Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de
contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: licitatii@andnet.ro, Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE


CNADNR SA - Directia Reginala Drumuri Poduri Craiova
Adresa postala: Calea Severinului, nr. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Serv Org si Derulare Achizitii, Tel. +40
251408735, In atentia: Delia Nedelcu, Email: oferte@drdpcv.ro, Fax: +40 251482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE


(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
CNADNR SA - Directia Reginala Drumuri Poduri Craiova
Adresa postala: Calea Severinului, nr. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Serv Org si Derulare Achizitii, Tel. +40
251408735, In atentia: Delia Nedelcu, Email: oferte@drdpcv.ro, Fax: +40 251482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


CNADNR SA - Directia Reginala Drumuri Poduri Craiova
Adresa postala: Calea Severinului, nr. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Punct(e) de contact: Serv Org si Derulare Achizitii, Tel. +40
251408735, In atentia: Delia Nedelcu, Email: oferte@drdpcv.ro, Fax: +40 251482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 1/11

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie marcaje rutiere

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Raza de activitate a DRDP Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Executie marcaje rutiere pe raza de activitate a DRDP Craiova. Pentru realizarea acestor lucrari procentul de cheltuieli diverse si
neprevazute este zero.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233221-4 Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1,020,800.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


2 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
20.000 lei. Pentru determinarea echivalentei de curs leu/alta valuta se are in vedere cursul comunicat de B.N.R. cu 5 zile (cinci zile) inainte
de data limita de depunere a ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a
ofertei, respective 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita: *prin virament bancar
in contul DRDP Craiova deschis la BCR cu numarul: RO26RNCB0134018837240001 LEI. Ordinul de Plata, cu viza bancii emitente, va fi
prezentat in original sau in copie. Este obligatoriu ca ofertantul sa realizeze viramentul bancar in timp util, luand in calcul, daca este cazul, si
durata transferurilor interbancare; * prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
in original. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, sa prevada explicit modul de plata al garantiei, respectiv conditionat sau
neconditionat astfel cum este prevaz la art. 86 alin.4 din HG 925/2006. Garantia de participare se va prezenta intr-un plic sigilat exterior
atasat pachetului ce contine oferta. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate
solicitate in Documentatia de Atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Suma retinuta din garantia de participare
conform art. 278^1 alin. 1 si alin. 2 din cadrul OUG 34/2006 (A) este de 4800,80 lei. IMMurile beneficiaza de reducere 50% facand dovada in
acest sens prin prezentarea Declaratiei pe proprie raspundere conf. Legii nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de
participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 2/11

Fisa de date
10% din valoarea de contract acceptata, in lei fara TVA; Garantia de buna executie se va constitui fie sub forma de instrument de
garantare,original, emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari agreata, fie prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului. In acest ultim caz, Suma initiala care se depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Se vor aplica si toate instructiunile, notificarile si ordinele emise de catre ANRMAP asa cum sunt acestea publicate pe site-ul
www.anrmap.ro - rubrica Legislatie.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 3/11

