Sunteți pe pagina 1din 21

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI nr.

303 / 2009

Denumire Produs / Lucrare: Alimentarea cu apa potabila a comunei Motaieni, sat Cucuteni, jud. Dambovita

Zona de lucru: comuna Motaieni, sat Cucuteni, jud. Dambovita Client: Consiliul local al comunei Motaieni
Contract nr.: Termen de executie: Conform grafic lucrari
Documentatia tehnica de executie folosita la stabilirea acestui plan: Proiect nr. 29/2008
Manager Proiect: Reprezentant client:
Data incepere executie: Data de finalizare:
Confirmare rezultate
Participanti* Inregistrari
Documentatia in Dispozitive Conditia (E, CQ, Document Nr./
Element/ baza careia se de masurare de RTE/A, B,P,I,
Nr. Activitati specifice si altii**- dupa
Caracteristica realizeaza utilizate Criterii de acceptare inspectie Obs.
crt. relevante la executie caz, Prenume,
verificata verificarea/ (tip, domeniu (PV/PA/
incercarea de masura) PS)* Nume/
Functie/
Data/Semnatur
a)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0. ORGANIZAREA DE SANTIER
Predare-primire amplasament/ front Verificare existenta Proiect Vizual Existenta autoriz./avize; PS E B Pv predare-primire
de lucru autorizatii/avize Caiete sarcini Indeplinire cerinte speciale P amplasament
-organizarea lucrarilor (durata si inclusiv pentru lucrari avizatori Topograf (F-CM-008)
metode de lucru); temporare; Altii**
0.1
-gestionarea traficului; Conformarea cu cerintele
-facilitati de comunicatie si avizatorilor
echipamente de analiza pentru
inginer (impuse prin contract)
Trasarea in teren a lucrarilor: Axe coordonate Plan de Teodolit, ruletă, Conformitatea lucrarii PS E B Pv trasare lucrare
- identificare si trasare culoar Pozitie lucrare; situatie/trasare, tarusi, borne exec. cu cerintele din P (F-CM-009)
montaj conducte, pozitie obiecte, Marcarea si materializarea Proiect numerotate documentaţie Altii
axe obiecte etc. la teren a lucrarilor PSSM – 16 Echipament Asigurarea continuitatii
0.2
- marcare PTL-CM-003 special de circulatiei si evitarea
- monitorizare trafic analiza si accidentelor de circulatie si
- ingradirea temporara si asigurarea masura de munca pe timpul
pazei pe intreg santierul; executiei lucrarilor

pag. 1/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Identificarea retelelor existente (de Prezenta retele de gaze, Caiete Vizual Existenţa marcaje traseu, PS E B PVLA (F-CM-012)
gaze, de apa, cabluri electrice si cabluri electrice si sarcini; planuri, Echipament identificare şi protejare Proprietari de
telefonice), a obiectivelor speciale telefonice, alimentări cu Proceduri interne: special de reţele teren/retele
0.3 (vestigii arheologice, obiecte cu apa, obiective speciale etc. - PSSM – 12 analiza si Autoritatea
potentiala incarcatura exploziva) pt. - PSSM – 13 masura Arheologica
identificarea si protejarea lor Protectia civila
Altii
GESTIONAREA (aprovizionare, Tip, dimensiuni, cantitate, Acte de însotire a - Conformitatea materialelor PA E B Pv de recepţie;
transport, depozitare, manipulare, mijloc de transport, mărfii; Certificate de cu prevederile CQ (F-CM-029)
utilizare, post-utilizare) modalitati de depozitare; calitate si garantie; documentaţiei analizate Altii Nota de receptie si
tuturor materiilor prime si Declaratii de constatari.
materialelor conformitate ;
Buletin de
analiza/verificare
Standarde
Normative tehnice
0.4 Fise tehnice de
securitate
Fise de produs
Fise de siguranta
Agrement tehnic ;
Aprobare de model;
Etichete/elemente de
identificare;
Proiect de executie
PSSM - 18
Asigurarea si marcarea zonelor de Asig. continuit circulatiei si Legi; Vizual Existenta semnalizare PA E Pv
lucru (inclusiv semnalizare rutiera evitarea accident. de HG 300/2006; Scriptic locuri periculoase din Altii
pe timpul executiei lucrarilor) circulatie si de munca pe Proiect tehnic, caiete santier;
0.5
timpul exec. lucrarilor sarcini,
Proceduri operation.
proprii
Instructaj general si individual de Cunoasterea de catre intreg Prevederi legale Vizual Efectuare instruiri; - E Pv de instruire privind
mediu, SSM si SU personalul a prevederilor aplicabile privind Scriptic mediul, SSM si SU;
legale aplicabile privind mediul, SSM si SU Fise individuale de
0.6
mediul, SSM si SU, PPM – 02 instructaj
precum si a factorilor de PSSM - 09
risc identificati
1. TERASAMENTE
Indepartare obstacole vegetale, Aspect suprafata Proiect de demolare/ Vizual Teren degajat PA E B PVLA (F-CM-012)
curatare noroi; Adancime necesara executie Ruleta Conformitatea lucrarii
Demolari/desfaceri instalatii Prescriptii tehnice in Rigle de nivel executate cu cerintele din
/lucrari de betoane, zidarii, vigoare, documentaţia de executie
drumuri, podete ce se dezafecteaza HG 300/2006
(dupa caz);
1.1
Decopertare strat vegetal cu
depozitarea sa separata
Scarificare platforme
Evacuare materiale neutilizabile la
loc special amenajat (depozitare
selectiva)

pag. 2/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sapatura de pamant (cu sprijiniri Pozitia in plan Proiect cu detalii de Ruleta Conformitatea lucrarii PA E B PVLA (F-CM-012)
unde este cazul) pentru sant Profil sapatura executie Rigle de nivel exec. cu cerintele din
1.2 conducte, fundatii diverse Cote Prescriptii tehnice in docum. de executie
Evacuare surplus pamant. sapatura vigoare
HG 300/2006;
2. RETEA ADUCTIUNE / DISTRIBUTIE
Finisare pat pt. pozare conducta Planeitate Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVRC (F-CM-014)
executie Ruleta exec. cu cerintele din P
2.1 Prescriptii/ norm. Poloboc documentaţia de exec
tehnice, in vigoare;
HG 300/2006;
Realizare strat de nisip in transee. Grosime strat, sort nisip Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
Compactare corectitudinea executiei executie Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
2.2 Prescriptii/ specif tehn documentaţia de exec
in vigoare;
HG 300/2006;
Pozitionare si montare ingropata a Temperatura, durata, ora Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
tronsoanelor de conducta PEHD, exec.; executie Aparat de sudura exec. cu cerintele din A Protocol sudura
inclusiv fitinguri , piese de legatura, Dimensiuni , pante Prescriptii din electric pentru documentaţia de executie Schema izometrica traseu
piese de trecere, piese de Tehnologie de montaj standarde, instructiuni polietilena conducta
bransament; cuplare. Parametrii proces. de sudare furnizor, normative Tabel privind executia
Calitate cordoane de sudura tehnice in vigoare sudurilor
2.3 Corectitudinea executiei HG 300/2006; ( F-CM-020)
Buletin de examinare
vizuala a sudurilor
( F-CM-021)
Buletin de examinare
control nedistructiv;
PVLA (F-CM-012)
Verificare cota de pozare conducta Cota pozare conducta fata Proiect executie Vizual; Concordanta elemente din PS E B PVRC (F-CM-014)
de reperul specificat prin Prescriptii tehnice in Ruleta col. 2 cu prevederile
2.4 proiect vigoare document. din col. 3
HG 300/2006;

