Sunteți pe pagina 1din 14

Lucrarea L3-05

Desene de ansamblu

Tema

Este cunoscută importanţa desenelor de ansamblu. Acestea reunesc toate informaţiile privind modul cum sunt asamblate componentele şi conţin, pe lângă indicator, un tabel de componenţă în care se găsesc date privind acele componente -- denumirea, standardul, numărul de bucăţi, materialul şi masa lor. Pe un desen de ansamblu se obişnuieşte să se mai pună cote de gabarit şi note tehnice, tabele etc. Folosind Inventor, putem crea astfel de desene, respectând în linii mari procedurile prezentate la desene de execuţie (vezi lucrarea L2-08). În această lucrare vom vedea cum se realizează toate acestea.

Tabelul de componenţă

Lucrăm cu ansamblul Postament.iam creat în proiectul Ansamblu Sudat.ipj din fig. 1 (vezi expli- caţiile în lucrarea L3-04).

din fig. 1 (vezi expli- caţiile în lucrarea L3-04 ). Fig. 1 Ansamblul Postament.iam Universitatea POLITEHNICA

Fig. 1 Ansamblul Postament.iam

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

1 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 2 Prima proiecţie şi caserta de dialog Base View Începem prin a deschide un

Fig. 2 Prima proiecţie şi caserta de dialog Base View

Începem prin a deschide un nou desen, plecând de la şablonul ISO.idw. Va apărea chenarul format A3 cu indicator, după standardul ISO. Aţi putea folosi şi un chenar cu indicator personalizate după STAS. Folosind bine cunoscuta unealtă Base View, creăm prima vedere a ansamblului Postament.iam ca în fig. 2. Înainte de a merge mai departe, să spunem că în cele ce urmează apare abre- vierea BOM (Bill of Materials). Ea desemnează o structură de date care va fi des- crisă în subcapitolul următor şi va fi folosită de noi ca resursă de date pentru a crea tabelul de componenţă. Având o primă proiecţie, putem încerca să punem deja tabelul de compo- nenţă. Pentru asta folosim unealta Parts List (lista pieselor) aflată în panoul Dra-

Parts List ( lista pieselor ) aflată în panoul Dra- Fig. 3 Activare Drawing Annotation Panel

Fig. 3 Activare Drawing Annotation Panel

wing Annotation invocat ca

în fig. 3. Observaţi plasa- mentul uneltei în fig. 4.

De

fapt,

Parts

List

este corespondentul tabelu- lui nostru de componenţă. La activarea acestei unelte apare caseta sinonimă din fig. 5. Aici putem apăsa bu-

tonul 1 pentru a identifica ansamblul pe care dorim să–l luăm ca bază pentru a crea tabelul de componenţă.

Totuşi, este mai simplu să

apăsăm pe butonul 2,

a p ă s ă m p e b u t o n u l 2

după Fig. 4 Unealta

Parts List

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

2 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 5 Caseta Parts List Fig. 6 Avertisment BOM care vom face click pe una

Fig. 5 Caseta Parts List

Fig. 5 Caseta Parts List Fig. 6 Avertisment BOM care vom face click pe una dintre

Fig. 6 Avertisment BOM

care vom face click pe una dintre proiecţiile aduse în desen (aici una singură) şi va fi identificat automat ansamblul în lucru. Ne mai uităm în treacăt şi la conţinutul căsuţei notată cu 3 pe figură. Acolo avem patru opţiuni des- pre care vom discuta mai departe. Deocamdată păstrăm activă opţiunea Structured. Acuma, din pricină că nu am făcut nici măcar o setare, când apăsăm OK apare avertismentul din fig. 6. Aici ni se comunică faptul că nu am activat ve- derea BOM (BOM View) din ansamblul ales. Ni se mai spune că poate să facă Inventor acest lucru în locul nostru dacă apăsăm pe OK. Nedorind acum să

în locul nostru dacă apăsăm pe OK. Nedorind acum să Fig. 7 Tabelul de componenţă brut

Fig. 7 Tabelul de componenţă brut

ne batem capul cu prea multe probleme deodată, suntem de acord, şi setarea se va face automat în acel ansamblu. Vom vedea mai încolo cum stau lucrurile. Ca efect, vedem că pe cursor apare un dreptunghi şi că, plimbând cursorul pe ecran, dreptunghiul are unele tendinţe „magnetice” la apropierea de chenar sau de indicator, moment în care se schimbă şi curso-

rul în Constrained On. „Plantăm” acest dreptunghi în dreapta jos, deasupra indicatorului, aşa cum se vede în fig. 7.

