Sunteți pe pagina 1din 15

Convertoare Analog-Numerice

Rotunjire
Trunchiere

3/4
2/4
1/4

1/2 V LSB

3V LSB

2VLSB

V LSB

LSB
1/2V

-1/2V
LSB

Ux
VR

Rotunjire

ec
)

Ux

-1/2 V LSB

Erori de
cuantizare

Trunchiere
V LSB

Caracteristica
de transfer pt.
CAN cu
trunchiere/
rotunjire

Ux

Clasificare CAN
Viteza Precizie
mare redusa

Neintegratoare
Fr reacie
Paralel (Flash)
Paralel-serie
Serie

Cu reacie
Cu AS
Cu ramp n trepte
Cu urmrire

Integratoare
Convertoare tensiunefrecven
Cu 1 o pant
Cu 2 sau mai multe pante
Viteza
mica

Precizie
mare

CAN Flash (Paralel)


Ux
V

f0

R
R

3R/2

V CS
R

7xLatch
+
Decodor

V LSB
R
Trunchiere

R/2
Rotunjire

CAN Flash Pipeline


Output

CAN Flash 4

Mem 4

CAN Flash 3

uIN (t)

Mem 3

CAN Flash 2

Mem 2

CAN Flash 1
T0/4

Mem 1
T0/4

T0/4

T0/4

f0

T0/4

T0/4

ADRW

Esantionare CAN: 1

T0/4

CAN paralel-serie

delay

u(t)

+
CAN1
4b

CNA
4b

(msb)

b1..b4

CAN2
4b

b5..b8 (lsb)

CAN AS
Ux

+
CMP
_

SC
CK
FC

RAS
n

n
CNA
V(N)

VR

F.U. CAN AS UX=7.1V UR=16V n=4b


SC

t
CK

t
FC

t
U(N) sau RI(N)
VM SB = 8V

N = 0111

Ux = 7.1 V

4V

VL SB= 1V
test b1 test b2 test b3 test b4 final
1 000 01 00
011 0
0111
0111
8V
4V
6V
7V
7V
>7.1V <7.1V <7.1V <7.1V

INIT
1
CK

74164

CLK

REG. DEPL.

Exemplu de RAS

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

3
4
5
6
10
11
12
13

7404

...

INIT

FC

COMP
7400

INIT

CLR

etc

T(1)
1

SC
...

Q0

7474

7474

7474

CLR

CLK

T(0)

U(N)

7400
...

7400

CLK

Ux

1
2
8

INIT

Q(1)

7432
3

7432

Q(0)

...

b0

b1

...

Qn

(n+2 intrari)

INIT = (Q0+Q1+...+Qn+ SC* )* =


Q0* Q1* ... Qn* SC
Aadar este posibil INIT = 1 doar dup
golirea complet a registrului de
deplasare (Qi = 0)

CAN AS varianta n curent


I(N) + I(N)
Ux

_
+ CMP

SC
CK
FC

RAS

[z]

n
I(N)

n
CNA

I(N)

Condiia UX > U(N)

devine

IR

UX-RI(N) > 0

CAN cu ramp n trepte


FC
CK

Ux

+
CMP
_

NUM
z

SC
N

CNA
V(N)

VR

CAN cu ramp n trepte


Ux

U(N)

FC

TCONV = (2n-1)TCK Ux/UR

CAN cu urmrire
_
+ CMP

Up/Dw

Num. rev.
sens

[z]

Ux

CK
n

I(N)

CNA
IR

I(N)

F.U. CAN cu urmrire


Vz
V LSB

TCK
t

V LSB

-VLSB
RI(N)
Ux

V LSB
t

U x+V LSB
Ux

U x -V LSB

V LSB
t

Condiie
pentru
urmrire:
U < VLSB

F.U. CAN cu urmrire


Ux
U

SR +

RI(N)
SR -

SR CAN

t
Detaliu:
Vz

_V
+
LSB

U
t

Semnal: SR+, SR-

CAN: SRCAN

CAN simpl pant


FC
Ux
STOP
N x = kU x

Numarator
electronic

START
uBT
BT

CK
SC

F.U. CAN simpl pant


CK
t
START
t
Numarator
t
Ux

u BT

FC
t

CAN dubl pant


Km1

Ux
-V R

Km2

Reset

C
_
+

u(t)

CMP
CK

BLC+
NUM.
REV.

SC
FC
N

Faza 1/2

F.U. CAN DP
Faza 1
N=N1
Numara in jos
Sfirsit: NUM=0

u(t)

Faza 2
N=0
Numara in sus
Sfirsit: u(t)=0
tx

T1

t
U
x2

-UR

U
x1 >
U
x2

-U R

CAN DP cu DAS i CAZ


Km2
Faza:
Ux
-V R
+VR

0
1
2
2

_
+
+
_

vos1

CMP

u(t)
+
_

vos2
0

AZ

1,2

Faza 0: auto-zero

10

Aplicaie CAN DP: voltmetru cu 3 digii i


afiaj LCD cu ICL7106

Sursa: Intersil

Principiu de funcionare ICL7106

Comutator

Faza 1

Faza 2

Faza AZ

INPUT

nchis

deschis

deschis

+REF

deschis

dep. de semn Vin

deschis

-REF

deschis

dep. de semn Vin

deschis

AUTO-ZERO

deschis

deschis

nchis

11

Schema de principiu ICL7106/7107


(vezi datasheet pentru mai multe detalii privind funcionarea)
VCS=200mV, VREF=100mV

Faze:
A-Z (faza 0)
INT (integrare faza 1)
DE (de-integrare
- faza 2)

CAN cu conversie U-f


(cu echilibrare de sarcin)
C
R1
AO

Ux> 0

f out

CMP
U
CMP

u(t)
R2
GI

-Vp
T

T1=ct

T1
u GI

12

F.U. CAN U-f


u(t)

-Vp
T1
u

T2

T1

T2

GI

CMP

Convertor U-f LM331: schema simplificat

Sursa: National Semiconductor

13

LM331 schema de principiu

Aplicaie: convertor U-F cu LM331

Vin(0,10V) fOUT (0,10KHz)

14

Aplicaie LM331: Convertor f-U

Sursa: National Semiconductor

Lan U-f, f-U pentru telemsur

linie lunga
(transmisie la distanta)
Ux

f-U

U-f

Tx

Tx

Ux

Catre f-metru

15