P. 1
Expresii din limba latina

Expresii din limba latina

|Views: 3,319|Likes:
Published by morticia_pain
O colectie cu expresiile latinesti pastrate si astazi in limba romana, impreuna cu explicatiile acestora.
O colectie cu expresiile latinesti pastrate si astazi in limba romana, impreuna cu explicatiile acestora.

More info:

Published by: morticia_pain on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

A

Latină Traducere Note
a fortiori cu atât mai mult
a mundo
conditio
de la facerea
lumii
a posteriori
în urma
experienţei
Antonimul lui a priori
a priori
înainte de
experienţă
Termen care alături de antonimul său, a posteriori, s-a
impus în filosofie, în logică - demonstratio a priori, de la
efect la cauză. Kant lansează sensul de cunoaştere a priori,
independentă de experienţă.
ab antiquo din vecime
ab hinc de acum înainte
ab hodierno de azi înainte
ab initio de la început
ab irato
dintr-o pornire de
mânie, la mânie
ab origine de la origine
ab ovo de la ou A o lua de la capăt! a o lua de la început, de la origini
ab Urbe
condita (a.u.c.)
de la întemeierea
"omei
#ormulă care indică numărarea anilor de la întemeierea
"omei $%&' î.(r.).
acta est fabula!
piesa a fost
*ucata+
,odalitate prin care se anunţa sfârşitul comediilor în
"oma antică.
acta non verba! fapte nu vor-e+
ad acta $de pus) la dosar
ad calendas
graecas
la calendele
greceşti
Calende înseamnă la romani prima zi a lunii! era ziua în
care se plăteau datoriile. .um grecii nu aveau calende
expresia a fost folosită de împăratul /ctavianus la adresa
datornicilor rău-platnici. 0xpresii similare1 la 23fântu-
Aşteaptă4, la 2paştele cailor4.
ad hoc
pentru aceasta $în
acest scop)
ad hominem
referitor la
persoană
Argumentum ad hominem, eroare logică care constă în
atacarea caracterului unei persoane cu care suntem în
dispută, în loc de a ataca argumentaţia sa.
ad ignorantiam
5apelul6 la
ignoranţă
Argumentum ad ignorantiam este o eroare logică în care
se afirmă că premisa este adevărată doar pentru că nu a
fost demonstrată falsă sau că pemisa este falsă doar pentru
că nu a fost demonstrată adevărată.
ad infinitum până la infinit
ad interim
provizoriu $până
una alta)
ad libitum (ad
lib.)
după dorinţă
Termen care arată că durata măsurii va fi aleasă de
executant după placul său. 7n opere filosofice apare cu
sens figurat.
ad litteram (ad
litt.)
exact până la
ultima literă
Aşa cum citim cuvântul, fără a ţine seama de context. 7n
traduceri1 cuvânt cu cuvânt. 8e ex.1 un citat ad litteram
ad nauseam
până la a provoca
greaţă
9n argumentum ad nauseam este o eroare logică care
constă în repetarea unui argument până la punctul în care
oamenii nu mai sunt interesaţi de su-iect.
ad personam la persoană
.alificativ dat unui act prin care o persoană o-ţine
privilegii netransmisi-ile.
ad populum 5apelul6 la lume
Argumentum ad populum este o eroare de argumentare
care conclude că o propoziţie este adevărată deoarece
foarte multă lume crede că este adevărată.
ad rem la o-iect #ără ocolişuri, direct la cestiunea în discuţie
advocatus
diaboli
avocatul
diavolului
Titulatura oficială dată de :apa ;enedict al <=>-lea este
advocatus in omnibus causis beatificationum şi era
numele prelatului care avea sarcina de a informa despre
calităţile şi defectele defunctului propus spre -eatificare
sau canonizare.
age si quid
agis!
fă, dacă faci
ceva+
Alma mater
mama care ne-a
rănit
8enumire sim-olică pentru universitatea urmată.
alter ego alt eu
:oate fi folosit pentru a desemna un prieten intim cu care
te identifici în concepţii sau o altă conştiinţă a
personalităţii.
amantium irae
supărările
îndrăgostiţilor
.earta între îndrăgostiţi, ceva trecător, nedemn de atenţie.
ante !hristum
(a.!hr.)
