Sunteți pe pagina 1din 4

's\

4s irrlFozite gi taxu, fuscriind clar,

qAPxror_,""f

formular. 'i

b) se tntocmestc.prin compretareu.rooi formurar pus ra dispozi{ie

pl5ti-torilor, in pod gratuit, de cdtre Minister.ul Finanfelor po-uti""


sau de c6tre
de speciat$te ale autoritifilor administrafiei p"ufi"r i*uf".
Ministenrl
::*i"til_"
Publice poate rarismite coritribuabililor tormutarete d" d;";;;
li"urrt:lg

irlFozitelor pi taxelor; precum pi plicurile preadresate,


cir suportarea coutravalorii
coresp-ondenfei referitoare Ia trimiterea pi primirea dectaraFilor
din sumele cu
aceasfi destina(ie prevdzute in bugerul Ministerului Fiuanpeior publice.

datele necesare pentru stabilirea identiiafli platitorurui:


n,mere si
prenumele sau denumirea pldtitorului, domiiitiul sau

numeric personal sau codul fiscal;

j.i.-.

Declarafiile 6t6 imFozite fi taxe pot fi corectate de ef,tro platitori din proprie
iniFalivl pgn dgnunerea vnel ilechrqfri.rectif,rcativ e la orgarul fisoal.comleient.

Declaralia de impozite qi taxe este docume,nhrl prin care:


a) se declard:
- im.pozitele pi taxele datorate, in cazul.ln care gbliga{ia Calcullrii
impozitelor pi taxelor revine plltitorului;
bunuritre
pi veniturile impozabile, in cazul in care'stabilirea.impozitului
- gi-a tax;i pe:face-de.organul-fiscal'.sar:" .dupd.eaz,de -serviciile de
specialitate ale autoritEfilor adminis'tralief puuti"e rocale;
. - impozitele colectate pnn stopaj la sur$d, f"
i" uL plititorul are
"-of
obligafia de a calcula, rbtine pi varsa imfozi.te
gi taxe.

conline:

Modul de completare a.declaraflei de impozite $i tarce se qontroleaz[ de


otganuL-fi.scal competenl tn cazulln care constat5.eroriirrconpletarea declaraliei

il'.,

'

irnFozite pf tiexe
@l,.t,Declaraf,a fls

c)

de

de impozite p taxe, organul fiscal competent,soliciti fu.sc.ris pt[titorului sd. se


prezintelas"diul s[upentnrdectuarea corecf,rrilorneqEsare. Plffitorul este obligat
si se prezinte la.terrneinul stabiliJ,de organul frscal competent, pentm efecruarea
corectuiilor. Dac[ pl?ltitorul oo ." pt"ziota to lS nte dela teilenut stabilir de
organul fiscal competent pentru efecflrarea co:echrr-i1or, organul fi.scal competent
stabileqte din oficiu obligafia de plat6.
. ;'.i ';J'
f:
lr'
p1.2. D eclarafi a recffi cativi

Plititoi.ii" persoane juridice sau fizice, romdne gi strf,ine, crrora le revin


obligafii fiscale citre bugetul de stat gi bugetele locale, lntocmesc
ai depun
declarulii sau deconhtri de funpunere.

t|t

iizibil gi complet informaliile previzute

..,..

iediul, codul

- baza.deimpunere;
- cuantumutiimpozitelor sau ar taxeror, dacd obrigalia carculirii
,,

impcizituluirsau a taxei revind platitonrlui

d) eroride completore.Pldtitorii au obiiga$ade alutocmicorect


declaraliile

..
.

se fntoc. megte.pe

,, ,

...... r.:. .
acdlapi model de.formul4r ca gi declarafiade impozite

Dec.lara$ia.rectificativ4:

pi taxe cafi3'se corecteazd,, firspriindu:sE l6nge cuvdntul ,,Dec1ara1ie,,


menfiunea.;,recfificativi',;,.
se completeaz[ inscriindu-s9.toate datele pi informaFilqprev ezuri
ae

: . fOriarular,.inclusiv.cele card,nudifdr.A$afd:de;a"6.1ara1ia inifi.aH.


