Sunteți pe pagina 1din 27

1.

Obligatiunile pot fi emise de catre:


a)

societatile cu raspundere limitata;

b)

societatile in comandita simpla;

c)

regiile autonome;

d)

comerciantii-persoane fizice;

e)

societatile pe actiuni.

2. in societatile de persoane, aportul la capitalul social poate sa constea:


a)

numai in bunuri in natura;

b)

numai in creante;

c)

in industrie;

d)

numai in sume de bani;

e)

in sume de bani, natura si creante.

3. Au o valoare nominala minima, prevazuta de lege, de 100.000 lei:


a)

actiunile emise de societatile pe actiuni;

b)

obligatiunile emise de societatile pe actiuni

c)

partile sociale ale asociatilor in societatile cu raspundere limitata;

d)

partile sociale ale asociatilor in societatile in nume colectiv

e)

partile sociale ale asociatilor in societatile in comandita simpla

4. pot avea cel mult 50 de asociati:


a)

societatile pe actiuni;

b)

societatile cu raspundere limitata;

c)

societatile in comandita pe actiuni;

d)

societatile in nume colectiv

e)

societatile in comandita simpla.

5. asociatii pot lua din casa societatii sume de bani pentru trebuinte proprii, daca s-a prevazut in
actul constitutiv, in cazul:
a)

societatile cu raspundere limitata

b)

societatile in nume colectiv

c)

societati in comandita simpla

d)

societati pe actiuni

e)

societati in comandita pe actiuni.

6. asociatii comanditati pot aduce la capitalul social:


a)

numai lichiditati

b)

numai bunuri in natura;

c)

lichiditati, bunuri in natura si creante;

d)

numai creante

e)

industrie sau munca

7. legea nu stabileste un capital minim in cazul:


a)

societatii pe actiuni

b)

societatii cu raspundere limitata

c)

societatii in nume colectiv

d)

societatii cu raspundere limitata cu unic asociat

e)

societatii in comnadita pe actiuni

8. nu sunt titluri negociabile:


a)

actiunile nominative

b)

actiunile la purtator

c)

obligatiunile materializate

d)

obligatiunile dematerializate

e)

partile sociale.

9. asociatii comanditati raspund pentru obligatiile societatii:


a)

solidar si nelimitat;

b)

numai solidar;

c)

numai nelimitat;

d)

in mod individual;

e)

in mod colectiv cu ceilalti asociati.

10. capacitatea unui fond de comert de a atrage clientela reprezinta:


a)

un drept nepatrimonial al comerciantului;

b)

clientela;

c)

nu are legatura cu comerciantul;

d)

un bun corporal al comerciantului;

e)

vadul comercial

11. au personalitate juridica:


a)

sucursalele;

b)

filialele;

c)

punctul de lucru

d)

birourile

e)

reprezentantele

12. administrarea societatilor in nume colectiv se realizeaza:


a)

numai de asociati;

b)

numai de catre terte persoane;

c)

de asociati , dar si de neasociati

d)

numai de asociatii fondatori

e)

numai de asociatii care au aporturi in natura

13. o societate comerciala poate fi declarata in stare de faliment, daca se afla intr-una dintre
urmatoarele situatii:
a)

incapacitate de plata;

b)

insolvabiliate;

c)

compensare a datoriilor

d)

refuz intemeiat de plata

e)

detine credite sau amanari de plata a datoriilor.

14. pot fi administratori in societatea in comandita simpla:


a)

numai asociatii comanditati;

b)

numai neasociatii;

c)

asociatii comanditari si comanditati;

d)

asociatii comanditari si comanditati si tertele persoane;

e)

asociatii comanditari.

15. numarul minim de asociati necesar pentru constituirea unei societati in nume colectiv este:
a)

1;

b)

2;

c)

50;

d)

100;

e)

75

16. raspund solidar si nelimitat fata de tertele persoane, pentru neindeplinirea formalitatilor
legale de constituire a societatii pe actiuni:

a)

fondatorii;

b)

primii administratori;

c)

cenzorii;

d)

directorii executivi ai societatii;

e)

numai persoanele care au semnat actul constitutiv al societatii

17. cererile introductive privind declansarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului


pot fi formulate:
a)

numai de catre creditori;

b)

numai de catre debitorul aflat in incapacitate de plata;

c)

numai de Camera de Comert si Industrie;

d)

de catre creditorii si de Camera de Comert si Industrie;

e)

de creditori, debitorii si de Camera de Comert si Industrie.