înainte de .ristos
anni currentis
(A.c.)
anul curent $în
curs)
anno în anul
anno "omini
(A.".)
în anul 8omnului
Anul considerat a începe de la naşterea lui (ristos, după
calculele călugărului 8ion?sius 0xiguus.
annus mirabilis anul minune
ante meridiem
(a.m.)
ante meridian :ână în prânz
argumentum ad
absurdum
argumentare la
a-surd
,etodă care demonstrează falsitatea unei ipoteze prin
a-surditatea concluziei. 3inonime1 reductio ad
absurdum sau deductio ad absurdum
argumentum
baculum
argumentul
-ăţului
ars poetica arta poeziei
Titlul unei scrisori a lui (oraţiu adresată unor prieteni şi
care conţinea sfaturi pentru tinerii poeţi.
aurea
mediocritas
aurită este calea
de mi*loc
>ers scris de (oraţiu în Ode. :oetul nu se refea la
realizări medii, ci la moderaţie, cumpătare, la un trai
modest. .onceptul aurea mediocritas este o-işnuit la mai
mulţi filosofi, începând cu Aristotel.
aut # aut ori, ori
Ave $aria salut, ,aria
7nceputul unui imn de preamărire a #ecioarei ,aria. 8in
anul @'AB, :apa =oan al <<==-lea impune credincioşilor
să-l recite de trei ori pe zi.
%
Latină Traducere Note
beati possidentes fericiţii posesori 0xpresie glumeaţă a *uriştilor.
bene merenti
celui ce
-inemerită
8ecoraţie română înfiinţată în @C%B pentru merite în
domeniul culturii naţionale.
bona fide -una credinţă
brutto greutate -rută
!
Latină Traducere Note
caput mundi capitala lumii 0pitet acordat oraşului "oma.
carpe diem trăieşte clipa
casus belli motiv de răz-oi
cogito ergo sum cuget deci exist
- citatul complet D89;=T/, 0"E/ ./E=T/!
./E=T/, 0"E/ 39,D $,a indoiesc, deci cuget!
cuget, deci exist) - "ene 8ecartes $@&FB-@B&G). 9nica
certitudine acceptata de acest filosof.
coitus
interruptus
.oit intrerupt
confer (cf.) compară
concedo consimt
contradictio in
terminis
contradicţie în
termeni
contra bonos
mores
contra -unelor
moravuri
consummatum
est
s-a sfârşit
copia verborum
9surinţă, -ogăţie în
exprimare
corpus delicti corpul delict 8ovada materială a faptei.
credo quia
absurdum
cred pentru că e
a-surd
Aforism derivat de la Tertulian, este cert pentru că
este imposibil $credo quia impossibile).
credo ut
intelligam
cred pentru ca să
pot înţelege
=dee-ceie formulată de Augustin din (ippona.
cui bono cui foloseşteH
cui prodest la ce -unH
cum grano salis
cu un graunte de
sare
cum laude cu laude .u distincţie. 8iplomă universitară.
cum tempore
(c.t.)
@IJ oră după timpul
dat $sfertul de oră
academic)
cura te ipsum
vindecă-te pe tine
însuţi
!urriculum
vitae
cursul vieţii $Auto)-iografie.
"
Latină Traducere Note
datum (dat.) data
de facto de fapt
de &ure de drept
de novo făcut nou
"ei gratia
prin arul lui
8umnezeu
#ormulă folosită în titulatura episcopilor
iar mai târziu în titulatura :apei.
deleatur (del.)
îndepărtează, şterge $la
corecturi)
doctor ("r.) doctor
doctor honoris causa
("r.h.c.)
doctor de onoare
doctor &uris ("r.&ur.) doctor în 8rept
doctor medicinae
("r.med.)
doctor în ,edicină
doctor philosophiae
("r.phil.)
doctor în #ilosofie
doctor rerum
naturalium (".rer.nat.)
doctor în Ktiinţe
naturale
doctor rerum
politicarum ("r.rer.pol.)
doctor în Ktiinţe
politice
doctor theologiae
("r.theol.)
doctor în Teologie
'
Latină Traducere Note
'cce (omo =ată /mul
0xclamaţia lui :ilat arătând
mulţimii pe =isus cu coroana de
spini pe cap.
erga omnes faţă de toţi Adresat tuturor, fără discriminare
ergo deci
7n lim-a* scolastic preceda
concluzia unui raţionament logic.