' ' sumele rezultate--din'.corectarea' taxei'pe:val. garea"addugatfi".facturate ia

mod eronat de ptfltitor, precum gi cele ,eiultate.aio,ccirr"t"*"a,;"rif". A"

fnregistare.fn evidenp, reprezentfind taxape valoaxga


4daugalar.se inregistreazd
lar6ndurilrc,de'regulariadridin deeontul trrrniifin care,au fostilierate
io
acest caz; nu se depuuer4eclaraFE rectificad.rd.
.: .. "otJfifl".
:

'. i.;.

Organut fi.scal controleazd modul de completare a declaragiei de imFozite

qi taxe deBuse de

platitor.

' ' '., . fr cazul"in qare Ja'declaragia.depusi

de platitor.se poate identifica tipul


calcu[ erogre.de coqplelare ,*
de;aplicari a
cotelor de imp oziwe, stabilirea obligagiei de plati se face prin"ro*
*rg"t*u ur*ii gi
prin'inscrierqa surngJor coreote, avfindu-seila vedere:. ' :
,
- aplicarea corecti a cotelor de impozitare pievizute de legislafia fiscal{
'. invigoaqq;.. ,.
.i:.
,
- .inscrierea,corecta a sumei.reprEzent6nd impoatul
sau taxa datoratd"

erorii, re$pectiv

Efoar_e de

rezultatE din inmulfirea cotei lggaie de impozitare cu baza


impozabila

40
--':. .:-_._:.;.."_. - i

4t

at

u'o

\_/

sau taxabilA;

I -, ioror-Sia"

Ia b.rti

etc.

inscrierea corecH a sumelor in rubricile prevEzute de forrnular pi


anularea celor insqise eronat Xn alte rubrici; . :.
- corectarea ealcirlelor arit'rnetice cafe au avut drept rezultat inscrierea ln
declirafe a unot sumeet0nate. .
,Dacd.ln,declarafia depusi seionstatierori acdrorcauz[nu'sepoate stabili
sau se constatfl etremehte lipsi;':importante peiltnr stabilir.ea obligatiei f,5cale, :
organul fi.scal sslicitE, fi scris, ptAtfionrtui, sd se.prezintb la eediul seu pedtru

in aplicareaprocedurii, organul f,rscal intocmegte notti de-canstatare care


cuprinde, in mod obligatoriu, elementele:cdr au fost awte in vedere la stabilirea
din oficiu, modul de calcul al debitului gi penalit{ile aplicate pentmnedepunetea
in terme,n a declarafiei de impozite gi.taxe.'iNbta de'.constatarb se aprobd de
gonducdtorul uniEfii fiscale. ' .":
; .:
,' ::Impoziele $i taxele btabilite din oficiu de organul fiscal competen! prin

efectuareacorecfurilor'necbsare.

nota de constatare:

'.

-i:i.

..

.c) Majorare a cu 20Vo' a

i..

platii

p: l.A.F,stimaps4 obligaf,ei de

ptedbmluiprin trUtiintare de platd;

se controleazdladata depunerii efective de.citrei pldtitor a declarafiei


referitoarela
impozitele gi taxele stabilite din oficiu,'precnm pi La data
'-

'

:.

se comunic5.

dbbitului stabiiit.

.Organele fiscale stabilesc din ofrciu obligalia de plati, folosrndmetoila


estitndrii atunci .cdndi i,..: , ".
- fti dectani$a depusi se.cbnstaliiii0rori a'clrorcauzi nu'se tr oate stabili
sau elemente lipse, importante pentru stabilirea ottrigapei fiscale;
'' - plidtor.ulau,depune dedardfiede lmpozite.gf taxe. : -Esdmarca obligafei de ptrati se face pe baza documentelor existente la
dosanrl fiscal al pldtitonrlui referitoare la perioada-de'raportare'din ultimele i2

efecfiedi unui control fiscal care se desfigoar[ pentr,u'impozitele

s,i

\.i .
taxele stabilite din
Penalitifile calculate l'a.suma impozitelor pi taxelor stabfite din oficiu

se

oficiu.

'

datoreazf, aga cum sunt stabilite, indiferent de'nnodalitatea de regularizare ulteriomi

a'iftpozielor

pi taxiilor.'

.
:
luni, qi anude:.
- declarafii privinditibligeliile dE"pliti l*.bugetul de stat, depuse pent'u
.j.

perioadele anterioare;' '. r'


prd0gserverbale:de coatrol;

: "

'

;' :

raportiiri'coritabile, :"'|.

