Sunteți pe pagina 1din 10

Asisten a Tehnic pentru Implementarea Programului de Sprijinire a

Politicilor Sectoriale n Sectorul Apelor


(AT Apa PSPS - Europe Aid/130872/C/SER/MD
Contract 2011/270 - 593)

Republica Moldova
Raport Tehnic privind calculul debitelor
de apea uzata de canalizare
Octombrie 2012 versiune final

Cuprins

1. INTRODUCERE .......................................................................................................... 6
1.1 Scop ......................................................................................................................................................................... 6
1.2 Domeniu de aplicare ................................................................................................................................................... 6
1.3 No iuni i defini ii ................................................................................................................................................. 6
1.3.1 Folosinta de ap: ..................................................................................................................................................... 7

2. DEBITE DE APA UZATA CARACTERISTICE ........................................................... 7


2.1. Relatii de calcul debite caracteristice de ap uzat ......................................................................................................... 7

3. METODOLOGIA DE CALCUL ................................................................................... 8


Bibliografie: ..................................................................................................................... 9
Anexe: ........................................................................................................................... 10

Acronime
AC
AAM
AGRM
AMAC
ANRE
UTA
ACB
DUE
SSD
AP
PSAP
DAP
DMA
BERD
AEMe
CEE
AIM
UE
IUEA
DFC
FIDIC
PC7
RF
HG
OUG
SIG
GRM
CC
DRU
BIRD
CIPRD
IEG
IFI
DIISCE
RPI
ISO
EP
IPP
UAPL
OSTL
CMA
ODM
SIM

Regii ap-canal
Agen ia Apele Moldovei
Agen ia pentru Geologie i Resurse Minerale
Asocia ia Moldova Ap Canal
Agen ia Na ional pentru Reglementare n Energetic
Unitate teritorial administrativ
Analiza cost-beneficiu
Delega ia Uniunii Europene n Republica Moldova
Sistem de suport decizional
Ap potabil
Planul de siguran a apei potabile
Directiva privind apa potabil
Direc ia Managementul Apelor (MMe)
Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare
Agen ia European de Mediu
Comunitatea Economic European
Analiza impactului asupra mediului
Uniunea European
Ini iativa Uniunii Europene privind Apa
Direc ia Finan e i Contabilitate
Federa ia Interna ional a Inginerilor Consultan i
Al aptelea Program Cadru
Raport final
Hotrre de Guvern
Ordonan de Urgen a Guvernului
Sistem Informa ional Geografic
Guvernul Republicii Moldova
Conectare n cas
Dezvoltarea resurselor umane
Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare
Conven ia Interna ional pentru Protec ia Rului Dunre
Institutul de Ecologie i Geografie
Institu ie Financiar Interna ional
Directiva privind Infrastructura Informa iei Spa iale n Comunitatea
European
Raport de progres intermediar
Organiza ia Interna ional de Standardizare
Expert principal
Indicator de performan principal
Unitate a administra iei publice locale
Obiective strategice pe termen lung
Concentra ie maximal admisibil
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
Sistem Informa ional de Management

MMe
MF
MS
MDRC
CBTM
CETM
OSTM
SNA
CNSP
SND
FNE
ONG
ES
FNDR
OECD
E&
SSO
APC
DP
UIP
EP
UMP
PPP
DPPMD
SRPI
PSP
AC
MAC
PAC
RAC
ADR
C&D
AIR
CRPSA
BNS
ONG
DRNB
CS
SCADA
CSC
SDC
IES
SIMP
SHS
PSPS
SMe