Fisa de date
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare ofertantii vor prezenta:
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006(Formularul nr. 3 din Sectiunii Formulare a Documentatiei de
Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.
Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a
ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratia privind neincadrarea in
prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. (Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire) semnata de catre
reprezentantul legal al tertului sustinator.
- Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare a Documentatiei
de Atribuire), semnata de catre reprezentantul sau legal.
2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice).
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de
atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a
impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul insotite de traducere autorizata.
Nota 2: Din Certificatele /documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata, mentionam faptul ca in masura in care procedura de
emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe
proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul
nr.509/2011.
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/ profesionala a
ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Declaratie privind nencadrarea n
prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul nr. din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire) semnata de catre
reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai literele a), c1), d) de la art. 181 din OUG nr. OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Nota 6: Certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate doar pentru sediul principal al fiecarui operator economic.
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct
de la autoritatile competente.
b. Operatorii economici care prin certificatele/ documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii
obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al
ANRMAP.
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta
nlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de
origine) n masura n care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.
d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care vor atesta faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in
luna anterioara celei in care este prevazut termenul LIMITA de depunere a ofertelor, sau ulterior in conformitate cu prevederile Ordinului
ANRMAP 509/2011, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al
asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.
- Ofertantul/Ofertantul asociat la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia Certificat de participare la licitatie cu
oferta independenta" (Formularul 2, din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire).
- Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator/Subcontractantul la procedura de achizitie publica are obligatia de a prezenta Declaratia
privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 (Formularul 1, din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire).
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie:
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri n cadrul consiliului de administratie/organ de conducere
sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea inclusiv sau care se
afla n relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu
persoane ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante
ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Ing. Lumezeanu Adrian Director Regional, Ec. Ilie
Doina- Director Economic, Ing. Branaru Stefan Director Adj. Intretinere, Ing. Serban Constantin- Director Adj. Investitii, C.j. Perisoreanu
Maria Sef Dep. Juridic, Ing. Corodescu Ion Sef Birou Siguranta Circulatiei, Ec. Nedelcu Delia - Sef Serviciu Organizare si Derulare
Achizitii, Ing. Berindeie Calin Sef Birou Pregatire Doc. Achizitii, Ec. Dragavei Costel - Sef Comp. CFP.
Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate, atat cu prevederile art. 66 din
OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, autoritatea
contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ofertantul/ofertantul
asociat/subcontractorul/tertul sustinator are relatii cu Antreprenorul (daca este desemnat) de natura sa afecteze impartialitatea
supervizorului/consultantului in derularea contractului (relatii comerciale, membrii in consiliul de administratie/organul de conducere, parti
sociale, parti de interes, actiuni, actionari, actionari persoane fizice) .
Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70
din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude din
procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati,
subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate
de Autoritatea Contractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentatiei de
atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.
Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG
nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta
detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.
Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile art. 46 din OUG nr. 34/2006
cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele fizice sau juridice care participa direct n procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant
asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 4/11

Fisa de date
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte
obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator),
datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare in original/copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Pentru verificarea existentei unui posibil conflict de interese, Subcontractantii/Tertii Sustinatori vor prezenta Certificatul Constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte datele de identificare, actionarii/asociatii, organele de
conducere, administratorii, cotele de participare, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului
include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea
din contract pe care o va/vor realiza.
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct
de la autoritatile competente.
b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul
sustinator).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) ani
In acest sens ofertantul va prezenta: -Formularul nr.6 din
(2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim: 2.000.000 lei.
Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire semnat de
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 6 privind informatiile generale din
catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire. Nota: Pentru
transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anii: 2012, 2011,
2010. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare
afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro
(2012- 1 Euro = 4,4560 Lei; 2011 1 Euro = 4,2379 Lei; 2010 1 Euro =
4,2099 Lei). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro
si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate
pe site-ul: www.bnr.ro .Pentru conversia monedelor nationale care nu sunt
afisate pe site-ul BNR se va folosi cursul mediu pentru anul respectiv
publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/info. NOTA: Informatii privind
indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara cu sprijinul
unui Tert sustinator 1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului
poate fi sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana
respectiva. (Art. 186 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare si respectiv Art.11.1 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare).
2. n cazul n care ofertantul si demonstreaza situatia economica si
financiara invocnd si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. 3. Cerinta
privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura
persoana astfel: (*) - Indiferent daca exista un singur sau mai multi terti
sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de
catre un singur tert sustinator. -In cazul in care ofertantul prezinta oferta
individuala si sustinere, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in
intregime fie de catre un singur tert sustinator, fie de catre ofertant. (*) In
conformitate cu Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al Presedintelui Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind
formularea criteriilor de calificare si selectie.
In acest sens ofertantul va prezenta: -Formularul nr.6 din Sectiunea
"Formulare" a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul
imputernicit al ofertantului.
Cerinta nr. 2. Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010),
inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Ofertantul va prezenta formularele de bilant pe anii 2012, 2011,
2010 astfel cum au fost depuse si inregistrate la organele competente.
In acest sens ofertantul va prezenta: -Formularele de bilant pe anii 2012,
2011, 2010 astfel cum au fost depuse si inregistrate la organele
competente, in copie conforma cu originalul.

In acest sens ofertantul va prezenta: -Formularele de bilant pe


anii 2012, 2011, 2010 astfel cum au fost depuse si inregistrate la
organele competente, in copie conforma cu originalul.

TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului


poate fi sustinuta, pentru ndeplinirea cerintei, si de o alta
persoana,indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si
persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare si respectiv Art.11-1 din H.G. nr. 925/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare) 2 In acest sens se va prezenta
Formularul nr. 7 din Sectiunea - Formulare din cadrul Documentatiei de
Atribuire. Tertul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor art 69^1, art 180 si art.181
lit a)c^1) d).

-Formularul nr.7; -Formularul nr 1- Declaratie privind


neincadrearea la art 69^1; -Formularul nr. 3 - Declaratie privind
eligibilitatea; -Formularul nr 4- Declaratie privind neincadrearea
la art 181 din OUG 34/2006.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 5/11

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1. Lista principalelor lucrari similare executate n ultimii 5 ani


(perioada se va calcula avand in vedere termenul limita de depunere a
ofertelor).In acest sens Declaratie privind lista principalelor lucrari executate
n ultimii 5 ani din Sectiunea Formulare al Documentatiei de Atribuire,
semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Atentie! Anexa la
acest formular va include si contractele similare aflate in derulare.
In acest sens ofertantul va prezenta: -Formularul nr.10 Declaratie privind
lista principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani din Sectiunea Formulare
al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul imputernicit al
ofertantului. Atentie! Anexa la acest formular va include si contractele
similare aflate in derulare.

In acest sens ofertantul va prezenta: -Formularul nr.10


Declaratie privind lista principalelor lucrari executate n ultimii 5
ani din Sectiunea Formulare al Documentatiei de Atribuire,
semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
Atentie! Anexa la acest formular va include si contractele
similare aflate in derulare.

Cerinta nr. 2. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a executat in


ultimii 5 ani (perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc
prezenta procedura) cel putin un contract de executie lucrari similar cu cel
supus prezentei proceduri, respectiv lucrari de executie marcaje rutiere pe
drumurile publice. Plafonul valoric aferent experientei similare este de
minim 1.000.000 lei fara TVA sau echivalent (pentru calcul echivalentei se
va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru
fiecare an in parte). Plafonul valoric minim se realizeaza prin cumularea a
cel mult 2 (doua) contracte de executie lucrari similare.
In acest sens ofertantul va prezenta:
- certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Certificarile
respective vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor
si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale
din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, conform prevederilor art.
188 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 34/2006.
Certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea
cerintelor de calificare sunt documentele emise de Beneficiarul lucrarilor si
anume: Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ Procesele
verbale de receptie partiala a lucrarilor/ Procesele verbale de receptie finala,
din care sa reiasa receptia la sfarsitul executiei lucrarilor sau receptia
partiala a lucrarilor executate precum si toate elementele necesare pentru
confirmarea indeplinirii acestei cerinte. Nota: 1. Certificarile vor fi insotite de
Formularul nr.9 "Declaratie privind experienta similara a ofertantului pentru
lucrari similare in ultimii 5 ani"din Sectiunea Formulare al Documentatiei de
Atribuire, semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Nota 2:
n cazul n care exista incertitudini sau neclaritati n ceea ce priveste
anumite documente prezentate si in masura n care aceste documente nu
pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau
confirmari suplimentare atat de la ofertantul n cauza, cat si de la autoritatile
competente care pot furniza informatii n acest sens. Nota 3 : Informatii
privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica si/sau profesionala
cu sprijinul unui Tert sustinator: Ofertantul va prezenta, daca este cazul,
Formularul nr. 8 din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire.
Informatii privind indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica cu
sprijinul unui Tert sustinator: 1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi
sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent
de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana respectiva.
(Art. 190 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si
respectiv Art.111 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare) 2. n cazul n care ofertantul si demonstreaza capacitatea
tehnica invocnd si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se
va prezenta Angajamentul ferm privind Capacitatea tehnica (Formularul nr.
8 din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice
invocate.