Montare banda avertizoare si fir Cote de montaj Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
trasator Corectitudinea executiei executie Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
2.5 Prescriptii tehnice in documentaţia de exec
vigoare
HG 300/2006;
3. CAMINE DIVERSE SI BAZIN VIDANJABIL
Verificarea cotei de fundare pentru Cota de fundare; Proiect executie Vizual Concordanta elemente din PS E B PVLA (F-CM-012)
camine si bazin vidanjabil Prescriptii tehnice in Topometric col. 2 cu prevederile P (geo) PV verific.cota fundare
3.1 vigoare document. din col. 3 (F-CM-010)
Studiu geo
HG 300/2006;

pag. 3/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cofrare pentru camine si bazin Cote de pozare Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B PVLA (F-CM-012)
vidanjabil Geometrie cofraje Tratarea executie Ruleta exec. cu cerintele din
suprafete cofraj. Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
Stabilitate cofraje. vigoare;
3.2
Corectitudinea executiei Specif. tehnice,
stand. in vigoare
aplicabile
HG 300/2006;
Armare si verificarea armarii pentru Numar, diametru, Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B CC
camine pozitionare armaturi executie Ruleta executate cu cerintele din P PVLA (F-CM-012)
Pozitionare piese inglobate in beton Distanta dintre etrieri, NE 012 documentaţia de executie I PVFD
diametrul lor si modul de Prescriptii/ specificatii
fixare Numar si calitate tehnice; in vigoare;
legaturi dintre bare HG 300/2006;
3.3
Pozitia, modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Calitate materiale puse in
opera
Corectitud. executiei
Turnare beton: Calitate materiale puse in Proiect de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B Condica de betoane (F-
-de egalizare opera; Prescriptii din Laborator exec. cu cerintele din CM-013)
- pentru camine, bazin vidanjabil, Corectitudinea executiei standarde, norme de documentaţia de executie Buletin de laborator
3.4 masive de ancoraj fabricatie, normative PVRC (F-CM-014)
tehnice in vigoare
NE 012/99
HG 300/2006;
Decofrare Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Pv de verificare a
pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in exec. cu cerintele din P aspectului betonului dupa
3.5 elemente, dimensiuni sect. vigoare documentaţia de executie decofrare si pozitionare
transversale NE 012/99 goluri tehnologice si de
Corectitudinea executiei HG 300/2006; instalatie (F-CM-043)
Pozitionare, montare si monolitizare Pozitionare elemente Proiect cu detalii de Vizual ; Conformitatea lucrarii PA E B CC
elemente prefabricate din beton prefabricate din beton executie, Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
pentru camine (tuburi). C56/85, Vizor mobil documentaţia de executie
Diametru si dimensiuni NE012-99 Rigla trasare
3.6
camin ; aliniamente camine HG 300/2006; Cruci de vizare
Calitate materiale puse in
opera;
Corectitudinea executiei
Pozitionare si montare piese de Pozitionare piese de trecere, Proiect cu detalii de Vizual ; Conformitatea lucrarii PA E B CC
trecere etansa prin peretii caminelor rama, capac, trepte acces etc. executie, Ruleta exec. Cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Pozitionare si montare elemente Calitate materiale puse in C56/85, Vizor mobil documentaţia de executie
3.7 prefabricate metalice (rama, capac, opera; NE012-99. Rigla trasare
trepte acces, suporti conducte etc.) Corectitudinea executiei HG 300/2006; Cruci de vizare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pag. 4/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Executie impermeabilizare interioara Tip, calitate materiale puse Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
camine si bazin vidanjabil in opera; executie Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Etansare rosturi Tehnologia de executie Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
Corectitudinea executiei vigoare;
3.8
operatiilor Specif. tehnice,
standarde in vigoare
aplicabile
HG 300/2006;
Pozare si montare elemente de Tip, dimensiuni; Proiect de exec. Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
instalatie aferenta conductei Pozitionare; Prescriptii din exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
(armaturi, DMM, hidranti, cismele Tehnologia de montaj standarde, norme de documentaţia de executie PVRC (F-CM-014)
3.9 etc.) Calitate imbinari fabricatie, normative
Corectitudinea executiei tehnice in vigoare;
operatiilor Plan de montaj
HG 300/2006;
Protectie anticorosiva prin vopsire a Pregatire supraf., calitate Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
suprafetelor metalice/ Vopsire materiale, culoare, Prescriptii din Scriptic exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
confectii metalice diverse : tehnologia de aplicare, standarde, norme de documentaţia de executie PVRC (F-CM-014)
3.10 - pregatire suprafata ; grosime strat, uscare strat; fabricatie,
- executie aspect, aderenta, nr. straturi normative tehnice in
Corectitudinea executiei vigoare
HG 300/2006;
4. REZERVOR APA si camera de vane
Verificarea cotei de fundare si a Cota de fundare; Proiect executie Vizual Concordanta elemente din PS E B PVLA (F-CM-012)
naturii terenului de fundare Natura terenului de fundare Prescriptii tehnice in Topometric col. 2 cu prevederile P (geo) PV verific.cota fundare
vigoare document. din col. 3 I (F-CM-010)
4.1 Studiu geo Pv de verif. a naturii
HG 300/2006; teren. de fundare (F-CM-
011);
PVFD
Nivelare si compactare fund sapatura Planeitate Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVRC (F-CM-014)
Grad compactare executie Ruleta exec. cu cerintele din Laborator autorizat Buletin de incercari si
4.2 Prescriptii/ norm. Poloboc documentaţia de exec rezultate ale compactarii
tehnice, in vigoare;
HG 300/2006;
Turnare beton de egalizare Calitate materiale puse in Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B Condica de betoane (F-
opera; executie Laborator executate cu cerintele din CM-013)
Corectitudinea executiei Prescriptii tehnice in documentaţia de executie Buletin de laborator
vigoare; PVRC (F-CM-014)
4.3
Specif. tehnice, stand.
in vigoare aplicabile
HG 300/2006;
NE 012-99
Armare, cofrare pentru infrastructura Cote de pozare Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVLA (F-CM-012)
rezervor si camera de vane Geometrie cofraje si executie Ruleta executate cu cerintele din P PVFD
- radier ; pozitionare armaturi. Prescriptii tehnice in documentaţia de executie I
- placa de fund. Tratarea suprafete cofraj. vigoare;
4.4
Pozitionare piese inglobate in beton Stabilitate cofraje. Specif. tehnice,
Dimensiuni distantieri. stand. in vigoare
Corectit. executiei aplicabile
HG 300/2006;