18. marca de produs "coca-cola", adusa ca aport la capitalul social, reprezinta:


a)

aport in creante;

b)

aport in lichiditati;

c)

aport in natura de bun corporal;

d)

aport in natura de bun incorporal;

e)

aport in industrie.

19. la constituirea societatii pe actiuni prin subscritie publica, orice acceptant se poate retrage
anuntand pe fondatori, daca evaluarea aporturilor in natura stabilita de experti este inferioara
aceleia aratata de fondatori cu:
a)

30%;

b)

50%

c)

20%

d)

60%

e)

40%.

20. clientela este:


a)

bun corporal al fondului de comert

b)

bun incorporal al fondului de comert;

c)

un drept de creanta

d)

un drept real

e)

un bun frugifer.

21. planul de reorganizare judiciara a activitatii debitorului, potrivit Legii nr. 64/1995, modificata
si completata prin Legea nr. 99/1999, se admite de catre:
a)

camera de Comert si Industrie;

b)

creditorii care reprezinta cel putin 50% din valoarea creantelor;

c)

Comitetul creditorilor;

d)

Judecatorul sindic;

e)

Tribunal.

22. Daca nu s-a prevazut altfel prin contractul de societate si statut sau act constitutiv unic,
actiunile sunt:
a)

nominative;

b)

nevotante;

c)

nominative cu divident prioritar

d)

la purtator;

e)

privilegiate.

23. in momentul constituirii, aportul la capitalul social al societatilor bancare poate sa constea in:
a)

numai bunuri in natura;

b)

numai sume de bani;

c)

sume de bani, creante si bunuri in natura;

d)

creante si sume de bani;

e)

industrie( munca) si creante.

24. legea societatilor comerciale prevede ca administratorii sa depuna inainte de intrarea in


functie o garantie, in cazul:
a)

societatii in numa colectiv;

b)

societatii in comandita simpla

c)

societatii pe actiuni;

d)

societatii cu raspundere limitata;

e)

societatii civile.

25. firma deosebeste :


a)

un comerciant de alt comerciant;

b)

un comert de alt comert

c)

un produs de alt produs

d)

un serviciu de alt serviciu

e)

un desen industrial de un alt desen industrial

26. dobanzile obtinute de titularii de obligatiuni sunt:


a)

fructe civile;

b)

fructe industriale;

c)

fructe naturale

d)

producte

e)

produse

27. excluderea unui asociat nu se poate prevedea in actul constitutiv al:


a)

societatii in nume colectiv;

b)

societatii civile

c)

societatii in comandita simpla;

d)

societatii cu raspundere limitata

e)

societatii pe actiuni.

28. prospectul de emisiune de actiuni, necesar la constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie
publica, se autorizeaza de catre:
a)

instanta de judecata;

b)

judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului

c)

camera de Comert si Industrie teritoriala

d)

Presedintele tribunalului judetean

e)

Presedintele tribunalului Municipiului Bucuresti.

29. fondatorii , reprezentatntii si alte persoane care au lucrat in numele unei societati in curs de
constituire raspund fata de terti:
a)
b)

individual, pentru actele juridice incheiate cu tertii, in contul societatii;


limitat, in raport de valoarea aportului cu care au contribuit la constituirea capitaluilui
social al societatii

c)

numai pentru faptele penale;

d)

solidar si nelimitat

e)

indirect si individual

30. aporturile in numerar sunt obligatorii:


a)

numai in cazul societatii cu raspundere limitata;

b)

numai in cazul societatii pe actiuni;

c)

numai in cazul societatii in comandita pe actiuni

d)

numai in cazul societatii in nume colectiv

e)

la constituirea oricarei forme de societate comerciala

31. titularul de obligatiuni are dreptul sa incaseze de la societatea emitenta:


a)

redevente;

b)

dividente

c)

dobanzi

d)

bonificatii

e)

dividente si bonificatii.