In acest sens ofertantul va prezenta: - certificari de buna


executie pentru cele mai importante lucrari. Certificarile
respective vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt
autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si
locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au
fost duse la bun sfarsit, conform prevederilor art. 188 alin. (3) lit.
a) din OUG nr. 34/2006.
Certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma
indeplinirea cerintelor de calificare sunt documentele emise de
Beneficiarul lucrarilor si anume: Procesele verbale de receptie la
terminarea lucrarilor/ Procesele verbale de receptie partiala a
lucrarilor/ Procesele verbale de receptie finala, din care sa reiasa
receptia la sfarsitul executiei lucrarilor sau receptia partiala a
lucrarilor executate precum si toate elementele necesare pentru
confirmarea indeplinirii acestei cerinte. Nota: 1. Certificarile vor
fi insotite de Formularul nr.9 "Declaratie privind experienta
similara a ofertantului pentru lucrari similare in ultimii 5 ani"din
Sectiunea Formulare al Documentatiei de Atribuire, semnat de
catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Nota 2: n cazul
n care exista incertitudini sau neclaritati n ceea ce priveste
anumite documente prezentate si in masura n care aceste
documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate
sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat
de la ofertantul n cauza, cat si de la autoritatile competente care
pot furniza informatii n acest sens. Nota 3 : Informatii privind
indeplinirea criteriului privind capacitatea tehnica si/sau
profesionala cu sprijinul unui Tert sustinator: Ofertantul va
prezenta, daca este cazul, Formularul nr. 8 din Sectiunea
Formulare a Documentatiei de Atribuire.

Continuare Cerinta 2. 3. Cerinta nr. 2, va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana astfel: (*) - Indiferent daca exista un singur sau mai multi
terti sustinatori, cerinta nr. 2 va fi indeplinita in intregime de catre un singur
tert sustinator. - In cazul in care ofertantul prezinta oferta individuala si
sustinere, cerinta nr. 2 va fi indeplinita in intregime fie de catre un singur tert
sustinator, fie de catre ofertant. (*) In conformitate cu Ordinul nr. 509 al
ANRMAP.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 6/11

Fisa de date
Cerinta nr. 3. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are in dotare
urmatoarele utilaje, instalatii, echipamentele tehnice minime necesare
pentru derularea contractului: I. Trusa completa de lucru pentru executia de
marcaje longitudinale compusa din: 1) autospeciala multifunctionala dotata
cu perii sau instalatii de spalare specifice pentru curatarea suprafetei de
lucru (partii carosabile) pe care se aplica marcajul rutier min 1 buc; 2)
masina de marcaj pentru aplicarea marcajelor min 1 buc;
3) remorca pentru transportul masinii de marcaj - min 1 buc; 4) masina de
insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare - min 1 buc;
5) trusa dotata cu termometru, higrometru si pieptene- min 1 buc; 6)
indicatoare rutiere (fig. U 40 Marcaje rutiere, conform SR 1848/1:2011)min 2 buc; 7) panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda
electronica (fig. U41 Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand
conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii
min 2 buc; II. Trusa completa de lucru pentru executia de marcaje
transversale si diverse compusa din: 1) masina de marcaj pentru aplicarea
marcajelor min 1 buc; 2) masina de insotire si transport - min 1 buc; 3)
panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41
Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand conform SR
1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii min 2 buc;
In acest sens, ofertantul va prezenta: - Formularul nr. 11- Declaratie
referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate
dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului de lucrari. - Anexa la formularul nr 11 Lista privind utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari DOCUMENTE din care sa rezulte forma de detinere a acestora (in
proprietate/in chirie/angajament de punere la dispozitie).

In acest sens, ofertantul va prezenta: - Formularul nr. 11Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. - Anexa la
formularul nr 11 Lista privind utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de
lucrari - DOCUMENTE din care sa rezulte forma de detinere a
acestora (in proprietate/in chirie/angajament de punere la
dispozitie).