" '"i

':
Declaiafra de impohte gi ta5e,1e depupe:
- la unitatea subordonat[ Minislerului Finernlelor Publice, &inumitil

"

care Ia dosarirl'fiscal al pliititorului nu existi documebte,


'ln
pidtitorul tn cauzd se supune de lndati uinfi confr<ilfueal - ' .
. Din documentels existeute la dosarul fiscal al pl6titonrlui se selecteazi
ultimul debit sdnoscut al pHditorirhii, sal se fotro$egte dreptetolon in cadrul
eazul

ln

pro cedurii. de estimare,

:
'..a-'..}!

Procedura de estimare aplicatd de organul fiscal parcurge urmitoarea

filierEi

' -. ! ':-'

a) Actualizarea debihrlui folosit drept etalon, avf,ddu-se" in''vedere' rata


inflatiei oohunicate de Condsia Nationali pentni Statisticft afer,ent5 perioadei
cuprinse futre data Stabitirii debitului folosi.t drept etalon ryi. data stabflirii din oficiu

aobligafieidgplat5.;
-

:'

'" : '

''

"::

b) Ajustarea rezultat'utrui obfinut, efeetuatfl pe'baza iricfuor ddte

$i

.informatii ob$nute de organulfisca[ $i anume:

date pi informagii obfinute tn urma controluhli efectuat la alfi


.contribuabili carc au -Iegetiui'de afaced surplititorul'ln cauZ[;
date'din dosaiul fi"scal al plititorului;

o r g an

fiscal competent sau la sbidiciul de speciaiitate'al aiutorit[fii

,
'

Lamini"ttaUei$u6Ucd tocate ln a iarei raza-teritoriaH plftitorul i$i are


sediul sau domiciliul ori unde estb luat l-u evidenfa'fiscald,. Plata
irnpoiittlliti iau:a taeei nu srispenda obligaiia pktitgrului de a d'epune
dcctai4ig de impoiite si taxe. Pietitorul este obligat Sdilbpuua declaratria
jg
de iuiird,zitd
tax chiar dac{ este bcutit de plata-impozihilui, precum
.si ?n alte cazuri stabilite de Mnisterul Finanfelor t{rbiice;
dc plrtrtioi;pentru fiecare i.lide impozit sau tatrf,, 1a ternnenul stabilit
prin'legi:a'qpeciali care: reglehenteazf impozitul sau taxa respectivE.
ln dazulficarb uftima zi de dipunere este zinelucritoare, declaragia de
inpozite pi taxe se consider[ a fi. depusd'ln termeiidaci'se face tu ziua

' lucritoare imediat'urmdtbare termenului dc ilbpunere. Ministerul


'Findnleiiir Publjce poate stabili alte' termene pentru depunerea
' .declarafiilor cle itnFsrilr gi taxe-prin ordin al miniskului, piiblicat in
Monitonrl Ofieiel Declaragia de impozite gi taxe se depuoe Ia oiganul

ifli
Iirit

f""\

sau laloficiul po$tal,


fiscal comFetent" direct.la registratura
"""rniueste considerat6 data
prin scrisoare recomandatd. Data.depunerii
furegistririi'la.organrrl fisc.al'sau data de expedilie a' pogtei.
Pldtitorul esle obligat'sd depunE'declaralie de impozite pi taxe pi daci'se
.I
r] . ..
afle ln unn[toarele iitrratrii: ;
:
a) in.termen.de.15,zile della an*iOa situaliei, tn caz'de:
:
- dizolvare, lichidare pi transform-are;
prin
prin
abso4ie
sau
fuziune
- reorganizap prin divizare, fuziune
contopire;
b) pAn6la data de 25.a lunii urmetoare.celei tn.care p1[titonrl's-a aflat in

' , r: ,
una:din,urmAtoarejle situalii:
lncetarea activitlfiijprecum gi terrninanoa.activit{ii.supuse impozitdrii
-

sauta:rlrii;.,

. r.

,;'

lncetarea obligafiei de a calcula, refiire pi vira imfrozite gi taxe;


modifictrri intErveniterAr baza, de impozitare,in cazul reprezentanfilor
.
fsmoloq dtrf,ias ou actiyifatb pe teritoriul,RomAniei; ;
c) fn termen de30 de zile de Ia data apariliei modificirii.tn cazulmodificlrii
intervenite fn baza dg"impozitare a impozitelor gi-taxelor.