Doar

numele pieselor componente sunt cele dorite (coloana PART NUMBER), ca şi numărul de bucăţi (coloana QTY = QUANTITY). Mai observăm din coloana ITEM (articol) că ordinea pieselor respectă ordinea din browser , stabilită la introducerea pieselor în ansamblul Postament.iam.

Uitându–ne la el, vedem că nu prea ne aranjează: nu arată nici pe departe aşa cum dorim noi

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

3 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 8 Caseta Style and Standard Editor Pentru a face ca tabelul apărut să întrunească

Fig. 8 Caseta Style and Standard Editor

Pentru a face ca tabelul apărut să întrunească cerinţele noastre, trebuie să apelăm la Style and Stan- dard Editor. Iniţial vom face acest lucru observând direct care sunt efectele chiar pe tabelul pus mai sus, dar mai pe urmă va trebui să ştergem cu totul tabelul şi să–l inserăm din nou abia după ce vom fi aplicat toate

setările necesare. Activăm unealta Style and Standard Editor din menu–ul Format şi apare caseta Style and Standard Editor ca în fig. 8, unde a fost activat stilul Parts List (ISO) din categoria Parts List, aşa cum se vede. Acesta controlează conţinutul şi aspectul tabelului nostru de componenţă. Pentru a vedea efectiv acest lucru, debi- faţi mai întâi celula din faţa articolului Title marcat cu 1, apoi apăsaţi pe butonul Save marcat cu 5. Efectul va fi imediat - va dispărea capul de tabel PARTS LIST din fig. 7. Continuaţi selectând de la celula Heading (marcată cu 2) varianta cu linia verde pusă jos. Apăsând pe Save (5), veţi vedea cum capul de tabel se mută pe linia de jos. Mai faceţi un lucru: selectaţi cealaltă va- riantă (marcată cu 3) de la caseta Direction, apoi apăsaţi iar Save (5). Veţi constata că lista este numero- tată de jos în sus. La final, tabelul va arăta ca în fig. 9. Încă nu arată cum vrem noi, dar începe să se schimbe Este interesant să observăm că putem şterge oricând tabelul de componenţă. Faceţi asta! Folosind apoi simplu unealta Parts List îl vom reinsera oriunde dorim, iar setările se vor păstra neschimbate în Biblioteca de Stiluri. Pentru a vedea influen- ţele altor setări, observând că în zona Text Styles toate textele se bazează pe stilul Note Text (sem- nalat în caseta din fig. 13–4 -- vezi), activăm acest stil şi schimbăm înălţimea textului din 3,5

acest stil şi schimbăm înălţimea textului din 3,5 Fig. 9 Tabelul de componenţă în prima formă

Fig. 9 Tabelul de componenţă în prima formă de adaptare

în 2,5. Pe lângă asta, putem

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

4 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 10 Schimbarea stilului de text schimba tot acolo şi modul de pre- zentare a

Fig. 10 Schimbarea stilului de text

schimba tot acolo şi modul de pre- zentare a textului în Italic (apăsând butonul „I”). Apăsând iar Save (5), veţi constata că tabelul devine şi mai prietenos, arătând ca în fig. 10. Puteţi face şi alte modificări legate de stilurile de text, după care sal- vaţi–le cu Save (5) şi veţi observa modificările „în direct”, fără a părăsi caseta de dialog. Totuşi, în conti- nuare vom considera că am lăsat tabelul în starea din fig. 10. Trecem la schimbarea coloa- nelor de text din tabel. Pentru asta apăsăm pe butonul Column Choo- ser (selector de coloane) marcat cu 4 în fig. 8. Apare caseta de dialog din fig. 11. Vedem aici în stânga tot felul de nume ale unor coloane po- sibile (Author, Authority etc.), iar în dreapta coloanele actuale ale tabe- lului (Item etc.), în ordinea în care sunt ele prezente în tabel. Folosim butonul Add pentru a aduce nume selectate din stânga în dreapta. Mai folosim butoanele

Move Down şi Move Up pentru a

schimba ordinea numelor din dreapta. În fine, folosim butonul New Property pentru a introduce noi nume în dreapta. Selectăm din stânga şi adu- cem în dreapta cu Add numele MA- TERIAL şi MASS şi creăm noile

nume Nr. desen sau STAS şi Masa tot cu butonul New Property. Or-

donăm numele din dreapta aşa cum se poate vedea şi ieşim din ca- setă în starea din fig. 12. Rezultatul brut poate fi ob-

servat în zona Default Column Set-

tings din caseta de dialog Style and

schimbăm acum numele de coloane şi lăţimea lor, umblând la celule. Vom aplica numele româneşti (in- clusiv diacritice) şi lăţimile standard

Standard Editor

în

fig.