32. prospectul de emisiune de actiuni se intocmeste:


a)

la constituirea unei societati cu raspundere limitata;

b)

la constituirea unei soc. , prin subscriptie publica;

c)

la constituirea unei soc. In nume colectiv

d)

la constituirea unei soc. In comandita simpla;

e)

la constituirea unei soc. Pe actiuni prin subscriptie simultana.

33. hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social trebuie adusa la indeplinire in
termen de:
a)

6 luni de la data adoptarii;

b)

1 an de la data adoptarii

c)

3 ani de la data adoptarii

d)

5 ani de la data adoptarii

e)

1 an si 6 luni de la data adoptarii

34. la autentificarea actului constitutiv al unei societati comerciale este obligatoriu a se prezenta
si :
a)

docada publicarii in Monitorul Oficial;

b)

numarul de inmatriculare la Registrul Comertului;

c)

dovada privind disponibilitatea firmei si emblemei

d)

toate avizele sau acte autorizate cerute, in functie de obiectul de activitate

e)

dovada efectuarii varsamintelor.

35. societatea comerciala inceteaza ca entitate juridica in momentul in care:


a)

soc. Comerciala se afla intr-una din situatiile de fapt, prevazute de legiuitor ca fiind caz
de dizolvare;

b)

societatea comerciala se afla in curs de lichidare juridica, ca urmare a starii de falimet

c)

societatea comerciala depune la Oficiul Registrului Comertului un proect de fuziune cu


o alta/alte soc. Comerciale

d)

lichidatorii intocmesc bilantul contabil final;

e)

judecatorul delegat dispune radierea societatii din Registrul Comertului.

36. directorii executivi ai unei societati comerciale sunt:


a)

membrii ai consiliului de administratie al societatilor comerciale;

b)

membri ai comitetului de directie

c)

salariati( angajati) ai societatii comerciale

d)

obligatoriu, membrii ai comisiei de cenzori

e)

obligatporiu persoane cu pregatire economica

37. la constituirea unei S.A prin subscriptie publica, aportul in natura la capitalul social varsat
trebuie sa reprezinte:
a)

30%

b)

40%

c)

50%

d)

60%

e)

100%

38. emblema este:


a)

element incorporal al fondului de comert

b)

element corporal al fondului de comert

c)

drept nepatrimonial

d)

bun imobil prin determinarea legii

e)

lucru.

39. nu se poate constitui cu capital integral strain:


a)

societatile bancare

b)

societatile de asigurare

c)

societatile de ntermedieri de valori mobiliare

d)

societatile straine

e)

regiile autonome

40. firma este:


a)

element corporal al fondului de comert

b)

element incorporal al fondului de comert

c)

un bun fungibil

d)

un bun consumtibil

e)

un bun frugufer

41. S.A poate emite obligatiuni pentru o suma care sa nu depaseasca:


a)

50% din capitalul social

b)

75% din capitalul social subscris

c)

75% din capitalul social varsat

d)

30% din capitalul social subscris

e)

30% din capitalul social varsat

42. emblema unei societati comerciale pe actiuni se poate instraina:

a)

independent de fondul de comert

b)

numai impreuna cu fondul de comert

c)

prin dizolvarea societatii

d)

prin lichidarea societatii

e)

nu poate fi instrainata

43. pot beneficia de o cota de cel mult 6 % din beneficiul net corespunzator capitalului initial,
timp de cel mult 5 ani de la constituire:
a)

fondatorii persoane fizice si juridice

b)

fondatorii persoane fizice;

c)

fondatorii persoane juridice

d)

membrii primei comisii de cenzori.

44. asociatii care reprezinta cel putin din capitalul social vor putea cere convocarea adunarii
generale in cazul:
a)

societatii in nume colectiv

b)

societatii cu raspundere limitata

c)

societatii cu comandita simpla

d)

S.A,.

e)

Societatii in comandita pe actiuni

45. in cazul societatii comerciale constituite perin subscriptie publica, capitalul social subscris
trebuie varsat, in intregime, in termen de :
a)

3 luni

b)

9 luni

c)

12 luni

d)

1 an si 6 luni

e)

