Sunteți pe pagina 1din 6

Obligatiile fiscale indirecte. Accize.

1. Generalitati
Accize impozit indirect, pe consumul anumitor bunuri
- Au regim juridic diferit distingandu-se intre accizele amortizate si alte accize
- Sediul materiei art. 206 pt accize amortizate si 207-214 pt alte produse accizabile.
2. ACCIZE ARMONIZATE
- Accizele pentru care se aplica un singur sistem de impunere, comun in spatiul comunitar
2.1.

Produse accizabile

Accize impozit cu obiect limitat


Prima preocupare delimitarea obiectului produsele accizabile.
Produse I categorie : alcoolul si bauturile alcoolice; II categorie tutunul prelucrat; III
categorie produsele energetice; IV energia electrica.
- O serie de produse sunt scutite de plata accizelor in conditiile art 206 C.fisc: produse
utilize in relatii diplomatice, produse valorificate prin magazine duty- free, produsele din
alcool denaturate, produse energetice utilizate de nave, aeronave.
Ex. Este scutit de plata accizelor armonizate alcoolul etilic continut in produse de ciocolata
cu conditia de a nu se depasi 8,5 litri/ 100 kg
2.2.
-

Persoane impozabile

Operatiunile cu produse accizabile sunt realizate de un antrepozitar fiscal ori de un


destinatar autorizat
Antrepozitarul fiscal este autorizat sa produca si sa transforme produse accizabile, intr-un
antrepozit fiscal. Acesta nu poate valorifica produsele prin vanzarea cu amanuntul.
Se infiinteaza o cerere de autorizare ca antrepozit fiscal
Antrepozitarul fiscal va primi autorizatia si un cod de accize
Obligatii antrepozitar: sa depuna o garantie, sa prevada locul cu sigilii, contoare, sa tina
evidente stricte ale produselor accizabile. Sa permita accesul organelor fiscal in spatiu si
la produsele accizabile
Nu sunt personae impozabile pers fizice, pentru produsele accizabile utilizate in scopuri
personale

2.3.
-

Regimul suspensiv de accize


Antrepozitarii autorizati sunt recunoscuti ca fiind autorizati atat pentru circulatia
nationala cat si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.
Deplasarea intracomunitara de produse accizabile este considerata ca avand loc in regim
suspensiv de accize doar daca este acoperita de un document administrativ electronic
procesat.

Produsul este realizat, depozitat si eventual transportat in regim suspensiv, adica fara ca
acciza sa fi fost inca platita.
La un anumit moment, produsul iese din regim suspensiv, adica este eliberat prin consum
Constituie eliberare spre consum:
a. Iesirea produselor accizabile, inclusive neregulamentara dintr-un regim suspensiv de
accize
b. Detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care
accizele nu au fost percepute in conformitate cu dispoz prez capitol
c. Producerea de produse accizabile inclusiv neregulamentara in afara unui regim
suspensiv de accize
d. Importul de produse accizabile, chiar si neregulamentar, cu exceptia cazului in care
produsele accizabile sunt plasate, imediat dupa import, in regim suspensiv
e. Utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal altfel decat ca
materie prima.
Eliberare pentru consum se considera si detinerea in scopuri comerciale de catre un
comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate in consum si in alt stat membru
sau au fost importate in alt stat membru si pentru care accizele nu au fost percepute in
Romania.
Nu se considera eliberare pentru consum distrugerea totala sau pierderea iremediabila de
produse accizabile daca intervin in timpul in care se afla in regim suspensiv de accize si
daca:
a. Produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita varsarii, spargerii,
incendierii, contaminarii, inundatiilor sau altor cazuri de forta majora.
b. Produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau altor
cause care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii
produsului.
c. Distrugerea este autorizata de catre autoritatea competenta
Antrepozitarul fiscal are obligatia la momentul autorizarii de a prezenta studii privind
coeficienti maximi de pierdere

2.4.

Regimul de stabilire a obligatiilor fiscale.