pag. 5/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Turnare beton pentru infrastructura Calitate materiale puse in Proiect de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B Condica de betoane (F-
rezervor si camera de vane opera; Prescriptii din Laborator executate cu cerintele din CM-013)
4.5 Corectitudinea executiei standarde, norme de documentaţia de executie Buletin de laborator
fabricatie, normative PVRC (F-CM-014)
tehnice in vigoare
Decofrare Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Pv de verificare a
pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in exec. cu cerintele din P aspectului betonului dupa
4.6 elemente, dimensiuni sect. vigoare documentaţia de executie decofrare si pozitionare
transversale NE 012 goluri tehnologice si de
Corectitudinea executiei HG 300/2006; instalatie (F-CM-043)
Armare si verificarea armarii pentru Numar, diametru, Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B CC
elemente rezervor si camera de vane pozitionare armaturi executie Ruleta executate cu cerintele din P PVLA (F-CM-012)
Pozitionare piese inglobate in beton Distanta dintre etrieri, Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie I PVFD
diametrul lor si modul de tehnice; in vigoare;
fixare; Numar si calitate NE 012
4.7
legaturi dintre bare HG 300/2006;
Pozitia, modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Corectitudinea executiei
Turnare beton pentru: Calitate materiale puse in Proiect de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B Condica de betoane (F-
- elemente rezervor si camera de opera; Prescriptii din Laborator exec. cu cerintele din CM-013)
vane Corectitudinea executiei standarde, norme de documentaţia de executie Buletin de laborator
4.8 fabricatie, normative PVRC (F-CM-014)
tehnice in vigoare
NE 012
HG 300/2006;
Decofrare Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Pv de verificare a
pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in exec. cu cerintele din P aspectului betonului dupa
4.9 elemente, dimensiuni sect. vigoare documentaţia de executie decofrare si pozitionare
transversale NE 012 goluri tehnologice si de
Corectitudinea executiei HG 300/2006; instalatie (F-CM-043)
Pozitionare si montare elemente Tip, dimensiuni, pozitionare, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
prefabricate din beton (dupa caz) Tehnologia de montaj executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Corectitudinea executiei Prescriptii/ normative Poloboc documentaţia de executie
4.10
tehnice, norme
fabricatie in vigoare
HG 300/2006;
Montarea si verificarea montarii in Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
pozitie a sarpantei pentru rezervor pozare executie Ruleta executate cu cerintele din P PVLA (F-CM-012)
calitate materiale puse in Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie A
4.11
opera; tehnice; in vigoare;
Tehnologia de imbinare HG 300/2006;
Corectitudinea executiei
Pozitionare si montare invelitoare. Tip, dimensiuni, planeitate, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
Receptia lucrarilor la invelitoare calitate materiale puse in executie Ruleta executate cu cerintele din P PVRC (F-CM-014)
4.12 opera; Tehnologia de montaj Prescriptii tehnice in Poloboc documentaţia de executie
Corectitudinea executiei vigoare
HG 300/2006;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.13 Pozitionare si montare confectii Tip, dimensiuni Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
pag. 6/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0
metalice aparente executie Ruleta executate cu cerintele din PVRC (F-CM-014)
Cote de montaj
Prescriptii tehnice in Metru documentaţia de executie
Tehnologia de montaj
vigoare
Corectitudinea executiei
HG 300/2006;
Executie tencuieli Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
interioare/exterioare executie Ruleta executate cu cerintele din PVRC (F-CM-014)
Tip, dimensiuni, Calitate
obisnuite/speciale Prescriptii tehnice in documentaţia de executie PVLA (F-CM-012)
materiale puse in opera;
4.14 vigoare;
Corectitudinea executiei
Specificatii tehnice,
operatiilor
standarde in vigoare si
HG 300/2006;
Realizare hidroizolatie inclusiv Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
zidarie de protectie la exterior (dupa executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Tip, dimensiuni, Calitate
caz) Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
materiale puse in opera;
4.15 vigoare;
Corectitudinea executiei
Specificatii tehnice,
operatiilor
standarde in vigoare si
HG 300/2006;
Realizare termoizolatie Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Tip, dimensiuni, Calitate
Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
materiale puse in opera;
4.16 vigoare;
Tehnologie; Corectitudinea
Specificatii tehnice,
executiei
standarde in vigoare si
HG 300/2006;
Receptia preliminara rezervor si Corectitudinea executiei Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B CC
camera de vane executie Scriptic executate cu documentatia P PVRC (F-CM-014)
Prescriptii/ specificatii de executie si reglementarile RTE
4.17
tehnice; in vigoare; specifice, cu respectarea
NE 012 cerintelor esentiale, conform
HG 300/2006; legii
5. STRUCTURA DE REZISTENTA pt. CONSTRUCTII GOSPODARIA DE APA
Verificarea cotei de fundare si a Cota de fundare; Proiect executie Vizual Concordanta elemente din PS E B PVLA (F-CM-012)
naturii terenului de fundare Natura terenului de fundare Prescriptii tehnice in Topometric col. 2 cu prevederile P (geo) PV verific.cota fundare
vigoare document. din col. 3 I (F-CM-010)
5.1
Studiu geo Pv de verif. a naturii
HG 300/2006; teren. de fundare (F-CM-
011); PVFD
Nivelare si compactare fund sapatura Planeitate Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVRC (F-CM-014)
Grad compactare executie Ruleta exec. cu cerintele din Laborator autorizat Buletin de incercari si
5.2 Prescriptii/ norm. Poloboc documentaţia de exec rezultate ale compactarii
tehnice, in vigoare;
HG 300/2006;
Cofrare infrastructura Pozitionare, Geometrie, Detalii de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
dimensiuni, pozitie goluri NE 012/99 Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
stabilitate cofraje, etanseitate Prescriptii si documentaţia de executie
5.3 Tratare suprafete cofraj. specificatii tehnice
Calitate materiale puse in in vigoare aplicabile
opera HG 300/2006
Corectitudinea executiei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.4 Armarea si verificarea armarii Numar, diametru, Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B CC
pag. 7/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0
centurilor si elevatiilor pozitionare armaturi executie Ruleta executate cu cerintele din P PVLA (F-CM-012)
Pozitionare piese inglobate in beton Distanta dintre etrieri, NE 012/99 documentaţia de executie I PVFD
diametrul lor si modul de Prescriptii/ specificatii
fixare Numar si calitate tehnice; in vigoare;
legaturi dintre bare HG 300/2006;
Pozitia, modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Corectitud. executiei
Turnare beton de egalizare; Turnare Calitate materiale puse in Proiect de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B Condica de betoane (F-
beton pt. centuri opera; Prescriptii din Laborator exec. cu cerintele din CM-013)
Turnare beton pentru elevatii Corectitudinea executiei standarde, norme de documentaţia de executie Buletin de laborator
5.5 fabricatie, normative PVRC (F-CM-014)
tehnice in vigoare
NE 012/99
HG 300/2006;
Decofrare Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Pv de verificare a
pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in exec. cu cerintele din P aspectului betonului dupa
5.6 elemente, dimensiuni sect. vigoare documentaţia de executie decofrare si pozitionare
transversale NE 012/99 goluri tehnologice si de
Corectitudinea executiei HG 300/2006; instalatie (F-CM-043)
Receptia infrastructurii de rezistenta Calitate materiale puse in Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVRC (F-CM-014)
opera; executie Ruleta executate cu documentatia P PVFD
Corectitudinea executiei Prescriptii/ specificatii de executie si reglementarile I
5.7
tehnice; in vigoare; specifice, cu respectarea
NE 012/99 cerintelor esentiale, conform
HG 300/2006; legii
Cofrare suprastructura de rezistenta Pozitionare, Geometrie, Detalii de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B PVLA (F-CM-012)
dimensiuni, pozitie goluri NE 012/99 Ruleta exec. cu cerintele din
stabilitate cofraje, etanseitate Prescriptii si documentaţia de executie
5.8 Tratare suprafete cofraj. specificatii tehnice
Calitate materiale puse in in vigoare aplicabile
opera HG 300/2006
Corectitudinea executiei
Armare si verificarea armarii pentru Numar, diametru, Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B CC
suprastructura pozitionare armaturi executie Ruleta executate cu cerintele din P PVLA (F-CM-012)
Pozitionare si montare piese Distanta dintre etrieri, Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie I PVFD
inglobate in beton diametrul lor si modul de tehnice; in vigoare;
fixare; Numar si calitate NE 012/99
5.9
legaturi dintre bare HG 300/2006;
Pozitia, modul de fixare si
dimensiunile pieselor
inglobate
Corectitudinea executiei