13.

şi lăţimile standard Standard Editor în fig. 13. Fig. 11 Caseta Column Chooser în stare iniţială

Fig. 11 Caseta Column Chooser în stare iniţială

13. Fig. 11 Caseta Column Chooser în stare iniţială Fig. 12 Caseta Column Chooser în stare

Fig. 12 Caseta Column Chooser în stare finală

Fig. 12 Caseta Column Chooser în stare finală Fig. 13 Rezultatul din zona Default Column Settings

Fig. 13 Rezultatul din zona Default Column Settings

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

5 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

ale coloanelor, ca în fig. 14 (după

Observaţii vin coloanele Masa buc

şi Masa tot, cu lăţimile de câte 15 mm).

Dacă apăsaţi acum butonul Save (5), veţi vedea că modificările nu apar şi în tabelul de componenţă de pe desen. Pentru a face ca aceste noi modificări să devină efective, ieşim din caseta de dialog

Style and Standard Editor şi şter-

gem tabelul de componenţă (fie din desen, fie din browser), apoi ac- tivăm din nou unealta Parts List şi repunem tabelul deasupra indicato-

unealta Parts List şi repunem tabelul deasupra indicato- Fig. 14 Modificare nume / lăţime coloane Fig.

Fig. 14 Modificare nume / lăţime coloane

indicato- Fig. 14 Modificare nume / lăţime coloane Fig. 15 Tabelul de componenţă modificat rului în

Fig. 15 Tabelul de componenţă modificat

rului în noua stare. Parcurgând aceşti paşi, apare tabelul de componenţă într–o stare şi mai avansată, ca în fig. 15. Vedem aici că la toate componentele apare materialul Steel (oţel). Trebuie să spunem că am făcut această setare fără să vă anunţăm, pentru a obţine masa corectă a componentelor. În mod nor- mal, numele materialului este Default („implicit”), a cărui densitate este 1 (ca apa!). Vă vom spune mai încolo cum am făcut acest lucru. Vedem că la capul de tabel scrisul este cam lăbărţat şi nu încap bine toate cuvintele (de exemplu, scrie „Nr. desen sau ST” în loc de „Nr. desen sau STAS”). Nu putem umbla la capul de tabel pentru a–l mai înălţa şi a scrie pe două rânduri, aşa că nu avem decât varianta să schimbăm fontul stilului de text care

controlează textul din capul de tabel. Problema este

că schimbarea fontului din stilul Note Text (ISO) (vezi fig. 8) va duce la deranjamente peste tot pe unde este folosit acest font, cu însuşirea de a fi un stil general folosit. Decidem să creăm un nou stil de text pe care să–l folosim strict în acest scop. Aplicăm BdM pe sti-

Ca efect, apare

lul Note Text (ISO) în caseta din fig. 8 (vezi) şi selectăm din context opţiunea New Style

caseta de dialog din fig. 16, unde punem numele Cap tabel componenta şi apăsăm OK. Apare caseta din fig. 16. Aici selectăm un font îngust cum este Arial Narrow, cu înălţimea de 2,50 mm şi de tip înclinat, sau cur- siv (Italic). Salvăm acest stil, dar nu ieşim din casetă până ce nu îl selectăm drept stil asociat capului de tabel (în locul lui Note Text (ISO) aplicat pe Column Header în zona Text Stiles din caseta din fig. 13–8 -- vezi). Când aplicăm Save (5) în casetă, vedem imediat efectul, ca în fig. 17. Tot nu suntem mulţumiţi! În primul rând ne deranjează că la masa efectivă apare în fiecare linie su- fixul nedorit „kg”. În domeniul nostru se ştie că masa se măsoară în kilograme, nu–i aşa? Pentru a schimba

se măsoară în kilograme, nu–i aşa? Pentru a schimba Fig. 16 Caseta New Style Name Universitatea