Accizele devin exigibile in momentul eliberarii pentru consum in statul membru in care
se face eliberarea pentru consum precum si in momentul importului din state terte.
Obligatia de plata a accizei revine persoanei platitoare de accize, care poate fi
antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza
produse accizabile din regimul suspensiv, ori in numele careia se face eliberarea si in
cazul iesirii neregulamentare din antrepozitu fiscal, orice alta persoana care a participat la
aceasta iesire, pers care detine produsele accizabile sau orice pers implicate in detinerea
acestora, pers care produce produsele accizabile.
Produsele accizabile la eliberarea spre consum sunt supuse unei procedure de marcare
prin aplicarea unui timbre fiscal.
Timbrele se elibereaza dupa o procedura stricta, inseriate si nu se ramburseaza acciza
daca timbrele fiscale au disparut inainte de a fi aplicate pe produsele din tutun.
Accizele sunt venituri la bugetul de stat

Termenul de plata este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele
devin exigibile, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege
Furnizori autorizati de gaz sau energie electica 25 a lunii urmatoare celei in care a avut
loc facturarea catre consumatorul final.
Intarzierea de plata a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage
suspendarea autorizatiei detinute de operatorul economic platitor de acciza pana la plata
sumelor restante
Orice platitor de accize are obligatia de a depune lunar o declarative de accize, indifferent
daca se datoreaza sau nu plata accizei pe luna respective, pana la data de 25 inclusiv a
lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.

Obligatii fiscale catre bugetele locale


1.
-

2.
-

Regimul juridic general


Sediul materiei art 247- 265 C.f.
Bugetele locale sunt alimentate din resursele fiscale ele colectand impozite si taxe locale.
Creditor este unitatea administrativ- teritoriala, pe raza careia se produce faptul juridic
generator.
Calitatea de debitor revine pers fizice, juridice ori entitatilor fara personalitate juridica, in
patrimonial carora se produce faptul juridic generator
Impozitul si taxa pe cladiri.
Sediul materiei art. 249- 255
Impozitul pe cladiri este datorat annual cladirilor din Romania.
Taxa pe cladiri este datorata de pers juridice pentru cladirile concesionate, inchiriate date
in administrare ori folosinta de proprietar, statul ori unit admin- terit.
Sunt scutite de impuneri cladirile propr publ sau private
Cota de impunere difera in functie de titularul dreptului de proprietate
In cazul persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de
0,1 % la valoarea impozabila a cladirii. Valoarea impozabila e stabilita prin lege in
functie de dotarile cladirii si materialele din care este construita. Cota de impunere se
majoreaza cu 65%, 150%, 300% pentru cladirile care nu servesc ca si domiciliu.
In cazul pers juridice impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii de inventor a cladirii. Cota de impozit se stabileste prin hotarare de consiliu
local si poate fi cuprinsa intre 0,25 si 1,50%. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost
recuperate integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
Proprietarul, la data dobandirii cladirii si locatarul pentru taxa pe cladiri vor depune o
declaratie in acest sens.
Se va depune declarative pentru scoaterea in evidenta fiscala in cazul demolarii
constructiei.
Contribuabilii depun decl fiscal pt stabilirea impozituli pe cladire in termen de 30 zile de
la data dobandirii acestora

Impunerea se stabileste annual , prin decizie de impunere emisa de unitatea administ- terit
creditor.
In cazul constituirii ori transmiterii prorpiet, pentru anul in curs, impunerea se va
determina proportional cu durata cat a subzistat dreptul de proprietate.
In cazul coproprietatii, impozitul se va datora proportional cu intinderea dreptului de
proprietate ori in cote egale, daca nu se pot determina cotele.
Impozitul/ taxa pe cladiri se plateste annual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusive. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,
datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului
respective, se acorda o bonificatie de pana la 10 %, stabilita prin hotarare a cons local.

3. Impozitul si taxa pe teren


-

Sediul materiei este art 256- 260.


Impozitul pe teren este datorat annual, de propr terenurilor din Ro.
Taxa pe teren este datorata de beneficiarul dreptului de folosinta pentru cladirile
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta de proprietar care poate fi si
statul sau unit adm- terit.
Sunt scutite de plata acestei impuneri : terenurile aferente unei cladiri, terenurile cu
destinatie de interes public, terenuri proprietate a unei institutii publice, cu exceptia celor
utilizate in activitati economice.
Impozitul pe teren se calculeaza luand in calcul numarul de metrii patrati de teren, rangul
localitatii in care este amplasat terenul si zona sau categoria de folosinta a terenului
Cota de impunere difera in functie de categoria de folosinta, teren cu constructii sau teren
fara constructii, teren situate in intravilan orin in extravilan.
Mentionate in registrul agricol
Contribuabilii care achizitioneaza terenuri sunt obligati sa depuna decl fiscal pentru
stabilirea impozitului pe teren in termen de 30 zile de la data dobandirii acestora.
Impozitul/ taxa pe cladiri se plateste annual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusive. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,
datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului
respective, se acorda o bonificatie de pana la 10 %, stabilita prin hotarare a cons local.