/,1'

@.2.2. Regimul

i se cpmunic4 rn.. scris, condiliilo'in care acdasta afost aprobate. cererea poate fi
respinsl gi in cazul tn care oiganul fiscal consider4 inotivat*'b6 acbrdarea regi:nului
de'declarare solicitat poate conduce la aparifia unor cazuri de evaziune Jiscal1
Regimu! de declarare delogatoriu aprobat se tntrerxpe dacd pldtitorul:
- obfine, ln.perioadd pentru care.s-a.aprobatreginul derogatorin, veuinui
' .financiate sau orcepfionale maimari.dE 10 mitri.oane..tn acest caz, pentru
,perioadele ln care s.au..obfinut aceste.venifirri, declarafiile se depun la

' .

fti caz db inactivitate

i.i.,j

tempor.ara, auuripta organeloi

teroga.to$u;-

/r

44

.,

..,

,.f."

D e cl orap i a r e c tific ativ d :

'

-:
'

fisiale gi fnscris5. in

'

aplici prevederile legale privind

(e,2.3.Depunerea deetaraf'eiirectifrcative

j...

Registrul cbmerfului, depunerea dect_alaqiei dp impozite d taxe.poatg fi ficutl


regim,4g a""|+te*
"oifo-gp1ui
. RegimuJ de declarpre dgrogatoriq:
,' - cong(d,ln. deBunerea anuali'a declarafiei pri.vind obligpfiile de platd la
de,qtat;
i bugetql
aprob,g
de citre orgauul fiscal iq a cf,rui evi4eafA,este tnregistrat
Be
'
,. Fliitop4,.ne baza vtei .ceteri forrrulate de acesta..Cererea poate fi
depusfl.goncopitent cu.anunfarea inactivitffii te.mpprare, la organele
fiqqele",,O dafi cu cerereq plfititorul este. obligat gf depund dovada
inscrieriiisacrivitEfiitempoxarelaRegistruIcomgrgqlui;
:,
s9 aplicd pgntruperioa{e de inactivitate temporira m.ai mari.de 12lurd.
O--bligaliile de declarare aferegte acti'vitedi desfngurpto anterior perioadei
de.inaq,Svifate.spm:nfin. .
;,,:. i..
'Gerereq..se aprobE cu.coudifia c4 plititonrl s{ np aipd, la data aprobdrii,
obligapii'fiscalg rgstante citi bugetul"de stat. Organul fiscal"care solufioneaz[
cererea poate coqdiliona 4protarea acesteia:de indeptinirpa qnon,gbligalii fiscale
rpzultate din situalia cqncretd. a plititonilui. O dati cu aprebarea cercrii; plltitorului

se

dlogatori-u $e depunerea declara$ei de

u4poztteui*.t....,,,....,,

deptrne cerere de,rdmbursare, in:car:e

regimul normal de declarare. :, ..


Regimul derogatoriu aprobat i,pi fz ceteazdvalabilitatea,iarplltitorul este
obligat str reintre,.din oficiu, in regimul dti deelarare,.dac[:
- nulndeplinegte condifiile.stabilite,deorganirlfissalla aprobarea cererii;
:
-,. ob;ine orice,fel de venituri din exploatare;
clrora le plItegte venitrui.de,natura salariilor;
nareangajdli

'se d.epuneila.acelast organ fiscat la care afott,ilepusd declarapia iniliald,


fip.direct la registratua aces.tuia, fie 11i oficiulpogtal, prin:scrisoare cu
confirrrare;
....jir.
poate fi depusd
cdte
pltttitoryl.constatd
ori
d,
crdri
tn declaralia
?ri
inifialtL Dac[ plltito5ul'depune declaralia rectif.cativaln 15 ziie de la
termenu'l - stabilit de organu,l, fi scal bompetent pentru' efectuarea
corecnuilor, se sancfioneazi cu avertisment, p"otoo toto"-ir"a incorectA
a deelaragiei iniliale.

. D epunerea declarapiei rectificativ e..

tn.tetmenul,de prescripyie a dreptului organelor fiscale de a stabili


de impozite si taxe conduce laintreruperea prescrip$ei..De,la

Wren\e

data deprmerii declarafiei rectificative fucepe satrugd-o nou.i prescriptrie


pelrtnr.perioada la,care aceasta:se refer6;

voluntar[ a imFozitelor pi diferenfelor de irnpozite asdel declarate,


acestea fiiird considerate legal.stabilite pi.datorate.
. Declaraliarectifigativ{.ou *tipo"tr fi .depusiti cazul fn:care organele de
control fiscal se,prezintd Ia'sediuli,domiciliul sau"rege.dinla phtitorului pentru
desf[pnraroa unei acliuni de oontrol iuc.al. pent.-.l impozitela gi taxele aferente
.:.

perioadelor supuse controlului.

