Sunteți pe pagina 1din 11

10.7.

tra

In

DETERMII&REI, \TTTUET
DE

AffiIIERE

.tam,.+,,x.:-

stJnniirii
ri;pr-*:-dff?S":t
::rq:t'h4tu,^le,
cazuL

V=

tst

y, IIB n
s (..-'._-)

x..v

'iteza de ascrriere poa-

kr ka ks k+ IB ko kz

h lq tm/uuin] (10.a9)

zoa
a

""*.ffiirirtTFrurr

coeficient care depirde de caractenisticile

ffiH'*iLgryr:E-Its*-*&;itarea
a+.i,i",.,

;ffist.,ritiL1*:iai;

uaterialului *p"" prerue&iir^Ir*.-.

tr H#ltr

*ffiitffi.*#ioit

iabel.ut 10.29 Vatmita


Vetorile exponentului

pre

Iucret

Tipul scut,ei

-- ali&.gt coeficienti
ae rrre,r-L

ltatsr iar.ur o."r

Conaigiii"

Culit norna{,

ral.eabi td

ds strunptan, cutit

do strunjit
rnt6r ior

Cutit

de

canetat gi
ret6zst

Cu;it

Foot6
cenug ie

cu

rlcire

f{r6 r6cire

normaL,

cutit de strunjit ptan, culit flrd r5cire


da strunjit
rnt6r ior

cutit

de

canelat gi
retozat

"",,e"r"ti" "i,

clr&it itatii r

culit
Oget 9i
fontE

ffi-ffi

.,rs

0;,eL rapid

jit

materii:

fdrtr rtrcire

359

0,15

u-TGiIil

Carburi netalice

Tabetut .10.29 (continucre)


l{ate r

de

atuI

fralr*rat Tiput

rcul,ci

l{atcriatut plrgi i agchioto.rc

Condif i il.c

Carburi mctatico

Oiel, rapid

Grupa de

utiIizare
Al, ia

je

de

cl.tpru

Atiaje de
atuniniu li

magneziu

CuSite dc

toato tipuri[e

Cufitc dc

toste tiplJr i [e

Culit
At iaje
roz i stento
l,a tempe-

or15

Q12

0r3

0r3

pi fIrI

rdc i re

0,19
0,15

o,29

0,33

0r33

PreIucrare

de

cont inuX

PrcIucrara

Cutit

cont, inu5

normat

s=0r08...014

=*1fl1,

atch ictoarq

re

Pretucrare

At ia

llater iaIut
plri i i

di scont i nu5

rotazat

Tqbetut iO.O

cu

9i

f5rtr

cont i nu5

Cutit

rtrc

utitizare

Prel.uirare

normal

ratul.l

je de
titan cu

cu

Grupa de

0,33

mm/rot gi

t= 1 ...

nm

V.t*il,s ocf icientul.ui C, ,i clc ergoncng,ilor li


\
llaterietul
prelrmat

de

Conditii ds

Avansul

s,

in

on/rot

c scutci'

de At

Otot rapid
Fontt
pcntru scuts

ti

ilg

oal.cabi

FontI ccnugic

9i atiajo

cupru

dc

t!

pretrrcrare

Cu rtrcire

cv

olct, etirj.

V,

xv

FIrI rlcirc
yv.

yv

C,

xv

0r33

52,5
42,0

0,25
0,25

42rb
?4,5

0,20
0r?o

Scnif i n i garc

34,2

0,15

0r$

Degrogarc

32,4

0,15

or@

3 .< 0125

>

%r2

0125

60,8

0,25 55t4

s > 0125 47,4

360

o,25

o,Qr
0r20

0,20

016

0,25

0rs

0,50

0rs
0ro
0r4()

P'

Tabetul. 10.30 (continuare)


,iltnac.,t"

iaruiI

llateriatuI

!dra"'

pretucrat

r4Ef iatoae

de

s,

Atiaja rezistente
ta temperaturi

fimlLr,.:c. din

,rgn'*Ue,r

e-uti-

:a'"e (4O'

in

mm/rot

r s;.ei

Ia-a;rr i

Condigii de pretucrare

Avansul

Di scont i

Cu rdcira

.<

0r3

s>0,3

iaje rezistente s .< 0r3


[a temperati16
s>0r3

Rm'= looo

'

titao

0,15

o,15

133

0,22
0,22

0r@
0,50

0,25
0,25

0169

102

74,6

s<0r3

=.

