

?mpreuntr cu o copie cerrificati

lnptiinlarea debitorului despre infiinfarea popririi.

se avanseazl de creditorii care au lnceput procedura de

executare

cifre organul de executare prin:

vali{irii.

infiinfat2i anterior, ca mdsurtr asiguratorie, devine executorie prin


comunicarea copiei certificate duptr titlul executoriu, ficuti 64uhi
poprit, pi futiintarea despre aceasta a debitorului.

Tergil poprit este obligat ca,ln terrren <ie 5 zile de la primirea


comuniclrii, sd lngtiinteze organul de executare dacd, datoteaz|
weo sumtr de,bani cu orice titlu debitorului.
se consider{ infiinFti,la data la care terful poprit, prin ingiintarea
fiimisi organului de executare, confirmd cd,datorcazlsume de bani

debitonrlui sau la data expirdrii termenului de 5 zile de la primirea

comunicirii.
256

257

DupI infi inlarea popririi

Din momentul indisponibilizdrii,r respectiv de la


data pi ora primirii adresei de inptiinlare a popririi
asupra disponibiliEfilor binegti, blncile nu vor

terful poprit este obligat:

t4&e

proceda la decontarea documentelor de platd


primite; respectiv la debitarea copturilor
debitorilor gi nu vor acqepta alte plnfi din
conturile acestora p6ni la achitarea integrali a
obligafl.ilor bugetare; cg exceplia sumelor
necesare plifii drepturilor salariale.

de indatd relinerile prevdzute de lege.

sd vireze sumele refinute fu contul indicat de organul


de
executare.

str

comunice in sqis despre existenla altor creditori.


1

si anunfe in scris creditorii, in cazul tn care sumele


datorate debitorului sunt poprite de mai mu$ creditori.
s{ procedeze la distribuirea sumelor
de

preferi{n.

potivit ordinii legale

Daci debitorul face plata ln te,rmeilul prevdzut tn somaXie,


organul de executare lnqtiinleazi de lndati fu scris
bdncile, penlu sistarea,totali sau pargial[ a
indisponibilizirii conturil.or qi refinerilor.

ln Situafia ln care titluril-e executorii nu pot fi onorate tn


acega$i zi, btrncile urmtrresc executarea acestora din
fncasdrile zifaice realizate fn contul debitorului.

---

Bincile supuse regimului de supraveghere speciald sau de


administrare speciald pi care efectueazd pldfile dispuse in
liniitii lncastrrilor zilnice deconteazd zitoic cu prioritate

Urtndrirea debitorilor prin decontare bancard


stingeSea creanfelor bugetare, debitorii de$inetori
de
bancare pot fi urmeri$ prin decontare bancar6.

conhri

sumele reprezentAnd obligagiile bugetare cuprinse


ordinele de platf emise de debitori, qi/sau creanle
:bugetare cuprinse in dispoziliile de lncasare,

ftr

emise de

organele de executare

ln

acest caz

o datd cu comunicarea somagiei qi a titlului executoriu,


o
copie certificati dup[ tiflul executoriu se introduce la
banca unde se aflI deschis contul debitorului.
Despre aceasttr mdsurl se lnqtiingeaztr gi debitorul.

ln mesumln.ar"

necesar,

p"otoffiGa

"ste bdncii,
datorate la data sesizirii
sumele existente pi cele
viitoare provenite din incasdrile zitnice in conturile ln lei
gi ln valutd se indisponibitzeazd,.

Men;inerea sau deSinparea poprtrii


Instanla judectrtoreasc[ fit a cdrei razd teritoriald se afld domiciliul sau
sediul te4ului poprit, la cererea organului de executare ori a altei pnr.ti
interesate, pe bazaprobelor adninistratp, pronunld menlinerea sari
desfiinfareapopririi,ln cazul ln care tequl poprit

inqtiihpaze o-rganul dl executare cd nu datore azd,weosum{ de


bani debitorului urm{rit.
nu respecti prevederile legale

potivit cIrora

este obligat:

258
259

si faci repinerile prevAzute de lege gi sf, vireze sumele


refinute in contul indicat de organul de executare.
se anunle creditorii despre faphd cd sumele datorate

debitorului sunt poprite de mai mulfi creditori gi s[


procedeze la distibuirea sumelor potrivit ordinii legale
de preferinfA.

poate opune sechestrdrii unui bun al debitorului invocdnd


un drept de gaj ori un privilegiu pe care il are asupra bunurilor.

Terful nu

se

Executorul bu$etar, latnceperea executfii silite, este obligat si


verifice dacd bunurile se- gdsesc la locul aplicErii qechestrului pi daci
nu au fost substituite sau degradate, precuni qi si sgche5fi'eze alte
bunuri ale debitorului, in cazul in care cele gflsite la verificare nu sunt
sufiaiente pentnr sfingerea creanfei.

str

apliceprocedura de urmirire a debitorilor prin

decontare bancarit.
sd evite orice neregularitdti ln legiiturd cu drepturile gi
obligafiile pn4ilor privind lnfiinlarea popririi.

Judecata se face cu precddere.

popririi, cme constituie titlu


executoriu, organul de executare poate tncepe executarea silit{ a
Pe baza hotdrArii de menqinere a

ln cazul detitonrlui persoand fizic[ nu pot fi supuse executdrii silite, fiind


necesare viegii pi muncii debitorului, Precum gi familiei sale:
bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea shrdiilor qi Ia
formarea profesionalii; precum pi cdle strict necesare exercitirii
"profesiei'sau
a altel ocupafii cu caxacter Permanent, inclusiv cele
necesare desfnqurdrii activit?[ii agricolp, cun sunt uneltele, seminlele,
lngrtrpdmintele, furajele 9i animalele de producfi.e gi de lucru

terglui poprit.
Suspendarea temporard. totulrt sau pa$iald a executdrii silite prin
decontare bancard
poate dispune de creditorul lugetar, la cererea debitonrlui qi fnend
seama de motivele invocate de acesta
se

in cazul in care popririle fufiingate de organul de executare


genereazd imposibilitatea debitorului de a-gi continua

activitatea economicd, cu consecinfe sociale deosebite.


O dati cu cererea de suspendare, debitonrl indictr bunurile libere de
orice sarcini, oferite ln veder,ea sechestririi sau alte gaxanp legale.

bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului 9i


al familiei sale, precum pi obiectelc de cult religios, dacd nu sunt mai
multe de acelaqi fel

alinentele necesaxe debiiorului +ifamiliei sale pe'timp de 2luni, iar


dacl debitonii se ocupi eiclusiv bu agricultura, alimentele strict

necesarepindlanouarecolti

gi familiei sale pentru incalzit


penfir
3 luni de iarnd
pentnr prepararea hranei, socotit

cohbustibilul necesar debitonrlui

objept-e-le nqqeg4fg pers-oanelor cu handicap sau destinate


pe,rsoanelor bolnave.