Ministerul mediului
Ministerul finan elor
Ministerul snt ii
Ministerul dezvoltrii regionale i construc iilor
Cadrul bugetar pe termen mediu
Cadrul economic pe termen mediu
Obiective strategice pe termen mediu
Schema Na ional de Acceptare
Centrul Na ional de Sntate Public
Strategia Na ional de Dezvoltare
Fondul Na ional Ecologic
Organiza ie ne-guvernamental
Expert secundar
Fondul Na ional de Dezvoltare Regional
Organiza ia pentru Cooperare Economic i Dezvoltare
Exploatare & ntre inere
Sistem de Suport Opera ional
Acordul de Parteneriat i Cooperare
Director de Proiect Managerul Programului Eptisa Romnia.
Unitate de Implementare a Proiectului
Echivalentul Popula iei
Unitate de Management al Proiectului
Parteneriat public privat
Direc ia Prevenirea Polurii i Managementul De eurilor
Serviciul Rela ii cu Publicul i Informare
Participarea sectorului privat
Asigurarea calit ii
Manualul pentru asigurarea calit ii
Procedurile de asigurare a calit ii
Persoana responsabil pentru asigurarea calit ii
Agen ie de Dezvoltare Regional
Cercetare & Dezvoltare
Analiza Impactului de Reglementare
Companie regional prestri servicii de ap
Biroul Na ional de Statistic
Organiza ie ne-guvernamental
Direc ia Resurse Naturale i Biodiversitate
Comitet de Supraveghere (Apa PSPS)
Controlul de Supraveghere i Achizi ionarea Datelor
Consiliul Sectorial de Coordonare
Agen ia Elve ian pentru Dezvoltare i Cooperare
Inspectoratul Ecologic de Stat
Sisteme Informa ional de Mediu Partajat
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Programul de Sprijinire a Politicilor Sectoriale
Starea mediului

AT
Asisten a tehnic
STD
Substan e solide total dizolvate
GO
Grup Opera ional
TOR
Termeni de Referin
LE
Lider de Echip
CEEONU Comisia Economic pentru Europa a Organiza iei Na iunilor Unite
USD
Dolar al Statelor Unite ale Americii
EAUU
Epurarea Apelor Uzate Urbane (Directiva UE)
DCA
Directiva Cadrul cu privire la Ap
DMA
Direc ia Managementul Apelor
CPSA
Companie de prestare a serviciilor de ap
A&C
Ap & Canalizare
PSA
Planul de siguran a apei
ACC
Aprovizionarea cu ap i canalizare (Sector)
AUA
Asocia ia utilizatorilor de ap
SEAU
Sta ia de epurare a apelor uzate
CC
Conectare n curte
CANALIZARI EXTERIOARE. PRESCRIPTII DE PROIECTARE.
DETERMINAREA DEBITELOR DE APA UZATA
1. INTRODUCERE
1.1 Scop
Acest document con ine metodologia aplicabil pentru determinarea debitelor de apa
uzate menajera, n conformitate cu standardul si practicile inginere ti uzuale din
Romnia.
1.2 Domeniu de aplicare
Metodologia propus se poate aplica la proiectarea retelelor de canalizare noi, la
reabilitarea sau extinderea retelelor existente, aferente folosintelor de apa de orice fel.
La determinarea debitelor de apa de canalizare se vor lua in considerare si prevederile
proiectelor de alimentare cu apa pentru aceleasi obiective.
1.3 No iuni i defini ii
Suplimentar definitiilor din acest raport, terminologia elaborata pentru domeniul de
alimentare cu ap i canalizare, conceput i convenit cu echipa de Asistenta Tehnica.
Factorul de restitutie de la folosintele de apa este de asemenea men ionat n Strategia
sectorului AAS.

1.3.1 Folosinta de ap:


Consumator cu caracter economic sau social care pentru desfasurarea activitatii sale
utilizeaza apa livrat printr-un sistem de alimentare cu apa.
2. DEBITE DE APA UZATA CARACTERISTICE
Debitul zilnic mediu ( Quzimed );
Debitul zilnic maxim ( Quzi max );
Debitul orar maxim ( Qu orar max );
Debitul orar minim ( Quorar min ).
2.1. Relatii de calcul debite caracteristice de ap uzat
Debitele de ap uzat specifice, respectiv debitul zilnic mediu, debitul zilnic maxim,
Debitul orar maxim i debitul orar minim, vor fi calculate utiliznd relatiile:

Quzimed =

Qu N LE
1000

(1), unde

NLE este numrul de locuitori echivalenti (L.E.)

Quzi max = k zi Quzimed

(2)

Quorar max =

korar
Quzi max
24

(3)

Quorar min =

p
Quzi max
24

(4), unde:

Quzimed , Quzi max , Quorar max , Quorar min au sensul explicat mai sus.
Qu : este debitul specific al restitutiei de apa (debitul care cuprinde apele uzate menajere
provenite din utilizarea apei in scop gospodaresc, apele uzate provenite din
consumul de apa public, ape uzate provenite de la agenti economici, apele uzate
provenite de la splatul strzilor i stropitul spa iilor verzi), calculate conform cu
SR 1343-1 sau adoptate prin studii efectuate in situ pe baza de masuratori.
k zi
korar

coeficientul varia iei zilnice, adimensional;


coeficientul varia iei pe or, adimensional

Coeficien ii de variatie zilnica si variatie orara se vor adopta in conformitate cu cei


adoptati la calculul debitelor de apa potabila.