Fig. 16 Caseta New Style Name

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

6 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 17 Rezultatul aplicării noului stil la capul de tabel asta, apăsăm BdM pe orice

Fig. 17 Rezultatul aplicării noului stil la capul de tabel

asta, apăsăm BdM pe orice linie din tabel în spaţiul grafic şi selectăm opţiunea Edit Parts List

Ca efect,

grafic şi selectăm opţiunea Edit Parts List Ca efect, Fig. 18 Caseta Parts List Fig. 20

Fig. 18 Caseta Parts List

Edit Parts List Ca efect, Fig. 18 Caseta Parts List Fig. 20 Eliminare sufix „kg” Fig.

Fig. 20 Eliminare sufix „kg”

18 Caseta Parts List Fig. 20 Eliminare sufix „kg” Fig. 19 Modificare format coloană apare caseta

Fig. 19 Modificare format coloană

apare caseta de dialog din fig. 18, unde vedem o pre- zentare gen Excel a tuturor datelor din tabelul de componenţă. Aici aplicăm BdM pe capul de coloană Mass buc aflat spre sfârşitul din dreapta al tabelului şi se- lectăm opţiunea Format Column din menu–ul con- textual, ca în fig. 19. Apare caseta Format Column ca în fig. 20. Din titlu se vede că aceasta se referă la atributul MASS, pe care noi l–am numit Masa buc.

Selectăm opţiunea Apply Units Formatting (1),

care ne deschide accesul la modificarea datelor pri- vind unităţile de măsură. Aici debifăm căsuţa Unit String (2), pentru a elimina acel sufix nedorit. Ieşim din caseta din fig. 18 şi efectul este ime- diat: dispare sufixul, iar liniile se îndesesc, arătând ca în fig. 21. Din păcate, procedura cuprinsă între fig. 17 şi fig. 20 nu poate fi reţinută în stilul Parts List (ISO), asupra căruia ne–am concentrat atenţia până aici, trebuind să fie aplicată de fiecare dată, aşa cum s-a prezentat mai sus.

aplicată de fiecare dată, aşa cum s-a prezentat mai sus. Fig. 21 Tabelul de componenţă modificat

Fig. 21 Tabelul de componenţă modificat

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

7 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Ne interesează în continuare să vedem cum controlăm datele care umplu acest tabel de componenţă. Până aici nu ne–au interesat decât aspectul şi aranjarea capului de tabel şi a coloanelor, dar nu şi conţinu- tul. Am observat, totuşi, că tabelul reflectă realitatea: s-au regăsit numele componentelor, numărul de bucăţi sub care apar în ansamblu etc.

BOM = Bill of Materials

Prin BOM controlăm suma datelor privind componentele unui ansamblu. Bill înseamnă şi factură sau bancnotă, dar şi listă. Bill of Materials semnifică pentru noi lista de com- ponente dintr–un ansamblu. Aceasta este o listă im- aginară, nu una transpusă pe hârtie sub forma unui tabel, cum era tabelul de componenţă (Parts List) de mai înainte. Părţi din această listă sunt preluate şi puse în acel tabel sau în altele, dar ea în sine este ca o bază de date asociată unui ansamblu. Fiecare linie din listă corespunde câte unei componente, iar fie- care coloană câte unei caracteristici. Pentru ansamblul creat aici ca exemplu, putem activa Editorul BOM folosind BdM pe tabelul de com- ponenţă şi selectând opţiunea Bill of Materials Rezultatul va fi cel din fig. 22. Aşa cum arată aici, acesta reflectă starea iniţială, în care nu au fost acti- vate niciuna dintre aşa–numitele BOM Views. Prin BOM View înţelegem reprezentarea BOM într–una din variantele Structured (structurată) sau Parts Only

din variantele Structured (structurată) sau Parts Only Fig. 22 Bill of Materials (numai piesele). În figura

Fig. 22 Bill of Materials

(numai piesele). În figura de mai sus cele două re-

prezentări sunt tab–urile marcate cu 1 şi 2, după tab–ul Model. În starea iniţială, este vizibil tab–ul Model, iar ele sunt dezactivate (Disabled). *** Putem vorbi acum despre mesajul de avertisment din fig. 6 (vezi). Acesta a fost primit fiindcă nu era activată una dintre reprezentările de mai sus. Care dintre cele două? Răspunsul este că totul depinde de opţiunea aleasă în căsuţa marcată cu 3 în fig. 5 (vezi). În acea fereastră se poate afla una dintre variantele:

Structured Parts Only Structured (legacy) Parts Only (legacy)

Dacă selectaţi una dintre ele, acea opţiune se corelează cu tab–ul sinonim, care trebuie să fie deja ac- tivat atunci când vreţi să creaţi un Parts List. Dacă nu este deschis, atunci primiţi avertismentul din caseta din fig. 6 (vezi). Apăsând OK în această casetă, Inventor va deschide singur tab–ul potrivit. Acum, poate vă întrebaţi ce este, totuşi, cu aceste reprezentări. Ei bine, fiecare dintre ele serveşte la pregătirea datelor despre componente, date ce vor fi utilizate în continuare. La ansambluri cu multe com- ponente (de ordinul miilor) este prohibitiv pentru timpul şi resursele de calcul ca ambele variante să fie preg- ătite. De aceea, una dintre ele poate fi activă şi alta inactivă. Varianta Structured serveşte la pregătirea datelor pe nivele, cum ar fi ansambluri, subansambluri, sub-subansambluri etc., din care să se vadă filiaţia (părinţii şi copiii) componentelor. Ca idee, o structurare similară vedem dacă folosim Explorer pe fişiere şi directoare în Windows. În schimb, varianta Parts Only este plată - nu reţine date despre astfel de filiaţii. Dacă într–un ansamblu sunt şi subansambluri, acestea sunt tratate ca obiecte distincte, indestructibile. Vă puteţi imagina aici com- ponente de magazin: un carburator, un rulment etc. Atunci când facem un catalog de produse sau un nomenclator de componente este util să folosim va- rianta Structured. Atunci când facem un tabel de componenţă pentru desenul de ansamblu, este suficient să folosim varianta Parts Only.

*** Haideţi să pregătim date pentru tabelul nostru de componenţă. Primul lucru pe care îl facem este să

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

8 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 23 Tab-ul Parts Only în BOM Fig. 24 Schimbarea structurii coloanelor în BOM stabilim

Fig. 23 Tab-ul Parts Only în BOM

Fig. 23 Tab-ul Parts Only în BOM Fig. 24 Schimbarea structurii coloanelor în BOM stabilim care

Fig. 24 Schimbarea structurii coloanelor în BOM

stabilim care sunt datele pe care le dorim. Acestea vor fi, de fapt, coloanele tabelului. În fig. 23 vedem că este activat tab–ul Parts Only şi se văd coloanele tabelului. Unele dintre ele nu ne interesează, iar altele lip- sesc. Pentru a interveni în sensul schimbării coloanelor, apăsăm icon–ul marcat cu 1, adică Choose Columns. Apare caseta Customization, marcată cu 2 pe figură. Eliminăm unele coloane făcând click pe capul coloanei, ţinând apăsat butonul mouse–ului şi trăgând (dragging) acea coloană în caseta Customization. Tot prin dragging procedăm şi invers: selectăm coloana MASS din caseta Customization şi o tragem în tabelul Bill of Materials la poziţia dorită, între celelalte co- loane. Rezultatul trebuie să arate ca în fig. 24. Putem cere ca valorile maselor din coloana MASS să fie actualizate, apăsând icon–ul Update. Activăm icon–ul Add Custom iProperty Columns, prezentat în figură şi apare caseta din fig. 25. În această din urmă casetă facem click acolo unde ni se spune (click to add iProperty column) şi introducem numele „Materialul” pentru o nouă coloană al cărei tip de dată este Text (selectat şi el). Alegem numele „Materialul” şi nu „Material”, cum am fi vrut, pentru că acesta din urmă chiar există, fiind cuvânt din voca- bularul englez. S–a nimerit, asta e! Nu este rău, încaltea, pentru că avem ocazia să vedem cum procedăm când avem deja o coloană sinonimă. Ieşim din caseta Add Custom iProperty Columns şi vom vedea că a apărut noua coloană Materialul. Completăm această coloană cu textele dorite, ca în fig. 26, scriind efectiv acele texte (adică „OL 37”). Să vedem ce facem acum cu datele din noua coloană Materialul. Înainte de asta, însă, verificaţi că puteţi schimba ordinea coloanelor, trăgându–le simplu prin dragging aplicat pe capătul de sus. Apăsaţi în final bu- tonul Done şi părăsiţi Editorul BOM. Următoarea noastră acţiune este să înlocuim coloana Material cu coloana Materialul în tabelul de

coloana Material cu coloana Materialul în tabelul de Fig. 25 BOM cu Add Custom iProperty Columns