3 ani

46. in cazul fuziunii prin absorbtie, aceasta produce efecte din mementul:
a)

aprobarii proiectului de fuziune de catre adunarea generala;

b)

publicarii proiectului de fuziune in Monitorul Oficial;

c)

autentificarea actului aditional de modificare a actului constitutiv al societatii


absorbante;

d)

inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al


societatii absorbante;

e)

inregistrarii fiscale a majorarii capitalului social al societatii absorbante

47. se transmit prin simpla predare a inscrisului care poarta denumirea de actiuni:
a)

actiunile nominative materializate

b)

actiunile nominative dematerializate

c)

actiunile la purtator

d)

actiunile nominative materializate si dematerializate

e)

actiunile nominative cu divident prioritar

48. reprezinta element de identificare a produselor unui comerciant:


a)

emlema

b)

firma

c)

marca de fabrica sau de comert

d)

desenele si denumirile de origine

e)

clientela comerciantului

49. se poate constitui cu unic asociat:


a)

societatea in nume colectiv

b)

societatea civila pe actiuni

c)

societatea pe actiuni

d)

societatea in comandita pe actiuni

e)

societatea cu raspundere limitata

50. dreptul la actiunea de regularizare in contra unei societati comerciale care s-a constituit cu
incalcarea cerintelor legale se prescrie:
a)

in termen de 30 de zile din momentul in care oricare dintre persoanele interesate puteau
cere tribunalului sa oblige societatea sa-si regularizeze cerintele legale incalcate;

b)

in termen de 5 zile de la data observarii nerespectarii conditiilor prevazute de lege;

c)

in termen de 3 luni din momentul observarii incalcarii cerintelor legale de constituire;

d)

in termen de 1 an din momentul constatarii incalcarii cerintelor legale de constituire,


constatare facuta de oricare dintre persoanele interesate;

e)

in termen de 6 luni din momentul in care judecatorul delegat de la oficiul Registrului


Comertului a sesizat neregularitatea constituirii.

51. prestatiile periodice in natura ale asociatului in SRL, sunt considerate:


a)

aport in natura la capitalul social

b)

aport in industrie la capitalul social

c)

nu reprezinta aport la capitalul social

d)

aport in creante

e)

aport in bunuri incorporale

52. hotararile privind modificarea actelor constitutive se iau cu votul tuturor asocialior in cazul:
a)

societatii in nume colectiv

b)

societatii in comandita simpla

c)

societatii pe actiuni

d)

societatii in comandita pe actiuni

e)

societatii cu raspundere limitata

53.se inmatriculeaza la Registrul Comertului:


a)

arhitectii

b)

avocatii

c)

notarii

d)

experti contabili

e)

comerciantii- persoane fizice

54. trebuie sa existe comisie de cenzori in cazul:


a)

societatii in nume colectiv

b)

societatii in comandita simpla

c)

societatii cu raspundere limitata cu un singur asociat

d)

societatii cu raspundere limitata cu 10 asociati

e)

societatii pe actiuni.

55. adunarea constitutiva a unei societatii pe actiuni numeste unul sau mai multi experti care-si
vor da avizul asupra evaluarilor, numai in cazul existentei:
a)

aporturilor in natura

b)

avanatjelor rezervate fondatorilor

c)

operatiunilor inscheiate de fondatori in contul societatii

d)

aporturile in creante

e)

aporturile in natura, avantajele rezervate fondatorilor operatiunilor incheiate de


fondatori in contul societatii si pe care urmeaza sa le ia asupra sa

56. raspund numai in limita aportului la capitalul social:


a)

asociatii in societatile cu raspunderer limitata

b)

asociatii in societatile in nume colectiv

c)

asociatii comanditati in societatile in comandita simpla

d)

asociatii comanditati in societatile in comandita pe actiuni

e)

asociatii in socieatile civile

57. adunarea constitutiva poate numi experti, pentru avizarea evaluarii aporturilor in natura,
persoane care:
a)
b)

primesc sub orice forma un salariu sau o remuneratie de la fondator, indeplinesc alte
calitati decat acelea de expert
sunt sotii fondatorilor sau ai celor care au varsat aporturi in natura

c)

sunt afini pana la gradul IV inclusiv cu fondatorii sau cu cei care au varsat aporturi in
natura

d)

sunt rude pana la gradul IV inclusiv cu fondatorii sau cu cei care au varsat aporturi in
natura

e)

au capacitate de exercitiu deplina si nu sunt rude sau afini pana la gradul IV inclusiv,
ori soti sau remunerati su orice forma ai fondatorilor sau ai celor care au varsat aporturi in
natura.