9i

ingttjitii

Bunurile debitorului pepoantr fizici necesare desfes, urarii activitIlii


come4 nu sunt excqfiate de,la executarea silit6.

261

se face de executorul bugetar, care lncheieproces-verbal de sechestru,

Procesul-verbal al sechestrului cuprinde:


denumirea organului de executare; indicarea locului, a datei gi
a orei c6nd s-a fdcut sechestnrl

menFunea ci evaluarea se va face inainte4 inceperii procedurii


de valorificare, in cazul ln care executorul bugetar nu a putut
evalua bunul, deoarece aceasta necesitd cunoqtinfe de

specialitate
menfiunea fdcuti de debitor privind existenfa sau inexistenfa
unui drept de gaj, ipotecE ori privilegiu constituit in favoarea
unei alte persoane pentru b-unurile sechestrate
numele, prenumele pi adresa persoanei fizice cf,reia

numele gi prenumele executonrlui bugetar care aplici


sechestrul, numdrul legitimafiei pi al delegaSei

numdml dosamlui de executare, data pi numirul de inregistrare


a somafiei, precum pi tiflul executoriu ln baza cdruia se face
executarea

siliti

temeiul legal in baza c[ruia se face executarea

siliti

sumele datorate pentru a ciror executare se aplici sechestrul,


inclusiv cele reprezent6nd dob6nzi, penalitdli pi penattngi de
ftttArziere, menfiondndu-se gi cota acestora, precum pi actul
normativ iibaza ctrmia a fost stabiliE obligafia de plati
numele, prenumele pi domiciliul debitonrlui persoan[ fizicl
in lipsa acesfiri4 ale persoanei majore ce locuiegte Anpreund cu
debitorul sau denumirea pi sediul debitorului, numele,
prenumele gi domiciliul altor persoane majore care au fost de
fafi la aplicarea sechestnrlui, precum qi alte elemente de

i s-au lisat

bunurile, precum pi locul de depozitare a acestora


eveptualele obiectii flcute de persoanele de
sechestrului

fati la aplicarea

mengiunea cd, ln cazul ln care ln ter,men drc 15 zile de la data


lnrcheierii procesului-verbal de sechestnr debitorul nu pldteqte
obligafiile buge(are, se tree la valorifiparea bupurilor
sechesfrate

semntrhiraeiecutorului bugetar care a aplicat sechestnrl qi a


tutinor persoanelof care au-fost de fafi G sechesfrare.
Dacf, rneuqa dintrc aceste persoane pu poate sau nu
wea si $euureze, executorul bugetar menfioneazi

aceastd.imprejurare.

Dupd incheierea procesului-verbal de -sechestru, procedura de executare


silitd a bunurilor se desfdqoard. astfel:

identificare a acestor,persoane
predarea cite unui exemplar al procesului-verbal de sechestru
descrierea bunurilor mobile sechesfrate pi identificarea valorii
estimative a fiecdmia, dupii aprecierea executorului bugetar,

penfru identificarea d individualizarca acestor4 menliondnduse stara de uzur[ gi eventualele semne particulare ale fiecimi
bun, precum pi dacn s-au luat mlsuri spre neschimbare, cum
sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde
afl6, sau de administare ori conservare a acestora

262

':

debitorului, sut semndhrd ori comunicarea.la domiciliul sau


sediul acestuia
custodelui, cf,nd este cazul, sub.semnifirrd, cu menliunea de

primire

bunurilor in pdstrare.

263

indisponibilizarea bunurilor sechestrate, de la data tntocmirii


procesului-verbal de sechestru.
Cat fimF dureazd executarea $ilitil debitorul nu poate dispune de
bunurile sechestrate decit cu aprobarea orgaqului competent.

Actele de dispcizilie care intervin ulrcrior indisponibilizf,rii sunt


lovite de nulitate absolut[.
Bunurile mobile sechestrrite pot fi lisate ln cuslqdia debitorului, a
creditonrlui sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau
'de executorul bugetar ori se ridici pi se depoziteaza de citre acesta.

Atunci'cdnd bunut'ile se las[ in custodia debitorului sau a altei


penoane deselmnate gi cind se constate cE existflper-icol de
substituire sau de degradare, executonrl bugetar F)ate aplica
sigiliul asupra bunurilor.

in vederea valorificirii; organul de executare este obligat sd verifice


dacd bunurile sechestrate se gdsesc la locul menfionat in procesulverbal de sechestnr gi dacl nrr au fost substituite sau degradate. . '
Cf,nd bunurile seihesttate g6site cu oCazia verifigerii nu sun1
suficiente pentm realizarcacreanfei bugetare, organul de
cercetare face investigaliile necesare pentnr identificarea qi
urmirirea altor bunuri ale
:

debitorului.

se constattr ci brrn-urile nu se gdsesd la locul menfionat in


procesul-verbal de sechesbm, au foit substinrite sau degradate,
executonrl bugetar, cu prilejul investigaliilor ficute, in6heie
procesul-veibal.de sechestru pentru alte bunuri ale debitonrlui.

Daci

Dacf, se sechesLeaza pi bunuri gajate pentnrgarantarea altor

creditori;organul de exeCutare ftimite gi acestora cite un


exeinplin,din proi:esul'verbal de sechestrtr.'
:

ln cazil fn'care bqnurile sechestale constau in sume de bani tn


lei sau lir valut6, titlud de valoare, obiecte rtin metale prefioase,

Execrrtorul bugetar care constatd cE buriritile firc obiectul unui


seehestnr anterior consemneazi :aceasta.ln procesul-verbal, la care
anexeazi o copie dupd procesefe-verbale,de sechbstnr respective.

pietre prefioase, obiecte de artil" colecgii de valoare, acestea se


ridicf gi se depun, cel thniu a doua zi lucrdtoare,launitigile
specializate.

Cel care primepte bunurile ln custodie semneaztr procesulverbal de sechestnr

ln cazul ln care custodele este alttr persoani decit debitonrl ori


creditorul, organul de exerutare ti stabileqte o remunerafie
pentru activitatea depus6.