Yv

't26
112

0,22
0,22

0,50

97

0,06

0r3

242

0,18

o,2o

or&

1,50

o14
mm/rot
257

0,18

294

0,'tB

0,35

285

267

0r 18

0,,45

0,18

259

0,35

0,'18

0,45

190

O,2O

0,25

0r3..

"0,75
s > 0175

20,5

...

:a-ar.r i

r-are P10

Yv

s=0r08. . .

N/mmz

m"--r!ice din 01,et,


de
igrr,'. e uti- Al. eiatiaje
ttg

123

Al.

AL.iaje de

c
nuu

Fonte ti a[iaje
de cupru

FErI rlcire

o,2o

iaje rezistento Strunj ire


Ia tompratura cont inu5

AL

valorile Qaonenfului n gi a'e coeficienlilor


lo..lc9 sint,
ia:e nrai jos.
=

duriteFi marerialului

=olffiifi*ffi***
- pentrr: ole1 carbon ctr HB <

13O
- p*t*
ca.b* *-rt, rso
"g.r JGt; r;"8
- pentm otet
ii-Jiu:"
oSeluri refractare

Fentrat

=. line

=#*ffitHffi*r*l
-qE
kt:(

20x3O

de prelucrat

de

or

'X

1,0

l;f

=A
h_

de influenla
=::,g*,ilr,
; / '--. .i, r' ,t

seama

(10.30)

sutrrafala secfirnii_trans'ersale, in
= care : q est:
ccerr6{916r1
Ein
func[ie
,,,a4;i;h1;;J;;. Ber*rununz;
: 0,o8 iar pentru f*i!a- d;--pe"rtru
otel
r
neferoase .,E o,e4.
Prin coefic+Tt.r ttEi
=
* atac principal:
' =6 ijae seama de iniluerrga mghiului

ka:(
' ','-

'\'

4s p
X

',
361

,,,.
, ti
\

(1O.3L)

in care: p - este ur erg:onent in frncsie de nattra materialului


prelucrat. kntr:u ofer , aluruiniu si ariaie ae rnagnezitpr;
lucrate qr sctrle.din olel rapi-d p - g,o,
iar-pentru
prelu-.
crate qr carhrri rnetalice $:trpa de utilizaretp si ucele
,, d-:-o-i. )
Fertnr-prerucrarea fontei cu scute din olel rapid ryi'a\k*#"i
metalelor cu carburi metau.ce din Emrpa ae utiiiia..e i-; p-:
0r45.
de

Prio

tAigului

coeficierrtul

de ipfruen{a
l.u."u t{.np.sgamar,-.-ii;.
rd-G
ij.C1=,.;
,:

secr:ndar 1

ks:(

o'09

Xt

perrtnrl, 'ao

in care ! e:1O- perrtr,i sqrle

scrrLe annate cu pldctqe dure.

kin

r,inghiului

di-n

(L0.3a)

oleI rapi-d gi,1 :_15 perit:.r

meficierrtul. |+ _s? line seana de i'f,Iuerrla razei de


virfului cu$ifufui:'

racordare a

l-\
tfk4: (-i

n=7t

&

Lcja

0q

(10.33

&

in care : lr este un- s<ponent funclie it? tiprr prelucrdrii gi de


naterialul de prelucrat . perrtru prelueiraae-si?;i;:.I*
aegro$ar6 p =
p-rLluc=area de- finisai; ;-;SJ"lri
',?i1- l,
-mfp_,gi magne?Lu p: o,2, pen+"m pielucrarea de finisare
oe_al.urlniu
a fontei qi a ali.ajelor de cr,.rpnr, p, : Orbg.