58. in legatura cu dreptul comercial este corecta urmatoarea afirmatie:


a)

dreptul comercial este o ramura de drept public

b)

dreprul comercial este o ramura de drept privat

c)

dreptul comercial este o ramura a dreptului administrativ

d)

dreptul comerciale este o ramura a dreptului civil

e)

dreptul comercial este o ramura a dreptului procesual civil

59. dreptul la actiunea de restituire a dividentelor cuvenite asociatilor se prescrie in termen de ;


a)

1 an de la data distribuirii lor

b)

6 luni de la data distribuirii lor

c)

3 ani de la data distribuirii lor

d)

4 ani de la data distribuirii lor

e)

5 ani de la data distribuirii lor

60. planul de reorganizare judiciara sau de lichidare a unor bunuri din patrimoniul debitorului
trebuie propus in termen de :
a)

30 de zile de la data deschiderii procedurii;

b)

60 de zile de la data deschiderii procedurii

c)

90 de zile de la data deschiderii procedurii

d)

15 de zile de la data deschiderii procedurii

e)

45 de zile de la data deschiderii procedurii

61. 3 este necesar avizul prealabil al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare in cazul constiturii
unei:
a)

SRL

b)

SA prin subscriptie simultana

c)

SA prin subsciptie publica

d)

Societati in nume colectiv

e)

Societati in comandita simpla

62. Judecatorul sindic dispune inlocuirea unuia sau mai multor conducatori ai debitorului, la
cererea:
a)

Camerei de Comert si Industrie

b)

Lichidatorului

c)

Numai a administratorului

d)

Numai a creditorului

e)

Administratorului comitetului creditorilor din oficiu

63. codul Comercial roman reglementeaza


a)

numai acte juridice de comert

b)

numai fapte juridice( stricto senso) propriu-zise

c)

fapte de comert in sens larg

d)

numai evenimentele de a caror producere legea leaga efecte juridice

e)

numai actiunile ilicite de a caror producere legea leaga efecte juridice

64. evaluarea aportului in natura la un SRL cu un singur asociat se face de catre:


a)

asociatul unic

b)

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

c)

De unul sau mai multi experti

d)

Nu este necesara evaluarea

e)

Tribunal

65. cererea formulata de creditori prin care se solicita ridicarea drepturilor debitorului de a-si mai
conduce activitatea se judeca de catre:
a)

tribunal

b)

judecatorul sindic

c)

administrator

d)

de camera de comert si inductrie

e)

comitetul creditorilor

66.se constituie numai prin statut:


a)

societatea in comadita pe actiuni

b)

societatea in comadita simpla

c)

SRL cu unic asociat

d)

SRL

e)

S .A.

67. nu are obligatoriu personalitate juridica


a)

societatea civila

b)

societatea in nume colectiv

c)

societatea pe actiuni

d)

societatea in comandita simpla

e)

societatea cu raspundere limitata

68. Fondul de comert adus de un asociat ca aport la capitalul social reprezinta:


a)

aport in natura de bunuri corporale

b)

aport in natura de bun incorporal

c)

aport in creante

d)

aport in lichiditati

e)

nu poate reprezenta aport la capitalul social

69. marca de produs se instraineaza:


a)

numai o data cu fondul de comert

b)

independent de fondul de comert

c)

o data cu emblema

d)

nu poate fi instrainata

e)

o data cu magazinul

70. societatile comerciale dobandesc personalitate juridica:


a)

din momentul obtinerii codului fiscal

b)

din momentul autentificarii actelor constitutive

c)

din momentul autorizarii constituirii de catre judecatorul delegat la Oficiul Registrului


Comertului

d)

din momentul publicarii in Monitorul Oficial a hotararii irevocabile de autorizare a


constituirii

e)

din momentul inmatricularii in Registrul Comertului

71. in porcedura falimentului , lichidatorul este desemnat de :


a)

tribunal

b)

judecatorul sindic

c)

Camera de Comert si Industrie

d)

Comitetul creditorilor

e)