Bunurile lnscrise fu procesele-verbale de sechestru lncheiate


anterior se.consider[ sechestrate si ln cadnrl noii e.xecutiri iilite.

ln cazuite in care execirtorulbugetar constatl ctr ln legdturi cu


bunurile sechestrate s-au sdvdrpit fapte care pot constitui infracfiuni,
conselmeazi aceastain plocesul-verbal de sechestnr,qi sesizetzI de
indate organele de urmlrire penale competente.

in caarile ln care nu s-au luat m[suri asiguratorii pentru rcaliz.area


integraH a creanfei bugetare pi la inceperea executilrii silite se constattr
ci existf, pericol evident de lnstrlinare, substinrire sau sustragere de la
urmerire a bunurilor umrtrribile ale debitonrlui, sechestrarea lor se
aplicd o dattr cu comunicarea somayiel

264

265

Executarea silitii a bunurilor imobile


Admi ni stator-sechestru
Sunt supuse executdrii silite bunurile imobile proprietate a debitorului.
Executarea siliti imobiliard se tntinde de plin drept qi asupra bunurilor
accesorii bunului imobil. Bunurile accesorii nu pot fi urmirite decdt o

La intocmirea procesirlui-verbal de sechesfru qi in tot cursul


executirii silite organul de executare poate numi vn a&ninistratorsechestra,daiA aceasti m6sur[ este necesare pentru administrarea
imobihrlui urmlrit, a chiriilor, a arendei qi a altor vEnituri oblinute
din adqiniq.trarea' acestuia inclusiv pentru aplrarea in lifigii privind

dati cu imobilul.
in cazul debitorului persoani frlici nu poate fi supus executirii silite
spafiul minim locuit de debitor gi familia sa.

imo-bilul respectiv
poate fi numit creditorul, debitonrl ori alttrpersoan[ fizici sau
juridicl, aceasta din urmf cu remunerafie fixat[ de organul de

executarc.,.,

in cazurile ln

caxe executaxea silitf, se face pentru stingerea

crcanfelor bugetare rezultate din sivArpirea de inftacliuni.

consemneazi veniturile ftrcasate la unitnfile abilitate gi depune

recipisalaorgauuldcexeouJare
tn cazul stabilirii r{spunderii asocialilor Ei/sau
administatorilor societiflor comerciale debitoare.

Exeortonrl bugetar care aplictr sechixtnrl incheie poces-verbal de

:DupE priinirea procesului-verbal.de sechestm' debitonrl poate solicita


organului de executare,lirtermed de .15 zile de la comirnicare, s[u* aprobe
ca plata integraltr'a obligafiei,bugetare, inclusiv chelarielile de executare,

Sechestrul aplicat constituie ipotecn legald-

,:s[ se ftrci din veniturile'bunului iimobil urmitrit sau din alte venituri.ale
sale pe t -p & cel mult 6 luuit,,

'

i-

'De la data Enoblrii'cererii debitorului executaxita


'asupra bunului.imobil se

Pentm bunurile imobile sechestate, organul de executare care a instituit


c arte finciard efectuarea
sechestnrl soliciti de Tndatt Biroului
iwcrippiei ipotecare, anexAnd un exemplar al procesului-verbal de

suspendi.

sechestru.

Pentu motive temeinice, organul de executare poate relua


executarea silitd imobiliare fuainte de expirarea lermenului de 6 luni.

':,

Biroul de carte funciar[ comunici organelor de executare, la


acestorq celelalte drephui reale gi sarcini c,ate greyeazi imobilul
urmnrit qi titularii aceshri4 care suntlngtiinfafi de organul de
executane gi chemati la termenele fixate pentm vlnzarc'a buuului

Creditorii debitorului sunt obligafi ca ln termen de 30 de zile


de la tnscrierea procesului-verbal de sechestm al bunurilor
imobile fu evidenfele de publicitate imobiliard, s[ comunice ln
scris organului de executare titlurile pe care le au pentru bunul

imobil respectiv.

l r':

Daci debitonrl; persoantr juridica cemia i s-a aprobat suspendarea


se sustrage ulterior de la executarea silittr sau $i.provoacfl
insolvabilitatea, fapta genereaztr rtrspunderea solidari a
administratorilor care au sustas bunurile debitorului de la

imobil pi distibuirea prelului.

266

silit[ tnceputi

executalea silittr.

D. Executarea

ridicini,

siliti a fructelor

neculese qi a recoftelor prinse de

care sunt ale debitorului, se efectueazf, conform executdrii silite a


bunrrilor imobjle, iar pentru executarea silitd a rec-oltelol qi a frubtelor culese se
aplici modalitatea executi.rii silite a bunurilor mobile. -

organul de executare hotaragte valorificarea fructelor neculese sau


recoltelor a$a cum sunt, prinse de radicini, sau dupi ce se culeg-

alte modalitiigi admise de lege.

siliti a unui ansamblu de bunuri


Bunririle mobile qi/sau imobile proprietate a debitomlui pot fi valorificate
in ansarnblu daci organul de executare apre,ciazlc[ astfel acestea pot fi vAndute
mai rapid ori in condifii mai avantajoase.
Pentrurexecutalea sitte a unui ansa:nblu de bunuri, organul de executare
procedeazi la sechestrarea acestora qi aplicarea prevedeiilor privind executatea
,iliH u*rrpru bunurilor mobile qi imobile si vfinzarea bunurilor imobile cu plata
pretului in rate.
E. Executarea

./

9,f3. Valorificarea bunurilor mobile

gi

imobile
Vabifrcare a banuribr

A. Prevederi generale
Daci obliga$a bugetari nu este plAtiu in termen de 15 ziie de la data

procedeazi la valorificarea bunurilor


sechestrate, cu excepfia situa;iilor ln care instanla judecltoreascf, a dispus
desfifurlarea sechestrului, suspendarea sau amAnarea executiirii.
in scopul valorificdrii bunurilor, pentru evaluarea acestora organul de
executare apeleazd Ia organe gi persoane de specialitate. Cdnd considerl necesar,
organul de executare poate proceda Ia actualizarea prefului de evaluare.
Pentru a realiza executarea silitd cu rezultate cdt mai avantajoase, flnend
seama atit de interesul legitim qi imediat al creditorului, cit Ei de drcpturile pi
obligagiile debitonrlui urm[rit, organul de executare procedeazd la valorificarea
bunurilor sechestrate prin una din modalitifile legale, care, fafi de datele concrete
ale cauzei, se dovedegte a fi mai eficientii.

incheierii procesului-verbal de sechestru,

inple gerii

plitlilor

se reali?F-azA:de:debitor, cu acordul organului de executare.

se

Valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile qilsau imobile


se poate face prin una din urmitoarele modaliEli:
tnlelegerea

p otrivit

p.p*oit".ei

Debitonrl prezintil" iri scris,organului de gxecutarg,


,-".
fdcut, indicdnd numele gi adresa potenfiatului cumlarator gi termenut in
care acesta din urme va achitapr4ul propus.

Prepl propus de cumpiritor nu:poate fi mai mic dec6t pregul de


evaluarc.