Cerinta nr.4: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de persoanele


de specialitate necesare pentru indeplinirea contractului conform
prevederilor caietului de sarcini. In acest sens ofertantul va prezenta: Lista
personalului cheie din Sectiunea Formulare din Documentatia de
Atribuire, semnata in original de catre ofertant;

In acest sens ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 13 -,, Lista


personalului cheie din Sectiunea Formulare din
Documentatia de Atribuire, semnata in original de catre ofertant;

Continuare cerinta nr.4: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de


persoanele de specialitate minime necesare pentru indeplinirea contractului,
conform cerintelor caietului de sarcini, si anume:
1). conducator tehnic pentru coordonarea activitatii de aplicare a marcajelor
rutiere, specializarea - inginer Drumuri si Poduri- minim 1 persoana. Pentru
aceasta persoana se vor prezenta urmatoarele documente: diploma de
inginer specializarea Drumuri si Poduri- in copie lizibila conforma cu
originalul, declaratia de disponibilitate, documente din care sa rezulte datele
sale de identificare - in copie lizibila conforma cu originalul;
2). mecanic deservent si ajutor- minim 2 echipe (cate o echipa pentru
fiecare trusa). Pentru aceste persoane se vor prezenta documente din care
sa rezulte datele sale de identificare - in copie lizibila conforma cu originalul;
3). muncitori pentru pozare - ridicare a conurilor de semnalizare si
aprovizionarea masinii de marcaj cu produsele de marcare- minim 8
persoane (minim 5 lucratori pentru esalonul de lucru pentru marcaje
longitudinale si respectiv minim 3 lucratori pentru esalonul de lucru pentru
marcaje transversale si diverse). Pentru aceste persoane se vor prezenta
documente din care sa rezulte datele sale de identificare - in copie lizibila
conforma cu originalul;
In acest sens ofertantul va prezenta: a) Curriculum Vitae pentru personalul
responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat in
Sectiunea. Formulare din Documentatia de Atribuire semnat de catre
expertul propus. b)Documente -suport care atesta exp specif: fisa
post/contract de munca/recomandare sau orice alte doc similare- in copie
conforma cu originalul; c) Declaratie de disponibilitate pentru personalul
responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat in
Sectiunea. Formulare din Documentatia de Atribuire semnat in original de
catre expertul propus; d) Copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul,
dupa diplomele obtinute /atestatelor / autorizarilor mentionate n Curriculum
Vitae.

In acest sens ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 14


Curriculum Vitae pentru personalul responsabil de indeplinirea
contractului conform modelului prezentat in Sectiunea.
Formulare din Documentatia de Atribuire semnat de catre
expertul propus. b)Documente -suport care atesta exp specif:
fisa post/contract de munca/recomandare sau orice alte doc
similare- in copie conforma cu originalul; c) Formularul nr. 15
Declaratie de disponibilitate pentru personalul responsabil de
indeplinirea contractului conform modelului prezentat in
Sectiunea. Formulare din Documentatia de Atribuire semnat in
original de catre expertul propus; d) Copie lizibila cu
mentiunea ,,conform cu originalul, dupa diplomele
obtinute /atestatelor / autorizarilor mentionate n Curriculum
Vitae.

Cerinta nr. 5 Informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat


si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani (2012,2011,2010). In acest sens
ofertantul va prezenta Declaratie privind efectivul mediu anual al
personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani
(2012,2011,2010) din Sectiunea Formulare din Documentatia de
Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;

In acest sens ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12


Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat
si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani (2012,2011,2010)
din Sectiunea Formulare din Documentatia de Atribuire,
semnate in original de catre expertul propus;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 7/11

Fisa de date
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII Declaratie privind
partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si
specializarea acestora n cazul n care ofertantul va subcontracta o parte
din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile
din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l
realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
ATENTIE! a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru
ncheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor
ncheiate ntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie n concordanta cu oferta si se vor
constitui n anexe la contractul de achizitie publica. b) Raspunderea
contractantului n ceea ce priveste modul de ndeplinire a contractului de
achizitie publica nu este diminuata n cazul n care o parte/parti din contract
sunt ndeplinite de subcontractanti. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 16
si anexa aferenta acestuia din Sectiunea Formulare a Documentatiei de
Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al
ofertantului. Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 1 din
Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta
faptul ca acesta nu are drept membri n cadrul consiliului de
administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari
ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al
patrulea inclusiv sau care se afla n relatii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie n cadrul
autoritatii contractante.

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 16 si anexa aferenta


acestuia din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire,
stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al
ofertantului. Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 1
din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire prin care
se atesta faptul ca acesta nu are drept membri n cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea inclusiv
sau care se afla n relatii comerciale, astfel cum sunt acestea
prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie
n cadrul autoritatii contractante.