Fig. 25 BOM cu Add Custom iProperty Columns

în tabelul de Fig. 25 BOM cu Add Custom iProperty Columns Fig. 26 BOM cu coloana

Fig. 26 BOM cu coloana Materialul completată

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

-

9 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 27 Adăugarea noii proprietăţi Materialul şi schimbarea numelui în Material componenţă. Pentru asta vom

Fig. 27 Adăugarea noii proprietăţi Materialul şi schimbarea numelui în Material

componenţă. Pentru asta vom umbla acolo unde ştim că a fost creată această coloană. Unde? „În Biblioteca de Stiluri”, va răspunde un student silitor Activăm unealta Style and Standard Editor din menu–ul Format şi apare caseta Style and Stan- dard Editor ca în fig. 27, în care a fost selectat stilul Parts List (ISO) din categoria Parts List. A mai fost su- prapusă şi caseta Parts List Column Chooser, pentru a concentra mai bine informaţia. Aici am folosit butonul Column Chooser, care a prezentat caseta Parts List Column Chooser, am scos proprietatea Material folosind butonul Remove, apoi am folosit butonul New property pentru a crea noua proprietate Materialul şi am părăsit caseta cu OK. Ca urmare, şi în caseta din Editorul de Stiluri a apărut noua proprietate Materialul, a cărei „valoare” este tot Materialul. Am modificat această „valoare” în Material, aşa cum se vede în fig. 28. Am salvat stilul şi am părăsit Editorul de Stiluri.

28. Am salvat stilul şi am părăsit Editorul de Stiluri . Fig. 28 Tabelul de componenţă

Fig. 28 Tabelul de componenţă cu coloana Material corectă

După cum ştim de acuma, cu asta nu se schimbă nimic în tabela de componenţă. Trebuie să ştergem tabela şi s–o inserăm din nou, ca şi prima dată, eliminând şi sufixul „kg”. Aplicând aceeaşi cale, să adăugăm în BOM coloana Nr. desen sau STAS. De notat că aceasta deja există, cu exact acest nume, în tabelul de componenţă. Fiind experţi, parcurgem acum cu uşurinţă cei trei paşi din fig. 29. Aceştia sunt:

1/ BdM pe o linie a tabelului în spaţiul grafic

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

- 10 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

2/ Activarea icon-ului Add Custom iProperty Columns şi introducerea capului de coloană (adică a textului

2/ Activarea icon-ului Add Custom iProperty Columns şi introducerea capului de coloană (adică a textului „Nr. desen sau STAS”) 3/ Introducerea directă în casete a standardului (aici „STAS 404-66”). Când ieşim (cu Done), efectul este imediat şi se vede în fig. 30. Să mai adăugăm că nu este definită o cale pentru a calcula automat volorile mase- lor din coloana „Masa tot”. Aici ar trebui să apară rezultatul produsului dintre valorile ce- lulelor „Masa buc” şi „Buc”. Tot ce putem face este să definim coloana „Masa tot” ca fiind numerică şi să calculăm de mână valorile res- pective.

Fig. 29 BOM cu coloana Nr. desen sau STAS completată

Fig. 29 BOM cu coloana Nr. desen sau STAS completată Fig. 30 Tabelul de componenţă finalizat

Fig. 30 Tabelul de componenţă finalizat

Poziţionare (Balloons)

În terminologia românească, o componentă se numeşte poziţie, iar ea se identifică printr–un număr

de poziţie. Operaţia în sine se cheamă poziţionare. Elementele de identificare arată ca nişte baloane, de unde şi numele lor în terminologia engleză: balloons. Pentru a pune baloane avem două variante: una manuală şi una automată. Varianta manuală presu- pune selectarea individuală a componentelor de poziţionat şi indicarea centrului fiecărui balon. Varianta automată se aplică

pentru mai multe componente si- multan, alese individual sau colectiv, cu indicarea liniilor pe care să se afle

sau colectiv, cu indicarea liniilor pe care să se afle Fig. 31 Adăugarea unei secţiuni şi

Fig. 31 Adăugarea unei secţiuni şi a unei vederi

centrele baloanelor.