Organul de executare, dupf, arraliza prop.unerito, .o.parato*loicomunici-aprobarea, cu indicarea termenului gi a contului bugetar in
care preful birnului:umiaze sA se vireze de cumpAretor

Dupi creditarea contuliri bugetar-indicat de organul de executare


aprobare se ridici indisponibilizarea bunurilor sechestrate.

?n

pirlilor

vinz.atea directd

vinzarea lalicitafie
vanzarea in regim de consigna;ie

268

ll

numai fu cazul bunurilor mobile

269

Se aplicd in mod corespunzitor prevederile privind pub icitatea g


anunful privind vdnzarea penfiu valorificarea bunurilor s uut'lruat

prin vdnzare la licita$e.

numele gi domiciliul ori denumirea qi sediul debitorului

Vdnzarea directtr se realizeazd prin incheierea unui proces-ve bal


care constituie titlu de proprietate.

bunurile carc se oferd spre vAnzare pi descrierea lor sumard

ln cazul in care organul de executare inregisteazl mari cereri bunul se


vinde persoanei care oferi cel mai mare pref fafn de prelul de evaluare.

prepl de evaluare ori preful de pornire al licitafiei, tn iazul vdnzdrii


la licitalie, penfiu fiecare bun oferit spre vAnzare
indicarea drepturilor reale pi a privilegiilor qlre greveazd bunurile

Yalorifiearea bunurilar sechestrate prin v&nzpre Ia licitalfre

J Organul
pufin l0
cel

de executaxe este obligat sA efectueze publicitatea vl rzirii cu


zile inainte de data tDmt5 penb]r desra$urarea uc a1iei.

Publicitatea venzArii

se

,l^*:^:l:"l,lol"ilnrrlrri

lo lnnrrl 'anzerrj^,

dac[ acEsta este altul decit cel unde se afli bunurile se


pe imobilul scos la vanzare,ln cazul bunurilor imobile

hcefrafe

anunfuri futr-un cotidian nalional de largd circulalie sa lntr-un


cotidian local ori in pagina de Internet.

I rl

invitatia" citretoJi cei interesafi fu cumpdrarea bunurilor, si se


prezinte la termenul de vfinzare la locul fixat in acest scop
$i
p6n5la acel teimen s[ prezinte oferle de cumpirare
menliunea cd ofertanfii sunt obligafi s[ depund".in sazul yrnzffi
prin licitafie, p6n[ la termenul de vinzaf,e; o taxtr de participare
reprezent6nd lU%o dinprepul de pornire al licitafiei

alte modalittrli prevdzute de lege.

data afi pdrii publicafiei de. vfl4gare

tnstiintarea debitorului, custodelui, administratorului-s rnhecfnr si


- +ir'l--ilm d-an+rrrilm toola oi oi cqminilnr ?arp- s?evep zii bunul

semn[firra executonrlui bugetar E

unntrrit despre data" ora gi locul licitatiei.

lr-

dat4 ora gi'locul vhnziirii


invitafia, pentru tofi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
cu recomandarea si lnqtiinfeze despre aceasta organul de
executare tnainte de data stabilit[ pentr vdnzare

realizeazi prin:

afigarea anunfului privind vdnzarea la sediul organului le


executare, al prim&iei tn a cfuei raze teritorial6 se afli runurile

270

numird dosarului de executare

,r^-,.*:-^^

-: --J:,,I

^-*.-"1"i

Aa ovaortlate

*u-pil"

organ-ului de executaf,e

Licitapia se tine la locul unde se.afl6 bunurile sechestrate sau la locul


stabilit de organul de executare.
Debitonrl este obligat

sd

permitd finerea licitaliei in spaXiile pe

care le define, daci sunt adecvate acesnri scop.

271

Pentru participarea la licitalie, ofertanlii depun, cu cel pulin o zi


tnainte de data licitaliei, urm[toarele documente;

Licitagia lncepo de la cel mai mare pref din ofertele dg sumpf,rare


smise; daci acestapste superior prefului de pornire.
Adjudecarea se face ln favoarea participantului care a oferit cel
mai mare pre[, dar.nu mai pulin dec6t preful de pomire.

oferta de cumpdrare
dovada depunerii taxei de participare

ln cazul prezentarii unui singuf ofertant'la licitagie,'comisia poate


sI il declare aajudecatar dacd acesta oferd cel pulin pretrul de
pornire al licitaliei.
:

finputernicirea persoanei care il reprezinti pe ofertant


pentru persoanele juridice de nalionalitate rom6nd' copie dupi
Lertifiiant unic de tnregistrare eliberat de Rigistrul comeryului

Taxa de particrpare

pentru persoanele juridice sfiiine, actul de fnmatigular- e tradus in


limba romhn6

public[

in lei la unitatea teritorial[ de tezorerie gi contabilitate


reprezinti
10Vo dn pregul de pornire al licita;iei.
9i

se plitepte

pentru persoanele fizice

romhne

copie dupd actul de identitate

ln tenhen de 5 zil6 de la data tntocmiriiprocesului-verbal


privind d.esfd.juraren Si rezultatul licitaliei, organul de
executare dispune in scris restituirea taxei de participare
participan$or care qu depus oferte de cumpf,rare'Ei nu au fost
, declaraF adjudecataii, iar ln cazul adjudecdrii taxa se iefine ln
contul pre;ului.

copie dupi pa$aport.

sfrline

nu se restituie, relindndu.se ln contul organului de executare


Preful de pooire al licitafiei

ofertanfilor care nu s-au prezentat la licitafie


este, dup[ caz, preful de evaluare diminuat cu:

celui care
107o pentru prima

licitafie

307o pentru n doua licitafie

507o penftu a neia licita;ie.

Participan$i la licitalie pot formula oferte de cumpirare superioare

prelului de pomire

licitafiei.

a re,fuzat

lncheierea procesului-verbal de

adjudecare
adjudecatarului care nu a plf,tit preful.

Comisie de licitalie pentnr vdnzareabunurilor sechesfrale


se nume$te de

organul de executare gi este condusd de un

pregedinte.

273

|ve""* r,

I locul licitaliei, cu cel pulin o orE lnaintea inceperii acesteia, lista


I cuprinzind ofertanFi care au depus documentalia completii de
I oarticioare.
I conducere al creditorului

husetar-

Licitagia

humele gi prenumele sau denumirea debitonrlui pi a


crimFlritorului, precum Ei domiciliul sau sediul acestora

numflrul dosarului cle executare


indicarea bunurilor pdjuderate, a prelului la care bunul a
adjudecat gi a taxei pe valoarea adtrugattr, dac[ este cazul
toF cei cale a-u participat la licitatie pi sumele oferite de
fiecare participant

Se identific[ ofertangii dupi numdrul de ordine din lista de


participare, dupii care preqedintele comisiei anunle obiectul
licitafiei pi modul de desf[purare a acesteia.