0 1 2 3 4 5 6 7 9
5.10 Turnare beton pentru: Calitate materiale puse in Proiect de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B Condica de betoane (F-

pag. 8/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


- suprastructura opera; Prescriptii din Laborator exec. cu cerintele din CM-013)
Corectitudinea executiei standarde, norme de documentaţia de executie Buletin de laborator
fabricatie, normative PVRC (F-CM-014)
tehnice in vigoare
NE 012/99
HG 300/2006;
Decofrare Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Pv de verificare a
pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in exec. cu cerintele din P aspectului betonului dupa
5.11
elemente, dimensiuni sect. vigoare documentaţia de executie decofrare si pozitionare
transversale NE 012/99 goluri tehnologice si de
Corectitudinea executiei HG 300/2006; instalatie (F-CM-043)
Pozitionare si montare elemente Tip, dimensiuni, pozitionare, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
prefabricate din beton Tehnologia de montaj executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Corectitudinea executiei Prescriptii/ normative Poloboc documentaţia de executie
5.12
tehnice, norme
fabricatie in vigoare
HG 300/2006;
Montarea si verificarea montarii in Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
pozitie a sarpantei pozare executie Ruleta executate cu cerintele din P PVLA (F-CM-012)
calitate materiale puse in Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie A
5.13
opera; tehnice; in vigoare;
Tehnologia de imbinare HG 300/2006;
Corectitudinea executiei
Receptia structurii de rezistenta Corectitudinea executiei Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVRC (F-CM-014)
suprastructurii de rezistenta executie Ruleta executate cu documentatia P PVFD
Prescriptii/ specificatii de executie si reglementarile I
5.14
tehnice; in vigoare; specifice, cu respectarea
NE 012/99 cerintelor esentiale, conform
HG 300/2006; legii
6. ZIDARII pt. CONSTRUCTII GOSPODARIA DE APA
Realizarea si verificarea zidariilor Tip, dimensiuni, pozitionare; Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
pentru inchideri exterioare si Dimensiuni zidarii, executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
compartimentari interioare pozitionare goluri, Prescriptii/ specificatii Poloboc documentaţia de executie
planeitate, verticalitate tehnice, standarde in
6.1 zidarii si compartimentari vigoare;
Calitate materiale puse in HG 300/2006;
opera; Tehnologie de
executie; Corectitudinea
executiei
Pozitionare si montare tuburi de Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
protectie la trecerea prin pereti pozare executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
6.2 calitate materiale puse in Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie
opera; tehnice; in vigoare;
Corectitudinea executiei HG 300/2006;
7. FINISAJE pt. CONSTRUCTII GOSPODARIA DE APA
Pozitionare si montare invelitoare. Tip, dimensiuni, calitate Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
Receptia lucrarilor la invelitoare materiale puse in opera; executie Ruleta executate cu cerintele din P PVRC (F-CM-014)
7.1 Corectitudinea executiei Prescriptii tehnice in Poloboc documentaţia de executie
vigoare
HG 300/2006;

0 1 2 3 4 5 6 7 9
7.2 Vopsire interior suprafete de lemn Pregatire supraf., tip, calitate Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
pag. 9/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0
ignifug, antiseptic, hidrofug (dupa materiale puse in opera, Prescriptii din executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
caz) tehnologie, standarde, norme de documentaţia de executie
grosime strat, uscare strat; fabricatie,
aspect, aderenta, nr. straturi normative tehnice in
Corectitudinea executiei vigoare
HG 300/2006;
Executie tencuieli Calitate materiale puse in Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
interioare/exterioare, opera; executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
obisnuite/speciale ; Tehnologie de executie Prescriptii tehnice in Poloboc documentaţia de executie
7.3
Executie sape (dupa caz) Corectitudinea executiei vigoare
Verificarea tencuielilor si a sapelor HG 300/2006;
inaintea executarii finisajelor
Montarea si verificarea montarii Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
tamplariei interioara/ exterioara pozare executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
diversa, inclusiv geamuri Tehnologia de montaj Prescriptii tehnice in Poloboc documentaţia de executie
7.4
calitate materiale puse in vigoare
opera; Corectitudinea HG 300/2006;
executiei
Montare confectii metalice diverse Tip, dimensiuni, pozitionare, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
Montare elemente de tinichigerie Tehnologia de montaj executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Corectitudinea executiei Prescriptii/ normative Poloboc documentaţia de executie PVRC (F-CM-014)
7.5
tehnice, norme
fabricatie in vigoare
HG 300/2006;
Executie si finisare pardoseli Tip, dimensiuni, calitate Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
materiale puse in opera; executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
7.6 Tehnologia de executie Prescriptii tehnice in Poloboc documentaţia de executie
Corectitudinea executiei vigoare
HG 300/2006;
Realizare termoizolatii diverse Tip, dimensiuni, Calitate Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
materiale puse in opera; executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Tehnologie de realizare; Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
7.7 Corectitudinea executiei vigoare
Specificatii tehnice,
standarde in vigoare si
HG 300/2006;
Realizare hidroizolatii diverse Tip, dimensiuni, Calitate Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
materiale puse in opera; executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Tehnologie de realizare; Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
7.8 Corectitudinea executiei vigoare
Specificatii tehnice,
standarde in vigoare si
HG 300/2006;
Executia si verificarea lucrarilor de Calitate materiale puse in Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
zugraveli si vopsitorii opera; executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Continuitate si aspect Prescriptii tehnice in Poloboc documentaţia de executie
7.9
pelicule; vigoare
Nr. straturi; HG 300/2006;
Corectitudinea executiei

0 1 2 3 4 5 6 7 9
7.10 Receptia preliminara Corectitudinea executiei Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVRC (F-CM-014)
executie Scriptic executate cu documentatia P
pag. 10/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0
Prescriptii/ specificatii de executie si reglementarile RTE
tehnice; in vigoare; specifice, cu respectarea
NE 012/99 cerintelor esentiale, conform
HG 300/2006; legii
8. UTILAJE SI ECHIPAMENTE pt. GOSPODARIA DE APA
Pozare si montare utilaje si Tip, dimensiuni; cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Carte tehnica
echipamente pozare; executie Ruleta exec. cu cerintele din CQ Pvde montare utilaje
Calitate materiale puse in Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie tehnologice (F-CM-042)
8.1 opera; tehnice in vigoare;
Tehnologia de montaj standarde in vigoare
Corectitudinea executiei aplicabile
HG 300/2006;
Probe tehnologice Functionalitate utilaje si Documentatie de Vizual Realizarea scopului propus PS E B Pv pentru proba (F-CM-
echipamente gospodaria de executie Scriptic (instalatie functionala) P 023)
8.2 apa Reglementari specifice A PVFD
aplicabile , in vigoare
HG 300/2006;
9. RETELE TEHNOLOGICE si INSTALATII HIDRAULICE pt. GOSPODARIA DE APA
Pozitionare si montare a tronsoanelor Temperatura, durata, ora Proiect de executie Aparat de sudura Conformitatea lucrarii PA E B CC
de conducta PEHD, inclusiv fitinguri exec.; Prescriptii din electric pentru exec. cu cerintele din A Protocol sudura
si piese de legatura Dimensiuni , cote de pozare, standarde, instructiuni polietilena documentaţia de executie Schema izometrica traseu
pante furnizor, normative conducta
Tehnologie de montaj tehnice in vigoare Buletin de examinare
Parametrii proces. de sudare HG 300/2006; vizuala a sudurilor
9.1 Corectitudinea executiei ( F-CM-021)
Buletin de examinare
control nedistructiv;
PVLA (F-CM-012)
Tabel cu sudorii
autorizati
(F-CM-018)
Montare conducta otel prin sudare, Calitate cordoane de Proiect de executie; Vizual Conformitatea cu proiectul PS E B Tabel cu procedurile de
inclusiv fitinguri: sudura; Prescriptii tehnice, Subler pt. de executie A sudare omologate(F-
- pregatire suprafata, curatire Calitate materiale puse in normative tehnice in suduri Laborator CM-016)
interior/exterior zona rosturi; opera; vigoare; Aparatura de autorizat Buletin de examinare
- sudare; Conditii de mediu ambiant; HG 300/2006; laborator vizuala a sudurilor
Procedeu de sudare; ( F-CM-021)
Corectitudinea executiei Buletin de examinare
control nedistructiv;
9.2 PVLA (F-CM-012 )
Schema izometrica a
executiei
Tabel cu sudorii
autorizati
(F-CM-018)
Tabel privind executia
sudurilor
( F-CM-020)