Prin oeficient,-L q (tabelur r.o,3r.) se line seama de influenta materialurui ein 6aie este confec{iona*
partea-a$.*rGtoare a sculgl.
TabeLuL 10.31 Val.orite

l.lateriatul de pretucrat

llateriatut
' pdrf i i agchietoare
a scutei

Ioate materiatele
Font{ 9i material,e
dure

Pretucrarea oletuIui

coefieientutui

ogeL rapid
K40
K30
K10

kU

Vatoaree coef ic ientul.u i


k5
1rO

0r83

1rffi
1,32

P30

or7

P?O

0,85

P10

1ro
1r5

P01

362

:-=iaffidffi:*ii$.:|1 4 ( tauertrr 10.32) se gine seam.r de maTabelul 10.32 Val.orilo coef iciontutui

Vatorite coef icientului ka

llater ial.ut de prel.ucrat

Oie[ carbon

: conlinut do C < 0,6I

con!,inutdeC>0;6X

O!e[ pontru automate

Olei atiat cu Cr; otet. Cr_lli; oleL


Cr-V; .!;;Ni;;siiat cu Ni; orer Ni-Ho; il;i ;-Ni_iil
olet stiet cu Ho; olet cr-r.ro;oiJi-c":xilul],
"r", cr_Mo-v,.
H
J;erfin;ogetCr-Mn:o
-:l;i.d":l:!^i;
-:i;
ora t cr is iri;; ;r:'l,c;l; _il
cr - S i ;
I
I',i.ore,.
otel. atiat cu Cr 9i H
orer.

:l:l

i;ili.3;.scure,sreb ui

Fontd cenus ie,f ontf,

Atuninu

9i

ma

i.ru

in"rffi

tGT"il" llil-Gf

siLuminiu

Duratuminiu: R- 250
=

N,rmm?

6.0

lfl ; i:i8 iliil#,

5ro

4ro

E[ectron R, = 160 N/rrar

=*rrfiH*ffiji";**
- pentnr natsiale
-

k, se line

seama de

nodrl de oblinere

laminate Ia rece

-k, =.1r12

?H#l*i:",*mi3.i: :*.,,"*.i1;.:';1
h:1,0

*swue LerlLLC (fm,EUlf5tdtite)


t i"'u"'atedI"j
pentnr
mateniale recoaoG---'
_Prin ooefieienttrl I1'ETjie seama

=:3t^:=t'
seurirauiLiLt:

guperficial ar

de .starea

= o,9

strafului

h=or9
- pentnr
forrt{ clr.crustd
\=1,o
- pentru
fontd crr crustd cu duritatea HB
= 1OO
h:0,7
- pentnr fontd qr crustd qr duritatea HB 160
pentru oiel fdrd
trr_t"rIt = 1ro
pentru otel or tunder

%:or8
\:o,9

!:

pentru fontd cu crristd

cr,r

JbJ

duritatea

HB

>

200

...

200

Prirr coeficierrtr,il ]& se tine seama de forrna suprafetei de


dsgajare:
It : 1,0
- pentru forrna planE
k, = 1105
- pentnr forma ooncav{
pentnt
fata
de
degajare
fatet-d
I<' : 1,L5
ctr
- perrtru fornrd plgn5 cu,unghi de degrajare negativ

(y: -5 ...

Tabetut 10.33
Diametrul

-1o") Ei

1r:5 ... Lz"

Ccficienlii & coreclie ai vitezei

de agchiere

k,

: !,2

[a strunjirea interioari

glurii care se

stlun jegte,mm,pintr [a:

icientul de corec!ie

Coef

In cauul stnnjiiii suprafelelor interioare viteza de aSreduce , coeficienlii de orec{ie fiird dagi in

driere se

tabeluf 10.33.

In cazul stnnjirii frontale' lplanare) (tabelul L0.34) rviteza de agctriere rnriazd intre vr", $i vmin . pentrl calculll
regjrrului de agdriere se ia valiidrea md;drn6 a vitezei de aqchiere, in cazul cird Or8 < d/D < 1.
cazul cird 0 < d1D ( 0,8 , coeficienlij de coreclie ai
vitezei de alctriere se deternuina din tabelul 10.34 in tri.ncgie
de schema de luqrua ctrtitului (fig. tO.5).

In

Tabetul'

10.34'Geficienlii de coreclie ai vitezei & agchiere [a strunjirea f,rqrtaLl


TipuL cutitutui

Raportut

dintre
diametruI
minim gi

cel

Cutit

normaI

Cutit normal inco-

drept(f i9.10.5,a) voiat (fig;10.5,b)

Gulit de ptanat
(fi9.10.5,c)

Vatori[e ungiutui de atac princ.ipal

maxim

dlD

I,==o?i'

| =X1=45o
coef

1,43
1,30

1,42
1,19

o12

1,185

0r5
0r8

1,o9
1,045

1,095
1,01

o11

= 10o.,.