La termenele fixate pentu finerea licitaliei, executorul bugetar

dI citire anUnfului

daci este cazul, menfionarea situaliilorin care vAnzarea nu

realizat.

r:

Plata prelului

de vinzare gi oferlelor scrise primite.

Daci la prima licitalie nu se prezinti ofertanfi sau nu se obfine


cel pulin preful de pornire al licitaliei, organul de executare
fixeaz[ un termen ln cel mult 30 de zile, ln vederea linerii celei
de-a doua licitali!.
ln cazul ln care nu se obline preful de pornire nici la a doua
licitaf;e ori nu se prezintd ofertanfi, organul de executare frxeazl
un termen in cel mult 30 de zile, ln vederea linerii celei de-a treia
licitagii.
La aceastd licitafie creditorii urmdritori sau intervenienqi nu
pot str adjudece bunurile oferite spre virzare la un pref mai
mic de 557o dinpreful de evaluare.
Pentru fiecare termen de licitatie se face o noui publicitate a

Dup6 adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat

sI

pldteasc[ preful, diminuat cu contravaloarea tanei de participare,


ln lei, ln numerar, imediat sau prin decontare banciiri, in cel mult
5 zile de la data adjudec[iii.

Dac[ adjudecatarul nu plitegte preful tn tennen, procedura


v{nzirii la licitafle"Be reia de la momentul intreruperii ei, in
termen de 5 zile, acesta fiind obligat sA plxteascI
cheltuielile prilejuite de noua licitalie qi, ln cazul in care
preful'obfinut la noua licitafie este mai mic;diferenfa de
pref.
Adjudecatarul poate sI achite la urmdtoarea licita$e preful
oferit inifial, caz in care este obligat numai la plata
cheltuielilor caazate de uoua licitafie. '

vlnzirii.
Dupd licitarea fiectrnri bun se intocmeqte proces-verbal privind
desfdsurarea Si rezultatul licitafiei,ln care se menfioneazi:
denumirea pi sediul organului de executare

274

Dacd la qr-mitoarea licitalie bunul nu este vAndut, fostul


adjudecatar este obligat sd pliteascd toate cheltuielile
prilejuite de urmirirea acestuia.

Plata prefului in rate

275

ln cazul v6nzf,rii la Iicitafie a bunurilor imobile,


cumpirtrtorii pot solicita plata prefului in rate, in cel mult
12ntelunare, cu un avans de minimum 50Vo {n preful de
adjudecare al bunului imobil 9i cu plata unei dobAnzi.

preful la care s-a adjudecat bunul qi taxa pe valoarea


adf,ugatii, dacd este cazul
modalitatea de platl a diferenfei de pre!, ln cazul in care
vinzarea s-a ficut cu plata h.rate

Organul de executare stabile$te condiliile qi


de

plat[ a prefului in rate.

Suma reprezent6nd dob0nda 1u stinge creanfele


bugetare pentru care s-a inceput executarea siliti.

Cumplrdtorul nu poate instrdina bunul imobil decdt dupl


plata prefului in lntregime s,i a dobinzii.

date-le de

identificare a bunului

menliunea
pi cd po.ate

c[ acest document constituie titlu


fi inscris ln Cartea funciari

de proprietate

cd pentru creditor procesul-verbal de adjudecare


constihrie documentul pebazaciruia se emite titlul
executoriu finpotrila cumpdrltorului care nu pllteqte
diferenfa de pref tn cazul ln care vinzatea s-a filcut cu

prefuluiinrate'
ln cazul v6nz[rii bunurilor imobile, dupit plata in intregime a
prefului sau a avansului, daci bunul s-a vf,ndut cu plata in rate,
organul de executare incheie proces-verb.al de adjudecare, care
constituie TITLU DE PROPRIETATEpenfiu imobilul fransmis,
pebazacdruia se face tnscrierea la Cartea funciari.

sdmniturd executorului'bugetar qi gtampila organului de


executare

semnifira cumpiiritorului sau a reprezentantului sdu legal


CAte un exemplar al procesului-verbal de adjudecare se
organului de executare coordonator qi cumpf,rdtorului.

denumirea qi sediul organului de executare


numdrul dosarului de executare

Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului


imobil se trimite, in cazul vdnzirii cu plata in rate, biroului
de Carte funciarfi, pentru a inscrie interdicfia de instrlinare
pi grevare a bunului pdnl la plata integrald a prefului pi a
dobanzii stabilite.

num[rul pi data procesului-verbal de desfiqurare a licitaliei


Procesul-verbal de adjudecare tn cazul vdnzdrii bunurilor mobile
numele gi domicitiul sau denumirea Pi sediul debitorului qi

cumpdrdtomlui
codul numeric personal sau codul de inregistrare al
debitorului pi al cumplrdtorului

It

cupdnde:

>{

denumirea pi sediul organului de executare

Io cazulin carebunurile nu se valorificdprin repetareapro""ffi


de licita$e, se pot valorifica prin celelalte forme de vfurlzarc ori se I

pqtrestituidebitorului.

numdnrl dosarului de executare

numdrul pi data procesului-verbal de desfdgurare a

inscriotiei

iootecare.

obile se iamdsura

roai"*l
I

Atdta timp c6t poate avea loc reluarea procedurii de licitaSe

licitafiei

se menline indisponibilizarea bunului.

numele pi domiciliul sau denumirea gi sediul

debitorului 9i cumptrr[torului
Organul de executare poate lua misura numirii, men$nerii ori
schimb[rii administatorului-sechesfru sau poate proceda la
valorificarea bunului imobil ln orice att mod admis de lege.

codul numeric personal sau codul unic de furegisfrare


al debitorului pi al cumplritorului
preful la carie s-a adjudecat bunul pi taxa pe valoarea

in cazul in care debitorii ale ciror bunuri sunt sechestrate pi ur:neazi a


li se restitui gi-au mutat domiciliul sau sediul social declarat pi nu pot fi
identificafi la noul domiciliu sau sediu, ori asocialii, acfionarii au plecat
din far6, aceste bunuri se pdstreaz[ pflni la lmplinirea unui termen de 6
lurii, dupd care se aplicd prevederile Codului civrl (afi.477).

adilugati6 dactr este cazul

datelp de identificare a bunului


menfiunea c[ acest document constituie tiflu de

in cazul ln care prin executarea silitd efectuat[ nu


semntrtura executorului bugetar qi ptrunpila organului
de executare

semndtura cumpdrltonrlui sau a reprezentantului s[u


legal.

se realizeazd

obligafiile stabilite h sarcjna debitonrlui, organul de executare


lntocmegteproces-verbaltn care consernneazd sumcle tncasate
cele

carenuaufostrecuperate.