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Mai multi operatori economici au


dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi
obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantul va
prezenta urmatoarele: a. Formularul nr. 17 Informatii privind asocierea din
Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire semnat de catre
reprezentantul imputernicit al ofertantului. b. Formularul nr. 18 Acordul de
Asociere din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire semnat
de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii. Nota 1: In cazul in care
oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului
asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din
OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantul va prezenta urmatoarele: a. Formularul nr. 17


Informatii privind asocierea din Sectiunea Formulare a
Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul
imputernicit al ofertantului. b. Formularul nr. 18 Acordul de
Asociere din Sectiunea Formulare a Documentatiei de
Atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor
asocierii. Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata
castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi
legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG
nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului


poate fi sustinuta, pentru ndeplinirea cerintei, si de o alta
persoana,indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si
persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare si respectiv Art.11-1 din H.G. nr. 925/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare). Tertul nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art 69^1, art 180 si art.181 lit a)c^1) d). In acest sens se va prezenta: Formularul nr.8; -Formularul nr 1- Declaratie privind neincadrearea la art
69^1; -Formularul nr. 3 - Declaratie privind eligibilitatea; -Formularul nr 4Declaratie privind neincadrearea la art 181 din OUG 34/2006.

In acest sens se va prezenta: -Formularul nr.8; -Formularul nr 1Declaratie privind neincadrearea la art 69^1; -Formularul nr. 3 Declaratie privind eligibilitatea; -Formularul nr 4- Declaratie
privind neincadrearea la art 181 din OUG 34/2006.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1.Certificat ISO 9001 sau echivalent

Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent. Certificatul va


fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul,
in termen de valabilitate. Nota 1: Daca un grup de operatori
economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza
individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza. Nota 2: Documentele solicitate
trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota
3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate
fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul
sustinator). Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu
detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta
poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii.

Cerinta nr. 2.Certificat ISO 14001 sau echivalent

Se va prezenta certificat ISO 14001 sau echivalent. Certificatul


va fi prezentat in copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul, in termen de valabilitate. Nota 1: Daca un grup de
operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se
demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte,
pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nota 2:
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de
depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO
14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei
alte persoane (tertul sustinator). Nota 4: In cazul in care
operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum
este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi,
in masura in care probele/dovezile prezentate confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 8/11

Fisa de date
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in Caietul de Sarcini
din Documentatia de Atribuire. Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele capitole, raportate la obiectul contractului si
anume: 1. Programul calitatii; 2. Managementul de proiect; 3. Plan de Management al Mediului; 4. Plan de Management al Traficului, astfel
incat informatiile prezentate sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini, a
solutiilor folosite precum si faptul ca aceste informatii prezentate de catre fiecare ofertant sa fie complete. Ofertantul are obligatia sa
respecte, pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari si servicii, regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a
muncii, care sunt in vigoare la nivel national. Ofertantul are obligatia sa precizeze printr-o declaratie pe proprie raspundere faptul ca la
elaborarea acesteia a respectat obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform legislatiei in vigoare. Informatii
privind legislatia cu privire la conditiile de munca si protectia muncii se regasesc pe site-ul www.mmuncii.ro. Nota: Modificari ale propunerii
tehnice se accepta in masura in care acestea: - a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma sau erorilor matematice; - b) reprezinta
corectari ale unor abateri tehnica minore, iar o eventuala modificare a pretului, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea
clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire. Prevederile art. 79 alin (3) din cadrul HG 925/2006 ci modificarile si
completarile ulterioare raman aplicabile.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 9/11