$cogito ergo sum)
errare humanum est sed
perseverare diabolicum
a greşi este omeneste, dar a
persista $în greşeală) este
dia-olic
0xpresie care provine de la 3eneca
et caetera $etc.) şi celelalte, şi aşa mai departe
emeritus (em.) emeritat, pensionat
ens causa sui existent prin sine însuşi
eo ipso tocmai de aceea
esse est percipi a fi înseamnă a fi perceput
#ormulă aplicată de Eeorge
;erLele? lucrurilor sensi-ile.
e) abrupto deodată, -rusc
:rocedeu retoric, o expunere fără
introducere, direct la cestiune.
e) aequo în mod egal
.otă cuvenită din împărţirea în mod
egal.
e) libris meis din cărţile mele
#ormulă pe care unii o folosesc să o
scrie pe cărţile din -i-liotecă.
e) silentio din tăcere
Tragerea concluziei din tăcerea
adversarului.
e) tempore pe dată
=mediat, pe loc, fără pregătire
preala-ilă.
e)empli causa (gratia)
$e.c.) sau $e.g.)
pentru exemplificare
e)pressis verbis cu cuvinte clare
7n termeni clari şi autentici.
0xpresie folosită de *urişti.
*
Latină Traducere Note
favente
linguis!
păziţi-vă
lim-ile+
#ormulă de cult a preoţilor romani, linişte, nu tulburaţi
solemnitatea!.
fiat lu)!
să se facă
lumină+
folio pagină
floruit
a înflorit, a fost
productiv
3e folose te în texte postclasice pentru ș a arăta perioada de
activitate a unei persoane, coli sau mi cări atunci când nu sunt ș ș
cunoscute datele na terii i decesului sau datele înfiin ării i ș ș ț ș
desfiin ării. ț
furor
poeticus
delirul poetic 3tarea poetului în momentul creaţiei.
+
Latină Traducere Note
gaudeamus
igitur
să ne -ucurăm,
aşadar
7nceputul imnului studenţesc adoptat în apropape toate
universităţile europene.
grosso modo în linii mari
(
Latină Traducere Note
habemus papam! avem papă+
#ormulă ceremonială cu care un cardinal anunţă
alegerea unui nou papă de către conclav.
hic et nunc! aici şi acum+
hic et ubique
(terrarum)
aici şi peste tot $pe
pământ)
honoris causa onorific
horribile dictu îngrozitor de spus
hu&us anni (h.a.) în acest an
,
Latină Traducere Note
ibidem (ib.) tot acolo
id est (i.e.) adică
idem (id.) acelaşi, la fel
ignorabimus nu vom şti
#ormulă care exprimă doctrina agnosticismului, pusă în
circulaţie de germanul 0mile 8u ;ois-"e?mond în @C%A.
imago mundi
imaginea
lumii
>ece denumire a ărţilor şi descrierilor geografice care
dădeau o imagine a lumii cunoscute de atunci.
in abstracto în a-stract #ăcînd a-starcţie de la realitate sau de la o situaţie concretă.
in
contumaciam
în a-senţă
in e)tenso pe larg
#ormulă care arată că o anumită expunere a fost reprodusă în
întregime.
in e)tremis
în ultimele
momente
7n ultimul moment, cînd nu se mai poate altfel.
in flagranti
asupra
faptului
in illo tempore în acea vreme
Termen consacrat de ,ircea 0liade pentru a denumi timpul
mitic $,arele Timp) în care zeii au creat lumea.
in infinitum la nesfârşit
in medias res
în mi*locul
lucrurilor
#ormulă care provine de la (oraţiu în Ars poetica adresîndu-
se tinerilor scriitori. 7n esenţă, în miez.
in memoriam în memoria
0civalent cu Dîn memoria lui...D, referindu-se la reamintirea
sau în onoarea unei persoane decedate.