Si

pe

Trecerea in proprietatea publicd a statului a bunurilor imcibile supuse

execafirti silite
ln cursul execut[rii silite asupra bunurilor imobile ale debitonrlui
penoanl juridicd, inclusiv in perioada in care Foate avea loc reluarea
procedruii de licitalie, obliga;iile faf[ de bugetul de stat sau bugetul
asigurtrrilor sociale de stat pot fi stinse, la cererea debitorului, prin
frecerealn proprietatea publicd a statului a bunurilorimobile supuse
execut[rii silite.

Dacd bunurile supuse executirii silite nu au putut fi valorificate prin


vdnzare directtr sau vdnzare la licitafie, organul de executare repetd
procedura de licitalie cel puXin o dati pe an in cadrul dreptului de
prescrip$e a dreptului de a cere executarea sitti.
I

2',18

n9

in acest scop, organul abilitat si efectueze procedura de executare


siliti transmite cererea, impreuni cu un exemplar al dosarului de

Dacd suma ce reprezinta atit ereanla bugetard;


cdt gi cheltuierile de
executare este mai micl decf,t suma.lsalizatd
prin executare

executare qi propunerile sale, comisiei numite prin ordin al ministrului


finanfelor'publice ori al minisfrului muncii 9i solidaritnfii sociale, care
decide asupra modului de solulionare a acesteia pi dispune organului
abilitat sf, efectueze procedura de executare, incheierea procesuluiverbal de trecere in proprietatea publici a statului a bunului imobil gi
stingerea creanfei bugetare pentru care s-a lnceput executarea silite.

,Ere;,
l

{{tt"otu se procedeazd la compensare sau se iestituie, la


de-bitorului. '
""r".,-.
.

I
I

in cazul cererilor de stingere a creanfelor bugetului asigurtrrilor


sociale de stat prin tecerea ln proprietatea publicl a statului a
bunurilor imobile supuse executdrii silite, decizia se ia numai cu
avizul Ministerului Finanfelor Publice.

creanf ele reprezeotaoO

.n

urmirirea gi conservarea bunurilor


De la data depunerii cererii de citre debitor pAnd la data intocmirii
procesului-verbal de trecere tn proprietatea publicd a statului sau pdnI
la luarea deciziei, ln caz de restituire a cererii, bunul imobil rlmine

"f "a.",

p*t ," Ort iUoi"

I
i

indisponibilizat.

Procesul-verbal de trecere tn proprietatea publicd a statului a bunului


imobil consfituie tiflu de proprietate.

i
L

Operagiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al


dftii plati, este scutitd de taxa pe valoarea adiugati.

il

il

Bunurile imobile trecute in proprietatea publicl a statului pot


date in adminishare Ar condifiile legii.

Eliberarea gi distribuirea sumelor realizate prin executare

siliti

.creanfele rezultAnd din stligafii de tntrefiqire,


copii sau de plari a attor sirnrC periodicedi#;J-alil,fiH"
1-, mijloacelor de

ulo"utiililil

fi

existenl{

p-v"Tt? din imbozite, ,uo",


I ll1-^f]"^b,:g:t*
datorate bugetului'dp qtat, blgetulqi qezoleriei,
"oGlutiiffi
,I sraruru,
T::Y: bugetului asigurdrilor
I

bugetelor fondurilor speciale

sociale de sta! lugetetpr

io"a"

qi

Suma realizatl dupi inceperga executirii silite reprezintii totalitatea

sumelor incasate prin orice modalitate legalI dupd emiteroa soma$ei.


Creanfele bugetare lnscrise tr titlul executoriu se sting cu sumele
ln ordinea vechimii, mai intAi creanla principaH qi apoi
accesoriile acesteia.

1saliz.a1s,

crea[fble'rezultind'din impruriiunri acoidate


de stat

,]

t,

crelnlele repr.ezentdnd despdgubiri penfu


repararea pagubelor
pricinuite propriet4ii publice prin fapte

iliciie

281

creantele rezultend din imprumuturi bancare, din liwfi de


produse, prestlri de servicii sau executdri de lucrdri, precum pi
din chirii sau arenzi
creanfele reprezent6nd amenzi cuvenite bugetului de stat sau
bugetelor locale
alte ueanfe.
Pentru plata creanfelor care au aceeaqi ordine de preferinfd'
suma realizatd din executare se repartizeazd inte creditori,

propo4ional cu creanfa fieciruia.

Cu privire la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din


executarea silit6, executonrl bugetar intocmegte proces.verbal, care
se semneazdde tof cei preze4li la aceasta.
Cel uemulgumit de modul fu c:re se face eliberarea sau
Sumei reLultate din executarea siliti poate cere
executorului b-ugetar sd consemneze tn p@esul-verbal

''distibuiiea
.

obiec$ile sale.

Dupilntocmirea procesului-verbal, nici un creditor hu mai


este ln drept s[ cemd sE participe la distibuirea sumelor
rezultate din executarea silitil.

Creditorii bugetari care au un privilegiu prin efectul legii 9i care


lndeplinesc conditia de publicitate sau p'osesie a bunului mobil au
prioritate la distribuirea sumei rezultate din vAnzare fafi de alti
lreditori care au garantu reale asupra bunului respectiv.
Accesoriile creanli principale previzute in titlul executoriu
urmeazd ordinea de preferinl5 a creanfei principale.

lncalcd prevederile legale privind executarea

siliti

in cazul vAnzirii bunurilor grevate printr-un drept de gaj, ipoteci


sau alte drepturi reale despre care a luat cunoptinf[, organul de
executare elte obligat s[ 1i ingtiinfez.e din oficiu pe creditorii ln
favoarea c5xora aulost conservate aceste sarcini, pentru a participa
la distribuirea pregului.

Creditorii care nu au participat la executarea siliti pot depune


titlurile lor tn vederea participlrii la distribuirea sumelor
realizrtsprin executare silitl numai p6n[ la data tntocmirii de
cf,tre organele de executare a procesului-verbal privind
eliberarea sau distibuirea acestor sume.
Eliberarea sau distibuirea sumei rezultate din executarea silit[ se
face numai dupi trecerea unui termen de 15 zile de Ia data
depunerii sumei, cind organul de executare procedeazd la
eliberarea sau distribuirea sumei, cu ingtiinlarea pidilor pi a

creditorilor care qi-au depus titlurile.