11

Valori[e
0r0

15o

r=1ooo. . .1 150

11 = 1oo

de corecl,ie
1,83
1,7a
1,56
1,45
1,39

' 'it

secundar

= looo

icientitor

0,975

364

9i

Cu;iL ae ptanat
(f i9.10.5,d)

1 116
1 106

0,96
0r88
0,845

Fi9. 10.5.

Hetode de prelucrare a suprafeletor


frontate

nrterea efect'ird Ia stn'jire sg calculeaz.


cu relalia
i,,
d'""ip"r!-$,
se
ia in darr,
,:r':"1- K._)T,..I*I,

*;];+t

10.8.

RreIUIJRT

DE

cmA}{rcE

ASCHIERE

I.IIIJZI}ID
Y__*gs'" 5,r
PTA*IIE M*ERATO .

fizice, ca d,ritate ri.dicata la


- Datoritd
ca.d,
rezistsrtd^y":_F ffiil stau*itaL=racter_i.sticilor
a , culitele
o.r p16etr!e mineraro-oeramice
din
"tir,.t
oxid
de-J*to,
perrntt
utili_
zarea Ia stnniirea fontel"i
+ ogeluri:or a *. rriteze de
driere rnai urari-d;i;;f
ag_
rBiosite ra scrrle a

r.s.'i:H
mffi
;prlr"*l,*srm*rr#:ffi
Avantaiele sq,rleror

o, pia*1,. airr-"r,ia de arr-uniniu sint:


dritare s,rpe"ioara;;;.i;J;
fi;, ;ffii,*.oi".o,1.

nicd a oxiduui

G-JffiI;"'=L...irat

rreC6r_

rarnin6 rremodi_ficatd la
teryeraturi ridicate, u'.jo":;t" o.r,er-i-rtuuU&
Ia oorozir.rre
9i mai ares ra
,-""o"
-uo"=I-r*ti"
sr4prafala
rxrtin
aluurnei sinterizate
""iau".r*GreL
gi air,
oxid-netal fok: -muctria ue.t i.L"r. p pot forma o fazi,rLirte
Fi ,,6t"fi prerucratr @F
ficierrt de fr.ecare redr:s irrt piera--al-ffieat
gi praoga
ceranicd, eea ce_faoe o a*tiira"a"":g#;
"sa
nai rna_
re' iar
o" or".gia *"i'mic crr-rca. ,og-. rafie
arrarrtaiele
tehnioe erureratg_T
ii .1i9i*1. "*iili.a q>oriti,_de_
3c"rgi
oarece costul 0150r!e10r
din'oxid
o"
drrs decit at &tor air,
"i-irri, ote,mlt mai re_

"fi":.-d,.".
365

.,*,u,.,

Cateva informatii pentru stabilirea coeficientilor necesari determinarii


vitezei de aschiere
- pentru calcularea - Va

q
k1 =

20 30

q = bh
b - latimea cutitului de strung
h - inaltimea cutitului de strung
=0,08 pt otel

45
k 2 =

- unghiul de atac principal = Kr (ales din catalogul de scule)


=0,3

a
k 3 =
1

0 , 09

a = 15
1 se alege din tab.10.6 pag.339 Picos vol.I

r
k4 =
2

r raza la varf (stabilita din catalogul de scule in functie de faza: degrosare 1,2 sau
finisare 0,8)
= 0,1

k 5 = 1,0
k 6 - se alege in functie de tipul materialului care se prelucreaza (...OLC 45, OLC60 ect.)

Verificarea avansului pt regimul cel mai intens (t x s = val. maxima)


a.verif. avansului d.p.d.v. al rezistentei corpului cutitului
- trebuie aplicata formula 10.10/348 Picos I
b.verif. avansului d.p.d.v. al placutei
- trebuie aplicata una din formulele 10.12 sau 10.13 in functie de Rm
HB si Rm se gasesc, in functie de materialul care se prelucreaza, in tab. 9.69 Vlase I