in nuce într-o nucă
.omprimat pînă la a putea încăpea într-o coa*ă de nucă. 7n
miniatură, în formă redusă.
in propria
persona
în persoană
in situ
la locul
$originar)
8espre monumentele areologice, aşa cum au fost găsite pe
teren, nu cum apar în muzeu într-o aşezare artificială.
in spe
$este) de
aşteptat
7n perspectivă, după cum se speră, pro-a-il, posi-il.
in statu
nascendi
în stare de
naştere
#ormulă folosită în lim-a*ul alcimiştilor medievali! precesul
o-ţinerii unei su-stanţe este în cus.
in vitro în sticlă 7n epru-etă, în la-orator.
incognito
fără să fie
cunoscut
#ără să se ştie cine este. 3e foloseşte mai ales în expresii ca 2a
călători incognito4 referindu-se la călătoria su- nume fictiv.
ipse di)it aşa a spus el
"ăspunsul dat de elevii lui :itagora, cînd cu ocazia
expunerilor pu-lice erau între-aţi de ce este aşa. =nvocarea
autorităţii în materie $argumentum ad verecunndiam).
ipse fecit (i.f.) făcut singur #ără a*utor
ipso facto
prin însuşi
faptul
0xpresie folosită în argumentări şi se referă la raportul de
implicaţie între două fapte. >ezi eo ipso.
-
Latină Traducere Note
-esus Na.arenus /e)
-udaeorum (,.N./.,.)
=isus din Mazaret
"egele =udeilor
L
Latină Traducere Note
lapis
philosophorum
piatra
filosofilor
3u-stanţă ipotetică a alcimiştilor medievali care are
proprietatea ca în unire cu anumite metale să se o-ţină
aurul. 3e presupune a fi de culoare roşie.
licentia poetica licenţă poetică 8reptul poetului de a folosi mi*loace specifice de redare.
liber (lib.) cartea
liquor (liq.) licid
loco citato (l.c.) la locul citat
loco tipico
la locul tipic,
o-işnuit
lorem ipsum N
lupus in fabula
lupul în
povestire
8icton ecivalent cu prover-ul 2vor-eam de lup şi lupul la
uşă4.
$
Latină Traducere Note
magister ludi
învăţătorul
şcolii
.el care se ocupă de instruirea copiilor
magna cum
laude
cu mare
laudă
0xpresie comună de apreciere, de onoare. Oa decernarea
diplomei de doctor, există de o-icei patru calificative posi-ile1
rite $suficient)! cum laude $-ine)! magna cum laude $foarte
-ine)! summa cum laude $excepţional).
manu
propria
(m.pr.)
cu propria
mână
#ormulă pentru a confirma autenticitatea semnăturii.
ma)imum
(ma).)
maximal
mea culpa din vina mea
#ormulă canonică de mărturisire. Astăzi, formulă prin care se
cere scuze, autocritică.
memento
mori
nu uita că vei
muri
Aminteşte de nimicnicia omului. Titlul unei poezii de ,iai
0minescu.
mensis
currentis
(m.c.)
în luna în
curs
minimum
(min.)
minimal
modus
operandi
mod de a
acţiona
Terminologie scolastică. Astăzi, folosit pentru a descrie metode
ale infractorilor.
modus
ponens
mod care
afirmă
"aţionament conform căruia1 dacă p, atunci q. 8ar p. 8eci, q.
modus
tollens
mod care
neagă
"aţionament conform căruia1 dacă p, atunci q. 8ar nu q. 8eci, nu
p.
modus
vivendi
mod de a trăi
multum in
parvo
mult în puţin
:ercept al lui :itagora1 2nu spuneţi puţin în multe cuvinte, ci
mult în puţine cuvinte4.
N
Latină Traducere Note
ne quid
nimis!
nimic prea mult
=nscripţie la intrarea în templul lui Apollo din 8elpi.