Adunarea creditorilor

72. raspund solidar si nelimitat:


a)

asociatii comanditari, in societatea in comandita simpla

b)

asociatii comanditari, in societatea in comandita pe actiuni

c)

asociatii, in societatea cu raspundere limitata

d)

asociatii, in societatea in nume colectiv

e)

actionarii, in societatea pe actiuni

73. societatile pe actiuni se constituie cu un capital minim in valoare de:


a)

2.000.000 lei

b)

10.000.000 lei

c)

20.000.000 lei

d)

25.000.000 lei

e)

50.000.000 lei

74. legea numarul 31/1990, republicata prevede ca trebuie sa aiba valoare minima de 100.000 lei
a)

actiunile nominative

b)

actiunile privilegiate

c)

partile sociale

d)

obligatiunile

e)

actiunile nevotante

75. creditorii societatii pot face opozitie:


a)

numai in cazul reducerii capitalului social

b)

numai in cazul majorarii capitalului social

c)

numai in cazul fuziunii si divizarii societatii

d)

numai in cazul dizolvarii anticipate a societatii

e)

in cazul reducerii capitalului social, al fuziunii, divizarii si dizolvarii anticipate a


societatii.

76. emblema deosebeste :


a)

un comerciant de alt comerciant

b)

un produs de alt produs al aceluiasi comerciant

c)

un comert de alt comert

d)

un desen industrial de alt desen

e)

un fond de comert de alt fond de comert

77. actul constitutiv poate sa prevada ca pentru adunarile generale votul se exprima si prin
corespondenta, in cazul:
a)

societatii cu raspundere limitata

b)

societatii pe actiuni

c)

societatii in comandita pe actiuni

d)

societatii in comandita simpla

e)

societatii in nume colectiv

78. cesiunea partilor sociale produce efecte fata de tertele persoane:


a)

din momentul incheierii contractului de cesiune;

b)

din momentul autentificarii actului aditional

c)

din momentul publicarii actului aditional in Monitorul Oficial

d)

din momentul inscrierii mentiunii in Registrul Comertului

e)

din momentul efectuarii inregistrarii fiscale

79. nu dau dreptul la vot in adunarile generale:


a)

actiunile nominative

b)

partile sociale

c)

actiunile la purtator

d)

obligatiunile si actiunile nevotante

e)

numai obligatiunile

80. prospectul de emisiune trebuie sa cuprinda mentiunea referitoare la dividentele platite in


ultimii 5 ani, in cazul:
a)

majorarii capitalului social al societatii pe actiuni, prin subscriptie publica

b)

numai actionarii privilegiati

c)

numai actionarii care detin actiuni nominative

d)

numai actionarii care detin actiuni la purtator

e)

numai actionarii care detin actiuni nominative pe suport de hartie

82. in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, de regula, hotararile judecatorului


sindic sunt:
a)

supuse apelului

b)

supuse recursului in toate cazurile

c)

definitive si executorii

d)

supuse apelului si recursului

e)

numai definitive

83. firma se instraineaza:

a)

numai o data cu fondul de comert

b)

numai o data cu spatiul comercial in care se exploateaza fondul de comert

c)

independent de fondul de comert

d)

impreuna cu emblema

e)

impreuna numai cu clientul.

84. daca aportul la capitalul social, in cazul emisiunii de noi actiuni, consta in numerar, acesta
trebuie achitat in momentul subscrierii, in proportie de :
a)

50%

b)

30%

c)

100%

d)

25%

e)

75%

85. daca in actul constitutiv nu se prevede altfel, bunurile in natura raportate la capitalul social
trec in proprietatea societatii, in momentul:
a)

autentificarii actului constitutiv

b)

inmatricularii societatii in registrul comertului

c)

publicarii in monitorul Oficial a incheierii de autorizare a infiintarii societatii

d)

predarii efective a bunului care face obiectul aportului

e)

evaluarii bunului de catre experti desemnati de judecatorul delegat la Oficiul


Registrului comertului

86. dizolvarea unei societati are efect lichidarea patrimoniului ei, in cazul:
a)

fuziunii prin contopire a doua societatii

b)

fuziunii prin absorbtia unei alte societati

c)

divizarii totale

d)

divizarii partiale

e)

hotararii adunarii generale a asociatilor, a instantei de judecata ori in alte cazuri