este un coeficient adimensional care are urmtoarele valori indicative:


0,01 pentru localit ile cu popula ia ntre 1001 i 10 000 locuitori;

Calculul debitelor specifice (medii, maxime i minime) pentru apele uzate provenite de
la diferite categorii de folosin , se obtin prin insumarea debitelor caracteristice,
calculate separat pentru fiecare categorie de folosin in parte.
3. METODOLOGIA DE CALCUL
Date de baza:
Numr de locuitori
Consumul specific de ap

9 600
135 l /om si zi (conform strategiei AAS)

Debitele caracteristice de apa uzata (debit zilnic mediu, debit zilnic maxim, debit orar
maxim i debitul orar minim) evacuat n re eaua de canalizare Qu vor fi calculate
utiliznd ecua ia (5):

Qu

QS , [m3/zi, m3/h]

(5)

unde:

QS este debitul de ap specific (zilnic mediu, zilnic maxim i orar maxim) al cererii de
ap n m3/ zi sau m3/h.
Se admite principiul: cantit ile de ap uzat sunt identice cu cele provenite din sistemul
centralizat de alimentare cu ap. In cazul calculului debitelor in raport cu cerintele
prevazute in Strategia AAS, factorul de restitutie va fi cel corespunzator Strategiei.
In cazul in care producatorul de apa uzata dispune si de surse proprii de apa in afara
cantitatilor preluate din sistemul de alimentare public, acestea se vor lua in considerare
suplimentar.
Qs= Qu (m3/zi; m3/h)
kzi=1,40
korar= 2,04
p = 0,10

Quzimed = 1296 m3/zi


Quzi max = 1,4x 1296 = 1814 m3/zi
Quorar max = 2,04/24 x 1814 = 154 m3/h
Quorar min = 0,01/24 x 1814 = 7,56 m3/h

3.1 Calculul debitelor de ape uzate tehnologice proprii sistemelor de apa si de


canalizare
Calculul debitelor de ape uzate tehnologice proprii sistemelor de apa si de canalizare se
vor determina conform stadardelor in vigoare si a tehnologiilor adoptate(in cazul utilizarii
SR 1343-1:2006, acestia se vor calcula conform acestui standard)
Aceste debite se iau in comsiderare la dimensionarea si verificarea sistemului de
canalizare numai in cazul in care aceste debite sunt evacuate in retea de canalizare.
3.2 Calculul debitelor de apa uzata orasenesti
Debitele de apa uzate orasenesti se determina prin insumarea debitelor de apa uzate
menajere (conform 2.1 de mai sus) cu debitele de ape uzate tehnologice proprii sistemului
de alimentare cu apa si de canalizare.
Sistemele de canalizare se proiecteaza pentru o perspectiva de 25 ani, in timp ce durata de
viata a structurilor civile trebuie sa fie de 50 ani.
Not1: Metod alternativ legat de debitul pe cap de locuitor. Dac sunt disponibile
datele de eviden a consumului de ap pe cap de locuitor i sunt demonstrate devierile
de la coeficien ii pe cap de locuitor preceden i, trebuie s fie inclus o descriere a
procedurii folosite la proiectarea sistemului de canalizare.
Nota2: Calcul debitelor retelelor de canalizare (debite in sectiuni caracteristice ale retelei)
fac obiectul unui raport separat, dedicat proiectarii retelei de canalizare.
CONCLUZII
Calcularea debitelor de ap uzat constituie un instrument fundamental in vederea
planificari si dimensionari adecvate a infrastructurii de ap uzat.
Unul din principalele instrumente de planificare se refer la evaluarea sistemului de
ap/ap uzat i implic factori precum: cererea consumatorilor, evolu ia demografica,
cererea de ap, debitele de ap i ap uzat, distribu ia apei i re elele de canalizare.
Conceptul este reflectat n modelul de calcul al debitelor apelor uzate de canalizare, asa
cum au fost prezentat in acest raport.
Prin urmare, debitele de ap uzat trebuie s fie estimate la etapa elaborrii Master
Planului i calculate cu acuratete in cadrul Studiului de Fezabilitate.

Bibliografie:
Standardul romnesc SR 1343 1:2006
Standardul romnesc SR 1846 1:2006

Anexe:
SR 1846 1:2006
SR 1846 1:2006

versiunile n limba romn


versiunile n limba englez

10