>ersiunea latină este a lui Terenţiu.
nec plus
ultra
şi nu mai mult
dincolo
Pînă aici dincolo nu se mai poate! =nscripţie care indică
sfîrşitul pămîntului. #ormula iniţială ne plus ultra a fost
vecea deviză a 3paniei. 3e foloseşte şi cu sensul de
performanţă maximă, record sportiv, capitol care înceie o
lucrare, specialist de maximă competenţă.
ne sutor
ultra
crepidam
Mu te ridica,
cizmarule, mai
presus de
calapodul tău+
.ând un cizmar i-a reproşat artistului Apelles că
încălţămintea purtată de persona*ele dintr-un ta-lou al
acestuia este prost realizată, Apelles nu a ezitat şi a refăcut
aceste detalii, urmând cu atenţie sfaturile cizmarului. 8ar
când acesta a început să critice şi picioarele persona*elor,
Apelles a dat un răspuns care a rămas cele-ru.
netto (ntto.)
netto $greutate
netă)
nihil novi
sub sole
nimic nou su-
soare
nihil obstat
nimic nu stă
împotrivă
#ormulă folosită la >atican care exprimă acordul
cenzorului asupra pu-licaţiilor oficiale. Oa figurat are sens
de cale li-eră.
nihil sine
"eo
nimic fără
8umnezeu
8eviza familiei (oenzollern pusă pe stema "omâniei.
nolens
volens
vrînd, nevrînd
9neori întălnit su- forma volens nolens sau aut nolens aut
volens. 0xprimă sentimentul necesităţii.
noli me
tangere!
nu mă atinge+ .uvintele lui =isus către ,aria ,agdalena
noli turbare
circulos
meos
nu tul-ura
cercurile mele
.uvintele lui Arimede adresate unui soldat roman a*uns în
3iracuzia. Arimede studia nişte figuri geometrice desenate
pe nisip iar soldatul le-a stricat.
non liquet nu este clar
0xpresie folosită de *urişti şi exprimă insuficienţa pro-elor.
Meclaritate, nesiguranţa ideilor.
non multa
sed multum
nu multe, ci mult
.alitate, nu cantitate. .onţinut -ogat într-o expunere scurtă.
>ezi multum in parvo.
non nova
sed nove
nu lucruri noi, ci
într-o formă nouă
7ntr-o parafrazare mult mai directă în lim-a română, s-ar
putea formula prin !imic nou sub soare.
non
sequitur
nu decurge 0xpresie folosită atunci cînd concluzia este greşită, falsă.
nota bene
(N.%.)
ia aminte+
nuda veritas adevărul gol
0
Latină Traducere Note
obiit (ob.) este mort
obiter dicta în treacăt spuse Afirmaţii -azate pe impresie şi exprimate în treacăt.
opus (op.) opera
1
Latină Traducere Note
panem et
circenses
pâine şi circ
0xpresie considerată ca provenind de la poetul latin
8ecimus Puvenalis, care se lamenta adresându-se unui
prieten, de decaderea poporului roman.
pari passu în pas egal
pauca sed
matura
puţine dar
coapte
8eviza lui Eauss
pater familias tatăl familei
7n dreptul roman, tatăl era stăpânul a-solut al familiei,
singurul care dispunea de toate drepturile civile.
1ater 1atriae :ărintele patriei
Titlu de onoare acordat oamenilor politici cu merite
deose-ite. :rimul care l-a primit a fost .icero.
1ater peccavi! Tată, am greşit+
#ormulă tradiţională pentru mărturisirea greşelilor în
;iserica .atolică.
1a) /omana :acea "omană
:acea impusă de stăpânirea romană. :arafraze1 Pa"
#ispana, Pa" $ermanica, Pa" %ritannica, Pa"
Americana.
pa) vobiscum! pace cu voi+ Traducerea salutului e-raic, Pa" vobiscum, nolite timere
per definitionem prin definiţie "eiese din definiţia însăşi
per e)cellentiam prin excelenţă
7n mod deose-it, cu distincţie. 3e foloseşte şi versiunea
franceză par ecellence.
per procura
(p.p.)
cu procură,
împuternicire
per pedes
(apostolorum)
pe *os $ca
apostolii)
7n latina clasică, corect este pedibus.
perpetuum
mobile
mo-il perpetuu
Termen muzical. 3e referă, de asemenea, şi la un aparat
mecanic care produce o mişcare perpetuă, alimentată de ea
însăşi, fără alimentare din afara ei.