Înainte de a începe, mai punem încă două proiecţii pe desen -

o secţiune şi o vedere - ca în fig. 31.

Putem în acest fel să alegem care dintre proiecţii este mai potrivită pentru a aplica poziţionarea. Ne dăm seama că secţiunea este cea mai su- gestivă, deci pe ea o alegem în acest

scop. Începem cu varianta auto- mată de aplicare a baloanelor. Folo- sim unealta Auto Balloon, pe care

o găsim în panoul Annotate, din fig. 4 (vezi), chiar deasupra uneltei

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

- 11 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Fig. 32 Uneltele Balloon şi Auto Balloon Fig. 33 Caseta Auto Baloon Parts List aşa

Fig. 32 Uneltele Balloon şi Auto Balloon

Fig. 32 Uneltele Balloon şi Auto Balloon Fig. 33 Caseta Auto Baloon Parts List aşa cum

Fig. 33 Caseta Auto Baloon

Parts List aşa cum se vede în fig. 32. Apăsăm pe săgeata numerotată cu 1 şi selectăm unealta Auto Bal- loon (2). Punem baloane pe proiecţia cu secţiunea, în ordinea din fig. 33:

1/ Selectaţi proiecţia dorită pentru aplicarea poziţionării 2/ Observaţi că este deja selectată vederea BOM asociată (adică Parts Only) 3/ Selectaţi Add or Remove Components pentru a alege pe care componente doriţi să se aplice baloane; fo- losiţi o fereastră în spaţiul grafic pentru a selecta colectiv TOATE componentele din vederea selectată anterior -- ca efect, liniile de contur ale acestora vor deveni albastre 4/ Alegeţi Around: doriţi să puneţi baloane jur împrejurul proiecţiei alese 5/ Fixaţi distanţa între baloane la 10 mm; dacă fixaţi distanţa la 0 mm, baloanele vor fi lipite unul de altul 6/ Apăsaţi butonul Select Placement şi duceţi cursorul undeva în jurul vederii alese pentru a preciza pe cale grafică hotarul pe care să fie plasate baloanele; prezentarea este dinamică, faceţi click atunci când v–aţi hotărât

dinamică, faceţi click atunci când v–aţi hotărât Fig. 34 Baloanele în varianta Around Fig. 35 Baloanele

Fig. 34 Baloanele în varianta Around

Fig. 35 Baloanele în varianta Vertical

După ce faceţi click pe OK, veţi obţine o imagine precum cea din fig. 34. Pentru situaţia din figură, da- torită numărului mic de componente, este mai potrivit să alegem opţiunea Vertical în loc de Around. Rezultă baloanele din fig. 35. Ce ziceţi? Spre deosebire de tabelul de componenţă - care, mai degrabă, trebuie şters şi repus, în loc de a fi edi-

tat - poziţionarea pe care o faceţi cu Inventor este foarte flexibilă şi editabilă. Puteţi să editaţi săgeţile şi pu- teţi muta cercurile. Încercaţi!

A doua variantă este poziţionarea manuală. Activaţi unealta Balloon (în loc de Auto Balloon) dată

în fig. 32 (vezi) şi faceţi click pe orice punct de pe conturul unei componente, apoi mai faceţi un click acolo unde vreţi să plasaţi centrul cercului, apăsaţi BdM/Continue şi treceţi la altă componentă. Dacă vreţi să ali- niaţi baloanele, veţi alege mai întâi care să fie balonul după care să fie aliniate celelalte, pe verticală sau pe orizontală. Selectaţi întâi unul dintre cercuri făcând un simplu click pe el, ţineţi apoi apăsată tasta Shift şi creaţi o fereastră de selecţie - apar punctele caracteristice verzi. Duceţi acum cursorul pe oricare element al selecţiei şi aplicaţi BdM/Align - Vertical. Cercurile se aliniază pe verticală.