282

poate fi flcuH qi tmpotriva titlului executoriu in temeiul cdnria a fost


porniH executarea; ftr cazul in care acest titlu nu este o hotdr'are dati
de o instanfi judecltoreascd sau de alt organ jurisdiofional qi ,dac6 ,
pentnr conaestarea lui nu existtr,o proceduri care sd prevadi
posibilitatea ca instanfa competenti s[ so pronunfe asupra acestuia.

sb,poate face lnteimen de 15 zile, sub sancjiunea deciderii, de la


data

c6nd:

283

din

executare pe care le contestd din comunicarea soma;iei sau


altf, ftrptiinlare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii

exe.cutdrii silite sau in alt

m9d.

I
I

contestatorul a luat cuno$tinti de refuzul organului de executare


de a tndeplini un act de

executare.

I
I

cel interesat a luat cunoptinfd de eliberarea sau


sumelor pe care le

coutbstE.

distribuirea

prin care o ter[6 persoani pretinde cd are un drept de proprietate sau


un alt drept real asupra bunului urmdrit poate fi introdusi cel mai
tArziri in terrnen de 15 zile de la efectuarea executirii.
Neintroducerea contestafiei in acest termen nu il impiedicl pe
cel de-al freilea si lpi realizeze dreptul pe calea unei cereri
separate, pohivit dreptului comun.
se introduce lajudecdtoria

in

a cdrei

razl teritoriali

se afl6 sediul

ALTE wtOb.tl,trATr DE srnvcnng a


8P-{iIC4TFI,OB BucEraRE'

organului de executare.
Insolvabilitatea

c[tre persoanelejuridice, a
vnei caupiunf egale ca207o din cuantumul sumei datorate, la unitatea
teritoriali a trezoreriei statului.
se face cu condifia depunerii, numai de

Dovada privind plata cau;iunii lnsofepte contestafa


debitorului, flri de care nu poate fi inregisnati.
Prescripfia dreptrilui de a'cere executarea
La judecarea contesta$ei instanga citpaz6. gi organul de executare ln a
cdrui razd teritorial[ se gisesc bunurile urmdrite ori, ln cazul
executirii prin poprire, lgi are sediul sau domiciliul tedul poprit.

p[rlii interesate instanla poate decide, in cadrul contestafiei


de executare, asupra impdr-lirii bunurilor pe care debitorul le define in
proprietate comunf, cu alte persoane.
La cererea

silitl

;'i:1

Obligaliil'e bugetare urmtrrite de organele de executare pot fi


scizute din evidenfa aoestora tn cazul ln care debitonrl respectiv
se gdsegte fu stare de insolvabilitate.

285

C. Anularea
Procedura de insolvabilitate este aplicabild debitorului tn cazul
tn care nu existd persoane responsabile, in unnitoarele situalii:

debitonrl nu are veuituri sau bunuri urmdribile


cAnd dupl tncetarea executirii silite pornite impotriva

debitorului rdm6n debite neachitate

obligafilor bugetare

in cazuri exceptional", p*tro motive temeinice, la propunerea


ordonatorilorprincipali de credite, prin hotnrare, Guvernul poate aproba anularea
fior calegorii de obligalii bugetare.
in sin
situafiile In pare cheltuielile de exegutare, exclusiv cele privind

il

J"'*i".""

il,

p'il p.uu,
*ui-;; ile.'il:r;F#'J'*:i#' supuse executdrii
conducitorul
organului de executare poate aproba anularea debitelor
iilite,

lespective.

tI

debitorul a dispdrut sau a decedat ftrrE si lase avere


debitoml nu este g[sit laultimul domiciliu sau sediu
cunoscut qi la acestea ori in alte locuri unde exist[ indicii
cd a avut avere nu se gisesc veninui sau bunuri urmfibile

cind debitorul persoani juridici iqi inceteazi existenfa pi


au rdmas neachitate obligafii bugetaretn cazurile tn care se constati ctr debitorii dobdndesc venihri
sau bunuri urrrdribile duptr declararea stirii de insolvabilitate,
organele de executare iau misurile nocqsrtre de redresare a
sumelor qi de executare silitS.

:
L

D. Prescripfia dreptului de a cere executarea siliti


Termenele de prescripgie a drepturui de a cere executarea silitii privind
o
ftang lugetari incep la data c6nd se napte acest drepl
Dreptul de a cere executalea silitii a creanfelor bugetare
vs6vrqv
se prescrie
ov
tn
Pt9D9u9 tu
dermelde 5 ani de la data incheierii anului financiar in care a luatna$terc acest
drept. Termenul de prescnpfie, de 5 ani, se aplicd gi creanJelor bugetare provenite
{in amenzi contravenfionale.

Termenul de plrescripfie
se suspendi

in cazurilegi in condifiile,stabilite de lege pentru,suspendarea


termenului de prescripfie a dreptulul de acfiune.

B. Deschiderea procedurii de reorganizare judiciari 9i faliment


Organul de executare este in drept ca pentru creantele bugetarc datorate
de comerciantii societifi comerciale, cooperative de consum ori cooperative
meqtepugdre$ti sau persoane fzice sa ceard instanfelor judecitoreqti competente
tnceperea procedurii reorganizdrii judiciare gi a falimentului. Cetetea se
inainteazA instanfelorjudecitoregti gi este scutiti de consemnarea weunei caugiuni.
Mdsurile intreprinse de organele de executare nu se suspendd ca urmare a
declanqirii procedurii reorganizdrii judiciare sau a falimentului.
in vederea execut5rii silite a bunurilor urmilrite, Ministerul Finanfelor
Publice poate sohcltajudecdtorului-sindic luarea in posesie a acestora. Judecltonrl'
sindic poate dispune ca administratorul sau lichidatorul si predea Ministerului

fu cazruile pi fu condifiile in care- suspendarea execrrtiirii silite


este previantd de lege ori a fost dispusn de instanfa :
judecitoreasci sau de alt organ competent
pe perioada resliecttuii amf,ndrii: sau epalonfuii plEdii obligaliei
bugetare acordate ca urmare a lnldsnirilor laplate dispusJprin
lege; hotdr"are a Guvernului ori aprobate de ogganul *mp"t"ot.

cit timp debitorul,

cu rea-credinfi, lpi sushage veniturile pi


bunurile de la executarea silit6.
.:;

Finantetor Publice bunul, ln vederea valorifrcf,rii.

in alte cazuri prevtrzute de,lege.

286

287

l_
se

l.

intrerupe

in cazurile

qi

in condipiile stabilite de lege pentru lnfreruperea

termenului de prescripfie a dreptului de acliune.