persona (non)
grata
persoană
$ne)agreată
Termen folosit în diplomaţie despre un cetăţean străin pe
care guvernul unei ţări nu-l agrează din cauza actelor
politice sau a concepţiilor sale. 7n vor-irea curentă,
expresia poate fi utilizată când o persoană care a apărut
într-o societate oarecare, nu este -inevenită, fiind
considerată 2non grata4, care nu este agreată, incomodă.
petitio principii
revenirea la
început
"aţionament eronat, care porneşte de la o premisă
nedemonstrată anterior! tre-uie revenit la punctul de
plecare. A fost semnalat de Aristotel.
pia mater mamă iu-itoare
#ormulă care apare în imnuri religioase medievale. 7n
anatomie, una din mem-ranele care învelesc creierul.
pollice verso cu degetul întors
.u degetul mare întors spre arenă. Eest folosit la luptele
de gladiatori, prin care pu-licul cerea ca învinsul să fie
omorât.
1ontife)
$a)imus (1.$.)
:apa, ,arele
:ontif
1ost !hristum
(natum) (p.!hr.)
după $naşterea
lui) .ristos
post factum după faptă 9lterior, după consumarea faptului.
post festum după săr-ătoare 8upă ce s-a terminat ceremonia.
post hoc ergo
propter hoc
după aceasta,
deci din cauza
aceasta
"aţionament inductiv greşit, în care simpla succesiune
cronologică a fenomenelor este interpretată necritic, ca un
raport de la cauză la efect.
post
meridianum
(p.m.)
după prânz :ost meridian. $v. ante meridiem)
post mortem după moarte
praeter propter
(p.ptr.)
aproximativ Aproximativ, mai mult sau mai puţin.
prima facie la prima vedere
pro anno (p.a.) anual
pro centum (p.c.) la sută
pro forma de formă
pro tempore pentru un timp 8e durată condiţionată.
2
Latină Traducere Note
2uot linguas calles
tot homines vales
.âte lim-i ştii,
de atâtea ori
eşti om
qui pro quo
cineva drept
altcineva
.onfuzie între persoane. :entru confuzie între lucruri,
fapte etc. se foloseşte quid pro quo.
quod erat
demonstrandum
(2.'.".)
ceea ce era de
demonstrat
#ormulă tradiţională care înceie demonstraţiile de
geometrie.
quo vadis3 unde mergiH
.onform unei legende, 3fântul :etru care fugea de
persecuţiile împăratului Mero, îl întâlneşte pe =isus,
care murise de 'G de ani şi îl întrea-ă &uo vadis,
'omine( 0xpresia s-a răspândit prin romanul &uo
vadis al lui (.3ienLieQicz.
/
Latină Traducere Note
rara avis pasăre rară "aritate, lucru rar.
ratio sufficiens raţiune suficientă
.oncept introdus în logica formală
de Oei-niz.
recipe (/p.) primeşte+ 7nceputul unei reţete medicale
redde caesari quae
sunt caesaris et quae
sunt dei deo
dă .ezarului cele ce sunt ale
.ezarului si lui 8umnezeu cele
ce sunt ale lui 8umnezeu.
regis ad e)emplum după al regelui exemplu
requiescat in pace! odinească-se în pace+
#ormulă de înceiere la slu*-ele
celor decedaţi, deseori gravată şi pe
pietrele funerare. 3e scrie şi ".=.:.
repetitio mater
studiorum est
repetiţia este mama învăţăturii
res comunis lucru comun
res nullius lucrul nimănui
.ategorie de -unuri care, în dreptul
roman, puteau fi însuşite de primul
venit.
restitutio in integrum resta-ilire în întregime
"epunerea unei persoane în întreaga
posesie de dinaintea unui act anulat.
4
Latină Traducere Note
salva venia cu îngăduinţă
salvo errore (s.e.)
excluzând
eroarea
sapienti sat
deşteptului i-
a*unge
=ndică faptul că omul inteligent înţelege din două
vor-e, fără lungi explicaţii.
semper idem mereu acelaşi .onstant $deviza omului statornic).
semper in motu mereu în mişcare
8upă filosoful Anaximene din ,ilet, atri-ut al aerului,
care era principiu al existenţei.