Haşurarea

Dacă ne uităm mai atent la proiecţia cu secţiunea, vedem că nu toate haşurile sunt la 45°. Pentru a repara lucrurile, ducem cursorul pe haşura care nu ne place, alegem BdM/Edit şi apare caseta din fig. 36. Aici înscriem unghiul care ne convine (45 sau 135), observând cum acesta se modifică live pe spaţiul grafic. Al doilea lucru neplăcut pe care îl observăm este haşurarea adausurilor, adică secţionarea lor. Ştim cu toţii că, prin convenţie, un corp de revoluţie plin nu se secţionează şi nu se haşurează, chiar dacă planul de secţionare trece prin axa lui. Secţiunile ar arăta mult mai bine dacă am putea arăta unele

ar arăta mult mai bine dacă am putea arăta unele Fig. 36 Caseta Edit Hatch Pattern
ar arăta mult mai bine dacă am putea arăta unele Fig. 36 Caseta Edit Hatch Pattern

Fig. 36 Caseta Edit Hatch Pattern

Fig. 37 Eliminarea haşurii

componente care să fie ignorate la secţionare. Pentru a obţine exact acest lucru, aplicăm BdM pe o linie a unei componente, apoi selectăm Section Participation şi None. O altă variantă este BdM pe o linie a haşurii şi Hidden. În fig. 37 se vede cum se aplică ambele proceduri - o vom alege pe cea din stânga, nu-i aşa? Tot ce mai avem acum de pus ar fi cotele de gabarit şi eventualele note tehnice. Aplicăm cotele de gabarit, folosind unealta Dimension, desigur. Notele tehnice se introduc sub formă de text formatat, folosind unealta Text. Iniţial se creează un dreptunghi de încadrare a întregului text, apoi se tastează textul ca atare. Funcţie de mărimea textului (adică numărul de cuvinte), dreptunghiul de încadrare se va modifica prin coborârea sau urcarea liniei de jos.

Ansambluri sudate

Pentru a aplica simbolurile asociate cordoanelor de sudură folosim unealta Welding Symbol (vezi fig. 4) pe o linie care aparţine unui cordon.

Va fi adus pe desen în mod individual, ca în fig. 38, exact simbolul pe care tot noi l-am creat atunci când am definit cordonul de sudură (vezi lucrarea

L3-04).

O

altă cale, mai generală, este BdM/Get Model Annotations Get

Welding Symbols aplicată pe una dintre proiecţii. Aceasta va pune toate sim- bolurile de sudură pe acea proiecţie.

va pune toate sim- bolurile de sudură pe acea proiecţie. Fig. 38 Simbolizarea sudurii Universitatea POLITEHNICA

Fig. 38 Simbolizarea sudurii

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

- 13 -

Facultatea IMST, Laboratorul de Inginerie Asistată

Concluzii

La final, după atâtea detalii, aparent disparate, privind problematica realizării desenelor de ansamblu, să prezentăm succint procedura pe etape:

1/ Deschidem ansamblul pentru care vrem să creăm desenul şi activăm unealta Bill of Materials 2/ În Editorul BOM activăm prezentarea Parts Only, apoi părăsim ansamblul 3/ Creăm un nou nou desen (.idw) 4/ Aducem o primă proiecţie a ansamblului folosind unealta Base View

5/ Pentru a crea tabelul de componenţă, pe de o parte activăm unealta Parts List şi selectăm proie- cţia adusă, iar pe de altă parte setăm varianta de prezentare Parts Only 6/ Plasăm tabelul de componenţă deasupra indicatorului 7/ Modificăm tabelul de componenţă folosind unealta Styles Editor

7.1 Punem capul de tabel în partea de jos

7.2 Setăm stilul de text în capul de tabel

7.3 Punem ordinea componentelor de jos în sus

7.4 Folosind Column Chooser fixăm coloanele dorite

(Coloane noi: Nr. desen sau STAS, Materialul, Masa tot)

7.5 Dimensionăm coloanele (10, 50, 30, 10, 20, 30, 15, 15 mm)

7.6 Cu BdM pe tabel activăm Bill of Materials

7.7 Creăm noile coloane Nr. desen sau STAS şi Materialul

7.8 Punem „valori” pentru noile coloane

8/ Ştergem tabelul de componenţă şi–l inserăm din nou cu modificări 9/ Creăm noi vederi şi/sau secţiuni, cu eliminarea haşurării corpurilor rotunde 10/ Punem linii de axă 11/ Facem poziţionările folosind unealta Balloon 12/ Punem cote de gabarit 13/ Punem note tehnice folosind unealta Text 14/ Dacă ansamblul are componente sudate, aducem într–o proiecţie simbolurile asociate sudurilor fo-

losind pe acea proiecţie BdM/Get Model Annotations Get Welding Symbols