0 1 2 3 4 5 6 7 9
9.3 Pozitionarea si montarea tuburilor Pozitionare (nivel de Proiect de executie Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
PVC-KG pentru canalizare asezare, pante, aliniament Prescriptii tehnice in Ruleta executiei cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
(Pregatirea pentru mufare a canal) ; Dimensiuni tuburi ; vigoare; specificatii documentaţia de executie
pag. 11/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0
suprafetelor, pozare si imbinare Stare suprafete (garnitura de tehnice;
tuburi, fitinguri, racorduri si etansare, pereti interiori C56-2002
accesorii mufa) ; Tehnologia de HG 300/2006;
Realizare legaturi. montaj
Corectit.executiei
Verificare cota de pozare conducta Cota pozare conducta fata Proiect executie Vizual; Concordanta elemente din PS E B PVRC (F-CM-014)
de reperul specificat prin Prescriptii tehnice in Ruleta col. 2 cu prevederile
9.4 proiect vigoare Echipament document. din col. 3
HG 300/2006; topografic

Pozitionare si montare elemente de Tip, dimensiuni; Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
instalatie hidraulica - piese de Cote de pozare; executie Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
legatura, armaturi, DMM etc. Coaxialitate elemente de Prescriptii/ normative Nivela cu bula documentaţia de executie
imbinat tehnice, in vigoare Sablon
9.5
Tehnologia de montaj Plan de montaj
Etanseitate imbinari HG 300/2006;
Calitate imbinari
Corectitudinea executiei
Realizare izolatie anticorosiva Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
inclusiv protectia aferenta, citomare executie Aparatura de executate cu cerintele din CQ PVLA(F-CM-012 )
Tip, calitate materiale puse
interioara la conducte otel Prescriptii tehnice in laborator documentaţia de executie Laborator Buletin de verificare
in opera;
- verificare materiale de izolare vigoare; autorizat pregatire supraf.
Pregatire suprafata
- pregatire suprafata metalica; specificatii tehnice, metalica, rugozitate
Tehnologia de executie;
- aplicare izolatie standarde in vigoare (Laborator autorizat)
9.6 Continuitate si aspect
aplicabile Buletin pentru
izolatie;
Instructiuni de verificarea calitatii
Grosime totala;
aplicare indicate de izolatiei
Aderenta izolatie;
furnizorul de (F-CM-022 )
Corectitudinea executiei
material;
HG 300/2006;
Realizare izolatie termica pentru Tip, dimensiuni, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
conducte otel Tehnologia de montaj executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
9.7 calitate materiale puse in Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
opera; Corectitudinea vigoare
executiei HG 300/2006;
10. INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Pozitionare si montare : Tip, dimensiuni; Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
- dispozitive de sustinere pt. cote de pozare; executie Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
conducte ; Calitate imbinari Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
10.1
- tubulatura de protectie la trecerea Corectitudinea executiei vigoare
prin pereti ; HG 300/2006;

0 1 2 3 4 5 6 7 9
10.2 Pozarea si montarea aparent/ mascate Dimensiuni , cote de pozare, Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
in ghene a tuburilor pentru pante Prescriptii din Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
canalizare, fitinguri, piese de Tehnologie de imbinare standarde, instructiuni documentaţia de executie
legatura, piese de curatare, colectoare Corectitudinea executiei furnizor, normative
de scurgere sub pardoseala etc. tehnice in vigoare

pag. 12/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Realizarea legaturilor de scurgere ale HG 300/2006;
obiectelor sanitare
Pozitionare, montare si fixare obiecte Tip, dimensiuni; cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
sanitare/ armaturi si alte elemente pozare; executie Ruleta exec. cu cerintele din A PVRC (F-CM-014)
10.3 pentru instalatii sanitare interioare. Tehnologie de montaj Plan de montaj documentaţia de executie
Executie racorduri la instalatia Corectitudinea executiei C56-2002
sanitara HG 300/2006;
Pozitionare si montare armaturi, Tip, dimensiuni; Proiect de exec. Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
DMM cote de pozare; Prescriptii din exec. cu cerintele din PVRC (F-CM-014)
Tehnologia de montaj standarde, norme de documentaţia de executie
10.4 Calitate imbinari fabricatie, normative
Corectitudinea executiei tehnice in vigoare;
operatiilor Plan de montaj
HG 300/2006;
11. PROBE + SPALARE SI DEZINFECTARE INSTALATII/ RETELE APA si CANALIZARE
Proba de presiune pt. instalatii/ retele Etanseitate (apa si Plan de control al Vizual Fara scurgeri vizibile pe tot PS E B Pv de proba (F-CM-023)
apa si canalizare canalizare) calitatii lucrarii Manometru traseul si la imbinari P PVFD
11.1 Rezistenta (apa) C56-2002 verificat Obtinerea scopului propus I
Functionare (apa si HG 300/2006; metrologic
canalizare) Scriptic
Proba de etanseitate a rezervorului Presiune, timp Plan de control al Vizual Volum constant PS E B Pv de proba (F-CM-023)
calitatii lucrarii Scriptic Fara exfiltratii RTE PVFD
11.2
C56-2002 I
HG 300/2006;
Spalare si dezinfectare Continut in Clor/culoare Proiect de executie Vizual Continut in clor conform PS E B Pv
retele/instalatii Calitate apa Legea calitatii apei Aparatura de prevederilor legale P Buletin de analiza apa
11.3 Analiza apei Respectarea prevederilor 458/2002 cu modific. laborator Culoare violacee Laborator PVFD
documentatiei si completarile Scriptic
ulterioare
Desinfectare rezervor Respectarea prevederilor Proiect de executie Vizual Rezervor dezinfectat PA E B Pv
11.4
documentatiei Scriptic
12. DRUM ACCES SI PLATFORME
Verificarea cotei de fundare si a Cota de fundare; Proiect executie Vizual Conformitatea PS E B PVLA (F-CM-012)
naturii terenului de fundare pentru Natura terenului de fundare Prescriptii tehnice in Topometric caracteristicilor masurate P (geo) PV verific.cota fundare
drum acces si platforme vigoare cu cerintele din (F-CM-010)
12.1
Studiu geo documentaţia de executie Pv de verif. a naturii
HG 300/2006; teren. de fundare (F-CM-
011)
Reprofilare, completare platforma Profil Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
drum (asternere umplutura in Planeitate, Prescriptii tehnice in Ruleta executate cu cerintele din PVLA
straturi, nivelare ,compactare, Cote vigoare; specificatii Sablon documentaţia de executie (F-CM-012)
12.2
finisare) Calitate materiale puse in tehnice;
opera HG 300/2006;
Corectitudinea executiei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Verificare grad compactare pat Grad compactare teren Proiect cu detalii de Metode de Conformitatea PA E B PVLA (F-CM-012)
drum executie laborator caracteristicilor masurate Laborator Buletin de incercari si
12.3 Prescriptii tehnice in cu cerintele din autorizat rezultate ale compactarii
vigoare documentaţia de executie
HG 300/2006;