Fisa de date
Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata n Lei si echivalentul in euro (valorile fiind exprimate cu doua zecimale) si va include:
Formularul nr. 25 Formular de depunere a Propunerii Financiare din Sectiunea Formulare al Documentatiei de atribuire, impreuna cu: a)
Declaratia(iile) ofertantului semnate si stampilate de fiecare membru al asocierii participant la oferta (Formatul declaratiei la care se face
referire se prezinta la punctul 5 din Formularul nr. 25 Formular de depunere a ofertei din Capitolul Formulare, al Documentatiei de
atribuire; b) Anexa B - DECLARATIA(IILE) OFERTANTULUI CONFORM ART. 692 alin (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificari si completari
ulterioare; 1). Listele de cantitati aferente executiei lucrarilor, respectiv Anexa 7 Lucrari de marcaje rutiere din cadrul caietului de sarcini;
2). Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale; 3). Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru; 4).Lista cuprinzand consumurile
de ore de functionare a utilajelor de constructii; 5). Lista cuprinzand consumurile privind transporturile. Comisia de evaluare are dreptul de a
corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori/vicii,
oferta sa va fi considerata neconforma. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar
si pretul total, trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator; b) daca exista o discrepanta intre litere si
cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator. Viciile de forma
reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de
continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau
de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. 4) Declaratia
(iile) ofertantului din cuprinsul Formularului nr. 25 Formular de depunere a Propunerii Financiare va fi semnata pentru persoanele
juridice/fizice romane si straine de catre reprezentantul legal al operatorului economic. In cazul unei asocieri, Declaratia (iile) ofertantului
din cuprinsul Formularului nr. 25 Formular de depunere a propunerii financiare va fi completat de fiecare asociat si va fi semnat de catre
reprezentantul sau legal; Se va avea in vedere: 1 euro =4,40 lei ( curs mediu). d). Contract cadru prezentat in Documentatia de atribuire,
semnat si stampilat de catre ofertant, in cazul insusirii prevederilor contractuale. In cazul in care ofertantul nu isi insuseste toate prevederile
contractuale, el va prezenta o anexa la contract cu eventualele modificari dorite la clauzele specifice astfel incat comisia de evaluare sa
poata analiza daca respectivele modificari se incadreaza sau nu in prevederile art. 36 alin (2) lit. b) din cadrul HG 925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Documentele de calificare si oferta vor fi depuse la sediul DRDP Craiova, la Registratura, insotite de urmatoarele: - Scrisoare de inaintare
(Formularul 20); - Imputernicire (Formularul 21) insotita de copia C.I. a persoanei imputernicite. Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa
actul de identitate al imputernicitului. Numarul de exemplare al ofertei: 1 (unu) original si 1(unu) copie. Dovada constituirii garantiei de
participare se va prezenta obligatoriu la vedere (pe plic, anexata la scrisoarea de ianintare) si va fi prezentata cel mai tarziu data si ora
stabilite pentru deschiderea ofertelor. In caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila conform art. 36, alin. (1) lit a) din HG 925/2006, cu
completarile si modificarile ulterioare. In cazul IMM-urilor se va prezenta si Declaratia privind IMM,conform Legii 346/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare in acelasi plic exterior. Documentele vor fi tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, numerotate si semnate pe
fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati desemnat/desemnati sa angajeze ofertantul in cadrul procedurii de
atribuire. Langa semnatura se va mentiona in mod clarnumele si prenumele semnatarului. Se va anexa obligatoriu un opis cu documentele
prezentate. In cazul documentelor emise de institutii/organisme abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si
parafate conform prevederilor legale. Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara
a fi deschisa in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerile tehnice, propunerile financiare si documentele de
calificare se vor introduce in plicuri distincte marcate corespunzator, iar acestea la randul lor intr-un plic exterior. Plicul exterior va contine
plicurile mai sus-mentionate, marcate astfel: - DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL - DOCUMENTE DE CALIFICARE COPIE -
PROPUNEREA TEHNICA ORIGINAL - PROPUNEREA TEHNICA COPIE - PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL - PROPUNERE
FINANCIARA COPIE Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa CNADNR SA prin DRDP Craiova si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE
INAINTE DE DATA DE .................., ora ........... Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la aliniatul anterior, autoritatea
contractanta nu isi asuma responsabilitatea pentru ratacirea ofertei. Pe plic se va mentiona denumirea procedurii pentru care se depune
oferta.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 10/11

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie
publica se va solicita ofertantilor, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a
carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a rezultatului procedurii, conform prevederilor art. 2562 alin (1) lit b) din cadrul OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala Drumuri Poduri Craiova Departamentul Juridic
Adresa postala: Calea Severinului, nr. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Tel. +40 251408723, Email: jurist@drdpcv.ro, Fax: +40
251482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2013 14:44

Pagina 11/11