4. Taxa asupra mijloacelor de transport.


-

Sediul materiei art 261- 265


Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat,
inregistrat in Ro datoreaza un impozit annual pentru mijlocul de transport
Taxa se plateste la bugetul local al unit adm- terit unde pers isi are domiciliul, sediul sau
punctual de lucru

Cand mijlocul de transport face obiectul unui contract de leasing financiar impozitul se
datoreaza de locatar.
Scutirile sunt acordate mijl de transport utilizate de persoanele cu handicap, de inst
publice ori de transportatorii de personae
Taxa se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, de capacitatea cilindrica, nr
de axe si greutatea bruta incarcata admisa. In cazul mijl de transport pe apa taxa este
stabiita pentru fiecare tip de ambarcatiune.
Orice persoana care dobandeste sau instraineaza un mijl de transport sau isi schimba
domiciliul are obligatia de a depune o declarative fiscal cu privire la mijlocul de transport
in termen de 30 zile de la modificarea survenita. Impunerea se stabileste annual.
Taxa pe mijl de transport se plateste annual in doua rate egale pana la datele de 31 martie
si 30 sept inclusiv.

5. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor


-

Sediul materiei art 266 269


Orice persoana care trebuie sa obtina un certificate, aviz sau alta autorizatie trebuie sa
plateasca taxa inainte de a I se elibera documentatia necesara.
Sunt scutite lucrarile care prezinta interes public: lacase de cult, drumuri si infrastructura,
spatii pentru institutii publice.
Stabilirea taxei se face in functie de documentul solicitat
Taxa se plateste integral anterior depunerii cererii pentru eliberarea respectivului act.

6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate


-

Sediul materiei art. 270 272.


Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Ro, in baza unui
contract datoreaza plata taxei cu exceptia serviciilor realizate prin mijloacele de
informare in masa scrise si audiovizuale.
Taxa se plateste la bugetul local unde se prest serviciile de reclama si publicitate
Taxa se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serv de reclama si
publicitate
Cota taxei se stabileste de consiliul local de la 1% la 3%
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local lunar pana la data
de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractual de prestari de servicii
de reclama si publicitate,
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :
Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si
publicitate datoreaza plata taxei anuale catre bugetul local
Valoarea taxei se calculeaza annual prin inmultirea nr de metri patrati sau a fractiunii de
metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de
consiliul local astfel:
a. In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza activitati economice
intre 0 28 lei.

b. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate
suma este intre 0 20 lei.
Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste annual in doua rate egale,
pana la datele de 31 martie 30 sept inclusive

7. Impozitul pe spectacole
-

Sediul materiei art 273-277


Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitive sportive sau orice
alta activitate distractiva in Ro are obligatia de a plati impozitul pe spectacole
Se plateste la bugetul local unde are loc manifestarea
Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea
biletelor de intrare sau a abonamentelor
Cote de impozit 2% sau 5%
In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive intr-o videoteca sau
discoteca impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei.
Plata impozitului. Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a
lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul( este necesara depunerea unei
declaratii)

8. Taxa hoteliera
-

Sediul materiei art 278- 281


Pentru sederea intr-o unitate de cazare, cons local instituie o taxa hoteliera in cota de 1%
din valoarea totala a cazarii/ tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se
incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carorra se realizeaza cazarea
Sunt scutite de plata taxei anumite personae : minorii, studentii pensionarii.
Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la
data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa de la pers care au platit
cazarea

9. Taxe speciale
-

Art 282.
Taxele special se incaseaza numai de la pers fizice si juridice care beneficiaza de
serviciile oferite de institutia de interes local potrivit regulamentului de organizare si
functionare a acestia sau de la cele care sunt obligate sa efectueze prestatii ce intra in
sfera de activitate a acestui tip de serviciu.