prevazute de lege

87. in cazul in care valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti , este mai mica cu 1/5 decat
cea prevazuta de fondatori in prospectul de emisiune, orice acceptant are dreptul:
a)

sa ceara dizolvarea societatii

b)

sa se retraga din societate, anuntandu-I pe fondatori

c)

sa pretinda despagubiri la societate

d)

sa ceara despagubiri de la fondatori

e)

sa ceara anularea prospectului de emisiune

88. aportul in industrie consta in:


a)

aport in munca

b)

aport in utilaje

c)

aport in creante

d)

aport privind un brevet de inventie

e)

aport privind fondul de comert

89. legea nu prevede o valoare minima de capital in cazul:


a)

SRL

b)

S.A

c)

S in comandita simpla

d)

S in nume colectiv si in comandita simpla

e)

SRL cu asociat unic

90. pot fi emise obligatiuni de catre:


a)

societatile civile

b)

societatile in comandita simpla

c)

societatile pe actiuni

d)

SRL

e)

Regiile autonome

91. pot fi comercianti:


a)

persoanele fizice, cetateni romani cu capacitate deplina de exercitiu si cu domiciliul


in Romania

b)

parlamentarii, judecatorii

c)

procurorii si avocatii

d)

notarii publici

e)

femeia maritata care a implinit varsta de 17 ani

92. procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, prevazute de legea nr. 64/1995,


modificata, se aplica;
a)

persoana fizica sau delegatul permanent, persoana fizica din partea societatii
comerciale administratoare care este numai expert contabil si cu o vechime de 10 ani in
activitatea practica

b)

persoana fizica licentiata numai in studii economice

c)

persoana fizica licentiata in economie si in drept

d)

persoana fizica- contabil autorizat, expert contabil, licentiata in studii economice, in


drept sau inginer

e)

persoana fizica sau delegatul permanent, persoana fizica din partea societatii
comerciale administratoare care este contabil autorizat, expert contabil, licentiat in studii
economice sau in sau drept ori inginer si care trebuie sa aiba cel putin 5 ani de activitate
practica, economica sau juridica.

94. administratorul nu poate incepe activitatea, daca nu s-a varsat integral capitalul social, in
cazul:
a)

SA

b)

SRL

c)

S in nume colectiv

d)

Societatii in comandita simpla

e)

Societatii in comandita pe actiuni

95. Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertuliu numeste unul sau mai multi experti,
pentru a-si da avizul asupra fuziunii sau divizarii, in cazul:
a)

societatii in nume colectiv

b)

numai societatii pe actiuni

c)

numai societatii cu raspundere limitata

d)

numai societatii pe actiuni si societatii in comandita pe actiuni

e)

societatii pe actiuni, societatii in comandita pe actiuni si societatii vcu raspundere


limitata

96. dreptul de vot este suspendat pentru asociatul care nu este la curent cu varsamintele ajunse la
scadenta pentru:
a)

asociatii in societatea in nume colectiv

b)

asociatii comanditati in societatea in comandita simpla

c)

asociatii in societatea cu rspundere limitata

d)

actionarii comanditati in societatea in comandita pe actiuni

e)

actionarii in societatea pe actiuni

97. daca nu s-a facut opozitie de catre creditori, asociatii decid asupra fuziunii sau divizarii in
termen de:
a)

1 an de la data expirarii termenului de opozitie

b)

1 luna de la data expirarii termenului de opozitie

c)

2 luni de la data expirarii termenului de opozitie

d)

9 luni de la data expirarii termenului de opozitie

e)

legea nu prevede un anumit termen

98. la constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica, trebuie sa verifice existenta
capitalului social varsat:

a)

fondatorii

b)

adunarea constitutiva;

c)

cenzorii

d)

administratorii

e)

adunarea generala ordinara

99. contine in mod obligatoriu raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, si dupa ,
caz sulta:
a)

numai proiectul de fuziune

b)

numai proiectul de divizare

c)

proiectul de fuziune si de divizare

d)

actul aditional la contractul si statutul societatii

e)

hotararea adunarii generale a asociatilor

100. planul de reorganizare judiciara va fi confirmat de catre:


a)

tribunal

b)

judecatorul sindic

c)

adunarea creditorilor

d)

administrator

e)

camera de Comert si Industrie teritoriala