6e.t.

Nedepgnerea declarafiei de irryozffiqi taxe - stabitrirea


din ofrciu a rmpozitelor qi taxeJor
i

., ,

'

nu pot iWdeplpeasc[ suma de 10.000.000 lei in cazul persoanelor fi.zrce


pi de 50.000.000 lei in cazul persoanelorjuridice;

ocalculate la sumaimpozitelor gi taxeior stabilite din oficiu se datoreazi


itsffet cum au fost siabilite, indiferent de modalitatea de regularizare

i"

cantL nedepunerii declarapiei de impozite.gi taxe, org.anur fiscal


competent are,dreptul de a stabili din. oficiu obligapia de p1at6.
. In scopul stabilirii:din ofioiu a obligagei,di ptatd, o:rganul fiscal competent
transmite pHtitorului o tnptiin{are, prin scri$qre reeomandate cu coufirmare de
primire;'prin care li notifice,aeli[giiea.termendhile.gal,dq depunere a.decrarafei
Dac['ln termen de ,15'zilerde'ld.data ingtiinferii; ptdtitorul nu depune declarafia
ds impozite gi taxe, Organui fiscal competent stabile$te dru oficiu.obligalia de
platd., prin metoda estimdnii,
Innpozitele gi taxele stabiliae Cfii oficiu de'organul fiscal competent:
- se comunien.plntitonriui prin lnptiinlate deplatii; ...
- se corectezzl.ladata'deprenerii efective, de,cdbe plfltitor;ra declaraliei
de impozite qi taxe,$au ila data'efectuirii unrd coztrolfiscaL
.

$eS.Penalitifl pentm

depunerea cuint6miere a declarafiei


de inpozite pr taxe

Depunerea.cu ldt6rziere a,declarafiei de impozite: gi' taxe se penalizeazd


cuurmitoarele procente aplicate asuprainrFozitului sau.taxei datorate ori stabilite.
din oficiu, dupi caz:
1Q7o, dacd,.declarriliaeste.depusi cu. inthrziere de p{nd,la. 30 de zile
:.

' "' "inclusiv;falddg tenmenul'.Iegal


'

stabilit;

;.

.' .

. , .':j
3AVa, daci declarafia este depusd,.cuint6:ziere'de pAn[ la 60 de ztle fald

detenrienul.stabiliq'i

..

.;

,.

- 50Vo, dacE declarafia este depusi cu int6rziere de peste 60 de zile fa[6


. ,. -:
, ' .
. .determenulstabilit.
Petralizarea este de 500,000 iei, in cazul nedepunerii'declaragiei de citre
'. .:
plItitorii carei, '
-..nurealizcaz[profitimpogabil; "
pe lunaraportati gi pe cumrrlat av6nd sume de rambursat.,de la bugetul
de stat, ireprezentend T.V.A. qi accize;nu mai deprru deconturi pentru

respective; :
se aflitn situalia de: dizolvare,,liehid.are sau transfofmare;,teorganizare

prin divizare, fuziune prin absorlie sau fuziune.prin'contopire; lncetare

taxele

ori terminare a activitifii Sirpusaimpcizttarii sau.taxdrii;


nu au obligagii deplati la bugetul de stat sau la,bugetele looale.

"Penalitapile
- aplicate pentru depunerea cu intdrziere
46

a declarafiei de

impozite

qi taxe

ulterioari a im-pozitelor gi taxelor;


in sudA fixd pot fi actualizate pdn hot[rhre a Guvernrilui, in funcgie de
evolufla indicelui preprilor de consum;
sb fac venifta'bupatril'ae stm sau,la b,uletete,I6cale.
Constatarea fapteloi de intArziere a depunerii declaraliei de impozite gi
taxe qi aplicarea penaiitifilor'se efechrpazd;de.citre.organelefisbale competente
sau de C6,tre.sendciile-.do.specialitate'ale adrtinistrafiai publioe locale, prin
docurnente de constatirre sau de control. fimpotriva documentelor de constatare
sau de control pldtitoriipot exercita cEile lega,le de atac.
.

F.