pag. 13/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Receptia patului drumului Tip finisare platforma si Proiect de executie Vizual; Concordanta elemente din PS E B PVRC(F-CM-014)
margini, cote, profil, pante in Prescriptii tehnice in Ruleta col. 2 cu prevederile
profile transv., denivelari, vigoare; specificatii documentatiei din col. 3;
12.4
grad compactare tehnice;
Corectitudinea executiei C56-85
HG 300/2006
Realizare strat de balast cilindrat Numar straturi, asternere la Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B Buletin de incercari si
nivel si profil proiectat executie Ruleta executate cu cerintele din Laborator autorizat rezultate ale compactarii
Tehnologia de executie Prescriptii tehnice in Sablon documentaţia de executie PVLA (F-CM-012)
12.5 Conditii si grad de vigoare; specificatii Lata de 3 m CC
compactare tehnice; Metode de
Calitate materiale puse in HG 300/2006 laborator
opera, C56-85
Receptie strat de balast Tip finisare, cote in ax, Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVRC(F-CM-014)
grosime strat, executie Ruleta exec. cu cerintele din
profil, pante in profile Prescriptii tehnice in lata de 3 m documentaţia de executie
12.6 transversal/ longitudinal, vigoare; specificatii
uniformitate in profil tehnice;
longitudinal, in axa HG 300/2006
drumului, corectit. executiei
Asternere strat de agregate naturale Grosime strat, sort Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
umplutura executie Ruleta executate cu cerintele din P PVLA (F-CM-012)
Corectitudinea executiei Prescriptii tehnice in Sablon documentaţia de executie
12.7
vigoare; specificatii
tehnice;
HG 300/2006
Turnare beton simplu pentru : Marca beton Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B Condica de betoane (F-
- fundatie borduri Calitate materiale puse in executie Laborator exec. cu cerintele din CM-013)
opera; NE 012-99 documentaţia de executie Buletin de laborator
12.8 Corectitudinea executiei Prescriptii/ normative PVRC(F-CM-014)
tehnice, norme
fabricatie in vigoare
HG 300/2006
Montare elemente prefabricate Tip, dimensiuni, Cote de Proiect de executie. Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B CC
-borduri pozare Prescriptii tehnice in Ruleta exec. cu cerintele din PVRC(F-CM-014)
Calitate materiale puse in vigoare documentaţia de executie
12.9
opera C56-85
Tehnologia de montaj HG 300/2006
Corectitudinea executiei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. IMPREJMUIRE
13.1 - Armare, cofrare, turnare beton pt. Profil, adancime sapatura; Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Condica de betoane
fundatii stalpi; Geometrie cofraje si executie Ruleta exec. Cu cerintele din PVRC(F-CM-014)
pozitionare armaturi. Prescriptii/ specificatii/ documentaţia de executie Buletin de laborator

pag. 14/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Stabilitate cofraje. normative tehnice in
Dimensiuni distantieri. Tip, vigoare
calitate materiale puse in HG 300/2006;
opera;
Pozitionare;
Corectit. executiei
Pozitionare si montare stalpi; Tip, dimensiuni; cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
Montare si fixare imprejmuire, porti pozare; executie Ruleta exec. cu cerintele din PVRC(F-CM-014)
13.2 etc. Tehnologia de montaj Prescriptii/ normative documentaţia de executie
Corectitudinea executiei tehnice, in vigoare
HG 300/2006;
14. SUBTRAVERSARI (Sant deschis)
Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B PVLA (F-CM-012)
Grosime strat, sort executie Ruleta executate cu cerintele din Laborator Buletin de incercari si
Finisare pat de fundare pt. pozarea umplutura ; Prescriptii tehnice in documentaţia de executie rezultate ale compactarii
14.1 tubului de protectie Planeitate vigoare;
Tehnologie de compactare specificatii tehnice,
Grad compactare standarde in vigoare
HG 300/2006;
Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Grosime strat, sort
Prescriptii/ documentaţia de executie
Realizare strat de agregate pe agregate
14.2 specificatii tehnice
fundul transeei corectitudinea executiei
standarde in vigoare
aplicabile
HG 300/2006;
Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Lungime, adancime, Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
Lansarea si pozitionarea tubului de
dimensiune tub, cote de vigoare;
14.3 protectie
pozare, specificatii tehnice,
corectitudinea executiei standarde in vigoare
aplicabile
HG 300/2006;
Tip, dimensiuni, Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
pozitionare tevi executie Ruleta executate cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
Centrare conducta Prescriptii tehnice in documentaţia de executie
Lansarea si pozarea conductei la
Calitate materiale puse in vigoare;
14.4 subtraversare inclusiv montare
opera corectitudinea specificatii tehnice,
protectii si elemente de etansare
executiei standarde in vigoare
aplicabile
HG 300/2006;

0 1 2 3 4 5 6 7 9
15. REALIZARE ESTACADA

pag. 15/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Receptia terenului de fundare Cota de fundare; Proiect cu detalii de Vizual Concordanta elemente din PS E B PVLA (F-CM-012)
Natura terenului de fundare executie Topometric col. 2 cu prevederile P (geo) PV verific.cota fundare
Referat geotehnic document. din col. 3 I (F-CM-010)
Prescriptii tehnice in Pv de verif. a naturii
15.1 vigoare; teren. de fundare (F-PO-
specificatii tehnice, CM-011);
standarde in vigoare PVFD
aplicabile
HG 300/2006;
Cofrare fundatii, montare piese Geometrie si stabilitate Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PS E B PVLA (F-CM-012)
inglobate in beton cofraje executie Ruleta exec. cu cerintele din P PVFD
Tratare suprafete cofraj. NE 012 documentaţia de executie I
Pozitionare piese inglobate Prescriptii si
15.2
Corectitudinea executiei specificatii tehnice
in vigoare aplicabile
HG 300/2006

Turnare si compactare beton in Calitate materiale puse in Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B Condica de betoane (F-
fundatii opera; executie Metode de exec. cu cerintele din Laborator autorizat CM-013)
Conditii de mediu; NE 012 laborator documentaţia de executie PVRC (F-CM-014)
15.3 Corectitudinea executiei Prescriptii/ normative Buletin de laborator
tehnice, norme
fabricatie in vigoare
HG 300/2006
Decofrare Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Pv de verificare a
Rezistenta, aspect beton, executie exec. cu cerintele din aspectului betonului dupa
pozitii, distante intre NE 012 documentaţia de executie decofrare si pozitionare
15.4 elemente, dimensiuni Prescriptii/ normative goluri tehnologice si de
sectiuni transversale tehnice, norme instalatie (F-CM-043)
fabricatie in vigoare
HG 300/2006
Pozitionare si montare confectii Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B
metalice diverse pt. infrastructura pozare executie Ruleta exec. cu cerintele din CC
estacada Tehnologia de montaj Prescriptii tehnice in Metru documentaţia de executie PVRC (F-CM-014)
15.5
Calitate materiale puse in vigoare
opera HG 300/2006;
Corectitudinea executiei
Confectionare si montare Tip, dimensiuni, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
suprastructura metalica pozitionare elemente ; executie Ruleta Subler exec. cu cerintele din A Tabel procedurI sudare
Calitate materiale puse in Prescriptii/ normative pt. suduri documentaţia de executie Laborator omologate
opera tehnice, norme Aparatura de autorizat (F-CM-016)
Procedeude sudare, fabricatie in vigoare laborator Buletin de examinare
tehnologia de montaj C56-2002 vizuala suduri
Conditii de mediu HG 300/2006; ( F-CM-021)
15.6
ambiant ; Buletin examinare control
Corectitudinea executiei nedistructiv;
Tabel cu sudorii autorizati
(F-CM-018)
Tabel privind executia
sudurilor( F-CM-020)
PVRC (F-CM-014)

0 1 2 3 4 5 6 7 9

pag. 16/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Verificarea cotei elevatiei Cota elevatie Proiect cu detalii de Ruleta Conformitatea cu cerintele PS E B PVRC (F-CM-014)
suprastructurii suprastructura fata de NAE executie Telemetru din documentaţia de P PVFD
15.7
HG 300/2006; executie I

Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC


Tip, dimensiuni, cote de
executie Ruleta exec. cu cerintele din A PVRC (F-CM-014)
Pozitionare si montare aparate de pozare ;
Prescriptii/ normative documentaţia de executie
reazem Calitate materiale puse in
15.8 tehnice, norme
Verificarea cotei finale a aparatelor opera
fabricatie in vigoare
de reazem Tehnologia de montaj
C56-2002
Corectitudinea executiei
HG 300/2006;
16. MONTARE CONDUCTA OTEL INGROPATA/ SUPRATERANA
Pregatire pat de pozare Planeitate, Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea lucrarii PA E B CC
Asternere strat de nisip/ pamant in Grosime strat, executie Ruleta exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
transee. tip, sort umplutura ; Prescriptii tehnice in Nivela documentaţia de executie
16.1
Compactare Corectitudinea executiei vigoare; specificatii Teodolit
tehnice;
HG 300/2006;
Pozare si montare prin sudura Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
conducta/ tub protectie otel, pozare tevi executie Subler pt. executate cu cerintele din A Tabel cu procedurile de
inclusiv fitinguri si piese de Calitate cordoane de Prescriptii tehnice in suduri documentaţia de executie Laborator sudare omologate(F-
legatura, pe tronsoane/ asamblare sudura; vigoare; specificatii Aparatura de autorizat CM-016)
in fir continuu/ cuplare/ prizare: Calitate materiale puse in tehnice; laborator Altii Buletin de examinare
- pregatire suprafata, curatire opera; Conditii de mediu HG 300/2006; vizuala a sudurilor
interior/exterior zona rosturi; ambiant; Procedeu de ( F-CM-021)
- sudare; sudare; Buletin de examin.
Lansare, pozare in sant (pt. Corectitudinea executiei control nedistructiv;
16.2
conducta ingropata) PVLA (F-CM-012)
Schema izometrica a
executiei
Tabel cu sudorii
autorizati
(F-CM-018)
Tabel privind executia
sudurilor
( F-CM-020)
Verificare cota de pozare conducta/ Cota pozare conducta/ tub Proiect cu detalii de Vizual; Concordanta elemente din PS E B PVRC (F-CM-014)
tub protectie protectie fata de reperul executie Ruleta col. 2 cu prevederile PVFD
specificat prin proiect Prescriptii tehnice in Nivela document. din col. 3
16.3
vigoare; specificatii Teodolit
tehnice;
HG 300/2006;
Pozitionare si montare armaturi si Tip, dimensiuni, cote de Proiect de exec. Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
accesorii pozare Prescriptii din exec. cu cerintele din PVLA(F-CM-012)
Tehnologia de montaj standarde, norme de documentaţia de executie
16.4 Calitate imbinari fabricatie, normative
Corectitudinea executiei tehnice in vigoare;
Plan de montaj
HG 300/2006;

0 1 2 3 4 5 6 7 9
17. INSTALATIE AFERENTA CONDUCTEI LA SUPRA/ SUBTRAVERSARI
17.1 Cuplare, montare conducta de Tip imbinare/ asamblare Proiect de executie; Vizual Conformitatea cu proiectul PS E B CC
pag. 17/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0
A Tabel cu procedurile
Laborator de sudare
autorizat omologate(F-CM-
016)
Buletin de examinare
Calitate cordoane de vizuala a sudurilor
legatura (inclusiv elemente de
sudura; ( F-CM-021)
instalatie aferenta conductei la
Calitate materiale puse in Prescriptii tehnice, Subler pt. Buletin de examinare
supra/ subtraversari etc.)
opera; Conditii de mediu normative tehnice in suduri de executie control nedistructiv;
- curatire interior/exterior zona
ambiant; Procedeu de vigoare; Aparatura de PVLA (F-CM-012)
rosturi;
sudare; HG 300/2006; laborator Schema izometrica a
- sudare
Corectitudinea executiei executiei
operatiilor Tabel cu sudorii
autorizati
(F-CM-018)
Tabel privind
executia sudurilor
( F-CM-020)
18. IZOLARE ANTICOROSIVA SUPRAFETE METALICE
Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B
Izolarea conductei metalice, a Tip, calitate executie Aparatura de executate cu cerintele din CQ CC
tuburilor protectoare la izolatie/materiale puse in Prescriptii tehnice in laborator documentaţia de executie Laborator PVLA(F-CM-012 )
subtraversari si a constructiilor opera; vigoare; autorizat Buletin de verificare
metalice aferente conductei Pregatire suprafata specificatii tehnice, pregatire supraf.
- verificare calitate izolatie la Tehnologie; standarde in vigoare metalica, rugozitate
18.1
cupoanele de conducta preizolata; Continuitate si aspect aplicabile (Laborator autorizat)
- curatire capete cupoane; izolatie; Instructiuni de Buletin pentru
- verificare materiale de izolare Grosime totala; aplicare indicate de verificarea calitatii
- pregatire suprafata metalica; Aderenta izolatie; furnizorul de izolatiei
- aplicare izolatie Corectitudinea executiei material; (F-CM-022 )
HG 300/2006;
Lipsa defecte Proiect de executie Aparatura de Conformitatea cu proiectul PS E B
Verificarea calitatii izolatiei HG 300/2006 laborator de executie P
Buletin de verificare
18.2 inaintea astuparii conductei A
(F-CM-022 )
Laborator
autorizat
19. PROTECTIE ANTICOROSIVA SUPRAFETE METALICE
Protectie anticorosiva a suprafetelor Pregatire supraf., calitate Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
metalice/ Vopsire confectii metalice materiale, culoare, Prescriptii din exec. cu cerintele din PVLA (F-CM-012)
diverse : tehnologie de aplicare, standarde, norme de documentaţia de executie
19.1 - pregatire suprafata ; grosime strat, uscare strat; fabricatie,
- executie aspect, aderenta, nr. straturi normative tehnice in
Corectitudinea executiei vigoare
HG 300/2006;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. IZOLARE TERMICA CONDUCTE
20.1 Realizare izolare termica la conducte Tip, calitate materiale puse Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC

pag. 18/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


diverse in opera; executie Subler executate cu cerintele din RTE PVLA (F-CM-012)
- verificare materiale de izolare
Pregatire suprafata Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie
- pregatirea suprafetei; Tehnologie; tehnice in vigoare;
- realizare izolatie Continuitate si aspect standarde in vigoare
izolatie aplicabile
Grosime totala; HG 300/2006;
Corectitudinea executiei
21. RETELE ELECTRICE 0,4KV (FORTA SI ILUMINAT)
Pozitionare si montare cabluri Tip, dimensiuni, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
energie aparent/ subteran/ in pozitionare elemente. executie; Ruleta exec. cu cerintele din A PVLA (F-CM-012)
canale, cu protectiile aferente, Corectitudinea executiei Tehnologia de documentaţia de executie
21.1
montaj ;
STAS 12604/5-90
HG 300/2006;
Tip dimensiuni, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Carte tehnica
Pozitionare si montare aparate,
pozitionare elemente executie ; Ruleta exec. Cu cerintele din P Pv de montare utilaje
echipamente, aparatura electrica,
Corectitudinea executiei Tehnologia de documentaţia de executie A tehnologice(F-CM-
21.2 pupitre comanda, tablouri electrice,
montaj ; 042)
etc.
STAS 12604/5-90
Realizare legaturi
HG 300/2006
Pozare si montare intreruptoare, Tip, dimensiuni, Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
comutatoare, prize, doze corpuri de pozitionare elemente. executie; Ruleta exec. cu cerintele din A PVLA (F-CM-012)
iluminat etc. Corectitudinea executiei Tehnologia de documentaţia de executie
21.3
montaj ;
STAS 12604/5-90
HG 300/2006;
Rezistenta de izolatie; Proiect cu detalii de Aparatura de Conformitatea lucrarii PS E B Buletin incercari
Continuitatea electrica a executie; laborator exec. cu cerintele din P cablu (F-CM- 028)
instalatiei Tehnologia de certificata documentaţia de executie Laborator Buletin de incercare
Verificari PRAM (cabluri
montaj ; PE 116/94 metrologic autorizat si verificare (F-CM-
21.4 electrice, aparataj, echipamente
STAS 12604/5-90 025)
etc.)
I7-2002 PVFD
C56/2002
HG 300/2006;
Functionalitatea instalatiei Documentatie de Realizarea scopului propus PS E B Pv pentru proba (F-
executie (instalatie functionala) P CM-023)
21.5
Probe tehnologice Reglementari specifice - A PVFD
aplicabile , in vigoare
HG 300/2006;
22. INSTALATIE DE LEGARE LA PRIZA DE PAMANT
Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B CC
Calitate materiale puse in
executie; Ruleta exec. cu cerintele din A PVRC(F-CM-014)
opera (Tip, dimensiuni)
Tehnologia de documentaţia de executie P PVFD
Executie sistem de impamantare, pozitionare elemente
22.1 montaj ;
efectuare de legaturi echipotentiale (banda OL-Zn, electrozi,
PE 116/94
etc.), realizare legaturi.
STAS 12604/5-90
Corectitudinea executiei
HG 300/2006;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.2 Verificari PRAM (centura si Rezistenta de dispersie a Proiect cu detalii de Aparatura de Conformitatea lucrarii PA E B Buletin de incercare si
racorduri de impamantare etc.) prizei de pamant; executie; laborator exec. cu cerintele din P verificare (F- CM-

pag. 19/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Tehnologia de certificata documentaţia de executie A 025)
montaj, I20-2000; metrologic Laborator
Continuit electr a
PE 116/94 autorizat
instalatiei de punere la
STAS 12604/5-90
pamant
I7-2002, C56/2002
HG 300/2006;
23 INSTALATIE DE AUTOMATIZARE
Montare utilaje, echipamente, Tip, dimensiuni, pozitionare Documentatie de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Buletin/fisa de
aparatura de automatizare Corectitudinea executiei executie Masuratori executate cu cerintele din verificare si inspectie
23.1
Reglem specifice documentaţia de exec Carte tehnica
aplicabile,in vigoare
Pozare si montare cabluri de Tip, dimensiuni, pozitionare Documentatie de Vizual Conformitatea lucrarii PV E B CC
comanda, control si semnalizare, cu Corectitudinea executiei executie Masuratori executate cu cerintele din A PVLA (F-CM-012)
23.2
protectiile aferente. Incercari cabluri. Reglementari specifice documentaţia de executie Buletin/fisa de
Realizare legaturi aplicabile , in vigoare verificare si inspectie
Documentatie de Vizual Conformitatea lucrarii E B Buletin/fisa de
Verificari (conductoare, utilaje,
Verificari specifice executie Masuratori executate cu cerintele din A verificare si
23.3 echipamente, aparatura de PA
Reglem specifice documentaţia de executie inspectie;
automatizare)
aplicabile,in vigoare Fisa de masuratori
24. UMPLUTURI INTERMEDIARE/ DEFINITIVE
Umpluturi nisip/ pamant in straturi Amplasament Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PA E B CC
compactate Grosime strat, sort executie Ruleta executate cu cerintele din Laborator PVLA (F-CM-012)
umplutura ; Prescriptii/ specificatii documentaţia de executie Buletin de incercari si
24.1
Tehnologie de compactare tehnice, rezultate ale
Grad compactare standarde in vigoare si compactarii
HG 300/2006; HG 300/2006;
Verificare cote sistematizare Cote sistematizare verticala Proiect cu detalii de Vizual; Conformitatea cu cerintele PS E B PVRC(F-CM-014)
verticala pante, fata de reperul executie Ruleta din documentaţia de P
precizat in proiect Prescriptii tehnice in executie
24.2
vigoare; specificatii
tehnice;
HG 300/2006
25. ACTIVITATI DE INCHEIERE
Aducere zone adiacente lucrarilor la Aspect teren Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B PVLA (F-CM-012)
25.1 starea initiala executate cu cerintele din
docum. de exec.
Nivelare zona afectata de lucrari. Aspect teren Proiect de executie Vizual Conformitatea lucrarii PA E B PVLA (F-CM-012)
25.2 Refacere strat vegetal executate cu cerintele din
docum. de executie
Verificare documente la finalizarea Verificare documente de Plan de control al Vizual Conformitatea lucrarii PA E B Cartea tehnica a
lucrarilor receptie; calitatii lucrarii Analiza executate cu cerintele din constructiei (F-CM-
Resp. cerintelor proiectului, Standarde, norme, documente documentaţia de executie 001...043)
25.3
procedurilor, prevederi de normative,
mediu, SSM – SU reglementari legale in
vigoare aplicabile

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.4 Receptia lucrarilor si punere in Respectarea prevederilor Proiect cu detalii de Vizual Conformitatea lucrarii PS E B PV de receptie la
functiune. din autorizatia de executie Analiza executate cu cerintele din P terminarea lucrarilor

pag. 20/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0


Receptia finala. construire, avizele si Plan de control al documente documentaţia de executie I (F-CM-037)
conditiile de executie calitatii lucrarii Altii PV de receptie la
impuse de autoritatile Autorizatia de punerea in functiune
competente; construire (F-CM-038)
Executia lucrarilor cf. Contract si Proces verbal de
prevederi contract, doc. de documentatia anexa receptie finala (F-CM-
exec., a reglem. specifice, Reglementari specifice, 040)
cu respectarea exigentelor cerintele esentiale, Cartea tehnica a
esentiale, cf. legii; referatul conform legii; constructiei (F-CM-
de prezentare intocmit de Regulament de receptie 001...043)
proiectant privind modul in aprobat prin HG nr. PVFD
care a fost executata 273/1994 cu
lucrarea; modificarile si
Terminarea tuturor lucrarilor completarile ulterioare
prevazute in contractul
dintre investitor si
antreprenor si in
documentatia anexa la
contract
Finalizarea lucrarilor cerute
la receptia de la terminarea
lucrarilor Referatul
investitorului privind
comportarea constructiilor si
instalatiilor aferente in
exploatare pe perioada de
garantie, inclusiv viciile
aferente si remedierea lor
*
: PV = Punct de Verificare (personal de inspectie); PA = Punct de Asistare (inspectii/ incercari in prezenta clientului); PS = Punct de Stationare (inspectii/ incercari pentru predare intermediara
**
: E- Executant, CQ- Control Calitate, RTE- Responsabil tehnic cu Executia Atestat, numit prin decizie (pentru partea de constructii), A- Personal Autorizat (pentru
instalatii aferente constructiilor), B- Beneficiar, P- Proiectant, I-Inspectia de Stat in Constructii
Pv – proces verbal; PVLA – proces verbal de lucrari ascunse ; PVRC – proces verbal de receptie calitativa ; CC – certificat de calitate ; PVFD – proces verbal de faza determinanta ;
IL- instructiuni de lucru
***: Pentru toate documentele de referinta mentionate mai sus, se vor aplica editiile/ reviziile in vigoare la data utilizarii prezentului plan

Ofertant,
PSV COMPANY S.A.
Data : 14.01.2009 (semnătură autorizată)

pag. 21/21(P303/2009) Formular cod F-084, rev. 0