Pl*
I

pe data lndeplinirii de cdfie debitor, ftIainte de lnceperea


executirii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de
executare a obligaliei previzute in titlul executoriu ori a
recunoaqterii tn orice alt mod a datoriei.

cele de rambursat de la bugetul de stat


cele stabilite prin hot{rdri sau decizii ale organelor
jurisdicfionale sau adminisfrative

pe data lndeplinirii, tn cursul executdrii silite, a unui act de


executare silitd.
executatOa

silit[

pe data intocmirii actului de constatare a insolvabilit{ii

debitorului..

in alte cazuti prevdzute

cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din


relinerilrc prin poprire, precurn gi cauliunea depusntn temeiul
hotir0rii'judecdtoreqti frirt'care se dispune deSfiinlarea

de lege.

executirii
Sumele achitate de debitor in contul unor obligalii bugetare, dupd
indeplinirea tennenului de prescripfie, nu se restituie
Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor privind obligaliile
bugetare se prescrie in termen de 5 ani de la data incheierii anului financiar in care
a luat nagtere dreptul de compensare sau restituire'
Dacd organul de executare constatiimplinirea termenului deprescriplie a
dreptului de a cere.executarea siliti a cteanfelor bugetare, acesta procedeaztla
tncltarea mdsurilor de realizare gi la sciderea acestora din evidenla analitici pe

pldtitori.

1-7

RESTITUIREA STJMELOR ACIIITATE

'

silite.

Sumele in valuttr confiscate se restituie tn lei la cursul de


referinld al piefei valutare pentru EURO, cbmunicat de Banca
Nagionald a Romf,niei, de la data rtrirdnerii definitive gi
irevocabile a hotirf;riijudectrtoregti prin carc se dispune

restituirea

,r:

rDacd debitonrl lnregistreazd obligalii bugetare restante, sumele


se restifirie numai dupd efectuarea compehsdrii.

ln cazul tn oare suma de restituit este:

PLUS
mai mictr decit obligafiile bugetare restante ale

Se restituie, la cerere, debitorului, urmEtoarele sume:

cele

pl[tite
fird existen{a unui titlu

de creanfi

debitorului, comlrensarea se efectueazd pf,n[ la


,,
concurenfa sumei de restihrit.

mai mare decdt obligafiile bugetare iestante ale


debitorului, compensarea se efecnreazi pdnd la
concurenfa obligafiilor bugetare restante, diferenfa
restituindu- se debitorului
289

,7^

y's.

TABILIREE

pscAr

NA SpIITTToERII AL

TOR

DEBTToRUL

,:

Pentru stabilirea rispunderii altor persoane decAt


organul de
peutru
exeiutare lntocme$te proces-verbal in care arat[ motivele de fapt qi de
care este angajatd rdspunderea persoanei in cauzd. Procesul-verbal se
spre
aprobare conducerii organului de executare.
In categoria altor persoane decft debitorul se includ:
a) Pentru obligaliile bugetare restante ale debitorului
insolvabil
raspund sotdar cu acesta:
- persoanelefiziqe saujuridice care, in cei 3 ani anteriori i declar{rii

insolvabilit{ii, cu rea-credinld, cumpdrd sau dobfuidesc in


de la debitorii care igi provoacd astfel insolvabilitatea;

modactive

administratorti, asocialii sau aclionarii sernnificativi gi alte


care
exerciti sau au exercitat ?n mod legal administrarea gi care au provocat
insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin
ascunderea cu rea-voinf6" sub orice forrn5, a bunurilor
proprietatea acestuia, ori prin nedeclararea schimbdrii
b) Pentru obligafiile bugetare restante ale societiifii comerci
rdspund solidar administratorii sau persoanele care exercitd sau au
mod legal administrarea societigii, qi care:
- au deterrrinat cu rea-credinf[ acumularea de obligalii
pe o perioadi de 12 luui consecutive;
au sustras bunurile debitorului de la executarea silit6.
Pe bazaprocesului-verbal aprobat se tntocmeqte titlul de
obligarea la plati a persoanelor rispunzitoare, care cuprinde:

antetul organului emitent;


numele gi prenumele sau denumirea persoanei
la plata obligaliei bugetare a debitorului principal;
inregistrare gi/sau codul numeric penonal; domiciliul sau
orice alte date de identificare;
numele pi prenumele sau denumirea debitorului
de lnregistrare gi/sau codul numeric personal;
acestuia; orice alte date de identificare;
cuantumul qi natura sumelor datorate;
tennenul in care responsabilul este obligat la plata obli
debitorului principal ;
temeiul legal 9i motivele in fapt ale angaj[rii rdspunderii;

numdrul gi data procesului-verbal;


290

obligati

unic

de

acestuia;

data intocmirii acnrlui;


gtampila gi semnitura organului,de executare.
Rdspunderea se stabilegte atdt pentru obligagia principalr, c6t gi pentru

accesoriile

cr:TjA s: comunicd persoanei obligate ta plat'd.


fittut {e
Impofriva titlului de crean!trcomunicat

sg

poate face contestafie, in termen

de 15 zile de la comunicare, ta rlgtanla juflecdtoreasc[

competeltji Tiflul

de cr.eanfd

care nu este atacat tn terrrenul legal constituie tithr executoriF.

ln cazul ln care p"*ouou=r"rponsabilf, : nu efectueazlplata in: termenul


indicat tn titlul de creanf[, organul de executare incepe p*""d*u de executare
silit[ lmpofiva acesteia. Procedura de executare siliti,a persoanei responsabile
lmpiedici continualea procedurii de executarc silitd inceputi asupra debitorului

nu

principal.

J^-:

,fi coNTRAvENTtr /
':
Cpnstituie

"oooun"i$

9i se sancflon

['auta

a comrpioa aCmini
fiscale datele de idelrtificare ale
conturilor pe care le deschid sau le
inchid titularii lor, forma juridicE
care acegtiao augi domiciliul

"*{"amendi

unnftoarele fapte:

Amenda

a).Nepspec!4rea, de ctrte bdnci, a .

, gpfigatigi dq

b) Nerespectarea obligaliilor ce

tertului pop 't privind


ingtiin$rilor, refinerilor,
pentnr nelndeplinirea

obligalii
codul unic
sau sediul

acesteia.

ce

ii
m$1
alte

li revine ln

cu

popdrea;

'

10.000.000Iei

50.000.000 lei

\oo.ooo lei - 5.ooo.ooo lei


fizic6
\rtupersoana
s.ooo.M lei- to.ooo.ooo lei
pentu\oana jwidicl

c) Nerespechrea dispozifiilor legale

potivit clmra pentnr gtingerea

creanfelor bugetare 4Cbitorii detindtori

de conturi bancare
/ot urnerti prin
decontare bancard-/
ln aceasttr catego/e se includ faptele de
nerespeotare a pr,Evederilor legale

privind:

t
29t