4enatus populus
que /omanus
(4.1.2./.)
3enatul şi
poporul roman
#ormulă care figura în antetul decretelor senatoriale.
sequens (seq.)
în cele ce
urmează
sequentes (seqq.) următoarele
sine die fără termen #ormulă *uridică care se referă la cazul în care nu este
sta-ilit un termen legal. 8e o-icei se foloseşte cu
sensul de 2a amâna4.
sine loco (s.l.)
fără specificarea
locului
sine nomine (s.n.) fără nume
sine qua non
(s.q.n.)
fără de care nu se
poate
sine tempore (s.t.)
punctual $fără
sfertul de oră
academic)
sit venia verbo
(s.v.v.)
fie îngăduit
cuvântul
status quo în starea în care
#orma completă este status quo ante sau status quo
prius. Termen din lim-a*ul diplomatic cu a*utorul
căruia se precizează, de exemplu, dorinţa de menţinere
a situaţiei existente, înainte de iz-ucnirea unui conflict.
status in statu stat în stat
sublata causam
tollitur effectus
suprimând cauza,
dispare efectul
:revedere din R8reptul "oman4, care consfinţeşte
ideea conform căreia nu există efect fără cauză.
sui generis în felul său 9n fel deose-it.
summum bonum -inele suprem
.ea mai mare fericire pe care o pot avea oamenii.
Termen folosit în filosofie, noţiune introdusă de
Aristotel.
4upple) Libellus
5alachorum
scrisoare cu
doleanţele
valailor
,emoriu înaintat 8ietei în @%FA.
T
Latină Traducere Note
tabula rasa ta-lă ştearsă
tale quale aşa cum este Mescim-at, fără modificări.
terminus a quo
momentul de la
care...
Terra deserta pământ nelocuit Termen folosit de vecii geografi
Terra incognita
(t.i.)
pământ necunoscut
Termen folosit de navigatorii portugezi şi olandezi
pentru pământurile neexplorate.
tertium non
datur
a treia posi-ilitate nu
există
0nunţ prescurtat al legii terţiului exclus
theatrum
mundi
teatrul lumii
tu quoque mi
fili3
şi tu, fiul meuH
.uvintele spuse de .ezar când îl zăreşte pe ;rutus
printre asasinii săi.
U
Latină Traducere Note
ultima ratio ultimul argument
7n timpul regelui Oudovic al <=>-lea pe tunurile
franţuzeşti era inscripţionat ultima ratio regum.
una voce o singură voce Oa unison
unguibus et
rostro
cu gearele şi cu
ciocul
8eviza oraşului Avignon, #ranţa
urbi et orbi "omei şi lumii #ormulă folosită la învestirea papei.
ut infra ca mai *os
ut supra ca mai sus

5
Latină Traducere Note
vae victis ! vai de învinşi+
0xclamaţie atri-uită lui ;rennus, căpetenia
galilor, în timp ce cântărea aurul oferit de
romani.
varia diverse
veni vidi
vici
am venit, am văzut, am învins
.uvinte cu care .ezar anunţă victoria de la
Sela, J% î.(r.
venia
legendi
docendi
recunoaşterea capacităţii de a preda,
de a ţine prelegeri $la universitate,
după o-ţinerea docenţei)
vertatur
verte (vert.)
întoarce pe partea cealaltă $de ex.1 pagina)
veto! mă opun+
#ormulă cu care tri-unii ple-ei respingeau
decretele senatului roman. #amiliar are
sens de interzicere, opunere la o acţiune.
via sacra calea sfântă
3tradă principală în "oma antică.
Eeneralizat, se foloseşte pentru strada
principală a unui oraş.
vice versa invers 3cim-ând ordinea
vide infer
(v.i.)
vezi mai *os
vide supra
(v.s.)
vezi mai sus
vivat
crescat
floreat!
trăiască, crească şi înflorească+
9rare folosită între studenţii vecilor
universităţi apusene
viva vo) viu grai Auzit direct de la vor-itor.
vo) populi
vo) "ei
vocea poporului, vocea lui
8umnezeu
Adevărul unei mari ma*orităţi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->